Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a –...

of 16 /16
Gemeente Nijmegen Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014

Embed Size (px)

Transcript of Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a –...

Page 1: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Burgerronde gemeenteraad

Datum: 11 juni 2014

Page 2: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Aanleiding

� Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim

� Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

� Aanpak: drieledig

– quick scan landschap

– cijfers in perspectief

– ondersteunings- en zorgstructuur binnen/buiten

school

Page 3: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Wat is voortijdig schoolverlaten?

� jongeren 12-23 jaar

� schoolverlaten zonder startkwalificatie (= diploma

VWO, Havo, MBO minimaal niveau 2)

� niet wanneer zij op peildatum 1 oktober van het jaar daarop weer terug op school zitten (dus geen tijdelijk verzuim / uitval)

� nieuwe VSV-ers (afgelopen jaar gestopt) en oude VSV-ers (eerder gestopt)

� VSV-ers < 18 jaar (vallend onder kwalificatieplicht) en VSV-ers van 18-23 jaar

Page 4: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Jaarlijkse metingen VSV in Nijmegen

� Jaar VO MBO Totaal

� 05/06 169 (2.3%) 357 (13.1%) 526 (5.1%)

� 08/09 108 (1.5%) 315 (11.8%) 423 (4.2%)

� 11/12 79 (1.0%) 317 (12.3%) 396 (3.9%)

Page 5: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Vergelijking (RMC-regio’s, G 32)

� Score gemeente Nijmegen: gemiddeld

� maar opgebouwd uit 2 tegengestelden:

– score MBO slecht (bijna hoogste % VSV)

– Score VO goed (bijna laagste % VSV)

Page 6: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Recente cijfers 2012/2013 (na onderzoek)

� VO: nog steeds goed

� ROC: daling van 9.1% (2011/12) � 6.6% (2012/13)

– daling van -30% ROC Nijmegen (-17% landelijk)

– kanttekening: betreft cijfers ROC breed;

stadscijfers VSV relatief hoger

Page 7: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Inzoomen: schoolcarrière

doel: startkwalificatie (VWO, Havo, MBO min. niv. 2)

Page 8: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Knelpunten in schoolcarrière

� overdracht PO � VO: goed

� overdracht VO � ROC: problematisch

� begeleiding VSV-ers zonder startkwalificatie naar

werk

� mogelijk toenemend VSV

– HAVO/ROC: invoering taal- en rekentoets

– ROC: omvorming niveau 1 naar entree-

opleidingen met bindend studieadvies

Page 9: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Inzoomen: ondersteuning op school (i.c. VO)

Page 10: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Knelpunten ondersteuning op school

� ondersteuningsstructuren

– VO: op orde; voldoende ‘ventielen’ aanwezig

– ROC: nog in ontwikkeling

� samenwerking op zich goed: maar

– soms te lang zelf willen oplossen

– geen expliciete afspraken casemanagement

– invulling zorgadviesteam (ZAT): verschillende

werkwijzen, dingen buiten ZAT geregeld,

overlap intern en extern ZAT, enz.

Page 11: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Inzoomen: aansluiting interne ondersteuning externe ondersteuning (nieuw)

Page 12: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Aandachtspunten aansluiting

� Perspectief wissel

– School: vindplaats, onderwijsgerichte ondersteuning

– Sociale wijkteams & regieteams: zorg, gezinsgerichte

ondersteuning

� Parallelle structuren / toegangspoort

– Extern ZAT

– Schoolmaatschappelijk werk (linking pin)

� Congruentie / samenloop

– Snelle ontwikkelingen sociaal domein

– VSV-maatregelen & voorzieningen (flexcollege,

aanjaagteam ROC enz.)

� Verschillen in schaalgrootte

– regionaal � wijk

Page 13: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Inzoomen: bijzondere rol van de gemeente

� Verantwoordelijkheden o.a.

– wettelijke verantwoordelijkheid VSV

– leerplicht

– jeugdzorg (v.a. 1-1-2015) / jongerenzorg in de wijken

– transitie AWBZ naar WMO. Enz.

� Financier o.a

– VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC)

– schoolmaatschappelijk werk

– specifieke maatregelen in sociale domein

Page 14: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Wat ligt specifiek op uw bordje?

� Regievoering inzake VSV

– op doorlopende leer- en zorglijnen (overdrachten!)

– op zorgen dàt er iets gebeurt (= niet overnemen van taken)

– op de ontmoeting van instellingen & raad op werkvloerniveau : bijv. halfjaarlijkse informatiebijeenkomst (= wens van de scholen)

� Toeleiding naar werk / kansen op de arbeidsmarkt, o.a.

– regionaal jongerenloket

– Participatiewet (integratie WWB, WSW, Wajong)

� Overkoepelende informatievoorziening VSV

– uitbreiden/vervolmaken lokale VSV monitor

– gegevens in perspectief & m.b.v. SSB

– systematisch en periodiek informeren van de Raad

Page 15: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Nazorg Rekenkamer t.b.v. Raad

� Coalitieakkoord 2014-2018: overeenkomstige inzet

– Continuering van beleid VSV

– Samenhang van zorg en ondersteuning (één kind, één gezin, één plan)

– Afstemming, concretisering, voorkomen van dubbelingen en overlap tussen partijen

– Sluitend beroepsonderwijs & Toeleiding naar werk (‘plan voor de arbeid’)

� Voornemen Rekenkamer i.k.v. nazorg (najaar 2014)

– herhaling bijeenkomst tussen raadsleden en medewerkers van instellingen op werkvloerniveau.

Page 16: Burgerronde gemeenteraad Datum: 11 juni 2014...– transitie AWBZ naar WMO. Enz. Financier o.a – VSV-maatregelen & voorzieningen (FlexCollege, aanjaagteam ROC) – schoolmaatschappelijk

Gem

een

te N

ijm

eg

en

Vragen?