De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar...

of 15 /15
de Decentralisaties : Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) begeleiding AWBZ naar WMO Jeugdzorg

Transcript of De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar...

Page 1: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

de Decentralisaties:

Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012

• Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong)• begeleiding AWBZ naar WMO• Jeugdzorg

Page 2: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Transitie W

WnV

Invoering Wet Werken naar Vermogen (2013)

Wordt uitgewerkt in het samenwerkingsverband met Hengelo, Borne en Oldenzaal

Gevolgen:

• Daling participatie/re-integratie budget

• Tekort uitvoering Sociale Werkvoorziening

• Meer mensen met minder geld

titel presentatie

2

Page 3: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Na inwerkingtreding Wwnv (1 januari 2013)

• Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen

- Wajong, WWB, Wij, Wsw

- Wsw in toekomst alleen voor beschutte arbeid

• Uitvoering door de gemeente

• Nieuw instrument loondispensatie

• Eén ongedeeld re-integratiebudget, minder geld

• Herstructuringsfonds

• Arbeidsmarktbeleid werkgeversbenadering: meer mensen in reguliere banen

3

Wet w

erken naar vermogen

Page 4: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

titel presentatie

4

Samenwerking WWB/WWNV

WWNV AWBZ Jeugdzorg

Regio Regio

SGHof van Twente

Page 5: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

titel presentatie

5

Re-integratie 2012

2 geldstromen

I-budget: bestemd voor het betalen van uitkering zoals de WWB

Participatiebudget: voor Re-integratie Educatie Inburgering

van 1,1 miljoen in 2009 naar ± 250.000 in 2013tekort ± 300.000 per jaar

Page 6: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Begeleiding A

WB

Z naar W

MO

Begeleiding van AWBZ naar WMO (2013-2014)

In verkenningsfase

Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal?

Beeld van de gemeentelijke autonomie en waar keuzes gemaakt kunnen worden

6

Page 7: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Begeleiding A

WB

Z naar W

MO

Waar gaat het over?

AWBZ functie voor mensen met matige of zware beperking hebben op terrein van:

- sociale redzaamheid

- bewegen en verplaatsen

- psychisch functioneren

- geheugen en oriëntatie

Doel functie begeleiding: bevordering, behoud en/of compensatie van zelfredzaamheid

7

Page 8: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Begeleiding A

WB

Z naar W

MO

Decentralisatie AWBZ naar WMO

Verantwoordelijkheid voor dagbesteding vanaf 2013 bij gemeente.

• Indicatiestelling (toegang tot die zorg) nu zorgkantoor, vanaf 2013: gemeenteNaar verwachting 100 gevallen in 2013, 400 in 2014, daarna ± 100 per jaar

• Uitvoering onder regie WMO, 10% korting op de rijksmiddelen van claim naar compensatieplicht

• Puzzel: dagbesteding of arbeidsmatige activiteiten of een SW-omgeving, SW beschut werk of combi hiervan.

8

Page 9: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Transitie Jeugdzorg

Invoering Wet voor de jeugd (periode 2014-2016)

In verkenningsfase

In beeld brengen van de doelgroep

Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal?

Beeld van de gemeentelijke autonomie en waar keuzes gemaakt kunnen worden

titel presentatie

9

Page 10: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Transitie Jeugdzorg

Waarom transitie Jeugdzorg?

• Huidige stelsel te complex

• Te snelle problematisering jeugdigen

• Te weinig gebruik van eigen kracht jongeren en gezinnen

• De kosten binnen jeugdzorg te hoog

• Zorg wordt te langzaam geboden of het betreft niet de juiste zorg

10

Page 11: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

Transities Jeugdzorg

Doel nieuwe jeugdzorgstelsel

• Zorg dicht bij jeugd en opvoeders organiseren en opvoeding versterken

• Focus op preventie en “eigen” kracht ter voorkoming van (te snel) instroom zware zorg

• Één gezin, één plan

• Ontschotte en gebundelde geldstromen

• Betaalbare Jeugdzorg

• Wat doen we Lokaal en wat Regionaal?

11

Page 12: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

3 Transities

Uitdagingen

• Financiële middelen zeker onvoldoende

• Gemeente hebben alle ruimte, samenwerking geboden

• Vernieuwing zoeken i.p.v. nieuwe taken met minder budget.

• Relatie Sociale zekerheid en WMO

• DNA van de zorg door afstemming in de keten met (zorg) ketenpartners

• Doelgroep benadering nieuwe doelgroepen

• Van claim naar compensatie kantelings-gedachte

12

Page 13: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

titel presentatie

13

2010 2011 2012 2013 2014 2015

P-budget 1.896 1.698 993 3.079 2.753 2.647

Reïntegr.Wajong

155 199 192 173 1446 138

WSW 2.477 2.346 2.361

Totaal 4.528 4.234 3.546 3.252 2.899 2.784

100% 84% 77% 68% 66%

De budgetontwikkeling

Page 14: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

14

De 3 decentralisaties

PGB alleen voor verblijfsindicatie

Nieuwe WAJongers naar WWnV

Huishoudtoets Loondispensatie Aanvullende instrumenten

Van WSNS naar nieuwe Samenwerkings-verbanden

Nieuwe cliënten AWBZ-begeleiding naar WMO

Beperkte toegang IQ 70-85 Lokale opvang

Van zorgkantoor naar zorgverlener

Invoering WWnV

Wettelijke taken passend onderwijsPer 1-8-2013Plan 1-3-2013

Begeleiding jeugd AWBZ naar WMO

Alle cliënten AWBZ-begeleiding naar WMO

Aanscherping WWB

Scheiding zorg en wonen in AWBZ

KCC “antwoord” 80% afwikkelen in frontoffice

Efficiencykorting jeugdzorg (300 miljoen)

2014- 2016Transitie jeugdzorg, gefaseerd.

Ambulante zorg – dagzorg - residentieel

2012 2013 2014 2015

Page 15: De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

V E R N I E U W E N D D E N K E N , V E R N I E U W E N D D O E N

VRAGEN?

titel presentatie

15