Blok 5 wajong lvg pw4 capabel onderwijs ar versie 1.0 november 2010 pdf

Click here to load reader

download Blok 5 wajong lvg pw4 capabel onderwijs ar versie 1.0 november 2010 pdf

of 23

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.174
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Thema Wajong - LVG, PW4 Jeugdzorg Antwan Radt | De7Mythen in opdracht van Capabel Onderwijs

Transcript of Blok 5 wajong lvg pw4 capabel onderwijs ar versie 1.0 november 2010 pdf

 • 1. Blok 5 Wajong LVG Mad or Bad? Versie 1.0 November 2010 Capabel Onderwijs AR 1
 • 2. Blok 5 Wajong LVG Welkom in blok 5, thema Wajong LVG Leerlijn Wat wil de opleiding je leren over dit blokthema? De tegenwoordige zorgvisie is, voor wat betreft care, geent op het bevorderen en faciliteren van inclusie, meedoen. Dit vanuit de inhoudelijke overtuiging dat het voor het leven van ieder mens van meerwaarde is om mee te (kunnen) doen met alle facetten die de samenleving biedt; zodat recht wordt gedaan het het inrichten van het eigen leven. Oorspronkelijk is de Wajong ingericht als -financieel- vangnet voor jongeren met een arbeidshandicap; een verzekering op inkomen dus, kort samengevat. Daarnaast kenden we in Nederland een vrij overzichtelijke verzekering in de vorm van de AWBZ, waarin alle mensen, en vanuit waar alle kosten werden betaald, voor de zorg en ondersteuning aan mensen met zorgvragen. Waaronder dus de populatie verstandelijk gehandicapten. Zowel de wet Wajong, met haar uitvoeringsregelingen, als de dekking van de AWBZ (en PGB), en de daaruit rechtgevende geindiceerde zorg, staan de laatste jaren enorm onder druk; -het aantal mensen dat binnen de regeling en verzekering wordt toegelaten is explosief gestegen en tegelijkertijd -stijgen de kosten van specialistische zorg en ondersteuningsvormen terwijl -de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden onder druk staat omdat uitkeringen niet meer worden geindexeerd aan economische groei. Traditionele partijen in de jeugdzorg, en zorgverlenende organisaties in z'n algemeenheid, voeren een steeds stringenter toelatingsbeleid, mede onder druk van bijvoorbeeld -aangescherpte indicatiestellingen (om bijvoorbeeld de groei in de AWBZ te beteugelen) -mislukken van rugzaktrajecten in het onderwijs -voortijdig schoolverlaters in het praktijkonderwijs -et cetera terwijl tegelijkertijd bijvoorbeeld -huisartsen steeds meer -ook uit doorverwijzingsonmacht, werkdruk, weggevallen overige voorzieningen- rechtstreeks doorverwijzen naar indicatiestelling -scholen en (zorg)instellingen zich, onder druk van wet- en regelgeving en prestatiefinanciering zich steeds meer concentreren op hun oorspronkelijke basisvoorzieningen Versie 1.0 November 2010 Capabel Onderwijs AR 2
 • 3. Blok 5 Wajong LVG Het is dus tegenwoordig moeilijker om 'in ondersteuning' te komen, en wordt je eenmaal ondersteund, dan zal de leverende organisatie meer gefocused zijn op de begrenzing van te leveren ondersteuning. Juist aan deze rafelrand beweegt zich de populatie Wajong LVG. Juist ook aan deze rafelrand ontstaan kansen omdat -wet- en regelgeving in snel tempo wordt gemoderniseerd opdat toch antwoorden kunnen worden gevonden op dit maatschappelijk fenomeen waarbij -gevestigde organisaties, maar vooral ook niet-traditionele partijen en nieuwkomers op de markt met product- en dienstontwikkeling komen die aansluit bij de vraag en afgestemd is op nieuwe, of voor de populatie nieuw toegankelijke, financiering. Voor jou als jeugdzorger houdt dit in dat je bijvoorbeeld -kansen gaat krijgen op inhoudelijke vacatures binnen niet-traditionele partijen -jongeren gaat tegenkomen met vragen die expliciet te maken hebben met een zelfstandigheidsvraagstuk, en minder vaak met een (accuut) probleemoplossingsvraag, zorgcalamiteit of verzorgingsvraag. -over het algemeen vooral te maken hebt met jeugdigen vanaf 16 jaar. Samenvattend Het gaat over jou Je zult merken dat dit blok niet alleen gaat over 'hen', waarbij 'hen' zelfs helemaal niet zo duidelijk is te definieren, maar vooral ook over jou. De populatie Wajong LVG is een doelgroep waarin je als professional wordt geacht te acteren; al te vaak het grensgebied tussen 'mad or bad', tussen meedoen of aan de zijlijn staan, en levert in de praktijk prachtige vragen op ter beantwoording, aan jou als ondersteuner. Het niet herkennen van de vraag is daarbij overigens ook niet zelden een issue. Daarnaast is vaak sprake van een gesignaleerd probleem, terwijl de -vermeende- probleemhouder dit niet als zodanig onderkend, of hardnekkig negeert. Wat weet jij, Wat doe jij, wat vind jij, dus? Versie 1.0 November 2010 Capabel Onderwijs AR 3
 • 4. Blok 5 Wajong LVG En over ons (de samenleving) Daarnaast hebben we het vooral over Wajong LVG als fenomeen, als hedendaags samenlevingsvraagstuk. Hoe komt het nou dat 'vroeger' geen Wajong bestond, en van LVG had tot 15 jaar geleden ook nog niemand gehoord (dit laatste bij wijze van spreken). Het is goed om hier meer over te weten; veel van de problematiek van de populatie mag zich op warme en kritische belangstelling rekenen. Versie 1.0 November 2010 Capabel Onderwijs AR 4
 • 5. Blok 5 Wajong LVG Vertaald naar leerdoelen, competenties Competenties Op de eigen competenties wordt een groot beroep gedaan; de te bewandelen wegen als ondersteuner zijn er vele. Denk aan a-typische contacten met werkgevers bijvoorbeeld, of met uitvoeringsconsulenten van het UWV. Door organisaties en clienten (vaak aangeduid als kandidaten) waar je wellicht in relatie tot deze populatie zal kunnen werken zullen competenties die wijzen op -een alerte kijk op maatschappelijke ontwikkeling -schakelvaardigheid -presentatievaardigheid, in persoon, woord en geschrift -rekenvaardigheid, financiele notie zeer worden gewaardeerd. Kijk daar dus in het bijzonder naar, en spiegel jezelf nog eens in je kennis en kunde, zoals je dat hebt geduid in je competentiematrix. Leerdoelen 1 Het kunnen duiden van de meest relevante feitelijkheden omtrent Wajong en LVG (waaronder een populatiedefinitie(s)) 2 Het blijk geven van over de eigen schutting heen kunnen kijken door, middels het aanspreken van fantasie, een casus te schilderen (figuurlijk) 3 Ondersteuning op afstand: de mogelijkheden, te behalen efficiencyvoordelen hier mee, kansen en bedreigingen. Inzicht in de eigen kennis en kunde van het gebruik van deze tools. 4 Tweedeling, delingen in de maatschappij. Het verschil tussen meedoen en niet meedoen. Hier een eigen visie op kunnen formuleren en deze kunnen spiegelen aan het huidige tijdsbeeld. Het kunnen formuleren van kansen en bedreigingen voor het functioneren van jezelf in deze, gemeten naar je eigen opvattingen, waarden en overtuigingen? 5 Opdoen van algemene kennis over het thema werk en dagbesteding. Zich een beeld vormen van organisaties welke zich hiermee in het bijzonder bezighouden. Verschijningsvormen daar van. MVO?, wat is dat, waar liggen de kansen voor clienten? Versie 1.0 November 2010 Capabel Onderwijs AR 5
 • 6. Blok 5 Wajong LVG Beknopt overzicht lesdagen blok 5 en Portfolio-opdrachten Wajong LVG 1 Wajong en LVG, wat is dat? Ochtend: Uitleg & gesprek Individueel 'De AWBZ-bubble' over. Opstel | Verhandeling Indicaties (CIZ). Nieuwsgaring via met bronaanduidingen PGB, gebruik en misbruik. linkopvolging www. en met eigen visie Politiek en publieke opinie. afgesloten. Ten minste 2 pagina's (tekst). Eventueel: Kennismaken cursisten uit nieuwe instroom Zelfwerk Oplevering dag 2 2 Het krankzinnige verhaal Aftrap met gesprek over Individueel opgeleverd materiaal Het niveau van opdracht 1 soapverhaal beslist Letterlijk: overstijgend Het maken van een Jan brak de kop van zijn moeder en uitgebreide, fantastische Met gebruik van tekst wist dat ie naakt werd en aangrijpende en beeld, waarbij tekst Beeldpresentatie | Collage voor ten minste de helft gebaseerd op eigen van eigen hand moet interpretatie van dit zijn. tekststuk en de opgeroepen emotie(s). Cursisten hebben met tenminste 5 anderen Escher (maximaal 2 mede- Toets voorgaande blok cursisten) dit tekststuk Zelfwerk Kijken en luisteren zijn en opdracht besproken: werk-woorden, net als Wat roept het bij jou vertalen (hier: figuurlijk), op? interpreteren. Waarnemen. Oplevering dag 6 3 Hedendaagse applicaties welke Uitleg en uitg