Koriandermix februari 2012

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Koriandermix febr 2012

Transcript of Koriandermix februari 2012

 • VVaannddeerreeddaaccttiiee Dagallemaal,Welkominditdiepvriesnummervanfebruari2012.Tentijdevanhetuitkomenvanonzekersteditiehebbenheeftderedactienogalwatvernieuwingenenverfrissingendoorgevoerd.Weintroduceerden,allesmetinstemmingvaneninafstemmingmetonsbestuur,hetnieuweverenigingslogo.Wezijnergblijmetdepositievereactiesdewekondenlezeninonsgastenboek,onzemaileninpersoonlijketerzijdesaanderedactieleden.Envoorhendiegehechtzijnaanhetoudelogo:hethangtnoggegraveerdindespiegelinonsclubhuis.Ukreegtoenookhetclubbladvoorzienvaneennieuwomslagendatdoenwenuweer!Wehaddeneendermateleukeselectiefotosvoorhetomslagdatwebesloteneentweetalomslagentelatenmaken,diewevoortaanomenomgaangebruiken.Wehopendatudezeookleukzultvinden.Daarnaastkreegdenieuwsbriefeennieuweuitvoering.Veelpleziermetdezeeditie!Redactie.

  InhoudsopgaveWatkuntuinditnummervinden? Voorwoordredactie JarigenennieuweledenCompetitietraining 40+toernooiVandeVoorzitter InformatieavondcompetitiespelersNotulenenuitnodigingALV CompetitieindelingjeugdPuzzelrit TeamindelingseniorencompetitieStandvanzakennieuwetennisbanen InschrijvingsformulierenzomerlessenOpeningstoernooi FormulierenjuniorenenseniorenPasjesavond Lesreglement Wervingnieuweleden Jaarkalender2012;janapril

 • CCoommppeettiittiieettrraaiinniinnggBestecompetitiespelers,Ukuntzichnugoedvoorbereidenopdecompetitie!TennisCollegeFlevolandorganiseertnamelijk4teamtrainingen.Deverenigingheeftdeaanvoerdervanuwteamhierovereenberichtgestuurd.Alsteamkuntuzichviadeaanvoerderopgevenvoordezecompetitietraining.Op5maartbeginnen4leswekenvandezecompetitietraining.Decompetitietrainingeindigtindeweekvan30maart.Decompetitietrainingduurt1uuren1teambestaatuitminimaal4personen.Ukuntzichinschrijvenmetuweigenteamop1baan.Hetisookmogelijkomtetrainenmet2teamsop2banen.Levergraagzosnelmogelijkuwinschrijfformulierin.Ikkandanspoedigstartenmethetindelenvandetraining.Uiteraardprobeerikzogoedmogelijkmetuwvoorkeurenrekeningtehouden.Indeweekvan27februariontvangtuinformatieoverdeindeling.Heeftunogvragen?Neemdangerustcontactmetmijopviapaulvreeswijk@live.nlof0616543158.Sportievegroet,PaulVreeswijktennisleraar

  >> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Leveren en plaatsen van

  Kwaliteit, snel en. alle soorten glas en spiegels Vriendelijke prijzen winkelruiten, isolatieglas Luxe spiegels lijsten voor spiegels wijnsets Kadoartikelen kandelaars glazen tafels Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

 • VVaannddeevvoooorrzziitttteerr

  Ophetmomentdatikditstukjetypisheteindjanuari.Devoorspeldebarrewinterisuitgebleven(ofgaatermisschiennogwatkomen?)enerismeerbuitengetennistdanindeafgelopenwinterseizoenen.HeteersteGrandSlamtoernooiisalweergespeeld.DeAustralianOpenheeftweerfraaitennislatenzien.Doorhettijdverschilwordendemeestepartijenindenachtgespeeld,maartochhebikopverschillendemomentengenotenvanhetfraaietennis.Schitterendeslagenwisselingenwerdenafgewisseldmetgrotemissers.Ookdeemotiesliepensomsweerhoogop.ZohebikBaghdatisin1minuutuitfrustratie4racketskapotzienslaan.Datwasnietechtreclamevoordetennissportengeeftwelaanhoehoogdeemotieskunnenoplopen.Alsvoorzitterbenjeookindewintermaandennogvolopbezigmetdevereniging.Deafgelopenwekenbenikmeerderemalenperweekmetonzeclubbeziggeweest.Nieuwebanen,sponsoring,overlegmeteenanderevereniging,inkoopvantennisballen,eenbreedscalaaanverschillendeactiviteiten.Hetkostmegeenenkelemoeite,ikkrijgerzelfsenergievan.Datkomtomdatikomringdworddoorbekwamebestuursledenengemotiveerdevrijwilligersindeverschillendecommissies.IkbenblijdathethartvanKorianderbestaat

  uiteengrotegroepbetrokkenledendiealtijdklaarstaanvoordevereniging.Datmoetenwekoesterenmetelkaarenikhoopdatalleledendatookin2012weerzullenwaarderen.Denieuwjaarsreceptiewasergdrukbezochtditjaar.Eengezelligsamenzijnmeteenhapjeeneendrankjewaarbijweelkaareengelukkig,gezondensportief2012hebbentoegewenst.2012zalvoorhetbestuurvooralinhettekenstaanvandeaanlegvannieuwebanen(meerhieroverinditclubblad)enhetwervenvannieuweleden.Daarnaastgaanwijnatuurlijkookafentoeeenlekkerballetjeslaan.In2012zullendebekendetoernooienenclubkampioenschappenweergeorganiseerdgaanworden,maardaarnaaststaanerooknieuweactiviteitenindeplanning.Misschieniserinditclubbladalietsovertelezen.Binnenkortgaathetzomerseizoenweervanstart.Indemaandmaartkunnendetennispasjesopgehaaldworden.OnzeenthousiastetennistrainerPaulVreeswijkzaldanookaanwezigzijn.Misschienisheteengoedideeomindeaanloopnaarhetnieuweseizoenwatlessentenemenomderoestigetechniekweerwatbijtespijkeren?KorianderdoetditjaarookmeeaandeOpenTennisdagendiegeorganiseerdwordendoordeKNLTB.Debedoelingisomnieuweledentewerven.HouddeberichtenhieroverindegatenenkijkoferinjeomgevingmensenzijndiemisschienookwillentennissenbijKoriander.Wehebbennoggenoegruimtevoornieuweleden.Veeltennisplezier! PeterVallentin

 • NNoottuulleennvvaannddeeaallggeemmeenneevveerrggaaddeerriinnggvvaannTT..VV..KKoorriiaannddeerrd.d.22november2011Aanwezig:34stemgerechtigdeleden.Afwezigmetkennisgeving:4stemgerechtigdeledenOpening.Devoorzitteropentdevergaderingom20.35uurmeteenwelkomaandeaanwezigen.Mededelingen.Erzijngeenmededelingenvooraf.Vaststellenvandeagenda.Erzijngeenaanpassingenaandeagenda.Notulenledenvergaderingd.d.29maart2011.Denotulenvandeledenvergaderingd.d.29maart2011wordtgoedgekeurdenvervolgensdoordevoorzitterensecretarisondertekend.Principebesluitvervangingbanen.PeterVallentingeefteenpresentatieoverdeaanpakendeplanningvoordenieuwebanen;vervolgensgeeftRicharddeKreijeenpresentatiemetdaarinuitgewerktdefinancileconsequentiesbijeeninvesteringvanrespectievelijk150.000en200.000euroErwordenaandevergaderingeentweetalvoorstellengedaan:

  1) GaanjullieakkoordmetdestartvaneenprojectVervangingbanenenhethiervoorbenodigdebudgetvan5.000eurovooreenbodemonderzoekdoorISAsportVoorstelwordtmetalgemenestemmenaangenomen

  2) Gaanjullieakkoordmethetvoorstelomeentweetalalternatieventeontwikkelen,uitgaandevaneeninvesteringsbudgetvanrespectievelijk150.000en200.000euro.Voorstelwordtmetalgemenestemmenaangenomenmetdeafspraakdatermaximaal200.000eurobeschikbaarisvoordevervangingvan6banen.Aandewerkgroepwordtnoggevraagdwatdetweedekeusvoorbaansoortisgeweest.

  Begroting2012.RicharddeKreijpresenteerthetvoorstelvoordebegrotingvan2012;voorstelwordtmetalgemenestemmenaangenomen.Benoemingkascontrolecommissie.Hetvoorstelomalskascontrolecommissietebenoemen:BenSassenenDennisLankreyerwordtmetalgemenestemmenaangenomen.Herbenoemingaftredendebestuurslid.HetvoorstelomBenFrancooyalsbestuurslidteherbenoemenwordtmetalgemenestemmenaangenomen.RondvraagMarcoJansen:hetaantalcompetitieteamsist.o.v.2011ietsteruggelopenwaardoorerietsmeerruimtevoorrecreantenindecompetitieweekeindenisSluitingDevoorzittersluitdevergaderingom22.25uurmetdankvoordeaanwezigheideninbreng.devoorzitter, desecretaris,PeterVallentin RonaldvanVelzen.

 • Uitnodiging

  tothetbijwonenvandealgemenevergaderingvanT.V.KorianderTehoudenopdinsdag,27maart2012om20.30uurinhetclubhuis,Mosweg10,tel.5339510Agenda

  1. Opening.2. Mededelingen.

  3. Vaststellenagenda.

  4. Verslagledenvergaderingd.d.22november2011(eldersinclubblad).

  5. Jaarrekening2011.

  6.Verslagkascontrolecommissie.7. Voorstelvervangingbanen.Nadereinformatievolgtineennieuwsbriefdierond23maartwordtverzonden.8.Rondvraag.9.Sluiting.

  DesecretarisRonaldvanVelzen(tel.5341619)Indienerminderdan25stemgerechtigdeledenbijaanvangvandezevergaderingaanwezigzijn,wordtdevergaderingverdaagdnaar27maart2012,20.45uurmetdezelfdeagenda

 • PPuuzzzzeellrriittKorianderledendiedenkendatzijgoedzijninhetbesturenvanautosgelijkeentweedeSchumacherendaarnaastdescherpzinnigheidvanHerculePoirotbezittenwordenuitgenodigdzichinteschrijvenvoordeelnameaan

  DeTennisTouristTravellOpzondag25maart2012.VerzamelpuntvoordezeautopuzzeltochtisdekantinevanTVKorianderaandeMoswegteAlmere.Start:Afhankelijkvanhetaantalinschrijvingenvanaf9.30uur;Kosten10europerdeelnemendeequipe;Rijtijd:Minimaalongeveer2,5uuralsudegoederouteheeftgereden,maximaalzolangUofuw voertuighetredtNodig(perequipe):

  1Koets,auto,vehikelmetmotor,perenkistofanderebenamingvoorvoertuigenalsbedoeldindeWegenverkeerswetwaarvooreen(geldig)rijbewijsB(E)isvereist.Hetaantalpassagiersdientbeperkttewordentothetmaximaaltoegestaneaantalpassagiersvandeauto.

  Scherpegeesten; Richting(s)gevoel; Humorendoorzettingsvermogen; Genoegbrandstof.

  Naberekeningvandeslimsterijderendedaaropvolgendeprijsuitreikingishetmogelijkomeeneenvoudigedochvoedzamemaaltijdtegebruiken.Dekostenhiervoorzijn10europerpersoon.Hiervoorkuntuzichtotuiterlijktweedagenvoordepuzzelritaanmeldenviaonderstaandmailadres.Aanmeldentot1maarta.s.uitsluitendviamail:mafrajes@planet.nlofadjmrijkers@kpnmail.nl,o.v.v.kentekenkoetsennameninzittenden.FrankvanSchaikenAdRijkers

 • SSttaanndd vvaann zzaakkeenn nniieeuuwwee tteennnniissbbaanneenn NadeledenvergaderingvannovembervorigjaarwaarinbeslotenisomonderzoektedoennaardeaanlegvannieuwetennisbanenbijKoriander,hebbenwijalsbestuurnietstilgezeten.Deafgelopenmaandeniserpermailoverleggeweestmetdegemeente.InsamenspraakmetRinusVerveer,onzeinkoopadviseur,heeftRonaldvanVelzendeonsbekendeleveranciersvantennisbanenbenaderdmetverzoekenominformatie.Eenaantalleveranciersheeftalgereageerd.Nadedeadlinezullenwedereactiesbeoordelenenzullenweoffertesgaanopvragenbijleveranciersdiededooronsgewenstebaansoortenkunnenleveren.IneersteinstantierichtenweonsopTennisProVision,metSmashcourtalsgoedalternatief.OnzehuidigebanenzijninjanuarigekeurddoorISASport.DitiseenInstituutvoorSportaccommodaties,eenonafhankelijkenprofessioneelkennisinstituutvoorkwalitatief

  goede,duurzameenveiligesportaccommodaties.ISASportisgeaccrediteerddoordeKNLTB.Tijdensdeboringenoponzebanenisgeblekendatdeopbouwvandebanenophetoognogingoedestaatverkeert.Datzoukunnenbetekenendatwenietallelagen(zand,lavaentoplaag)behoev