Koriandermix juni 2009

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

sport, tennis, tennisvereniging, almere, kruidenwijk

Transcript of Koriandermix juni 2009

 • VVaann ddee RReeddaaccttiiee Van harte welkom in dit juninummer, een editie waar de redactie altijd met graagte naar uitkijkt en aan werkt omdat het kort op het einde van de competitie uitkomt, maar meer daarover later. Allereerst wensen we de eigenlijke redacteur van dienst, Vera Ellenkamp met Cor een prettige vakantie in Frankrijk toe. In verband met haar afwezigheid ben ik weer eens in de rol van redacteur gekropen, om het echte belangrijke handwerk niet te vergeten. In deze juni-editie veel lezenswaardigs. Een baby! Een bericht over het aanstaand kwart eeuwjubileum van onze club. Daarnaast weer een stuk van onze penningmeester, helaas geen bericht van de bestuurstafel. Wel een artikel over ledenbehoud en werving; zij zijn nadrukkelijk op zoek naar uw reacties. Verder natuurlijk veel competitienieuws. We kunnen dit jaar maar een stel echte kampioenen begroeten; lees meer over deze helden vanaf bladzijde 12; u kunt ze ook zien want ze hebben leuke fotos bijgeleverd. Zo wordt er ook een soepele pen gehanteerd over het vrijdagochtend 55+ team wat voor het eerst deelnam aan de competitie. We waren blij verrast met de journalistiek verantwoorde bijdrage van het zaterdag mix 2-team, we kunnen lezen over het sponsincident bij zondag heren 2. Verder nog veel meer leuke lange en korte verslagen van teams met en zonder veel invallers en pech etc. Een aantal spraakmakende teams schitteren qua verslag door afwezigheid. Dat vinden we jammer want we streven naar 100% verslagen. Daarnaast in dit nummer aand8t voor de N8 van de Jeugd, het Open Jeugdtoernooi in de

  komende herfst en veel, veel nieuwe leden. Waaronder onze voormalige hoofdredactrice. Benieuwd of dit nummer haar goedkeuring kan wegdragen. De volgende Koriandermix komt over twee maanden; de kopijdeadline is 1 augustus. Tot die tijd veel plezier met alle grote toernooien, op tv dan wel in de buurt! En natuurlijk een mooie zomer. Rob Visser Redacteur van dienst.

  Inhoudsopgave Van de Redactie.................................. 3 Bestuur 25 jaar Koriander .................................. 4 Van de voorzitter .................................. 5 Van de penningmeester ....................... 6 Algemeen Ledenwerving ...................................... 7 Ladiesday ............................................. 8 Competitieongeval................................ 9 VTL..................................................... 10 Competitie 2009 ............................ 11-26 Jeugdnieuws.................................. 27-29 Nieuwe leden en jarigen..................... 30 Maandkalenders................................. 31

 • FFeelliicciittaattiiee

  T.V. Koriander feliciteert Jan-Willem Trenning en Marike Bonhof met de geboorte van hun zoon Bas (broertje van Wouter) op 27 april 2009.

  2255 jjaaaarr KKoorriiaannddeerr In het vorige clubblad schreef ik dat wij over de viering van ons jubileum tijdens de algemene vergadering van 17 maart j.l. met de leden zouden spreken omtrent ideen voor de vorm van de viering. Dat is ook gebeurd maar er zijn geen concrete zaken afgesproken of ter tafel gekomen die al richting geven aan de jubileumviering. Vanuit het bestuur willen we het jubileum niet ongemerkt laten passeren en afgesproken is dat ondergetekende als contactpersoon voor de jubileumviering zal optreden.Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar een lid, die de rol van trekker (mag ook projectleider of voorzitter jubileumcommissie heten) voor het organiseren van de jubileumviering wil gaan vervullen. Ik heb daartoe een lid benaderd, die nog geen uitsluitsel heeft gegeven op mijn verzoek.Verder zijn de Koriandercommissies gevraagd een vertegenwoordiger te leveren voor deelname in die organisatie van het jubileum. Hierop hebben nog niet alle commissies gereageerd. Dit is de stand van zaken van dit moment betreffende de viering van ons jubileum in 2010. Ik houd u via de volgende clubbladen en zonodig als daartoe aanleiding bestaat via de nieuwsbrief op de hoogte van de voorbereidingen. Met vriendelijke groet, Jop van Breugel Tel. (036) 5361845 of voorzitter@koriandertennis.nl

  GGeevvoonnddeenn vvoooorrwweerrppeenn Ongeveer een week of 4 geleden, op een dins- of donderdagochtend, is er op de parkeerplaats bij de Koriander een dameshorloge gevonden. Als iemand van onze club, deze al een poosje kwijt is, kan er met mij (Karin Rijkers) contact opgenomen worden via tel.nr. 5346143. Andere voorwerpen uit kleedkamers en dergelijke worden beheerd door Bertus de Graaf en Henk Gietman. Spreek hen aan als je iets anders dan een dameshorloge kwijt bent.

 • UUww vvoooorrzziitttteerr vviinnddtt Dat ik het deze keer maar kort moet houden. Op het moment dat u dit clubblad leest hebben we onze clubkampioenschappen enkel achter de rug of bijna achter de rug. Misschien valt dit clubblad tijdens het finaleweekeinde op uw mat. Nori bedankt! In de aanloop naar deze kampioen-schappen vond een wisseling van de wacht in de organisatie van het kampioenschap plaats. Nori Prasing, die de organisatie jaren voor haar rekening had genomen, moest vanwege door haar te maken keuzes de organisatie van de clubkampioenschappen teruggeven en zich ook terugtrekken uit de technische commissie. Ik wil vanaf deze plaats Nori bedanken voor de vele inspanningen en inzet, vaak nog in de nachtelijke uren de uitslagen verwerken zodat de deelnemers de volgende dag weer een geheel actueel beeld hadden, bij de organisatie van de clubkampioenschappen en haar werk voor de technische commissie. In de lacune, die door het vertrek van Nori ontstond, zijn een aantal enthousiaste Korianderleden gestapt en zij hebben de organisatie van de clubkampioen-schappen spontaan voortvarend ter hand genomen. Ook hier een dank voor deze enthousiaste Korianderleden, die op het moment van het bedanken door Nori hun (verenigings)-verantwoordelijkheid kenden en daaraan direct invulling gaven. Chapeau. Zij hebben de clubkampioen-schappen flink gepromoot en dat heeft geleid tot ongeveer 100 leden die zich voor deelname aan de clubkampioenschappen opgaven. Voorjaarscompetitie Ook is de voorjaarscompetitie al weer voorbij. Gedurende de periode van begin april tot begin juni nam Koriander, zowel bij de jeugd als senioren, met veel teams hieraan deel. Dit jaar lukte het slechts n team om kampioen van hun afdeling te worden, namelijk het jeugd-team mix t/m 12 jaar. Meisjes en jongens, gefeliciteerd met dit succes. Het gevolg van dit kampioenschap was dat dit team nog een aantal kampioenswedstrijden moet spelen. Op het moment van het schrijven van deze bijdrage weet ik niet hoe

  dat is uitgepakt. Misschien dat vanuit een andere hoek die informatie nog in dit clubblad kon worden geplaatst. Samenwerking Koriander is een van de 8 Almeerse tennisverenigingen. Sinds begin 2008 heeft de samenwerking tussen deze verenigingen een intensiever en ook meer open karakter gekregen. Dat heeft geleid tot besluitvorming in april j.l, dat er een overkoepelende stichting wordt opgericht die de gezamenlijke tennisbelangen naar gemeente, KNLTB en anderen kan gaan behartigen. De individuele verenigingen blijven echter hun eigen verant-woordelijkheid en beslissingsbevoegdheid behouden. Vanuit Koriander wordt nauwgezet gevolgd wat de vorming van de stichting voor ons betekent. Indien dat noodzakelijk is zullen wij als bestuur de leden raadplegen voor zaken, die wellicht die stichting raken maar ook ons als zelfstandige tennisvereniging. Open Koriander Binnenkort start ons Open Koriandertoernooi weer. Een uitgelezen mogelijkheid om ons verfraaide tennispark ook aan andere tennissers te laten zien. Hopelijk inspireert het de Korianderleden tot grootste prestaties. Uiteraard is de mogelijkheid tot vrij tennissen gedurende het Open Koriandertoernooi beperkter dan in andere weken. Voor de echte liefhebber, die niet deelneemt aan het Open Koriandertoernooi, hebben wij met LTC Waterwijk de afspraak dat onze leden dan bij hen mogen spelen. Dan gelden natuurlijk wel de (huis)regels van Waterwijk betreffende afhangen en consumptiegebruik. Wij proberen op deze manier voor ieder lid vervulling van diens tenniswens mogelijk te maken. Natuurlijk blijft tennissen op ons eigen park bovenaan staan. Ik kom u daar graag tegen. Met sportgroet, Jop van Breugel

 • VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr Mijn eerste maanden als penningmeester van Koriander zitten er op. De conclusie is dat de collegas (ex) bestuursleden niet overdreven hebben: er is genoeg te doen. Contributie Voor onze vereniging zijn de contributie inkomsten de grootste en meest belangrijke. Daarvoor heb je leden nodig, en gelukkig. het worden er steeds meer. Volgens de telling van Ineke de Graaf hebben we de 400 bereikt en dat is ook vanuit een financieel oogpunt erg mooi. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we het begrote contributiebedrag bereiken. Voorwaar een forse financile basis onder het jaar 2009. Vrijwel iedereen heeft daadwerkelijk de contributie betaald. De kleine groep die dit nog niet heeft gedaan is de afgelopen weken benaderd. Voor zover mij bekend heeft iedereen aangegeven op zeer korte termijn de achterstand in te lopen. Dank voor uw medewerking! Inbraken Ook meteen al een forse tegenvaller. De veelheid van inbraken maakte het noodzakelijk om een goede alarminstallatie aan te schaffen. Op termijn betaalt zon investering zich op zeker terug. Voor de korte termijn betekent dit, samen met niet door de verzekering gedekte kosten, een forse niet geplande aanslag op de liquiditeit. Als vereniging kunnen we dit best aan, maar het is toch zonde geld.. Samen met Chris Ternede heeft het bestuur de huidige verzekeringsportefeuille bekeken. Conclusie was dat er een aantal aanpassingen noodzakelijk waren. Dit leidt tot niet gebudgetteerde uitgaven van enkele honderden euros, maar wij als bestuur zijn van mening dat een adequate verzekeringsportefeuille noodzakelijk is v