Koriandermix december 2015

download Koriandermix december 2015

of 18

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

TV Koriander clubblad

Transcript of Koriandermix december 2015

 • Pagina 2 van 20

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  Beste lezers,

  Welkom in het kerstnummer van de Koriandermix. Een nummer vol met

  nuttige informatie over het wel en wee van de club. Ook een flink aantal

  aankondigingen. Kaarsjes aan, voetjes op de bank en gezellig lezen in dit

  laatste nummer van het jaar. Volgend jaar zullen er nog maar vier

  nummers op de mat vallen. Jammer, maar het is niet anders.

  Wij: Rinus, Erik, Rob en Marry, wensen iedereen hele fijne feestdagen,

  een gezellige jaarwisseling en vooral een heel sportief, gezond en

  liefdevol 2016.

  Voor nu: veel leesplezier!

  Redactie Koriandermix.

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  Van de redactie 2

  Van de voorzitter 4

  Jarigen en nieuwe leden 5

  Beleidsplan 6, 7

  Inhoud bardiensten 8

  Mededelingen uit de ALV 9

  Mededelingen verkrijgen knltb-pas, contributievrijstelling 10,11

  Van de penningmeester 12

  Verantwoord tappen, fotos, pasjesavonden 13

  Tennis Tourist Travell 14,15

  Open Koriander Jeugdtoernooi verslag 16,17

  Weekend Dubbel, najaarscompetitie, clubkampioenschappen 18

  Competitie-indeling 19

  Jaarkalender 20

 • Pagina 4 van 20

  VVaann ddee vvoooorrzziitttteerr

  Op 4 december 1985 werd TV Koriander opgericht. Bij de start waren zon 35

  mensen betrokken. Ondertussen zijn we 30! jaar verder. Koriander is gegroeid

  tot een vereniging met ca. 350 leden. We realiseren ons dat tennissen, vooral

  voor de jeugd, niet meer zo voor de hand liggend is. Er zijn immers veel

  alternatieven terwijl Nederland de laatste jaren echt een rolmodel tennis bij

  mannen en vrouwen mist. Hoeveel mensen zijn er niet gemotiveerd door de

  prestaties van Krajicek, Eltingh & Haarhuis en Siemerink? En misschien nog

  verder terug: Tom Okker en Betty Stve (wie herinnert zich deze mensen nog)?

  Dat houdt in dat je als vereniging nog beter je best moet doen om aantrekkelijk

  te zijn voor tennisliefhebbers en dat ook te blijven.

  Afgelopen tijd is gebruikt om een beleidsplan voor de periode 2016-2019 op te stellen. Dit is besproken

  met de leden en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 november jl. Het

  integrale plan is in deze Koriandermix opgenomen. Misschien valt het je op: geen A4-tjes vol tekst maar

  een aantal slides waaruit heldere keuzes blijken.

  Om plannen waar te maken is er meer nodig dan goedwillende bestuursleden en commissieleden. Daar

  kan ieder lid haar/zijn steentje aan bijdragen. Ik nodig je van harte uit om de komende maanden met

  ons mee een flinke stap naar de toekomst te maken. Want dat is nodig. De huidige exploitatie is moeilijk

  sluitend te krijgen. Zie hiervoor de bijdrage van de penningmeester aangaande de begroting 2016.

  Oplossing ligt vooral in het laten groeien van het aantal leden.

  Tijdens de ALV bespraken we het voorstel (Koriandermix oktober 2015) om vanaf 1 januari 2016 alleen

  nog pinnen toe te staan in ons clubhuis. Dit voorstel is aangenomen, al waren de discussies over voor-

  en nadelen best fel.

  Brengt me terug naar het feit dat Koriander 30 jaar bestaat. Daar wil het bestuur de gepaste aandacht

  aan geven. Dat doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari aanstaande. We starten wel

  later dan gewend om met elkaar een hapje te kunnen eten. Het bestuur nodigt alle leden uit. Je moet je

  hiervoor wel aanmelden. Zie verderop in deze Koriandermix.

  2015 was best een bewogen jaar voor Koriander. Heel veel zaken gaan goed. Alles dankzij de inzet van

  vele vrijwilligers. Als bestuur, maar ook als de rest van de vereniging, mogen we dankbaar zijn dat

  zoveel mensen zich belangeloos inzetten. Datzelfde geldt voor ons sponsoren. Zij vormen een belangrijk

  onderdeel van onze exploitatie en daarmee voor de continuteit van de vereniging. Misschien vergeten

  we het wel eens om het simpele maar oh zo belangrijke dank je wel te zeggen. Daarom namens het

  bestuur: DANK JE WEL.

  Als je dit leest zijn de kerstdagen en de jaarwisseling niet ver meer weg. Ik wens je een genoeglijk

  restant van 2015 en natuurlijk een heel fijn begin van hopelijk een prachtig jaar 2016!

  Richard de Kreij.

 • Pagina 5 van 20

  NNiieeuuwwee lleeddeenn

  Justin Bergman junior

  Sonja Klasen senior

  Robin Taekema junior

  Rubey van Hemert junior

  Thijs Vlietstra junior

  Welkom, veel tennisplezier!

  JJaarriiggeenn

  Neomi

  Schbel 16 12 2007

  Zeger ter Stege 19 12 2008

  Demko

  Vorenhout 19 12 2003

  Hanna

  Kreike 21 12 2004

  Axel ter Stege 1 1 2007

  Dave

  Pos 5 1 2002

  Thomas

  Pos 5 1 2002

  Robin

  Sprengers 7 1 2003

  Marije

  Kreike 12 1 2003

  Mario

  Martens 12 1 2002

  Rick

  Henselmans 14 1 2005

  Job t Hooft 17 1 1998

  Charissa

  Tolen 18 1 2001

  Danilo

  Feijen 18 1 2005

  Salma

  Boudount 20 1 2003

  Liz

  Kregting 22 1 2007

  Gianni

  Feijen 26 1 2008

  Karel

  Kooiman 27 1 2001

  Tycho

  Akkerman 28 1 2006

  Nadia

  El-shamy 14 2 2000

  Valentina

  Ophof-Atamari 19 2 2004

  Amira

  Blaas 23 2 2008

  Tycho

  Oudshoorn 4 3 2003

  Saskia

  Blum 13 3 2008

 • Pagina 6 van 20

  BBeelleeiiddssppllaann 22001166 22001199 TTVV KKoorriiaannddeerr

  Dit beleidsplan is als volgt tot stand gekomen:

  volgen cursus plannen maken voor sportbestuurders van

  KNLTB

  diverse aparte sessies bestuur Koriander

  input alle bestuursleden op themas als missie visie themas (sterkte zwakte kans

  bedreiging)

  keuze belangrijkste themas

  Missie = de kapstok, deze bestaat uit:

  tennisvereniging

  mensen samen brengen

  (leren) tennissen

  recreatief en competitief

  sportiviteit

  thuis voelen (betrokken sfeer)

  Visie = waar gaat het in 2016 2019 om?

  financieel gezond blijven

  groei ledental

  banen in topconditie houden

  gekwalificeerde tennisleraren + lessen

  (groot) aantal activiteiten

  competitie

  toernooien

  recreanten

  winter

 • Pagina 7 van 20

  Speerpunten:

  groei en tegelijkertijd verhouding senior

  jeugdlid van 71-29% naar 60-40% brengen

  verbetering communicatie

  duurzaamheid (o.a. energieverbruik en

  milieu aspecten)

  uitstraling park en clubhuis verbeteren

  Uitvoering door aparte werkgroepen

  Planning

  november 2015: beleidsplan voorleggen aan a.l.v.

  december 2015: start werkgroepen met uitvoering

  groei: Ben en Mark (gereed feb. 2016)

  communicatie: Thomas (gereed feb. 2016)

  duurzaamheid: Richard

  uitstraling: > 2016 (keuzes maken)

  Pay off om TV Koriander in n zin samen te pakken:

  Koriander: 365 dagen per jaar tennisplezier

 • Pagina 8 van 20

  High Five Consultancy Business brede voordelen door optimaal

  HR beleid.

  Bedrijven kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies op het gebied van Human

  Resources, salarisadministratie en pensioenen.

  Particulieren kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies in conflict situaties met

  werkgever, vragen over pensioen, werken in het buitenland en aangifte Inkomstenbelasting.

  Jolanda Koning

  Jolanda@high5consultancy.nl www.high5consultancy.nl +31(0)6-48811843

  Keurslagerij

  Pouw

  Voor de beste barbecue en

  catering

  Rundvlees van eigen

  mesterij

  www.keurslagerpouw.nl

  Keurslagerij Hans Pouw,

  Stationsstraat 46, Almere

  Tel. 036 5341675

  IInnhhoouudd bbaarrddiieennsstteenn 22001166

  Zoals je hebt kunnen lezen kan er vanaf 1 januari 2016 in het clubhuis alleen

  nog maar cashless worden betaald. Het juiste gebruik van de kassa wordt

  daarmee van groot belang! Let goed op de instructies.

  Voor de bardiensten betekent dit besluit dat het bekende geldzakje

  verdwijnt. Er hoeft dus ook geen geld meer geteld te worden na afloop van de bardienst. De

  Clubhuiscommissie leest zelf de baromzetten elektronisch uit. Het produceren van dagtotalen vanuit de

  kassa vervalt daarmee.

  Wat te doen als iemand toch alleen cash bij zich heeft?

  Er zijn een aantal mogelijkheden waarmee je iemand toch goed kunt helpen:

  Het in ontvangst nemen van het cash bedrag en zelf pinnen door de bardienst;

  Het invullen van een eenmalige machtiging. Deze formulieren zijn vanaf 2016 achter de bar

  aanwezig. Leg hierbij zoveel mogelijk het KNLTB nummer vast op de bon. Dit voorkomt

  verwarring achteraf.

  Met ingang van 2016 zijn er nog 2 sleuteladressen:

  Familie Gietman, Mosweg 31 (tegenover de ingang naar het tennispark)

  Familie van Velzen, Klaverweg 55

 • MMeeddeeddeelliinnggeenn uuiitt

  Contributiebesluit

  Op basis van de begroting 2016 is besloten tot de volgende

  Senioren 188,50

  Studenten 142,25

  Dagleden 142,25

  Juniorleden 94,25

  Pupillen 88,50

  Winterleden 56,75

  Slapende leden 25,25

  Uitloting certificaten Supporterslening

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november j.l. heeft de uitloting van de certificaten van de

  Supporterslening plaatsgevonden. Zoals voorgeschreven door het reglement

  KorianderMix en op de webs