Koriandermix februari 2011

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

koriander, koriandertennis, clubblad

Transcript of Koriandermix februari 2011

 • n

  Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie MastenbroekMosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur & Commissies Bestuur Voorzitter Jop van Breugel 036-5361845 voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen 036-5341619 secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij 036-5365740 penningmeester@koriandertennis.nl

  Ben Francooy 036-5346802

  Peter Lentjes 06-30438023 bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl Peter Vallentin 036-5332870

  bestuurslidTC@koriandertennis.nl vacature

  Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Dirkje Beukenkamp jc@koriandertennis.nl Jeugdraad Marissa Vallentin marissa.vallentin@gmail.com jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd Clubhuiscommissie Michle van den Assem 06-51649666 Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers manonrijkers@hotmail.com Competitie Marco Jansen 036-5353383 Clubkamp. Edith Vallentin 06-516611522 Redactie Rob Visser koriandermix@koriandertennis.nl Recreantencommissie vacature recreantencommissie@koriandertennis.nl Open Koriander Commissie Hans Fleuren 036-5350163 Tennisleraar Jordy Littouw 06 -34101550

  versie: februari 2011

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december bij de Ledenadministratie, en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door de ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, tel.: 036-5346265 Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Rinus Verveer 036-8441665 Webmaster Erik Beukenkamp 036-5340980 e-mail: webmaster@koriandertennis.nl Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Irma Schipperijn Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, KatinkaZollner Clubhuiscommissie Sandra Zegers, Tom Renting, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper Technische Commissie Stuart Gunput,Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve, Jennifer Jansen Recreantencommissie Open Koriander Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33

 • Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

  Van de redactie ..................................... 3 Van de voorzitter ................................... 5 Jarigen .................................................. 7 Seizoensopening .................................. 8 Clubhuiscommissie, pasjesavonden ..... 9 Jeugdcommissie ................................. 10 Voorkomen is beter dan genezen ....... 11 Competitietraining ............................... 12 Tennislessen; junioren ........................ 13 Tennislessen; senioren ....................... 14 Reglement tennislessen .................... 15 Uitnodiging jaarvergadering ................ 16 Notulen jaarvergadering ................ 17/18 Voorkomen is beter dan genezen .. 19/20 Jaarkalenders 2011 ....................... 21/23

  Van de Redactie Beste allemaal, Het eerste nummer van dit jaar is een feit. Het is duidelijk dat het nieuwe tennisjaar zijn slagschaduw alweer vooruit werpt met de werkzaamheden om het park weer tip-top te krijgen. Maar ook met de data van de pasjesavonden, waarop u ook uw bardiensten kunt kenbaar maken. Veel paginas zijn echter voor het tennis; de opgaveformulieren voor de zomerlessen. Ook de competitie komt er natuurlijk weer aan; daarom ook in dit nummer de mogelijkheid om met je team in te tekenen op competitie training. Niet iedereen is in de winter tennis-fit gebleven, dan kunnen vervelende blessures op de loer liggen. Zorg altijd voor een goede warming-up. Gaat het dan nog fout dan in dit nummer vast wat aandacht voor enkel- en liesblessures. Natuurlijk hopen we dat al die aanwijzingen niet nodig zullen zijn. Tenslotte graag uw aandacht voor de vertouwde stijl waarin de voorzitter wellicht zijn laatste bijdrage in functie schreef en de agenda en notulen van de jaarvergadering. De volgende Koriandermix komt half april uit; mocht u daarvoor iets willen schrijven; dat kan! De deadline is 1 april 2011. Veel leesplezier, namens de uitgedunde redactie, die het bijltje nog immer ter hand heeft, Rob.

 • >> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Leveren en plaatsen van

  Kwaliteit, snel en. alle soorten glas en spiegels Vriendelijke prijzen winkelruiten, isolatieglas Luxe spiegels lijsten voor spiegels wijnsets Kadoartikelen kandelaars glazen tafels Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

 • Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

  Uw voorzitter vindt

  dat je op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, je niet direct aan tennis denkt. Natuurlijk voor de echte liefhebbers dagelijks de Australian Open en op het moment dat dit clubblad door u wordt gelezen wellicht de finales van het ABN-tennistoernooi in Rotterdam. Ik doel echter meer op de weersomstandigheden. Na een lange periode van sneeuw en ijs, die onze banen onbespeelbaar maakten, leek het te verbeteren en in week 4 (24 tot en met 28 januari) kon er weer worden getennist. Dat gebeurde bij temperaturen die voor een koelkast een uitstekende prestatie zouden betekenen. Maar het was toch mogelijk om te kunnen tennissen. Je realiseert je ook niet direct dat we al weer volop bezig zijn met het voorbereiden van het nieuwe speelseizoen. Bestuur en commissie-voorzitters hebben in de achterliggende periode de geplande activiteiten van de jaarkalender doorgenomen en de gewenste afstemming tussen de verschillende commissies tot stand gebracht. Bestuurlijk en organisatorisch zijn we klaar voor het komende tennisseizoen. Onze competitie-deelname is eigenlijk meer dan we maximaal aan kunnen en daar zit geen rek meer in. In dit clubblad treft u verschillende mede-delingen en informatie over georganiseerde activiteiten en als u uw steuntje wil bijdragen bent u welkom, zowel als deelnemer maar ook als vrijwilliger om het evenement te doen slagen. In de achterliggende periode hielden wij op 8 januari onze gebruikelijk nieuwjaarsreceptie, die in een geanimeerde sfeer verliep en waar wij ook een aantal nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Tijdens deze nieuwjaars-receptie was het de bedoeling geweest om mededeling te doen over mijn opvolging. Als gevolg van priv-gebeurtenissen was het voor de beoogde opvolger niet meer mogelijk zijn kandidatuur voor de voorzittersfunctie gestand te doen. Wij zijn volop bezig met het vinden van een andere kandidaat, die wij op de algemene vergadering van 29 maart a.s. hopen te presenteren.

  Inmiddels is de voorgestelde adviesgroep, die de algemene vergadering van november a.s. een voorstel zal doen voor de te kiezen baansoort bij de vervanging van onze banen, van start gegaan. Deze adviesgroep opereert onder de verantwoordelijkheid van Ben Francooy, portefeuillehouder accommodatie binnen het bestuur. Als laatste voor deze keer wil ik u informeren over het zorgwekkend lage aantal leden, dat wij per 1 januari j.l. nog op de ledenlijst hadden staan, namelijk 314. Dat is een historisch laag aantal. Voor het kunnen functioneren als vereniging, zowel wat betreft activiteiten als financin, is een aantal van omstreeks 400 leden nodig. Binnen het bestuur en ook met commissieleden zijn we in gesprek over de mogelijkheden om het benodigde aantal via werving binnen te halen. Dat laat onverlet dat wij van ieder Korianderlid vragen om binnen de vrienden- en/of kennissenkring van zijn/haar gezin/relatie op zoek te gaan naar 1 nieuw lid. Wanneer u daaraan uw bijdrage levert zouden wij circa 250 nieuwe leden er bij hebben. Zo een resultaat zou van harte welkom zijn maar iets minder en dan structureel naar 400 450 leden zou een uitstekende basis betekenen voor Koriander. Dat is toch ook uw vereniging. Wanneer we met elkaar de schouders onder de werving zetten neemt de gezelligheid op ons park toe en de mogelijkheden om met anderen te tennissen wordt ook verruimd. Kortom; een (toekomstige) situatie die wij allen zouden moeten willen. Laat u door uw wervingsinspanning niet weerhouden om ook te (blijven) tennissen. Ik zie u graag op ons tennispark. Met sportieve groet, Jop van Breugel

 • Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

  JJaarriiggeenn vvaann hhaarrttee aalllleemmaaaall!!

  Wisse van der Meulen 20 2 1998Monique Aldendorff 20 2 1998Femke Wouda 25 2 1997Aranka Schiel 26 2 1994Danny Schaareman 2 3 1995Lisanne Tillema 14 3 1996Merel de Haan 15 3 1999Tara Mac Lean 18 3 1999Laura Kwakkel 19 3 1999Teije Klein 22 3 1994Lisa Postmus 27 3 1994Melany Beers 3 4 2001Anusa Karthigesu 8 4 2000Youri Speth 12 4 2001Demi Schipperijn 14 4 1994Felix Kwa 19 4 1996Manouk Wouda 22 4 1994Kai Schnhage 26 4 2003Danny van den Boezem 26 4 1995

 • Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

  SSppeetttteerreennddee sseeiizzooeennssooppeenniinngg iinn 22001111

  -zaterdag 2 april- Het openingstoernooi zal dit jaar georganiseerd worden door Michle, Petra en Maybritt. De opzet van dit openingstoernooi is ten opzichte van vorige jaren veranderd.