IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... ·...

4
INNOVATIE 22 Trends in gepersonaliseer- de voeding INFOGRAPHIC 26 Hoe werkt het girale beta- lingsverkeer CREATIEF MET GELD 32 Hoe verpak ik mijn ca- deautje als ik geld geef? GOUDRESERVE 34 De Nederlandse goudre- serve NAJAAR 2018 5 Dichterbij PARKSTAD LIMBURG 8 Creëer je eigen geluk 10 Bank in beweging 14 Allemaal van het gas af? 16 Lokale belofte tussen de profs 18 We zijn er voor heel Lim- burg! 28 De sterren van de hemel RUBRIEKEN 2 Om de hoek 6 Kort nieuws 17 Hoe betalen we tegenwoordig? 21 Puzzel 31 Cijfers over studenten en geld 36 Dubbelinterview 38 Ledenaanbiedingen 39 Column Thijs van den Berg 28 18 22 32 1224

Transcript of IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... ·...

Page 1: IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... · Dichterbij PARKSTAD LIMBURG 8 Creëer je eigen geluk 10 Bank in beweging 14 Allemaal

INNOVATIE

22 Trends in gepersonaliseer-de voedingINFOGRAPHIC

26 Hoe werkt het girale beta-lingsverkeerCREATIEF MET GELD

32 Hoe verpak ik mijn ca-deautje als ik geld geef?GOUDRESERVE

34 De Nederlandse goudre-serve

NAJAAR 2018

5

DichterbijPARKSTAD LIMBURG

8 Creëer je eigen geluk10 Bank in beweging14 Allemaal van het gas af?16 Lokale belofte tussen de

profs18 We zijn er voor heel Lim-

burg!28 De sterren van de hemel

RUBRIEKEN

2 Om de hoek6 Kort nieuws

17 Hoe betalen we tegenwoordig?21 Puzzel31 Cijfers over studenten en geld36 Dubbelinterview38 Ledenaanbiedingen39 Column Thijs van den Berg

28

18

22 321224

Page 2: IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... · Dichterbij PARKSTAD LIMBURG 8 Creëer je eigen geluk 10 Bank in beweging 14 Allemaal

Na een aantal omzwervingen heeft Fanfare Eendracht Nieuwenha-gerheide eindelijk haar eigen stek gevonden. De Lichtenberg-kerkondergaat een complete metamorfose tot Cultuurhuis Landgraaf. TEKST: MAUD DELAHAYE FOTO'S: SANNE LINSSEN/BURO DE MUNCK

De sterren van dehemel

twee, ‘met een flink aantal jonge leden. Daar zijnwe erg blij mee. Op muzikaal gebied zijn we am-bitieus, maar we hechten ook zeer veel waardeaan gezelligheid binnen de vereniging. Onzenieuwe verenigingsruimte moet ons dan ook deruimte bieden om goed te kunnen repeteren enconcerten te kunnen geven, maar moet ook demogelijkheid hebben om na afloop van repeti-ties en optredens gezellig na te praten met eendrankje. De huidige locatie wordt verkocht, duswe moesten op zoek naar iets anders.’

AKOESTISCHE HEMEL ‘Tal van opties

hebben we bekeken: een bibliotheek, een ten-nishal en zelfs een discotheek kwam voorbij.Totdat één van onze leden ons wees op dezekerk. Onze eerste reactie: enige scepsis. Eenkerk? Toch gaven we het een kans en een brain-storm volgde. Schetsen en begrotingen werdengemaakt. Ja, flinke aanpassingen waren nodig,maar het was toch nog niet zo’n slecht idee. Webesloten het afscheidsconcert van onze dirigent

DUURZAAM VERSTERKEN

28 PARKSTAD LIMBURG

NIEUW CULTUURHUIS

Fanfare Eendracht Nieuwenhagerhei-de speelt met Gé Reinders het legen-darische “Blaosmuziek”. Gé zingt:“Gaef mich eine blaosbas veur 'nsjtevig fundament. Gaef mich sjuveen die saxe veur de moere van dees

muziektent. 't Vergulde kaopere daak waertdoor de bugels en trómpette gemaak.” Nu bouwtde fanfare haar eigen muziektent. Waar eerst dezware tonen van het orgel en de luide stemmenvan het kerkkoor klonken, klinken straks dezachte en warme klanken van “de Eendracht”.

Een kerk als repetitie- en concertruimte.

Niet een voor de hand liggende keuze. Wel eenbijzondere. ‘Het wordt fantastisch’, vertellenvoorzitter Serge Vreuls en secretaris PierreClaessens trots boven de ontwerptekeningenvan de kerk.

AMBITIEUS ÉN GEZELLIG ‘We hebben

een grote, gezonde vereniging’, vertellen de

1224

Page 3: IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... · Dichterbij PARKSTAD LIMBURG 8 Creëer je eigen geluk 10 Bank in beweging 14 Allemaal

Hardy Mertens in de kerk te organiseren, bij wij-ze van ultieme test. En wat bleek? Een fenome-naal goede akoestiek! Dit gaf de doorslag bij on-ze leden; we zouden onze plannen doorzetten.Zelfs Gé Reinders, aanwezig bij het concert, gafons zijn zegen. Zelden had hij zo’n goede akoes-tiek ervaren.’

CULTUUR IN DE REGIO ‘Uiteraard is de

kerk voor ons alleen veel te groot. Andere vere-nigingen uit Parkstad zouden hier ook gebruikvan moeten maken en van kunnen genieten. Hoefantastisch zou het zijn als er straks een “Cul-tuurhuis” staat, dat ruimte biedt aan zang, dans,toneel en muziek? Waar meerdere verenigingende sterren van de hemel spelen? Bovendienmaakt samenwerking je sterker. Oók met hetoog op de toekomst van onze regio. Verenigin-gen moeten elkaar opzoeken. We legden hetidee voor aan collega muziekvereniging Fluit- enTamboercorps St. Paulus en die deden maar wátgraag mee.’

GOED PLAN! ‘Een plan als dit vraagt eenforse investering. Natuurlijk nemen we eengroot deel voor onze eigen rekening, maar had-den daarnaast nog financiële steun nodig. HetBisdom verkocht de kerk tegen een “schappelij-ke prijs” en vroeg als tegenprestatie iets terug tedoen voor de gemeenschap. Dat was hoe danook al de essentie in onze plannen. Ook staptenwe naar de Provincie, gemeente Landgraaf enIBA Parkstad; herbestemming van o.a. leeg-staande kerken is bij deze organisaties eenspeerpunt. We mochten rekenen op een bijdra-ge van de Provincie, gemeente Landgraaf en ookvan IBA kregen we groen licht! De voorwaardendie IBA stelde was samenwerking met een ar-chitect en een duurzame ontwikkeling van hetgebouw. We gingen in gesprek met Lars Drees-sen van Dreessen Willemse Architecten en Bjornde Munck van Buro de Munck. Beide architectenvonden het zo’n mooi project dat ze graag wil-den samenwerken.’

V.l.n.r.: Serge Vreuls, Jean-

nette Vreuls-Quaedvlieg

(jeugdcommissie), Sandra

van der Meulen-Claessens

(bestuurslid PR) en Pierre

Claessens in de kerk.

29

}<Q$@~

1224 -

274803

1224

}<Q$@~

Page 4: IDManager PDF Output - Cultuurhuis Landgraafcultuurhuislandgraaf.nl/wp...Rabobank-Dichterbij... · Dichterbij PARKSTAD LIMBURG 8 Creëer je eigen geluk 10 Bank in beweging 14 Allemaal

SLIMME INDELING ‘De heren hebbenons enorm verrast! Met hun ontwerp halen wehet maximale uit het gebouw. Er komt een rui-me geluidsdichte en akoestisch perfecte repeti-tieruimte, een concertzaal voor 450 gasten, eenpodium voor 150 musici en nog een tweetalruimten waar kleinere groepen kunnen repete-ren of vergaderen; een zee van ruimte ten op-zichte van ons eigen “ontwerp”.’

VAN KERKBANK TOT PODIUM ‘Kijken

we naar het duurzaamheidsaspect, dan drageneen goede isolatie en zonnepanelen bij aan hetverantwoord energieverbruik en hergebruikenwe bestaande materialen. Tal van professionalshebben we in huis; van elektricien tot schilderen van timmerman tot parketteur. Elk lid datkan bijdragen, werkt mee. Samen met de ledenvan St. Paulus wordt er elke avond en elk week-end keihard gewerkt.Met elke stap in de verbou-wing groeit het enthousiasme. Voor subsidiën-ten en sponsoren waren die betrokkenheid en

inzet een teken dat we van dit project een suc-ces zouden maken.’

LICHT UIT, SPOT AAN ‘Over enthousias-

me gesproken, dat viel ons ook ten deel bij Ra-bobank Parkstad Limburg. We mogen rekenenop een mooie bijdrage; hiermee kunnen we in-vesteren in goede verlichting in de zaal en ophet podium. De bank laat hiermee zien échtmidden in de gemeenschap te staan en begrijptwat er speelt in onze regio.’

HET BRUIST ‘Inmiddels hebben zich ook

al een paar “mede-bewoners” aangediend: eenaantal zangkoren, een hobbyverenigingen natuurlijk de twee muziekkorpsen. We kijkenuit naar de dag dat de deuren open gaan. Vanafdeze plek kunnen we onze ambities waarmakenen bezoekers laten genieten van zang, dans, to-neel en muziek. Onze droom is een bruisendCultuurhuis.’

Het ontwerp van Lars Drees-

sen en Bjorn de Munck van

het nieuwe Cultuurhuis.

30 PARKSTAD LIMBURG