Dichterbij def

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dichterbij def

 • DichterbijWestelijkeMijnstreekZLF Buchten 2012Folklore en traditieKom'mit en Vixia Iedereen heeft talentGo for gold Limburg op olympisch niveauRabobank Clubkas Campagne Verenigingen spekken hun kas

  1476

  Magazine voor leden - zomer 2012

 • INHO

  UDExclusiefvooru!BezoekmetkortingdeFloriadeinVenlo.Besteleencombi-ticketenreserveereenMultimediaTour.www.rabobank.nl/dichterbij.

  2 RABOBANK WELKOMBeste lezer,

  Meedoen is belangrijk. Samen een doel nastreven,plannen maken, dromen verwezenlijken. Samenwerkenverbindt, maakt relaties hechter. We zagen hoeverenigingen en stichtingen de bal hebben opgepakthun clubkas te spekken. We zien uit naar de OlympischeSpelen, waar ons 'Team London' het Olympisch vuuraanwakkert. En trekken zelf vaker de sportschoenen aan.Want we gaan voor goud, u toch ook? Mocht u daarovervan gedachten willen wisselen, onze financieel adviseurshelpen u graag uw (financile) ambities te realiseren. Metde passie die u van toptalenten mag verwachten.Diezelfde bevlogenheid zien we in een initiatief waaraanwe ons geKOM'MITeerd hebben, om mensen met eenafstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen,midden in de maatschappij. Net zoals u en ik. Dat is hetidee.

  Jacques van der Linden, Algemeen Directeur Rabobank WestelijkeMijnstreek

  1476

 • INHOUD04 Interessante nieuwtjes & weetjes06 Go for gold, Limburgse olympische

  ambitie08 Rabobank Clubkas Campagne groot

  succes12 Week van de Coperatie14 Floriade

  Kinderen leren over tuinbouw16 KOM'MIT en Vixia

  Iedereen heeft talent19 Verzeker uw vakantieplezier20 OPEDUCA22 ZLF Buchten 2012, Een samensmelten

  van folklore en traditie25 BankBattle 201226 Europees betalen wordt eenvoudiger28 Uw verhaal is ons vertrekpunt32 De zes ambassadeurs

  van Geleen en Stein34 Handbiker Laura de Vaan: Geen last van

  de druk42 Vul de sudoku in en win een van de

  mooie prijzen43 Contact met de Rabobank: telefoon,

  e-mail en bezoekadressen

  3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE14

  76

 • NaN Interessante nieuwtjes & weetjes

  NIEUWSCOPERATIEFONDSRabobank Westelijke Mijnstreekstort elk jaar een deel van dewinst in het Coperatiefonds. Devolgende projecten hebben in ditjaar al een donatie uit dit fondsontvangen:* Theater Karroessel(opknappen theater)* Fanfare Concordia Einighausen(nieuwe instrumenten jeugd)* Smoke Eaters(aanschaf Video Judge Systeem)* Heemkundevereniging 'Bicht'(boek 'Beeg en z'n Cafs')* GVCG(vervanging meubilair)* T.C. Orint(vervanging scoreborden)* Jongerenkoor Escolum(uniek jubileumconcert)* De Houtumse Revue(vernieuwing lichtinstallatie)* Parochie Einighausen(nieuw monument)Wilt u een aanvraag indienen? Kijkdan opwww.rabobankwestelijkemijnstreek.nl/cooperatiefonds

  Winnaar...DOE EEN WENS!In de wintereditie 2011 vanDichterbij stond de oproep voorde 2e wensactie van RabobankWestelijke Mijnstreek. Weontvingen zon 70 wensen. Deselectiecommissie besloot dewens van de heer Spaetjens invervulling te laten gaan. Zijn wensis het liedje van de (landelijke)Rabobank commercial Youre socool door drumband ConcordiaEinighausen in een concert tengehore te brengen. De drumbandis in 2009 met dit liedje LimburgsKampioen geworden. De verdereinvulling van het concert wordtnu bepaald. Wij houden u via ditblad op de hoogte. Wij bedankeniedereen voor de inzendingen!

  OR-LID 2011!Maarten Vonhgen, teamleiderBedrijven Advies n voorzittervan de Ondernemingsraad vanRabobank Westelijke Mijnstreekis op 16 januari gekozen totOR-lid 2011.Deze landelijke verkiezing vondplaats tijdens de klantendag vanOdyssee, het bureau dat onze ORtraint, adviseert en coacht. De jurykoos Maarten vooral omdat hijsteeds zoekt naar de balans endialoog.

  AFSCHEIDOp 21 april is ons gewaardeerdlid van de Ledenraad, FransPeters, na een ziekbedoverleden.

  Frans was sinds november 2009 eenbetrokken lid van onze Ledenraad,namens afdeling Geleen. Wijwensen zijn familie en vrienden veelsterkte toe in deze moeilijke tijd.

  TEKS

  T:RA

  BOBA

  NKW

  ESTE

  LIJKE

  MIJN

  STRE

  EKBE

  ELD:

  STUD

  IOG2

  ,HEN

  RYPE

  TERS

  ,GEL

  EEN

  4 RABOBANK NIEUWS & WEETJES14

  76

 • BEZOEK FLORIADE MET KORTINGAls Rabobanklid profiteert u van het feit dat de Rabobank hoofd-sponsor is van de Wereld Tuinbouw Expo Floriade. Leden kunnennamelijk met korting een bezoek brengen aan de Floriade in Venlo. Dit combi-ticket geeft toegang tot het prachtig aangelegde Floriadepark eneen 'vlucht' met de kabelbaan. U kunt maximaal vijf tickets bestellen, tweevoor de volwassenenprijs van 22 p.p. (i.p.v. 30) en drie voor kinderen t/m12 jaar voor 11 (i.p.v. 15). Daarnaast kunt u reserveren voor de FloriadeMultimedia Tour voor 2,50 p.p. (i.p.v. 5). Kijk voor meer informatie overdeze Floriade-aanbiedingen op www.rabobank.nl/dichterbij.

  Wilt u meerdere dagen van de Floriade genieten, combineer dan uw be-zoek met een ontspannen verblijf in Center Parcs. Boek nu extra voordeligeen verblijf in Het Meerdal op 20 minuten afstand van de Floriade. Reser-veer hierbij een Floriade Passe-partout waarmee u onbeperkt toegang hebtvoor de prijs van een dagticket. Toegang tot de kabelbaan is hierbij nietinbegrepen. U boekt al een 4-persoons cottage (excl. passe-partout) vanaf 199. Deze aanbieding is geldig t/m 5 oktober 2012, m.u.v. vakanties enfeestdagen. U kunt dit speciale aanbod telefonisch boeken via 0900-0804(20cpm) of online via www.centerparcs.nl/rabobankfloriade. Uiterste boe-kingsdatum is 5 september 2012. De Floriade Passe-partout moet uiterlijkn dag voor aankomst gereserveerd zijn en is niet te koop op het park.

  OP REIS?Gebruik betaalpas buiten EuropaSkimming van betaalpassenveroorzaakt veel ongemak. Met deafgekeken pincode en een kopievan de magneetstrip van de paswordt illegaal geld opgenomen,vooral bij betaalautomaten buitenEuropa. Omdat de meeste klantenhun betaalpas buiten Europa nietgebruiken en de Rabobank hetrisico op misbruik zo klein mogelijkwil maken, is besloten om debetaalpas voor landen buitenEuropa standaard 'uit' te zetten.Gaat u op reis buiten Europa dankunt u makkelijk uw pas zelf'aan' zetten via internetbankieren,een telefoontje met de eigenRabobank en via Interhelp. Voorzakelijke passen geldt de maatregelniet. Meer informatie vindt u opwww.rabobank.nl/betaalpasinstellen

  &WEETJES5 RABOBANK NIEUWS & WEETJES

  TEKS

  T:VD

  BJ_

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK,V

  DBJ_

  1476

 • NaN Go for gold, Limburgse olympischeambitie

  GoforgoldAmbitiebrengtLimburgnaarolympischniveauLimburg is een prachtige provincie om te wonen, werken enrecreren. Maar staat tegelijkertijd voor uitdagingen als vergrijzing enontgroening, die de leefbaarheid en economische vitaliteit onderdruk zetten. Dat vraagt om tegenwicht van niveau.

  OOm het evenwicht te herstellen, hebben bedrijfsleven,onderwijs, overheid, sport en zorg de handen in elkaargeslagen en zich, mede met het oog op de landelijkeambitie de Olympische- en Paralympische Spelen in2028 naar Nederland te halen, een sportief doel gesteld.Met de Limburgse Olympische Ambitie (LOA) moetLimburg de komende jaren in de volle breedte naarolympisch niveau worden gebracht. Naar een provinciemet een aantrekkelijker klimaat, waar jonge mensen,bedrijven en hooggekwalificeerde werknemers zich(blijvend) willen vestigen. Waar iedereen optimalekansen wordt geboden het beste uit zichzelf te halen.SPORT ALS MIDDELJack Opgenoord, directeur Huis voor de SportLimburg: "LOA moet Limburg een impuls geven.Daarbij wordt sport ingezet als katalysator; alsbouwsteen voor de toekomst van Limburg. Om allemensen de kans te bieden en te stimuleren een levenlang te sporten en bewegen. Het beste uit zichzelf tehalen. Sport en beweging versterkenkaraktereigenschappen als passie, ambitie en wilskrachtdie maken dat mensen ondernemend zijn, grenzenverleggen, samenwerken en plezier hebben. Dat isprecies wat onze provincie nodig heeft om vitaal entoekomstbestendig te worden."

  SPORT ALS DOELGeert Ruigrok, directeur Topsport Limburg: "LOA is erook op gericht internationale topsportevenementen alshet WK Wielrennen naar Limburg te halen. Om hetimago van Limburg als sportprovincie te versterken enhet toerisme een impuls te geven. Maar ook alsinspiratiebron voor jonge sporttalenten. De jongerenvan nu - 'Generatie 2028' - worden straks misschienolympisch kampioenen. Door jong talent nu kansen enfaciliteiten te bieden, verwachten we dat meerLimburgers doorstromen naar en kunnen excelleren optopsportniveau. En dat zij op hun beurt, op grond vanhun topprestaties, andere generaties inspireren te gaansporten en daarmee de breedtesport weer een impulsgeven.Limburg telt momenteel zo'n 1.200 topsporters. Omdeze mensen goed te begeleiden, wordt in de heleprovincie aandacht besteed aan het realiseren vanmoderne sportaccommodaties en talentcentra. Dezeworden ingericht voor topsporters, maar kunnen ookvoor breedtesport, onderwijs of evenementen gebruiktworden. Denk aan Sportzone Limburg die in deWestelijke Mijnstreek wordt gerealiseerd, metonderdelen als het Centrum voor Aangepast Sporten opsportlandgoed De Haamen in Beek. Hoogwaardigevoorzieningen die bijdragen aan een optimale(top)sportinfrastructuur. En die het ook voor

  6 RABOBANK WESTELIJKE MIJNSTREEK14

  76

 • NaN Go for gold, Limburgse olympischeambitie

  (top)sporters uit andere regio's aantrekkelijk makenzich in Limburg te ontwikkelen en vestigen. Watuiteindelijk allemaal weer een positief effect heeft opde economie."

  ZORG EN WELZIJNJack Opgenoord: "Het Limburg van nu en van detoekomst biedt een (sport)omgeving, waar iedereLimburger het beste uit zichzelf kan halen. Met het oogop een mogelijk bid voor de Olympische- enParalympische Spelen in Nederland in 2028 richt LOAzich op het ontplooien van talent en het bieden vanolympisch perspectief