Dichterbij 2012-1

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ledenmagazine van Rabobank Utrecht en omstreken.

Transcript of Dichterbij 2012-1

 • Dichterbij3642 Utrecht en omstreken

  Samen vegen in de straaten sporten in de buurtWoonvisie Laat je niet afschrikken door negatieve verhalenSimon Akkermans ontdekt verrassende muziek in KytopiaDossier Dromen van een monumentenwoning

  3642

  Magazine voor leden - voorjaar 2012

 • INHO

  UDExclusiefvooru!50%kortingopeeneersterangskaartvoorSaturdayNightFever inStadsschouwburgUtrecht.Meer infooppag.39.Kijkookopwww.rabobank.nl/dichterbij.

  2 RABOBANK WELKOM

  Beste lezer,

  De woningmarkt zit al een tijdje in het slop. Eerst door dekredietcrisis, gevolgd door de aangescherpte regels bijhet verstrekken van hypotheken en de oplopenderentes. De markt is in een negatieve spiraal terechtgekomen met alle onwenselijke gevolgen van dien. Eengoed werkende woningmarkt is van grootmaatschappelijk belang. Op pagina 22 leest u onze visieop de woningmarkt. In dit nummer staan we ook stil bij100 jaar Rabobank Utrecht. Een verjaardag die we dit jaargepast gaan vieren. We kijken niet alleen terug, maarrichten ons vooral op de toekomst. Waarbij we desamenwerking met de bewoners in ons werkgebiedactief opzoeken. Een coperatieve gedachte die al 100jaar bij ons past. Meer hierover op pagina 20.

  Rien Nagel, directievoorzitter Rabobank Utrecht

  3642

 • INHOUD04 Nieuws & weetjes06 Huis te koop in regio Utrecht08 Dossier: wonen in de geschiedenis12 In de Utrechtse Rijwielfabriek leren

  jongeren met hun handen14 Online winkelen bij Strand West16 Leefbare buurt: meedenken over het

  park en vegen in de straat19 Column door Pieter Leyssius20 Duurzaam jubileumcadeau van

  Rabobank Utrecht22 Een andere kijk op de woningmarkt26 Simon Akkermans: Utrechtse

  muzikanten kiezen hun eigen richting28 Het Bartholomeus Gasthuis is meer dan

  een verpleegtehuis31 Bankieren en betalen met Rabo Mobiel32 Hypotheekvragen? Adviseur Sabine

  Bomhof geeft antwoord34 Hogeschool Utrecht maakt een studie

  van schulden42 Puzzel mee en maak kans op mooie

  prijzen!43 Contact met de Rabobank: telefoon,

  e-mail en bezoekadressen

  3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE36

  42

 • NaN Nieuws & weetjes

  NIEUWSDE TOEKOMST ISAAN DUURZAAMBOUWENSteeds vaker worden nieuwewoningen duurzaam gebouwden oude woningen wordenregelmatig zodanig verbouwd,dat ze energiezuinig worden.Dit is niet alleen prima voor hetmilieu, maar ook voor uwportemonnee. En het leeft een stukprettiger in een woning zonderkoude kieren en gaten. Op dewebsite www.meermetminder.nlkunt u zien hoe u in uw huisenergiebesparende maatregelenkunt treffen, zoals het aanbrengenvan isolatie die ervoor zorgt datvocht en tocht verleden tijdworden. Woningen die energiezuinig zijn,behouden ook hun waarde. Het isdaarom mogelijk om extrahypotheek te krijgen als u inenergiebesparing wilt investeren. Kijk op www.rabobank.nl

  Uniek!BACHVERENIGING OPFLORIADE 2012De Rabobank brengt twee uniekesponsorprojecten samen in 2012:De Nederlandse Bachvereniginggeeft twee concerten op deWereld Tuinbouw Expo Floriade2012. De Bachvereniging speeltvoor de allereerste keer in haar90-jarig bestaan in de buiten-lucht in het amfitheater. Demajesteitelijke Water Music vanHndel, die ten gehore wordtgebracht, past perfect bij deentourage van Floriade 2012.Voor deze concerten op 31augustus en 1 september heeftde Rabobank een specialeledenaanbieding. Kijk hiervoor opwww.rabobank.nl/dichterbij.

  KANDIDAATSTEL-LING LEDENRAADNieuwe leden voor de ledenraadaangesteld. In overleg met de ledenraad zijnenkele mensen voorgedragen vooropenstaande vacatures in de raad.Wilt u weten wie deze vacaturesgaan invullen? Lees dan hetnieuwsbericht opwww.rabobank.nl/utrecht.

  THEATERFESTIVALTWEETAKTTweetakt is een tiendaagstheaterfestival dat speelt van 23maart t/m 1 april op de Neude inUtrecht. Naast theater is er een rijkprogramma met muziek en games.Met concerten van onder andereLucky Fonz III en Jungle By Nightwordt Tweetakt een gegarandeerdsucces! Meer info en het programma opwww.tweetakt.nl.

  TEKS

  T:KI

  RSTE

  NM

  EIJER

  ,LEN

  NEKE

  VAN

  DER

  MEIJ

  DEN

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK,T

  WEE

  TAKT

  4 RABOBANK NIEUWS & WEETJES36

  42

 • PCS VOOR SENIORENVoor steeds meer diensten en informatie is er een digitaal loket. Ookde Rabobank is online dichtbij.Dit is echter niet voor iedereen even toegankelijk. Senioren ouder dan 75jaar maken weinig gebruik van internetbankieren. Om de stap naar hetinternetbankieren voor senioren te vergemakkelijken, onderzocht deRabobank samen met SeniorWeb en de Consumentenbond welke pcs hetmeest geschikt zijn voor ouderen die geen ervaring hebben metcomputers. Er zijn speciale seniorencomputers op de markt. Zij hebbenhard- en software die eenvoudig te begrijpen is door duidelijke knoppen enmakkelijke teksten. Beveiliging en meldingen worden op de achtergrondgeregeld zodat de gebruiker niets merkt. Bij het onderzoek is gekeken naargebruiksgemak, veiligheid en kosten van vijf seniorencomputers en enkelesoftwareoplossingen. Ze werden getest op gebruiksgemak en beveiliging.Ter vergelijk werden ook twee gewone computers en een iPad meege-nomen in de test. SimPC en S-computers zijn het meest geslaagd quagebruiksgemak. Beide zijn ook relatief veilig vanwege het onderliggen-de besturingssysteem. En ze bieden tegen betaling aanvullende service. De voordelen van SimPC zijn het inbegrepen e-mailadres en de ruimeopeningstijden van de helpdesk. Bij S-computers is het mogelijk om extrasoftware te installeren, bij SimPC nog niet.

  HERMAN WIJFFELSINNOVATIEPRIJS2012Gezocht: duurzame innovatiesmet maatschappelijke impact.Rabobank wil bijdragen aan eenduurzame toekomst. Onder meermet de Herman WijffelsInnovatieprijs, d duurzameinnovatieprijs van Nederland. Wezoeken concrete en kansrijkeduurzame innovaties in technieken,in diensten, in processen, inorganisatievormen, op het gebiedvan de circulaire economie. Kortominnovaties met maatschappelijkeimpact. Werkt u aan een dergelijkeinnovatie? Schrijf dan vr 1 april2012 online in voor de HermanWijffels Innovatieprijs en maak kansop de hoofdprijs van 50.000,-.Meer info opwww.rabobank.nl/innovatieprijs.

  &WEETJES5 RABOBANK NIEUWS & WEETJES

  TEKS

  T:KI

  RSTE

  NM

  EIJER

  ,LEN

  NEKE

  VAN

  DER

  MEIJ

  DEN

  BEEL

  D:SIM

  PC,V

  DBJ_

  3642

 • NaN Huis te koop in regio Utrecht

  TekoopinUtrecht:meervoorminderStijgend aanbod en dalende verkoopprijzen. Dat is de tendens op delandelijke huizenmarkt. Geldt dat ook voor Utrecht, Vleuten-DeMeern, IJsselstein en Nieuwegein?

  HHet aanbod van koopwoningen in Nederland steeg in2011 met 23% ten opzichte van 2010. De gemiddeldeverkoopprijs lag in het laatste kwartaal van 2011 op233.229, dat is een daling van bijna 1,5% vergelekenmet 2010. De cijfers tonen eveneens een daling in deverkoop van het aantal woningen. In 2011 werden 6%minder woningen verkocht dan in 2010. De gemiddeldetijd dat een woning te koop stond, liep in 2011 op totvierenhalve maand tegenover vier maanden in 2010.AANBODHet meest opvallende verschil tussen de landelijkewoningmarkt en de regio Utrecht* zit in hetwoningaanbod. In de regio Utrecht steeg het aanbod inhet laatste kwartaal van 2011 met 43% ten opzichte van2010. Dat is bijna het dubbele van het landelijkstijgingspercentage van 23%. Opvallend is deverdubbeling van het huizenaanbod in Vleuten-DeMeern. Van 425 koopwoningen in 2010 naar 848 in2011.

  PRIJSONTWIKKELINGDe verkoopprijs van woningen in de regio daalde vorigjaar met 1,6%. Dat is vergelijkbaar met de landelijkedaling. De prijs voor een woning in de regio lag in2011op een gemiddelde van 239.712. In de stadUtrecht was de prijs gemiddeld 224.148. Aanzienlijk

  lager dan het landelijk en regionale gemiddelde. Dehuizenprijzen in de Utrechtse wijken verschillen echterfors. Een woning in Utrecht Oost is het duurst, met eengemiddelde prijs van 297.925. Woningkopers zijn hetvoordeligst uit in Utrecht Noord. Daar lag hetgemiddelde op 168.348.

  TRANSACTIES EN LOOPTIJDWaar het aantal verkopen landelijk daalde met bijna6%, zettede daling in de regio verder door, tot ruim12%.Toch twijfeldenkopers in 2011 niet langervoordat zij een woning aankochten. Een woning in deregio Utrecht stond in 2011 gemiddeld zondrienhalve maand te koop, net als in 2010. Hetlandelijk gemiddelde ligt op vierenhalve maand.Opvallend in de regio is dat de looptijd in 2011 in tweesteden daalde. In IJsselstein verminderde deze van 93naar 87 dagen. Nieuwegein kende een minimale daling:een woning stond er in 2011 ongeveer 126 dagen tekoop. En dag korter dan in 2010.

  *Regio Utrecht: Utrecht, Vleuten-De Meern, IJsselsteinen Nieuwegein. Cijfers hebben betrekking op hetlaatste kwartaal van 2010 en 2011. Bronnen: Woningmarktrapportage van BrecheisenMakelaars en Transactiecijfers Nederland van NVM.

  TEKS

  T:SC

  HRIJF

  -SCH

  RIJF

  ,UTR

  ECHT

  BEEL

  D:KA

  YCO

  ENEN

  6 RABOBANK WONINGMARKT IN BEELD36

  42

 • NaN Huis te koop in regio Utrecht

  3642

 • NaN Dossier: wonen in de geschiedenis

  WonenineenmonumentEenhuismeteenverhaalEen monument bewonen, is leven in de geschiedenis. Veel mensendromen ervan zon karakteristiek pand te kopen. Maar wie eenmonument bezit, moet met een aantal zaken rekening houden.

  WWie door Utrecht wandelt, kan niet om de rijkegeschiedenis van de stad heen. Het wemelt er van deoude grachten en werven, karakteristieke kerken enstatige panden. Geen wonder, want zon duizend jaargeledenwas Utrecht een belangrijk kerkelijk,bestuurlijk en financieel centrum. Veel gebouwenhebben de tand des tijds doorstaan. Het is dan ook nietgek dat Utrecht de tweede monumentenstad vanNederland is, na Amsterdam. Ook Nieuwegein kenthistorische kernen, zoals Jutphaas en Vr