Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

45
“Dichterbij in de lokale samenleving” 24 juni 2013 Werkconferentie In voor zorg! “Naar een waardevolle toekomst” Leo de Freitas, Joost Emonts, Werner Rutjes, Gerryan Huys,

description

Dichterbij realiseert middels het project 'Meedoen werkt' een nieuwe toekomstbestendigheid op het gebied van dagbesteding en werk. Cliënten worden centraal gesteld en worden door het aanbod van vraaggestuurde dagbesteding en werk gestimuleerd om zoveel mogelijk door te stromen naar volledige participatie in de maatschappij. Dit alles binnen een ondernemende organisatie met een financieel gezonde exploitatie, en zo min mogelijk afhankelijkheid van huidige en toekomstige regelgeving. Gekoppeld aan de visie van Dichterbij, en in samenwerking met maatschappelijk partners, ligt de nadruk in dit project vooral op waardecreatie in zowel sociaal-maatschappelijk als bedrijfseconomisch opzicht. Het Canvas-model kan deze maatschappelijke meerwaarde in beeld brengen.Tijdens deze presentatie zal met name de inzet van Canvas-model worden toegelicht aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Transcript of Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Page 1: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Dichterbij in de lokale

samenleving”

24 juni 2013

Werkconferentie In voor zorg!

“Naar een waardevolle toekomst”

Leo de Freitas, Joost Emonts, Werner Rutjes, Gerryan Huys,

Page 2: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Opbouw presentatie:1. Innovatie door samenwerking met:

- onderwijs- maatschappelijk middenveld- ondernemers

2. Innovatieve concepten uit Meedoen werkt.

3. Het succes van buurtteam: “Moj Venroj”

4. Business Model Canvas

Page 3: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t) Jaarplanthema 2011:

“Heroriëntatie op dagbesteding en werk”Projectnaam: “Meedoen werk(t)”

Projectondersteuning vanuit “In voor zorg!”

Projectcoach: Tony Wijntuin WYNE Strategy&Innovation

Page 4: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Belangrijkste conclusies

vooronderzoek In voor zorg

1. Geen prikkels om uitstroom te bevorderen

2. Deel medewerkers nog veel op zorg gericht

Page 5: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Advies In voor zorg:

1. Differentiatie in de benadering vanvermaatschappelijking

2. Interne sturing en cultuur aanpassen ten behoeve van ondernemerschap

3. Werven van werk: denk in ketens4. Samenwerken5. Verleggen van financiële prikkels6. Individualiseren

Page 6: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t)

Vier pijlers innovatie dagbesteding:

1. Duurzaam perspectief op persoonlijke groei

2. Stimuleert tot deelname aan samenleving in maatschappelijke en/of economische context

3. Sluit aan bij en is toekomstbestendig t.a.v. wet- en regelgeving

4. Werkt met financieel gezonde exploitatie (minimaal kostendekkend)

Page 7: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t)

De “VOORT-innovatiemethode”

Page 8: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Aanbevelingen focusgroepen uit innovatiefase:

1. Sterke PR-lobby naar gemeente2. Lokaal aanwezig/zichtbaar zijn3. Samenwerken over eigen grenzen4. Samenwerken met diverse partijen5. Eigen expertise benoemen en uitdragen6. Spreiding locaties i.v.m. bereikbaarheid7. Beheer locaties uitbesteden (flexibele contracten)8. Investeren in service (kosten voor de baat)9. Duidelijk producten- en prijzenoverzicht10.Dagbesteding is een vak

Page 9: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t)

Elk concept is beschreven in uitgebreide businesscase

Page 10: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t)

Resultaat innovatiefase en haalbaarheidsonderzoek:3 nieuwe concepten

BLOX BuurtTeam EGHT-Uit

Page 11: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

De beweging die we moeten maken?

“Van instelling naar samenleving”

HOE?

1. Beter benutten van buurt- wijkgericht werken

2. Samenwerken met maatschappelijk middenveld

3. Samenwerken met bedrijfsleven

4. Investeren in de nieuwe professional

5. Focus op Participeren!

Page 12: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t)

Model zegt iets over:

- Omstandigheden waarin dagbesteding/werk plaatsvindt (horizontaal)

- Mate van maatschappelijke participatie (verticaal)

Page 13: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Meedoen Werk(t) Beoordelingscriteria gemeente:

• (Krijgen we waar voor ons geld?)

- bevordert aantoonbaar het “meedoen”

- mensen stromen door, worden kansrijker

- biedt daadwerkelijk mogelijkheden voor werk (opstap naar…..?)

• (Betalen we niet teveel, past het binnen het budget?)

- Kosten / prijs?

- de eigen kracht van de cliënt wordt benut

• (Krijgen we niet teveel gedoe?)

- samenhangend aanbod (multidisciplinair)

- naar gemeente is er 1 aanbod/contractpartij (geen losse aanbieders)

• (Begrijpen ze ons? Passen ze bij onze gemeente?)

- op wijkniveau werken

- geen standaardaanbod, diversiteit, flexibiliteit

- niet eigen aanbod centraal, maar thema’s gemeente

Page 14: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

MNBC BuurtTeam®

Page 15: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Werken in de buurt of wijk

Mensen met een beperking integreren in de wijk.

De leefbaarheid voor buurtbewoners bevorderen.

Eenzaamheid tegenaan.

Het schrijnend tekort aan vrijwilligers bij “sport” verengingen verminderen.

Het kan!

Door verbinding tussen zorg, welzijn en gemeente!

Park Venray

Page 16: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

BuurtteamsMensen met een beperking integreren in de wijk waar ze wonen!

De buurt een beetje leefbaar houden voor iedereen!

Ouders die geen tijd hebben om alweer een klus te doen op de basisschool

Met buurteams vang je vele vliegen in een klap!

Mensen met een beperking die boodschappen doen voor ouderen,

(groen) onderhoud en zwerfvuil verwijderen,

Sneeuw ruimen.

Dit past uitstekend bij de

WMO participatievelden: leefbaarheid en burgerparticipatie.

Page 17: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

• Moj Venroj samen met:

Page 18: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013
Page 19: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Moj Venroj is een nieuw project dat mensen van Dichterbij, Mensana, NLW Groep en het Vincent van Gogh samen laat werken in de wijk.

De Wijk Veltum is het eerste initiatief in de gemeente Venray. Moj Venroj richt zich vooral op het onderhoud van groen in de wijk en doet dit naar behoefte en in samenspraak met dewijkbewoners.

De mensen van Moj Venroj zijn elke donderdag in uw wijk aan het werk. Met dit project willen wij ondersteuning bieden aan de gemeenschap Venray.De komende jaren treden een aantal nieuwe regelingen in werking.Die veranderingen met zich meebrengen voor wijken enwijkvoorzieningen.Moj Venroj beoogt hiermee de onderlinge samenwerking tebevorderen.Meer over Moj Venroj kunt u te weten komen via de projectleider Mart Philipsen

Page 20: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013
Page 21: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013
Page 22: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Bewoners worden blij van ons. Moj Venroj is van de wijk zelf. Als ik voor NLW in de wijk werk, voel ik dat minder.”

Buurtteam-medewerker Leo de Freitas:

Page 23: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik heb nu meer rust en het werk is ook nog eens leuker”Buurtteam-medewerker: Hay Simons:

Page 24: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik houd de hele wijk schoon en ik kan lekker lopen. Dat is goed voor mij”

Buurtteam-medewerker: Joop Rommen:

Page 25: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik kan nu met de fiets naar het werk”

Buurtteam-medewerker Jan de Jonge:

Page 26: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik werk nu in de maatschappij in plaats van op het instituut. Ik ben het liefst gewoon op straat.”

Buurtteam-medewerker Donne Linssen:

Page 27: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik werk voor Moj Venroj, niet voor Dichterbij!”

Buurtteam-ondersteuner Petra Martens:

Page 28: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Moj Venroj is de ideale manier om samen te werken. Mensen moeten nu echt met elkaar omgaan.”

Buurtteam-ondersteuner Ted Gieling:

Page 29: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Ik kreeg een flyer in de bus, die het Buurtteam zelf had rondgebracht. Ik dacht: het paadje vegen, het gras harken, blaadjes rapen, dat moet hier

wekelijks gebeuren. Zelf kan ik dat gewoon niet meer.Niet alleen mijn achtertuin ligt er overigens keurig bij. Ze voelen zich

verantwoordelijk voor de hele wijk hier.”

Buurtbewoonster mevr. Van Lieshout:

Page 30: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Moj Venroj helpt ons bij het onderhoud rondom de school én de kinderen zien in de praktijk dat iedereen mogelijkheden heeft om te

werken”

Directeur Basisschool Anet Versteegen:

Page 31: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Je kunt “veilig” contact leggen in de wijk want je bent geen vertegenwoordiger van het instituut.”

“Tijdens de “Moj Venroj-dag” zijn medewerkers nooit ziek”

Coördinator Mart Philipsen:

Page 32: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Manager Dagbesteding Dichterbij Annemie Lucassen:

“Door Moj Venroj zijn de mensen zichtbaar in de lokale Samenleving en leveren ze naar vermogen een bijdrage.”

Page 33: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

“Door Moj Venroj kunnen de onder-grens kandidaten een nieuwe kans krijgen, anders verdwijnen ze in het zorg-circuit.”

Manager Projecten, communicatie & PR, NLW-groep Karel Clabbers:

Page 34: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Conclusie:De mensen maken het Buurtteam.

Dus:Maatschappelijke Meerwaarde in beeld brengen

Want:- Is onderbouwing van de praktijk- Nodig bij extra-muralisering dagbesteding- Maakt kosten en baten transparant- Wie is investeerder en wie is incasseerder?

Voorwaarde:- Burger is uitgangspunt- Durven loslaten!

Page 35: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Business Model Canvas

Page 36: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Invullen doe je samen!

Page 37: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

In dialoog, met beschrijvingen en harde gegevens

Page 38: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Hulpmiddelen bij het invullen:

Burger-deel: “Empathy-map”

Page 39: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten: “Effectenarena”

Page 40: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Kosten-Baten: “Effectencalculator”

Page 41: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Voorwaarden:

- Burger is uitgangspunt- Durven loslaten!

Page 42: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Voorlopig resultaat Moj Venroj:

Effectenarena:

Page 43: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Inte

rven

tie

Ref

eren

tie

Moj Venroj

Projectleider NLW (0,4 uur per week per cliënt)

Werkbegeleiding (1,2 uur per werkdag per

cliënt)

Werkbegeleiding (0,8 uur per werkdag per cliënt)

nu

Met Moj Venroj worden mensen in dagbesteding aan het werk gezet. Zo verzorgen zij bijvoorbeeld de openbare ruimte bij scholen in Venray.

De indicatie van besteedde uren is per cliënt (uitgaande van een totaal van 20 cliënten).

Cliënt zit op de dagbesteding, heeft mogelijk psychiatrische

problemen en is erg eigenwijs.

Bijeenkomsten projectgroep

(4,8 uur per cliënt 1e halfjaar)

Bijeenkomsten projectgroep(2,4 uur per cliënt 2e halfjaar)

Door het opbouwen van een werkritme is de cliënt actiever en zelfstandiger geworden en is het

gevoel van eigenwaarde verbeterd.

In de toekomst kan het zich (incidenteel) voordoen dat

een cliënt een reguliere baan krijgt.

In de toekomst is het mogelijk dat geld

verdiend kan worden met de

werkzaamheden.

Cliënt zit op de dagbesteding, heeft mogelijk psychiatrische

problemen en is erg eigenwijs.Cliënt blijft in een sociaal

isolement en krijgt mogelijk een depressie.

Cliënt heeft geen / weinig

perspectief.

Inzet begeleider(1 uur per dag per cliënt)

Extra inzet DVC, case manager, pedagoog(1 uur per kwartaal)

Tevergeefse inzet zorg (cliënt komt niet opdagen)

(4 dagdelen per cliënt)

Opbrengsten werkzaamheden

Totale kosten € 2.200

Totale kosten € 5.400

Vaste lasten / Bedrijfskosten

Page 44: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

Organisatie komt langzaam in “andere stand”:

“Anders kijken, denken en doen” door professional:

Ontwikkelingsgericht

Resultaatgericht

Netwerker

Denkend in mogelijkheden

Flexibel

De professional “nieuwe stijl” is een bruggenbouwer.

Ondernemend gedrag

Page 45: Dichterbij: Meedoen werkt - congres 24 juni 2013

VRAGEN?

Meer info:www.dichterbij.nlwww.nlwgroep.nlwww.ongedeeldesamenleving.nlwww.mojvenroj.nl

Werner Rutjes: 06-24914858Mart Philipsen: 06-12997346Gerryan Huys: 06-12969420