Dichterbij Voorne Putten

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dichterbij Voorne Putten

Transcript of Dichterbij Voorne Putten

 • Dichterbij Voorne-Putten Rozenburg

  NaN

  Dromen en ambitiesIedereen heeft ze!Zwembad t Molengors Vele handen maken licht werkBedrijven Advies Maakt zich sterk voor ondernemersNelleke Vroombout Een bank die in mij gelooft

  3654

  Magazine voor leden - zomer 2011

  Jeanine Wolters, vrijwilliger 't Molengors

 • NaN

  INHO

  UDJaarcijfers2010Vanaf1 julikuntudejaarcijfers2010vanuwbankraadplegenopwww.rabobank.nl/vpr.

  2 RABOBANK VOORWOORDBeste lezer,

  Dromen en ambities! Iedereen heeft ze!Van Jeanine Wolters van zwembad 't Molengors totMarnix Trouwborst met PRO Voorne-Putten; van NellekeVroombout (diverse horeca Spijkenisse) tot m'n collegaChris van der Voordt over het verhogen van detevredenheid van u als klant.

  Bij die dromen willen wij u met passende adviezen enfinancile producten ondersteunen. En natuurlijk meteen uitstekende service. Niets liever zien we dat u overonze bank tevreden bent en onze bank kan aanbevelenbij uw vrienden, familie of zakelijke relaties. Toch ookhouden wij ogen en oren open voor hoe het ng beterkan. Gewoon omdat we het allerbeste voor u als klantwillen.

  "Ga genieten van de aansprekende verhalen. Ik wens uveel kijk- en leesplezier!"

  Cees Vingerling, commercieel directeur

  }k)"~

  }k)"~

  3654

  - 74

  0801

  3654

 • NaN

  INHOUD04 Nieuws & weetjes06 Klanttevredenheid08 Jaar van de vrijwilliger12 PRO Voorne-Putten: behartigt belangen

  van ondernemers14 Fascinatie voor horeca door Nelleke

  Vroombout16 Andr Rieu blij met de Rabobank19 Sparen doet u zo!20 Na 2 jaar klussen een droomhuis22 Interview Gerlinde Silvis: Producten

  moeten het klantbelang dienen25 Lopen van Zuidland naar Rotterdam

  geeft Anita Kabbedijk een kick26 Team Bedrijven Advies28 Zo bereidt u zich voor op een

  adviesgesprek bij de bank!31 Stichting Present; de vrijwilligersmakelaar32 BOEG: baas over eigen geld34 Rabobank in de regio35 Van zwemles tot zwemvierdaagse in

  zwembad 't Molengors42 Puzzel mee en zoek de oplossing43 Contact met de Rabobank: telefoon,

  e-mail en bezoekadressen44 Met korting naar The Queen Experience

  in het Gelredome

  3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE36

  54

 • NaN Nieuws & weetjes

  NIEUWSSTARTERSNETWERKHELLEVOETSLUISHet StartersnetwerkHellevoetsluis is een projectgericht op het coachen enondersteunen van startendeondernemers in de regioVoorne-Putten en Rozenburg.Wie voor het ondernemerschapkiest, kiest voor een geweldigeuitdaging. Dat houdt in:zelfstandigheid en vrijheid, maarsoms ook eenzaamheid. Veelstarters worden gedurende devoorbereidingen van hun plannengeconfronteerd met vragen ofproblemen op het gebied van destart en daarna de groei en dedoorgroei van hun bedrijf. HetStartersnetwerk is het gratissmeermiddel om de bedrijfsvoeringvan beginnende en groeiendeondernemers in positieve zin tebenvloeden. Meer informatie? Kijk op www.startersnetwerk-hellevoetsluis.nl

  VerstandigverzekerenINZETTEN OP PREVENTIEVerzekeren is goed, maar voor-komen is veel beter. Want verliesvan persoonlijke bezittingen doorbijvoorbeeld brand of inbraak isvaak onvervangbaar. Interpolishelpt u om meer inzicht te krijgenin uw risico's. En biedt handigepreventieoplossingen om schadete voorkomen of te beperken. Uverzekert vervolgens alleen wat ercht toe doet: risico's die u nietzelf kunt of wilt dragen. Zo krijgt umeer grip op een veiligere leef-en werkomgeving. Dat geeftchte zekerheid. Kijk voor depreventiewinkel en meer inzichtin uw risico's op interpolis.nl.

  RABO KIDSCLUBWord lid van de Rabo KidsCluben profiteer van heel veelvoordelen.Ben jij tussen de 3 en 11 jaar en vindje het leuk om spannende,sportieve en leerzame activiteiten teondernemen? Word dan gratis lidvan de leukste club vanVoorne-Putten Rozenburg: de RaboKidsClub. Kijk voor alle informatie op devernieuwde websitewww.rabokidsclubvpr.nl

  STREEKARCHIEFEN RABOBANKDigitaliseren regionalefilmcollectie!Het Streekarchief in Brielleverzamelt al enkele jaren films vanVoorne-Putten Rozenburg. Defilmcollectie omvat beeldmateriaaluit de periode 1930-1990. Rabobanken het Streekarchief zijn eensamenwerking aangegaan om in2011 en 2012 nog veel meerhistorische films digitaaltoegankelijk te maken. Meer info?www.streekarchiefvpr.nl TEK

  ST:V

  DBJ_

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK,S

  TREE

  KARC

  HIEF

  VPR,

  MAR

  TINEV

  ANDE

  NBL

  INK

  4 RABOBANK NIEUWS &WEETJES36

  54

 • NaN

  HET NIEUWE PINNENU hebt er ongetwijfeld al over gehoord, het nieuwe pinnen is gestart.Maar wat is dat nu eigenlijk? Het nieuwe pinnen is pinnen met de chip op uw betaalpas. U steekt uwbetaalpas met de chip in de betaalautomaat in plaats van dat u het pasjemet de magneetstrip erdoorheen haalt. De magneetstrip verdwijnt, natwintig jaar trouwe dienst. Maar het betaalgemak blijft. En het is nogveiliger, omdat een chip minder gemakkelijk is te kopiren dan demagneetstrip. Frauderen met betaalpassen wordt zo veel moeilijker en hetzogenoemde skimmen beter tegengegaan. Op 1 januari 2012 is het nieuwepinnen in heel Nederland ingevoerd. Net zoals in de rest van Europa. Hoe werkt het nieuwe pinnen? 1) U steekt uw pas met de chip boven of onder in het apparaat en laat diezitten tijdens de betaling. 2) Is het bedrag akkoord? Dan drukt u op ok. 3) Toets uw viercijferige pincode in en u drukt op ok. 4) U hebt nu betaald, u kunt uw pas uitnemen. Vergeet vooral niet de pasweer in uw portemonnee te stoppen. Soms komt het voor dat een winkelier ook de Chipknip accepteert, dankrijgt u op de betaalautomaat vooraf de vraag of u wilt betalen metChipknip of Maestro. Om te pinnen, kiest u voor Maestro. Kijkt u voor meer informatie op hetnieuwepinnen.nl

  DE LEDENRAADDe ledenraad is een belangrijkecommunicatieve schakel tussende leden en de bank. Ze geeft gevraagd en ongevraagdadvies over allerlei thema's. Op hetgebied van dienstverlening zijn o.a.de onderwerpen huisvesting,bereikbaarheid en virtueleklantbediening besproken.Daarnaast heeft de ledenraad inputgeleverd voor het sponsoring- enCoperatief Dividend beleid. Deledenraad heeft een evaluatiegehouden over 2010, waaruit eenaantal verbeterpunten zijngekomen. Het gezamenlijksamenstellen van de agenda en hetopstarten van thema groepen gaatzorgen voor een verdereoptimalisering. Heeft u een vraag ofeen reactie voor de ledenraad?Stuur dan uw mailbericht naarledenraad@vpr.rabobank.nl.

  &WEETJES5 RABOBANK NIEUWS &WEETJES

  TEKS

  T:VD

  BJ_

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK,G

  ERDI

  NEKR

  UIK

  3654

 • NaN Klanttevredenheid

  Klanttevredenheid"Alleendeklantervaringteltecht"Chris van der Voordt is manager Marketing, Communicatie enCoperatie binnen Rabobank Voorne-Putten Rozenburg. Zijnafdeling is negen man sterk en voorziet de bank onder meer vanactuele informatie over markt- en klantontwikkeling.

  OOGEN EN ORENChris: Wij zijn de ogen en oren van de bank. Wesignaleren trends en ontwikkelingen in de markt envertalen die naar onze producten en diensten, maar ooknaar onze processen en systemen. Een belangrijkonderdeel van ons takenpakket vormt het opzetten,uitvoeren en evalueren van hetklanttevredenheidsonderzoek. Per 1 april zijn wegestart met een nieuwe onderzoeksmethodiek. Wekiezen voor een langere looptijd en 100% dekking vande klantcontactmomenten. Na afloop van diemomenten zit de ervaring nog vers in het geheugen enkrijg je de meest zuivere reacties. Dit onderzoek voerenwe uit om te toetsen in hoeverre de ervaring van onzeklanten ook aansluit bij de missie die we onszelf alsbank hebben gesteld: de meest persoonlijke service- &kennisbank van Voorne-Putten Rozenburg zijn. Wantuiteindelijk is het altijd de ervaring van de klant diecht telt. Mochten er grote verschillen blijken te zijn -wie wij wensen te zijn voor onze klanten en hundaadwerkelijke ervaring in de praktijk -dan kan ikmaar n ding zeggen: werk aan de winkel.

  TOETSEN MET EEN MISSIEHet onderzoek loopt tot eind 2011. Op een relevantklantcontactmoment vragen we elke klant om zijn ofhaar ervaring met ons te delen via een online

  vragenlijst. Hiervoor wordt eerst toestemminggevraagd, waarna je een uitnodiging per e-mail krijgtom in te loggen. Het invullen van zon lijst duurtongeveer 10 minuten. De vragen zijn toegespitst op hetsoort contact dat je met ons hebt gehad. En daar zit dekracht van dit onderzoek. We kunnen met de feedbackheel gericht analyses doen op medewerker- enafdelingniveau en vervolgens verbeteringendoorvoeren. Bijvoorbeeld door terugkoppeling van hetresultaat, maar ook door maatwerk training. Want dekwaliteit van het klantcontact begint altijd bij demensen die bij ons werken.

  VERTROUWELIJK EN ANONIEM"Of wij weten wie, welk antwoord heeft gegeven? Nee,het onderzoek wordt begeleid door een onafhankelijkbureau en de contactgegevens van de deelnemers zijnanoniem. Een ander verhaal is het, wanneer mensen viahet onderzoek zelf aangeven dat zij door de bankbenaderd willen worden om op een bepaalde kwestie inte gaan. Uiteraard hebben we dan de contactinformatienodig om te kunnen reageren. Maar ook in dat geval:alles wat wordt ingevuld, behandelen we vertrouwelijk.Waarom je mee zou doen? Daar heb ik n, helderantwoord op: om in de toekomst bij ons de ultiemeklantervaring te beleven!

  TEKS

  T:CA

  MPA

  GNER

  OTTE

  RDAM

  BEEL

  D:CA

  MPA

  GNER

  OTTE

  RDAM

  6 RABOBANK INTERVIEW

  }l)#~

  }l)#~

  3654

  - 75

  0802

  3654

 • NaN Klanttevredenheid

  3654

 • NaN Jaar van de vrijwilliger

  JaarvandevrijwilligerJebentjegewichtingoudwaardDit jaar is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. En terecht. Wantjaarlijks staan er alleen al in Nederland zon vijf miljoen mensen alsvrijwilliger klaar om zich belangeloos voor een a