Dichterbij (editie 2011)

10
betrokkenheid nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie juni 2011 Dichterbij. De naam van deze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl is niet uit de lucht gegrepen. Als politieke fractie vertegenwoordigen wij u in de gemeenteraad en in deelraden en dit betekent voor ons een grote verantwoordelijkheid. En voor u hopelijk vertrouwen in de politici en bestuurders van de ChristenUnie-SGP. Deze verhouding vraagt om een wederzijdse betrokkenheid. Van onze kant dat wij oog hebben voor uw belangen en van uw kant dat u ons weet te vinden. Wij werken aan een beweging van christenen die vanuit hun geloof en de bijbel betrokken zijn en worden bij samenleving, politiek en onze naaste. Doet u mee? Mark de Boer, hoofdredacteur dichterbij ‘We zijn onderweg naar een nieuw Rotterdam’ over zelfredzaamheid, mentaliteit en kerntaken Schijnparticipatie bezuinigingen staan al vast in Prins Alexander Raad in de wijk dichterbij de kiezer in Charlois De kloof column door Willem Sonneveld

description

Dichterbij is de nieuwsbrief van de fractie's ChristenUnie-SGP in Rotterdam.

Transcript of Dichterbij (editie 2011)

Page 1: Dichterbij (editie 2011)

betrokkenheid

nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie juni 2011

Dichterbij. De naam van deze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl is niet uit de lucht gegrepen. Als politieke fractie vertegenwoordigen wij u in de gemeenteraad en in deelraden en dit betekent voor ons een grote verantwoordelijkheid. En voor u hopelijk vertrouwen in de politici en bestuurders van de ChristenUnie-SGP. Deze verhouding vraagt om een wederzijdse betrokkenheid. Van onze kant dat wij oog hebben voor uw belangen en van uw kant dat u ons weet te vinden. Wij werken aan een beweging van christenen die vanuit hun geloof en de bijbel betrokken zijn en worden bij samenleving, politiek en onze naaste. Doet u mee?

Mark de Boer, hoofdredacteur

dichterbij‘We zijn onderweg

naar een nieuw Rotterdam’

over zelfredzaamheid, mentaliteit en kerntaken

Schijnparticipatiebezuinigingen staan al vast in Prins Alexander

Raad in de wijkdichterbij de kiezer in Charlois

De kloofcolumn door Willem Sonneveld

Page 2: Dichterbij (editie 2011)

We zijn onderweg

naar een nieuw

RotterdamGedachten van de ChristenUnie-SGP over de kerntaken van de overheid, in het licht van de bezuinigingen...

Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel diep gesneden moet worden in de overheidsuitgaven, zo ook in Rotterdam. Het college stond al voor de enorme opgave 250 miljoen te bezuinigen in slechts vier jaar tijd. Nu komen daar nog een aantal tegenvallers en fouten in de begroting bij die alleen dit jaar al meer dan 100 miljoen bedragen. Onbegrijpelijk grote bedragen die een diepe impact zullen hebben in de Rotterdamse samenleving.

De overheid zal moeten veranderen. Ze kan niet langer alles doen wat ze in het verleden heeft gedaan. Dit geeft overigens ook mogelijkheden, want de overheid hoeft niet (meer) alles te doen dat ze de afgelopen jaren gedaan heeft. Deze bezuinigingen zijn een aangrijpingspunt om ons diep te bezinnen op de kerntaken van de over-heid en de verantwoordelijkheden van het individu, de samenleving en de markt. Kerntaken zijn in onze ogen:

Een vangnet voor de zwakken, maar geen hangmatMensen moeten kunnen terugvallen op de overheid, maar moeten niet de

gelegenheid krijgen onnodig gebruik te maken van sociale voorzieningen die voor anderen of tijdelijk zijn bedoeld;

Een duwtje in de rug, maar pusht nietDe overheid stimuleert, daagt mensen uit, om mee te doen en actief te partici-peren, zonder de individuele vrijheden, binnen de Nederlandse wetgeving, uit het oog te verliezen.

Kijkt over de schouders mee, maar is geen big-brotherRegels zijn er om te worden nageleefd en om bescherming te bieden. Een kerntaak van de overheid is om hierop toe te zien. Met de huidige technie-ken is het van belang dat de overheid ruimte blijft bieden voor individuele keuzes en verantwoordelijkheden. De overheid kijkt niet achter elke voordeur.

Beperkt niet met regelgeving, maar creëert kaders waarbinnen vrijheid isDe overheid creëert ruimte en belemmert zo min mogelijk initiatieven van onderaf. Ondernemers moeten ruimte hebben om te ondernemen binnen ruimte kaders.Een veranderende overheid vraagt natuurlijk ook een verandering in de

2

Page 3: Dichterbij (editie 2011)

Met het oog op de bezuinigingen zouden wij als ChristenUnie-SGP andere keuzes hebben gemaakt vanuit de volgende uitgangspunten:

1|We bedrijven politiek omdat we ervan overtuigd zijn dat het christelijke geluid, geworteld

in de bijbel, gehoord moet worden in Rotterdam en dat het de meest con-structieve oplossingen biedt voor de vraagstukken van onze stad;

2| De overheid heeft als taak het bewaken van de rechts-orde en dient daarom con-

sequent en rechtvaardig op te treden. Dit betekent handhaven wat recht is en bestraffen wat krom is;

3|De overheid is een schild voor de zwakken en dient daarom een vangnet te vormen voor

diegenen die niet zelfstandig kun-nen leven of in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

4| De overheid dient zich be-scheiden op te stellen in het actief ontwikkelen van acti-

viteiten en zaken die beter en heel goed door marktpartijen kunnen worden opgepakt. Wel dient de overheid erop toe te zien dat het ste-delijk en individueel belang niet ge-schaad wordt door een marktbelang;

5| We streven naar een zelf-redzame samenleving waar mensen voor zichzelf en

hun omgeving zorgen. Onder-linge zorg is in de ogen van de ChristenUnie-SGP geen luxe op-tie, maar een deel van het leven;

6| De aarde hebben we ge-kregen van God en daarom moeten wij goed voor haar

zorgen, ons beleid dient dan ook duurzaam te zijn, gericht op het eer-biedigen van Gods schepping en het leefbaar houden voor het nageslacht, als ook een eerlijke verdeling van las-ten en baten over de gehele aarde.

samenleving en daar maken we ons als ChristenUnie-SGP fractie veel zor-gen over. In een samenleving waarin de overheid zich terugtrekt, het moreel verval op veel terreinen zichtbaar is en het individualisme hoogtij viert is er een enorme kans dat er gaten vallen.

MentaliteitEr is een mentaliteitsverandering nodig in Rotterdam om samen, met alle Rot-terdammers, vorm te kunnen geven aan het nieuwe Rotterdam. Een Rotterdam dat snel op ons afkomt. De overheid is zich aan het terugtrekken en maakt op dit moment keuzes waardoor er meer gevraagd wordt van ons als bur-gers. Echter veel burgers hebben nog de verwachting dat de overheid het oplost. De desillusie kan en zal groot zijn als er opeens de mededeling komt dat men zelf verantwoordelijk is en er geen steun meer is vanuit de overheid.

ZelfredzaamheidHet college van Rotterdam streeft naar ‘zelfredzaamheid’, als Christen-Unie-SGP hebben wij hier tegenover gesteld: een zelfredzame samenle-ving. Zelfredzaamheid suggereert dat het individu er alleen voor staat, in een zelfredzame samenleving is er onderlinge zorg en staan we er met elkaar voor. We dragen elkanders lasten en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een ieder draagt iets bij naar capaciteit.

Rol christenenHier zien we als fractie kansen en mogelijkheden van en voor de christe-nen in en rondom Rotterdam! De chris-tenen zijn van oudsher goed geweest in onderlinge zorg en diaconaat. De samenleving heeft deze zorg en dit voorbeeld nodig. Laten we als chris-tenen in Rotterdam voorop lopen bij het vormgeven van de nieuwe samenleving die nodig zal zijn om alle bezuinigingen het hoofd te bieden. Wij op het stadhuis en u op uw plek in de samenleving.

Reageren op dit artikel is mogelijk op de website van de ChristenUnie-SGP.

3

Page 4: Dichterbij (editie 2011)

4

Schijnparticipatie

Deze maand zal de deelraad in Prins Alexander definitief besluiten waar de bezuinigingen komen te liggen. Voorafgaande aan dit besluit zijn er diverse raadsbijeenkomsten geweest, bijeenkomsten met instellingen, de inbreng van bewoners is gevraagd door middel van publicaties en de raad heeft verschillende tussentijdse beslismomenten gehad. Desondanks heeft deelraadslid Jan Noeverman een onbehaaglijk gevoel bij het proces van besluitvorming.

“Vanaf het begin is duidelijk dat de coalitiepartijen voor een groot deel al besloten hebben waar wel en waar niet bezuinigd gaat worden. Onder het mom van communicatie en participatie wordt vervolgens een traject met verschillende beslissingsmomenten afgesproken. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de bezuinigingsvoorstellen breed gedragen worden en dat er goed geluisterd is naar oppositie, instellingen en burgers.”

Het dagelijks bestuur wil niet bezuinigen op de kwaliteit van de buitenruimte en om deze reden komen de bezuinigingen automatisch op het bord te liggen van gesubsidieerde (maatschappelijke) instellingen.

“Vanaf het allereerste begin is het duidelijk dat dit het uitgangspunt is voor het bestuur. Zo’n proces geeft mij als deelraadslid meer een gevoel van pseudo-participatie dan van echt meedenken en meedoen. Je mag er als raadslid wat van vinden en daar

wordt inderdaad naar geluisterd, maar vervolgens geheel niet op gereageerd, laat staan dat er wat mee gedaan wordt. Tot een echt debat komt het niet.”

De ChristenUnie-SGP Prins Alexander vindt zo’n debat wel hard nodig. Het dagelijks bestuur heeft zeven miljoen aan mogelijke bezuinigingen gepresenteerd aan de deelraad. Dat is meer dan de noodzakelijke vier miljoen.

“Er lijkt dus ruimte om te kiezen, maar uiteindelijk verwacht ik dat ongeveer drie miljoen van de noodzakelijke vier miljoen op het bord van de welzijnssector komt te liggen. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn want lang niet alle subsidies zijn effectief besteed. Maar dat geldt ook voor projecten en onderhoud in de buitenruimte. Het dagelijks bestuur zal in mijn ogen op zoek moeten gaan naar een meer evenwichtige balans.”

In de nu voorliggende bezuinigings-mogelijkheden wordt volgens de ChristenUnie-SGP te gemakkelijk gezegd dat het sociale beleid de nadruk moet leggen op het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid en een kleinere overheid. “Ik heb geen moeite met de nadruk op participatie en zelfredzaamheid op zich. Maar wel met de gedachte van een maakbare en betere samenleving die daarachter zichtbaar wordt. Daarvoor zal eerst een mentaliteitsverandering in de samenleving nodig zijn.”

Je mag er als raadslid wat van vinden en daar wordt naar geluisterd, maar vervolgens wordt er niet op gereageerd, laat staan

dat er wat mee gedaan wordt. Tot een echt debat komt het niet.

deelraadslid Jan Noeverman “ ,,

Page 5: Dichterbij (editie 2011)

5

,,Burgerparticipatie in IJsselmonde

De afgelopen tijd is er veel discussie geweest over de invoering van betaald parkeren rond het nieuwe ziekenhuis in IJsselmonde. Niet alleen bezoek-ers van het ziekenhuis moeten betalen voor een plek in de parkeergarage, ook omwonenden voor een parkeerplek in hun eigen wijk.

Bewoners zijn in actie gekomen en kwamen massaal naar de deelraad. Deelraadslid Frederique Nieuwenhui-zen snapt deze reactie heel goed: “In december zijn de bewoners door mid-del van een brief op de hoogte gesteld en binnen een paar weken stonden de eerste parkeermeters al in de wijken. Dit is voor de bewoners natuurlijk buitengewoon vervelend.”

De ChristenUnie-SGP in IJsselmonde is overigens niet pertinent tegen betaald parkeren in wijken. “Deze maatregel kan nodig zijn wanneer de parkeerdruk te hoog wordt in een bepaald gebied. De bouw van het nieuwe Maasstad Ziekenhuis heeft ervoor gezorgd dat er meer auto’s naar dit gebied zul-len komen. En om te voorkomen dat bezoekers massaal in de omliggende woonwijken gaan parkeren kan be-taald parkeren een oplossing zijn. Wel is het buitengewoon belangrijk dat omwonenden intensiever betrokken worden bij de invoering.”

Dagelijks bestuurder Wouter Boon-zaaijer is het daarmee eens: “Rond de invoering van het Maasstad Zieken-huis zijn de meeste bewoners over-vallen met de invoering van betaald parkeren. In de advisering hebben we de wethouder er op gewezen om goede en tijdige communicatie met de betrokkenen te organiseren. Helaas is dat niet goed gedaan.”

De gemeenteraad vindt burgerpar-ticipatie erg belangrijk. De Christen-Unie-SGP heeft dan ook gepleit voor een consultatieronde voor bewoners van het centrum van IJsselmonde. Nieuwenhuizen: “Volgend jaar zullen ook daar bewoners geconfronteerd worden met betaald parkeren. Het is goed deze keer de betrokkenen in een vroeg stadium te betrekken.”

Boonzaaijer: “Deze consultatieronde zal plaatsvinden voordat definitief wordt besloten betaald parkeren ook in het centrum van IJsselmonde in te voeren. De bedoeling van deze avond is om alle betrokkenen tijdig te infor-meren over de beoogde invoering. Daarnaast vragen wij als dagelijks bestuur om suggesties als het gaat om bijvoorbeeld de grootte van het gebied. De ontstane comotie door betaald parkeren bij het ziekenhuis laat zien hoe belangrijk deze inspraak is.”

Page 6: Dichterbij (editie 2011)

Frank de BelInterview met een gedreven fractiemedewerker

Mijn naam is Frank de Bel en ik ben in 1988 geboren te Middelburg. Daar ben ik ook opgegroeid en na het behalen van mijn VWO diploma ben ik in Rot-terdam gaan wonen om economie te gaan studeren aan de Erasmus Univer-siteit. Dat doe ik overigens nog steeds.

Daarnaast werk ik inmiddels ruim een jaar voor de ChristenUnie-SGP frac-tie in Rotterdam, waar ik samen met mijn collega’s ons raadslid onder-steun. Naast de financiële adminis-tratie, doe ik voorbereidende werk-zaamheden op het gebied van fysieke infrastructuur, buitenruimte (FIB) en economie, haven, milieu en vervoer (EHMV). Dat betekent dat ik me in-lees op de onderwerpen die in de gemeenteraad spelen en ons raads- of commissielid daarover adviseer.

Ook al ben ik in Zeeland geboren en opgegroeid, desondanks vind ik Rotterdam een enerverende stad. Rotterdam is als relatief jonge stad, ook zeer dynamisch. Rotterdam van voor de oorlog is anders dan Rotterdam van na de oorlog, maar toch is elke peri-ode die de stad heeft doorgemaakt zichtbaar in de stad. Rotterdam is een stad van harde werkers, des te schrij-nender is het dat in Rotterdam zoveel mensen onvrijwillig in de bijstand zitten.

Ik ben gaan werken voor de fractie omdat ik geïnteresseerd ben in al-les wat met politiek en overheid te maken heeft. Ik werd gelijk enthousiast toen ik vorig jaar gewezen werd op de vacature die beschikbaar kwam. In de politiek worden besluiten genomen die invloed hebben op de maatschappij en het welzijn van mensen. In deze functie krijg ik de kans hieraan bij te dragen.

“Rotterdam is een stad van harde werkers, des te schrijnender is het dat in Rotterdam zoveel mensen onvrijwil-

lig in de bijstand zitten.”

Het leuke aan het werken in de poli-tiek is dat je bezig bent om in het politieke spel zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen voor Rotterdam-mers. Daarin probeer je zoveel mo-gelijk de publieke belangen ten op-zichte van de individuele belangen tegen elkaar af te wegen. Dat is ook de verantwoordelijkheid de je hebt als je voor een politieke partij werkt.

Het is lastig om één favoriet onder-werp te noemen, maar bij alle onder-werpen vind ik het interessant hoe de interactie tussen burger en bestuur verloopt. Uiteindelijk moet de stad worden ingericht naar de behoeften van de burger en niet uitsluitend naar

6

Page 7: Dichterbij (editie 2011)

Volgens velen zouden aartsrivalen PvdA en Leefbaar Rotterdam daarom over hun eigen schaduw heen moeten stappen. Pieter Winsemius riep zelfs op tot een “coalitie van stedelijke eenheid” met daarin Leefbaar, PvdA, VVD, D66 en CDA. Negenendertig van de vijfenveertig zetels.

Ongeveer een jaar geleden trad er in Rotterdam een nieuw college aan van PvdA, VVD, D66 en CDA. De wethouders zijn inmiddels ruim een jaar op weg en werken tot 2014 aan “talent en ondernemen”. Het college ligt nog niet echt op stoom en de vraag is of dit nog gaat gebeuren. PvdA-wethouder Schrijer stapte onlangs op door opgelopen tekorten en de bezuinigingen stapelen zich op.

Over de kloof of de vermeende verdeeldheid onder Rotterdammers heeft niemand het ondertussen meer. Integreren is voor dit college vooral het spreken van de Nederlandse taal. Re-integratie is belangrijker dan integratie. De verbinding naar de achterban van Leefbaar Rotterdam werd gemaakt met het mantra “Samen met de stad aan het werk”. Daarnaast is een voorzichtig begin gemaakt met een “open bestuursstijl”. Voorstellen van de oppositie zijn niet bij voorbaat kansloos. Veel mooie woorden, maar vooralsnog weinig daden.

Het is echter wel van belang dat er voor 2014 een brug over de kloof wordt gelegd. Deze collegeperiode nog! Anders bestaat de kans dat dit thema in 2014 opnieuw uit de kast gehaald wordt. Dat zou aan Leefbaar en de PvdA de kans bieden om het opnieuw tegen elkaar op te nemen. Een nieuwe ronde van het spelletje “Wie wordt de grootste?” Een spelletje dat al 9 jaar duurt. Hoogste tijd voor de laatste ronde!

Willem SonneveldBurgerraadslid

de behoefte van het stadsbestuur. Ik denk hierbij aan de bouw van een nieuw stadion, hebben Rotterdammers daar behoefte aan of wil het stadsbe-stuur graag een nieuw prestigeobject?

Verder vind ik het (ook vanuit mijn opleiding) interessant om te zien hoe in Rotterdam de economische activiteit gestimuleerd wordt. Niet alleen door investeringen en pro-gramma’s van de gemeente Rotter-dam zelf, maar ook de samenwer-king tussen gemeente en bedrijven.

“Ik zou graag zien dat Rotterdam een stad wordt waarin iedereen zich thuis

kan voelen.”

Omdat je afhankelijk bent van meerder-heden in de raad kan het soms wel frus-trerend zijn wanneer bepaalde voorstel-len en kritische geluiden niet zichtbaar worden in de uiteindelijke besluitvor-ming. Je hebt te maken met politieke verhoudingen en dan is het lastig om als kleinste partij een duidelijke vuist te maken en punten te verwezenlijken.

Ik zou graag zien dat Rotterdam een stad wordt waarin iedereen zich thuis kan voelen. De overheid moet daarvoor samen met burgers zorgdragen voor veiligheid, een goede leefomgeving en sociale betrokkenheid van Rotter-dammers onderling. In een dergelijke samenleving is ook ruimte om het chris-telijk geloof in de praktijk te brengen.

Na de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad in 2010 spraken verschillende gezaghebbende com-mentatoren over een kloof die door Rotterdam zou lopen. Er werd gesproken van een grote verdeeldheid onder de Rotterdamse bevolking.

De kloof

column

7

Page 8: Dichterbij (editie 2011)

Het initiatief ‘raad in de wijk’ is ont-staan uit het vinden van een manier om ‘burgernabij bestuur’ handen en voeten te geven. Minimaal twee keer per jaar trekt de deelraad van Char-lois de wijken in. Deelraadslid Johan Twigt: “De raad in de wijk is een uniek verschijnsel in Rotterdam en daar mo-gen we in Charlois best trots op zijn.”

Gedurende de avonden kunnen bur-gers hun zegje doen over wat er goed gaat in hun wijk maar ook met name wat er juist niet goed gaat. Aan het be-gin van de avonden spreekt de voor-zitter van de Raad in de wijk samen met een gebiedsmanager over de problemen die er spelen en hoe deze aangepakt kunnen en zullen worden.

Voor bezoekers is er veel ruimte om hun mening te delen. “Er is gekozen voor een heldere opzet. Elke buurt heeft zijn eigen kraam. Achter deze kraam ne-men de deelraadsleden plaats en ho-ren de opmerkingen en voorstellen van de burgers aan en schrijven deze op.”

Na de gesprekken tussen burgers en deelraadsleden worden alle opmer-kingen en suggesties centraal gepre-senteerd. Tijdens de pauze beraden de fracties zich over de ingebrachte opmerkingen en vormen ze een (po-litieke) mening. Na de pauze krijgt iedere fractie de gelegenheid zich te

profileren aan de hand van de inge-brachte opmerkingen en suggesties.

De Raad in de wijk wordt doorgaans goed tot zeer goed bezocht door de bur-gers van Charlois. Hieruit blijkt dat veel inwoners van Charlois zich betrokken voelen bij hun buurt en leefomgeving.

Toch is de ChristenUnie-SGP van me-ning dat het beter kan en dat de op-zet van de Raad in de wijk anders moet. Met name de jeugd van Char-lois laat het bij de Raad in de wijk afweten en veel bewoners willen ei-genlijk direct antwoord op hun vra-gen. Dit zijn punten waar wij als deel-raad goed over na moeten denken.

Wij zijn van mening dat de uitvoe-rende diensten, de wijkagent, wo-ningcorporaties en een lid van het Dagelijks Bestuur aanwezig moe-ten zijn om zo mogelijk direct ant-woord te geven op gestelde vragen.

“Als deelraadslid van de ChristenUnie-SGP in Charlois ervaar ik de Raad in de wijk als een ideaal instrument om met burgers in contact te komen, maar dat neemt niet weg dat je ook op ei-gen initiatief eens de wijk in moet en hier en daar eens een praatje ma-ken.”, aldus deelraadslid Johan Twigt.

Raad in de wijk

8

Page 9: Dichterbij (editie 2011)

hier komt de christelijke

agenda vanrotterdam

16 juni ChristenUnie-SGP: Expertmeeting over kaderbriefStadhuis Rotterdam - Aanvang 20u00 - Op uitnodiging

Bestuur ChristenUnie: Bezoek predikanten Tweede KamerTweede Kamer, Den Haag - Vertrek 10u00 - Op uitnodiging

ChristenUnie-SGP: BBQ voor fractie en betrokkenenJongerencentrum The Mall - Aanvang 19u00 - Toegang vrij

1 juli

In de volgende editie van dichterbij kunt u op deze pagina en de pagina hiernaast een overzicht vinden van activiteiten en gebeurtenissen in Rotterdam.

Als fractie ChristenUnie-SGP willen we deze agenda als podium aanbieden aan christelijke organisatie’s. Indien u gebruik wenst te maken van deze

mogelijkheid dan vragen wij u contact op te nemen met onze voorlichter Mark de Boer ([email protected] of 0611314050).

30 juni Gemeenteraad: Behandeling jaarrekening en kaderbriefStadhuis Rotterdam, raadzaal - Vanaf 14u00 - Mogelijk bij te wonen

29 juni

9

Page 10: Dichterbij (editie 2011)

Contactinformatie

fractie Rotterdam Telefoonnummer: 010 267 22 08Postadres: Postbus 70012, 3000 KP RotterdamE-mailadres: [email protected]

Medewerkers:Setkin Sies (gemeenteraadslid)Willemijn Kloosterman (fractiemedewerker)Frank de Bel (fractiemedewerker)Willem Sonneveld (burgerraadslid/fractiemedewerker)Jan Willem van der Wiel (burgerraadslid)Mark de Boer (voorlichter)

fractie Prins AlexanderTelefoonnummer: 010 446 20 52Postadres: Carry van Bruggensingel 32, 3069 WD Rotterdam

Medewerkers:Jan Noeverman (deelraadslid)Mark de Boer (voorlichter)

fractie IJsselmondeTelefoonnummer: 010 485 17 07Postadres: Valkreek 32, 3079 AN Rotterdam

Medewerkers:Frederique Nieuwenhuizen (deelraadslid)Wouter Boonzaaijer (dagelijks bestuurder)Anja Elzinga-Wimmenhove (burgerraadslid)Mark de Boer (voorlichter)

fractie CharloisTelefoonnummer: 010 485 17 07Postadres: Glinthorst 30, 3085 VK Rotterdam

Medewerkers:Johan Twigt (deelraadslid)Margreet Broekhuizen-Ledelay (burgerraadslid)Mark de Boer (voorlichter)

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenteraadsfractie en deelraadsfracties in Prins Alexander, IJsselmonde en Charlois van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Niets uit deze

nieuwsbrief mag gebruikt en/of verveelvoudigd worden zonder toestemming van de eindredacteur.

Wij stellen de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden zeer op prijs. Voor vragen, suggesties en inhoudelijke opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fracties. Voor pers- en interviewaanvragen verzoeken wij u zich te richten tot onze voorlichter.