Rabobank Dichterbij Centraal Zuid-Limburg

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Het zomermagazine is geheel gewijd aan de herbestemming van de monumentale Hoeve Bocholtz en haar nieuwe functie als adviescentrum Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Wij hebben het interview met het architectenteam Bartijn|SATIJNplus Architecten uitgelicht.

Transcript of Rabobank Dichterbij Centraal Zuid-Limburg

 • MAGAZINE VOORLEDEN VAN RABOBANK

  CENTRAAL ZUID-LIMBURGZOMER 2015

  GOUDERS WONINGINRICHTING GEZOND BINNENKLIMAAT AUTHENTIEK KARAKTER

  DichterbijCENTRAAL ZUID-LIMBURG

  Ontmoetenvan leden enklanten staat

  centraal 10

  Verzorgt grote en kleinemake-overs 14

  Creatieveinstallatietechniek 26

  Een kantoor dat past alseen jas 28

  1377

 • Mooi!Een kantoor dat past als een jas. Een mooie n war-me jas. Het is het is het werk van Harold, Ruud enJoyce van Bartijn|SATIJNplus Architecten. TEKST: MANA CO/MAUD DELAHAYE FOTO'S: RABOBANK CENTRAAL ZUID-LIMBURG

  NIEUWE ADVIESCENTRUM

  28 CENTRAAL ZUID-LIMBURG

  1377

 • Harold Janssen, Joyce Paij-ens en Ruud Bartijn (v.l.n.r.),architecten en interieuront-werper. 'Openheid en de ver-bondenheid met het werkge-bied waren belangrijke ele-menten bij het ontwerp.'

  E en voormalige hoeve en hotel trans-formeren tot kantoor: de opgavewaar architecten Harold Janssen enRuud Bartijn en interieurontwerperJoyce Paijens van Bartijn|SATIJNplusArchitecten voor stonden. Voegdaarbij de wens van onze bank om het authen-tieke karakter van de hoeve te respecteren en debuitenwereld naar binnen te halen en de uitda-ging was compleet. De ervaring met het trans-formeren van monumenten, de kracht van hetteam en een enorme gedrevenheid zorgden er-voor dat Bartijn|SATIJNplus Architecten grghun visie op het nieuwe adviescentrum gaven.En ls we meedoen aan een ontwerpwedstrijd,dan willen we ook winnen!, was de spirit van dedrie. Zo gezegd, zo gedaan! Ruud, Harold en Joy-ce mochten hun visie vertalen in de praktijk.

  LUCHT EN RUIMTE De structuur en de

  ambiance van een hotel zijn natuurlijk andersals die van een werkomgeving, vertelt RuudBartijn. Gesloten, donkere gangen met kamersaan weerszijden. De buitenwereld? Die ervaar jenauwelijks. Het liefst zou je alles willen open-breken, muren wegbreken. Licht, lucht en ruim-te creren. Echter, de muren van de hotelkamerswaren dragende elementen, dus dat kon niet zo-maar. Natuurlijk, dat is constructief gezien op telossen, maar die keuze zou onverantwoord gro-te financile consequenties hebben. Budget isimmers k een belangrijk uitgangspunt... Opzoek naar een andere oplossing.

  EN ER WAS LICHT Om zo veel mogelijk

  openheid te creren, hebben we de middengan-gen breder gemaakt', vervolgt Harold. 'Dit wasmogelijk omdat de badkamers van de hotelka-mers zich aan de kant van de gang bevonden.Die konden opgeofferd worden, waardoor eenprima maat werkkamers ontstond n een breed,open middendeel. De werkkamers kregen gla-zen wanden, waardoor van alle kanten daglicht

  naar binnen stroomt. Dus waar je je ook be-vindt, overal is daglicht n je hebt zicht op zowelde velden buiten als op de binnenplaats van dehoeve. Verschillende grote openingen in tussen-wanden zorgen ervoor dat er altijd contact mo-gelijk is met collegas. Licht, lucht en ruimtedus. De open, brede ruimte in het midden wordtfunctioneel ingezet als faciliterende ruimte. Ditis de plek voor de printers, koffiecorners en kas-ten. Heel praktisch, alles bij de hand.

  JIJ KIEST Met de verhuizing naar Bocholtz

  kiest Rabobank Centraal Zuid-Limburg ook voorHet Nieuwe Werken: afhankelijk van het typewerkzaamheden dat je moet doen die dag, kiesje een passende werkplek. Even flink concentre-ren op dat advies? Dan kies je voor een stilte-

  De open entree zorgt vooreen warm welkom.Even een kort overleg metje collega's kan in n vande zitjes.

  ARCHITECTEN-TEAMBartijn Architecten enSATIJNplus Architec-ten werkten al eerdersuccesvol samen. HetOndernemersplein inRoermond bijvoor-beeld was een geza-menlijk project. 'Eengebouw kan op eenrelatief eenvoudigemanier eenfunctie-transformatieondergaan.'www.bartijn.nlwww.satijnplus.nl

  29

  1377

 • De zolder van de voormaligekoeienstal is nu de plek vooreen informele, uitnodigendelounge.

  plek; een compacte, afgesloten ruimte waar jeniet gestoord wordt. Even overleggen metcollega's? Neem plaats in de gezellige lounge.

  COMPLEET BEELD Een uitgekiende

  structuur komt tot leven als er stoffen, kleurenen meubels aan toegevoegd worden. Dat is deexpertise van Joyce: Doordat wij zowel onze vi-sie op architectuur als op het interieur geven,krijgt de opdrachtgever direct een totaalbeeld.Voor de bank was een aantal zaken belangrijk:het oorspronkelijke karakter van de hoeve, deligging in het landschap en de verbondenheidvan de bank met haar werkgebied. Die elemen-ten heb ik bij het ontwerpen in mijn achter-hoofd gehouden en vertaald naar materiaalkeu-ze, kleurgebruik en beeld. Dat uit zich in het ge-bruik van natuurlijke materialen, een kleuren-palet in aardetinten en uiteraard in de kleurgroen als verwijzing naar de prachtige veldenrondom ons. Het werkgebied komt letterlijk te-rug in de toegepaste beeldtaal. Gewassen uit deregio, winterlandschappen uit de buurt, je vindtze terug aan de wanden van diverse werkplek-ken. Daarnaast zijn de spreekkamers vernoemdnaar de kernen uit het werkgebied. Een klant uitVoerendaal? Hij wordt ontvangen in spreekka-mer waar Kasteel Cortenbach aan de muurhangt. U woont in Schinnen? Neem plaats envoel u thuis bij het Fabritiushuis.'

  WELKOM! 'Wat voor ons vooral ook be-

  langrijk was bij het ontwerp, is dat de klant zichwelkom voelt. Natuurlijk, het is een zakelijkeomgeving, maar die mag wel warm en huiselijkzijn. Veel bankgebouwen zijn nogal monumen-taal en imponerend. Dat maakt je klein als klant.Geen fijn gevoel. Het huidige ontwerp is visio-nair, maar realistisch. Passend binnen het bud-get. En dt is nou precies de kracht van onsteam, besluiten de drie.

  30 CENTRAAL ZUID-LIMBURG

  'De ingetogen uitstra-ling zorgt ervoor dat jeje goed voelt als klant.

  Veel bankkantoren maken je "klein".'