Fedelec magazine 159 - NL

of 44 /44
MEMBER OF: JAARGANG 30 - JAN/FEB/MAA 2013 159 magazine FEDELEC Foto © FEDELEC - Afgiftekantoor Brussel X - BC9646 - Driemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement - Bld. des Canadiens 118 - B-7711 Dottignies be Naar een dubbele net- en transportcapaciteit in Genk Industriebouw op een ener- getisch verantwoorde manier “Een goede installatie begint met een goed gesprek”

Embed Size (px)

description

Vaktijdschrift voor de elektrotechnische sector

Transcript of Fedelec magazine 159 - NL

 • MEMBER OF:

  Jaargang 30 - Jan/FEB/maa 2013

  159magazineFEDELEC

  Foto FEDELEC - Afgiftekantoor Brussel X - BC9646 - Driemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement - Bld. des Canadiens 118 - B-7711 Dottignies

  be

  Naar een dubbele net- en transport capaciteit in Genk

  Industriebouw op een ener-getisch verantwoorde manier

  Een goede installatie begint met een goed gesprek

 • (1) Prijzen zbtw, verminderd met alle promoties, recyclagepremie van 800 zbtw inbegrepen (2). De aanbiedingen (1) en (2) zijn onder voorwaarden, geldig in februari 2013 en voorbehouden aan professionals. Meer informatie op citroen.be of in de deelnemende Citron verkooppunten.

  citroen.be

  CoolCoolCoolCoolCoolNIEUWE FRESH GPS SERIE MET STANDAARD AIRCO EN INGEBOUWDE GPS.

  BLIJF TWEE KEER COOL.

  Professionals besteden veel tijd in hun voertuig, zeker wanneer zij de weg niet kunnen vinden. Daarom biedt Citron de GPS aan op haar speciale serie Fresh GPS. En om in alle omstandigheden het hoofd koel te houden, is de airco standaard.

  Er is al een CITRON BERLINGO bestelwagen 1.6 HDi 75 MAN euro5 kort Fresh GPS voor 11.270 zbtw (1)Y F Y

  297x210_VU_FreshGPS_Fev2013_Berlingo_Fedelec.indd 2 22/01/13 11:08

 • voorwoorD

  LID VAN DE UNIE VAN DE UITGEVERS

  VAN DE PERIODIEKE PERS

  Colo

  fon

  Fedelec Magazine. Vakblad voor de elek-triciteitsector. Gratis verstuurd naar elek-trotechnische ondernemers, architecten, studieburelen, groothandel elektriciteit en industrile bedrijven.

  PERIODICITEITDriemaandelijks

  REDACTIEFCOmediaT 056 771310 | F 056 [email protected]

  RECLAME - ADVIESFCOmedia,Boulevard des Canadiens 118, 7711 DottigniesT 056 771310 | F 056 [email protected]

  VORMGEVINGLien [email protected]

  Version franaise: sur simple demande

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVERFilip CossementBoulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies

  OFFICIEEL TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE FEDERATIE VAN ELEKTROTECHNISCHE ONDERNEMERS

  DIRECTEUR FEDELECWilly PauwelsJ. Chantraineplantsoen 1, 3070 KortenbergT 02 757 65 12 | F 02 757 65 41

  Niets uit deze uitgave mag worden ver-veelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. Voor de inhoud van de advertenties zijn enkel de adverteerders aansprakelijk. De uitgever erkent geen enkel verplichting tot opname van aangeboden advertenties.

  In mijn vorig voorwoord had ik het over een aantal maatregelen die de regering beslist

  heeft om werk te maken van de bestrijding van sociale en fiscale fraude.

  Een nieuwe maatregel die er komt is de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie

  op de bouwplaats. Recent werd in het Belgisch Staatsblad de wet tot invoering van de

  elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaats gepu-

  bliceerd.

  Deze wet legt enkel de grote principes vast en tal van concrete toepassingsmodaliteiten

  zullen nog in uitvoeringsbesluiten vastgelegd moeten worden.

  Maar het zal in elk geval gaan over alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met een opper-

  vlakte van 1000 vierkante meter en meer of waar er een tussenkomst van minstens 2

  aannemers zal zijn.

  Een nieuwe bijkomende maatregel dus.

  Kortom, reguliere bedrijven verliezen stilaan het noorden en stellen zich terecht de vraag

  wat zij precies moeten doen om volledig in orde te zijn. De vrees is dan ook groot dat men

  meermaals boetes zal moeten betalen omdat men iets vergeten zou zijn, daar waar het

  bedrijf nooit de bedoeling heeft om sociale of fiscale fraude te plegen.

  Samen met de lokale bouwconfederaties zal Fedelec in het voorjaar van 2013 de lidbedrij-

  ven tijdens infosessies grondig informeren over de maatregelen die de regering ingevoerd

  heeft en hoe men die in de praktijk best toepast. De leden zullen hiervoor een uitnodiging

  ontvangen.

  Intussen laten verschillende leden ons aanbiedingen geworden van bedrijven of instan-

  ties die buitenlandse arbeidskrachten aan dumpingprijzen ter beschikking stellen.

  Wordt daar dan niets aan gedaan? Toch wel, wanneer jullie zulke aanbieding binnen-

  krijgen mag u ons die overmaken. Een dienst binnen de beroepsorganisatie onderzoekt

  die en zorgt er voor dat klacht neergelegd wordt indien blijkt dat aan de wetgeving niet

  voldaan wordt.

  Antoine Van Lierop,

  Voorzitter

 • INSIDE NEWS 05

  TECNOLEC INFORMEERT

  FEDELEC - INFO VAN DE FEDERATIE

  Projecten

  reportageS

  product news

  BeurS

  inhoud

  - De brandverzekering Multirisk Handel-KMO: Een veelzijdige dekking 07- NIEUW: Korte praktische basisopleidingen 08- Nieuwe leden 09- Nieuwe bedragen 10

  - Netproblematiek bij warmtepompen 12

  - Naar een dubbele net- en transport capaciteit in Genk 16- Een goede installatie begint met een goed gesprek 20- State of the art toegangscontrole voor telecom gebouwen 30- Industriebouw op een energetisch verantwoorde manier 36

  - Techno Specials: Audio, Video en Broadcast bekabelingssystemen 23- Livingston: Test- en meetinstrumenten huren op maat 24- Socomec: Innovatieve en energie-efficinte oplossingen voor de toekomst 26- Trump Domintell: Domotica met de D van Design 28- Wever & Ducr bvba: Doorstart met innovatieve leds 34

  39

  41

  20

  30

  36

  16

 • Op zondag 16 december organiseer-

  den Fedelec en ICS Oost Vlaanderen de

  zoveelste editie van hun ledenactiviteit op

  de Ijspiste te Gent.

  Voor het tweede jaar al had WINTER-

  DROOM plaats op het Sint Pietersplein te

  Gent, waar de activiteit vroeger doorging

  op het Emiel Braunplein in het stadscen-

  trum.

  Dit jaar mochten we meer dan 100 aan-

  wezigen verwelkomen in de VIP tent waar

  hen allemaal de nodige drank en een

  combinatie van een smakelijke buffetmix

  van Breydelspek en winters stoofpotje

  werd aangeboden.

  Tussendoor werd uiteraard de nodige

  tijd gemaakt voor een gezellige babbel

  of werden de schaatsen aangebonden,

  voor elk wat wils dus.

  FEDELEC OOST VLAANDEREN TRAkTEERT LEDEN Op WINTERDROOM GENT

  FEDELEC bEzOEkT VERGOkAN

  Op dinsdag 13 november bracht een

  delegatie van FEDELEC Oost en West

  Vlaanderen een bedrijfsbezoek aan

  VERGOKAN te Oudenaarde.

  VERGOKAN, de Belgische topprodu-

  cent van metalen kabeldraagsystemen

  en vloersystemen, en FEDELEC, hadden

  een programma uitgewerkt dat startte

  met onthaal door de heer Dirk Deruytere,

  Commercial Director VERGOKAN, en

  begeleidende bedrijfsfilm.

  Vervolgens begaven de installateurs zich

  naar de productiehal voor een bege-

  leidde rondgang met als hoogtepunt

  het bezoek aan de volledig vernieuwde

  kabelladderlijn en de assemblagelijn voor

  de productie van draadgoten, kabelgo-

  ten en accessoires. Meerwaarde van de

  rondleiding was het feit dat de productie-

  lijnen op het moment van bezoek operati-

  oneel waren. Echt de moeite waard!

  Nadien was het terug verzamelen gebla-

  zen in de vergaderzaal van VERGOKAN

  voor een technische uiteenzetting door

  de heer Rudy Van Den Bergh, Activity

  Development Manager Vinotte, die een

  gewaardeerde presentatie bracht over

  toepassingen in de kabeldraagsector en

  de desbetreffende toepasselijke AREI

  wetgeving.

  Afsluitend was er de gebruikelijke net-

  werking tijdens de receptie met hapjes

  en drank aangeboden door VERGOKAN.

  Fedelec magazine | 5

 • Onderneming voor elektrotechnische

  gebouwinstallaties:

  informaticabekabeling en industrile elektriciteit

  configuratie en beheer van ICT-netwerken

  infrastructuurbeheer

  dienstverlening (consulting, audit, engineering,

  ontwikkeling)

  Walloni, 20 personen, omzet +/- 1.300 K

  Algemene elektriciteitsonderneming

  Actief in de bouwsector en de industrie

  Aanverwante activiteit in de luchtbehandelings-

  techniek (HVAC)

  Zuid-Walloni, 30 personen, omzet +/- 3.000 K

  OVER TE NEMEN BEDRIJVEN

  1 2

  [email protected] 41 29 23

  6 | Fedelec magazine

  inside news

  ALIA SECuRITy DAy 28 NOVEMbER - HET EVENEMENT VAN 2012

  320 deelnemers uit de sector ver-enigd tijdens nationaal congres over diefstal- en brandpreventie-ALIA Security, de Belgische vereniging

  van de sector elektronische beveiliging,

  organiseerde op 28 november 2012 haar

  eerste ALIA Security Day in het congres-

  centrum Lamot te Mechelen.

  De talrijke opkomst van professioneel

  betrokkenen uit de overheid, politie,

  brandweer, verzekeringssector, studie-

  bureaus, installateurs en industrie was

  meteen het levende bewijs dat de sector

  grote interesse heeft in een echte sensibi-

  lisering rond preventie. De maatschappij

  en de sector sensibiliseren rond preven-

  tie, dat is de ambitie van ALIA, aldus Yves

  Ryckaert, Algemene voorzitter van ALIA

  Security. Alia Security vertegenwoordigt

  de installateurs, de fabrikanten en de dis-

  tributeurs inzake inbraakdetectie, brand-

  detectie, toegangscontrole en camera-

  bewaking.

  Het voormiddaggedeelte van het con-

  gres bestond uit 2 simultane program-

  mas rond veiligheid van mensen en

  goederen, het ene -diefstalpreventie -,

  het andere - brandpreventie -. Diverse

  experts verdiepten de materie op het vlak

  van trends, mogelijke oplossingen, kwa-

  liteitsnormeringen, wetgeving, nieuwe

  technologien. Tijdens de namiddag was

  er de plenaire sessie met een visie door

  de verzekeringssector en een beschou-

  wing door de overheid.

  ALIA organiseerde dit congres in part-

  nership met ANPI, in samenwerking

  met de Algemene Directie Veiligheid

  en Preventie van de FOD Binnenlandse

  Zaken en met de steun van de verzeke-

  ringssector (ASSURALIA) en de onder-

  nemingsorganisaties UCM en UNIZO.

  ALIA Security werkt mee aan diverse

  initiatieven inzake preventie die georga-

  niseerd worden door de overheid (FOD

  Binnenlandse zaken). ALIA Security

  wenst eveneens de samenwerking met

  de mensen op het terrein te versterken,

  meer specifiek met de techno-preventie

  adviseurs die burgers en bedrijven advi-

  seren op het vlak van veiligheid. Daarom

  onder meer deze nationale Security Day.

  ALIA Security wenst nog een stap ver-

  der te gaan. Zij nodigt haar partners uit

  om alle inspanningen te bundelen, om

  de verschillende initiatieven van diverse

  instanties in preventiebeleid nog beter op

  mekaar af te stemmen en te versterken,

  zowel op nationaal, op regionaal als op

  lokaal vlak. Yves Ryckaert van ALIA: een

  globale, gentegreerde aanpak, een bun-

  deling van de initiatieven van de publieke

  en de private sector, dat moet de ultieme

  doelstelling zijn. indien het Belgisch

  Instituut voor de Verkeersveiligheid

  (BIVV) de middelen heeft om publicitaire

  spots op tv te financieren, waarom kan

  onze sector niet hetzelfde doen betref-

  fende veiligheid van mensen en goede-

  ren, stelt hij zich de vraag.

  Alia Security zal haar gedachtegang blij-

  ven promoten en nodigt de sector nu

  alvast uit op de volgende nationale dag

  van de preventie op 20 november 2013.

 • Om u te beschermen en u efficinte

  bijstand te garanderen bij een scha-

  degeval, heeft Federale Verzekering

  een dekking ontwikkeld die speciaal

  afgestemd is op de kleine en middel-

  grote ondernemingen: de verzeke-

  ring Multirisk Handel-KMO. En dat

  is niet alles Federale Verzekering

  deelt haar winst met haar klanten

  onder de vorm van restornos.

  Uw basiswaarborgen

  De verzekering Multirisk Handel-KMO

  van Federale Verzekering biedt u een

  zeer complete dekking en beschermt u

  tegen:

  Uiteraard het risico van brand;

  Waterschade: alle schade die aan uw

  gebouw of inboedel wordt veroor-

  zaakt door het breken van leidingen

  of hydraulische toestellen of door het

  binnendringen van water doorheen het

  dak;

  Natuurfenomenen zoals storm, hagel

  en druk van sneeuw of ijs: de schade

  aan zonnetenten, zonweringen, uit-

  hangborden en publicitaire totems als-

  ook de schade aan afsluitingen (indien

  verankerd in beton) is inbegrepen;

  glasbreuk: inclusief schade aan zonnecol-

  lectoren en fotovoltasche zonnepanelen;

  ontploffing, bliksem, rook en roetuit-

  stoot;

  de inwerking van elektriciteit (door

  overspanning of onrechtstreekse blik-

  seminslag) voor professionele toestel-

  len: de vergoeding gebeurt in nieuw-

  waarde tot 2 jaar;

  de schade door een inbraak of een

  daad van vandalisme;

  natuurrampen (overstroming en aard-

  beving);

  aanslagen en arbeidsconflicten;

  Uw facultatieve waarborgen

  U kan uw bescherming nog verder opti-

  maliseren, door uw basisdekking uit

  te breiden met n of meer facultatieve

  waarborgen:

  burgerlijke aansprakelijkheid: scha-

  de toegebracht aan derden door het

  gebouw of diens inhoud;

  diefstal;

  derving van beroepsinkomen: de ver-

  nieling van uw gebouw kan uw com-

  mercile activiteit volledig onder-

  breken. Dit kan leiden tot een totale

  inkomstenderving voor een zelfstandi-

  ge die niet zo vooruitziend is geweest!

  Federale Verzekering deelt haar

  winst met haar klanten

  Een gunstig tarief voor een dekking

  Multirisk Handel-KMO die u een opti-

  male bescherming biedt, dat is al heel

  wat. Maar een deel van de winst van

  Federale Verzekering krijgen in de vorm

  van een restorno, dat is nog veel beter!

  Aangezien onze groep bestaat uit onder-

  linge en coperatieve vennootschappen,

  zijn er geen aandeelhouders die vergoed

  moeten worden en kunnen wij onze winst

  delen met onze verzekerden. Met u dus.

  www.federale.be

  e uitoefening van een commercile activiteit kan gehinderd en zelfs in gevaar gebracht worden door uiteenlopende schadege-vallen, zoals een brand, een storm, waterschade, glasbreuk, een

  elektriciteitsstoring, een botsing met een voertuig,

  D

  De brandverzekering Multirisk Handel-KMOEen veelzijdige dekking

  Gratis bijstand 24u op 24,

  een enkel nummer: 02 773 61 56

  Voor een schadegeval gedekt door

  uw brandverzeker ing Multir isk

  Handel-KMO kan u steeds rekenen op

  Federale Verzekering. F-Bijstand staat

  7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor u klaar.

  Fedelec magazine | 7

 • fedelec

  8 | Fedelec magazine

  NIEUW: Korte praktische basisopleidingenOm elektrische basiskennis en -vaardigheden bij te brengen

  ormelek ontwikkelde 4 korte praktische opleidingen om de elementaire basiskennis voor elektrische hande-

  lingen bij arbeiders bij te spijkeren. Het is immers een veel gehoorde verzuchting van werkgevers dat heel wat

  minder ervaren arbeiders, maar ook jongeren die van de schoolbanken komen, praktijkkennis en -vaardighe-

  den ontbreken. Met deze korte opleidingen die in een praktijklokaal gegeven worden, kan u hier op zeer korte

  termijn aan werken.

  V

  MATERIALENKENNIS (1 dag)

  Correct gebruik van de verschillende

  tangen, messen en schroevendraaiers

  Werking en gebruik van meetgereed-

  schappen

  Boren, slijpen en kappen

  Wanneer welke PBMs gebruiken

  Plaatsen van dozen en kabels (inbouw

  n opbouw)

  De meest voorkomende symbolen

  Lezen van een bouwplan

  Opstellen situatieschema

  Samenstelling van een eendraad-

  schema

  COMPONENTENKENNIS (1 dag)

  Impulsschakelaar

  Trappenhuisautomaat

  Verschil tussen relais en impulsrelais

  De doorgangsmeting

  Meten onder spanning

  Stroommeting

  Vervangen en plaatsen van een auto-

  matische zekering

  Herstellen van TL-armaturen

  MONTEREN VAN KANALISATIES

  (halve dag)

  Types kabelgoten en kabelladders en

  bewerking ervan

  Types wartels, opbouw en montage

  ervan

  Multidichtingsringen

  ROXTEC

  Nieuwe technologien

  Soorten krimpkous en toepassing

  ervan

  Soorten klemmen, aftakklemmen en

  schermaansluitklemmen

  CONFECTIONEREN VAN KABELS

  (halve dag)

  Correct toepassen en ontmantelen van

  kabels (XVB, EXVB, FXVB, EXAVB)

  Soepele kabels klaarmaken en aan-

  sluiten

  Een goede elektrische verbinding

  maken (insteekklem, lasdop, luster-

  klem, druk- en krimpverbindingen)

  Een goede soldering maken (voorbe-

  reiden, vertinnen, bevestigen, solde-

  ren)

  Toepassen van data-aansluitingen

  Monteren van connectoren

  Aansluitschema lezen

  Bekijk de details en planning van alle Vormelek-opleidingen via www.vormelek-formelec.be/vormelek-opleidingen.Al deze opleidingen zijn volledig gratis voor arbeiders in de sector van de elektriciens (PSC 149.01). Door een arbeider in te schrijven, vraagt u meteen ook de opleidingspremie aan.

  Meer info? Contacteer uw opleidingsadviseur.

 • info van de federatie

  be

  9960 ASSENEDE

  3130 BEGIJNENDIJK

  9910 KNESSELARE

  8400 OOSTENDE

  1742 TERNAT

  3600 GENK

  9300 AALST

  2530 BOECHOUT

  2018 ANTWERPEN

  8531 HARELBEKE

  3400 LANDEN

  9170 SINT-GILLIS-WAAS

  9850 NEVELE

  2630 AARTSELAAR

  2650 EDEGEM

  3990 PEER

  9880 AALTER

  9140 TEMSE

  8800 ROESELARE

  2850 BOOM

  1785 MERCHTEM

  9120 BEVEREN

  8550 ZWEVEGEM

  9240 ZELE

  2490 BALEN

  9255 BUGGENHOUT

  9820 MERELBEKE

  9220 HAMME (VL)

  7090 BRAINE-LE-COMTE

  6042 CHARLEROI

  6040 CHARLEROI

  6031 CHARLEROI

  4053 CHAUDFONTAINE

  7012 JEMAPPES

  7810 MAFFLE

  7140 MORLANWELZ-MARIEMONT

  1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

  7301 HORNU

  7331 SAINT-GHISLAIN

  6060 CHARLEROI

  1170 WATERMAEL-BOITSFORT

  b.V.b.A. Agio power

  b.V.b.A. b-Con Company

  b.V.b.A. be Smart Energy

  b.V.b.A. C2-I

  De Hr Carion Joeri

  b.V.b.A. Cdes

  De Hr Clopterop bjrn

  b.V.b.A. Cobost Services

  De Hr Da Silva Nilo pedro

  De Hr Deplancke Geert

  G.C.V. E.G.T.

  b.V.b.A. E-bus

  C.V.b.A. Ecopuur

  b.V.b.A. Electrical Solutions And

  Facilities

  b.V.b.A. Electro J&p Coppens

  E.b.V.b.A. Elektriciteitswerken Feyen

  b.V.b.A. E-Light

  b.V.b.A. Evo

  b.V.b.A. In-Tec

  G.C.V. Jeti Solutions

  De Hr Lauwers David Mathilde

  De Hr Mertens Nico

  De Hr Ovaere Franky

  b.V.b.A. Security Design

  De Hr Van baelen Senne

  De Hr Van Den broeck Jan

  b.V.b.A. Van Gysegem peter

  b.V.b.A. Vda & C

  S.p.R.L.u. Abp belux

  S.p.R.L. biyik

  S.p.R.L. brabant Electronics

  M. Cosenza Cosimo

  S.p.R.L. Dallemagne

  M. De Troyer Jean

  M. Desterbecq Andy

  S.p.R.L.u. E C M V

  S.C.S. Ecoboutic

  S.A. Eco-Energy

  S.p.R.L. Electricite Carrelage

  Transformation batiment

  S.A. Etablissements biuso

  M. Gretzer Dominique

  Nieuwe leden - 1e trimester 2013

  M. Hainaux Xavier

  S.p.R.L. Houmard Claude

  S.p.R.L. Inter belgium Security

  S.p.R.L. J.D.M. Electricite

  S.p.R.L. Maison pierre Securit

  S.p.R.L. N2m Electricity Solutions

  M. paindavoine Franck

  S.p.R.L. pelleleck

  M. petrosino David

  S.p.R.L.u. S.A.N.E.L.E.C.

  S.p.R.L.u. S.T.E.C.S.

  M. Schroeder Eric

  S.p.R.L. Tv Antennes Electronique

  M. Van kleef philippe

  6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

  4400 FLMALLE

  1300 WAVRE

  7012 JEMAPPES

  6700 ARLON

  5020 NAMUR

  7130 BINCHE

  6120 NALINNES

  6180 COURCELLES

  4845 SART-LEZ-SPA

  6464 BAILEUX

  6717 ATTERT

  7500 TOURNAI

  6460 CHIMAY

  NEDERLANDSTALIGE

  FRANSTALIGE

  IDGSFlyinggroup BuildingLuchthavenlei 1b182100 DEURNET 0[email protected]

  U installeert, wij ondersteunen u op maat.

  Domotica voor iedere installateur

  Totaal ontwerp: Wij ontwerpen en berekenen de installatie merk-onafhankelijk > U installeert.

  Schemas: Volledig Domotica As-Builtdossier: situatieschema, ndraadschema verbruikers, sensoren- schema, actoren schema, materiaallijst. Volledig merk en systeem onafhankelijk.

  Programmatie: Team based programmeurs gespeciali-seerd in het programmeren van domotica systemen.

  Opleidingen: Verkoop & projectontwerp is een praktisch gerichte opleiding met handige ontweptools. Slaagkans verkoopsucces 100%

  Domotica voor iedere installateur

  Fedelec magazine | 9

 • fedelec

  Nieuwe bedragen

  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  Wanneer een werknemer geniet van het

  stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-

  slag, het vroegere brugpensioen, dan ont-

  vangt hij na zijn ontslag een aanvullende

  vergoeding. Die aanvullende vergoeding

  is gelijk aan de helft van het verschil tus-

  sen het laatste loon dat hij verdiende en

  de werkloosheidsuitkering. Dat laatste

  loon dat die werknemer verdiende mag de

  werkgever beperken. Vanaf 1 januari 2013

  is dit 3.780,69 euro. Verdiende de werk-

  nemer een hoger loon, dan mag de werk-

  gever voor de berekening van de aanvul-

  lende vergoeding, toch rekening houden

  met dit lagere bedrag.

  Grensbedragen voor arbeids-overeenkomsten

  Ook de arbeidsrechtelijke grensbedra-

  gen zijn gewijzigd vanaf 1 januari 2013.

  Heeft een bediende een jaarloon hoger

  dan 32.254 euro dan:

  moet er een akkoord gesloten worden

  over de duur van de opzeggingster-

  mijnen voor zover de bediende voor

  1 januari 2012 een arbeidsovereen-

  komst had. Is de bediende in dienst

  vanaf 1 januari 2012, dan zijn er

  afwijkende opzeggingstermijnen in

  kalenderdagen

  moet de bediende die een tegenop-

  zegging betekent, een opzeggings-

  termijn van 2 maanden respecteren.

  Onder dit bedrag is de duur van de

  tegenopzegging 1 maand

  is een scholingsbeding mogelijk. Een

  scholingsbeding is een clausule waar-

  bij de werknemer, die gedurende de

  uitvoering van zijn arbeidsovereen-

  komst een vorming volgt op kosten van

  de werkgever, zich ertoe verbindt om

  aan deze laatste een gedeelte van de

  vormingskosten terug te betalen inge-

  val hij de onderneming verlaat vr het

  einde van de overeengekomen periode

  is voor een handelsvertegenwoor-

  diger met een jaarloon hoger dan

  dit bedrag, een concurrentiebeding

  mogelijk en ook voor functies uitdruk-

  kelijk opgenomen in een CAO. Voor

  een jaarloon lager dan dit bedrag is

  geen concurrentiebeding mogelijk

  is een concurrentiebeding alleen

  bestaande voor functies aangeduid in

  een CAO.

  Is het jaarloon vanaf 1 januari 2013 hoger

  dan 38.665 euro, dan kan een proeftijd

  tot 12 maanden in de arbeidsovereen-

  komsten worden opgenomen.

  Verdient de bediende vanaf 1 januari

  2013 meer dan 64.508 euro, dan

  is een concurrentiebeding mogelijk

  tenzij er een CAO bestaat die juist die

  functie uitsluit

  is een scheidsrechterlijk beding

  mogelijk. Een scheidsrechterli jk

  beding is een clausule in een overeen-

  komst waarbij de partijen zich er toe

  verbinden een geschil aan scheids-

  rechters voor te leggen in plaats van

  naar de rechtbank te gaan

  kan een akkoord gesloten worden

  over de duur van opzeggingstermijn

  bij het sluiten van de arbeidsovereen-

  komst

  kan van de bedienden die een tegen-

  opzegging betekent, een termijn van 4

  maanden gevraagd worden

  is een afwijkende opzeggingstermijn

  mogelijk voor zover de bediende min-

  stens 15 jaar ancinniteit heeft.

  Beslag en overdracht Wanneer op het loon van de werknemer

  een beslag of een overdracht wordt uit-

  gevoerd, dan wordt in principe niet het

  hele loon maar een deel ervan aan de

  schuldeisers afgegeven. Dit deel wordt

  vanaf 1 januari 2013 als volgt berekend:

  Maandelijks loon na aftrek van RSZ-bijdragen en bedrijfs-voorheffing

  Voor beslag vatbaar deel dat aan de schuldeiser wordt gegeven

  Maximale inhouding

  0 1.059 euro Niets 0

  1.159 euro 1.138 euro20 % van de sommen begrepen tussen deze 2 bedragen

  15,80 euro

  1.138 euro 1.255 euro30 % van de sommen begrepen tussen 2 bedrage

  35,10 euro

  1.255 euro 1.373 euro40 % van de sommen begrepen tussen 2 bedrage

  47,20 euro

  1.373 euro en meer onbeperkt Onbeperkt

  et nieuwe jaar is doorgaans een gelegenheid om overzichten te geven en ook dit jaar is er wel wat stof tot

  bespreking. In het recente verleden zijn er diverse grensbedragen gewijzigd naar aanleiding van nieuwe

  maatregelen, indexering of omdat er op de eerste dag van het jaar verschillende bedragen verande-

  ren. Wij zetten graag de voornaamste hiervan op een rijtje.

  H

  10 | Fedelec magazine

 • info van de federatie

  Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomenVoltijds tewerkgestelde werknemers van 21 jaar en ouder hebben recht op gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Dit

  bedrag wordt regelmatig gendexeerd en de laatste keer op 1 december 2012. Vanaf deze datum is het gewaarborgd gemiddeld mini-

  mum maandinkomen vastgesteld op 1.501,82 euro.

  Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen toegepast in verhouding tot hun tewerkstellingsbreuk.

  LeervergoedingenEen industrile leerovereenkomst is een overeenkomst waarbij de patroon de verbintenis aangaat de leerling een opleiding te ver-

  strekken of te laten verstrekken met het oog op het uitoefenen van het gekozen beroep en waarbij de leerling zich ertoe verbindt de

  praktijk van het beroep onder het gezag van de patroon aan te leren en de nodige lessen volgt. De patroon zal aan de leerling een

  maandelijkse leervergoeding betalen. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling, is dit bedrag vanaf 1 december 2012

  Leeftijd 15 16 17 18 19 20

 • 12 | Fedelec magazine

  Werking en terminologieNet zoals water stroomt van hoog naar laag, zal warmte stromen van een hoge temperatuur naar lage temperatuur. Om het omge-

  keerde te bereiken heb je een pomp nodig. Bij water is er een waterpomp nodig en equivalent hieraan is er bij warmte dus een warmte-

  pomp nodig. Met de warmtepomp zal je dus meestal omgevingswarmte met lage temperatuur oppompen naar een hogere, bruikbare

  temperatuur. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er drie essentile zaken nodig; een warmtebron, een opweksysteem (bestaande uit

  een verdamper, een compressor, een condensor en een expansieventiel) en een warmteafgiftesysteem.

  Hooguit een vierde van de geleverde warmte wordt door het opweksysteem geproduceerd met elektriciteit, dit om een compressor

  aan te drijven. Drie vierde van de warmte komt uit de natuur en is dus gratis. Men spreekt dan van een Cofficint Of Performance

  (COP) van 4.

  Omdat de COP afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen warmtebron en warmte afgiftesysteem zal hij variren in de loop van

  het jaar. Daarom wordt de COP gemeten bij gestandaardiseerde temperaturen. Daarnaast kan een schatting gemaakt worden van

  de gemiddelde COP van een concrete installatie over een heel jaar. Dit is de SPF (Seasonal Performance Factor).

  Tecnolec informeert

  Netproblematiek bij warmtepompen

  Figuur 1: Algemeen principe van een (compressie)warmtepomp

  1) Verdamper:

  In de verdamper van de warmtepomp krijgt een koelmiddel de ruim-te om te verdampen. De energie die daarvoor nodig is wordt met een warmtewisselaar onttrokken aan de warmtebron (op lage tempera-tuur) van de warmtepomp.

  2) Compressor:

  Het koelmiddel in gasvorm gaat door een compressor. De compres-sor gebruikt elektrische energie om de druk van het koelmiddel te vergroten. De drukstijging van het koelmiddel resulteert in een tem-peratuurstijging ervan.

  3) Condensor:

  Het koelmiddel op hoge druk en hoge temperatuur zal in de conden-sor gaan condenseren. De warmte die hierbij vrij komt zal via een warmtewisselaar worden afgegeven aan een warmte afgiftesysteem zoals een CV installatie of installatie voor sanitair warm water.

  4) Expansieventiel:

  Het expansieventiel verlaagt de druk en regelt de toevoer van het koelmiddel naar de verdamper.

  Warmteafgiftesysteem

  Hoge drukHoge temperatuur

  Lage drukLage temperatuur

  Condensor

  Compressor

  Verdamper

  Warmtebron

  Expansie-ventiel

  W

  eer en meer wordt er rekening gehouden met het toepassen van hernieuwbare energiebronnen om op een

  meer ecologische manier aan onze energiebehoefte te voldoen. En van de oplossingen hiervoor is gebruik

  maken van een warmtepomp. De warmtepomp wordt voornamelijk gebruikt voor het produceren van warm

  water voor zowel ruimteverwarming als sanitair warm water. Bij het aansluiten van een warmtepomp op het elektrici-

  teitsnet kunnen er zich in sommige gevallen storingen voordoen in het distributienet. In dit artikel nemen we

  deze problematiek onder de loep.

  M

  Atlantic

 • Fedelec magazine | 13

  NetproblematiekDe compressor van de warmtepomp ver-

  bruikt elektrische energie om de warmte

  van lage temperatuur naar hoge tem-

  peratuur te brengen. Een compressor

  wordt aangedreven door een inductie-

  motor en van inductiemotoren is gewe-

  ten dat ze, wanneer er geen extra maat-

  regelen genomen worden, bij het starten

  een veelvoud van hun nominale stroom

  uit het net trekken. Door de inwendige

  impedantie van het net treedt er dan een

  spanningsval op.

  Omdat deze spanningsval hinderlijk

  is voor andere verbruikers (bv. daling

  van de lichtsterkte van lampen), moet

  deze inschakelstroom beperkt worden.

  Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid

  dat warmtepompen harmonische com-

  ponenten veroorzaken.

  Rond deze problematiek bestaan er nor-

  men waaraan apparaten met een opge-

  nomen stroomsterkte kleiner of gelijk aan

  75A moeten voldoen;

  1) NBN EN 61000-3-2: EMC limietwaar-

  den voor de emissie van harmonische

  stromen waarbij de ingangsstroom

  van de toestellen kleiner of gelijk is

  aan 16 A.

  2) NBN EN 61000-3-12: gelijkaardig aan

  1) maar voor ingangsstromen groter

  dan 16 A maar kleiner dan of gelijk

  aan 75 A.

  3) NBN EN 61000-3-3: EMC limiet-

  waarden voor spanningswisselingen,

  spanningschommelingen en flikker in

  laagspanningsdistributienetten voor

  apparatuur met een ingangsstroom

  kleiner of gelijk aan 16 A.

  4) NBN EN 61000-3-11: gelijkaardig aan

  3) maar voor ingangsstromen van

  maximaal 75 A.

  Startstromen

  Naast normering dient men rekening te

  houden met voorschriften die gelden

  bij het aansluiten van gebruikers op het

  laagspanningsdistributienet. Deze eisen

  worden opgelegd door de distributie-

  netbeheerder in het Synergrid voor-

  schrift C1-107: Algemene technische

  voorschriften voor de aansluiting van

  een gebruiker op het laagspannings-

  distributienet. De eisen in dit voorschrift

  a) Maximaal toegelaten startstroom als de startfrequentie niet hoger ligt dan eenmaal

  per uur.

  Lengte van het LS distributienet tus-sen de aansluiting en de HS-cabine

  Eenfasig

  230V

  Driefasig

  230V

  Driefasig

  400V

  Minder dan 150 m 50 A 58 A 100 A

  Tussen 150 m en 300 m 25 A 29 A 50 A

  Meer dan 300 m 20 A 20 A 33 A

  Tabel 1

  b) Maximaal toegelaten startstroom als de startfrequentie hoger ligt dan eenmaal per

  uur, maar niet meer dan tienmaal per uur bedraagt.

  Lengte van het LS distributienet tus-sen de aansluiting en de HS-cabine

  Eenfasig

  230V

  Driefasig

  230V

  Driefasig

  400V

  Minder dan 150 m 38 A 44 A 76 A

  Tussen 150 m en 300 m 19 A 22 A 38 A

  Meer dan 300 m 16 A 16 A 25 A

  Tabel 2

  De limietwaarden in beide tabellen zijn van toepassing op de piekwaarden van de

  stroomsterkte gedeeld door 2 (= effectief waarde) gedurende het ganse aanloop-

  proces.

  De aanloopstroomwaarden zijn deze die het gevolg zijn van het in gang zetten van de

  totale installatie die door de motor en zijn eventuele aanloop- en regelingsapparatuur

  wordt aangedreven.

  Indien een gebruiker niet voldoet aan deze limieten zal hij moeten investeren in hetzij een

  HS/LS transformatiepost, hetzij een rechtstreekse laagspanningsverbinding tussen de

  HS/LS transformatiepost en zijn eigen installatie.

  hebben tot doel de distributienetbeheer-

  der toe te laten een spanning te leve-

  ren conform de norm NBN EN 50160

  Spanningskarakteristieken in openbare

  elektriciteitsnetten.

  Wat startstromen betreft vermeldt het

  voorschrift dat voor een motor of een

  geheel van motoren met gelijktijdige aan-

  loop met een vermogen van meer dan

  750VA de startstroom tot onderstaande

  waarden dient beperkt te worden.

  Atlantic

 • GRATIS TEL. 0800 857 59fax 0800 857 60 [email protected]

  SHOWROOMATELIER

  Sortimo CentrumSchaarbeeklei 2071800 Vilvoorde

  Sortimo WestGentseweg 749 8793 Sint-Eloois-Vijve

  Sortimo OostIndustrieweg 49/73980 Tessenderlo

  7822 ATH

  4520 WANZE

  1300 WAVER

  MONTAGE STATION

  14 | Fedelec magazine

  Tecnolec informeert

  De distributienetbeheerder zal evenwel in bepaalde gevallen, na vooraf-

  gaand onderzoek en tijdelijk, kunnen aanvaarden dat de uitvoering van

  de HS/LS-transformatiepost of de rechtstreekse laagspanningsverbin-

  ding wordt uitgesteld, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van

  aanloopinstallaties die speciaal werden ontworpen om de aanloop- en

  compensatiestromen te beperken, en dat er uit hoofde van de aansluiting

  geen enkele storing wordt vastgesteld. Wanneer aan deze voorwaarden

  niet meer gelijktijdig wordt voldaan, wordt de tijdelijke toelating om de

  opgegeven waarden te overschrijden, niet meer verleend.

  c) Toelichting bij de tabellen

  De maximale startstromen waarvan sprake in de tabellen uit de C1-107

  verhouden zich op een bepaalde manier tot elkaar. Dit kan worden ver-

  klaard a.d.h.v. formules voor het berekenen van de spanningsval over een

  leiding/kabel.

  Ue = Ub U [V]

  met Ue = spanning aan het einde van de leiding/kabel [V]

  met Ub = spanning aan het begin van de leiding/kabel [V]

  met U = de absolute spanningsval over de leiding/kabel [V]

  U kunnen we ook schrijven als: U =

  p x Ugeleider [V]

  met Ugeleider= Z x x IB = spanningsval over n geleider [V]

  met Z = de impedantie van de leiding/kabel per

  lengte-eenheid [/m]

  met = de lengte van de leiding/kabel [m] met IB = de belastingsstroom [A]

  met p = waarde afhankelijk van de netsoort

  Enfasig of tweefasig p = 2

  Driefasig

  - fasespanningsval (lijn + nulgeleider) p = 1

  - lijnspanningsval (twee lijnen) p = 3

  In deze formule (namelijk de waarde p) veronder-

  stelt men dat er gebruik wordt gemaakt van identie-

  ke secties voor zowel fasegeleider(s) als nulgeleider

  en dat de belasting symmetrisch is (geen stroom

  door de nulgeleider in geval van een 230V/400V

  net). Soms gebruikt men ook de procentuele

  spanningsval volgens de formule (U: Un) x 100 %,

  waarin Un de nominale voedingsspanning voorstelt

  (230V of 400V).

  Uitgaande van eenzelfde toegelaten procentuele

  spanningsval kan met behulp van de hierboven

  vermelde p-waarden de verhouding tussen de

  maximaal toegelaten startstromen van motoren,

  die vermeld worden in de C1-107 voor de verschil-

  lende netsoorten, verklaard worden. Nemen we

  een driefasig net 400V waarbij de lengte tussen

  de aansluiting en de HS-cabine minder dan 150m

  bedraagt en een warmtepomp waarbij de start-

  frequentie niet hoger ligt dan eenmaal per uur als

  basis. (zie tabel 1)

  100 A voor een symmetrisch belast driefasig

  400V-net geen stroom door de nulgeleider, enkel voor fasegeleider p = 1 voor de fasespanningsval(lijn+nulgeleider). Verlichting, die zeer gevoe-

  lig is voor spanningsdalingen, werkt op 230 V, van-

  daar de fasespanningsval in rekening brengen.

  50 A voor een nfasig 230V-net stroom door nulgeleider en door fasegeleider p = 2 voor de spanningsval 100 A: 2 = 50 A voor eenzelfde pro-centuele spanningsval.

  58 A voor een driefasig 230V-net alleen de lijn-spanningsval kan in dit driefasig net in rekening

  gebracht worden p = 3 100 A: 3 = 58 A voor eenzelfde procentuele spanningsval.

 • Fedelec magazine | 15

  Daar U recht evenredig is met de lengte van de leiding/kabel

  halveert de toegelaten stroom bij een verdubbeling van de leng-

  te met als ondergrens 20 A voor n start per uur (zie tabel 1) en

  16 A voor maximaal 10 starten per uur (zie tabel 2).

  Flikkering

  Wanneer de in de C1-107 aangehaalde grenswaarden voor de

  startstromen van motoren niet gerespecteerd worden dan leidt

  dit tot klachten in de buurt van warmtepompen die te grote start-

  stromen vragen. Bij metingen ter plaatse kan dan vastgesteld

  worden dat de betrokken warmtepomp te grote startstromen

  trekt. Figuur 2 toont het gedrag van een bepaalde warmtepomp

  met betrekking tot startstromen. De groene curve stelt de piek-

  stroom voor terwijl de rode curve de normale stroom weergeeft.

  Het gevolg van deze piekstromen zijn spanningsdalingen die

  zeer hinderend overkomen bij alle betrokkenen (ook de buren).

  Het regelmatig opstarten en dus het optreden van frequente

  spanningsdips heeft in de nabije omgeving flikkering als effect.

  Deze flikkering wordt in figuur 3 zichtbaar gemaakt.

  Een flikkerwaarde boven 1 wijst op zichtbare hinder voor de

  betrokkenen, tussen de lijnen L1 en L2 gaat deze frequent tot

  2,5! Deze warmtepomp veroorzaakt zowel overdag als s nachts

  een permanente hinder door flikkering. Dergelijke fenomenen

  zijn te vergelijken met zware werfkranen of direct startende elek-

  trische motoren in de buurt. Door de juiste maatregelen (bvb

  softstartmodule) te treffen kan men tot volgende situatie komen.

  De startstromen zijn hier beperkt (< 30 A) (zie groene curve) in

  vergelijking met de normale afname 12 tot 17 A (zie rode curve)

  De meting van de flikkerwaarde ligt in dit geval dan ook ruim

  onder 1 waardoor de betrokkenen (de buren) geen hinder zullen

  ondervinden (zie figuur 5).

  AanbevelingenOp de technische specificatie van een warmtepomp wordt meestal de startstroom vermeld. Op basis van voorschrift C1-107 en de

  plaatselijke situatie kan men dus beoordelen of de stroom al dan niet onder deze limietwaarden ligt.

  Wanneer blijkt dat de startstromen onder de limietwaarden liggen, dan zal er geen probleem zijn met betrekking tot spanningsdalin-

  gen en flikkering. Bevindt men zich in de buurt van een limiet (net er boven) dan is het aan te bevelen om de distributienetbeheerder een

  netstudie te laten uitvoeren om na te gaan of er zich problemen kunnen voordoen. Indien de limiet ruimschoots overschreden wordt

  dan zullen bijkomende maatregelen moeten genomen worden zoals een softstartmodule.

  BesluitOngetwijfeld zal de warmtepomp in de toekomst meer en meer opduiken in diverse installaties. Om er voor te zorgen dat er, na de

  plaatsing van een warmtepomp, geen problemen op het net worden veroorzaakt dient men zich goed te informeren over de plaatse-

  lijke situatie en de technische specificaties van de warmtepomp. Bij twijfel neemt men best contact op met de distributienetbeheerder

  en/of fabrikant/groothandel van de warmtepomp.

  www.vei.be

  Figuur 2: nominale stroom en piekstroom veroorzaakt door een warmte-pomp, gemeten over een aantal dagen.

  Figuur 3: Flikkerwaarde veroorzaakt door een warmtepomp gemeten over een aantal dagen.

  Figuur 4: Normale stroom en piekstroom, gemeten bij een warmtepomp met beperkte startstromen, over een aantal dagen

  Figuur 5: Flikkerwaarden, gemeten bij een warmtepomp met beperkte startstromen, over een aantal dagen

 • 16 | Fedelec magazine

  project

  Net- en transportcapaciteit

  verdubbelen

  Volgens Elia is de verdubbeling van

  de netcapaciteit in de Genkse regio

  nodig om de transportcapaciteit van

  en naar het buitenland te versterken nu

  er steeds meer stroom wordt uitgewis-

  seld. Daarnaast wil de uitbater van het

  Belgische hoogspanningsnet ook anti-

  ciperen op de geplande bouw van een

  elektriciteitscentrale in Rotem (Dilsen-

  Stokkem). Elia heeft de nodige bouw-

  en milieuvergunningen op zak voor de

  grootscheepse werkzaamheden, waarin

  ook de ingrijpende aanpassing van het

  transformatorstation van Langerlo in

  Genk kadert.

  Langerlo

  Tot voor kort telde de Genkse verdeel-

  centrale van Langerlo 2 transforma-

  torstations, waar 30.000 V lijnen worden

  omgezet naar middenspanning 10.000

  V. De 10.000 V lijnen worden vanuit deze

  centrale verder onderverdeeld naar dis-

  tributiecabines, her en der in de Genkse

  omgeving. Vanuit deze distributieposten

  gebeurt de verdere omzetting naar 380V

  laagspanning. Het oudste transforma-

  torstation op de centrale van Langerlo

  TS A - is inmiddels meer dan 40 jaar oud

  en uitgerust met verouderd materiaal:

  een 15-tal koperen cellen. Dit station zal

  binnenkort buiten dienst worden gesteld

  en afgebroken. Ernaast werd inmiddels

  een nieuw transformatorstation TS C

  - gebouwd met capaciteit voor 25 com-

  pacte cellen met wagentjes met elk een

  capaciteit van 630 Ampre. Het andere,

  bestaande transfostation - TS B - blijft

  operationeel.

  Infrax neemt over van Elia

  Walter Finotto, hoofdingenieur van Infrax

  Limburg, schetst de grote lijnen van het

  Langerlo-project: In eerste instantie

  zal de werking van het nieuwe transfor-

  matorstation van Langerlo een kopie

  van de huidige werking van het oude

  onderstation zijn. Enkel is het zo dat de

  nieuwe infrastructuur zal worden gex-

  ploiteerd door Infrax en niet door Elia.

  Ook de koppeling en de meting van de

  railspanningen worden voortaan gex-

  ploiteerd door Infrax. De trunkverbinding

  tussen het bestaande TS B en het nieu-

  we TS C wordt schakelbaar gemaakt.

  De bestaande verbinding tussen TS

  A en TS B is een vaste verbinding.

  Kenmerkend voor de nieuwe werking zijn

  de borden met dubbele rail ABB-ZS4,

  twee transformatorstations - met in totaal

  3 transformatoren - en een schakelbare

  koppeling in TS C.

  Uitbreidbaar met vierde transfo

  Met het oog op de toekomstige plaatsing

  van een vierde transformatorstation door

  Elia worden de beide transformatorsta-

  tions zo ontworpen dat een uitbating

  als twee onafhankelijke transfostations

  mogelijk is. Zolang de vierde transfor-

  mator niet geplaatst is, zullen de TS B

  en TS C als n TS uitgebaat worden.

  Bij deze wijziging komen de 3 nulpunt-

  transformatoren eveneens in beheer

  van Infrax. Een tweede netsturing wordt

  enkel noodzakelijk wanneer de vierde

  transformator door Elia geplaatst wordt.

  Na de wijzigingen zullen de twee trans-

  lia, de uitbater van het Belgische hoogspanningsnet, wil de capa-

  citeit van het net tussen Genk en de grens in Kinrooi verdubbelen.

  Hiervoor worden onder meer in het Genkse transformatorstation

  van Langerlo grote aanpassingswerken uitgevoerd, waarbij de firma Tegro

  uit Maaseik instaat voor het aanleggen van de ondergrondse

  nutsleidingen.

  E

  Naar een dubbele net- en transport-capaciteit in Genk

 • Fedelec magazine | 17

  formatorstations uitgebaat worden met

  gesloten trunkverbinding tussen de rails,

  waarbij er in normale omstandigheden

  een transfo per TS actief wordt gezet.

  Dit betekent dat er twee transformatoren

  parallel worden gexploiteerd. De cen-

  trale zal traditioneel worden uitgebaat

  op een rail - met de tweede rail span-

  ningsloos en de koppeling tussen de

  railstellen open. De installatie zelf heeft

  onder meer volgende kenmerken: iso-

  latieniveau 12 kV, stroomsterkte baren-

  stel: 3150 A, stroomsterkte cellen: 3150

  A /1250 A, weerstand tegen doorgaande

  kortsluitstroom: 31.5 kA 3 s, weerstand

  tegen de interne boog: 31.5 kA 1 s AFLR,

  en hulpspanning: 110 V=. Het hoog-

  spanningsmateriaal is van het type ZS4

  van ABB. Ook de beveiligingsrelais van

  het type Max I 543/541 zijn van dezelfde

  fabrikant. De beveiligingsrelais lijn. diff.,

  van het type 7SD6001, zijn van Siemens-

  makelij.

  Net impact controle

  In een latere fase zullen dus - naast

  het aantal toegewezen vertrekken 4

  reservevertrekken worden bijgebouwd.

  Hiervan zullen er twee reservecellen met

  TI 1000/5/1 voor decentrale productie-

  eenheden met een maximaal toegela-

  ten stroomsterkte van 1250 A zijn. In het

  gebouw wordt er ruimte gelaten voor vier

  - nog niet gemonteerde - extra reserve-

  cellen voor toekomstige uitbreiding. De

  definitieve trunkverbindingen op de bei-

  de railstellen worden uitgerust met een

  uitrijdbare vermogensschakelaar, zodat

  in een toekomstige configuratie de beide

  stations onafhankelijk kunnen uitgebaat

  worden.

  23 opeenvolgende stappen

  Hoe gaat een complex aanpassingspro-

  ject met een dergelijk hoge techniciteit in

  zijn werk? Na een voorbereidende detail-

  studie van het project volgen er niet min-

  der dan 23 opeenvolgende stappen om

  het transformatorstation van Langerlo

  om te vormen en opnieuw operationeel

  te maken. Bouwheer Infrax maakt een

  ontwerp op, en ELIA, de uitbater van het

  Belgische hoogspanningsnet, laat een

  cabine bouwen. ELIA staat ook in voor de

  bovengrondse bekabeling en het aan-

  passen van de transfos. De firma Spie

  staat in voor de zogenaamde hulpdien-

  stenbouw: verlichting, alarminstallatie

  De ondergrondse bekabelingswerken

  worden verricht door de firma Tegro uit

  Maaseik zie kaderstuk. Erik Thijs, zaak-

  voerder van Tegro: Eerst voeren we de

  grondwerken uit. Op deze locatie werd

  tot op een diepte van 1,5 meter grond

  uitgegraven. Daarna worden er in de

  gleuven 2 soorten PRC-kabels met dia-

  meters van, respectievelijk, 240 en 400,

  gelegd. Deze kabels worden afgedekt

  met speciale afdekplaatjes uit gerecy-

  cleerd PMD en met zuiver zand. In een

  laatste fase graven wij nog een sleuf van

  om en bij de 50 meter uit, om bekabeling

  - die niet langer functioneel is -, te kun-

  nen verwijderen. Het doorverbinden van

  de bestaande bekabeling met de nieuw

  gelegde kabels gebeurt niet door Tegro,

  maar door een andere, externe aanne-

  mer - in opdracht van Infrax.

  De ene bundel is de andere niet

  Bij het uitvoeren van bekabelingswerken

  blijft het precies uitmeten en lokalise-

  ren van leidingen een delicaat punt. Erik

  Thijs: Vaak liggen er 10 tot 12 bundels

  met diverse soorten leidingen bij elkaar.

  Er moet dus zeer omzichtig tewerk

  gegaan worden. De beschikbare gege-

  vens op de bestaande plannen vormen

  uiteraard het uitgangspunt. Maar door

 • 18 | Fedelec magazine

  Tegro kortDe firma Tegro afkorting voor Thijs Erik Grondwerken - is gespecialiseerd in het leggen van ondergrondse nutsleidingen. Het bedrijf uit Maaseik werd opgericht in 1994 door Erik Thijs die eerst als werknemer actief was bij andere aannemers in deze branche. Tot de activiteiten behoren zowel grondwerken als het leggen van bekabeling voor middenspanning, laagspanning, openbare verlichting- inclusief het plaatsen van de verlichtingspalen -, gas en kabeltele-visie. Momenteel zijn er 11 werknemers met een vrij jonge gemiddelde leeftijd. Sinds de opstart in 94 is het bedrijf lid van Fedelec. Sinds 2006 is Erik Thijs voorzitter van de Fedelec-afdeling Limburg die 116 leden telt. Voor de admi-nistratieve opstart en verdere professionele begeleiding van bedrijven, die in de brede zin van het woord actief zijn in de elektro-installatiebranche, is Fede-lec de geknipte beroepsorganisatie. Ieder lid-bedrijf kan voluit voor zijn eigen keuze gaan: algemene elektriciteitswerken uitvoeren of eigen specialisaties uit-bouwen, zoals bv. het leggen van ondergrondse nutsleidingen, in ons geval.

  het uitvoeren van infrastructuurwerken in

  de loop der jaren zijn deze niet altijd vol-

  ledig up to date, bijvoorbeeld door het

  verleggen van het tra van autowegen

  en fietspaden. Een andere, praktische,

  tool is uiteraard het door middel van een

  ampretang proberen te detecteren

  van signalen. Bij het uitvoeren van deze

  werkzaamheden moet altijd een wel-

  omlijnde procedure gevolgd worden:

  om veiligheidsredenen mogen kabels

  bijvoorbeeld enkel doorgeknipt worden

  met een geaarde schaar.

  Ook een beetje wegenbouwer zijn

  Erik Thijs weet waarover hij spreekt als hij

  het aanleggen van ondergrondse nuts-

  leidingen een specialisme noemt. Thijs:

  Het is zeker niet evident om geschikte

  werknemers voor dit soort werkzaam-

  heden te vinden. In onze niche moet een

  arbeider niet enkel de juiste motivatie

  hebben maar tevens heel breed onder-

  legd zijn. De taakomschrijving van mijn

  medewerkers omvat meer dan het uit-

  voeren van graafwerken en het leggen

  van bekabeling. De personen in kwestie

  moet ook een beetje wegenbouwer zijn,

  zij moeten bijvoorbeeld klinkers kunnen

  leggen en asfalt gieten.

  Kleine KMO, grote flexibiliteit

  De sterkte van Tegro is haar grote flexibili-

  teit als kleine KMO. Het bedrijf uit Maaseik

  werkt reeds 18 jaar in opdracht van

  Infrax. Op de werf Langerlo zullen we 2

  werken actief geweest zijn. Maar waar -

  ergens in de provincie Limburg - we bin-

  nen 2 weken aan de slag zullen zijn voor

  Infrax, weten we nu nog niet. Het gebeurt

  zelden dat we - na het afronden van onze

  werkzaamheden - moeten terugkeren,

  maar volledig uitgesloten is dat nooit.

  Een grondverzakking omwille van te

  nat geworden aarde kan zich altijd voor-

  doen. Ook een eventuele beschadiging

  van bestaande ondergrondse nutslei-

  dingen is nooit 100 procent uitgesloten.

  Om dit laatste risico volledig uit te slui-

  ten werken bepaalde nutsbedrijven nu

  met GPS-cordinatoren die heel precies

  kunnen detecteren waar een bepaalde

  leidingenbundel zich bevindt. Er zijn zelfs

  toestellen op de markt die men op een

  grondverzetmachine kan monteren en

  waarmee het vrij eenvoudig en accuraat

  werken is, aldus nog Thijs.

  www.tegro.be

  project

 • Meer info: www.federale.be

  Kies Federale Verzekering, de specialist van de bouwsectorFederale Verzekering, opgericht door bouwondernemers, beschermt al vele jaren alle vakmensen van de bouwsector tegen de risicos van hun activiteiten. Ons eigen netwerk van adviseurs en kantoorhouders staat u rechtstreeks bij met raad en daad. Wij bieden u:

  kwalitatieve dekkingen: wij zijn de enige verzekeraar die specifieke garanties geeft in onze verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken en Alle Risicos Bouwplaats;

  een gratis preventiedienst; voordelige tarieven en exclusieve voorwaarden.Wij hebben geen externe aandeelhouders en kunnen dus al onze tijd en middelen aan onze klanten voorbehouden. Bovendien delen wij onze winst met hen!

  Passie voor vakmanschap,dat verzekeren wij.

  De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst

  Om de adviseur uituw streek te ontmoeten:

  Electricien A4.indd 2 6/10/09 13:17

 • 20 | Fedelec magazine

  EBO Elektro uit Schoonaarde-Dendermonde is een buitenbeentje onder de elektro-installatiebe-

  drijven. Met reeds meer dan 20 jaar ervaring op de teller heeft zaakvoerder Marc Van Boven een

  eigen visie op het installateursberoep en een methodische manier van aanpakken van pro-

  jecten ontwikkeld, zo blijkt uit een residentieel project dat hij realiseerde in Sint-Gillis-Waas.

  B

  Een goede installatie begint met een goed gesprek

  Methodisch

  Marc Van Boven richtte zijn bedrijf BEBO

  Elektro (zie kaderstuk) op in 1992: Bij het

  uitvoeren van mijn elektrotechnische en

  verlichtingsprojecten ga ik op een zeer

  methodische manier te werk. Ik werk

  nauw samen met enkele architecten-

  bureaus die mij polsen voor bepaalde,

  meestal residentile of tertiaire, pro-

  jecten. Meestal sturen zij de bouwheer

  in kwestie dan voor een verkennend

  gesprek over het project naar mij door.

  Aan de hand van een persoonlijk gesprek

  probeer ik voeling te krijgen met wat de

  mensen precies van hun toekomstige

  elektrische en verlichtingsinstallatie ver-

  wachten. Ik laat hen ook enkele voor-

  beelden van reeds gerealiseerde projec-

  ten zien. Wat zijn hun verwachtingen op

  het vlak van verlichting van de woning?

  Kan domotica in hun specifieke geval een

  meerwaarde bieden?

  Gespecialiseerde partners

  Voor de concrete uitwerking van zijn pro-

  jecten werkt hij nauw samen met enke-

  le gespecialiseerde partners.; voor het

  luik verlichting is dat de firma Tekna. Dit

  bedrijf uit Lokeren - met als zaakvoerder

  Erik Huysmans ontwerpt en produceert

  de Nautic en de FLAT Spots, maar is

  tevens gespecialiseerd in verlichtingsad-

  vies. Marc Van Boven: Ik stuur u eerst bij

  iemand die u het licht zal laten zien, zeg

  ik altijd bij wijze van grap tegen de bouw-

  heer of -vrouw die ik over de vloer krijg.

  De klant komt bij Tekna terecht in een

  lichtstudio, met diverse lichtsettings. Hun

  manier van werken biedt het voordeel dat

  de klant de lichtkwaliteit van n bepaal-

  de spot waarnaar zijn voorkeur uitgaat

  kan bekijken, waarnemen en inschat-

  ten, precies op dezelfde manier zoals

  het licht tot zijn recht zou komen in zijn

  eigen woning. Op basis van die bevindin-

  gen wordt er een lichtplan op maat voor

  de klant gemaakt. Pas dan weet ik wat

  er van mij verwacht wordt en kan ik op

  basis van de lichtstudie een offerte voor

  de klant opmaken.

  Van lichtstudie tot volledig werkplan

  Vooraleer de werkzaamheden aan te

  vatten bezorg ik de klant een lijst met alle

  lichtpunten in de woning, en vraag ik hem

  verder aan te duiden op welke plaatsen

  ze bijvoorbeeld graag dimmers en bewe-

  gings- of aanwezigheidsmelders gente-

  greerd zien. Uiteraard geef ik hierbij het

  nodige advies. Deze gegevens worden

  dan mee gentegreerd in de lichtstudie. In

  de meeste gevallen gaan de bouwheren,

  voor wat beeld en klank betreft, ook langs

  bij de firma Heyman Reference in Temse.

  Stel dat de klant niet enkel muziek wil in

  het leefgedeelte, maar ook in pakweg het

  bureel en de badkamer, dan moet dit ook

  op de juiste manier worden ingepland.

  Ook van deze partner krijg ik alle techni-

  sche specificaties, die ik in mijn werkplan

  kan integreren zodat ik over voldoende

  informatie beschik en kan starten met het

  leggen van de bekabeling, aldus Marc

  Van Boven.

  Drie open ruimtes

  Recent realiseerde BEBO Elektro een

  residentieel project in Sint-Pauwels,

  een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas,

  waar een moderne, witte villa - naar een

  ontwerp van architect Luc Delouw van

  het architectenburo ARCAD uit Sinaai

  werd gebouwd. Het betreft een ruime

  eengezinswoning, voorzien van grote

  glaspartijen en dus een maximale dag-

  lichtinval. Op drie verschillende plaat-

  sen in de woning zijn er open ruimtes die

  project

 • Fedelec magazine | 21

  doorlopen over het gelijkvloers en de

  verdieping, met name in de inkomhal en

  (twee) in de living. Er werd ook genves-

  teerd in hernieuwbare energie met onder

  meer de installatie van een warmtepomp

  van Nibe.

  Spots in spanplafonds

  Opmerkelijk aan deze residentile nieuw-

  bouw is ook de afwerking van de pla-

  fonds. Deze zijn meer dan betonnen welf-

  sels die geplamuurd en overschilderd

  werden. Er werd gebruik gemaakt van

  speciale spanplafonds van de Kortrijkse

  firma Estrikor. Deze zijn vervaardigd uit

  een indrukbare en afwasbare kunststof

  die strak als een vel over de volledige

  oppervlakte van het plafond gespannen

  wordt. De volledige woning wordt verlicht

  door middel van 3 soorten Flat spots van

  Tekna. Er werden 45 Flat 1 spots, 16

  Flat 2 spots en 1 Flat 3 spot gebruikt.

  Het leggen van de bekabeling en het aan-

  brengen van de Flat spots en geluids-

  boxen - gebeurde in nauw overleg tussen

  BEBO Elektro en Estrikor. De spots zijn

  trimless en hebben dus geen opstaan-

  de rand, een door Tekna gepatenteerd

  concept. In het leefgedeelte werden Flat

  spots van het type 1 genstalleerd, in de

  badkamer werd een type 2 gebruikt en in

  bepaalde andere ruimtes werd nog een

  derde type Flat spot aangewend.

  Speciale beugels voor trimless Flat

  spots

  Voor spots in spanplafonds ontwikkelde

  Estrikor samen met voornoemde ver-

  lichtingsspecialist een speciale beugel

  die ervoor zorgt dat de trimless spots

  probleemloos kunnen worden gente-

  greerd. Deze Flat spots zijn uiteraard

  high end toepassingen. Opmerkelijk is

  ook dat er niet gewerkt werd met centrale

  transfos. De spots werden door ons nog

  aangepast om een vlotte transfowissel te

  garanderen. Ook bij het klassieke inwer-

  ken van spots in een betonnen plafond,

  gaan we zeer omzichtig te werk. We wer-

  ken dan niet van boven naar onder wat

  de snelste en eenvoudigste manier is

  maar wel van onder naar boven. Deze

  manier van werken is technisch een stuk

  moeilijker, maar garandeert dat de spots

  zich perfect op n rechte lijn zullen

  bevinden, aldus Marc Van Boven.

  Beperkt gebruik van leds

  In bijna alle ruimtes werd met klas-

  sieke, lees IRC, verlichtingsoplossin-

  gen gewerkt. De led-verlichting werd

  beperkt tot twee plaatsen in de woning:

  in de stoomdouche in de badkamer wer-

  den inox waterdichte ledspots gebruikt.

  Ook in de luifel aan de voordeur zitten

  ledspots met een speciale inox-ring

  verwerkt in het isolatiemateriaal, bezet

  met crepi plafond. Het doorgedreven

  gebruik van led-technologie in een pand

  is volgens mij enkel verantwoord indien

  de klant daar voldoende effectief rende-

  ment kan uithalen. Voor het verlichten

  van winkel- en kantoorruimtes bijvoor-

  beeld liggen leds momenteel goed in de

  markt en kan dit een rendabele oplossing

  zijn. De lichtkwaliteit is goed en de prijzen

  gaan in dalende lijn. Onlangs zijn we erin

  geslaagd een winkelruimte inclusief de

  uitstalramen met led en cdm te verlich-

  ten, waarbij het energieverbruik minder

  dan 600 W bedraagt, dit omwille van het

  feit dat de verlichting er quasi constant

  brandt. In een dergelijke winkelomge-

  ving kan een investering in led en CDM-

  technologie op een periode van pakweg

  vier jaar worden terugverdiend, aldus

  nog de zaakvoerder van BEBO Elektro.

  Domotica: ja, maar

  Voor schakelmateriaal werkt Marc Van

  Boven samen met de firma Gira: Deze

  partner heeft een zeer uitgebreid gam-

  ma: eenvoudige schakelaars maar ook

  high end domotica. De installatie in Sint-

  Pauwels werd opgebouwd met elektroni-

  sche multifunctionele relais en dimmers.

  Dit maakt bijvoorbeeld alles aan-uit

 • 22 | Fedelec magazine

  schakelingen mogelijk maar biedt ook

  een grote flexibiliteit naar uitbreiding,

  aldus Marc Van Boven. Aanpassingen

  kunnen later zonder breek- of kapwerk

  in de verdeelkast gerealiseerd worden. In

  tegenstelling tot wat deze woning op het

  eerste gezicht laat vermoeden werd er

  geen domotica gentegreerd. Marc Van

  Boven: Ik ga niet mee met de hype van

  sommigen om klanten in de richting van

  domotica te pushen. Ik probeer altijd zeer

  flexibele installaties op maat te leveren.

  Indien klanten mij uitdrukkelijk om domo-

  tica-toepassingen in hun woning vragen,

  pols ik naar hun specifieke drijfveren. Ik

  zie nogal wat mensen problemen hebben

  om op een touch screen het licht te doen

  branden. De meeste domotica-systemen

  zijn nog altijd vrij duur en niet altijd even

  gebruiksvriendelijk. Maar de domotica-

  Bebo Elektro kortMarc Van Boven, afkomstig uit Berlare, studeerde elektriciteit aan het VTI in Aalst, maar was eerst actief in niet met elektriciteit gerelateerde secto-ren. Hij was korte tijd schrijnwerker in de ruwbouw, en werkte van 1980 tot 1992 bij de NMBS, o.a. in de Antwerpse haven. In 92 kwam de zelfstandi-ge microbe opzetten, en uit liefde voor het vak startte hij - samen met een familielid - de firma BEBO Elektro, gespecialiseerd in elektriciteitswerken en verlichting, op in Schoonaarde, een deelgemeente van Dendermonde. Tot de activiteiten behoren elektrische installaties in de ruime zin van het woord: nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en herstellingen in woningen, winkels, openbare gebouwen en industrile panden, alsook het uitvoeren van verlichtingsstudies en het ontwerpen van armaturen in samenwerking met verschillende partners. Na 5 jaar nam hij de aandelen van zijn vennoot over en bouwde de zaak alleen verder uit. BEBO Elektro bvba is sinds 2004 lid van Fedelec.

  systemen die Bebo Elektro reeds plaats-

  te, zijn - om optimale flexibiliteit naar

  merk, onderhoud en garantie voor de

  toekomst te kunnen bieden -steeds uit-

  gevoerd in KNX/EIB. Voor bliksembevei-

  liging werkt BEBO Elektro samen met de

  Duitse fabrikant DEHN, in ons land ver-

  deeld door Stagobel, voor alarminstal-

  laties wordt samengewerkt met de firma

  MVH security uit Sint-Niklaas.

  Kleinschalig staat voor kwaliteit

  Marc Van Boven wil zijn installateurszaak

  bewust kleinschalig houden, en heeft

  daarom ook slechts n medewerker in

  dienst, en dit sinds 14 jaar. Een gemo-

  tiveerde arbeidskracht die met een leer-

  contract in dienst is gekomen en die ik

  volledig zelf heb opgeleid. Inmiddels

  denken en werken wij elektriciteit op

  dezelfde manier. Op de werf volstaan

  enkele woorden om elkaar te begrijpen.

  In het verleden werkte ik vaak samen met

  onderaannemers, wat toch dikwijls tot

  problemen leidde. Vaak heb ik moeten

  vaststellen dat de kwaliteit van het werk

  omgekeerd evenredig is met het aantal

  mensen dat op een werf aan het werk is.

  Marc Van Boven haalt zijn werklust en

  enthousiasme vooral uit het creren van

  installaties: Het doet me immens veel

  plezier als ik voor mijn klanten een mooie

  en complete installatie kan ontwerpen en

  bouwen.

  www.bebo-elektro.be

  project

 • Fedelec magazine | 23

  reportage

  et vooral gespecialiseerde connectiviteitsoplossingen heeft Techno Specials zich een stevige

  plaats veroverd op de Belgische kabelmarkt. Tot het productaanbod van het Gentse bedrijf -

  dat deel uitmaakt van de TKH-groep - behoren onder meer ook de bekabelingssyste-

  men voor Audio, Video en Broadcast toepassingen.

  M

  De Franse TKH-fabriek, CAE, ontwikkelt

  en fabriceert bekabelingssystemen voor

  zwakstroom. De aanzienlijke ervaring en

  de sinds meer dan 25 jaar opgebouwde

  knowhow maakt van deze fabriek een

  globale marktspeler op het vlak van

  zwakstroom. Inmiddels werd een inter-

  nationale structuur uitgebouwd en werd

  reeds een verkoopskantoor in Marokko

  geopend. De groep telt 12.500 actieve

  klanten, 10.000 verschillende kabelpro-

  ducten en 4.500 referenties in de con-

  nectiviteitswereld. Momenteel haalt de

  Franse divisie van de TKH-groep een

  omzetcijfer van 140 miljoen euro. Naast

  een sterk uitgebouwde R&D-afdeling

  beschikt de Franse fabriek over een pro-

  ductie-netwerk, bestaande uit 12 pro-

  ductiesites.

  Solide groep

  De TKH-groep, waarvan Techno

  Specials deel uitmaakt, haalt een jaarlijks

  omzetcijfer van ongeveer 1 miljard euro.

  Voor Techno Specials is het brede pro-

  ductaanbod van TKH n van de sterke

  pijlers waarop het Gentse bedrijf kan

  terugvallen. TKH is uitgegroeid tot een

  innovatieve niche-speler met Industrile,

  Building en Telecom oplossingen, geba-

  seerd op technologisch geavanceer-

  de systeemconcepten, producten en

  dienstverlening. Samen met, en volgens

  de specificaties van, de klant worden er

  oplossingen ontwikkeld.

  S2CEB: Audio, Video en Broadcast

  Tot het productaanbod van Techno

  Specials behoort ook het merk S2CEB.

  S2CEB omvat onder meer diverse

  kabels, snoeren, connectoren en acces-

  soires voor audio-, video- en lichttoepas-

  singen. S2CEB wil tegemoet komen aan

  de noden van de professionele audio- en

  videomarkt. Met dit gamma is Techno

  Specials in staat te beantwoorden aan

  90% van de marktbehoeften, mede

  dankzij een productgamma dat beant-

  woordt aan de laatste nieuwe technolo-

  gien. Verder werd een partnership afge-

  sloten met de belangrijkste audio- en

  videofabrikanten om deze kennis in de

  nieuwste technologien te verrijken.

  AXCEB: Public address 100-Volt

  Met het merk AXCEB, biedt Techno

  Specials een globale oplossing voor

  geluidssystemen over 100 Volt. Dit com-

  plete gamma van 100-Volt oplossin-

  gen maakt het mogelijk professionele

  installaties te realiseren. Voor dergelijke

  projecten kan de klant beroep doen op

  Techno Specials om zich te laten bij-

  staan in het uitwerken van zijn project. Dit

  omvat onder meer calculatie, werfbezoe-

  ken en opleidingen. Naast alle professio-

  nele kabels, bevat het gamma ook allerlei

  versterkers, tuners, CD/MP3-spelers,

  luidsprekers en oproepsystemen waar-

  door Techno Specials een complete

  oplossing kan aanbieden. Ook kan er op

  basis van een lastenboek of een plan een

  installatie uitgewerkt worden.

  www.technospecials.be

  Techno Specials

  Audio, Video en Broadcast bekabelingssystemen

 • 24 | Fedelec magazine

  De nieuwe technologische ontwik-

  kelingen in de installatiewereld volgen

  zich aan een snel tempo op. Terwijl de

  ene technologie nog niet voor de vol-

  le 100% in de praktijk operationeel is,

  wordt er reeds een andere, aanverwante

  technologie gelanceerd. Reinier Treur,

  Marketing & Inventory Director Livingston

  (zie kaderstuk): Elke technologie vereist

  tegenwoordig specifieke test- en meet-

  apparatuur. Wie ten allen tijde over per-

  formante en up to date test- en meetap-

  paratuur wil beschikken, moet heel wat

  investeren om deze apparatuur in huis

  te halen. Bovendien zijn deze instru-

  menten op technologisch vlak vaak na

  enkele jaren reeds achterhaald. Vanuit

  deze basisfilosofie biedt Livingston de

  mogelijkheid om moderne test- en meet-

  apparatuur te huren of te leasen. Eigen

  test- en meetapparatuur die niet opera-

  tioneel is, brengt voor de gebruiker enkel

  kosten met zich mee, en is als dusdanig

  niet rendabel. We zorgen ervoor dat de

  huur- of lease periode perfect kan wor-

  den afgestemd op de behoeften van de

  gebruiker.

  Transparante kostenstructuur

  Voor de meeste gespecialiseerde tech-

  niekers zoals bijvoorbeeld elektro-

  installateurs is het belangrijk dat ze de

  juiste test- en meetapparatuur op de juis-

  te plaats en het juiste moment beschik-

  baar hebben. Treur: Livingston heeft

  binnen de 24 uur de modernste appara-

  tuur waar ook in Europa ter beschik-

  king. Dit neemt voor de klant een aantal

  praktische kopzorgen weg, zoals het

  opvragen van offertes en het nemen van

  de juiste aankoopbeslissing. Onze lea-

  singovereenkomsten daarentegen kun-

  nen snel worden afgesloten en hebben

  een volledig transparante kostenstruc-

  tuur. Verrassingen zijn uitgesloten. Of

  men een instrument nu huurt of least, in

  beide gevallen blijft de investering voor

  de gebruiker beperkt, wat op termijn

  leidt tot een betere ROI voor zijn bedrijf.

  Bepaalde bedrijven die bij ons test- en/

  of meetapparatuur huren, zijn er in

  geslaagd om hun kosten voor het gebruik

  van meetapparatuur met 40 procent te

  verminderen. Onze grote sterkte is dat

  we de laatste technologische ontwikke-

  lingen op het vlak van test- en meetap-

  paratuur op de voet volgen en volledig

  brandonafhankelijk werken.

  Huur-koop mogelijkheden

  In een tijd waar cash schaars is en waar

  banken en financile instellingen terug-

  houdend zijn met het verlenen van kre-

  dieten biedt Livingston flexibele huur-

  koop mogelijkheden. Onze klanten

  kunnen zelf in overleg met de test- en

  meetfabrikant of distributeur de juiste

  configuratie van een instrument samen-

  stellen.

  Vervolgens koopt Livingston deze confi-

  guratie bij deze fabrikant of distributeur

  aan en verhuurt deze voor, bijvoorbeeld,

  12 maanden. Na deze 12 maanden kan

  de klant besluiten om deze apparatuur

  alsnog aan te kopen, uiteraard tegen een

  veel lager bedrag. Maar het is ook moge-

  lijk om de apparatuur nog langer te blijven

  huren of om de apparatuur terug te zen-

  den indien deze niet meer nodig is. Op

  deze manier heeft onze klant maximale

  flexibiliteit zonder dat hier extra kosten

  aan verbonden zijn, aldus Treur.

  Voor het monitoren van netspanning of het registreren van de temperatuur heeft de elektro-installateur

  tijdelijk specifieke meetapparatuur nodig. Belangrijk is dat hij de juiste test- en meetinstrumenten op de

  juiste plaats en het juiste moment ter beschikking heeft. Bij Livingston kan hij deze instrumenten geijkt,

  voorzien van de juiste accessoires en een duidelijke handleiding, en meestal uit voorraad leverbaar la carte

  huren, aldus Reinier Treur.

  M

  reportage

  LivingstonTest- en meetinstrumenten huren op maat

 • Fedelec magazine | 25

  Onafhankelijk advies

  Tot de uitgebreide service-activiteiten

  van Livingston behoord ook het verstrek-

  ken van advies met betrekking tot test-

  en meetapparatuur. Treur: Veel van onze

  klanten vertrouwen blindelings op de

  verkoper van een bepaald merk, vraag

  is echter hoe onafhankelijk het advies is

  dat men krijgt? Livingston is niet gelinkt

  aan welke leverancier of fabrikant dan

  ook. Voor de klant betekent dit dat alle

  informatie die wij geven, gebaseerd is

  op onze eigen, onafhankelijke ervaring.

  Industrile bedrijven hebben meestal

  onvoldoende tijd om zich ook nog eens

  met test- en meetapparatuur bezig te

  houden. Of het nu gaat om eigen appa-

  ratuur of om gehuurde apparatuur - of

  een combinatie van beide altijd kan de

  beste mix gemaakt worden zodat de

  inzet van de instrumenten gegarandeerd

  is tegen zo laag mogelijke kosten, aldus

  Treur. Als Livingston advies geeft wordt

  er niet alleen gekeken naar de aankoop-

  prijs versus prestaties, maar ook naar

  de bijkomende kosten zoals ijkings- en

  reparatiekosten, kosten voor onderhoud,

  prijzen voor accessoires, complexiteit

  van het instrument en kosten voor soft-

  ware updates. Treur: Heel wat bedrijven

  onderschatten deze kosten. Men staart

  zich blind op de initile aankoopprijs,

  maar heeft weinig of geen inzicht in de

  jaarlijkse vervolgkosten. Over een peri-

  ode van 4 jaar bedragen deze gemiddeld

  80% van de oorspronkelijke aankoop-

  prijs. Bijvoorbeeld: een toestel dat oor-

  spronkelijk 10.000 euro kost, heeft een

  totale cost-of-ownership over 4 jaar van

  18.000 euro. Let wel, dit zijn gemiddelde

  kosten, er zijn altijd voorbeelden te vin-

  den waar deze bedragen veel hoger of

  lager uitvallen.

  Equipment-managementVanuit de optiek van Livingston dient

  meetapparatuur maximaal gebruikt te

  worden. Immers apparatuur die stil staat

  kost alleen maar geld. Een heel belangrijk

  aspect qua inzetbaarheid van meetap-

  paratuur is: zichtbaarheid. Treur: Bij heel

  wat bedrijven wordt er apparatuur voor

  een bepaalde afdeling ingekocht, ter-

  wijl andere afdelingen hier niet van op de

  hoogte zijn. Of nog erger, de ene afde-

  ling koopt apparatuur terwijl hetzelf-

  de instrument in een andere afdeling

  ongebruikt staat. In een recent rapport

  van Frost & Sullivan blijkt dat bijna 80%

  van de recent aangekochte meetin-

  strumenten minder dan 50% gebruikt

  wordt. Veelal heeft dit te maken met

  onwetendheid van de eigen test- en

  meetinventaris. Livingston heeft daar-

  om een web-based managementtool ter

  beschikking waarbij klanten zowel hun

  eigen apparatuur als eventueel gehuur-

  de apparatuur kunnen opvolgen. Zo is

  het voor alle gebruikers op elk gewenst

  moment 100% transparant over welke

  meetinstrumenten men beschikt, waar

  deze zich bevinden en wat het gebruiks-

  niveau is. Indien een klant besluit om

  Livingston te contracteren voor het uit-

  voeren van Equipment Management

  Services krijgt deze niet alleen de

  beschikking over deze management

  tools, maar faciliteert Livingston ook

  de logistiek en de eventuele financile

  afhandeling om een instrument van de

  ene business unit naar de andere te ver-

  plaatsen.

  www.livingston.be

  Livingston volgt de marktOorspronkelijk was Livingston Labora-tories een verkoopagent voor bedrijven als Hewlett-Packard, Tektronix en Fluke. Toen genoemde Amerikaanse bedrijven n voor n eigen verkoopkantoren opzetten in het UK, maakte Livingston van verhuur haar kernactiviteit, en werd de naam Livingston Hire. Kantoren werden geopend in heel Europa, onder andere in Nederland, Frankrijk, Duits-land, Belgi en Spanje. Dit leidde tot een uitbreiding van aanvullende dienstverle-ning, zoals bijvoorbeeld de verkoop van gebruikte apparatuur. Inmiddels behoort Livingston wereldwijd tot de grootste verhuurbedrijven van test- en meetap-paratuur voor vakgebieden zoals elek-tronica, telecommunicatie, defensie, luchtvaart/ruimtevaart, transport en IT. De dienstenportefeuille omvat verhuur, leasing, verkoop van apparatuur en diensten gericht op het optimale gebruik van apparatuur.

 • 26 | Fedelec magazine

  p zijn recente opendeurdag pakte Socomec Belgi onder meer uit met de Green Power 2.0 UPS, ontwikkeld

  als antwoord op de veranderende behoeften van de consument. Hiermee verstevigt de onafhankelijke Franse

  fabrikant van UPS-systemen zijn positie als marktleider. O

  reportage

  Socomec Innovatieve en energie-efficinte oplossingen voor de toekomst

  4 Business Applications

  Met het oog op een optimale markt- en

  klantenbenadering zijn de activiteiten

  van Socomec in vier strategisch geori-

  enteerde Business Applications opge-

  splitst: Energy-efficiency, Solar Power,

  Critical Power en Power, Control &

  Safety.

  Onder de eerste Business Application

  ressorteren het Diris en Countis mate-

  riaal en de bijbehorende software, als-

  ook alles wat retrofit en energiebeheer

  betreft.

  Solar Power groepeert niet enkel alle

  knowhow rond fotovoltasche toepas-

  singen maar tevens de Combiner Box en

  Sunsys oplossingen.

  Onder Critical Power ressorteren alle

  UPS-systemen en ATyS-systemen +

  by-pass.

  Onder Power, Control & Safety ten-

  slotte groepeert Socomec de specifieke

  toepassingen met het Sirco-materiaal.

  Antwoord op recentste ontwikkelin-

  gen in serverarchitectuur

  De Green Power 2.0 UPS die Socomec

  lanceert, speelt maximaal in op de veran-

  derende behoeften van de consumenten.

  Naarmate de hoeveelheid verzonden en

  ontvangen gegevens toeneemt - doordat

  er steeds meer gebruik wordt gemaakt

  van het internet en door de ontwikkelin-

  gen in cloud computing -, moeten orga-

  nisaties en bedrijven ervoor zorgen dat

  hun UPS-apparatuur volledig compati-

  bel is met de recentste ontwikkelingen in

  serverarchitectuur. Het nieuwe gamma

  Green Power (GP) 2.0 UPS van Socomec -

  beschikbaar van 10 kW tot 400 kW biedt

  een antwoord op de groeiende behoef-

  ten van data centers en biedt tevens een

  oplossing om belangrijke doelstellingen

  - waaronder een hoog rendement, toe-

  komstgericht ontwerp, gegarandeerde

  ononderbroken werking, milieuvriendelij-

  ke oplossingen en goede ondersteunen-

  de services - aan te pakken.

  Power factor 1

  De GP 2.0 heeft een effectieve uitgangs-

  vermogensfactor van 1 (PF = 1), biedt

  gebruikers het volledige nominale ver-

  mogen (kW = kVA), ondersteunt volle-

  dige belastingen tot 35 C, in overeen-

  stemming met IEC 62040-3 - met 25%

  meer vermogen in vergelijking met een

  UPS met PF = 0,8 en 11% meer vermo-

  gen in vergelijking met een UPS met PF

  = 0,9. Bovendien biedt deze vermogens-

  factor het voordeel dat de GP 2.0 meer

  vermogen kan leveren vanuit een kast

  met dezelfde afmetingen. De GP 2.0

  biedt de hoogste vermogensdichtheid in

  de sector - tot 358 kW/m2 - en is hiermee

  efficint wat ruimte en energie betreft.

  Dankzij de topologie op drie niveaus,

  die Socomec voor het eerst op de markt

  heeft gebracht in 2008, biedt Green

  Power 2.0 een zeer hoge energie-effici-

  ntie - geverifieerd bij 96% in VFI-modus

  door de onafhankelijke bureaus TV,

  SD en Bureau Veritas. In dubbele con-

  versiemodus of VFI-modus garandeert

  de Green Power 2.0 een totale belas-

  tingsbeveiliging voor kritische toepas-

  singen, waarbij het risico wordt gemini-

  maliseerd en de beschikbaarheid wordt

  gemaximaliseerd. In VFD-modus kan tot

  99% efficintie worden bereikt met de

  nieuwe oplossing met Snelle EcoModus,

  in staat om de belasting op de omvormer

  over te dragen in minder dan 2 millise-

  conden bij een stroomonderbreking op

  het net.

  TCO aanzienlijk beperkt

  Met een vermogensfactor van 1 en de

  hoogste totale efficintie op de markt,

  kan tot 50% energie worden bespaard

  in vergelijking met een oude UPS, waar-

  door de Green Power 2.0 de Total Cost

  of Ownership aanzienlijk beperkt. Met

  een front-end IGBT-gelijkrichter optima-

  liseert de Green Power 2.0 de infrastruc-

  tuur stroomopwaarts, zonder de trans-

  formatoren, generatoren en daaraan

  gekoppelde distributie stroomopwaarts

  te overbelasten.

 • Fedelec magazine | 27

  Conform Europese Gedragscode

  voor Datacenters

  De Socomec Green Power 2.0 maakt

  kritische stroomvoorziening klaar voor

  de toekomst. Naarmate het ontwerp

  van de huidige servers verbetert en een

  vermogensfactor van 1 bereikt bij alle

  belastingen, is het niet meer nodig om

  de ondersteunende kritische stroom-

  systemen te upgraden. Bovendien stemt

  de GP 2.0 van Socomec reeds overeen

  met de huidige en toekomstige Europese

  Gedragscode voor Datacenters tot

  2014. Verder kan de Green Power 2.0

  innovatieve vermogensfactorbelastin-

  gen ondersteunen, zoals Blade Servers

  tot 0,9 zonder dat de stroomvoorzie-

  ning onderbelast wordt. De diepgaande

  kennis van de markt, de klanten en hun

  specifieke behoeften, stelde Socomec

  in staat een intutieve wizard te ontwik-

  kelen, om de inbedrijfstelling van UPS-

  systemen interactief te ondersteunen en

  deze zo eenvoudig,veilig en betrouwbaar

  mogelijk te maken.

  Referentie op de markt van morgen

  worden

  Als Europees marktleider inzake pro-

  ductie, met een grote capaciteit voor

  onderzoek en ontwikkeling en een

  wereldwijd netwerk van gespeciali-

  seerde ingenieurs, biedt Socomec een

  gamma totaaloplossingen op maat

  voor de meest veeleisende kritische

  stroomapplicaties, aldus Renato Fratta,

  Algemeen directeur van UPS Divisie.

  Het sterkste punt van Socomec is dat

  we in staat zijn innovatie te integreren

  in onze oplossingen, waardoor ze, net

  als de technologien voor datacenters,

  voortdurend evolueren en de referentie

  op de markt van morgen worden. Als

  toonaangevende oplossing voor stati-

  sche UPS-technologie, is Green Power

  2.0 de recentste ontwikkeling in energie-

  efficinte kritische stroom, klaar voor de

  toekomst.

  www.socomec.com

  Socomec zet in op zes marktsegmentenOm zich van de concurrentie (vaak beursgenoteerde ondernemingen, nvdr.) te diffe-rentiren start Socomec 2013 met een nieuwe bedrijfsstrategie en dito bedrijfsstruc-tuur. Socomec zet volop in op differentiatie met eigen specialismen in bedrijfskri-tieke omgevingen. Die scherpe focus moet ons tegen 2020 een omzetverdubbeling opleveren, aldus Hans Van Avermaet, Director van Socomec Belgi. Een en ander vertaalt zich in een nieuwe profilering van het bedrijf via 4 activiteitenpijlers, met name Power Control & Safety, Critical Power, Energy Efficiency en Solar Power. De eerste twee divisies overkoepelen de bestaande activiteiten rond respectievelijk schakelap-paratuur en UPS-oplossingen. De twee laatste divisies, die thans ook in Belgi wor-den opgestart, worden wereldwijd uitgerold. Bedoeling is vanuit de 4 business-appli-caties 6 marktsegmenten zeer actief te bewerken. Het betreft Hernieuwbare Energie, Gebouwen (vooral kantoorgebouwen), Industrie, OEMs (die Socomec-apparatuur in hun toepassingen integreren), Kritieke Omgevingen (banken en verzekerings-maat-schappijen, datacenters) en Infrastructuur (transportwereld, luchthavens, spoorwe-gen, ). Binnen deze nieuwe constellatie mikt Socomec op een jaarlijkse groei van gemiddeld 12%, wat tegen 2020 een omzetverdubbeling moet opleveren. Voorts wil de onderneming ook in de toekomst een zelfstandig Europees bedrijf blijven. Omdat we werken met kritieke apparatuur en producten wilden we onze productie niet naar China delokaliseren. De productie in China en India is enkel voor de lokale markten bestemd, aldus Van Avermaet.

 • 28 | Fedelec magazine

  nmiddels is Domintell in 36 landen wereldwijd actief en in 23 talen beschikbaar. Dit belet domotica-specialist

  Trump niet om verder te investeren in het versterken van haar marktpositie en in productinnovatie. Op Batibouw

  pakt Trump uit met een nieuw assortiment design drukknoppen, Italiaanse stijl, luisterend naar de

  namen Eco, Cube en Rainbow.

  I

  Trump DomintellDomotica met de D van Design

  reportage

  Investeren in ERP-systeem & website

  De Nijvelse domotica-specialist inves-

  teert in de verdere uitbouw van haar infra-

  structuur en haar commercile struc-

  tuur. Niet enkel de infrastructuur en de

  showroom-applicaties worden aange-

  past en gemoderniseerd. Samen met de

  Brusselse firma Avvisi werd ook de mar-

  keting onder handen genomen. Er werd

  genvesteerd in een nieuw ERP-systeem

  en een nieuwe website. Binnenkort zullen

  ook de klanten - groothandels en installa-

  teurs - bestellingen on line kunnen plaat-

  sen. Gezien de techniciteit van de acti-

  viteiten gaat het niet om een webshop

  zonder meer.

  Er komt meer bij kijken: technische assis-

  tentie, beschikbaarheid van de pro-

  ducten. Pluspunt is eveneens dat de

  klant met dit systeem onmiddellijk on

  line de totale kostprijs van het door hem

  gevraagde productaanbod zal kunnen

  raadplegen. Dit biedt meer transparan-

  tie in de onderlinge communicatie met

  de klant en biedt Trump-Domintell tevens

  de mogelijkheid om de stock beter te

  beheren. Yvon Hudsyn schetst de hui-

  dige marktpositie van Domintell in domo-

  tica-land: Meer dan de helft van ons

  omzetcijfer gaat naar exportactiviteiten.

  De marktsituatie verschilt echter sterk

  van land tot land. Sommige markten ik

  denk aan Spanje en Griekenland - maken

  een zeer moeilijke periode door. Vooral

  nieuwe groeimarkten zoals bijvoorbeeld

  Oekrane, Egypte en Kazachstan blij-

  ven vrij regelmatige afnemers van onze

  domotica-systemen.

  Drukknoppen met Italiaans design

  Ook de Domintell-technologie en acces-

  soires staan ondertussen niet stil. Zo

  wordt het reeds ruime assortiment

  aan drukknoppen verder uitgebreid

  met een eigen design-lijn Italiaanse

  stijl. Robert Michel, zaakvoerder van

  Trump-Domintell: Naast de Axolute en

  Livinglight gammas van Bticino en de

  interfaces van Niko commercialiseren we

  nu ook de drukknoppen van deze laat-

  ste fabrikant. Ook worden twee nieuwe

  productlijnen straks voorgesteld op

  Batibouw.

  Er is de nieuwe drukknoppenlijn enkel

  in de witte kleur en met gentegreerde,

  gebruiksvriendelijke elektronica - die

  onder de naam