Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013.

download Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013.

If you can't read please download the document

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013.

 • Dia 1
 • Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013
 • Dia 2
 • Welkom en actualiteiten Ton Besouw, portefeuillehouder Werkgeverschap LLTB en lid Bestuur LLTB Miljoenennota 2014, Sociaal Akkoord en aanpassing Overheidsbegroting 2014 Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Top 5 vragen en antwoorden, agrarische caos, cafetaria-regeling Diana Buitenhuis, adviseur Werkgeverslijn Vitaal werkgeverschap Danielle Royakkers, manager HAER Ontwikkelingen Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL) Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Arbeidsmigranten en huisvesting Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Nieuwsvoorziening, LLTB Werkgeverslijn en Kennisbank Arbeid Diana Buitenhuis, adviseur Werkgeverslijn Vragen en sluiting Programma
 • Dia 3
 • Miljoenennota 2014: Algemene lastenverzwaring ondernemers Huishoudboekje overheid op orde; vermindering begrotingstekort noopt tot lastenverzwaringen Geringe groei economie Terugdringen werkeloosheid; hervorming ontslagrecht en modernisering WW Sociaal Akkoord: Akkoord gesloten april 2013 Kabinet, Werkgevers en Werknemers Hoofdlijn: meer mensen n meer mensen eerder aan het werk Akkoord wordt nu omgezet in wetgeving Aanpassing Miljoenennota 2014: Eerlijkere verdeling lastenverzwaringen Investeringsimpuls onderwijs Structurele besparing van 6 miljard blijft in stand Aanpassing Sociaal Akkoord: vervroeging aantal maatregelen Actualiteiten
 • Dia 4
 • Arbeidsmarkt en sociale zekerheid: Beperkte administratieve lastenverlichting bedrijven ( 3 mln) Meer zekerheid flexwerker aanpassing ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maanden Transitievergoeding voor scholing (genormeerd) bij ontslag van vaste en flexwerkers na tenminste 2 jaar dienstverband Sneller uit de WW: Vanaf 2016 geleidelijke afbouw uitkeringsduur WW van 38 naar 24 mnd Verhoging AOW leeftijd 2018: 66; 2021: 67 en na 2021: gekoppeld aan levensverwachting Modernisering pensioenstelsel en versobering fiscaal aantrekkelijk pensioensparen Bevorderen duurzame inzet werknemers (ook arbeidsongeschikten) Vrijwillige verplichting in dienst nemen mensen met een arbeidsbeperking Miljoenennota 2014
 • Dia 5
 • Arbeid en Zorg/Participatie: Overheid wil participatie in zorgtaken bevorderen Sociale partners worden opgeroepen om hierover afspraken te maken in caos Onderwijs en Scholing: Afschaffing Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA; budget 400 mln) Nieuwe subsidieregeling Praktijkleren (budget: 200 mln verhoging scholingskosten voor bedrijfsleven) Miljoenennota 2014 (2)
 • Dia 6
 • Specifiek voor agrarische sectoren: Positief: Landbouwvrijstelling blijft behouden Verlaagd energietarief glastuinbouw blijft/lage BTW tarief bloemen en planten blijft Verruiming willekeurige afschrijving investeringen Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond blijft Verzachting voorgenomen afschaffing zelfstandigenaftrek kleine ondernemers Stimulering kredietverlening MKB (mkb investeringsfonds, kredietunie, etc.) Begunstiging duurzaam lokaal opgewekte energie Negatief: Budgetten MIA, EIA en Vamil met elk 10 mln verlaagd Verhoging dieselaccijns met 3 ct / liter voor BTW Afschaffing diverse kindregelingen, hoger eigen risico ziektekosten, etc. in de priv-sfeer Nieuwe subsidie praktijkleren met minder budget/hogere scholingskosten werkgevers Miljoenennota 2014 (3)
 • Dia 7
 • Aanpassingen tov Miljoenennota 2014: Lastenverlichting: Terugdraaien bezuiniging zelfstandigenaftrek (300 mln) Lastenverlichting bedrijven Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt. Lastenverzwaring : Leidingwaterbelasting Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd voor bedrijfsleven Vermindering budget subsidies bedrijfsleven Begrotings-Akkoord (1) 11 oktober 2013
 • Dia 8
 • Aanpassingen tov Sociaal Akkoord april 2013: Verplichting 5.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk in 2014 (beoordeling of quotum ingevoerd wordt eind 2015) Flexwerkers komen eerder in aanmerking voor een vast contract (invoering ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maanden) per 1-7-2014) WWers moeten na 6 maanden passend werk accepteren per 1-1-2015 Bevorderen langer doorwerken ouderen/AOW-gerechtigden Begrotings-Akkoord (2) 11 oktober 2013
 • Dia 9
 • Agrarische caos en cafetariaregeling Diana Buitenhuis Adviseur Werkgeverslijn
 • Dia 10
 • Looptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 Werkgroep levensfasebewust personeelsbeleid Conclusies en aanbevelingen aan regiegroep Overleg regiegroep Start onderhandelingen omstreeks april 2014 Horti Bedrijfsschool Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Cao Glastuinbouw
 • Dia 11
 • Looptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 Overleg met regiegroep plaatsgevonden Instroom bijzondere doelgroepen Loonparagraaf In december eerste cao-onderhandelingen Traject nieuwe functiewaardering: Overleg over hoeveelheid functie omschrijvingen (per sector?) Cao Dierhouderij
 • Dia 12
 • Looptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 1x per 2 maanden overleg met regiegroep Wensen en verwachtingen moeten uitmonden in een voorstellenbrief Cao wasstraat Suggesties voor de cao-onderhandelingen? Traject nieuwe functiewaardering: Functieomschrijvingen per sector Streven eind van het jaar gereed Cao Open Teelten
 • Dia 13
 • Fiscale voordelen voor werkgever en werknemer door uitruil van loon met werkelijk gemaakte meerkosten voor verblijf in Nederland: Reiskosten Extra kosten tijdelijk verblijf (levensonderhoud) Huisvesting Collectieve regeling voor LTO leden geldig tot en met 31 december 2014. Tussentijdse evaluatie. Streven om de regeling na overeengekomen looptijd voort te zetten. Cafetariaregeling
 • Dia 14
 • - - - vragen ? - - -
 • Dia 15
 • Vitaal werkgeverschap = succesvol, toekomstgericht werkgeverschap Danille Royakkers Manager HAER
 • Dia 16
 • -krapte op arbeidsmarkt, mn in land- en tuinbouw -versnelde verhoging AOW-gerechtigde leeftijd -Inspanningsverplichting mbt mensen met arbeidsbeperking -de werkgever (vervuiler?) betaalt: ziekte, WIA, WW? -werkgever ook verantwoordelijk voor (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen van werknemer -economisch moeilijke tijden, prijzen onder druk / schaalvergroting en professionalisering / concurrentieslag -emancipatie medewerker, afstemming werk-priv Ontwikkelingen omgeving
 • Dia 17
 • niet alleen: hoe doe ik het met minder maar vooral ook: hoe doe ik meer afwegingen mbt inrichting organisatie (inventarisatie toekomstige personeelsbehoefte, afstemming met personeelsbestand en oppakken eigen arbeidsuitdagingen haal mr uit je investering: stimuleren van gedreven en bevlogen werknemers . maar hoe doe je dat dan? Toekomstgericht werkgeverschap
 • Dia 18
 • Om u hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de LLTB in samenwerking met HAER Advies middels een bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt een bedrijfsscan en een white-paper. Project: Vitaliteit in Bedrijf
 • Dia 19
 • Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf
 • Dia 20
 • 5 onderdelen: Vitaliteit in beleid Naast de bedrijfseconomische zaken bent u ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Hoe is dit in uw bedrijf geregeld? Vitaliteit in verantwoordelijkheid U stuurt uw mensen aan en controleert. Veel medewerkers functioneren echter op hun best bij de juiste mix van vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe is de situatie in uw bedrijf? Vitaliteit in betrokkenheid Weet u cht wat uw medewerkers willen bereiken, waar hun kwaliteiten liggen, wat er speelt in hun priv-situatie? En bovenal: doet u er iets mee? Vitaliteit in inzetbaarheid Behoud van productiviteit, en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte of beperkingen is van groot belang. Hoe gaat uw bedrijf hier mee om? Vitaliteit in mobiliteit Stimuleert u uw mensen om zich te ontwikkelen, om beter te worden in hun vak, om na te denken over hun loopbaan?
 • Dia 21
 • Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf
 • Dia 22
 • Adviesrapport: Vitaliteit in Bedrijf uw scores in beeld: aangevuld met per onderdeel een passende adviestekst
 • Dia 23
 • White-paper: Vitaliteit in Bedrijf Vitaal en toekomstgericht werkgeverschap, hoe pakt u dat aan? Het white-paper biedt praktische voorbeelden, tips en verhalen van agrarisch werkgevers. Wat doen ze precies, hoe doen ze het, en wat levert het op? Wat zijn de succesfactoren?
 • Dia 24
 • Praktische toepasbaarheid Vanzelfsprekend is er geen one size fits all oplossing. Elke werkgever zal zelf moeten bepalen welke maatregelen binnen zjn bedrijf nodig, haalbaar of wenselijk zijn. Vitaliteit in Bedrijf biedt: een globale indruk van de manier waarop uw bedrijf op de verschillende onderdelen bezig is laat u inspireren door collegas de mogelijkheid tot verdere ondersteuning
 • Dia 25
 • Vitaal werkgeverschap: Onderneem tijdig en systematisch actie!
 • Dia 26
 • - - - vragen ? - - -
 • Dia 27
 • Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Hans Koehorst
 • Dia 28
 • Dekkingsgraad ultimo september: 107,7% Boven vereiste min. dekkingsgraad; Ingezet herstelplan is vooralsnog voldoende (vlg DNB); geen premieverhoging; geen verlaging pensioenuitkeringen BPL Ontwikk