Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen

download Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen

of 33

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  449
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen

 • 1. Over:ActualiteitenVerzekeringen en abonnementenToepassingen

2. Werkgeversaansprakelijkheid Artikel 611 (Boek 7 BW) De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Jurisprudentie Hoge Raad (KLM, Rollerskate, bedrijfsuitjes) Verzekerbaarheid en opmerkingen J. Spier (adv. Generaal HR) Alle risicos verzekeren? (of een alternatief) 2 3. Hoge Raad : AVB en ZZPerOp een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bestaat inbeginsel ook dekking voor schade als de verzekerde werkgever heeftverzuimd een toereikende polis te sluiten voor zijn werknemers die zichin verband met hun werk in het verkeer begeven. Dat heeft de HogeRaad afgelopen week geoordeeld in een zaak tussen Onderlinges-Gravenhage en Nationale Nederlanden.Werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen inhun bedrijf, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dit blijkt uit eenuitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde vorige week dat eenbedrijf verantwoordelijk kan zijn voor de invaliditeit van eeningehuurde zzper. 3 4. Social MediaWerkgevers bespieden steeds vaker hun personeel via social mediaals facebook en twitter. Dat signaleert juridisch dienstverlener Arag.Vooral als een werknemer arbeidsongeschikt is of zich ziek heeftgemeld, wil de ondernemer nog wel eens nagaan of zijn personeeldaadwerkelijk thuis zit.Het is goed als werknemers beseffen dat zij moeten opletten wat zeop internet zetten. Het zijn openbare bronnen en de informatie is tegebruiken als bewijsmateriaal voor ontoelaatbaar gedrag vanwerknemers, waarschuwt Dijkstra.(Algemeen Dagblad 7 mei 2012) 4 5. Abonnement (en) verzekeringen Standpunt DNB (april 2010) Wetgeving (Boek 7:925 e.v. en WFT) Toepassingen5 6. Art 7:925 BWArtikel 9251. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, deverzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij,de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meeruitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geenzekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkeringmoet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomenpremiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzijsommenverzekering.2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.6 7. Overeenkomst en premie Overeenkomst = Meerzijdige rechtshandeling waarbij 1 of meer partijen jegens 1 of meer anderen een verbintenis aangaan. Premiebetaling. De naamgeving is hierbij niet bepalend (abonnementskosten, entreegeld of contributie). Kan periodiek zijn of eenmalig. Premie kan ook verscholen zijn in de prijs van een product, waarvan de verbintenis deel uitmaakt. 7 8. Uitkering en (on)zekerheid Verbintenis tot uitkering. art 7:926: Onder uitkering is mede begrepen een prestatie anders dan in geld. Onzekerheid: over wanneer en tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan. Bij introductie in 2005/2006 veel verwarring over de voorzienbaarheid. Sub-conclusie: Als aan de 4 criteria van 925 BW is voldaan kan een abonnement worden aangemerkt als een verzekering als bedoeld in het BW.8 9. Schadeverzekering? Artikel 1:1 WFT en 7:944 BW Strekking van de uitkering Onzeker voorval Bedrijfsmatige uitoefening 9 10. WFT en BW schadeverzekering: 1:1 WFT: schadeverzekering als bedoeld in artikel 944 van Boek 7 BW: Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. met dien verstande dat voor de toepassing van deze wet een verzekering slechts als schadeverzekering wordt aangemerkt indien sprake is van een uitkeringsplicht ten gevolge van een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid waardoor de verzekerde in zijn belangen wordt getroffen; schadeverzekeraar: degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die schadeverzekeringen;10 11. Uitkering en onzeker voorval Strekking van de uitkering: (preventieve) advisering en belangenbehartiging tot aan een eventuele juridische procedure. Deze uitkering heeft de strekking schade te voorkomen of te vergoeden.(zie 944 BW). Onzeker voorval: Op het moment van het aangaan van de overeenkomst bestaat er onzekerheid of en hoe vaak de klant een beroep doet op de dienstverlening. Sub-conclusie: Sprake van een schadeverzekering als bedoeld in de WFT. 11 12. Bedrijfsmatig aanbieden en vergunning Niet incidenteel maar bedrijfsmatig en voor eigen rekening aanbieden: Schadeverzekeraar. Branche17 (bijlage WFT). Rechtsbijstandverzekering: verleende diensten en gemaakte kosten in het bijzonder met het oog op verhaal van door een verzekerde geleden schade en diens verdediging of vertegenwoordiging, zowel in als buiten rechte. Artikel 2:27 WFT Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar of schadeverzekeraar. Overtreding is economisch delict. Boete door DNB. 12 13. Oplossing 1: vrijstellingWerkzaamheden van assurantietussenpersonen die feitelijk alsrechtsbijstand worden gekwalificeerd, zullen worden vrijgesteld van devergunningplicht van DNB, mits deze werkzaamheden slechts vanondergeschikte betekenis zijn voor het totale bedrijf van bemiddelen inverzekeringen.Daarmee kunnen assurantietussenpersonen bij(service)abonnementen aan hun clinten de gebruikelijkewerkzaamheden op het terrein van bemiddelen in verzekeringen, alsbedoeld in artikel 1:1 Wft. blijven verrichten, ook als die elementen vanrechtsbijstand bevatten." 13 14. Oplossing 2:Implementatiewet richtlijn solvabiliteit IIZolang de werkzaamheden van tussenpersonen zich beperken tot hetverlenen van assistentie bij de uitvoering en het beheer van eenverzekeringsovereenkomst, behoren deze werkzaamheden tot dereguliere taak van een tussenpersoon die zijn vak goed wil uitoefenen.Daar hoort bijvoorbeeld bij het melden van een schade bij deverzekeraar, het uitleggen van de contractsvoorwaarden aan de klanten het bijstaan van de klant in het contact met de verzekeraar.Zou de tussenpersoon (op grond van zijn contract met de klant)verdergaande bijstand verlenen, zoals het verlenen van bijstand ineen gerechtelijke procedure, dan overschrijdt de tussenpersoon degrens tussen bemiddelen en het uitoefenen van het verzekeringsbedrijfin de branche rechtsbijstand. Voor de toepassing van de wet is het nietvan belang of betaling voor deze bijstand plaatsvindt op basis van eenuurtarief of in een (service)abonnementsvorm. 14 15. Knelpunten? Knelpunten om over te gaan op abonnementen verdwijnen. (D&O en Adfiz 22 mei 2012) MultiSafe wint geding met Consumentenbond. Jaarverslag Kifid 2011. Advies prof. mr. Du Perron. Wanbetaling en incasso.15 16. Taken tussenpersoonWat doet een verzekeringstussenpersoon?Adviseren < > Bemiddelen < > Nazorg plegenOvereenkomst van opdrachtAdviesopdracht / Bemiddelingsopdracht / NazorgopdrachtCombinatie van opdrachtenAndere invulling voor het begrip portefeuilleHet geheel van relaties van een verzekeringstussenpersoon die hijadviseert en/of voor wie hij bemiddelt en/of nazorg pleegt op grondvan een met hen gesloten overeenkomst van opdracht ter zake vaneen of meer verzekeringen.16 17. Rollen bij belangenbehartiging 17 18. Abonnementsgeld en belastingdienstVrijstelling BTW: Voorwaarde is wel dat diensten waarvoor wordtbetaald, gericht zijn op het tot stand komen van een product ofwijzigen van een bestaand product (dus niet enkel adviseren).Indien de tussenpersoon de provisie op de verzekeringen waarop hetabonnement betrekking heeft ontvangen (en niet restitueert) dan hoeftover het aanvullende abonnementsbedrag geen assurantiebelasting teworden afgedragen.Als bewijsmiddel moet een tussenpersoon een schriftelijkeovereenkomst van opdracht overleggen (art 7:400 lid 1 BW).De Belastingdienst wijst tussenpersonen er nog maar eens op dat zijmeer dan voorheen zelf hiervoor verantwoordelijk zijn.18 19. Abonnement en opzeggen Met ingang van 1 november 2011 geldt ten aanzien van overeenkomsten (huur-, pacht- en verzekeringsovereenkomsten vallen erbuiten) tot het geregeld afleveren van zaken of tot het geregeld doen van verrichtingen, dat na ommekomst van de overeengekomen periode: stilzwijgend verlengen van de overeenkomst slechts mogelijk is, met een periode van niet meer dan drie maanden; en omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk is, zij het dat de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van n maand kan worden opgezegd (art. 6:236 aanhef en onder BW (nieuw). Bovendien geldt dat een opzegtermijn niet langer kan zijn dan n maand (art. 6:237 aanhef en onder BW (nieuw). 19 20. Aansprakelijkheid bij overgang /beindiging abonnement?Standpunt Ombudsman/kifid:Ik zie dat bij de verkoop van de portefeuille vaak onduidelijk is wieaansprakelijk is/blijft/wordt voor eerdere onjuiste dienstverlening. Dezeonduidelijkheid leg ik in principe uit in het voordeel van de consument.Omdat de verkopende dienstverlener veelal niet meer is aangesloten bijKifid, houd ik de kopende partij aansprakelijk voor het toerekenbaartekort schieten van de verkoper, ook in het geval wanneer daarover bij deverkoop anders luidende afspraken zijn gemaakt.Het overnemen van een portefeuille kan immers worden beschouwd alsovergang van een onderneming. De verkrijger van de onderneming moeteventuele schade die ontstaat doordat hij aansprakelijk wordt gehoudenvoor fouten van de verkoper, maar zelf verhalen op die verkoper.Hoe gaat dat met overgang/beindiging abonnementen? 20 21. (na)Zorgplicht?21 22. Schieten we het doel voorbij?Execution Only (art 4: 23 lid 2 WFT).Art 401 Boek 7 BW: De zorg van een goede opdrachtnemer.Art 4: 102 WFT: Beheer van de Portefeuille (die doorbemiddeling van de bemiddelaar tot stand is gekomen of isovergeboekt).Privaatrechtelijke zorgplicht (WFT zorgt niet voor verzwaringmaar voor inkleuring van deze