Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht

download Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht

of 16

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  852
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wienke Zwier bespreekt actualia in het kader van de Natuurbeschermingswet/ Flora- en faunawet en blikt vooruit naar komende wetgeving.

Transcript of Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht

 • 1. ActualiteitennatuurbeschermingsrechtWienke ZwierGemeentedag 6 en 13 maart 2012

2. Te behandelen onderwerpen1. Regelgeving in vogelvlucht3. Ontwikkelingen / jurisprudentie Toepasselijkheid Hrl Stikstof Bestaand gebruik Belanghebbende bij Ffw ontheffingen Positieve afwijzing Ffw Wet natuurbescherming 2 3. Regelgeving in vogelvlucht art. 6 Hrl Passende maatregelen om te zorgen dat de kwaliteit nietverslechtert en geen (significant) storende factorenoptreden. Plannen en projecten die significante gevolgen kunnenhebben : PB Slechts toestemming indien is verzekerd dat de natuurlijkekenmerken van het gebied niet worden aangetast. Niet verzekerd? ADC-toets Geldt zodra een gebied op de lijst van gebieden vancommunautair belang is geplaatst (= art. 4, lid 5 Hrl).3 4. Regelgeving in vogelvlucht - projecten (art. 19d) Vergunning nodig voor projecten / andere handelingen diede kwaliteit kunnen verslechteren of een significantverstorend effect kunnen hebben Maar: beheerplan bestaand gebruik (tenzij project met mogelijk significante gevolgen) (aangehaakte) omgevingsvergunning Projecten die significante gevolgen kunnen hebben ? PB Vergunning mag dan slechts verleend indien GS zich ervanhebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken nietworden aangetast Niet verzekerd ? ADC-toets4 5. Regelgeving in vogelvlucht plannen (art. 19j) Plannen die significante gevolgen kunnen hebben : PB Plan mag slechts vastgesteld indien is verzekerd dat denatuurlijke kenmerken niet worden aangetast Niet verzekerd? ADC-toets5 6. Regelgeving in vogelvlucht - omgevingsvergunning Omgevingsvergunning + art. 19d Nbw vergunning vereist?Aanhaken (art. 47 e.v. Nbw) VVGB nodig (art. 2.27, eerste lid, Wabo), evt voorschriften Rechtsbescherming ? Door wie? Aanvrager draagt er zorg voor dat de aanvraag tevens betrekking heeft op de art. 19d handeling Rol gemeente ?6 7. Wanneer is de Hrl van toepassing ? AbRvS 31 maart 2010, 200903784 diverse malen bevestigd ogv HvJEU C-209/04 Commissie/Oostenrijk en HvJEU 226/08 Stadt Papenburg. Uit HvJEU volgt dat indien vr 10 juni 1994 toestemmingis verleend art. 6, derde en vierde lid Hrl niet gelden Gelden evenmin als toestemming is verleend vr 7december 2004. Reden: art. 4, vijfde lid Hrl Uitzondering: Sbz Vrl aangewezen vr 10 juni 1994: art. 6, tweede, derde en vierde lid Hrl gelden vanaf 10 juni 1994 Sbz Vrl aangewezen na 10 juni 1994: art. 6, tweede, derde en vierde lid Hrl gelden vanaf het van kracht worden van de aanwijzing 7 8. Bestaand gebruik Definitie bestaand gebruik was: iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd AbRvS 18 januari 2012, 201012793/1/H4 is het uitrijden en injecteren van drijfmest in een Natura 2000-gebied bestaand gebruik?8 9. Bestaand gebruik Wijziging van de CHW en enkele andere wetten (32 588) Bestaand gebruik was: iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd Bestaand gebruik is nu: gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag Volgens kabinet i.o.m. Hrl omdat: nvt op projecten met mogelijk significante effecten het blijft mogelijk om passende maatregelen te treffen Terecht? 9 10. Stikstof art. 19kd Nbw Gevolgen door het veroorzaken van stikstofdepositie blijvenbuiten beoordeling in de volgende gevallen:a. handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht + niet of niet in betekenende mate gewijzigd + per saldo geen toenameb. handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen / in betekenende mate is gewijzigd + per saldo geen toename Referentiedatum: 7 december 2004, of (indien later) datum van aanwijzing ter uitvoering van Vrl /datum van plaatsing op de lijst van gebieden vancommunautair belang Art. 19kd geldt niet voor plannen zit in wetsvoorstel permanent maken CHW (33 135) 10 11. Stikstof art. 19kd Nbw AbRvS 7 september 2011, 201003301/1/R2 Wel / geen vergunningplicht? Deugt de referentiedatum? Reparatie : wetsvoorstel permanent maken CHW (33 135) AbRvS 6 juli 2011, 201009980/1/M2 (Tracbesluit A4Delft-Schiedam) Autonome ontwikkeling tot 2016-2020 laat een afname zien ten opzichte van de situatie in 2010 die groter is dan de beperkte toename als gevolg van de aanleg van de A4 Geen PB nodig ex art. 19j Nbw AbRvS 7 december 2011, 201011757/1/R1 en201012728/1/R1 (Buitenring Parkstad Limburg) Autonome afname die groter is dan de toename betekent niet zonder meer dat geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken 11 12. Belanghebbende bij Ffw ontheffingen Vz. AbRvS 31 maart 2011, 201102308/1/H3 en201102308/2/H3 Moet uit de statuten blijken van het aantrekken van het belang van de bescherming betreffende soorten? Moeten de feitelijke werkzaamheden voldoende verband houden met deze soorten? AbRvS 15 februari 2012, 201104545/1/T1/A3 (BaansteeNoord) (ook: AbRvS 15 februari 2012, 201104809/1/T1/A3(Aanleg aarden wallen A28/Boswachterij)) AbRvS volgt de uitspraak van de voorzitter niet 12 13. Positieve afwijzing Ffw AbRvS 15 februari 2012, 201104545/1/T1/A3(Baanstee Noord) (ook: AbRvS 15 februari 2012,201104809/1/T1/A3 (Aanleg aarden wallenA28/Boswachterij)) Vaste rust- en verblijfplaatsen worden verstoord, beschadigd en vernield, maar geen ontheffing nodig omdat de voorgestelde compenserende maatregelen voldoende zijn? 13 14. Wet natuurbescherming Bundeling Nbw 1998, Ffw, Boswet 6 oktober 2011: ontwerp wetsvoorstel beschikbaar voorconsultatie Naar zeggen +/- 12.000 reacties Verschillende aanpassingen toegezegd Half februari voor advies naar Raad van State (?)14 15. Wet natuurbescherming O.a. vergunningplicht ziet alleen op projecten verruiming programmatische aanpak beschermingsregime natuurmonumenten geschrapt mogelijkheid om instandhoudings- en passende maatregelen in een ander plan of programma dan het beheerplan op te nemen mogelijkheid om categorieen projecten aan te wijzen als niet-vergunningplichtig en categorien van gevolgen als niet-significant onderscheid strikt beschermde en overige soorten veel handelingen alleen verboden igv opzet rechtsbescheming in 1 instantie decentralisatie verplichte koppeling omgevingsvergunning15 16. Dank voor uw aandacht Vragen?wzwier@akd.nl088 - 253 598916