Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Mr. P.F.C. Heemskerk

Transcript of Actualiteiten Aanbestedingsrecht

 • Webinar ActualiteitenAanbestedingsrecht

  AVDRWEBINARS.NL

  Spreker

  Mr. P.F.C. Heemskerk, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

  6 juni 201215:00 uur - 17:15 uur

  AVDR Webinar

  Tel.: 030 - 2201070

  Webinar 0019_2

 • Inhoudsopgave Spreker

  Mr. P.F.C. Heemskerk, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

  Deel 2:

  HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 p. 1

  HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10 p. 14

  Gids Proportionaliteit p. 42

 • 1

  ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer),29 maart 2012, zaak C-599/10

  Overheidsopdrachten Richtlijn 2004/18/EG Gunning van opdrachten Niet-openbare aanbesteding Beoordeling van inschrijving Verzoeken van aanbestedende dienst om nadere toelichting bij inschrijving Voorwaarden

  In zaak C-599/10,

  betreffende een verzoek om een prejudicile beslissing krachtens

  artikel 267 VWEU, ingediend door de Najvy sd Slovenskej republiky (Slowakije) bij beslissing van 9 november 2010, ingekomen bij het Hof op

  17 december 2010, in de procedure

  SAG ELV Slovensko a.s.,

  FELA Management AG,

  ASCOM (Schweiz) AG,

  Asseco Central Europe a.s.,

  TESLA Stropkov a.s.,

  Autostrade per lItalia SpA,

  EFKON AG,

  Stalexport Autostrady SA

  tegen

  rad pre verejn obstarvanie,

  in tegenwoordigheid van:

  Nrodn dialnin spolonost a.s.,

  wijst

  HET HOF (Vierde kamer),

  samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot (rapporteur), kamerpresident,

  A. Prechal, K. Schiemann, C. Toader en E. Jarainas, rechters,

  advocaat-generaal: J. Kokott,

  griffier: K. Malacek, administrateur,

  gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 december 2011,

  gelet op de opmerkingen van:

  SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s. en TESLA Stropkov a.s.,

  vertegenwoordigd door R. Gorej, L. Vojk en O. Gajdoech, avocats,

 • 2

  Autostrade per lItalia SpA, EFKON AG en Stalexport Autostrady SA, vertegenwoordigd door L. Poloma en G. M. Roberti, avocats,

  het rad pre verejn obstarvanie, vertegenwoordigd door B. imorov als gemachtigde,

  Nrodn dianin spolonos a.s., vertegenwoordigd door D. Nemkov en J. orba, advokt,

  de Slowaakse regering, vertegenwoordigd door B. Ricziov als gemachtigde,

  de Europese Commissie, vertegenwoordigd door C. Zadra en A. Tokr als gemachtigden,

  gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder

  conclusie te berechten,

  het navolgende

  Arrest

  1 Het verzoek om een prejudicile beslissing betreft de uitlegging van de

  artikelen 2, 51 en 55 van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement

  en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de cordinatie van de

  procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,

  leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114).

  2 Dit verzoek is ingediend in het kader van gedingen tussen het rad pre

  verejn obstarvanie (Bureau voor openbare aanbestedingen, hierna:

  rad) en ondernemingen die door Nrodn dianin spolonos a.s. (hierna: NDS), een handelsmaatschappij die voor 100 % in handen is van de Slowaakse Staat, zijn uitgesloten van een in de loop van het jaar 2007

  uitgeschreven aanbestedingsprocedure, met het oog op de verrichting van

  diensten op het gebied van de inning van tolgelden op autosnelwegen en op

  bepaalde wegen.

  Toepasselijke bepalingen

  Recht van de Unie

  3 Artikel 2 van richtlijn 2004/18 bepaalt:

  Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en betrachten transparantie in hun handelen.

  4 Artikel 51 van deze richtlijn, dat tot afdeling 2, met het opschrift

  Kwalitatieve selectiecriteria, van titel II, hoofdstuk VII behoort, bepaalt:

  De aanbestedende dienst kan verlangen dat de ondernemers de uit hoofde van de artikelen 45 tot en met 50 overgelegde verklaringen en bescheiden

  aanvullen of nader toelichten.

 • 3

  5 Artikel 55 van de bedoelde richtlijn, in afdeling 3, met het opschrift

  Gunning van de opdracht, luidt:

  1. Wanneer voor een bepaalde opdracht inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verlenen dienst abnormaal laag lijken, verzoekt

  de aanbestedende dienst, voordat hij deze inschrijvingen kan afwijzen,

  schriftelijk om de door hem dienstig geachte preciseringen over de

  samenstelling van de desbetreffende inschrijving.

  Deze preciseringen kunnen met name verband houden met:

  a) de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van

  de producten of van de dienstverlening;

  b) de gekozen technische oplossingen en/of uitzonderlijk gunstige

  omstandigheden waarvan de inschrijver bij de uitvoering van de

  werken, de levering van de producten of het verlenen van de diensten

  kan profiteren;

  c) de originaliteit van het ontwerp van de inschrijver;

  d) de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en

  arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de opdracht wordt

  uitgevoerd;

  e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.

  2. De aanbestedende dienst onderzoekt in overleg met de inschrijver de

  samenstelling aan de hand van de ontvangen toelichtingen.

  [...]

  Nationaal recht

  6 Artikel 42, getiteld Proces van beoordeling van de inschrijvingen, van Wet nr. 25/2006 inzake openbare aanbestedingen, in de op het hoofdgeding

  van toepassing zijnde versie, bepaalt volgens de verwijzende rechter:

  1) De procedure van evaluatie van de inschrijvingen door het comit vindt plaats achter gesloten deuren. Het comit houdt er bij de beoordeling

  van de inschrijvingen rekening mee of is voldaan aan de door de

  aanbestedende dienst of entiteit opgestelde vereisten met betrekking tot

  het voorwerp van de aanbesteding, en sluit de inschrijvingen uit die niet

  voldoen aan de genoemde vereisten die zijn voorzien in de aankondiging

  van de openbare aanbesteding of in de aankondiging die voor de

  uitnodiging tot inschrijving is gebruikt en in het bestek.[...]

  Bij de evaluatie van de inschrijvingen die varianten bevatten, handelt het

  comit volgens artikel 37, lid 3.

  2) Het comit kan de inschrijvers schriftelijk verzoeken hun inschrijving

  nader toe te lichten. Het kan de inschrijver evenwel niet verzoeken of in de

  gelegenheid stellen om de inschrijving in die zin te wijzigen dat de

  inschrijving wordt bevoordeeld.

  3) Wanneer de inschrijving een abnormaal lage prijs voorstelt, verzoekt

  het comit de inschrijvers schriftelijk hun prijsvoorstel toe te lichten. Dit

 • 4

  verzoek dient erop gericht te zijn om de preciseringen over de

  samenstelling van de inschrijving te verkrijgen die het comit opportuun

  acht, meer bepaald:

  a) de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van

  de producten of van de dienstverlening;

  b) de technische oplossing of de bijzonder gunstige voorwaarden

  waarover de inschrijver zal kunnen beschikken bij de levering van

  goederen, de uitvoering van werken of de verlening van diensten;

  c) de originaliteit van de producten, de constructiewerken of de diensten

  aangeboden door de inschrijver;

  d) de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en

  arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de goederen worden

  geleverd, de constructiewerken worden uitgevoerd en de diensten

  worden verleend;

  e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.

  4) Het comit houdt rekening met de toelichtingen bij de inschrijving of

  bij de abnormaal lage prijs en met de argumenten die door de inschrijver

  zijn aangevoerd. Het comit wijst de inschrijving af wanneer:

  a) de inschrijver niet binnen drie werkdagen vanaf de ontvangst van het

  verzoek om toelichtingen, of binnen een langere door het comit

  vastgestelde termijn, schriftelijk toelichtingen heeft ingediend, of

  b) de gegeven toelichtingen niet overeenstemmen met de vereisten van

  lid 2 of lid 3.

  [...]

  7) Het comit evalueert de inschrijvingen die niet zijn uitgesloten aan de

  hand van de criteria die zijn vastgesteld in de in de aankondiging van de

  openbare aanbesteding, in de aankondiging die voor de uitnodiging tot

  inschrijving is gebruikt of in het bestek, en op grond van de regels die ter

  toepassing daarvan zijn vastgesteld in het bestek. Deze mogen niet-

  discriminerend zijn en moeten een eerlijke mededinging bevorderen.

  [...]

  Hoofdgedingen en prejudicile vragen

  7 Bij aankondiging gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese

  Unie van 27 september 2007 heeft NDS een niet-openbare

  aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het sluiten van een

  overeenkomst inzake een overheidsopdracht, met een geraamde waarde

  van meer dan 600 miljoen EUR, voor de verrichting van diensten op het

  gebied van de inning van tolgelden op autosnelwegen en op bepaalde

  wegen.

  8 In de loop van deze procedure heeft NDS aan twee groepen van

  ondernemingen, die onder de gegadigden waren, verzoeken tot nadere

  toelichting bij hun inschrijving gericht. Het betrof, enerzijds, SAG ELV

 • 5

  Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco

  Centra