Presentatie Pensioen Actualiteiten

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.771
 • download

  2

Embed Size (px)

description

PENSIOENACTUALITEITEN Friesland Bank Assurantien (Rotterdam) Noach A.G. van Beusekom MPLA / FFP September 2011

Transcript of Presentatie Pensioen Actualiteiten

 • PENSIOENACTUALITEITEN

  Friesland Bank Assurantien

  (Rotterdam)

  Noach A.G. van Beusekom MPLA / FFP

  September 2011

  www.finact.nl 1

 • Wetsvoorstellen/Kamerstukken/Studies

  Kamervragen ZZPers UPO Waardeoverdracht Actieplan financile sector (15 maart 2011) Beleggen door pensioenfondsen (25 maart 2011) Ontwerp wijzigingsbesluit financile markten 2012

  (14 april 2011)

  Nadere informatie uitwerking pensioenakkoord FNV notitie: kaders schokbestendigheid (30 maart 2011) Verhoging AOW-leeftijd (21 april 2011)

  Agenda (1)

  2

 • Jurisprudentie

  Evenredige pensioenverwerving 7a PSW (01-04-2011)

  Wijziging pensioenreglement (14-04-2011)

  Zorgplicht pensioenbeleggingen (06-04-2011)

  Pensioen en echtscheiding

  Agenda (2)

  3

 • Autoriteit Financile Markten en CDFD

  AFM: Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders

  (11 maart 2011)

  CDFD: Toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen

  (13 april 2011)

  Beleidsvoornemens vakbekwaamheid (02 mei 2011)

  AFM: Visiedocument pensioenuitvoering (11 mei 2011)

  Special

  De DGA en uw adviespraktijk

  Agenda (4)

  4

 • Discrepantie fiscale en civiele regelgeving

  Fiscale opbouw verlengd naar 10 jaar (v.a. 2012)

  Evt. na 3e jaar PG-maximering o.b.v. laatstverdiende WN-loon

  Kabinetsreactie ZZPers in beeld (acties kabinet) Oorzaak gebrekkige pensioenopbouw

  Verlenging fiscale aftrek

  Bepaling definitie ZZP in de regelgeving

  Actieplan verlaging adm. lasten

  Aanpassing aanbestedingswet

  ZZPers (Kamervragen + reactie)

  5

 • Fiscaliteiten

  Geintegreerde ondernemersfaciliteit

  Van urencriterium naar verhouding winst/inkomen

  Pensioen

  Eigen verantwoordelijkheid geeft beperkte opbouw

  Waarom bouwt ZZPer minder pensioen op?

  Waarom bestaande regelingen onvoldoende benut?

  Geen kabinetsreactie aansluiting BPF/eigen fonds

  Gn publieke uitbreiding verantwoordelijkheid zelfstandigen!

  www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl

  ZZPers (vervolg)

  6

 • Onderscheid 2 en 3e pijler:

  Afkoop 2e pijler is wettelijk niet toegestaan

  Over opgebouwd pensioen 3e pijler kan men wel beschikken,

  vandaar vermogenstoets Bijstandwet.

  Wettelijke definitie ZZPer op komst

  ZZPers (vevolg)

  7

 • Kan deelnemer rechten ontlenen aan UPO?

  Onder omstandigheden rechten aan te ontlenen

  Geen disclaimer gewenst

  Gerechtvaardigd vertrouwen (ter beoordeling Rechtbank)

  Pensioenkijker verschaft gn gegevens?! Geen disclaimer

  Mijn pensioenoverzicht verschaft wel gegevens! Disclaimer Nationaal pensioenregister niet verantwoordelijk voor gegevens

  Disclaimer in UPO niet toegestaan Definitieve rechten van de UPO worden bepaald door (aantoonbaar?)

  gerechtvaardigd vertrouwen in de informatie

  Kamervragen UPO

  8

 • Werkgever moet bijstorten a.g.v. verplichte waardeoverdracht

  Opmerkingen in Maart 2011:

  Bijbetaling alleen aan de orde tussen verzekeraars

  Bij ML zeer beperkt door geringe renteverscnhil

  WO in 67% pensioenobpouw < 5 jaar

  WO niet verplicht

  Gunstig voor instroming

  Voorkoming bijbetaling door werknemers te verzoeken af te zien

  van hun recht.aldus de Minister (Maart 2011)

  Kamervragen bijstorten pensioen

  9

 • Bevestiging terugstorting aan werkgevers

  Wordt totale overdrachtswaarde gebruikt voor inkoop aanspraken?

  Verwijzing art. 19 Regeling PW

  Art. 71 PW geeft aan dat TOTALE bedragen moet worden

  aangewend ter verwerving pensioenaanspraken

  Hogere overdrachtswaarde t.o.v. inkoopwaarde komt ten goede

  aan deelnemer

  1. Anders financieel voordeel voor partij die niet bij

  pensioenopbouw is betrokken

  2. Niet wenselijk dat oude WG bijbetaalt voor additionele

  aanspraken.

  Kamervragen waardeoverdracht (1)

  10

 • Oplossingen worden besproken met STAR (sinds 2009..)

  Kamervragen Omtzigt:

  Affinanciering aanspraken staan los van bijbetaling i.g.v.

  waardeoverdracht

  Vraag over verplichte medewerking uitvoerder Plicht

  Bevoegdheid

  Uitzondering tot medewerking

  Gn advies van de Minister om af te zien van waardeoverdracht!

  Kamervragen waardeoverdracht (2)

  11

 • Reactie Kamp juni 2011:

  Verduidelijking verschil PF en verzekeraars!

  Ieder jaar andere gevolgen 2010 nieuwe werkgever bijbetalen

  2011 oude werkgever bijbetalen

  Risicovolle doelgroepen: hoog inkomen of lang arbeidsverleden

  Oplossingsvoorstellen ter beperking: Financiele toestand werkgever

  Vragen gn verzoek in te dienen of ingediend verzoek intrekken

  Risico afdekken via een vezekering

  Bijbetaling waardeoverdracht

  12

 • Tussenoplossing Kamp:

  1. Geen recht op waardeoverdracht bij aantoonbaar financiele

  problemen

  2. Begrenzing hoogte waardeoverdracht (last)

  Recht op WO voor de werknemer wordt doorbroken (aanpassing

  PW per 1-1-2012)

  Vragen over verschil bijbetaling en affinanciering (kamervragen

  Omtzigt)

  Start fundamentele discussie

  Bijbetaling waardeoverdracht (1)

  13

 • Nieuwe beleids- en wetgevingsplannen

  Crisisinterventiewetsvoorstel

  Invoering bankenheffing DGS

  Invoering bankenbelasting

  Verankering bankierseed/geschiktheid/betrouwbaarheid

  Beperking aansprakelijkheid DNB/AFM

  Herziening bekostiging toezicht

  Aanscherping ken uw klant procedures Klantinformatie periodiek bijwerken

  Aanpassing aan veranderende omstandigheden

  Actieplan financile sector

  14

 • vervolg beleids- en wetgevingsplannen:

  Verbetering vakbekwaamheid Uniform persoonsregister

  Diplomaplicht + permanente educatie

  Aanpassingbeloningsbeleid Wft 2011 Passende verhouding vast en variabel

  transparantie

  Separate publiekelijke ombudsman fin. sector

  8000 klachten per jaar !

  Actieplan financile sector (vervolg)

  15

 • Art. 171a Wft (2012-2014)

  Voorwaarde melding toezichthouder

  Voorwaarde aanmelding vr 2012 (opleider?)

  Advisering gebaseerd op:

  Grondige en actuele kennis pensioen + DGA

  Begrip en procedures actuarieel rekenen

  Kennis rechtspersonen en ondernemingsstructuren

  Actuele kennis arbeidsvoorwaarden WG

  Kennis relevante bedrijfseconomische vraagstukken

  Risicoanalyse van de financiele draagkracht WG

  Kennis vermogen en riscomanagement

  Ontwerpbesluit Wft

  16

 • Adviesvaardigheden gebaseerd op:

  Gesprekken

  ICT

  Adviestrajecten

  Schrijven

  Risicoprofiel organisatie

  Risicobereidheid

  Bewijs om zelfstandig, correct en succesvol een adviestraject uit te

  voeren (OP, NOP, AOP, echtscheiding, waardeoverdacht,

  verlenging)

  Ontwerpbesluit Wft (vervolg)

  17

 • Passend advies voor de DGA

  Verschil commerciele en fiscale waardering

  Integer gedrag (nieuw?!)

  Vergunningstraject met overgangsprocedure:

  01-01-2012

  01-02-2012

  01-07-2012

  01-01-2014

  Ontwerpbesluit Wft (vervolg)

  18

 • Ontwerpbesluit Wft (vervolg)

  19

  Impactanalyse

  Administratieve lasten

  30.000 Wft-levendiplomas

  Impact op 16.500 personen

  80% gaat stoppen?! 3300 personen gaan door voor opleiding/EVC

  30 nieuwe adviseurs per jaar?!

  Naar schatting 600,- voor examen en 2.600,- studietijd

  Vervolgens PE leven + PE Pensioen

  Wijziging provisieregels

  Open norm rechtstreekse beloning adviseur Onredelijke vergoeding

 • Een goed pensioen is een reel pensioen, maar ook een

  risicodragend pensioen

  Ook voor ouderen is een zekere mate van risico aantrekkelijk om

  beter pensioenresultaat te bereiken (prudent person?)

  Al 10 jaar structureel tekort pensioenfondsen

  Sinds 2008 zijn deelnemers 4% indexatie misgelopen, oudere

  deelnemers kunnen 6% koopkracht verliezen

  Dalende rente een trend?

  Lagere bevolkingsgroei

  Afnemende inflatie

  Overvloed besparingen door vergrijzing

  CPB: Nieuw pensioencontract(1)

  20

 • CPB: Nieuw pensioencontract(2)

  21

  Zekerheid pensioentoezegging

  Nominale garanties bieden verkeerde zekerheid

  Een goed pensioen is risicovol

  Alle deelnemers zouden gelijk percentage koopkracht moeten

  inleveren (ook toekomstige deelnemers). Dat geeft een

  verregaande solidariteit tussen de generaties.

  Risicoverdeling in de praktijk

  Oudste en jongste generaties worden relatief ontzien, opzoeken

  grenzen van solidariteit

  Overheid

  Schijnzekerheid nominaal pensioen, beloning niet gebruiken om

  huidige tekort ouderen in te halen

 • Snellere vergrijzing Van 2,4 mio naar 4,6 mio in 2040

  Hogere levensverwachting Mannen van 78,8 naar 84,5 Vrouwen van 82,7 naar 87,4

  Ontwikkelingen Afname geboorten Sterftecijfers (ondanks vergrijzing daling sterftecijfers) Bevolkingsgroei en krimp

  Gevolgen 5-jaarlijkse toets AOW-leeftijd?

  Bevolkingsprognose 2010 - 2060

  22

 • 23

 • Wat doen pensioenfondsen en waarom?

  Beleggen noodzakelijk voor goed en betaalbaar pensioen

  Kostendekkende premie grotendeels nominaal

  Bij ML inflatiecorrectie ng belangrijker dan voorheen Geldontwaarding pensioen

  Vergelijking Euribor vs. beleggingsrendementen

  Strategisch Asset Management per fonds anders

  Verandering belegginsbeleid (50% zakelijke