Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap

of 50/50
Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013
 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap. Ledenbijeenkomsten 2013. Welkom en actualiteiten Ton Besouw, portefeuillehouder Werkgeverschap LLTB en lid Bestuur LLTB Miljoenennota 2014, Sociaal Akkoord en aanpassing Overheidsbegroting 2014 Hans Koehorst , economisch sociaal beleid LLTB - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap

Koersnota 2010-2013

Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschapLedenbijeenkomsten 2013

Voorpagina1Welkom en actualiteitenTon Besouw, portefeuillehouder Werkgeverschap LLTB en lid Bestuur LLTB

Miljoenennota 2014, Sociaal Akkoord en aanpassing Overheidsbegroting 2014Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB

Top 5 vragen en antwoorden, agrarische caos, cafetaria-regelingDiana Buitenhuis, adviseur WerkgeverslijnVitaal werkgeverschapDanielle Royakkers, manager HAEROntwikkelingen Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL)Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTBArbeidsmigranten en huisvestingHans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTBNieuwsvoorziening, LLTB Werkgeverslijn en Kennisbank ArbeidDiana Buitenhuis, adviseur Werkgeverslijn

Vragen en sluiting

ProgrammaMiljoenennota 2014:Algemene lastenverzwaring ondernemersHuishoudboekje overheid op orde; vermindering begrotingstekort noopt tot lastenverzwaringenGeringe groei economieTerugdringen werkeloosheid; hervorming ontslagrecht en modernisering WW

Sociaal Akkoord:Akkoord gesloten april 2013 Kabinet, Werkgevers en WerknemersHoofdlijn: meer mensen n meer mensen eerder aan het werkAkkoord wordt nu omgezet in wetgeving

Aanpassing Miljoenennota 2014:Eerlijkere verdeling lastenverzwaringenInvesteringsimpuls onderwijsStructurele besparing van 6 miljard blijft in standAanpassing Sociaal Akkoord: vervroeging aantal maatregelen

ActualiteitenArbeidsmarkt en sociale zekerheid:Beperkte administratieve lastenverlichting bedrijven ( 3 mln)Meer zekerheid flexwerkeraanpassing ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maandenTransitievergoeding voor scholing (genormeerd) bij ontslag van vaste en flexwerkers na tenminste 2 jaar dienstverbandSneller uit de WW: Vanaf 2016 geleidelijke afbouw uitkeringsduur WW van 38 naar 24 mndVerhoging AOW leeftijd 2018: 66; 2021: 67 en na 2021: gekoppeld aan levensverwachtingModernisering pensioenstelsel en versobering fiscaal aantrekkelijk pensioensparenBevorderen duurzame inzet werknemers (ook arbeidsongeschikten)Vrijwillige verplichting in dienst nemen mensen met een arbeidsbeperking

Miljoenennota 2014Arbeid en Zorg/Participatie:Overheid wil participatie in zorgtaken bevorderenSociale partners worden opgeroepen om hierover afspraken te maken in caos

Onderwijs en Scholing:Afschaffing Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA; budget 400 mln)Nieuwe subsidieregeling Praktijkleren (budget: 200 mln verhoging scholingskosten voor bedrijfsleven)

Miljoenennota 2014 (2)Specifiek voor agrarische sectoren:

Positief:Landbouwvrijstelling blijft behoudenVerlaagd energietarief glastuinbouw blijft/lage BTW tarief bloemen en planten blijftVerruiming willekeurige afschrijving investeringenVrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond blijftVerzachting voorgenomen afschaffing zelfstandigenaftrek kleine ondernemersStimulering kredietverlening MKB (mkb investeringsfonds, kredietunie, etc.)Begunstiging duurzaam lokaal opgewekte energie

Negatief:Budgetten MIA, EIA en Vamil met elk 10 mln verlaagdVerhoging dieselaccijns met 3 ct / liter voor BTWAfschaffing diverse kindregelingen, hoger eigen risico ziektekosten, etc. in de priv-sfeerNieuwe subsidie praktijkleren met minder budget/hogere scholingskosten werkgevers

Miljoenennota 2014 (3)Aanpassingen tov Miljoenennota 2014:

Lastenverlichting:Terugdraaien bezuiniging zelfstandigenaftrek (300 mln)

Lastenverlichting bedrijven Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt.

Lastenverzwaring:Leidingwaterbelasting Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd voor bedrijfslevenVermindering budget subsidies bedrijfsleven

Begrotings-Akkoord (1)11 oktober 2013Aanpassingen tov Sociaal Akkoord april 2013:

Verplichting 5.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk in 2014 (beoordeling of quotum ingevoerd wordt eind 2015)

Flexwerkers komen eerder in aanmerking voor een vast contract (invoering ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maanden) per 1-7-2014)

WWers moeten na 6 maanden passend werk accepteren per 1-1-2015

Bevorderen langer doorwerken ouderen/AOW-gerechtigden

Begrotings-Akkoord (2)11 oktober 2013

Agrarische caos en cafetariaregelingDiana BuitenhuisAdviseur WerkgeverslijnLooptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014

Werkgroep levensfasebewust personeelsbeleidConclusies en aanbevelingen aan regiegroep

Overleg regiegroep

Start onderhandelingen omstreeks april 2014

Horti Bedrijfsschool

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Cao GlastuinbouwLooptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013

Overleg met regiegroep plaatsgevondenInstroom bijzondere doelgroepenLoonparagraaf

In december eerste cao-onderhandelingen

Traject nieuwe functiewaardering:Overleg over hoeveelheid functie omschrijvingen (per sector?)

Cao DierhouderijLooptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014

1x per 2 maanden overleg met regiegroepWensen en verwachtingen moeten uitmonden in een voorstellenbriefCao wasstraat

Suggesties voor de cao-onderhandelingen?

Traject nieuwe functiewaardering:Functieomschrijvingen per sectorStreven eind van het jaar gereed

Cao Open TeeltenFiscale voordelen voor werkgever en werknemer door uitruil van loon met werkelijk gemaakte meerkosten voor verblijf in Nederland:ReiskostenExtra kosten tijdelijk verblijf (levensonderhoud)Huisvesting

Collectieve regeling voor LTO leden geldig tot en met 31 december 2014.

Tussentijdse evaluatie.

Streven om de regeling na overeengekomen looptijd voort te zetten.

Cafetariaregeling

- - - vragen ? - - -

Vitaal werkgeverschap=succesvol, toekomstgericht werkgeverschap

Danille RoyakkersManager HAERkrapte op arbeidsmarkt, mn in land- en tuinbouwversnelde verhoging AOW-gerechtigde leeftijdInspanningsverplichting mbt mensen met arbeidsbeperkingde werkgever (vervuiler?) betaalt: ziekte, WIA, WW?werkgever ook verantwoordelijk voor (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen van werknemer economisch moeilijke tijden, prijzen onder druk / schaalvergroting en professionalisering / concurrentieslagemancipatie medewerker, afstemming werk-priv

Ontwikkelingen omgevingniet alleen: hoe doe ik het met mindermaar vooral ook: hoe doe ik meer

afwegingen mbt inrichting organisatie (inventarisatie toekomstige personeelsbehoefte, afstemming met personeelsbestand en oppakken eigen arbeidsuitdagingen

haal mr uit je investering: stimuleren van gedreven en bevlogen werknemers

. maar hoe doe je dat dan?

Toekomstgericht werkgeverschapOm u hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de LLTB

in samenwerking met HAER Advies

middels een bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt

een bedrijfsscan en een white-paper.

Project: Vitaliteit in Bedrijf

Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf

Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf5 onderdelen:

Vitaliteit in beleid Naast de bedrijfseconomische zaken bent u ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Hoe is dit in uw bedrijf geregeld? Vitaliteit in verantwoordelijkheid U stuurt uw mensen aan en controleert. Veel medewerkers functioneren echter op hun best bij de juiste mix van vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe is de situatie in uw bedrijf?

Vitaliteit in betrokkenheid Weet u cht wat uw medewerkers willen bereiken, waar hun kwaliteiten liggen, wat er speelt in hun priv-situatie? En bovenal: doet u er iets mee?

Vitaliteit in inzetbaarheid Behoud van productiviteit, en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte of beperkingen is van groot belang. Hoe gaat uw bedrijf hier mee om?

Vitaliteit in mobiliteit Stimuleert u uw mensen om zich te ontwikkelen, om beter te worden in hun vak, om na te denken over hun loopbaan?

Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf

Adviesrapport: Vitaliteit in Bedrijf

uw scores in beeld:aangevuld met per onderdeel een passende adviestekst

White-paper: Vitaliteit in BedrijfVitaal en toekomstgericht werkgeverschap, hoe pakt u dat aan?

Het white-paper biedt praktische voorbeelden, tips en verhalen van agrarisch werkgevers.

Wat doen ze precies, hoe doen ze het, en wat levert het op? Wat zijn de succesfactoren?

Praktische toepasbaarheidVanzelfsprekend is er geen one size fits all oplossing. Elke werkgever zal zelf moeten bepalen welke maatregelen binnen zjn bedrijf nodig, haalbaar of wenselijk zijn.

Vitaliteit in Bedrijf biedt:

een globale indruk van de manier waarop uw bedrijf op de verschillende onderdelen bezig is

laat u inspireren door collegas

de mogelijkheid tot verdere ondersteuning

Vitaal werkgeverschap:Onderneem tijdig en systematisch actie!

- - - vragen ? - - -

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)Hans Koehorst

Dekkingsgraad ultimo september: 107,7%Boven vereiste min. dekkingsgraad; Ingezet herstelplan is vooralsnog voldoende (vlg DNB); geen premieverhoging; geen verlaging pensioenuitkeringen

BPLOntwikkeling dekkingsgraad

2006: ongeveer 6 miljard2013: ongeveer 10 miljard

BPLOntwikkeling pensioenvermogen BPL

Oorspronkelijke voorstel Kabinet:Pensioenfondsen konden kiezen uit twee modellen:

BPLPensioenhervorming KabinetReel contractVoorwaardelijkeaanspraakBinnen aanspraak geen verschil tussen nominale opbouw en indexatieNominaal contractVoorwaardelijkeindexatieNominale aanspraak harder dan toekomstige indexatieNieuw voorstel Kabinet (per 1 oktober 2013):De gulden middenweg: Een model met elementen van beideFinancile schokken uitgesmeerd over langere termijnZorgvuldig omgaan met indexatie over generatiesStabielere premiePer 1 / 1 / 2015 in werking, maar details nog nader uitgewerkt

BPLPensioenhervorming Kabinet

Nieuwe wet versterking bestuur in werking

Paritair bestuursmodel BPL (werkgevers, vakbonden, gepensioneerden en evt deskundigen)

Nieuwe Bestuursmodel BPL:Uitbreiding Bestuur1 GepensioneerdenMax 2 externe deskundigen

Toezicht:Instelling Raad van Toezicht

Medezeggenschap:Samensmelting Verantwoordingsorgaan en Deelnemersraad

BPLAanpassing BestuursmodelLTOLTOLTOVHGCumelaDeskFNVFNVFNVGep.CNVDeskLTOLTOLTOVHGCumelaFNVFNVFNVCNVFNVwww.bplpensioen.nl

Informatiebijeenkomst voor deelnemers van BPL:13 november, 18.30 uur, St Oedenrode (aanmelden via website www.bplpensioen.nl)

BPLMeer informatie

- - - vragen ? - - -

ArbeidsmigrantenHans Koehorst

Aanscherping van beleid: wat is wel mogelijk en wat niet meerLLTB: focus op eenduidigheid in regels/beleid tussen gemeenten

Zorg voor voldoende goede huisvesting (opgave van Rijksoverheid)LLTB: short stay op agrarische bedrijven voor tijdelijke werknemers moet mogelijk blijven

Legalisering bestaande locaties/aanpassing bestemmingsplannenLLTB: initiatief bij gemeenten, maar biedt ondernemers helderheid in wat ze kunnen en moeten

ArbeidsmigrantenBeleid gemeenten en inzet LLTBLeges:LLTB: beperk kosten die ondernemers moeten maken om gedoogsituaties om te zetten naar gelegaliseerde situaties

Vergunningverlening en handhavingLLTB: zorgvuldige vergunningverlening en handhaving en optreden indien nodig

Werken aan integratie van arbeidsmigranten:LLTB: huisvesting op het boerenerf draagt bij aan integratie van arbeidsmigranten

ArbeidsmigrantenBeleid gemeenten en inzet LLTB (2)2012: Uniforme norm goede huisvesting:Gezamenlijke afspraak uitzendorganisaties, gemeenten, overheid en vakbonden en werkgevers (LTO/LLTB)Doel: Voorkomen uitbuiting en eenduidigheid over goede huisvesting

2013: Doorontwikkeling uniforme norm naar Keurmerk Flexwonen:Vrijwillige certificeringVoor alle bedrijven en organisaties met huisvesting voor arbeidsmigrantenAudit huisvesting obv uniforme norm door certificerende instellingBij goedkeuring verlening keurmerk door SNF

LLTB: Bevordering goede huisvesting; geen voorstander van verplichte certificering

www.normeringflexwonen.nl

ArbeidsmigrantenHuisvesting

Pilot LLTB: Certificering huisvesting arbeidsmigranten

6 ondernemers uit verschillende sectoren en typen huisvesting

Leerervaringen

Problemen

Noodzakelijke veranderingen in het systeem

Kosten en toegevoegde waarde

ArbeidsmigrantenHuisvesting (2)

- - - vragen ? - - -

Nieuwsvoorziening, Werkgeverslijn en Kennisbank ArbeidDiana Buitenhuis

(uitvoering en ondersteuning bij)

Informatievoorziening

op gebied van arbeid en werkgeverschap

aan leden LLTBWerkgeverslijn: telefonische helpdesk

Kennisbank Arbeid: www.kennisbankarbeid.nl

Maandelijkse Nieuwsbrief en Werkgeversdesk LLTB/HAER

Berichten in wekelijkse Nieuwsmail LLTB

Ledenbijeenkomsten najaar (LLTB, Werkgeverslijn, HAER)

Informatievoorziening Leden

Informatievoorziening Leden (2)Gebruik Werkgeverslijn neemt toeTotaal Landelijk(LTO Noord, ZLTO, LLTBTotaal LLTB

Werkgeverslijn

WerkgeverslijnVoor eerstelijnsvragen over wet- en regelgeving op gebied van arbeid en werkgeverschap:

0475 35 27 07 (ma t/m vrij 08.30 16.30 u)

E: [email protected]

www.haer.nl/helpdesk/

Drie actuele, veel gestelde vragenHoeveel werkgeverslasten moet ik betalen over het salaris van mijn medewerker?

Modernisering Ziektewet: wat is het precies en wat betekent het voor mij als werkgever?

Ik wil graag een BBL-er aannemen: wat moet ik allemaal regelen en waar moet ik op letten?

Kennisbank ArbeidSoort digitale encyclopedie, waar tal van onderwerpen in worden toegelicht en met veel links naar achterliggende informatie of voorbeelddocumenten.

Het beheer van de gegevens is centraal geborgd bij een landelijk redactieteam, waar namens de LLTB HAER in vertegenwoordigd is.

- - - vragen ? - - -

Dank voor uw aanwezigheid

Einde50Grafiek120066.27200620076.58200720087.16200820097.47200920108.7201020119.0520112012102012Q2 201310.3Q2 2013

Kolom1miljardKolom2

Blad1Kolom1miljardKolom220066.2720076.5820087.1620097.4720108.720119.05201210Q2 201310.3