Actualiteiten leven 2010 ii

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Een kort overzicht van de juridische en fiscale ontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen.

Transcript of Actualiteiten leven 2010 ii

  • 1. Actualiteitenleven2010II Mr.BouweMorremaMiF www.adfidius.nl 2november2010

2. ActualiteitenActualiteiten i b i Nieuwpartnerbegrip AOW Redelijketermijnbijloonstamrecht JurisprudentieJurisprudentie Kapitaalverzekeringen LijfrenteverzekeringenLijfrenteverzekeringen Loonstamrechten Internationale ontwikkelingen Internationaleontwikkelingen Toezicht 3. Nieuw partnerbegripNieuwpartnerbegrip Gehuwd GeregistreerdGeregistreerd Notarilesamenlevingsovereenkomst+GBA Aanvulling GBA met kindGBAmetkind Opgenomenin(elkaars)pensioenregeling G lijk i i Gezamenlijkeeigenwoning 4. Impact eigen woningregelingImpacteigenwoningregeling Begripeigenwoning kostenenlastenopdebelastingplichtigeofzijnp gp g f j partner drukken Tweejaarsregeling einde partnerschap Tweejaarsregeling eindepartnerschap datgedurendedieperiodedewoningzijn ( ) b hikki gewezenpartner ()terbeschikkingstaat VerhogingKEWvrijstellingbijoverlijdeng g j g j j partner 5. Impact overigImpactoverig Vereenvoudigingoverdrachtwaardevrijstelling box3(metterugwerkendekrachtvanaf2010)( g ) Overganglijfrenteoplevenpartnerof gewezen partner (nabestaandenlijfrente)gewezenpartner(nabestaandenlijfrente) Toedelingloonstamrechtbijbeindiging samenleving Standaardbegunstiging: let op de omschrijving Standaardbegunstiging:letopdeomschrijving vanhetbegrippartnerindepolisvoorwaarden 6. Algemene ouderdomswetAlgemeneouderdomswet Aanpassingjaarruimteberekening 17%wordt15% Werktdoornaarinhaaljaarruimte (N ) i (Nog)geenaanpassing: Lijfrentevormen Wettelijkegrenzenomzettingstakingswinst Dotatie oudedagsreserveDotatieoudedagsreserve Toegangoudedagsreserveenjaarruimte 7. Redelijke termijn bij loonstamrechtRedelijketermijnbijloonstamrecht A d t ij d bij lijf t k i ! Anderetermijnendanbijlijfrenteverzekeringen! Redelijketermijnvooraankooppu l d Bijleven6maanden Bijoverlijden12maanden R d lijk t ij bij t lli bl kk d Redelijketermijnbijstallingopgeblokkeerde derdenrekening advocaat,notarisoftoegelaten stamrechtuitvoerderstamrechtuitvoerder 6maandennatoekenning Bij overschrijding aannemelijk maken datBijoverschrijdingaannemelijkmakendat redelijketermijnnietisoverschreden 8. Jurisprudentie kapitaalverzekeringenJurisprudentiekapitaalverzekeringen Nietnadrukkelijkindeboedelverdeling betrokkenlevensverzekeringaangemerktalsg g overgeslagengoedinzinart.3:179lid2BW Hof Leeuwarden 24102010 LJN: BN5052 HofLeeuwarden24102010,LJN:BN5052 9. Jurisprudentie lijfrenteverzekeringenJurisprudentielijfrenteverzekeringen h i f k l id k Onterechtepremieaftrek leidtooktot vergrijpboetealsadviseuraangifteverzorgt HofArnhem14092010,LJN:BN8817 Tenonrechteafgetrokkenpremiestellenmeeg p voorsaldomethode Conclusie AG Niessen 09092010 LJN: BN8057ConclusieAGNiessen 09 09 2010,LJN:BN8057 Nihilstelling partneralimentatietast begunstiging alimentatielijfrente niet aanbegunstigingalimentatielijfrentenietaan Hof'sHertogenbosch01042010,LJN:BL9985 10. Jurisprudentie loonstamrechtenJurisprudentieloonstamrechten OntslagvergoedinggenotenalsstamrechtBV hetbedragdoorstortzonder:schriftelijkeg j overeenkomst,daadwerkelijkebetalingrente en afspraken over zekerheidstelling/aflossingenafsprakenoverzekerheidstelling/aflossing HofsGravenhage 21052010,LJN:BM9538 Aardontslagvergoedingbepaaltofdezeinde boedelverdelingwordtbetrokkeng RechtbankZutphen 18102010,LJN:BO1698 11. InternationaalInternationaal Aankooplijfrentenavertrekbuitenland Notificatieofinitiativetest?f f Kapitaalverzekeringmetlijfrenteclausulena emigratie belastingvrij declausuleren/afkopenemigratiebelastingvrijdeclausuleren/afkopen ConclusieAGNiessen 20092010,LJN:BO0391 AftrekAOVpremie betaaldaanbuitenlandse verzekeraarverzekeraar HogeRaad22102010,LJN:BM0497 12. InternationaalInternationaal Eindesekseafhankelijke tarieven? ConclusieAGKokott 30092010(TestAankoop)( p) Inbreukprocedure:volgensECmoetde precontractuele informatie vr het sluitenprecontractueleinformatievrhetsluiten vandeovereenkomstwordenverstrekt PersberichtEC(IP10688) 13. ToezichtToezicht Toezichthouderisgeen(gratis)adviseur! RapportNationaleOmbudsman30092010pp