zalawad 9-09-2012

download zalawad 9-09-2012

of 2

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of zalawad 9-09-2012

 • (t.Lw..) ktk,k.8ktk nuh{kt u ko nuk kzk

  fhkuz wo xh kusk {kxu{tswh fko nk su{kt k ykX fhkuzkhe xh fk{ fkowt skekfee hf{ khe nuh{kt woxhk fk{{kt {kuxkku k[khkke Vhek fhk wshk fukheykkuu Sk fufxhu kfhkku yku fhk kx {[eu Au.

  k rku ywkh ktknuhe hk{kt yke yku Aukhu nuhk rfk {kxu fhkuzkuYeke kLx wo {ke khk {tswhfhke ne su{kt kzk fhkuz Yekwo xh kusk {kxu {tswh fhkknk.S.w.ze.e.yu nuh{kt y{wfskyu s xh ke Au yu y{wfskyu xh ke s ke yunk yk xh t s Au.ee hkuz

  e k kt xhk Zktfk wheek Au yu nuh{kt k ykXfhkuze xh{kt yuf fufykuk ke.hfkh kuke xhknkW fuf {kxu yuf fhkuzYekku [o kke kLx s{uke kfe Au suke xh fuxekR Au yu fkuRu h s zu

  fuf ykuku xh [kw kkkutke ku we kku ? {kxuhfkhe fhkuzku Yewke kLxku fhe {kuxku k[kh yk[koehswyk wshk fukhe ykkuuykkh whkk kku ykkktehke yk xhe kwhuLh Sk fufxhu yke Au.

  CMYK

  CMYK

  hrkh, kk. 9-9-201h, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  ktk wo xh {k{uktehke kk yku

  MkwhuLLkkh, kk.8MkwhuLLkkh rsk{kt Auk

  kkt[ rMkke yrhk {u Mkkhe[kw Au khu rLkkhu kkkzLkktZk{kt h3 {e.{e., Mkkk{kthk {e.{e.ku{s kh, {qeyLku kkxze{kt hMkke kkxkhMkLkkt Mk{k[khku k kk Au.yk{, kkkz ktkf{kt yrhk{u MkkheLkkt kku kekLkkkke, kMk[khLkwt yLku ukekkfLkwtr[k Mkwwo Au. Mkkk hMkkLkktkku sMkt[ kkkt s{eLk{ktkkeLkkt k [u ykk Au.Mktkkt Mke{ yLku kk{ kkkuMkrnk skku{kt hMkkLkk tkku Lkk LkehLkwt ykk{Lk kwAu. yk{, yk-kk yLku MkokhMkke {knkuke skkkk

  wnk kLku Au. rLkkhurMk hr{kLk kkkzk tkf{kt hMkuk hMkkekkxkLkk t kku fk tyrLkALke kLkk LknkLku nkukLkw t ktkLkkt [kukzuLkku tkw Au.

  LCBLkk nexkh ytku RRMkuLku kkkMk

  43 kLkk kY fuMk{kt 8 kLkku kkuz ? ykES rMkLnk [kUkt

  Mku. ykESyu kkkMk MkkUkkk kkkz kkueMkkuzk{ktnh, nu nexkhLkk kkkLkku ktzku Vqxu !

  (ruk rkrLkr) y{kk, kk.8

  ktkk-fwzk kkkkMk LkSfkekfzkuk 43 k YrkkLkk kYfh{kt yuMkekeLkk [kuMknexkhu ykX k Yrkk{ktfALkk Lkk{e[k kwxukhLkuAkhkLke fhue [ukke ykE.S.f[uhe k [kUfe QXe Au. Mktu{ktAkkuk yk MkLkMkLkeusynukLkk kku Mku. ykE.S.e Mknkyu Mk{k rfMMkkLkeknufefkk fhk ykh.ykh. MkuLkuyku ykku Au. ykk kkueMkkuzk{kxu ftfYk kLke kuknexkhLkk kkkkuLkku zku nuVqxkLke ykkke rLkckkLk kkueMkf{o[kheyku wwk kLke kk Au.khu nexkh yLku kuLkk ku-kMkkkekhkuLke xkufeLke AkkeLkkkkrxk Mkkk {ktzk Au.

  MkwhuLLkkh kuf kE{kkt[u$ kYLke 14,500 kkuxkuheLku ske xfLku ktkk-fwzkkkkkMk kkMku kfze nke yLku ykrfMMkk{kt {kk yuf zkEhLke shkfz kkke nke. zkEhLke kkMkuk {kk yuf s {kukkE yLku ku{ktyuf s Lktkh nkukLkwt ykuLk hufkuzokokk tfkLkk yLkuf {wkyku Qkkk nkk. yk xLkk{kt yuMkekeLkk[kuMk nexkhu hkuz khke s yk{k {kkLkkhk fALkk Lkk{e[kkYLkk ukkheLke Mkkku kxkkxku

  fheLku kuLkwt Lkk{ Lkn kuk kkkkuykX k Yrkk{kt Mkkuku fkuonkukLkwt kkueMkkuzk{kt AkLkk qu[[kok kwt nkwt.

  kkkzLkk kkueMkktk{kt kkeyk [[koLku Mktuu un ykkuyLku knue MkxuBkhLkk hkus ykxLkk fh{kt kfok {wkyku MkkkuMkLkMkLkeus ynuk rMk kkktkkueMkkuzk{kt Mkkkxku Mkhekku nkku. yk {k{ueLkw t Mktfuk {kxunexkh ykr{tzeyu nkrkkt {kheek, k kuLke k{k{fkurku Lkkfk{ Lkeze nke, fkhfu kuLkk fkhLkk{kLke kt AufykE.S. f[uhe Mkwe knkU[e kEnke. yuMkekeLkk yk nexkhLkkyk nexLke rkkku kLku ykkkMku. ykE.S. e Mknk k [kUfeQXk nkk yLku yk {k{u khk shurkz rhMkkuLMk MkuLku zkkqofLkekkkMk fhkLkk yku ykk nkk.ykh. ykh. Mkuu k xLkkLkektehkkLku kLku ELku kkkMkLkk[ku krk{kLk fhe ek Au.

  hr{kLk{kt, MkwhuLLkkhyuMk.ke. hkuL Mku kMktuLkk ynukLku ktehkkkeeku nkku. yu{u skwt nkwt fu,Mk{k {k{k{kt Mk[kELkk {qMkwe sk{kt yku yLku

  fMkqhkhLke Mkk{u Mkk{kt Mkkfkokne fhk{kt yku.

  kkkz kkueMk rzkkxo{uLx{kxu ftfYk kkkk yknexkhLkku fku nu kqhku kkuAu. ykh Mkwe ykk s fkXk-

  fkkzk fheLku W[ yrfkheykuLkuk Mkkk kuh{kkuo kuhk{kt MkVhnuk nexkhLkk kukkkt nufk{kt ykk {ktzk Au.nexkhLkk kkku huku ykkkyLku Mku. ykE.S.yu kkuku yk

  {k{k{kt hMk ukk kkkzLkkrLkckkLk kk ueMk f{o[kheykuwwk kLke kk Au.ykk, nexkh ykr{tzeLkk {kU kh fke kne Zesk kk{e Au.

  yk kteh kkkk Au,{U ykhykh MkuLku

  kkkMk Mkkutke ee Au.- r rMkLnk

  (huLs ykES-hksfkux)

  MkkkLkk {q MkweknkU[eLku fMkqhkhLkuMkk Mk fhku.

  - hkuL Mk(yuMk.ke.-MkwhuLLkkh)

  nk, y{u nexkhLkk{k{u kkkMk Y fhe

  ee Au - yu{.ke.Lke

  (keyuMkykE-ykh.ykh. Mku)

  fkuu wt fkwt ?

  hurkz rhMkkuLMk MkuLkk Mkk RLMkuxh yu{. ke. Lkeyuyk {k{u kk fhkkt MktuLku skwt nkwt fu, nk, 43kLkk kY fh{kt fALkk kwxukhLku Akhk{kt

  ykku nkukLkk {k{u y{u kkkMk Y fhe ee Au.k{k{ kkMkktLkku zkkqof ykMk fheLku AkLkkeLkfhk{kt yku.

  ykh.ykh. Mku khk kkkfe kkkMkLkku {{kx Y....

  43 k YrkkLkk kY fh{kt ykX k YrkkLkkukkuz fhLkkhk yuMkekeLkk nexkhLkku yuf fkixwtrkfMkkku s kYLkk Mkk{kt Mktzkukuku nkukLke rkkkuknkh yke Au. yuMkekeLkk [kuMk nexkhLkk eus kkueMk kuLku nkk kke fke Lkke yLku ykke s ku

  kkukkLke Sk kh {wMkkf kLku Au. u fu, yk Mk {kkkYLkku s ukku Lkke fhkku. Mkk{kL {kMkkuLku LkkktLkeehkh fheLku 12ke 15 xfk suwt ks k Mkqe hkkuAu. yk{ Akkt, kuLkku Mkkku yuMkeke{kt fkohk nkukkekkueMk kuLkk kh nkk Lkkkk y[fkE hne Au.

  nexkhLkku fkixwtrkf Mkkku s kwxukh !!

  ykh.xe.ykR,yufxeux fkiefxuu skufu kzk fhkuz {tswh kknk htw {kk k ykX fhkuz khe yk{u{ fk{wY fhe ew Akyks we xh [kw kR ke yu yuf fhkuz nkWet fufe kLx khe xhk fuf s ykk ku xh fue heu kk {kxu ykkh kkufukhe ykkuu xMk ke {kt fhe ne.sue fufxhu kyke Au.

  fLkuLk s Lkke ykkk,kxh fu{ kk ?

  Sk fuxfh r knu skufu ktk wo xhe k ktfk{yuLS.u kku hke ktyrfkhe khk fhku.

  kt yrfkhe-yurLsrLkh khk k ku

  kkkz{kt yrhk {u{nuh

  euskwhLkkuzk nkEu

  kh kkitkuLkk{]kkukku

  {kt

  euskwh swLkk ykuxkuE kk hkuzke uzk nkEu khV skLkk swLkke {w {kko WkhfkuE yk MkMkku kkitkuLkk {]kkukku sukfu Mkkzk,kuxLke kku,fkkuk fkLk sukyukku Lkke kk nkk.kufkLkk kkihkk u{e skekE kuzkkE hkkhe kkkku{Lke xe{u yk ~ ukk Wfe WXk nkk.yLku yk f] yk[hLkkhLku kue fkZe fzffkokne fhk ktkLku hswykk fhe nke. (Vkuxku : Lkhukehe kkuMk{e)

  k ykX fhkuzk [oe xh{kt {{kuxwt fkiktz kke tfk

 • CMYK kkkz-h

  CMYK

  SUNDAY, 9 SEPTEMBER 2012SANDESH : AHMEDABADII

  rhkk{kt kuMkkLke Lkk kkzkkt Ahe zu nw{kuMkwhuLLkkh : [kuxek {Vkekkhk-1 {kt hnukk hkswkE kkkE Mkwhukfkue kkukkLke rhkk kuk {kxu Lkkkk{ hkuz Wkh yku Lkkk Wkh kknkk. rhkk kuELku khk Vhke ukyu rhkk{kt kuMkk kkkku nhMkwhkEkkukkkE uekwsf (hu.kkLkkZ hkuz, [kuxek) yu rhkk We hke nke.khtkw hkswkEyu rhkk{kt kuMkkLke Lkk kkzkk kkuk[ke fhe W~fuhkE sEkkukkLke kkMku hku Ahe ke nq{ku fheLku hkswkELkkt ktLku nkku kkkkkLkkt kku Eyku knkut[kze nke. yk kLkk ytku nq{kkuh Mkk{uVrhk LkkutkE Au. MkkkLke kk{ktke fkuBwxhLke [kuhekze,Mkkk : Mkkk kkwfkLkk ktrkLkkh kk.kk{kt kk kk. h1ykukMxLke hkkeLkk fkuE k Mk{u kk{kt kuh fkuMkh ku fhe kkLkkY{Lkk kkk kkuze ku{k ku fhe Y{{kt hku fkuBwxh rft{k Y.1hk00 LkefkuE yk Mk [kuhe fhe kkLke Vhek kkLkk rkf ykufkE{kkkE zkeyu Mkkk kkueMk MxuLku k fhke Au.Mkkk{kt ese uh kLkkk 4 kwykuLkk {kukkze,Mkkk : Mkkk{kt kksrs Mkkku {uhkLke khk{e kE nke.su{k 3 #[ hMkk kzkk yk kk Mkok kke kke fhe ew nkw. su{kMkkk kkwfkLkk Lkkue kk{LkkLk [kwhkE uhkE kuhek Lkk k Wkhrse kzkk {kuk rLkksw nkw. skhu ke kLkk{kt Mkwk{zk kk{LkeMke{{kt LkxwkE {kELke utMk Wkh rse kzkk {kuk rLkksw nkw.yLku ke kLkk{kt k kk{u {ukkE SkkELke UMk Wkh rsekzkk {kuk rLkksw nkw. skhu [kukk kLkk{kt MkkkLkk Lkk kZ rMkkh{ktrs kktkLkk kuf feoxke whksrMktn zkuzekLke kk Wkh rs khkzkk {kuk rLkksw nkw.

  kkkz [uBkhLkkt {w-Wk{w rLk{kk MkwhuLLkkh : kkkz [uBkh ykuV fku{Mko yuLz ELzMxeLkkt ykkk{e ykukMx-

  h013 MkweLkkt nkuukhkuLke he fhkE nke. su{ktk0 {kt {w MkkLku rLkukkE kn kkk Wk{w{LkekkE {nukkLke MkkoLkw{ku he fhkE nke.yk Wkhktk fkhkukkhe Mk khefu rkeLkkE

  xkuek, fkkE h{kuhk, f{ukE Mktk, rkfkE kn, MkwhukEMkku{kwhk Mkrnk 17 fkhkukkhe MkkuLke he fhk{kt yke nke. ku{sfku.ykux Mk MkkLku LkrLkkE Mkte, rn{ukE kn, kweLkkE rkue,MkwrLkkE kue Mkrnk 9 MkkuLku rLkwfk fhkkk nkoLke kke AkE sk kk{eAu.[wzk kku rs rkMk wk Mkt{uLk kuwtkze : hksLkk Lk yLku kkoh {tke rfhexrMktn hkkLkk yk MkkLku [wzk

  kku yksu rs rkMk wkMkt{uLk kuw nkw.su{kykkk{e [wtxeLku yLkwkeLkukze yLku [wzk kkwfkLkkkhke sLkkk kkxeoLkkwkLkkuLku fk{u kke sk nkffhk{kt yke nke. ykfkof{{kt ku kskLkk

  yfkkuLk {kue, wk kskLkk nkuukh kE,kikk{kE,LkkkhkE,rsk ksk {nk{tke skekE,kLkfrMktn hkk,f]rMktnhkk,k]ehksrMktn hkk,kikk{kE {u{fek,hrkMktn k[h,rfkuhrMktnhkk MknekLkk fkofhku WkrMkk hnk nkk.kkkzLke rr kkyku{kt rkf rLk QskkuMkwhuLLkkh : kkkz uWyk kkxekh Mk{ks fue {tz Mkt[krk kkr{f,

  {kr{f yLku W[kh {kr{fkk{kt rkf rLkLke WsefhkE nke. su{kt 70 suxkrk k e o - rk k e o L k eyk uy uyk[ko, rkf, fkfo,kkkk khefuLke fk{keheke kkLkwt MkV Mkt[kLkfhu. yk Wkhktk MkwhuLLkkh

  nuhLke MkLLke Mfk, whku fezMk, MrMkf Mfw, rLkk Mfw, Mktfk rk,rkYkke rk, Mkhkh kxu rk, k{e {kkk Mfw MkrnkLke{kuxkkkLke kk{kt rkf rLkLke Wse fhk{kt yke nke. ku{s ktkkkkwfkLke nk{kwh kkr{f kk{kt rr fko{ku kuSLku rkkeoykuyu kkukusMk{k kkLkwt Mkt[kLk kkk rk fko fhu. yk fko{Lku MkV kLkkkkkLkkt rkf r{kE fkukhk MkrnkLkkt yk[o-rkfkuyu snu{k WXkenke. skhu MkkzkLke Mkhfkhe W[kh {kr{f kk{kt zku. Mkokehkkf]Lke k{kt rkf rLkLke Wse fhk{kt yke nke. su{kt fw kkLkkt40 suxk rkkeoykuyu kk eku nkku.ku{s rkkeoyku khk fk] MkkokuE nke. su{kt k{, rke yLku k]ke Lktkh {ukLkkh rkkeoykuLkukkLkkt yk[ko khk MkL{kLk fheLku rkf rLk Wskku nkku.yikkurkf {kkoof Mkur{Lkkh kukukze : rsk WkukfuL, MkwhuLLkkh khk hks MkhfkhLkk Wkuk rkkLke

  yikkukef rLkrk h009 ytkkokrtr kkuMkknf kusLkkykuLkefkhe kkk {kkooLkLkk nukw{kxu kze nuhLkk ykkWkukfkh kkkwkESLkkkLkk yk MkkLkuheuhk nkux kku {koofMku{eLkkhLkwt ykkusLk fhk{kt

  ykw nkw. yk Mku{eLkkh{kt rsk Wkuk fuLLkk sLkh {uLkushyuMk.ke.kh{kh,kkhkuSk,kkrk yLku kUf {uLkush wke kkk kzukkheyukuMkeuLkLkk k{w VhkE fkuXekLke WkrMkke{kt kze nuhLkkukkheykuLku Wkuk Mkkke hkuskkheLke kfku kwhe kkzk {kxu rr kusLkkykukkk MkkMkezeLke {kneke ykkk{kt yke nke. yk Mku{eLkkh{kt kze nuhLkk{kuxk ukkheyku kkk Wkukfkhku nksh hne Mku{eLkkhLkku k eku nkku.u rh[o shwt r{ku[ fhkwtktk : ktk fkuusk rLek zku.rfkR u yu zku.iukkR

  hkhekk ykk kuke341 fkuusku ife k{ yufekku u sowto.hS.fhkk kih kwoAu. yk tu sok [eVyuzexh yu rLekzku.rfkRyu soku nuwyu Wkuek kok

  skwt nkwt fu yk eh hewz so{kt fke kk huf tkuku {ks {kxurhk{ke