07-09-2010 Zalawad

download 07-09-2010 Zalawad

of 2

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

CMYK {tøk¤ðkh, íkk. 7-9-2010, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk yk yfM{kíkLke Ãkku÷eMk Mkwºkku ÃkkMkuÚke «kÃÞ rðøkíkkuLkwMkkh hksfkux ze.yuV.yku.íkhefu Vhs çkòðíkk çke.yuV.rMktÄe íkÚkk íku{Lkk ÃkíLke ðuhLkk {kuxh Lkt.S.6 zeS 4377 ðk¤e{kt y{ËkðkË sðk {kxu Mkðkhu LkeféÞk níkk. MkwhuLÿLkøkh,÷ªçkze, íkk.6

Transcript of 07-09-2010 Zalawad

 • CMYK

  CMYK

  {tkkh, kk. 7-9-2010, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  yk yfM{kkLke kkueMk Mkwkku kkMkukek rkkkuLkwMkkh hksfkuxze.yuV.yku.khefu Vhs kkkke.yuV.rMkte kkk ku{Lkk kLke uhLkk{kuxh Lkt.S.6 zeS 4377 ke{kty{kk sk {kxu Mkkhu Lkefk nkk.

  khu ku{Lke fkh Mkkk nkEu Wkhyku {kuhkz kk{Lkk kkxek kkMkunkEu hMkk Wkh rzkEzh kkMku ktfe hnuk zBkh Lkt.S.su.10 xe8681 Lke kkA zkfkuh uhLkk fkhwMke kE nke. zkfkuh ku k{kh

  yfM{kk{kt hksfkux ze.yuV.yku.ke.yuV.rMkte kkk ku{Lkk kLkeLku ktehEyku knkut[e nke. skhu fkhLkeykkLkkt kkLkku f[hk Lkefe kkunkku. skhu EkMk ze.yuV.yku. rMktekkk ku{Lkk kLkeLku k{ kze

  nkurMkxu Mkkhkh ykk kk wMkkhkh ykuo y{kkLkeMxeOk nkurMkx{kt MkuzkknkukLkwt k {w Au. sktku{Lke rMkrk Mkwkhk Wkh nkukLkwtMkqkkuyu skwt nkw. ykk{kh yfM{kkLkkt kku [qzkke.yuMk.ykE. kkk ku{Lkku MxkVxLkk Mku Mke kku nkku.kLkkLke w kkkMk ke. yuMk.ykE. kktz [ke hkk Au.

  yfM{kk ktf e hnuk zBkh kkA fkh qMke skk yfM{kk Mkoku: zeyuVyku tkkeLku kteh Eyku knkut[e

  etkze nkEu Wkh Mkkk LkSf

  MkwhuLLkkh,kze, kk.6

  Mkkk LkuLk nkEu Wkh {kuhkz kkxek kkMku Mkkhu 9:30 fkfLkkt yhMkk{kt nkEu Wkh rzkEzh kkMku ktf e hnukzBkhLke kkA hksfkux ke y{kk skk hksfkuxLkkt ze.yuV.yku. krhkhLke uhLkk {kuxh zkfkuh wMke skk yfM{kk Mkokunkku. su{kt hksfkuxLkkt ze.yuV.yku. kkk ku{Lkk kLkeLku kteh Eyku knkut[kk ku{Lku w Mkkhkh ykuo y{kk rhVh fhkk Au.

  hksfkuxLkk D.F.O.Lke fkhLku yfM{kk MkwhuLLkkh, kk.6Zk kkwfkLkkt {wtskh kk{Lkekrhekkyu hrkhu Mkktsu ykBfkhkuMkh uhe k kxkxkkk ku{LkuMkkhkh nuX Mkuzkkk Mkkhkhhr{kLk krhekkLkwt {kuk rLkkskk{wtskh kk{{kt kufLkwt {kusw Vhe wnkw. uhkhLkkh kkueMk MxuLkuke{ke rkkkuLkwMkkh {wtskh kk{{kthnukk fkkkLkkt Lk [kwhkewk kh{khLke Mkkku kk nkk.

  hrkhu Mkktsu k fkfu krhekkfkkk (W..33) hu yufk nkk.khu krhekkyu fkuE ykBfkhkuMkh uhe k kxkxke skkku{Lku Mkkhkh ykuo MkwhuLLkkhLke kk-te nkurMkxu Mkuzkk nkk. khtkwMkkhkh fkhkk Lk rLkzkk krhekkLkwt{kuk rLkksw nkw. LkkLkk yuk {wtskhkk{{kt kufLkwt {kuS Vhe w nkw.kkueMku kwLkku Lkkute w kkkMk s{kkhfwhue [ke hkk Au.

  {wtskhLke krhekkyu uhek kxkxkkk {kuk rLkkwt

 • CMYK kkkz-h

  CMYK

  TUESDAY, 7 SEPTEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 11kkkz

  Happy BirthdayrkLMk kkk: yhrfw{kh{B{e: hukkuLkkk{ kMkk (fw){ktz

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  yt uh fx ttu ytt tftu ttuxotEtu fh Vtuxtu sL{ the(6 tote ytuAe{h ntue uEyu) tt ttu Sfe kuwhtu yturV h tksu 3 te hr{t sL{thet yXtrzt nut yte swk .

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ,

  ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  k hkkk uzqkkuLku kkAk kkhuke kkh ykke uk Auuk(Mkt.Lw.Mk.) n, kk.6

  n ktkf{kt {uhkLke yrk{nuh kk uzqkkuLku kkfLkk w WkkLk{uk kkhLke kkke sYrhkk QekE Au. khu yuf khV kkhLke ktkeAu khu y{wf [kuMk kkrkLkk uzqkkuLkukkhkukkh wrhk kkh uEyu kuxwt{kwt nkukLkku ykkuk n ktkf{ktkkkt khu kx {[e kku Au.

  Mk{k kkkz ktkf{kt wrhkkkhLke ytkrsk kuhke [ki nhxLkLke sYrhkk Mkk{u {kk ku nhkkt[Mkku xLk suxk kkhLke VkefhkE Au. ykk Mk{u uzqkkuLku kkukkLkkukkf k[kk yLku kkfku{kt w WkkLk{uk {kxu kuzk{ fhe kzu Au.

  rsk{kt ke {u Mkkike w fkkMkLkwtkukh ytkrsk 30 nh nuxhsuxwt [kw Mkk kwt Au. yuf khVMkkk hMkkk hMkkLkk fkhu fkkMkLkkukkf keku kkku Au. khu kkAkukhkfkkMkLkk kukh{kt kkfLke ]r MkkkhMkke kkkhfke yxfe kze Aukhu ykk s Mk{u wrhk kkhLkeqk sYh kzu Au. khtkw rsk{kt

  kkhLke Vke sYrhkk fhkktMkk ykuAe nkukLkk fkhu wrhk kkh{kxu uzqkku kzkkze fhu Au. n{ktykuk rr kkh zukku Wkh nkwrhk kkh {uk uzqkku u ktkkk nku ku{ nue Mkkhke kkhuk kuzk{ fhe hkk Au. ykkyeLkk Mk{u s n ktkf{kt y{wfkkh zukku Wkh [kuMk kkrkLkk

  kufkuLku s yLku yu k kkhkukkh yLkukkAk kkhuke uEyu kuxe kueykuykke ukke nkukLkku ykkuk ktkfLkk sLkkLkk uzqkku fhe hkk Au. khu yLuzqkkuLku yuf rfku{exh suxekELk{kt Qk hneLku {kk ku kukueLke Vke Mkk{u k uzqkku{kthkuk Vukku Au.

  nLkk uzqk kkukkLkwt Lkk{ kkkkkrk Lkn ykkkLke hku skwt nkwtfu, n{kt yuf [kuMk kkrkLku kkhuEyu kuxwt yLku ku k kkAkkkhuke ykke uk Au. khu y{khu[kh-kkt[ fkf kELk{kt Qk hkkkk {kk kuke k kueLke Vke{ktz kk Au.

  n{kt [kuMk kkrkLku s wrhkkkhLke VkeLkku kkku ykkuk

  MkwhuLLkkh, kk.6fzw-kh hkuz Wkh fzw LkSf

  rLkkhu Mkkhu xuBkku xuk knLkLkeyzVuxu Mkkf ELku hkuz kuMk fhehnuk hknkheLku yzVuxu ELku Akkeku{s {kkkLkkt kku Eyku knkut[kzexuBkkuxuk knLkLkku [kf LkkMke AqxkLkekh kkueMk {kfu Vrhk LkkutkEAu. yk kLkkLke kkueMk Mkwkku kkMkuke{ke rkkkuLkwMkkh {uoLrMktnswkLkrMktn hkk (W..44) (hu.fzw)rLkkhu Mkkhu fzwLkkt kkh{kt MkkfELku hkuz kuMk fhe hkk nkk. khukwhkkx yLku kuVefuhkEke Mke ykukxuBkkuxuk Lkt.S.su.6 yufMkyufMk006h Lkkt [kfu Mkkf ELku sEhnuk {uoLrMktn hkkLku yzVuxu Ekkze E AkkeLkk kku yLku {kkk{ktkteh Eyku knkut[kze [kf LkkMkeAqxku nkku.

  EkMkLku Mkkhkh ykuo nkurMkxuMkuzkk nkk. yk kLkkLke w kkkMkfu.S.fkxkuzek [ke hkk Au.

  fzw kkMku xuBkkuxukLkkt[kfu Mkkf

  MkkhLku yzVuxu eku

  MkwhuLLkkh, kk.6kkkz{kt yk kuo {uhkyu sk

  kkk {kxu Mkkhk r[ku MkSo ek Au. kkufuxef skyu hMkku LkwfkLk kknkut[kzwt Au.

  hksMkekkkwh ke kkwkZ skk hMkk[u hMkke kkeLkkt nuu tkkMksokk ktkfLkkt ku ke k kk{kuLkkthknkheykuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhkukze hkku Au.

  kkkz{kt yk kuo kkfukhMkkLkkt kku Mke{-ukhku yLku{kukkku{kt kke hkLkkt fkhu nu{w~fue MkokLkkt yutk kkoE hkk Au.khu w hMkkLkkt kku hksMkekkkwhke kkwkZ khV skk zk{h hMkk{ktkkeLkkt nuu tkk kkzwt Au. yLkuhMkkLke [u kkkzw kze skk ykktkf{kt ykuk kkwkZ, ytfukek,Lkkhe[kk, hksMkekkkwh khV sk

  ykk{kt knLk [kfku yLkuhknkheykuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhkukze hkku Au. kMk fheLku hkkeLkkt Mk{ukkwkZke hksMkekkkwh sk ykk{kthMkk [u kzu kkkzw yfM{kk Mksuoku{ Au. ku{s hkuStk ykzkWLk fhkk

  rkkeoyku yLku hknkheyku ku{s Mke{-ukhku{kt skk uzqkkuLku yk kkkzkkewk nkkfe kuke kzu Au. ykkehksMkekkkwhLkkt nYk ku{s kkwkZLkktkufkuyu kkfeu hMkk [u kzu kkkzwkwhk {ktk WXke Au.

  MkwhuLLkkh, kk.6kkkz{kt Wkuk-hkuskkh

  Lknek nkukLkwt {uwt ktkk Mk{kkkkzLkkt Wkukfkhkuyu uk{eke ktkfLkkt rfkMk{kt Mknkke kwkzu. yuku {k kksukh{kt Lkkhkuk kkkz [uBkh ykuV fku{MkoLkkt{wu fk fkuo nkku.

  kkkz ktkf{kt ykikurkfyuf{kuLke Mkkku ukkh kuku k rfkMkMkkk kkkz [uBkh ykuV fku{Mkokkuoke fko fhu Au. kksukh{kt [uBkhLkktLkk {w kLke he {kxu kuukuXf{kt wkLk Wkukkrk fkkEh{kuhkLke {w ku he fhk{ktyke nke. Wk{w ku siLk wkyke rkeLkkE xkuekLke hekE nke. Lkk hkuk [uBkh ykuVfku{MkoLkkt {w fkkE h{kuhkyuWkuk yLku ukkhLke fzeLku uzerskLkkt MkkOke rfkMk {kxu Mkkiyu Mkkku{eLku rfkMkLkkt Lkk kh kuk kzu.ku{s {w h{kuhkyu skwt nkw fu,

  ku Mk{u ku {kkooLkLkkt ykukkkzLkkt fuxktf Wkukku {]kkkkLk Au. khu ykk WkukkuLku Vhe kuXkfhk yLku ukkh WkukLku {{kkhkk Mk{ktkhu {kkooLk ekehkukuskLke xfkuh fhe nke.yk{ MkrnkhkkwYkkk kfe ktkf{kt kufku {kxu hkuskkhekk fhk Wkh kh {qfku nkku.

  kkkzLkkt WkukkuLku kuXk fhkMkrnkhk kwhwkkkoLke sYh : {w

  nL kkk: LkekeLkfw{kh{B{e: khkkuLksL{ 2-9-2009hkMkfk

  Vke kkhkukkh fue heku kk Au... ?nLkk y{wf kkh zukku{kt khu kkh yku Au khu

  kkh {uk ktke fkkh nku Au, khtkw kkhLkwt rkhfhkk knukt y{wf kkrkLkk uzqkkuLkk rk ykkWke VkzeLkkk{kt ykkk nku Au. kk{kt Auu Mxkuf Lkke suwtnuh fhkkk kELk{kt Quk uzqkkuyu rLkhk kwt kzu Au.

  Mkkzk yLku kkurhkz [u fh tkkeLku Lkzuku yfM{kkwoxLkkMkwhuLLkkh, kk.6

  kkxze kkwfkLkkt {kMkh kk{Lkk hkuzWkh Mkkzk kkk kkurhkz LkSf{ktykuk ktf{kt ykh-LkkhyfM{kkLkkt kLkkku kLku Au.

  hrkhu Mkktsu {kuxhMkkf yLkuykw rhkk Mkk{Mkk{u xfkkkhMkwkkk kk{Lkkt krhkhLku yfM{kkLkzkk kteh E knkut[e nke.EkMkkuLku Mkkhkh ykuo y{kkMkuzkk nkk. su{kt yufLkwt {kuk rLkkswtnkw. kkueMku xLkk Mku kuze sELkuykw rhkk [kf Mkk{u kwLkku Lkkute wkkkMk nkk he Au.

  yk kLkkLke kkxze kkueMk {kfuke{ke rkkkuLkwMkkh hMkwkkk kk{LkktrLkukE {fkk yLku ku{Lke kLkeMkkuLkkuLk kkk ku kkfku Mkkku {kuxh

  Mkkf Lkt.S.su.1 su fw 6839 ELkuhrkhu Mkktsu k:30 fkfu Mkkzk kkkkkurhkz kk{Lke LkSfLkkt ktf{ktkMkkh kE hkk nkk.

  ku hr{kLk Mkk{uke Lktkh uxkhLke Lke Lkfkuh ykw rhkk ELkuhne{kE WM{kLkkE rMkkkE(Mkkzkkk) Mke ykkk {kuxhMkkf Mkkku zkfkuh ykzke nke.su{kt {kuxh Mkkf{kt kuXuk rLkukE{fkk kkk ku{Lke kLke MkkuLkkuLkyLku Mkkku ku kkfku {kuxhMkkf khkeVtkkukE skk kuykuLku kteh Eknkut[e nke. kkxze kkueMkLku ykkLkkLke kkkt kwhtk s xLkk Mkuknkut[e kE nke.

  rLkukE {fkk yLku ku{LkekLke MkkuLkkuLkLku kteh nkk{kt

  k{ kkxze nkurMkxu Mkkhkh ykuo Eskk nkk. yk ktLku tkkeLku ktehE knkut[kk w Mkkhkh ykuoy{kkLke e.yuMk. nkurMkx{ktMkuzkk nkk. skt krhekk MkkuLkkuLkrLkukE {fkkLkwt Mkkhkhhr{kLk {kuk rLkkskLkwt wk kkBwAu.

  yk kLkkLkkt fkhu hMkwkkkkk{{kt kkk fh Mk{ks{kt kufLkw{kusw Vhe w nkw. yk yfM{kkLkeVrhk {]kfLkkt fkfk ukkhkEykkE {fkkyu Lkkutke nke.skhu Lke Lkfkuh Lktkh ux khLkeykw rhkkLkkt [kf hne{kEWM{kLkkE rMkkkE Mkk{u kkueMku kwLkkuLkkute yk kLkk ytkuLke w kkkMks{kkh zu [ke hkk Au.

  rhkk yLku kkEf ykzkkktku MktkkLkkuLke {kkkLkwt {]w

  k u r WkkMkLkk

  rk kkihe LkkBks]t: Mkqko kk hLkkfk >e rLkftXk ]k, kM{i r fkhk Lk{: rk >>

  n: krk k {kMk{kt ukru {nkuLke kq-y[oLkk kufku rr hekufhkkt nku Au khu nLkk yirknkrMkf huh {nku {trh kku Aukt keMkkeMk koke hksMkkLkke ... k {kMk {kxu ykkk hksMkkLke qu ykk {kMkhr{kLk Mkk k kkkuoh rk kLkke kuLke {nkkq fhu Au. Mk{k MkkihkxMkrnk hk{kt k {kMkLkwt {n Mkruk uk {kwt nku Au. kkh {kMk{kt wkrk kkkk k {kMk hr{kLk khtkhk fnku fu kkkzLkk nLkk krfkuLkekLkkLke yMkh fnku Auk keMk keMk koke rk kuo k {kMkLkk ykk{Lk MkkkuhksMkkLkke ykkk yuf yLkkuk qu ynLkk huh {nku {trh kku yker ykhkLkk fhu Au. fnuk Au fu, hksMkkLke quku ykke YeLkk w fkhnku Au. {kuxk kku k {kMk{kt yuf xtf kusLk uLkkh Lkkkkk Yktfh WVuo Lkkw{nkhksLke kkkuoh rk kLkkk {kxuLke snu{k k {ktke u yue nku Au. kufke yLku [efe {kxeLku yuf{ hkkueLku {kLke su{ Lkh{ kLkkeLku yu{ktkerkku kLkku Au. kwhk fk{kt rSLku hkS fhk {kxu hku yLku yLrkkuyu kkkuoh rkku kLkkeLku yuLke {nkkq fhe nke yu { khtkhkkkyksu k [ke hkku Au.

  hkku sqLke rkku reLk fhe Mkkhu Lkwt rLk{ko fhu: n kku huh{nku {trh kku keMk koke h k {kMku ykkk hksMkkLke qu Lkkw{nkhksLku kkkuohLkk rLk{ko fhk kkA ku fkfLkku Mk{ kku Au. ke rMkuVhe rkkuLku reLk fheLku Lkk rkLkwt rLk{ko fhu Au. yk{ ykku k{