zalawad 20-10-2012

download zalawad 20-10-2012

of 2

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of zalawad 20-10-2012

 • kkueMk Mkqkku khkskk {wsk Lk{ok fuLkkLkwtfk{ [kkwt nkukkerh{kk{Lkk fhk yLkunktMkkwhLkk Mke{ rMkkh{kt{q kkuhkLkku ykrkMkekrhkh qtkzkt kkteLku hnukkunkku. su{kt 11 kwhwkku yLku 6{rnkLkku Mk{ku kkku nkku.kk hkku kwhwkh ykMkkk Mkkuyu yuf {rnkyLku k wrk kh kkfkhkwkuo nkku. kk{kt Mkkhuzhe kuk ykrkMkekrhkhu kkueMkLku fhkkrh{kk{ YhLkk VkuskhxLkkMku knkU[e kk nkk.yLku xLkkLke ktehkk ukkk yuMk.ke. yLkuykE.S.Lku Mk{k xLkkkekfuV fhe nke. kk{ktrskLkk W[ kkueMkyrfkheyku xLkk MkuknkU[e kk nkk.

  kkkuhu 12 ku [khukerzkkuLku nkMkx{ktMkkhkh {kxu Mkuzk{ktyke nke. kk{kt Mk{kxLkk e Mkkk ykRMk{ku Mkk{u kwLkku LkkUezekyuMkkeLku kkkMkMkkUkk{kt yke nke. {qkkuhkLkk ykrkMke krhkhMkkku kLkue xLkk ytku w kkueMk yrfkheyku k [kUfe QXk nkk.

  MkwhuLLkkh :ktkk kkukLkkxe [eLkkuxku Mkkkukfzku rknkhLkkt LkeLkku ekkk{Lkkt MkLku{k ykLkkhMkLku yuMkykuS Mfkuzukku[e ekunkku. kLkkLkkt{q Mkweknkut[k MkLkuMkkku hkey u M k y k u S L k eMfkuzu rknkh MkwekkkMk tkkenke. kwYkhu ykh u f u x { k tMktzkuku yLyuf MkLkukku[e ekunkku.MyuMkykuS MfkuzukLkkxe [eLkkuxkuLkkt hufux{ktzkku MktkkukkS {wekLkuMkkku hkerknkhLkkt LkeLkkuek kk{u MkesE hkkeLkktMk{u yku[kkuAkkku {kkuo nkku.kt yk hufux{ktMktzkuku h{uWVuo hk{uhuLk {wek[ t k k h r k k { k t k ezkkku nkku.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk. 20-10-201h, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  y{kk, kk.19rh{kk{ kkwfkLkk nktMkkwh yLku fhk

  kk{ [u Mke{ rMkkh{kt yuf s krhkhLkk[kh kh kuk kUkhuk kk rskLkk kkueMk

  yrfkheyku [kUfe QXk nkk yLku xLkk MkuknkU[e kkkMkLkku {{kx Y fkuo Au. [khukerzkkuLku Mkkhkh {kxu nkMkx{kt Mkuzkk Auku{s rMkkh kkueMk Ake{kt Vuhkku Au.

  [khu kerzkkykuLku nkMkxu MkuzkE

  [kh-[kh {rnk Mkku kh kkfkh kkkt kerzkLkkkrhkhsLkku nuk{kt Au. ykku rMk fke {sqhe fko kkkhu kkfeLku ykrkMke krhkh Mkqkku nkku khu y[kLkf Mkkkkufkuyu nw{ku fhe nrkkhku kkke kkfkh fhkk krhkhLkkkk s Mkku ytk zhe kk Au kuwt kkueMku skwt nkwt.

  krhkhsLkku nuk{kt

  hukeMx kUkLku kukkkueMkLkk {kAkzk

  nktMkkwhLke rMk{ kkueMk Ake{kt VuhkE

  hkkeLkk 11 kkLkk Mkw{khu k-k wrk kkk yuf {rnk khkkfkh kwhkLke xLkkLku kku rsk kkueMk zk kkLkekkteh kkk yuMkeke keykE [kihe MkrnkLkk MxkVu xLkk MkuknkU[e kkkMkLkku {{kx Y fhe eku nkku. (Vkuxku : MkhVhk kxu)

  [eLkkux

  fktz{kt 1rknkhezkkku

  Lwxe~LkkuLkk skk {wskyksLke kke kRV MxkRLkeMkkike w {kXe yMkh wkLkkuLku kRhne Au. kMk fheuLku fkukkuohux f[hLkkwrLkxku{kt fk{ fhkk wkLkku{kt ykkurMk whe{kt kuMke hnuwt kzkwtnkukke kuykuLke kux kLke Vrhkkue hne Au. keS khV M{kufk sukMkLkLke [qtkk{kt VMkkuk wkLkku{ktk ykhkuLku kkk &ku{kt khkuLkkUkR hkku Au. yk fkhLke kRVMxkR [u nu e{u e{u yksLkkwkLkku{kt hehLkk ykhku kkkkuk]kkk yke hne nku kuwt kke hkwtAu. yuf ytks {wsk nuhLkk 60xfkke w wkLkku{kt kuLke W{hLkk{k{kt ku sLk Lk nkukLkwt k{e hkwwt Au. wkLkku{kt sLk kLkufkhu zkkkexe yLku { suk hkukkkLkwt {k Mkkk e hkwt Au. yuxus nu yksLkk k]k wkLkkuuRxkuMk {kxu fMkhk yLku kufkfhk kk Au. S{ suk wrLkxku{ktk wkLkkuLke Mktk e hne Au. suwkLkkuLku [o khze hkku Au kukwkLkku kMkoLke Lwxe~Lk fLMkx fhehkk Au.

  Mkku^ xuh ftkLke{kt fk{ fhkku Skhfnu Au fu, {khe 27 koLke W{h {wsk

  {khku uRx 77 rfku Au. yk{ kku {Lku{kY heh ykuh uRx nku kuwt kkkwtLkke ku{ Akkt {u hehLkk sLkLku ftxkufhk uRx kuMk yuxeexe fhkLkwtY fwO Au. {u yk fko {kxu hkus Mkkhukufk fhkLkwt yLku Mkktsu S{ skLkwtuzwz kkuXwt Au. hr{kLk RLxhLkuxkh k yk fkhLke zkx heuxuz eukMkkRxkuLkku Wkkuk fhkLkwt Y fwOAu. Vexzu zkux fku{ ukMkkRxLku nwtMkek heku Vkukuk fY Aw.

  fkuursLk wke kq sku Aufu, ykh Mkwe {Lku yu{ kkwt nkwt fu,{khu S{Lke wt sYh Au. khtkw {khkykuhuRxLku fkhu {khk uLzTMk {Lku{nuk xkuk {khk kkkk ytku nwt{khk heh u MkkLk kLke Aw.MxzeLku fkhu {Lku S{{kt skLkku kkuMk{ Lkke {kku khtkw nwt hu xuz{ekh kufk fhk kke Aw. hkusLkk 40{eLkex kufk fheLku nwt {khe 250 ke

  w fuuhe kkw Aw. yLku nk, ykkku nwtfY s Awt khtkw Mkkku Auk yufk{rnLkkke {u RLxhLkux kh zkxukMkkRxLkku k Wkkuk fhkLkwt YfwO Au! Mkkfokek zkux fku{ MkkRxkhke zkx ftxkuLke xkukxeMk{ueLku uRx kuMk {kxu ykkehne Awt. nuh{kt yuf ytks{wsk LkkLkk {kuxk ykhu 50 ke wS{Lkk wrLkxku ykuk Au. yk tk{ktfuxef {kuxe ftkLkeyku Mkr kkk nufMkhk fhk{kt k kkLzLkku Wkkukkk kku Au ! nuh{kt ykknkRVkR wrLkxku{kt fMkhk {kxuLkkMkkLkku Mkkku yuMkhMkkR xwxhykke kufku kkMkuke {Mk{kuxe VeWhkk{kt k yke hne Au. khuMk{sw wkLkku ykk S{ku{kt sRLku[e Ve ykkkLke sku RLxhLkuxkh ukMkkRxku khk s uRx kuMkfhkLkku kMk fhe hkk Au.

  wkLkku khk uRx kuMk {kxuzkux ukMkkRxkuLkku Wkkuk!

  hksfkux, kk.19

  hksfkuxLkk wkLkkuLku k nu uRx kuMkLkkukhkkhLkku [Mkfku kku Au ! kke kRV MxkR[u kuXkzw SLk Sk xukuk wkLkku{uMekkLkku rfkh kLke hkk Au. ykk wkLkku nuykhkuLkwt khkkhLkwt {q Mk{ hkwt nku ku hekukhMkuku kkzk kk Au ! LkkRLke kk kku yu Au fu,ykh Mkwe wkLkku heh Wkkhk {kxu {kk kufk fu

  S{ suk fMkhkLkk wrLkxkuLkku Mknkhku ukk nkk, khtkwnu yksLkk ykqrLkf M{kxo wkLkku kuke k ykkRLxhLkuxLkk {k{ke ykuLkkRLk Lqxe~Lk heuxuzukMkkRxLkku Wkkuk fhk kk Au ! yk{ kkuRLxhLkux kh yk fkhLke zkx heuxuz nhkuukMkkRxku Au, su{ktke fuxef xku[Lke MkkRxku{ktwkLkkuLkku xkrVf Mkkk e hkku Au. hksfkuxLkk wkLkkuk yke ukMkkRxLkku Wkkuk fhkk kk Au.

  ykuLkkRLk uRx kuMk fR heku ?RxhLkuxLkk hkVzk{kt zkx heuxuz nhku ukMkkRxku Au su{kt e uRx

  kuMkLke Mkwrk Wk Au. yke ykuLkkRLk ukMkkRxku khk k{khe W{hyLkwMkkh k{kY fuxwt sLk nkuwt uRyu kuLke ykuLkkRLk kkhe fhkLke Mkkkufuuhe kkk k kkk hk, k{khk sLk yLkwMkkh fR yuMkhMkkRLkesYh Au, fR [es{kt fuxe fuuhe Au ku fkhLke rkkku Wk kLkke nkuAu. yke fuxef ukMkkRxku [ksuok k nku Au.

  kke kRV MxkR [u wkLkku kLke hkk Au {uMekkLkk rfkh

  S{Lke Veke k[k wkLkku {kWMkLke ef khk fhu Au uRx kuMk

 • {ktz,kk.19LkkLkk Wzk kk{Lkk hkkE

  hrkk kxuu ykske ykXuf ko

  knuk zkuhk rskLkk ykrkMkerMkkhLke yuf {k Lkk{Lke wkeMkkku Lk fhe LkkLkk Wzk kk{u

  hnukku nkku. suLkk yufk kuZ kokk {kyu weLku sL{ ykkunkku. khkk kkuzk Mk{ kAehk yLku {kLku MktMkkh{kt fkuEy kLkk kLkkkt kue rkh[ke kE nke khu hky{kk e [kku kku nkkuku{s we kuLkk kk-ke MkkkuLkkLkk Wzk hnuke nke.. k

  Aukt kuZ koke yk kk- ke ykkkfeLku kherhf, {kLkrMkf kkMkykkkk nkk. u fu kueLkkt kk-keke kuh{kt ke weLku rLkkk sk ukk Lk nkkt yLku kkMkykkkkt nku ku{ kk{ kufkuLku yufyXkrzk knukt s kE nkukLkwtkk{sLkku sku Au. rLkkLkk 101rMk{kt {kk 54 rMkLke sweLke nkshe nke.kkueMkrLkuLk{kt yk rLkkuok kkfeyu fkwtnkwt fu kuyku yk kkfeLku zk{ ukk

  nkk. suLkkt rLkkLkku kuLkk khzk{ktnkk. Wkhktk kuLke keLku weLkuu suk MkkLkku {kkk{kt {kheLkuEyku knkU[kze nke. kuLkku fkLk kMkqS kku nkku. khtkw kk kk.18Lkkthkus yk kiZ tkkeyu weLku {kh{khe h{kt ykuk ke Y{ fu su{ktkkeLke k Mkwrk Lknke yukY{{kt kqhe E ku{s hLku kskyu kkk {kheLku ukhu skkhkk nkk. k kk{Lkk fkuE k]kLkkkrhfu {ktz kkueMkLku fhe

  nke. suke kkueMk kkkzkkuzhrkkLkk hu knkU[eLku kk-keLku ukh{ktke kkukeLku k{k{skyu {khuk kkkt kukeLku ykkkkLku knkh fkZe kk-ke yLkuweLku {ktz kkueMk MxuLk kknkk. kt kkfeLkk rLkuLkkuukk kAe kkueMk kkfeLkuMkkhkh {kxu kkLku E kE nkeyLku keS kksw kk{Lkk Mkhkt[skekE kxuLke Vrhk Ekk-ke kh kwLkku k fkuo nkku.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  SATURDAY, 20 OCTOBER 2012SANDESH : AHMEDABADII

  Happy Birthday

  {eXe (khee)kkk : khukE {B{e : kekkkksL{ kk.17-10-07 kze

  rMxeLkkLkk : {ekLkkLke : {tsqkkuLksL{ kk.19.10.011Mkkt

  {knekkk : keqkkE{B{e : MkhkuskuLksL{ kk.18.10.06Mkkt

  k{ {kekkkk : hksukE{B{e : MktkekkkuLksL{ kk.20.10.06MkwhuLLkkh

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  kk-keLkku 6 keo kkike kh yk[kh

  kze : kze nkEuLkk [kuhek kk{Lkk kkuzoke ykk yksu kkkuhLkkyhMkk{kt fkuE yk kwhkLke k kze nkukLkw kze kkueMkLkukkk kze kkueMkLkk kwwk hkXkuz yLku uSkE xLkk Mku sE{]kfLke zuzkkuzeLke kkkMk fhkk fkuE yk knLk yzVuxu E ktehEyku knku[kze {kuk rLkke LkkMke Awxk nku yuw yLkw{kLk kku Auskhu kkueMkLkk kkk{ef xeyu {]kf ytksu 40 koLkku nku yLkuyrMkh {ksLkku nkkLkw {kLke hne Au. skhu kuLkk zkkk nkk WkhfkrkkE hk{kE Lkk{ {e ykkk kkueMku yk Lkk{Lkk ykkhu kkkMknkk he Au.

  yk kwhwkLke k {e

  kkkz-y{kk

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistill