10-09-2011 Zalawad

download 10-09-2011 Zalawad

of 2

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK þrLkðkh, íkk. 10-9-2011, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk ÷¾íkh Ãkku÷eMku økwYðkhu {Ähkºku yku[ªíkku AkÃkku {kheLku {fkLk{kt íkeLkÃkíkeLkku swøkkh h{íkk swËk-swËk økk{Lkkt Mkkík þÏMkkuLku hkufz hf{, {kuçkkE÷ yLku {kuxhMkkÞf÷ Mkrník fw÷ Y.1,h8,610 Lkkt {wÆk{k÷ MkkÚku Ëçkku[e ÷eÄk níkk. (‚t.LÞw.‚.) y{ËkðkË íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) ÷eçkze,íkk.9 Vkuxku k ËuðS ¼hðkz

Transcript of 10-09-2011 Zalawad

 • MkwhuLLkkh,kk. 9

  MkwhuLLkkh rskLkkt kkwfk yLkukkB ktkf{kt ykku kwykuLke

  kuhfkuMkh heku kke nuhkVuhe, kw[kuhe yLku fkkLkkyku kt fhkLke{ktk Mkkku rMkuLkkLkkt xufkke Auk[kh rMkke [kkk hkLkkt kkt[{ktrMku rMkuLkk, Mkkw-Mk{ks,rnekLkkt ykkukLkku MkrnkLkktykuyuwkhu ykh.ze.Mke., yuMk.ke.Lku YkYykuLkkk kkXkk kuzk{ {[esk kk{e Au. yk ukyu kkt[hsqykk fkkoykuLku s yth uLkeMkq[Lkk {kk hsqykk fkkoyku yLkuyrfkheyku [u [kx Mkkkukh{kku kke kku nkku.

  yk ytkuLke rMkuLkkLkkt {w{LknhrMktn kkek, rLk{ukkE Mkrnk Mkkw-Mktkku kkk o{kLk Skkrhkh khk wkhu ykh.ze.MkekxuLku YkY {eLku ykuLkkkkkXk fufxh f[uheyu Mke kknkk. ykuLkkk{kt hsqykk fkkoykuyuskwt nkw fu, rskLkkt kkwfk yLkukkB rMkkhku{kt ykku kwykuLkekuhkufxkuf nuhkVuhe, kw [kuhe kkkfkkLkkyku {{e hkk Au. yk]rk {Azk kUk yLku kw nuhkVuhefhke kUk kkueMkLke {eXe Lksh nuX[ke hne Au? yk Wkhktk rsk{ktknukhkuLkk rMku ku.fk. {xLk, #zkyLku {kMkknkhe [eu u[ke ]rkykukt fhk ytku hsqykk{kt skkwt Au.yk ytkuLke hksLkkt {nk{ne{hkskk yLku {w{tke LkhuLkE{kueLku hsqykk fhkkk MkkrLkf ktk{ktkx {[e kku Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) ekze,kk.9

  MkwhuLLkkh rsku rLk krkeLkAkuxk rknkh kLke hnku nku ku{kwLkkrnk k]rkyku{kt Wkhkukh khkukE hkku Au. yMk{krsf kku {kxursku kkuze kk{eLkwt ukh nku ku{huf xkke k ukk nku ku{ Mk{kLkkkkku{kt {khk {khe kkhku sukkkf nkekhku E kh{kt Lkefesw, [uELk MLku[k, [kuhe wtxVkx,nkyku, wkkehe yk ke kkkkkuMkk{kL kLke kE Au khu rsk{ktMkk Mkk{knu Lkk Lkkhk kkkekkueMk ru wu yLku k[fukkktx Mkktk {e hnku Au.

  [wzk kkueMk MxuLkke {ke{krnke {wsk kk kk.7-9-h011Lkk hkus hkkeLkk 10-30 kkLkkyhMkk{kt [wzk kkwfkLkk UMkkk{u hnukk nu{tkkE hkE,

  nfkkE hkE, hkEku[hkE ythku yth kzkkk nkuyLku kkku kkukk nku ku Mk{ukuykuLkk h kkMkuke yks kk{LkkkkukE khkuk{kE k.fkueW..30 Lkk kMkkh kkk kuykuyu ykkufkuLku ythku yth kzku Lkne fhkyLku kkku Lkne kkukLkw fnukkW~fuhkuk ykhkukeyu yuf Mktk fhekkukEyu kfze kkku ykke Zefk

  kkxwLkku {kh {khe nu{tk hkEyukkh zu kux{kt zku k {kheykhkukeyku LkkMke Awxk nkk.EkMk kkukELku kkfkefnkuMkexu Mkuzk{k ykk nkk.sk nk kuykuLke rMkke Lkkswf skEhne Au. kkueMku EkMkLkw rLkuLkE LkkMke Awxuk ykhkukeykuLkekuku nkk he Au. yk fuMkLke wkkkMk [wzk kkueMk [ke hne Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk. 10-9-2011, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  (t.Lw..) y{kk kk.9

  ktk-{k [u ykuknkRu hkuz hk kxze kwfkkyekk k{{kt kek rfkkyku k{{kt hke ke hkRsk tfe yu fe[z kR sk{Ahk Wke {kkhe {kse{rnkwt uhe {uuhekke {ku kkk{sku{kt VVkx kku ykkuVukR u Au.

  { rMkh{kt {uhk{{wfeu he hnk Au khu kxzekwfkk yekk k{ke nkRuhkuzw Vkuhuw fk{ [kw Au yu hkuzk{ke ku Wt[ku kR hnkuAu.eS hV k{{kt hkekeku fkuR s hV rfk fhkenk Mkk ke.hk zkekku s ke e kke su{ hkRsk Au yu k{{kt uhe yu hku{ktke hkk nkukke fe[z yu

  tfe h fhe R Au.k{kufkuuh{kt ke hkk nkukke yufe[z kR u nkukke u-krfku{exh Vheu nkRu hkuz h swzu Au.yk{ fe[z yu tfek fkhu{Ahkuyu fkkufuh {[ke eku Ausuk fkhu {uhek-k yu[k{zek hkuu {kk {wfe eeAu.k{k {kkhe {ksk hkzeekuLk {uhkkRu u-krke k k yke sR kk{uuhek{ktke uhe {uhek kR sk

  {k khkh ykuo R k kyufkyuf {ku kR sk hekh kkuk{sku{kt hku[kkku VVkxke ku Au.yk ku kwukuxkR, hkz {nku wxkR,re AkR xu,yfhkRkuhk, kWk ykk rnkk{kufkuyu {k{kh,ykhkuyrfkhe yu Sk fufxhuyekk k{w Mk k fhek{kuufkue {Mk n fhke{kt fhe Au.

  yrkk{kt ktfeLkku Wk uhe {uurhkke {rnkLkwt {kuk

  k{{kt hMkke ke hkkkt {AhkuLkku Wk: hkuk[kku fkuo

  h kuo hMkkLke MkeLk{ktkfkSLke ykfku xe skenkukke kf kfkkLkk k e sskk nku Au, khtkw yk Mkk kkuzku{kuzku k Mkok qk s hMkkkzkk krhrMkrk kkuze kkR Au LkukfkS{kt w k khku LkkUkRhkku Au. y{kk yukeyu{MkeLkkMkqkkuLkk skk {wsk hMkkLkufkhu kfkS ku Mk{u yLkuku skk{kt Lkke yke hkk yLkuyuxu s Awxf ukkheykuyukfkSLkk k{kt khku keeku Au.

  Mkkihkx khV k khu hMkkkzkk ktke ykkk kfkSLkeykfku{kt k LkkUkkk xkzkuLkkUkku Au. kfkS{kt eMk xfkMkweLkku k khku kku nkukLkwtskkk Mkqkkuyu kfLkk kykkkk W{uwo nkw fu, kxkxkLkku ke Yk.10 ke 12, zkLkku ke Yk.45 ke 50, [kueLkku ke Yk.50 ke 60, ^khLkku ke Yk. 30 ke 35, kkhLkku ke Yk.55 ke 60, hkkLkku ke Y.30 ke 45, x{uxkLkku ke Yk.20 ke 25, fkukesLkku kYk.18 ke 25, zwtkeLkku kYk.16 ke 20 yLku xzkukLkku ke Yk.55 ke 60 ykMkkkMk rkrfku kkukk kku Au.

  [ku{kMkkLkku hMkk xu yLkukfkSLke ykfku ke su ku{ku{ kfkSLkk k fkkq{ktykkk su ku{ {LkkR hkw Au.yMkk {kUkhe [u kfkSLkk

  k{kt Vhe yuf k khku kkkthMkkuzkLke hkeLkwt ksux kuhkR kwtAu. s{kLke kke w {kUe kLke

  hne Au. Mkk{kL ko {kxu s{k{ktkf r{kLk suwt kLkk kwt nkukuwt k kke hkw Au !

  kfkSLke xke ykfkuyu k{kt 20 xfkLkku khku

  kfkSLkk k e skktkusLkLke kke {kUe kLke !

  k]rneyku nuhkLk-khukLk

  (ruk rkrLkr khk) y{kk, kk.9

  Mkkihkx Mkrnk Mk{k hkh{kt Xuh Xuh khuhMkk kzkk xe kue kfkSLke ykfku [u Vhehyktku kfkSLkk k WAk Au. {kfuox kzkuo{kt

  kfkkLke ykfku xkk kfkS{kt yufthu 20 xfkMkweLkku k khku kkk hMkkuzkLke hkeLkwt ksux Vheyuf k yMkMk kLke kwt Au. yuf rfku kfheLkkhk 250 kk{ kf hek kk Au.

  ykkW k]rneyku khu kfkS heke nke khu kf u[LkkhkykuyL kfkS Mkkku fkuk{he yLku e{zkLkku {Mkkku {^k ykke ukk nkk.nk{kt {kUkhe [u fkuk{heLkku k k skkkt {kfuox{kt Yk.200 ke400 Mkwe knkU[e skkt Awxf {kfuox{kt fkuk{heLkku k rk rfku Yk.100ke 120 ykMkkkMk kkukk kku Au ! k]rneyku {kUkhk Mkk{u hkukXkkk fnu Au fu, yuf Mk{u yL kfkSLke hee ku {^k {kefkuk{heLkk k nk Yk.kkt[ke Mk [wfk kzu Au.

  yuf Mk{u {Vk {ke fkuk{eh Y.120Lke rfku !

  kfkS skkkt k Awxf k(rk 20 rfku) (rk 1 rfku)

  hk 200/400 30/45fkukes 140/200 20/25^kh 100/240 30/35x{uxk 100/160 20/25we 120/220 25/30xzkuk 200/600 55/60fkuk{eh 200/400 60/120zk 300/500 45/50

  kfkSLkk k

  [wzkLkk UMk{kt Mkk{kL kkkku nw{ku : yuf kteh

  MkwhuLLkkh,9

  kkkz{kt Mk[hk[h hMkkLkktkku Mkok kke hkuk Au. khuMkwhuLLkkh rMkkkhk{Lkkh-1 {kthMkke kkeLkku rLkfk Lkne kkk ykrMkkh{kt hnukk ytksu 100 ke w

  hnekuLku nkkfe MkoE Au. ykkewkhu yk rMkkhLkkt hneku hMkkekke rLkfkLke Mkk fhk {kxukkrfk f[uheyu Mke kk nkk. ykytkuLke nuhLkkt rMkkkhk{Lkkh-1rMkkh{kt hnukk fw{ khk{kE,

  nehkkE kh{kh, kE fwhek,suXkk eh{kk{e Mkrnk ytksu

  h0 ke w hnekuyu wkhu kkrfkf[uheyu Mke sE [eV ykurVMkhfukLkkE kLkkeLku urk{kthsqykk fheLku skw nkw fu, ykrMkkh{kt hMkke kkeLkkt fkhuykswkksw kke hkE hnukkhkuk[kku fhkLke rke MkukE hneAu. yLku hMkke kkeLkku rLkfk Lkn

  kkkt yk rMkkhLkkt kkfku,{rnkyku, ]ku MkrnkLkkthnekuLku ykk sk {kxuwks {w~fue uXe kzu Au.ykke kkfeu nuhLkktrMkkkhk{Lkkh-1 rMkkh{kt[ku{kMkkLkkt kkeLkkt rLkfk {kxukxh Mkk Wk kLkkk{ktk fhe nke.

  kkeLkkt rLkfk {wu kkrfk{kt k{k

  yk ytkuLke kh kkueMk{kfuke {ke rkkkuLkwMkkh kkwfkLkktkktkz kk{u hnukk fktkekEkkkE fkueLkkt hnuktf {fkLk{ktswkkh k{ {{kw nkukLke yuMk.ke.hkuL MkLku {krnke {e nke.ykke kh ke.yuMk.ykE.yuMk.ke.{kuzekLku Mkq[Lkk ykkkkMxkVLkkt hne{kLk, iuLrMktn,{uoLrMktn MkrnkLkktykuyu kwYkhu hkkukktkz kk{u yku[ke huz kkzeLkufktkekELkkt hnukt {fkLk{kt {{kwtswkkh k{ zkkE kw nkw. kkueMkuyk huz hr{kLk fktkekE kkkEfkue, rskE LkkkSkE,fktkekE uSkE kktkz (hu.

  ku kktkz), nhSkE ku{hkE,MkwkE fkLkSkE (hu.ktLkurXkZ), rwkE kkurtkE

  Xkfkuh (hu.fw{hk), kxwfkEfkwkE (hu.rh{kk{) Mkrnk MkkkMkku keLkkkeLkku swkkh hkufz

  Y.6h,090, Mkkk {kukkErft.Y.6,k00 kkk ku {kuxhMkkfrft.Y.60,000 Mkrnk fw {wk{kY.1,h8,610 Lkku zke eku nkku.yk{ kukk suzk kktkz kk{{ktkh kkueMku kwYkhu {hkku

  yku[ke huz kkze {fkLk{kt {{kwtswkkhk{ zke kkzkk swkkh h{kkyLku h{kzkk Mkku{kt VVzkx kkesk kkBku Au. yk kLkkLke wkkkMk s{kkh hne{kLk {uf[ke hkk Au.

  k {kMk kqo kk kk k rsk{kt swkkhLkwt qk kkkT

  kktkz kk{u swkkh k{ zkkwt hnukf {fkLk{kt h{kE hnuk swkkh{kt Mkkk Mkku fw Y.1,h8,610Lkkt {wk{k Mkkku zkkk swkkh

  MkwhuLLkkh, kk. 9

  kkkz ktkf{kt k {kMk kwo kk kk k swkkhLke {kiMk{ nS [kw nkukLke rkke kEhne Au. kh kkkkLkkt kktkz kk{u hnuktf {fkLk{kt swkkh k{ {{kw nkukLke kkk{eLkkt ykkhu

  kh kkueMku kwYkhu {hkku yku[kku Akkku {kheLku {fkLk{kt keLkkkeLkku swkkh h{kk swk-swkkk{Lkkt Mkkk MkkuLku hkufz hf{, {kukkE yLku {kuxhMkkf Mkrnk fw Y.1,h8,610 Lkkt {wk{kMkkku kku[e ek nkk.

  MkwhuLLkkh{kt swkxwt h{kk Mkkk zkkkMkwhuLLkkh fzek MkkuMkkxe uhe Lkt.h{kt nuh{kt swkxwt h{kkw nkukLkekkk{eLkkt ykkhu kk.7 Mkxu.yu hkku ze MxkVLkkt MkwYk, {rMktn,su.fu.kk MkrnkLkktykuyu yku[ke huz kkze swkxwt h{kk f{ukEMkSkE hkXkuz, fkLkSkE fkwkE Mkuek, rkfkEkkkkE {kuhe, kkkE fkwkE Mkuek, {LkSkE MkSkE{fkk, fhLkkE hAkuzkE f{uek, yskE {LkSkE(hu.kk MkwhuLLkkh) Mkrnk Mkkk MkkuLku swkkh h{kk hkufz Y.13,180Mkkku zke kkzk nkk. yk kLkkLke w kkkMk rMkxe kkueMk [ke hne Au.

  fkkLkkyku kt fhkkSk u{eykuLkwt ykuLk

  Vkuxku k uS hkz

 • CMYK

  CMYK

  10{e MkxuBkh, 1917Lkk hkus kkteSy{kk{kt s hkufkk nkk.

  r[eLkk [kfh kLku, yt yLkk sun,kkuu kE kkAku u, fk{ fhu wt kun ?kk kkkkTkr{kt kfwkkke suxku se k kk Au kuxkuk r[khkqof fhk{kt ykue MkkLkkke kkku Lkke.yurzxkurh

  II SANDESH : AHMEDABAD SATURDAY, 10 SEPTEMBER 2011

  11 MkxuBkh, 2001Lkk rMku LqkufoLkk zo xuz MkuLxhkh ku ykktfke nw{kLku yksu khkkh Mk ko kqhkt kktAu. 11 MkxuBkh, 2001Lkk rMku LqkufoLkk zo xuz MkuLxhkh ykktfke nw{ku kku nkku, suLkk yLkwMktkLk{kty{urhfkyu rkke ykktfkLkk rhw{kt ykukhuLkyuwhk ez{ Lkk{ke wLke nuhkk fhe nke. Mktkukyuku kLku fu, 11 MkxuBkhLkk rMku s 1893{kt rfkkku{ktr {o Mkt{uLk{kt Mk{e rufkLktu kkukkLkk kkkhkk{kt rLkk kk s {kuoLkk MkkhYku u{ yLku ktrk {kxuyktkhhkxe Mk{ksLku k]k fhu.

  ykktfk yksu Mk{k r {kxu [kkLkku rk kLke kkuAu, wrLkkLkku ku s yuku fkuE u kkfe nu fu suykktfkLkku rfkh Lk kLku nku. ykktfk yu kufknerhwLkwt w yLku {kLkkk rhw ykhk Au. eMk{e yLkuyufeMk{e Mke Lke kuku {kxuLke Mke kLke hne.xufTLkkukuSLke Mke kkk kke. yk Mkeyku{kt sykktfkLke k ku kE. su xufTLkkukuSLkku WkkukkLkk rfkMk {kxu fhkLkku nkku kuLkku Wkkuk kLkkrLkk {kxu k kk kku. ykke kAe E.Mk. 2003Mkwe{kt khk{kt 60,000ke w kufku ykktfkLkku rfkhkLk nkk. w.yuMk.Lkk zo xuz MkuLxhLkku Lkk, sB{w-fk~{ehrkLkMkk yLku rne{kt MktMk, kkteLkkh{kt ykhk{khLkk nw{kyku, {wtkE{kt kkBk kMx, MkkWe yhurkkLkkkkxLkkh rhk{kt yLku {kuhkuku{kt, tzLk{kt ykktfkenw{kyku, nu kku ykktfkLkwt sL{ Mk kkkkkkrfMkkLk{kt k ykktfke nw{kyku kuhu Mkkrkk fhu Au fu,ykktfkLku Lkke fkuE u fu Lkke fkuE {o. kMk ku{Lkku {o AunMkk, kf{fe