zalawad 13-09-2012

download zalawad 13-09-2012

of 2

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of zalawad 13-09-2012

 • MkwhuLLkkh, kk.12kkxze kkueMku kkk{eLkkt

  ykkhu kwkhu kkkuhu rV{e ZkukeAku fhe hksMkkLk ke hksfkuxkhV sE hnu Mfkukeoku kkzeLkuMkkzk LkSf yktkheLku zke eenke.hksMkkLk ke #e kYLkkuskku Mfkukeoku kkze{kt yke hkkunkukLke kkk{eLkkt ykkhu kwkhukkkuhu 11:30 fkfLkkt yhMkk{ktkkxze-siLkkkk nkEu WkhkeyuMkykE fwekkE kZe,{whksrMktn, k{SkEMkrnkLkkt MxkVu ku[ kkuXe nke.yk hr{kLk tfkMk hekuMfkukeoku kkze Lkt.S.su.1 yuE46hk kMkkh kkkt kuLkuyxfkkLkku kMk fkuo nkku.khtkw kkueMkLku ku[{kt uE kukkzeLkk [kfu kkzeLku siLkkkkkhV {khe {wfe nke. siLkkkkLkSf kwhkkx kuze kkzeyukfhkLkkt xkukLku yzVuxu ELku kukfhkLku [ke Lkktk nkk. ktkehMkku Lk {kk Mfkukeoku MkkzkkhV kwhkkx kuze nke. khtkwMkkzk LkSf y[kLkf xf ykzkuWkhkk rV{e Zku kkA keAkufhe hu kkxze kkueMku MfkukeokukkzeLku yktkhe ee nke. kkzeLkku[kf Mknehk{ fw[khk{keMkLkku (W..h3)(hu.hk{zkkMk kk-hksMkkLk)Lkukku[e eku nkku. skhu kkzeLkekkMke ukk ku{ktke k30 kkux#e kYLkku skku rft.Y.1.k9k kkk Mfkukeoku kkze rft.Y.kk Mkrnk fw {wk{k 6.k9kLkku {wk{k {e ykkkkkueMk [kutfe WXe nke. kkueMkLkekkr{f kkkMk{kt kYLkku ykskku hksfkux khV sE hkkunkukLkwt wk kkBw nkw. ykkLkkLke w kkkMk kkxze kkueMk[ke hne Au.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk. 13-9-201h, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  woxLkk y{kkke MkwhuLLkkh khV yke hne nke : EkMkkuLku rh{kk{-MkwhuLLkkh-y{kk rhVh fhkk : xLkkLkkt kku kh kkueMk Mke kEMkwhuLLkkh, kk.12

  y{kk-MkwhuLLkkh nkEukkk Wkh kuzke Mkwko u kLkke{eLke fhe xkuMk kMk kwkhukkkuhu MkwhuLLkkh khV yke hnenke. khu rkZ LkSf nkEuWkh kMkLkkt [kfu y[kLkf MxehkkhLkku fkkw kw{ke ukk kMk hkuz Wkhkxe kE kE nke. y[kLkfMkou k{kh yfM{kkLkkt kkukMk{kt kuXuk {wMkkVhku fefekheykukkze WXk nkk. yk xLkk{kt ye] {rnk {wMkkVhLkwt [kkE skkf{f{kxe wo {kuk rLkkswt nkw.skhu ytksu 1h ke 1k suxk{wMkkVhkuLku LkkLke-{kuxe hehu Eykuknkut[e nke. EkMkkuLku 108 Lke{ke rh{kk{ yLku MkwhuLLkkhrhVh fhkk nkukLkwt k {w Au.xLkkLkkt kku kh kkueMk xLkkMku kuze kE nke.

  yk kLkkLke k {krnke {wsky{kk-MkwhuLLkkh [u{wMkkVhkuLku nLk fheLku kkxk Wkh

  kuzke Mkwko u kLkke {eLkefhe xkuMk kMk kwkhu kkkuhuy{kkke MkwhuLLkkh khV ykehne nke. kMk rkZLku kMkkhfheLku ytksu 1 rf.{e. qh khkhV kMkkh kkkt kMkLkkt [kfuMxehk khLkku fkkw y[kLkf kw{keukk kMk kxe kE kE nke.kkh{kt kLkue xLkkLkkt kkue[kue[ hu kMk{kt kuXu{wMkkVhku fY yktLke fefekheykukkze WXk nkk. yk xLkk{ktktkwkuLk kSkE kuk(W..70) (hu.y{hkE kze,y{kk) Lkk{Lke ] {rnk{wMkkVh kMkLke Lke[u yke skk[kkE skk xLkk Mku {kukrLkksw nkw. skhu yk xLkk{ktMkwhuLLkkh yke hnuk ytksu 1hke 1k suxk {wMkkVhkuLku nkku-kkuyLku {kkk{kt kteh Eyku knkut[enkukLkwt k {w Au. yk xLkkukyu ktke kMkkh kkkt k]khnekuyu xLkk Mku kuze sE kteh

  heku E kk{uk {wMkkVhkuLku nkurMkxuMkuzk {kxu 108 Lku kkukeMkkhkh ykuo MkuzeLku {kLkkkLkuWkh fhe nke. skhu xLkkLkkt

  kh keyuMkykE k.ke.kkuneLku kkk MxkVLkkt {wSkE,ke.ke.kxu, {nuLrMktn kkMkrnkLkktyku xLkk Mku Mke sELku

  EkMkkuLku 108 Lke {ke{kuxkkkLkkt EkMk{wMkkVhkuLku kkr{f Mkkhkhykuo rh{kk{ nkurMkxuMkuzkLke fkokne nkk henke. skhu fuxktfEkMkkuLku MkwhuLLkkh rhVhfhkk nkukLkwt k {w Au.

  kh-rh{kk{ nkEu Wkh rkZ kk{Lkk kkh{kt kwkhu kkkuhuy{kk ke MkwhuLLkkh khV yke hnu Mkwko u kLkke {eLkefhe kMk nkEu Wkh kxe kE kE nke. yk xLkk{kt ytksu yufzLkke w {wMkkVhkuLku Eyku knkut[e nke. skhu yuf ] {rnk {wMkkVh[kkE skk {kuk rLkksw nkw. skhu [kfLke kuhfkheLkkt fkhu Mkouk{kh yfM{kk kk [kf kkk feLkh xLkk Mkuke hVw[h kEkk nkukLkwt {wMkkVh Mkwkku kkMkuke k {w nkw.

  kMkLkkt [kf-feLkh hVw[h kE kk

  kh-rh{kk{ nkEu Wkh kwkhu kkkuhu y{kkke MkwhuLLkkh ykehnu {eLke fhe kMk rkZ LkSf y[kLkf kxe kE skk k{khyfM{kk Mkoku nkku. yk xLkk{kt kMk{kt {wMkkVhe fhe hnuk {wMkkVhkuLku fktkh nke yu ykk wt kkLkwt Au ? khu y[kLkf {eLke fhe kMk kxekE skk {wMkkVhkuLke fwY fefekheykuke nkEu kwtS WXku nkku. skhukteh heku E kk{u 3 ke 4 yk {wMkkVhkuLku w Mkkhkh ykuoy{kk Mkuzkk nkukLkwt k {w Au.

  {wMkkVhkuLke rfrfkheykuke nkEu kwtS QXku AukkE kkkE hkzkkkE fwfkkE hkzfh{kE fwfkkE hkzrskE SkkE hkz

  LkkE yhskE hkz MkwhukE LkkE hkzhexkkuLk SkukE [kinkyL Mkkk

  EkMkkuLke ke

  fhe kMk kxe :1Lkwt {kuk,14Lku E

  yykkttkkuuLLkk :: khkk fue {tz Mkt[krk fu.ke.yu{. kMko nkEMfq {kr{f yLku W[kh{kr{f kk{kt A skyku su{kt {kr{f rkk{kt yk[ko, krk-rkkLk, ytkuS- MktMf]k,ke.xe. rkf ku{ s W[kh {kr{f{kt kwshkke, Mk{ks, Wkuk, Mke hkLkkt rkfkuLkeskyku Auk kt kkuoke ke Au. yk skyku Wkh rkfkuLke rLk{qf Lk kkkt kkLke

  rkkLkeykuLkwt rk kkze hkwt nkukLkk {k{u rkkLkeykuyu yktkuLk Auzwt Au. kkLkerkkLkeyku khk Mkku{khLkk hkus kkLku kkktkte fhe Mkqkku[kh Mkkku {k{kkhLku ykuLkkkykke yLku kuLke hsqykk fue {tz khkkLku fhk{kt yke nke. yk{ Akkt krhk{ Lk {kktkkLke knkh {tzk Lkke kkLke k{k{ rkkLkeyku rk{Lkku rhku fhe Mkqkku[kh fko nkk.

  y{khu k wt Au,rkfku ykkku

  Mkkzk LkSf #rtkY hu Mfkukkuyktkhe zke ee

  fkUZ kk{u {teh{kt46000Lke [kuhe

  ktkk : ktkk kkwfkLkk fkUZkk{u ykuk {ku{kE {kkkS kkkk[h {kkkSLkk {trh{kt Y.40000Lkk kkeLkk kkk Y.6000Lke hkufz hf{ Mkrnk fwY.46000Lke [kuhe kE nke.

 • MkwhuLLkkh : {tkkhu hkku khkkueMk MxkV LkkEx kuxkuk{kt nkk

  khu {kuZkk-ytfukek hkuz WkhkkLke fktx{kt fkuE tfkMk hekuMk ne[k fhe hkku nkukLkwt kLkuykw nkw. ykke kkueMku LkSf sELkukzfkhkk ehrMktn nhurMktnhkk (hu.{kuZkk)LkkMke Aqxku nkk.kkueMku kkueMku xLkk Mkuke fwY.30,800 Lkku skku zku nkku.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  THURSDAY, 13 SEPTEMBER 2012SANDESH : AHMEDABAD10

  e{kZLke Mke{{kt ue kYLke e zkkEMkwhuLLkkh : kkLkkZLkkt e{kZ kk{Lke Mke{{kt kkk{eLkkt ykkhu keyuMkykEke.e.e kkk MxkVLkktykuyu yku[etke huz kkze ue kY kkkLke eLkktMkkLkku kkk ku nh exhue kY, 9k00 exh ykkku ku{s yuf{kuxhMkkf yu{ fw {e Y.86,400 Lkku {wk{k zke kkzku nkku. huzhr{kLk fkwkE nhSkE kkk yMkhkE nhSkE fkue (hu.ktLkue{kZ) LkkMke Aqxk{kt MkV hkk nkk. yk kLkkLke w kkkMk s{kkhyuMk.ykh.kk [ke hkk Au.Zkufk{ktke ue ktqf Mkkku yuf zkkkuMkwhuLLkkh : [kuxek kkwfkLkkt Zkufk kk{Lke Mke{{kt {tkkhu {kuze MkktsuyuMkeke kkueMku kkk{eLkkt ykkhu ku[ kkuXe nke. yk hr{kLk h{ukEWVuo h{ukwhk fkue (hu.Zkufk) tfkMk nkk{kt kMkkh kkkt yuMkekekkueMku kuLku yxfke kkMke ee nke. kkMke hr{kLk yk Mk kkMkukuhfkuMkh 3h kkuh, zk kuhLke nkk kLkkxLke ue ktqf rft.Y.knhLke {e yke nke. kkueMku yk MkLku zke ELku [kuxek kkueMkLkuMkkutke eku nkku. ykkLke w kkkMk keyuMkykE [kink [ke hkk Au.kze{kt swkkh h{kkt 6 swkkheyku kukze : kze nuhLkk {kk{ [kuf{kt swkkh k{ [kkw nkukLke kkk{ekze kkueMkLku {kk kk hkkeLkk huz fhkk 6 fwLkeyku nuh{ktkeLkkkeLkku swkkh h{kk hkufz kkk {wk{k {e fw Y. h0960 Mkkku zkekkze fkuMkhLke fkokne nkk hkk kze nuhLkk swkkhe yk{{ktkhukx {[e sk kkBku nkku. kze kkueMk MxuLkke {ke {kneke{wsk kk hkkeLkk kze nuhLkk nko Mk{k Mki {nkuk{kt swkkh h{kEhnkLke kkk{e {kk kze kkueMk MxkVu Mkik {nkuk{kt Mke sEnuh{kt keLkkkeLkku swkkh h{e hnuk ne {nt{,[twkE y{]k,ywEkkkne{,{wMkwVk WM{kLk,ykheV EM{kE,nwMkuLk ywLku zke ek nkk.Wkhktk kkueMku hkufz Y.16960 yLku keLkkke swkkhLkk MkkLk yLku {kukkELktk 4 rt{k Y.4000 {e fw h0960 Lkk {wk{k Mkkku ykhkukeykuLkusuLkk Mkek kkA fue ek nkk.yk fuMkLke w kkkMk kze kkueMk[ke hne Au.

  kufk, kk. 1hkufkLkk [kuzk kk{Lkk

  fkrXkkMk ke Ve{kt yuf{fkLkLke rk kze nke.su{kt ykrk Lke[u hkS kkwS Xkfkuh(W..7) Lkwt f{f{kxewo {kukrLkkw nkw. kk{sLkku{ktke k{ke {krnke {wsk su ku rk

  kze khu Wkhkuk rfkuh kkeZkuk {kxu Lkefku nkku. yLku kuLkkWkh rk kzkk kuLku kteh EykukE nke.kteh EykuLkk fkhu kuLkuMkkhkh {u ku knukt s kuLkwt {kukrLkkw nkwt. u fu yk k Au ktMkwe yk kLkkLke Vrhk LkkUkELkke.

  zku.Mkoke hkkf]LkLke k{kt fko{MkwhuLLkkh : Zk o{kLk khke xMx Mkt[krk yu{.w.uX kMko

  nkEMfw{kt kksukh{ktzku.Mkoke hkkf]LkLkek{kt rkf rLkLke WsefhkE nke. yk fko{ ytkkok49 kkkyku khk swk-swkrkku Wkh yMkhfkhfyLk fhkw nkw. yk rMkurLMkekk hexkkuLk {fkk

  yLku kEMk rLMk. rxkuLk MkkMku fkokh Mktkku nkku. Wse kkkkfkuyu rkf rLku ku swk-swk yLkwku hsq fko nkk. kkLkkt yk[koy{ekuLk {eyu kkuLkkh rkkeoykuLku rkhkk nkk. yk kfu rkfkwLkekkE hku {kr{f yLku W[kh {kr{f rkk{kt uX krkfkuLke kukk fhe rkkeoykuLkkt WMkkn{kt khku fkuo nkku. yk kfu ke{tzLkkt {tke ykufkE hk{eyu rkkeoykuLku SLk{kt Wkkuke kfLke Mk{sykke nke. ku{s {w MkwkkukE ukeyu yuf rkfLkkt rk yLku kkfkuuLkkt kkLku knkh kkLkkt kMkLku rkhkku nkku. Mk{k fko{Lkwt MkVMkt[kLk yLku ykkhre rkf nhukE {fkkyu fhe nke.MkwhuLLkkh{kt fk] Mkko kuEMkwhuLLkkh : Mkr{ rufkLktSLkkt 1k0 {kt sL{ strk ko WseLkktkkYku kk.9 MkxuBkhLku hrkhu nkEMfw yLku fkuus fkkLke fk] Mkkozku.yu.yu{.w kkk{ MkwhuLLkkh kku kuE nke. su{kt {kuxe Mktk{ktrkkeoykuyu kk eku nkku. ku{s kk.11 Mkxu. Lku {tkkhu {ike rkkeXMkwhuLLkkh kku kkkuhu h:30 ke k:30 fkf hr{kLk ELkk{ rkh yLkuhuf [Lk kuu. yk Mktku LkkkSkE uMkkE, fkiekE {nukk,kkkwkE hkkwhk MkrnkLkkt {nkLkwkku WkrMkk hneLku Mktkku[ek fkykku. Mk{k fko{Lku MkV kLkkk rhekkE ykuk, wkuLkE u,hkkE rkue MkrnkLkktyku snu{k WXke nke.fh Mk{ksLkkt kusMe kkhkyk MkL{kLkkuMkwhuLLkkh : {qe kkwfk fh Mk{ks ([kueMk) {qe khk rkkeoykuLkukuMkknek fhk h koLke su{ ikrf ko h011-1h {kt {k[o-yur{ktuk{kt yku ku.10 {kt 60 xfk ku{s ku.1h {kt Mkk{kL kn{kt 60 xfkku{s rkkLk kn{kt k0 xfk yLku khu kw {ue ku rkkeoykuLkukwhMfkh kkk MkxeoVefux ykkeLku kuMkknek fhk{kt yku. yk {kxurkkeoykuyu {uu kwLke {kek Lkf kk.30 Mkxu. Mkwe{kt {e kuheku {kufe ykkk MktMkkLke ke{kt skkwt Au. ku{s kkwfkLkkt su f{o[kherLk]k ku nku ku{s ko 1-h {kt kZke {uu nku kuk f{o[kheykuLkwt kk ykuZkzeLku MkL{kLkek fhk{kt yku.zuhkk{kt uzqk krhkhLku Y.1 kLkku [uf MkwhuLLkkh : MkwhuLLkkh Sk{kt kkuzk Mk{ knuk hMkk U[kkLke rMkke[u wfkLke rMkke MkskoR nke.rskLkk kh kkufkLkk zuhkk kk{Lkkuzwku wfkLke rMkke [u kkf rLkV skLke ekeyu kkukkLke kzeyu kzMkkku kuhzu xfe sR Stke xwtfke ykkkk fhe eku nkku. yk kLkkLkk kkuu fkUkuMk Mkr{keyu khekhsLkkuLku Yk. 1 k Mknk ykkkLke nuhkk fhenke. suLkk kkYku Lkekhu fkUkuMk ykkukLkku SkR Mkkutfe,{kunLkkRkxu, Lkehekf iuLrMktn zu, MkrnkLkkykuyu zuhkk kk{u kuze sR MkkkuzwkLkk {okrLk kekkkk hkkLku Yk. 1 kLkku [uf ykku nkku.nuh{kt rLk:wf zkkkerxMk fuBk kuuMkwhuLLkkh : kLMk fk ykuV MkwhuLLkkh khk yLku rMkxe zkLkkuMxef MkuLxhkhk kk.16 Mkxu.Lkkt hkus kLMk nku kku rLk:wf zkkkexeMk fuBk kuu.yk fuBk{kt nuk ku knukLkkt kuhu eoykuLku rLkkLk fhe ykkk{kt yku.[ufyk {kxu eoykuy