Personaliseren netwerk personaliserenl

of 51 /51
Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland Netwerk gepersonaliseerd leren 4 december 2013 F. Schouwenburg, Kennisnet Twitter: @allfrans

Embed Size (px)

description

voor netwerk gepersonaliseerd leren

Transcript of Personaliseren netwerk personaliserenl

  • 1. Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland Netwerk gepersonaliseerd leren4 december 2013F. Schouwenburg, KennisnetTwitter: @allfrans

2. Is er wel ontwikkeling? 3. expectations Big Data GamificationAdaptieve leersystemen 3D-printingHype Cycle voor Nederlands onderwijsWearables Non-formele leeromgevingen Learning analyticsInternet der dingenBYOD StrategieDo-It-YourselfAffective ComputingSociaal leerplatform E-Portfolios Tablets Wifi Digitaal LeermateriaalSchool App StoreMobiel leren Cloud ComputingOnderwijs tabletQuantified selfSeptember 2013Technology Trigger Peak of Trough of Disillusionment Inflated ExpectationsSlope of EnlightenmentPlateau of Productivitytime Years to mainstream adoption:less than 2 years2 to 5 years5 to 10 yearsmore than 10 yearsobsolete before plateau 4. Adaptief leermateriaal 5. Innovatie van nieuwe toetreders 6. Moocs 7. Khan het ook om de school heen? 8. Is kennisoverdracht de belangrijkste taak? 9. Vaardigheden voor de 21e eeuwDe zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken 2. probleemoplossend vermogen 3. ict geletterdheid 4. creativiteit 5. kritisch denken 6. communiceren 7. sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Studie Universiteit Twente. 10. Klassieke ict-kloof 11. Lessen over pionierenVoorwaarden voor succes:Aan de basis staat vaak wel een pionierBetrokkenheid van vroege gebruikersAandacht voor de didactische inzet van ictAansluiting bij de bestaande visie op onderwijsHeldere toegevoegde waardeGebruiksgemak van de toepassingJos Franssen 12. Kunskapskolan ZO.LEER.IK! (10 december!) 13. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken. 14. Stratosphere Michael Fullantechnologieveranderkennispedagogiek 15. Criteria leerervaring voor ALLE leerlingen 1. Onweerstaanbaar boeiend (voor leerling en leraar) 2. Efficient en eenvoudig in gebruik 3. Gebruik maken van overal beschikbare technologie 4. Gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen 16. Veranderingen eenvoudiger en succesvol maken Investeren in doelgerichte relaties met leerling en dmv beperkt aantal ambitieuze doelen met doordachte aanpak: Intrinsieke motivatie Vergroten verbeter- en verandervermogen Transparante resultaten en praktijken Leiderschap op alle lagen Positieve, proactieve houding tav voortgangMichael Fullan, Stratosphere 17. Aan NL onderwijs: werk liever data informed dan data driven. De angst voor deze omslag moet Nederland aanpakken. #fullan 18. Accelerated learning framework http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/ 19. Lessen van Hattie (visible learning) 20. Lessen van Fullan Wil je de groep veranderen, begin dan bij de (hele) groep. Vergt betrokken leiderschap! Professionaliseren is vaak het vermijden van verandering Personaliseren is niet individualiseren!Nieuwe pedagogiek: leren om te leren in 21e eeuwse context Cultuurverandering door meer samen te werken (intern en extern) 21. 7 leiderschapscompetenties (Kirtman 2013) 1 Challenge status quo 2 Build trust with clear communication and expectations 3 Create a (short) commonly owned plan for succes 4. Focus on team over self - how many good leaders you leave behind in your team? 5. Keep a high sense of urgency and sustainable results - data 6. Commit to Continuous Improvement for self 7. Schools that do better are in networks and partnerships 22. Ervaringen in CanadaIct heeft een natuurlijke plek In het proces De simpelste ict-middelen blijken het krachtigst Sluit aan bij de ervaring van docent en bouwt daarop voortMichael Fullan, Stratosphere 23. Lessen van LeerKRACHTOvertuiging creerenRolmodel zijnVaardigheden verzorgenProcessen en systemen inrichten 24. Wat is jouw rol als schoolleiding voor een succesvolle transformatie? De schoolleiding op een leerKRACHT school: Overtuiging creren1 2Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren wegGeeft het goede voorbeeld door zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies zelf een rolmodel te zijn voor elke dag samen een beetje beter door te leren van leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord5 Processen en systemen inrichten34RolmodellenFaciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen6Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als normale manier van werken, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen8Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren9 Vaardigheden verzorgen7Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach 25. Het grijpt in elkaar Alle onderzoek: Creating a collaborative culture is the single most important factorFullanMcKinseyVaste koers HattieVier in Balans 4 ws 26. Route naar gepersonaliseerd leren..Korte termijn Lange termijnVan goed bedoeld naar goed gericht Deskundigheid docent Tijdwinst en hoger rendement zoeken Methode verrijken Differentiatie versterken met ict Samen iedere dag een stukje beter Informatiemanagement regelen Programma van eisen met sector Consumentenorganisatie Afspraken met producenten Bredere productie adaptieve systemen Koppelen systemenSchool als volwassen vrager Leraar als professional Markt als volwassen leverancier 27. Checklist Op enig moment een koers gewijzigd of losgelaten? Wordt u afgeleid door extra kansen zoals regelingen, subsidiepotjes? Vinden anderen dat ook? 28. Vraag voor de mindmap Hoe dichten we de kloof? Zijn er andere redenen voor stremming te noemen? In kaart brengen Oplossingsrichtingen bedenken (leermaterialen, volgsystemen, hardware, deskundigheid, organisatie, visie, wet/regelgeving, leiderschap) 29. Extra slides 30. Van onderwijsvisie naar ict Wat komen we tegen? De School Zandvoort Steve Jobsscholen Sterrenscholen Slimfit! Zo.Leer.Ik! PulseOn! (Netwerkschool) Waar beginnen? Resultaat: Overzicht van mogelijkheden en ideeen om te beginnen in de school. 31. De School - ZandvoortMaatwerkFlexibele tijdenGelijkwaardig in besluitvormingThematisch onderwijs 32. Gerealiseerd (zonder subsidies)Positieve resultaten Erkenning onderwijstijden Inspectie Cao-afspraken GGD Aanleiding tot 0% uitstroom SBO landelijk Innovatie Akkoord met experiment Vervolgonderwijs Financieel gezond Integratie onderwijs en opvangbonden over werktijdenOnderwijskundig Organisatorisch Mix vast en zzp-ers werkt 33. Nationale issues zijn geen issuesPassend onderwijsOuderbetrokkenheid Individueel leerplan Elke tien weken vastgesteld in driehoek Bekostiging via totaalpakket Gerealiseerd in vier lagen organisatie (kind, groep, school, bestuur) Geborgd in besluitvormingsstructuur 34. Nationale issues zijn geen issuesOpbrengstgericht werkenProfessionalsAlle 58 kerndoelen gerealiseerd 21e eeuwse vaardigheden! Kiezen voor breedte: Talentontwikkeling in alle 58 gebieden Doorlopende ontwikkeling door heterogene groepen en individuele leerplannen Talentontwikkeling van de docent 35. Wat lossen we en passant nog op?maatwerk Doorkleuteren of doubleren? Niemand valt buiten de normFlexibele tijden Meer Spreiding Besteding Enorme stressreductie (kind) Combinatie werk en gezinGelijkwaardige besluitvormingThematisch onderwijs Ouder betrokken Kind betrokken Medewerker betrokken Bestuur betrokken Nergens geisoleerde besluitvorming ALLE 58 kerndoelen! Burgerschap Boeiend onderwijs Levensecht Verrijkt aanbod 36. Kunskapskolan ZO.LEER.IK! (10 december!) 37. ImplementatiestappenVolgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken. 38. Steve Jobsscholen 39. slimfit 40. OvereenkomstenMaatwerk betekent: Een andere organisatie van tijd Andere rol van de leraar Doorlopend in gesprek met leerling (en ouders) Vastlegging! Beschikbaarheid materialen Liefst ict-systemen die gekoppeld zijn Liefst adaptieve materialen Maar hoe staat dit ervoor? 41. Waar lopen we tegen aan? 1. Leren: er is geen (vindbaar) aanbod en geintegreerde omgeving2. Profiel: Er is geen digital kindprofiel waarin ook leerresultaten worden geregistreerd3. Profiel: Koppeling leeromgeving met kindprofiel en met planning (uwlr standaard van kennisnet wordt hopelijk geimplementeerd) 4. Profiel: Om educatief partnerschap te realiseren moeten de profielen opengesteld worden voor ouders 5. Planning: Planning en optimalisering middeleninzet (personeel, ruimte, ict, etc) op basis van de individuele planning 42. McKinsey 43. www.stichting-leerkracht.nl 44. Ik ga investeren, maar..levert het tijdwinst op?leidt het tot betere resultaten?wat weten we erover uit onderzoek?kan ik het met collegas delen?