Moerdijkse Bode 25-05-2016

of 36 /36
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 25 MEI 2016 WEEK 21 Leden Spido gaan 60-jarig bestaan vieren Moerdijkers wandelen drie dagen door hun dorp DOOR PETER HOUTEPEN Het tekort is onder andere ontstaan door gewijzigde voorschriften in maart van dit jaar. “Dat hebben we van tevoren niet kun- nen voorzien”, aldus Fakkers. “Met name als het gaat om de bijdrage van het Rijk voor uitkeringsverstrekkingen. Die zijn la- ger vastgesteld en dat geeft ons een na- deel van vijf ton.” Nadelig Verder moeten er extra kosten worden ge- maakt als gevolg van het recente verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid. Het gaat hier om een bedrag van 143.000 euro. Voorts zitten er nog wat nadelige zaken in het opstellen van de Milieu Effect Rappor- tage (MER) en het bestemmingsplan voor industrieterrein Moerdijk, zijnde 120.000 euro groot. Fakkers: “En dan zijn er zijn nog wat correcties van budgetmutaties die in de begroting van 2016 verkeerd zijn doorgevoerd voor een bedrag van 165.000 euro. Dan kom je alles bij elkaar uit op on- geveer een bedrag van een miljoen euro, terwijl we begroot hadden op een over- schot van zeven ton. Door deze omstandig- heden staan we nu voorlopig op een tekort van ruim drie ton.” Marge Voorlopig geven de resultaten van de eer- ste bestuursrapportage nog geen aanlei- ding om het beleid aan te passen. “In de tweede bestuursrapportage in september krijgen we iets meer zicht over welke kant het met de begroting uit gaat en welke gevolgen dit heeft. Het is uiteindelijk ook maar een kleine marge op een begroting van in totaal 88 miljoen euro. Maar dat neemt niet weg dat we uiteraard alert zijn en kijken waar we eventueel wat kunnen doen. Ons uitgangspunt is in elk geval dat we aan het eind van het jaar geen tekort hebben.” Meevallers Overigens staan tegenover deze tegenval- lers ook een aantal meevallers op financi- eel gebied. Zoals bijvoorbeeld het hogere bedrag uit de Algemene uitkering gemeen- tefonds van 243.000 euro en een financieel voorstel van 177.000 euro vanwege het feit dat toezicht en handhaving met betrekking tot BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) voortaan plaatsvindt door de provincie Noord-Brabant en niet meer door de gemeente. Gemeente heeft tekort van ruim drie ton Eerste bestuursrapportage geeft nog geen aanleiding om beleid aan te passen ZEVENBERGEN - Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Moer- dijk over 2016 laat een tekort zien van 323.000 euro. Dat heeft wethouder Frans Fakkers bekendgemaakt in een toelichting op de zojuist verschenen eerste bestuursrapportage. ‘We zijn uiteraard alert’ ZEVENBERGEN - In de zaak rond de in augustus 2015 vermoorde Linda van der Giesen uit Zevenbergen is de po- litie nalatig geweest en had het ade- quater moeten reageren op de dreige- menten die de ex-partner van Linda, John F., richting haar had geuit. DOOR PETER HOUTEPEN Dat heeft de commissie Eenhoorn vo- rige week bekendgemaakt. De commis- sie heeft in opdracht van de Driehoek Zeeland-West-Brabant onderzoek gedaan naar het handelen van de politie vooraf- gaande aan de gewelddadige dood van Linda van der Giesen. Zij onderschrijft het eerdere oordeel van de politie zelf dat de politiemedewerkers met betrokkenheid hebben gehandeld, maar dat de aangifte van het slachtoffer had moeten leiden tot meer urgentie. “De politie heeft het belang van het slachtoffer te weinig voor ogen ge- had en zich teveel gericht op het latere op te maken proces-verbaal”, zo staat in het rapport van de commissie. Bedreiging Op 10 augustus 2015 werd de toen 28-ja- rige Linda van der Giesen door vuurwa- pengeweld om het leven gebracht bij het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk, waar zij werkzaam was. Een dag later volgde de aanhouding van haar 38-jarige ex-partner John F., eveneens inwoner van Zevenber- gen. Vrij snel wordt duidelijk dat Van der Giesen op 30 juli 2015 al aangifte heeft ge- daan van bedreiging en stalking door haar ex. In de dagen erna ontvangt de politie informatie dat de verdachte mogelijk over een vuurwapen zou beschikken. De politie komt desalniettemin niet in actie. Commissie: ‘Politie nalatig in zaak Linda van der Giesen VANDAAG IN DE BODE www.internetbode.nl KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016 KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016 www.internetbode.nl Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur www.goudwisselkantoor.nl Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen ZACHTE EIERKOEKEN nu 5 voor maar 1,50 VERS FRUIT VLAAI AARDBEIEN, PEREN, KERSEN PUNTEN voor maar 1,45 MMMMM Noekse markt zorgt voor gezelligheid Stichting Kerkgebouw Noordhoek verkoopt overtollig meubilair NOORDHOEK - De Stichting Kerkgebouw Noordhoek greep zaterdag de Noekse Markt aan om overtollig meubilair uit de voormalige kerk te verkopen. Om de fraaie bidstoelen en de knielkussentjes te verkopen was zelfs een ‘echte’ non ingehuurd. Op het grasveld voor het kerkgebouw werd er door de inwoners veel overtollig spul te koop aangeboden en ook veel speelgoed. Heemkundekring ’t Sandt daer buyten had in het gebouw zelf een tentoonstelling over de oorlog. In de loop van de dag zong het Niervaertkoor uit Klundert en speelde dweilband de Noekers enkele nummertjes uit hun uitgebreide repertoire. FOTO TIES STEEHOUWER ZEVENBERGEN - De fractie van Onafhan- kelijk Moerdijk (OM) doet een dringend be- roep op het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk alles in het werk te stellen om sluiting van de Huisartsen- post West-Brabant in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal te voorkomen. Mocht dat het geval worden, dan worden patiënten verwezen naar de Huisartsenpost in Ber- gen op Zoom. Omdat ook inwoners van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad op deze post aangewezen zijn, zou dit 15 ki- lometer extra reistijd betekenen. “Nog los van de mogelijke medische gevolgen. Een verkeerde stap in een onjuiste richting”, vindt OM. OM: ‘Voorkom sluiting van Huisartsenpost’ KLUNDERT - Schoolbestuur De Waarden, stichting voor confessioneel basisonder- wijs, heeft besloten de christelijke basis- school Zwingelspaan te sluiten en deze per 1 augustus van dit jaar samen te voe- gen met de Molenvliet in Klundert. Reden voor het besluit is dat de school in Zwin- gelspaan gedaald is onder het minimum aantal leerlingen. Het pand komt terug in eigendom van de gemeente Moerdijk. Wat de gemeente met het schoolgebouw wil gaan doen, is nog niet duidelijk. Mocht zich niemand melden die er een passende bestemming aan kan geven, dan valt het pand meer dan waarschijnlijk onder de slopershamer. Te weinig leerlingen; basisschool sluit Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 25-05-2016

Page 1: Moerdijkse Bode 25-05-2016

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

25 MEI 2016WEEK 21

Leden Spido gaan 60-jarig bestaan vieren

Moerdijkers wandelen drie dagen door hun dorp

DOOR PETER HOUTEPEN

Het tekort is onder andere ontstaan door gewijzigde voorschriften in maart van dit jaar. “Dat hebben we van tevoren niet kun-nen voorzien”, aldus Fakkers. “Met name als het gaat om de bijdrage van het Rijk voor uitkeringsverstrekkingen. Die zijn la-ger vastgesteld en dat geeft ons een na-deel van vijf ton.”

NadeligVerder moeten er extra kosten worden ge-maakt als gevolg van het recente verbod

op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid. Het gaat hier om een bedrag van 143.000 euro.

Voorts zitten er nog wat nadelige zaken in het opstellen van de Milieu Effect Rappor-tage (MER) en het bestemmingsplan voor industrieterrein Moerdijk, zijnde 120.000 euro groot. Fakkers: “En dan zijn er zijn

nog wat correcties van budgetmutaties die in de begroting van 2016 verkeerd zijn doorgevoerd voor een bedrag van 165.000 euro. Dan kom je alles bij elkaar uit op on-geveer een bedrag van een miljoen euro, terwijl we begroot hadden op een over-schot van zeven ton. Door deze omstandig-heden staan we nu voorlopig op een tekort van ruim drie ton.”

MargeVoorlopig geven de resultaten van de eer-ste bestuursrapportage nog geen aanlei-ding om het beleid aan te passen. “In de tweede bestuursrapportage in september krijgen we iets meer zicht over welke kant het met de begroting uit gaat en welke gevolgen dit heeft. Het is uiteindelijk ook maar een kleine marge op een begroting

van in totaal 88 miljoen euro. Maar dat neemt niet weg dat we uiteraard alert zijn en kijken waar we eventueel wat kunnen doen. Ons uitgangspunt is in elk geval dat we aan het eind van het jaar geen tekort hebben.”

MeevallersOverigens staan tegenover deze tegenval-lers ook een aantal meevallers op financi-eel gebied. Zoals bijvoorbeeld het hogere bedrag uit de Algemene uitkering gemeen-tefonds van 243.000 euro en een financieel voorstel van 177.000 euro vanwege het feit dat toezicht en handhaving met betrekking tot BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) voortaan plaatsvindt door de provincie Noord-Brabant en niet meer door de gemeente.

Gemeente heeft tekort van ruim drie tonEerste bestuursrapportage geef t nog geen aanleiding om beleid aan te passen

ZEVENBERGEN - Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Moer-dijk over 2016 laat een tekort zien van 323.000 euro. Dat heeft wethouder Frans Fakkers bekendgemaakt in een toelichting op de zojuist verschenen eerste bestuursrapportage.

‘We zijn uiteraard alert’

ZEVENBERGEN - In de zaak rond de in augustus 2015 vermoorde Linda van der Giesen uit Zevenbergen is de po-litie nalatig geweest en had het ade-quater moeten reageren op de dreige-menten die de ex-partner van Linda, John F., richting haar had geuit.

DOOR PETER HOUTEPEN

Dat heeft de commissie Eenhoorn vo-rige week bekendgemaakt. De commis-sie heeft in opdracht van de Driehoek Zeeland-West-Brabant onderzoek gedaan naar het handelen van de politie vooraf-gaande aan de gewelddadige dood van Linda van der Giesen. Zij onderschrijft het

eerdere oordeel van de politie zelf dat de politiemedewerkers met betrokkenheid hebben gehandeld, maar dat de aangifte van het slachtoffer had moeten leiden tot meer urgentie. “De politie heeft het belang van het slachtoffer te weinig voor ogen ge-had en zich teveel gericht op het latere op te maken proces-verbaal”, zo staat in het rapport van de commissie.

BedreigingOp 10 augustus 2015 werd de toen 28-ja-rige Linda van der Giesen door vuurwa-pengeweld om het leven gebracht bij het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk, waar zij werkzaam was. Een dag later volgde de aanhouding van haar 38-jarige ex-partner

John F., eveneens inwoner van Zevenber-gen. Vrij snel wordt duidelijk dat Van der Giesen op 30 juli 2015 al aangifte heeft ge-daan van bedreiging en stalking door haar

ex. In de dagen erna ontvangt de politie informatie dat de verdachte mogelijk over een vuurwapen zou beschikken. De politie komt desalniettemin niet in actie.

Commissie: ‘Politie nalatig in zaak Linda van der Giesen VANDAAGIN DE BODE

www.internetbode.nl

KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016

www.internetbode.nl

KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

Zachte eierkoeken nu 5 voor maar € 1,50

Vers fruit Vlaai aardbeien, peren, kersen punten voor maar € 1,45 mmmmm

Noekse markt zorgt voor gezelligheidSticht ing Kerkgebouw Noordhoek verkoopt overtol l ig meubilair

NOORDHOEK - De Stichting Kerkgebouw Noordhoek greep zaterdag de Noekse Markt aan om overtollig meubilair uit de voormalige kerk te verkopen. Om de fraaie bidstoelen en de knielkussentjes te verkopen was zelfs een ‘echte’ non ingehuurd. Op het grasveld voor het kerkgebouw werd er door de inwoners veel overtollig spul te koop aangeboden en ook veel speelgoed. Heemkundekring ’t Sandt daer buyten had in het gebouw zelf een tentoonstelling over de oorlog. In de loop van de dag zong het Niervaertkoor uit Klundert en speelde dweilband de Noekers enkele nummertjes uit hun uitgebreide repertoire. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - De fractie van Onafhan-kelijk Moerdijk (OM) doet een dringend be-roep op het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk alles in het werk te stellen om sluiting van de Huisartsen-post West-Brabant in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal te voorkomen. Mocht dat het geval worden, dan worden patiënten verwezen naar de Huisartsenpost in Ber-gen op Zoom. Omdat ook inwoners van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad op deze post aangewezen zijn, zou dit 15 ki-lometer extra reistijd betekenen. “Nog los van de mogelijke medische gevolgen. Een verkeerde stap in een onjuiste richting”, vindt OM.

OM: ‘Voorkom sluiting van Huisartsenpost’

KLUNDERT - Schoolbestuur De Waarden, stichting voor confessioneel basisonder-wijs, heeft besloten de christelijke basis-school Zwingelspaan te sluiten en deze per 1 augustus van dit jaar samen te voe-gen met de Molenvliet in Klundert. Reden voor het besluit is dat de school in Zwin-gelspaan gedaald is onder het minimum aantal leerlingen. Het pand komt terug in eigendom van de gemeente Moerdijk. Wat de gemeente met het schoolgebouw wil gaan doen, is nog niet duidelijk. Mocht zich niemand melden die er een passende bestemming aan kan geven, dan valt het pand meer dan waarschijnlijk onder de slopershamer.

Te weinig leerlingen; basisschool sluit

Eerste hulp bij solliciteren?

Maak gratis een professioneel CV op

www.brabantwerkt.nl

Page 2: Moerdijkse Bode 25-05-2016

BOREKCANADIAN CHAIRS CANE-lINEDESIGN 2 CHILL

DIPHANOFATBOYFIXFORMFUERADENTRO

GLATZGLOSTERKETTLERMANUTTI

MMOODNAPOLEON GRILLSOASIQROYAL BOTANIA

SEBIOSSKAGERAKSOLPURITODUS

TRADITIONAL TEAKTRIBÙUMBROSAVINCENT SHEPPARD

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN

“Alles voor het thuisgevoel in je tuin”

NIEUW IN BREDA

Ettensebaan 17A14812 XA Breda

tuinmeubelen | serremeubelen | parasols | terrasverwarming | buitenhaarden | barbecues | buitenverlichting | accessoires

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN EN MEER TUIN INSPIRATIE OP

WWW.JENB.NL

Page 3: Moerdijkse Bode 25-05-2016

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR TIES STEEHOUWER

Uit de analen blijkt dat de oprichting van de gymnastiekvereniging eigenlijk werd afgedwongen. Dat kwam omdat er in Klun-dert een gymzaal werd gebouwd boven de Bottekreek: het Kreekgebouw. De school-jeugd maakte daar gebruik van, maar ’s avonds stond het leeg. Dat kon natuurlijk niet en op 10 septem-ber 1955 bogen vijf mensen zich over dat probleem in een vergaderkamer van de Gereformeerde Kerk. Het initiatief kwam van dominee Feenstra dus het werd een christelijke gymnastiekvereniging. Omdat er ook gelijk al 206 leden waren leek al-les van een leien dakje te gaan, maar het gemeentebestuur lag dwars. Omdat het Kreekgebouw van de gemeente werd gehuurd stelde die eisen voor het gebruik van de toestellen. Daar was Spido het niet mee eens was, maar gelukkig werd dat confl ict bijgelegd.

Technische leidingDe technische leiding werd in de handen gelegd van Piet van Dijk. Die nam vanuit Dordrecht ook zijn verloofde Gré Verwey mee. Samen zouden ze tientallen jaren duizenden leden de fi jne kneepjes van het beoefenen van gymnastiek bijbrengen. Vooral door hun inspanningen is Spido niet meer weg te denken uit Klundert. In 1957 pakte men groots uit ter gelegenheid van Klundert 600 jaar stad, maar een jaar later hing het bestaan aan een zijden draadje omdat er 800 gulden huurschuld was bij de gemeente. In 1958 werd er een volley-balafdeling opgericht en in dat jaar kwam voor het eerst het verenigingsblad Spido-cus uit. In die jaren trad Spido heel veel naar buiten en dat is nog steeds zo.

Ups en downsIn 1960 sluit de korfbalvereniging Klundert zich bij Spido aan en wordt de naam veran-derd in Christelijke Sportvereniging Spido.

Er was intussen ook een tafeltennisafde-ling ontstaan maar in de loop van de jaren bleek dat zoveel soorten verenigingen on-der een paraplu niet echt goed werkte, zo-dat op het ogenblik Spido alleen nog maar een gymnastiekvereniging is. Wel worden er veel soorten gymnastiek beoefend en dat niet alleen. Spido heeft

voor elke leeftijdsgroep wel iets te bieden: een gevarieerd sportaanbod onder andere op het gebied van dans, gymnastiek en turnsport tegen een aantrekkelijke contri-butie en onder leiding van gediplomeerde trainers. Vooral de dansafdelingen hebben de laatste dertig jaar een grote vlucht ge-nomen.

Men is met de tijd meegegaan door jazz-dansen, Zumba, streetdance en aerobic aan te bieden. In de loop der jaren bevond Spido zich in diverse onderkomens zoals het Kreekgebouw, de gymzaal aan de Am-bachtsherenweg, de Niervaert en tegen-woordig in een eigen prachtige gymzaal in de Pr. Willemstaat.

Leden Spido gaan 60-jarig bestaan vierenJubileumfeest op zaterdag 28 mei met onder andere komst van Jef f rey Wammes

Benno Donkers, Mirriam Tak, Bart Bakker, Nicole Thiele en Erik Thiele organiseren het jubileumfeest. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - In 2015 was het 60 jaar geleden dat de Christelijke Gymnas-tiekvereniging Sportiviteit is ons doel, beter bekend als Spido, werd opge-richt. Een commissie bestaande uit Benno Donkers, Mirriam Tak, Bart Bak-ker, Nicole Thiele en Erik Thiele is al enige tijd bezig om het jubileum op een Spido-waardige manier te gaan vieren. Eigenlijk had dat vorig jaar al moeten gebeuren, maar door bestuurlijke moeilijkheden is het feest even uitgesteld. Dat feest wordt nu op zaterdag 28 mei in het sportcomplex de Niervaert in Klundert gehouden. In de middaguren worden er vanaf 13.00 uur clubkampioenschappen gehouden, wordt er gedanst en komt Jeffrey Wammes laten zien hoe er op topniveau geturnd wordt. ’s Avonds is er voor alle leden in het Parochiehuis een groot feest. Vanaf 18.00 uur voor de jeugd en daarna vanaf 20.30 uur voor de ouderen.

DOOR PETER HOUTEPEN

Aanvankelijk werd nog gehoopt Vluchte-lingenwerk onder te kunnen brengen in het voormalige schoolgebouw Het Kom-pas aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen, maar dat pand is zo verouderd en zo slecht dat er voor de gemeente niks anders op zit om dit gebouw te slopen.

MogelijkhedenDe gemeente zag vervolgens in een van de vrijkomende panden in de Molenstraat-Doelstraat een alternatief. “Een aantal weken geleden hebben we een tweede gesprek gehad met Vluchtelingenwerk over de problematiek”, zegt wethouder Eef Schoneveld. “Daarbij zijn een aantal mo-gelijkheden de revue gepasseerd, waarvan er twee overbleven. Behalve huisvesting in een pand aan de Molenstraat-Doelstraat is toen ook het gemeentehuis ter sprake gekomen.”

VerbazingVluchtelingenwerk Moerdijk is vervolgens gaan kijken in de panden aan de Molen-straat-Doelstraat, die vrij komen door de centrumplanontwikkelingen. “We hadden zelfs nog de mogelijkheid om meubilair, kasten en stoelen en dergelijke, aan hen mee te geven. Toch een beetje tot mijn verbazing kwamen ze een paar dagen later

met een mailtje dat ze de voorkeur hadden voor huisvesting in het gemeentehuis.” Volgens Eef Schoneveld is daar niet echt een motivatie voor gegeven. “Hoe dan ook, aansluitend hierop is in de gemeen-teraad de behandeling van de plannen van het college om het gemeentehuis her in te richten aan de orde geweest en die zijn door de raad op halt gezet. Daardoor kunnen we nu ook weinig voor Vluchtelin-genwerk in het gemeentehuis betekenen.” Daarom gaat de gemeente Moerdijk bin-nenkort nogmaals in gesprek met de orga-nisatie met de vraag of zij toch nog eens een keer goed wil kijken naar de locatie Molenstraat-Doelstraat. “Daarvan vinden wij dat je daar voor drie jaar heel goed terecht kan.”

NoodSchoneveld snapt dat de nood hoog is. “Vluchtelingen zullen er altijd zijn, maar hopelijk niet in de aantallen die we nu hebben. Vluchtelingenwerk heeft best wel wat ruimte nodig en wil dat ook per se in Zevenbergen hebben. Onder andere van-wege de bereikbaarheid per openbaar ver-voer voor hun doelgroep. Statushouders hebben over het algemeen geen eigen vervoer en dan ligt Zevenbergen het meest voor de hand.” In een pand aan de Molen-straat-Doelstraat kan Vluchtelingenwerk ook zijn eigen openingstijden regelen. “In het gemeentehuis, mocht dat al een optie geweest zijn, moet er bijvoorbeeld ook van alles georganiseerd worden om ook ’s avonds en in de weekenden open te zijn.”

Gemeente opnieuw in gesprek met VluchtelingenwerkOrganisat ie s taat nog niet te spr ingen om pand in Molenstraat-Doelstraat

‘Vluchtelingen zullen er altijd zijn, maar hopelijk niet in de aantallen die we nu hebben’, aldus wethouder Eef Schoneveld.

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk gaat op korte termijn nogmaals in gesprek met Vluchtelingenwerk Moer-dijk over de huisvestingsproblematiek. Vluchtelingenwerk zit nu in een veel te kleine ruimte boven de gerefor-meerde kerk in de Stationsstraat in Zevenbergen.

‘Gemeentehuis door raad op halt gezet’

Page 4: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

GraszodenDe beste kwaliteit van West-Brabant!

Kijk en vergelijk

GraszodenkwekerijHeidehoeveVervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

SAVELKOULS Speeltoestellen

TRAMPOLINES

SKELTERS

SCHOMMELS

TUINHOUT

Overkappingen bel voor gratis folder SAVELKOULS

Schansdijk 2 Zevenbergen Tel. 0168-324 719

www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS Speeltoestellen

TRAMPOLINES

SKELTERS

SCHOMMELS

TUINHOUT

Overkappingen bel voor gratis folder SAVELKOULS

Schansdijk 2 Zevenbergen Tel. 0168-324 719

www.savelkoulstuinhout.nl

SpeeltoeStellen

trampolineS

SkelterS

SAVELKOULS TUINHOUT

SKELTERS

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS TUINHOUT

SKELTERS

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS TUINHOUT

SKELTERS

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

SavelkoulStuinhout

Reparatie, Onderhoud en Verkoop

Laptops uit voorraad leverbaar

0165 548 628 • [email protected] 21 4751 AH Oud Gastel

Voegwerk!vakbekwame

voegerzoekt voegwerk

06-55887266

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Uitnodiging Plafondshow

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Voor

Na

Dit jaar nemen we echt een nieuw plafond van Plameco

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

ADVERTORIAL

Vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uurZondag van 11.00-15.00 uurU bent van harte welkom.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

De zomer staat voor de deur en dat is elk jaar weer een reden om naar uw plafonds te kijken en te beseffen dat er nu ECHT iets aan gedaan moet worden. “Maar wat?”, zult u denken. Denkt u dan eens aan een

Plameco Plafond. Plameco plaatst in één dag een nieuw plafond inclusief mooie inbouwspots, sierlijsten en gordijnkoven. In één dag! Door een uitgekiend systeem wordt er in de werkplaats veel voorbereid en vergt de feitelijke montage maar weinig tijd. U

krijgt een strak en vlak plafond wat, door zijn gladde oppervlak, geen onderhoud nodig heeft en minimaal 30 jaar mee gaat. Kom kijken op onze show hoe mooi het bij u kan worden. Natuurlijk is Plameco plafonds erkend doorhet CBW.

Handels- onderneming

R&s metalenIndustrieweg 2C Zevenbergen

Inkoop van metalen

Tel. 0647028993

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 5: Moerdijkse Bode 25-05-2016

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Marjanne Dijkstra, Miryam van der SteeAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 21De oplossing van deze puzzel is in week 22 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Moerdijkers wandelen drie dagen door hun dorp

Ook gelezen op NU.NL?

MOERDIJK - In het dorp Moerdijk wordt er in het voorjaar geen vier, maar drie dagen gewandeld. Het aantal deelnemers neemt bijna elk jaar toe tijdens deze avonddriedaagse, die vorige week dinsdag, woensdag en donderdag plaats heeft gevonden. Dit jaar liepen er 76 wandelaars met een stempelkaart mee, maar omdat er ook veel ouders en grootouders zonder zo’n kaart meeliepen kwam het totaal aantal wandelaars op bijna honderd. De oudercommissie van de plaatselijke basisschool de Klaverhoek, die de driedaagse al jaren organiseert, was daarmee best tevreden over de opkomst. De wandelaars liepen de tweede avond een nieuwe route over het nieuwe Schelpenpad en het houten bruggetje naar het strandje in de Appelzak. FOTO TIES STEEHOUWERDit artikel verscheen afgelopen week op www.internetbode.nl en Nu.nl. Weekblad De Bode werkt samen met de landelijke nieuwssite. Op www.nu.nl/etten-leur en via de app van Nu.nl kunt u het laatste nieuws volgen uit de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert.

Een biefstukje van de biologische slager smaakt lekkerder dan de aan elkaar gelijmde lapjes fabrieksvlees van de discounter. De runderen, waarvan het vlees bij de slager ligt, hebben kunnen grazen in de weide en een beter leven gehad dan hun soortgeno-ten in megastallen, die niet eens weten wat zonlicht is. Bovendien is de productie van het biologische biefstukje beter voor het milieu. Iedereen weet het en toch gaan de kiloknallers hier nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Waarom? Omdat het supermarktvlees goedkoper is. Voor kwaliteit betaal je nu eenmaal meer. Helaas is dat besef nog niet bij alle Nederlanders doorgedrongen. De Bourgondische Belgen snappen dat wel en handelen op meer vlakken volgens dat devies. Daarom trekken zij zich niets aan van de ophef in de zuidelijke provincies van Nederland over hun plan om tol te heffen voor personenauto’s. Wie wel eens via Zandvliet naar Antwerpen rijdt weet wat ik bedoel. Het bord ‘Welkom in België’ markeert bij wijze van spre-ken de grens tussen een middeleeuws karrenspoor en een perfect gestucte muur. De snelwegen bij onze zuiderburen zijn muisstil, gaten zijn een zeldzaamheid, de belij-ning en bewegwijzering is state of the art, de afslagen, zowel aan de linker- als rech-terzijde, zijn logisch en je komt bijna om in de altijd brandschone voorzieningen langs de routes. Nogmaals, als je kwaliteit wilt moet je in de buidel tasten. Ik heb dan ook begrip voor de tolheffing. Het is vervelend, maar je kunt niet verwachten dat de over-heid nog meer geld steekt in het wegenbeheer. Ze besteden immers al genoeg aan, ik noem maar wat, het onderhoud en beveiliging van hun kerncentrales en investeren bakken met geld in de Vogelaarwijken van bijvoorbeeld Brussel. De resultaten op die terreinen spreken dan ook boekdelen. Zure Nederlanders zeggen dat ze meer moeten bezuinigen, net zoals hier, en geen miljoenen moeten aftroggelen van buitenlandse weggebruikers, maar ik zou niet weten op wat zij moeten besparen. Op het openbaar bestuur? Misschien, maar het land kent al een enorm efficiënt bestuurssysteem. Nee, Nederlanders moeten beseffen dat je betaalt voor kwaliteit. Ik herhaal: de Belgen begrijpen dat. Of toch alleen op het gebied van eten en drinken?

Welkom in België

ColumnEugène de Kok

DOOR HANNEKE MARCELIS

De Nederlandse Hervormde Kerk van Ze-venbergen is aan restauratie toe. De Her-vormde Vrouwendienst organiseert een benefiettentoonstelling om deze grote onderneming te bekostigen. “We hebben kerkbladen van de gehele regio Moerdijk aangeschreven, maar doopjurken uit heel het land zijn welkom”, vertelt Anneke Lan-gerak, lid van de organisatie van de ten-toonstelling.

VerhaalDe tentoonstelling bestaat uit een diverse

selectie doopjurken en bijbehorende at-tributen zoals mutsjes en doopkaarten uit met name de gemeente Moerdijk. De orga-nisatie is daarom op zoek naar mensen die doopjurken beschikbaar willen stellen. Voor iedere jurk is plek in de expositie, omdat ieder stuk wel een bijzonder verhaal heeft. “Sommige doopjurken zijn bijvoorbeeld gemaakt uit oude trouwjurken, omdat men dat materiaal zo mooi vond. Of jurken zitten misschien al lang in de familie en zijn nog gedragen door een oma”, geeft Langerak aan. Verhalen worden op verzoek uitgetypt en zijn zo een onderdeel van de expositie.

TraditieDoopjurken zijn al eeuwenlang een vast onderdeel van de traditionele doop. De witte doopjurk zoals wij hem nu kennen werd pas de standaard in het begin van de negentiende eeuw. Voor die tijd werden kinderen regelmatig in normale kleding of in gekleurde doopjurken gedoopt. De tradi-tionele doopjurk is vaak zeer gedetailleerd versierd. Doopjurken worden in de meeste families per generatie doorgegeven. Hier-door zijn doopjurken vaak erg oud en zijn er bijzondere verhalen aan verbonden. “Ie-mand van onze vrouwendienst kwam op het idee voor een doopjurkententoonstelling doordat zij er zelf ooit één bezocht had. Ze vond dat toen zo mooi, dat we besloten om ook zo’n tentoonstelling te organiseren ten behoeve van de restauratie van de kerk”, laat Langerak weten. RestauratieDe doopjurkenexpositie is één van de ini-tiatieven van de hervormde gemeente om bij te dragen aan de restauratie van de Ne-derlandse Hervormde Kerk in Zevenbergen. Het project is jaren een zorgenkindje voor de gemeente, aangezien de subsidies die zij ontvangen voor het herstelwerk aan het 400-jarige rijksmonument niet toereikend zijn om de volledige herstelwerkzaamheden te bekostigen.

ContactEr is plaats voor ruim veertig jurken in de ex-positie. De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober in de Ne-derlandse Hervormde Kerk in Zevenbergen. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd aan de bezoekers. De opbrengsten zullen ten goede komen aan het restauratiefonds van de kerk. Als u een doopjurk beschikbaar wilt stellen kunt u contact op nemen met Anneke Langerak: telefoon 0168-473125 of per mail: [email protected]

Doopjurkenexpositie in Nederlandse Hervormde Kerk

Bijzondere doopjurken gezocht voor tentoonstel l ing

Doopjurken op een pop zijn ook welkom. ARCHIEFFOTO

ZEVENBERGEN - De Hervormde Vrouwendienst is op zoek naar doopjurken voor een tentoonstelling die zij orga-niseren in de Nederlandse Hervormde Kerk voor de restauratie van de kerk. De tentoonstelling vindt plaats op 7 en 8 oktober van dit jaar.

Page 6: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 6

KORT BEDRIJVIG- ADVERTORIAL -

Brasserie Overstag, Sasdyk 2y, 4761 RN Dinteloord

DINTELOORD - Warm, sfeervol, gastvrij en erg gezellig. Als je bij Brasserie Overstag in Dinteloord binnenloopt, voel je je meteen welkom.

In dit gezellige restaurant geniet je niet alleen van lekker eten voor een vriendelijke prijs, maar ook van het prachtige uitzicht op het water van Jachthaven de Waterkant. Het personeel is vriendelijk en geduldig, het eten is goed en betaalbaar en met lekker weer zit je heerlijk op het mooie terras.Al ruim 5 jaar wordt Brasserie Overstag met succes gerund door gastvrouw Caroline, samen met haar zoon Kevin. Het pand heeft onlangs een frisse metamorfose gehad. Het terras is opgeknapt, het terrasmeubilair is vernieuwd en de blauwgrijze betimmering aan de buitenkant is vervangen door fris wit. “Het was wat werk, maar we zijn hartstikke blij met het resultaat van de opknapbeurt”, aldus Caroline Biemans. “Het ziet er nog gezelliger uit dan het al was. Wij nodigen iedereen uit om eens langs te komen bij de gezelligste brasserie op het water en onze Brabantse gezelligheid te ervaren. Wij zijn vanaf 11 uur open voor koffie met gebak, een lekkere lunch of diner aan het water. In de zomer zijn wij elke dag open en in de wintermaanden van woensdag tot en met zondag.”

Gezellig en gastvrij bij Brasserie Overstag

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk vordert een deel van de subsidie aan de Stichting Stoffer en Blik voor het organise-ren van de activiteiten in Zevenbergen, in 2015, in het kader van de viering van de 70-jarige bevrijding terug. In februari 2015 verleende het college van burgemeester en wethouders een voorlopige subsidie

van 11.185 euro aan de stichting. Omdat het meest ambitieuze onderdeel van de ac-tiviteiten, een spectaculair belevingsthea-ter met 3D-projecties, uiteindelijk niet is doorgegaan, heeft de gemeente de subsi-die nu definitief vastgesteld op 7.252 euro. Dat betekent dus dat op het oorspronke-lijke bedrag 3.933 euro gekort is.

Subsidie Stichting Stoffer en Blik gekort

OUDEMOLEN - Op zondag 29 mei vind voor de zesde keer het Art Festival plaats. Amateur kunstenaars laten zien hoe groot ze zijn in dit kleine plaatsje met een verscheidenheid aan kunst, daags en niet alledaags.

De kunstenaars die grotendeels uit de regio komen zitten bij de bewoners in de tuin, schuur, garage in en rond de molen. Dit maakt dat je naast het bekijken van de kunst ook een blik bij de mensen thuis kunt kijken. Ook dit jaar is er weer een grote

verscheidenheid aan kunst te zien zoals sieraden van koffiecups, kunst met thee-zakjes, schilderijen, keramiek, eigenlijk te veel om op te noemen. Bij de molen staan opnieuw de bodypain-ters hun modellen te beschilderen. Op di-verse plaatsen, onder andere bij de molen, liggen de informatieboekjes waarin staat waar welke kunstenaar staat en wat hij of zij maakt. Ook is er weer aan muzikale ondersteuning gedacht ter sfeerverhoging. Dit wordt verzorgd door Pretty Good Girl, Duo Katz en de Jamboree band. Zij staan weer op verschillende plaatsen in het dorp. Ook aan de inwendige mens is ge-dacht door middel van een frietkraam en een ijscokar.Het festival begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur en de toegang is uiteraard weer gratis.

Art Festival The Old Mill in Oudemolen

Leuke kunst te bewonderen.

ZEVENBERGEN - Van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni houdt Atletiek Ver-eniging Groene Ster voor de 43e keer de avondvierdaagse in Zevenbergen, waarbij gekozen kan worden voor een afstand van 3, 6 of 10 kilometer.

De start is vanaf Sportpark De Knip aan De Knip 1. Route boekjes zijn af te halen bij de start van de avondvierdaagse. Op dinsdag t/m donderdag start de 3 km

om 18.45 uur en de 6 en de 10 km om 18.30 uur. Op vrijdag start de 3 km om 19.15 uur, de 6 km om 19.00 uur en de 10 km om 18.00 uur. Voor alle afstanden geldt dat deze avond aan het einde het wandelpad achter de hondenuitlaatplaats langs gevolgd dient te worden, bij Keizersweerd oversteken en vervolgens het voetpad volgen tot Sport-park de Knip.Deelnemers dienen voor de start hun kaart

te laten afstempelen. Voor scholen kan dit door de begeleider van de groep worden gedaan. Na afloop moeten de deelnemers op de-zelfde manier worden afgemeld.Na-inschrijven is mogelijk op dinsdag 31 mei vanaf 17.00 tot 18.00 uur voor de kantine van AV Groene Ster. Na 18.00 uur is inschrijven niet meer mogelijk. Inlich-tingen: Ruud van Leeuwen, 0168-324253, [email protected]

AV Groene Ster houdt Avondvierdaagse

HELWIJK - Op donderdag 19 mei vier-den we het bereiken van het hoogste punt van het nieuwbouwcomplex in Helwijk.

Daarvoor waren alle direct omwonenden, potentiële huurders, de kinderen van basis-school De Ruigenhil en betrokken partijen uitgenodigd. Op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat ko-men twaalf levensbestendige huurappar-tementen. Het doel is om de diversiteit van het woningaanbod in Helwijk te vergroten.Rond het middaguur werden alle omwo-nenden ontvangen in De Blokhut, waarna Ruud van den Boom (directeur-bestuurder Woonkwartier) en Jaap Kamp (wethouder gemeente Moerdijk) het belang van deze nieuwe woonlocatie toelichtten. Vooral de

aanwezige jeugd legden de twee sprekers het vuur aan de schenen met treffende vragen.Aansluitend liep de groep naar de bouw-plaats waar twee leerlingen van basis-school De Ruigenhil, Tygo Marijnissen (groep 5) en Nienke Vergunst (groep 6) de vlag van Woonkwartier hesen. De eer-ste keer sinds de fusie tussen Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard. De overige 33 kinderen en genodigden lieten in totaal 75 milieu-vriendelijke helium ballonnen op. Het pro-gramma eindigde in De Blokhut met een toost op de mooie nieuwe woonlocatie.De verwachting is dat de woningen nog eind dit jaar opgeleverd worden. Ook voor die gelegenheid staat weer een mooi feestje op de planning.

Hoogste punt bereikt bouw nieuwbouwcomplex

Kinderen basisschool de Ruigenhi l spelen de hoofdrol

De vlag van Woonkwartier wappert voor het eerst op grote hoogte.

Benieuwd welke uitdagingen Groenhuysen jou als ervaren zorgprofessional kan bieden? Kijk dan op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

(Dit is een publicatie van de gemeente Moerdijk)

Deel stadsmuur Zevenbergen te bewonderen in Oudheidkamer

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

Een bijzonder moment voor de Heemkundekring Willem van Strijen. Aankomende donderdag wordt hun nieuwe tentoonstelling rondom het Kasteel van Zevenbergen officieel geopend. Met als pronkstuk: een onlangs opgegraven stuk stadsmuur. Voorafgaand geeft archeoloog Hans Koopmanschap een lezing die voor iedereen toegankelijk is.

De Heemkundekring is rond 1954 in het leven geroepen als bewaarder van de stadshistorie. Graven in het verleden, dat is precies wat de Heemkundekring doet. ‘Op een gegeven moment houdt het op met wat er allemaal te vinden is in de grond van Zevenbergen. Dus dat er dan onverwacht een stadsmuur wordt opgegraven is wel heel bijzonder,’ vertelt Hans van Dordrecht, secretaris van de Heemkundekring.

Grote verrassing Rond 1980 deed de Heemkundekring in samenwerking met de gemeente eerder een poging om uit te zoeken waar het Kasteel van Zevenbergen precies lag. In deze periode is veel onderzoek verricht en zijn er diverse opgravingen gedaan. ‘Men wist dat er op de plek waar nu de muur is gevonden nog iets in de grond zat, maar toen werd vooral gedacht aan puin en dergelijke. Dus dit was een grote verrassing,’ aldus van Dordrecht. Het afgelopen jaar werd er, vanwege de geplande aanleg van de Kasteeltuin opnieuw onderzoek gedaan naar het kasteel en de oude stadsmuur, onder leiding van archeoloog Hans Koopmanschap. Tijdens de lezing vertelt Koopmanschap over het onderzoek en komen ook de geschiedenis van de stadsmuur en het Kasteel aan bod.

Ambacht ‘Het ontstaan van de stadsmuur is een bijzonder verhaal,’ vertelt van Dordrecht. ‘De muur is letterlijk ter plekke gemaakt door boeren uit de omgeving. Zij kregen de opdracht van de Heer van Zevenbergen om de muur te bouwen. Het bakken gebeurde in kleine oventjes. Als je dan nu zo’n stuk muur in je handen hebt en bedenkt dat een boer dit in 1200 eigenhandig heeft gemaakt, komt het verhaal pas echt tot leven.’ Naast het stuk stadsmuur en foto’s van de opgravingen vind je in de tentoonstelling allerlei gevonden voorwerpen uit die tijd, denk aan oude potjes, tegeltjes, kanonskogels. Veelal spullen die men weggooide in de afvalputten.

Eerste rangHet volgende project waar de Heemkundekring naar uitkijkt is het opengraven van de haven, wel te verstaan voor de deur van de Oudheidkamer. Van Dordrecht vertelt dat de grond in de haven onberoerd is gebleven. ‘Vooral het gedeelte bij de Markt, waar twee bruggen liepen, kan heel interessant zijn. Daar woonden veel mensen. Wij wachten met spanning af. Mochten ze diep gaan graven dan zitten wij eerste rang!’

De Heemkundekring nodigt iedereen donderdag 26 mei uit in Theater De Schuur. De lezing door Hans Koopmanschap vindt plaats om 20:00 uur, gevolgd door de officiële opening van de tentoonstelling. Vanaf donderdag is de nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer voor iedereen te bewonderen.

Kijk voor meer informatie op www.heemkundezevenbergen.nl

Page 7: Moerdijkse Bode 25-05-2016

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts23 mei - 29 mei: A. Verhoeven, telefoon 0165-51183630 mei - 5 juni: R. Dierckx, telefoon 0168-323286WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

Heb ik al gezegd dat ik van je hou..?

Dankbaar dat we in je laatste moment bij je mochten zijn, nemen wij afscheid van

onze moeder en oma

Bep van Ginneken

* 3-2-1939 † 21-5-2016

Zevenbergen: Ed en Angélique Kim en Daniël Tess Abcoude: Christa en René Denise Michelle

Correspondentieadres: [email protected]

Ma is overgebracht naar rouwcentrum Leeuw, Lindonk 49 te Zevenbergen, waar gelegenheid tot afscheid nemen is op woensdag 25 mei van 19.00 tot 19.30 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei om 13.00 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de afscheidsdienst en persoonlijk in de condoleancekamer van het crematorium.

~ Ma hield van bloemen ~

Ook als u geen rouwkaart heeft ontvangen bent u welkom.

Dankbetuiging

Via deze weg willen we u bedanken voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Annie Dam - van Steen

De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en warme belangstelling die wij mochten ontvangen, hebben ons goed gedaan en zijn ons tot steun bij het verwerken van haar verlies.

Rini DamKinderen en kleinkinderen

Fijnaart, mei 2016

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van

Kees van der Slikke

Kees heeft zich vele jaren als directeur, bovenschools-directeur, bestuurder en adviseur voor onze stichting ingezet. Wij gedenken hem als een betrokken man die zich met hart en ziel met het onderwijs verbonden voelde.

Wij wensen Atie en de kinderen, familie en naasten veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens Stichting De Waarden te Zevenbergen

A. Verdoorn, bestuurder a.i.J. IJzermans, voorzitter Raad van ToezichtE. van Oers, voorzitter Gemeenschappelijke MedezeggenschapsraadDirecteuren, collega’s bestuurskantoor &medewerkers

Met een groot gevoel van ongeloof hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Kees van der Slikke

Kees was oud-leerling, oud-leerkracht en oud-directeur van basisschool De Singel. Ook toen Kees bestuurder van Stichting De Waarden was, bleef zijn betrokkenheid bij “zijn” school groot.

We zullen zijn inzet en toewijding missen.

We wensen zijn vrouw, kinderen en familie alle sterkte toe.

Team van basisschool De SingelWillemstad

Page 8: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 8

ZwembadenWebshop.nl, Koekoeksedijk 38, Zevenbergen. Telefoon: 076 – 820 08 11. E-mail: [email protected]; website: www.zwembadenwebshop.nl

ZEVENBERGEN – Na vijf jaar in Bre-da gevestigd te zijn geweest, heeft ZwembadenWebshop.nl begin dit jaar een nieuw onderkomen gevon-den aan de Koekoeksedijk in Zeven-bergen. Hier heeft het bedrijf de be-schikking over een terrein van 850 m2, daar waar zij in Breda een winkel van slechts 100 m2 hadden. Nu kunnen zij hun zwembaden en toebehoren nog beter tonen in de fraai aangelegde showtuin bij het pand. Bastin van Oers runt samen met zijn vrouw San-dra van Oers- van der Kaa het bedrijf. Zij worden daarin bijgestaan door Bernice van Oers en een aantal part-time krachten en stagiaires.

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

ZwembadenWebshop.nl is op tweede pinksterdag officieel geopend door wet-houder Thomas Zwiers en lokaal zwem-talent Kristy Nagtzaam. De winkel en showtuin, ingericht met medewerking van Blom Hoveniers, biedt onder meer plaats

aan verschillende zwembaden die hier tentoongesteld staan voor de potentiële kopers. Je kunt dus aan den lijve ervaren hoe het zwembad eruit ziet voordat je deze bestelt.

OpeningDe goed verzorgde opening van de nieuwe locatie aan de Koekoeksedijk werd druk bezocht. Bastin en Sandra hadden het dan ook zeer professioneel aangepakt. Zo kon er ingetekend worden op gratis zwemcli-nics verzorgd door Kristy en Ronaldo en waren er speciale acties en productde-monstraties. Een heuse barbecuespecialist voorzag de aanwezigen van een lekker stukje vlees en ook aan de kinderen was gedacht middels een springkussen en spelletjes. Voor alle belangstellenden was er bij vertrek een goodiebag als dank voor de aanwezigheid.

Visie“Ik vind dat zwemmen voor iedereen mo-gelijk moet zijn”, aldus Van Oers. Van jong tot oud, van arm tot rijk, van recreatief tot

professioneel staat te lezen op hun zeer uitgebreide webshop. Vanuit deze visie on-dersteunt het bedrijf dan ook de zwemta-lenten uit Zevenbergen, Kristy en Ronaldo Nagtzaam. Daarnaast faciliteren ze onder andere zwemmiddagen voor minderbedeelden, ouderen en gehandicapten en organiseren ze inzamelingsacties voor goede doelen die gerelateerd zijn aan zwemmen.

AdviesHet assortiment van ZwembadenWebshop is zeer breed. Van babybadjes van 5,95 euro tot grote zelfinbouwzwembaden van 12 bij 5 meter en 1,5 meter diep. In de winkel en de webshop worden ook allerlei aanverwante artikelen aangeboden zoals zwembadpompen en -filters, speelgoed, verlichting, verwarming en afdekzeilen. Daarnaast zijn alle producten die nodig zijn voor het onderhoud en reinigen van uw zwembad bij ZwembadenWebshop.nl te verkrijgen. Bastin van Oers is verantwoordelijk voor de inkoop van de zwembaden en geeft

advies aan de klanten in de showtuin. Het magazijn, de logistiek en de afwikkeling van retouren worden door zijn zus Bernice bestierd. Sandra draagt de verantwoor-ding voor de telefonische klantenservice, de chat en boekhouding. Op drukke dagen helpt zij mee in de winkel en showtuin.

DuurzaamheidBij ZwembadenWebshop.nl worden vooral de merken aangeboden die een fabrieks-

garantie hebben welke vanuit Nederland worden gecoördineerd. Deze zwembaden zijn vaak op voorraad en voor de meeste gevallen geldt dan ook: voor 16.00 uur be-steld, is de volgende dag bezorgd. In het hoogseizoen is dit zelfs: tot 19.30 uur be-steld, morgen in huis!

Openingstijden winkel en showtuin maan-dag tot en met vrijdag 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

ZwembadenWebshop.nl opent nieuw pand in Zevenbergen

‘Zwemmen moet voor iedereen mogeli jk z i jn ’

BEDRIJVIG NIEUWS

Bastin van Oers en Sandra van Oers-van der Kaa voor hun nieuwe pand aan de Koe-koeksedijk in Zevenbergen.

Thema avond Lokaal FNV: Thema bijeenkomst Wmo en Participatiewet. De gemeen-ten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert zijn inmiddels voor wat het sociaaldomein betreft verenigd in bestuurstafel Sociaal Domein. De betref-fende wethouders willen graag beide thema’s komen toelichten aan de burgers en een doorkijk geven naar 2017. Er wordt stil gestaan bij de vragen die deze onderwerpen oproepen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 mei in het Oude raadhuis - Ver-gadercentrum, Markt 1, 4875 CB Etten-Leur. Aanvang 19.30-22.00 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor FNV leden en andere belangstellenden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Inlichtingen: Jan Hugens, tel. 0164-673431 of Jan de Wit, tel. 076-5035145.

STANDDAARBUITENBingo: Op woensdag 1 juni zal er een bingo plaats vinden in het Zorgcentrum De Blom-hof in Standdaarbuiten, St.Jansstraat 2. Er zullen 10 rondes gespeeld worden. De op-brengst van deze avond komt allen ten goede aan onze bewoners.

ZEVENBERGENConcert voor orgel en harmonie: In het teken van zijn 60 jarig jubileum geeft Sander van Marion (Scheveningen) een concert met medewerking van de Harmonie Zevenber-gen o.l.v. Pieter Zwaans. Het concert vindt plaats in de Hervormde kerk aan de Markt te Zevenbergen en begint om 20.00 uur. Thema: Muzikale reis door Europa.Ritten TWC: Zaterdag 28 mei rijden de randoneurs de Koos Moerenhout classic, een rit van 160 km, vertrek 8.00u. Recreanten rijden deze ook voor 85 km, vertrek 8.00u. De toer-rijders rijden ook de Koos Moerenhout classic, een rit van 125 km, vertrek 8.00u. Zondag 29 mei rijden de randoneurs naar Nispen, een rit van 65 km, vertrek 9.00u. Recreanten rijden naar Essen, een rit van 60 km, vertrek 9.00u. Toerrijders rijden naar de Meersel-dreef, een rit van 60 km, vertrek 9.05u.

KLUNDERTJeugddisco: Vrijdagavond 27 mei van 19.30-22.00u bij Buurt- & Speeltuinvereniging ‘t Westerkwartier, Prins Willemstraat 72, Klundert voor alle kinderen van groep 4 tm groep 8. Met DJ Guus & DJ Lars.Welkom op de koffie: De Brug Stichting houdt vrijdag 27 mei inloop 20.00-22.00u, Ron-deel 77 met als gastheer en gastvrouw Flip en Anja Buijtenhuis. Donderdag 2 juni inloop 10.00-12.00u, Van Polanenpark 19, met als gastvrouw Erika van Maastricht en helper Nel van Maastricht. Mocht men slecht ter been zijn, zij komen een ieder graag ophalen, tel. 0168-405095, www.debrugstichting.nl

KORTE BERICHTEN

DOOR TIES STEEHOUWER

Op het feest waren veel leden van het eer-ste uur afgekomen. Een van hen was een van de medeoprichters, Wim Vermey. Hij wist zich nog alles te herinneren van de oprichting van wat toen zwemvereniging ’t Rooie Paerd heette. Vermey vertelt dat hij veertig jaar geleden vaak met zijn vriendjes zwom in het getijden bad Bad Niervaert aan de Noordschans. “Als het bad geslo-ten was gingen we naar de strekdam bij de haven en daar stond tot vlak voor de oorlog een rood geschilderd lichtbaken dat uit de verte precies leek op een paard. Toen heb-ben we besloten dat de zwemclub die we gingen oprichten die naam moest dragen.” Omdat Bad Niervaert al in 1970 werd ge-sloten heeft de club daar niet meer kunnen

zwemmen, maar wel in het nieuwe bad Niervaert in Klundert zelf.

SportverenigingHet Rooie Paerd begon als een reddings-brigade en zwemvereniging, maar her-

bergt intussen vier afdelingen. Jeroen van Wensen vertelt dat daar later een duikver-eniging en een mindervalide afdeling bij kwam. De instructeurs van deze laatste afdeling geven in de Niervaert les aan de mensen van SOVAK en het Thomashuis. Van Wensen: “De oprichtingsdatum is 16 februari 1976, maar gezien de kans op slecht weer in februari feesten we nu.” Op het feest was ook erelid Aad Tetteroo, die in de Niervaert generaties mensen uit Klundert en verre omgeving zwemles heeft gegeven. Dat lesgeven gebeurt nog steeds op maandagavond van 18.00 tot 22.30 uur. Daarnaast komen de leden bij elkaar in het Maritiem Verenigingsgebouw de Cam-pagne aan de Lantaarndijk in Willemstad. Daar heeft men de beschikking over een boothuis, waarin de reddingsboten zijn ondergebracht. Het gebouw wordt gedeeld met de scouting van Willemstad en met de watersportvereniging. De reddingsbrigade assisteert in het hele land bij zwemwedstrijden, triatlons en an-dere evenementen in of op het water. De zwemafdeling is vooral erg belangrijk om de jeugd zwemles te geven. Van Wensen vertelt dat er plannen zijn om weer een wedstrijdzwemafdeling op te gaan richten. In september wil men samen met de ruim 200 leden het jubileumfeest nog eens dun-netjes over doen.

Leden Het Rooie Paerd - Moerdijk vieren 40-jarig bestaan

Feest val t gedeel tel i jk in het water

Binnen deed de jeugd mee met een quiz. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - De leden van de Sportvereniging Het Rooie Paerd - Moerdijk vierden zondag in en rond het club-gebouw in Willemstad hun 40- jarig bestaan. Het feest viel gedeeltelijk in het water, maar de waterspelletjes voor de vele jeugdleden konden net nog buiten worden afgewerkt. Nadat het begon te regenen werd plan B uit de kast gehaald en daar stond in dat de jeugd binnen op de bovenverdieping van het maritieme gebouw deel kon nemen aan een quiz met muziekvragen. De ouderen haalden ondertussen herinneringen op, waarna de barbecue werd aangestoken.

ZEVENBERGEN - Bij de foto van de jubile-umviering van Seolto die geplaatst stond in de Moerdijkse Bode van 18 mei, op

pagina 5, stond abusievelijk de verkeerde naam vermeld. De foto is gemaakt door Joke van Rooijen uit Zevenbergen.

Rectificatie Seolto

ZEVENBERGEN - De Muziekvereni-ging Zevenbergen nodigt u uit voor een uniek concert van organist San-der van Marion samen met de Har-monie van de Muziekvereniging op zaterdag 28 mei. Wij nemen u mee op een “Muzikale rondreis door Europa” met bekende en minder bekende prachtige melodieën.

De organist Sander van Marion viert dit

jaar zijn 60-jarig muziekjubileum. Als orga-nist heeft hij zich in binnen- en buitenland een klinkende naam verworven. Onder de Nederlandse organisten neemt hij een spe-ciale plaats in door zijn lichte speeltrant en zijn verrassende registerkeuze. Het belooft een mooie avond te worden. Na afloop is er, onder het genot van een drankje, gele-genheid om na te praten. Aanvang: 20.00 uur. De organisatie ligt in handen van de Orgelkring Brabantse Noordwesthoek.

Bijzonder orgelconcert in de NH Kerk Zevenbergen

Op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan als verzorgende? Dan is werken in onze flexpool echt iets voor jou. Kijk op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

Page 9: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire Scan-actie 25 november – 11 december 2015

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 10 juni 2016.vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op afspraak.Chiropractie Brabant is gevestigd aan de Banakkerstraat 46a,

Hoek Banakkerstraat/Adamastraat 4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 [email protected] www.chiropractie-ettenleur.nl

★ Voorbeeld van een scan met de Myovision 8000.

Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire Scan-actie 25 november – 11 december 2015

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 10 juni 2016.vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw

Spectaculaire Scan-actie23 mei - 10 juni 2016

1.99 400 G

Per stuk

599.00

Per stuk

29.99

Per stuk

149.00

Per stuk

89.99

2.49 600 G

2.99 420 G

0.99 500 G

0.59 1 KG

AANBIEDING

1

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 27 T/M ZO 29 MEI

VANAF WOENSDAG 25 MEI

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

MINI ELSTARAPPELEN

GEMARINEERDEGRILLFAKKELS*

SCHOUDER -KARBONADE*

Monitor P55830 Medion Akoya MD 8876

Drone DraagbareDVD-speler

KIWI

ROOMBOTERAPPELTAART

Met Intel Core i5-6402P processor.Full HD

Aan te sluiten

op de tv1

Bereik:ca. 40 m

23.8"

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

OPEN DAG zAtErDAG 28 MEI VAN 13:00 tOt 16:00 UUr

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

CV-Combi HR ketels • PV-Zonnepanelen • ZonneboilersBad-/ Keukengeisers • Gas-/ Elektra boilers • Gaswasdrogers

Erkend VAILLANT installateur

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

300 W

Talesun Solar Germany GmbH · European Head Office

Landsberger Str. 110 · 80339 Munich · T +49 (0)89 189 1770

Mail: [email protected] · Internet: www.talesun-eu.com

MODEL 230 235 240 245 250 255

Maximum rated power at STC (Pmax) 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W 255 W

Voltage at maximum power (Vmpp) 30.1 V 30.2 V 30.3 V 30.4 V 30.5 V 30.6 V

Current at maximum power (Impp) 7.69 A 7.83 A 7.95 A 8.07 A 8.22 A 8.36 A

Open circuit voltage (Voc) 37.2 V 37.3 V 37.4 V 37.5 V 37.6 V 37.7 V

Short circuit current (Isc) 8.58 A 8.67 A 8.80 A 8.89 A 8.97 A 9.06 A

Module efficiency (%) 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7

Power tolerance 0 to +3 %

Temperature coefficient

Pmpp -0.45 % / °C

Voc -0.35 % / °C

Isc +0.05 % / °C

NOCT 45 ± 2 °C

Electrical parameters*:

TP660PPeak Power: 230 – 255 Wp

First chinese solar company

with VDE quality seal.

Module characteristics:

· Positive only power tolerance: 0 to +3 %

· High mechanical load strength: Product to withstand high loading pressure of 5400 Pa in accordance with IEC 61215ed.2

· Fully automated production line: - Better soldering - Better cell spacing tolerance: ± 0.3 mm - Better and more consistent product quality

· No potential induced degradation (PID)

· All Talesun modules have been tested and certified by TUV for ammonia resistance and salt mist corrosion.

10 jaar GARANTIE

op zonne-panelen

UW EIGEN ENERGIE OPWEKKEN MET ZONNEPANELEN?Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

T0T 25% MEER RENDEMENT door opbrengst optimalisatie per paneelHet SolarEdge-systeem met optimizers zorgt voor een maxi-male opbrengst per paneel! Dus ligt één paneel in de schaduw? Dan blijven alle andere panelen optimaal presteren.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

BIJ VIGAR!

door opbrengst optimalisatie per paneelT0T 25% MEER RENDEMENT

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

12 JAAR GARANTIE

op de omvormers+ kosteloze

MONITORING

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

kijk op onze site of bel voor een

vrijblijvende afspraak

ALTIJD EEN WARM HUIS & WARM WATER!

vSMARTde slimme

thermostaat van Vaillant

met gratis app

Ook voor u hebben we

een passende oplossing!

thermostaat van

ecoTEC plus hr-ketelde zuinigste hr-ketel in zijn klasse

CW 3 tm 6

Page 10: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 10

DOOR TIES STEEHOUWER

Dat publiek werd niet alleen enthousiast gemaakt door de geleverde prestaties van de zeven muziekgroepen, dansers en een zangeres, maar ook door speaker Ton Go-verde. Normaal gesproken doet Goverde met zijn grote trom zelf mee met Orange Garde, maar hij liet weten dat hij gebles-seerd was. Niet aan zijn spreekapparaat overigens, dat werkte zaterdag meer dan prima. De mensen die, om een goed plekte te bemachtigen, zaterdag wat vroeger wa-ren gekomen werden vermaakt door dans-groep Addiction onder leiding van Britt Goedemondt en door de leden van de gym-nastiekvereniging Spido. Deze vereniging viert dit jaar haar zestigste verjaardag en is daarmee tien jaar jonger dan het Slag-werkkorps Oranje Garde.

KweekvijverDe avond werd geopend met een optreden van het Jeugdkorps van Oranje Garde.

Speaker Goverde: “Dit is de kweekvijver van ons. Ik mag ons zeggen omdat ik zelf ook lid ben van deze prachtige vereniging.” Onder leiding van tamboermaître Dieke den Hollander lieten deze jeugdleden zien en horen dat ze al heel wat in hun mars hebben op muziekgebied. Ze kregen dan ook een welgemeend applaus van het publiek en vormden een prima intro voor het grote werk dat daarna kwam. Dat be-stond uit de show van Showband K.B.O. uit Groessen. Deze band had voor hun optre-den bijna het hele veld nodig, zodat er voor het publiek veel te zien was. Dat was ook zo bij het optreden van Oranje Garde zelf. Ton Goverde: “Er werd vroeger wel eens gezegd dat Oranje Garde wat oubollig was, maar zoals u ziet is dat tegenwoordig absoluut niet meer het geval.”

LevendigHet marcheren met een muziekinstrument in de hand heeft de laatste twintig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt

en de vrouwen en mannen van Orange Garde lieten zien dat ook zij niet stil zijn blijven staan. De nieuwe instructeur, Corné Pars, had samen met de muzikanten een levendige show ingestudeerd die veel bewondering oogstte. Onder leiding van Rick Kraaijo werden de meest ingewik-kelde figuren gelopen terwijl er gewoon door werd gesleed. ‘Kan het allemaal nog beter?’, moet het publiek hebben gedacht. Ja, dat kon met het optreden van de Rijn-mondband uit Schiedam. Dit reusachtige korps had gekozen voor nummers met een boodschap. Zo lieten ze met het nummer Break-out zien en horen dat er ondanks moeilijkheden zoals oorlog en ellende toch nog altijd hoop is. Een prachtig optreden dat besloten werd met het hoopvolle lied Someday van Neil Young. Erg mooi waren ook de shows van The Band of Liberation met zangeres Emma Brown uit Leiden en Jong Bazuin uit Leerdam. De avond werd besloten met een gezamenlijk optreden van alle muziekgezelschappen.

Oranje Garde Klundert zorgt voor perfecte taptoeavond

Slagwerkkorps pakt ui t op zevent igste ver jaardag

Oranje Garde zelf in actie in Klundert. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Even leken enkele druppels regen zaterdagavond de taptoe van de Oranje Garde in Klundert te gaan verstoren maar het bleek loos alarm te zijn. De honderden bezoekers op de wallen rond het bastion bij het Verlaat konden zonder angst gaan genieten van een heel bijzondere avond. Een avond met dans, muziek en beweging door amateurs met een professionele uitstraling. Oranje Garde had er alles aan gedaan om onder leiding van Michel van Alphen en Kees Ardon een perfecte showavond voor te schotelen aan het talrijke publiek.

STANDDAARBUITEN - Op zaterdag 11 juni organiseert harmonie Oefening een concert wat in het teken staat van het afscheid van dirigente Claudy van Bok-hoven.

Al op 9-jarige leeftijd begon Claudy van Bokhoven bij harmonie Oefening als klarinet-tiste. Inmiddels heeft zij in 2006 haar oplei-ding Docent muziek aan het conservatorium te Zwolle afgerond. Ook heeft zij Hafabra-directie gestudeerd bij Alex Schillings. Na 13 jaar voor het jeugdorkest en ruim 8 jaar voor het A-orkest te hebben gestaan heeft ze besloten te stoppen bij harmonie Oefening. Tijdens dit concert zullen vele muzikale hoog-tepunten van Claudy de revue passeren. Op het programma staan onder andere werken als Persis van James Hosay, Deep Purple medly, Lord of the Dance and Ross Roy. Kortom een zeer gevarieerd programma met voor ieder wat wils! Dankzij de bereidwillige medewerking van Adrie Kuijstermans kan het concert gehouden worden in de voor-

malige R.K. kerk St. Jan de Doper in Stand-daarbuiten. Deze zal voor deze gelegenheid helemaal omgetoverd worden tot een echte concertzaal. De verzorging van het licht is in handen van “Starlight” en dat staat garant voor een fantastische belichting en sfeer in de kerk.Kaarten voor het concert zijn te koop via de leden van Oefening, via een mail naar [email protected] of bij Attent in Standdaarbuiten. De aanvang is 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.15 uur.Harmonie Oefening is één van de oudste harmonieën uit de omgeving en bestaat al ruim 153 jaar. Op dit moment bestaat uit A orkest uit bijna 40 muzikanten en hebben we een aantal leden in opleiding. Oefening kan echter nog steeds nieuwe muzikanten gebruiken. Er is plaats op ongeveer alle instrumenten. Kom eens langs tijdens een repetitie op vrij-dagavond in ‘t Sandt. De jeugd, The Music Factory, repeteert van 19.30 tot 20.15 uur en het groot orkest van 20.30 tot 22.30 uur. Voor meer informatie kun je de vernieuwde web-site www.harmonieoefening.nl bezoeken.

Harmonie Oefening zegt Claudios

Claudy van Bokhoven als dirigent aan het werk bij Oefening.

WILLEMSTAD - De Stichting Cultuur Moerdijk organiseert op zaterdag 28 mei om 20.00 uur in Het Arsenaal in Willemstad het eerste zomerconcert van dit jaar.

De groep Pocket Opera, bestaand uit so-praan Esther Putter, bariton Mitchell Sand-ler, bas Gerard Legeland en pianiste Caeci-lia Boschman, brengt een avond compleet zangplezier: enthousiaste verhalen, ont-roerende zang, prachtige kostuums en veel

contact met het publiek. Zij brengen een compleet operaprogramma met een per-soonlijke touch. Het verhaal speelt zich af in het broeierige Parijs van de 20er jaren; ar-tiesten ontmoeten elkaar in een café, waar zij hun favoriete componist verdedigen. Ze zingen gepassioneerd uit Verdi’s La Travi-ata, Puccini’s La Bohème, of misschien iets uit Mozarts Don Giovanni? Kortom, een af-wisselend, kleurrijk programma vol prachti-ge operamuziek. Kaarten zijn te reserveren bij Lenie Ozephius, tel 06-13508110.

Pocket Opera

Pocket Opera.

FIJNAART - Het jazzevenement dat Stichting d’Engelenburgh met Pink-steren organiseerde, staat blijvend in het geheugen.

De uit Kansas overgekomen Bram Wijnands, wist het publiek te verrassen met zijn vaardigheid op piano én accorde-on. In één woord een feest. Dat was vanaf de 1e noot die Bram Wijnands speelde de sfeer in d’Engelenburgh. Een volle zaal wachtte op de gevierde jazzpianist, die eens per jaar naar zijn geboortestreek komt. Sommige toehoorders wisten wat

hen te wachten stond. Vorig jaar al had-den ze kennisgemaakt met de sympathieke man uit Kansas City die met zijn onmisken-baar Brabantse tongval vertelde over de legenden uit de jazzwereld.Dat hij niet alleen vaardig is op de piano, bleek bij zijn toegift op de accordeon, die de organisatoren Ellen en Marcel Deelen hadden staan. Het publiek was verrukt en het applaus luid en welgemeend. Dat gold ook voor de 2 songs die Ellen zong die mid-dag: ‘Fly me to the moon’ en het bekende ‘My way’. Bij dat laatste lied zongen de aanwezigen gepassioneerd mee.

Jazz met Pinksteren: feestBram Wijnands verraste het publ iek

Enthousiast publiek tijdens het jazzconcert met Bram Wijnands. FOTO JOHAN DE WITTE

Page 11: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf 2016 ook

avond openstelling Bel voor meer info:

0165-505510Raadhuisplein 4

te [email protected]

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE lENTE rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

Havendijk 10A | 4731 KX | OudenboschT: 0165-201068 | W: www.voz-groep.nl | M: [email protected]

Actieprijzen voor uw verhuizing

• 2 verhuizers voor 4 uur € 325,- incl. btw • 2 verhuizers voor 6 uur € 450,- incl. btw

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected] Direct afrekenen en meenemen

Tegeldumpdag

v.a. € 5,-

VAN 10.00 TOT 15.00 UURzonDag 29 mei

BADKAMERS - TEGELS - AFBOUWMATERIALEN

Showroom geopend van 11.00 - 16.00

gastelseweg 96 Roosendaal

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

MICHA ATYA • 06 - 28 68 25 47 • [email protected] 71 • 4823 GC BREDA

CAMPAGNEWEG 11B • 4761 RM ZEVENBERGEN

WACHT NIET TE LANG, WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST.Veilig en snel, asbestopruimers.nlwww.asbestopruimers.nl

Wij zijn onderdeel van M. Atya totaalbouw BV dus ook uitgebreide renovaties en onderhoudsklussen nemen wij aan.

Mogen wij ons even voorstellen?Wij zijn ASBESTOPRUIMERS.NLEen jong bedrijf dat zich richt op verwijderen van asbest. Ook hebben wij de mogelijkheden het asbest te vervangen voor materialen die aan alle gestelde eisen voldoen.

Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende offerte. Wij proberen u zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen en de sanering voor u zo fijn mogelijk te laten verlopen. Wist u dat volgens de wet in 2024 alle asbest van de daken moet zijn? De overheid verleent in sommige gevallen zelfs subsidies.

BESTELLEN:> (06) 40 98 17 26> [email protected]> 0162 68 31 37> IN DE WINKEL

> MA[email protected]> [email protected]> 0162 68 31 37> IN DE WINKEL

12.50500 gr. p.p.

EEN COMPLEET VERZORGDE BBQ (GAS OF KOLEN) + GRATIS THUISBEZORGD IN KOELBOXEN+ PORCELEINEN BORDEN EN RVS BESTEK+ DE BBQ EN AFWAS MAKEN WIJ SCHOON

BBQ SERVICE ALL-IN

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26

> Tot één dag van te voren bestellen> Bezorging iedere dag van 15 tot 500 personen> 500 gram vlees p.p, maak zelf uw keuze > Saté-, knofl ook- en barbecuesaus

> Huzaren-, aardappel-, rauwkost- pasta/slamix en fruitsalade

> Stokbrood met kruidenboter, porceleinen borden en RVS bestek

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Page 12: Moerdijkse Bode 25-05-2016

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK25 MEi 2016

FOTO VAn DE WEEK:

Lammetjes op de "de Wachter" aan de Oostdijk in Willemstad

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door: Janneke Driesprong

Start derde buurtpreventieteam in Klundert Het derde buurtpreventieteam in Klun-dert is gestart. Het team richt zich op het oostelijke deel van Klundert. Buurtpre-ventie is een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel zelf medever-antwoordelijk te zijn voor de leefbaar-heid en veiligheid in de eigen woonom-geving.

Samen zorgen voor een veilige buurt waarin het fijn is om te wonenBuurtpreventie werkt samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organi-saties. Zij zien de inwoners als belangrijke partners bij het hebben van veilige en leefbare buurten. Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel is het vergroten van het informeel toezicht. De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. De inwoners die deelnemen aan een buurtpreventieteam nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, weten te vinden en aanspreken is hierbij erg belangrijk.

Buurtpreventie is onderdeel van een netwerk in uw wijk en geen project van alleen inwoners, gemeente of politie. Het succes van buurtpreventie is mede afhankelijk van de samenwerking tussen deze groepen.

Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving?Meer informatie over buurtpreventie kunt u vinden via www.moerdijk.nl/Buurtpreventie. Via deze website kunt u zich ook opgeven voor de buurtpreventie in uw omgeving.

WEGAFSLUiTinGEn Vanwege het 7-berg Bierfestival is op 29 mei 2016 van 10:00 uur tot 22:00 uur de Markt in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Vanwege het Artfestival “The Old Mill” is op 29 mei 2016 van 10:00 uur tot 17:00 uur de Oudemolenseweg vanaf de 2de Kruisweg tot de Oudemolensedijk in Oudemolen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De regio West-Brabant, de provincie en het Rijk hebben een gezamenlijke ambi-tie om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Moerdijk heeft bovendien in de Nota Visie Windenergie bepaald dat in 2030 30% van de totale ener-giebehoefte wordt voorzien uit wind. Uitgangspunt daarbij is steeds dat inwo-ners en omwonenden kunnen delen in de opbrengsten van de windmolens en dat inspraak mogelijk is.

Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben als vier gemeenten samen met de provincie afgesproken om 100 MW aan windenergie te realiseren langs de A16. Daarom wordt voor eind 2020 een aantal windmolens gebouwd langs de A16. De ruimtelijke procedure om te onderzoeken waar precies deze turbines geplaatst kun-nen worden, wordt nu opgestart door de provincie. De gemeenten hebben afgesproken dat bewoners moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van windener-gie. Dit maakt onderdeel uit van de totale procedure. Proces aanpakDe eerste stap is het maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een NRD. Hierin worden de kaders vastgelegd, dus wat er precies onderzocht gaat worden ten aanzien van de milieuaspecten, zoals geluid, slag-schaduw, landschap en invloed op bijvoorbeeld vogels

en vleermuizen. Volgens planning legt de provincie deze notitie ter inzage rond half juli tot half september. Dit is een verlengde termijn in verband met de vakan-tieperiode. Na de NRD wordt een Milieu-effect-rapport (een MER) gemaakt. In dit rapport worden alle milieuef-fecten inhoudelijk onderzocht. Ook wordt gekeken naar de beste plaatsen langs de A16 voor de windmolens. Alle onderwerpen die in de NRD staan, worden in de MER verder onderzocht. Als de MER klaar is, kan het inpassingsplan gemaakt worden. In het inpassingsplan wordt pas definitief besloten op welke plaatsen uitein-delijk de windmolens zullen komen, de hoogte daarvan en het aantal turbines. Daarna worden de vergun-ningen afgegeven om de molens echt te mogen gaan bouwen. Eind 2020 moeten de molens energie leveren.

CommunicatieaspectenTot de zomer verzamelt de provincie zoveel mogelijk informatie. Dat begint deze maand met gesprekken met belangenorganisaties. Op basis daarvan maakt de pro-vincie een concept-NRD. Alle partijen willen heel graag dat inwoners hierin meedenken. De provincie heeft een website ingericht: www.brabant.nl/windenergieA16, met relevante informatie over dit project. Ook op de website van de gemeente kunt u informatie vinden.

Daarnaast kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Hiervoor kan een mail verstuurd worden naar [email protected]. Ook kunnen geïn-

teresseerden zich via de website van de provincie aanmelden voor de nieuwsbrief.Later dit jaar volgen nog bijeenkomsten voor alle betrokkenen:- Op 24 mei en 21 juni aanstaande organiseert

de provincie bijeenkomsten tijdens de ener-gieweken om mee te denken over duurzame energie en wind-ens langs de A16 voor (lokale) belangengroeperingen, zoals Energiek Moerdijk, stads- en dorpsraden en dorps- en stadstafels en inwoners.

- Half juli organiseert de provincie een windexcursie voor bewoners naar de voet van een windmolenpark. Hiermee kan iedereen ervaren wat het effect is van een windmolen qua geluid en luisteren op verschil-lende afstanden.

- Begin september is er een inloopbijeenkomst voor inwoners met uitleg over de

inpassingvoorwaarden uit de Notitie Reikwijdte en Detail en de inspraakmogelijk heden. Tijdens deze bewonersavond zijn er 3D-visualisaties van hoe het landschap/de horizon er uit ziet met windmolens. Inwoners kunnen dit interactief bekijken vanaf ver-schillenden plaatsen. Bijvoorbeeld vanuit hun huis of bedrijf.

Exacte data van de windexcursie en inloopbijeenkomst maken de gemeenten en provincie tegen die tijd via de gebruikelijke kanalen bekend.

Kent u iemand die een lintje verdient? De voorbereidingen voor de ‘Lintjesre-gen’ van april 2016 zijn alweer in volle gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk voordragen voor een Koninklijke Onder-scheiding? Doe dit dan vóór 15 juli 2015!

Traditiegetrouw worden aan de vooravond van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Wie kunt u voorstellen?Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of de voorzitter van uw sport-club? Wie u ook wilt voordragen, om in aanmer-king te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet de persoon aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijk criterium is dat mensen zich voor een lange tijd hebben ingezet voor de samenleving, op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Kortom: het moet echt gaan om een uitzonderlijke prestatie.

Indienen van een voordrachtMeer informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op www.moerdijk.nl/onderscheidingen en op www.lintjes.nl.

Voor de goede orde: de Lintjesregen 2016 is op dinsdag 26 april 2016; de laatste werkdag voor de viering van de Koningsdag.

Provincie start met ruimtelijke procedure voor onderzoek locaties ‘Windmolens langs A16’

Page 13: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van een Rolstoelvierdaagse in Fijnaart

van 7 tot en met 10 juni 2016 van 18:30 uur tot 19:30 uur (verzonden 19 mei 2016)

• Het houden van een haringparty op het parkeerter-rein aan de Plaza 6 in Moerdijk op 14 juni 2016 van 12:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 19 mei 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 mei 2016 tot en met 18 mei 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Munterij 2 in Zevenbergen Wijziging brandveilig gebruik (van rechtswege verleend) 12 mei 2016 Voorstraat 10 in Fijnaart Realiseren van een salon in een bestaand pand 12 mei 2016

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Adres Omschrijving project Lapdijk 22 in Moerdijk Tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders t.b.v. het bedrijf Kerkstraat 8 in Zevenbergen Plaatsen van een trap tegen de gevel i.v.m. het inrichten van de zolderverdieping als logiesfunctie St. Janstraat 2 in Standdaarbuiten Brandveilig gebruiken van De Blomhof

BEKENDMAKINGEN Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kun-nen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestem-mingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Witte Weideweg 34 in Noordhoek Aanpassen loods en aanbouw 23 februari 2016 Zuidlangeweg 11 in Oudemolen Bouwen van tunnelkassen 10 februari 2016 De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo mogelijk tot een positief besluit op de aanvraag te kunnen komen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij op 26 mei 2016 het volgende verkeersbesluit heeft genomen: - door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het

RVV 1990, met daaronder een onderbord met kente-ken 52-XJS-8, een parkeervak nabij de woning Lage Wipstraat 25 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

- dat dit besluit van kracht is zolang de aanvrager in staat is met onder 1 genoemd voertuig te rijden en daarbij gebruik moet maken van het onder 1 vermelde parkeervak;

- dat de aanschaf van een ander voertuig zal leiden tot een wijziging van dit besluit en het op grond hiervan geplaatste onder 1 vermelde onderbord.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 7 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 7 juli 2016 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaar-schrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Zuiddijk 2 in Langeweg Wijzigen van de brandcompartimentering 10 mei 2016 Hoge Zeedijk 20 in Zevenbergschen Hoek Tijdelijke woonunits Hoge Zeedijk 20 16 mei 2016 Hoge Zeedijk 20 in Zevenbergschen Hoek Wijzigen uitrit Hoge Zeedijk 20 14 mei 2016 Munterij 2 in Zevenbergen Wijzigen van de brandcompartimentering 12 mei 2016 Achter Groenstraat 35 in Willemstad Legaliseren van een bouwwerk 10 mei 2016 Grintweg 3 in Willemstad Plaatsen van een bestaande woonwagen 13 mei 2016 Kerkring 1 in Noordhoek Bouwen van een woning 10 mei 2016 Noordlangeweg 10 in Fijnaart Plaatsen van een dakkapel 11 mei 2016 Middenweg 6 in Moerdijk Verharden van het terrein 10 mei 2016 Logistic Boulevard 3, 5 en 7 in Klundert Uitbreiden van het huidige kantoor in het bestaande gebouw 18 mei 2016

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN "ST. JAN-STRAAT” IN STANDDAARBUITEN

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “St. Janstraat” in Standdaarbuiten (planidentificatie NL.IMRO.1709.StJanstraat-BP40) voor iedereen tijdens de openings-tijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de herontwikkeling van de locatie van de v.m. school aan de St. Janstraat mogelijk te maken.Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststel-ling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

VASTSTELLING UITVOERINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 1 maart 2016 het uitvoeringsbesluit VRACHTWAGENPARKEERPLAAT-SEN GEMEENTE MOERDIJK hebben vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op 26 mei 2016 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of www.overheid.nl. Voor nadere informatie over het uitvoeringsbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw Segeren van de afdeling RBOR.

Page 14: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 14

ZEVENBERGEN - Op zondag 26 juni vindt het grootste openlucht blaas-bandfestival van Brabant plaats in Ze-venbergen. De Notenkrakers pakken op deze jubileumeditie extra uit. Het centrum van Zevenbergen zal die dag worden overspoeld met duizenden mu-zikanten, fans en liefhebbers tijdens het Notenkrakers Zomerfestival.

Dit festival wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door ‘De Notenkrakers’ uit Zevenbergen, een allround dweil- en feest-band die op vele podia in Nederland bekend en succesvol was en is. Net als voorgaande edities belooft het ook deze keer weer een grandioos spektakel te worden met diverse topacts uit het gehele land. Ruim 2 maanden voor de uitvoeringsdatum zijn alle startbe-wijzen vergeven. Maar liefst 40 top blaas-bands uit heel Nederland vinden die dag de weg naar Zevenbergen. Daar zullen zij zich tussen 13-18 uur, verdeeld over 8 podia, van hun beste kant laten zien én horen. Nog nooit eerder was de line up van het Zomerfestival zo vroeg bekend. Een teken dat de bands de opzet van het festival zeer waarderen. Qua omvang, kwaliteit en gezelligheid behoort het Zomerfestival inmiddels tot de top 3 blaasbandfestival van Nederland. Dit jaar presenteren De Notenkrakers maar liefst 3 winnaars van de afgelopen edities. Dat maakt dat de organisatie erg verguld is met de kwaliteit van het deelnemersveld. Im-mers, naast de eerdere winnaars zijn er ook toporkesten die nooit eerder in Zevenbergen waren en “door de goed verhalen over het Zomerfestival in het muziekwereldje gaan meedoen”. Het Zomerfestival heeft een on-gekende aantrekkingskracht” aldus festival-voorzitter Jack Mulders. “We doen er alles

aan het de bands zo goed mogelijk naar de zin te maken, maar ook voor horeca, bezoe-kers, en winkeliers een zo’n attractief moge-lijk evenement weg te zetten”. Dit jaar wordt in het kader van de jubileumeditie de com-binatie gemaakt met de Zomermarkt. Een jaarmarkt met ca. 80 standhouders waarvan de organisatie in handen is van Kroko’s eve-nementen. Een organisatie die op jaarbasis zo’n 200 jaarmarkten organiseert. Het en-thousiasme om op te treden in Zevenbergen is zoals elk jaar groot. Het festival, dat tot het grootste openlucht blaasbandfestival van Noord-Brabant is uitgegroeid, geniet inmiddels landelijke bekendheid. Het wordt door de muzikanten geroemd vanwege de goede organisatie en prima sfeer. Dat laat-ste is mede te danken aan de prima samen-werking met gemeente Moerdijk en Horeca Zevenbergen die elk jaar grootser uitpakt om de verschillende podia tot feestpleinen om te bouwen. Omstreeks 13 uur wordt op de Markt het startsein gegeven voor een echt ‘carnaval in de zomer’. Naast veel muziek op de 8 podia in het centrum, is er natuurlijk de afgezette markt met gezellige terrassen en gratis toegankelijke kinderattracties en schminckmogelijkheid. Daarnaast hebben de winkeliers van OVZ toegezegd te zorgen voor activiteiten in het centrum. De Noten-krakers zijn in samenwerking met enkele Zevenbergse verenigingen bezig om nog an-dere side events te organiseren. Rond 18 uur volgt de prijsuitreiking en is er een spectacu-laire slotact door blaasband HOPP?! Houdt dus uw agenda vrij op zondag 26 juni. Voor een overzicht van het reeds aangemelde deelnemersveld, sfeerimpressies van en re-acties over ons festival verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website www.notenkra-kerszomerfestival.nl

Notenkrakers Zomerfestival groter dan ooit

De Diezeblaozers, winnaars Zomerfestival 2015.

FIJNAART - Het belooft een onverge-telijk concert te worden met de 2 jon-ge master-pianisten die op zondag 29 mei komen spelen in d’Engelenburgh.

Dit high tea-concert met 2 bijzondere ta-lenten van de Young Piano Masters Soci-ety wordt extra spannend met de ‘mystery guest’ die zal optreden. d’Engelenburgh is sinds maart een locatie voor de Young Piano Masters Society, een stichting die jonge talentvolle pianisten begeleidt in

hun carrière. Jaarlijks zal de stichting 6 concerten verzorgen waarbij jonge toppia-nisten - stuk voor stuk concourswinnaars - naar Fijnaart komen voor een exclusief concert.Op zondag 29 mei zijn dat Tobias Bors-boom en Yukiko Hasegawa. Het optreden van de 2 jonge pianisten is een prachtige opening van de serie YPMS-concerten in d’Engelenburgh. Wie alleen pianospel verwacht, komt bedrogen uit. De middag biedt nog meer dan de 2 gelauwerde musi-

ci: een ‘mystery guest’ is aanwezig. Daar-mee wordt het concert extra afwisselend en verrassend bovendien.

PianistenTobias Borsboom (1988) behaalde in 2013 zijn Masterdiploma. Hij was succesvol bij diverse concoursen. Tobias geeft les aan het Amsterdams Conservatorium en is een veelgevraagd pianist voor festivals als het Storioni Festival, het Grachtenfestival en The International Holland Music Sessions.In mei 2015 won Tobias de finale van de Dutch Classical Talent Award en hij kreeg, naast € 10.000,- en een bronzen beeld, een naamsvermelding in de Eregalerij bij de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertge-bouw. Yukiko Hasegawa begon als 4-jarige met pianolessen en behaalde haar Masterdi-ploma in 2004. Ze ontwikkelde een inte-resse voor authentieke uitvoering-praktijk nadat zij de fortepiano’s leerde kennen van het Hamamatsu Museum van Mu-ziekinstrumenten. In Japan ontmoette zij de Nederlandse pianist Willem Brons, de docent van wie ze graag les wilde hebben. Om die reden kwam zij in 2005 naar Ne-derland, waar ze haar studie voortzette in Amsterdam. Yukiko behaalde In 2011 het Masterdiploma voor piano.Willem Brons over Yukiko: “Een verfijnd, sensitief en muzikaal performer/pianist, met opmerkelijk inzicht in de verschillende stijlen.” De middag begint om 14.15u. Re-serveren is noodzakelijk: tel. 06-8357 2448 of [email protected]

High-tea concert met twee jonge master-pianisten

Pracht ig begin van serie concerten Young Piano Masters

Tobias Borsboom en Yukiko Hasegawa

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De jaar-lijkse traditie om een dorpsavond te organiseren met sketches, muziek en toneel werd voor de 11e keer (daar waren de organisatoren het nog niet over eens) wederom een groot suc-ces.

Een volle zaal met enthousiast publiek die de diverse acts van de plaatselijke amateurmuzikanten en -acteurs met luid applaus beloonden. Uiteraard was ook Cantzoni van de partij met begeleiding van invalpianist Roeland Vrolijk. Al met al een geslaagde avond om met plezier op terug te kijken en vol verwachting uit te kijken naar wat er volgend jaar op het program-ma zal staan.

Geslaagde dorpsavond Zevenbergschen Hoek

Cantzoni in actie op dorpsavond.

Ontvang vacatures

die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan

�Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

VOOR KINDERENMET EEN HANDICAP

www.TOTAAL-ONDERHOUD.comafbouw-verbouw-onderhoud-advies

Tel; 0621-881435Mail: [email protected]

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt28 mei

ZeelanDHallen-Goes Binnen + Buiten * 9.00-16.30 uur

Gratis Parkeren

Page 15: Moerdijkse Bode 25-05-2016

www.internetbode.nl

KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016

www.internetbode.nl

KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016

Page 16: Moerdijkse Bode 25-05-2016

HALSTEREN - Het hele leven van zwaar-gewicht wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven draait om zijn sport. Dat is ook hard nodig want de concurrentie is moordend en er is altijd wel iemand die wil proberen om de Halsterse bok-ser van zijn troon te stoten. Door kei en keihard te trainen en te werken zorg je er volgens Verhoeven voor dat je het verschil maakt op de momenten dat het erop aankomt.

DOOR MERIJN SITSEN

Wie kan nu beter het kampioensgevoel uit-leggen dan de bekendste sporter uit de regio;

Rico Verhoeven. Hij is inmiddels al drie jaar wereldkampioen kickboksen en weet wat het is om kampioen te worden. Hij herinnert zich nog goed hoe het was om voor de eerste keer de wereldtitel binnen te slepen. "Op dat moment kwam mijn grote droom uit", vertelt de bokser. Het nadeel van het verwezenlijken van je droom is dat je op dat moment op zoek moet naar een nieuwe droom.

TrainenOm op het niveau te blijven moet Rico zijn leven compleet in het teken stellen van het vechten. "Vooral in de aanloop naar een wed-strijd bestaan mijn dagen eigenlijk alleen maar uit trainen, eten en slapen", legt hij uit. Het is volgens hem ook belangrijk dat je niet naast je

schoenen gaat lopen. "Dan ga je het niet red-den. Veel mensen willen snel iets bereiken maar zo werkt het nou eenmaal niet. In de sport, maar ook op andere vlakken, moet je gewoon keihard werken. Als je jezelf constant blijft bewijzen geloof ik dat het resultaat vanzelf komt", zegt Verhoeven. Het is misschien ook goed dat het niet allemaal gemakkelijk gaat want anders zou iedereen zomaar wereldkampioen kickboksen kunnen worden en dan zou de lol er ook wel een beetje vanaf zijn.

SportschoolDe zoektocht naar een nieuwe uitdaging was voor Verhoeven ook niet echt eentje die lang duurde. Hij gaat in Halsteren een nieuwe sport-school openen. "In de afgelopen drie jaar heb

ik zo'n geweldig team om me heen verzameld. Dit team wil ik ook betrekken in de sportschool", verklaart de Halsterse kickbokser. De school gaat RVsports heten en er zullen fi theidslessen gegeven worden met veel invloeden kennen uit de vechtsport. "Het is logisch dat ik deze invloe-den meeneem in mijn sportschool", aldus de kickbokser. Hoewel hij niet dagelijks aanwezig kan zijn om les te geven op de school, zal hij er wel regelmatig clinics gaan geven met bekende Nederlanders. De lessen worden voor een groot gedeelte verzorgd door het team waar Verhoe-ven veel mee werkt en zijn partner Jacky Du-chenne, die als geen ander weet hoe je moet trainen en wat erbij komt kijken om te sporten op topniveau.

' Je moet niet naast je schoenen gaan lopen, dan kun je het wel vergeten'

Het leven van kampioen Rico Verhoeven draait helemaal om kickboksen

VoorwoordElke week beleven de leden van de verschillende verenigingen in de regio volop plezier aan het be-oefenen van hun geliefde sport. Op welk niveau dan ook. Of dit nu op individuele basis gebeurt of in teamverband, via hun sport bouwen zij aan een gezond lichaam en aan een gezonde geest. Passie, spanning, vreugde en teleurstelling, het zijn allemaal ingrediënten die bij het sporten om de hoek komen kijken. Helemaal speciaal is het behalen van een kampioenschap, steevast de feestelijke bekroning op een met succes geleverde sportieve prestatie.Daar gaat steevast heel wat trainingsarbeid aan vooraf. De sporter moet immers in puike conditie zijn en voortdurend schaven aan zijn of haar technische vaardigheden. Dat betekent trainen, trainen en nog eens trainen. Veel oefenen en veel herhalen. Doorzettingsvermogen, strijdlust en - bij het sporten samen met anderen -teamgeest zijn andere elementen die bepalend kunnen zijn voor het wel of niet kampioen worden.

Het moge duidelijk zijn: een titel komt je niet zomaar aanwaaien. In de KampioensBode die voor u ligt worden al die kampioenen daarom nog eens een keer extra in de schijnwerpers gezet. Dat betekent heerlijk terugblikken op de kampioenschappen die de verschillende teams en individuele sporters het voorbije seizoen in de wacht wisten te slepen. Wie niet in deze KampioensBode is opgenomen, hoeft echter niet te treuren. Voor ons zijn álle sporters ware kampioenen. Bovendien geldt voor iedereen: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Geniet ervan!

Page 17: Moerdijkse Bode 25-05-2016

NOORDHOEK - Aan het eind van vorig seizoen hebben we vanwege een tekort aan speel-sters de dames zaterdag en de dames zondag samen moeten voegen tot één zondag team.

Na wat opstart problemen raakten de speelsters steeds beter op elkaar ingespeeld en werd de ene na de andere wedstrijd gewonnen. We hebben in de laatste wedstrijd uit tegen Beek Vooruit (1-6) tot het laatste fl uitsignaal moeten strijden voor het kampioenschap, VV Oosterhout zat ons met een achterstand van 2 punten op de hielen. Met 54 punten uit 20 wedstrijden, zijn we zondag 8 mei uiteindelijk kampioen geworden in de 5e klasse ! De champagne werd ontkurkt en de bloemen uitge-deeld. We zijn met een spelersbus van onze sponsor KRT van Prinsenbeek naar Noordhoek gebracht, Alwaar de platte kar klaar stond voor nog een feestelijk rondje door Noordhoek. Een dag om nooit te vergeten...

VV Noordhoek Vr 1 kampioen

Dolgelukkig zijn de speelsters van VV Noordhoek Vr1 met het behaalde kampioenschap.

VV Klundert MP1 kampioen 3e klasse

KLUNDERT - VV Klundert MP1 is kampioen geworden in de 3e klasse.

VV Virtus MC1 kampioen Hoofdklasse

ZEVENBERGEN - Zaterdag 23 april stond de kampioenswedstrijd Moerse Boys MC1 tegen VV Virtus MC1 op het programma. De meiden van Virtus hebben gewonnen en zijn dus wéér kampioen (in 2015 óók)! 4 of 5 juni is de finale bekerwedstrijd: Fc-Eindhoven MC1 tegen VV Virtus MC1. Véél succes meiden Virtus MC1!

Virtus A1 kampioen

ZEVENBERGEN - De A1 van Virtus is kampioen in de 1e klasse 11 geworden. Ze hebben meerdere jaren tot het einde meegedaan om het kampioenschap maar kwamen steeds net tekort. Het team is meren-deel uit spelers die vanaf de F bij elkaar zijn gebleven. Dit jaar is de bekroning en promoveren naar de hoofdklasse. De kampioenswedstrijd was 7 mei bij Virtus. Met een temperatuur van 28 graden en met een 250 toeschouwers op de tribune werd van Kapelle A1 met 3-1 gewonnen. Door dit resultaat was Virtus A1 onbereikbaar voor de concurrenten Arnemuiden A1 en HVV A1.

Brabant Expres Reizenfeliciteert alle kampioenen!

Volgend seizoen rijden we weer naar diverse voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

Voor tennisliefhebbers is er nog een actuele aanbieding:

Dagtocht Roland Garros 28 mei 2016

voor maar € 79,00 p.p.

Meer informatie of reserveren via

www.brabantexpres.nlof bel 088-5060310

Page 18: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 18

FIJNAART - In augustus 2015 werd er bij VV De Fendert een heel nieuw F team opgezet met een grote diversiteit aan spelers. De inmiddels bekende en soms beruchte F5 was geboren.

Aidan, Bart, Bodi, Bryan, Dyllan, Jorn, Nick, Pieter, Roy en Tycho verschenen op het veld. Trainers/leiders Arjan Vriens, Jan Kruithof en Dennis Palache zijn vervolgens hard aan de gang gegaan om van deze 10 mannen een echt en hecht team te maken. Al snel, en eigenlijk vrij natuurlijk, werden de posities in de voorhoede, middenveld en de verdediging opgevuld. De najaarscompetitie werd met een prachtige 3e plek afgesloten, maar het gevoel gaf heel duidelijk aan dat meer in zat. Dus de trainingen werden nog serieuzer aangepakt en er is op zowel techniek als spelinzicht geoefend. Met een positieve drive ging dit team de voorjaarscompetitie in. 45 doelpunten werden er gescoord, slechts 12 ballen verdwenen achter de keeper van de F5 in het net en geen wedstrijd werd verloren. Na 6 overwinningen en 3 gelijk gespeelde duellen, was het op 9 mei om 18:30 in Hoeven tijd voor de laatste wedstrijd. Winst zou een kampioenschap betekenen, dus goed voorbereid werd er naar Hoe-ven afgereisd. Na 40 minuten echt goed gevoetbald te hebben, konden de spelers, onder luid gejuich van het meegebrachte eigen publiek, in polonaise van het veld af. Met een 1-8 overwinning was het kampioenschap in de wacht gesleept, wat uitbundig is gevierd op het veld en uiteraard, zoals het een echt voetbalteam betaamt, onder de douche!

VV De Fendert F5 kampioen 5e klasse

Blije kampioenen van VV De Fendert F5.FIJNAART - Zaterdag 7 mei was een dag waarvan de harten van enkele jongens uit Fijnaart (Jordy, Dean, Joost, Gerwin, Lennart, Kees en Luc) al een paar week sneller gingen klop-pen. Deze dag moest het gebeuren: bij winst zouden de minipupillen van VV De Fendert MP1 (weer!) kampioen kunnen worden.

Ze moesten ten strijde trekken tegen Roosendaal MP2; een ploeg waar ze eerder tegen gespeeld hadden en van onder de indruk waren. De spanning was voelbaar. En niet alleen bij de spelers, leid-ster Denise en coach Patrick, ook de ouders hadden er last van. Gelukkig was er veel publiek om ze aan te moedigen. De Fendertse jongens gingen gedreven door adrenaline voortvarend van start. De 1-0 werd snel gevolgd door de 2-0. Dit zou toch niet meer mis kunnen gaan? Toch werd besloten het spandoek nog even niet uit te rollen. En terecht: de Roosendalers gingen er ook voor. Bij rust was het 4-2. De spanning leek in de tweede helft zijn tol geëist te hebben van VV De Fendert MP1. De tegen-stander kreeg veel kansen, maar miste gelukkig regelmatig. Bij een stand van 5-4 werd langs de kant wanhopig afgevraagd wanneer de scheidsrechter zou af fl uiten. En toen het verlossende fl uitsignaal kwam, kon eindelijk iedereen opgelucht adem halen. Wat een geweldige wedstrijd en fantastische prestatie van deze jonge spelers van VV De Fendert!

VV De Fendert MP1 kampioen

De Fendert MP1 werd voorjaarskampioen bij de minipupillen.

ZEVENBERGEN - Onder de strakke begeleiding van de trainers Jurgen Stoop en Izett Aksoy moest op 16 april jl. het voetbalteam van Virtus D2 uit tegen Steenbergen D2. Als Virtus die wedstrijd winnend kon afsluiten waren ze kampioen, maar ze verloren met 2-1. De twee ploegen stonden nu gelijk in het aantal punten. Dat betekende dat op de laatste speeldag de beslissing zou vallen!

Steenbergen won hun laatste wedstrijd en de wedstrijd van Virtus werd twee weken uitgesteld van-wege de vakantie. Al had Virtus inmiddels een beter doelsaldo van plus één doelpunt, er moest nog wel gewonnen worden! Op zaterdag 7 mei kwamen de jongens van Virtus geweldig uit de startblok-ken tegen NSV D1 uit Nispen. De 1-0 viel al in het eerste kwartier en na de volle speeltijd kon het kampioenschap door een daverende 8-0 overwinning gevierd worden! Kortom, het was een super spannende voorjaarscompetitie voor Melle, Chaney, Tygo, Abilaash, Luciano, Niels, Jort, Hidde, Je-nish, Eric, Lucas, Job, Rick, Murat en Tim! Gefeliciteerd Virtus D2!

Virtus D2 kampioen 4e klasse D-pupillen

Het kampioenschap kan gevierd worden bij Virtus D2.

Campagneweg 11c 4761 RM Zevenbergen

Tel. 0168 371 212www.maronsteel.nl

• Kinderen• Jeugd• Jongeren• Gezinnen

Prins Hendrikstraat 104761 AH Zevenbergen Postbus 854600 AB Bergen op ZoomT 0168 - 745 155

E [email protected] I www.praktijkinpetto.nl

ZET DE BEWEGING INEN LEERT JE ZELF DE BALANS VINDEN

KinderenJeugdJongerenGezinnen

INPETTO, praktijk voor jeugdpsychologie en jeugdpsychiatrie biedt Psychologische en Psychiatrische Expertise, Therapie, Training en Onderzoek binnen hetkader van de Jeugdwet.

Prins Hendrikstraat 104761 AH ZevenbergenPostbus 854600 AB Bergen op ZoomT 0168 - 745 155

E [email protected] I www.praktijkinpetto.nl

Page 19: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 19

KLUNDERT - Op 20 februari was het een drukte van belang in zwembad de Stok. Bijna 100 schoolkinderen van 11 scholen uit Roosendaal en omgeving waren samengekomen voor de Schoolzwemkampioenschappen.

Er waren scholen uit de hele regio aanwezig. Basisschool het Bastion uit Klundert deed mee met Jesse van Wijk, Jessy van Vlimmeren, Joris den Hollander, Koen van Vlimmeren, Rosalie van der Bijl en Violetta van der Bijl. Alle zwemmers zwommen vrije slag en rugslag. De jongste zwemmers 25 meter en zwemmers van de midden en bovenbouw moesten wel 50m op zijn snelst zwemmen. Bij het aantikken kon je direct op het grote bord in de Stok achter je naam zien. De 1, 2 en 3 van de race kleurde op het bord ook goud zilver en brons. De vrije slag werd afgesloten met een estafette vrije slag waaraan alle zwemmers mee konden doen. Na de pauze en de rugslag was er ook een funesta-fette. Er lagen allerlei obstakels in het water waar je onderdoor en over moest. Tot Slot was er een demonstratie van de afdeling sychroonzwemmen. Na de demo was er de prijsuitreiking. De kampioen van 2016 was het Bastion uit Klundert, de nummer 2 was de Klinkert uit Oudenbosch en derde prijs was voor het team van de blokwei uit Roosendaal. Alle zwemmers kregen een KNZB certifi caat met daarop hun zwemtijden en na 2 uur ging iedereen moe maar trots naar huis.

Basisschool het Bastion wint zwemkampioenschap

Schoolzwemkampioenschappen

De winnaars schoolzwemkampioenschappen 2016.

MOERDIJK - De beslissende partijen om het clubkampioenschap van biljartvereniging De Fotsers zijn gespeeld.

De leden hebben het afgelopen seizoen in drie spelsoorten tegen elkaar gespeeld. De partijlengten waren ingekort met een maximum van 20 beurten. Bij aanvang van de laatste speeldag had Kees van der Steen 24,43 punten achterstand op Gerard Dielemans. Gerard was uitgespeeld en Kees moest nog 3 partijen spelen. Hiervan wist hij er 2 in winst om te zetten waarin hij tevens minder dan 20 beurten nodig had, dit betekende 4 extra matchpunten. In totaal behaalde Kees nog 31,73 punten. In de spelsoort libre eindigde Jan Verhoef op een 1e plaats gevolgd door Jan Broeders als 2e en Walter van Dongen als 3e. Bij de spelsoort bandstoten was Edwin Kortsmit de beste gevolgd door Kees van der Steen als 2e en als 3e Jan Verhoef. In het driebanden wist Gerard Dielemans de 1e plaats te behalen met als 2e Kees van der Steen en op de 3e plaats Jan Broeders. De eindstand was dat Kees van der Steen met 7,30 matchpunten voorsprong als kampioen te voorschijn kwam en de wisselbeker voor de 3e jaar in zijn bezit kreeg. De verdere stand was 2e Gerard Dielemans, 3e Jan Broeders, 4e Walter van Dongen en als 5e Jan Verhoef.

Biljartvereniging De FotsersKees van der Steen clubkampioen

Clubkampioen Kees van der Steen.

ZEVENBERGEN - Het 1e jeugdteam van M/W Brabant, allen spelers van JBV Amorti is in het eigen clublokaal gewestelijk kampioen geworden van de landscompetitie.

In de 1e wedstrijd tegen het combinatieteam van de districten Midden en West Brabant werd met 4-2 gewonnen. Stephan Kortsmit verloor op twee caramboles van Bradley Mariott (JBCW), Sybren Hofma wist met één carambole verschil te winnen van Rowan Kremer (Amorti) en Mike Fens won met twee caramboles verschil van Sharon Radings (Bellevue). De wedstrijd tegen ABC ‘t Topke werd ook met een 4-2 overwinning afgesloten, hierbij wonnen Stephan en Mike hun partij. De 3e wedstrijd tegen Inaborg eindigde in 3-3. Stephan won met een prima moyenne van 2,41 en Sybren speelde remise. Mike was in zijn partij kansloos. Doordat het combinatieteam verder twee overwinningen behaalde, tegen Inaborg met 6-0 en tegen ABC ‘t Topke met 4-2 eindigden zij op een 2e plaats. De onderlinge strijd tussen Inaborg en ABC ‘t Topke eindigde in 6-0 voor ABC ‘t Topke. Door deze resulta-ten gaan de 2 Midden en WestBrabantse teams door naar de nationale fi nale welke op 28 en 29 mei gespeeld zal worden in Afferden.

Jeugdteam van JBV Amorti gewestelijk kampioen

Het kampioensteam, vlnr Sybren Hofma, Stephan Kortsmit en Mike Fens.

ZATERDAG 22 NOVEMBER ZIJN ALLE

FORD RIJDERS WELKOM VOOR EEN

GRATIS WINTERINSPECTIE!!! U KOMT TOCH OOK???

ZATERDAG 21 NOVEMBER ZIJN ALLE

FORD RIJDERS WELKOM VOOR EEN

GRATIS WINTERINSPECTIE!!! U KOMT TOCH OOK???

Het Ford van Drimmelen team feliciteert zijn kampioen

ZATERDAG 22 NOVEMBER ZIJN ALLE

FORD RIJDERS WELKOM VOOR EEN

GRATIS WINTERINSPECTIE!!! U KOMT TOCH OOK???

ZATERDAG 22 NOVEMBER ZIJN ALLE

FORD RIJDERS WELKOM VOOR EEN

GRATIS WINTERINSPECTIE!!! U KOMT TOCH OOK???

ZATERDAG 21 NOVEMBER ZIJN ALLE

FORD RIJDERS WELKOM VOOR EEN

GRATIS WINTERINSPECTIE!!! U KOMT TOCH OOK???

Page 20: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 20

ZEVENBERGEN - In januari werk Hans Junior voor de eerste maal Nederlands kampioen in de overgangsklasse libre klein. In een gecombineerd kampioenschap in het plaatsje Afferden stond Hans Junior meteen zijn mannetje tussen 7 geroutineerde spelers. Gestart met 4 opeen volgende winstpartijen waarna hij 2 partijen verloor rechtte hij zijn rug toen de eerste plaats in gevaar kwam. In de fi nale partij startte hij met een serie van 199 en zijn tegenstander was geknakt.

Met een hoogste algemeen gemiddelde van 31,78 en de hoogste serie van 218 kon hij zich voor de eerste maal in zijn biljartcarrière tot Nederlands kampioen laten huldigen.Het weekend van 2 en 3 april stond gereserveerd voor het NK libre topklasse jeugd in Warmenhuizen. Met 4 spelers werd een dubbele ronde afgewerkt en Hans Junior ging wederom voorvarend te werk. Op de eerste dag alles gewonnen en dit zou hij voortzetten de andere dag. Het verschil met de num-mer 2 was tot aan de fi nale wedstrijd zodanig groot dat er geen druk meer op de ketel stond. Deze partij was dan ook zijn enige verliespartij maar met een algemeen gemiddelde van 25,05 stak hij ver boven de rest uit en voor de 2de maal Nederlands kampioen.Een week later waren het dezelfde 4 spelers die klaar stonden om te strijden voor het Nederlands kampioenschap kader 38/2 jeugd in Emmeloord. Ditmaal begon Hans junior met een verliespartij en moest hij gelijk in de achtervolging. De 2 daaropvolgende partijen wist hij in winst om te zetten en stonden er 3 spelers met gelijke punten. Het bleef spannend tot de allerlaatste wedstrijd daar er nog steeds 3 spelers kampioen konden worden. Hans Junior speelde zijn partij knap in 6 beurten uit naar 110 caramboles en moest op zijn stoel afwachten wat zijn tegenstander in de nabeurt deed. Die moest nog 45 caramboles maar strandde op 8 van de eindstreep waardoor Hans Junior voor de derde keer dit jaar en voor de 2de paal in 2 weken Nederlands kampioen werd. Wederom op basis van het hoogste algemeen gemiddelde van 12,71 waarmee hij ook promotie bewerkstelligde naar de 2 de klasse 38/2 bij de senioren.

Hans Snellen jr. drievoudig Nederlands Kampioen

Drie medailles voor Hans Junior.

ZEVENBERGEN - Al voordat de laatste wedstrijden van de competitie waren gespeeld was het duidelijk dat Groene Ster Dames 1 kampioen zou worden in de 3e klasse B.

Om dit te vieren en alle supporters te bedanken werd er zelfs een heus kampioensfeest georgani-seerd bij coach Marcel Vermeulen thuis. Hier werden prijzen uitgereikt voor onder andere de beste teller en de trouwste supporter. Ook werden de trainers en coach in het zonnetje gezet. Volgend jaar promoveren de meiden naar de 2e klasse. Hopelijk wordt het dan weer net zo’n succesvol seizoen en krijgen ze evenveel steun van de fans!

Volleybaldames 1 Groene Ster kampioen 3e klasse B

Vol trots tonen de dames van Groene Ster de kampioensschaal.

ZEVENBERGEN - Zoals al in een vorige Bode vermeld, speelden onze meiden C van vol-leybalvereniging Groene Ster hun laatste beslissende wedstrijd thuis tegen Goirle C1. Dit ging met veel kabaal en zwaar tromgeroffel op de tribunes waarbij onze fans zich ook niet onbetuigd lieten.

Fantastisch om bij aanwezig geweest te zijn. En naast de meiden C willen we dus zeker ook deze trouwe fans bedanken en natuurlijk Peter Timmermans als trainer en coach. Voor volgend jaar pro-moveren de meiden naar de B competitie waar dan vanuit Groene Ster twee meiden teams in gaan uitkomen. Met de steun van de fans en de inzet van de trainers kan dit ook weer een succes worden.

Groene Ster meiden C kampioenNevobo Vol leybal competi t ie jeugd

De meiden C van Volleybalvereniging Groene Ster zijn blij met het kampioenschap.

ZEVENBERGEN - Ze hebben het hele jaar hard gewerkt en supergemotiveerd zijn ze. De meiden van het eerste team van de C-lijn bij Hockeyclub Zevenbergen.

Voor de winterstop ging het zwaar en verloren ze veel wedstrijden. Tijdens de zaalcompetitie kregen ze de smaak te pakken, groeiden ze in het spel en hebben ze al hele spannende wedstrijden beleefd. Vanaf het voorjaar 2016 knallen ze elke wedstrijd weer. De meiden van C1, van wie een aantal naast hun school, reguliere training en wedstrijden extra hockeytraining volgen en ook training geven aan de jongste jeugd, hebben naast een fysieke inspanning vooral samen een fi jne groep neergezet. Met het respect dat ze voor elkaar hebben en gezelligheid die ze maken, verdient dit team (dat kampioen voorjaar 2016 wordt) een plek in de Moerdijkse Bode.

Hockeyclub Zevenbergen MC1 kampioen 3e klasse

Voor alle kampioenen!

www.goed-op-weg.net • T: [email protected]

Page 21: Moerdijkse Bode 25-05-2016

VV Klundert B1 kampioen 2e klasse

KLUNDERT - VV Klundert B1 is kampioen geworden in de 2e klasse.

VV Klundert Dames-1 kampioen 1e klasse

KLUNDERT - Dames 1 van VV Klundert zijn kampioen geworden in de 1e klasse.

VV Klundert MB1 kampioen in de 2e klasse

KLUNDERT - Na een paar seizoenen onderaan gebungeld te hebben, zijn we dit seizoen dan toch ein-delijk kampioen geworden. Mede dankzij het doorzettingsvermogen van de speelsters en inspanningen van trainer Peter van Dorst. Door weer en wind stond hij er toch maar steeds. Bekroning, trots en superblij zijn we.

VV Klundert C1 kampioen 2e klasse

KLUNDERT - VV Klundert C1 is kampioen geworden in de 2e klasse.

VV Klundert F1 kampioen 3e klasse

KLUNDERT - VV Klundert F1 is kampioen geworden in de najaarscompetitie.

VV Klundert D2 kampioen 6e klasse 6.2

KLUNDERT - De jongens en meisjes van het D2 zijn in de voorjaarscompetitie onverslagen kampioen geworden met 8 punten verschil op de nummer 2. Na de laatste wedstrijd is het team op de platte kar door Klundert gereden!

J. den Hollander Verhuur B.V.Bel: 0168-402955

of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

Proficiat jongens van D2

VV Klundert!

Kampioen worden??Dat kan blijkbaar bij Voetbalvereniging Klundert. Daar kregen maar liefst acht teams het voor elkaar kampioen te worden zowel bij de jongens als bij de meiden en bij de dames.Voor wat betreft de B-meisjes en de dames, is het afgelopen seizoen prima verlopen. Er is elke week enthousiast getraind en gevoetbald, gepaard met enorm veel plezier. Dit onder bezielende leiding van een aantal trainers en ouders, die stapje voor stapje deze voetbalsters beter willen maken, en voor de voetbalvereniging willen behouden uiteraard. Om daar voor volgend seizoen ook weer allemaal zeker van te zijn, kunnen we voor zowel de meiden B, als ook voor de dames, nog een behoorlijk aantal speelsters gebruiken. Afgelopen seizoen hebben de dames in de 7 tegen 7 competitie gespeeld, maar die willen heel graag weer 11 tegen 11 gaan voetballen, vandaar de behoefte aan een aantal nieuwe speelsters.

Dus, dames, meiden uit Klundert, Fijnaart, Zevenbergen, Standdaarbuiten of waar ook vandaan, kom lekker voetballen in Klundert, misschien word je dan ook een keer kampioen! Maar nog veel belang-rijker, kom gezellig trainen en voetballen, en ben lekker sportief bezig.

Mocht je interesse hebben, kijk dan op onze site www.vvklundert.nl en meld je aan. Het is ook mogelijk vrijblijvend een keertje te komen trainen, als je eerst de sfeer wilt komen proeven.We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!

Page 22: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 22

Focus ligt nog altijd op de weg, ondanks bijna niet te kloppen crossseizoen

Thalita de Jong, een wereldkampioene in stijlOSSENDRECHT – Vijfhonderd meter, vierhonderd meter, hoe dichter bij de eindstreep, hoe breder de glimlach op het bemodderde gezicht van Thalita de Jong. Na een ware uitputtingsslag wist de Ossendrechtse niet alleen de kop-groep bij te halen, maar ook vervolgens solo te fi nishen. Het is zaterdag 30 janu-ari 2016, een moment dat menig wieler-liefhebber uit de gemeente nooit meer zal vergeten.

DOOR MAARTEN ELST

Ruim drie maanden verder staat de race nog al-tijd in het geheugen van Thalita gegrift. Slecht weer was het in Heusden-Zolder zeker. De wedstrijd kende een matig begin voor de Os-sendrechtse, waardoor het aankwam op een inhaalrace.

SacrementsbergDe kaarten leken geschud na het vroege afha-ken, al dacht Thalita de Jong daar anders over. “Op het moment dat ik weer aansloot bij de kop-groep wist ik wel dat ik ze het niet meer gemak-kelijk zou maken”, blikt Thalita terug. “Op het moment dat Sanne Cant versnelde en alleen ik kon volgen, wist ik dat ik weleens de wedstrijd zou kunnen winnen. Toen ik Cant vervolgens bo-ven op de Sacrementsberg passeerde en vol gas naar bereden reed, keek ik achterom.” Geen Sanne Cant meer te zien en dus de over-winning in de pocket. Thalita: “Niemand zou mij meer terugpakken als ik maar op mijn fi ets bleef zitten. Hoe dichter ik bij de fi nish kwam, des te meer ik kon glimlachen, genieten en juichen in mezelf. Ik kon het niet geloven dat ik na zo’n wedstrijd solo over de streep te komen, kijkend naar alle wereldtoppers die hier een heel jaar naartoe hebben gewerkt.”En dat terwijl Thalita haar zinnen helemaal niet op de cross had gezet. “Mijn intentie was ge-woon lekker de winter doorkomen en een aantal mooie crossen rijden”, vertelt ze na afl oop van een crossseizoen, waarin ze ook de Nederland-se titel won. “De focus ligt bij mij nog altijd op de weg. Hier kan ik nog veel stappen in maken. In september heb ik bewezen heel dicht bij de wereldtoppers te zitten op bepaalde parcour-sen.”

RegenboogtruiDe truien kunnen dus weer in de kast. Zowel de Nederlandse als de Regenboogtrui pronken nu als aandenken van een geslaagd crossseizoen. “Ik hoop de Regenboogtrui met veel bravoure te kunnen tonen aankomend seizoen”, vertelt Tha-

lita. “Al ligt de focus gewoon weer op de weg.”Op de weg heeft de 22-jarige wielrenster al-weer enkele klassiekers in de benen zitten. “In het begin was het erg wennen om in een groot peloton te rijden”, bekent ze. “Ook mistte ik de wedstrijdsnelheid en hardheid in de benen. Het wedstrijdritme ontbrak.”Desondanks merkte ze dat ze eind maart al-weer met de wereldtoppers op de weg kon meten. Thalita: “Ik zat mee in de kopgroep in de Pajot Hills Classic (30 maart) en in de Ronde van Vlaanderen (3 april) was ik in goede vorm. Helaas stond het geluk nog niet altijd aan mijn zijde in dit seizoen. Ik had op 30 maart materi-aalpech en bij de Ronde van Vlaanderen kreeg

ik niemand mee in de demarrage. Ach, ik heb er een goed gevoel aan overgehouden.”Johan CruijffVoor het komend seizoen heeft Thalita de Jong haar doel weer vastgesteld. “Ik wil zo snel mo-gelijk terugkomen op het niveau waar ik het wegseizoen mee geëindigd ben”, stelt de wiel-renster. “Uiteraard sneller dan september. In de Giro zal ik de knechtenrol aannemen, waar ik zeker niet tegen opzie.”In de tussentijd geniet Thalita van de Wall of Fame op het Johan Cruijff College in Roosen-daal. Ze werd door de jury verkozen tot winna-res voor de Wall of Fame 2014-2015. Onder veel belangstelling mocht ze, op haar oude school,

VV Virtus A3 kampioen

ZEVENBERGEN - Na een leuk jaar en wat langer wachten op wat de concurrent UVV ging doen met hun laatste wedstrijd, nu dan toch eindelijk echt kampioen. Virtus A3 kampioen 4e klas. Volgende jaar weer mannen.

Kampioenen gefeliciteerd met jullie knappe prestatie!!

Alle kampioensfoto’s zijn terug te vinden op:www.internetbode.nl/moerdijk/kampioenen

Ook gedurende het gehele jaar kunt u uw kampioensfoto’s of

ander (verenigings)nieuws inzenden via

www.internetbode.nl -> aanleveren redactie.

Wij zorgen ervoor dat dit nieuws een mooi plekje krijgt in onze Bodes.

Page 23: Moerdijkse Bode 25-05-2016

brabantse wal krant 2016 www.vvvbrabantsewal.nl 7

Kort: groene ommetjes en historische stadswandelingenStrek je graag de benen, maar loop je liever niet te ver? Dan biedt de Brabantse Wal een breed scala aan kleine ommetjes en thematische wandelingen, die desge-wenst ook ingekort kunnen worden. In de gemeente Woensdrecht is de Monu-menten- en Kunstroute goed om mee te beginnen. Deze route bestaat eigenlijk uit vijf miniwandeltochten door de dorpen Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte en leid je langs de opmerkelijkste monumenten en kunstui-tingen in de dorpen.Trek je liever de omgeving in, dan zijn de Steenbergse ommetjes een echte aan-rader. In de dorpen Welberg, De Heen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn prachtige wandelingen door de water-rijke polders uitgezet. Neem bijvoorbeeld het rondje De Kromme Hoek Om in Kruis-land, waar de overgang tussen zand en klei goed merkbaar is in het agrarische leven. De wandelroute voert deels over de oude wegenstructuur uit 1850 en vertelt je

bovendien de historie van een aantal oude boerderijen, watergangen en zandpaden. Met de stilte van de polder om je heen, waan je je weer even terug in de tijd.Wil je nog meer geschiedenis proeven, kies dan voor een van de historische stadswandelingen in Steenbergen of Bergen op Zoom. De Historische Pan-denroute in Steenbergen en Gevelstenen Route in Bergen op Zoom vertellen je meer over de eeuwenoude panden die je onder-weg tegenkomt. Ook een aanrader is de Garnizoenswandeling in Bergen op Zoom, die voert langs het rijke militaire verleden van de stad. Ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Dan spreekt de Steenbergse Vliegeniersroute, over twee Britse oorlogshelden, je vast aan. Kortom, voor iedereen wat wils!

Middellang: Mooie vergezichten en uitgestrekte landschappenWie eenmaal de smaak van het wandelen te pakken heeft, is vertrokken! Daarom biedt de Brabantse Wal sinds kort twee nieuwe, middellangeafstandsroutes aan voor wandelingen van zo’n twintig kilo-meter. De Eendrachtroute (21,5 km) in de omgeving van Nieuw-Vossemeer en Lepelstraat ontleent zijn naam aan de voormalige rivier De Eendracht; nu het Schelde-Rijnkanaal. De route voert langs rietkreken en bloemdijken en is desge-wenst in te korten.Nog meer water valt er te beleven op De Blauwe Sluis Route. De wandeltocht is vernoemd naar een van de meest idyl-lische plekjes op de Brabantse Wal: het tweehonderdjaar oude sluizencomplex Blauwe Sluis (Bovensas) tussen Steenber-gen en Kruisland. De wandeling over 25 kilometer neemt je mee naar de oevers van de Vliet, het Gastels Veer de Cruijs-landse Kreken. Ook deze route is desge-wenst in te korten.

Lang: urenlang wandelplezierVoor de echte doorstappers onder ons is

De tip van Marijke van Meir‘ Ontdek de Noordpolder bij Ossendrecht ’

Thuis de wandelschoenen aantrekken en vertrekken. Dat is wat het wan-delen op de Brabantse Wal voor Marijke van Meir zo aantrekkelijk maakt. Vanuit haar woning aan de rand van Ossendrecht, wandelt ze zo de Noord-polder in. “Ik vind het ideaal dat ik vanuit huis kan vertrekken en zo mijn route kan kiezen. De ene keer loop ik de Brabantse Wal op, het bos in. De andere keer wandel ik door de polder. Ieder rondje is anders.” Momenteel schiet het wandelen er door drukte er nog eens bij in, geeft ze toe. “Maar als dan de zon schijnt, ben ik zo vertrokken! Meestal wandel ik in de buurt, maar toen ik nog oefende voor Nijmegen, liep ik bijvoorbeeld van Ossendrecht over Huij-bergen en Wouwse Plantage naar Kruisland. Ik knip ook regelmatig routes uit en pak ook wel eens de auto om ergens te gaan wandelen. Er zijn zoveel mooie plekjes. Je hoeft niet altijd ver weg. Een rondje door de Noordpolder vind ik nog altijd een van de mooiste wandelingen.”

Brabantse Wal Wandelparadijs

Of je nu graag een ommetje in de omgeving maakt of juist liever een stevige ronde stapt, of je nu de kinderen meeneemt of de hond, of je nu houdt van culinair genieten of van natuurschoon; op de Brabantse Wal is altijd een wandelroute die bij je past. Wij selecteerden voor je de mooiste korte, middellange en lange wandelingen over de Brabantse Wal.

Oefenen voor NijmegenDoe je mee met de Nijmeegse Vier-daagse. Kan je nog wat oefenkilome-ters gebruiken of wil je na Nijmegen even uitlopen? Noteer dan deze data in je agenda:• 18 juni Suikerstadmars met

afstanden van 5 tot 40 kilometer, vertrek vanaf Sporthal de Buitel-stee in Dinteloord.

• 27 augustus Brabantse Wal Wan-deldag met afstanden van 6 tot 40 kilometer, vertrek vanaf Non Plus Ultra in Woensdrecht.

• 17 september Krabbentocht met afstanden van 6 tot 40 kilome-ter, vertrek vanaf Rozenoord in Bergen op Zoom.

er het Streekpad De Brabantse Wal; een langeafstandsroute van maar liefst 112 kilometer van Putte tot aan Steenbergen, opgedeeld in zo’n zes etappes die variëren van 16 tot 23 kilometer. Deze bijzondere wandeltocht is in 2013 zelfs uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar. Volgens de jury voert het Streekpad langs ‘een

van de mooiste en interessantste feno-menen van Nederland.’ Daarnaast looft men de ‘goede uitwerking van het thema steilranden, het afwisselende landschap, het nagenoeg perfecte topografische kaartwerk en de duidelijk zichtbare mar-keringen.’ Een wandeling die dus niet te missen is voor de echte liefhebbers!

Page 24: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 24

DOOR NICO KORSTEN

In 2000 begon Rinus Blom met een één-daags paardenconcours. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een vijfdaags evenement waarvoor ruiters en amazones uit alle delen van het land naar Etten-Leur afreizen. En voor de bezoekers is het alle dagen gratis entree.

ReputatieInventief als Rinus Blom is heeft hij dit jaar twee dames aan de organisatie van Jum-ping Etten-Leur toegevoegd. Het zijn Jen-neke Smit en Anne Meester van evene-mentenorganisatiebureau Hippic Projects. Zij zijn goed thuis in zowel de paardenwe-reld als de wereld van marketing, public relations en sponsorwerving. Samen met Rinus Blom en de stalmanager van Hoeve De Grient, Ralph van Venrooij, tekenen zij voor de realisatie van dit grootse paarde-nevenement in Noord-Brabant. “Het con-cours geniet binnen de paardenwereld al jarenlang een goede reputatie vanwege de uitstekende faciliteiten, zoals een goede bodem en veel service richting de ruiters. Ook als businessevenement komt Jum-ping Etten-Leur steeds meer op de kaart te staan. Het is een heel geschikte zakelijke ontmoetingsplek volop Brabantse gezel-ligheid, zoals gastheer Rinus Blom en zijn vrouw Ad die zelf ook uitdragen”, vertelt Jenneke Smit. Compagnon Anne Meester

voegt daar aan toe: “De ruiters dragen Ri-nus een warm hart toe en komen ook om die reden graag naar Etten-Leur. Rinus heeft al decennialang veel in deze sport geïnvesteerd en zijn passie staat ook voor de kracht van dit concours.”

Tally-HoHet programma van de 17e editie van Jumping Etten-Leur biedt diverse nieuwig-heden. Zo staan de middag en avond van vrijdag 3 juni geheel in het teken van de aangespannen sport. Het belooft een spectaculaire dag te worden, waarbij paarden in diverse wed-strijden en shownummers een zo mooi mogelijke bewegingsvorm laten zien voor het rijtuig. Deze dag is bij uitstek geschikt voor mensen, jong en oud, die eens willen ervaren hoe mooi én spannend de paar-densport is. “Op 3 juni organiseren we naast de wedstrijden voor tuigpaarden ook een bloedstollende Tally-Ho, waarbij regionale jockeys in teams van drie aan verschillende onderdelen deelnemen. Het beslissende onderdeel waarbij de ruiters op hun paard vol gas door de baan zullen galopperen, belooft nu al een publiekstrek-ker te worden”, legt Blom uit.

HartHet hart van Rinus Blom ligt bij de spring-sport en deze discipline speelt dan ook de hoofdrol tijdens Jumping Etten-Leur. Op

dinsdag 31 mei komen ruiters met vijf-, zes- en zevenjarige paarden aan de start, op een niveau dat past bij de leeftijd van het paard. De paarden uit deze leeftijdscategorieën zijn nog volop in opleiding tot volleerd springpaard en staan in de belangstelling bij handelaren. Ook voor de fokkers van deze paarden is de wedstrijd in Etten-Leur een hoogtepunt. Zo kunnen zij niet alleen hun fokproduct onder ideale omstandighe-

den aan het werk zien, maar maken zij ook kans op speciale fokkerspremies..

PromodorpDe jongste paarden die op een evenement als Jumping Etten-Leur mogen deelnemen zijn vier jaar en verschijnen op zaterdag 4 juni op de baan. Deze toekomsttalenten nemen eveneens deel aan het parcours en worden daarin beoordeeld door topamazones Angelique

Hoorn en Nathalie van der Mei. Met hun oog van de meester kennen ze punten toe aan de paarden, waardoor ze op kwali-teitsvolgorde worden geplaatst. Ieder jaar verwelkomt Jumping Etten-Leur zo’n 4.000 bezoekers en dit jaar, met het speciale programma, worden er nog meer mensen verwacht. Naast het volgen van de wedstrijden is er gelegenheid voor een kijkje in het promodorp, een hapje en een drankje, of een gezellig praatje.

Jumping Etten-Leur biedt weer voor elk wat wilsPaardenl iefhebber Rinus Blom bl i j f t de lat hoog leggen

Het team van Jumping Etten-Leur met van links naar rechts Ralph van Venrooij, Jenneke Smit, Anne Meester en Rinus Blom. FOTO NICO KORSTEN

ETTEN-LEUR - Vijf dagen lang worden de paardenliefhebbers weer ver-wend in Etten-Leur bij Hoeve De Grient van Rinus Blom. Ook voor mensen die minder ingewijd zijn in de wereld van de edele viervoeters, biedt het programma interessante onderdelen. Zoals de tuigpaarden dag op vrijdag 3 juni, waarbij de ruiters niet op, maar achter het paard zitten. Op zondag 5 juni vormen de spectaculaire Derby en de Grote Prijs van Etten-Leur de hoogtepunten.

FIJNAART - Groep 8 van de Juliana-school zijn 18 kinderen, onder be-geleiding, op bezoek geweest in het Watersnoodhuis ‘Anno 1953’ in He-ijningen op woensdagochtend 18 mei.

In 3 groepen werden de kinderen verdeeld om het huis en vanzelfsprekend ook het Watersnoodmonument op de Hoge He-ijningsedijk te bezoeken. Ze waren onder de indruk van de vele slachtoffers, die in de nacht van 1 februari 1953 in de hoge golven het leven verloren hebben. Ze bekeken van-zelfsprekend de Polygonfilm, die in februari 1953 in de Nederlandse bioscopen te zien was. Er waren zelfs kinderen, die hun ei-gen huis of boerderij op foto’s onder water zagen staan. Toen er verteld werd dat er zelfs een soldaat (Willemsen uit Didam) verdronken is bij het redden van drenkelin-gen werd er direct gevraagd of er een foto van deze soldaat in de Watersnoodkamer

aanwezig was. Toen ze zijn foto zagen, waren ze versteld dat zo’n jongen zijn le-ven verloren heeft bij deze redding. Toen de kinderen verteld werd dat er, nadat het water uit de polders weggepompt was, nog naar overledenen gezocht moest worden in sloten en waterdoorgangen en zij de foto’s hiervan zagen, begrepen zij dat het heel erg is geweest en dat dit nooit meer mag gebeuren. In de vitrines van de Fijnaart en Heijningen-kamer zagen ze de 4 verschil-lende watersnoodserviezen, die de inwo-ners van Heijningen en Fijnaart kregen, die alle huisraad waren kwijtgeraakt. Naast de watersnoodkamer in het huis, vonden de kinderen het apart om te zien wat de onderkleding van de vaders en moeders waren in die tijd. Het ruiken aan de geu-rige pruimtabak in een ijzeren blikje en de daarbij behorende kwispedoor, vonden de kinderen heel bijzonder. Ook bezochten de kinderen het schuurtje bij de woning,

waarin alle noodzakelijke gereedschappen voor een arbeider in die tijd aanwezig zijn zodat hij zijn geld bij de boeren kon verdie-nen. Deze gereedschappen zijn, na de wa-tersnood, geschonken door het Rode Kruis van Canada. Voordat de kinderen het wa-tersnoodmonument gingen bezoeken, werd ook het in aanbouw zijnde washok beke-ken, waar de 1e, met de hand te bedienen, wasmachines aanwezig zijn. Er waren zelfs kinderen die, nadat ze het gastenboek van hun naam hadden voorzien, wat van hun zakgeld in de giftenbus stopten. Zoveel indruk heeft het op hen gemaakt . Er was nog even tijd voor de jongelui om te spelen tussen het Watersnoodhuis en de portaca-bins van de Heemkundige Kring met de ij-zeren hoepels, die de jeugd hard lopend in de juiste richting moesten houden. Er werd haast ruzie gemaakt om met dit ouderwets speeltuig te mogen spelen en dat in het di-gitale tijdperk.

Julianakinderen in het Watersnoodhuis ‘Anno 1953’

Kinderen in Fijnaart en Heijningen-kamer

MOERDIJK - Zaterdag 21 mei was er een kwalificatiewedstrijd georgani-seerd door Jeugdbrandweer Bladel, in samenwerking met Jeugdbrand-weer Nederland. Het doel was om zo goed mogelijk een brand te blussen. Er waren twee banen en Jeugdbrand-weer Moerdijk deed mee met op elke baan een team.

Op de juniorenbaan, 12 t/m 15 jaar, was er een brand uitgebroken bij een bedrijfsver-zamelgebouw. De brand bevond zich links naast het gebouw en was uitgebreid naar binnen. Door middel van een sleutel van de sleutelhouder kreeg de ploeg toegang tot het pand en konden ze zo de brandhaard en de uitbreiding blussen. Het jongste team van Moerdijk heeft de brand uitgemaakt binnen 25 minuten. Ze werden voor hun harde werken beloond met de 9de plaats op deze baan. Jeugdbrandweer Leerdam

deed de blussing het beste. Op de andere baan, waar de aspirantenploegen speel-den (jongeren tot en met 18 jaar), bleek er brand uitgebroken te zijn in een timmer-werkplaats. Rechts achterin was er door een sleutelhouder vuur te zien. Na een snelle verkenning, bleek de brand te zijn overgeslagen naar een magazijn op de eer-ste etage. Met de eerste waterstraal op de begane grond en de tweede straal boven in het magazijn, ging de brand snel erna uit. Door deze snelle en tactische inzet behaal-den ze de eerste plek. Door het behalen van de eerste plaats, gaat het team van Jeugd-brandweer Moerdijk door naar de halve finale op 18 juni. Deze wordt gespeeld in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hier wordt gespeeld voor een plek in de finale.Uitslag Juniorenbaan: 1. Leerdam; 2. Hoorn; 3 Lingewaal.Uitslag Aspirantenbaan: 1. Moerdijk; 2 Hoorn; 3 Mierlo.

Aspiranten Jeugdbrandweer als beste de brand geblust

Aspirantenploeg van Jeugdbrandweer Moerdijk op weg naar de brand.

Page 25: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Het vertrouwde adres voor al uw bouwwerkzaamheden!

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

Definitief AFSLANKEN

Stop Nu mEt RoKEN

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

Opnemen Pakket

En vele gratis extra’s

Nu in Gemeente Moerdijk

Gratis monteur

2 HD tv-ontvangers

60,- 35,- mnd*

3 mnd

ALL INCLUSIVEWEKEN

En vele En vele gratis extra’s

35,-35,-35,kpn.com /inclusief

*Kijk

voo

r de

voor

waa

rden

en

besc

hikb

aarh

eid

op k

pn.co

m.

Gratis haal- en brengservice

bij een reparatie

Voor klanten uit degemeente Moerdijk

St. Janstraat 52Hoeven

0165 32 60 72www.carlveeketweewielers.nl

Page 26: Moerdijkse Bode 25-05-2016

sport

pAGINA 26

KLUNDERT - In het weekend van 20 tot 22 mei was het dan zover, de eer-ste Karperwedstrijd in 2016 van KHSV ‘t Wachtertje in Klundert. Voor deze wedstrijd hadden zich acht fanatieke vissers opgegeven die gedurende 40 uur achtereen zouden gaan vissen aan de Klundertse wateren. Op vrij-dagavond 20 mei werd er om 18.00 uur geloot waarna de heren richting de stek gingen om op te bouwen. Om 20.00 uur werd het startsein gegeven, op jacht naar mooie Karpers.

De vissers zaten verspreid door Klundert. Twee kampementen aan De Gracht en drie op De Toekomst en Het Verlaat. Om 21.00 uur bereikte ons het eerste bericht van gevangen vis, een Zeelt voor Kevin Korse uit Made. Helaas telde deze vis niet mee, maar het bood perspectief voor de komen-de dagen. Het weer was erg gunstig om te vissen en daar werd ook dankbaar gebruik van gemaakt. De vissers konden lang bui-ten de tent zitten en de wedstrijd- en kar-percommissie deden met regelmaat een rondje langs te tenten voor een praatje. De sfeer was perfect, het was wachten op de 1e karper! Om 01.00 uur vrijdagnacht was het raak, wederom was het Kevin die beet

had. Een mooie gewichtige spiegelkarper werd geland en daarmee was de toon ge-zet! De nacht verliep verder rustig, maar zaterdagochtend 06.45 uur was het wéér Kevin die de karpercommissie belde met de boodschap dat hij een vis op de mat had. Een mooie schubkarper bracht zijn aantal op twee. Amper twee uur later, opnieuw vanaf De Toekomst. Ditmaal was het raak op de stek van Nicky Verpaalen en Ben Luijs. Ben was van de nul af met een mooie gezonde schubkarper, later die dag ving ook hij zijn tweede vis. On-dertussen was het op de andere stekken verdacht rustig. Onze bezoekers Marthijn en Cor uit Den Haag, Marco en Francois en Johan hadden allen al vis gezien en enkele piepen gehad, maar het kwam nog niet tot een volle run. De karpercommissie hield de verschillende weer-apps goed in de gaten. Er was immers slecht weer op komst richting de zaterdagavond en nacht en uiteraard willen we zorgen dat onze vis-sers veilig aan het water kunnen zitten. De weergoden waren ons uiteindelijk goed gezind, het was alles meegevallen met het voorspelde weer en de vissers hebben dan ook rustig door kunnen vissen. De te-lefoon van de commissie was echter erg stil gebleven in de nacht van zaterdag op

zondag, geen vis dus! Zondagochtend bra-ken de laatste uurtjes aan, er zou tot 12.00 uur gevist worden. Om 10.35 uur dan tóch nog een keer telefoon, het was Kevin die ons kon melden dat hij zijn derde karper had mogen verwelkomen. Dit zou ook de laatste vis van de wedstrijd blijken. Nadat het eindsignaal had geklonken konden de vissers rustig de spullen opruimen en ging de Karpercommissie de eindstand opma-ken. Rond de klok van 13.00 uur waren we allen samen voor de prijsuitreiking. Aangezien er maar twee vissers waren die Karper hadden geland, werd er om plek 3 geloot. Cor Heitman was de gelukkige voor de 3e prijs, plek 2 was voor Ben Luijs met twee mooie schubjes en de 1e prijs werd opgeeist door Kevin met een spiegel en twee schubs. De aangeboden prijzen mo-gen de vissers besteden bij hengelsport WSC Zevenbergen. We kijken terug op een zeer geslaagde eerste Karperwedstrijd in 2016. Sportieve, gezellige vissers met res-pect voor de vis en de natuur. Wij danken de aanwezige vissers voor de leuke wed-strijd en de wedstrijdcommissie voor het toeziend oog en geboden hulp. Vol goede moed gaan we werken richting de wed-strijd in juli. U kunt informatie of inschrij-ven via [email protected].

KHSV `t Wachtertje

Winnaars eerste karperwedstrijd 2016.

NOORDHOEK - Van 6 tot en met 12 juni word het enigste grastoernooi gehou-den bij Autotron in Rosmalen.

Bij zowel de dames als bij de heren zijn vele topspelers aanwezig, onder andere de finalist van 2015 de Belg David Goffin en onze topspeler Robin Haase. Bij de dames de winnares van 2015 de Italiaanse Camila Giorgi en onze topspeelster Kiki Bertens. En nog vele andere toppers.

Woensdag is het ook Kids Day vanaf 10.00 uur op de baantjes van de KNLTB Plaza. Een heerlijk balletje slaan en lol maken, vanaf 13.00 uur. Een georganiseerd programma met allerlei verschillende tennisgames. Koop de speci-ale kids day kaarten want dit toernooi mag je niet missen als tennisliefhebber. Voor meer inlichtingen: Ricoh-Open.nl of Wim Nagtzaam, ‘t Reekje 3 4759AD Noordhoek, 0168-403207.

Kids Day bij TV de Hoop

ZEVENBERGEN - 28 en 29 mei wordt in Afferden de nationale finale gespeeld van de landscompetitie jeugd.

Vanuit de districten West en Midden Bra-bant hebben zich twee teams geplaatst voor deze finale. In het 1e team zijn het allen JBV Amorti-spelers, nl Stephan Kortsmit, Sybren Hofma en Mike Fens. Zij moeten het op-

nemen tegen Horna uit Hoorn, BC Zeeland uit Zeeland en het 1e team van Noord-Oost Nederland. Het 2e team wordt gevormd door Rowan Kremer (JBV Amorti Zevenbergen), Sharon Radings (Bellevue Bergen op Zoom) en Bradley Mariott (JBCW Waalwijk). Hun tegenstanders zijn De Liefhebber uit War-menhuizen, ‘t Topke uit Afferden en het 2e team van Noord-Oost Nederland.

Jeugdteam JBV Amorti naar nationale finale

ZEVENBERGEN - Op 22 mei werden bij Badminton Vereniging Groene Ster de jaarlijks terug kerende club-kampioenschappen weer gehouden. Een dag die vroeg begon, op tijd klaar was en super gezellig was.

08.45 uur, de lichten in de sporthal gaan aan en langzaam druppelen de eerste spelers al binnen. Eerst dan maar met zijn allen de netten opzetten, de wedstrijdta-fel in orde maken, nieuwe super mooie telborden bij de banen zetten, zit, lig en relax hoek gemaakt bij gebrek aan de tri-bune. Computer opgestart voor de senio-ren, briefjes liggen klaar voor de junioren, het is 09.30 uur en de eerste wedstrijden kunnen van start gaan. Terwijl er door de boxen muziek schalt van DJ Gino wordt er al volop gestreden in de wedstrijden die dan bezig zijn. Zo waren er zowel bij de jeugd als de senioren herendubbels, damesdubbels, mix dubbels, heren-, dames-, meisjes- en jongens singles in diverse klasse verdeeld over meerdere poules en meerdere wedstrijden. Er zijn heel wat zweetdruppeltjes op de banen terecht gekomen want ondanks dat het weer buiten vandaag een stuk minder was, in de sporthal was het toch snel warm als je, je moest inspannen. Zonder blessureleed zijn we de dag door geko-men en rond half 4 werd de laatste mix dubbel gespeeld onder het toeziend oog van ouders en andere supporters. Ook dit was weer een mooie, spannende wed-strijd en rond 4 uur konden we de balans op gaan maken en ons bezig gaan houden met de prijsuitreiking. Er waren prijzen voor iedereen die eerste in zijn poule e onderdeel was geworden en wisselbe-

kers voor de kampioenen bij de heren, da-mes, meisjes en jongens voor de single.Ondanks dat de opkomst niet echt super was, zeker bij de senioren, bij de jeugd was het een stuk beter, kunnen we terug kijken op een leuke, gezellige, spannende en sportieve zeer geslaagde dag met echte clubkampioenen. Hieronder volgen de nummers één van elke poule en onderdeel en voor alle ove-rige uitslagen kunt u terecht op: www.badmintongroenester.nl of onze facebook pagina: Badmintonvereniging Groene Ster.

SeniorenHeren Enkel Klasse 1: Jeroen Hoogzaad; Heren Enkel Klasse 2: Pepijn Ploeg; Da-mes Enkel klasse 1: Romy van Gool; He-ren Dubbel Klasse 1: Balder Massing/Erwin Tio; Heren Dubbel Klasse 2: Remko Mathijssen/Henk Haarlem; Dames Dub-bel Klasse 1: Romy van Gool/Monique Vos; Mix Dubbel Klasse 1: Jeroen Hoog-zaad/Monique Vos; Mix Dubbel Klasse 2: Chris van Loon/Yasmina BoukalaJeugdMeisjes Enkel A: Yasmina Boukala; Jon-gens Enkel A: Gerko Luijkx; Meisjes Dub-bel A: Yasmina Boukala/ Lindy van Gool; Jongens Dubbel A: Sam Tio/ Sam van Sint-Truien; Mix Dubbel A: Sam van Sint-Truien/ Lindy van Gool; Meisjes Enkel B: Ynthe Hoogzaad; Jongens Enkel B: Robin Grielen; Meisjes Dubbel B: Tessa Ver-munt/Robin van Oers; Jongens Dubbel B: Wout Farla/ Swen van Geel; Mix Dub-bel B: Quinten Sindorf/ Robin van Oers; Meisjes Enkel C: Myron Farla; Jongens Enkel C: Thijs van Wassenaar; Mix Dub-bel C: Thijs van Wassenaar/Myron Farla

Clubkampioenen BVGS weer bekend

Badminton Groene Ster

Alle clubkampioenen van de jeugd bij elkaar.

FIJNAART - Voor het strijdtoneel van de golfvrienden uit Fijnaart was zaterdag 21 mei jongstleden gekozen voor een baan in België, te weten Bossenstein. De organisa-tie lag in handen van Ben Lauwers. Ondanks een blessure waardoor hij zelf niet kon meedingen naar de felbegeerde cup was hij wel aanwezig. Klasse Ben! Alles was tot in de puntjes geregeld.

Als rode lantaarndrager met 17 punten eindigde Wim van Alphen. In de baan liep het dus niet zo gesmeerd als de avond ervoor. Als laatste eindigen is op zich al een dramatische ontwikkeling voor

Wim. Maar de tewaterlating van zijn golftrolley op hole 10 van de waterrijke baan van Bossenstein overtreft alle ellende die je maar kunt verzinnen. Op de 8e plaats eindigde voorzitter Toon Nuiten met eveneens 17 punten. Desgevraagd hoe dat nou toch komt antwoordt hij: “mijn driver wilde van geen kant, met mijn ijzers in de baan ging alles fout, chippen wilde niet lukken en met mijn putter was het pet.” De 7e plaats nam Ben Vos voor zijn rekening met 20 punten. Het aantal punten viel toch even tegen, maar Ben gaat steeds meer ‘steady’ de baan door. Langzamerhand gaat hij aantikken. Robby Haverkamp was niet helemaal bij de les. Met 24 punten schreef hij de 6e plaats op zijn naam. Het kan ook zijn dat hij zich wilde sparen voor de buitenland-trip naar Barcelona. Want hij pakte en passant nog wel eventjes de Neary mee. Mar-tijn Sprenkels was goed voor 26 punten en tekende voor de 5e plaats. Ook Martijn zit in een stijgende lijn en ging er vandaag vandoor met de Leary. Ook goed voor 26 punten was Ger Tegelaar en hij eindigde daarmee op de 4e plaats. Dit jaar wordt mijn golf-jaar, roept Ger keer op keer. En iedereen vraagt zich af welk jaar hij nou precies bedoelt. Dan gaan we naar de top 3. Op de derde plaats eindigde Pascal Kreeft met een puntje meer. Pascal liep met vraagtekens en frustraties door de baan. Geweldig mooi en verre slagen werden afgewis-seld met mishitters. Toch wist hij 27 punten te scoren. Luuk Frij-ters eiste de tweede plaats op met 31 punten. Maar Luuk zou Luuk niet zijn als hij hier tevreden mee zou zijn. Wel tevreden was hij met de Longest. Luuk scoorde een bonuspunt door het balletje op hole 17 het verste weg te slaan. Dan gaan we naar nummer 1. Het zou een aanwinst voor de golfsport in het algemeen zijn en voor de Fendertsmannen in het bijzonder, als Jurgen van Hoof se-rieus aan de slag gaat met golfen. De laatste keer dat Jurgen aan-trad in de baan was een halfjaar geleden. Jongstleden zaterdag ‘wandelde’ hij met zekere tred door de baan en zette zijn naam met 39 punten bovenaan de lijst van de ranking. Proficiat Jurgen! De beker is voor jou! Op naar Barcelona!

Jurgen van Hoof ‘The Boss’ in BossensteinFendertsmannen gol fen in België

Jurgen van Hoof (rechts) neemt voor de heli van één van de leden van de golfbaan de Fendertsmannen-beker in ontvangst van orga-nisator Ben Lauwers.

Page 27: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Uitgave mei 2016

Woont u aan het water of een dijk? Veilige dijken en schoon water in

sloten is een gedeelde taak van het

waterschap en van u. Woont u aan

het water of een dijk? Dan gelden

hiervoor regels. Deze staan in de Keur.

De kans is ook groot dat u onderhoud

moet plegen.

Tips voor wonen aan water:

• Verander niets aan de

oorspronkelijke vorm van wateren;

• Houd wateren schoon en

bereikbaar voor onderhoud;

• Grenst uw grond aan water?

Houd rekening met ontvangst

van maaisel en bagger.

Tips voor wonen aan een dijk:

• Verander niets aan de

oorspronkelijke vorm van dijken;

• Plaats of bouw alleen iets op een dijk

met toestemming van het waterschap;

• Is grond op een dijk van u?

Controleer de grasmat regelmatig

en herstel schade direct.

Wilt u iets maken of doen in of bij

water of een dijk, dan heeft u waar -

schijnlijk een watervergunning nodig.

Denk hierbij aan het plaatsen van een

hekwerk, aanleggen van een steiger of

het onttrekken van slootwater. Op onze

website kunt u alle regels van de keur

nalezen en stap voor stap nagaan of

een vergunning nodig is of een

melding volstaat.

Waterschapswerk: droge voeten, schoon en voldoende water Deze periode ontvangen gemeenten Baarle-Nassau, Rucphen, Gilze en Rijen,

Geertruidenberg en Waalwijk de belastingaanslag van waterschap Brabantse

Delta.

Wat doet het waterschap en waar gaat uw belastinggeld naartoe? Het waterschap werkt

aan veilige dijken, zuivert uw afvalwater, draagt zorgt voor een goede waterkwaliteit en

de juiste waterpeilen in sloten, beken en rivieren. Een greep uit de activiteiten van het

waterschap leest u op deze pagina.

Belastingaanslag digitaal of per postVerschillende gemeenten ontvangen de komende week de belastingaanslag van het

waterschap. U betaalt waterschapsbelasting voor droge voeten, schoon en voldoende

water. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw woonsituatie. Het waterschap

heft twee soorten belasting: zuiveringsheffi ng voor het zuiveren van het afvalwater van

huishoudens en bedrijven en watersysteemheffi ng voor veilige dijken en kades en een

goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten.

Maakt u gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u deze keer geen

aanslag per post. U ontvangt uw aanslag in de berichtenbox. Log hiervoor in met uw

DigiD op www.mijn.overheid.nl. Krijgt u de aanslag nog per post, maar wilt u die

digitaal ontvangen? Dit kunt u via de bovenstaande website regelen.

Belastingvragen?

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heft en int de waterschapsbelastingen.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling of tarieven? Ga hiervoor naar het

digitale loket op www.bwbrabant.nl.

Zomerpeil: Meer water in sloten In de zomer is er meer water nodig

voor de natuur en landbouw-

gewassen dan in de winter.

De verdamping is dan ook groter

dan de neerslag. Daarom stelt

waterschap Brabantse Delta de

waterstanden in sloten op een hoger

peil in. Zo voorzien we West-Brabant

van voldoende water. Het zomerpeil

geldt van 15 mei tot 15 augustus.

Kijkje achter de schermen? Bent u nieuwsgierig wat er met uw

afvalwater gebeurt en hoe we gemalen

inzetten om overstromingen te voor-

komen? Waterschap Brabantse Delta

biedt rondleidingen aan in Breda,

Bath en Raamsdonk. De rondleidingen

zijn leerzaam en actief en worden

afgestemd op niveau en leeftijd van

de groep. Interesse? Vraag een

rondleiding aan via onze website.

Start maaiseizoenDe oevers staan er weer prachtig bij.

Dat betekent werk aan de winkel.

Juist als alles groeit en bloeit is het

belangrijk dat de waterafvoer optimaal

blijft. In juni start waterschap

Brabantse Delta met het jaarlijkse

maaionderhoud. Hiermee voorkomen

we wateroverlast én zorgen we ervoor

dat water in sloten goed door blijft

stromen. Ook houden we rekening met

het broedseizoen van vogels die zich

verschuilen in het gewas. We maaien

daarom het gewas niet helemaal kort.

Geef eendjes lievergeen brood! Eendjes voeren is leuk, maar geef

ze liever geen brood! Door al het

brood en eendenpoep vervuilt

het water in vijvers. Hierdoor

neemt de kans op blauwalgen

toe en neemt de zuurstof in

het water af. Dit kan leiden tot

minder waterdieren en -planten.

www.facebook.com/brabantsedeltawww.twitter.com/brabantsedelta

www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta

Waterschap Brabantse DeltaPostbus 5520, 4801 DZ BredaT 076 564 10 00 F 076 564 10 [email protected]

Waterschapsnieuws

Page 28: Moerdijkse Bode 25-05-2016

sport

pAGINA 28

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zaterdag 21 mei speelde DHV zijn eerste wed-strijd in de nacompetitie in en tegen Yerseke. Deze werd met 4-2 verloren op basis van de eerste helft, daaren-tegen door de twee treffers van aan-voerder Leon Hollemans behoudt DHV zicht op de tweede ronde.

Al na een paar minuten spelen een grote mogelijkheid voor de bezoekers op het openingsdoelpunt, echter de paal bleek hun ‘een sta in de weg’ in de afronding. De waarschuwing voor Yerseke met direct het juiste antwoord hierop, Xander van der Poel met zijn eerste actie die leidde tot de 1-0 voorsprong. Een indrukwekkende drib-bel vanaf de middellijn en de juiste man gevonden voor het doel, Arjen de Koeijer rond af en de aanwezige toeschouwers applaudisseerden voor deze prachtige aanval. De linkervleugelaanvaller bleek in bloedvorm, niet veel later kreeg deze het opnieuw op zijn heupen maar dit keer werd de voorzet ter nauwer nood geblokt. Een corner resteerde, deze werd in eerste instantie weggewerkt maar de rebound van Michel de Rooy werd onreglemen-

tair afgestopt met de arm, zo oordeelde scheidsrechter J. Ngoumout. Arjen de Koeijer nam zijn verantwoording en schoot beheerst de 2-0 binnen. DHV werd in deze fase zoek gespeeld maar kwam toch terug in de wedstrijd door een vrije trap diep bij de tweede paal gelegd, het was clubtop-scorer Leon Hollemans die koppend voor aansluitingstreffer tekende, 2-1. Het pu-bliek kreeg waarvoor het gekomen was, een doelpuntenregen in de eerste helft. Al snel bracht Yerseke de marge weer terug naar twee uit wederom een gegeven pe-nalty, Jari Christiaanse mee opgekomen vanuit het middenveld waar zijn voorzet met de arm werd te niet gedaan. Niet met het gewenste resultaat, de bal op de pe-naltystip en de 44e treffer van het seizoen een feit voor de topscorer van Zeeland. Tijd om even tot rust te komen was er niet, Xander van der Poel was keer op keer zijn tegenstanders de baas. Na weer een actie van hem werd het zijn tegenstander blijk-baar te veel. Bewust of niet, de schoen van de aanvaller werd in een uiterste poging hem te stoppen aan flarden getrapt en kon op zoek naar vervangend schoeisel. DHV zocht de aanval en profiteerde optimaal

van ‘de man meer situatie’, ook bij Yer-seke de bal bewust met de hand geraakt waarop d e uitstekend fluitende scheids-rechter naar de stip wees. Aanvoerder Leon Hollemans tegenover doelman Frans Wondergem waaruit de eerstgenoemde voor 3-2 tekende. Met een half uur op de klok passeerde van der Poel maar weer eens twee man en werd bij de derde een halt toegeroepen. Obstructie en de tweede gele kaart voor Bergain Rene Jean Fran-cois die het veld mocht verlaten. Yerseke nu met ‘de man meer situatie’ wat ze ook nog voor de rust wisten om te zetten naar een 4-2 ruststand. Ditmaal een perfecte pass achter de ver-dediging gelegd door Urvin van Hekelen op de mee opgekomen Niels Poleij met de diepgang. Oog in oog met doelman Paul Eland, niet lang want met een korte voetbeweging raak in de korte hoek. De tweede helft was een schim van het eer-der vertoonde spel, het was DHV wat tac-tisch sterker speelde en ook zelfs kansen kreeg op een 3e treffer. DHV zal op basis van de tweede helft nog vertrouwen heb-ben in de return, Yerseke daarentegen in het voordeel door deze overwinning.

DHV verliest met 4-2 van YersekeTwee t ref fers voor Leon Hol lemans in eerste hel f t

Leon Hollemans scoort koppend de 2-1 aansluitingstreffer. FOTO F. VAN PAGEE

Uitslag junioren Dinsdag 17 meiNVS C2-Kogelvangers C1 7-2Uitslag pupillen Woensdag 18 mei (beker)Kogelvangers F2G-Unitas’30 F7 4-3Uitslag pupillen Donderdag 19 mei (competitie)Right’Oh F2-Kogelvangers F2G 1-0

Uitslag junioren Zaterdag 21 mei (beker)Cluzona C1-Kogelvangers C1 0-1Uitslag pupillen Zaterdag 21 mei (vriendschappelijk)Kogelvangers D1-Halsteren D1 2-2Programma pupillen Woensdag 25 mei (beker)Kogelvangers D1-WVV’67 D1 av.19.00u

Kogelvangers D1 thuis

NOORDHOEK - Aan alles komt een einde en zo ook aan het voetbaljaar 2015-2016 voor voetbalvereniging Noordhoek.

Om het seizoen een knallend einde te ge-ven, vindt op zaterdag 28 mei de traditio-nele seizoenafsluiting plaats. Net als vorig jaar wordt de afsluiting met de gehele ver-eniging gevierd. Voor de jeugd staat er een traditionele voetbalwedstrijd op het programma tegen de ouders, penaltybokaal en nog andere mooie activiteiten. Voor de senioren zal er een voetbaltoernooi gehouden worden.

Meer informatie over de seizoenafsluiting zal via Facebook (www.facebook.com/vvnoordhoek) en www.vvnoordhoek.nl worden verspreid.Hoe ziet het programma eruit?13.00u.: Start activiteiten jeugd14.30u.: Start activiteiten senioren17.15u.: Uitreiking prijzen jeugd17.30u.: Opstarten barbecue jeugd18.00u.: Uitreiking prijzen senioren18.15u.: Opstarten barbecue seniorenVoor de allerkleinsten zal er de gehele dag ter vermaak een springkussen staan. De muziek wordt wederom verzorgd door DJ Tinus Disco Remix.

Afsluiting VV Noordhoek

ZEVENBERGEN - De winnaars van de jubileumquiz vv SEOLTO werden tijdens de feestavond op zaterdag 14 mei in het zonnetje gezet.

Een voor één werden ze het podium op-geroepen door Gert Jan Polhuijs jr., die samen met Arjen van Beek de quiz had samengesteld. Robert Borst was verant-woordelijk voor de technische ondersteu-ning. Na 10 rondes was er één persoon die alle vragen goed had met een score van 30 punten: Wim Ossewaarde. Hij mag zich tot beste SEOLTO-kenner bekronen. Op plaats 2 eindigde Ben van Heijst met maar 1 punt minder. Plaats 3 was weggelegd voor An-dio Broeders, Gert-Jan Polhuijs sr. en Leon Soeters met een eindtotaal van 28 punten.Uit handen van Dennis de Raad kregen de winnaars een leuke cheque overhandigd. Dominique van Heijst nam de prijs van zijn vader Ben in ontvangst, omdat deze niet aanwezig was op de feestavond. Andio

Broeders was eveneens niet aanwezig, maar ze zorgen ervoor dat zijn prijs bij hem terecht komt.

SEOLTO E2 naar bekerfinaleDonderdagavond 19 mei bereikten de mannen van de E2 de finale van de beker-ronde door Halsteren E4 in de halve finale met 4-0 te verslaan. Een prestatie van for-maat van de mannen van trainer Ronald van de Cappelle en leider Pascal op den Kamp. Op naar de finale. Waar de finale wordt gespeeld en tegen wie is mij nog niet bekend.De weg naar de finale: 29 augustus 2015 Unitas’30 E3-SEOLTO E2 = 2-10; 5 september 2015 SEOLTO E2-Zwaluwe E2G = 16-2; 4 november 2015 ST TPO/VOV E2-SEOLTO E2 = 0 - 8; 5 december 2015 HZ’75 E1-SEOLTO E2 = 3-5; 16 januari 2016 SEOL-TO E2-Internos E3 = 5-1; 26 maart 2016 DOSKO E3-SEOLTO E2 = 1-4; 19 mei 2016 SEOLTO E2-Halsteren E4 = 4-0.

Winnaar van jubileumquiz SEOLTO is Wim Ossewaarde

WILLEMSTAD - 1e Koppelwedstrijd HSV de Veste, vervist op zaterdag 21 mei in de Tonnekreek.

Uitslag: 1. B. Heijstek, 7.550gr + A. Seters, 0gr = 7.550gr., 2. G. van Poppel, 5.100gr +

Gem. andere vissers, 1.575gr = 6.675gr., 3. L. Verheijen, 3.900gr + J. Korteweg, 0gr = 3.900gr., 4. G. den Hollander, 2.050gr + M. Dubbelman, 0gr = 2.050gr., 5. B. de Kok, 1.250gr + K. Tak, 0gr = 1.250gr., 6. P. Leest Azn , 1.000gr + P. Leest Hzn, 0gr = 1.000gr.

HSV De Veste

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 18 mei: 1. dhr. v.d. Linden-mevr. Frijters 61,67%, 2. mevr. A. Knook-Den Hollander-mevr. Verhagen 60,42%, 3. mevr. Knook-Maris-dhr. Groeneveld 57,50%, 4/5. mevr. Oele-mevr. v. Nieuwen-huizen 55,83%, 4/5. mevr. Coomans-mevr. Erkamps 55,83%.

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 19 mei, Lijn A: 1. Dirk Polak-Jan.J Timmers 60,42%; 2. Martin Koole-Anita Koole 57,92%; 3. Nel Jonkers-Ary Ampt 57,50%; 4. Graeme Reijnders-Hans

Riethoff 57,08%; 5. Frieda Maagdenberg-Manda Kaptein 50,00%. Lijn B: 1. Klaas v. Exel-Cor v.d. Linden 68,00%; 2. Coby Knook-Adje Knook 63,04%; 3. Ger Bou-wens-Ernst Verwer 55,58%; 4. Jacques Bogerd-Dick Saarloos 52,75%; 5. Joke Machielse-Tineke Vis 52,17%. Lijn C: 1. Bert de Kok-Toon Reijnders 65,28%; 2. Nelleke v. Zuilichem-hr. Schouls 59,72%; 3. Lia Maat-Frans Berghout 55,56%; 4. Wil Schmit-Lia Schol 51,39%; 5. Ine de Pender-Yvonne v.d. Linden 45,14%; 5. El-len Bilstra-Ria v. Sliedregt 45,14%.

BRIDGE

ZevenbergenPV ONS GENOEGENMorlincourt, 21 mei, 297 duiven: 1. J. v. Brenkelen; 2-3-5. P. Nous; 4-6. D. Meyer; 7. L. Pruijsen; 8-9. Edwin Deijkers; 10. A. Kanters.

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Morlincourt, 21 mei, 69 duiven: 1-3-4-5. J. Veeken; 2-7-8-9-10. J. Sitters & Zn; 6. A. Kouters.

DuivensportKLUNDERT - DSO 1 heeft de korfbal-titel binnen. Een prachtige 14-20 over-winning in Westkapelle tegen Storm-vogels was genoeg voor promotie naar de 2e klasse.

Met nog 1 wedstrijd te gaan is DSO na-melijk niet meer te achterhalen door de concurrentie. DSO 1 trad in Westkapelle aan tegen con-current Stormvogels. Eerder dit seizoen verloor DSO met 11-14. Nu kwam er ook nog wat extra spanning bij kijken, want bij een gelijkspel of een overwinning zou DSO kampioen zijn. Deze spanning was gedu-rende de 1e 20 minuten goed zichtbaar. Er

lukte vrij weinig bij DSO. Slordige passing, weinig rebound en een zwakke afronding van DSO zorgden ervoor dat Stormvogels de 1e helft steeds op voorsprong stond. Gelukkig werd het verschil niet te groot en kon DSO na een minuut of 20 de inhaal-race in gaan zetten. Er werden meer duels gewonnen en er werd met steeds meer vertrouwen gekorfbald. Olaf was vlak voor rust belangrijk, want hij zorgde er hoogst-persoonlijk voor dat de ruststand op 7-7 uitkwam.In de 2e helft leek DSO bevrijd van de spanning en stond er continue een voor-sprong op het scorebord. Stormvogels gaf zich echter nog niet direct gewonnen,

maar DSO liet de thuisploeg nooit meer langszij komen. Zo’n 10 minuten voor tijd stond er eindelijk een verschil van 4 op het scorebord en de buit was toen wel binnen. Beide ploegen scoorden nog wat doelpun-ten, maar de overwinning van DSO kwam niet meer in gevaar. Daarmee het kampi-oenschap ook niet. De scheidsrechter floot uiteindelijk af bij een 14-20 eindstand. De titel is binnen. Volgend seizoen zal DSO op het veld in de 2e klasse gaan korfballen. In de huidige competitie speelt DSO nog 1 wedstrijd op zaterdag 28 mei om 16.00u. thuis tegen TOGO, waarbij het 4e, A1 (te-vens kampioen geworden in hun klasse) en het 1e van DSO gehuldigd zullen worden.

DSO 1 kampioen korfbal

Page 29: Moerdijkse Bode 25-05-2016

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Tel. 06 21 53 46 07

Pioenen v.a. € 5,= per bos

2 bossen Lelies€ 5,=

Div. tuin-/perkplanten

v.a. € 5,= per bak

Een aandeel in elkaar

Kom langs of maak een afspraak via 076 513 4444.

Iedere maandag tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u met al uw vragen vrijblijvend terecht bij een van

onze adviseurs tijdens het inloopspreekuur Financieel Advies op onze kantoren in Oudenbosch en

Etten-Leur (Bredaseweg). Op onze kantoren in Dinteloord en Zevenbergen kunt u terecht op afspraak.

Heeft u uw droomhuis gezien?

van de Rabobank Hypotheek

Ontdek de 10pluspunten

De Kia Picanto Limited Edition

Gem. verbruik: 4,1 - 6,0 l/100km, 24,4 - 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 130 g/km.Actievoorwaarden: Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs zijn geldig op de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2016 en uiterste registratiedatum van 31-08-2016. De actie geldt niet i.c.m. andere acties en is geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijs is incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm en kosten rijklaarmaken, excl. metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Picanto Limited Edition

Nu met: • TomTom navigatie• Lichtmetalen velgen• Airconditioning• Centrale deur-

vergrendeling

Nu rijklaar voor

€ 12.650,-

Autobedrijf BogersSteenspil 36, 4661 TZ HalsterenTel. (0164) 267 010, www.kia-halsteren.nl

Alleen bij Bogers

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 30: Moerdijkse Bode 25-05-2016

sport

pAGINA 30

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV ver-loor in de nacompetitie op 21 mei in en van Yerseke met 4-2, een stand die in de tumultueuze 1e helft reeds werd bereikt.

Vanaf het begin was het één en al spekta-kel, waarin scheidsrechter Joseph Ngou-mout de hoofdrol vervulde.Na 6 minuten ging het Yerseke briljantje Xander van der Poel op snelheid over links en topschutter Arjen de Koeier van Yerseke maakte bij de voorzet geen fout: 1-0. In de 9 minuut kreeg Léon Hollemans in de 16m. de bal half op de borst. Zware beslissing en de Koeier scoorde uit de toegewezen penalty de 2-0. Vervolgens kopte Léon zijn 100e goal in zijn voetbal-loopbaan fraai in na een goed genomen vrije trap van Hawar Mouhiddine: 2-1. In de 17e minuut meende de scheidsrechter opnieuw een penalty te moeten geven aan Yerseke, toen een voor-zet van links in 16m. op de arm van Bergain Francois werd geschoten. Bergain kreeg geel, een kaart die 10 minuten later grote gevolgen had. De Koeier maakte geen fout en Yerseke op 3-1. In de 21 minuut maakte Yerseke hands in 16m. De overtreder kreeg geen geel, maar Léon zette de penalty om en DHV haakte weer aan: 3-2. In de 30 minuut beging Bergain een lichte overtreding op het middenveld, die zwaar werd bestraft. Bergain kreeg zijn 2e gele kaart en dus

rood. DHV met z’n tienen verder.Hierna kreeg Yerseke een kadootje van DHV. Er was overleg in de 36 minuut tussen trai-ner Peter Maaskant en aanvoerder Léon over de ontstane situatie. Léon werd door doelman Paul Eland aangespeeld, maar in een schrikreactie kopte Léon de bal terug naar zijn defensie. Die stond inmiddels of-fensief opgesteld en Yerseke profiteerde dankbaar: 4-2 Na de rode kaart verloor de wedstrijd aan attractiviteit. Na rust hield Yerseke permanent 5 spelers achter, om de hardwerkende Elias Mourigh uit de wedstrijd te houden. Arjen de Koeier kreeg geel en is voor de terugwedstrijd op 24 mei (dinsdagavond) in Den Hoek geschorst. Na afloop was iedereen van mening dat de gele kaarten en de penalty’s het wedstrijd-verloop sterk hadden beïnvloed. Zo bleven overtredingen op Paul Eland (doorlopen) en een overtreding in de 85 minuut op de rand van het strafschopgebied op de doorgebroken Housni Chaibi onbestraft. Toch bleef DHV in de 2e helft met 10 man overeind en is in dit tweeluik beslist nog niet uitgeschakeld. Tenslotte een woord van dank aan Jack van Dijk, de verzorger van vv Zwaluwe, die Rien Verhaert deze middag heeft vervangen. UitslagZondag 22 meiYerseke 1-DHV 1 4-2DHV MC1-EBOH MC1 2-1Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV met tiental ondanks verlies morele winnaar

KLUNDERT - Verstilde romantiek, ver-sus slagwerk en blaasmuziek. Dat die 2 stijlen elkaar niet hoeven te bijten, bewees het Zevenbergs Vocaal En-semble zaterdagavond 21 mei in Cul-tureel Centrum Klundert.

Daar werd een concert gegeven met mu-ziek van Franse componisten uit de Roman-tiek en de eeuw van het modernisme. Een paar honderd meter verderop waren een paar honderd muzikanten actief, tijdens een taptoe die helemaal in het teken stond van showkorpsen. Van last van elkaar was geen sprake. Ook tijdens de meest intieme werken van bv. de Franse componist Saint-Saëns, bleef het muisstil. Het concert van het ZVE kreeg daardoor het karakter dat ze verdiende: verstilling, melancholie en volop emotie. Het was een bewuste keuze van het ZVE om het voorjaarsconcert in Klundert te houden, immers, een aantal le-

den van het koor is uit die kern afkomstig. Bovendien biedt het Cultureel Centrum Klundert een prima ambiance voor een concert, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een vleugel als een orgel.Onder de noemer ‘Les Reines de nos Coeurs’ werd een zeer gevarieerd program-ma ten gehore gebracht met werken van Camille Saint- Saëns, Gabriël Fauré, Je-han Alain, Maurice Duruflé, César Frankc en Morton Lauridsen. Laatstgenoemde, een Amerikaanse componist, was eigen-lijk een vreemde eend in de bijt van Franse vakgenoten. Echter, deze Amerikaanse componist heeft een Frans gedicht van Rilke gebruikt voor zijn ‘Dirait-on’. Dit lied vormt het laatste deel uit de cyclus ‘Les chansons des Roses’, waarbij voortdurend de titel terugkomt: zou je zeggen’. De titel ‘Les Reines de nos Coeurs’ was ontleend aan een wervelend werkje van Fauré: de Pavane. Maar voor het koor gold dat alle

uitgevoerde werken ‘koninginnen van het hart’ waren, hoe verschillend van karakter ook. Dus wisselden kerkmuziek en profane muziek elkaar af en ingetogenheid en verstilling werden op een heel bijzondere wijze verweven met lofprijzingen en lief-desverklaringen. Het geheel stond o.l.v. di-rigent Jelle Leistra en medewerking werd verleend door de organist Rien Donker-sloot, die het koor zowel op het orgel als op de piano begeleidde. Daarnaast bracht hij op virtuoze wijze enkele solostukken ten gehore, zoals het prachtige Choral Dorien van Jehan Alain, Choral varié sur le Veni Creator van Maurice Duruflé en de Prélude , Fugue et Variation van César Franck. Meer weten over het ZVE? Kijk dan op www.koorzve.nl of neem contact op met de voorzitter, tel. 0168-330296. Is men sopraan of tenor met koorervaring? Dan is men van harte welkom om het volgende concert mee te zingen.

Verstilde romantiek in Cultureel Centrum Klundert

ZVE brengt Franse componisten voor het voet l icht

ZVE in actie in Klundert.

ZEVENBERGEN - Zondag 22 mei vond in Breda de laatste 500 punten toer-nooi van dit sportseizoen plaats. En bij zo’n laatste wedstrijd horen vaak ook nog wat bekers voor de bij elkaar gesprokkelde punten.

Voor onze kanjers waren er de volgende bekers: 100 punten behaald door Oskar van der Sluijs, Ilse Vissers en Sebas Bol, 200 punten voor Jeffrey van Slochteren en Merijn Nijhof. Tyn van Rosmalen judoode zijn allerlaatste 500-punten toernooi, want hij behaalde de 500 punten.Ook dit toernooi lieten onze judoka’s vanal-les zien. Mooie worpen, houdgrepen en soms was het aan de scheidsrechters om te beslissen wie er gewonnen had. De

volgende podiumplaatsen waren het re-sultaat:1e plaats: Jeffrey van Slochteren, Sara den Hollander, Tyn van Rosmalen, Merijn Nijhof en Marvin Schüürmann.2e plaats: Ilse Vissers en Quentin Schüür-mann3e plaats: Julia Roubos4e plaats: Oskar van der Sluijs, Levi van der Wolf, Paul Duijverman en Sebas Bol5e plaats: Viktor van der Sluijs6e plaats: Britt van DongenWil jij ook lekker sporten en bekers win-nen? Of gewoon ervaring opdoen met judo? Kom dan 3 gratis proeflessen doen! Je bent van harte welkom op dinsdag of donderdag in De Borgh! Meer informatie op www.jvzevenbergen.nl

Zevenbergse judoka’s actief in Breda

Gezel l ige seizoensafslui t ing 500 punten toernooi

Mischa Hielkema wint Wereld Bekerwedstrijd Paracycling

STANDDAARBUITEN - Mischa Hielkema uit Standdaarbuiten wint zaterdag 21 mei de We-reld Beker wedstrijd Paracycling in Oostende (België) op het onderdeel Road Race hand-biken categorie MH3. Vrijdag stond Mischa ook al op het podium met een derde plaats op de tijdrit.

ZEVENBERGEN - Afgelopen weekend werd deel 1 van de Brabantse Kampi-oenschappen lange baan gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven.

Tien zwemmers van ZC AquaDream zijn hier gestart en hebben mooie prestaties neergezet. Behalve persoonlijke records werden er in totaal twaalf medailles in de

wacht gesleept: tweemaal goud, zesmaal zilver en viermaal brons.Onder hen waren ook Kristy en Ronaldo Nagtzaam uit Zevenbergen. Kristy had in totaal vier persoonlijke starts en ging za-terdag vol voor de 200m vlinderslag. Deze afstand is zwaar, zeker in een 50 meter bad. Ze heeft er hard voor geknokt, maar werd helaas op nog geen seconde 4e. Ze kwam net één seconde boven haar per-soonlijk record uit. Op de 50m rugslag finishte Kristy als 5e bij de dames jeugd 2 in 33.84. Zondag stond voor Kristy de 100m vrije slag en 50m vlinderslag op het programma. Ze werd 7e op de vrije slag maar op de vlinderslag was er een podi-umplaats. Met een tijd van 30.09 pakte ze de bronzen medaille! Met teamgenoten Tessa Loos, Yasmine Bartelds en Lindi Ver-kooijen nam Kristy deel aan de dameses-tafette 4 x 100m vrije slag waarbij ze een nette 4e plaats behaalden.Ronaldo deed het wat rustiger aan dit weekend. Hij zit middenin zijn eindexa-mens VWO en startte daarom alleen zon-dag op de 100m vlinderslag. Met succes: Hij finishte als 1e bij de jongens jeugd 2 in 1.02.97 en mag zich met recht Brabants Kampioen noemen.Over twee weken (4 en 5 juni) zullen Ro-naldo en Kristy weer deelnemen aan het vervolg van dit kampioenschap.Meer info op www.zc-aquadream.nl of neem een kijkje op de facebook pagina

Titel Ronaldo Nagtzaam op de vlinderslagBij Brabantse Kampioenschappen lange baan

Ronaldo Nagtzaam op het hoogste podium.

Page 31: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Garagedeur vervangen?

1 t/m 31 mei 2016vraag naar de voorwaarden

*

garantie * op de deur

10 jaar

LENTEACTIE

NU 25% KORTINGOP ALLE SECTIONAALDEUREN EN AANDRIJVINGEN

Kerkring 15, 4791 HG KlundertTelefoon 0168 - 70 05 55E-mail [email protected] www.geerts-garagedeuren.nl

Openingstijden showroom: donderdag 13.30 - 17.00 uurvrijdag 13.30 - 20.00 uurzaterdag 09.00 – 15.00 uur

OMDAT NIETS ZO PERSOONLIJK IS ALS EEN RELATIE

De hoogste kans van slagen. Persoonlijke bemiddeling.

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (BoZ e.o.)

www.mens-en-relatie.nl Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

sLeijtenrijDoorsteek 2KlundertT 0168-851095

Wij zijn razend enthousiast overde ruime wisselende keuze aan bieren, whiskey, likeurtjes enkado’s, laat u verrassen door

deze kleurrijke vrienden. Richard & Sharon.www.uwtopslijter.nl

Page 32: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Buurtkerkenfonds

Het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant is een regeling voor eigenaren van kerken, dorpsraden of bewonersverenigingen die samen werken aan de herbestemming van hun kerk. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding. Voor hen is er het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant. De regeling is opengesteld tot en met 31 december 2016. Er is in totaliteit een bedrag van €500.000 beschikbaar. De hoogte van de subsidie heeft een maximum van €50.000. Indien er extra maatregelen worden uitgevoerd voor hoogwaardige, innovatieve en energiezuinige maatregelen, is de hoogte van de subsidie maximaal €60.000.

Er is heel veel gaande in Brabant op economisch, sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. De drie buurtfondsen die op deze pagina worden voorgesteld zijn uniek in Nederland. Ze passen perfect bij de Brabantse aard van je ergens samen sterk voor maken. Op steeds meer plaatsen wappert de Brabantse vlag als zichtbaar teken van een gevoel van Brabantse identiteit en verbondenheid. Dit inspireerde de Brabantse Hoeders tot een cultureel project geïnspireerd op de Brabantse vlag. Brabantse Hoeders zijn vrouwen en mannen uit heel de provincie die zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard cultuurfonds Noord-Brabant. De Brabantse Hoeders organiseren jaarlijks culturele projecten. Een daarvan had als thema de Brabantse vlag. Een onderdeel van dat project was een kledinglijn ontworpen en gemaakt door Truus de Kanter uit Tilburg. De kledinglijn werd in Veghel gepresenteerd (foto) in aanwezigheid van commissaris van de koning Wim van de Donk. Deze pagina is op initiatief van de Brabantse Hoeders tot stand gekomen.       Fo

to: m

OO

m P

hoto

grap

hy

KAPELTUIN BREDA BRENGT WIJKBEWONERS SAMENEen initiatief in 2012 van een wijkbewoner om bloemen, kruiden en groeten te gaan kweken op een braakliggend veld viel in goede aarde, zegt Martha IJzerman. En hoezeer ‘in goede aarde vallen’ letterlijk moet worden genomen laat ze zien als ze samen met José Roelands de Kapeltuin betreedt. Deze uit de kluiten gewassen ‘volkstuin’ in de jaren ’80-wijk Haagse Beemden in Breda brengt sindsdien niet alleen vruchten der aarde voort, maar brengt ook mensen samen.

Dit is buurtnatuur ten voeten uit, blijkt uit het verhaal van de twee vrouwen. Zowel Martha IJzerman (1954) als José Roelands (1958) zijn bestuurslid van Vereniging de Kapeltuin. De Kapeltuin (20x60 meter) ligt in de schaduw van een Mariakapel uit het begin van de zestiende eeuw. De vereniging telt veertig leden. “De buurt door middel van natuur en cultuur met elkaar verbinden”, geeft José Roelands de doelstelling. Het initiatief heeft een veel breder effect dan alleen de betrokkenheid van de leden. Het is een trefpunt geworden waar ‘veel over de heg wordt gekletst’, aldus Martha IJzerman. José Roelands: “Elkaar leren kennen, dat wèrkt waar natuur en cultuur samenkomen.”

WILLIBORDUSKERK HOOGE ZWALUWE HERBERGT NU POPULAIR RESTAURANTHet was ergens in augustus 2013. Willem Simonis haalde tussen de middag zijn kinderen van school in Hooge Zwaluwe. Tegenover de school staat de St. Williborduskerk. Zou die kerk te koop zijn?, vroeg de in 1973 geboren ondernemer zich af. Thuis vroeg hij zijn kinderen de tafel te dekken want hij moest ffkes de parochie bellen. Ik heb een rare vraag zei hij tegen de parochievertegenwoordiger, komt die kerk te koop? Het eind van het liedje is dat nu in deze kerk restaurant Onze Kerk is gevestigd.

Willem Simonis en zijn echtgenote Dieuwke Stellinga zwaaien er de scepter over een succesvol restaurant met 120 zitplaatsen. Het restaurant is ondergebracht in een rijksmonument uit 1865 dat met veel gevoel en respect van binnen aan de nieuwe bestemming is aangepast. Om in de bij een kerk horende beeldspraak te spreken: het is een wonder wat hier is geschied, het is een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van wat men met een kerk kan doen.

Uit alles spreekt veel respect voor de vroegere bestemming, voor de parochianen en bewoners van Hooge Zwaluwe. “Het loopt goed”, zegt Willem Simonis als hij op een ‘doordeweekse’ vrijdagmiddag zijn verhaal doet. Het verhaal dat hij te vertellen heeft is leerstof voor iedereen die in Brabant een kerk een andere bestemming wil geven. Mensen uit alle delen van de provincie hebben hem en zijn vrouw daarvoor al weten te vinden.

Inclusief het aankoopbedrag, de restauratie met zelfs een nieuw dak en de inrichting heeft Onze Kerk een half miljoen euro gekost. De provincie subsidieerde 70 procent van de restauratie. De nuchtere boodschap van de kerkrestaurantuitbater: “Je moet, om het samen te vatten, ondernemen én durven.”

Henri Swinkels gedeputeerde voor cultuur provincie Noord-Brabant

DRIE BUURTFONDSEN VERSTERKEN SOCIALE VEERKRACHT VAN DE BRABANDERSAan de vooravond van de uitermate geslaagde Jeroen Bosch-expositie in Den Bosch werd in het Jheronimus Art Centrum in de provinciehoofdstad Het Narrenschip opgevoerd. De tekst van dit muziektheater was van de hand van Henri Swinkels, sinds een jaar gedeputeerde voor onder meer cultuur. In de aanloop tot de première van het Narrenschip toerde de 52-jarige Henri Swinkels langs negen dorpen in de provincie om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de vorderingen van de Dorpen Derby.

Cultuur zelf beoefenen en cultuur van een ander mee stimuleren, deze combinatie tekent de culturele inborst van een man die sociale veerkracht tot het leidend principe van zijn functie als cultuurgedeputeerde van Brabant heeft gemaakt.

Om aan die sociale veerkracht te werken heeft de provincie drie werktuigen ter beschikking die je typisch Brabants zou kunnen noemen. Ze zijn er namelijk op gericht om activiteiten van gemeenschappen in stad en dorp te ondersteunen. Dat zijn de drie zogeheten buurtfondsen: het buurtcultuurfonds, het buurtnatuur/buurtwaterfonds en het buurtkerkenfonds. “Met kleine bedragen een beweging op gang brengen”, zegt Henri Swinkels over de maatschappelijke waarde van deze drie fondsen. Drie fondsen die in hun opzet uniek zijn in Nederland en die op een al even unieke manier financieel zijn gevuld: de bedragen die

aangewend kunnen worden voor het op gang brengen van cultuur-maatschappelijke ontwikkelingen zijn door de provinciale overheid en door maatschappelijke en particuliere organisaties op tafel gelegd.

Uniek in NederlandEen belangrijke particuliere factor in deze fondsen is het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, die deze drie fondsen ook beheert in opdracht van de provincie. Zo zijn deze drie buurtfondsen ook in financieel opzicht een teken van deze tijd waarin overheid en particulieren nauwer samenwerken en elkaar versterken. “Hiermee laat je zien hoe effectief het is om samen op te trekken, samen doen in plaats van op verschillen letten”, aldus Henri Swinkels.

De cultuurgedeputeerde woont in Vught. Zijn gezin vormt een cultureel nest. Zijn echtgenote ontwerpt schoenen. Zijn oudste zoon speelt gitaar in een bandje en zijn jongste zoon tekent. Zijn eigen artistieke carrière begon voor Henri Swinkels toen hij in Vught betrokken raakte bij een plaatselijke opvoering van Les Misérables. Hij schreef filosofisch getinte columns over wat het gezelschap zoal meemaakte. Deze columns vielen in de smaak en vormden de opmaat naar zijn eerste eigen theaterstuk in 1996. Daarvoor schreef hij nieuwe teksten. “Cultuur is belangrijk om je te kunnen verplaatsen in een ander, om elkaar beter te begrijpen in plaats van te veroordelen”, definieert Henri Swinkels het belang van cultuur.

Onder dit banier werd hij gedeputeerde van cultuur. In het beleid dat hem voor ogen staat en dat hij samenvat in ‘sociale verkracht’ zijn deze drie buurtfondsen belangrijk, hoewel er op dat vlak in Brabant veel meer gebeurt. De fondsen zijn belangrijk omdat ze de sociale veerkracht, die weliswaar in de genen van de Brabanders zit, een extra impuls geven. Zelfs in Brabant kan sociale veerkracht als gevolg van de individualisering extra steun kan gebruiken. Bovendien verkeert ook Brabant in een ingrijpende periode van mondialisering en multiculturalisatie. Tientallen verschillende nationaliteiten trekken tegenwoordig op samen met de autochtone Brabanders. De drie fondsen dragen er aan bij dat ook de toekomst van Brabant wordt getekend door het gezamenlijke en het gemeenschappelijke.

Inzet van de BrabandersMet alle drie de onderdelen van het buurtfonds wil de provincie Noord-Brabant gemeenschapsactiviteiten ondersteunen. Met het buurtcultuurfonds, het buurtnatuur-buurtwaterfonds en het buurtkerkenfonds wordt bevorderd dat Brabanders in dorp en stad actief samen bezig zijn voor cultuur, natuur en erfgoed in hun woonomgeving. Henri Swinkels: “Het is ongelooflijk hoeveel inzet de Brabanders op deze gebieden aan de dag leggen. We willen ze helpen hun plannen en ideeën waar te maken en zo samen te werken aan een sterke Brabantse samenleving.”

Buurtnatuur-, en BuurtwaterfondsHet Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Projecten die op dit fonds een beroep kunnen doen lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar, dit dankzij bijdragen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De hoogte van de subsidie is maximaal €10.000.

Buurtcultuurfonds

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur inzetten, is er het Buurtcultuurfonds. Dit fonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Op jaarbasis is er € 200.000 voor buurtcultuurprojecten beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal € 10.000.

Wilt u financieel bijdragen aan de herbestemming van vrijkomende kerken in de provincie Noord-Brabant? Ga dan nu naar www.geefaanfonds.nl

OOSTERHOUTSE HANGJONGERENVONDEN RICHTING IN HUN LEVENLangs de basisscholen van Oosterhout trekt een theater-voorstelling onder de titel Fragment. Leerlingen van de groepen 7 en 8 worden getrakteerd op een drie kwartier durende voorstelling met dans en livemuziek. Fragment gaat over hangjongeren. “We brengen dit thema bij de groepen 7 en 8 onder de aandacht omdat zij van een leeftijd zijn dat ze zich als hangjongeren kunnen gaan gedragen”, zegt Juul Langenberg.

Samen met haar collega Madelon van Riel heeft ze theatervoorstelling Fragment ontwikkeld. De drie kwartier aan dans en muziek die de kinderen krijgen voorgeschoteld is geïnspireerd op de praktijk van hangjongeren in de Oosterhoutse wijk Arkendonk. Fragment is het resultaat van een project dat de twee vrouwen hebben opgezet met jongeren die ‘hingen’ op een pleintje bij een klein winkelcentrum en een wijkactiviteitencentrum.

In dat wijkactiviteitencentrum kwamen ze nooit. En nu hebben ze er een eigen plek en wordt van de jongeren waarderend gezegd dat het zulke aardige gasten zijn. Het project is dus in twee opzichten een succes geweest en bij het uitdelen van complimenten noemt Juul Langenberg graag én met nadruk het Buurtcultuurfonds. “Zonder deze steun hadden we niet aan de slag gekund. Zonder dit fonds hadden we ons project niet kunnen doen. Het is er belangrijk geweest voor het succes.”

Gedurende drie maanden werden de hangjongeren elke maandagavond door de twee vrouwen opgezocht. Ze werden uitgedaagd om samen iets te gaan doen. En warempel, dat lukte ze. Het leverde de jongeren veel op. Een opmerkelijk succes boekten ze doordat ze vele nieuwe vrienden maakten in de wijk, waar men eerder met een boog om dat stelletje heenliep.

Teksten Paul SpapensBrabantse Hoeder

Page 33: Moerdijkse Bode 25-05-2016

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

eigentijds, smaakvol en betaalbaar designKEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!

eigentijds, smaakvol en betaalbaar designKEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!eigentijds, smaakvol en betaalbaar design

KEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!

DE GOEDKOOPSTE BELG VOOR HEEL NEDERLAND!Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN (B) - Tel: 0032(0)33209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

supervoordeel

nog enkele showroomkeukens tot -70%

tot 40% korting op al onze keukens inclusief gratis montage

* in basisopstelling inclusief basisapparatuur en kunststof werkblad

* vanaf66.400,-

* vanaf66.900,-

Ontwikkeling:

Informatie:www.bonmakelaardij. [email protected]: 0168 - 33 58 55

[email protected]: 0165 - 70 05 30

Bouw fase 5 in voorbereiding, fase 6 binnenkort in verkoop.

Heeft u interesse in een woning in Bosselaar Zuid of bent u nieuwsgierig naar

dit project? Kom dan zaterdag 28 mei tussen 11.00 en 13.00 uur naar het

infocentrum in de wijk. Laat u informeren over alle mogelijkheden op korte en

langere termijn. Ook zelf bouwen is mogelijk in Bosselaar Zuid.

Prijzen vanaf € 197.750 v.o.n.

www.bosselaarzuid.nl

Uitgesproken Zevenbergen!

D1

A2/C5 B5 C4

BouwkavelsB4

B2/B3C3

E

28 MEI INFODAG

Wilt u uw huis verkopen?

Mercari koopt uw huis!

Weg met de onzekerheid en ga ontspannen verder!

MADE - Het verkopen van een huis brengt normaal gesproken veel onzekerheden met zich mee. Binnen welke periode verkoop ik mijn huis? Krijg ik geen dubbele maandlasten? En niet de onbelangrijkste: wat wordt de uiteindelijke verkoopprijs? Als u bijvoorbeeld op leeftijd bent of naar een ander huis wilt is het van groot belang dat u precies weet waar u aan toe bent.Wij nemen alle onzekerheid weg en zorgen ervoor dat bovengenoemde vragen over-bodig zijn. Vooral in deze tijden zijn garantie en zeker-heid erg belangrijk en wij kunnen u dit bieden.

Hoe we dit doen? Heel simpel. Wij kopen direct uw woning!Zo heeft u 100% garantie en een zorg minder. Ook als uw woning al te koop staat!

Wij van Mercari Vastgoed hebben ruim 30 jaar ervaring in het opkopen van woningen. Meer dan 2500 woningei-genaren zijn u al voorgegaan. Een belangrijke visie bij ons is: afspraak is afspraak! Wij doen wat vele anderen beloven. Zo kopen wij bijvoorbeeld altijd zonder ontbindende voorwaarden waardoor wij 100% zekerheid kunnen waarborgen.

Mercari VastgoedVoorstraat 194921 SH MadeT [email protected]

HOLLAND PACKING BVNieuwe Bredase Baan 26, 4825 BP BredaTelefoon 076 - 571 77 88

Holland Packing is een jong en dynamisch industrieel verpakkingsbedrijf. Naast het produceren van houten verpakkingen zoals kisten en kratten verrichten we ook kleine en grote verpakkingsprojecten. De houten verpakkingen worden geproduceerd op onze locatie te Breda. De verpakkingswerkzaamheden voeren we uit bij Holland Packing dan wel op de locatie van onze klanten. Dit zijn veelal machinefabrieken die hun producten wereldwijd exporteren. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega

Wij zijn op zoek naar

timmerlieden, kistenmakers en verpakkers

(Voor 24 tot 40 uur per week)

Onze kistenmakers produceren houten kisten waarin industriële goederen worden getransporteerd over de gehele wereld. Deze goederen worden door onze verpakkers verpakt om een veilig transport te kunnen garanderen.

Wat vragen wij?- Gemotiveerde medewerkers met doorzettingsvermogen.- Mensen die graag met de handen werken.- Klantgerichtheid en creativiteit.- Technisch inzicht.

Wat bieden wij?- Een interne opleiding tot kistenmaker en of verpakker.- Een uitdagende en variërende baan. - Een baan binnen een stabiele organisatie met een prettige werksfeer.

ReactieHeb je interesse in een van bovengenoemde functiesdan kun je een schriftelijke sollicitatie sturen naar Holland Packing B.V,t.a.v. de heer T. van der Made, Nieuwe Bredase Baan 26, 4825 BPte Breda of [email protected] o.v.v. sollicitatie.

www.hollandpacking.nl www.youtube.com/hollandpackingwww.facebook.com/hollandpacking www.twitter.com/hollandpacking

www.garageboxentehuur.NUBergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek

/ Breda

0164 – 687235

� Eerste hulp bij solliciteren?Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Page 34: Moerdijkse Bode 25-05-2016

PAGINA 34

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 29 mei9.30u Heilig Sacrament van Nierveart. Zang Koor Herfstklanken. Celebrant G. Dirven. Di-aken M. Bastiaansen. Misdienaars Noa en Bente. Lector W. Hommel. Koster H. Berg-hout. Collectanten J. Dingemans en P. Berg-hout. Gebedsintenties. Collecte voor eigen kerk. Na afloop samenzijn.Donderdag 2 juni9.30u Eucharistieviering. Na afloop samen-zijn.Vrijdag 3 juni19.00u Gebedsviering Parochiehuis Klun-dert.19.00u Gebedsviering Noordhoek.JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zeven-bergene-mail: [email protected] 29 mei11.00u Eucharistieviering. Voorganger:

Pastor B Grotaers. M.m.v. Bartholomeus-koor met Latijnse gezangen. Misintenties: Ouders Gabriël Boot en Antonetta Beekers; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Ouders Dietvorst- v. Beers; Mien Kremers Buijs e.v. Gom Kremers; Ouders de Graauw Borburg; Gabie, Nico, Piet, de Graauw; Jan Foesenek e.v.Nelly de Graauw.Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zeven-bergschen Hoeke-mail: [email protected] mei Ziekentriduüm24 mei om 10.00u Eucharistieviering en om 15.15u Woord- en Gebedsviering. 25 mei om 10.00u Eucharistieviering en om 15.15u Maria-viering. 26 mei om 10.00u Eucharis-tieviering met ziekenzalvingen om 15.15u Slotviering met zegening.Zaterdag 28 meiGeen viering.Zondag 29 mei10.30u Eerste Communieviering. Eucha-ristieviering met familiekoor. Voorgangers pastor P. de Rooij en M. Bossers.PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 29 mei9.30u ds. F. den Harder. Organist dhr. A. Mo-raal.18.30u Zingen bij het orgel.GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGEN

Noordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 29 mei09.30u ds. Z. van Hijum16.30u ds. Z. van HijumGEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 29 mei10.00u HA Ds. M. WagenvoordeHERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBER-GENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 29 mei10.00u ds. G.C. BuijsHERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 29 mei10.00u Ds. A. Slingerland, gezamenlijke jeugddienst, afsluiting in HK18.30u Kand. G. v. Wolfswinkel, HedelGEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 29 mei10.00u ds. D.C. Groenendijk & ds. A. Slin-gerland. Afsluiting. GGG + jeugd. Gezamen-lijke dienst in de Hervormde kerk.16.30u ds. D.C. GroenendijkPAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIR-VAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Stand-

daarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroe-pen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 26 mei09.00u Basiliek, gebedsmoment en uitstel-ling van het Allerheiligst Sacrament in het kader v.d. dag van bezinning en gebed voor de Heer.19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intenties: Cisca den Braber; Jan en Tiny v. d. Zanden-Timmermans.Vrijdag 27 mei10.00u de Blomhof, viering.Zondag 29 mei11.00u Basiliek, eucharistieviering, H. Sa-crament. Voorgangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Toon Os-senblok (jgt.); Cornelis Hagens e.v. Cornelia Jongenelen (verj.). Lector: M. Jongmans Acolieten: Dianne, Heidy, Joanieke. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 31 mei19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering.

Voorganger: pastor A. Schuerman.Donderdag 2 juni19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intenties: Cisca den Braber, Jan de Meulder.Dag van Gebed: In het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid heeft paus Fran-ciscus begin dit jaar parochies wereldwijd opgeroepen een dag van bezinning en ge-bed voor de Heer te houden. Aan die oproep geeft het Bisdom van Breda gehoor op Sa-cramentsdonderdag, 26 mei. In de Basiliek zal de gehele dag het Allerheiligste Sacra-ment worden uitgesteld. Om 9.00u wordt begonnen met een gebedsmoment en ook in de loop van de dag zijn er enkele gebeds-momenten. De uitstelling duurt tot 18.45u, waarna om 19.00u wordt afgesloten met een eucharistieviering.Winkel en museum: De winkel en het mu-seum v.d. Basiliek zijn dagelijks geopend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereikbaar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAAR-BUITENZondag 29 mei10.00u Ds. J.H. van der Sterre Doopdienst De DorpskerkPROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEM-STADZondag 29 mei10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

Samen met zes gebiedsbeheerders van de gemeente zijn de leerlingen op pad gegaan. Zij werden gevraagd heel kritisch naar de kwaliteit van de openbare ruimte te kijken. Dit deden ze door middel van een beoordeling op papier; het schouwformu-lier. Ook hebben ze foto’s gemaakt en werd er een filmpje ingeleverd. Uiteraard had-den alle leerlingen de Buiten Beter-app ge-download en werden zij door zowel Kamp als Voermans gevraagd om deze app vooral in te zetten tijdens deze dag. De opdracht die de leerlingen meekregen was om zes zogenaamde schouwvakken (100 bij 100 meter per vak) kritisch te beoordelen. Vier van die schouwvakken werden aangewe-zen. De andere twee schouwvakken moch-ten de leerlingen zelf kiezen. Iedere groep bezocht samen met de gebiedsbeheerder twee kernen.

InteractieDe leerlingen werden per vier onderver-deeld over de zes gebiedsbeheerders. Jos Schalk van de gemeente Moerdijk lichtte na de buurtcheck toe dat de klik tussen deze gebiedsbeheerders en de leerlingen uitstekend was. Er vond prima interactie plaats en dat kwam de kwaliteit van de buurtcheck alleen maar ten goede. Leerlin-ge Rosalie van der Horst gaf zelfs aan dat ze deze dag echt als heel leuk en leerzaam heeft ervaren, mede door de betrokken-heid van de gebiedsbeheerder.

TweetsNaast het gebruik van de Buiten Beter-app mochten de leerlingen ook berichten plaat-sen op Instagram, Facebook of tweeten via Twitter. Bij leerlingen van deze leeftijd niet tegen dovemansoren gezegd. Nog tijdens de presentatie kwamen tweets door als ‘gratis cake is al de moeite waard’ en ‘supermooi lichtgevend vestje’, daarmee verwijzend naar het fluoriserende vest wat ze aan moesten trekken tijdens de buurtcheck. Aan het einde van de middag

werden de resultaten verzameld tijdens een afrondende plenaire sessie op het ge-meentehuis. Hier bleek dat er vijftien be-richten op Instragram geplaatst waren en er waren dertien meldingen via de Buiten Beter-app ontvangen.

InwonersDoor inzet van al deze social media kon ie-

dere betrokkene goed op de hoogte gehou-den worden van de activiteiten gedurende de dag. Rob van Gool, communicatiemede-werker van de gemeente Moerdijk, gaf aan dat deze communicatievormen ook voor de inwoners van de gemeente te volgen zijn en dat is heel belangrijk. “Zo weten zij ook wat er gaande is en het vergroot de betrok-kenheid”, aldus Van Gool.

Jeugd kijkt kritisch bij buurtcheckMaatschappel i jke stage voor leerl ingen Markland Col lege

In herkenbare fluoriserende vesten gingen de leerlingen op pad voor de jeugdschouw. FOTO GEMEENTE MOERDIJK

ZEVENBERGEN - Vorige week hebben 24 leerlingen van vwo-3 van het Markland College uit Zevenbergen een maatschappelijke stage gelopen in de vorm van een buurtcheck, die plaatsvond in alle kernen van de gemeente Moerdijk. De gemeente beoogt hiermee dat de jeugd ook visie ontwikkelt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Wethouder Jaap Kamp gaf het startsein van deze stage in de raadszaal van het gemeentehuis. De coördinator van dit project binnen de gemeente, Werner Voermans, heeft de leerlingen vervolgens verteld wat er precies van hen verwacht werd.

FIJNAART - De leden van Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants hebben o.l.v. dirigent Peter Meijers op don-derdag 19 mei een sfeervol optreden verzorgd in Terheijden.

Met begeleiding op accordeon door Ina Westveer werd een uitgebreid repertoire ten gehore gebracht. Tijdens de optredens worden er steeds meer solo’s gezongen door de koorleden die hier zelf ook enorm veel plezier aan beleven. De solo’s zor-gen voor extra interactie met het publiek, waarbij de solisten inspelen op de reacties van de aanwezigen. Sprekende voorbeel-den hiervan zijn de solo’s van Dimphie van Hoof met Ketelbinkie, Fien Korteweg Ma-ris met Op de Sluizen van IJmuiden, Hans de Braaf met Bolle Dries, Jos Nijhoff met En altijd komen er schepen, Piet Schippers met Wieringen en John Robbe met Licht-jes van de Schelde. Dirigent Peter Meijers wist de zaal goed mee te krijgen bij zijn

solo van de woonboot. De refreinen wer-den onder zijn aanvoering dan ook zeer en-thousiast door het publiek meegezongen. Naast deze prachtige solo’s van de diverse koorleden werd ook een aantal liedjes ge-zongen van hun nieuwe programma. Het publiek was onder de indruk van de kwa-liteit en het enthousiasme van het geza-menlijke koor. Er werd dan ook regelmatig door de aanwezigen een dansje gewaagd. Het optreden werd afgesloten met een grootse meezinger, waarbij een ieder mee-zong en meedeinde op de maat van muziek en zang. De leden van Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants onder leiding van dirigent Peter Meijers zijn druk aan het oefenen op een groot aantal nieuwe liedjes, die zij graag ten gehore willen brengen. Voor de zomervakantie staan nog de nodige optre-dens op het programma, waaronder een optreden in de Fendertshof in Fijnaart en een concertweekend in juni met optredens in Aken (Duitsland) en Valkenburg.

Voorstelling Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants

HEIJNINGEN - Bij een eenzijdig onge-val op de A29 ter hoogte van Heijningen is woensdagochtend een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is een 53-jarige man afkomstig uit Halsteren. De man raakte rond 05.45 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn auto kwijt, waardoor zijn voertuig over de

kop sloeg. De Halstenaar werd daarbij uit de auto geslingerd en liep daarbij ernstige verwondingen op aan bekken en been. Het slachtoffer werd voor behandeling van zijn letsel overgebracht naar het Erasmus Me-disch Centrum in Rotterdam. De A29 is is vanwege het ongeval enige tijd afgesloten geweest.

Man ernstig gewond na ongeval op A29

VermistKater, cypers, witte kraag borst, buik, poten en wit in snuit door tussen ogen, bruine vlek naast neus, is gechipt, vl.band grijs, Steenweg, Moerdijk.

GevondenPoes, cypers, witte kin, borst, voeten voor,

sokken achter, witte vlek onder neus en op neus, moederpoes, Zuidlangeweg, Moer-dijk.Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kan men bellen 0161-433437 of mail naar [email protected]. Kijk voor recente gege-vens op www.dierencentrale.nl

Dieren Centrale Nederland

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl

Kom jij onze thuiszorgteams versterken? Kijk op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

Page 35: Moerdijkse Bode 25-05-2016

vacatures

PaGINa 35

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan

� Eerste hulp bij solliciteren?Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Distribution Center Moerdijk B.V. (DCM) is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in de deur-tot-deur leveringen in voedsel en drank, voeding, farmaceutische, industriële chemicaliën en additieven/ingrediënten. Al onze activiteiten zijn uitgevoerd met een grote efficiëntie, betrouwbaarheid en onderworpen aan een safety-first-beleid. DCM is partner in de opslag en overslag en vindt altijd de meest voordelige manier voor transporten over de weg, binnenvaart en spoor.

Voor ons Warehouse zijn wij per direct op zoek naar een allround enthousiaste

Loodsmedewerker M/V(Fulltime)

Werkzaamheden:

Als Loodsmedewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:• Orderpicking;• Ompakwerkzaamheden;• Controles uitvoeren bij lossingen- en ladingen van goederen; • Schoonmaken van loodsen;• Mobiele arbeidsmiddelen (zoals heftruck) besturen;• Zowel de eigen veiligheid als die van collega’s bewaken;• Het dragen van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

In deze veelzijdige functie word je intern opgeleid tot zelfstandig medewerker.

Functie-eisen:

Als Loodsmedewerker voldoe je aan de volgende functie eisen:• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;• Een heftruckcertificaat is een pré;• Je hebt affiniteit met logistiek/magazijn werk;• Je bent leergierig en bereid tot het volgen van opleidingen en/of cursussen;• Flexibele instelling, stressbestendig, servicegerichte instelling, nauwkeurige manier

van werken;• Je bent je bewust van gevaren en risico’s;• Je bent bereid in een stoffige omgeving te werken en kan hier dus tegen.

Wat bieden wij: * Een leuke afwisselende baan in een dynamischewerkomgeving * Prima werksfeer in een hecht team * Doorgroeimogelijkheden

* Goede arbeidsvoorwaarden

Interesse?

Stuur dan je sollicitatiebrief met c.v. per post of per e-mail aan:Distribution Center Moerdijk B.V., t.a.v. Marjon de Gouw, Postbus 78,

4780 AB MOERDIJK of [email protected] is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de

‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.

De sluitingsdatum van deze vacature is vrijdag 3 juni 2016. Hierna wordt op basis vande binnengekomen reacties een 1e selectie gemaakt en worden kandidaten bericht.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Dan heeft de gemeente Strijen de baan die je zoekt.

Binnen de sector Wonen en Werken zoeken we

wegens het vertrek van een collega een:

Ben je zelfstandig, initiatiefrijk, vakkundig

en op zoek naar een leuke functie?

Ons aanbod

Wij bieden een gevarieerde functie met veel integer en accuraat te werk gaat. Je kunt

in- en externe contacten. Je behandelt en zelfstandig werken en beschikt over goede

beoordeelt bouwaanvragen, houdt toezicht communicatieve vaardigheden, zowel

en controleert in uitvoering zijnde en mondeling als schriftelijk.

bestaande bouwwerken. Je zorgt voor

handhaving op gebied van bouw- en Heb je daarnaast een afgeronde HBO

woningtoezicht. Je behandelt aanvragen voor opleiding (Bouwkunde) bij voorkeur

onder meer woningisolatie. Daarnaast lever aangevuld met ABW 1 en 2, reageer dan snel!

je, vanwege de toenemende ontwikkelingen

op het gebied van milieu en duurzaamheid, Wij bieden

een bijdrage aan de milieutaken van de Het salaris dat we bieden is afhankelijk van

gemeente. reeds opgedane ervaring en bedraagt

maximaal € 3.697,- (salarisschaal 9) bruto per

Wie ben jij maand bij een volledige werkweek.

Je bent een teamspeler die betrokken is bij Verder kun je in onze gemeente rekenen op

het werk, op meerdere terreinen inzetbaar is, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan de Pee, sectorhoofd Wonen en

Werken, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 64 71 200.

Hoe reageer je

Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je tot en met 30 mei 2016 richten aan het college van Burgemeester

en Wethouders van Strijen, postbus 5881, 3290 EA Strijen of mailen naar [email protected].

Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 uur per week

www.strijen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

edities moerdijk, etten, roosendaal, boz, halderberg, rucphen

Uitgeverij de Bode

geeft de volgende weekbladen uit in

West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode

Bergen op Zoomse Bode

Roosendaalse Bode

Moerdijkse Bode

Reimerswaalse & Kapelse Bode

Bevelandse Bode

Middelburgse & Veerse Bode

Vlissingse Bode

Woensdrechtse Bode

Bredase Bode

Halderbergse Bode

Etten-Leurse Bode

Zundertse Bode

Rucphense Bode

Steenbergse Bode

Bergen op Zoomse Bode (Weekend)

Roosendaalse Bode (Weekend)

Etten-Leurse Bode (Weekend)

w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

Wil jij met jouw artikel meer dan een half miljoen lezers bereiken? Weekblad de Bode is hét huis-aan-huisblad in de regio West-Brabant en Midden-Zeeland. Wekelijks bren-gen wij het lokale nieuws tot aan de deurmat. Daarnaast is de Bode actief op internet met www.internetbode.nl en via sociale mediakanalen. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Stagiair journalistiek/communicatieDe functie:Als stagiair op de redactie word je ingezet voor het schrijven van artikelen voor de kranten, speciale uitgaven en voor de Internetbode. Je mag regelmatig op pad voor het houden van interviews en/of het maken van verslagen. De redactie bestaat uit een klein gezellig team van ervaren redacteuren met passie voor het lokale nieuws. In je stage is volop ruimte voor ontwikkeling en wordt eigen initiatief op prijs gesteld.

Je profiel:- HBO opleiding journalistiek/communicatie of aanverwante opleiding- Een vlotte pen - Crossmediaal kunnen werken- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Wij bieden:-Een uitdagende stageplek met veel mogelijkheden-Werken in een gezellig redactieteam-Begeleiding van ervaren redacteuren-Een stagevergoeding

De standplaats van je stage wordt in overleg vastgesteld. Er zijn stagemogelijk-heden op het hoofdkantoor in Zundert of op de regiokantoren in Bergen op Zoom en in Goes. Stage lopen kan in het nieuwe schooljaar vanaf september. Ook zijn er stagemogelijkheden in de zomer. Neem voor meer informatie contact op met Monique Jansen via tel. 076-5998111 of stuur je motivatie en CV meteen door naar [email protected]. Reageren kan tot 17 juni 2016.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Page 36: Moerdijkse Bode 25-05-2016

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 25 mei t/m dinsdag 31 mei 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nlDe TelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

ACTION.NL/COOL2SCHOOL

129

399

349

BASKETBALOF VOETBALSlazenger

DAMESTUNIEK100% katoenzebra of bloemprintmaten S-XL

SPECTRUMVERFwatergedragen, sneldrogenden vergeelt minder danterpentine gedragen verfdiverse kleuren0.75 liter

CHOC-O-FAIRCHOCOLADEREEPFair Trade cacaobijv. karamel & zeezout72% cacao: 190 gram

329

INTEXZWEMBADca. 168x38 cm

MEISJESJURKdiverse variantenmet franjesmaten 98-140

BUG BLOCKERVLIEGENGORDIJNextra stevige kwaliteitmagnetisch kliksysteemzwart of wit210x50 cm

1495

POEFGEBREIDdiverse kleurenkatoenca. Ø 48x32 cm

SNACK-/DRINKBEKERmet rietje en klapdekseldrinkbeker: 360 mlsnackbakje: 220 mlBPA vrij

195

389

BACK-UPBATTERIJideaal voor het onderwegopladen van je smartphoneof mp3-spelernieuwe designs2200 mAh

399

TAFELKLEEDWATERAFSTOTEND100% katoendiverse varianten

KINDERSNEAKERSOKKEN75% katoen/22% polyester/3% elastaandiverse variantenmaten 23-38

479

595

SCHADUWDOEKvoor perfecte zonweringin uw tuin of op de campingcrème of antracietpolyester

075

TUINKAARSIN POTdiverse kleuren60 brandurenkunststof8x13.5 cm

KOGELBARBECUEop wielenrooster Ø 46 cm HOUTSKOOL

STARTERØ 16 cm27 cm

3.99

129 1695

REXONADEOSPRAYdiverse varianten150 ml

SUPER PRIJS

OPVOUWBAAR

3.6x3.6x3.6 M

549TOPKWALITEIT

140x250 CM

VLOOIENDRUPPELSPet Starvoor kattenof honden6-pack

ALUMINIUMLIGBEDdiverse kleuren188x60x25 cm

2495

200 GRAM

2-PACK

0993 PAAR

289

HERENBOXER95% katoen/5% elastaandiverse variantenmaten XS-XXL

DAMESLEGGING95% katoen/5% elastaanzwart of printmaten XS-XXL

2.99

IMPULSBLENDERinhoud:0.5 liter

7.95

INTEXZWEMRINGdiverse variantenmet dierenhoofd

0.79

299

229SET/2