Moerdijkse Bode 22-06-2016

of 28 /28
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 22 JUNI 2016 WEEK 25 KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... DOOR PETER HOUTEPEN Het college heeft verder het voorstel bij de raad weggelegd om de tegelvloer in de centrale hal van het gemeentehuis in Zevenbergen te vervangen. Dat is vol- gens burgemeester en wethouders nodig omwille van veiligheidsredenen. De vloer komt namelijk op verschillende plaatsen los. In de tussentijd zijn enkele gedeelten al middels ‘lapwerk’ vervangen, maar hier- mee is volgens burgemeester en wethou- ders het probleem niet opgelost. Aanleiding Deze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstver- lening, informatievoorziening en het zoge- heten ‘Moerdijk gevoel’. Uitgewerkt plan In het raadsvoorstel wordt een voorberei- dingskrediet gevraagd om de noodzake- lijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen. Het bijbehorende bedrag van 117.000 euro wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Aanpassingen Verder ligt bij de gemeenteraad het voor- stel op tafel om het krediet voor ‘aanpas- singen gemeentehuis 2013’ te verlagen met een bedrag van 120.000 euro in ver- band met het niet meer aanbrengen van een gevelhijsinstallatie en de hiervoor afgezonderde gelden in de reserve bruto- methode vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. Zonnepanelen op lage daken van gemeentehuis College van burgemeester en wethouders vraagt krediet aan leden gemeenteraad ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moer- dijk stelt de leden van de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 95.000 euro voor het laten aan- brengen van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis in Ze- venbergen. De maatregel past in het duurzaamheidsplan van de gemeente Moerdijk. ZEVENBERGEN - Op zaterdag 25 juni zal de Markt in Zevenbergen bevolkt worden met vertolkers van het le- venslied. In samenwerking met Gas- terij De Engel organiseert smartlap- penkoor La Misère ‘De dag van het levenslied’. Na de opening, om 15.00 uur, door La Misère, zullen Dolorcanto uit Zevenber- gen, Chanson de la Vie uit Langeweg, De Kreunende Tram uit Stampersgat, Liesleut uit Leur, het Zwanentranenkoor uit Etten- Leur en Confettiklanken uit Oudenbosch optredens verzorgen. Het repertoire dat ten gehore gebracht wordt varieert van ‘gouwe ouwe’ tot gloednieuwe hits, van Marianne Weber tot Bobbejaan Schoepen, smartlappen, zeemansliederen en vrolijke meezingers. En dat in velerlei talen. Jacques Herb Het publiek kan zich uitleven door mee te zingen, te genieten van een drankje en de presentaties te bewonderen. De optredens vinden zowel buiten als binnen plaats. Als toetje wordt om 18.30 uur op het podium plaats gemaakt voor Jacques Herb, be- kend van de enorme smartlappenkraker ‘Manuela’. Middag van het levenslied op de Markt in Zevenbergen Maatregel past in duurzaamheidsplan gemeente Bijzonder jaar voor Janneke Driesprong uit Willemstad 15e Notenkrakers Zomerfestival breekt records MOERDIJK - Woningcorporatie Woon- kwartier roept huurders op om tijdig aan de bel te trekken als zij de huur niet meer kunnen betalen. “Voor huurders is de maandelijkse huur een grote kostenpost. Wanneer de huur één maand niet wordt betaald, kan dit al problemen opleveren.” Woonkwartier wil samen met de huurders zoeken naar een oplossing, zodat de huur tijdig wordt betaald. Huurders met een achterstand worden daarom extra snel benaderd, waarna vaak een passende en kosteloze regeling wordt getroffen. “Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar oplos- singen te zoeken.” Woonkwartier wil af van huurachterstand MOERDIJK - De gemeente Moerdijk doet weer mee met de actie Vergroot de Hoop. Hierbij kan tot 31 augustus snoeiafval van een jonge taxushaag gratis ingeleverd worden bij de milieustraat. In het snoei- sel van de taxushaag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Alleen éénjarige scheuten zijn bruikbaar. Takken mogen maximum 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan een halve centi- meter. Dikke, bruine, houterige takken zon- der naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, wordt geweigerd. Moerdijk doet mee aan Vergroot de Hoop KLUNDERT - De collecte van het Epilep- siefonds heeft in Klundert een bedrag van 2.100 euro opgebracht. De opbrengst van de collecte is onder andere bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voor- lichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Wie de col- lectant heeft gemist, kan nog een bijdrage overmaken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epi- lepsiefonds te Houten. Of sms EPILEPSIE naar 4333 voor een eenmalige gift van 2 euro. Het Epilepsiefonds bedankt alle col- lectevrijwilligers en iedereen die heeft ge- geven aan de collectant. Opbrengst collecte epilepsiebestrijding MOERDIJK - De provincie Noord-Brabant trekt de komende zeven jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro uit om schaapskuddes met een herder in Noord-Brabant te on- dersteunen. Met ingang van 2017 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de herders uitbetaald, maar aan terreinbe- herende organisaties die schaapskuddes inschakelen om hun gronden te begrazen. Sinds 2011, toen de Rijkssubsidie kwam te vervallen, subsidieert de provincie deze zogeheten gescheperde schaapskuddes op incidentele basis. De afgelopen jaren be- droeg het subsidiebedrag telkens 22.000 euro per kudde per jaar en ook dit jaar is dat het geval. Structurele steun voor schaapskuddes Verenigingen presenteren zich in Willemstad Jeugd kan pony rijden, nepvissen en zich laten schminken WILLEMSTAD - Diverse verenigingen uit Willemstad en omstreken presenteerden zich zaterdag voor de achttiende keer aan de jeugd met diverse activiteiten. De deelnemende vereni- gingen waren korfbalvereniging VIOS, Malthastars, Het Theaterhuis, Ons Bad, HSV de Veste, Dansschool Caroline, Speeltuinvereniging Kindervreugd, Ta Chuang School, Hockey Club HCZ, Tennis TV’76, Fitkids en VV Kogelvangers. De kinderen konden zich laten schminken, pony rijden en nepvissen. Een gezellig terras werd verzorgd door korfbalvereniging VIOS. FOTO TIES STEEHOUWER Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur www.goudwisselkantoor.nl Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 22-06-2016

Page 1: Moerdijkse Bode 22-06-2016

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

22 JUNI 2016WEEK 25

ki jk op WWW.internetbode.nl

...voor het laatste actuele lokale nieuWs...

DOOR PETER HOUTEPEN

Het college heeft verder het voorstel bij de raad weggelegd om de tegelvloer in de centrale hal van het gemeentehuis in Zevenbergen te vervangen. Dat is vol-gens burgemeester en wethouders nodig omwille van veiligheidsredenen. De vloer komt namelijk op verschillende plaatsen

los. In de tussentijd zijn enkele gedeelten al middels ‘lapwerk’ vervangen, maar hier-mee is volgens burgemeester en wethou-ders het probleem niet opgelost.

AanleidingDeze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken

aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstver-lening, informatievoorziening en het zoge-heten ‘Moerdijk gevoel’.

Uitgewerkt planIn het raadsvoorstel wordt een voorberei-dingskrediet gevraagd om de noodzake-lijke en gewenste aanpassingen aan het

gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen. Het bijbehorende bedrag van 117.000 euro wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

AanpassingenVerder ligt bij de gemeenteraad het voor-stel op tafel om het krediet voor ‘aanpas-singen gemeentehuis 2013’ te verlagen met een bedrag van 120.000 euro in ver-band met het niet meer aanbrengen van een gevelhijsinstallatie en de hiervoor afgezonderde gelden in de reserve bruto-methode vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Zonnepanelen op lage daken van gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders vraagt krediet aan leden gemeenteraad

ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moer-dijk stelt de leden van de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 95.000 euro voor het laten aan-brengen van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis in Ze-venbergen. De maatregel past in het duurzaamheidsplan van de gemeente Moerdijk.

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 25 juni zal de Markt in Zevenbergen bevolkt worden met vertolkers van het le-venslied. In samenwerking met Gas-terij De Engel organiseert smartlap-penkoor La Misère ‘De dag van het levenslied’.

Na de opening, om 15.00 uur, door La Misère, zullen Dolorcanto uit Zevenber-gen, Chanson de la Vie uit Langeweg, De Kreunende Tram uit Stampersgat, Liesleut uit Leur, het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur en Confettiklanken uit Oudenbosch optredens verzorgen. Het repertoire dat

ten gehore gebracht wordt varieert van ‘gouwe ouwe’ tot gloednieuwe hits, van Marianne Weber tot Bobbejaan Schoepen, smartlappen, zeemansliederen en vrolijke meezingers. En dat in velerlei talen.

Jacques HerbHet publiek kan zich uitleven door mee te zingen, te genieten van een drankje en de presentaties te bewonderen. De optredens vinden zowel buiten als binnen plaats. Als toetje wordt om 18.30 uur op het podium plaats gemaakt voor Jacques Herb, be-kend van de enorme smartlappenkraker ‘Manuela’.

Middag van het levenslied op de Markt in Zevenbergen

Maatregel past in duurzaamheidsplan

gemeente

Bijzonder jaar voor Janneke Driesprong uit Willemstad

15e Notenkrakers Zomerfestival breekt records

MOERDIJK - Woningcorporatie Woon-kwartier roept huurders op om tijdig aan de bel te trekken als zij de huur niet meer kunnen betalen. “Voor huurders is de maandelijkse huur een grote kostenpost. Wanneer de huur één maand niet wordt betaald, kan dit al problemen opleveren.” Woonkwartier wil samen met de huurders zoeken naar een oplossing, zodat de huur tijdig wordt betaald. Huurders met een achterstand worden daarom extra snel benaderd, waarna vaak een passende en kosteloze regeling wordt getroffen. “Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar oplos-singen te zoeken.”

Woonkwartier wil af van huurachterstand

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk doet weer mee met de actie Vergroot de Hoop. Hierbij kan tot 31 augustus snoeiafval van een jonge taxushaag gratis ingeleverd worden bij de milieustraat. In het snoei-sel van de taxushaag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Alleen éénjarige scheuten zijn bruikbaar. Takken mogen maximum 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan een halve centi-meter. Dikke, bruine, houterige takken zon-der naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, wordt geweigerd.

Moerdijk doet mee aan Vergroot de Hoop

KLUNDERT - De collecte van het Epilep-siefonds heeft in Klundert een bedrag van 2.100 euro opgebracht. De opbrengst van de collecte is onder andere bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voor-lichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Wie de col-lectant heeft gemist, kan nog een bijdrage overmaken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epi-lepsiefonds te Houten. Of sms EPILEPSIE naar 4333 voor een eenmalige gift van 2 euro. Het Epilepsiefonds bedankt alle col-lectevrijwilligers en iedereen die heeft ge-geven aan de collectant.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

MOERDIJK - De provincie Noord-Brabant trekt de komende zeven jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro uit om schaapskuddes met een herder in Noord-Brabant te on-dersteunen. Met ingang van 2017 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de herders uitbetaald, maar aan terreinbe-herende organisaties die schaapskuddes inschakelen om hun gronden te begrazen. Sinds 2011, toen de Rijkssubsidie kwam te vervallen, subsidieert de provincie deze zogeheten gescheperde schaapskuddes op incidentele basis. De afgelopen jaren be-droeg het subsidiebedrag telkens 22.000 euro per kudde per jaar en ook dit jaar is dat het geval.

Structurele steun voor schaapskuddes

Verenigingen presenteren zich in WillemstadJeugd kan pony r i jden, nepvissen en z ich laten schminken

WILLEMSTAD - Diverse verenigingen uit Willemstad en omstreken presenteerden zich zaterdag voor de achttiende keer aan de jeugd met diverse activiteiten. De deelnemende vereni-gingen waren korfbalvereniging VIOS, Malthastars, Het Theaterhuis, Ons Bad, HSV de Veste, Dansschool Caroline, Speeltuinvereniging Kindervreugd, Ta Chuang School, Hockey Club HCZ, Tennis TV’76, Fitkids en VV Kogelvangers. De kinderen konden zich laten schminken, pony rijden en nepvissen. Een gezellig terras werd verzorgd door korfbalvereniging VIOS.

FOTO TIES STEEHOUWER

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

Page 2: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.

Mauritshof opent haar deuren.De Mauritshof in Klundert is in aanbouw. Dit prachtige gebouw bevat naast appartementen om zelfstandig te wonen, drie woongroepen voor acht bewoners. De woongroepen bestaan uit eenpersoons appartementen met een grote gezamenlijke huiskamer en zijn bestemd voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals dementie.Wilt u wonen in een mooie omgeving met uit-stekende zorg en begeleiding? Wellicht is de Mauritshof dan wat voor u. Om in aanmerking te komen voor het wonen op een woongroep dient u te beschikken over een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie.

De Mauritshof gaat halverwege het jaar open.

• Veilige woonomgeving in de wijk • Uitstekende zorg • www.surpluszorg.nl Meer informatie of aanmelden? De klantenservice helpt u graag! • T 0168 - 33 18 26 • www.surpluszorg.nl

H e r k e n b a a r, w a r m ,

h u i s e l i j k , t r o t s o p

w a a r u v a n d a a n

k o m t , t r o t s o p w a a r

u w o o n t .

Mauritshof17 september 2015

PG afdelingen:

3D-visual woonkamer 1

Mauritshof17 september 2015

Pluspunt/ontmoetingsruimte:

3D-visual

Mauritshof17 september 2015

Pluspunt/ontmoetingsruimte:

• gemoedelijke gastvrije sfeer

´horecagevoel´

• multifunctioneel indeelbaar en

voor alle doelgroepen

Mauritshof17 september 2015

Centrale hal:

3D-visual

Mauritshof17 september 2015

PG afdelingen:

3D-visual woonkamer 2

Mauritshof17 september 2015

Pluspunt/ontmoetingsruimte:

• gemoedelijke gastvrije sfeer

´horecagevoel´

• multifunctioneel indeelbaar en

voor alle doelgroepen

28.00355.65.3.indd 1 14-06-16 17:24

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Uitnodiging Plafondshow

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Voor

Na

Dit jaar nemen we echt een nieuw plafond van Plameco

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

ADVERTORIAL

Vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uurZondag van 11.00-15.00 uurU bent van harte welkom.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

De zomer staat voor de deur en dat is elk jaar weer een reden om naar uw plafonds te kijken en te beseffen dat er nu ECHT iets aan gedaan moet worden. “Maar wat?”, zult u denken. Denkt u dan eens aan een

Plameco Plafond. Plameco plaatst in één dag een nieuw plafond inclusief mooie inbouwspots, sierlijsten en gordijnkoven. In één dag! Door een uitgekiend systeem wordt er in de werkplaats veel voorbereid en vergt de feitelijke montage maar weinig tijd. U

krijgt een strak en vlak plafond wat, door zijn gladde oppervlak, geen onderhoud nodig heeft en minimaal 30 jaar mee gaat. Kom kijken op onze show hoe mooi het bij u kan worden. Natuurlijk is Plameco plafonds erkend doorhet CBW.

Ik geloof in de veerkracht van mensen

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

ECHTE AANDACHT

Als vrijwilliger luister je naar mensen die het even niet meer zien zitten of simpelweg bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Aan echte aandacht. Persoonlijk contact. Dag en nacht, anoniem via chat, mail of telefoon.

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Page 3: Moerdijkse Bode 22-06-2016

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

Wethouder Eef Schoneveld noemde het dan ook een ‘raar moment’ waarop het contract nu ondertekend werd, zo in de aanloop naar de zomer. De reden hiervoor is dat de vorige exploitant, Sportplaza, een rechtszaak aangespannen had tegen de gemeente Moerdijk. De uitspraak van de rechter moest afgewacht worden alvorens het defi nitieve contract afgesloten kon worden.

RechtszaakVorig jaar heeft de gemeente een aanbe-steding uitgeschreven voor beide locaties met een aantal formele voorwaarden. Sportplaza voldeed niet aan de formele voorwaarde voor wat betreft de kosten voor het onderhoud. De gemeente heeft vervolgens de aanbesteding gegund aan Optisport, omdat zij wel voldeden aan alle gestelde voorwaarden. Sportplaza heeft toen een rechtszaak aangespannen, die zij verloren. De rechter besliste in het gelijk van de gemeente.

SamenwerkingOmdat De Niervaert natuurlijk wel ge-opend moest blijven vanaf 1 januari dit

jaar, werden er voorzieningen getroffen om Optisport alvast de locatie te laten exploiteren. Nu de rechterlijke uitspraak defi nitief was, kon het contract eindelijk geformaliseerd worden. Wethouder Eef Schoneveld en algemeen directeur van Optisport, Erwin van Iersel, onderteken-den het document, waarmee zij naar eigen zeggen de reeds prima lopende samen-werking met vertrouwen wordt voortgezet.

PersoneelCees van Dongen, al jarenlang locatiema-nager van zowel de Bosselaar als van De Niervaert, licht toe dat alles in een heel kort tijdsbestek geregeld moest worden.

Al het personeel is mee overgenomen. Dat is verplicht in deze branche. Nieuwe ar-beidsovereenkomsten werden afgesloten met daarbij behorende functieomschrijvin-gen. Nu een half jaar later zegt hij over de manier waarop deze overgang verliep. “Ie-dereen is tevreden naar mijn mening. Ik zie personeel dat zich nog steeds enthousiast

en vol overgave inzet.”

InvesteringenVoor de toekomst zijn er genoeg plannen in de maak. Wel geeft Erwin van Iersel aan dat de contractduur van vijf jaar voor zijn organisatie een korte termijn betreft. Over het algemeen wordt een contract voor minimaal tien jaar afgesloten. Deze

contractduur heeft dus invloed op de mate van investeringen, omdat de afschrijvings-termijn veel korter is.

UpdatenBinnen de mogelijkheden en in goed over-leg met de gemeente wordt nu bekeken welke nieuwe ontwikkelingen haalbaar zijn. Bij De Niervaert wordt bijvoorbeeld

gekeken of de huidige activiteiten aange-vuld kunnen worden. Te denken valt aan een fi tnessruimte. Voor het buitenbad de Bosselaar worden de openingstijden tegen het licht gehouden en er zal zeker gekeken worden naar het updaten van het zwem-bad. In de laatste dertig jaar is daar name-lijk weinig veranderd, met uitzondering van de entreeprijs.

De Bosselaar en De Niervaert vijf jaar zeker van exploitantGemeente Moerdi jk en Opt isport tekenen contract

Het diepe bad met springplezier van de Bosselaar in Zevenbergen. FOTO MIRYAM VAN DER STEE

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk en Optisport Exploitaties b.v. heb-ben voor de duur van vijf jaar het defi nitieve contract ondertekend voor buitenbad de Bosselaar in Zevenbergen en sportcentrum De Niervaert in Klundert. Met dit contract is de exploitatie van beide locaties voor die pe-riode gewaarborgd. Optisport is al vanaf januari van dit jaar als exploitant actief, maar de defi nitieve overeenkomst liet door omstandigheden op zich wachten

‘Contracttermijn heeft invloed op investeringen’

DOOR PETER HOUTEPEN

Ruim twee maanden voor de uitvoeringsda-tum waren alle startbewijzen al vergeven. Maar liefst veertig top blaasbands uit heel Nederland vinden op 26 juni hun weg naar Zevenbergen, waar zij zich, verdeeld over acht podia, van hun beste kant laten zien én horen. Nog nooit eerder was de line up van het Zomerfestival zo vroeg bekend; een teken dat de bands de opzet van het festi-val zeer waarderen. Het wordt door de mu-zikanten onder andere geroemd vanwege de goede organisatie en de prima sfeer. Dat laatste is mede te danken aan de goede samenwerking met de gemeente Moerdijk en de horeca in Zevenbergen, die elk jaar grootser uitpakt om de verschillende podia tot feestpleinen om te bouwen. Qua om-vang, kwaliteit en gezelligheid behoort het Notenkrakers Zomerfestival inmiddels tot de top 3 blaasbandfestivals van Nederland.

WinnaarsDit jaar presenteren de Notenkrakers maar liefst drie winnaars van de afgelo-pen edities. Dat maakt dat de organisatie erg verguld is met de kwaliteit van het deelnemersveld. Immers, naast de eerdere winnaars zijn er ook toporkesten die nooit eerder in Zevenbergen waren en door de goede verhalen over het Zomerfestival in het muziekwereldje gaan meedoen. “Het Zomerfestival heeft een ongekende aan-trekkingskracht”, meldt festivalvoorzitter

Jack Mulders. “We doen er alles aan om het de bands zo goed mogelijk naar de zin te maken, maar ook voor de horeca, de be-zoekers, en de winkeliers een zo’n attrac-tief mogelijk evenement weg te zetten”. Dit jaar wordt in het kader van de viering van het derde lustrum de combinatie gemaakt met de Zomermarkt: een jaarmarkt met circa tachtig standhouders.

PrijsuitreikingOmstreeks 13.00 uur wordt op de Markt in Zevenbergen het startsein gegeven voor een echt ‘carnaval in de zomer’. Naast veel muziek op de acht podia in het centrum, is er de afgezette markt met gezellige terras-sen en gratis toegankelijke kinderattracties en schminkmogelijkheid. Daarnaast hebben de winkeliers van Ondernemers Vereniging Zevenbergen (OVZ) toegezegd te zorgen voor activiteiten in het centrum. Rond de klok van 18.00 uur uur volgt de prijsuitrei-king en is er een spectaculaire slotact door blaasband HOPP?!

Voor een overzicht van het reeds aange-melde deelnemersveld zie de (vernieuwde) website: www.notenkrakerszomerfestival.nl

Vijftiende Notenkrakers Zomerfestival breekt records‘Di t evenement heef t een ongekende aantrekkingskracht ’

Maar liefst veertig top blaasbands uit heel Nederland vinden op 26 juni hun weg naar Zevenbergen. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Zondag 26 juni wordt het centrum van Zevenbergen ongetwijfeld weer overspoeld met duizen-den muzikanten alsmede fans en liefhebbers van de blaasbandjes die er die dag optreden. Dan namelijk vindt we-derom het grootste openlucht blaasbandfestival van Noord-Brabant plaats. De organiserende dweil- en feestband de Notenkrakers uit Zevenbergen pakt tijdens deze vijftiende editie extra uit.

‘We willen het de bands naar de zin maken’

Page 4: Moerdijkse Bode 22-06-2016

nu voor € 11.726RIJKLAAR van € 14.120

nu voor € 18.488RIJKLAAR van € 22.802

nu voor € 21.240RIJKLAAR van € 25.922

nu voor € 23.534RIJKLAAR van € 29.037

PEUGEOT 108 ACTIVE5-DRS.

PEUGEOT 208 ALLURE5-DRS.

PEUGEOT 2008 ALLURE PEUGEOT 308SW STYLE

KORTING

€ 2.376KORTING

€ 4.314KORTING

€ 4.682KORTING

€ 5.503

Vestigingen: Roosendaal • Breda • Oosterhout • Middelharnis • Goes • Vlissingen • Terneuzen automotions.nl/zomervoordeel

• Metallic lak

• Electrische ramen voor

• Centrale vergrendeling

• Airco

• Radio/MP3 met stuurwielbediening

• Electrische ramen

Vraag onze verkoper naar de voorwaarden. Deze actie betreft een beperkt aantal modellen voorzien van een kenteken, dus u kunt direct rijden. Kom langs in onze showroom of kijk op automotions.nl/zomervoordeel

• Metallic lak

• 16”lichtmetalen velgen

• Parkeerhulp achter

• Achteruitrijcamera

• Peugeot Connect navigatie

• Climate control

• Regen- en lichtsensor

• Metallic lak

• 16”lichtmetalen velgen

• Parkeerhulp met inklapbare spiegels

• Climate control

• Glazen panoramadak

• Peugeot Connect navigatie

• Metallic lak

• 16”lichtmetalen velgen

• Allure stoelen, ski luik en middenarmsteun achter

• Electrische inklapbare spiegels met instapverlichting

• CD speler met DAB+ digitale radio

• Peugeot Connect navigtie

• Glazen panoramadakNu met aantrekkelijke fi nancieringsrente van slechts 1,9% tot een bedrag van maximaal € 7.000,-.

PEUGEOT ZOMERVOORDEEL FESTIVALTOT 30 JUNI MAXIMAAL € 5.500,- KORTING OP VOORRAAD MODELLEN!

Page 5: Moerdijkse Bode 22-06-2016

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Marjanne Dijkstra, Miryam van der SteeAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 25De oplossing van deze puzzel is in week 26 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

DOOR PETER HOUTEPEN

Onlangs is door de leden van het Jeugd Preventie Overleg (JPO) een plan van aan-pak opgesteld voor de effectieve aanpak van jeugdoverlast gedurende de zomer-maanden. Een locatie binnen de gemeente waar steeds sprake is van terugkerende jeugd-overlast, betreft het parkje aan de Juliana-plantsoen in Zevenbergen.

VerbaliserenSinds vorig jaar komen er vanuit de buurt en vanuit het buurtpreventieteam veel meldingen binnen van overlast door jon-geren bij zowel de gemeente als bij de politie. Een van de actiepunten ten aanzien van deze hanglocatie betreft het plaatsen van artikel 461 borden (Wetboek van Straf-recht) bij de ingangen van het parkje. Dit houdt in dat er na 22.00 uur dan geen toegang meer mogelijk is tot het park en

de politie een middel in huis heeft om te verbaliseren bij het aantreffen van de jeugd na genoemd tijdstip.

Dit artikel verscheen afgelopen week op www.internetbode.nl en Nu.nl. Weekblad De Bode werkt samen met de landelijke nieuwssite. Op www.nu.nl/etten-leur en via de app van Nu.nl kunt u het laatste nieuws volgen uit de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert.

Borden bij Julianaplantsoen in Zevenbergen

Toegangsverbod na 22 .00 uur vanwege terugkerende jeugdoverlast

Ook gelezen op NU.NL?

ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft besloten borden te laten plaatsen in het Julianaplantsoen in Zevenbergen.

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

“Dit is sowieso een heel bijzonder jaar”, vertelt Janneke. Zij ontving een lintje. Jan-neke en haar man Leo waren op 26 mei veertig jaar getrouwd. Leo werd benoemd tot erelid van de schietvereniging in janu-ari. Dochter Corinne gaat in augustus trou-wen. Janneke voegt daaraan toe: “Dat Leo en ik dit allemaal samen mogen beleven, dat vind ik zo fijn”.

EvacuatieadresJanneke is getogen in Klundert, maar ge-boren op een evacuatieadres in Hoeven. Een week eerder vond namelijk de waters-noodramp plaats. Ze woont sinds haar hu-welijk met Leo in Willemstad. De eerste 38 jaar aan de Achterstraat. Daar wilden ze eigenlijk nog niet weg. Toch zijn ze enige tijd terug verhuisd naar de Grimhoek. Daar zou hun zoon gaan wonen, met het idee later te ruilen.

Tijdens het plannen van de grote verbou-wing van dat huis, geheel uitgevoerd door Leo, besloten ze dat ze er toch meteen maar in zouden trekken. Hun zoon woont nu in hun oude huis.

PostbodeIn haar werkend leven heeft Janneke heel veel meegemaakt. Zeventien jaar werkte zij bij een bank. De laatste zeven jaar op parttime basis. Dat was uniek in die tijd, want ze was samen met de deeltijdcol-lega de eerste die dit deed. Ze heeft bij Bellevue gewerkt als boekhoudster. Zo ook bij Auberge D’n Haard in Bosschenhoofd. Janneke was ook korte tijd postbode. Dat vond ze echt heel erg leuk om te doen. Daarnaast was ze mantelzorger voor een oude tante en haar eigen moeder.

KantoorDat Driesprong nooit stil heeft gezeten en dat nog lang van plan is, wordt duidelijk

als ze opsomt waar ze allemaal bij betrok-ken is. Op de eerste verdieping heeft ze een heel mooi ruim en licht kantoor, waar ze nog steeds een paar uur per week de administratie voor een huisartsenpraktijk verzorgd. Haar kantoor is ook de plek waar ze zich uitleeft op haar grote hobby: foto-grafie en filmen. Ze legt al vanaf 1976 het dagelijks leven van Willemstad vast.

FietserpadOndanks hun drukke bestaan hebben Jan-neke en Leo ook nog tijd om op vakantie te gaan. Met de caravan trekken ze heel Nederland door. In 2011 hebben ze het Fietserpad gefietst van beneden naar boven. Dat zou ze nog wel een keer willen doen. “Ik wil ons be-hoeden voor de woorden … hadden we maar …”, zegt Janneke. Ze geniet van haar drie kleinkinderen en houdt van het leven. Samen met Leo hoopt ze het nog lang zo vol te kunnen houden.

Willemstadse geniet van het leven en de mooie momenten

Bijzonder jaar voor Janneke Driesprong

Janneke Driesprong. FOTO MIRYAM VAN DER STEE

WILLEMSTAD - Energiek en bevlogen. Dat zijn slechts twee woorden die Janneke Driesprong typeren. Natuurlijk was ze druk op dinsdagochtend 26 april. Het tellen van één van de vier collectes die ze coördineert stond op de planning. Dochter Corinne kwam langs voor koffie. Niet lang daarna ging de bel. Op de stoep stond wethouder Eef Schoneveld. Via de achterdeur stroomden vervolgens familie en vrienden binnen. Toen had ze wel door wat er te gebeuren stond.

In tegenstelling tot de KNVB, die FC Twente ondanks het bedrog, toch in de eredivisie laat blijven, hoop ik dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) haar rug recht houdt. De internationale atletiekfederatie verbood Russische atleten vrijdag deel te nemen aan het EK waardoor ze de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook kunnen vergeten. Het is de straf voor het dopinggebruik in de afgelopen jaren. Het IOC beslist deze week of ze de federatie volgt. Het zou een moedig besluit zijn, waar de laffe, door en door Nederlandse KNVB nog iets van kan leren. De toch al boze Vladimir Poetin wordt er immers niet blijer van. Zaterdagochtend hoorde ik in de Nieuwsshow dat de Russen de verbanning koste wat kost wilden voorkomen. Er zou een extreem duur en net zo omstreden Amerikaans pr-bureau zijn ingeschakeld om - tevergeefs - goodwill te kweken. Ik moest meteen denken aan de film ‘Wag the dog’ uit 1997. Daarin huurt de Amerikaanse president, vlak voor zijn herverkiezing, een spindoctor in om de aandacht af te leiden van een seksschandaal. De pr-goeroe voert met een nep-oorlog met Albanië alle journalisten om de tuin. Zij zet-ten de president opeens als held in plaats van viezerik neer. “Ze zijn er dus blijkbaar nog steeds”, dacht ik tijdens de Nieuwsshow over die schimmige pr-bureaus. Sterker, ik vermoed dat ze, ondanks de opkomst van internet en sociale media, momenteel overuren maken. Kijk alleen naar alle berichten rondom het Brexit-referendum. Het leeuwendeel van die onderzoeken, die bijna allemaal de ondergang van Groot-Brittannië voorspellen, of de bevolking nou voor of tegen stemt, komt volgens mij uit de koker van pr-bureaus. Hoeveel ervaring ze ook hebben, welke dictators ze in de jaren ‘70 ook hebben bijgestaan en met welke snode plannen ze alle naïevelingen hebben misleid, geen van allen had rekening durven houden met de moord op parlementslid Jo Cox van donderdag. Zondag verschenen de eerste peilingen ‘na de moord’. In tegenstelling tot de weken daarvoor lieten deze een voorsprong voor de tegenstanders van een Brexit zien. De zinloze moord van de extreemrechtse Thomas Mair lijkt de tientallen miljoenen die in de campagnes zijn gepompt in één klap zinloos te maken. Een pr-wonder is de nationalist echter niet, want met zijn daad lijkt hij het tegenovergestelde te bereiken van wat hij heeft beoogd.

Geen pr-wonder

ColumnEugène de Kok

Page 6: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 6

www.internetbode.nlvoor het (grat i s ) aanleveren van al uw n ieuws

DOOR TIES STEEHOUWER

Voor de derde maal werd op deze locatie een zoge-heten bergersmeeting gehouden. Anne Hulster van de organisatie vertelt dat ze erg tevreden zijn met de medewerking van de familie Kanters. “We zijn met vijf wagens in De Meern begonnen, maar daar moesten we door omstandigheden weg. Gelukkig zijn we hier in Moerdijk goed opgevangen. Dit is een ideale plek en alles is geregeld zoals de catering, de elektriciteit

en de hotelaccommodatie.”

BlikvangersHulster laat weten dat sommige vervoerders wel heel ver moeten rijden om vanuit het hele land naar de meeting te komen. “We hebben wel een aanbod uit het noorden van het land, maar eigenlijk willen we blijven zitten waar we zitten.” Er viel zaterdag heel wat te zien en te bewonderen. Tussen het mo-derne vervoersgeweld stonden ook enkele wagens

van vroeger. Blikvangers waren een puntgaaf Dodge tankwagentje en een Greyhound bus met een dubbele verdieping en panoramische ramen.

PolitiekeverDe Nationale Politie, afdeling grote steden, liet enkele politievoertuigen uit de jaren vijftig en zestig zien, zo-als een donkerblauwe kever Volkswagen en een spier-witte Volvo. “We hebben ook nog een witte Porsche, maar die hebben we maar thuis gelaten.” Op het ter-rein liep ook rond Jo Kanters, de zoon van diegene die het bedrijf in 1933 oprichtte. Er werd toen begonnen in een houten keet, waar de arbeiders die bezig wa-ren om de Moerdijkbrug te bouwen koffie dronken en kwamen schaften. Jo had zaterdag vooral belangstel-ling voor de miniatuurmodellen. Dit omdat hij zelf ja-renlang aan modelbouw deed en onder andere de ha-

ven van Moerdijk dorp nabouwde van voor de oorlog.

Lego steentjesEen van die modelbouwers die zaterdag aan het werk waren was Marco Oerlemans uit Tilburg. Oerlemans heeft zich gespecialiseerd om bergingsvoertuigen na te bouwen met lego steentjes. Dat levert verrassende resultaten op waar liefhebbers flinke bedragen voor neertellen. Kant en klare modellen werden er verkocht door Melissa uit Almere Stad. Ze vertelt best tevreden te zijn over de verkoop van haar minivoertuigen. De mooiste inzendingen werden aan het eind van de dag beloond. De prijzen gingen naar: mooiste model, Mar-tijn Teunissen; mooiste oldtimer, een DAF van de firma Schoenmaker; mooiste platte voertuig, een Volvo van BRL; mooiste zware trekker, Van Van Eijck uit Leiden en mooiste voertuig overall de DAF van Schoenmaker.

Parkeerterrein vol met bergingsvoertuigenMeeting levert grote gele v lek op

Marco Oerlemans aan het werk aan zijn lego auto’s.

MOERDIJK - Als er zaterdag van het parkeerterrein van Kanters in Moerdijk een luchtfoto genomen zou zijn, zou dat één grote gele vlek hebben opgeleverd. Op het terrein stonden ruim honderd bergingsvoertuigen en die hebben nu eenmaal de signaalkleur geel. Tussen de mo-derne voertuigen en de oldtimers liepen de mannen en vrouwen rond die bij een calamiteit deze voertuigen bemensen. Zaterdag kwamen ze vooral voor de gezelligheid en natuurlijk om elkaars materieel te bewonderen.

De politie liet enkele oldtimers zien. FOTO’s TIEs sTEEHOUWER

Keramiek bakken in een veldoven: Op 25 en 26 juni zal de cursistengroep van Ingrid van Hoven een veldovenstook doen. De veldoven wordt gebouwd in het open veld, aan-gestoken en de volgende dag pas weer geopend worden. Wij als cursisten van Ingrid kij-ken naar deze bijzondere stook uit. Een plekje vinden voor zo`n stook is heel moeilijk. Wij zouden het dan ook leuk vinden om nog meer keramisten mee te laten genieten van deze veldoven. De Doederij de Reevliet biedt ons deze gelegenheid. Wil je meedoen stuur dan een mail naar [email protected] of bel naar 06-12208525. Uiteraard mag je ook gezellig komen kijken naar de stook. Mocht het slecht weer zijn dan wordt het 2 en 3 juli.

Welkom op de koffie: De Brug Stichting houdt woensdag 22 juni inloop van 10.00-12.00u., Verlaatstraat 46, met als gastvrouw Henny Strootman en helper Erika van Maastricht. Donderdag 30 juni inloop van 10.00-12.00u., Van Polanenpark 19 met als gastvrouw Erika van Maastricht en helper Nel van Maastricht. Mocht men slecht ter been zijn, zij komen een ieder graag ophalen, tel. 0168-405095, www.debrugstichting.nl

ZEVENBERGSCHEN HOEKOpen dag: Op zaterdag 25 juni op Akkerbouwbedrijf Burgers, Bloemendaalse Zeedijk 41 in Zevenbergschen Hoek van 11.00-17.00 uur. Diverse educatieve activiteiten voor kinderen.

ZEVENBERGENZinnige Zondag: Zondag 26 juni is er weer een Zinnige Zondag in de H. Bartholomeus-kerk. Dit keer is het thema ‘Doorgaan’. Voorafgaand aan de viering, die om 11.00 uur begint, is er voor jong en oud weer een mooi programma samengesteld. Om 9.30 wordt iedereen verwelkomt. Daarna worden alle aanwezigen verdeeld in groepen om rond het thema op eigen niveau hierover te luisteren naar een passend verhaal, te praten en te knutselen. A.s. doopouders gaan met elkaar in gesprek over het doorgeven van het ge-loof. Muzikale talenten worden uitgenodigd aan te sluiten bij het koor. Communicanten en vormelingen hebben hun terugkombijeenkomst om te horen hoe zij inmiddels door zijn gegaan in geloof.

FIJNAARTKBO: Donderdag 30 juni houdt KBO.Fijnaart voor haar leden een leuke quiz-middag in de Graanbeurs. De aanvang is om 13.15u. Deze quiz gaat over 8 ronden met verschillende onderwerpen en veel vragen over de Fendert. Na de quiz worden er nog 5 rondjes bingo gespeeld. Leden kunnen zich tot donderdag 23 juni opgeven voor deze middag bij Piet Frijters, Kon. Julianastraat 12 en bij Jolanda Nieuwkerk, .Fr.Hendrikstraat 3. Het KBO-bestuur hoopt op een grote opkomst.

KORTE BERICHTEN

(Dit is een publicatie van de gemeente Moerdijk)

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/kasteeltuin

Je eigen vrijstaande woning bouwen in het centrum van Zevenbergen? Die droom kan nu werkelijkheid worden. Op een unieke locatie aan de Neerhofstraat biedt de gemeente vier zelfbouwkavels aan.

De kavels liggen bij de nieuwe Kasteeltuin, in de luwte van het centrum. Hier bouwen particulieren geheel zelfstandig of met een eigen samengesteld team van architecten en aannemers uw droomhuis. Dé uitgelezen kans om zelf het ontwerp, de grootte en indeling van je eigen woning te bepalen. Qua woongenot biedt de plek het beste van twee werelden: de Neerhofstraat is een rustige straat en ligt toch op loopafstand van het station, de winkelstraten, gezellige markt en de dagelijkse voorzieningen. Ook de uitvalswegen (richting Etten-Leur, Breda, Rotterdam) zijn vlakbij.

De zelfbouwer bepaaltEén kavel is bij voorrang verkocht aan een familie die plaats maakt voor de ontwikkeling van deelproject Molenstraat. De overige vier kavels variëren in grootte van 555 m2 tot 642 m2 en kosten tussen € 208.125,- en € 231.375,- (exclusief btw). Projectleider Joost Frijters van de gemeente Moerdijk: “Zelfbouw komt al wel voor in de gemeente Moerdijk, maar is nog steeds bijzonder, zeker in Zevenbergen. En zo’n mooie centrumlocatie is al helemaal uniek. Met een huis dat je zelf bouwt kun je echt een droom verwezenlijken. Een mooie hobbyruimte, vide of eindelijk die extra badkamer op de begane grond. Kortom de bouwer bepaalt!”

SpelregelsIn de indeling van het huis is men geheel vrij, de mogelijkheden zijn oneindig. Om een samenhangend straatbeeld te realiseren zijn er wel een aantal spelregels opgesteld voor het ontwerp. Denk aan de eis om een zadeldak te ontwerpen, met antracietkleurige dakpannen. Ook de baksteen sluit aan op de omgeving. Frijters: “Hoewel ieder huis anders zal zijn, zullen ze straks toch aansluiten bij de rest van de Neerhofstraat. Het resultaat kan zijn dat het ene huis vrij klassiek oogt en het andere juist heel strak en modern is. Die vrijheid wil de gemeente graag bieden.”

Meer informatieDe kavels worden opgeleverd met grond die geschikt is om op te wonen. Eén kavel heeft een warmte/koude-put in de tuin waar rekening mee moet worden gehouden. De andere kavels hebben geen beperkingen. Alle achterliggende rapporten, het bestemmingsplan, de mogelijkheden qua welstand en natuurlijk het inschrijfformulier zijn te vinden op de website www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/kasteeltuin. Inschrijven is mogelijk vanaf 23 juni tot en met 20 juli. Alle stappen die daarvoor en daarna volgen, zijn ook te vinden in de verkoopdocumentatie op de website. Deze documentatie is ook te verkrijgen op een informatieavond over de kavelverkoop op maandag 4 juli om 19:30 uur in het gemeentehuis.

ZELF BOUWEN IN ZEVENBERGEN

Page 7: Moerdijkse Bode 22-06-2016

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts20 juni - 26 juni: H. Beersma, telefoon 0168-32454227 juni - 3 juli: P. Wasser, telefoon 0168-335402WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

O God, die droeg ons voorgeslachtin nacht en stormgebruis,bewijs ook ons uw trouw en macht,wees eeuwig ons tehuis.

Lied 90a

De Heer heeft thuisgehaald onze zorgzame moeder en oma, dierbare zus en tante

Sijke Elisabeth Maris-Zwartbolsinds 24 januari 2009 weduwe van

Arie Maris

in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Dreischor, Kees en Marjolijn Arjan Janneke en Bart Fijnaart, Nettie en Anton Jan, Noa, Lauren Anneke en Peter, Jelle, Bo Rieke Lüdinghausen (D), Frans en Ria Sanne en Basjan Helly Leny Den Haag, Helly Ramón Florens

Broers, zussen en verdere familie

Zevenbergen, 13 juni 2016

Correspondentieadres:Kees MarisLangeweg 2b, 4315 PH Dreischor

De begrafenis heeft zaterdag 18 juni te Zevenbergen plaatsgevonden.

We staan er niet graag bij stil, toch komt er een moment van afscheid nemen. Wat is er mooier dan dit een persoonlijke touch mee te geven?

Wij luisteren graag naar uw wensen en adviseren u over de mogelijkheden zodat er in huiselijke sfeer en op uw eigen manier afscheid genomen kan worden. Alsof u er zelf nog een beetje bij bent.

Uitvaartverzorging Van Haaften(Fam. Oostrum)

Markt 56, 4695 CH Sint-Maartensdijk

De Ruyterstraat 37, 4671 AW Dinteloord

Tel. 0166 - 603 766 / 0167 - 523 222 (24 uur per dag - ook voor informatie)

www.uitvaartvanhaaften.nl

“ Vrolijke muziek past helemaal bij mij...”

Voor altijd in de Hemel,

Ik heb ervaren hoe velen hebben meegeleefdtijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw en maatje

Hetty Buijs - Sitters

Een ieder koos hiervoor zijn eigen manier;In de vorm van: hartverwarmende woorden, kaarten, telefoontjes, social media, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft hetafscheid van Hetty voor mij heel bijzonder gemaakt.

Hiervoor mijn hartelijke dank.

Ton Buijs

Standdaarbuiten, juni 2016

Page 8: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Toen Jan van Meer, de archivaris van de Suiker Unie, hoorde dat het meubilair ver-kocht zou worden stelde hij voor om het in bruikleen te geven bij het museum in Klundert. Jan van Meer: “Het pand aan de Noordzeedijk in Stampersgat is in 1920 gebouwd naar een ontwerp van de Roosendaalse architect Hurks in jugend-stil en is een rijksmonument. Van deze architect staan veel huizen bij het station in Roosendaal. Het kantoordeel van het gebouw dat onlangs gerestaureerd is be-stond uit drie delen: de grote bestuurszaal, de directiezaal en uiteraard de burelen waar de boeren met hun weegbonnetje betaald werden. Verder bevatte het ge-bouw een tegen het kantoor gebouwde di-rectiewoning die naadloos overging in het

kantoorpand.” Het meubilair dat naar het museum is gegaan bestaat uit twee sets. Een grote tafel komt uit de directieverga-derzaal en is uit de tijd dat het gebouw in gebruik genomen is. De tweede set komt uit de directiewoning en is niet te bepalen uit welke periode. De directie van Suiker Unie heeft voor de restauratie besloten het gebouw zo in te richten dat het volledig in gebruik is door de directie en zijn staf.

JugendstilDe prominente bestuurszaal is volledig intact gebleven. Hier staat een ovale ver-gadertafel die nog veel groter is dan die die nu in Klundert staat. De zaal waar deze in staat en ook het meubilair is ingericht in jugendstil, een monument op zichzelf. De andere ruimten zijn voor een deel aan-gepast aan de tijd en dus bleef dat deel

van het meubilair, dat naar Klundert is ver-huisd, over.

SpijkerbroekDe meubelen die nu op de nieuwe zolder van het museum staan horen tot de Am-sterdamse school. Naast twee reusachtige vergadertafels met heel veel stoelen is er ook een salontafel met twee stoelen naar Klundert gekomen. Alle meubels zijn in perfecte staat en er is niet aan de zien dat ze al meer dan honderd jaar gebruikt zijn. In het museum in Klundert worden de vergadertafels ge-bruikt om te vergaderen. De bestuursleden die daarbij aanschuiven zijn niet gekleed in driedelig pak, maar meestal in spij-kerbroek. Gemist zullen zeker worden de houten lambrisering en de fraaie karpetten onder de tafel.

Museum blij met meubels uit kantoor van suikerfabriek

Een cadeau van honderd jaar oud

In Klundert wordt er al aan de grote tafel vergaderd. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert is erg blij met meubilair uit de suikerfabriek van de Suiker Unie Dinteloord. Het meubilair was overcompleet omdat het jugendstil kantoor op de rand van Stam-persgat en Dinteloord werd heringericht en gemoderniseerd. Het meubilair dat er stond is niet geschikt voor de moderne manier van kantoor houden. Het gebouw even buiten Stampersgat is zowel binnen als buiten gerestau-reerd zoals het meer dan honderd jaar geleden was.

MOERDIJK - Maandag 20 juni heeft het team Keringen en Vaarwegen van waterschap Brabantse Delta de on-derscheiding Pro Flora et securitate ontvangen. Zij kregen deze onder-scheiding vanwege hun positieve bij-drage aan veilige, bloemrijke dijken in Nederland.

De onderhoudsmannen van het team keringen en vaarwegen beheren de pri-maire en regionale keringen binnen ons

werkgebied. De veiligheid van de dijken is hun belangrijkste doel. De kwaliteit van de grasmat speelt hierbij een grote rol. Ook besteedt het team veel aandacht aan de aanwezigheid van zeldzame planten en dieren. Om deze soorten in het veld te herkennen, hebben alle medewerkers een cursus gevolgd en leren werken met de veldgids. In deze gids staat informatie over het leefmilieu van veel waardevolle en zeldzame soorten. Met deze kennis kunnen zij het beheer ter plekke aanpassen.

Mooi voorbeeldNa het ontdekken van de zeldzame en be-schermde Bijenorchis (Ophrys apifera) op de primaire keringen langs het Volkerak-Zoommeer bij Bergen op Zoom heeft het team het beheer aangepast. Jaarlijks plaatsen zij bij de orchidee markeringen zodat de maaimachines in het voorjaar de planten laten staan. Dankzij de kennis en aanpak van het team is de groeiplaats van deze zeldzame orchidee niet verdwenen maar juist actief in stand gehouden.

UitreikingWatergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel overhandigde de onderscheiding maandag 20 juni aan het team Keringen en Vaarwegen. Nog drie andere genomi-neerden hebben een onderscheiding ont-vangen.

Onderscheiding bloemrijke dijkenHet doel van de onderscheiding is de be-vordering van bloemrijke dijken in Neder-land. Een bloemrijke dijk bestaat uit veel verschillende bloemdragende kruiden en grassen. Bloemrijke dijken zijn bevorderlijk voor de biodiversiteit van flora en fauna, de landschappelijke beleving, het alge-meen waterbewustzijn en (mits goed be-heerd) voor de stabiliteit van dijken.

Waterschap Brabantse Delta ontvangt onderscheiding

Voor vei l ige, bloemri jke di jken

Waterschap Brabantse Delta houdt bij het onderhoud van dijken rekening met de aanwezig flora en fauna en wordt daarvoor onderscheiden.

Ritchie Bros. Auctioneers, Mark S. Clarkelaan 21, 4761 RK Port of Moerdijk

MOERDIJK - Op vrijdag 17 juni bracht basisschool De Toermalijn uit Halsteren met klas 1/2A van Juf Emine Akgol een bezoekje aan Ritchie Bros. Auctioneers in Moerdijk.

Na een korte presentatie van Antoon Schroder en Iris van der Hout mochten de kinderen mee naar de grote machine tuin waar meer dan 1,700 machines staan tentoongesteld. Alle 28 kinderen hebben onder vakkundige begeleiding een echte graafmachine mogen besturen. Het was een dag om nooit te vergeten.Wilt u ook een veiling van Ritchie Bros. bezoeken? Dat kan! Ze organiseren 5 veilin-gen per jaar en iedere veiling is toegankelijk voor publiek. De volgende vindt plaats op woensdag 29 en donderdag 30 juni (zie advertentie elders in deze krant).

Leerlingen bezoeken Ritchie Bros

KORT BEDRIJVIG

De vier jarige leerlingen voor de graafmachine.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Week van de akkerbouw: ‘Ontdek het verhaal achter ons eten’.

Op zaterdag 25 juni openen akkerbouwbe-drijven hun deuren. Bekijk hoe zij de ge-wassen op de akker de juiste voeding en bescherming geven voor een goede groei. Ontdek met welke moderne machines en high tech de akkerbouwsector lekkere en gezonde producten produceert, met zorg voor milieu en omgeving. Ontdek op welke manier GPS-gestuurde machines gebruikt worden om nog preciezer te zaaien en be-mesten. Ga ook en ontdek het verhaal achter het eten. Men is welkom van 11.00-17.00u. Neem de kinderen gerust mee, want er zijn leuke activiteiten voor de kinderen, zoals een rondje meerijden in een trekker, spelen

in een zandberg, kleuren of zelf een par-cours rijden op de traptrekker. Jong en oud mag meerijden in de huifkar. De route leidt langs diverse percelen, waarbij men uitleg krijgt over de teelt van de gewassen. Wie durft de wedstrijd aan om zo snel mogelijk de trekker over de lijn te trekken? De win-naar verdient een passende beloning. Ver-schillende afnemers van de producten staan klaar om een ieder over de gang van boer naar winkel te vertellen en ook kan men diverse producten kopen van Moerdijkse bodem. Tot 16.30u. is er een friteswagen aanwezig voor de lekkere trek. Voor andere akkerbouwers die deelnemen aan de ‘Week van de akkerbouw’ zie: www.weekvan-deakkerbouw.nl. Men is welkom bij ak-kerbouwbedrijf Burgers, Bloemendaalse Zeedijk 41, Zevenbergschen Hoek .

Open Dag akkerbouw

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Senioren-raad Zevenbergschen Hoek, Surplus locatie St. Martinus, De Zonnebloem en KBO, afd. Zevenbergschen Hoek, houden gezamenlijk op donderdag 30 juni een tuinfeest in de tuin van St. Martinus.

Alle bewoners van St. Martinus en de aan-leunbewoners, alsmede alle 55-plussers van Den Hoek zijn van harte welkom. De toegang tot het tuinfeest is gratis. Voor koffie/thee en frisdranken, alsmede alco-

holische dranken, zal een kleine vergoe-ding gevraagd worden. Aanvang 14.00 uur. Tijdens het tuinfeest zal er een grandioze roofvogelshow zijn, die rond 15.00u. zal starten. Aansluitend aan het tuinfeest, rond 16.30 u., is er een barbecue op de-zelfde locatie. Het ingevulde strookje uit het Dorps-Nieuws, met het geld voor de barbecue, kan men vóór zaterdag 25 juni inleveren bij de bekende adressen. Als men alleen naar het tuinfeest wilt komen, dan hoeft men het strookje niet in te leveren.

Tuinfeest voor senioren

Page 9: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

AANBIEDING

1.99 2 STUKS

Ca.2.99 CA. 200 G

14.99/kg

1.99 400 G

0.69 PER STUK

0.59 2 STUKS

0.99 PER STUK

0.69 250 G

0.79 100 G

1.99 200 G

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 24 T/M ZO 26 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 24 JUNI

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

AARDBEIENVLAAITJES*

ZUID-AMERIKAANSE RIBEYE*

CROKY ASTROS MERCI CROCANT

FAIRTRADE LIMOENENBLEEKSELDERIJ

BLOEMKOOL

FAIRTRADE DRUIVEN ROOD OF WIT

GEMARINEERDE SPEKLAPPEN*

GAZELLE ORANGE C7+HF

POPAL EVOLUTION8 versnellingen 36-11 Ah

Dealer van Gazelle, Sparta, Qwic, Cortina, Popal, Votani

Markt 1, 4731 HL Oudenbosch

WWW.DIELBOERETWEEWIELERS.NL

AANBIEDING

€ 1899,-

€ 2599,-

€ 1299,-

GRATIS accu upgrade t.w.v. € 150,-2 jaar extra garantie t.w.v. € 99,-1 waardebon voor accessoires t.w.v. € 50,- 1 gratis onderhoudsbeurt_________________________________+Totaal voordeel € 299,-

€ 2099,-

voorwielmotor

WINNAAR FIETS TEST 2016 (prijsklasse 2500-3500)

SPARTA F8E elektrisch

met GRATIS accu upgrade

SPARTA R20i elektrisch

met GRATIS accu upgrade

De beste koop consumentenbond

POPAL MAAKT FIETSEN BETAALBAAR

www.popal.nl

KINDERFIETSEN MET SCHERPE PRIJZENNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

12’’ v.a. €99,-14’’ v.a. €99,-16’’ v.a. €109,-18’’ v.a. €109,-20’’ v.a. €135,-22’’ v.a. €185,-24’’ v.a. €209,-26’’ v.a. €209,-28’’ v.a. €249,-

Ook voldoende keuze in 2E HANDS ELEKTRISCHE FIETSEN

v.a. € 495,- (Schoolfi ets)

Zuidhaven 27 • Zevenbergen • Tel. (0168) 32 81 60Met en zonder afspraak

www.henriettes-hairstyling.nl

Na ruim 23 jaar tijd voor:verandering

•vernieuwing

•verjonging

Daarom zijn wij gesloten vanaf za. 2 juli t/m do. 14 juli.

Vanaf vrijdag 15 juli bent uVan harte welkom

in onze compleet vernieuwde kapsalon!

dames en herensalon

Page 10: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Mevrouw Gommeren woont tweeëneen-half jaar in De Brink. “Mijn man is een paar jaar terug overleden en mijn kinderen zagen het niet meer zitten dat ik alleen in dat grote huis in Nispen bleef wonen. We hebben de locaties van Groenhuysen in Nispen en Roosendaal bezocht. Ik was nog te goed, dus ik kwam in aanmerking voor centrum voor Wonen & Zorg De Brink. Ik wilde het wonen hier best eens proberen, maar onder de voorwaarde dat ik terug kon naar mijn eigen huis. De eerste tijd was het heel erg wennen, alles is nieuw.” Ook mevrouw De Laat, die zelfstandig woonde, had nooit gedacht dat ze hier haar plek zou vinden. “Na het overlijden van mijn zoon, viel ik steeds vaker. De huisarts vond het verstandig om te verhuizen naar een wo-ning met zorg in de buurt. Nu voelen we hier ons zo thuis, dat we echt niet anders meer willen.”

Niet thuisBeide dames genieten van hun gezellige kamer, maar heel vaak zijn ze er niet. Me-vrouw De Laat: “Als ik ’s ochtends naar bui-ten kijk, zie ik Toke vaak al wandelen. Als ik aan wil sluiten, moet ik opschieten. En anders zien we elkaar later bij de koffie in

het restaurant.” Een andere gezamenlijke hobby is kaarten. Dagelijks spelen bewo-ners van De Brink aan verschillende tafels in het restaurant diverse kaartspelen. “Wij rikken elke dag met veel plezier. En op don-derdagavond is het competitiespelen. We slaan geen dag over!” Daarnaast houden de dames van handwerken en naar de mis gaan. Soms bezoeken ze een optreden, als ze de eigen bijdrage ervoor over hebben. Vervelen doen ze zich in ieder geval nooit.

VriendinnenuitjesNaast het aanbod van activiteiten in De Brink, ondernemen de dames zelf ook genoeg. Zo gaan de vriendinnen er regel-matig een middag op uit. “We nemen de buurtbus en dan zijn we weg. Even naar de stad een gebakje of pannenkoeken eten of genieten van de kraampjes op een braderie in de omgeving. Weet je nog die keer dat we naar Kruisland gingen, To?”, lacht mevrouw De Laat. “Dat was genie-ten! Daar werden we ontzettend gastvrij ontvangen”, blikt ook mevrouw Gommeren glunderend terug op dit uitstapje. “Hope-lijk blijft onze gezondheid goed en kunnen we nog veel meer leuke dingen samen doen!”

Je bent nooit te oud voor gezelligheid en vriendschap! Dat bewijzen Riet de Laat (85 jaar) en Toke Gommeren (91 jaar). De dames hebben elkaar een jaar geleden leren kennen bij de activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Brink aan de Melis Stokelaan in Roosendaal. Sindsdien zijn ze vriendinnen en ondernemen ze samen van alles.

Genoeg te beleven met Gezel l ig Wonen!

“We hebben zoveel plezier als we samen wat ondernemen”

Riet de Laat en Toke Gommeren: “We genieten elke dag in en om De Brink!”

“We hebben veel verschillendeactiviteiten, echt voor ieder wat wils”

Janneke de Kroon, medewerker verenigingsleven De Brink: “Van bewonersvakantie tot zomerfeest, en van handwerken tot tai chi. Er is van alles te doen in en rondom De Brink. Sa-men met vier collega’s zorg ik ervoor dat de evenementen van verschillende verenigingen elke week plaatsvinden. Bewoners met het Zorgeloos Wonen-pakket bij De Brink krijgen drie acti-viteiten per week. Ze kunnen natuurlijk aan meer activiteiten deelnemen, maar dan moeten ze zelf extra bijleggen. We orga-niseren de activiteiten voor senioren, zodat er elke dag genoeg te doen is. Naast bezig blijven, is het sociale aspect belangrijk. Bij de activiteiten leren de bewoners elkaar kennen en kun-nen vriendschappen ontstaan, zoals bij mevrouw De Laat en mevrouw Gommeren. Het is geweldig om ze samen zo fana-tiek te zien kaarten! De activiteiten in De Brink zijn niet alleen voor de bewoners. Ook senioren uit de wijk Kroeven zijn meer dan welkom. Daarom verspreiden we de activiteitengids in de buurt. Omwonenden kunnen die ook ophalen bij de receptie van De Brink. Aankomende zomer organiseren we weer de Zo-merschool. Een reeks met korte workshops voor mensen buiten De Brink tegen gangbare prijzen om kennis te maken met ons activiteitenaanbod. Leuk om te zien dat mensen elkaar leren kennen en aanmelden om elke week mee te doen met onze activiteiten.” Janneke de Kroon

Page 11: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf 2016 ook

avond openstelling Bel voor meer info:

0165-505510Raadhuisplein 4

te [email protected]

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Handels- onderneming

R&s metalenIndustrieweg 2C Zevenbergen

Inkoop van metalen

Tel. 0647028993

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

CV-Combi HR ketels • PV-Zonnepanelen • ZonneboilersBad-/ Keukengeisers • Gas-/ Elektra boilers • Gaswasdrogers

Erkend VAILLANT installateur

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

300 W

Talesun Solar Germany GmbH · European Head Office

Landsberger Str. 110 · 80339 Munich · T +49 (0)89 189 1770

Mail: [email protected] · Internet: www.talesun-eu.com

MODEL 230 235 240 245 250 255

Maximum rated power at STC (Pmax) 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W 255 W

Voltage at maximum power (Vmpp) 30.1 V 30.2 V 30.3 V 30.4 V 30.5 V 30.6 V

Current at maximum power (Impp) 7.69 A 7.83 A 7.95 A 8.07 A 8.22 A 8.36 A

Open circuit voltage (Voc) 37.2 V 37.3 V 37.4 V 37.5 V 37.6 V 37.7 V

Short circuit current (Isc) 8.58 A 8.67 A 8.80 A 8.89 A 8.97 A 9.06 A

Module efficiency (%) 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7

Power tolerance 0 to +3 %

Temperature coefficient

Pmpp -0.45 % / °C

Voc -0.35 % / °C

Isc +0.05 % / °C

NOCT 45 ± 2 °C

Electrical parameters*:

TP660PPeak Power: 230 – 255 Wp

First chinese solar company

with VDE quality seal.

Module characteristics:

· Positive only power tolerance: 0 to +3 %

· High mechanical load strength: Product to withstand high loading pressure of 5400 Pa in accordance with IEC 61215ed.2

· Fully automated production line: - Better soldering - Better cell spacing tolerance: ± 0.3 mm - Better and more consistent product quality

· No potential induced degradation (PID)

· All Talesun modules have been tested and certified by TUV for ammonia resistance and salt mist corrosion.

10 jaar GARANTIE

op zonne-panelen

UW EIGEN ENERGIE OPWEKKEN MET ZONNEPANELEN?Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

T0T 25% MEER RENDEMENT door opbrengst optimalisatie per paneelHet SolarEdge-systeem met optimizers zorgt voor een maxi-male opbrengst per paneel! Dus ligt één paneel in de schaduw? Dan blijven alle andere panelen optimaal presteren.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

BIJ VIGAR!

door opbrengst optimalisatie per paneelT0T 25% MEER RENDEMENT

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

12 JAAR GARANTIE

op de omvormers+ kosteloze

MONITORING

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

kijk op onze site of bel voor een

vrijblijvende afspraak

ALTIJD EEN WARM HUIS & WARM WATER!

vSMARTde slimme

thermostaat van Vaillant

met gratis app

Ook voor u hebben we

een passende oplossing!

thermostaat van

ecoTEC plus hr-ketelde zuinigste hr-ketel in zijn klasse

CW 3 tm 6

Wilt u uw huis verkopen?

Mercari koopt uw huis!

Weg met de onzekerheid en ga ontspannen verder!

MADE - Het verkopen van een huis brengt normaal gesproken veel onzekerheden met zich mee. Binnen welke periode verkoop ik mijn huis? Krijg ik geen dubbele maandlasten? En niet de onbelangrijkste: wat wordt de uiteindelijke verkoopprijs? Als u bijvoorbeeld op leeftijd bent of naar een ander huis wilt is het van groot belang dat u precies weet waar u aan toe bent.Wij nemen alle onzekerheid weg en zorgen ervoor dat bovengenoemde vragen over-bodig zijn. Vooral in deze tijden zijn garantie en zeker-heid erg belangrijk en wij kunnen u dit bieden.

Hoe we dit doen? Heel simpel. Wij kopen direct uw woning!Zo heeft u 100% garantie en een zorg minder. Ook als uw woning al te koop staat!

Wij van Mercari Vastgoed hebben ruim 30 jaar ervaring in het opkopen van woningen. Meer dan 2500 woningei-genaren zijn u al voorgegaan. Een belangrijke visie bij ons is: afspraak is afspraak! Wij doen wat vele anderen beloven. Zo kopen wij bijvoorbeeld altijd zonder ontbindende voorwaarden waardoor wij 100% zekerheid kunnen waarborgen.

Mercari VastgoedVoorstraat 194921 SH MadeT [email protected]

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

45

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

OPEN DAG zAtErDAG 25 juNi VAN 13:00 tOt 16:00 uur

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt25 juni ZeelanDHallen-Goes

Binnen + Buiten * 9.00-16.30 uur Gratis Parkeren

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond.

meubelen ● gordijnen ● vloeren ● verlichting ● kleinmeubelen ● zonwering ● woonaccessoires

COMPLETE WONINGINRICHTING

Gewoon mooier !

3300M2 WOONPLEZIERDe koffi e staat klaar!

INRUILMOGELIJK

Veel modellen met een hoge rugen een perfecte zit!

KEUZE UIT MEER DAN 25 SOORTEN VLEES COMPLEET MET SALADES, SAUZEN EN STOKBROOD

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

bbq all-in

12.50voor meer scherpe aanbiedingen:

BBQ ALL-IN 500GR P.P 12.50

4 BIEFSTUKKEN 6.-

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN vind je op kwf.nl/zonnen

De zon zit weer in de maand3 manieren om je kind goed te beschermen

Page 12: Moerdijkse Bode 22-06-2016

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK22 JUNI 2016

FOTO VAN DE WEEK:

Moerdijk op weg naar NUL verkeersdoden

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door: Claire Dekkers van Code C

WMO-loket 23 juni gesloten

Het wmo-loket is op donderdagochtend 23

juni gesloten. Vrijdag 24 juni bent u weer van

harte welkom.

Moerdijk bewust op weg naar NUL verkeersdodenDe afgelopen dagen heeft gemeente Moerdijk via social media veel aandacht gevraagd voor de veiligheid in het verkeer. Onder de naam ‘Moerdijk op weg naar NUL ver-keersdoden’ was er met name aandacht voor het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Ook was er aandacht voor het Bewust op Weg gaan met de fiets of de auto.

Op zaterdag 11 juni was een promoteam in de ochtend actief op de Noordhaven, Zuidhaven, Molenstraat en later in de middag op de Zandberg in Zevenbergen. Het winke-lend publiek werd gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in de gemeente ervaren.

De Groene Garage was aanwezig en heeft diverse auto’s voorzien van de juiste bandenspanning. Want een juiste bandenspanningsmeting is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een betere grip en daarmee dus voor meer veiligheid op de weg. De supermarkten Albert Heijn en Jumbo deden ook mee aan de actie en beloonden alle bezoekers die op de fiets kwamen met een gratis appel.

De komende maanden worden ook acties georganiseerd in andere kernen van de gemeente.

WegafsluitingenVanwege het Notenkrakers zomerfestival zijn op 26 juni 2016 vanaf 08:00 uur in Zevenbergen de vol-gende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:• De Noord- en de Zuidhaven

vanaf de Brouwersstraat.• De Markt tot de Molenstraat en de Kerkstraat

tot en met de Brouwersstraat.• De Molenstraat vanaf huisnummer 15

tot de Markt.• De Dijkstraat.

Vanwege een buurtfeest is van 25 juni 2016, 10:00 uur tot 26 juni 2016, 13:00 uur de Burgemeester Vogelstraat in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Uitkomsten raadsvergaderingDe gemeenteraad heeft op donderdag 16 juni 2016 zienswijzen geformuleerd op de begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen, zoals: - Het Werkplein, - De WVS-Groep, - De Omgevingsdienst West-Brabant- De Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantDe volledige besluitenlijst kunt u vinden op de website. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

Vernieuwde website VVV Moerdijk onlineDe vernieuwde website van VVV Moerdijk staat online. De website is ingericht om toeristen en inwoners beter tot dienst te zijn. Met de nieuwe, frisse uitstraling met verbeterde navigatie en gebruiksgemak komt beter naar voren wat de gemeente Moerdijk bijzonder maakt.

De vernieuwde website geeft onder andere informatie over vestingstad Willemstad, de forten van de Stelling van Willemstad, recreatiemogelijkheden op en aan het Volkerak, Hollandsch Diep en de Mark en wandelen en fietsen door het uitgestrekte polderlandschap en de dorpen.

Uiteraard is er ook volop aandacht voor evenementen, overnachtingsmogelijkheden, eten en drinken en winkelen. De website richt zich daarmee niet alleen op toeristen, maar zeker ook op inwoners van de gemeente Moerdijk die willen weten wat er te doen is.

Voor meer informatie zie www.vvvmoerdijk.nl. Wilt u vermeld worden met uw toeristische onderneming of eve-nement op de website? Neem dan contact op via [email protected].

Gemakkelijk melden met de BuitenBeter app

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Lantaarnpaal kapot? Overhangend groen, een vies bus-hokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de Buiten Beter app op uw smartphone. Het voordeel van deze app is dat u meteen op de plek en het moment dat u het probleem signaleert de melding kan doen.

23 juni - start inschrijving kavels Neerhofstraat ZevenbergenAltijd al uw eigen droomhuis willen bouwen? Dat kan bin-nenkort midden in Zevenbergen. De gemeente Moerdijk biedt 4 ruime zelfbouwkavels te koop aan. Aan de Neerhofstraat grenzend aan de Kasteeltuin, de nieuwe groene parkeerplaats die aangelegd wordt in het centrum.

Heeft u interesse? De inschrijving start op 23 juni en loopt tot en met 20 juli. Het inschrijvingsformulier en alle overige verkoopdocumentatie vindt u op www.centru-montwikkelingzevenbergen.nl/kasteeltuin.

Op maandag 4 juli vindt er een informatieavond plaats op het gemeentehuis. De avond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden in een kavel kunnen daar al hun vra-gen stellen. Er zijn 4 kavels beschikbaar variërend in grootte van 555 tot 642 m2. De prijzen lopen uiteen van 208.000 tot 231.000 euro.Na de inschrijfperiode wordt er op maandag 25 juli 2016 geloot bij de notaris. Op basis van de volgorde van deze loting worden inschrijvers op donderdagavond 8 sep-tember 2016 in de gelegenheid een keuze te maken uit de beschikbare bouwkavels. Voor vragen of voor een papieren exemplaar van de verkoopdocumentatie kunt u een mail sturen naar [email protected].

Snoeiafval jonge taxushagen voor de strijd tegen kankerOok dit jaar kunt u weer meedoen aan ‘Vergroot de Hoop’: van woensdag 15 juni tot 31 augustus 2016 kunt u snoeiafval van uw jonge taxushaag gratis inleveren bij de milieustraat.

In het snoeisel van de taxushaag zit baccatine. Dit is een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbe-strijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemothe-rapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Het taxussnoeisel moet wel voldoen aan deze twee voorwaarden: het moet jong en zuiver zijn.

JongAlleen éénjarige scheuten zijn bruikbaar. Takken mogen maximaal 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan 0,5 centimeter. Dikke, bruine, houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar.

ZuiverSnoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet gewei-gerd worden. Probeer daarom het snoeisel met plastic op te vangen wanneer u gaat snoeien. Meer weten? Kijk dan op www.vergrootdehoop.nl.

BUITENBETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

Page 13: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Volg ons ook via facebook

wwww.facebook.com/

GemeenteMoerdijk

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Moye Keene in Klundert Bouwen van 24 appartementen met parkeren 10 juni 2016 Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek Bouwen van 10 woningen 10 juni 2016 De Langeweg 22 in Langeweg Legaliseren van verbouwwerkzaamheden van de landbouwschuur 12 juni 2016 Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten Bouwen van een bedrijfsgebouw en hal 2 juni 2016 Markweg Zuid 4 in Heijningen Renoveren van de bestaande gevel 13 juni 2016 Appelweg 6 in Moerdijk Uitbreiden van de bedrijfsruimte 9 juni 2016 Fazantweg 2 in Klundert Bouwen van een bedrijfshal 13 juni 2016 Barnsteen in Zevenbergen Bouwen van nieuwe woningen 8 juni 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Oostelijke Randweg 40 in Moerdijk Oprichten van een bedrijf 10 juni 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 juni 2016 tot en met 15 juni 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Energieweg ongenummerd in Klundert Realiseren van een bedrijfsgebouw 9 juni 2016 Graanweg 4 in Moerdijk Uitbreiden van de bedrijfsruimte 9 juni 2016 Glasweg 7 in Heijningen Plaatsen van een silo-overkapping 14 juni 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KERN MOERDIJK’

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 23 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016 voor iedereen het ontwerp van het bestemmings-plan ‘Kern Moerdijk’ (NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Het plan is verder digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijke-plannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeen-telijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

InhoudMet het ter inzage leggen van het ontwerpbestem-mingsplan ‘Kern Moerdijk’ wordt een verdere stap gezet in de actualisatie van het bestemmingsplan voor dit dorp. Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn in totaal acht inspraakreacties en vier vooroverlegreac-ties binnen gekomen. Deze reacties zijn beantwoord en waar mogelijk opgenomen in het bestemmingsplan.

Aan het ontwerp van het groene dorpshart, ter plaatse van de voormalige kerk aan de Steenweg, wordt de komende maanden samen met de bewoners hard gewerkt. In planologische zin is in het ontwerpbestem-mingsplan hierop geanticipeerd met de aanduiding ‘groen dorpshart’ dat ruimte biedt voor een veelzijdig gebruik van het terrein.

ProcedureIedereen kan tot en met 3 augustus 2016 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een ziens-wijze richt u aan de gemeenteraad van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na de ter inzage legging wordt, met inachtneming van de eventuele zienswijzen, het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

BELEID PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK 2016 Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat zij op 14 juni 2016 de nota ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2016’ hebben vastgesteld.

InhoudDe gemeente Moerdijk hanteert beleid voor het met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan. Dit planologisch strijdig beleid dateert uit 2010. Sinds november 2014 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd en zijn de mogelijkheden om af te wijken toegenomen. Er is sindsdien behoefte ontstaan aan een actualisatie van het planologisch strijdig beleid. Deze actualisatie is neergelegd in de beleidsnota ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2016’.

Met dit beleid is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied. Het betreft voor de aanvrager een relatief snelle en goedkope procedure.

Ten opzichte van het beleid in het verleden bestaan er nu, onder voorwaarden, extra mogelijkheden om af te wijken voor onder meer: een ander gebruik van bestaande gebouwen, bouwmogelijkheden bij niet-woningen, niet ingrijpende ingrepen in de openbare ruimte, antenne-installaties en tijdelijk gebruik.

ProcedureDit is een kennisgeving waarmee kenbaar wordt gemaakt dat het beleid voor planologisch strijdig gebruik uit 2010 is vervangen door actueel beleid. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open. U kunt het nieuwe beleid voor planologisch strijdig gebruik vinden op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl.

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

• Het houden van een jeugdkamp bij Handbalver-eniging de Groene Ster aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen op 2 en 3 juli 2016. (verzonden 16 juni 2016)

• Het houden van een buurtfeest op de kruising Burgemeester Vogelstraat - Azelmastraat in Zeven-bergen op 25 juni 2016 van 16:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 16 juni 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU BUITENGEBIED, GEMEENTE MOERDIJKBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ in voorbereiding heeft. Ter voldoe-ning aan het bepaalde in artikel 7.9 Wet Milieubeheer maken zij bekend dat ten behoeve van dit bestemmingsplan een milieueffectrapportage (planMER) wordt opgesteld.

De planMER is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het milieueffectrapport (het planMER) geeft de te verwachten milieueffecten weer van de ontwikkelingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De eerste stap in deze procedure is het opstel-len en het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 23 juni 2016 tot en met 3 juli 2016 in het gemeentehuis in Zevenbergen bij de receptie ter inzage. Daarnaast kan de notitie ook worden ingezien op de website www.moerdijk.nl/buitengebied.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen op de notitie. De zienswijze moet worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. De zienswijzen worden betrokken bij het daadwerkelijke onderzoek naar de milieuaspecten, het planMER. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zal naar verwachting medio 2017, tezamen met het definitieve milieueffectrapport ter visie worden gelegd. De onafhankelijke Com-missie voor de m.e.r. brengt dan tevens advies uit over het planMER.

BEKENDMAKINGEN Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Page 14: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 14

DOOR TIES STEEHOUWER

Eltingh behaalde zijn grootste succes-sen in het dubbelspel samen met Paul Haarhuis. In het dubbelspel won hij in totaal 44 toernooien, waarvan 39 sa-men met Haarhuis. Ze werden samen twee keer wereldkampioen (in 1993 en 1998) en waren het eerste team dat alle vier de Grand Slam toernooien won. De KNLTB benoemde hen vanwege hun erelijst tot ereleden. De jeugd van de vereniging in Willem-stad had dus heel wat om tegen op te kijken, maar ze werden door Eltingh zo intensief bezig gehouden dat ze daar weinig tijd voor hadden.

PaardenstalSamen met de tennisleraren van de eigen vereniging werd niet alleen de jeugd de fijne kneepjes van de ten-nissport bijgebracht, maar ook bij de senioren van de club. Na een speelse warming-up werden in hoog tempo de diverse slagen geoefend. “Bij een volley

moet je niet uithalen, maar gebruik ma-ken van de energie van de bal”, doseer-de Eltingh. Hij vuurde na deze woorden steeds vier ballen op iedere speler af. Terwijl de jeugd samen met hem bezig was, keken de andere leden vanaf het terras, met een speciaal gemaakt jubile-umgebakje toe. Daarmee benadrukkend dat bij de vereniging de gezelligheid voorop staat, volgens voorzitter Enno Pons. Of je daarmee het hoge tennis-niveau van Eltingh kan bereiken valt natuurlijk te betwijfelen. Op de vraag aan de tennisster waarom hij niet een van zijn Grand Slam trofeeën had mee-gebracht, gaf hij als antwoord: “Ik zou echt niet weten waar die dingen op dit moment zijn. Enkele jaren geleden lagen ze nog in de paardenstal.”

Natte hoekTV’76 heeft een jeugdafdeling van ruim veertig kinderen en dat is de voor een vereniging een flink aantal omdat veel jongens en meisjes tegenwoordig over-stappen op voetbal. Pons: “We doen er

heel veel aan om de jeugd aan het ten-nissen te krijgen. Zo voeren we al jaren actie op alle basisscholen in Willemstad door ze hier op onze vier banen uit te nodigen.” Pons vertelt dat vier banen voor een vereniging met 220 leden veel is. “Maar we hebben ook wel eens te-gen de driehonderd leden aangezeten.” Trots laat de voorzitter de nieuwe ‘natte hoek’ zien. “Veel tennissers komen naar de banen, trainen of spelen en gaan dan zonder te douchen waar naar huis. Met deze prachtige accommodatie is dat dus niet meer nodig.”

DubbelspelNa de clinic door Jacco Eltingh speelde hij samen met Jesse Hute Galung en twee leden van de tennisclub een demo dubbelspel. Aan het eind van de middag werd het jubileumcomité, bestaande uit Marcel Hofmann, Dimitri van Haas-teren, Luc Messer, Daniëlle Janmaat, Martin Messe, Leonic van den Heuvel, Patrick Barburgh en Miranda van der Giesen, in het zonnetje gezet.

Jacco Eltingh leert Willemstad de fijne tenniskneepjes

‘Je moet gebruik maken van de energie van de bal ’

Het jubileumcomité zonder Juliëtte Bleuzé maar met Jacco Eltingh (tweede van rechts achterin). FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Het hoogtepunt van de viering van het 40-jarig bestaan van Tennis Vereniging ’76 in Wil-lemstad was de tennisclinic die Jacco Eltingh afgelopen weekend aan de senioren en de jeugd van de club gaf.

WILLEMSTAD - Op 29 april 1891 werden de statuten vastgesteld en ondertekend voor de oprichting van ‘De Vereeniging De School met den Bijbel’ in Willemstad.

De Singel bestaat dit jaar maar liefst 125 jaar. Zeker een reden om er een groot feest van te maken. Voor de kinderen wordt een feestweek gehouden van 17 t/m 22 juli. Bij een 125-jarig jubileum hoort natuurlijk een reünie. De stuur-groep Reünie de Singel is al maanden druk in de weer met de organisatie van de reünie, die zal plaatsvinden op zaterdag 17 september uiteraard op de welbekende, diverse malen verbouwde, maar springlevende SIngelschool aan de Folke Bernadottelaan. Vanaf 13.00u., wordt iedereen die zich heeft aangemeld ont-vangen en geregistreerd, zodat om 14.00u. de reünie officieel zal worden geopend. e gehele school wordt gebruikt om 125 jaar schoolhis-torie te (her)beleven. Tevens is er een exposi-tieruimte, waar een grote hoeveelheid foto’s, oude documenten, lesmateriaal, anekdotes, e.d. te zien zal zijn. Een reünie is hét middel om oude vriendschappen te doen herleven en

herinneringen op te halen. Onmisbaar daarbij zijn uiteraard oude foto’s. Daarom wordt het heel erg op prijs gesteld, als de deelnemers foto’s ter beschikking willen stellen om de re-unie mede aan te kleden, liefst met eventuele namen van klasgenoten die op de foto’s staan en het jaartal van de foto. Voor aanmelding heeft de reünie een eigen website, waar ook foto’s kunnen worden geüpload en waar be-richten kunnen worden geplaatst in het gas-tenboek. Tevens kan direct gekeken worden, wie zich reeds heeft aangemeld. De 125-jarige Singel heeft ook een Facebook-pagina, Reünie de Singel, waar inmiddels al meer dan 300 vrienden op staan. De reünie wordt afgeslo-ten rond 18.00u. Aanmelden kan via: www.reuniedesingel.nl. Wanneer men liever niet via de website wil aanmelden, dan kan dit ook via email, schriftelijk, of telefonisch. Het e-mailadres is: [email protected]. Schooladres: P.c.b.s. De Singel, Singel 1, 4797 BJ Willemstad, tel.: 0168-472589/dir. Loeky Wijling De komende tijd zal zeer regelmatig aandacht worden besteed aan de komende reünie in de diverse media.

Reünie ‘De Singel 125 jaar’

ZevenbergenPV ONS GENOEGENCreil, 19 juni, 190 duiven: 1-7. P. Nous; 2. A. Rutjes; 3-4-10. A. v.d. Luytgaarden; 5-9. J. v. Brenkelen; 6. P. Mol; 8. A. Kanters.St.Vincent, 18 juni, 20 duiven: 1-2. L. Pruij-sen; 3. A. Heeren.

KlundertPV ORANJEBOVENUitslag Creil, 19 juni, 154 duiven: 1-2-4-5.

H. Leijten; 3. R. Nederlof; 6-8. K. Leijten; 7-9. M. Blommers; 10. R. Schoep en zoon.

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Creil, 18 juni, 54 duiven: 1. J. Vee-ken; 2-5-6. A. Kouters; 3-4-7-10. J. Sitters & Zn; 8-9. Ant. de Jong.Uitslag St. Vincent, 17 juni, 43 duiven: 1-2-3-5-6-7-8-9-10. G. Kouters & Zn; 4. J. Veeken.

Duivensport

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). www.nierstichting.nl/sms

Laat nierpatiënten overleven.Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood. De Nierstichting legt zich hier niet bij neer en zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en ook écht blijven leven. Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

CURSUSHAARKNIPPEN

Sept in uw regio!

Tel: 015-3618033www.SELFLINE.nl

foto

: Pet

er H

onig

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 2 op 3 juli op het traject Dordrecht - Breda een slijptrein. Woont u inZevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.In de nacht van 4 op 5 juli rijdt een slijptrein op het traject Lage Zwaluwe - Roosendaal. Woont u in Zevenbergschen Hoek of Zevenbergen in de buurtvan dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

TE HUUR / TE KOOP: 2300 m2

verhard terreinFuutweg 8 Klundert - Info: tel. 06 - 51 12 11 41

www. steenplaza-zevenbergen. nl

• Sierbestrating

• Schuttingen

• Zand en grind

• Tuinhuizen en overkappingen

Schoenmakerij 5, 4762 AS ZevenbergenTel. 0168-452730

[email protected]

Page 15: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

VOOR SLIMME VAKMENSEN:CITROËN BEDRIJFSWAGEN

SHOw

CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

0% FINANCIAL LEASE, PER WEEK€ 9.550€ 29

VOORDEEL

NORMAAL € 12.800

NU VOOR

€ 3.250

0% FINANCIAL LEASE, PER WEEK€ 12.185€ 39

VOORDEEL

NORMAAL € 16.685

NU VOOR

€ 4.500

0% FINANCIAL LEASE, PER WEEK€ 13.900€ 44

VOORDEEL

NORMAAL € 18.990

NU VOOR

€ 5.000

EXTREME KORTINGEN ALLEEN TIJDENS ACTIEWEEKEND

VAN BEEK VLISSINGEN VAN TOT EN MET JUNI 2 4

VAN BEEK BERGEN OP ZOOM VAN TOT EN MET JUNI9 11

VAN BEEK BREDA VAN TOT EN MET JUNI16 18

VAN BEEK OUDENBOSCH VAN TOT EN MET JUNI23 25

VAN BEEK ROOSENDAAL VAN JUNI TOT EN MET JULI30 2

MINIMAAL

OP25 %BERINGOJUMPYJUMPER

TOT € 5.000VOORTDEL

5 JAAR 0% FINANCIAL LEASE

alleen dit weekend:

25% korting

bedrijfswagenscitroenaanbieding.nl/show

van beek

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/wbn

Elk jaar stellen we een deel van onze nettowinst beschikbaar aan de samenleving. Dat doen we onder andere met het Coöperatiefonds. Daarmee investeren we, in overleg met leden van de bank, elk jaar € 100.000 in onze lokale omgeving. Het fonds is er speciaal voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en die het economische, sociale en culturele leven verbeteren in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en de kern Dinteloord.

Goed idee? U bent welkom!Op onze site rabobank.nl/wbn vindt u het aanvraagformulier voor het Coöperatiefonds. Daar leest u ook over de voorwaarden en zaken die we bij uw aanvraag graag ontvangen, zoals een projectplan en begroting.

Rabobank West-Brabant Noord

Het Coöperatiefonds rabobank.nl/wbn

Coöperatiefonds

Coöper

atiefonds

Een goed idee? Rabobank West-Brabant Noord helpt mee!

Sportactiviteiten voor kinderen, een Plusbus voor ouderen, een rondvaartboot in de Volkerak, een nieuw businessevent. Van sommige initiatieven pro�teren we allemaal. Omdat ze onze samenleving duurzamer, socialer, plezieriger, gezonder of economisch sterker maken. Heeft u of uw vereniging of stichting een goed idee? Met het Coöperatiefonds helpt Rabobank West-Brabant Noord mee!

Op de Boompjesdijk in Dinteloord is het bij Joost en Marian van de Riet elke dag een drukte van belang. Jong en oud zijn er actief in verschillende dagbestedings- en leervoorzienings-projecten.

De laatste aanwinst op het aanbod van Stichting Kakelbont ontstond door een samenwerking met Ingrid Havermans. Zij wilde graag iets doen voor jongeren die uitvallen op het middelbare onderwijs. ‘Samen met Marian heb

ik een concept voor leervoorziening uitgewerkt. Een opleidingstraject dat uitgaat van de kracht van de jongeren.

Kakelbont zorgt voor een goede dagbesteding gedurende de hele week,waardoor er een samenwerking is ontstaan met Het Kellebeek College. Zij zorgen ervoor dat jongeren hier regulier onderwijs krijgen opMBO1-niveau. Met veel structuur, regelmaat, aandacht en ruimte voor de interesses van de jongeren zelf.’

Van brasserie naar houtbewerkingIn eerste instantie ging het binnen het leertraject vooral om groene en boerderijwerkzaamheden. ‘We hadden twaalf leervoorzieningsplaatsen en het was een succes: 80% van de jongeren stroomt door naar vervolgonderwijs of werk. Maar meiden vonden de werkzaamheden vaak niet leuk. Daarom besloten we uit te breiden. Er kwam een nieuw pand met brasserie en vergaderruimte, waarin de ouderen dagbesteding hebben en de jongeren

een leertraject. Een van de begeleiders is handig met hout en stelde voor om samen met jongeren de meubels te maken. Daaruit kwam weer een heel nieuw leervoorzieningstraject voort: de houtbewerkingstak.’

Hulp uit het CoöperatiefondsOm dat goed in te richten, waren houtbewerkingsmachines nodig. ‘Een �inke investering waarvoor binnen onze stichting niet voldoende �nanciële middelen waren.

Daarom dienden we een aanvraag in bij het Coöperatiefonds van Rabobank West-Brabant Noord. Ze verrasten ons met een bijdrage van € 10.000. Echt geweldig, we zijn er ontzettend blij mee. En de jongeren ook! De houtbewerkingsafdeling is niet alleen goed voor hun technische en sociale vaardigheden, het is ook een etalage van hun kunnen waar ze trots op mogen zijn.’

Stichting Zorghoeve Kakelbont

‘Deze bijdrage geeft jongeren een prachtige etalage van hun kunnen!’

Het is heerlijk toeven op de prachtige terrasmeubels van Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord. En het mooie is: ze zijn gemaakt door jongeren die een leervoorzieningstraject op Kakelbont volgen.Het is heerlijk toeven op de prachtige terrasmeubels van Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord. En het

Coöperatiefonds

Coöper

atiefonds

WE LEREN U GRAAG PERSOONLIJK KENNEN

Met persoonlijke bemiddeling heeft u de hoogste kans van slagen. Voor een duurzame relatie.

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nlBetrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvolErkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

Gratis haal- en brengservice

bij een reparatie

Voor klanten uit degemeente Moerdijk

St. Janstraat 52Hoeven

0165 32 60 72www.carlveeketweewielers.nl

Page 16: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 16

DOOR TIES STEEHOUWER

De braderie maakte donderdag nog even pas op de plaats, maar na schooltijd begon de kermis al te draaien. Omdat de kinderen tegen een gereduceerd tarief overal op en in mochten, stonden er tot etenstijd lange rijen voor de kassa’s van de botsautootjes en de andere attracties. In de avond was het wat minder druk, maar toen goot het van de regen. Een van de kermisexploitan-ten: “Bij regen komt maar de helft opda-gen, maar gelukkig hebben we dat zondag-middag weer ingehaald.”

MeezingmiddagEen uitspraak die ook helemaal klopte voor de braderie zelf. Ondanks het wisselende weer waren de mensen die de kramen be-manden niet ontevreden. Anjo van Tilborgh van Determinato: “We hebben niet slech-ter gedraaid dan voorgaande jaren. Zeker op zondagmiddag, toen veel kinderen met hun ouders langs kwamen, hadden we veel

belangstelling.” Ook de meezingmiddag had over gebrek aan belangstelling niet te klagen. Aangemoedigd door de Nederpop-band Branding en Appie Harmsen werd er op de vlonders en de Groenebrug uit volle borst meegezongen. En het klonk nog best mooi toen het liedje Suzanne uit honderden ongeschoolde kelen over het water van de Bottekreek galmde.

StraatartiestenIn het water van die kreek die dwars door Klundert stroomt, was het trouwens flink druk met onder andere plasticbollen met levende inhoud en een vlot van de plaat-selijke scouting. Die club had ook over de kreek een tokkelbaan gespannen. Rond dit water trokken op gezette tijden straat-artiesten, pretbands en de veel geroemde Stadse Blaozers uit Willemstad en omge-ving. Om jarenlang aan de top te staan, zoals de Klundertse braderie, moet er steeds worden vernieuwd. Dit jaar zorgde daarvoor heemkundekring Die Overdraghe,

door in het Cultureel Centrum, tijdens de drie dagen durende braderie, oude films uit het verleden van Klundert op groot scherm te laten zien. Zeker tijdens de regenbuien trok dat veel volk.

Bevreesd Het braderiecomité was er van te voren be-vreesd over dat deze activiteit publiek van de braderie af zou trekken. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Kees Hendrixs: “De meeste mensen bleven minder dan tien mi-nuten kijken, dus ik denk dat dit een goede aanvulling is geweest voor de braderie.” De vergunning liep zondag om 18.00 uur af en precies op die tijd stopte alle muziek en begonnen de klokken van de kerk te luiden. Benno Donkers, de voorzitter van het bra-deriecomité, vertelde na afloop erg tevre-den te zijn over de braderie van 2016. “We hebben door voor het eerst op zondag de braderie te houden geschiedenis geschre-ven. Vooraf dachten we dat daar behoefte aan was en dat is precies uitgekomen.”

Braderie Klundert wint van de regen‘We hebben geschiedenis geschreven’

De meezingmiddag was een schot in de roos.

KLUNDERT - Het weer was niet best dit jaar tijdens de braderie in Klundert. Het was ‘halen en brengen’, maar uiteindelijk brak zondag eindelijk de zon door. Ook wat betreft de drukte op het unieke braderieparkoers rond de Bottekreek was het erg wisselvallig, maar zodra de buienradar aangaf dat het een aantal uren droog zou blijven stroomde het publiek toe en moesten de auto’s tot ver buiten het centrum worden geparkeerd.

Straattoneel was er ook op de braderie in Klundert. FOTO’S TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Dit weekend zijn drie zwemmers van ZC AquaDream uitgekomen op de miniorenfinales re-gio Brabant. Alleen de beste achttien zwemmers (per afstand) van afgelo-pen seizoen mochten meedoen aan dit toernooi in zwembad De Stok te Roosendaal.

Lars Bulman, Steijn Louter en Evy de Rot gingen de strijd aan met hun leeftijdsge-noten én met succes. Met 9 persoonlijke records en een eindscore van 9 medailles (7 goud en 2 zilver) eindigde AquaDream als tweede in het medaille klassement!Zevenbergse Evy (2007) mocht driemaal starten en dat is erg knap aangezien ze nog maar één seizoen aan wedstrijdzwem-men doet. Ze wist op alle races de top tien van Brabant binnen te zwemmen. Er was een 9e plaats voor haar op de 100m vrije slag en ze behaalde zowel op haar tussen-tijd als eindtijd persoonlijke records. Op de 100m rugslag herhaalde ze dit trucje nog een keer en zwom wederom 2 pr’s in één race. Ze finishte als 5e bij de meisjes min.

2 en 3. Haar 100m wisselslag was weer goed voor de 9e plaats.Lars (2006) ging zaterdag al goed van start op de 100m vrije slag en 100m schoolslag. Hij zette snelle tijden neer en won beide races glansrijk bij de minioren 2, 3 en 4. Zondag ging hij vrolijk verder en zwom 50m vlinderslag, 100m rugslag en 100m wisselslag waarbij hij wederom als 1e wist te finishen. Vijf welverdiende gouden medailles nam hij mee terug naar huis.Voor Steijn (2005) waren er de 1e dag drie podiumplaatsen: Goud op de 100m vrije slag, zilver op de 50m vlinderslag én zilver op de 100m rugslag bij de jongens minio-ren 5. Op deze laatste race zwom hij een negative split, doordat hij uitgleed bij de start. Hierdoor kwam hij net te kort voor het hoogste podium. Als afsluiter van het toernooi zwom Steijn zondag naar een gouden medaille op de 100m schoolslag.Alle drie de zwemmers kunnen terugkijken op mooie persoonlijke successen.Voor meer info: www.zc-aquadream.nl of neem een kijkje op de facebook pagina.

Evy de Rot succesvolBij Brabants Kampioenschap voor minioren

Evy werd vijfde van Brabant op de rugslag.

MOERDIJK - ‘s Avonds blijft het lan-ger licht en de avonden zijn vaak lek-ker warm. We zitten dan meer buiten. Barbecue, biertje erbij, muziek en ge-zellig ‘buurten’. Soms wordt het wat te luidruchtig en hebben de buren er last van. Ook omdat iedereen de ra-men open heeft staan.

Lawaai van de buren komt niet alleen altijd ongelegen; als het regelmatig voorkomt, kan het zelfs voor een belangrijk deel uw leven gaan bepalen. Vaak hebben buren zelf niet in de gaten dat ze luidruchtig zijn geworden en vinden ze het helemaal niet erg als u aanbelt om te vragen of het wat zachter kan. Andersom kunt u zelf ook veel doen om overlast voor uw buren te voorko-men. Hoe zou u het zelf vinden als de ste-reo van de buren urenlang staat te dreu-

nen? Er samen over praten helpt vaak al.

Wanneer bellen?Probeer altijd eerst om er samen met de buren uit te komen. Soms lukt dat niet en loopt een ruzie hoog op. In dat geval kunt u de politie bellen via 0900-8844. Vaak om te bemiddelen, want wetten en regels ge-ven niet altijd een duidelijke definitie van overlast. Overigens heeft de politie een geheimhoudingsplicht en maakt daarom nooit de naam van een klager kenbaar. Wel wordt iedere melding vastgelegd in het politiesysteem.

AdviesNa 22.00 uur is het raadzaam zo min mo-gelijk geluidshinder te veroorzaken. Vaak is het verstandig een feestje vooraf te mel-den bij de buren.

Burenlawaai

Misschien bent u zelf ook weleens luidruchtig? ILLUSTRATIE THE CARTOON FACTORY

Page 17: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Het vertrouwde adres voor al uw bouwwerkzaamheden!

GraszodenDe beste kwaliteit van West-Brabant!

Kijk en vergelijk

GraszodenkwekerijHeidehoeveVervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Uitnodiging informatieavonden hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Wij nodigen u graag uit om u zo goed mogelijk te informeren over de vier

tracéalternatieven voor Zuid-West 380 kV Oost. Tijdens deze avonden zijn

experts van TenneT, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie

van IenM aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De avonden vinden

plaats van 19.00 tot 21.00 en hebben het karakter van een inloopavond.

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.

Data en locatiesDinsdag 28 juni ................Het Experience island Baan achter de Plakken 1, 5175 NP Loon op Zand

Donderdag 30 juni ...........Partycentrum Roozenoord Beukenlaan 14, 4624 Bergen op Zoom

Maandag 4 juli ..................Van der Valk Princeville Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda

Dinsdag 5 juli ....................De witte Leeuw Prins Hendrikstraat 6, 4941 JV Raamsdonksveer

Woensdag 6 juli ...............Het Veerhuis Veerkensweg 22, 4751 Oud Gastel

Kijk voor meer informatie ook op www.zuid-west380kv.nl

sLeijtenrijDoorsteek 2KlundertT 0168-851095

Wij zijn razend enthousiast overde ruime wisselende keuze aan bieren, whiskey, likeurtjes enkado’s, laat u verrassen door

deze kleurrijke vrienden. Richard & Sharon.www.uwtopslijter.nl

eigentijds, smaakvol en betaalbaar designKEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!

eigentijds, smaakvol en betaalbaar designKEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!eigentijds, smaakvol en betaalbaar design

KEUKENS & KEUKENS

Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN - Tel: 03 3209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

NOG ENKELE SHOWROOMKEUKENS TOT -70%

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI GESLOTEN

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid!

DE GOEDKOOPSTE BELG VOOR HEEL NEDERLAND!Vrijheid 30 - 2320 HOOGSTRATEN (B) - Tel: 0032(0)33209900www.keukensenkeukens.be - [email protected]

Ma. t/m Za.: 10 tot 17 uur - Di. en Woe.gesloten ELKE ZONDAG: 12 TOT 17 UUR.

supervoordeel

nog enkele showroomkeukens tot -70%

tot 40% korting op al onze keukens inclusief gratis montage

* in basisopstelling inclusief basisapparatuur en kunststof werkblad

* vanaf66.400,-

* vanaf66.900,-

rbauction.nl | 0168.39.22.00

Waar de wereld materieel koopt en verkooptRitchie Bros. is ‘s werelds grootste industriële veilinghuis. We houden openbare veilingen zonder minimumprijzen met de mogelijkheid ter plaatse of online te bieden; elk item wordt verkocht aan de hoogste bieder op de veilingdag.Kom ook gerust een kijkje nemen tijdens de veiling!

GROTE KEUZE UIT BMW 320D (JONGE MODELLEN)

Moerdijk – wo 29 & do 30 juni |

GROOT AANTAL 2013 FORD TRANSIT

10 – 2007 MERCEDES-BENZ ACTROS 3332 6x4MEER DAN 40 ONGEBRUIKTE GENERATOREN

GROOT AANTAL 2015, 2014 & 2013 HAMM HD75

MEER DAN 200 SCHAAR-LIFTEN EN HOOGWERKERS2013 JCB 3CX 4x413 – ‘08/’07 VOLVO L30B-Z/X

Kijkdagen: 27 & 28 juni, 8:00 – 17:00

Page 18: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 18

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

LEIP! El Corazon Roosendaal vrijdag 24 juniBoeken en Platenmarkt St.Joseph Roosendaal 24 en 25 juniRoosendaal Open Air Openluchttheater Roosendaal zaterdag 25 juniBluesmiddag Tongerloplein Roosendaal zaterdag 25 juniFinaleavond BOGL Gesellies Zevenbergen zaterdag 25 juniFifty Foot Combo Mezz Breda zaterdag 25 juniSpoenk De Burgemeester op de Markt Etten-Leur zaterdag 25 juniDe Reformatie Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 25 juniSingalong Saturday Burgers & Beers Roosendaal zaterdag 25 juniMYLK Café Kerkzicht Roosendaal zaterdag 25 juniFooVana Time Out Roosendaal zaterdag 25 juniMr. Boogie Woogie & the Blisters Café Kerkzicht Roosendaal zondag 26 juniLinda Kreuzen Mezz Breda zondag 26 juniBlues Jam Café Kerkzicht Roosendaal donderdag 30 juniKlub Bulk Mezz Breda donderdag 30 juniParty In Het Park Vrouwenhofpark Roosendaal zaterdag 23 juliBlommenkindersfestival Vrouwenhofpark Roosendaal zondag 24 juli

Agenda

‘sooZ’ met als thema ‘Powerwoman’Zaterdagavond 25 juni 2016 maken op ‘SOOZ’ de dames de muzikale dienst uit. Ma-donna, Amy Winehouse, Anouk, Janis Joplin, Tina turner, Blondy, Aretha Franklin om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Op ‘SOOZ’ draaien de DJ’s van de roemruchte sozen ‘van toen (HDC 2000, People Relax en de Combi-Soos) .Iedereen is zaterdag 25 juni vanaf 21.00 van harte welkom in Cafe de Veestallen Kade 65 in Roosendaal. De entree is gratis.

nieuWs

Binnenkort valt in de Rucphense bossen te genieten van een wel heel bijzonder muzikaal feestje. een heus concert in een tijdelijk theater gecre-eerd op een open plek midden in een majestueus bos. De toeschouwers hoeven in dit openluchttheater niet te staan, zitplaatsen zijn aanwezig.

Pieter van Bogaert en Cesar Janssens pre-senteren hier een muzikaal project. Een klank- en lichtspel dat gelijkenis vertoont met het werk van de vermaarde pianisten Ludovico Enaudi en Keith Jarrett. Pieter en Cesar omschrijven het zelf als: ‘Een spannend, uniek en eenmalig project met pianomuziek met een hoog improvisatie gehalte aangevuld met hammondorgel,

percussie en tal van andere instrumenten’. Doordat het project in het bos wordt uitge-voerd zal de sfeer die zo tot stand komt, de ervaring bij de toeschouwers alleen maar versterken. Pieter van Bogaert en Cesar Janssens zijn goede bekenden van elkaar. Cesar Jans-sens is dé vaste drummer van Raymond van het Groenewoud en ook Pieter van Bo-gaert speelt al jaren hammond in diezelfde band. De twee gelauwerde muzikanten zullen met passie, lef en drang elkaars grenzen trachten te verleggen.In verband met het beperkt aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk. Dat kan telefo-nisch (0623693270) of per email ([email protected]) Het concert start om 22.00, inloop vanaf 20.30.

eenmalig Witte raaf-project in rucphense bossen

Zaterdag 25 juni

Witte Raaf concerten altijd van hoog niveau.

in 1985 werd op school in Den Helder een bandje opgericht door een aantal schoolvrienden. De band opereerde onder wisselende namen. Aanvanke-lijk speelde de band covers van Rol-ling stones en eagles.

Rond 1990 schakelde de band over van En-gelstalige naar Nederlandstalige muziek en nam de naam ‘Van Dik Hout’ aan. Toen werden ook de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit maar bleven regelma-tig bijeenkomen voor repetities om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam

als uitvalsbasis te nemen.De nationale doorbraak van Van Dik Hout komt in mei 1994 als de single ‘Stil In Mij’ een hit wordt. In de periode 2002-2005 zou dit nummer in verschillende peilingen van 3FM-luis-teraars zelfs tot beste Nederlandstalige single aller tijden worden gekozen. Het ti-telloze eerste album Van Dik Hout verkoopt in korte tijd meer dan 100.000 exemplaren en kreeg daarmee de platina status. Meer grote hits, succesvolle albums en optre-dens op grote festivals (Pinkpop, Low-lands, Parkpop) volgen. Van Dik Hout manifesteert zich meer en meer als een indrukwekkende liveact

waarbij vele festivals en evenementen als hoofdact worden aangedaan. Zo zet Van Dik Hout bij het huwelijksfeest van Willem-Alexander en Maxima in 2002 de Amsterdam Arena op zijn kop. Een suc-cesvol ‘nevenproject’ ontstaat in 1999 als Van Dik Hout samen met Acda en de Mun-nik de band De Poema’s vormt. Met twee grote hits, Mijn Houten Hart en Zij Maakt Het Verschil, als resultaat.Van Dik Hout toert nog steeds volop en met succes door Nederland. Op zaterdag 23 juli is Van Dik Hout de hoofdact van het nieuwe Roosendaalse festival ‘Party In Het Park’. Meer info: partyinhetpark.nl

van dik hout kwam in den helder op de wereld

Zaterdag 23 jul i in Roosendaal

Van Dik Hout heeft mooie lijst met hits.

Vorige week maakte de organisatie van popfestival Breda Barst een aan-tal nieuwe namen bekend die op za-terdag 17 en zondag 18 september hun opwachting zullen maken in het Val-lkenberg park. Handsome Poets, sue the night, tourist leMC, the Brahms, Drive like Maria, son Mieux, Helsinki en ferocious Dog zijn bevestigd. Het programma is hiermee bijna com-pleet.

Handsome Poets scoorde in 2012 een enorme hit met ‘Sky On Fire’ en is te-

rug met een nieuw album. Ook Sue the Night werkt hard aan de opvolger van het debuutalbum ‘Mosaic’, waarmee de 6-koppige band vele harten veroverden. De Vlaamse Tourist LeMC stond al in een uitverkochte zaal van Mezz en deze beat-troubadour maakt nu zijn opwachting in het Valkenbergperk. The Brahms traden ook al eerder op in Breda. Tussen de tapijten van tapijtenwinkel PJ van Aalst. Nu is het tijd voor het grote werk. Son Mieux zal met hun krachtige en relatief elektronische geluid het feest compleet maken.

Verdere namen die dit jaar te noteren vallen zijn onder andere Indian Askin, De Likt, DeWolff, Max Meser, Sjako!, ZooN, Birth of Joy, The Hot Sprockets, Noblesse en Flip en de Noormannen op het podium. In de Spaanse Kraag komen liefhebbers van harde gitaren aan hun trekken. Iguana Death Cult, Terzij de Horde, It It Anita, The K, The Broken Anchors, All for Nothing, March, Rhinorino, The Fifth Alliance en Code of Conduct staan in de traditionele rode tent.

Meer info: bredabarst.nl

handsome Poets toegevoegd aan programma breda barst

Line-Up kr i jgt s teeds meer vorm

Handsome Poets op Breda Barst.

Page 19: Moerdijkse Bode 22-06-2016
Page 20: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 20

DOOR CORINE ROKS

“We krijgen gelukkig steeds meer naams-bekendheid, hoewel we nog niet altijd bekend zijn bij onze doelgroep”, verklaart voorzitter Ton Vermeulen van de Stichting Leergeld Noord-West Brabant.

Financiële huishoudingGezinnen onder de 120 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor ondersteuning. Via de gemeente, maar ook via de Voedselbank worden de folders uit-gereikt. “Mensen moeten zelf aankloppen bij Leergeld. Dit kan telefonisch, per post of via de mail. Vervolgens krijgen ze een bezoekje van een intermediair.” Vermeu-len vervolgt: “Samen met de intermediair wordt de financiële huishouding bekeken en kunnen mensen gerichte vragen stel-len. Komt een kind in aanmerking voor leergeld, dan hanteren wij een maximum

van 300 euro per jaar.” Het gezin ontvangt geen geld, maar de kosten van een lid-maatschap worden rechtstreeks aan de vereniging betaald. Sportkleding, deel-name aan een schoolactiviteit, een fiets, muzikale en kunstzinnige activiteiten en niet te vergeten de zwemlessen behoren eveneens tot de mogelijkheden. ”De ondersteuning moet wel in ons kader passen. Luxe producten vallen daarbui-ten.” Hoog in het vaandel van Leergeld staat de goede sociale ontwikkeling van het kind. “We kijken niet hoe de armoede is ontstaan, maar wat de gevolgen zijn voor het kind. Laat alle kinderen mee-doen!”, benadrukt de voorzitter.

AandachtsgebiedStichting Leergeld Noord-West Brabant is in 2006 opgericht en ondersteunt kinde-ren uit de gemeenten Etten-Leur, Halder-berge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. De

bestuursleden hebben elk één gemeente als aandachtsgebied. Landelijk telt Leer-geld 90 stichtingen die actief zijn in 244 gemeenten. Tilburg is de bakermat van dit initiatief, opgericht in 1996.

Budget“Naast de ondersteuning wijzen we men-sen de weg in de gemeentelijke voorzienin-gen waarop ze een beroep kunnen doen. Redden de gezinnen het niet met deze extra’s, dan komen wij in beeld. Wij zijn feitelijk het laatste vangnet. Maar bij elke gemeente is dat weer anders geregeld en dat maakt ons werk niet gemakkelijker. Zo heeft de gemeente Rucphen een vast bud-get voor onze stichting gereserveerd. Dat werkt prima. We moeten onze uitgaven wel netjes kunnen verantwoorden.”

WebshopEtten-Leur daarentegen hanteert een web-shop waarin uitkeringsgerechtigden kun-nen shoppen. Op deze manier weet men dat het geld goed besteed wordt. Hierin heeft Leergeld een informatieve taak. Mensen attenderen op het bestaan van deze webshop, helpen bij de aanvraag van inlogcodes en wegwijs maken in de aan-geboden producten. Een dergelijke web-shop gaat, of is inmiddels al van start in de gemeente Halderberge, Moerdijk volgt in 2017.

StijgingBehalve de financiële bijdrage van de ge-meente ontvangt de stichting haar mid-delen via serviceclubs, bedrijven en een enkele particulier. Daarnaast ontvangt Leergeld Nederland regelmatig grote bedragen van bedrijven en organisaties voor speciale doelen. Deze gelden wor-den onder de lokale stichtingen verdeeld. De voorzitter prijst een landelijke ontwik-keling: “We krijgen in de politiek steeds meer aandacht.” De armoede in Nederland neemt toe. Landelijk heeft de stichting in het jaar 2015 dertien procent mee aan-vragen gehad. Een stijging die helaas ook voor deze regio geldt. Op dit moment helpt Stichting Leergeld Noord-West Brabant ruim 370 kinderen en dit aantal groeit.

Stichting Leergeld helpt kinderen om mee te doen

Lessen op gebied van sport en cul tuur ook mogeli jk voor minimagezin

Voorzitter Ton Vermeulen streeft naar meer bekendheid van Stichting Leergeld. FOTO CORINE ROKS

MOERDIJK - Lid zijn van een sportclub is voor de meeste kinderen heel normaal. Maar helaas is een lidmaatschap voor steeds meer kinderen in Nederland om financiële redenen niet weggelegd. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld is een stichting die deze kinderen helpt. Zij creëren kansen voor kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar op het gebied van sport, cultuur en/of maatschappelijke deelname. Want meedoen met je leeftijdsgenootjes is heel belangrijk en Stichting Leergeld helpt daarbij.

‘Wij zijn het laatste vangnet’

ZEVENBERGEN - Wat een geweldige turnmiddag vond er plaats op za-terdag 18 juni in de Borgh, waar de plaatselijke turnvereniging A.Z.T.V. haar jaarlijks terugkerende clubkam-pioenschappen hield.

Zo’n 130 leden in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar, streden er om de zo fel be-geerde prijzen. Alle oefeningen op balk, rekstok, brug ongelijke liggers, Airtrack, minitramp, minitramp kast/pegasus, werden beoordeeld door 4 juryleden. Alle deelnemers waren natuurlijk opper geconcentreerd en gefocust bezig om de juryleden zo goed mogelijk te imponeren met de meest ingewikkelde turncombina-

ties. Door de strakke planning, verliepen de wedstrijden zeer gestructureerd en was het genieten op de tribunes voor alle fami-lieleden en bekenden van de deelnemers. Dit jaar was er voor het eerst een prijs voor de clubkampioen voor de leden van de wedstrijd-afdeling en een prijs voor de leden van de recreanten-afdeling. Nieuws-gierig geworden naar de vereniging en wilt men ook volgend jaar kans maken op één van deze medailles, ga gerust eens mee-doen bij de lessen en kijk op www.aztv.nl voor meer informatie.Anne Grootjans is clubkampioen 2016 bij de wedstrijd-afdeling en Eric Cramer is clubkampioen 2016 bij de recreanten-afdeling.

Jaarlijkse clubkampioen-schappen van de AZTV

Clubkampioenen A.Z.T.V. 2016: Anne Grootjans en Eric Cramer

ZEVENBERGEN - Programma van TW-CZevenbergen.

Zaterdag 25 juni rijden de randoneurs naar Wildert een rit van 120 km vertrek 08.00 uur. De toerrijders rijden naar Kinderdijk een rit van 100 km vertrek 08.05 uur.Zondag 26 Juni rijden de randoneurs de

Appeltjestocht een rit van 70 km vertrek 09.00 uur. De recreanten rijden naar Wil-lemstad een rit van 60 km vertrek 09.00 uur. De toerrijders rijden de Appeltjestocht een rit van 60 km vertrek 09.05 uur.Alle ritten vertrekken van sportpark de Knip. Een ieder die mee wilt rijden is van harte welkom, let op fietshelm is verplicht.

Ritten TWCZevenbergen

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADSeniorenbridge Willemstad 15 juni: 1. mevr. Oele-mevr. v. Nieuwenhuyzen 63,54%, 2. mevr. Graafmans-mevr. Lus-senburg 56,25%, 3. mevr. C. Maat-dhr. v. Meel 54,17%, 4. dhr. Maat-mevr. Erkamps 52,60%, 5. mevr. Frijters-mevr. Verhagen 52,08%.

BC WILLEMSTADZomercompetitie BC Willemstad 16 juni: 1. Ary Ampt-Nel Jonkers 69,71, 2. Gerda Kuipers-Chris Kuipers 61,98, 3. Janny Forman-Leny Weijdeveld 60,21, 4. Jan A. Timmers-Mart v.d. Merbel 56,42, 5. Adje Knook-Coby Knook 53,21.

ZBCMaandagavond 13 juli, A-Lijn: 1. Jos

v. Dongen-Teis v. Hulten 59,17%, 1. Berna de Kok-Vissers-José Spiering-Goedhart 59,17%, 3. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 55,42%, 4. Kees Slegt-Kees Maas 52,5%, 5. Joke Francois-Romme-Lenie Slegers 52,08%. B-Lijn: 1. Gertruud Frijters-de Jongh-Coby Schoonderwoerd 62,92%, 2. Henk v. Opstal-Marn v. Rhee 60,42%, 3. Jan den Biggelaar-Rinus Krols 58,33%, 4. Henny de Jong-Ria Luijkx-v. Leysen 52,92%, 5. Diny Verhoef-Toon v.d. Wiel 52,5%. C-Lijn: 1. Ria de Jong-Joke Kok-Polak 56,58%, 2. Marry Groote-Anneke Konings 55,92%, 3. Jos Gevers-Wim Gevers 54,5%, 4. An Dingemans-Dumas-Antoimette Rosendaal 54,35%, 5. Leonie Heus-Anneke Weda-Verheul 54,25%. De zomercompetitie is ook toegankelijk voor niet-leden.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - HSV ‘t Alvertje is weer lekker bezig. Dat betekent weer leuke wedstrijden in het vooruitzicht.

Zo is daar op 26 juni voor de eerste maal de Red River-van Eck Bokaal. Dit is een koppel wedstrijd die gevist zal gaan worden op het terrein van Red River-van Eck gelegen aan de Mark. Deze is toegankelijk voor leden van Het Alvertje met introducé, er is nog een enkele plek! Locatie: Red River-van Eck Huizersdijk 11 Zevenbergen. Op woensdag

24 augustus is er weer de jaarlijkse bouw-vak viswedstrijd voor alle thuis blijvers en visfanaten. Dit maal, als vanouds, weer in Zevenbergen! Er wordt gevist aan het Zwa-nengat in Zevenbergen. Vaste stok verplicht en maximale hengel lengte 11.5 meter. Loten zal om 7.00 uur in café de Druif aan de Langenoordstraat 154 te Zevenbergen. Er wordt gevist van 9.00 tot 12.00 uur. Let op! Maximaal 50 plaatsen en vol is vol! In-schrijven bij Henk Fens. Tel. 0168-326861, 06-40778699, mail [email protected]

Bouwvak viswedstrijd HSV ‘t Alvertje

De Red River-van Eck Bokaal

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Na de re-cente optredens tijdens ‘Middelburg Vòlkoren’ en het dorpsfeest/braderie, ‘D’n Hoek Leeft!’ op Zevenbergschen Hoek van zondag 12 juni, geeft koor Cantzoni een concert in de Sint Petrus kerk op de Leur tijdens ‘Leurse Vòlko-ren’ op zondag 26 juli van 14.00-15.00u.

Na een druk jaar met vele optredens en concerten, zal dit het laatste optreden voor de vakantie worden. Na de vakantie start het nieuwe seizoen met opnieuw veel op-tredens, o.a. in ‘De Borgh’ - Zevenbergen, DH17 - Bergen op Zoom, ‘De mooiste nacht van Wagenberg’ - Klundert, bij kaarslicht en de Winterfair in Zevenbergschen Hoek.Heeft men altijd al in een gezellig koor wil-len zingen, dan is het nu tijd om zich aan te melden. Noten hoeft men niet te kun-nen lezen, maar plezier in zingen/muziek maken is wel een ‘must’. Aanmelden kan in de pauze van het concert of via http://cantzoni.nl/inschrijving.html

Koor Cantzoni geeft optreden op ‘Leurse Vòlkoren’

Cantzoni op ‘Middelburg Vòlkoren’

Page 21: Moerdijkse Bode 22-06-2016

Uitgave juni 2016

Belastingaanslag digitaal of per postDe komende week ontvangen gemeenten Alphen-Chaam, Drimmelen, Goirle,

Loon op Zand, Steenbergen en Tilburg de belastingaanslag van het waterschap.

U betaalt waterschapsbelasting voor droge voeten, schoon en voldoende water.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw woonsituatie. Het waterschap heft

twee soorten belasting: zuiveringsheffi ng voor het zuiveren van het afvalwater van

huishoudens en bedrijven en watersysteemheffi ng voor veilige dijken en kades

en een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten.

Maakt u gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u deze keer

geen aanslag per post. U ontvangt uw aanslag in de berichtenbox. Log hiervoor in

met uw DigiD op www.mijn.overheid.nl. Krijgt u de aanslag nog per post,

maar wilt u die digitaal ontvangen? Dit kunt u via de bovenstaande website regelen.

Belastingvragen?

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heft en int de waterschapsbelastingen.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling of tarieven? Ga hiervoor naar het

digitale loket op www.bwbrabant.nl.

Over uw buurt app - zo weet u ervan! Wilt u op de hoogte blijven over

ontwikkelingen van overheids-

organisaties in uw buurt?

Download dan de app

‘Over uw buurt’ of meldt u aan

voor de e-mailservice via

www.overuwbuurt.overheid.nl.

U kunt zelf instellen welke

berichten u wilt ontvangen en

binnen welke straal om uw huis

of bedrijf. De berichten gaan

bijvoorbeeld over (water)-

vergunningen, (bouw)plannen en

regelgeving zoals een verbouwing

van een huis of terrasvergunning.

Maar denk ook aan het verbod op

beregenen uit de sloot of plannen

voor nieuwe natuur.

Voldoende water in West-BrabantWaterschap Brabantse Delta regelt het hele jaar door de hoogte van water in

sloten, rivieren en beken en daarmee ook de grondwaterstanden. We houden

zoveel mogelijk rekening met jaargetijden en extreme weersverwachtingen.

Zo zorgen we voor voldoende water: niet teveel en niet te weinig.

In droge zandgebieden houden we bijvoorbeeld het water vast. In natte gebieden

laten we het water wegstromen. Dat doen we met stuwen en gemalen. Ook maaien

we sloten voor een goede doorstroming en zetten we waterbergingen in om waterover-

last en verdroging te voorkomen. Behalve voor voldoende water zorgt waterschap

Brabantse Delta ook voor droge voeten en schoon water.

Waterschap alert bij lage waterstandenIn de zomer kunnen hoge tempera-

turen leiden tot lage waterstanden

in sloten en beken. Waterschap

Brabantse Delta probeert in deze

periode West-Brabant van voldoende

water te voorzien met stuwen en

gemalen. Zijn de waterstanden te

laag dan kan er schade optreden aan

oevers en kaden en is dit niet goed

voor planten en dieren. Om dit te

voorkomen kunnen wij tijdelijk een

onttrekkingsverbod instellen voor

bepaalde sloten of beken. Dat wil

zeggen dat er geen water uit deze

sloten gehaald mag worden om te

sproeien.

Natte natuurparel? Gebieden met een unieke mix van

klei, zand en veen behoren tot

de meest natte natuurgebieden.

De omstandigheden voor de natuur

zijn erg gunstig. Dat is te zien aan

de bijzondere planten en dieren

die er leven. Toch kunnen ook

deze gebieden last van verdroging

hebben. Om deze bijzondere

natuurgebieden te behouden,

worden ze omgevormd tot natte

natuurparel. Waterschap Brabantse

Delta brengt hier het water terug en

houdt water langer vast. Dit gebeurt

bijvoorbeeld in de Lage Vuchtpolder

in Breda. In deze natte natuurparel

graven of dempen we sloten,

brengen we dammen en duikers aan

en plaatsen we stuwen.

Waar kan ik veilig zwemmen?Gaat u binnenkort buiten een duik

nemen? Bekijk waar het kan en of

het zwemwater veilig en schoon is

via www.zwemwater.nl of

download de zwemwater-app.

Maak uw tuin waterklaarAls u aan de slag gaat met uw tuin,

kies dan voor meer groen en minder

tegels. Bij veel woningen stroomt

regenwater door alle tegels direct

via het riool naar de rioolwater-

zuivering. Zonde, want dit regen-

water is schoon en hoeven we niet

te zuiveren. Ook veroorzaakt al dit

regenwater tijdens hevige buien

soms overlast. Het riool raakt vol

en er komt water op straat te staan.

Met meer groen kunt u wateroverlast

voorkomen. Planten en de bodem

houden het water namelijk vast.

Het water blijft hierdoor op eigen

terrein en stroomt niet weg via het

riool. De bodem blijft natter en dat

is ook beter voor uw planten.

www.facebook.com/brabantsedeltawww.twitter.com/brabantsedelta

www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta

Waterschap Brabantse DeltaPostbus 5520, 4801 DZ BredaT 076 564 10 00 F 076 564 10 [email protected]

Waterschapsnieuws

Page 22: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 22

DOOR MARJET LUBBERS

“We lopen daarmee in Brabant voorop”, aldus Van der Weegen. Dat beaamt ook Wilma der Weduwe-de Groot, voorzitter van de klachtencommissie: “Met deze klachtencommissie specifiek voor de jeugd, geven de gemeenten aan dat ze jeugdzorg heel serieus nemen.” Der We-duwe vindt het een goede zaak dat ge-meenten de klachtenafhandeling op deze wijze hebben georganiseerd. Gemeenten zijn verplicht een algemene ombudsfunctie in te stellen maar deze negen gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steen-bergen, Woensdrecht en Zundert), kiezen ervoor dat voor de jeugdzorg apart te orga-niseren en er specialisten bij te betrekken.

OnafhankelijkBij een klacht gaan in eerste instantie ambtenaren van de gemeenten zelf probe-ren om te bemiddelen. Wanneer dat niet lukt, komt de klacht terecht bij de klach-tencommissie. Deze is onafhankelijk en bestaat louter uit deskundigen, vertelt Van der Weegen. “Ouders en jeugdigen zelf kunnen er terecht, zowel bij problemen met de toegang tot de jeugdhulp, als met

klachten over de jeugdhulp zelf.” Van der Weegen juicht het toe als ouders kritisch kijken naar de jeugdzorg en hoopt dat ze gebruik gaan maken van de klachtenproce-dure. Der Weduwe hoopt echter op weinig klachten, want dat betekent dat de jeugd-zorg in de gemeente goed functioneert.

SpecialistenIn de Klachtencommissie Jeugd zitten specialisten met veel ervaring op het ge-bied van jeugdzorg. Ze bestaat uit twee gedragsdeskundigen, Liesbeth Klaver en Philip Veerman, een jeugdarts, Saskia de Kroes, en twee juristen, Saskia van de Merbel-Platje en Der Weduwe zelf, die de commissie voorzit.

Wethouder Van der Weegen benadrukte dat de gemeenten bewust hebben geko-zen voor een ‘zware’ commissie van ex-perts “omdat het gaat om belangen van kinderen, hun ouders maar ook van de jeugdprofessionals zelf.”Bij klachten in de

jeugdzorg gaat het om gevoelige materie. De commissie hoort zowel de klager als de beklaagde achter gesloten deuren en komt, mede op basis van overgelegde stukken, tot een advies of een oordeel dat bestemd is voor het college van burgemeester en wethouders. Aan de hand daarvan maakt het college een eigen afweging over de gegrondheid van de klacht.

VerrijkingDe verantwoordelijkheid voor de jeugd-hulpverlening ligt sinds januari 2015 bij de gemeenten. Elke gemeente heeft dat op eigen wijze georganiseerd, maar op het gebied van klachtenafhandeling hebben ze samenwerking gezocht. Gemeenten kunnen daardoor van elkaar leren, noemt Der Weduwe als voordeel. Ze is blij met de diversiteit aan disciplines binnen de com-missie, zowel praktijkgerichte specialisten als juristen. “Een casus wordt aan alle kanten belicht, dat is verrijkend en draagt bij aan de zorgvuldige behandeling van de procedures.” De commissie, die sinds 1 april 2016 functioneert en afgelopen maandag kennismaakte met de contact-personen van de diverse gemeenten, heeft inmiddels haar vuurdoop gehad en twee zaken afgehandeld.

Experts behandelen klachten over jeugdzorg bij gemeenten

Negen Brabantse gemeenten werken samen bi j opr icht ing Klachtencommissie Jeugd

De Klachtencommissie Jeugdzorg bestaat uit specialisten met veel ervaring op het gebied van jeugdzorg. Van links naar rechts beneden Philip Veerman, Wilma der Weduwe en Liesbeth Klaver; boven Saskia van de Merbel en Saskia de Kroes. FOTO MARJET LUBBERS

MOERDIJK - “In de jeugdhulpverlening staat het belang van het kind voorop, maar men verschilt wel eens van me-ning over hoe je dat belang het beste behandelt”, zei wethouder Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom. Hij verwelkomde vorige week de Klachtencommissie Jeugd die voor negen (West-) Brabantse gemeenten klachten over de jeugdhulpverlenging in de betreffende gemeente gaat beoordelen.

‘Het belang van kinderen, ouders en jeugdprofessionals’

OUDEMOLEN - Dit jaar voor de 9e keer, organiseert de Prullenkast op 25 en 26 juni, rond de 16e eeuwse boer-derij op de Zuidlangeweg te Oudemo-len de Ruigenhilfair. Deze buitenfair is boordevol producten van kunste-naars, hobbyisten, ambachtslieden en verzamelaars.

Het gehele weekend worden diverse work-shops gegeven, o.a. Didgeridoo, Indianen Fluit en gitaar (Richard Raaphorst), échte belgische chocoladetruffels maken en thee en jam proeven.Bij het Kaat’s kruiden wordt vis gerookt en Ad van Nispen zal zijn collectie zelfge-bouwde heteluchtmotortjes tonen. Bij Lia Romijn ziet men hoe een luizenpop wordt gemaakt.Ook liefhebbers van wellness en beauty komen dit jaar zeker aan hun trekken: o.a. voetreflex, Tuina, acupunctuur, massage,

Reiki, stenen, mineralen, kruiden, aloe vera producten, zalven, zeep, sieraden, biologi-sche (streek-) producten zonder geur, kleur en smaakstoffen, hairwraps enz.Op zaterdagmiddag en zondagmid-dag kan de bezoeker genieten van op-tredens van Volksdansgroep Oostzaan (11.30/14.00/15.30 uur). Tevens geven zij een kostuumshow.

Vele kramenVerder vindt de bezoeker de Theeheks met wel meer dan 100 soorten thee, woon- en tuin decoraties, lifestyle, brocante, curi-osa, antiek, cadeauartikelen, streekpro-ducten, recyclingproducten, zeepartikelen, planten & stekken, keramiek, glas-in-lood/tiffany, schilderijen, kaarten, sieraden, enz.

KinderenOok voor kinderen is er het een en ander te doen. Zij kunnen o.a. terecht bij Gieda

voor een creatieve workshop, paardrijden bij Anna en Dione, Didi maakt prachtige hairwraps en natuurlijk kunnen zij nog lek-ker springen op het springkussen.

De PrullenkastDe Prullenkast is deze dagen ook geopend. Nieuw in de Prullenkast is het kleine Pop-pen- en Berenmuseum met daarnaast een verzameling poppenhuizen. In de theetuin of theekamer kunt u genieten van een drankje en zelfgemaakte hapjes.

WedstrijdMannen met een vette kuif en vrouwen met petticoat. Thema dit jaar op de Rui-genhilfair is jaren 50/60 stijl. Bezoekers wordt gevraagd om zich te kleden in deze stijl. Wie het leukst verkleed is wint een high tea voor 2 personen.

Openingstijden

De Ruigenhilfair start beide dagen om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De entree is gratis. De Zuidlangeweg is een verbindingsweg tussen Fijnaart en Wil-

lemstad en ligt aan de ANWB fietsroute (knooppunt 26). Voor verdere informatie: www.deprullenkast.nl. Tot ziens op de fair! Adres: Zuidlangeweg 3, Oudemolen.

Wie verkleedt zich het leukst in jaren 50/60 stijl?Ruigenhi l fair 25 en 26 juni

Volksdansgroep Oostzaan.

ZEVENBERGEN/LANGEWEG - Op maandagavond 13 juni heeft in Thea-ter De Schuur de jaarlijkse algemene leden vergadering plaatsgevonden van de Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg.

Naast de gebruikelijke onderwerpen is er uitgebreid aandacht besteed aan het ver-grijzende ledenaantal van de vereniging, hoe maak je jongeren enthousiast en hoe overtuig je ze dat een lidmaatschap veel voordelen heeft. Dit blijven belangrijke vraagstukken waar ook in het komende

jaar weer veel aandacht naar uit zal gaan. Onder de toehoorders waren onder andere de twee wijkzusters aanwezig die werken binnen het gebied van de vereniging.Ook werd aangekondigd dat er op 12 no-vember a.s. weer een gezondheidsmarkt zal worden gehouden in de badmintonhal van Sportcentrum Lindonk in Zevenbergen. Een aanrader voor jong en oud. Houd deze datum alvast vrij! Na de pauze trad voor de aanwezigen het smartlappenkoor La Misère op. Hun repertoire van aansteke-lijke en bekende liedjes zorgden voor een spetterende afsluiting van deze avond.

De Kruisvereniging in Theater De Schuur

Na de pauze spetterend optreden van La Misère.

WILLEMSTAD - In Gebouw Irene aan de Grimhoek heeft Bibliotheek VAN-nU een zelfservice bibliotheekpunt geïnstalleerd.

Met behulp van de geautomatiseerde haal- en brengapparatuur kunnen leden vanaf maandagmiddag 20 juni hier hun online gereserveerde bibliotheekmateria-len en/of boekjes voor kinderen tot ca. 6 jaar ophalen en terugbrengen. Bovendien is er een leestafel met mooie tijdschriften ingericht. Voorheen huisde dit servicepunt in het Mauritshuis. De omvang van de collectie is in verband met de kleinere ruimte aangepast, maar uit de gehele VANnU-collectie kan nog steeds zonder extra kosten worden gere-serveerd. Er wordt tijdens de openingstij-

den van het Buurthuis uitgeleend via een zelfservice-apparaat en op maandag, dins-dag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om tussen 13.30-15.30u. ondersteuning te krijgen.Ook in het digitale tijdperk worden er ge-lukkig nog altijd veel boeken gelezen. Te-vens kunnen via de website van VANnU e-books worden geleend en biedt het bibliotheeklidmaatschap, bijvoorbeeld in samenwerking met UITpunt Moerdijk, re-gelmatig aanbiedingen om op vertoon van de biebpas voordelig naar plaatselijke ac-tiviteiten te gaan.De bibliotheek is dus zeker geen overbo-dige luxe en gelukkig denken de gemeente Moerdijk, bestuur van Gebouw Irene en de exploitante daarvan hier net zo over. Graag tot ziens in het Buurthuis Irene.

Bibliotheek VANnU is blij met Buurthuis Irene

Page 23: Moerdijkse Bode 22-06-2016
Page 24: Moerdijkse Bode 22-06-2016

PAGINA 24

DOOR JOHAN WAGENMAKERS

Via de Clubkas Campagne ondersteunt Ra-bobank West-Brabant Noord projecten en activiteiten in haar werkgebied: de gemeen-ten Etten Leur, Moerdijk en Halderberge én het dorp Dinteloord. Deze initiatieven moeten een positieve bijdrage leveren aan de lokale bedrijvigheid, het culturele leven en de leefbaarheid. Voor de campagne van dit jaar was een bedrag gereserveerd van 125.000 euro. Maar liefst 337 instellingen of verenigingen hebben hiervan een gedeelte ontvangen voor zeer uiteen lopende activi-teiten. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen, om het initiatief wat hun het meeste aan het hart gaat te ondersteu-nen. In totaal hebben 5119 mensen gestemd en zijn er 25592 stemmen uitgebracht. Elke inschrijving werd sowieso met 100 euro be-loond.

OlievlekNaast de reguliere Clubkas Campagne wer-den in totaal 20 ideeën extra beloond.De Rabobank vroeg dit jaar voor de tweede

maal alle deelnemers aan de Clubkas cam-pagne om een vrijblijvend voorstel voor we-derkerigheid te doen: Bedenk een activiteit of neem het initiatief om wat terug te doen voor de lokale gemeenschap. “Dit hoeft specifiek niet de eigen vereniging te zijn, maar kan juist als een olievlek werken. Het geld wat opgebracht is door onze klanten, wordt op deze manier teruggebracht naar ons werkgebied,” aldus Staes. Uit handen van hem kregen vertegenwoordigers van de geselecteerden een cheque van 500 euro overhandigd.

BergingAls voorbeeld van een wederkerigheidsdoel mocht gastheer KV Juliana, voorafgaand aan de overhandiging, zichzelf presenteren en verduidelijken waar zij het bedrag aan gaan besteden. Van bestuurslid Wouter van Alphen verne-men we dat de club 250 leden telt en de afgelopen jaren met de zogenaamde Kan-goeroe Klup vooral veel jongste jeugd heeft aangetrokken. Nu is er dringend behoefte aan extra en nieuw materiaal voor deze

kleintjes én als gevolg daarvan een grotere berging.

Beste ideeEen beoordelingscommissie, bestaande uit ledenraadsleden en bankmedewerkers, koos de navolgende winnaars met het beste idee voor wederkerigheid: Kindervakantiewerk Dinteloord, Polderchallange Standdaarbui-ten, Majorettenvereniging Les Fleurs Stam-persgat, V.V. de Fendert Fijnaart, Harmonie F.C.O. Bosschenhoofd, Harold van Zundert Stichting, Korfbalvereniging Juliana Oud Gastel, V.V. Victoria ’03 Oudenbosch, Harmo-nie Constantia Etten Leur, Muziekvereniging Determinato Klundert, Scouting Willemstad, Fotoclub Moerdijk, Yellow Roses Foundation Etten Leur, Couleur Locale Moerdijk, Ha-venkoor Fortitudo Willemstad, Mandoline orkest Melodia Stampersgat, Oranjecomité Zevenbergen, Symfonisch Ruimte Orkest Zevenbergen, Moerdijk Danst Zevenbergen, V.V. Unitas Etten Leur. Kijk voor de winnende wederkerigheidsvoorstellen en meer infor-matie over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/wbn

Rabobank keert extra financiële bijdrage uit aan 20 initiatieven

‘Geld wordt op deze manier teruggebracht naar ons werkgebied’

Overhandiging van de cheques. FOTO JOHAN WAGENMAKERS

MOERDIJK - In het clubhuis van korfbalvereniging Juliana in Oud Gastel zijn vorige week maar liefst 20 initia-tieven van verenigingen, stichtingen of instellingen door de Rabobank extra beloond. Aanvullend op de reguliere Clubkas Campagne zijn deze beoordeeld en geselecteerd door een commissie voor de beste ideeën op het gebied van wederkerigheid. Vertegenwoordigers van de geselecteerden kregen uit handen van directievoorzitter Johan Staes een cheque van 500 euro overhandigd.

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 23 juni9.30u Gebedsviering.Zondag 26 juni9.30u Woord en Communieviering. Diaken M. Bastiaansen. Zang Jacobuskoor. Mis-dienaars Noa en Bente. Lector Corry. Kos-ter P. Berghout. Collectanten R. van Ham en J. Dingemans. Gebedsintenties: Govert Laros. Collecte voor eigen kerk.Donderdag 30 juni9.30u Gebedsviering.JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 26 juni9.30u Zinnige zondag. Voorganger: Pastor Mariëlle Bossers.11.00u Eucharistieviering. Voorganger:

Pastoor Peter de Rooij. M.m.v. Amicante. Misintenties: Henny Panis e.v. Antoinetta Hennij v.d. Heijden (jgt); Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr Willem v. Fessem; Overl. fam. v. Fessem de Graaf; Regina v Kraaij, namens ouders, kinderen en kleinkinderen; Ad v.d. Noort e.v. Kees v. Beers; Cor Broe-ders e.v. Toos Stoop; Christoffel v. Dorst en Elisabeth Franken; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Sjel Gabriels.Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 25 juni19.00u Eucharistieviering met koor ZBH. Voorgangers pastor P. de Rooij en M. Bas-tiaansen. Intentie: Lambertus v. Geel en Johanna Kortsmit; Nellie Damen-v.d. Dam; Jacobus en Wilhelmina v. Minderhout-v. Geel; jgt. Bets Beljaars-v. Oorschot.PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEKPROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 26 juni9.30u ds. F. den Harder. Organist mevr. M. de ManGEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nl

Zondag 26 juni09.30u Ds. Z. van Hijum, viering Heilig Avondmaal16.30u Ds. A. van Vugt (Eindhoven)GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 26 juni10.00u Ds. P. SchellingHERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 26 juni10.00u ds. G.C. BuijsHERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 26 juni10.00u Ds.J.T.de Koning uit Alphen a/d Rijn18.30u Ds.A.SlingerlandGEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 26 juni10.00 en 16.30u ds. D.C. Groenendijk. Mid-dagdienst: Zingend Geloven dienstPAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes

de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 23 juni19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 24 juni10.00u de Blomhof, viering.14.00u Basiliek, huwelijksviering Marck Gelens en Tamara Maas.Zondag 26 juni11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Basiliek, eucharis-tieviering. Voorgangers: pastoor M. Pra-sing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Ad Dam e.v. Riet Dam-Kalis (jgt); Jan Hop-staken; Jan v. Hoek (jgt); Jan v.d. Klundert (verj.); Bets v.d. Klundert-Nuijten.14.00u Basiliek. 60 jarig huwelijk fam. De

Bont.Dinsdag 28 juni19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing.Donderdag 30 juni19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 1 juli10.00u Hellemonskapel. Eerste vrijdagvie-ring van de maand. Bijzondere intentie.Dopelingen: Op zondag 19 juni zijn Cora Jacobs en Evi Romme gedoopt. We wen-sen beide families van harte proficiat.Winkel en museum: De winkel en het museum v.d. Basiliek zijn dagelijks ge-opend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereik-baar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 26 juni10.00u Ds. F.C. de Ronde De Dorpskerk Flame10.00u Ds. F.C. de Ronde De Ontmoetings-kerk ZangdienstPROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 26 juniAfsluiting seizoen Jeugdkerk, 10.00u Koe-pelkerk Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

FIJNAART - Op het terrein van de Jeu de Boulesclub Fijnaart werd op za-terdag 11 juni een benefiet-toernooi gespeeld om geld in te zamelen voor het ALS fonds.

Deze spierziekte maakt veel slachtoffers en één daarvan is lid Jan Mouthaan. Hij is ook de initiatiefnemer van dit toernooi en wist de club enthousiast te maken voor zijn plan. Vervolgens werden er sponsors gezocht en gevonden en leden van de Jeu de boules-verenigingen in de omgeving werden uitgenodigd deel te nemen aan dit toernooi. Jan en Ina Mouthaan zelf mobili-seerden familie en vrienden, en zo stonden er op die zaterdagmiddag 54 spelers en speelsters op het terrein. Zij stonden klaar om aan het toernooi te beginnen. Leden van de club bemanden de bar en zorgden voor aankleding van het terrein en muzi-kale omlijsting. Jan zelf kon vanwege zijn gezondheidstoestand niet vanaf het begin aanwezig zijn. Hij arriveerde halverwege de middag , samen met zijn vrouw en zijn komst maakte heel wat emoties los bij Jan, zijn vrouw en gezin en bij alle andere aanwezigen. Het toernooi, waaraan geoe-fende spelers en speelsters deelnamen,

maar ook mensen die nog nooit een jeu de boules-bal in de hand hadden gehad, verliep vlekkeloos en het was duidelijk merkbaar dat dit geen gewoon toernooi was waar om de prijzen werd gestreden. Iedereen besefte waar dit om ging en voor wie dit werd gedaan. Na het toernooi wer-den er toch nog wel prijzen uitgedeeld. De nummer 1 kreeg een dinerbon en er wer-den nog enkele prijzen verloot. Hierna was het tijd voor het belangrijkste moment van de dag, want wat zou het hebben opge-bracht voor het ALS fonds? De voorzitter bedankte in zijn speech alle sponsors, vrij-willigers en aanwezigen en Ina, de vrouw van Jan, werd in de bloemetjes gezet. Hierna kon het bedrag bekend worden ge-maakt en was er alom trots, verbazing en emotie. Het eindbedrag was maar liefst € 2355,-. De penningmeester kon later daar nog wat verlate donaties aan toevoegen, zodat het bedrag ver boven de € 2.500,- uitkwam. Dit bedrag zal in naam van Jan aan het ALS fonds worden overgemaakt.Het bestuur en de leden van de Jeu de Boulesclub zijn trots op het feit dat een klein clubje dit voor elkaar heeft gekregen en vereerd dat ze dit voor Jan en alle ALS-patiënten mochten doen.

Jeu de Boules Club houdt een benefiet-toernooi

Jan Mouthaan ontvangt de cheque voor het ALS fonds

ZEVENBERGEN - Voor de 1e maal de Red River-van Eck Bokaal op zondag 26 juni van HSV het Alvertje.

Een koppelwedstrijd die gevist wordt op het terrein van Red River-van Eck, gelegen

aan de Mark. Huizersdijk in Zevenbergen. Leden van HSV het Alvertje en introducé gaan de strijd met elkaar aan, maar het is bovenal gezellig. Ga gerust eens kijken, de koffie en cake staan klaar. Er wordt gevist van 08.00-13.00u.

Primeur bij HSV het Alvertje

Page 25: Moerdijkse Bode 22-06-2016

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE lENTE rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected]

www.garageboxentehuur.NUBergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek

/ Breda

0164 – 687235

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

Definitief AFSLANKEN

Stop Nu mEt RoKEN

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

Voegwerk!vakbekwame

voegerzoekt voegwerk

06-55887266

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Tel. 06 21 53 46 07

Lelies 2 bossen € 5,=

Alstroemeria€ 2,= per bos

Zomerboeket € 5,=

XXL VLooien- m a r k ta.s. zondag

26 juni

kunst-ijsbaanTerheijdenseweg 5064826 AB BREDAGROOTSTE MARKT OOIT IN BREDA GEHOUDEN!

inFo 0161-456291oPen 10.00 - 17.00 uur

Reparatie, Onderhoud en Verkoop

Laptops uit voorraad leverbaar

0165 548 628 • [email protected] 21 4751 AH Oud Gastel

www.TOTAAL-ONDERHOUD.comafbouw-verbouw-onderhoud-advies

Tel; 0621-881435Mail: [email protected]

DE MOOISTE REIS MAAKT U MET PELIKAAN

goede reis

Haveneind 2, 4761 BZ Zevenbergen www.pelikaanreizen.nl

13 juli 2016Start 18.30 uur

Informatieavond

Laat u informeren over deze unieke groepreisonder het genot van een hapje en een drankje

• Aanvang 18.30 uur• Uitgebreide presentatie van diverse Suriname-experts• Stel direct uw vragen en ontvang tips van onze reisspecialisten• Reisdatum: 12-26 maart 2017, begeleid door een reisspecialist van Pelikaan Reizen

Meld u aan vóór maandag 11 juli via [email protected] of bel 088 -735 45 55

Pelikaanneemt u mee naar...

Suriname

MO SYI IN

SURINAME!

(Tot ziens in

Suriname)

hartstichting.nl

Page 26: Moerdijkse Bode 22-06-2016

vacatures

PaGINa 26

ZEVENBERGEN - Het 3e team van BV Groene Ster seizoen 2015/2016 heeft meegedaan met het Nederlands Kam-pioenschap voor Regioteams in Zutpen afgelopen weekend.

Nadat zij kampioen waren geworden in de 2e klasse van de competitie en zij ook kam-pioen waren geworden bij de Regio kampi-oenschappen, hadden zij zich geplaatst voor dit NK.Zaterdag 18 juni was het dan zover: het Ne-derlands Kampioenschap voor Regioteams. Team 3 ging vol goede moed richting Zutphen voor dit kampioenschap. De 1e wedstrijd in hun poule was tegen BC Rianto uit Zutphen. Tony, Jeroen, Demi en Iris hadden niet over-dreven veel moeite met deze tegenstander en wisten hun 1e wedstrijd te winnen met 5-0. Daarna volgde BC Barneveld uit Barneveld, de 2e tegenstander in de poule. Deze tegen-stander was toch wel van een ander kaliber en helaas gingen de mix en de vrouwenenkel verloren. Toch wist team 3 er nog alles uit te halen, zodat ze deze wedstrijd uiteinde-lijk toch nog met 3-2 wisten te winnen. Om 20.00u. volgde de 3e poulewedstrijd. Deze keer mochten zij het opnemen tegen Bahosa BC uit Hoogezand. Zonder nog over de vorige wedstrijd na te denken, gingen zij van start en gelukkig verliep deze wedstrijd een stuk soepeler. Zij wisten deze wedstrijd met een mooie 5-0 naar zich toe te trekken. Zij waren

nu de 1e van de poule en mochten de volgen-de dag terugkomen voor de halve finale. Zon-dag 19 juni, de halve finale stond op punt van beginnen. Deze wedstrijd moesten zij tegen BC Trilan uit Landgraaf. Beide teams gingen er volop voor, maar helaas voor Groene Ster gingen de mix en de damesenkel in 3 sets verloren. Gelukkig wist Jeroen zijn single te winnen en was alles nog mogelijk. Bij de da-mesdubbel ging het lang gelijk op, maar toch konden de dames deze wedstijd niet in winst omzetten. Ondanks dat de wedstrijd al ver-loren was, hebben de heren hun dubbel nog wel weten te winnen en werd de wedstrijd met 3-2 verlore. Helaas geen finale, maar nog wel een wedstrijd spelen voor de 3e en 4e plaats. Deze wedstrijd werd in de middag gespeeld tegen BC TopFlight uit Hoofddorp. Demi en Tony begonnen met de mix. Deze liep niet echt lekker en ging in 2 sets verloren. Geen fijne start, maar er waren gelukkig nog 4 wedstrijden te gaan. De singles gingen geluk-kig wat beter en zowel Iris als Jeroen wisten deze te winnen. Daarna moesten de heren- en damesdubbel nog gespeeld worden. Dat de vermoeidheid een beetje toe ging slaan was wel te merken, want beide dubbels wer-den uiteindelijk in 3 sets gewonnen. Daarmee sloot team 3 de laatste wedstrijd af met een 4-1 winst en werden zij 3e in de 2e klasse van Nederland. Top prestatie. BV Groene Ster wilt team 3 daarom feliciteren met deze mooie 3e plek op het NK voor Regioteams.

Team 3 derde bij het NKBadminton Groene Ster nieuws

STANDDAARBUITEN - Lilianne Sweere uit Standdaarbuiten heeft deelgenomen op zaterdag 18 juni aan haar 1e open-water-wedstrijd van dit seizoen. Op de agenda stond de Twenterand Kanaal-race in Vriezenveen.

Lilianne besloot om samen met teamgenoot Lindi Verkooijen de 10 km. vrije slag aan te gaan. Lindi heeft deze afstand al vaker ge-zwommen, maar voor Lilianne was dit de 1e keer. Lindi was zeer tevreden met haar eind-tijd van 2 uur 27 minuten en 5 seconden, Lili-anne zat net boven haar streeftijd, maar was wel tevreden dat ze haar 1e 10 km .ooit had uitgezwommen (3uur 3min 20sec).Yasmine Bartelds had 2 starts en viel ook 2 maal in de prijzen. Op de 1km. vrije slag werd ze 2e bij de masters 20+. Daarnaast zwom

ze de 500m. schoolslag individuele tijdrace (men start dan alleen, i.p.v. met een groep) en op deze afstand werd ze 3e. Vincent Der-maux zwom de 1000m. vrije slag en finishte als 1e. Ook zwom hij zelfs nog de 1000m. schoolslag masters 20+. Dit is een unicum, aangezien Vincent nooit zo’n lange afstand in schoolslag zwemt. Maar overgehaald door zijn teamgenoot Jordy Jongenelen, werd hij toch mooi 2e. Jordy werd 1e op deze afstand. Jordy zwom verder de 2km. schoolslag senio-ren, wat hem de 3e plaats opleverde en op de 500m. schoolslag (individuele tijdrace), wist hij als 2e aan te tikken achter concurrent Pie-ter Pijnenburg. Aankomend weekend staan Vianen (zater-dag 25 juni) en Stadskanaal (zondag 26 juni) op het programma. Meer info op www.zc-aquadream.nl

Lilianne Sweere maakt debuut op de 10 km vrije slag

Openwater-team met rechts op de foto Lilianne Sweere

WLLEMSTAD - Tweede 65+ - Vutters-wedstrijd van HSV De Veste, vervist op donderdag 9 juni in de Tonnekreek en de uitslag van de 1e Zomeravondwedstrijd vervist op dinsdag 14 juni in de Tonnek-reek.

Uitslag 9 juni: 1. A. Leest, 7.150gr., 2. B. Heijstek, 5.450gr., 3e G. de Wit, 4.550gr., 4.

W. Blokland, 2.600gr., 5. G. den Hollander, 1.500gr., 6. K. Tak, 1.200gr Vier vissers zonder vis. Uitslag 14 juni: 1. B. Heijstek, 4.650gr., 2. M. Dubbelman, 4.000gr., 3. L. Verheijen, 3.600gr., 4. G. van Poppel, 3.100gr., 5. A. Hülstein, 1.650gr., 6. A. Seters, 1.450gr., 7. J. Korteweg, 900gr., 8. G. de Wit, 200gr., 9. A. Leest, 50gr., 10. K. Tak, 0gr., B. de Kok, 0gr., L. Maseurs, 0gr., G. den Hollander, 0gr.

HSV De Veste

ZEVENBERGEN - De leden Zevenbergen en ELKV heb-ben de afsluiting van het seizoen gevierd afgelopen weekend.

Op zaterdag 18 juni was er een zeskamp met eten en op zon-dag 19 juni een kleine competitie koppelschieten. Dit alles heeft plaatsgevonden op het veld van Zevenbergen en het was goed georganiseerd door de beide verenigingen. Gezel-lig was het zeker en er was een sportieve strijd. Uitslagen zullen ze niet vermelden, maar ze konden wel zien dat de jeugd zich kranig heeft geweerd en menig senioren tweetal wisten te overwinnen . Al met al en mooie afsluiting van een bewogen jaar, waarin beide verenigingen steeds meer ge-stalte hebben gegeven aan de samenwerking.

Komend weekend gaat de jeugd van beide verenigingen sa-men op kamp. Ze gaan naar de kampeerboerderij ‘t Moertje, Galgeneind4 in de Moer. De organisatie heeft een gevarieerd programma samengesteld voor de ruim 40 kinderen die mee zullen gaan. Natuurlijk gaat er ook voldoende deskundige leiding mee om alles in goede banen te leiden.Ze vertrekken vrijdag 24 juni om 18.30u. vanaf het ELKV Clubhuis aan de Olympiade . Op zondagmiddag 26 juni wordt iedereen weer terug verwacht en is het seizoen echt voorbij. Het enige wat ze niet zelf in de hand hebben is het weer, dus ze hopen dat de weergoden ze gunstig gezind zullen zijn. Mocht men nog meer willen weten over beide verenigingen, kijk dan eens op www.kvzevenbergen.nl en www.elkv.nl

Zevenbergen/ELKV Korfbal

NOORDHOEK - De inhaalwedstrijd jeu de boules werd zaterdag 18 juni gespeeld, die een week verplaatst was i.v.m het a.l.s toernooi in Fijnaart .

Het werd een erg wisselvallige middag wat het weer betrof. Ondanks dat waren er toch nog 15 leden die de strijd aangin-gen met elkaar. Drie van hen wisten alle partijen te winnen. Uitslag: 1. Lies Krijnen 319p., 2. Tonny van de Luijtgaarden

315p., 3. Roel Nelemans 313p., 4. Frans van Laarhoven 210p., 5. Leentje Krijnen 208p.Dinsdag 21 juni starten ze met het tête-à-tête om 18.30u. Ie-dereen die zich nog niet heeft opgegeven, is van harte welkom en één of twee weken later meedoen is geen probleem, mocht men evt. verhinderd zijn. Zaterdag 2 juli komen de jeu de bou-lers uit Zevenbergen en zaterdag 9 juli hebben ze de volgende wedstrijd van dit toernooi.

Jeu de boules Noordhoek

Page 27: Moerdijkse Bode 22-06-2016

vacatures

www.verkooyen.nl 0168 - 324918

Vrachtwagenchauffeur gezochtvoor walking floor, containerauto, kipperof tankoplegger

Zoek jij een fulltime of parttime baan of wil je als weekend chauffeur werken? Stuur dan je CV door naar:

[email protected]

Belona B.V. | Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nl

Building your brand with labels

Belona B.V. | Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nl

Building your brand with labels

| Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nlBelona B.V. en Sema Label B.V. zijn twee etikettendrukkerijen, die samen

gevestigd zijn aan de Roosendaalsebaan 39 te Oud Gastel. Met 100 medewerkers produceren wij etiketten voor

diverse uiteenlopende branches en toonaangevende bedrijven.

WIJ ZIJN OP ZOEK Naar NIEuWE mEdEWErKErs:

•FlExOdruKKEr •KErNENsNIJdEr

Voor de uitgebreide omschrijving van deze vacatures, bezoek onze website;

www.belona.nlVoor meer informatie over deze vacatures kunt u eventueel bellen met de afdeling

personeelszaken: Dhr. Kuijpers 0165-519227 of Dhr. Van Vliet 0165-519225.Schriftelijke reacties zien wij bij voorkeur tegemoet op het mailadres: [email protected]

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij een enthousiaste kapper/topstylist met ruime

ervaring? Barst je van kunde & passie die je wilt toepassen

om onze klanten écht te helpen en tevreden te stellen?

Dan ben jij degene die wij zoeken om ‘t team in onze salon

in Etten-Leur te versterken (min. 3 dagen per week).

Ga naar trendhairstylers.nl voor meer informatie!

TOPSTYLIST WANTED!

JOIN US!

Ben je op zoek naar gunstige werktijden in de Horeca-Leisure-Survival?

Wegens uitbreiding NATUURSPEELTUIN de ,,KLEINE BIESBOSCH’’

zijn wij op zoek naar

Enthousiaste allround Horeca - medewerker(ster)

Survival instructeur High Ropelevel 1

Voldoe je aan de volgende voorwaarden- Horecaervaring.- Spontaan, representatief, collegiaal?- Minimaal 18 jaar?- Op zoek naar een afwisselende baan?- Geen 9-5 mentaliteit.- Verantwoordelijkheidsgevoel!- Beschikbaar in de weekenden?

Stuur dan je motivatie en CV voorzien van foto naar [email protected] sollicitatie zonder oprechte motivatie wordt niet op prijs gesteld.

Brugdam 17 - Lage Zwaluwe - www.de-belhamel.nl

Recreatieparadijs

Natuurspeeltuin Ben je op zoek naar gunstige werktijden

in de Horeca-Leisure-Survival?Wegens uitbreiding

NATUURSPEELTUIN de ,,KLEINE BIESBOSCH’’ zijn wij op zoek naar

Enthousiaste allround Horeca - medewerker(ster)

Survival instructeur High Ropelevel 1

Voldoe je aan de volgende voorwaarden- Horecaervaring.- Spontaan, representatief, collegiaal?- Minimaal 18 jaar?- Op zoek naar een afwisselende baan?- Geen 9-5 mentaliteit.- Verantwoordelijkheidsgevoel!- Beschikbaar in de weekenden?

Stuur dan je motivatie en CV voorzien van foto naar [email protected] sollicitatie zonder oprechte motivatie wordt niet op prijs gesteld.

Brugdam 17 - Lage Zwaluwe - www.de-belhamel.nl

Recreatieparadijs

Natuurspeeltuin

Zoek en vind lokale vacatures

Vacatures bij jou in de buurt

Ontvang vacatures

die jij zoekt!Maak gratis een zoekprofiel aan op

www.brabantwerkt.nl

Page 28: Moerdijkse Bode 22-06-2016

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nlDe TelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

ACTION.NL/SUMMER

SUMMERMUST HAVES

159

695219

149

INTEXOPBLAASARTIKELENdiverse varianten

POP-UPTENTopgezet in enkele secondenincl. haringen en scheerlijnenincl. binnentent255x155x95 cmblauw of groen

BUREAUONDERLEGGERo.a. Frozen of Cars38.5x58.5 cm

PRISMAWOORDENBOEKkeuze uit: Nederlands,Nederlands-Engels,Engels-Nederlands,Nederlands-Duits,Duits-Nederlands,Nederlands-Frans of Frans-Nederlands

279

JERSEYHOESLAKENkatoen/polyesterwit, antraciet of blauw90x200 cm

90x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

UNISEXTRAININGSPAK100% polyesterdiverse kleuren en matenvoorraad verschilt per winkel

badslipppers2.49

SOLARLAMPIONLEDdiverse kleurenØ 28 cm

199

299

595

PULSEHOOFDTELEFOONuitstekende geluidskwaliteitsnoerlengte van 150 cmdiverse kleurenmetal-look

229

1995

SPILBERGENKOFFERextra sterkmet TSA slotpolycarbonaatfl ower, block of antraciet50x34x23 cm20"

24"34.95

144

DOVE SHAMPOOOF CONDITIONER diverse variantenshampoo: 250 mlconditioner: 200 ml

795

HARPICTOILETBLOK BLEEKlimoen

249

EHBOVERBANDDOOS

FROZENJURKJE75% katoen/25% polyesterroze of blauwmaten 98-128

SNEAKERSOKKEN50% polyester/42% katoen6% viscose/2% elastaanzwart of witmaten 35-46

2497 PAAR

KINDERSTRANDSET100% katoendiverse varianten en kleurenmaten 98-140

BEE'SBLOEMEN HONING350 gramof acacia 250 gram

169

379

2395

CAMPINGHANGLAMPdiverse kleuren21 leds3 standen

1.58

FROYAKCAMPINGSTOELgepoedercoat sterk stalen framediverse kleurenmet bekerhouderinclusief draagtasen schouderriemopvouwbaar

CAMPINGSTOELTRIPODdiverse kleurenmet draagriem33x33x33 cm

2.29

SELFIESTICKMET FOTOKNOP25-120 cm

2.19

LUXE OF MINI HIGHLIGHTERS6-pack

0.75

KINDERT-SHIRT100% katoendiverse variantenen kleurenmaten 98-140

1.99

MUGGAANTI INSECTENspray of roll on50 ml/50 gram

1.69

INTEXSTRANDBALvinylØ 61 cm

0.55

2-PACK40-DELIG