Moerdijkse Bode 01-07-2015

download Moerdijkse Bode 01-07-2015

of 24

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 01-07-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  1 JULI 2015WEEK 27

  Doorkijkbomen gepland in Voorstraat Fijnaart

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het is echt een startdocument, dus nog geen concreet plan voor dit gebied, zegt wethouder Eef Schoneveld. We moeten dat gewoon met elkaar invullen. Op het moment dat de gemeenteraad het startdo-cument heeft vastgesteld, zullen er diverse avonden worden georganiseerd. Bewo-ners en bedrijven worden dan uitgenodigd om mee te komen praten. Dit proces zal in

  het najaar van start gaan.

  DiversiteitHet gebied ten noorden van Zevenbergen, gelegen tussen de Langeweg (provinciale weg N285), de vloeivelden en sportpark de Knip, heeft een diversiteit aan func-ties. Karakteristiek zijn de Roode Vaart en de silos van de Suikerunie. Ontwikkelaar Koekoek 2 B.V. heeft grondposities in dit gebied en heeft het initiatief genomen tot

  herontwikkeling.

  OmleggingIn het gebied zijn al een aantal ontwik-kelingen gaande. De belangrijkste is de omlegging van de huidige provinciale weg N285 naar het noorden. Begin dit jaar is door de provincie het voorkeurstrac vast-gesteld, waardoor de realisering van de randweg dichterbij is gekomen. De N285 wordt afgewaardeerd op het moment dat de Noordelijke Randweg klaar is, waar-door het gebied ook meer betrokken raakt bij het centrum van Zevenbergen.

  UitdagingenDeze nieuwe Noordelijke Randweg loopt vanaf sportpark de Knip onderlangs de

  noordelijke vloeivelden, doorkruist de Achterdijk en sluit aan op de Oostrand bij de rotonde met de Langeweg. Het gebied binnen de nieuwe randweg is het gebied waarop de focus ligt in de nieuwe visie Zevenbergen-Noord.Er zitten veel facetten aan dit gebied, zegt burgemeester Jac Klijs. Het deel bij de suikerfabriek kan recreatief toeristisch interessant zijn langs het water. Verder ontstaan wellicht mogelijkheden voor woningbouw omdat Caldic verdwijnt. Er liggen daar best wel uitdagingen. Scho-neveld: Maar dat gaan we niet meer deze coalitieperiode realiseren.

  Het startdocument staat op de agenda van de raadsvergadering van 9 juli.

  Herontwikkeling gebied Zevenbergen-NoordBewoners , bedri jven en andere belanghebbenden kunnen meepraten over invul l ing

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk gaat een nieuwe visie opstellen voor Zevenbergen-Noord, rondom de oude suikerfabriek. Het gebied biedt mogelijkheden tot herontwikkeling op het moment dat de Noordelijke Randweg is aangelegd. Een startdocument moet een breed gedragen visie voor het gebied.

  kijk opWWW.internetbode.nl

  ...voor het

  laatste actuele lokale nieuws...

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk en de provincie gaan intensiever samenwerken bij toezicht en handhaving op industrie-terrein Moerdijk. Een speciaal VTH-team Moerdijk (Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving) moet de kans op inciden-ten op het industrieterrein in de toekomst tot een minimum beperken. De Omge-vingsdienst Midden- en West-Brabant co-ordineert de werkzaamheden en voert ze deels ook uit. Dat maakten burgemeester Jac Klijs van Moerdijk en gedeputeerde Johan van den Hout bekend bij de start van een onaangekondigde handhavingsac-tie op industrieterreinen Moerdijk, Dintel-mond en Zwartenberg/Hazeldonk.

  Krachtiger toezicht op industrieterrein

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - Fanfare Oefe-ning Kweekt Kennis (OKK) sluit haar muzi-kaal jaar af met het Midsummer Concert op zondag 5 juli om 14.30 uur. Dat gebeurt in de tuin van de familie Kavelaars aan de Hoofdstraat 46 in Zevenbergschen Hoek. De middag start met een optreden van opleidingsorkest Dynamite. Ook de leer-lingen van fanfare OKK en probeerorkestje Animato! brengen een stukje muziek onder leiding van OKK dirigent Erik Rozendom. Het Midsummer Concert krijgt een bijzon-der feestelijk tintje door de huldiging van jubilaris Wil Kortsmit. Tenslotte sluit fan-fare Oefening Kweekt de muzikale middag af. De toegang is gratis.

  Midsummer Concert van fanfare OKK

  Gemeenteraad wil zwembaden open houden

  Notenkrakers hebben eer van hun werkPubliek verdringt z icht rond podia t i jdens Zomerfest ival

  ZEVENBERGEN - De Notenkrakers hadden zondag eer van hun werk met de organisatie van het 14e Notenkrakers Zomerfestival. Op alle pleinen en straten in het centrum van Zeven-bergen verdrong het publiek zich rond de podia, waar 40 bands met 650 muzikanten lieten horen wat ze muzikaal in hun mars hadden. Ook kon er gekeken worden naar de dansen van de meisjes en jongens van dansstudio Tamara. FOTO TIES STEEHOUWER

  KLUNDERT/ZEVENBERGEN - Op de Voor-straat in Klundert is zaterdagnacht een 45-jarige vrouw uit Zevenbergen ernstig mishandeld. Het slachtoffer liep daarbij vermoedelijk een gebroken neus en oog-kas op. Een 47-jarige man uit Klundert is aangehouden voor de mishandeling. De aanleiding lag vermoedelijk in de relati-onele sfeer. Dader en slachtoffer waren elkaar tegen gekomen in een horecage-legenheid. Buiten ontstond kort na 02.00 uur een woordenwisseling, waarna de man de vrouw meerdere malen sloeg. De Zevenbergse moest in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld. De verdachte kon later worden aangehouden.

  Man slaat vrouw het ziekenhuis in

  MOERDIJK DORP - Zaterdag is het tijde-lijke voetbalveldje aan de Julianastraat in Moerdijk dorp opnieuw in gebruik ge-nomen. Bij de start van de bouw van de nieuwe Ankerkuil is het voetbalveld tijde-lijk verplaatst naar de ruimte aan de Julia-nastraat. Het grasveld had echter nog niet de gewenste kwaliteit. De afgelopen tijd is daar aan gewerkt. Het veld is gegaliseerd en opnieuw ingezaaid en ligt er inmiddels weer goed bij. Zaterdag kon het veldje weer worden bespeeld en werd het offici-eel weer in gebruik genomen. Om de in-gebruikname te vieren werd een 4-tegen-4 voetbaltoernooitje georganiseerd voor de jeugd en voor volwassenen.

  Trapveldje Moerdijk dorp weer in gebruik genomen

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  ZOMERKNALLER

  VLAAIPUNTEN met room en bavaroisen versfruit, aardbeien, kersen, peren, ananasof perzikNU 4 VOOR MAAR 5.00 DESEM CIABATTA LEKKERRRRR

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Vr u en dr u, want lokaal nieuws maken we samen

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR ANJA BOUWMAN

  In die vergadering bleek dat de commis-sieleden niets voelen voor het voorstel van het college om t Volkerakkertje in Fijnaart en de Bosselaar in Zevenbergen per 1 ja-nuari 2016 te sluiten. In Fijnaart moet het burgerinitiatief de kans krijgen zich te be-wijzen, vinden alle fracties. De Bosselaar moet worden verduurzaamd. Burgemees-ter en wethouders noemden de business case voor het behoud van t Volkerakkertje eerder te zwak. De Niervaert zou volgens hen open kunnen blijven, tot er een nieuw zwembad is gebouwd.

  NieuwbouwWe zijn niet toe aan een nieuw bad, zei Dsire Brummans van het CDA echter. En daarmee verwoordde ze het standpunt van de meeste fracties. Die willen nieuwbouw minstens tien jaar uitstellen. Alleen de ChristenUnie en de VVD veegden het plan voor nieuwbouw niet van tafel. Ook zij willen de bestaande baden open houden, maar willen daarnaast verder onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw.

  Danny Dingemans (VVD): Wel moet on-derzocht worden of grootscheepse renova-tie van de Niervaert niet fi nancieel gunsti-ger is dan een geheel nieuw bad. Hij wil daarmee niet zoals de overige partijen tien jaar wachten, maar nu al stappen zetten voor over vijf jaar.

  Ons BadAlleen het collegevoorstel om het Buiten-diep is Willemstad over te dragen aan de Stichting Ons Bad vond bijval bij de frac-ties. Ons Bad is al langer bezig met de voorbereidingen van overname. De stich-ting heeft inmiddels zon negentig vrijwil-ligers verzameld die zich in willen zetten voor het buitenbad. Ook zijn er contacten met exploitanten.

  TegenvoorstelDe fracties zullen in de gemeenteraad van donderdag 9 juli met een tegenvoorstel komen. Daarbij zullen zij onderling nog uit moeten maken of er geld beschikbaar moet komen voor meer onderzoek naar nieuwbouw, dan wel naar de mogelijkhe-den van renovatie van de Niervaert.

  SchoolzwemmenBennie Blom van de SP vroeg aandacht voor het schoolzwemmen. Hij wil dat de gemeente onderzoekt of investeren in schoolzwemmen de exploitatielasten van

  de zwembaden omlaag kan brengen. De discussies over de toekomst van de zwembaden is al ruim een half jaar aan de gang. Zoals voorzitter van de commissie Wim de Pijper aangaf, zal er nu snel een

  besluit moeten worden genomen, omdat de gemeente anders organisatorisch in de knoei komt. De contracten met de huidige exploitant lopen immers eind van het jaar af.

  Gemeenteraad steunt actievoerders: baden blijven openProtestdemonstrat ie tegen slui t ing zwembaden

  Op allerlei mogelijke manieren werd voorafgaand aan de vergadering buiten actie gevoerd. FOTO ANJA BOUWMAN

  ZEVENBERGEN - Met spandoeken, strijdliederen, een theateract en de overhandiging van bijna 7.000 handtekeningen, lieten inwoners uit Fijnaart, Klundert en Zevenbergen vorige week hun stem horen tegen de sluiting van de zwembaden in hun kern. De protestmanifestatie voor het gemeen-tehuis werd gehouden v