Moerdijkse Bode 11-11-2015

of 24 /24
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 11 NOVEMBER 2015 WEEK 46 Centrum van Zevenbergen krijgt tweede supermarkt MOERDIJK - SOVAK is met ingang van deze maand gestopt met de ambu- lante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Prisma heeft deze ondersteuning aan de nagenoeg 90 be- trokken cliënten per 1 november over- genomen. Bij ambulante ondersteuning gaat het onder andere om het zelf bij- houden van een huishouden, het onder- houden van sociale contacten, omgaan met post en financiën en het ondersteu- nen van contacten met instanties. De beslissing van SOVAK om te stoppen met deze vorm van ambulante begeleiding is een strategische keuze. De dienstverleningsor- ganisatie gaat zich nog meer toeleggen op haar kernactiviteit, namelijk de ondersteu- ning aan cliënten met een verblijfsindicatie voor 24-uurs zorg in het kader van de Wet langdurige Zorg (WLZ). Continuïteit Prisma biedt evenals SOVAK zorg en onder- steuning aan mensen met een (verstandelij- ke) beperking in Noord-Brabant. De cliënten van SOVAK kunnen in de toekomst dan ook op kwalitatief goede ondersteuning blijven rekenen.Ook de tien medewerkers die deze cliënten nu ondersteunen zijn van harte welkom bij Prisma. Omdat het merendeel van de medewerkers mee gaat naar Prisma is de continuïteit van zorg gegarandeerd, hetgeen voor de betrokken cliënten heel erg belangrijk is. De medewerkers die niet mee gaan krijgen een alternatief binnen SOVAK aangeboden. Ambulante ondersteuning van SOVAK naar Prisma DOOR RIA VAN MEIR Na de positieve berichten uit Den Haag over de aantrekkende economie ziet West- Brabant nu ook voorzichtig tekenen van herstel. Voor het eerst sinds de economi- sche crisis daalt het aantal mensen met een werkeloosheidsuitkering. In juni 2015 is het aantal WW-uitkeringen met één pro- cent afgenomen tegenover dezelfde peri- ode een jaar eerder. Dat is weliswaar la- ger dan het landelijke gemiddelde van vijf procent, maar een stuk positiever stijging van veertien procent tussen juni 2013 en juni 2014. In juni 2015 zat ruim vijf procent van de West-Brabantse beroepsbevolking thuis met een WW-uitkering. Bergen op Zoom (6,6 procent), Roosendaal (6,1 pro- cent), Oosterhout (5,7 procent), Etten-Leur (5,6 procent), Halderberge (5,6 procent), Rucphen (5,5 procent) en Steenbergen (5,5 procent) zaten daar nog boven. Het hoge aantal WW’ers komt onder meer door de sluiting van Philip Morris, Tetra Pack en Philips Lightning. Bijstand Iets meer dan de helft van de WW’ers vindt uiteindelijk een baan, maar met name 50+’ers slagen er vaak niet in om weer terug aan de slag te gaan. Zij komen vaak terecht in de bijstand, tot 1 januari 2015 nog de Wet Werk en Bijstand, nu de Participatiewet. Eind 2014 telde de gemeente Bergen op Zoom relatief de meeste WWB’ers met 4,5 procent, gevolgd door 4,3 procent WWB’ers in Breda. Ook als het gaat om Wajong’ers is Bergen op Zoom koploper met 2,3 procent van de beroepsbevolking. In Roosendaal heeft 2,1 procent van de beroepsbevolking een Wa- jonguitkering. Groeiversnelling nodig Hoewel het aantal vacatures weer iets toeneemt, met name in de detailhandel, zakelijke diensten, industrie en de sector zorg & welzijn, telt West-Brabant nog steeds 33.780 werklozen. “Een groeiver- snelling van het aantal nieuwe banen is nodig om het herstel op de arbeidsmarkt een flinke oppepper te kunnen geven. We komen van ver, zijn goed op weg, maar moeten de vinger goed aan de pols hou- den”, beseft Irvensen. Aantal werkloosheidsuitkeringen neemt toe Gemiddeld juist afname in regio West-Brabant MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk moesten het afgelopen jaar meer mensen een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit het rapport Regio in Beeld van UWV West-Brabant. Gemiddeld genomen nam het aantal WW’ers in West-Brabant juist af met één procent. Toch is er vol- gens Niek Iversen, regiomanager bij het UWV, geen reden tot paniek. “We zijn de juiste weg ingeslagen om het landelijke voorzichtige optimisme in deze regio waar te maken.” ZEVENBERGEN - De gemeenteraad van Moerdijk heeft donderdagavond inge- stemd met de invoering van terrassentax voor de horeca. Dit ondanks een motie namens Burger Belangen Moerdijk (BBM), PvdA, VVD en fractie Joosten, die met acht tegen 17 stemmen sneuvelde. De terras- sentax gaat in per 1 januari 2016 en geldt in de praktijk voor terrassen groter dan 25 m2. Voor terrassen in de grootte van 26 tot 50 m2 bedragen de kosten 150 euro per jaar en voor die vanaf 51 m2 275 euro per jaar. Overigens gaat het alleen om com- merciële horecabedrijven. Sportkantines bijvoorbeeld zijn uitgezonderd van de re- gel. Raad akkoord met terrassentax in 2016 ZEVENBERGSCHEN HOEK - Na goed over- leg tussen de gemeente Moerdijk, de Pro- vincie Noord-Brabant en busmaatschappij Arriva is het gelukt om een oplossing te vinden voor de onzekerheid die ontstaan was rondom de bereikbaarheid met de bus van en naar de kern Zevenbergschen Hoek. Er komt een nieuwe bushalte aan de provinciale weg ter hoogte van de Drie Hoefijzerstraat. De buurtbus die door Ze- venbergschen Hoek komt zal de inwoners naar deze locatie gaan rijden. Wethouder Thomas Zwiers is opgelucht: “Ik ben blij dat na de vele inspanningen vanuit alle partijen het toch is gelukt om deze voorzie- ning te behouden.” Nieuwe bushalte in Zevenbergschen Hoek KLUNDERT - Op donderdag 19 november organiseert de afdeling Klundert van de Zonnebloem een muziekquiz. Deze activi- teit wordt gehouden in gebouw De Ring aan de Kerkring. De Zonnebloem, afdeling Klundert, richt zich op mensen met een fysieke beperking. De muziekquiz is een nieuw evenement, waarbij de muziekken- nis van de deelnemers op een sportieve manier zal worden getest. Aan de quiz, die om 13.00 uur begint, zijn leuke prijzen ver- bonden en er vindt ook een loterij plaats gedurende de pauze. Mensen die zich op willen geven kunnen zich schriftelijk aan- melden bij Sylvia Endeman, Kerkring 23, 4791 HG Klundert. De Zonnebloem houdt muziekquiz MOERDIJK - Het college van burgemees- ter en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft de subsidie over 2014 voor de Stichting Cultuur Moerdijk definitief vastgesteld op 27.000 euro omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. On- der andere exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cul- tuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatieve programma’s voor het basisonderwijs. Tevens reikt de Stichting Cultuur Moerdijk jaarlijks de Cul- tuurprijs uit. 27 mille voor Stich- ting Cultuur Moerdijk Rommelvlietdag brengt geld op voor speelmaterialen Oliebollen vliegen de pan uit bij Oranjevaan Muziekvereniging spekt de kas voor opvoering musical FIJNAART - Het nieuwe oliebollenseizoen van Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart kende afgelopen zaterdag een vliegende start. Enkele uren nadat de eerste exemplaren in het vet lagen, kon het bordje ‘uitverkocht’ worden opgehangen. In totaal werden 1.950 oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst van de oliebollenacties gaat dit seizoen naar Ciske de Rat De Musical, die de 125-jarige muziekvereniging Oranjevaan in maart volgend jaar drie keer op de planken brengt. De jonge Ciske (Jannes Matthee) hielp zaterdag mee met het bakken van de oliebollen. De kaartverkoop van de productie gaat komende vrijdag officieel van start. FOTO MUZIEKVERENIGING ORANJEVAAN Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur www.goudwisselkantoor.nl Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 11-11-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 11-11-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

11 NOVEMBER 2015WEEK 46

Centrum van Zevenbergen krijgt tweede supermarkt

MOERDIJK - SOVAK is met ingang van deze maand gestopt met de ambu-lante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Prisma heeft deze ondersteuning aan de nagenoeg 90 be-trokken cliënten per 1 november over-genomen. Bij ambulante ondersteuning gaat het onder andere om het zelf bij-houden van een huishouden, het onder-houden van sociale contacten, omgaan met post en financiën en het ondersteu-nen van contacten met instanties.

De beslissing van SOVAK om te stoppen met deze vorm van ambulante begeleiding is een

strategische keuze. De dienstverleningsor-ganisatie gaat zich nog meer toeleggen op haar kernactiviteit, namelijk de ondersteu-ning aan cliënten met een verblijfsindicatie voor 24-uurs zorg in het kader van de Wet langdurige Zorg (WLZ).

ContinuïteitPrisma biedt evenals SOVAK zorg en onder-steuning aan mensen met een (verstandelij-ke) beperking in Noord-Brabant. De cliënten van SOVAK kunnen in de toekomst dan ook op kwalitatief goede ondersteuning blijven rekenen.Ook de tien medewerkers die deze cliënten nu ondersteunen zijn van harte welkom bij Prisma. Omdat het merendeel

van de medewerkers mee gaat naar Prisma is de continuïteit van zorg gegarandeerd, hetgeen voor de betrokken cliënten heel erg

belangrijk is. De medewerkers die niet mee gaan krijgen een alternatief binnen SOVAK aangeboden.

Ambulante ondersteuning van SOVAK naar Prisma

DOOR RIA VAN MEIR

Na de positieve berichten uit Den Haag over de aantrekkende economie ziet West-Brabant nu ook voorzichtig tekenen van herstel. Voor het eerst sinds de economi-sche crisis daalt het aantal mensen met een werkeloosheidsuitkering. In juni 2015 is het aantal WW-uitkeringen met één pro-cent afgenomen tegenover dezelfde peri-

ode een jaar eerder. Dat is weliswaar la-ger dan het landelijke gemiddelde van vijf procent, maar een stuk positiever stijging van veertien procent tussen juni 2013 en juni 2014. In juni 2015 zat ruim vijf procent van de West-Brabantse beroepsbevolking thuis met een WW-uitkering. Bergen op Zoom (6,6 procent), Roosendaal (6,1 pro-cent), Oosterhout (5,7 procent), Etten-Leur (5,6 procent), Halderberge (5,6 procent),

Rucphen (5,5 procent) en Steenbergen (5,5 procent) zaten daar nog boven. Het hoge aantal WW’ers komt onder meer door de sluiting van Philip Morris, Tetra Pack en Philips Lightning.

BijstandIets meer dan de helft van de WW’ers vindt uiteindelijk een baan, maar met name 50+’ers slagen er vaak niet in om weer terug aan de slag te gaan. Zij komen vaak terecht in de bijstand, tot 1 januari 2015 nog de Wet Werk en Bijstand, nu de Participatiewet. Eind 2014 telde de gemeente Bergen op Zoom relatief de meeste WWB’ers met 4,5 procent, gevolgd door 4,3 procent WWB’ers in Breda.

Ook als het gaat om Wajong’ers is Bergen op Zoom koploper met 2,3 procent van de beroepsbevolking. In Roosendaal heeft 2,1 procent van de beroepsbevolking een Wa-jonguitkering.

Groeiversnelling nodigHoewel het aantal vacatures weer iets toeneemt, met name in de detailhandel, zakelijke diensten, industrie en de sector zorg & welzijn, telt West-Brabant nog steeds 33.780 werklozen. “Een groeiver-snelling van het aantal nieuwe banen is nodig om het herstel op de arbeidsmarkt een flinke oppepper te kunnen geven. We komen van ver, zijn goed op weg, maar moeten de vinger goed aan de pols hou-den”, beseft Irvensen.

Aantal werkloosheidsuitkeringen neemt toeGemiddeld juist afname in regio West-Brabant

MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk moesten het afgelopen jaar meer mensen een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit het rapport Regio in Beeld van UWV West-Brabant. Gemiddeld genomen nam het aantal WW’ers in West-Brabant juist af met één procent. Toch is er vol-gens Niek Iversen, regiomanager bij het UWV, geen reden tot paniek. “We zijn de juiste weg ingeslagen om het landelijke voorzichtige optimisme in deze regio waar te maken.”

ZEVENBERGEN - De gemeenteraad van Moerdijk heeft donderdagavond inge-stemd met de invoering van terrassentax voor de horeca. Dit ondanks een motie namens Burger Belangen Moerdijk (BBM), PvdA, VVD en fractie Joosten, die met acht tegen 17 stemmen sneuvelde. De terras-sentax gaat in per 1 januari 2016 en geldt in de praktijk voor terrassen groter dan 25 m2. Voor terrassen in de grootte van 26 tot 50 m2 bedragen de kosten 150 euro per jaar en voor die vanaf 51 m2 275 euro per jaar. Overigens gaat het alleen om com-merciële horecabedrijven. Sportkantines bijvoorbeeld zijn uitgezonderd van de re-gel.

Raad akkoord met terrassentax in 2016

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Na goed over-leg tussen de gemeente Moerdijk, de Pro-vincie Noord-Brabant en busmaatschappij Arriva is het gelukt om een oplossing te vinden voor de onzekerheid die ontstaan was rondom de bereikbaarheid met de bus van en naar de kern Zevenbergschen Hoek. Er komt een nieuwe bushalte aan de provinciale weg ter hoogte van de Drie Hoefijzerstraat. De buurtbus die door Ze-venbergschen Hoek komt zal de inwoners naar deze locatie gaan rijden. Wethouder Thomas Zwiers is opgelucht: “Ik ben blij dat na de vele inspanningen vanuit alle partijen het toch is gelukt om deze voorzie-ning te behouden.”

Nieuwe bushalte in Zevenbergschen Hoek

KLUNDERT - Op donderdag 19 november organiseert de afdeling Klundert van de Zonnebloem een muziekquiz. Deze activi-teit wordt gehouden in gebouw De Ring aan de Kerkring. De Zonnebloem, afdeling Klundert, richt zich op mensen met een fysieke beperking. De muziekquiz is een nieuw evenement, waarbij de muziekken-nis van de deelnemers op een sportieve manier zal worden getest. Aan de quiz, die om 13.00 uur begint, zijn leuke prijzen ver-bonden en er vindt ook een loterij plaats gedurende de pauze. Mensen die zich op willen geven kunnen zich schriftelijk aan-melden bij Sylvia Endeman, Kerkring 23, 4791 HG Klundert.

De Zonnebloem houdt muziekquiz

MOERDIJK - Het college van burgemees-ter en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft de subsidie over 2014 voor de Stichting Cultuur Moerdijk definitief vastgesteld op 27.000 euro omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. On-der andere exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cul-tuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatieve programma’s voor het basisonderwijs. Tevens reikt de Stichting Cultuur Moerdijk jaarlijks de Cul-tuurprijs uit.

27 mille voor Stich-ting Cultuur Moerdijk

Rommelvlietdag brengt geld op voor speelmaterialen

Oliebollen vliegen de pan uit bij OranjevaanMuziekvereniging spekt de kas voor opvoering musical

FIJNAART - Het nieuwe oliebollenseizoen van Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart kende afgelopen zaterdag een vliegende start. Enkele uren nadat de eerste exemplaren in het vet lagen, kon het bordje ‘uitverkocht’ worden opgehangen. In totaal werden 1.950 oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst van de oliebollenacties gaat dit seizoen naar Ciske de Rat De Musical, die de 125-jarige muziekvereniging Oranjevaan in maart volgend jaar drie keer op de planken brengt. De jonge Ciske (Jannes Matthee) hielp zaterdag mee met het bakken van de oliebollen. De kaartverkoop van de productie gaat komende vrijdag officieel van start. FOTO MUZIEKVERENIGING ORANJEVAAN

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

Page 2: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Nog 11 uit voorraad leverbaar

Nog 11 uit voorraad leverbaar

Volkswagen Golf Comfortline Rijklaar vanaf € 23.799Meerprijs Golf Variant € 1.149

ŠKODA Rapid Spaceback 2 Jaar Extra Garantie voor € 149

Auto Borchwerf Bergen op Zoom B.V.Bedrijventerrein Oude Molen | Steenspil 40 Halsteren | 0164 - 650 230

Auto Borchwerf Roosendaal B.V.AutoStrada Borchwerf | Vlierwerf 10Roosendaal | 0165 - 556 888

Audi Centrum RoosendaalIndustrieterrein Borchwerf 2 | Argon 41Oud-Gastel | 0165 - 52 29 50

www.autoborchwerf.nl - [email protected] www.audiroosendaal.nl Wijz

igin

gen,

dru

k- e

n ze

tfou

ten

voor

beho

uden

. Get

oond

e af

beel

ding

en k

unne

n m

eeru

itvo

erin

gen

beva

tten

.

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor u rijk aangeklede auto’s ingekocht; de hier afgebeelde modellen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat we voor u in de aanbieding hebben. Kom langs in november en profi teer mee, want wie jarig is trakteert!

+ 2 jaar Extra

Garantie

4 jaargarantie=

Gratis DSG automaat à

€ 400Voordeel

tot

€ 2.600 Private lease

€ 369 per maand

Nog 15 uit voorraad leverbaar

Private lease

€ 299 per maand

Auto Borchwerf Bergen op Zoom B.V.Auto Borchwerf Roosendaal B.V.

+ 2 jaar Extra

Garantie

4 jaargarantie=€ 2.600 Private

lease € 369 per

maand

Private lease

€ 318 per maand

lease € 369 per

maand

lease € 318 per

maand

4 jaarGratis DSG automaat à

Voordeel tot

Van € 23.262 Voor € 19.999Uw voordeel € 3.263

Audi A1 Adrenalin Inclusief 4 jaar garantie en rijklaar voor € 19.999

Private lease

€ 299 per maand

Uw voordeel € 3.263Uw voordeel € 3.263Uw voordeel € 3.263

Audi Centrum Roosendaal

Nog 11 uit

Wijz

igin

gen,

dru

k- e

n ze

tfou

ten

voor

beho

uden

. Get

oond

e af

beel

ding

en k

unne

n m

eeru

itvo

erin

gen

beva

tten

.

Nog 15 uit rijklaar voor € 19.999

Wijz

igin

gen,

dru

k- e

n ze

tfou

ten

voor

beho

uden

. Get

oond

e af

beel

ding

en k

unne

n m

eeru

itvo

erin

gen

beva

tten

.rijklaar voor € 19.999rijklaar voor € 19.999

ŠKODA Rapid Spaceback 2 Jaar Extra Garantie voor € 149

rijklaar voor € 19.999

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor u rijk aangeklede auto’s ingekocht; de hier afgebeelde modellen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat we voor u in de aanbieding hebben. Kom langs in november en profi teer mee, want wie jarig is trakteert!

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor

Volkswagen Golf Comfortline Rijklaar vanaf € 23.799Meerprijs Golf Variant € 1.149Meerprijs Golf Variant € 1.149

ŠKODA Rapid Spaceback 2 Jaar Extra Garantie voor € 149

Volkswagen Golf Comfortline

Meerprijs Golf Variant € 1.149Meerprijs Golf Variant € 1.149

ŠKODA Rapid Spaceback 2 Jaar Extra Garantie

Audi A1 Adrenalin Inclusief 4 jaar garantie en Inclusief 4 jaar garantie en rijklaar voor € 19.999

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor u rijk aangeklede auto’s ingekocht; de hier afgebeelde modellen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat we voor u in de aanbieding hebben. Kom langs in november en profi teer mee, want wie jarig is trakteert!voor u in de aanbieding hebben. Kom langs in november en profi teer mee, want wie jarig is trakteert!

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor

Wijz

igin

gen,

dru

k- e

n ze

tfou

ten

voor

beho

uden

. Get

oond

e af

beel

ding

en k

unne

n m

eeru

itvo

erin

gen

beva

tten

.rijklaar voor € 19.999rijklaar voor € 19.999

Wijz

igin

gen,

dru

k- e

n ze

tfou

ten

voor

beho

uden

. Get

oond

e af

beel

ding

en k

unne

n m

eeru

itvo

erin

gen

beva

tten

.

Audi A1 Adrenalin Inclusief 4 jaar garantie en Inclusief 4 jaar garantie en rijklaar voor € 19.999rijklaar voor € 19.999

Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor u rijk aangeklede auto’s ingekocht; de hier afgebeelde modellen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat we Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor

Page 3: Moerdijkse Bode 11-11-2015

actualiteit

PaGiNa 3

DOOR PETER HOUTEPEN

De locatie in het gebied Markt, Molen-straat en Doelstraat biedt 3000 m2 aan ruimte voor detailhandel, waarvan voor de supermarkt zo’n 1800 m2 gebruikt wordt. Verder bevat het plan een parkeergarage met 147 parkeerplaatsen waar klanten van de supermarkt gratis kunnen parke-ren, enkele overige winkelunits en ruimte voor horeca aan de heringerichte Markt. Hierboven worden tien appartementen en zeven stadswoningen (twee verdiepingen) gerealiseerd, met een eigen parkeerdek en een daktuin. De entree van de nieuwe supermarkt komt in de Molenstraat, ter hoogte van de Van der Putgang.

Gemengde gevoelensWethouder Jaap Kamp heeft het namens het college over een belangrijke stap in een enorm ingewikkeld en langdurig pro-ces. “En toch ook wel een proces waar we met gemengde gevoelens inzitten. Om het simpele feit dat we hier te maken hebben met mensen die we uit woningen moeten halen om dit allemaal te kunnen realise-ren.” Voor de bouw van de nieuwe super moeten namelijk 23 panden wijken: 20 woningen en drie bedrijfsruimten.

De gemeente Moerdijk investeert bijna 5 miljoen euro in de ontwikkeling van de tweede supermarkt. Dat geld is vooral bedoeld om deze 23 panden aan te kopen. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt, be-taalt de projectontwikkelaar 2,1 miljoen euro aan de gemeente om er te kunnen bouwen.

ZorgvuldigheidVolgens het college versterkt een tweede supermarkt de winkelstructuur in het cen-trum van Zevenbergen en trekt het extra winkelend publiek aan. Verder draagt onder andere de ontwikkeling van een parkeergarage bij aan de totale parkeer-oplossing voor het nieuwe centrum. “De reden dat het zo lang geduurd heeft voor we een besluit hebben genomen, heeft te maken met zorgvuldigheid”, aldus Kamp. “We hadden nogal wat wensen en eisen. In de eerste plaats moest het een super-markt zijn die complementair is aan Albert Heijn. Dus er viel al een belangrijk deel af, want dan kom je uit bij de discounters. In de tweede plaats wilden we een plan dat past in het centrumbeeld van Zevenber-gen. En ten derde, en dat memoreerde ik net al, hebben we hier te maken met een terrein waar momenteel mensen wonen

de uitgekocht moeten worden. “

IngrijpendHij vervolgt: “Je moet met een boodschap naar die mensen toe, een boodschap die

heel diep ingrijpt op hun persoon.” Vorige week zijn de direct betrokkenen over de plannen ingelicht. “Maar ik wil in dit geval nog eens benadrukken dat de gemeente-raad het laatste woord heeft.” Is dat be-

sluit in de vergadering van 17 december positief, dan wordt in 2016 gestart met de verwerving van de panden en de bestem-mingsplanprocedure. Volgens planning kan dan in 2018 gestart worden met de bouw.

Centrum Zevenbergen krijgt tweede supermarkt‘Belangri jke stap in een enorm ingewikkeld en langdurig proces’

Artist impression van de locatie Markt, Molenstraat en Doelstraat in Zevenbergen zoals die er in de toekomst uit zou moeten komen te zien.

ZEVENBERGEN - Als de gemeenteraad van Moerdijk er in de raadsverga-dering van 17 december mee instemt, krijg het centrum van Zevenbergen er met discounter Dirk van de Broek een tweede supermarkt bij. Het col-lege van burgemeester en wethouders heeft dat voorstel gedaan. Bedoe-ling is dat projectontwikkelaar Synchroon de winkelruimte bouwt naast de andere supermarkt (Albert Heijn) in de Molenstraat.

DOOR ANJA BOUWMAN

Helaas konden de gasten niet direct een donatie doen, omdat de site van Carina op www.voordekunst.nl niet op tijd online was door een technische storing. De Brabantse ontving wel veel toezeggingen. Ook werd er in allerijl een melkbus neergezet, waarin mensen een bijdrage konden doen.

PaplepelCarina leeft, zoals ze zelf zegt, voor haar muziek. Zij kreeg het vak met de paplepel ingegoten. Haar moeder is muzikant, haar vader en broer werken beide in de thea-terwereld. Carina is de eerst harpiste in Nederland die op het conservatorium af-studeerde in modern en jazz. Een half jaar geleden behaalde zij haar bachelor aan het conservatorium in Tilburg. De studie werd speciaal voor haar in het leven geroepen. Tot op heden was het alleen mogelijk klas-sieke harp te studeren.

WennenDat deed de harpiste vijf jaar lang op de havo voor muziek en dans in Rotterdam. Dit is een speciale opleiding waar leerlingen worden voorbereid op het conservatorium. Met dit diploma op zak deed ze auditie voor het conservatorium en werd toegelaten. Carina was echter een beetje klaar met de klassieke muziek en wilde moderne muziek en jazz gaan doen. Die opleiding bestond echter niet voor harp in Nederland, maar in Tilburg vonden ze het een goed idee en wilden ze haar de kans geven. “Ik heb la-

ten zien dat ik heel gemotiveerd ben.” Dit betekende dat ze zelf haar opleiding moest invullen en ook zelf docenten moest zoeken. De harpiste was 17 jaar toen ze naar het conservatorium ging. Ze heeft ongeveer een jaar nodig gehad om zich voor te bereiden en haar opleiding vorm te geven. “Ik was natuurlijk klassiek geschoold en moest erg wennen aan jazz. Bij klassiek staat alles op papier. Bij modern moet je zelf gaan bedenken wat je gaat doen. “Gelukkig vond ze snel een goede docente in Rosetty de Ruiter, jazzharpiste in het Metropool Orkest.

Vurige wensEen half jaar geleden behaalde zij haar di-ploma. Gedurende haar hele studie heeft Carina optredens verzorgd met haar eigen trio. Probleem is dat muziekanten het niet prettig vinden met haar samen te werken, omdat ze de akoestische pedaalharp die Carina heeft, niet kunnen horen. Het is daarom Carina’s vurige wens om een elek-trische harp aan te schaffen. Deze kost zo’n 18.000 euro.

GebouwdBinnenkort start ze met haar master en daarom wil ze proberen de resterende 5.000 euro die ze minimaal nodig heeft via crowdfunding bij elkaar te krijgen. Als Carina het geld bij elkaar krijgt, kan ze ove-rigens niet even naar een winkel gaan om het instrument aan te schaffen. Het zal spe-ciaal voor haar gebouwd moeten worden. De actie loopt tot en met 31 december.

Carina Backhuijs start crowdfunding voor harp‘Muziek maken is voor mij een noodzaak’

Carina Backhuijs met de harp waarom zij leerde spelen. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Met een speciaal optreden in het privétheater van haar ouders in Zevenbergschen Hoek heeft de 23-jarige Carina Backhuijs zondag het startsein gegeven voor haar crowdfunding actie. Zij hoopt met de verkoop van onder meer kaartjes voor optredens, en privéconcerten, genoeg geld bij elkaar te krijgen om een elektrische harp aan te schaffen. “Muziek maken is voor mij een noodzaak. Om me verder te kunnen ontwik-kelen in de muziek heb ik die harp nodig. Ik kan nog zoveel leren,” zegt de jonge muzikante.

Uitgeverij de Bode,dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode!Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat.

Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Page 4: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Zelf uw nieuwe starterswoning, twee-onder-een-kap of vrijstaande woning vormgeven én bouwen. Het kan nu in de gemeente Moerdijk. Een fantastische locatie, gelegen in een schitterende groene omgeving in de kern van Standdaardbuiten. Kies voor betaalbaar en duurzaam wonen, geheel naar uw eigen wensen.

Vrijheid en diversiteitMet het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Van Agtmaal als professioneel partner, heeft u de unieke kans om in alle vrijheid en naar eigen wens uw eigen huis te bouwen. Daardoor ontstaat er een inspirerende woonwijk met een verrassende diversiteit aan woningen.

Comfortabel wonen met ‘0-op-de-meter’!Energieneutraal bouwen en wonen. Dat is de toekomst. Maar het kan nu al. Comfortabel en duurzaam wonen zonder energielasten! Wij informeren u graag over de mogelijkheden die voor ons dagelijkse praktijk zijn.

BetaalbaarWij vinden dat iedereen een kans moet krijgen om zijn eigen droomwoning te realiseren. Een starterswoning met een maandlast vanaf € 500,- netto moet daarom dus ook mogelijk zijn.

Meer weten? Ga snel naar: www.idealewijkenwoning.nl www.facebook.com/VanAgtmaalBV

Meld je aanen doe mee!Zelf bouwen in Moerdijk?

Voor een schitterende locatie in Standdaardbuiten zoeken we enthousiaste

mensen die samen met hun toekomstige buren hun ideale woning én wijk gaan vormgeven.

Onze ruime ervaring in de projectontwikkeling, het bouwen van duurzame woningen en intensieve kopersbegeleiding zorgt ervoor dat we de aangewezen partner zijn in de ontwikkeling en realisatie van CPO projecten.

Vertrouwd partner voor CPO projecten

te koop gevraagdmotoren,

brommers en scooters

Jong en oudTel. 06-22 33 20 58

Bisschopsmolenstr. 844876 AP Etten-LeurT. 076 - 501 62 05

www.mireillecouture.nldinsdag t/m zaterdag 10.00u tot 17.00u

Markten november en december 201514 & 15 nov. oudenbosch sp.h. de beuk 20 nov. steenbergen sp.h. ‘t cromwiel 29 nov. hoogerheide Mfc. kloosterhof13 DEC. oudenbosch sp.h. de beuk19 & 20 DEC. nieuw hoogerheide Mfc kloosterhof rommel/ kerst / curiosa en Verzamelmarkt zaterdag 19 DEC. open van 14:00 - 20:00 uur26 DEC. zaterdag 2e kerstdag ossendrecht sp.h. de drieschaar27 DEC. Putte sp.h. de biezen

inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.comoF www.demarkten-woUw.nl

TE KOOPAmbachtsherenweg 29G, KlundertRiant 3-kamer appartement van 115m2 op de eerste verdieping met bal-kon en inpandige berging, 115m2 op de zolder (stahoogte) en een ruime fi etsenberging op de begane grond. Compleet met keuken en badkamer.

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Tel.: (0168) 40 14 [email protected]

Van Wensen

tot Wonen!Van Wensen

tot Wonen!

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Serkon: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië. Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk!

Page 5: Moerdijkse Bode 11-11-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 46De oplossing van deze puzzel is in week 47 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

DOOR TIES STEEHOUWER

“Deze bijeenkomst is alleen bedoeld om te weten te komen wat u vindt van dit plan. Alles zit nog in de verkennende fase dus ik kan en wil er nog niets over zeggen.” Na de uitleg van de vertegenwoordiger van rederij Scylla, Marco van Ingen, over de plannen en de voordelen voor Willem-stad konden er vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt. Er waren vooral veel vragen over de veiligheid voor de scheepvaart en uit de opmerkingen bleek dat bijna niemand de financiële voordelen voor de winkeliers en de ge-meente ziet zitten. De uitbater van de supermarkt: “Ze ver-

stoppen als groep de paden en kopen bijna niets.” Zwiers beloofde de mening van de burgers van Willemstad in de be-sluitvorming mee te nemen.

LangerMarco van Ingen van Scylla zette uiteen waarom er in Willemstad behoefte is aan een aanlegsteiger voor riviercruisesche-pen. Cruiseschepen worden steeds langer en passen niet meer in de haven van Wil-lemstad. Vooral schepen van 130 meter lang steken zo’n 20 meter buiten de haven en vormen dan een gevaar voor de overige scheep-vaart. In totaal legden dit jaar 210 cruise-schepen aan in de haven, waarvan er ruim

honderd langer waren dan 110 meter. Daarnaast is de verwachting dat de vloot in Europa de komende jaren met 10% per jaar zal groeien. “En bovendien is Willem-stad een aantrekkelijke stad, vooral voor Amerikanen, Canadezen en Australiërs.” Volgens hem geeft deze groep reizigers veel geld uit in de aanlegplaatsen. Als voorbeeld noemde hij Bamberg in het zui-den van Duitsland, waar uit onderzoek is gebleken dat een cruisetoerist per bezoek 28 euro uitgeeft. Vanuit de zaal werden er op deze mededeling direct opmerkingen gemaakt dat Bamberg onvergelijkbaar is met Willemstad. “Wij zien ze altijd als een speer naar de kerk lopen voor een orgel-concert daar, maar iets kopen ho maar.”

AlternatievenHet belangrijkste argument van de aan-wezigen om niet achter de begraafplaats een steiger te maken is dat het zicht op de haven vanaf de rivier verstoord wordt. Dat argument werd door Van Ingen ge-deeltelijk ontzenuwd door te stellen dat er natuurlijk niet altijd cruiseschepen zouden liggen. “Bovendien liggen veel schepen er alleen ’s nachts, of maar enkele uren.” De avond was de tweede na een informa-tieavond in juli. Op deze avond werden de ondernemers, de stadsraad en de heemkundekring ge-informeerd. Volgens de gemeente waren die over het algemeen positief gestemd. Wethouder Thomas Zwiers beloofde niet alleen rekening te houden met de mening van de burgers, maar ook naar alterna-tieven te zoeken. Gedacht wordt aan een plek bij de Batterij ten westen van de ha-ven of aan een plek aan de oostkant.

Aanlegsteiger voor rivierschepen in Willemstad nog erg ver weg

Burgers zet ten de hakken in het zand

De havenmeester aan het woord. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Wethouder Thomas Zwiers wilde vorige week op een bijeenkomst in het Mauritshuis in Wil-lemstad niet zeggen dat de aanleg van een aanlegsteiger achter de Belgische begraafplaats geen haalbare kaart is. Maar als het aan de aanwezigen in de zaal zou liggen, dan komt deze steiger er op die plek in ieder geval niet

Onbegrijpelijk. Dat is inmiddels wel het meest gebezigde woord sinds afgelopen week bekend werd gemaakt dat het kindertelevisieprogramma Sesamstraat is ‘gedegradeerd’ naar het di-gitale themakanaal Zapp Xtra. Het besluit van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om de uitzendingen van Sesamstraat op NPO 1 te schrappen, is een heus maatschappelijk probleem. Zo werd de ‘verbanning’ van Sesamstraat door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Za-ken in ieder geval wel - al dan niet gekscherend - genoemd. ‘Waar heb je de publieke omroep voor als er geen Sesamstraat meer is. Hoe moet dat?’ liet de bewindsman zich daarbij ontvallen. Bovendien wees hij er even fijntjes op dat Sesamstraat een interessante taalvorm heeft geïn-troduceerd. ‘In het Nederlands zeggen we: ik heb gisteren buiten gespeeld. Engelsen zeggen: ik speelde gisteren buiten. Er is een hele generatie Nederlanders die dat nu zegt.’ Al klopt dit niet helemaal, want Engelsen zeggen: ik speelde buiten gisteren. Maar dat terzijde. Ook andere poli-tici haastten zich om hun mening over het instituut Sesamstraat te verkondigen. Zo liet minister Jet Bussemaker (Onderwijs) weten er heilig van overtuigd te zijn dat Sesamstraat zó bekend is dat iedereen het vast ook wel op de nieuwe plek zal weten te vinden. Ze onthulde daarbij openhartig een grote fan te zijn van Meneer Aart uit Sesamstraat. Zo heeft iedereen zijn eigen helden. Liepen anderen vroeger weg met iconen als Ernie en Bert, Pino en Tommie, mijn nummer één is en blijft toch Supergrover die, voorzien van cape en helm, in netelige situaties steevast opdook als de heldhaftige - zij het ook wat onhandige - redder in nood. Ook Koekiemonster, de zachtaardige veelvraat, kan blijvend rekenen op sympathie, en niet die van mij alleen. Een der-gelijke heldenstatus kunnen de heren en dames politici momenteel wel op hun buik schrijven, zo blijkt uit de vele reacties die via de social media hun weg naar de buitenwereld vonden. De politiek kan zich beter bezighouden met belangrijke issues als het vluchtelingenprobleem, de zorg, het pensioenstelsel en de aan Griekenland overgemaakte ‘verdwenen’ miljarden, zo werd - in een notendop - gesuggereerd. Iets luchtiger was de reactie ‘dat de Fabeltjeskrant niet hoeft terug te komen, omdat we die vanuit Den Haag al dagelijks op tv hebben’. Het wordt tijd dat Supergrover met een van zijn fabelachtige heldendaden weer orde op zaken stelt.

Supergrover

ColumnAddo Sprangers

Rommelvlietdag weer groot succesOpbrengst voor nieuwe speelmaterialen voor de leerl ingen

KLUNDERT - Afgelopen zaterdag vond weer de Rommelvlietdag plaats, de jaarlijkse rommelmarkt op CBS de Molenvliet in Klundert. Dit jaar waren er maar liefst 30 kraampjes waar van alles aangeboden werd: kleding, speelgoed, huishoudelijke spullen etc. De kleine bezoekers werden niet vergeten, want zij konden zich laten schminken, grabbelen of meedoen aan het lollyspel. Natuurlijk was er weer een loterij, met maar liefst zeven rondes. Mooie prijzen waren er te winnen, die bijna allemaal geschonken waren door de Klundertse ondernemers. Er was ook volop te eten en te drinken, onder andere verse tomaten- en erwtensoep.Om deze dag succesvol te laten verlopen, was er door de leden van de OC (allen betrokken ouders) wekenlang hard gewerkt. Mede daar-door werd deze dag een groot succes en is er een mooie opbrengst behaald, die gebruikt gaat worden voor nieuwe speelmaterialen voor de leerlingen van De Molenvliet. FOTO CBS DE MOLENVLIET

Page 6: Moerdijkse Bode 11-11-2015

PAGINA 6

DOOR EUGÈNE DE KOK

Elke veldrijder krijgt minimaal twee pa-gina’s van de auteurs. Op één staat een grote, vaak schitterende foto van Cor Vos of Mark van Hamme, de ander is gevuld met een kort portret van de sporter. Voor de liefhebber is ‘Meesters van de modder’ een feest der herkenning. Helden uit het verleden zoals ‘op en top Zwitser’ Albert Zweifel, Renato Longo, ‘waarvoor grijs niet bestond in het leven’, de beroemde broers Erik en Roger de Vlaeminck, Hen-nie Stamsnijder, zijn eeuwige concurrent Roland Liboton, Fransman Jean Robic, die in 1950 de eerste wereldkampioen veldrijden werd en de in 2010 overleden Tsjech Radomír Šimunek ontbreken niet. Hedendaagse veldrijders als Mathieu van der Poel, Sven Nijs, Lars van der Haar en Wout van Aert zijn echter ook geportret-

teerd door Louis Bovée en Guy Vermeiren. “De enige voorwaarde die we stelden, was dat ze ooit op het podium van een wereldkampioenschap hebben gestaan”, vertelt Bovée, die ook sportcolumnist is voor Weekblad de Bode.

SkyboxenHet boek zat bij de geboren Brabander al lang in de pijplijn. Als chef sport van weekblad Aktueel was hij jarenlang de ghostwriter van Adrie van der Poel voor diens column. “Met hem heb ik uren over het crossen gesproken. Daardoor heb ik alle namen en ins en outs van de sport leren kennen. Toen speelde ik al met het idee om er ooit een boek over te maken.” Uitgeverij Trichis in Rotterdam vroeg hem vorig jaar ‘een bijbel voor het veldrijden’ te maken. Samen haalden ze oud-journalist en persvoorlichter van de Koninklijke Bel-

gische Wielrijdersbond Guy Vermeiren er-bij. Een logische keuze. “Het crossen is bij uitstek een Belgische sport”, zegt Bovée. “Elke wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie en er staan 20.000 man langs het parkoers. Het is daar nog steeds een echte volkssport, hoewel je het langzaam ziet ver-anderen. Stamsnijder zei tegen mij dat ze daarmee moeten oppassen. Je moet niet te veel skyboxen langs het parkoers bouwen, omdat het dan te ver van het volk komt te staan. Aan de andere kant moeten de or-ganisatoren ook aan de sponsoren denken.” Het volkse zit er bij alle coureurs in ieder geval nog steeds in. “Een veldrijder kun je vaak gewoon thuis bellen. In het wegren-nen komt dat niet meer zo vaak voor.”

De massaAdrie van der Poel is zo iemand die je te allen tijde thuis kunt bellen. De uit Hooger-heide afkomstige wereldkampioen (1996) schreef het voorwoord voor ‘Meesters van de modder’. ‘Een pakkende en passende titel’, schrijft de vader van de huidige re-genboogtruidrager Mathieu van der Poel. ‘Renners zien ploeteren in de modder spreekt de massa aan, omdat de passie ervan af vlamt. Bemodderde gezichten, de blik in de ogen - de magie spat ervan af’.Het gezicht van Erik de Vlaeminck is één van de weinige zonder modder in het boek. Op de afbeelding zie je hem in een hagel-wit shirt, met een geconcentreerde blik door een bos rijden. Hij is met zeven we-reldtitels één van de grootste namen in de crossgeschiedenis, maar een niet te benij-den legende. ‘Hij kampte met gigantische privéproblemen waardoor hij verslaafd raakte aan allerlei geestverruimende mid-delen en drank, met het gevolg dat hij op advies van zijn familie psychiatrische hulp moest inroepen’, is in het boek over de in Eeklo geboren crossheld te lezen. “In zijn tijd werd daarover niet gesproken, schreef je alleen over de sportprestaties. In zo’n boek kan dat wel.” Het zijn verhalen die van ‘Meesters de modder’ een nog mooier naslagwerk ma-ken dan het op het eerste oog al is. Het is uitgegeven door Trichis in Rotterdam en te koop in vrijwel alle boekhandels. ISBN: 978-94-92077-19-6.

‘De passie vlamt van veldrijders af’Boek ‘Meesters van de modder ’ van Louis Bovée over 50 beste veldr i jders ooi t

Louis Bovée met zowel de Nederlandse als Belgische editie van ‘Meesters van de mod-der’. FOTO THEO SMIT

MOERDIJK - De ambassadeurs van het EK veldrijden in Huijbergen, dat zaterdag plaatsvond, waren niet toevallig ook de mannen die de Nederlandse en Belgische cover van het boek ‘Meesters van de modder’ sieren: Mathieu van der Poel en Sven Nijs. Zij zijn twee van ‘de beste 50 veldrijders ooit’, die door schrijvers Louis Bovée en Guy Vermeiren in een prachtig naslagwerk zijn geportretteerd.

KLUNDERT - Door Judoklub Klundert werd een 2-stijlen stage gehouden op zondag 1 november.

Een groep van ongeveer 25 aikidoka’s hebben zich gedurende 3 uur mogen ver-diepen in 2 verschillende vormen. De 1e stijl die werd behandeld betrof Aikido/Kyusho, o.l.v. Leo Keuvelaar. Deze stijl kenmerkt zich door op een effectieve wijze de aanvaller te overmeesteren, waarbij

gebruik gemaakt wordt van drukpunten. Met behulp van deze punten kan een te-genstander geheel of gedeeltelijk worden uitgeschakeld. Er wordt gebruik gemaakt van de theorie van de acupunctuur om o.a. zenuwen, spieren en energie te manipule-ren. De 2e stijl, Katori Shinto Ryu, stond onder leiding van Ilse van der Hoeven. Ge-start werd met de basis van deze zwaard-krijgskunst: basisstanden, verdedigingen en aanvallen. Hierna werd aandacht be-

steed aan de 1e serie, waarbij aandacht werd besteed aan het hoe en waarom van de individuele acties. Afgesloten werd met een techniek uit het Iai-jitsu: trekken van het zwaard en toeslaan. Nieuwsgierig geworden naar aikibudo? Ga eens kijken op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur. Dan traint de aikibudo-groep en kunnen ze een ieder alles vertellen over deze prachtige Japanse krijgskunst, of bezoek www.ju-doklubklundert.nl

Succesvolle aikibudo stage van judoklub Klundert

ZEVENBERGEN - Na een rustperiode van 2 weken(herfstvakantie en een ronde rust), was het taak voor Groene Ster 2 om weer te starten met een overwinning.

Ad Kop, Wim Wijtvliet en Toine Zandber-gen begon traden in eigen huis aan tegen Gageldonk. Na de eerste partij zag het er goed uit. Wim wist in vier sets te winnen. Ad en Toine kwamen echter niet tot winst in hun eerste partij en ook de dubbel ging in vier sets verloren. 3-1 achterstand.Toine wist echter zijn eerste nederlaag

goed te maken door nog 2 partijen te win-nen. Ad maakte het in zijn partijen erg spannend en tot twee keer toe speelde hij een vijfsetter. Helaas werden deze niet in winst omgebogen. Wim kon na zijn eerste overwinning aan het begin van de avond jammer genoeg niet meer winnen, waar-door er in totaal maar drie partijen werden gewonnen. Volgende week is winst tegen de directe concurrent Ottva noodzakelijk. Niet alleen om deze 3-7 nederlaag uit het geheugen te wissen, maar ook voor behoud in de competitie.

Tafeltennisteam Groene Ster 2 komt niet tot winst

KLUNDERT - Zaterdag werd in Sport-plaza de Niervaert voor de 15de keer gestreden om de titel bridgekampioen van Moerdijk.

Om in aanmerking te komen voor het bridgekampioenschap van de gemeente Moerdijk moet een van de teamspelers wonen in de gemeente of lid zijn van een

bridgeclub in Moerdijk. Mia de Vos en Ad van Iersel waren nummer een en behaalde het hoogste percentage, maar omdat zij niet voldeden aan de eerder genoemde criteria werden zij geen kampioen.Wethouder F. Fakkers reikte de wisselbe-ker uit aan de trotse winnaars, de dames Mieke de Callafon en Nel Vos, lid van bridgeclub Zevenbergen.

Mieke de Callafon en Nel Vos bridgekampioenen

De dames laten trots de beker zien.

Scholieren fietsen vaak heel wat kilometers naar hun school. Dat gaat meestal goed, maar verkeersveiligheid is en blijft een aandachtspunt op mijn agenda. Het wordt steeds drukker op onze wegen en we laten ons makkelijker afleiden door mobieltjes, muziek en elkaar. Zeker in onze jonge jaren zijn we dan ook nog overmoedig en beseffen we ons niet altijd hoe belangrijk ‘fietsgedrag’ is. Onderweg ontstonden uiteenlopende, leuke gesprek-ken met verschillende leerlingen. We hebben het gehad over gedrag in het verkeer, over onoverzichtelijke of lastige verkeerssituaties, maar ook over het in orde houden van je fiets. Met name de fietsverlichting. Ik moet eerlijk bekennen: ik herkende de verhalen en beleefde een klein gedeelte van mijn schooltijd weer opnieuw. Zeker in de tijd van een roestige dynamo die moeizaam langs de voorband draaide liet ook ik de fietsverlichting wel eens achterwege. Later, als je behalve fietser ook automobilist wordt, besef je pas hoe belangrijk die verlichting is. Het was goed om het er samen over te hebben. Ook was het goed om eens zelf mee te maken waar de knelpunten liggen en hoe jongeren de rit naar school ervaren.

Na de fietstocht hebben we samen met politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Markland College een verklaring ondertekend. Wij beloven daarmee dat we komende jaren aandacht blijven vragen voor verkeersveiligheid. De komende herfstactie met extra politiecontroles op fietsverlichting hoort daarbij. Dus, scholieren…dynamo stuk of bat-terijen van de verlichting leeg? Gebruik het noodlampje wat je kreeg tijdens de actiedag Verkeersveiligheid.

Donkere dagen, verlichte fietsen

Column

Op vrijdag 23 oktober was het de Actiedag Verkeersveiligheid. Ik heb die dag verschil-lende dingen gedaan – het leven als wet-houder is behoorlijk gevarieerd – en die vrijdag begon ik met fietsen. Voor mij was het een heel bijzondere fietstocht; voor mijn mede-fietsers is de route die we fiets-ten dagelijkse kost. Samen met een aantal leerlingen van het Markland College ben ik vanuit Klundert naar het Markland Col-lege gefietst. Ook collega-wethouder Eef Schoneveld stapte op de fiets; hij fietste met een aantal scholieren vanuit Fijnaart naar Zevenbergen. Het was wat mij betreft een heel geslaagde, leerzame dag die zijn nut zeker heeft bewezen.

WethouderThomas Zwiers

Elke twee weken vindt u hier een column van één van de gemeentebestuurders.

Page 7: Moerdijkse Bode 11-11-2015

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts9 november - 15 november: A. van Oers, Klundert, telefoon 0168-46432416 november - 22 november: J. van Nes, telefoon 0168-331390WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

Zijn rust gevonden

Peter Johannes Albertus Smaal

* 7 augustus 1965 ✝ 8 november 2015

LindaIris, Jeroen, Frank

Bouwensland 24 4761 LB Zevenbergen

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 november om 12.00 uur in aula 2 van het crematorium te Breda, ingang Tuinzigtlaan 11. Aansluitend is er een samenzijn in de Theaterzaal van Hotel de Borgh, IJshof 1, Zevenbergen.

Bedankt

Beste vrienden, kennissen en familie.

Hierbij willen wij jullie bedanken voor de cadeaus, bloemen, kaarten en belangstelling

die jullie getoond hebben bij ons 60 jarige bruiloftsfeest.

Manus en Corrie

Je handen hebben voor ons gewerkt.Je hart heeft voor ons geklopt.Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.Rust nu maar uit.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader, en trotse opa

Huibregt Petrus van der Weele- Huib -

echtgenoot van

Tannetje Geertruida van der Weele - Mol

* Wissenkerke, † Roosendaal, 24 december 1939 5 november 2015

Fijnaart: Tannie van der Weele - Mol Klundert: Henk en Judith van der Weele - Voogt Martijn en Eline Thom en Ellis Fijnaart: Johan en Hetty van der Weele - Reuvers Esther Luuk Fijnaart: Tanja en Gerwin Timmers - van der Weele Tygo Jesse

Correspondentieadres:De Flank 164791 KP Klundert

U kunt afscheid nemen van Huib in het uitvaartcentrum Fijnaart, Wilhelminastraat 68 te Fijnaart, op woensdag 11 november van 19.00 tot 19.30 uur.De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 12 november om 12.00 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal.Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Na de crematie-plechtigheid kunt u de familie persoonlijk condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Page 8: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Sinds zijn 18e jaar zit Kees in de audio video branche. De eerste jaren bij zijn ouders in de Bergsestraat, tot hij in 1978 dit gedeelte van het bedrijf overnam van zijn vader. In 1986 groeit de winkel uit zijn jasje en heeft Kees de zaak compleet verbouwd en van een nieuwe moderne in-richting voorzien. In 1996 neemt Kees het initiatief om een nieuwe winkel met ap-partementen te bouwen op de hoek Berg-sestraat – Kloosterstraat.

Nieuw winkelgebiedMede door deze winkel is er een nieuw winkelgebied ontstaan tot en met de locatie waar nu de Jumbo supermarkt is gevestigd. Maar dit was voor Kees nog niet de laatste verhuizing, slechts 8 jaar later neemt hij weer een uitdagende beslissing. Fabrikanten als Bang & Oluf-sen, Loewe en Bose eisen meer presen-tatieruimte en vloeroppervlakte. Om deze merken in het assortiment te kunnen be-houden, verhuist hij naar de Omgang, waar voorheen de Spar was gevestigd. Na een grondige verbouwing en nieuwe inrichting

is het plaatje compleet. Ook deze winkel krijgt in 2010 een grote opfrisbeurt om met de tijd en veranderen-de technieken mee te blijven gaan.

42 jaar arbeidNu, anno 2015, vindt Kees dat het goed is geweest. Na 42 jaar arbeid is het tijd om meer van het leven te gaan genieten, samen met zijn vrouw Jose, familie en vrienden.

De Service en Verkoop van Hifi en TV bruin-goed worden per 31 december over gedra-gen aan Pracht Electronica, Bosstraat 3-5, Bergen op Zoom. Voor dit bedrijf is geko-zen omdat dit een zaak is waar kwaliteit en service ook hoog in het vaandel staan.

Voor witgoed en aanleg van elektrische in-stallaties kunt u natuurlijk blijvend terecht bij Dekkers en Hommel, Bergsestraat 15 te Wouw.

Leegverkoop Tot 31 december gaat Kees zijn winkel en magazijn leegverkopen, met garantie!! Bij deze leegverkoop worden ongelooflijk super lage prijzen gehanteerd, dus zorg dat

je er op tijd bij bent. Langs deze weg wil-len Kees en Jose, de (oud) medewerkers en alle klanten bedanken voor het jaren lange vertrouwen.

Bedankt!

Kees Dekkers gaat het rustiger aan doen!Na ruim 42 jaar gewerkt te hebben in zijn bedrijf Kees Dekkers Hifi -TV-Media, heeft Kees besloten om de winkel aan de Omgang 29 in Wouw per 31 december 2015 te sluiten.

sestraat, tot hij in 1978 dit gedeelte van het bedrijf overnam van zijn vader.In 1986 groeit de winkel uit zijn jasje en heeft Kees de zaak compleet verbouwd en van een nieuwe moderne inrichting voorzien.

In 1996 neemt Kees het initiatief om een nieuwe winkel met appartementen te bouwen op de hoek Bergsestraat –Kloosterstraat.Mede door deze winkel is er een nieuw winkelgebied ontstaan tot en met de lo-catie waar nu de Jumbo supermarkt is gevestigd.

Maar dit was voor Kees nog niet de laat-ste verhuizing, slechts 8 jaar later neemt hij weer een uitdagende beslissing.Fabrikanten als Bang & Olufsen, Loewe en Bose eisen meer presentatieruimte en vloeroppervlakte.Om deze merken in het assortiment te kunnen behouden, verhuist hij naar de Omgang, waar voorheen de Spar was gevestigd.Na een grondige verbouwing en nieuwe inrichting is het plaatje compleet.Ook deze winkel krijgt in 2010 een grote opfrisbeurt om met de tijd en verande-rende technieken mee te blijven gaan.

Nu, anno 2015, vindt Kees dat het goed is geweest. Na 42 jaar arbeid is het tijd om meer van het leven te gaan genieten, samen met zijn vrouw Jose, familie en vrienden.

De Service en Verkoop van Hifi en TV bruingoed worden per 31 december over gedragen aan Pracht Electronica, Bosstraat 3-5, Bergen op Zoom.Voor dit bedrijf is gekozen omdat dit een zaak is waar kwaliteit en service ook hoog in het vaandel staan.

Voor witgoed en aanleg van elektrische installaties kunt u natuurlijk blijvend te-recht bij Dekkers en Hommel, Bergse-straat 15 te Wouw.

Tot 31 december gaat Kees zijn winkel en magazijn leegverkopen, met garantie!!

zorg dat je er op tijd bij bent.

Bedankt !

Omgang 294724 EN WouwTel. 0165-302446

ADVERTORIAL

Kees Dekkers gaat het rustiger aan doen!Na ruim 42 jaar gewerkt te hebben in zijn bedrijf Kees Dekkers Hifi -TV-Me-dia, heeft Kees besloten om de winkel aan de Omgang 29 in Wouw per 31 de-cember 2015 te sluiten.

Sinds zijn 18e jaar zit Kees in de audio video branche.De eerste jaren bij zijn ouders in de Berg-sestraat, tot hij in 1978 dit gedeelte van het bedrijf overnam van zijn vader.In 1986 groeit de winkel uit zijn jasje en heeft Kees de zaak compleet verbouwd en van een nieuwe moderne inrichting voorzien.

In 1996 neemt Kees het initiatief om een nieuwe winkel met appartementen te bouwen op de hoek Bergsestraat –Kloosterstraat.Mede door deze winkel is er een nieuw winkelgebied ontstaan tot en met de lo-catie waar nu de Jumbo supermarkt is gevestigd.

Maar dit was voor Kees nog niet de laat-ste verhuizing, slechts 8 jaar later neemt hij weer een uitdagende beslissing.Fabrikanten als Bang & Olufsen, Loewe en Bose eisen meer presentatieruimte en vloeroppervlakte.Om deze merken in het assortiment te kunnen behouden, verhuist hij naar de Omgang, waar voorheen de Spar was gevestigd.Na een grondige verbouwing en nieuwe inrichting is het plaatje compleet.Ook deze winkel krijgt in 2010 een grote opfrisbeurt om met de tijd en verande-rende technieken mee te blijven gaan.

Nu, anno 2015, vindt Kees dat het goed is geweest. Na 42 jaar arbeid is het tijd om meer van het leven te gaan genieten, samen met zijn vrouw Jose, familie en vrienden.

De Service en Verkoop van Hifi en TV bruingoed worden per 31 december over gedragen aan Pracht Electronica, Bosstraat 3-5, Bergen op Zoom.Voor dit bedrijf is gekozen omdat dit een zaak is waar kwaliteit en service ook hoog in het vaandel staan.

Voor witgoed en aanleg van elektrische installaties kunt u natuurlijk blijvend te-recht bij Dekkers en Hommel, Bergse-straat 15 te Wouw.

Tot 31 december gaat Kees zijn winkel en magazijn leegverkopen, met garantie!!

zorg dat je er op tijd bij bent.

Bedankt !

Tel.

Service en verkoop HiFI , TV en bruingoed worden overgedragen

ADvertoriAL

Page 9: Moerdijkse Bode 11-11-2015

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected] ZELF UW VLEES

voor meer scherpe aanbiedingen:

DE GEZELLIGE BBQ TIJ D IS WEER VOORBIJ , MAAR OOK MET ONZE HEERLIJ KE GOURMETSCHOTELS MAKEN WE U BLIJ !

voor meer scherpe aanbiedingen:voor meer scherpe aanbiedingen:

DE GEZELLIGE BBQ TIJ D IS WEER DE GEZELLIGE BBQ TIJ D IS WEER VOORBIJ , MAAR OOK MET ONZEVOORBIJ , MAAR OOK MET ONZEHEERLIJ KE GOURMETSCHOTELSHEERLIJ KE GOURMETSCHOTELS

DE GEZELLIGE BBQ TIJ D IS WEER DE GEZELLIGE BBQ TIJ D IS WEER VOORBIJ , MAAR OOK MET ONZEVOORBIJ , MAAR OOK MET ONZEHEERLIJ KE GOURMETSCHOTELSHEERLIJ KE GOURMETSCHOTELS

*Uit de koeling

2.79v van 2.89

1.19v van 1.29

0.99v van 1.09

1.69v van 1.79

0.79v van 0.89

1.39v van 1.49

3.37CA.

WEEKEND

4.49/kg

CA. 750 G

4x 100 G

1.69 WEEKEND

1.69 WEEKEND

350 G

1.49 WEEKEND

5 KG

0.69 WEEKEND

1 KG

1.49 WEEKEND

500 G

490 G280 G

150-200 G

188-208 G

250 G

500 G

PER STUK

0.99 WEEKEND

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Lekker gekruid.

Varkensrollade*

Boerengehakt-schnitzel* Bereid met 100% roomboter.

Boterkoek

Aardappelen Wortelen

Witte druiven Mango

RoerbaksauzenGebakken uitjes

Italiaanse/Oosterse mixMaximaal 15% vet.

Mager rundergehakt*

Wereldzoutjes Gesneden kaas 30+*

sLeijtenrijDoorsteek 2KlundertT 0168-851095

Wij zijn razend enthousiast overde ruime wisselende keuze aan bieren, whiskey, likeurtjes enkado’s, laat u verrassen door deze kleurrijke vrienden. Richard & Sharon.kado’s, laat u verrassen door deze

100% Vakmanschap

www.uwtopslijter.nl

Sale

Sale

Nu op de gehele

Van Bommel collectie

50% korting

Kom kijken en passen bij

SchouweNaarS SchoeNeNMolenstraat 25 Fijnaart | 0168462766

Page 10: Moerdijkse Bode 11-11-2015

PAGINA 10

DOOR ELLEN DE VRIEND

“Het ambacht van goudsmid is één van de oudste die er bestaat”, weet Jocelyne. “De geschiedenis van mijn vak gaat ver te-rug en al in het oude Egypte maakten ze de mooiste kunstwerken. Daarom heb ik voor ‘the ancient Egyptian hieroglyph for gold, seen as representing seeds of heaven dropping from the sun’ gekozen. Ik vond de afbeelding in het boek ‘Discover the won-der of gold’, dat ik tweedehands kocht. Het Egyptische en de betekenis vielen mij

direct op. Ik heb het voor de zekerheid nog wel nagetrokken bij een museum voordat ik hem op mijn arm liet zetten. Deze tattoo heeft echt een betekenis voor mij.”Ze heeft de tatoeage door Jeff Zuidhof van tattoostudio Walk the line aan de Sint Jacobsstraat laten zetten. “Ik heb er geen twijfels over. Ik ben de rest van mijn leven goudsmid. Het is ook de eerste van mijn tatoeages die altijd zichtbaar is. Mensen vragen niet vaak naar de betekenis, maar als ze dat wel doen is het direct een recla-meverhaal voor mijn werk”, lacht ze.

NagedachtenisJocelyne werkt als ZZP-er (www.lenora-edelsmid.com) en laat zich voornamelijk inspireren door de natuur. “De vormen die ik maak zijn grillig, maar ik zorg wel voor een strakke afwerking. Zo zijn het unieke kunstwerkjes.” Ze vindt tatoeages creatief, een pure vorm van zelfexpressie. Op haar rug heeft ze een groep vliegende vogels en een grote veer, in haar nek een maantje, op haar kuit een anker en haar voet wordt gesierd door een bloem. “Deze is ter nagedachtenis aan mijn vader. Hij had een huis op Gran Canaria en was dol op de bloemen daar, hibiscus en bougain-ville. Daarom heb ik, op de dag dat hij tien jaar was overleden, die bloem op mijn voet laten zetten. Het deed enorm veel pijn, op je voet zit maar een dun velletje en daar-onder botten.”De Vlissingse heeft nog meer ideeën voor tatoeages. “Onder mijn borst wil ik iets met de Flowers of Life en verder vind ik het wiskundig aandoende figuur op mijn muur ook mooi om iets mee te doen. En op mijn andere arm laat ik denk ik het teken van Atlantis zetten.”

Jocelyne vindt haar gouden hiëroglief nog steeds mooi

b i j z o n d e r e t a t t o o sb i j z o n d e r e t a t t o o sb i j z o n d e r e t a t t o o s

Jocelyne met haar tattoo. FOTO ELLEN DE VRIEND

VLISSINGEN - Jocelyne Lenora Dijxhoorn (28) uit Vlissingen is gediplomeerd edelsmid. In augustus liet zij een tatoeage op haar onderarm zetten van een Egyptisch hiëroglief dat staat voor goud. De afbeelding staat symbool voor het vak dat haar grote passie is.

KLUNDERT - Afgelopen zaterdag heeft het Slagwerkkorps Oranje Garde uit Klundert deelgenomen aan een of-ficieel landelijk showconcours in Schiedam. De Klundertse muzikanten wilden hun taptoeshow graag laten beoordelen op een officieel concours. Natuurlijk is het publiek op alle tap-toes een goede graadmeter voor het succes, maar een officiële beroeps-jury kan daar toch wat meer aan toe-voegen.

Oranje Garde organiseert natuurlijk zelf geregeld een concours. Vorige maand nog stond De Niervaert en het centrum van Klundert een dag lang geheel in het teken

van muziek. Maar organiseren en ook nog deelnemen gaat niet goed samen. Een concoursdeelname heeft een goede voor-bereiding nodig om het beste naar boven te halen en ook de organisatie van een con-cours heeft veel aandacht nodig. Vandaar de keuze voor Schiedam.De show ‘Percussion Moves’ die zijn pre-mière beleefde op de grote taptoe in Klun-dert op 17 mei 2014, is sindsdien op tien verschillende taptoes te zien geweest. De laatste weken is er toch nog flink gerepe-teerd om alle puntjes weer op de i te krijgen voor de laatste uitvoering van deze show.Met een gezonde spanning betraden de muzikanten dan ook aan het eind van de middag de vloer. Een concours is dan toch

ineens heel wat anders dan een taptoe. Behalve een goede gevulde tribune lopen er ineens ook zeven juryleden om je heen om alles gade te slaan. Bij de prijsuitreiking bleek het optreden uiteindelijk goed voor het predicaat: zilver. Een mooie prestatie voor een groep die voor het eerst naar een officieel showconcours gaat. Nog belang-rijker voor de muzikanten was het jurycom-mentaar. Die waren positief verrast over wat een in aantal kleine slagwerkgroep toch kan brengen aan afwisseling. Oranje Garde was dan ook in aantal muzikanten veruit de kleinste groep op het showon-derdeel. Veel lof was er voor de gedurfde onderdelen in de show, zoals de bekende dansact en stokkenshow. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. Die gaat de groep de komende wintermaanden meenemen als er een compleet nieuwe show ingestudeerd gaat worden. De nieuwe instructeur Corné Pas heeft de leden al een klein deel van het concept voorgeschoteld en het belooft een heel ander en spectaculair programma te worden. Op Koningsdag 2016 zal deze nieu-we show van Oranje Garde gepresenteerd worden. Enthousiaste slagwerkers die mee willen in dit programma zijn natuurlijk van harte welkom op donderdagavond in het clubgebouw van Oranje Garde. Voor de jeugd is er het jeugdkorps Oranje Garde. Zij gaan de komende wintermaanden werken aan uitbreiding van het programma, zodat zij in 2016 als zelfstandig jeugdkorps optre-dens uit kunnen voeren in de regio.Meer info www.oranjegarde.net

Oranje Garde behaalt zilver

Oranje Garde klaar voor de show in Schiedam

STANDDAARBUITEN - Het aftellen is begonnen, aanstaande zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. De Goedheiligman zal om 14.00 als vanouds in de haven van Standdaarbuiten aankomen. Ho-pelijk zullen er weer veel mensen staan om hem welkom te heten!

Bij het Suikerentrepot aan de haven zal ook de officiële ontvangst door de wethou-der plaatsvinden. Sinterklaas gaat daarna onder begeleiding van Harmonie Oefening en de Stardreams naar ‘t Sandt. Natuurlijk

hebben de Pieten weer een spectaculair programma voorbereid. De winnaars van de kleurwedstrijd worden ook ‘s middags door Sinterklaas bekendgemaakt. Aan het einde van de middag kunnen de snoepzak-ken worden opgehaald, tegen inlevering van een snoepzakbon.De kleurplaten kunnen nog tot en met 11 november worden ingeleverd bij Jac At-tent. Mocht u de collectant hebben gemist, dan staat er daar nog een collectebus. Ook de kleurplaten en snoepzakbonnen zijn bij Jac Attent nog tot en met 11 november verkrijgbaar.

Intocht Sinterklaas

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 14 no-vember is de officiële opening van het carnavalsseizoen in het Zeuvebultel-aand.

Op deze avond worden de nieuwe prins samen met zijn ereraad, raad van 11 en bestuur gepresenteerd aan het Zeuven-bergs publiek.Maar wat is een carnaval zonder carnavalslied? Daarom wordt deze avond het carnavalslied gekozen waar we in 2016 in Zeuvebultelaand mee z’n allen keihard op gaan meezingen. Dit kiezen wordt gedaan door een 7-koppige vakjury en door jullie, het publiek.

DeelnemersDe volgende muzikale kandidaten hebben

zich bij Stichting Carnaval Zevenbergen aangemeld; Notenkrakers, Bultseher-rie, nog 1-tje dan, De Nefjoece, De Twee Plinten, Kanwelbouwers, Floes, Muntje de man, LV Wa nie is, CV AME.

VragenMocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Frank Koppejan: [email protected] of 06-38185000. Het is aan alle bezoekers te adviseren om op tijd voor dit muziek spektakel aanwezig te zijn. De zaal gaat open om 19.00 uur. Het programma begint om 20.00 uur. We zien u graag op 14 november in Diner-café van der Hooft op de Markt in het centrum van Zevenbergen. En oja, kom verkleed! We hebben iets leutigs voor jullie in petto.

Deelnemers liedjesfestival bekend

MOERDIJK - Na het daverende suc-ces van vorig jaar wordt het sauwe-len dit jaar opnieuw door CV De Spie-ringkruiers georganiseerd.

Omdat de sauwelavond vorig jaar in zeer korte tijd was uitverkocht wordt het sau-welen dit jaar op twee dagen gehouden. Namelijk op zaterdag 14 november in De Blokhut en op zondag 15 november in De Ankerkuil. Wederom zullen een aantal per-sonen uit het dorp in de ton plaats nemen, naast sauwelaars uit de omgeving van Moerdijk.Op zaterdagavond gaat de zaal om half 8 en zal vanaf 20 uur het sauwelen begin-nen in De Blokhut. De opzet van de zaal is net als vorig jaar aan lange biertafels. De keuken is wederom gesloten dus neem zelf eten mee! Vorig jaar hebben we gezien dat dit een prachtige opzet is met biertafels

vol lekker eten. Kaarten voor deze avond zijn in recordtijd van de hand gegaan en derhalve niet meer te koop. Op zaterdagavond zal ook de prins en zijn gevolg voorgesteld worden aan de Moer-dijkse bevolking. Na het sauwelen, rond 23 uur, is De Blokhut voor iedereen vrij toegankelijk om er nog een spetterende feestavond van te maken.Zondagmiddag zal het sauwelen vanaf 14 uur plaatsvinden De Ankerkuil (zaal open half 2). Het programma zal hetzelfde zijn als op zaterdag, de opzet van de zaal is anders. In tegenstelling tot De Blokhut zal er sprake zijn van een theateropstelling en er kan geen eten worden meegebracht. Voor deze middag zijn inmiddels circa 100 kaarten verkocht. Kaarten zijn te koop bij Jan de Kapper en het Winkelmandje in Moerdijk, of op zondagmiddag aan deur bij de Ankerkuil.

Sauwelen in Moerdijk

MOERDIJK - Gemeente Moerdijk biedt al haar mantelzorgers allerlei leuke workshops en activiteiten aan in De Week van de Mantelzorg. Van maandag 9 t/m vrijdag 13 november zijn er in vrijwel alle kernen van de Gemeente Moerdijk leuke acti-viteiten te doen. Denk aan: allerlei creatieve activiteiten, rondleiding Emmaus, bezoek suiker- en vlasmu-seum, boogschieten, spel, lezing, enzovoorts. Ruim 220 mantelzorgers hebben zich voor deze activiteiten opgegeven.

En als klap op de vuurpijl is op zaterdag 14 november in het gemeentehuis in Ze-venbergen een grote Verwenmarkt voor mantelzorgers. Zij mogen die middag ook hun zorgvrager mee nemen. Voor deze Verwenmarkt hebben zich al ruim 330 mensen opgegeven. De ge-meente Moerdijk wil op deze manier al haar mantelzorgers in het zonnetje zet-ten. Met zoveel aanmeldingen moet het een succes worden!

Wij gaan ervoor!Bovendien mag iedere zorgvrager maxi-maal 4 mantelzorgers opgeven voor het Waarderingsmenu 2015. Dit is een keuze uit diverse cadeaubon-nen ter waarde van € 35,00. Denk bij-voorbeeld aan een dinerbon, boekenbon, kledingbon, bloemenbon, bakkersbon, enzovoorts, te besteden bij lokale onder-nemers. De cadeaubonnen zijn door de gemeente Moerdijk ingekocht bij deze lokale on-dernemers. De ondernemers doen er zelf vaak nog iets extra’s bij. Dit is allemaal bedoeld om mantelzorgers te laten weten dat wat zij doen, heel veel waard is!De inschrijftermijn voor de activiteiten en workshops in de Week van de Man-telzorg is helaas al verlopen. Maar het Waarderingsmenu kan nog aangevraagd worden t/m 31 december 2015.Heeft u vragen, neem dan contact op met een van de projectleiders: Nanny van Ge-stel, tel. 06-13855562; Jolanda van Leest, tel. 06-13941442 of mail naar: [email protected]

Week van de Mantelzorg Moerdijk

Breda 076-5729568Heijningen 0167-528558

Page 11: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Loop- of rugprobLemen

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Het vertrouwde adres voor al uw bouwwerkzaamheden!

Informati emiddag Klik voor Wonen Bernardus Wonen / Brabantse Waard

Klik voor Wonen in het kort Met één inschrijving in Klik voor Wonen kunt u reageren o.a. op de huurwoningen van zeven woningcorporaties in West-Brabant. Ook het aanbod van Bernardus Wonen en Brabantse Waard vindt

u op Klik voor Wonen. Van starter tot senior, huren of kopen, een appartement of eengezinswoning, nieuwbouw, parkeerplaats of bedrijfsruimte… u vindt het op www.klikvoorwonen.nl.

Zoekt u een huurwoning? En wilt u zich daarom verdiepen in het woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen? Tijdens de informatiemiddag laten we u graag zien hoe eenvoudig deze website werkt en geven we u praktische tips.

Ook staan de nieuwe spelregels rondom het ‘passend toewijzen’ tijdens deze bijeenkomst centraal. Door de nieuwe wet zijn o.a. alle woningzoekenden, die willen reageren op een sociale huurwoning, verplicht om hun inkomensformulieren te uploaden.

AanmeldenHeeft u interesse? U kunt zich ongeacht uw woonplaats aanmelden via [email protected].

Dinsdag 17 novembervan 15.00 tot 16.30 uurKantoor Brabantse WaardKristallaan 1 Zevenbergen

VOOR ALLE DAKKAPELLEN

In

geplaatst!

Kijk voor meer informatie op

www.ddmbouw.nlof bel

06 52237339 geplaatst!1 DAG1 DAG

Herkent u deze klachten?

● Problemen met eten/praten/lachen

● Pijnlijk tandvlees

● Loszittend kunstgebit

GRATISintake-gesprek

Wacht niet langer en kijk voor een passende oplossing op

www.lastvanmijnkunstgebit.nl

Last van uw kunstgebit?

Find your destination

ABC

123

Uw Nederlands verbeterenmet behulp van de computer?Dat kan! • Verhoog uw schrijfniveau door allerlei opdrachten op de computer• Verhoog uw leesniveau• Verbeter uw spelling en grammatica

Voor wie? Volwassenen met een afgeronde basis-schoolopleiding of hooguit enkele jaren voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, die over een goede mondelinge taalvaar-digheid Nederlands beschikken.

Duur, lesdagen en leslocaties De cursus duurt ca. één schooljaar en vindt plaats in Zevenbergen, Roosendaal, Oosterhout, Breda en Bergen op Zoom.

KostenDeze cursus kost € 92,- (exclusief boek).

Bij voorkeur via e-mail aanmelden bij Sonja van den Berge: [email protected] kan ook: 06 14953248

Pak uw tweede kans!

Bijscholing

Page 12: Moerdijkse Bode 11-11-2015

PAGINA 12

DOOR PETER HOUTEPEN

“In 2007 zijn we begonnen met het ACE netwerk”, zegt bestuurder Andreas van den Goorbergh. “Het is erop gericht om mensen makkelijker van werk naar werk te kunnen begeleiden. Maar eigenlijk ge-woon beter op hun plek te krijgen, zodat mensen gelukkiger worden en bedrijven meer aan ze hebben.”

TrotsHet ACE netwerk is een samenvoeging van een aantal initiatieven . “Er waren allerlei netwerken in Nederland en die zijn alle-maal samengevoegd onder de naam ACE Integraal Netwerk. Maar ACE is ooit be-gonnen in 2007 en dat was in Etten-Leur. En daar zijn we best trots op.”In 2013 organiseerde ACE voor de eerste keer de Dag van de Mobiliteit om zowel werknemers als werkgevers eens een dag te laten wisselen van baan. Van den Goor-bergh: “Dat eerste jaar deden er zestig mensen mee, vorig jaar bijna vijfhonderd en voor dit jaar zitten we al boven de zes-honderd. Dus het groeit enorm. En er zijn heel veel personen bij die, als ze eenmaal mee hebben gedaan, het jaar erop weder-om meedoen.”

InspiratieDe Dag van de Mobiliteit is zowel bestemd voor personen die een andere baan moe-ten of willen zoeken als voor mensen die gewoon eens een dagje ergens anders willen kijken. Daarnaast is de dag geschikt voor alle niveaus en functies. “Bedrijven die aangesloten zijn bij ACE kunnen dit hun werknemers kenbaar maken en uitnodigen om mee te doen. En daar zullen best men-sen bij zijn die uitkijken naar iets anders, maar ook medewerkers die het gewoon interessant vinden om, zoals wij zeggen, eens te gluren bij de buren .”Volgens Andreas van den Goorbergh zorgt wisselen van werk voor inspiratie en nieu-we ideeën. “Het wisselen van werkplek is vaak nog omgeven met een stukje nega-tiviteit. Mensen vinden het lastig, het is onzeker. Wij draaien het om. Het is leuk, het geeft nieuwe inzichten en het vergroot je net-werk. Met andere woorden, het verhoogt je mogelijkheden in de toekomst.”

AnsichtkaartenIedereen die meedoet levert aan het einde van de dag een formuliertje in. Vorig jaar liet liefst 92% van de deelnemers weten dat ze dit jaar weer deel zouden nemen.

“Of dat ook daadwerkelijk zo is kan ik op dit moment niet zeggen. Wat ik wel weet is dat deze dag heel erg leuk gewaardeerd wordt. We spelen daar dit jaar ook op in. Iedereen die meedoet krijgt vijf ansicht-kaarten om vijf mensen voor volgend jaar uit te nodigen. Daarnaast weten we dat er een aantal permanente baanwisselingen plaatsvinden op grond van dit initiatief. Maar let wel, dat is niet het doel van de Dag van de Mobiliteit.”

ProminentenNet als in voorgaande jaren veranderen ook ditmaal weer een aantal prominente figuren in West-Brabant een dag van baan. Televisiekok Jeremy Vermolen uit Roosen-daal bijvoorbeeld gaat een dag meelopen bij een zorginstelling van Amarant in Til-burg. Eigenaar Roland Peijnenburg van restaurant De Zwaan in Etten-Leur wordt voor een dag secretaris van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. “Toen hij dat hoorde liet hij weten dat hij einde-lijk voor een dag de baas van zijn vrouw zou zijn. Die werkt namelijk bij Avans.” Daarnaast wisselen bijvoorbeeld burge-meester Paul Depla van Breda en directeur Justin Goetzee van NAC op 12 november een dag van baan.

Werknemers veranderen voor een dag van baan en werkgever

‘Het geef t n ieuwe inzichten en het vergroot je netwerk’

In 2013 verruilde Heleen van Rijnbach-de Groot haar baan als burgemeester van Etten-Leur om een dag mee te draaien bij Makelaardij Heijblom in die gemeente. FOTO ACE INTEGRAAL NETWERK MIDDEN-WEST-BRABANT

MOERDIJK - Op donderdag 12 november wordt voor het derde opeenvolgende jaar in Noord-Brabant de Dag van de Mobiliteit gehouden. Op die dag wisselen in de gehele provincie honderden werknemers voor een dag van baan en werkgever. In onze regio wordt de dag georganiseerd door het ACE Integraal Netwerk Midden-West-Brabant, gevestigd op de Markt in Etten-Leur.

ZEVENBERGEN - De intocht van Sint Nicolaas in Zevenbergen is dit jaar op zaterdag 14 november.

Ook dit jaar komt de Sint met de Stoomboot Pakjesboot 7 via de Roode Vaart aan bij de Schansdijk ter hoogte van de voormalige Caldic. Om ong. 14.00 uur zal de boot hier aanmeren en wordt de Sint en zijn gevolg verwelkomd door Meneer Michel.

Wethouder ZwiersNa de aankomst zal de Sint met ongeveer 100 Pieten, waaronder Paardenpieten, Muziekpieten, Stuntpieten, Strooipieten via de Oranjelaan- Willem III straat-Arien-slaan- Stoofstraat- Noordhaven rond 14.30 uur arriveren in het centrum ter hoogte van de de Vrijbuiter. Hier wordt hij officieel in

Zevenbergen verwelkomd door wethouder Zwiers.

RondritHierna volgt een rondrit door het centrum naar De Borgh aan de IJshof volgens de route: Noordhaven - Zuidhaven - Markt - Molenstraat - Oude Kerkstraat - Doelstraat - Sportcentrum De Borgh (deze is geopend vanaf 14.00 uur).Rond 15.30 uur vangt hier het speciale pro-gramma voor de kinderen aan. Ook dit jaar weer veel liedjes, licht, geluid en span-ning. Het wordt weer een groot feest voor alle kinderen. Dit duurt tot ongeveer 16.00 uur. Hierna houdt Sint Nicolaas met enkele van zijn Pieten een receptie.

Paniek

De Hoofdpiet is in paniek, want Sinterklaas is zijn ring kwijt. De ring is belangrijk, want daarmee klopt hij op deuren, tikt op ramen en kan hij ‘s-avonds in het grote boek lezen met het licht uit de rode diamant. De ring moet gevonden worden, want anders.Kleurplaten kun je ook vinden op onze site: www.SinterklaasZevenbergen.nl. Tevens vind je hier Sinterklaasliedjes (ook het Zevenbergs Sinterklaasliedje), cadeau-tjes, foto’s en nog veel meer. De dag na de intocht zijn foto’s van de intocht via deze pagina te bewonderen. Buurtbewoners van de Schansdijk en om-geving: tussen 13.30-14.15 uur is er wat overlast i.v.m. de aankomst van de Sint. Ook kan er drukte ontstaan rond uw hui-zen/parkeerplaatsen. Graag uw begrip hiervoor.

Sint Nicolaas komt aan in Zevenbergen

NOORDHOEK11-11 Viering Kantenmaaiersgat: 11-11 viering in het Kantenmaaiersgat vindt plaats op 13 november, aanvang 21.00 uur, toegang gratis. Het thema van de avond is het plat-telaand met mmv DJ Arco. Hij draait gezellige ouderwetse en nieuwere carnavalshits, en een optreden van Edrie Antonissen bekend van zijn boerencovers. De organisatie is in handen van BC de Mini-torenbouwers, dus haal je boerenkiel maar alvast uit de kast.ZEVENBERGSCHEN HOEK Bezoek aan kerstmarkt: 18 november organiseren de KBO en Seniorenraad van Den Hoek en St. Martinus een bezoek aan de kerstmarkt van Intratuin in Breda. Deelname is mogelijk voor alle 55-plussers van het dorp. De bus vertrekt om 13.30 uur en er kunnen max. 45 personen mee in de bus, dus vol = vol. Voor rolstoelers zal vervoer geregeld worden. Opgeven kunt u zich via het inschrijfformulier dat afgedrukt staat in het Dorps-Nieuws van november. Opgeven vóór 14 november.ZEVENBERGENRuilbeurs: De Zevenbergsche Ruilvrienden houdt op zaterdag 14 november 2015 een ruilbeurs voor postzegels. Deze beurs wordt gehouden in het Sportcentrum Lindonk, Kris-tallaan 25 in , Zevenbergen. De aanvang is 13.00 uur en ze eindigen rond 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.Spelletjesmiddag: Woensdag 11 november tussen 13.30-15.30 uur hebben de speelo-theek-medewerksters de podiumruimte aan de Kasteelweg 3 omgetoverd tot een spel-letjesbieb. Onder het genot van een glaasje limonade en een lekker snoepje kunnen die middag kinderen tussen 4 en 12 jaar met elkaar gezelschapsspelletjes spelen.Zezam op Zondag: 22 november in Theaterzaal de Borgh, ‘Zezam op Zondag’ staat voor een gezellige zondagmiddag met zang en muziek. Het beloofd een zeer afwisselend en actief programma te worden. We zijn zeer verheugd met de medewerking van de djembé groep Bia Karanga, About Music en het Westhoeks Mannenkoor. De zaal is open om 13.00 uur, aanvang programma is 13.30 uur. Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij de receptie van De Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen en bij Primera Voorstraat 30 in Klundert.Bustocht naar Kerstmarkt: De Seniorenraad organiseert op zaterdag 28 november een dagtocht naar Brussel (B). We vertrekken om 08.30 uur (half negen) vanaf de parkeer-plaats voor de Drie Musketiers (Hazeldonkse Zandweg) in Zevenbergen en verwachten rond 18.00 uur (zes uur) weer terug te zijn bij de opstapplaats. We gaan om ongeveer 18.00 uur aan tafel voor een heerlijk 3-gangen diner. Deze interessante dagtocht wordt u door de Seniorenraad Zevenbergen aangeboden. Zorgt u er voor uw ID-kaart (of pas-poort) bij u te hebben? Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: J. Beurskens, Prins Bernhardstraat 4, Zevenbergen. Telefoonnummer 0168-323335 of 06-24879934. Reser-veren kan tot en met maandag de 23e november.KLUNDERTWelkom op de koffie: De Brug Stichting houdt donderdag 12 november inloop van 10.00-12.00 uur in het Van Polanenpark 19 in Klundert, met als gastvrouw Erika van Maastricht en helper Nel van Maastricht. Mocht men slecht ter been zijn, ze komen een ieder graag ophalen, tel. 0168-405095. Voor meer info: www.debrugstichting.nlHEIJNINGENKindervoorstelling ‘Lang, lang gelden’: Zondag 15 november speelt het Meemaak-theater een wervelende kindervoorstelling waarin kinderen worden meegenomen in een spannend avontuur. In de rustieke torenzaal van het fort zal acteur Jannos Groffen de splinternieuwe voorstelling spelen. Het verhaal speelt zich lang, lang geleden af. Om precies te zijn 5001jaar geleden. Plaatsen reserveren via [email protected]. Er is maar een beperkt aantal plaatsen. De poorten van het fort gaan open om 13.00u. De voorstel-ling begint om 14.00u. Voor informatie kijkt u op www.fortsabina.nl of volg ons via facebook.MOERDIJKHSV De Veste: Uitslag 1e Jachthavenwedstrijd, zaterdag 7 november: 1e B. Heijstek 1.850gr; 2e M. Dubbelman 1.500gr; 3e G. den Hollander 1.250gr; 4e G. de Visser 950gr; 5e B. de Kok 450gr, P. Leest Hzn, 450gr.FIJNAARTCabaret in de kerk: 15 november komt Kees Versteeg naar Fijnaart! ‘Niet Eerlijk!’ is het nieuwste programma van Kees Versteeg, en het gaat dieper en verder. Soms zo diep en ver dat hij het zelf niet meer volgen kan. Kees beschouwt het levenslot. En ook al denkt hij soms dat hij alles weet, er blijven vragen, bijv: “Wat is geluk?” Er valt veel te lachen in deze show, maar let op: Niet alleen lachen! Muzikaal, grappig en boeiend voor ieder mensenkind. Dat is dan wel weer eerlijk. Het programma is geschikt voor ‘vroegwijze’ tieners tot jongere bejaarden. Van harte welkom in De Ontmoetingskerk, Wilhelmina-straat 64, Fijnaart. Aanvang: 19.00. inloop vanaf 18.30.

KORTE BERICHTEN

MOERDIJK - Fotoclub Moerdijk is met ruim 70 leden één van de grootste fo-toclubs in Nederland. Omdat de club erg groot is, is er een onderverdeling gemaakt in zes focusgroepen.

Elke focusgroep legt zich toe op een spe-cifiek onderwerp. Zo zijn er twee groepen Natuur en twee groepen Algemeen. Daar-naast zijn er nog een focusgroep Mensen en een groep Objecten. Op 17 november houdt Fotoclub Moerdijk voor de vierde keer een bijeenkomst, waarin alle focus-groepen zich presenteren en laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. De avond geeft een mooi beeld van wat er

zoal aan foto’s wordt gemaakt in de club. Verder heeft elke focusgroep een soort stand waar iemand van die groep aanwe-zig. Daar kan de bezoeker meer informatie krijgen over de activiteiten van de groep. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen: familie, vrienden en overige niet leden van de fotoclub. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met alle geledingen van de fotoclub op één avond.Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur. Plaats van han-deling: MFC De Kristal, Kristallaan 25c in Zevenbergen. Zaal open vanaf 19:45 uur.Meldt u aan bij [email protected] en u bent van harte welkom.

Presentatie van de Fotoclub Moerdijk

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van vrijdag 6 november.

Baan 1: Nettie Nagtzaam 364 pins, Riet Vos 346 pins, Corrie v.d. Sijde 519 pins.Baan 2: Mia Lokers 320 pins, Ria Stoop 397 pins, Hilde Oosterling 390 pins.

Baan 3: Kor Fierens 382 pins, Nel Ane-maat 423 pins, Jos Stoop 507 pins.Baan 4: Jan Zevenbergen 361 pins, Nelie Hoeven 397 pins, Thea Struik 473 pins.Baan 5: Gerrie d. Jong 378 pins, Willem Wolvers 395 pins. Helaas niet alle banen bezet, volgende week beter.

SBZ De 3 Musketiers

Page 13: Moerdijkse Bode 11-11-2015

PAGINA 13

Uitslagen poule 1Jos Goverde-Eef Eijskoot Jr. 8,18-12,00Antoon Goossens-Klaas Stoop 8,06-10,00Kees v/d Steen-Jos Goverde 7,69-11,00Eef Eijskoot Jr-Ant. Goossens 12,00-9,68Klaas Stoop-Kees v/d Steen 10,00-8,46Stand: 1. Eef Eijskoot Jr 24,00-1,164; 2. Klaas Stoop 20,00-0,486; 3. Jos Goverde 19,18-1,053; 4. Ant.Goossens 17,74-0,611; 5. Kees vd Steen 16,15-0,396Uitslagen poule 2Wim Kanters-R. v Vlaardingen 7,32-12,00Ben Kesselring-Johan Schults 10,00-7,73Wim Kanters-Ben Kesselring 7,80-10,00R. v. Vlaardingen-Johan Schults 11,00-9,09Stand: 1. R.v. Vlaardingen 23,00-0,682; 2. Ben Kesselring 20,00-0,355; 3. Johan Schults 16,81-0,366; 4. Wim Kanters 15,12-0,574Uitslagen poule 3Pieter Lodder-Anton Lips 5,38-11,00Frans Dijs-Pieter Lodder 7,14-10,00Edwin Kortsmit-Frans Dijs 9,52-10,00Anton Lips-Edwin Kortsmit 10,00-9,05Stand: 1. Anton Lips 21,00-0,425; 2. Edwin

Kortsmit 18,57-0,317; 3. Frans Dijs 17,14-0,298; 4. Pieter Lodder 15,38-0,360Uitslagen poule 6Piet Verschuren-Wim Tielen 11,00-6,88Walter v Dongen-Wim Martens 8,57-11,00Toon v Beers-Piet Verschuren 3,85-11,00Wim Tielen-Walter v Dongen 10,00-9,29Wim Martens-Toon v Beers 12,00-1,54Stand: 1. Wim Martens 23,00-0,361; 2. Piet Verschuren 22,00-0,463; 3. Walter v Dongen 17,85-0,250; 4. Wim Tielen 16,87-0,265; 5. Toon v. Beers 5,38-0,093Uitslagen poule 7Theo Krist-Ad de Vos 10,00-9,29Cees v/h Geloof-Jack Stoop 10,00-6,36Cees v/h Geloof-Theo Krist 10,00-9,38Jack Stoop-Ad de Vos 11,00-6,43Stand: 1. Cees v/h Geloof 22,00-0,260; 2. Theo Krist 19,37-0,235; 3. Jack Stoop 17,36-0,456; 4. Ad de Vos 15,71-0,198Uitslagen poule 8H. v. Wingerden-G. de Visser 6,84-12,00Ant. Lammerse-Patrick Gesell 8,57-8,46H. v.Wingerden-Ant. Lammerse 12,00-9,29G. de Visser-Patrick Gesell 7,78-12,00

Stand: 1. Patrick Gesell 20,46-0,238; 2. Gerrit de Visser 19,77-0,451; 3. Henk v. Wingerden 18,84-0,405; 4. Antoon Lam-merse 17,85-0,229.De volgende wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 10 en woensdag 11 november.

Topteamcompetitie jeugd van startOp zondag 15 november worden de eer-ste wedstrijden gespeeld in de topteam competitie jeugd. Dit seizoen zijn er 4 jeugdteams die op elke wedstrijddag een halve competitie afwerken. Op de eerste dag worden de wedstrijden in Afferden gespeeld. De teams die meespelen zijn JBV Amorti uit Zevenbergen, Horna uit Hoorn en ‘t Topke 1 en 2 uit Afferden. De spelers die voor Amorti uitkomen zijn Stef van Hees (175 car. 38/2), Hans jr Snellen (150 car. 38/2), Bryan Eelen (200 car. GH) en Kevin van Hees (150 car.)In de landscompetitie jeugd worden op zondag 15 november de wedstrijden gespeeld in het biljartcentrum van JBV Amorti, de aanvang is 11.00 uur.

Driebandentoernooi bij AmortiUitslagen en standen na twee ronden

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 2 november, A-lijn: 1. Rob den Engelse-Guido Voet 66,67%; 2. Jen-ke de Lint-Jan Timmers 57,08%; 3. Gerry v.d. Boon-Maarten Schouls 55,00%; 4. Bert de Kok-Bert de Lint 52,08%; 5. Tonny v. Dis-Nel Keuter 51,67%. B-lijn: 1. Tonnie Broeders-Bram Huitkar 66,67%; 2. Riet Neelen-Annie Reijnders 61,67%; 3. Anke en Pex Rijnberk 59,58%; 4. ged. Ge en Henk v.d. Weerd, Jeanne Post-Corrie v.d. Berg 56,25%. C-lijn: 1. Klaas v. Exel-Bert Maat 62,08%; 2. Hans Riethoff-Cor v. Veelen 56,81%; 3. Corry de Krey-Yvonne Vogel 56,67%; 4. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 55,97%; 5. Yvonne de Buck-Els Saarloos 48,61%.SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 4 november: 1. mw. Oele-dhr. Polak 58,75%, 2/3. mw. Dane-Groenenberg-dhr. G. Knook 55,42%, 2/3. dhr. v.d. Linden-mw. Frijters 55,42%, 4. dhr. Groeneveld-mw. Knook-Maris 54,17%, 5. mw. Maat-dhr. De Jager 52,50%, 6. dhr. Maat-dhr. Brouwers 50,83%, 7. mw. Dane-Visser-mw. v. Meel 49,58%, 8. dhr. v. Beem-dhr. v. Brouwershaven 48,33%, 9. mw. Lussenburg-mw. Graafmans 47,08%, 10. mw. Coomans-dhr. Korpershoek 46,25%, 11. dhr. v. Schendel-dhr. De Heer 42,50%, 12. mw. v.d. Vorm-dhr. Verhoeven 39,17%.BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag 2 november, A-Lijn: 1. Gerda Vermeulen/Anneke Viergever 60,94%; 2. Truus Buijs/Anneke v.d.Wiel 59,58%; 3. Adri Mol/Paul Schampers 54,90%; 4. Tanny Pars/Jeanne v.Beek 52,08%; 5. Riet en Ton Damen 50,21%; 6. Pia v.Drimmelen/Doortje Goe-demondt 50,00%; 7. Dick Saarloos/Cees Brouwers 49,48%; 8. Wim Broeders/Arnold v.Schendel 48,44%. B-Lijn: 1. Nel en Ad den Engelse 67,83%; 2. Riet Bol/Janyy Ver-hoeven 64,83%; 3. Riet Bol/Lia v.Eekelen 57,50%; 4. Els Visser/Fred Nieuwkerk 56,83%; 5. Corry Leijten/Adrie den Engelse 54,83%; 6. Theo Roos/Jan v.Beek 53,04%; 7. Nelly v.Vugt/Truus v.Neste 50,75%; 8. Riet en Koos Jongejan 49,92%.Zevenbergse Bridge Club (ZBC)Uitslag 2 november, A-lijn: 1. Rien Oomen-Lisette Oomen-v.d. Luytgaarden 65,63%, 2. Tiny Lansen-v. Oers-Annie v.d. Luijtgaarden 59,38%, 3. Marion Dingley-Segaar-Richard Dingley 54,86%, 4. Henk v. Opstal-Anneke Oliemans 52,78%, 5. Berna de Kok-Vissers-José Spiering-Goedhart 50,35%. B-lijn: 1. Ellie de Hoog-Ruud de Vrijer 66,39%,2. Rob Reek-Lauran Verhoeven 62,28%, 3. Anneke v. Dorst-Tineke v.d. Krogt-Postma 60,17%, 4. Wil Walraven v.d. Steen-Wieneke Wijnants 57,57%, 5. Lyda v. Leeuwen-Theo v.d. Louw 55,29%. C-lijn: 1. Hans Matthee-Henk Voorwinde 66,07%, 2. Leonie Heus-Weda-Verheul 58,33%, 3. Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers-Kannekens 56,85%, 4. Joke Wijne-v. Dongen-Willem Wijne 55,95%, 5. Ine Corstiaensen-Kees Corstiaensen 52,98%.Uitslag 3 november, A-lijn: 1. Lyda v. Leeuwen-Theo v.d. Louw 57,99%, 1. Erna Hen-kelman-Jenny v.d. Stee-v. Agtmaal 57,99%, 3. Ellie de Hoog-José Spiering-Goedhart 57,64%, 4. Corrie Hopmans-Corrie Rommens 52,78%, 5. Tiny Lansen-v. Oers-Annie v.d. Luijtgaarden 51,74%. B-lijn: 1. Daan Vermué-Corrie Vermué 62,08%, 2. An Dingemans-Dumas-Peter Rosendaal 58,33%, 3. Bram Heijblom-Rinus Krols 54,58%, 4. Jan den Biggelaar-Joke Francois-Romme 52,5%, 5. Jos Gevers-Wim Gevers 50,83%, 5. Ruud de Vrijer-Wieneke Wijnants 50,83%. C-lijn: 1. Marcel Henkelman-Ria Jonker 63,82%, 2. Marion Dingley-Segaar-Richard Dingley 63,44%, 3. Leonie Heus-Marjo de Raad 59,65%, 4. Arie v.d. Linden-Dirk Polak 59,10%, 5. Cora Jacobs-v. Groezen-Weda-Verheul 54,69%. Afmelden kan tot 2 uur voor de aanvang bij Toos Ermers, tel. 06-49844480, b.g.g. 06-19246311.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Jan Jonker uit Ze-venbergen wint het 3e rankingtoer-nooi gehouden in Gasterij De Engel.

In een sterk deelnemersveld won hij de finale van 15-jarige jeugddarter Dylan van Beers. Voor Dylan alweer de 2e finalepartij. Anneke Kuijten uit Eindhoven, Nederlands top 5 dartster dit jaar deelnemend aan de Lake Side, bracht op uitnodiging van John Antes een bezoekje aan de 7-Bergse Dar-tranking en speelde volledig mee tot de uitschakeling door de jeugddarter Dylan van Beers in de kwartfinale. Naast deze bekendheid in de dartsport deden er ook bekende darters mee uit de regio, die al vele toernooien bij elkaar hadden gewon-nen. Zo mochten ze Wesley Schols, Joey

Jaspers, Johan de Tree, Kees Slokkers, Martin vd Ree, verwelkomen. Er deden 32 darters mee, en met dit ‘geweld’ werden er 6 voorrondes gespeeld en zouden er maar liefst 16 afvallen. Tussen al deze ‘prachtige darters’ hielden de 2 jeugddarters Jimmy Jonker en Dylan van Beers zich staande. Maar ook Jan Jonker, die aan een ‘rustig seizoen’ zou beginnen. Marijn van Peer, Jan Leijs, Henk v.d. Horst, uiteraard Iwan, Jan v.d. Klundert, Jan Willem van Ham, Rik Luijks, haalden voldoende punten om zich bij beste te plaatsen. Verrassend behaalde Edwin Gelens niet de knock-outfase. Dit was al eerder gebeurd, maar wist wel de hoogste finish te gooien van 130 in de al-lereerste ronde.Dylan van Beers en Jimmy Jonker speel-

den beide goed tot zeer goede partijen. Jimmy won van Marijn van Peer met 3-1, van Wesley Schols met 3-2 (0-2 stond hij achter), en vervolgens tegen zijn compo-nent Dylan waar hij met 4-2 verloor. Dylan bereikte uiteindelijk voor de 2e keer de finale door respectievelijk van Rik Luijks met 3-0 te winnen, van Anneke met 3-2 en Jimmy. Jan Jonker (vader van) had in de voorronde 1 partij verloren van Jan v.d. Klundert. In de knock-outfase had hij het niet gemakkelijk, maar zoals Jan rede-neert, “Leg voor leg en dan zie ik wel!”De 1e ronde won hij van Henk v.d. Horst, toen Paul Vreugdenhil met 3-1, Johan de Tree met 4-1. De finale tegen Dylan of zijn zoon Jimmy, dat zat er deze keer in maar zal nog even op zich moeten wachten. Dylan dacht daar heel anders over..Alhoe-wel er voor Jimmy kans volop was, maar juist op de beslissende momenten kwam Dylan sterk terug. Het is prachtig om te zien hoe beiden de veerkracht (nog)hebben om zich telkens te verbeteren. Jan moest gebruik maken van zijn ervaring en zoveel mogelijk druk bij de tegenstander proberen te leggen. Dit lukte wel, ook al had hij niet gemakkelijk in de finale. Dylan pakte meteen de 1e leg, daarna werd het als volgt 1-1, Jan maakte 2-1, 2-2, Jan 3-2, 3-3, de 7e leg werd een belangrijke. Op dat moment met gelijkma-kend van 3-3 door Dylan, zat Dylan beter in het spel dan Jan. Toch wist Jan een 4-3 te maken., waardoor Dylan brak. Jan maakte 5-3. Het volgende toernooi is op zondag 22 november, aanvang 12.45 uur. Uitgebreid verslag en meer info: www.dartranking.nl , facebook, of J. Leijs, tel. 06-50505132. Kijk ook op de website, zondag 29 novem-ber Open Zevenbergen bij Tien Koevoet Dance Master.

Jan Jonker wint onverwacht

Winnaar Jan Jonker

STEENBERGEN - Op zondag 15 novem-ber verzorgt kamerkoor Sasso Mon-tanari uit Steenbergen een concert in de Nederlandse Hervormde kerk in Steenbergen. Op het programma staan grote delen van de Liebesliederwalzer van Johannes Brahms en van de Car-mina Burana van Carl Orff.

De werken die worden uitgevoerd hebben gemeen dat ze de liefde bezingen, in vele facetten. De walsen uit Liebesliederwalzer opus 52 van Brahms zouden zijn geïnspi-reerd door zijn vergeefse liefde voor de pia-niste Clara Schumann, de vrouw van Robert Schumann. Het is zeer toegankelijke muziek met lichte teksten en afwisselende muziek, die de toehoorder vrolijk stemt. Carl Orff’s Carmina Burana bezingt drie grote thema’s: lente/zomer, de herberg en de liefde. Deze enscenering wordt omlijst door de hymne aan Fortuna, de godin van het (nood)lot. De teksten zijn in de 12e eeuw geschreven door leerlingen en monniken van de Benedictijne-rabdij te Beuren in Duitsland. De essentie van de teksten is dat men moet genieten van momenten van geluk, omdat deze slechts

kort duren. Oorspronkelijk heeft Orff de begeleiding geschreven voor twee piano’s en slagwerk. Later heeft hij een bewerking gemaakt voor orkest. Sasso Montanari voert de versie voor twee piano’s uit.

SamenwerkingHet kleine kamerkoor Sasso Montanari is voor deze gelegenheid uitgebreid met gastzangers uit de regio West-Brabant en Zeeland. De sopraansolo wordt verzorgd door de Bergse Eline Delis, de bariton is de Vlaamse Dries de Crom. De pianopartijen worden uitgevoerd door Henny Besling en Anne Christie Lammerts van Bueren, beiden verbonden aan het CKB uit Bergen op Zoom. Het slagwerk wordt verzorgd door enkele mensen van muziekvereniging Volharding uit Steenbergen onder leiding van Caio Bou-wens. Het geheel staat onder leiding van de Bergse dirigent Janno den Engelsman.Het concert begint om 15.30 uur op zondag 15 november en vindt plaats in de Neder-lands Hervormde kerk aan het Kerkplein in Steenbergen. De deur is open voor een kop koffie vooraf vanaf 15.00 uur. Reserveren kan via www.kamerkoor-sassomontanari.nl

De hof der liefde

Kamerkoor Sasso Montanari.

MOERDIJK - The Music Connection is een enthousiaste club muzikanten uit

alle windrichtingen van de gemeente Drimmelen.

De band is al jarenlang actief en maakt lichte muziek in uiteenlopende stijlen. Van bekende Top 100 hits tot de oude klas-siekers. De 13-koppige band bestaat uit trompettisten, saxofonisten, trombonisten en dit alles ondersteund door een stevige ritmesectie. Om weer snel de podiumplan-ken te kunnen betreden zijn we op zoek naar een enthousiaste basgitarist. Om daarnaast alle secties op volle sterkte te kunnen brengen zoeken we ook een trom-pettist, tenorsaxofonist en een trombonist/baritonist. Ben je benieuwd en heb je zin om eens te komen luisteren dan ben je van harte welkom op maandagavond in zaal Concordia aan de Raadhuisstraat 37 te Hooge Zwaluwe. We repeteren eens per 2 weken van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer info kun je contact opnemen met Jeroen van Meggelen tel. 0162-680914.

The Music Connection zoekt bassist en blazers

The Music Connection zoekt enthousiaste muzikanten.

Page 14: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Overheaddeuren Rolluiken Zonwering

Van Domburg bedrijfsdeuren is dé specialist op het

gebied van overheaddeuren en rolluiken voor al uw

industriepanden en parkeergarages.

Doordat wij al bijna 25 jaar overheaddeuren en al 100 jaar rolluiken produceren is er

ruim voldoende kennis en ervaring aanwezig om u te adviseren voor een voor u goede

en kwalitatief hoogstaande afsluiting van uw pand.

Domburg maakt uitsluitend gebruik van eigen montagepersoneel zodat ook hierbij de

kwaliteit van de deur niet verloren kan gaan. Samen met een 24-uurs servicedienst is

Domburg uw bedrijf voor overheaddeuren. Meer info: www.vandomburgbv.nl

Veel garagedeuren nemen heel veel ruimte in beslag, wat ruimtebeperking oplevert. Dit kan voorkomen worden door de toepassing van sectionaaldeu-ren; ook wel overheaddeuren en sec-tiedeuren genoemd. Sectionaaldeuren openen verticaal naar boven op rollen in een railsysteem en liggen indien geopend onder het plafond. De deur wordt dmv een uitgebalanceerd veer-systeem in balans gehouden. Dit veer-systeem wordt op de muur boven de garagedeur of aan de achterzijde van de horizontale rails gemonteerd. Door dit constructieprincipe beschikt u over een maximale ruimte voor het parkeren van de wagen in en voor (deur komt niet naar buiten bij openen) de garage.

GeschiedenisIn de VS is de huidige deur ontstaan rond het begin van de 20e eeuw. Al in 1902 ontwikkelde Amerikaanse fabri-kanten gepubliceerde catalogi met een “float kanteldeur”. De eerst veergeba-lanceerde garagedeur vindt men in een catalogus in 1906. Vanaf deze datum is

de deur steeds verder ontwikkeld tot de huidige garagedeuren. Leno Martin wordt gecrediteerd voor het uitvinden van de eerste overhead deur in 1936.

Materialen en isolatieDe meeste deuren worden gemaakt van staal- of aluminiumplaat met daar-tussen een polyurethaan schuim isola-tie. Dit schuim geeft ook de sterkte en stijfheid aan de panelen. Vele uitvoe-ringen zijn mogelijk; van geheel glad, stucco tot woodgrain (houtstructuur);

welke niet van echt te onderscheiden zijn. Door panelen te gebruiken met een minimale dikte van 40 mm verkrijgt u ook een goede isolatiewaarde. Bij een garagedeur leverancier met ge-noeg ervaring kunt u zelfs naar wens gemaakte deuren bestellen zoals deu-ren met een houten bekleding aan de buitenzijde.

SectionaaldeurenHet deurblad van dit type deur bestaat uit verschillende secties (panelen) welke met elkaar verbonden zijn door scharnieren. Door de deurrailsen te monteren op de binnenzijde van de muur, behoudt u een zo groot mogelijke doorrijbreedte. Het rondom toepassen van goede afdichtingen voorkomen verder de negatieve invloeden van regen, wind en kou. Het spreekt voor zich dat iedere gewenste kleur tot de mogelijkheden behoort. Deze garage-deuren kunnen exact op maat gemaakt worden, zodat ze in haast alle situaties toepasbaar zijn. Een goede garagedeur leverancier zal vrijblijvend bij u langs-

komen om te bekijken wat de mogelijk-heden zijn, u extra uitleg geven en uw eventuele vragen beantwoorden.

Geïntegreerde loopdeuren en lichtope-ningen in de deur behoren eveneens ook tot de mogelijkheden. De deuren kunnen zowel handbediend als elektrisch aangedreven worden geleverd. Doordat deze deuren tegen-woordig onder de Europese regel- en wetgeving vallen kunt u er gerust van uit gaan, dat u indien u dit type deur

aanschaft via een erkend bedrijf u een veilig product aanschaft (Let op CE-keurmerk). Verder zijn er diverse mo-gelijkheden om deze deuren adequaat te beveiligen (Let op Politie Keurmerk Veilig Wonen) om zodoende inbrekers buiten de deur te houden. Sectionaal-deuren zorgen verder voor een opwaar-dering en verfraaiing van uw woning. Bovendien zijn sectionaaldeuren vaak aanmerkelijk goedkoper dan men voor-af zou denken.

Montage en onderhoudOmdat een betrouwbare en veilige werking niet alleen van het product zelf afhangt is een juiste montage erg belangrijk. Schakel hiervoor dat ook een betrouwbaar bedrijf in wat aan-toonbare ervaring heeft.

De (draaiende) onderdelen van een ga-ragedeur zijn aan slijtage onderhevig. Het is aan te bevelen om periodiek een onderhoudsbeurt aan uw deur(en) te laten uitvoeren. Bij bedrijfsdeuren

wordt een controlebeurt door de hui-dige regel- en wetgeving zelf minimaal één maal per jaar voorgeschreven. Bij een particuliere deur dient u rekening te houden met één controlebeurt per 3 à 5 jaar. Bij het onderhoud worden bevestigingen en koppelingen nauw-keurig nagekeken en draaiende de-len behandeld. Door dit preventieve onderhoud wordt de levensduur van de deuren verlengd en wordt op onnodige en onvoorziene kosten bespaard.

ToekomstVandaag de dag wordt de productie steeds milieuvriendelijker en wordt de nadruk gelegd op energiebesparing om zodoende een optimale energiebalans van het gebouw mogelijk te maken.

Een mooie garagedeur is een aanwinst voor uw woning!

Tel.: 0165 - 511297

Page 15: Moerdijkse Bode 11-11-2015

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected]

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

staRt 2e hELft januaRi 2016spoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE wINTEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

www.dermateam.nl

Locatie MiddelburgPark Veldzigt4336 DX MiddelburgT 0118 - 673 050

Locatie Bergen op ZoomBoerhaaveplein 3d4624 VT Bergen op Zoom(in Zorgcentrum Bravis ziekenhuis)T 0164 - 263 822

• Laserontharing • Tatoeageverwijdering• Littekenbehandeling • Rimpelbehandeling

• Couperose• Pigmentvlekken• Ontsierende spatadertjes• Huidtherapie

dermaTeam huid en laser NIEUWmiraDry tegen

okselzweten

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Bewezenmethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

DAG

TOC

HTEN

MEE

RDA

AG

SE B

USRE

IZEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 17 dec en data in 2016 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH vanaf€ 59,00 MARGRIET WINTER FAIR vanaf € 29,50 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 16 t/m 19 nov (vervoer en entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda / Kapelle (Zld) 0164 – 687235

Een fijne toekomst samenbegint bij Mens & Relatie

Ontmoet ons zondag 22 november in Nijmegen. Bel: 0165-388816

Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nlErkend BVSK en Geschillencommissie.

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 16: Moerdijkse Bode 11-11-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK11 nOVEMBEr 2015

raadsvergadering 12 november 2015 vervaltDe raadsvergadering van donderdag 12 november komt te vervallen. Raadsbijeenkomsten:• Opdinsdag17november2015isereenraads-bijeenkomstoverdeplaatsingvanwindturbi-nes langs de A16;

• Op donderdag 19 november 2015 is er eenraadsbijeenkomst over het bestemmingsplanbuitengebied.

Beide bijeenkomsten zijn openbaar. Voor meerinformatiekuntucontactopnemenmetdegriffievia [email protected].

FOTO VAn DE WEEK:

De herfst kleurt Klundert

HeeftuookeenmooieMoerdijk-fotodieugraagopdevoorlichtingspaginawiltterugzien?Mailuwfotodannaarinfo@moerdijk.nl.Wijkunnenuwfoto’sookgebruikenopdegemeentelijkewebsiteenvooranderedrukwerken.

ingezonden door Gerbert Kannekens

WaarSchuWIng

De politie heeft verschillende meldingen ontvangenovereenmandieindegemeenteMoerdijk(vooralbijouderen) langs de deuren gaat en stofzuigers weg-geeft. Hijmaakteenopdringerigeindrukenprobeertopdezemanier bij de mensen binnen te komen. Is de desbetref-fende persoon bij u aan de deur geweest,maak daneenmeldingbijdepolitie.Weesalertenkijkuitvoorwieuopendoet.

In de gemeente Moerdijk zijn verschil-lende wijkgroepen via contactpersonen met elkaar verbonden. De wijk en eventu-eel andere wijkgroepen worden via deze weg snel op de hoogte gebracht. Hierdoor is de hele wijk of het dorp alert en waak-zaam. !ALERT|Moerdijk is een initiatief dat is ontstaan vanuit buurtpreventie Moerdijk. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Moerdijk en politie Zeeland-West Brabant.

Extra aandacht voor !aLErT|MoerdijkOp 12 en 13 november vragen buurtpreventisten extraaandachtvoor!ALERT|Moerdijk.Op12novemberwordterdoorledenvandebuurtpreventiegeflyerdopdemarktinZevenbergen.Ookop13novemberwordterdoordebuurt-

preventistengeflyerdbijdeAlbertHeijninZevenbergen.

hoe werkt !aLErT|Moerdijk!ALERTwordtvolgensdeSAARmethodegebruikt.SAARstaatvoorSignaleer,Alarmeer,AppenReageer.Wanneereendeelnemervan !ALERT|Moerdijkeenverdachtesitu-atiesignaleert,belthij/zijeerstdepolitie.Vervolgenssteltde deelnemer zijn/haar wijkWhatsApp-groep in kennis.Met reageer wordt bedoeld dat je indien mogelijk naarbuiten gaat en het gesprek aangaat met de persoon inkwestie.Debedoelingisomzijn/haarplannenteversto-ren.Doeditalleenveiligenzonderrisico!

aanmeldenViade flyer kuntu zichaanmeldenvooreenWhatsApp-groepvanuwwijk.GraaghorenwijdanookofueventueeldecontactpersoonwiltzijnvandeWhatsApp-groep.Het

jaar 2015 gebruiken wij om te inventariseren. In 2016wordt er gekekenhoeweeen concrete invullingaandewijkWhatsApp-groepkunnengeven.

VoorwaardenOm deel te kunnen nemen aan !ALERT|Moerdijk is hetnoodzakelijkdatuinhetbezitbentvanWhatsApp.

Buurpreventisten zetten zich in voor !ALErT|Moerdijk

Samen met andere gemeenten in de regio West-Brabant werkt de gemeen-te moerdijk aan energiebesparing bij woningen. Hiermee streven we naar een lager energieverbruik in de regio en een vermindering van de CO2-uitstoot.

We zoeken vrijwilligers, diewonen in de gemeenteMoerdijk en die als energieambassadeur woningei-genaren in de gemeente Moerdijk advies op maatwillengevenoverhettreffenvanenergiebesparendemaatregelen.Opgrondvandaadwerkelijkesituatieswordtdoorubepaaldwelkemaatregelenhetmeestinteressantzijn.Hetadviesopmaat iseen tastbaarenpraktischproductvoordeeigenaarvandewoning.

Wie zoeken we?Iedereen met technische interesse, affiniteit metenergiebesparing en enthousiasme omwoningeige-narenteadviserenkanenergieambassadeurworden.Despecifiekekennisdienodigis,krijgtuaangereiktin een tweedaagse cursus. U leert daarin te kijkennaaraspectenalsisoleren,verwarmenenventileren.Daarnakuntuinuweigengemeentebijmensenthuiszelfstandig technisch advies uitbrengen en weet ualles over de verschillende subsidiemogelijkheden.Deadressendiebezochtmoetenwordenkrijgtuaan-gereikt. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden.U helpt op deze wijze de medebewoner van onzegemeente.Deadviezenvandeenergieambassadeurswordenaltijdgewaardeerd.

Wat bieden we?Om het advies te kunnen geven, krijgt u eentweedaagse cursus bij Avans in Tilburg, waarvananderhalvedagtheorie,enomdeopgedanekennisteoefenenindepraktijk,eenhalvedagpraktijk indevormvanhet‘doorlichten’vaneenwoning.De cursusdata zijn 27 november en 4 december2015.Injanuari2016zullendandeeersteenergie-adviezengegevenkunnenworden.

AanmeldenUkuntzichtotuiterlijk20november2015aanmel-denbijdegemeenteMoerdijk,t.a.v.AlexCraneviae-mailadres:[email protected].

Energieambassadeurs gezocht

Uitkomsten raadsvergaderingDegemeenteraadheeft op donderdag5 novem-ber 2015 onder andere besluiten genomen overdevolgendeonderwerpen:

• VaststellingkadernotitieReikwijdteenDetail-niveauvoorMERbestemmingsplanWindparkIndustrieterreinMoerdijk;

• Vaststelling begroting 2016 en meerjarenbe-groting2017-2019.

De volledige besluitenlijst kunt u vinden op dewebsite.Neemvoormeer informatie contact opmet de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, [email protected]

Page 17: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergun-ningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Adres Omschrijving project Schanspoort bij 3A, Het realiseren van Klundert garageboxen

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 oktober 2015 tot en met 4 november 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Koekoekendijk 10 in Moerdijk Wijzigen van de werktuigenberging en het verplaatsen van de kadaverkoeling en graansilo 4 november 2015 Vrouwe Jacobstraat 34 in Fijnaart Plaatsen van een aanbouw 4 november 2015 Mannesmannweg 5 in Heijningen Plaatsen van een tijdelijke kantoor huisvesting 29 oktober 2015 Graanweg 15 en 28 in Moerdijk Realiseren van een milieuneutrale uitbreiding van het bedrijf 28 oktober 2015

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer:• P. Crezee, Achterdijk 47 in Zevenbergen voor het

veranderen van de inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

WEGAFSLUITINGEN Vanwege de intocht van Sinterklaas worden in alle kernen van de gemeente Moerdijk in de komende weekenden diverse wegen tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Wij vragen om uw begrip.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMINGUit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing van der Zande, A.J. 10-01-1955 Prinses Christinastraat 24 02-11-2015 4793 BT Fijnaart Verschuren, M.P. 31-08-1985 Dubbelmonde 104 02-11-2015 4761 NR Zevenbergen Altena, J. 21-03-1992 Dubbelmonde 53 02-11-2015 4761 NP Zevenbergen van Merrienboer, W.J.P.M. 20-03-1985 ’t Magesijn 22 02-11-2015 4791 KJ Klundert

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Schansweg 22a in Klundert Plaatsen van legioblokken 2 november 2015 Schoenmakerij 10 in Zevenbergen Plaatsen van een overheaddeur in de voorgevel 29 oktober 2015 Kadedijk 77 in Fijnaart Vergroten van de woonkamer door het verplaatsen van de voorgevel 30 oktober 2015 Appelweg 6 in Moerdijk Vervangen van de bedrijfsruimte 14 oktober 2015 Molenstraat 54 in Fijnaart Plaatsen van een dakkapel en dakterras op de woning 31 oktober 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst ‘t Gors 6 in Moerdijk Oprichten van een groothandel in kunstmeststoffen 30 oktober 2015

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stuk-ken liggen met ingang van 12 november 2015 tot en met 23 december 2015 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebben-den aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen bin-nen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht.

Op donderdag 12 november vraagt wet-houder Jaap Kamp uw aandacht voor de glasbakcampagne op de weekmarkt in Zevenbergen. De boodschap van de cam-pagne is dat glas voortaan met restjes en deksels in de glasbak mag. Het scheiden van glas wordt hierdoor nog makkelijker. Ook bent u van harte welkom om tij-dens de campagne een glastas te komen bemachtigen.

Om twee redenen is de glasbakcampagne van start gegaan. Allereerst zit er in Nederland nog altijd 150 kiloton glas tus-sen het restafval, tegen 350 kiloton in de glasbak. Ook in Moerdijk zit er nog altijd te veel glas in de duobak. Betere scheiding draagt bij aan onze doelstelling uit de paraplunota Leefomgeving: “Afval = grondstof”. Daarnaast is er in een Nederland een wettelijke doelstelling dat 90% van het glas moet worden hergebruikt. De slogan van de campagne luidt als volgt: ’100% recyclebaar, 100% in de glasbak’. De campagne loopt door tot eind 2015.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen het als lastig ervaren om hun glas te scheiden, omdat ze het schoon moeten spoe-len en zonder deksel weg moeten gooien. Nieuwe technie-

ken in recyclefabrieken zorgen dat dit niet meer nodig is en maakt het voor u nog makkelijker om uw glas te scheiden.

Hopelijk zien we u terug op de weekmarkt en kunnen wij u een glastas overhandigen.

Wethouder Jaap Kamp vraagt uw aandacht voor glasbakcampagne Een kind opvoeden tot een gezond,

gelukkig, verstandig en sociaalvaardig mens, is geen eenvoudige opgave. Zeker niet wanneer je het als ouder(s) wat zwaarder hebt: je staat er alleen voor, je hebt veel aan je hoofd of je hebt vroeger weinig goede voor-beelden gehad. Daarom biedt het consultatiebureau van TWB Thuiszorg met Aandacht het programma ‘Stevig Ouderschap’ aan als extra aanvulling op het huidige aanbod. Stevig Ouder-schap biedt een steuntje in de rug voor ouders die dat door omstandig-heden goed kunnen gebruiken.

De Jeugdverpleegkundige van het consultatiebu-reau biedt, na de geboorte van een baby, aan alle ouders een korte vragenlijst aan. Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat de ouders baat kunnen hebben bij ondersteuning, worden zij uitge-nodigd om deel te nemen aan Stevig Ouderschap. Het programma bestaat uit zes huisbezoeken van de Jeugdverpleegkundige. Zij neemt de tijd om naar de ouders te luisteren, denkt mee over moge-lijke oplossingen, kan adviezen geven over de

ontwikkeling en opvoeding en kent wanneer dit gewenst is veel mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning. De huisbezoeken zijn preventief en hier wordt dan ook zo snel mogelijk na de geboorte mee begonnen. Stevig Ouderschap is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Mee-doen aan het programma is gratis.

Stevig Ouderschap is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht: 70% van de deelnemende ouders is zeer tevreden over alle aspecten en gemiddeld krijgt de ondersteuning het cijfer 8,5. De reacties op Stevig Ouderschap zijn positief. “Ik heb het hele programma als zeer positief ervaren. Een fijne begeleiding met adviezen waarmee ik wat kon ter-wijl ik tegelijkertijd volledig als moeder werd geac-cepteerd”, aldus één van de ouders die elders in Nederland heeft deelgenomen aan het programma Stevig Ouderschap. Met behulp van Stevig Ouder-schap neemt de kans op opvoedingsproblemen aanzienlijk af, begrijpen ouders hun kind beter en ontwikkelen kinderen zich op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied beter.

Meer over Stevig Ouderschap is te lezen op www.stevigouderschap.nl.

Ook Stevig Ouderschap in Moerdijk

Page 18: Moerdijkse Bode 11-11-2015

sport

pAGINA 18

KLUNDERT - Klundert heeft dit sei-zoen nog maar 1 keer verloren. Al-leen koploper Axel deed het tot nog toe beter, met nog geen enkele neder-laag.

Inmiddels mag Klundert zich wel een beetje de Koning van de gelijke spelen gaan noemen. Maar of men daar veel mee opschiet? Thuis tegen De Meeuwen werd opnieuw, dit keer met 1-1, gelijk gespeeld. Met nog steeds een ver van fitte selec-tie, ging Klundert de strijd aan met De Meeuwen uit Zoutelande. Omdat dit een ploeg was uit het rechterrijtje, zouden en moesten de 3 punten dit keer in Klundert blijven. Niet in de laatste plaats omdat de komende 4 wedstrijden de volledige kop uit de ranglijst de tegenstanders zijn.Klundert begon wat onrustig aan het duel, maar al snel legde het de juiste energie in de wedstrijd. Dit had tot gevolg dat de defensie van De Meeuwen het even kwijt was. In de 12e minuut leverde dit een tref-fer op. Jeffrey van Wingerden zette Eric Fuanani handig alleen voor de keeper en rondde beheerst af. 1-0.Het was eigenlijk de fase waarin Klundert even wat meer gas had moeten geven, maar in plaats daarvan gaf de thuisploeg de wedstrijd uit handen. De ploeg uit Zoutelande nam de regie over en was het overige deel van de 1e helft de bovenlig-gende partij, zonder vaak maar echt heel gevaarlijk te worden. Tot in de 28e minuut de buitenspelval niet goed werkte en de spits van De Meeuwen de bal subtiel over de uitgelopen doelman Yoeri van Winger-den kon lobben. 1-1. Dit was tevens de ruststand.Na de thee leek Klundert de energie te hebben teruggevonden en ging het op zoek naar de voorsprong. In de 2e helft waren de kansen voor de thuisploeg, maar of er zat geen overtuiging in de afwerking, of er was te veel aarzeling. De bezoekers kwamen bijna helemaal niet meer in de buurt van het doel van Klundert. Zo bleef het 1-1.Op grond van het 2e bedrijf had Klundert

recht op de 3 punten, op grond van de hele wedstrijd was het gelijke spel, helaas en wederom, een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Klundert is inmid-dels afgezakt naar de 8e plaats en vol-gende week staat de uitwedstrijd tegen SSV’65 uit Goes, de huidige nummer 3, op het programma.UitslagZaterdag 7 novemberKlundert 1-De Meeuwen 11-1Klundert 2-MZC’11 2 2-4DVV09 VR1-Klundert VR1 2-7Klundert B1-Rijsoord B1 7-2Klundert B2-Heerjansdam B2 10-0Klundert MB1-Duiveland MB1 5-3Klundert C1-METO C1 5-2Klundert C2-Oranje Wit C1 110-1Sprundel D1-Klundert D1 10-2Seolto D2-Klundert D2 1-6Klundert E1-DHV E1 11-1Kogelvangers E2-Klundert E2 6-5Seolto E3G-Klundert E3 4-4Klundert E4-Roosendaal E7 0-9NSV F1G-Klundert F1 2-7Klundert MP1-Seolto MP2 uitg.De Fendert MP2-Klundert MP2 9-2Zondag 8 novemberInternos 4-Klundert 2 7-1Programma.Zaterdag 14 november15.00 SSV’65 1-Klundert 112.00 Prinsenland 2-Klundert 212.00 Klundert VR1-Vosmeer VR114.30 Klundert A1-Zwaluwe A112.00 Klundert B1-IFC B210.00 Klundert B2-ASWH B310.30 Bruse Boys/SKNWK MB1-Klundert MB110.00 De Fendert C1-Klundert C110.30 Seolto C2-Klundert C210.00 Klundert D1-Rood Wit W D108.45 Klundert D2-De Fendert D310.30 SVC E1-Klundert E108.45 Klundert E2-Seolto E208.45 Klundert E3-Zwaluwe E309.30 DIOZ E2-Klundert E408.45 Klundert F1-BSC F308.30 Seolto F2G-Klundert F210.00 Klundert MP2-Klundert MP1

VV Klundert schiet niks op met de 6e remise op rij

ZEVENBERGEN - ONI uit ‘s-Graven-moer maakte hardhandig een einde aan de sterke reeks die SEOLTO in de laatste 6 wedstrijden 16 punten ople-verde.

In het dorpje wat ingeklemd ligt tussen Oosterhout, Dongen en Kaatsheuvel ging het 1e elftal met maar liefst 5-2 onderuit. De doelpuntenmakers aan SEOLTO-zijde waren Ronald Wevers (2-1) en Sebastian Stoop (3-2). Ondanks het verlies blijft SEOL-TO op de 4e plaats staan in 4D. Olympia’60 maakte gehakt van Alliance en nam door-dat zowel Boeimeer als Oosterhout punten lieten liggen de 1e plaats over. Volgende week kan SEOLTO 1 revanche nemen op de nederlaag van zaterdag. Dan komt DVO’60 uit Roosendaal op bezoek, wat knap stand hield in en tegen Oosterhout door met 1-1 gelijk te spelen. DVO’60 is een oude be-kende en onderlinge duels leverden vaak mooie en doelpuntrijke wedstrijden op. De

wedstrijd op sportpark De Meeren in Ze-venbergen zal volgende week aanvangen om 14.30 uur.Programma14.30 SEOLTO 1-DVO’60 112.00 SEOLTO 2-VVC’68 212.15 Kogelvangers 2-SEOLTO 314.30 DIA 3-SEOLTO 412.30 SEOLTO 5-Madese Boys 314.30 SEOLTO A1-SVC A112.45 Moerse Boys A2-SEOLTO A211.30 DVO’60 C2-SEOLTO C110.30 SEOLTO C2-Klundert C210.30 SEOLTO D1-Alliance D208.30 Beek Vooruit D5-SEOLTO D208.45 SEOLTO D3-DFC D211.00 Madese Boys E2-SEOLTO E108.45 Klundert E2-SEOLTO E209.00 Virtus E5G-SEOLTO E3G08.45 SEOLTO F1-Steenbergen F108.30 SEOLTO F2G-Klundert F209.30 SEOLTO F3G-Terheijden F509.45 BSC MP1-SEOLTO MP1

09.30 SEOLTO MP2-Oranje Blauw’14 MP110.15 SEOLTO MP3-WHS MP216.00 Drechtstreek VR1-SEOLTO VR1UitslagInternos D2-SEOLTO D1 0-2ST TPO/VOV E2-SEOLTO E2 0-8SEOLTO VR1-NOAD’67 VR1 0-7SEOLTO A1-DSE A1 8-2NOAD’67 2-SEOLTO 2 2-0SVC F1-SEOLTO F1 0-3Internos C5-SEOLTO C2 4-1ONI 1-SEOLTO 1 5-2SEOLTO C1-Virtus C2 5-3Oosterhout 2-SEOLTO 3 3-1SEOLTO D2-Klundert D2 1-6SEOLTO MP1-Zwaluwe MP1G 17-1DIOZ MP2-SEOLTO MP3 10-5Kogelvangers F4-SEOLTO F2G 5-1SEOLTO F3G-Irene’58 F2 7-2SEOLTO E3G-Klundert E3 4-4SEOLTO E1-Zwaluwe E1G 2-2SEOLTO E2-Virtus E3 7-2Roosendaal D3-SEOLTO D1 1-4

Einde sterke reeks SEOLTOZevenbergenaren bl i jven op de 4e plaats s taan

NOORDHOEK - Met drie thuiswed-strijden heeft Smash70 de 8e ronde van deze competitie afgewerkt.

Het eerste team heeft met 8-2 gewonnen van Hotak ‘68. 2 Driepunters van Theo Coppens en Pierre Uitdehaag en nog 2 punten van Ludo Gommers zorgden voor de eindstand. Een goede uitslag maar hun directe con-current (Middelburg) heeft geen punten la-ten liggen in hun wedstrijd dus komt weer 2 punten dichterbij. Team 1 staat in de 2e klasse nog steeds op kop met slechts 2 punten voorsprong op de nummer 2.Team 2 nam het in de 3e klasse op tegen Groene Ster uit Zevenbergen. De magere resultaten van het seizoen zetten zich voort want deze wedstrijd ging met 2-8 verloren. Alleen Sander van Dongen wist

2 partijen te winnen. Jacqueline van Osta en Raymond Liebau konden daar niets aan toevoegen. De laatste plaats in de poule blijft hun deel.Team 3 doet nog volop mee in de race om de titel en speelde tegen het 7e team van Hotak ‘68. Na een kleine uitglijder van Dirk Boudewijn in de tweede wedstrijd werden de ruggen gerecht en werden er geen pun-ten meer gemorst. Wim Hopmans en Cor-né van Polak behaalden de maximale sco-re. Einduitslag 9-1. De nummer 1 in deze 7e klasse poule (TCO) won met kleinere cijfers dus nu bedraagt de achterstand nog 4 punten. Dat belooft een spannende ont-knoping te worden.Aanstaande vrijdag wordt er geen compe-titie gespeeld en op 20 november treden de Smash ‘70 teams weer aan in een uitwedstrijd tegen respectievelijk Middel-burg en 2x Vice Versa uit Oudenbosch.

Smash ‘70 Tafeltennis

Uitslagen zaterdag 7 novemberTPO/VOV D1G-Hardinxveld D6 1-5TPO/VOV E1-De Fendert E2 2-3Zwaluwe E3-TPO/VO E2 2-4TPO/VOV F1-VVGZ F3 0-14TPO/VOV MP1-Prinsenland MP1 0-8VCW B1-TPO/VOV B1 wedstrijd verplaatst naar donderdag 12 november, 19.30u.Zondag 8 novemberTPO 1-SAB 1 0-2TPO 2-Be Ready 4 0-0Cluzona 5-TPO 3 7-0TPO VR1-SVC VR1 8-0

Programma zaterdag 14 november11.00u TPO/VOV B1-RSV B109.30u Oranje Blauw’14 D1-TPO/VOV D1G09.00u Virtus E3-TPO/VOV E111.00u TPO/VOV E2-De Fendert E309.00u EBOH F3-TPO/VOV F109.00u Sprundel MP1-TPO/VOV MP1

Zondag 15 november14.30u Raamsdonk 1-TPO 109.30u Gilze 6-TPO 210.00u TPO 3-Amstelwijck 710.45u TPO VR1-VCW VR1

TPO dames vier wedstrijden zonder puntverlies

WILLEMSTAD - In de uitwedstrijd te-gen DBGC uit Oude-Tonge duurde de wedstrijd voor Kogelvangers net te lang. In de slotfase schoot de thuis-ploeg bij een 1-1 stand van dichtbij de winnende treffer binnen.

Kogelvangers deed voor de koploper niets onder en nam aan het begin van de wedstrijd nadrukkelijk het initiatief. De thuisploeg werd ver terug gedrukt en in de tweede minuut passte Edgar van der Giesen op Bas Nieuwdorp die knap twee man omspeelde maar de paal stond een treffer in de weg. Pas na een kwartier kwam DBGC iets beter in het spel en dat resulteerde direct in een aantal kansen. In de 20ste minuut leidde balverlies op het middenveld van Kogelvangers tot een perfect uitgespeelde counter van de thuis-ploeg die eindigde in een bekeken lob over doelman Stan Moerland. Na deze 1-0 hield DBGC het beste van het spel en het was vooral te danken aan de onnauwkeurig-heid bij de thuisploeg dat het bij 1-0 bleef. Na een half uur kwamen ook de bezoekers weer iets meer in het spel voor en in het laatste kwartier moest de keeper van DBGC enkele keren handelend optreden, onder andere bij een vrije trap van Marc Gorter die hij uit de linker bovenhoek tikte. Na 45 minuten waren beide ploegen toe aan de rust omdat de eerste helft, met flink veel vechtvoetbal, toch wel veel kracht had gekost.Direct na de thee was de eerste grote kans voor DBGC toen hun spits, aan het eind van een vlotte aanval, twee verdedi-gers uitkapte en een schot op doel loste.

Dit schot was echter een prooi voor de alert keepende Stan Moerland. Het spel golfde op en neer en steeds vaker moest de thuisploeg kleine overtredingen ma-ken om de dadendrang van de groen wit-ten te stuiten. De verder prima leidende scheidsrechter hield echter de kaarten op zak. In de 67ste minuut ontstond een voor de thuisploeg hachelijke situatie voor de goal van de DBGC doelman. Tot vier keer toe werd een inzet van de Willemstadters van de lijn gehaald maar bij de vijfde keer leek de scrimmage toch succes te heb-ben toen Edgar van der Giesen de bal van dichtbij hard binnen schoot. De wedstrijd ontaardde steeds meer in een potje vecht-voetbal waarbij beide ploegen elkaar geen duimbreed toegaven. Zowel Kogelvangers als DBGC kregen nog wel wat kansjes maar veel hadden die niet om het lijf. In de laatste minuut van de officiële speeltijd werkte de Kogelvangers defensie een bal niet goed weg uit het eigen strafschop-gebied en één van de spelers van DBGC bedacht zich geen moment en knalde de 2-1 tegen de touwen. Een teleurstellende middag voor Kogelvangers dat zich echter niet hoeft te schamen voor het vertoonde spel en de geleverde prestatie.

Uitslag junioren Maandag 2 november (beker)Kogelvangers C1-Noordhoek C1 12-0Zaterdag 7 november (competitie)MZC’11 B2-Kogelvangers B1 4-3Kogelvangers B2G-VVC’68 B2G 2-5WHS C1-Kogelvangers C1 1-3Uitslagen pupillen Zaterdag 7 november (competitie)

Kogelvangers D1-Terheijden D1 7-0Prinsenland D2-Kogelvangers D2G 0-5Kogelvangers E1-Madese Boys E2 5-1Kogelvangers E2-Klundert E2 6-5Steenbergen F1-Kogelvangers F1 2-8De Fendert F2-Kogelvangers F2G 0-3Kogelvangers F3-De Fendert F3 6-1Kogelvangers F4-Seolto F2G 5-1SVC MP1-Kogelvangers MP1 0-9Uitslagen senioren Zaterdag 7 november (competitie)DBGC 1-Kogelvangers 1 2-1EBOH 4-Kogelvangers 2 4-1Kogelvangers 3-Rimboe 2 4-5

Programma senioren Zaterdag 14 november (competitie)Kogelvangers 1-WHS 1 av.14.30uKogelvangers 2-Seolto 3 av.12.15uKogelvangers 3-Nieuw Borgvliet 2 av.14.00uProgramma junioren Zaterdag 14 november (competitie)Kogelvangers B1-NVS B1 av.11.00uCluzona B2-Kogelvangers B2G av.13.00uNVS C2-Kogelvangers C1 av.11.30uProgramma pupillen Zaterdag 14 november (competitie)Kogelvangers D1-JEKA D2 av.10.30uKogelvangers D2G-MOC’17 D4 av.09.00uDe Fendert E1-Kogelvangers E1 av.08.45uDe Fendert E2-Kogelvangers E2 av.08.45uKogelvangers F1-Prinsenland F1 av.09.00uKogelvangers F2G-Virtus F3 av.09.00uRoosendaal F9-Kogelvangers F3 av.09.00uVirtus F4-Kogelvangers F4 av.09.00uProgramma Westhoek Regio League Dinsdag 17 november (competitie) Kogel-vangers

Kogelvangers in slotfase onderuit tegen koploper

WILLEMSTAD - Het 1e seniorenteam van tafeltennisvereniging Witac’89 zal in de laatste wedstrijden in de na-jaarscompetitie alle zeilen bij moeten zetten om zich te handhaven in de 4e klasse.

In de Wouwse Plantage leed Witac een zware nederlaag tegen De Pin Pongers (8-2). In de 1e 6 partijen werd Witac over-klast door de tegenstander. Alleen het dub-belspel van Cor Bom en Rinus Huybregts ging ongelukkig in 5 games verloren voor Witac. Heroïsch was wel de overwinning van Cor in zijn laatste partij. Bij een 2-0 voorsprong scheurde er een spiertje in zijn kuit en hij kon daarna nog slechts op één 1 been staan. De tegenstander slaagde er hierdoor in om de 3e en 4e game op zijn naam te schrijven, maar met hangen en wurgen en bekeken spel wist Cor de 5e game alsnog uit het vuur te slepen. Rinus

Huybregts voegde hier nog een enkelspel-zege aan toe, maar daar bleef het bij in deze wedstrijd. Witac 3 delfde in Ossend-recht het onderspit tegen kampioenskan-didaat TCO (7-3). De 1e 4 games gingen verloren voor Witac, inclusief het dubbel-spel. Opmerkelijk was daarna de prestatie van Erik Maliepaard, die 2 enkelpartijen in winst wist om te zetten. Michel Wessels kon hier nog 1 winstpartij aan toevoegen. Desiree Nieuwkoop lukte het in deze wed-strijd helaas niet om tot winst te komen. Het 1e jeugdteam van Witac kwam we-gens diverse blessures niet in actie in deze competitieronde. Witac 2 van de jeugd speelde een erg ongelukkige wedstrijd tegen Smash’76 uit St Annaland (3-7). Clint Heijstek kon zich met 2 degelijke enkelspelzeges in positieve zin onderscheiden. Invaller Maik Maliepaard wist in zijn laatste partij met 11-9 in de 5e game een knappe overwin-

ning te boeken. Ongeluksvogel van Witac in deze wedstrijd was Luc Roodenburg die al zijn enkelpartijen in 5 games speelde en telkens nipt achter het net viste. Ook het dubbelspel van Luc en Clint ging met 10-12 verlies in de 5e game aan de neus van Witac voorbij. Het 3e jeugdteam kon het niet bolwerken tegen Tanaka uit Etten-Leur (2-8). In dit duel kwamen beide punten voor Witac op naam van Maik Maliepaard, ondanks het feit dat hij door de invalbeurt in het 2e team op 2 tafels moest spelen. Jenniffer Marijnissen en Desiré Voet konden dit-maal geen potten breken. Ook een ander team van Tanaka was he-laas veel te sterk voor het Witac 4 van de jeugd. Tijmen Maliepaard, Marleen Ko-nings, Roxxanne Vijfhoek en Rick Vijhoek (die in het dubbelspel speelde) konden het helaas niet bolwerken tegen deze kampi-oenskandidaat (0-10).

Witac’89 1 moet strijden tegen degradatie

Page 19: Moerdijkse Bode 11-11-2015

sport

pAGINA 19

Danny Blind valt niet te benijden. Van alle kanten ligt hij onder vuur. De in Oost-Sou-burg geboren en vlak bij mij in Diemen wonende bondscoach, die de hele dag door via internet het Zeeuwse nieuws op de voet volgt, lijkt kwalijk te worden genomen dat hij na het niet kwalificeren van het Nederlands elftal voor het EK op zijn kantoor in de Zeister bossen bleef zitten. Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk vooral een geldkwestie, want zijn jaarsalaris komt boven het miljoen uit. Exclusief bonussen en premies, maar daarop hoeft hij voorlopig niet te rekenen, want de vooruitzichten voor Oranje zijn slecht. Het vertrouwen ontbreekt. Vrijdag wacht de interland tegen Wales, vier dagen later het vriendschappelijk potje tegen Duitsland. Als het nationale keur-korps in Hannover de regerend wereldkampioen een punt weet af te pakken, is dat best aardig. Meer niet. Blind loopt al heel lang in de voetbaljungle, waar het recht van de sterkste telt, rond. Als voetballer veroverde hij een aantal hoofdprijzen, waaronder met Ajax de Champions League en Wereldbeker. In het veld was hij een leider die zijn manschappen inspireerde, dirigeerde en regisseerde. Hij genoot een onaantastbare status. In 1999 trok hij zijn shirt uit en begon aan een nieuwe carrière: Ajax benoemde hem tot directeur spelersbeleid. Een aantal andere baantjes volgden, hoofdzakelijk bij Ajax. Het hoofdtrainerschap liep verkeerd af. Ondanks dat mocht hij enige tijd later terugkomen in de Arena, deze keer in de functie van technisch directeur. Waarna hij binnen de organisatie regelmatig van baan wisselde tot Louis van Gaal hem in 2012 naar de KNVB haalde.Hoe Danny bijna alle orkanen in zijn managementloopbaan overleefde, is een raadsel. Johan Derksen pleegt hem een glibberige paling te noemen. Of een scholletje. Blind reageert zelden wanneer men hem persoonlijk aanvalt. Sterke karaktereigenschap. Stilzitten zodra je wordt geschoren. Ik heb daar het geduld niet voor. Bovendien ben ik te goedgelovig. Zorgde voor een heleboel teleurstellingen en ’verkeerde mensen’ die mijn pad kruisten. Zegt men het vertrouwen in mij op, dan ben ik meteen weg. Blind niet. Het ontbreekt hem aan zelfkritiek, anders was hij, mét een mooie afkoopsom, al lang opgestapt. Wat Danny ook mist: een betrouwbare uitstraling. Ik zou in elk geval geen tweedehands auto van hem kopen.Ooit voetbalde ik. Mijn eerste coach heette broeder Amandus. Ik maakte deel uit van het eerste elftal van het internaat in Roosendaal. We speelden tegen kostscholen uit de buurt en soms tegen jeugdteams van amateurclubs. Bij broeder Amandus wist je waar je aan toe was. In Stampersgat droeg ik later het shirt van De Schutters. Trainer Piet Broos zei dat ik te kort schoot voor een basisplaats in het eerste. ‘Jij moet jeugd-leider worden. Past je beter’, adviseerde hij. Weg voetbalaspiraties, maar hij zag het scherp en zei het eerlijk.Mijn leidinggevenden in de journalistiek, onder wie Peter R. de Vries, zijn altijd ’open’ geweest. Daar ben ik hen dankbaar voor, want het bepaalde tevens mijn manier van coachen van verslaggevers en fotografen. Duidelijkheid en vertrouwen, daar draait het in het hele leven om.Of Danny Blind erin zal slagen Nederland weer massaal achter Oranje te krijgen, waag ik te betwijfelen. Zelfs niet na een zege op Duitsland, wat een eerste stap zou zijn op de weg terug. Zijn eigenzinnige karakter, zijn koppigheid en het de schuld leggen bij anderen wekken wrevel. Zoals in zijn uitlatingen over Robin van Persie. Onbegrijpelijk hoe hij Robin, iemand met 101 interlands op zijn naam, tot op het bot vernederde. Buitengewoon dom. Van Persie’s vriendjes binnen de selectie zullen ver-bijsterd zijn van de door de bondscoach gepleegde karaktermoord. Wie goed doet, goed ontmoet. Wie ’slecht’ doet, krijgt dat vroeg of laat onherroepelijk op zijn bordje. Danny Blind zaait onrust en verschuilt zich te vaak onder een mistdeken, samen met zijn chef Bert van Oostveen. De strijd met de invloedrijke media, die Blind totaal niet zien zitten, kan Danny nooit in zijn voordeel beslissen. Kansloze missie. Zijn krediet is op. In het verleden heeft Blind bewezen een uitstekende assistent-trainer te zijn, als hoofdcoach van Oranje blijkt hij ongeschikt. Het Nederlands elftal verdient een beter boegbeeld. Ronald Koeman, assistent Erwin Koeman. WK-kwalificatie gegarandeerd.

Blijft Blind?Louis Bovée

SportColumn

ZEVENBERGEN - Het judoseizoen is in volle gang en de judoka’s uit Zeven-bergen zetten ons goed op de kaart! Vorige week werd Sem Zijlmans knap tweede op het grote Open Bredase toernooi. Zaterdag 7 november ging een groepje judoka’s naar Vlissingen en op zondag 8 november was er een leuk toernooi in Lage Zwaluwe.

Op zaterdag gingen Sanne Kegge, Tyn van Rosmalen, Diego van Rosmalen, Rohan van der Wolf en Yorick van der Wolf aan de slag op de Open Zeeuwse kampioenschap-pen. Een mooi en goed georganiseerd toernooi. Sanne, Diego en Yorick wisten het podium niet te behalen. Zij stonden in grotere poules en hadden stevige tegen-standers. Ondanks hun goede inzet waren de prijzen net iets te hoog gegrepen. Tyn en Rohan hadden beide kleinere poules. Met ippons en houdgrepen behaalden bei-

den een eerste plaats.Zondag was het tijd voor het 500-punten toernooi in Lage Zwaluwe. Hier deden veel judoka’s uit Zevenbergen aan mee! Allemaal hebben ze weer mooie punten gesprokkeld met het maken van prachtige ippons, wazari’s en yuko’s. De resultaten waren: 1e plaats: Tyn van Rosmalen, Julia Roubos, Marvin Schüürmann; 2e plaats: Rohan van der Wolf, Viktor van der Sluis, Sem Melissen, Wessel Vermeulen; 3e plaats: Esmee Martens, Yara Lousberg, Jeffrey van Slochteren, Merijn Nijhof, Paul Duijverman, Danick Kortsmit, Oskar van der Sluis.Het bestuur van Judovereniging Zevenber-gen is trots op deze kanjers! Het was weer genieten om onze judoka’s in actie te zien! Nieuwsgierig? Kom dan gerust langs tij-dens één van de lessen en doe vrijblijvend een keer mee! Meer informatie op www.jvzevenbergen.nl

Zevenbergse judoka’s actief op verschillende toernooien

Judo-act ie in Breda, Vl issingen en Lage Zwaluwe

UitslagOranje Blauw’14 1-OVV’67 1 2-1Oranje Blauw’14 za2-NOAD’67 4 3-0Oranje Blauw’14 2-De Schutters 2 1-5Oranje Blauw’14 3-HZ’75 3 1-1Tholense Boys VE1-Oranje Blauw’14 VE1 5-5Oranje Blauw’14 VR1-WFB VR1 4-1Oranje Blauw’14 B1-JEKA B7 6-0DFC D2-Oranje Blauw’14 D1 1-10

Oranje Blauw’14 F1-BSC F1 4-1Oranje Blauw’14 MP1-Prinsenland MP2 2-20Programma donderdag 12 novemberSteenbergen VE1-Oranje Blauw’14 VE1 20.30 Zaterdag 14 novemberWHS 3-Oranje Blauw’14 za2 14.30Simonshaven VR1-Oranje Blauw’14 VR1 14.30

Dubbeldam B3-Oranje Blauw’14 B1 14.30Oranje Blauw’14 D1-ST TPO/VOV D1 09.30Roosendaal F4-Oranje Blauw’14 F1 09.00Seolto MP2-Oranje Blauw’14 MP1 09.30Zondag 15 novemberBarca 1-Oranje Blauw’14 1 14.30ODIO 5-Oranje Blauw’14 2 10.00De Fendert 3-Oranje Blauw’14 3 10.00Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

vv Oranje-Blauw ‘14 1 wint

UitslagDinsdag 3 novemberVirtus MC1-Unitas’30 MC2 5-1Zaterdag 7 novemberBoeimeer G1-Virtus G1 6-1Virtus A1-Walcheren A1 3-2JEKA A3-Virtus A2 1-1Virtus B1-SCO/TOFS B1 2-1Zwaluwe B1-Virtus B2 3-0Roosendaal B8-Virtus B3 1-14Kozakken Boys C1-Virtus C1 2-4Seolto C1-Virtus C2 5-3Beek Vooruit C5-Virtus C3 3-0Virtus C4-Unitas’30 C6 2-4Virtus D1-Gilze D1 8-0Schijf D1-Virtus D2 7-1Virtus D3-SSV’65 D1 0-7Virtus D4-BSC D3 3-2Dubbeldam D7-Virtus D5 3-0Virtus E1-Victoria’03 E1 6-1Virtus E2-Roosendaal E5 4-6Seolto E2-Virtus E3 7-2De Fendert E3-Virtus E5G 7-1Rood Wit W F1-Virtus F1 1-4Virtus F2-Rood Wit W F2 5-0Virtus F3-Noordhoek F1 11-0

De Fendert F5-Virtus F4 6-1Virtus VR1 za-GSC/ODS VR1 za 0-2Virtus MB1-Oranje Wit MB1 7-4Virtus MC1-Moerse Boys MC1 2-1Virtus MD1-MOC’17 MD1 2-2Zondag 8 novemberVirtus 1-WDS’19 1 6-0Virtus 2-Roosendaal 3 2-0Alliance 2-Virtus 3 2-0Victoria’03 7-Virtus 4 2-3Rimboe VR1-Virtus VR1 3-5Programma woensdag 11 novemberVirtus C1-Mades Boys C1 19.00Zaterdag 14 novemberVirtus 2 za-DSE 3 za 14.30Virtus A1-Hoeven A1 14.45UVV’40 A1-Virtus A2 14.30SC ‘t Zand A3-Virtus A3 14.30Gilze B1-Virtus B1 15.00Virtus B2-Baronie B4 11.15Virtus B3-Madese Boys B4 13.00Virtus C1-Terheijden C1 11.30Virtus C2-Zwaluwe C1 13.00Virtus C3-Unitas’30 C4 13.00Rimboe C1-Virtus C4 11.30Terheijden D1-Virtus D1 11.30

Virtus D2-Roosendaal D3 10.15Halsteren D2-Virtus D3 11.30DVO’60 D3-Virtus D4 08.45Virtus D5-Wieldrecht D4 11.30VVR E1-Virtus E1 08.45DHV E1-Virtus E2 09.30Virtus E3-ST TPO/VOV E1 09.00Virtus E4-Prinsenland E3 09.00Virtus E5G-Seolto E3G 09.00Virtus F1-Tholense Boys F1 09.00Kogelvangers F2G-Virtus F3 09.00Virtus F4-Kogelvangers F4 09.00SV Noordeloos VR1 za-Virtus VR1 za 10.30Roosendaal MB1-Virtus MB1 13.15Roosendaal MC1-Virtus MC1 11.45Roosendaal MD1-Virtus MD1 10.15Virtus M1-Rood Wit M1 11.15Zondag 15 novemberBavel 1-Virtus 1 14.30Steen 2-Virtus 2 12.30Virtus 3-OMC 2 12.00Virtus 4-SC Kruisland 4 12.00Virtus 5-FC Moerstraten 3 10.00Virtus VR1-SC Gastel VR1 10.00Dinsdag 17 novemberVirtus B1-GSJ B1 20.00

Ruime overwinning Virtus

Uitslagde Fendert MC1-Prinsenland MC1 0-4HSC’28 VE1-de Fendert VE1 4-0de Fendert E3-Virtus E5 7-1de Fendert E5-S.c. Gastel E3 0-14de Fendert F2-Kogelvangers F2 0-3de Fendert F5-Virtus F4 6-1de Fendert F4-Dubbeldam F2 0-10de Fendert D1-Meto D1 4-1de Fendert D2-Alliance D3 5-2de Fendert MC1-Thol.Boys/WHS MC1 1-0de Fendert MP2-Klundert MP2 9-2de Fendert MB1-S.c. Gastel MB1 4-3de Fendert 3-Zwaluwe 4 1-1de Fendert 4-TVC Breda 4 2-2de Fendert A2-Victoria’03 A3 3-0de Fendert VR1-SSC’55 VR2 5-0Meto O10-de Fendert E4 4-3Kogelvangers F3-de Fendert F3 6-1MZC’11 C2-de Fendert C1 0-1

TPO/VOV E1-de Fendert E2 2-3Prinsenland F1-de Fendert F1 4-3Hoeven E1-de Fendert E1 10-1Krabbendijke A1-de Fendert A1 2-3SSW B1-de Fendert B2 5-0Vosmeer C1-de Fendert C2 2-2WHS 1-de Fendert 1 5-2Wieldrecht 3-de Fendert 2 0-1FC Bergen 3-de Fendert 5 3-1Roosendaal B2-de Fendert B1 1-0Programma zaterdag 14 novemberde Fendert E1-Kogelvangers E1 08.45de Fendert E2-Kogelvangers E2 08.45de Fendert F1-SVC F1 08.45de Fendert E4-Alliance E3 08.45de Fendert C1-Klundert C1 10.00de Fendert C2-WHS C1 10.00de Fendert F3-Kruisland F2 10.15de Fendert B1-Meto B1 11.00de Fendert 2-Pelikaan 2 14.00

de Fendert 1-Duiveland 1 14.30de Fendert B2-Noordhoek B1 14.30de Fendert A1-Odio A1 11.00?IFC F1-de Fendert F4 08.30Klundert D2-de Fendert D3 08.45SVC F2-de Fendert F2 09.00MZC’11 D1-de Fendert D1 09.30De Zwerver MB1-de Fendert MB1 09.45Good Luck D2-de Fendert D2 10.15Zwaluwe MP1-de Fendert MP1 10.30Prinsenland MP2-de Fendert MP2 10.45TPO/VOV E2-de Fendert E3 11.00MZC’11 MC2-de Fendert MC1 11.30Dubbeldam VR2-de Fendert VR1 12.30DVO’60 3-de Fendert 3 13.00S.c. Gastel A2-de Fendert A2 14.30Pelikaan 9-de Fendert 4 15.00Zondag 15 novemberde Fendert 3-Oranje Blauw’14 3 10.00de Fendert 2-DEVO 2 11.00

De Fendert onderuit bij WHS

Uitslag seniorenNoordhoek 1-SC Welberg 1 4-2Noordhoek 2-Beek Vooruit 8 2-0MOC’17 7-Noordhoek 3 4-1Terheijden VR1-Noordhoek VR1 4-1Uitslag jeugdKogelvangers C1-Noordhoek C1 12-0Unitas’30 F15-Noordhoek F1 2-2Noordhoek A1-De Schutters A1 2-1

Noordhoek B1G-DHV B1 1-8DHV C1-Noordhoek C1 5-1Sc Gastel MD1-Noordhoek MD1 0-3BSC E6-Noordhoek E1G 7-2Virtus F3-Noordhoek F1 11-0

Programma seniorenVictoria 1-Noordhoek 1 14.30u.Madese Boys 6-Noordhoek 2 10.30u.

Noordhoek 3-RSV 5 10.00u.Noordhoek VR1-Oosterhout VR1 11.30u.Programma jeugdVictoria’03 A2-Noordhoek A1 12.00u.De Fendert B2-Noordhoek B1G 14.30u.Noordhoek C1-Baronie C7 12.00u.Noordhoek MD1-Bruse Boys MD1 12.00u.Noordhoek E1G-Sprundel E3 10.00u.Noordhoek F1-De Schutters F1 09.30u.

Winst vv Noordhoek 1

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV won za-terdag 7 november met 4-0 van Rimboe uit de Wouwse Plantage.

Binnen 27 min. werd Rimboe op een onover-brugbare achterstand gezet in een wedstrijd zonder kaarten en goed geleid door scheids-rechter G. Kaptein uit Hoedekenskerke. In de 3e min. belandde een vrije trap van Rimboe op de buitenkant van de paal, wat in de 1e helft meteen het enige wapenfeit bleek. Rimboe begon de wedstrijd zonder agressie en had het 1e half uur geen vat op de snelle, bij vlagen sterke DHV-aanvallen. Elias Mou-righ tekende voor 2 assist op Dennis (1-0) en Kees (2-0). Hierna volleyde Léon in de krui-sing (3-0) en verraste Adonis de keeper met een lobje (4-0), na goed voorbereidend werk

van Thomas. Het technisch vaardige Rimboe revancheerde zich in de 2e helft, mede omdat DHV het spelniveau van de 1e helft niet kon voortzetten. Rimboe bleef op zoek naar de eretreffer, maar verder dan een schot op de lat in de 80e min. kwam het niet. In de laatste minuut verscheen Elias na een rush vrij voor de keeper van Rimboe, maar het verzilveren van de kansen blijft jammer genoeg een pro-bleem. DHV won verdiend en start hoopge-vend in de 2e periode. Vervangend verzorger Jan Heestermans uit Moerdijk waarvoor dank was deze middag de medicijnman voor de af-wezige Rien Verhaert. Zaterdag 14 november de uitwedstrijd tegen Stellendam.Uitslag juniorenZaterdag 7 november Noordhoek B1G-DHV B1 1-9

DHV C1-Noordhoek C1 5-1Klundert E1-DHV E1 11-1DFC MC1- DHV MC10-4SeniorenDHV 1-Rimboe 1 4-0VVC’68 4 -DHV 2 1-2Programma juniorenZaterdag 14 november 09.30 DHV B1- Wieldrecht B309.30 DHV E1- Virtus E210.00 Terheijden C2-DHV C110.00 HZ’75 F1-DHV F112.00 DHV MC1 SV-Noordeloos MC1Senioren14.30 Stellendam 1-DHV 114.30 DHV 2-VOV 1Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl of www.facebook.com/vvdhv.nl

DHV vlot langs Rimboe

Page 20: Moerdijkse Bode 11-11-2015

De grootste in kleine prijzen

3

AIRWICKNAVULLINGdiverse varianten250 ml

KERSTDORPMET LED EN MUZIEKdiverse variantenincl. 2 carrousels23x16 cm

wintertafereelmet LED12.5x8.5 cm2.95

STEEKSCHUIMBLOK23x11x7.5 cm

taartØ 22x5 cm0.59

DOVESHAMPOO 250 mlof conditioner200 ml

289

SPEELGOEDSCHOENKADOOTJEnagel decoratieset, model bouwdoos incl. penseel en verf, ice princess tattoo gelpen set/5, knopjespuzzel hout 30x20 cm of lottospel

GLORIA VANDERBILTEAU DE TOILETTE100 ml

149

149679

249

029 145

DAMES/HERENSPORTSHIRTdames: top racerbackmaten S-XXLheren: shirtmaten S-XXL

sportbroekdames: caprimaten S-XXLheren: langmaten M-XXL3.99

SKIHANDSCHOENENkinder, dames of herendiverse kleurenmaten XXS-XL

LSC FILAMENTLED LAMPdiverse variantenE27 of E14, 3 Watt300 lumen

CAPRI-SONNEORANGEvruchtenlimonade10x 200 ml

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

90x200 cm 2.2990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

279 189

229

COOLDRY 10-PACK

995

DECORATIEMIXo.a. bessen en houtsnippers0.69

MAROUSSIAEAU DE TOILETTE100 ml7.95

DAMESSPORT BHZiki quickdrymaten S-XL2.89

SKISOKKENmaten 23-462 paar2.99

Page 21: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 11 november t/m dinsdag 17 november 2015

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

KNUTSELARTIKELENkeuze uit magisch zand speelset met 4 x 250 gram zand, SES strijkkralen, gipsgieten of badges maken

WELLYMODELAUTOdiverse variantenopenslaande portierenmetaal1:34/39

GARAGESPEELSETincl. 3 auto's

199

7 95

SIMPEL PREPAIDSTARTPAKKEThet allerlaagste tarief van Nederlandnu met 12.50 beltegoedafrekenen per secondeverkrijgbaar bij de kassa

ELEKTRISCHERACEBAANmet dubbele looping, 12V adapter,2 race auto's, rondenteller

399

SINTSNOEPGOEDchocoladeletter melk 135 gram,chocolade Sint 150 gram,chocolade Sint set/3 115 gramof Sint sneaker incl. 126 gram snoep

HOLLANDIA 10-IN-1KEUKENMACHINERVS behuizing, 800 Wattuitgebreid accessoire pakket, zoals grof/fi jn raspen, grof/fi jn snijden, RVS hakmes, deeghaak, citruspers, voedselstamper etc. eenvoudige reiniging dankzijvaatwasserbestendige onderdelen

KINDERPANTOFFELSauto, helikopter, poes of uil100% polyestermaten 24-29

ACRYLVERFKOFFERprofessionele verfset 22.5x22 cm

schildersdoek40x120 cm3.49

CLUSTERVERLICHTINGgeschikt voor binnen en buiten gebruikca. 4.5 m

2991495

1495

499

768 LAMPS

BAANLENGTE 5.76 M 12.50 BELTEGOED

UITZOEKEN

35-DELIG

ZEER VEELZIJDIGE KEUKENHULP

289

3995

079

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 22: Moerdijkse Bode 11-11-2015

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 12 november9.30u Gebedsviering. Samenzijn met koffie.Zondag 15 november9.30u Sinterklaasviering. Bloemengroet. Woord en Communieviering. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Noa en Bente. Lector Illa Koster P. Volders. Collectanten Y. Reuvers en P. Berghout. Gebedsintenties Voor onze dopelingen van vandaag Kyano Muth en Sylvester Jansen. Voor onze dier-bare overledenen, Govert Laros. Fam. Nol-len wegens fundatie. Collecte 1ste Jonge-renpastoraat 2de eigen kerk.11.00u Doop Kyano Muth12.00u Sylvester Jansen.Maandag 16 november15.00u Fendertshofviering.Dinsdag 17 novemberBezoek Bisschop aan de Immanuel Parochie.Donderdag 19 november9.30u Gebedsviering.JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Cluster midden:Kern Zevenbergen

RK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zeven-bergene-mail: [email protected] 15 november9.30u Zinnige zondag m.m.v. Amicante Voorgangers: Pastoor P.d.Rooij en Pastor Mevr. M. Bossers.11.00u Eucharistie. 2e caritas collecte Jongeren Pastoraat. Misintenties: Anton v. Beek; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr Willem v. Fessem; Fam v. Fessem de Graaf; Marijke Stofmeel-Bokhorst e.v. Ad Stofmeel (jgt); Ouders Ooyen-Karremans; Bart Ooyen; Kees en Riet Kortsmit-Ooyen; Sjef Willem-sen e.v. Nel Ooyen; Mien Ooyen e.v. Kees Kapitein; Yvon Soeters e.v. Ed Wagemaker.Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zeven-bergschen Hoeke-mail: [email protected] 14 november19.00u Eucharistieviering met koor ZBH. Voorganger pastor P. de Rooij. Na de viering gelegenheid tot ontmoeting.Dinsdag 17 november19.00u Vormselviering met Familiekoor. Voorgangers bisschop J. Liesen, vicaris P. Verbeek, pastores M. Bastiaansen en P. de Meijer.PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 15 november9.30u ds. F. den Harder, organist dhr. J. Wil-leboordse.18.30u Zingen bij het orgel, organist dhr. J.

van Nes.GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 15 november09.30u ds. K. Harmannij, Eindhoven-Best16.30u ds. Z. van HijumGEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 15 november10.00u Voorganger Ds. J. Compagner.HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBER-GENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 15 november10.00u ds.C.L.de Rooij, Rotterdam-IJssel-mondeHERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 15 november10.00u Ds. A. Slingerland18.30u Ds. A. SlingerlandGEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 15 november10.00u ds. D.C. Groenendijk, Herdenkings-dienst overleden gemeente leden16.30u ds. D.C. Groenendijk, Zingend gelo-ven dienst m.m.v. Anneke vd HoekPAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIR-VAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman,

0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Stand-daarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pas-torie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 12 november19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 13 november10.00u de Blomhof, viering.Zondag 15 november11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-ganger: pastor A. Schuerman. Intentie: Adrie Konings e.v. Annie v. Boxel (jgt.). Lec-tor: R. de Beer. Acolieten: Sebastiaan, Eva, Joanieke. Koor: Consonne (Teteringen).Dinsdag 17 november19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Voorganger: diaken P. Hoef-nagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap.Donderdag 19 november19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering.

Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 20 november10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, gebedsdienst ‘Bid-dende Moeders’. We bidden en zingen sa-men voor onze en uw kinderen. Elke moeder kan zich hierbij aansluiten, ook zij die geen biologische moeder zijn maar solidair met hen zijn. Wees welkom.Eerste Heilige Communie: Op zaterdag 18 juni 2016 zijn de vieringen van de Eer-ste Heilige Communie in de Basiliek van Oudenbosch. Indien u geen informatiebrief over de aanmelding heeft ontvangen, kunt u uw kind(eren) opgeven bij mw. K. v. Gorp via [email protected] en museum: De winkel en het mu-seum v.d. Basiliek zijn dagelijks geopend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereikbaar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 15.30u.PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAAR-BUITENZondag 15 november10.00u Ds. F.C. de Ronde De Dorpskerk Hei-lig Avondmaal19.00u Specialdienst m.m.v. Kees Versteeg cabaretvoorstelling, De OntmoetingskerkPROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEM-STADZondag 15 november10.00u Koepelkerk. Dhr. J. H. Adriaanse, Randwijk

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - Heemkundekring Willem van Strijen en zijn vrijwilligers zijn gehuisvest in de oudheidkamer ofwel museum aan de Zuidhaven 17, de enige nog bestaande binnenboer-derij in het centrum van Zevenbergen.

Men is naarstig op zoek naar vrijwilligers. Als je interesse hebt in heemkunde en de geschiedenis van het 725 jaar oude Ze-venbergen kom je dan eens oriënteren in een taak als vrijwilliger binnen de heem-kundekring. Je hoeft absoluut geen kennis van geschiedenis te hebben; interesse is meer dan voldoende! Elke zaterdagmiddag 14.00-17.00 uur en op maandagochtend 10.00-12.00 uur kun je bijgepraat worden

over heemkunde en de werkzaamheden daar rondom. Je kunt ook een telefoontje plegen met Jan Barel, 0168-323584. Een spannende en historieverrijkende maand oktober is ten einde, de opgravingen van de resten van het voormalige kasteel van Zevenbergen. Er zijn een aantal foto’s van deze opgravingen gemaakt en het beeld van het kasteel en zijn omgeving is weer meer duidelijk geworden. De werkgroep ‘Zevenbergse geschiedenis en documen-tatie’ is erg tevreden over deze graafwerk-zaamheden en de lezing die naar aanleiding hiervan in het gemeentehuis is gegeven. Je bent als geïnteresseerde in een taak als medewerker welkom binnen het team van de Zevenbergse heemkundekring.

Heemkundekring wil team vrijwilligers uitbreiden

ZEVENBERGEN - Altijd al mondhar-monica willen leren spelen? Dan mag je deze kans niet missen!

Bij voldoende deelname organiseert Mu-ziekvereniging Zevenbergen in samenwer-king voor de zesde keer in Zevenbergen een mondharmonicacursus voor beginnen-de en gevorderde muzikanten. Tijdens deze bijeenkomsten leren je de lay-out van de mondharmonica, notatie, ademhaling en toonvorming, diverse speeltechnieken (zo-als tongblok, tongslap en bending). Deze zijn daarna op elke mondharmonica toe te passen. Ook de verschillende muziekstijlen

en opbouw van de blues worden behan-deld. In 6 workshops van 2 uur worden diverse onderwerpen zoals liedjes spelen, akkoordschema’s, country en blues behan-deld. Hierna is het mogelijk om zelfstandig individueel muziek te maken, op eenvou-dig niveau deel te gaan nemen aan jam-sessies, of om bijvoorbeeld bij een band te gaan spelen. Voorkennis van muziek is niet nodig. De lessen zijn eenmaal per maand op maandagavond en worden gegeven in hotel Verhoeven/pub The Big Ben in Kerk-straat 8, 4761 CB te Zevenbergen.De bijeenkomst begint op 23 november en opgeven bij [email protected].

Mondharmonica spelen in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Zondag 15 november is er weer een Zinnige Zondag voor de gehele Immanuelparochie in de H.Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Het thema van deze ochtend is uitdra-gen.

Hoe geef jij in het dagelijks leven vorm aan wat Jezus ons heeft geleerd. Hoe draag jij je liefde uit voor de medemens? Hoe draag jij je verantwoordelijkheid uit voor de na-tuur? Trek je je wat aan van al die trieste

berichten in de krant en op het journaal? Allemaal dingen waar je samen de schou-ders onder kan zetten en uit kan dragen om het voor iedereen dragelijk te maken in het leven. Kom daarom allemaal weer naar Zinnige Zondag, om 9.15 uur staat de koffie/thee en ranja met iets lekkers voor een ieder klaar. Daarna gaan we allemaal op een gezellige manier met elkaar aan de slag, luisteren, zingen, knutselen. Zelfs de allerkleinsten zijn welkom, voor hen is er opvang geregeld.

Zinnige ZondagMet Sander Duivestein had de Rotaryclub een interessante en leuke spreker weten te strikken. Als trendwatcher en internet-ondernemer houdt Duivestein zich bezig met de impact van digitalisering en ro-botisering op onze samenleving. Wat zijn onder andere de gevolgen van Big Data op werk, leven en inkomen?

De avond is zeker geslaagd te noemen: met een oorspronkelijk streefgetal van 100 bezoekers wist de Rotaryclub uiteindelijk bijna 175 mensen in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis te krijgen. De aanslui-tende netwerkborrel maakte de avond compleet.

Geslaagd Rotary Speaker Event in Zevenbergen

Bijna 175 mensen woonden de bijeenkomst bij.

ZEVENBERGEN - Vorige week woensdag is door de Rotaryclub Zevenbergen en omstreken voor de eerste keer het Rotary Speaker Event georganiseerd. Doelstelling van de club was om een leuke en inspirerende avond te organi-seren om eventuele nieuwe leden te ontmoeten, maatschappelijke contacten te versterken en de sponsoren van tal van goede doelen acties die Rotary Zevenbergen organiseert te bedanken.

MOERDIJK - Zaterdag 7 november vond de jaarlijkse Natuurwerkdag van Natuurmonumenten plaats. Dit jaar in de Rucphense Bossen. Vele geïnteres-seerden, hielpen Natuurmonumenten een handje mee. Vol enthousiasme werd er gezaagd en gesjouwd. Jong en oud ging deze dag heerlijk lekker los in het bos!

De Natuurwerkdag is een landelijk initiatief waarbij iedereen de handen uit de mouwen kan steken om de natuur een handje te hel-pen. Dit jaar verkeerde Natuurmonumenten in een bont gezelschap van natuurliefheb-bers, medewerkers van Shell Moerdijk en bewoners van de Walstraat uit Klundert. Met z’n allen werden de handen uit de mou-wen gestoken voor het werken aan het bos-randbeheer in de Rucphense Bossen. Deze locatie heeft een bijzondere samenwerking tussen Natuurmonumenten en medewer-kers van de Shell Moerdijk. Een paar me-dewerkers van Shell Moerdijk was al een aantal jaar vol enthousiasme actief als vrij-williger bij Natuurmonumenten West-Bra-bant en met het organiseren van projecten op het terrein van Shell Moerdijk. Hun en-thousiasme hebben ze over kunnen brengen naar het bestuur van Shell Moerdijk. Onder-ling overleg heeft geleid tot een drie-jarige

samenwerking waarbij Shell Moerdijk on-dersteuning biedt aan Natuurmonumenten met het project ‘Bosrandontwikkeling’ in de Rucphense Bossen. Door het project ‘Bos-randontwikkeling’ worden de scherpe over-gangen van bos naar niet bos, veel geleide-lijker gemaakt met struiken en kruiden. Door enkele bomen om te zagen, ontstaan open plekken waar Natuurmonumenten struiken plant en waar kruiden kunnen groeien. De takken van de bomen worden gebruikt voor

het maken van takkenhopen. Deze takken-hopen zijn ideale schuil- en leefplekken voor kleine zoogdieren (zoals egels en muizen), insecten en paddenstoelen. De open plek-ken vormen mooie vliegroutes voor vlinders en een goede leefplek voor de levendba-rende hagedis.Wilt u meer weten over dit project en de ontwikkelingen daarin? Ga dan naar www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/rucphense-bossen.

Enthousiaste hulp op de Natuurwerkdag

Jong en oud met boswachter aan het werk.

Page 23: Moerdijkse Bode 11-11-2015

vacatures

PaGINa 23

STANDDAARBUITEN - Op zondag 22 november houdt atletiekvereniging A.V.S.’90 weer een dorpsboscross voor lopers in het Standdaarbuitense bos aan de Veerstraat.

Inschrijven kan op de dag zelf nabij het wedstrijdparcours. Iedereen die van cros-sen houdt kan hier aan mee doen. De jeugd start om 11.00 uur vervolgd door de allerkleinste en de volwassenen starten

vanaf 12.30 uur met de dames en 13.15 uur met de heren.

DorpsbosDe cross wordt gehouden in het dorps-

bos van Standdaarbuiten, gelegen aan de Veerstraat. U kunt het terrein vinden door vanaf de rotonde aan het begin van het dorp de bordjes A.V.S.’90 of Boscross te volgen. Er

kan geparkeerd worden in omgeving van de Havenstraat/Veerstraat. Voor meer informatie zie onze website: www.avs90.nl of via email: [email protected]

Boscross AVS’90

ZEVENBERGEN - Het driebanden team van Kanters moest op zaterdag 7 november uit spelen tegen Vei-lingzicht in Oudenbosch.

Marjo won als enige zijn partij met een moyenne van een half. Jos en Wim ver-loren hun partij met ongeveer een half gemiddeld. Ook Maikel verloor zijn partij maar speelde zijn beste wedstrijd van

het seizoen. Bijna 0,7 gemiddeld.

ProgrammaDe volgende wedstrijd is vrijdag 13 no-vember thuis tegen Tapperijke 2.

Driebanden team Stuc bedr Kanters verliest

ZEVENBERGEN - Korfbal is een sport zonder winterstop. Korfbal Vereni-ging Zevenbergen verwintert binnen en sporten lekker door.

Het is wel raar om het zaalseizoen te starten, terwijl het buiten 19 graden is. Indoor voelt het dan ook tropisch aan, maar dat maakt niet uit, Zevenbergen was er klaar voor. Zaterdag, met de derby VIOS 1-DSO 1 in het voorprogramma, mocht Zevenbergen 1 thuis aantreden te-gen ZKV 1. Zevenbergen moest hun eigen spel spelen en dan zou ZKV te pakken zijn. Dit was de gedachte voor aanvang, maar ZKV heeft hele sterke openingsminuten. Mooie snelle schoten, hun verdediging zat er bovenop, het andere vak ging ach-terverdedigen. Zevenbergen werd over-donderd en keek al binnen enkele minu-ten tegen een 0-3 achterstand aan. Het leek even alsof Zevenbergen hier niets

tegenin kon brengen, maar de vechtlust bleef bestaan. Zevenbergen beet zich vast in de tegenstander en ondanks dat het qua doelpunten niet dichterbij kon komen, zorgden ze er als 1 team voor dat de achterstand ook niet groter werd. Na de rust kwam Zevenbergen met een nieuwe opdracht de kleedkamer uit. Er hing een goede sfeer in de sporthal en ie-dereen ging gedurende de wedstrijd als 1 man achter het team staan. Dit helpt. Het 1e team maakt een groei door en dat was de 2e helft goed te zien. Er werd slimmer gespeeld. Er werd gezien waar de kansen lagen en die werden met z’n allen uitgespeeld. Heel langzaam kroop Zevenbergen dichterbij. De laatste 10 minuten liepen beide partijen op de top-pen van hun kunnen te spelen, amaar het was Zevenbergen dat in hun spel liet zien dat ze echt wilde winnen. Dat extra’s, die gretigheid, alle neuzen dezelfde kant uit,

zowel binnen als buiten de lijnen, wat een strijd. Enkele minuten voor tijd kwam Zevenbergen voor het allereerst op voor-sprong, zelfs met 2 punten. ZKV wist terug te komen tot 1 punt en met nog 1 minuut op de klok, maakte Zevenbergen het nog heel even spannend door balver-lies te leiden. Gelukkig werd het laatste schot van ZKV gemist, waarna Zevenber-gen de bal afving en deze toen niet meer afstond. Echt een gave overwinning, op karakter. Een mooi begin van het nieuwe seizoen. Uitslag 15-14.Uitslag 7 november15-14 Zevenbergen 1-ZKV 114-8 DVS ‘69-Zevenbergen 2Programma Zaterdag 14 november19.35u NIO 1-Zevenbergen 112.05u Voltreffers 4-Zevenbergen 3Meer weten over KV Zevenbergen? Bezoek www.kvzevenbergen.nl.

Op het puntje van je stoel

ZEVENBERGEN - Zondag 1 november waren er ver-schillende wedstrijden voor de zwemmers van ZC AquaDream.

Terwijl in Tilburg het ONK korte baan in volle gang was, toog Zevenbergse Evy de Rot samen met Lars en Mariëtte Bulman naar Boxtel. Hier werd de jaarlijkse Dom-meltrofee gehouden waar alle sprintnummers op het programma stonden. Alle drie zwommen 50m vlin-derslag, 50m rugslag, 50m schoolslag en 50m vrije slag. Aan het einde van de wed-strijd werd een klassement opgemaakt per leeftijdscate-

gorie en Evy en Lars mochten een medaille in ontvangst nemen.

MedaillesEvy werd knap 2e bij de meisjes min. 4 en later en kreeg de zilveren medaille omgehangen. Lars won al zijn races bij de jongens min. 4 en later dus voor hem was er vanzelfspre-kend goud. Voor beiden was er bovendien een pr. op de rugslag. Mariëtte zwom een mooi persoonlijk record op de schoolslag en wist op de vlinderslag als 3e te finishen bij de dames (seni-oren 1 en ouder). Meer info: www.zc-aquadream.nl

Zilver voor Evy de Rot

Bij Dommeltrofee

Prijswinnaars Lars en Evy

www.brabantwerkt.nl

vacatures bij jou

in de buurt

gezochtVerkoopmedewerker m/v

voor een tankstation in zevenbergschenhoek langs de A16 32 uur in de week (14:00 - 22:00)

heeft u interesse? Mail dan uw cV + motivatiebrief naar: [email protected]

gevraagdVertegenwoordigers

omtrent:– land&tuinbouw– pluimvee– grootvee (rund, varkens)– nertsen

Sollicitatie mailen [email protected]

Bellen 06 58906043

Cronimet Holland BV is een recycling bedrijf in roestvrijstaal schroot.

Hierbij vindt de overslag plaats op ons terrein aan de Vlasweg in Moerdijk.

Wij zijn per direct op zoek naar een :

Terreinmedewerker (fulltime 39 uur)

De werkzaamheden zijn afwisselend, waarbij doorgroei mogelijk is in een prettige werksfeer enonder goede arbeidsvoorwaarden. Wij verwachten

flexibiliteit in werktijden en minimaal een VMBOopleiding. Een heftruckcertificaat, VCA certificaaten/of basiskennis Engels is een pre en affiniteit

met de metaal wenselijk.

Bent u op korte termijn beschikbaar, zelfstandig en nauwkeurig werkend en voldoet U aan bovenstaand

profiel, stuur dan uw C.V. op naar onderstaand adres.

Cronimet Holland BV | Vlasweg 7 | 4782 PW Moerdijk T.a.v. Francesco Porciello of mail uw C.V.

naar [email protected]

Oudenbosch - Roosendaal - Bergen op Zoom - Vlissingen - BredaVan Beek Autobedrijven is sinds 1965 Citroën-dealer met vestigingen in Oudenbosch, Roosendaal, Bergen op Zoom, Vlissingen en Breda. Voor onze vestiging in Roosendaal komen wij graag in contact met een enthousiaste

(eerste) automonteurVoor deze functie zijn wij op zoek naar een gemotiveerd iemand die in bezit isvan het diploma APK-keurmeester of bereid is de opleiding hiertoe te volgen.Uw taken zullen voornamelijk bestaan uit het verrichten van de diverse onderhoud-en reparatiewerkzaamheden aan personen- en lichte bedrijfsauto’s.

Tevens zijn wij voor onze vestiging in Bergen op Zoom op zoek naar een

(Junior) Verkoper personen- enlichte bedriJfsauto’s m/V

De kandidaat voor deze functie heeft een middelbare opleiding b.v. I.V.A. Driebergen, heeft mogelijk enige jaren verkoopervaring en kan zelfstandig werken. Flexibiliteit, inzet, een positieve instelling en het nemen van initiatieven zijn voor hem/haar vanzelfsprekend.Voor beide vacatures is het bezitten van een geldig nederlands rijbewijs een vereiste.

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie te richten aan:

Van beek autobedriJVent.a.v. Edwin van BeekPostbus 23, 4730 AA Oudenboschof mailen naar: [email protected]

Uiteraard kunnen de kandidaten rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden,een prettige werksfeer en doorgroei mogelijkheden

www.vanbeek.citroen.nl

Page 24: Moerdijkse Bode 11-11-2015

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

Kijk op vaillantvoordeelweken.nl

Erkend VAILLANT installateur

Paneel kleur geheel BLACK.

Paneel kleur

BESPAAR DIRECT OP

UW ENERGIE-REKENING!

BEZOEK ONZE WEBSITE

VOOR DIVERSE INSTALLATIE

WERKEN PV PANELEN

ZONNEPANELEN Door Vigar geïnstalleerd van het

dak tot in de meterkast!

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

CELLO Technologie

LG300N1K-G4

60 cellen

Het nieuwe paneel van LG, NeON™ 2 Black, maakt gebruik

van CELLO technologie.

CELLO technologie vervangt 3 balken door 12 dunne draden

om de vermogensafgifte en betrouwbaarheid te verhogen.

De NeON™ 2 Black is het bewijs van de inspanningen van LG voor

een ongekende waardeverhoging voor de klant. Het omvat verbeterde

garantie, duurzaamheid, prestaties in reële omstandigheden en een

esthetisch design geschikt voor daken.

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

Nieuw in ons assortiment:LG PANELEN

300 W

Profiteer nu nog tot

31 december 2015

tijdens de VAILLANT

VOORDEELWEKEN

van de ecoTEC plus

aanbieding

300 W

Toe aan een Nieuwe CV-COMBI KETEL?

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

ZONDER ZORGEN WARM DE

WINTER DOOR?

Laat uw VAILLANT of NEFIT ketel

jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

Boomkwekers opgelet!Betrouwbaar gespecialiseerd

loonwerk in bomen, buxus, coniferen:• Machinaal kluiten 30-120 cm • Ondersnijden

• 1 meter breed snoeihout + gras klepelen of rotorkopeggen met pin • Onkruid zaaibed of tussen rijen wegbranden zonder

gewasschade • Minigraafwerkzaamheden

Hans van Meer 06-10802316

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Cut&ColorKleuren, wassen, knippen en drogen

%44,95 %54,25

*deze actie is geldig van 17 november t/m 31 december.

Westerstraat 10 Klundert 0168 - 32 00 36

WAAROM VOOR ONS KIEZEN?Maatwerk alle serres zowel modern als klassiek | Fabricatie van kozijnen en deuren in kunststof en aluminium

Alles in eigen beheer sinds 1983 | 10 jaar waarborg | Nieuwbouw | Renovaties | Meer dan 30 jaar ervaring

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVSERRES • RAMEN • DEUREN IN ALUMINIUM & KUNSTSTOF

Brasschaatsesteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 0032-3-666 57 86 • F 0032-3-666 44 41 • Alle dagen open van 10u - 17u • zondag van 14u - 17u • www.bruvo.be

Ramen en DeuRen PVC of aluminium profielen van

topmerken Veka en Reynaers.

Verschillende mogelijkheden in stijl, esthetiek, comfort, functionaliteit,

energiezuinigheid en isolatie.

Kwaliteitsgarantie correctie constructie en plaatsing.

SeRReS

Van a tot Z geregeld: van ontwerp en fundering tot bezetting en verwarming.

Samengesteld met aluminium profielen van Reynaers.

U kunt direct genieten na oplevering.

Beki jk onze R amen , DeuRen en SeRReS!

bruynseels-vochten nvserres’s - ramen & deuren in aluminium & pvc

Brasschaatsteenweg 292 Kalmthout, België

0032 3 - 666 57 86 0032 3 - 666 44 41

Voor meer informatie bezoek onze website: www.bruvo.be

alle Dagen open

van 10:00 - 17:00 uur

ook Zondag

van 14:00 - 17:00 uur

Waarom onze klanten kiezen voor Bruynseels-Vochten

1

We nemen de tijd voor u. We onderzoeken de mogelijkheden en oplossingen en wijzen u op de parameters waar we rekening mee moeten houden. Zo komen we samen met u tot een transparant voortraject.

helder aDVIeS

2 alleentopmerken

Voor het in onze eigen werkruimtes op maat assembleren van uw ramen, deuren en serres gebruiken we uitsluitend de topmerken Veka, Reynaers, Sprimoglass, Sobinco en Renson.

3 VaKKunDIg personeel

Bij Bruynseels-Vochten werken vakkundige mensen, die allemaal werken met de modernste technologie en uitgerust zijn met het juiste gereedschap om hun werk te doen volgens de regels van de kunst.

4 betalen na plaatsing

U betaalt niets tot uw serre of ramen en deuren zijn geplaatst en opgeleverd. U krijgt na betaling perfecte dienst na verkoop. Bij ons geen loze beloften, wij bestaan immers meer dan 30 jaar.

Te koop: rosévleesrechtstreeks van onze rosékalveren

De HamsehoeveHamseweg 11 • 4771 RR Langeweg

Telefoonnummer : 0168-323450 / 06-57117977Openingstijden: zaterdag 09.30 uur- 16.00 uur (uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen)

We verwelkomen u graag in onze winkel!

Hamseweg 11 • 4771 RR LangewegTelefoonnummer: 0168-323450 / 06-57117977

Openingstijden: Vanaf 12 novemberook op donderdag en vrijdag

geopend van 14:00-18:00 uur,zaterdag 09:30-16:00 uur.

Voor de laatste aanbiedingen ziewww.hamsehoeve.nl

Te koop: rosé kalfsvleesrechtstreeks van onze rosékalveren