Magazine 01 2014

of 32/32
MAGAZINE Maandelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | JAARGANG 24 | NUMMER 1 | 6 FEBRUARI 2014 | Tweede Kamer aangesproken over extra wachttijd voor tijdelijk contract Kom ook naar de cao-achterban- raadplegingen! (zie pagina 10 en 11) Special: Vijf branchevrouwen die vernieuwing nastreven
 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  37

Embed Size (px)

description

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in zes marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelfstandig cao-onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer 20 medewerkers aan de belangenbehartiging.Kijk voor meer informatie op www.OnderhoudNL.nl

Transcript of Magazine 01 2014

 • MAGAZINEMaandelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche

  | Jaargang 24 | nummer 1 | 6 februari 2014 |

  Tweede Kamer aangesproken over extra wachttijd voor tijdelijk contract

  Kom ook naar

  de cao-achterb

  an-

  raadplegingen!

  (zie pagina 10

  en 11)

  Special:

  Vijf branchevrouwen die vernieuwing nastreven

 • InhoudsopgaVe

  Vijf vernieuwende vrouwenDit keer is er extra aandacht voor vijf vrouwen die bezig zijn

  met vernieuwing in de schilders- en onderhoudssector.

  Jolien Moldovan zette de schouders onder het verbreden van

  de klantenkring na de bedrijfsovername. Zo doorstond het

  bedrijf de crisis. Helmy van der Werf heeft een passie voor

  bruggen bouwen tussen corporaties en bewoners.

  Paulina Logchies wil met haar bedrijf binnen vijf jaar bij

  de beste drie onderhoudsbedrijven behoren. Jennifer Maier

  stemt verschillende disciplines af bij renovatie projecten.

  Tot slot is Janneke de Cort degene die graag een renovatie

  aangrijpt als vliegwiel voor sociale vernieuwing.

  4 Tegen extra wachttijd tijdelijk contract

  OnderhoudNL spreekt de Tweede Kamer aan

  6 Tien Winter-schilderkranten verspreid

  Landelijke dekking, verschenen in twaalf regios

  8 extra focus op OnderhoudnL Schilders

  Vijf speerpunten geformuleerd voor komend jaar

  10 introductie nieuwe cao- delegatieleider

  Marjolein van Olst volgt Cees van Wijk op

  12 als conser-veerders een vuist maken

  Gerrit Ekkel, bestuurslid OnderhoudNL Industrieel

  24 Duurzaamheids-prijs voor Den Haan

  Specifieke duurzaamheidsaanpak nader toegelicht

  26 nu gratis eerstelijns advies van jurist

  Extra dienstverlening voor leden van OnderhoudNL

  28 rookproef geeft uitsluitsel bij tocht

  Is geplaatst glas de oorzaak, of iets anders?

  2 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • Vrouwen aan zet

  Het lijkt me in

  ieder geval goed

  om met een

  positief vooruit-

  zicht het nieuwe

  jaar in te gaan. Ook

  al merken we het

  misschien nog niet

  in dit lastige

  seizoen ofschoon de winter zich tot

  nu toe nauwelijks heeft laten zien

  maar signalen geven toch echt aan

  dat onze economie zich licht aan het

  herstellen is. Ook wij gaan dat merken.

  Minder gelukkig, en dat is maar zwak

  uitgedrukt, zijn we met de nieuwe

  wetgeving op het gebied van de

  Ziektewet en de plannen over het

  verlengen van tijdelijke contracten. In

  een seizoensgevoelige bedrijfstak als de

  onze zal dit onvermijdelijk leiden tot

  het inzetten van meer flexibele arbeid.

  Het zal het streven naar een gezonde

  balans tussen vast en flex, wat het

  kabinet toch ook wil, alleen maar meer

  in de weg staan. Verderop leest u meer

  hierover.

  In dit magazine stellen we ook onze

  nieuwe cao-delegatieleider voor in wie

  wij bijzonder veel vertrouwen hebben:

  Marjolein van Olst. Zij neemt het

  stokje over van Cees van Wijk. Veel

  waardering natuurlijk voor Cees om

  zijn deskundige en tomeloze inzet

  waarmee hij voor onze bedrijfstak een

  aantal caos heeft afgesloten en

  andere belangrijke arbeidsvoorwaarden

  voor ons heeft behartigd. Gelukkig

  blijft hij nog een aantal functies

  bekleden, waaronder de belangrijke

  taak van penningmeester van Savantis.

  Tenslotte kan ik u de special over vijf

  vernieuwende vrouwen in onze

  branche van harte aanbevelen. Over

  ambitie, veranderingen en energie

  gesproken!

  Ruud Maas, voorzitter OnderhoudNL

  Voorwoord

  ook w project had hier kunnen staan!De redactie van

  OnderhoudNL

  Magazine staat altijd

  open voor suggesties

  vanuit de leden zelf.

  Is het niet om n

  van de rubrieken te

  vullen, dan wel om

  een thema uit te diepen dat u van belang vindt. Bel in dat geval even

  met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of mail naar

  [email protected]

  19 Jolien moldovan mede-eigenaar

  20 Helmy van der Werf manager klant en techniek

  21 Paulina Logchies adjunct-directeur

  22 Jennifer maier renovatie architect

  23 Janneke de Cort creatief bruggenbouwer

  30 bedrijfskleding bij Van den iJssel

  Nieuwe OnderhoudNL Partner stelt zich voor

  32 geef uw mening over cao-voorstel

  Mening gevraagd tijdens achterbanraadplegingen

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 3

 • In april van vorig jaar bereikten de regerings-

  partijen en de werkgevers- en werknemers-

  organisaties een Sociaal Akkoord. Van meet

  af aan heeft OnderhoudNL protest aangete-

  kend tegen een paar aspecten die bijzonder

  negatief uitpakken vanwege het seizoensge-

  voelige karakter van onze bedrijfstak. En

  aspect daarvan is dat werkgevers personeel

  met een tijdelijk contract sneller in vaste

  dienst moeten nemen. Tot dusverre is het

  mogelijk om binnen drie jaar drie keer een

  tijdelijk contract aan te bieden met een

  tussentijd van drie maanden. Bij de nieuwe

  wetgeving is dat nog

  maar binnen twee jaar

  mogelijk. En de wachttijd

  tussen twee contracten

  wordt opgehoogd van

  drie maanden naar zes

  maanden. Wil je eerder

  met iemand in zee gaan,

  dan moet je als werkge-

  ver een vast contract

  aanbieden. Dat is ook

  precies wat de nieuwe

  wetgeving nastreeft:

  meer mensen met een

  vaste baan.

  uitzonderings-positieOnderhoudNL heeft al

  meerdere malen

  protest aangetekend tegen deze nieuwe

  maatregel van het Sociaal Akkoord vanwege

  het risico van de cyclische werkloosheid in

  onze bedrijfstak. We begrijpen het alge-

  mene doel dat het goed is om vaste contrac-

  ten aan te bieden. Maar van een bedrijfstak

  die door seizoensgevoeligheid meer risico

  loopt, is dat niet zo maar te verlangen, liet

  Ruud Maas als voorzitter van OnderhoudNL

  al in het OnderhoudNL Magazine van mei

  2013 weten. Maar we willen wel onze

  tijdelijk ontslagen vakkrachten voor onze

  bedrijven behouden. Daarom pleiten we

  voor het behoud van de drie-maanden

  periode. Nu het Sociaal Akkoord in een

  wetsvoorstel gegoten wordt, liet Onderhoud-

  NL via een brief aan de Tweede Kamer weten

  dat er een onwerkbare situatie ontstaat voor

  onze bedrijfstak. En dat er om die reden dan

  ook een uitzonderingspositie gewenst is.

  SeizoensgevoeligheidDit wetsvoorstel gaat echt niet leiden tot

  meer vaste krachten, maar zal juist ave-

  rechts werken. Schildersbedrijven zullen

  meer uitzendkrachten en andere tijdelijke

  arbeidskrachten gaan inschakelen,

  LoBBY TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  OnderhoudnL spreekt de Tweede Kamer aan op extra wachttijd tussen tijdelijke contractenWaDDinVeen OnderhoudnL zet alle zeilen bij om een uitzonderingspositie te krijgen in het wetsvoorstel waarbij werkgevers al vanaf 1 juli 2014 pas na zes maanden weer een tijdelijk contract mogen aanbieden zonder aan een vast contract vast te zitten. Omdat er waarschijnlijk in maart wordt gestemd over deze plan-nen, zoeken we nu alvast politieke steun in de Tweede Kamer om het niet zover te laten komen, aldus ruud maas als voorzitter van OnderhoudnL.

  overgeleverd aan tijdelijke krachten

  In de zomer verdient een schilder zijn

  geld voor de winter. Dan is er minder

  werk en is het te duur om iedereen in

  dienst te houden. Het verlengen van de

  wachttijd tussen tijdelijke contracten

  lijkt me niet verstandig. Schildersbe-

  drijven zijn nu eenmaal voor een deel

  overgeleverd aan tijdelijke krachten.

  Het is seizoensgebonden werk.

  Jan Troost, Schildersbedrijf J. Troost

  BV, Papendrecht

  4 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • voorspelde Ruud Maas in een artikel dat op

  16 december in bouwdagblad Cobouw

  verscheen met de kop Schilder vreest voor

  tijdelijke krachten en de subtitel Asscher

  ziet seizoensgevoeligheid van de sector over

  het hoofd. In hetzelfde artikel refereerde

  Maas ook aan de brief van OnderhoudNL die

  aan de Tweede Kamer is gestuurd. Hij hoopt

  dat de Tweede Kamer minister Asscher zal

  terugfluiten. We willen niet af van onze

  mensen. We kunnen gewoon niet iedereen

  een vast contract aanbieden, benadrukte

  Maas in het artikel. Het belang van tijde-

  lijke krachten blijkt wel uit het feit dat het

  aantal tijdelijke contracten sterk groeide in

  de schilders- en onderhoudssector. Ik schat

  in van 20 naar 40 procent.

  Verlies vakkrachtenMet de tijdspanne van drie maanden

  wachten met het opnieuw aanbieden van

  een nieuw tijdelijk contract (om niet aan een

  vast contract vast te zitten) overbruggen veel

  werkgevers in onze bedrijfstak namelijk de

  magere wintermaanden. Maar wat gaat er

  gebeuren als die termijn wordt opgerekt

  naar zes maanden? Het werk trekt aan in het

  voorjaar en bereikt een piek in de zomer.

  Dan wil je maar wat graag die goede vak-

  krachten, die je helaas tijdelijk hebt moeten

  ontslaan, maar met wie je een goede band

  hebt opgebouwd, weer een nieuw dienst-

  verband aanbieden. Het laat zich raden wat

  er gebeurt bij het vooruitzicht dat onze

  werkgevers gedurende een half jaar geen

  werk voor ze hebben: dan zoeken ze uiter-

  aard elders werk, ben je je vakkrachten kwijt

  en wordt hun plek ingenomen door nog

  meer flexkrachten, zo schetst Maas de

  problematiek die dan ontstaat. Dat is dus

  exact d reden dat we pleiten voor het

  behoud van de drie-maanden periode f

  een verzachting voor onze bedrijfstak. n

  OnderhoudnL spreekt de Tweede Kamer aan op extra wachttijd tussen tijdelijke contracten

  Passages uit de brief aan de leden van de Tweede Kamer

  Vanwege de seizoensgevoeligheid kent OnderhoudNL de Winter-

  schilder, maatregelen om in de cao uren te sparen voor de winter-

  periode en premiedifferentiatie in het sectorfonds WW. Vanwege

  de winterwerkloosheid besloot het kabinet Balkenende IV om

  rijksgebouwen bij voorkeur in de winter te laten schilderen. Toch

  is dit alles niet genoeg om alle vakkrachten het jaar rond als vaste

  werknemers in dienst te kunnen houden. Daarvoor is er te weinig

  werk in de winter.

  In het huidige wetsvoorstel ontbreekt een verwijzing naar deze

  typische seizoensgevoeligheid in onze bedrijfstak. Wij staan met

  lege handen als de wachttijd van drie maanden in de ketenbepa-

  ling voor tijdelijke krachten wordt verdubbeld naar zes maanden.

  Verdere uitstroom van vaste werknemers zal het gevolg zijn en een

  toename van het aantal flexwerkers. Niet omdat onze bedrijven dit

  willen, maar omdat de wachttijd van zes maanden onmogelijk is

  in te passen in de bedrijfsvoering. Zes maanden is namelijk langer

  dan de winterperiode.

  Uitgerekend de verlenging van de wachttijd naar zes maanden

  wordt door het kabinet als onwrikbaar neergezet. Het bovenstaan-

  de maakt duidelijk dat de seizoensgevoeligheid in onze bedrijfstak

  over het hoofd is gezien. Wij verzoeken u met klem de wachttijd

  van drie maanden in het ketenbeding bij tijdelijke krachten

  overeind te houden vanwege de seizoensgevoeligheid van de

  schildersbedrijfstak. Graag lichten wij deze problematiek monde-

  ling verder toe.

  nieuwe regels gaan al per 1 juli 2014 in Aanvankelijk zou de nieuwe wetgeving voor tijdelijke krachten op

  1 januari 2015 ingaan. Maar dat is nu vervroegd naar 1 juli aanstaande.

  Deze aanpassing is een gevolg van het feit dat het kabinet extra steun

  moest vinden voor de plannen van het Sociaal Akkoord in de Eerste

  Kamer. Het vervroegen van de verdubbeling van de wachttijd voor

  tijdelijke krachten was n van de punten om tot een meerderheid van

  stemmen in de Eerste Kamer te kunnen komen.

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 5

 • MarKTaCTIe TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  WaDDinXVeen nadat zon vijfhonderd bedrijven in het najaar van 2013 hun naam koppelden aan Winterschilder advertenties in regionale dagbladen, zijn er rond half januari in heel nederland tien Winterschilderkranten als huis-aan-huis-krant verschenen. in deze edities, met een totale oplage van ruim 600.000 stuks en qua verspreiding zoveel mogelijk afgestemd op de postcodegebieden die de ondernemers zelf mochten aangeven, prijzen zich circa 160 schilders- en onderhoudsbedrijven aan. Waarom? en met welke verwachting?

  magere wintermaanden overbruggenAfgezien van de Winterschildercampagne doen we niet veel aan reclame. We adverteerden met een Winterschilderadvertentie in

  het Dagblad van het Noorden. Traditiegetrouw staan we ook in de Winterschilderkrant. We hopen dan de magere wintermaanden te

  overbruggen. s Zomers zijn we met acht man, maar nu zitten er drie uitzendkrachten thuis. Vanwege het zachte weer kunnen we

  gelukkig alvast oude verlagen verwijderen en een grondlaag aanbrengen. Het overgronden en aflakken doen we dan in het voorjaar.

  Reinder Pinkster, Pinkster Schilderwerken, Assen

  Op zoek naar extra binnenschilderwerk We geven geen geld uit aan reclame. Voor het eerst doe ik mee aan de Winterschilderadvertenties en aan de Winterschilder-

  krant. Die advertenties vond ik eigenlijk niet zo opvallen in De Stentor als regionaal dagblad. In de Winterschilderkrant van

  Overijssel heb ik bewust aangegeven dat we een Sikkens Quality Painter zijn. Zo probeer ik me nog wat extra te onderscheiden

  om aan binnenschilderwerk te komen. Eerlijk gezegd verwacht ik geen grootschalige response.

  Marc Holtkamp, Schildersbedrijf Holtkamp en Zonen, Deventer

  extra binnenwerk in het gooi vindenIk doe voor het eerst mee aan de Winterschilderkrant voor Noord-Holland om aan extra binnenschilderwerk in het Gooi te

  komen. We zijn met zijn drien en gelukkig hebben we al een groot deel van de winter weten te overbruggen. Omdat we nog

  nooit een dag thuis hebben gezeten, ben ik wel hoopvol gestemd voor het huidige laagseizoen. Vanaf 1 maart storten we ons

  dan weer op het buitenwerk bij Gooise villas. We zitten dus duidelijk in het wat luxere particuliere marktsegment.

  Henk Bakker, Henk Bakker Meesterschilders, Laren

  als schildersbedrijf over de tong gaan Elk jaar doen we aan naamsvermelding in de Winterschilderkrant. Niet dat ik er nu zoveel extra omzet van verwacht te krijgen.

  Maar ik vind het belangrijk dat ons bedrijf in de Winterschilderkrant staat die toch door veel huishoudens wordt gelezen. Ik

  krijg er ook wel reacties op, maar dat leidt niet direct tot schilder- en onderhoudswerk. Ons bedrijf gaat over de tong, dat is het

  belangrijkste. Met 60 procent aan binnenschilderwerk komen we de winters in de regel overigens ook wel goed door.

  Jack Klinkers, Jack Klinkers Schildersbedrijf, Geleen

  Doel? extra binnenwerk binnenhalen! Het is fijn dat er in onze regio een Winterschilderkrant verschijnt. Want daarmee hoop ik dat particulieren oppikken dat er

  een krant is die gericht is op het onderhoud. En dat ik daarmee vooral aan extra binnenschilderwerk kom. Tot dusverre kreeg

  ik n telefoontje en ik heb er goede hoop op dat de offerte wordt verzilverd. Een bijkomstigheid is dat ik met de naams-

  vermelding in de Winterschilderkrant duidelijk maak dat we geen louche, maar juist een professioneel bedrijf zijn.

  Joop Wesdorp, Wesdorp Schilders- en Wandafwerkingsbedrijf, Oosterland n

  Tien Winterschilderkranten verspreid als huis-aan-huisblad

  6 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • Tien Winterschilderkranten verspreid als huis-aan-huisblad

  De Winterschilderkrant verschijnt dit jaar in de

  edities Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen,

  Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel,

  Utrecht & Flevoland en Zuid-Holland & Zeeland

  EDITIEUtrecht &Flevoland

  EDITIELimburg

  EDITIENoord-Brabant

  EDITIEGelderland

  EDITIEOverijssel

  EDITIEDrenthe

  EDITIEFriesland

  EDITIEGroningen

  EDITIENOORD-HOLLAND

  EDITIEZuid-HOLLAND& Zeeland

  actie voor extra schilder-werk bij particlieren

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 7

 • onderhoudnL sChILders TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL/MICHeL POrrO

  focus op betere bedrijfsvoeringVanaf maart zullen we in de verschillende

  windstreken van ons land interactieve

  workshops houden om leden van Onder-

  houdNL te helpen bij het verzilveren van

  opdrachten. Dat loopt van acquisitie, offerte

  maken, uitvoering, oplevering tot aan

  nazorg. Het accent ligt er op om leden van

  OnderhoudNL te helpen om nog efficinter

  te werk te gaan (al dan niet door het

  toepassen van digitale tools) en faalkosten te

  minimaliseren.

  focus op energiebesparingVoor leden van OnderhoudNL Schilders

  liggen er kansen om particulieren aan te

  WaDDinXVeen Het vernieuwde en verjongde bestuur van OnderhoudnL Schilders heeft een nieuw beleidsplan opgesteld. Daarom kunnen onze leden in 2014 op extra ondersteuning rekenen, vertelt John van apeldoorn als sector-voorzitter. Denk dan aan ondersteuning voor een betere bedrijfsvoering, voor energiebesparingswerk bij particulieren, voor onderhoudswerk bij Vves, voor het inhuren van personeel en het bestrijden van de winterwerkloosheid.

  in 2014 extra ondersteuning voor OnderhoudnL Schilders

  Het bestuur van

  OnderhoudNL Schilders (vlnr):

  Bas Hania, Ina Schras, Rob

  Smeets, Gerrit Jan van den Berg

  en John van Apeldoorn

  Sectorvoorzitter John van Apeldoorn gaf al tijdens

  de sector-ALV van 25 november aan dat er extra

  ondersteuning aan zat te komen

  8 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • sporen om aan energiebesparing te gaan

  doen. We zullen onze leden gaan voorzien

  van energiekennis wat betreft bestaande

  regelingen, advisering en producten. Zo

  kunnen woningbezitters tegenwoordig goed-

  koop lenen voor energiebesparing. En levert

  het plaatsen van isolerend dubbelglas hen

  jaarlijks een besparing op van 400,- bij een

  gemiddeld huis.

  focus op de Vve-marktSteeds meer VvE-s treden toe tot de markt

  omdat corporaties voormalige huurwoningen

  afstoten of verkopen. Tegelijkertijd stellen

  VvE-beheerders zich steeds professioneler op

  en stellen zelfs onderhoudsscenarios op,

  terwijl wij uiteraard de aangewezen partij

  zijn om dat te doen. We willen ook niet in de

  onderaanneming werken, maar juist in een

  rechtstreeks contact met VvEs. Op deze

  manier willen we ons dan ook gaan profile-

  ren.

  focus op personeel inhurenEen extra vinger aan de pols houden qua

  inhuren van personeel is belangrijker dan

  ooit. Aan tijdelijke contracten zitten straks

  meer haken en ogen omdat je als werkgever

  eerder vast zit aan een vast contract (zie

  pagina 4 & 5), terwijl zulke contracten

  belangrijk zijn bij een bedrijfstak met

  cyclische werkloosheid. En de nieuwe

  Ziektewet maakt dat je als werkgever moet

  betalen voor zieken met een tijdelijk

  contract. Dat vereist alertheid.

  focus op winterwerkloosheidDe winterwerkloosheid steekt weer

  steeds duidelijker de kop op. Sinds jaar en

  dag is dat een thema waarmee

  OnderhoudNL Schilders erg begaan is.

  En van de ideen is om nog eens extra

  onder de aandacht te brengen dat het

  kabinet Balkenende IV bewust aanstuurde

  op het laten uitvoeren van winterschilder-

  werk aan rijksgebouwen. In algemene zin

  zal onze sector binnen OnderhoudNL mede

  de richting gaan bepalen qua cyclische

  werkloosheid. n

  in 2014 extra ondersteuning voor OnderhoudnL Schilders

  Vierkant achter de plannen van onderhoudnL schildersJe moet het ijzer smeden als het heet is. Daarom is OnderhoudNL de

  afgelopen tijd nauw betrokken geweest bij de corporatiemarkt.

  Corporaties lagen namelijk in de vuurlinie van minister Blok van

  Wonen. Vooral voor OnderhoudNL Totaal en OnderhoudNL Vastgoed,

  die in corporaties grote klanten kennen, is het belangrijk om hen een

  instrument aan te bieden om kostenbesparing hand in hand te laten

  gaan met een betere kwaliteit en hogere huurderstevredenheid. De

  Leidraad Resultaatgericht Samenwerken biedt daarvoor een uitstekend

  handvat. Dat hebben we daarom ook breed uitgemeten, onder andere

  tijdens ons eerste Opdrachtgeverssymposium in maart 2013.

  Tijdens de Ondernemersdag van november 2013 heeft Marc Calon, als

  voorzitter van corporatiekoepel Aedes, OnderhoudNL uitgenodigd om

  samen te werken aan regisserend opdrachtgeverschap van corporaties.

  Met deze mijlpaal om resultaatgericht samenwerken verder handen en

  voeten te geven, is het tijd om een nieuwe stap te zetten voor een

  andere deel van onze leden: schildersbedrijven. Zij hebben nu om

  verschillende redenen extra steun nodig. Particulieren besteden

  onderhoud niet meer zo snel uit. Het wordt uitgesteld, zelf uitgevoerd

  of er komen goedkope krachten aan te pas. Er komt dus momenteel

  veel meer acquisitiekracht bij kijken.

  Ondanks de tijdelijk lage btw op verbouwen en de permanente lage btw

  op schilderen en arbeid bij glaszetten, is het alle hens aan dek om

  opdrachten binnen te halen. Reden waarom wij blij zijn met het nieuwe

  jaarplan van OnderhoudNL Schilders om hun achterban met raad en

  daad bij te staan. Het bestuur en de

  directie van OnderhoudNL staan vierkant

  achter de nieuwe plannen van een

  vernieuwd en verjongd sectorbestuur.

  Is het niet dat reguliere schilders- en

  onderhoudsbedrijven met ruim 1.500 in

  getal de ruggengraat van onze branche-

  vereniging vormen, dan wel dat

  OnderhoudNL er uiteraard veel aan

  gelegen is om de aandacht evenwichtig

  te verdelen per sector.

  Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 9

 • marjolein van Olst per 2014 nieuwe cao-delegatieleider

  Cao TeKsT MArJOLeIn VAn OLST | BeeLd OnDerHOuDnL

  Cees van Wijk heeft eerder al aangegeven dat

  hij wil gaan genieten van zijn welverdiende

  pensioen. In eerste instantie was het de

  bedoeling dat hij deze cao-ronde nog zou

  afmaken, er vanuit gaande dat deze voor

  einde 2013 zou zijn afgerond. Nu dat niet zo

  is, heeft hij er voor gekozen met ingang van

  het nieuwe jaar het stokje al over te dragen

  aan Marjolein van Olst. Van Wijk zal zich

  gelukkig nog niet helemaal terugtrekken. Zo

  blijft hij betrokken bij het Savantis bestuur

  en de werkgroep die zich buigt over de

  nieuwe pensioenregeling die per 1 januari

  2015 in zal gaan. Vanaf nu treft u in het

  OnderhoudNL Magazine met enige regel-

  maat een column aan waarin Marjolein van

  Olst haar ervaringen graag met u deelt

  onder de titel Onderhands.

  ColumnZij hoopt in de column een beeld te schetsen

  hoe afspraken tot stand komen of juist niet.

  Daarnaast wil ze lezers de sfeer laten

  proeven om leden meer te betrekken bij de

  onderhandelingen dan dat tot dusverre

  gebeurde. Ook ik sta met mijn voeten in de

  klei, vertelt ze. Als collega ondernemer

  ervaart zij dezelfde problemen als u en

  hetgeen zij afspreekt met de bonden, raakt

  ook haar bedrijfsvoering. Een gezonde stok

  achter de deur. Via de gebruikelijke digitale

  nieuwsbrief, die u via uw e-mailadres

  ontvangt, zullen we u overigens op de hoogte

  houden van de feitelijke cao-ontwikkelingen.

  aPeLDOOrn - met ingang van het nieuwe jaar heeft marjolein van Olst de functie van eerste cao-onderhandelaar van Cees van Wijk overgenomen. Sinds november 2012 is ze lid van de cao-onderhandelingsdelegatie, Van Olst is daarnaast ook met ingang van 2014 voorzitter geworden van het O&O- en Vakantiefonds bestuur. Via een terug-kerende column houd ik u op de hoogte van de cao-ontwikkelingen, meldt ze alvast.

  Marjolein van Olst

  Kom ook naar de cao-achterbanraadplegingen

  Ten tijde van publicatie werd bekend dat er samen met de bonden een nieuw

  cao-voorstel tot stand is gekomen. Daarom wordt u gevraagd om gebruik te maken van

  de vier cao-achterbanraadplegingen op 3, 4, 5 en 10 februari zodat uw mening kan

  worden gepolst. Hiervoor bent u al per emailbericht uitgenodigd.

  10 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • Het is donderdag 19 december. Ik ben bijtijds gaan rijden

  vanmorgen. Het is kwart over zeven als ik de snelweg opdraai

  richting Rijswijk. Vandaag hopen wij de premies voor de

  Bedrijfstak Eigen Regelingen voor 2014 vast te kunnen stellen

  in het O&O- en Vakantiefonds. Wat tegelijk verklaart waarom

  ik niet te laat op mijn afspraak wil zijn. Het vooroverleg met

  collegas van werkgeverszijde is belangrijk want samen bepaal

  je de strategie van die dag. Onderhandelen is samenwerken,

  iedereen draagt zijn of haar steentje bij. En wij werken met

  een fijn team! Wij hebben ons goed voorbereid.

  Verantwoorde keuzesEerder maakten we al de afspraak met de vakbonden dat er

  verantwoorde keuzes zullen moeten worden gemaakt bij de

  vaststelling van de premies. Al snel wordt duidelijk dat

  werknemers woord zullen houden. Wij hadden ook niet

  anders verwacht. Want even voor uw beeldvorming; de sfeer

  tijdens de onderhandelingen is goed. Alhoewel standpunten

  soms (ver) uiteen lopen, wordt er goed naar elkaar geluisterd

  en er is sprake van onderling respect. Dat is nodig om tot

  resultaten te kunnen komen. De vakbonden zien wat er

  speelt in onze bedrijfstak en wij hebben een gezamenlijk

  doel: behoud van werkgelegenheid! Alleen om tegemoet te

  kunnen komen aan de wens van de vakbonden om in 2014

  een loonsverhoging te realiseren, zullen wij eerst smen in

  de fondsen moeten zoeken naar loonruimte. Dat is immers

  de afspraak die wij met u hebben gemaakt.

  Teveel premiedrukIn het eerste voorstel dat die middag ter goedkeuring op tafel

  komt, is er sprake van een hele lichte stijging van de premies.

  Eerder is al besloten de subsidies, die vanuit het O&O-Fonds

  worden verstrekt, te versoberen met 20 tot 50 procent.

  Werknemers hebben enige ruimte geboden door de werk-

  geverspremie voor de aanvullingsregeling weer voor eigen

  rekening te nemen. Het is helaas niet voldoende om de totale

  premiedruk te verlagen en daarmee loonruimte te vinden.

  Wij kunnen daarom niet met het voorstel instemmen. Wij

  besluiten het overleg in het nieuwe jaar voort te zetten.

  nieuwe opties Het is maandag 13 januari 2014. In het vooroverleg lopen

  wij nogmaals alle opties door. Wij blijven optimistisch in

  het vinden van loonruimte, al wordt het niet makkelijk.

  Tijdsdruk gaat nu ook een rol spelen: wij kunnen het

  vaststellen van de premies niet veel langer blijven uitstellen.

  De niet te vermijden stijging van de administratiekosten

  van het Vakantiefonds heeft nogal wat invloed op de totale

  kosten. Tijdens de vergadering proberen wij elkaar te vinden

  in oplossingen, maar ook voor de vakbonden blijft het lastig.

  Uiteindelijk besluiten wij de vergadering te schorsen tot

  vrijdag. We spreken af in de tussentijd creatief te blijven

  zoeken naar mogelijke oplossingen.

  informeel overlegInformeel overleg kan vaak nt die brug bouwen die je nodig

  hebt om van patstelling naar constructief formeel overleg

  te komen. Er worden geen notulen gemaakt waardoor

  gesprekken meer ruimte krijgen en standpunten, maar zeker

  ook gevoelens, gemakkelijker kunnen worden geformuleerd

  en gedeeld. De keuze om elkaar in een informele setting

  te treffen is dus een logische. Ook ditmaal werkt het

  verhelderend. Met vertrouwen zie ik het overleg van vrijdag

  tegemoet.

  Loonruimte gevondenVrijdag 17 januari. Vandaag gaan wij premies vaststellen!

  Creatieve ideen hebben wij kunnen uitwerken en de premies

  kunnen worden verlaagd. De zo noodzakelijke loonruimte is

  gevonden in het O&O-Fonds n door afschaffing van de IBR.

  Het voelt heel goed dat wij dit hebben kunnen bereiken, smen.

  Vertrouwen en goede samenwerking hebben geleid tot dit

  onderhandelingsresultaat. Binnenkort zullen wij ook, dan met

  de cao-delegatie, de cao-onderhandelingen weer oppakken.

  Ook op die tafel wordt constructief nagedacht hoe kosten

  kunnen worden verlaagd, regelingen kunnen worden vereen-

  voudigd en daarmee een loonstijging kan worden gerealiseerd.

  Wij hebben al heel wat stappen kunnen zetten. Het zijn nu

  echt nog de laatste loodjes. Wij houden u op de hoogte! n

  CoLuMn

  Onderhands

  Marjolein van Olst

  [email protected]

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 11

 • gezamenlijk als metaalconserveerders

  een vuist maken

  Als marktleider op het gebied van metaalconserve-

  ring meenden we er als managementteam van Venko

  goed aan te doen om bestuurlijk actief te worden bij

  OnderhoudNL Industrieel. We zijn er namelijk van

  overtuigd dat je bepaalde zaken veel beter in de

  gezamenlijkheid kunt oppakken binnen een branche-

  organisatie. Dit leidt tot een krachtige branche met

  onderscheidende visie en imago. We zien bijvoorbeeld

  dat opdrachtgevers vooral bepalen hoe we te werk

  moeten gaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

  Maar de expertise ligt natuurlijk bij de metaalconser-

  veerders zlf. Bij de olie- en gasindustrie is met succes

  zon kanteling op het gebied van veiligheid tot stand

  gekomen, omdat opdrachtnemers gezamenlijk vanuit

  hun expertise problemen van de markt oplossen.

  Daarvoor wil ik me hard gaan maken. Ook bijvoorbeeld

  om in het sterk ontwikkelende Europa een concurre-

  rende positie in te kunnen blijven nemen zowel op

  commercieel gebied, als op het gebied van arbeids-

  omstandigheden, als op het gebied van personeel.

  Gerrit Ekkel is sinds twee jaar verantwoordelijk voor de

  divisie offshore binnen het managementteam van de

  Venko Groep te Hoogeveen. Als marktleider in

  Nederland heeft Venko meerdere grootschalige

  baanbrekende contracten in opdracht van toon

  aangevende bedrijven als bijvoorbeeld Shell en Total.

  BesTuurLIjK aCTIef TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd MICHeL POrrO

  12 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • OnderhoudnL Ledenagenda

  Leden

  Logchies verduurzaamt 360 sociale woningen

  Corporatie Stadgenoot te Amsterdam wilde

  aanvankelijk 360 sociale huurwoningen in

  Amsterdam slopen en vervangen door

  nieuwbouw. Vanwege de crisis werden de

  plannen herzien. Met als gevolg dat Log-

  chies Renovatie & Onderhoud de opdracht

  kreeg om de woningen te verduurzamen

  vanwege het actief meedenken en de ruime

  ervaring met grootschalige renovatieprojec-

  ten. De woningen worden onder andere veel

  energiezuiniger gemaakt, terwijl het

  wooncomfort verbetert en er een veiligere

  en gezondere woonomgeving ontstaat.

  Hierdoor kunnen de sociale huurwoningen

  weer jaren mee.

  ridder Schilders vierde honderdjarig bestaan

  Op zaterdag 14 december is het honderdja-

  rig jubileum gevierd van Ridder Schilders

  uit Winterswijk. Naar eigen zeggen kon deze

  mijlpaal worden bereikt omdat het bedrijf

  beschikt over de combinatie van een

  veelzijdig dienstenpakket en het aanbieden

  van duurzame oplossingen. De veelzijdig-

  heid zitm in het kleuradvies, de decoratie,

  de binnen- en buitenzonwering, de raam-

  bekleding, de stoffering en het restauratie-

  schilderwerk. Duurzame oplossingen

  worden aangeboden omdat altijd wordt

  meegedacht met de klant. En er altijd een

  advies uitrolt dat gebaseerd is op het leveren

  van vakwerk met een professionele

  kwaliteit.

  Hemink zet ronald mcDonald Huis in de verf

  Elk jaar doneert de Hemink Groep uit

  Borne een gift aan een goed doel. Dit jaar

  werd het eens volstrekt anders aangepakt.

  Met al het personeel zon honderd man,

  reisde men af naar het Ronald MacDonald

  Huis in Utrecht, waar familie van zieke

  kinderen kunnen logeren. Iedereen trok een

  overall aan en binnen n dag was het pand

  van onderen tot boven geschilderd. Deze

  sponsoractie had een waarde van 25.000,-.

  Buiten dat kreeg het Ronald MacDonald Huis

  ook nog een cheque van 3.000,-. Hemink

  wist andere bedrijven over te halen om het

  vervoer, de lunchpakketten en de koffie te

  betalen. Sikkens sponsorde de verf.

  andere invulling ledenpaginaMedio vorig jaar is er

  een communicatie-

  onderzoek gehouden

  onder de leden. Als

  gevolg daarvan is het

  besluit genomen om

  de ledenpagina te

  veranderen. Adres-

  wijzigingen worden wel

  in onze administratie

  verwerkt, maar niet

  meer op deze pagina

  gepubliceerd.

  OnderhoudNL vraagt u

  om vooral uw relaties

  en klanten in te lichten

  over uw verhuizing- of

  adres wijziging. Een

  andere uitkomst is dat

  jubilarissen meer een

  bedrijfsinterne gelegen-

  heid is en publicatie

  dus minder geschikt

  wordt gevonden voor

  OnderhoudNL

  Magazine. De leden

  geven er de voorkeur

  aan dat er in het kort

  bijzondere bedrijfs-

  prestaties of mijlpalen

  beschreven worden. De

  QR-code, die u leidt naar

  de actuele ledenagenda,

  blijft gehandhaafd.

  Evenals de vermelding

  van eventuele

  overlijdens berichten.

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 13

 • seCTornIeuws TeKsT SeCTOrMAnAGerS | BeeLd OnDerHOuDnL

  Oneigenlijk logogebruik wordt aangepaktOnderhoudNL Glas gaat meer

  toezicht houden op het oneigenlijk

  gebruik van logo`s en andere

  misleidende uitingen. Het achter-

  liggende doel is om zodoende

  oneerlijke concurrentie en markt-

  misleiding aan te gaan pakken.

  Diverse leden hebben de afgelopen periode namelijk gemeld

  dat er binnen de sector steeds vaker oneigenlijk gebruik

  gemaakt wordt van valse logos en uitingen. Dan hebben we

  het bijvoorbeeld over VCA als het veiligheidskeurmerk, over

  PKVW als het Politie keurmerk Veilig Wonen en ISO als

  certificaat voor goede bedrijfsprocessen. OnderhoudNL Glas

  heeft binnen de branche goede contacten met certificerende

  instellingen. Deze contacten zullen worden ingezet om het

  oneigenlijk gebruik van logos aan te laten pakken. Mocht u

  voorbeelden in uw werkgebied tegenkomen? Laat het ons

  dan weten. Wij kunnen die voorbeelden dan doorgeven aan

  de betreffende instanties.

  OnderhoudNL Glas gaat het oneigenlijk gebruik controleren van

  bijvoorbeeld VCA, PKVW en ISO

  Fulco de Vente, sectormanager OnderhoudNL Glas,

  OnderhoudNL Industrieel en verantwoordelijk voor

  Stichting Restauratie Schilders en AF-Erkennings-

  regeling

  Kansen bij Planmatig Onderhoud PlusHet bestuur werkt aan het aanpassen van het beleidsplan

  voor dit en volgend jaar. Het doel is dat Vastgoed haar leden

  ondersteunt om in te spelen op de

  ontwikkelingen en kansen in de

  markt. Die kansen liggen op de

  markt van planmatig onderhoud

  plus. Die plus staat daarbij voor het

  beheersen van aanpalende onder-

  houdsdisciplines, kennis van

  maatregelen voor energiebesparing

  en duurzaamheid en voor het als bekwame partner langjarig

  en resultaatgericht kunnen samenwerken in de keten.

  Planmatig onderhoud plus is niet alleen kansrijk op de

  nieuwbouw- en corporatiemarkt, maar biedt ook mogelijkhe-

  den op de markt van Verenigingen van Eigenaren (VvEs).

  Vastgoed heeft een onderzoek uit laten voeren naar de

  kansen op deze markt. Binnenkort verschijnt het eindrap-

  port met conclusies en aanbevelingen op welke wijze deze

  kansen op de VvE-markt het beste kunnen worden verzilverd.

  Vernieuwing VgO-keur in laatste faseOpdrachtgevers in de corporatie-

  markt gaan voor de uitvoering van

  onderhoud steeds vaker langjarige

  resultaatgerichte samenwerkingen

  aan met onderhoudsbedrijven. Ook

  corporatiekoepel Aedes stimuleert

  haar leden te transformeren naar

  de regiecorporatie. Het vernieuwde VGO-keur sluit naadloos

  op deze ontwikkeling aan. Onder leiding van het College van

  Deskundigen zijn er vier disciplines waarop VGO-keur van

  toepassing wordt: gevel, dak, installaties en interieur. Op

  donderdag 13 februari komen alle (aspirant-)VGO-leden bij

  elkaar om kennis te nemen van alle veranderingen en deze

  met elkaar te bespreken. Bent u VGO-lid en heeft u zich nog

  OnderhoudNL Vastgoed brengt de marktkansen in kaart bij corporaties

  en VvEs

  14 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • niet aangemeld? Doe dat dan alsnog via

  [email protected] Verder wordt de website van

  VGO-keur volledig vernieuwd. Een nieuwe Competentiescan

  is ontwikkeld en wordt in de praktijk getest.

  Edwin Meeuwsen, sectormanager

  OnderhoudNL Vastgoed, OnderhoudNL Totaal en

  verantwoordelijk voor VGO-keur

  Ledenmeting als input voor beleidsplanEind 2013 heeft het bestuur van

  OnderhoudNL Zelfstandigen

  onder de leden van haar Klank-

  bordgroep een Ledenmeting

  uitgezet.

  De uitkomsten hiervan zijn

  inmiddels in een informele ronde

  tafel bijeenkomst uitvoerig

  besproken met twaalf leden van de sectorvereniging

  OnderhoudNL Zelfstandigen. Met deze input zullen de

  speerpunten van het Beleidsplan Zelfstandigen (te weten

  Ondernemersvaardigheden, Kennis en Vakmanschap,

  Identiteit en Imago en Belangenbehartiging) voor de

  komende jaren nader worden ingevuld. Leden van

  Zelfstandigen die willen meedenken over het

  toekomstige beleid en de activiteiten van de sector,

  kunnen zich aanmelden voor de Klankbordgroep bij

  sectormanager Marianne Kortenbout via

  [email protected]

  Workshops in het komende voorjaar Het Beleidsplan OnderhoudNL Schilders is in de afrondende

  fase. Uitgangspunt voor het beleid in de komende jaren is

  de facilitering en ondersteuning van de leden van

  OnderhoudNL Schilders door middel van Belangen-

  behartiging en Bedrijfsondersteuning. Voor wat betreft de

  Bedrijfsondersteuning wordt met

  name gekeken naar de processen

  binnen de bedrijven en het volle-

  dige traject binnen de bedrijfs-

  voering van acquisitie naar offerte,

  van opdracht naar uitvoering, van

  oplevering naar nazorg. In het

  voorjaar van 2014 wordt de eerste

  serie workshops voor de leden van OnderhoudNL Schilders

  georganiseerd. Leden van Schilders die willen meedenken

  over het toekomstige beleid en de activiteiten van de sector,

  kunnen zich aanmelden voor de Klankbordgroep bij

  sectormanager Marianne Kortenbout via

  [email protected]

  Marianne Kortenbout, sectormanager OnderhoudNL

  Schilders, OnderhoudNL Zelfstandigen en verantwoor-

  delijk voor Jong Management en Maatschappelijk

  Het VGO-keur wordt van toepassing op vier disciplines:

  gevel, dak, installaties en interieur

  Er komen onder andere workshops voor het verbeteren van de bedrijfs-

  processen

  Zelfstandige schilders gaven input voor het beleid van OnderhoudNL

  Zelfstandigen

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 15

 • VaKwerK TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd JACOBS BeHeerSBAAr OnDerHOuD

  Winterwerk aan luxe passagiers-

  schepen16 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • Vijf jaar geleden kwam Jacobs Beheersbaar Onderhoud te elst bij de speurtocht naar winterwerk voor de 42 werknemers voor het eerst in contact met Willemsen Interieurbouw en scheepsbetimmering uit Huissen. Met succes. In de wintermaanden voeren nu steevast twaalf man schilderwerk uit aan de afbouw van stalen cascos van nieuwe passagiersschepen met sauswerk en behang. Kosten noch moeite worden gespaard: een rolletje behang ruim 200,- is gangbaar. De opdrachten komen uit alle hoeken van europa. Want rederijen maken zich vanwege de vergrijzing op voor luxe bootvertier op latere leeftijd. Veelal is een nieuw passagiersschip al twee jaar volgeboekt. In landen als Oostenrijk en Zwitserland boeken de jeugd en complete gezinnen graag voor een boottocht. Het hele jaar door zijn er sowieso drie tot vier man van Jacobs Beheersbaar Onderhoud aan het werk voor Willemsen als hoofdaannemer in Lemmer, Hardinxveld-Giessendam, Druten en de Franse steden Lyon en Parijs. Zon team is circa drie maanden zoet per schip, dat 110 tot maximaal 135 meter lang is. Aan de crme de la crme van de passagiersschepen worden overigens hele hoge eisen gesteld. Met minder dan het rapportcijfer 9 wordt geen genoegen genomen.

  bedrijfsprofiel Jacobs beheersbaar OnderhoudGestart: 1945

  Directie: Bob Jacobs

  Personeel: 55 man uitvoerend, 6 man kantoor

  Plaats: Elst

  Klanten: woningbouwcorporaties

  Specialiteit: resultaatgericht samenwerken

  Website: www.jacobsbo.nl

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 17

 • VernIeuwende Vrouwen TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  Special over vijf vernieuwende vrouwen in de bedrijfstakWaDDinXVeen Het was een lang gekoesterde wens om eens een aantal vrouwen in beeld te brengen die werkzaam zijn in de bedrijfstak. Vandaar dat er een serie van vijf portretten is gemaakt van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun schouders onder vernieuwing zetten. Hoofdredacteur Tom Huizenga zocht ze op om op te tekenen waarmee ze bezig zijn en waarom. Op deze eerste pagina van de vrouwen-special worden ze alvast in vogelvlucht gentroduceerd.

  Jolien Moldovan, mede-eigenaar

  van Moldovan Schilderwerken,

  verbreedt samen met haar man

  de klantenkring voor het bedrijf

  Helmy van der Werf, manager

  klant en techniek bij Hagemans

  Vastgoedonderhoud BV, slaat

  bruggen tussen corporaties en

  bewoners

  Paulina Logchies, adjunct-direc-

  teur bij Logchies Onderhoud &

  Renovatie, wil binnen vijf jaar

  bij de Nederlandse top van

  onderhoudsbedrijven behoren

  Jennifer Maier, renovatie

  architect bij Hemubo BV, stemt

  verschillende disciplines af bij

  renovatieprojecten

  Janneke de Cort, creatief

  bruggenbouwer bij de Knaapen

  Groep, grijpt een renovatie

  graag aan als vliegwiel voor

  sociale vernieuwing.

  18 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL VernIeuwende Vrouwen

  De crisis doorstaan met verbreding van de klantenkringHengeLO - Drie dagen in de week staat Jolien moldovan als mede-eigenaar in de Verf- en Wonen winkel van moldovan Schilderwerken bV in Hengelo. De andere drie dagen verzorgt ze op kantoor de financile administratie. Samen met haar man stond ze zon zeven jaar geleden aan de wieg van vernieuwing. We hebben bewust aangekoerst op een verbreding van onze klantenkring, vertelt ze. Zo wisten we tijdens de huidige crisis ons hoofd boven water te houden.

  Op zeventienjarige leeftijd ontmoette ik mijn man

  Martin, waarvan zijn vader al het huidige schildersbedrijf

  had. Op mijn 25e ging ik fulltime in de zaak werken.

  Ik introduceerde de PC en zorgde bij de acquisitie voor de

  persoonlijke benadering door ons bedrijf. Ik bel zelf altijd

  netjes terug om een afspraak te maken voor het opmeten.

  Na het versturen van een offerte bellen we altijd of alles

  duidelijk is. Bij opdrachten vanaf 3.000,- komen we de

  offerte persoonlijk toelichten. Tegenwoordig profileer ik ons

  ook op Facebook en Twitter. En we doen mee aan de actie

  Weet waar je koopt. Het gaat om een actie tegen de hype

  van internetverkoop, waardoor wij in de winkel bijvoorbeeld

  minder behang verkopen. Willen de mensen een gevarieerd

  aanbod in het winkelcentrum overhouden? Dan is het ook

  hun eigen verantwoordelijkheid om daar dan zoveel

  mogelijk hun inkopen te gaan doen.

  TotaalpakketZeven jaar geleden namen we het bedrijf over, dat zich

  hoofdzakelijk richtte op particulieren. Daarom streefden we

  een verbreding van ons marktsegment na. Op ons initiatief

  kwam er een Bouwbox in het stadion van FC Twente. Samen

  met onder andere een interieurbouwer, een stukadoor, een

  verlichtingsbedrijf en een installateur nodigen we daar

  zakelijke relaties uit. Met deze bedrijven bieden we

  gezamenlijk een totaalpakket aan en spelen we elkaar werk

  op basis van gelijkwaardigheid toe zonder dat er een

  uitknijpende aannemer tussen zit. Dat is de reden dat we

  nu ook werk hebben bij corporaties, zorginstellingen en

  bedrijven. Zo overleefden we de crisis, waarbij particulieren

  werk uitstellen zelf doen of voor goedkope krachten

  kiezen. Samen met een installateur die zonnepanelen

  plaatst en een aannemer die spouwisolatie verzorgt,

  geven we particulieren via het initiatief Slimme Energie

  Twente inzicht hoe ze energie kunnen besparen met

  glasisolatie. n

  Jolien Moldovan, mede-eigenaar van Moldovan Schilderwerken BV

  profiel1995 heden administratie en Verf- en Wonen winkel,

  Moldovan Schilderwerken VOF, Hengelo (tien

  schilders); 1992 1995 intercedente, ASB uitzend-

  bureau Hengelo/Almelo, 1988-1992 HEAO

  Commercile Economie, Enschede, 1982-1988 VWO,

  de Grundel, Hengelo

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 19

 • VernIeuwende Vrouwen TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  Passie voor bruggen bouwen naar corporaties en bewonersniJmegen - Helmy van der Werf is binnen Hagemans Vastgoedonderhoud te nijme-gen verantwoordelijk voor het vertalen van de vraag van opdrachtgevers, voornamelijk corporaties, naar de concrete uitvoering. De manager klant en techniek stelt voor dat doel per project het meest geschikte team samen. Het is mijn passie om brug-gen te bouwen tussen de klant en de tech-niek, zo vat Van der Werf haar werk kort-weg samen.

  Van oorsprong heb ik een bouwkundige achtergrond. Als

  zelfstandig bouwkundig dienstverlener kwam ik in contact

  met Hagemans. De grootste uitdaging van deze bedrijfstak

  is dat je als onderhoudsbedrijf altijd met bewoners van

  vastgoed te maken hebt. Dat is zowel complex als charmant.

  Daarom koos ik voor mijn huidige functie. Als je het mij

  vraagt hadden onderhoudsbedrijven, opdrachtgevers en

  bewoners te vaak een eigen mening en een eigen visie. Als

  aparte eilandjes waartussen nauwelijks bruggen geslagen

  werden. Het is mijn passie om die samenwerking juist wl

  aan te gaan. Wat wil je met je vastgoed? Hoeveel geld is er?

  Wat zijn de specifieke bewonerswensen? Dan is het samen

  zoeken naar de beste aanpak. Het maakt niet uit hoe het

  heet: lean, ketensamenwerking of resultaatgericht samen-

  werken. Als de match er maar is tussen het budget en de

  beoogde kwaliteit. Dat staat of valt bij de bereidheid samen

  open kaart te spelen.

  energieHet is een kwestie van doorvragen om per definitie tot het

  juiste maatwerk te komen. Een goed voorbeeld is het groot

  onderhoud dat we uitvoeren aan 407 huurwoningen in het

  Willemskwartier in Nijmegen, waarvoor wij ook de bewoners-

  communicatie verzorgen. Voor slechts 37.500,- per woning

  kunnen ze voor de komende dertig jaar weer mee. Met

  minimaal energielabel B, komend vanaf energielabel G en F.

  Afgezien van de investeringen in isolatie en nieuwe cv-ketels,

  krijgt 85 procent ook nog eens een nieuwe keuken en een

  douche. Want bij de uitvoering staat niet alleen de aandacht

  voor bewoners centraal, maar ook het comfort en een veilige

  wijk. Door slim inkopen met vaste partners houden we zelfs

  nog budget over om specifieke bewonerswensen te honoreren.

  Bruggen bouwen tussen drie eilanden. Dat geeft echt zoveel

  meer energie dan alleen maar een prijs maken voor een

  bestek. Daarom wil Hagemans Vastgoedonderhoud

  doorgroeien met deze samenwerkingsvorm. n

  Helmy van der Werf, manager klant en techniek bij Hagemans

  Vastgoedonderhoud

  profiel2010-heden manager klant & techniek, Hagemans

  Vastgoedonderhoud BV (85 medewerkers); 2008

  2014 zelfstandig bouwkundig dienstverlener; 2004

  2008 projectleider vastgoed corporatie Pantein

  Wonen, Sint Anthonius; 1993 2004 werkvoorbereider

  bouwbedrijf Remmers, Tilburg; 1993 afstuderen

  MTS Bouwkunde, Technisch Lyceum, Eindhoven;

  1990 afstuderen HAVO, Peelland College, Deurne

  20 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL VernIeuwende Vrouwen

  in vijf jaar bij de nederlandse top van onderhoudsbedrijvenbeVerWiJK - Paulina Logchies is per 1 november gestart als adjunct-directeur bij Logchies renovatie & Onderhoud te beverwijk. Tot dusverre had ze geen ambities in deze richting. maar nu wel omdat zowel de bedrijfstak als de markt volop in beweging is. Qua vernieuwing weet Paulina Logchies precies wat ze voor ogen heeft. binnen vijf jaar wil ik dat ons bedrijf bij de Top 3 van de vastgoed-onderhoudsbedrijven behoort, luidt het statement.

  In 2013 rondde ik mijn studie Hoger Management af. Als

  onderdeel hiervan lichtte ik het strategisch beleid door

  bij het bedrijf van mijn vader Dick Logchies. Na acht

  workshops met het managementteam kwam ik erachter dat

  we als familiebedrijf goed en zorgvuldig omgaan met ons

  personeel. Maar qua resultaatgerichtheid en markt-

  benadering kunnen we nog wel wat stappen maken. Juist

  op het moment dat mijn vader aan zijn pensioen begon te

  denken, wilde ik op dat gebied wel doorpakken. Zeker nu de

  bouwwereld in beweging is. Het is geen kwestie meer van

  gunnen, maar van aantoonbare kwaliteit, meerwaarde en

  meedenkkracht. Dat is wat grotere corporaties vragen, die

  onze belangrijkste klanten zijn. We moeten ferme stappen

  maken als vastgoedadviseur bij resultaatgericht samen-

  werken. Op dat gebied scoorden we al veel beter bij onze

  laatste VGO-keur certificering. Maar ik neem alleen

  genoegen met 200 procent.

  groeiGroei is mogelijk door nog meer bouwkundige projecten uit

  te voeren. Ten tweede moeten we onze organisatie nog beter

  gaan afstemmen op de specifieke vraag van corporaties

  waarvoor we werken. Die kiezen steeds meer voor een

  regierol en laten de uitvoering steeds meer aan ons over.

  We moeten nog creatiever worden vanwege de aanhoudende

  vraag van corporaties om steeds verder op kosten te

  besparen. Ook al ben je al jarenlang een vaste partner. Zo

  voeren we nu in Amsterdam twee grote renovatieprojecten

  uit voor corporatie Stadgenoot. Dat betekent niet dat we op

  onze lauweren kunnen blijven rusten. Integendeel. De

  eenheidsprijzen per huurwoning blijven dalen. Ergens is

  natuurlijk een drempel van wat nog realistisch en haalbaar

  is. Het is en blijft onze taak om voortdurend te verbeteren

  qua resultaatgericht samenwerken of qua ketensamen-

  werking. Hoe eerder wij bij de plannen van corporaties

  betrokken worden, hoe beter wij daartoe in staat zijn. n

  Paulina Logchies, adjunct-directeur bij Logchies Renovatie & Onderhoud

  profielnovember 2013 heden: adjunct directeur Logchies

  Onderhoud & Renovatie, Beverwijk; 2007 2013

  zelfstandig marketing & sales manager voor onder

  andere KPN Telecom, Telfort, Getronics en Heineken;

  2005 2007 marketing & business development bij

  vezelfabrikant James Hardie, Amsterdam; 1997 2005

  marketing manager Europa bij softwarebedrijf Borland,

  Amstelveen; 1997 afstuderen International Business,

  HEAO Amsterdam

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 21

 • VernIeuwende Vrouwen TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd JennIFer MAIer

  Verschillende disciplines afstemmen bij renovatieprojectenaLmere Hemubo te almere is een multidisciplinaire aannemer die zich richt op strategisch en resultaatgericht renoveren en onderhouden van vastgoed. Jennifer maier werkt daar sinds een jaar als renovatie architect. De markt vraagt steeds vaker om ontzorgen en meedenken voor een innovatieve en duurzame totaal-aanpak, vertelt ze. ik spring in voor de juiste inhoudelijke technische afstemming en de cordinatie bij dergelijke projecten.

  Intern kom ik samen met mijn collegas Sanne Mensinga

  (adviseur ketensamenwerking) en Dick Schotvanger

  (adviseur Resultaat Gericht Samenwerken) in beeld bij de

  diverse nieuwe vormen van aanbesteden en concept-

  ontwikkeling. Tijdens deze trajecten wordt er, net als bij de

  werkvoorbereiding en uitvoering, bij ons vanuit acht

  specialistische werkmaatschappijen een projectteam samen-

  gesteld. Als architect en bouwkundige is mijn inbreng een

  dosis creativiteit, duurzaamheid, gebruikerswensen en

  (ruimtelijke) esthetiek. Extern kun je denken aan trajecten

  waarbij ketenpartners als architecten, constructeurs,

  bouwfysische- en energetische adviseurs betrokken zijn.

  Vanwege toekomstig onderhoud adviseren we bijvoorbeeld

  soms om glas niet van buiten- maar van binnenuit te

  plaatsen. Het vergt tactisch en verbindend meedenken en

  communiceren als een architect vast blijft houden aan zijn

  ontwerp en de calculator aan zijn prijs.

  VernieuwenDe absolute prioriteit is om voor onze klanten en de

  bewoners de best passende meerwaarde in hun vastgoed te

  realiseren. Per project, waarbij ik de taal spreek van de

  opdrachtgever, de bewoner, de architect, de bouwer en die

  van de adviseur, verschilt de omvang en tijdsduur van mijn

  inbreng. Zodra ik mijn handen vrij heb, ligt er volop ander

  werk voor het oprapen. Zoals het optuigen van een kennis-

  bibliotheek om een vernieuwende aanpak of product

  bedrijfsbreed vindbaar te maken voor andere nieuwe

  projecten van ons bedrijf. Of om alle gegevens voor een groot

  en langdurig onderhoudsproject digitaal op te slaan in een

  BIM-model. Als een huurder bijvoorbeeld over tien jaar een

  nieuw keukendeurtje nodig heeft, kunnen we de bestelcode

  zo traceren en een nieuwe bestellen. Daarnaast kan ik ook

  mijn energie kwijt in de interne denktank van Hemubo

  en een aantal externe denktanks om te sparren over

  vernieuwende renovatie- en onderhoudsconcepten. n

  Jennifer Maier, renovatie architect bij Hemubo

  profiel2012 heden renovatie architect bij Hemubo

  (ca. 250 werknemers), Almere; 2009 2012 architect

  bij architectenbureau Hulshof Architecten, Delft;

  2008 afgestudeerd architect met specialisatie

  Renovatie & Transformatie Gebouwen, TU Delft

  Faculteit Bouwkunde

  22 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd JAnneKe De COrT VernIeuwende Vrouwen

  renovatie aangrijpen als vlieg-wiel voor sociale vernieuwingSOn Janneke de Cort is bij Knaapengroep uit Son creatief bruggenbouwer. Zij vertaalt zowel de renovatiewensen van corporaties als de werkwijze en visie van de Knaapengroep in een plan van aanpak. Desgewenst kaart ik de optie aan voor sociaal renoveren, waarbij renovatie het vliegwiel is voor sociale vernieuwing, aldus De Cort. bij diverse projecten konden we technisch renoveren combineren met het creren van een leefbaardere wijk.

  Ik haal energie uit de combinatie van een commercile

  functie met een sociaal doel. Toen ik Pieter Knaapen van

  KnaapenGroep sprak, was ik geraakt door de manier

  waarop zijn technische organisatie renovaties uitvoert voor

  corporaties vanuit een sterk gedreven sociale visie. Zo richtte

  hij tien jaar geleden Stichting De Bakkerij op om de leef-

  omstandigheden te verbeteren in stadswijken. Daarom werd

  ik in januari 2010 creatief bruggenbouwer. Ik stuur aan op

  vernieuwing om oplossingen te bieden waar corporaties iets

  aan hebben. Daarvoor luister ik naar en leg verbindingen

  tussen alle stakeholders in het renovatieproces; bewoners,

  corporaties, gemeenten, wijkprofessionals en ketenpartners.

  En organiseer ik ook kennisevents samen met corporaties

  om goed te achterhalen wat iedereen in het renovatieproces

  wil en kan. Dat vertaal ik dan weer terug naar onze interne

  organisatie om zo in te kunnen spelen op de wensen en

  behoeftes in de markt.

  Sociale verbindingenBij een renovatie delen bewoners iets gemeenschappelijks.

  Daarom ligt er een kans om de sociale verbindingen samen

  met wijkprofessionals te verbeteren en een renovatie des -

  gewenst aan te grijpen als vliegwiel voor sociale vernieuwing.

  Vaak betrekken we Stichting De Bakkerij er dan bij om

  bewonerswensen in kaart te brengen en de leefbaarheid te

  verbeteren. Maar binnen KnaapenGroep hebben we ook

  middelen ontwikkeld. Zo zetten we projectbegeleidster

  Anneke in als een medewerkster die in Jip en Janneke taal

  uitleg geeft over de renovatie aan bewoners, soms via een

  stripverhaal. Ook is er Tante Keet, een mobiele huiskamer

  waar bewoners koffie komen drinken. Op een scheurkalender

  voor bewoners staat wat er per dag wordt uitgevoerd en door

  wie, wat de overlast is en hoe we dat proberen te voorkomen.

  Ongelofelijk wat voor commitment dat oplevert en hoe je

  dan veel makkelijker te werk kunt gaan. Jammer dat jullie

  weg gaan, krijg je dan bij vertrek te horen. n

  Janneke de Cort, creatief bruggen bouwer bij KnaapenGroep

  profiel2010 heden creatief bruggenbouwer en MT-lid,

  KnaapenGroep, Son (100 werknemers); 2008 2010

  brandmanager van Venco en Redband, Oosterhout;

  2006 2008 projectmanager bij onderzoeksbureau

  Blauw Research, Rotterdam; 2006 diploma master

  marketing management, Universiteit van Tilburg;

  2004 diploma bachelor Commercile Economie, Avans

  Hogeschool, s-Hertogenbosch; 1999 diploma VWO,

  Mill-Hill College, Goirle

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 23

 • Duurzaamheidsprijs voor een duurzaam schildersbedrijfDen Haag VOf Den Haan Schilders & Vastgoedservice uit Den Haag is als lid van OnderhoudnL door verfleverancier Sikkens uitgeroepen tot de meest duur-zame ondernemer die aan de dagtraining Duurzaam Ondernemen heeft deel-genomen. met een fantastische grond-houding slaagt men erin om klanten toch voor een duurzame oplossing te laten kiezen, zo luidde het jury-oordeel. reden om eens poolshoogte te gaan nemen bij directeur mark den Haan. Dan blijkt goed adviseren eigenlijk heel dichtbij duurzaam ondernemen te liggen.

  Waarom deden jullie mee aan de Sikkens-training?Net als veel andere bedrijven waren ook wij benieuwd hoe

  we duurzaamheid handen en voeten kunnen geven. Dat

  bleek veel eenvoudiger dan we dachten. Op advies van mijn

  vader koersten mijn broer Johan en ik bewust aan op een rol

  als onderhoudsaannemer voor renovatie- en schilderwerk

  van particuliere herenhuizen als niche in de markt. Daar

  waar ik de acquisitie en de administratie voor mijn rekening

  neem, is mijn broer projectleider. Ons sterke punt is dat wij

  totaalrenovatie genereren en cordineren voor een vast team

  van timmerlui, loodgieters en installateurs.

  Hoe komen jullie aan werk voor luxe herenhuizen? Via mond tot mond reclame en soms via een makelaar.

  Voordat zon herenhuis wordt bewoond, is alles al geregeld.

  Eigenlijk waren onze verkoopgesprekken altijd al duurzaam

  omdat we aangeven dat het zonde is als je aan grondstof- en

  kapitaalvernietiging doet. Zo is de algemene trend bij de

  huidige energiebesparingshype om te kiezen voor HR++-glas.

  Maar dan moet je de bestaande monumentale raamkozijnen

  vervangen omdat de sponning te smal is. Dus wordt er hout

  weggegooid. Terwijl dat te voorkomen is door te kiezen voor

  isolerend enkelglas.

  maar isolerend enkelglas is toch minder isolerend? De isolatiewaarde is inderdaad wat lager dan bij HR++-glas.

  Maar je ondervangt er wel een ander probleem mee. Bij

  HR++-glas zie je namelijk geen condens. Maar het vocht

  verplaatst zich wel naar kozijn of muren. Dat leidt tot

  houtrot, schimmelvorming en een ongezond leefklimaat.

  Zonder extra ventilatie en afzuiging haal je je dus extra

  problemen op de hals. Bij isolerend enkelglas blijft de

  condens op het glas zitten. Dat kan echt geen kwaad.

  Genoegen nemen met iets minder isoleren levert dus terdege

  voordelen op. Nog afgezien van het behoud van de oorspron-

  kelijke architectuur.

  is het ook duurzaam opboksen tegen architecten?Zeker. Laatst schreef een architect bij een renovatie voor om

  de authentieke grenen kozijnen eruit te slopen. Om plaats te

  maken voor meranti kozijnen met HR++-glas. Met roeden en

  opdeklatten moest de oorspronkelijke aanblik voor het oog

  behouden worden. Wij noemen dat grondstof- en kapitaal-

  duurZaaM onderneMen TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  Beste van circa tachtig bedrijvenZon honderd ondernemers van circa tachtig bedrijven

  deden mee aan de dagtraining Duurzaam Ondernemen

  van Sikkens en het duurzame bureau 2lead4us.

  Veertien bedrijven legden hun visie en businessplan

  voor aan een commissie met vertegenwoordigers van

  deze twee organisaties plus Nyenrode Business

  Universiteit. VOF Den Haan Schilders & Vastgoed-

  service uit Den Haag ging er met de hoofdprijs

  vandoor. De andere genomineerden waren

  Hoobroeckx Schilders uit Tiel en Schildersbedrijf

  Leon Bastings uit Maastricht.

  Mark den Haan met de

  duurzaamheidsprijs voor

  Den Haan Schilders &

  Vastgoedservice

  24 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • vernietiging. De oude houten kozijnen verdwijnen namelijk

  in de afvalcontainer en vanwege de nieuwe meranti-kozijnen

  tegenwoordig minder sterk dan het grenen van vroeger

  moet hardhout worden gekapt. En op termijn moeten de

  roeden en opdeklatten vervangen worden.

  en wonnen jullie het op advies van de architect? Ja, de klant koos voor onze oplossing. Isolerend enkelglas is

  wel 10 tot 20 procent duurder dan HR++-glas. Maar de

  kozijnen blijven in tact, zij het dat er her en der wat kleine

  plekjes houtrot moesten worden aangepakt. Dat scheelt niet

  alleen veel geld, maar je tornt ook niet aan de monumentale

  aanblik. Voor deze klant was het doorslaggevend om niet

  zomaar te gaan consumeren, maar bewust te kiezen voor

  hergebruik. Maar het kost wel de nodige overredingskracht

  om klanten te laten kiezen voor het behoud van de

  bestaande raamkozijnen en enkelvoudig isolatieglas.

  Jullie kracht is dus het geven van goed advies? Dat klopt. We vertellen iets wat voor al onze collegas

  gesneden koek zou moeten zijn. Met die kanttekening dat

  wij natuurlijk wel in de gelukkige omstandigheid zijn dat

  we een onderhoudsaannemer zijn. We zijn dus altijd

  rechtstreeks in gesprek met de eigenaar van een luxe

  herenpand. Zo kunnen we de dialoog aangaan en

  argumenten aanvoeren. Dankzij de training bij Sikkens

  hebben we onze werkwijze onder een vergrootglas

  gehouden. En leggen we nog meer het accent op de

  persoonlijke bijdrage van onze opdrachtgevers aan

  duurzaamheid.

  is er een markt voor duurzaam ondernemen? Er is beslist een markt voor duurzaam ondernemen. Zo

  dingen we mee naar een grote opdracht voor de renovatie

  van een herenhuis in Scheveningen, juist vanwege onze

  duurzame voorstellen. Ons doel is dat we ons nog meer gaan

  profileren als ht adres voor duurzaam totaalonderhoud

  voor monumentale herenhuizen. Als meest duurzame

  ondernemer geeft dat extra plichtsbesef. Daarom wordt elk

  bedrijfsbesluit onder een duurzaamheidsglas gehouden. Zo

  gebruiken we geen stucloper meer, maar traditionele kleden.

  Nieuwe bedrijfsautos moeten ook duurzaam zijn. n

  Het duurzamere isolerend enkelglas dat geplaatst wordt bij een particulier

  herenhuis

  duurzaamheid als marketingtoolIk was bij de prijsuitreiking

  onder de indruk van de

  organisatie en de bevlogenheid

  van de genomineerden toen ze

  werden genterviewd over hun

  MVO-speer punten. Het

  verbaasde me niet dat Mark den

  Haan als winnaar uit de bus

  rolde. Zijn enthousiasme werd

  me al duidelijk tijdens de

  Duurzaamheidscursus bij Sikkens in Sassenheim vorig

  jaar. Dit artikel maakt duidelijk dat duurzaamheid en

  MVO in de praktijk dagelijkse kost kan zijn, zonder dat

  je de vertrouwde bedrijfscultuur geweld hoeft aan te

  doen. Laat dit een eye-opener zijn voor onze leden, van

  ozpers tot aan een vastgoedonderhoudsbedrijf, om

  duurzaamheid in de praktijk te brengen en vooral als

  marketingtool te gebruiken richting opdrachtgevers!

  Duurzaamheid handen en voeten geven kan je dus in

  allerlei opzichten winst opleveren. Voorwaar een best

  practice! Gefeliciteerd Den Haan Schilders! Naar

  duurzaamheid kraait gelukkig toch een Haan. Wie

  kraait er nog meer?

  Rob van Dijk, voorzitter OnderhoudNL Maatschappelijk

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 25

 • LedenadVIes TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  Ledenadvies biedt uitgebreider gratis eerstelijns juridisch advies

  incassotrajectWacht u op uw geld?

  Stuur me dan een kopie

  van de factuur

  en de opdracht-

  bevestiging of de

  getekende offerte.

  Ik zet een incasso traject

  in gang met een eerste

  incassobrief.

  De ervaring leert dat

  debiteuren ineens wel

  betalen als ze zien dat

  de vordering is

  over dragen aan een

  jurist. Is er toch een

  tweede kosteloze

  incassobrief nodig?

  Dan vraag ik uw

  toestemming voor een

  incassoprocedure.

  Werknemers-problemen

  Bespeurt u bij uw

  medewerkers ongewenst gedrag bij een

  klant, oncollegiaal gedrag, twijfels bij een

  ziekmelding of het niet nakomen van

  re-integratieverplichtingen? Ik kan u van

  juridisch advies voorzien of een

  waarschuwingsbrief opstellen waarmee u

  een dossier (verder) opbouwt. Ik kan ook

  helpen met uw ontslagvergunningaanvraag

  of met beindiging met wederzijds goed-

  vinden.

  Ontevreden klantHebt u te maken met een klant die niet

  tevreden is over het werk dat u hebt

  geleverd terwijl u daar heel anders over

  denkt? Ook dan kunt u met mij contact

  opnemen. Met u bepaal ik dan de te volgen

  strategie. Die kan bestaan uit een advies

  over hoe u zelf uw klant nogmaals

  benadert, maar ook uit het verzorgen van

  de correspondentie die ik dan namens u

  voer met uw opdrachtgever.

  Verkeerde leveringHeeft een leverancier een verkeerd

  product bij u afgeleverd? Hebt u

  bijvoorbeeld de verkeerde verf gekregen of

  het verkeerde type glas en neemt uw

  leverancier zijn verantwoordelijkheid niet?

  Ik neem met u door wat de gang van zaken

  is geweest. Zodat de leverancier, zonder u

  kosten in rekening te brengen, de verkeerde

  bestelling terugneemt en u kosteloos levert

  wat u bestelde.

  Offertes & contractenEen offerte schrijven is n. Maar is uw

  offertetekst wel eens tegen het licht

  gehouden? Hanteert u de juiste manier om

  uw algemene voorwaarden van toepassing

  te laten zijn? Daarbij kan ik u ook van

  dienst zijn. Ook overigens voor vragen over

  (onder)aannemingsovereenkomsten en

  garantiecontracten. We hebben daar

  voorbeelden van die u voor uw bedrijfs-

  voering kunt gebruiken. n

  WaDDinXVeen Sinds 1 januari is de jurist van OnderhoudnL, te weten roeland meertens, grotendeels vrijgemaakt om u gratis eerstelijns juridisch advies te geven. Ook kost het u aanvankelijk niets als u besluit via hem een incassotraject in gang te zetten. in alle andere gevallen is het zo dat er bij u 135,- per uur in rekening wordt gebracht zodra hij de correspondentie van u overneemt, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke procedure. Dat is altijd nog beduidend lager dan de gangbare marktprijs van 180,- per uur.

  Voor gratis juridisch advies kunt

  u terecht bij jurist Roeland

  Meertens via 0182-556128 of

  [email protected]

  26 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd AF af-erKennIngsregeLIng

  af-Deelnemersraad met sectorale vertegenwoordigingWaDDinXVeen Sinds 11 december kent de Stichting af een Deelnemersraad met een sectorale vertegenwoordiging. en is er formeel afscheid genomen van afgevaar-digden per regio. Daarmee volgen we de lijn van OnderhoudnL om sectoren mee te laten praten over het te voeren beleid, licht af-secretaris fulco de Vente toe. met een kleinere samenstelling denken we ook dat de Deelnemersraad een ng slagvaardiger orgaan wordt.

  Het bestuur van de AF-Erkenningsregeling heeft behoefte

  aan beleidsmatige input vanuit de sectoren. Dat gebeurde

  woensdagmiddag 11 december jongstleden voor het eerst

  tijdens een bijeenkomst met de

  Deelnemersraad op het kantoor te

  Waddinxveen. De formele taak van

  de Deelnemersraad is om toezicht te

  houden op zowel het beleid als de

  financin. In de nieuwe samenstel-

  ling is tevredenheid uitgesproken

  over twee pijlers van de huidige

  koers van het AF-bestuur. De eerste pijler is het laten uitvoe-

  ren van procesbeoordelingen door een extern bureau tijdens

  de uitvoering van het werk. Zo is AF niet alleen zichtbaar bij

  de deelnemers, maar wordt met het geven van tips ook een

  bijdrage geleverd aan een betere bedrijfsvoering. Ten tweede

  was de Deelnemersraad enthousiast over het feit dat

  bedrijven ook kunnen toetreden tot AF via het EVC-traject. n

  De nieuwe Deel-

  nemersraad bestaat

  van links naar rechts

  uit Fulco de Vente

  (secretaris), de heer

  Gert Ritzema (namens

  Sector Industrieel),

  Willemien Bannink

  (namens Sector

  Zelfstandigen),

  Engelbert Moes

  (namens Sector

  Vastgoed), Hugo

  Derksen (namens

  AF-deelnemers die

  geen lid zijn van

  OnderhoudNL), Sylvia

  Pauw (namens Sector

  Glas) en John van

  Apeldoorn (namens

  Sector Schilders).

  Op de foto ontbreekt

  Gerrit-Jan van den

  Berg namens de Sector

  Schilders.

  onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014 | 27

 • gLas TeKsT TOM HuIZenGA | BeeLd OnDerHOuDnL

  Een huurder van een corporatie klaagde al

  zeven jaar over tocht, terwijl er toch echt

  isolerend dubbelglas was geplaatst. De

  bewoner was het zo zat, dat hij het liefste

  overal nieuwe kozijnen wilde hebben. En

  het glaszetbedrijf ontkende dat het glas

  verkeerd was geplaatst. In dit geval kwam er

  een rookproef aan te pas. De achterdeur

  wordt dan geopend om vervolgens in de

  opening een constructie te plaatsen met een

  zeil waarin alleen een groot rond gat zit.

  Voor dat gat wordt een blower gezet die

  lucht naar buiten blaast. Hierdoor ontstaat

  binnenshuis een onderdruk. Aan de buiten-

  kant wordt vervolgens een rookmachine

  geplaatst bij de kozijnen, de draaiende

  ramen en bij de randen van het geplaatste

  glas.

  DuidelijkheidDe test wees uit dat er vooral bij de

  kozijnen veel rook naar binnen werd

  gezogen. De grootste boosdoener was een

  nieuw kunststof kozijn met een gebrekkige

  afdichting bij de binnenspouw. Bovendien

  was het draaiende deel van het kunststof

  raamkozijn niet goed afgesteld, wat tot veel

  tocht leidde. Maar bij het plaatsen van het

  isolerend dubbelglas was ook iets mis

  gegaan. Omdat de kitvoeg ontbrak, kwam

  er rook zij het in geringere mate door

  de glaslatten naar binnen. Hoe dan ook:

  duidelijkheid van zaken over de oorzaak

  van de tocht. Wellicht kunt u ook profijt

  hebben van een rookproef bij tocht-

  klachten. n

  WaDDinXVeen Krijgt u klachten van een opdrachtgever over tocht terwijl u isolerend dubbelglas goed denkt te hebben geplaatst? Ligt de verantwoorde-lijkheid voor het tocht probleem volgens u bij degene die het kozijn heeft aan-gebracht? bij alle voor komende claims kan een onafhankelijke rookproef definitief uitsluitsel geven. een concreet voorval in geldrop maakt duidelijk wat zon rook-proef inhoudt.

  de rookproefMocht u interesse hebben in het laten uitvoeren van een rookproef? Op internet

  vindt u hierover veel informatie. Het uitvoeren van een rookproef door twee personen

  duurt zon drie tot vier uur. De gemiddelde kosten bedragen inclusief het

  ontvangen van een rapport zon 1.850,-. Voor meer informatie kunt u terecht

  bij Fulco de Vente als sectormanager OnderhoudNL Glas (0182-556131 of

  [email protected]).

  een rookproef geeft uitsluitsel bij klachten over tocht

  Bij de buitendeur wordt eerst een constructie met een

  gat geplaatst (1) waarbij een blower de lucht van

  binnenuit naar buiten blaast (2) waardoor duidelijk

  wordt waar rook naar binnen wordt gezogen (3)

  1

  28 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • een rookproef geeft uitsluitsel bij klachten over tocht

  2 3

  VAKMENSEN ZITTEN GOED BIJ FABER

  W W W.FABERPERSONEEL .NL 033 489 23 80

 • Duurzame en slijtvaste bedrijfs-kleding bij Van den iJssel

  iJSSeLSTein Van den iJssel, specialist in bedrijfskleding en persoonlijke bescher-mingsmiddelen, is blij dat OnderhoudnL deze nieuwe partner aanbeveelt. Vanuit iJsselstein, het midden van het land, wor-den klanten door heel nederland bediend. De sleutel is en blijft persoonlijke aan-dacht voor iedereen, aldus eigenaar berry van den iJssel. grote afnemers verwach-ten professionaliteit en worden door ons verrast door de persoonlijke benadering en kleinere afnemers verwachten de persoonlijke benadering en worden door ons verrast door de professionaliteit.

  Of het nu gaat om een vastgoed-

  onderhoudsbedrijf met meer dan honderd

  medewerkers of een zelfstandige: het

  aanmeten van goede bedrijfskleding krijgt

  bij Van den IJssel alle aandacht die het

  verdient. Goed verzorgde en goed zittende bedrijfskleding is

  namelijk in alle gevallen een visitekaartje, meent de

  directeur. Daarom slaan we de maten van ieder persoon op

  in een database, waardoor een nabestelling slechts een

  kwestie is van een naam doorgeven. Wij weten dan om welke

  bedrijfskleding en welke maten het gaat, en of deze moeten

  worden voorzien van een bedrukking of borduring. Door-

  gaans kunt u uw bedrukte of geborduurde bedrijfskleding al

  binnen twee weken tegemoet zien omdat ons bedrijf deze

  technieken zelf in huis heeft. n

  onderhoudnL parTner TeKsT VAn Den IJSSeL | BeeLd VAn Den IJSSeL

  MVoMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt

  onderdeel uit van de kernprocessen binnen Van den

  IJssel, zoals inkoop, productie en medewerkers.

  Bewust wordt de keuze gemaakt voor leveranciers/

  producenten die aangesloten zijn bij de Fair Wear

  Foundation. Deze organisatie heeft een gedragscode

  ontwikkeld, waarbij wereldwijd aan internationaal

  geaccepteerde arbeidsnormen moet worden voldaan.

  Ook het Europees Ecolabel kunt u verwachten in een

  aantal van de werkkledinglijnen. Dit label staat op een

  product als het aan alle milieucriteria voldoet.

  online bestellenVan den IJssel biedt zijn klanten kosteloos een op

  maat gemaakte web shop aan die u van de volledige

  PBM-administratie ontlast. In deze digitale shop kunt u

  24/7 alles van het verbruik van PBM of bedrijfskleding

  per persoon terugvinden. Deze management informatie

  is met n druk op de knop te exporteren naar een

  Excel-bestand.

  Van den IJssel Bedrijfskleding BV beschikt in IJsselstein over een grote showroom aan de

  Edisonweg 7, maar voor meer informatie kunt u ook bellen naar 030-6865003, e-mailen naar

  [email protected] of de website www.vandenijssel.com raadplegen

  30 | onderhoudnL MagaZIne | nuMMer 1-2014

 • COLOfOnredaCTIe

  hoofdredactieTom Huizenga

  redactieassistenteLydia Kortenbout-van Honschoten

  eindverantwoordelijkheidOkke Spruijt

  redactieadresOnderhoudNLCoenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEENPostbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN0182-556134 of [email protected]

  VorMgeVIng & druK

  Idee & ConceptTom Huizenga

  Vormgeving, opmaak en drukTwigt GrafiMedia, Waddinxveen

  oplage en verspreidingZon 3.000 stuks worden verstuurd naar alle leden van OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zich ook als niet-lid abonneren op OnderhoudNL Magazine. Dat kost 50,- per jaar. Bij interesse kunt u bellen of e-mailen naar het redactieadres.

  advertentiesIn elke uitgave van OnderhoudNL Magazine kunnen advertenties worden geplaatst. Hiervoor is een tarievenkaart beschikbaar. Adverteerders kunnen hun interesse kenbaar maken via [email protected]

  onderhoudnLOnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-) schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industrile onderhoudsbedrijven en glaszet-bedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreren, reizen en vervoeren verduur-zaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in zes marktsegmen-ten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouwonderhoud en het onderhoud van industrile installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zon vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelfstandig cao-onder-handelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer twintig medewerkers aan de belangenbehartiging.

  Kijk voor meer informatie op www.OnderhoudNL.nl

  Copyright 2014, OnderhoudNL, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

  eigen fout? geen dekking onder uw aansprakelijkheids-verzekering! Een grote verandering ten

  opzichte van vorig jaar is dat verzekeraars van

  gebouwen, inventarissen en goederen, de uitbetaalde

  schade volledig op u kunnen verhalen als u de schade

  veroorzaakt heeft. Tot 1 januari 2014 was dit ook

  mogelijk, maar dan tot een bedrag van maximaal

  500.000,-. Bij onzorgvuldig werken bent u voortaan

  zelf voor het totale bedrag aansprakelijk bij materile

  schade en letselschade. Denkt u hierbij ook eens aan

  smartengeld! U kunt bij OnderhoudNL Verzekerings-

  dienst te rade gaan hoe u hiermee het beste om kunt

  gaan. Even telefoneren met Carola van der Meeren

  volstaat.

  Voor meer informatie: Carola van der Meeren, 030-2549111

  Savantis partner bij de uitvoering van het ingediende sectorplanDe sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw

  focussen in 2014 op de uitvoering van het sectorplan dat

  de cao-partijen bij minister Asscher van Sociale Zaken en

  Werkgelegenheid indienden. Met het doel

  om 500 oplopend naar 1.000 extra leerplaat-

  sen per jaar te realiseren. In iedere regio zal

  hiervoor een plan worden opgesteld en

  uitgevoerd door het regionale samenwer-

  kingsverband, de school en Savantis. Speerpunt voor

  Savantis in 2014 blijft dus het behoud van vakmanschap

  voor onze sectoren door het bevorderen van de instroom

  van leerlingen en het versterken van de regi-

  onale uitvoering van de opleidingen.

  Voor meer informatie: Savantis (0182-641111 of

  www.savantis.nl)

  Software van CbbS voor geautomatiseerde personeelsinformatie CBBS Salarisservice beschikt al enige

  tijd over software waarmee salaris,

  verlof- en verzuimadministratie,

  wagenpark, opleiding en functioneringsinformatie

  geautomatiseerd inzichtelijk wordt gemaakt voor

  werkgevers en werknemers. Gegevens van de functie-

  en loonstructuur, waarmee alle bedrijven in de

  schilders- en onderhoudsbranche geacht worden te

  werken sinds 1 april 2013, staan er dus ook in. Deze

  data kunnen veranderen als u als werkgever dit jaar

  verplicht bent om functioneringsgesprekken te

  voeren. CBBS staat u graag ter zijde. Ook en vooral om

  daarna de salarismutaties in goede banen te leiden.

  Voor meer informatie: CBBS Salarisservice (070-3353000 of

  [email protected])

  onderhoudnL parTner

 • alle lage btw-regelingen voor u op een rijtje gezet

  bij OnderhoudnL komen veel vragen binnen van leden die door de bomen het bos niet meer zien wat betreft de regelingen voor het lage btw-tarief van 6 procent. Welke regeling is nu permanent en welke is nu tijdelijk?

  Daarom is er voor u op de website van OnderhoudnL een nieuwe handleiding gemaakt. Waarin vier regelingen over het lage btw-tarief de revue passeren. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen.

  Zo hoopt OnderhoudnL iedereen uitsluitsel te kunnen geven. Hebt u toch nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Ledenadvies via 0182-571444 of [email protected]

  Permanent laag btw: per 15 september 2009 geldt het lage btw van 6 procent voor woningen ouder dan twee jaar

  (voor zowel arbeidsuren als het materiaal)

  Permanent laag btw: per 15 september 2009 geldt het lage btw-tarief van 6 procent

  voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken

  bij woningen ouder dan twee jaar (alleen voor arbeidsuren)

  Permanent laag btw:per 1 januari 2014 geldt het lage btw-tarief van 6 procent

  voor het plaatsen van isolatieglas in woningen (alleen voor arbeidsuren)

  Tijdelijk laag btw: tot en met 31 december 2014 geldt het tijdelijke lage btw-tarief van 6 procent

  bij verbouwings-, renovatie- en herstelwerkzaamheden (alleen voor arbeidsuren)

  De volledige handleiding vindt u na het inloggen op www.OnderhoudnL.nl bij Ledenadvies/Dossiers a-Z/btw-tarief 6% handleiding