Get connected nr 11

of 28 /28
Get Connected nr. 11, FEBRUARI 2016 Werken aan een gezonde, leefbare woon- en werkomgeving Healthy Urban Living Zie pagina 8 Economic Board Utrecht 1m Economic Board Utrecht Lekker rennen in de buitenlucht #Utrecht #HealthyUrbanLiving!

Embed Size (px)

description

Februari 2016, een nieuw Get Connected magazine met de laatste stand van zaken op EBU-gebied. Van Groene, gezonde scholen tot Big Data. En van Nul-op-de-meter tot de Gezondheidspolis. Op de Get Connected bijeenkomst 9 oktober werd Healthy Urban Living al geïntroduceerd als de ‘paraplu’ van de EBU-werkzaamheden. In dit magazine vatten we Healthy Urban Living en de relatie tot de EBU agenda nog een keer samen in een overzichtelijke infographic. Ook leest u onder meer een update over de International Talent Community Utrecht en het Zorgpact Midden Nederland.

Transcript of Get connected nr 11

 • Get Connectednr. 11, FEBRUARI 2016

  Werken aan een gezonde, leefbare woon- en werkomgeving

  Healthy Urban LivingZie pagina 8

  Economic Board Utrecht 1m

  Economic Board Utrecht Lekker rennen in de buitenlucht #Utrecht #HealthyUrbanLiving!

 • get connected

  03

  04

  05

  06

  21

  22

  24

  26

  27

  08Healthy UrbanLiving

  Slim omgaan met Big Data

  VoorwoordHenk Broeders

  Nieuwsitems

  Financiering

  GameChangers

  Human Capital Agenda

  Internationalisering

  360o interview

  Research

  Agenda

  Gezonde scholen,gezonde leerlingen

  14Gezond

  18Slim

  10Groen

  INHOUD

  Leef gezond, ga naar Utrecht!

 • voorwoord

  3

  Hard en vernieuwend werken. En werken aan ver-

  trouwen in elkaar. Ja vertrouwen, hoe afgezaagd

  dit ook klinkt. Dat is de reden waarom wij met onze

  partners erin zijn geslaagd 200 miljoen euro aan

  investeringen in groene, gezonde en slimme initia-

  tieven uit te lokken. Initiatieven die bijdragen aan

  nieuwe banen, aan marktaandeel voor het Utrechtse

  bedrijfsleven en aan een groene, gezonde en slimme

  toekomst voor onze regio.

  Even terug in de tijd. Drie jaar geleden is de Economic

  Board Utrecht (EBU) opgericht. We lieten als regio te

  veel kansen liggen. Kansen om door samenwerking

  tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven

  grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

  en daarbij optimaal de excellente kennispositie op

  groen, gezond en slim te benutten. Uitdagingen zo-

  als transities in de zorg, in energie, nieuwe techno-

  logien die alles op zn kop zetten en de aansluiting

  tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  Uit deze urgentie is de EBU ontstaan, met als doel

  investeringen in maatschappelijke uitdagingen uit

  te lokken. Dit doet de EBU door cross-sectoraal te

  werken en door schaalgrootte te organiseren zodat

  initiatieven investeerbaar worden.

  De theorie is prachtig, de praktijk is en blijft mensen-

  werk. Groot compliment daarom aan iedereen die

  betrokken is. De urgentie tot samenwerking heeft

  ertoe geleid dat we in elkaar zijn gaan investeren, in

  meer vertrouwen. In de deze tijden van fundamen-

  tele veranderingen weten we n ding zeker: Beter

  een goede buur dan een verre vriend. De focus op

  maatschappelijke vraagstukken wordt door iedereen

  herkend en zowel naar eigen als gedeeld belang

  vertaald. De kracht van onze gezamenlijke agenda.

  De resultaten van de samenwerking zijn mooi: 200

  miljoen uitgelokte investeringen in groene, gezon-

  de en slimme initiatieven. Een stevige agenda voor

  de broodnodige aansluiting tussen onderwijs en ar-

  beidsmarkt, een internationaliseringsagenda die op

  stoom komt en Healthy Urban Living, oftewel ge-

  zond stedelijk leven, als gedeeld motto.

  De opgebouwde samenwerking en het gegroeide

  vertrouwen in elkaar en in de kracht van de regio

  zijn wat mij betreft nog belangrijker. Samenwerking

  en vertrouwen zijn hard nodig om de grote uitda-

  gingen aan te pakken.

  ING stipte net voor de kerst een van de belangrijk-

  ste uitdagingen aan: De kloof tussen de vraag naar

  hoogopgeleid personeel, bijvoorbeeld in de ICT, en

  het lager opgeleide aanbod is d uitdaging voor de

  regionale arbeidsmarkt. En we moeten met elkaar de

  belofte van Healthy Urban Living waarmaken. Denk

  daarbij bijvoorbeeld aan Nul-op-de-meter, Zelf-

  management en Big Data. Maar denk ook aan het

  Stationsgebied in de stad Utrecht als ons interna-

  tionale uithangbord. Want naast goede buren wil-

  len we ook verre vrienden. Daarom werken we ook

  gezamenlijk aan onze internationale positie.

  Burgemeester Van Zanen van de gemeente Utrecht

  verwoordde het prachtig in zijn nieuwjaarsspeech:

  We zorgen er voor dat Utrecht ook in de nabije toe-

  komst n van de beste plekken in de wereld blijft

  om te leven. En dat doen we samen. Elkaar kennen,

  met elkaar willen samenwerken en vertrouwen is ht

  fundament om dit voor elkaar te boksen.

  'Samenwerking en vertrouwen zijn hard nodig om de grote uitdagingen aan te pakken'

  HENK BROEDERS Voorzitter EconomicBoard Utrecht

  Beter een goede buur dan een verre vriend

 • 4nieuws

  UTRECHT INC. OP NR. 11IN WERELDRANGLIJST Op 25 november 2015 is UtrechtInc., de Utrechtse broedplaats voor

  innoverende startups, als elfde geindigd in de index van beste

  Universiteits business incubators ter wereld. De ranking werd

  gepubliceerd door UBI.

  Het mooie resultaat werd bekend gemaakt via een web broadcast vanuit

  Trafalgar Square in Londen. De deelnemende incubators werden

  beoordeeld op verschillende disciplines, waaronder ICT en biotech. In

  totaal deden er 220 incubators uit 60 landen mee. In oktober behaalde

  UtrechtInc. al een zesde plaats in de Europese ranking van UBI.

  UtrechtInc. heeft sinds 2009 135 startups ondersteund. De Nederlandse

  startupincubator krijgt hiermee internationale erkenning voor de manier

  waarop zij ondernemerschap en innovatie stimuleert. UtrechtInc. is een van

  de partners waarmee de Economic Board Utrecht gezamenlijk naar buiten

  treedt als Startup Utrecht; een samenwerking waarin gewerkt wordt aan

  een sterker startup & accelerator ecosysteem voor de regio.

  OPENING ILAB UTRECHTOp 13 november werd iLab Utrecht Science Park geopend, een initiatief

  van Utrecht Science Park (USP) en Hogeschool Utrecht (HU). iLab

  Utrecht Science Park is een volledig ingericht en bemenst laboratorium

  op het Utrecht Science Park (de Uithof), waar zowel starters als geves-

  tigde bedrijven zonder voorinvestering onderzoek kunnen (laten) doen

  in een setting van samenwerking tussen alle deelnemende partijen.

  iLab Utrecht Science Park vormt een centrale plek waar starters en

  bedrijven met hun vragen terecht kunnen en van waaruit de verbinding met

  onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten wordt gemaakt. Bovendien stelt het

  lab bedrijven in staat om getalenteerde studenten te ontdekken en hen een

  stage of zelfs een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Naar verwachting

  worden in de toekomst meerdere iLabs geopend op het USP. Het lab is

  op initiatief van het USP en de HU tot stand gekomen, in samenwerking

  met Utrecht Life Sciences, Economic Board Utrecht, Topsector Chemie en

  Topsector Life Sciences & Health.

  4

  NIEUWSITEMS

  UTRECHTSE WERELDPRIMEURVEHICLE-TO-GRID GROEIT UIT TOT REGIONAAL ENERGIESYSTEEM

  De Utrechtse wijk Lombok had in juni 2015 een wereldprimeur met de

  eerste Vehicle-to-Grid laadpaal. Een slimme laadpaal voor alle elektri-

  sche autos die uit zon opgewekte elektriciteit zowel kunnen laden als

  opslaan voor later gebruik. In november zetten wethouders uit vijftien

  gemeenten uit de regio Utrecht hun handtekening onder de ambitie om

  dit uit te bouwen tot een regionaal energiesysteem.

  Vehicle-to-Grid is een initiatief van onder andere de gemeente Utrecht,

  netbeheerder Stedin, GE Benelux, Vidyn, Economic Board Utrecht en

  LomboXnet.

  De ambitie voor de regio Utrecht bestaat uit het realiseren van duizend

  Smart Solar Charging-laadpunten, waarbij energie uit zon kan worden

  opgeslagen in elektrische autos. Daarvoor mikken de initiatiefnemers en

  de vijftien gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort,

  Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,

  Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist om eveneens duizend elektri-

  sche deelautos en tienduizend gekoppelde zonnepanelen te realiseren. De

  gemeente Amersfoort en provincie Utrecht zetten al hun handtekening op

  9 juni 2015.

  Altijd energie

  De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omlig-

  gende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen

  zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van elektrische autos la-

  den n ontladen waardoor de auto kan worden gebruikt als energieopslag.

  Onlangs werd Vehicle-to-Grid nog gekozen in de Toekomstmakers Top-100

  met de honderd meest baanbrekende innovaties uit Nederland.

  Opschaling naar een regionaal energiesysteem biedt grote kansen voor

  extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt de Rijksdienst voor

  Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen

  in 2030 dankzij elektrische autos. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in

  Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft

  GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur

  in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project.

  Hogeschool UtrechtFemke van den Heuvel

 • titeltitel

  5

  financiering

  5

  Het Lokaal is het eerste initiatief dat

  een bijdrage ontvangt uit het Groen,

  Gezond, Slim Fonds. De EBU heeft het

  Groen, Gezond, Slim Fonds opgezet

  om crowdfunding extra aantrekkelijk te

  maken. Zo dragen we bij aan realisatie van

  nieuwe initiatieven, zegt Stef Rell van de

  Economic Board Utrecht.

  Het fonds is bedoeld voor MKB-

  ondernemers die (een gedeelte van de

  benodigde) financiering via crowdfunding

  ophalen. De EBU kan bij dergelijke

  initiatieven tot 25% bijdragen aan de

  totale financiering. De aanvraagprocedure

  voor het Groen, Gezond, Slim fonds is

  laagdrempelig. Voorwaarde is dat (een

  gedeelte van) de financiering loopt via een

  crowdfunding platform met de benodigde

  AFM vergunningen. In een gesprek met

  de initiatiefnemer wordt gekeken of het

  initiatief aansluit bij de strategische agenda

  van de EBU, aldus Rell.

  INVESTEERBARE FOODHALHet Lokaal wordt een foodhal in het

  stadshart van Amersfoort, gevestigd in

  twee oude loodsen van de voormalige

  lijm- en zeepfabriek in De Nieuwe Stad.

  In maart zal de hal volledig up and

  running zijn. Het Lokaal maakt gebruik

  Het Lokaal: Lichtend voorbeeldvan succesvolle stapelfinanciering

  Op vier verschillende manieren een nieuw initiatief

  financieren; het is de initiatiefnemers van Het Lokaal

  gelukt. De eerste food- en markthal van Amersfoort

  is gefinancierd door 253 particulieren, de EBU, de

  Rabobank en de gemeente Amersfoort. Een lichtend

  voorbeeld van succesvolle stapelfinanciering. Het

  succes van de crowdfunding gaf anderen vertrouwen om

  ook aan te haken, aldus initiatiefnemer Rinke van t Holt.

  van voedsel om in samenwerkingen met

  lokale partijen diverse maatschappelijke

  themas te verbinden. Van t Holt: We

  combineren gezondheid en educatie

  door voorlichting te geven over voedsel.

  We creren werkgelegenheid en doen

  dat in samenwerking met de Hogeschool

  Utrecht en MBO Amersfoort, deels met

  sociale werkplaatsen voor mensen met

  een achterstand tot de arbeidsmarkt en

  deels middels re-integratie vanuit de

  WW. Door streekproducenten te helpen

  innoveren komen we ook tot een betere

  lokale voedselketen. De boeren worden

  door Het Lokaal geholpen met wet- en

  regelgeving, productie en marketing.

  Van t Holt zegt de crowdfunding vooral

  als validatie voor het initiatief te zien. Veel

  consumenten uit de doelgroep waren

  enthousiast en dus was het zaak om te

  zien of ze ook mee wilden investeren. Dat

  we uiteindelijk 235.000 euro ophaalden

  uit onze doelgroep was een bevestiging

  voor ons en gaf vertrouwen voor de bank

  en de EBU. De gemeente gaf uiteindelijk

  het laatste zetje.

  EBU MAAKT BUSINESS CASES INVESTEERBAARDe EBU ondersteunt ondernemers

  en (nieuwe) initiatieven die bijdragen

  aan een groene, gezonde en slimme

  regio en maakt deze business cases

  investeerbaar. In Utrecht zijn verschillende

  investeringsfondsen voor een brede

  groep van ondernemers beschikbaar.

  Naast het Groen, Gezond, Slim Fonds

  is er bijvoorbeeld het Nul-op-de-meter

  Marktintroductie Fonds, waarover u meer

  kunt lezen in het artikel op p.12.

  Eerste financiering Groen, Gezond, Slim Fonds naar Amersfoortse foodhal

  Stef Rell Financile middelen06 11 86 66 [email protected]

  Meer informatie en de verschillende

  investeringsfondsen zijn te vinden op

  www.economicboardutrecht.nl /

  investeringsfondsen.

  Of neem contact op!

 • De toon is gezet, het wordt elektrisch!

  Je hebt een bepaalde drijfveer nodig om maatschappelijke themas aan te pakken, zoals hij zelf zegt. En geduld. Hij is Arnaud van der Sluis, oprichter van Proov, dat het dankzij inductie mogelijk maakt dat grote voertuigen elektrisch rijden in de stad. De drijfveer van deze gamechanger? Mijn kennis. Ik wil binnensteden schoner en stiller maken en ik wt gewoon dat dat kan.

  gamechangers

  6

  Burgers die stroom opwekken voor hun eigen busrit: het is er

  sneller dan je nu denkt

  Het is 2008 als Arnaud van der Sluis, toen

  nog manager bij ProRail, besluit zijn wens

  om een positieve bijdrage te leveren aan de

  maatschappij in praktijk te gaan brengen. Die

  behoefte zit nou eenmaal in me. Binnensteden

  schoner en stiller maken door elektrische

  voertuigen te voorzien van een vernuftig

  systeem, dat is wat ik wilde doen. Van der

  Sluis start Proov. In het kort: Proov realiseert

  een duurzame en kosteneffectieve oplossing

  voor elektrisch vervoer. Concreet betekent het

  dat je bij Proov terecht kunt voor een techniek

  waarbij je voertuigen zoals stadsbussen de

  hele dag elektrisch kunt laten rijden dankzij het

  inductief laden van de batterij. In de woorden

  van Van der Sluis zelf: Wij bieden als een van

  de weinige partijen in de wereld een oplossing

  voor stadsbussen die groen, gemakkelijk en

  goedkoop is.

 • 7gamechangers

  UNPLUGGED E-MOBILITYHet systeem van Proov werkt met

  inductielaadplaatsen. Op die plaatsen ligt

  een spoel in de grond; de inductielus. Het

  communicatiesysteem in de bus geeft een

  seintje aan een elektriciteitskastje als de bus

  boven de stalen plaat staat. Op dat moment

  geeft het elektriciteitskastje stroom aan de

  plaat in de grond. In de bus zit ook een stalen

  plaat; de inductie-adapter. Doordat er stroom

  van het elektriciteitskastje naar de plaat in

  de grond gaat, ontstaat er een magnetisch

  veld. Dit wordt doorgegeven aan de plaat

  in de bus. In de bus wordt het magnetische

  veld omgezet in stroom voor de accu. We

  noemen het unplugged e-mobility, aldus

  Van der Sluis. Stadsbussen laden op deze

  manier op zonder stekkers, pasjes of draden.

  Minder kwetsbaar en bovendien goedkoper.

  Door het bijladen kan bespaard worden op

  de aanschaf van dure batterijen.

  SCHONE BUS ZONDER BRANDSTOFCILINDERInnovatie verloopt altijd in een aantal

  vaste stappen, legt Van der Sluis uit. Het

  kan technisch niet, het mag niet volgens

  de regeltjes en waarom hebben we het

  niet eerder gedaan. Het in de praktijk

  brengen van ons systeem heeft dus heel

  wat voeten in de aarde gehad. Er reden in

  2009 schone dieselbussen en er zouden

  in Utrecht tweehonderd hybride bussen

  gaan rijden. De koers was bepaald; het zou

  hybride worden. In Nederland is een eenmaal

  gekozen koers als die van een olietanker:

  wenden of keren is niet mogelijk. Terwijl

  ons idee aantoonbaar beter en goedkoper

  was. We zijn geholpen door Stichting Doen

  en ProRail en uiteindelijk kregen we voet

  aan de grond dankzij de order van Qbuzz/

  U-OV voor de stad Utrecht. Ook de Europese

  richtlijnen bleken een uitdaging. Europa had

  in haar schonere bus-richtlijnen geschreven

  dat schone bussen een brandstofcilinder

  moeten hebben. Uiteindelijk deed de rechter

  een voor ons positieve uitspraak. Het bewijst

  maar weer eens dat je als gamechanger een

  lange adem moet hebben.

  KLIMAATTOP IN PARIJSAnno 2016 werkt Proov voor en met grote

  vervoerders zoals busmaatschappijen en

  binnenstadsvervoer en met gemeenten en

  provincies die concessieverlener zijn voor

  binnenstedelijk vervoer. Proov timmert ook

  aan de buitenlandse weg. In 2014 haalde

  het bedrijf de opdracht binnen voor het

  draadloos opladen van dubbeldek e-bussen

  in Londen. De eerste vijf testbussen rijden;

  begin december 2015 werd onder grote

  belangstelling de laadplaat gedemonstreerd.

  Eveneens in december tweet Van der Sluis

  enthousiast over de aanwezigheid van

  Qbuzz/U-OV op de klimaattop in Parijs. De

  Utrechtse elektrische lijn 2 van Qbuzz/U-OV

  was door het Ministerie van Infrastructuur en

  Milieu verkozen tot n van de succesvolste

  duurzaamheidsinitiatieven in Nederland.

  Proov zorgt ervoor dat het oplaadsysteem van

  lijn 2 goed werkt. Han van der Wal, Manager

  wagenpark en facilitair bij Qbuzz/U-OV: Door

  de komst van onze elektrische voertuigen is

  de luchtkwaliteit in de binnenstad van Utrecht

  aanzienlijk verbeterd. Hiermee hebben we

  een eerste stap gezet naar zero emissie. Ons

  toekomstbeeld is openbaar vervoer zonder

  schadelijke uitstoot.

  SJOEMELSOFTWAREDe ambitie van Proov is om in 2020 in

  lle steden van Nederland economisch

  aantrekkelijke unplugged e-mobility

  oplossingen voor professioneel vervoer te

  verzorgen. Het bedrijf dat inmiddels 45

  medewerkers telt is goed op weg. Van der

  Sluis: De toon is gezet: het wordt elektrisch!

  De omwenteling in perceptie van diesel

  naar elektrisch gaat nu heel snel. Het aan

  het licht komen van de sjoemelsoftware van

  Volkswagen heeft een handje geholpen. We

  zijn aangekomen bij het volgende hoofdstuk

  van mijn visie. Er is bepaald dat in 2025 alle

  bussen zero emissie moeten worden.

  Van der Sluis is vastberaden. Ik wil

  binnensteden schoner en stiller maken.

  We hebben de kennis en de business case

  om dat te bewerkstelligen. De toekomst? Ik

  werk op dit moment aan een systeem dat

  burgers in staat stelt de stroom voor hun

  eigen elektrische busrit op te wekken. Met

  zonnepanelen op het dak van hun woning.

  Het zal eerder werkelijkheid zijn dan we nu

  denken. De ontwikkelingen gaan zo snel!

  MEER INFORMATIE: [email protected]/proovnl

  Ons toekomst-

  beeld is openbaar

  vervoer zonder

  schadelijke uitstoot' Arnaud van der Sluis is slechts n van de vele ondernemers en wetenschappers die de regels van het spel binnen hun vakgebied veranderd hebben. Op het regio- platform Gamechangers Utrecht vind je veel meer succesverhalen!

  Met dit platform krijgen regionale

  gamechangers een podium. Hier

  krijgen ze de spotlight die ze verdie-

  nen, maar kunnen ze met hun ver-

  haal ook anderen inspireren. De lezer

  van het platform bepaalt uiteindelijk

  wie er echte gamechangers zijn door

  te klikken op de WOOW-knop.

  Wie vindt u een ware gamechanger?

  Kijk op

  www.gamechangersutrecht.nl.

  NOG MEER GAMECHANGERS

 • Gezonde school, gezonde leerlingen

  Ouders merken het bijvoorbeeld als ze

  naar de musical gaan van hun kind in

  groep 8 van de basisschool. Dan zitten er

  in de schoolkantine veel meer mensen

  dan gebruikelijk. Na een avondje vol

  memorabele zangprestaties komen ze met

  hoofdpijn thuis vanwege het gebrek aan

  zuurstof in de lucht. Maar dat zijn niet de

  enige hoofdpijnmomenten. Leerlingen en

  leraren hebben voortdurend te kampen met

  een slecht binnenklimaat op scholen. De

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  (RVO) stelde in 2013 vast dat er bij meer

  dan 70% van de klaslokalen in het basis-

  en voorgezet onderwijs sprake is van te

  hoge CO2-concentraties. Naast die slechte

  ventilatie en het slechte binnenklimaat

  zijn er nog veel andere problemen in

  scholen, met licht (te fel of juist te donker),

  temperatuur, vocht en akoestiek. Het

  gevolg: concentratieproblemen en soms

  zelfs zieke leerlingen en docenten.

  Uit onderzoek van TNO blijkt dat in een

  gebouw dat wl goed gesoleerd en ge-

  ventileerd is, een verbetering van tot wel

  19% plaatsvindt, als het gaat om het aantal

  gemaakte (reken)fouten. Een gezond ge-

  bouw is dus goed voor het welzijn. Waar-

  om wordt dit probleem dan niet snel aan-

  gepakt? Atto Harstra, innovatiemanager bij

  Aldus Bouwinnovatie en Platform 31, weet

  wel waarom. "Scholen vrezen dat renovatie

  te duur is. Ze hebben nu al weinig geld, om-

  dat het vergoedingensysteem dat ze van de

  overheid krijgen voor gebouwkosten eigen-

  lijk te krap is. Scholen besteden nu teveel

  geld aan energie, en dat gaat ten koste van

  de budgetten voor docenten, leermiddelen

  of bijvoorbeeld een sportdag."

  Scholen hebben een slecht binnenklimaat, en dat gaat ten koste van de leerprestaties. Maar als de scholen in de regio Utrecht de handen ineen slaan, is een gezond,

  aangenaam en duurzaam gebouw mogelijk n financieel haalbaar. EBU heeft samen met andere partijen het initiatief genomen om deze ambities te realiseren. Dit jaar

  wordt in ieder geval de eerste tranche met zes scholen in de markt gezet.

  KOUDWATERVREES WEGNEMENEBU is vorig jaar samen met de gemeenten

  Amersfoort en Utrecht en het Utrechtse

  schoolbestuur BCOU een initiatief gestart

  om die koudwatervrees bij scholen te kun-

  nen wegnemen. Uit financile berekeningen

  van de projectgroep blijkt namelijk dat er

  vele mogelijkheden en financieringsvormen

  zijn om zon gezonde school te realiseren.

  Gemeenten en scholen kunnen er bijvoor-

  beeld voor kiezen om het vastgoed onder

  te brengen in een aparte beheerstichting.

  Ook zijn private partijen, zoals banken, ge-

  interesseerd in het financieren van duurza-

  me scholen. Zij zien dit als een waardevaste

  investering met beperkte risicos. Zeker in

  combinatie met een garantiefonds biedt dit

  voldoende zekerheid.

  Groen

  10

  Een derde optie is om prestatieafspraken te

  maken met leveranciers. Bijvoorbeeld met

  een energiebedrijf dat zelf de zonnepanelen

  voorfinanciert. Met het geld dat de school

  dan bespaart op energie, kan zij de inves-

  tering vervolgens terugbetalen. Bovendien

  zijn er subsidies beschikbaar voor duurza-

  me maatregelen, waardoor investeringen

  in bijvoorbeeld klimaatinstallaties, zonne-

  panelen en gevelisolatie snel terugverdiend

  zijn. "Dan kunnen scholen eindelijk weer

  investeren in waar het echt om gaat: goed

  onderwijs en tevreden leerlingen en docen-

  ten", aldus Eke Schins, die als procesbege-

  leider vanuit ingenieursbureau Grontmij bij

  dit initiatief is betrokken. Voor gemeenten

  en schoolbesturen zijn dergelijke financie-

  ringsconstructies wel even wennen, denkt

  Gids WF de, Oel CJ van, Phaff JC, Kalkman A. Het effect van ventilatie op de cognitieve

  prestaties van leerlingen op een basisschool. Delft: TNO Bouw en Ondergrond, 2007.

 • 11

  groen

  ze. "Het vraagt lef om op een andere manier naar de

  financile haalbaarheid te kijken. Schoolbestuurders

  moeten zich er wel comfortabel bij voelen. Het is

  dan ook belangrijk dat ze duidelijk aangeven wat hun

  randvoorwaarden zijn, zodat we daar rekening mee

  kunnen houden."

  INKOOPVOORDEEL"Het momentum is nu", aldus Schins. "Financiers en

  wetgevers hebben op dit moment veel aandacht

  voor de verduurzaming van vastgoed." Scholen zijn

  nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van

  hun gebouwen, dus zij hebben direct baat bij duur-

  zame oplossingen. En voor gemeenten helpt het om

  klimaatdoelstellingen te halen en innovatieve werk-

  gelegenheid te creren. "Het energiegebruik van

  maatschappelijk vastgoed zoals scholen moet om-

  laag", vindt Harstra. "Als heel veel scholen meedoen

  met dit initiatief, dan heeft dat een enorme impact

  op het totale regionale energieverbruik." En het initi-

  atief creert werkgelegenheid omdat het marktpar-

  tijen (zoals aannemers en leveranciers) dwingt om

  innovatief na te denken over duurzame oplossingen.

  Harstra: "Scholen moeten niet direct vragen naar

  een product, maar naar een oplossing. Dus niet: ik

  wil tien armaturen, maar ik wil daglicht. En hoe die

  leverancier dat doet, moet hij zelf bedenken. Zo leg

  je de lat hoger en dwing je de opdrachtgever tot

  creativiteit. Maar marktpartijen gaan pas rennen als

  veel scholen mee doen. Dan loont het voor hen om

  speciaal voor deze markt producten en diensten te

  ontwikkelen, en kunnen ze inkoopvoordeel bieden."

  GEZONDHEIDSWINSTMet die animo lijkt het wel goed te zitten. Vier Utrechtse en

  twee Amersfoortse scholen hebben zich al aangemeld voor

  een pilot dit jaar. Daarnaast heeft een tiental scholen aange-

  geven interesse te hebben. Basisscholen en middelbare scho-

  len met renovatieplannen n met nieuwbouwplannen kunnen

  zich aanmelden. Soms zijn oude scholen er zo slecht aan toe,

  of groeien ze uit hun jasje, waardoor nieuwbouw de enige op-

  tie is. De projectgroep kan dan meedenken hoe de sloop zo

  duurzaam mogelijk kan plaatsvinden, met behoud van zoveel

  mogelijk oorspronkelijk materiaal. "Geld is niet het probleem",

  besluit Harstra, "maar je moet het wel goed weten te organi-

  seren." Daarvoor is de basis in ieder geval gelegd. Schins vult

  aan: "Het voordeel is groter dan alleen financieel, het gaat uit-

  eindelijk toch om het welzijn en de gezondheidswinst voor

  onze kinderen."

  Banken willen graag in de verduurzaming van scholen

  investeren, maar ze lopen wel eens op tegen de zogeheten

  alternatieve aanwendbaarheid: met de hoge plafonds en

  grote open ruimtes zijn schoolgebouwen niet zo makkelijk

  om te bouwen tot bijvoorbeeld woningen. Een duurzaam

  schoolgebouw is dus ook een toekomstbestendig gebouw,

  dat relatief eenvoudig van functie kan veranderen.

  Voor banken is het risico op leegstand dan veel kleiner.

  Een andere oplossing is een terugkoopgarantie van

  de gemeente. In Culemborg investeert Triodos Bank

  bijvoorbeeld in een school met een dergelijke garantie.

  "Voor een goed plan is altijd geld, maar we hebben

  ook commitment van de gemeente nodig", aldus Patty

  Zuidhoek, manager zakelijke kredietverlening bij Triodos

  Bank. Mocht de school binnen twintig jaar ophouden

  te bestaan, dan koopt de gemeente het gebouw terug

  tegen de dan nog resterende schuld. Zuidhoek: "Een hele

  creatieve oplossing waar wij blij mee zijn." Triodos Bank

  is ook een van de partners in het initiatief van EBU. "Wij

  willen graag meedoen met de pilot, want wij zien hier

  zeker kansen. Dit initiatief is een mooi voorbeeld voor heel

  Nederland. We kunnen nu laten zien dat het wel kan!"

  VOOR EEN GOED PLAN IS

  ER ALTIJD GELD

  Irene ten Dam domeinmanager Groen06 33 67 92 [email protected]

  De komende tijd zullen we de scholen en schoolbesturen

  uit de pilot blijven volgen. In het volgende Get Connected

  magazine brengen we u op de hoogte van het vervolg.

  Heeft u in de tussentijd vragen, wilt u meer weten of wilt

  u ook bijdragen aan dit initiatief? Neem dan contact op!

 • 12

  groen

  In 2020 wil Utrecht 50.000 nul-op-de-meter-woningen rijk zijn. Elke betrokken partij heeft zo zijn eigen uitdagingen om die doelstelling te halen. Hoestaat het er op dit moment voor?

  Nul-op-de-meter:de stand van zaken

  REGIONAAL

  BELEID

  BEWONERS

  REGIONAAL

  BEDRIJFSLEVEN

  FINANCIERINGS-

  OPLOSSINGEN

  KOOPHUUR

  Figuur 1Binnen het regionale nul-op-de-meter-programma wordt gewerkt aan zes doorbraak-issues. Gezamenlijk zorgen zij voor de totstandkoming van de ambitie; 50.000 nul-op-de-meter-woningen in de regio in 2020.

  Irene ten Dam domeinmanager Groen06 33 67 92 56irene.te[email protected]

  Meebouwen aan nul-op-de-meter?

  Neem contact op!

  Leonie van der Steen van Squarewise bijt

  het spits af met een update vanuit het cor-

  poratieteam. Er zijn nu elf corporaties in

  Utrecht die concreet bezig zijn met de eer-

  ste pilots. Het Kwartiermakersteam helpt

  door bijvoorbeeld experts aan te dragen

  voor specifieke vraagstukken of door critici

  te overtuigen met een doorgerekende busi-

  ness case. Zo laten we corporaties met een

  gedegen berekening zien dat nul-op-de-

  meter-woningen een beter rendement op-

  leveren dan Label B-woningen. Een infor-

  matiebrochure waarin corporaties kunnen

  lezen wat de voordelen van het concept

  zijn, helpt waar nodig. De inspanningen

  werpen hun vruchten af: de interesse van

  verschillende corporaties is flink gewekt in

  de afgelopen periode. Ze zien in dat nul-

  op-de-meter-woningen wel degelijk ren-

  dabel kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld

  voor woningcorporatie GroenWest bereke-

  ningen gemaakt. Die berekeningen hebben

  de directie en het Management Team over-

  tuigd en ook al tot daden aangezet. In 2016

  krijgen 25 woningen van GroenWest in

  het Schilderskwartier in Woerden een nul-

  op-de-meter-update. Bij positief resultaat

  wordt ook de rest van de wijk aangepakt.

  PARTICULIEREN & BOUWBEDRIJF Stef Rell, van de Economic Board Utrecht:

  We hebben als EBU samen met een groot

  aantal Utrechtse gemeenten het initiatief

  genomen voor een financieringsregeling

  om realisatie van nul-op-de-meter wonin-

  gen in de particuliere sector te helpen ver-

  snellen. Met dit zogenaamde Nul-op-de-

  meter Marktintroductiefonds ondersteunen

  we bouwbedrijven. Ze kunnen tot 5000

  euro per woning ontvangen, als zij mini-

  maal drie nul-op-de-meter woningen rea-

  liseren. Het bouwbedrijf is begunstigde van

  de regeling, maar de particuliere eigenaar

  profiteert indirect doordat kosten voor de

  realisatie van de nul-op-de-meter woning

  lager zijn. We hopen met dit fonds het zetje

  te creren om de realisatie van nul-op-de-

  meter bij particulieren te versnellen.

  BEGELEIDING BEWONERS[H]eerlijk Wonen biedt bewoners uit diverse

  gemeenten in de regio begeleiding in het

  traject van orintatie tot bouw als het gaat

  om nul-op-de-meter woningen. In hun ver-

  nieuwde aanpak is de hele keten toeganke-

  lijker en inzichtelijk, waardoor elke partij die

  een rol speelt eenvoudiger en sneller zijn rol

  kan vervullen. Zo vertelt ook directeur Theo

  Land: We merkten namelijk dat sommige

  dingen echt beter moeten in de dienstver-

  lening aan bewoners; onder andere zit er

  vaak een half jaar tussen contact en con-

  tract. Dat zou een maand moeten zijn als

  we echt 50.000 nul-op-de-meter-renova-

  ties willen halen, maar dan moeten wel alle

  loketjes samenwerken. In onze vernieuwde

  aanpak betrekken we op diverse locaties in

  de regio onder andere de gemeente en de

  plaatselijke makelaar bij concrete wonin-

  gen.

  NUL-OP-DE-METER EXPERIENCE ZONEArthur Lippus is kartrekker van de Nul-op-

  de-meter Experience Zone en vertelt: Voor

  genteresseerden is er straks tussen Utrecht

  CS en de Woonboulevard de Experience

  Zone. Het wordt d plek waar iedereen kan

  ervaren hoe wonen in een duurzame wo-

  ning is. Een locatie juist ook om de lokale

  initiatieven die er al zijn in de provincie beter

  zichtbaar te maken en versneld vooruit te

  helpen. Het plan is uitgewerkt, we zijn nu

  met de Jaarbeurs in gesprek over een con-

  creet startpunt op hun terrein en we heb-

  ben vergunningen nodig van de gemeente.

  Op weg naar een nul-op-de-meter-woning

 • Groene stroom op het goedkoopste moment

  Energiegebruik op een slimme manier aansturen om uiteindelijk een

  duurzame energie-infrastructuur op te bouwen, dat is de missie van

  Senfal. Naast het leveren van groene energie, wordt het energiegebruik

  ook direct beteugeld door de slimme apparatuur. Overal op de wereld

  ontwikkelen bedrijven technologien om energie op te slaan of op een

  andere manier te gebruiken. Wij gebruiken echter slimme software

  om bestaande apparaten efficinter in te zetten, zegt Sander ten

  Kate, medeoprichter van het bedrijf. Door apparaten van klanten slim

  aan te sturen onderscheidt Senfal zich van andere energiebedrijven.

  Dit betekent dat de slimme software ervoor zorgt dat zo'n apparaat

  alleen aan staat op de momenten dat de energieprijzen laag zijn.

  Door een verbinding te leggen met de aansturingssoftware van

  apparaten, weten wij wanneer een apparaat aan en uit kan en wat de

  bandbreedte hierin is. Het bedrijf, dat voortkomt uit UtrechtInc., heeft

  twee belangrijke pijlers: duurzaam opgewekte energie (zon, wind)

  en slimme software om een aanbod gestuurde vraag van energie

  mogelijk te maken.

  Design, gemak en duurzaam recyclen gecombineerd in n afvalbox

  De innovatieve afvalscheidingsboxen van BinBang zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk

  afval scheiden en wegbrengen. We kunnen zeker 90% van ons afval hergebruiken. Het

  gescheiden inleveren van grondstoffen levert een financieel- en milieuvoordeel op, zegt

  CEO en co-oprichter Anja Cheriakova. In elke box van de BinBang is ruimte voor een andere

  afvalstroom, waardoor niet de hele keuken vol staat met afvalbakken. Door het modulaire

  systeem passen de boxen in elke ruimte. Naast de Bins leveren we ook een Bang, een

  campagne op maat om gemeenten en bedrijven te helpen met het sluitend maken van

  hun afval business case. Met 95% afvalscheiding, campagnes en Challenges op maat. Door

  recente samenwerking met grote partijen als de Jaarbeurs Utrecht groeit het bedrijf snel.

  Ook een aanvraag voor het Groen, Gezond, Slim Fonds lijkt binnenkort te worden toegekend.

  Cheriakova: Met de BinBang zou ik graag zien dat we anders naar grondstoffen gaan kijken

  en de waarde van materialen behouden. Gemak, technologie en design helpen hierbij.

  Gebundelde daken voor hoger rendement zonne-energie

  ECONNETIC is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van

  duurzame projecten en de financiering daarvan. Eerder dit jaar heeft ECONNETIC de Co-

  peratie Bedrijvenpark IJsselveld in Montfoort succesvol ondersteund bij hun subsidieaanvraag

  voor een grootschalig zonne-energie project. Het totale project is goed voor 3,2 MWp

  vermogen aan zonnepanelen en staat gelijk aan de energiebehoefte van ongeveer 1.000

  huishoudens. De ervaringen van Montfoort namen we mee in een nieuwe aanvraag in

  Veenendaal, aldus Jeroen Willems van ECONNETIC. Ook daar was het idee om de daken

  van verschillende bedrijven te bundelen voor zonne-energie, waardoor voor de eigenaren

  een mooi rendement kan worden gerealiseerd, door een gunstige financiering. Eigenaren

  van een dak kunnen ook kiezen voor het verhuren van de panelen, zonder een investering

  te doen. Voorzitter van de Werkgroep Duurzaam Ondernemend Veenendaal, Ren van

  Holsteijn geeft aan dat de ervaring van ECONNETIC de doorslag gaf: Vooral bij complexe

  projecten en gevarieerd samengestelde ondernemersgroepen."

  Blikvangers Groen

  SENFAL

  BINBANG

  ECONNETIC

  WWW.SENFAL.COM

  WWW.BINBANG.NL

  WWW.ECONNETIC.NL

  groen

  13

 • 14

  Op vier locaties in de regio, maar ook daarbuiten, vinden

  al veel gezonde zorginitiatieven plaats. In Nieuwegein

  (Utrecht) is Welzijn op Recept en Bewegen op Recept

  ontwikkeld waarvoor nu landelijke aandacht is. In Leidsche

  Rijn (Utrecht) heeft de eerste pilot plaatsgevonden met de

  Persoonlijke Gezondheidscheck waarmee mensen online

  hun gezondheid kunnen checken en aanbevelingen krijgen

  om nog fitter te worden.

  Ook het initiatief Nijkerk Positief voert deze gezondheids-

  check in, samen met het Persoonlijk Gezondheid Dossier

  zodat mensen altijd kunnen beschikken over hun eigen

  medische dossier, net zo compleet als bij de huisarts. Eind

  volgend jaar moet inzage mogelijk zijn. En Nijkerk, hoewel

  buiten de provincie Utrecht gelegen, was ook n van

  de eerste plaatsen waar de Diabetes Challenge (zie foto)

  plaatsvond: zes dagen lang elke dag 10 km wandelen. Carl

  Verheijen, directeur gezondheidscentrum Nije Veste,

  realiseerde deze challenge: De Diabetes Challenge is

  ontwikkeld door de Bas van de Goor Foundation. Het

  bracht veel positieve effecten met zich mee. Mensen

  werden fysiek en mentaal fitter. Met een duurzaam gevolg:

  na afloop bleven de deelnemers in beweging om hun

  fitheid te behouden. En in de Utrechtse wijk Overvecht

  wordt al vijf jaar aandacht besteed aan een gezonder leven

  vanuit de samenwerkingsorganisatie Overvecht Gezond!.

  Hiermee bundelen zorgprofessionals en praktijken hun

  krachten in de eerstelijns gezondheidszorg.

  UTRECHT GEZOND POLISEen nieuw initiatief waarmee een structurele borging

  van de Infrastructuur van de Gezonde Wijk mede

  gerealiseerd kan worden, is de Utrecht Gezond Polis.

  Anja van der Aa, directeur GezondNL, vertelt: We zijn de

  Van Utrecht een modelregio maken op het gebied van Zelfmanagement en Gezondheid. Dat is waar de Economic Board Utrecht zich voor inzet. Om wijkgerichte gezondheidszorg

  te kunnen bieden aan bewoners, heeft GezondNL het initiatief Infrastructuur van de Gezonde Wijk ontwikkeld, samen met gezondheidscentra in de regio Utrecht. Het doel?

  Een duurzame en efficinte samenwerking tussen zorgprofessionals en betrokken partners in de wijk die aansluit op de behoeftes van de bewoners.

  Leef gezond,ga naar Utrecht!

  Gezond

  Diabetes Challenge

 • 15

  gezond

  projectfase inmiddels wel voorbij. Het is nu tijd om te zorgen voor

  een structurele organisatie en financiering. En daar gaat de Utrecht

  Gezond Polis aan bijdragen. De EBU ondersteunt de initiatiefnemers

  van de Utrecht Gezond Polis met het uitbouwen van hun netwerk en

  de positionering ervan door Utrechtse partijen ermee te verbinden

  (onder andere gemeente, lokale bedrijven, zorgorganisaties,

  kennisinstellingen, bibliotheek) en mee te zoeken naar financile

  instrumenten (bijvoorbeeld health impact bond).

  Reguliere zorgverzekeringspolissen bestaan uit twee onderdelen;

  een basispolis, die inhoudelijk wordt bepaald door de overheid, en

  een optioneel aanvullende polis die samengesteld wordt door de

  verzekeraars. Bovendien zijn de polissen alleen gericht op verzekerde

  zorg, niet primair op preventie. We zoeken al tien jaar naar een manier

  om dit te kunnen veranderen. Tot nu toe werd steeds gekeken naar

  de gemeente als verantwoordelijke voor preventie op het gebied

  van gezondheid, maar daar ontbreken de financile middelen. De

  ontwikkeling van een lokale of regionale polis is het antwoord, licht

  Van der Aa toe. Door de wijkgerichte aanpak kunnen de bewoners

  uiteindelijk zelf bepalen wat er in de polis opgenomen wordt. Deze

  wordt afgestemd op hun behoeftes.

  Tot nu toe was het altijd lastig om die behoeftes inzichtelijk te maken.

  De Infrastructuur van de Gezonde Wijk maakt dit eenvoudiger. Er

  is veel versnippering in de zorg, losse geldstromen. Elke instantie

  gebruikt zijn eigen ICT-kanalen en werkt samen met andere partners.

  Er vindt weinig onderlinge afstemming plaats. Als we de afstemming

  concentreren in de wijk, wordt de behoefte sneller zichtbaar en

  kunnen we het zorgaanbod hierop afstemmen. En door vervolgens

  meer in te zetten op preventie, is er minder geld voor zorg nodig.

  Want gezondheid is breder dan zorg. De medische kant is daarbij

  slechts een onderdeel.

  Daarnaast maakt een geconcentreerde, wijkgerichte aanpak ook de

  weg vrij voor ICT-innovaties. Er zijn veel mooie initiatieven op het

  gebied van e-health. Maar ook deze initiatieven hebben last van de

  versnippering. Er ontbreekt een aanspreekpunt om e-health

  initiatieven succesvol in een wijk te implementeren. Het

  effect is veel groter en de kosten veel lager als huisartsen,

  fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties bijvoorbeeld

  gebruik maken van dezelfde app. Terwijl je nu nog ziet dat

  iedere instantie een eigen communicatiekanaal heeft.

  Een ander voordeel van de Utrecht Gezond Polis is de

  positieve bijdrage die het kan leveren aan zelfmanagement.

  De polis biedt gezonde opties die afgestemd zijn op

  de behoefte van de wijk. Maar de keuze maakt iedere

  verzekerde uiteindelijk zelf. De regie verschuift hiermee naar

  de inwoners.

  GROTE WELWILLENDHEIDEn de welwillendheid is groot. Veel partijen willen

  deelnemen aan de Utrecht Gezond Polis. Er zijn al drie

  zorgverzekeraars die deze polis willen gaan aanbieden.

  En daarnaast horen we ook lokaal alleen maar positieve

  geluiden. Behalve de positieve effecten voor de gezonde

  infrastructuur is het natuurlijk economisch gezien ook

  interessant. Het gebied waar de polis in eerste instantie

  voor ontwikkeld wordt, kent een populatie van zon

  200.000 mensen. En omdat je met lokale partners werkt,

  gaat een deel van het geld ook weer terug de wijken in, in

  plaats van naar de zorgverzekeraar, aldus Van der Aa.

  De Utrecht Gezond Polis moet in november 2016 volledig

  uitgewerkt zijn, zodat de inwoners deze per 1 januari 2017

  kunnen afsluiten. We richten ons in eerste instantie op de

  koploperlocaties waarin de genoemde mooie initiatieven

  al van de grond zijn gekomen, dus Nijkerk, Nieuwegein,

  Leidsche Rijn en Overvecht. Het is belangrijk om te

  beginnen met partijen die hiervoor open staan. Vervolgens

  willen we in de toekomst natuurlijk de hele regio kunnen

  ondersteunen.

 • gezond

  16

  HEALTHCOINS VERDIENEN EN UITGEVEN In het pakket van diensten dat binnen de gezondheidspolis

  wordt aangeboden ter bevordering van gezondheid, wordt ook

  gebruik gemaakt van Healthcoins.

  Het idee is simpel: Gezond gedrag wordt beloond in de vorm

  van Healthcoins. Elke Healthcoin is 1 cent waard. En het

  verdiende bedrag kan vervolgens weer besteed worden aan

  gezonde dingen. Ook grote werkgevers doen mee omdat zij

  beseffen dat een gezonde, vitale medewerker gelukkiger is en

  dus productiever. Zij keren bijvoorbeeld de fietsvergoeding uit

  in Healthcoins.

  In de wijk Lombok kunnen bewoners binnenkort ook

  Healthcoins verdienen en uitgeven. Ook voor dit initiatief is

  bewust gekozen voor een gemotiveerde wijk als eerste stap.

  Jan Willem de Jong (mede-eigenaar van Jonge Honden)

  werkt samen met Healthcoins om dit initiatief te realiseren in

  Utrecht: Door in te zetten op preventie kun je gezondheid van

  buitenaf benvloeden. We hebben de behoeftes van de wijk

  genventariseerd. Vervolgens hebben we in kaart gebracht wat

  het aanbod aan gezonde diensten is. Denk aan sport, voeding,

  etcetera.

  De inzet van Healthcoins moet een duurzaam resultaat

  opleveren. We willen het gedrag van mensen niet in n keer

  180 graden veranderen. Maar hiermee verleiden we bewoners

  keer op keer om gezonde keuzes te maken. Die optelsom van

  kleine veranderingen is veel krachtiger en leidt tot blijvend

  resultaat. Je verandert hiermee echt het leefpatroon van

  mensen. De deelnemende partners zijn heel divers en hun

  inzet en betrokkenheid draagt ook weer bij aan de Infrastructuur

  van de Gezonde Stad. Ook kunnen we via de Healthcoin

  app inwoners wijzen op andere gezonde projecten, zoals de

  ontwikkeling van handige stadsfietsroutes."

  Het mooie van dit systeem is dat elke euro dubbel effect

  oplevert; inwoners verdienen ze met gezond gedrag en

  geven ze vervolgens ook uit aan gezonde dingen. Dat maakt

  het gezonde effect direct zichtbaar. Daarnaast promoten de

  Healthcoins de lokale economie en stimuleert het project

  ondernemers om gezonde zaken aan te bieden.

  MODELREGIO ZELFMANAGEMENTUtrecht barst van de gezonde initiatieven die aan elkaar

  verbonden kunnen worden. De regie komt steeds meer in

  handen van de bewoners te liggen. En juist omdat initiatieven

  als de Gezond Polis aantrekkelijke voordelen hebben, zullen

  steeds meer bewoners kiezen voor een gezond leven. Met

  andere woorden; zelfmanagement van de toekomst. En dt

  maakt van Utrecht met recht een echte modelregio.

  Vet? Of lekker en gezond?

  Jelle van der Weijdedomeinmanager Gezond06 46 12 23 [email protected]

  Meer weten over de Gezondheidspolis of aan de

  slag met Healthcoins? Neem dan contact op!

 • gezond

  17

  Blikvangers gezond

  Actief omgaan met eigen behandeling

  Spelenderwijs het lineaire proces van begeleider en clint doorbreken. Stichting Moodbot

  heeft een game ontwikkeld waarbij GGZ-clinten een eigen kamer inrichten. Daarin kan de

  gamer zijn gemoedstoestand aangeven. In de kamer zijn clinten bezig met opdrachten

  en zelfgecreerde herstel- en subdoelen, aldus Renske Visscher, initiator van de game en

  bestuurslid van Altrecht. De GGZ-instelling wil clinten motiveren actiever met zijn eigen

  behandeling om te gaan. Het belangrijkste is dat behandelaars een gids kunnen worden

  om clinten zichzelf te laten helpen. Het behalen van doelen levert punten op, die ook met

  andere clinten worden gedeeld. Groepsgevoel en interactie wordt gestimuleerd. De speelse,

  interactieve omgeving zorgt voor socialisatie en het delen van gevoelens en gedachten. De

  behandelaar wordt zo meer een coach die bijstuurt.

  Cognitieve functies meten, trainen en verbeteren

  MyCognition ontwikkelde MyCQ, waarmee de gezondheid van de hersenen gemeten en

  verbeterd wordt door het gebruik van gaming. Eenmaal gemeten, kunnen de hersenen

  getraind worden door een van onze wetenschappelijk ontworpen spellen, zoals Rise, aldus

  CEO en oprichter van MyCognition, Keiron Sparrowhawk. Rise verbetert alle belangrijke

  cognitieve functies in de neurowetenschap. De vraag of een patint wel of niet gezond is,

  kan het best worden gemeten door MyCQ. Omdat het is gekoppeld aan MyCQ traint het de

  functies die de meeste hulp nodig hebben intensiever, maar past het zich ook verder aan de

  gebruiker aan. Dat maakt het spel uniek. Zo worden bijwerkingen geminimaliseerd en zijn

  voordelen van gepersonaliseerde, doelgerichte behandeling groot. De voortgang van herstel

  is potentieel efficinter en voordeliger dan medische ingrepen. Effectiever functioneren in

  elke fase van het leven. Zelfs in de ouderenzorg.

  Stresslevels meten met de telefoon

  Het streven is om de inname van preoperatieve sedativa te minimaliseren, zonder afbreuk

  te doen aan het comfort van de patint tijdens de procedure, zegt Yosef Safi Harb van

  Happitech die de applicatie Skip a Beat heeft ontwikkeld. Adequate informatieverlening en

  preoperatieve kennismakingsgesprekken zijn daarvoor te subjectief, zo vonden Joris Arts

  (ziekenhuisapotheker) en Marald Wikkeling (vaatchirurg). Daarnaast brengen preoperatieve

  sedativa risicos met zich mee. Door het spel Skip a Beat te spelen wordt spanning voor

  een operatie gereduceerd, maar is het ook mogelijk om resultaten direct weer te geven

  middels biofeedback. Door de sensoren in een telefoon kunnen vitale waardes worden

  gemeten, zoals hartslag en hartslagvariabiliteit. Zo worden stress en medische conditie

  in kaart gebracht. Het spel helpt de speler zijn hartslag te verlagen en de snelheid van de

  hartslag heeft invloed op het spelverloop. Met de technologie wordt een bijdrage geleverd

  aan zorg op afstand en op maat.

  MOODBOT

  RISE

  SKIP A BEAT

  WWW.MOODBOT.NL

  WWW.MYCOGNITION.COM

  WWW.HAPPITECH.COM

 • 18

  Slim

  Slim omgaan metBig Data

  Een vaste definitie van big data is er niet, maar kortweg komt het

  neer op een verzameling van snelle, gevarieerde en vooral veel

  gegevens. Onder de noemer big data gaat het er vooral om wat er

  met deze gegevens wordt gedaan. En die mogelijkheden zijn dankzij

  de digitale ontwikkelingen nu veel uitgebreider dan vroeger.

  Erik van Tol is aanjager van het ICT doorbraakinitiatief Big Data van

  het Ministerie van Economische Zaken en als boardlid trekker vanuit

  de Economic Board Utrecht. Van Tol ziet dat innovaties rondom

  big data van groot belang zijn voor de gezonde toekomstige regio.

  Achterblijven op snelle ontwikkelingen in big data kan bovendien

  betekenen achterblijven op economische vooruitgang. Van Tol: De

  grote concerns van deze wereld maken al slim gebruik van big data

  en de kleine innovatieve bedrijven ook. Maar juist de groep ertussen

  moeten we verleiden om hiermee ook hun voordeel te doen.

  GEPERSONALISEERDE DIENSTENDe regio Utrecht kent een grote dienstverlenende sector. De vraag

  is nu of het met big data mogelijk is dat dienstverlenende proces te

  optimaliseren en te verbeteren. In generieke zin is volgens Van Tol de

  belofte van big data dat met die informatie gelokaliseerde, gerichte

  en gepersonaliseerde diensten kunnen worden geleverd. Dat geldt

  voor elke dienst. Of het nu de Netflix-achtige streamingdiensten

  zijn, op grote schaal begeleiden van studenten of diensten voor

  reizigers; individualiteit is key om betere diensten te verlenen.

  BURGERS ACHTER HET STUURDeze individualiteit kan bovendien de uitkomst bieden voor

  efficinte en kwalitatief betere zorg, bijvoorbeeld als het gaat

  om zelfmanagement. De kunst is vervolgens om de burgers

  aan het stuur te laten. Die moeten de diensten kunnen vinden

  die aansluiten bij hun eigen well-being. Van Tol: Wij denken

  dus niet voor de burger, maar omgekeerd. Alle burgers willen

  namelijk gezond blijven. Wat daarbij aansluit is voor de een iets

  heel anders dan voor de ander.

  Tegelijkertijd ziet Van Tol in de breedte mogelijkheden om

  zorgkosten te besparen. Uit gegevens van bijvoorbeeld

  zorgverleners, gemeenten en Rijkswaterstaat kunnen generieke

  trends worden gehaald. Lokale bedrijven kunnen hun aanbod

  daarop aanpassen.

  GOEDE RANDVOORWAARDENEr zijn al gesprekken geweest met een aantal belangrijke

  data-eigenaren in het zorgdomein. Van Tol: Die partijen

  zijn ontzettend genteresseerd in het ontwikkelen van

  gendividualiseerde diensten met behulp van big data, zodat

  burgers in charge zijn van hun eigen gezondheid. We zijn het

  erover eens dat we daarvoor wel goede randvoorwaarden

  moeten creren. Dat is de stap die we nu willen gaan zetten.

  Zo weten ondernemers vaak niet wat wel en niet kan vanwege

  privacywetgeving, of zijn ze bang dat er niet zorgvuldig met

  hun data wordt omgesprongen. Daarom nodig ik iedereen uit

  deel te nemen aan de gesprekken over big data. We moeten

  het experiment aangaan.

  In de huidige snelgroeiende informatiemaatschappij wordt slim gebruik van big data enerzijds steeds belangrijker en levert het

  anderzijds ingewikkelde (ethische) vraagstukken op. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we big data inzetten zodat mensen daar profijt van hebben en hoe moet daarbij op een maatschappelijk verantwoorde manier

  worden omgegaan met privacy? Slimme combinaties van big data en innovatieve toepassingen vormen een basis voor Healthy Urban Living.

  Heerd Jan Hoogeveendomeinmanager Slim06 51 85 04 [email protected]

  Ziet u kansen op het gebied van big data, wilt u op de

  hoogte blijven en/of wilt u verder praten over big data?

  Neem dan contact op!

 • 19

  slim

  We dont talk about the future. We build the future.

  Campus Party draait om de campuseros, studenten, designers,

  gamers, startups en hackers die aan de slag gaan met challenges en

  hackathons in internationale teams. Daarbij krijgen ze bijvoorbeeld

  hulp om een eigen bedrijf te starten en partners te vinden. De

  deelnemers zijn uitgerust met laptops, drones, robots, virtual reality

  en meer. Ook zijn er lezingen van inspirerende persoonlijkheden uit

  de wereld van ondernemerschap, science, technologie en internet.

  Economic Board Utrecht is official supporter van Campus Party.

  We zijn erg enthousiast over het concept; het past naadloos in

  onze ambitie om uit te groeien tot de meest leefbare economie

  van Europa. En niet alleen wij, ook Neelie Kroes, die Nederland op

  de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor startups, steunt

  Campus Party, vertelt Ton van Mil, directeur Economic Board

  Utrecht.

  VOOR IEDER WAT WILSCampus Party is in vele opzichten interessant, voor allerlei

  verschillende partijen. Voor bedrijven biedt Campus Party bijvoor-

  beeld de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe ideen op te halen: Al

  het aanwezige talent staat klaar om jouw bedrijf verder te helpen.

  Gedreven door passie voor ondernemen, tech en innovatie zien zij

  als geen ander nieuwe kansen voor toepassingen en doorbraken.

  Bedrijven kunnen hiervoor challenges uitschrijven, bijvoorbeeld op

  themas als e-health, security, fin- en legaltech, slimme mobiliteit,

  smart cities en energie. Tegelijkertijd is Campus Party een ideaal

  moment voor recruitment. Bedrijven kunnen hiervoor bijvoorbeeld

  workshops verzorgen.

  Voor overheden biedt Campus Party een ideaal moment om de

  campuseros uit te dagen hun tanden te zetten in maatschappelijke

  uitdagingen, zoals schone lucht, slimme mobiliteit, leegstaande

  kantoorpanden en smart cities. Ook kunnen overheden scholieren

  uitnodigen om deel te nemen aan de scholierenprogrammas, iets

  waar Wijsmuller heel enthousiast over is: Het is voor iedereen

  van belang om op jonge leeftijd in contact te komen met de

  mogelijkheden van technologie en ondernemerschap en welke

  kansen dit biedt voor jouw eigen ontwikkeling.

  Ook voor kennis- en onderwijsinstellingen ziet Wijsmuller kansen:

  Tijdens Campus Party kunnen zij hun onderzoeken en startups

  presenteren aan een internationaal publiek. Daarnaast kunnen

  ze ondernemerschap stimuleren bij studenten door middel

  van workshops en lezingen. De Universiteit Utrecht en de

  Hogeschool Utrecht gaan meedoen met 1000 studenten

  en we verwachten circa 2000 internationale studenten. We

  rekenen er tevens op dat vele hogescholen en universiteiten uit

  Nederland zullen volgen.

  Tot slot is er een apart programma voor startups. Wijsmuller:

  Voor startups is Campus Party regelrecht een geweldige

  playground. Er is een apart programma dat hen helpt naar

  hun volgende stap in groei. Alle partijen die relevant zijn voor

  startups, zoals corporates, investeerders, overheden en talent,

  zijn hierbij aanwezig en betrokken.

  Al met al is Campus Party meer dan een event: Campus Party

  is een community. Want niet alleen in Utrecht vindt Campus

  Party plaats, maar over de hele wereld. Er zijn reeds 400.000

  campuseros actief die ook online samenwerken. Zij zijn fans van

  technologie en bedrijvigheid voor een gezonde toekomst. En

  dit is de toekomst, zonder jonge mensen kunnen we de banen

  in tech ook niet vervullen en gaan we als land achterlopen.

  Dat drijft me om van Campus Party een succes te maken! Dit

  mogen we niet laten lopen als land en als regio.

  Genteresseerd om deel te nemen? Elke derde donderdag

  van de maand vindt het Campus Party Caf plaats. Hier kunt

  u kennismaken met het event. Voor meer informatie over o.a.

  partnerships kunt u contact opnemen met Roderick Wijsmuller,

  via [email protected] en http://nl.campus-party.org.

  Van 25 tot en met 29 mei 2016 vindt Campus Party plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Het grootste technologiefestival waar alles rondom techniek,

  innovatie, creativiteit, wetenschap, internet en ondernemen samenkomt in een vijfdaags, 24/7 evenement. Roderick Wijsmuller van Campus Party: Vijf

  dagen lang in een levendige internationale omgeving die je zou kunnen beschrijven als de Lowlands voor business en tech.

 • Blikvangers Slim

  In het Nederlandse onderwijssysteem wordt

  niet iedereen goed bediend, vonden de

  oprichters van ITvitae. Medeoprichter van

  ITvitae Peter van Hofweegen: Dat kan

  anders. ITvitae is een IT-vakschool voor

  mensen met autisme op HBO+ niveau.

  Ze bieden onderwijs aan slimme en

  talentvolle mensen die toch een afstand

  tot de arbeidsmarkt hebben, veelal door

  schooluitval. Er zijn trajecten voor developers,

  hackers, remote beheerders en software

  testers. Het Nederlandse bedrijfsleven staat

  te springen om goed opgeleid personeel,

  maar deze getalenteerde groep zit thuis.

  Daar kunnen we wat aan doen. De

  jongeren staan dan ook in de rij om via de

  sociale onderneming aan de slag te gaan.

  Ze hebben wel de kennis, maar niet de

  diplomas. Omdat ze vaak moeite hebben

  met sociale vaardigheden, lukt het niet om

  een passende baan te vinden. Wij geven in

  onze opleiding daarom extra aandacht aan

  die soft skills en begeleiden echt naar de baan

  toe. De uitzichtloze situatie van een grote

  groep heeft zo weer toekomst gekregen.

  Een van de weinige datacenters in de

  provincie en ook nog eens klimaatneutraal:

  Switch Datacenters maakt duidelijk dat naast

  efficiency ook duurzaamheid van groot

  belang is. De toonaangevende aanbieder van

  hoogwaardige netwerk-neutrale datacenters

  heeft zijn capaciteit onlangs uitgebreid met

  de aankoop van het voormalige ABN Amro

  datacenter in Woerden. De nieuwe locatie

  fungeert tevens als twin datacenter voor het

  bestaande datacenter in Amsterdam. Net als

  de locatie in Amsterdam Zuidoost beschikt de

  vestiging Woerden over robuuste technieken

  voor gegarandeerde stroom, beveiliging en

  connectiviteit. De overname van dit Tier3+

  gebouwde datacenter is een belangrijke

  aanvulling op het productaanbod van Switch

  Datacenters dat toegespitst is op de grotere

  cloud-omgevingen en klanten die behoefte

  hebben aan twin datacenter oplossingen,

  aldus Robin Lim van Switch Datacenters.

  Partijen die de expertise of benodigde

  software niet hebben om nuttige informatie

  uit data te halen, kunnen terecht bij

  Datagraver. Wij willen de wereld van data

  toegankelijk maken voor organisaties die het

  anders niet zouden kunnen, aldus Stephan

  Okhuijsen. Met name kleinere bedrijven of

  belangenorganisaties kunnen zo op een

  laagdrempelige en betaalbare manier data-

  analyses en begrijpelijke presentaties laten

  uitvoeren. In 2014 gestart als onderdeel

  van IT-dienstverlener Itude helpt Datagraver

  met het leveren van relevante context en

  analyses. Big data echt dichterbij brengen.

  Okhuijsen is niet het type dataverwerker

  dat in een hoekje zit te analyseren. Actief

  gebruik maken van social media-kanalen

  en de interactie aangaan is daar een groot

  onderdeel van. De kracht van social media

  helpt om gemaakte analyses te laten landen

  over heel de wereld.

  ITVITAE

  SWITCH

  DATAGRAVER

  slim

  20

  Doorgaan waar anderen het laten afweten

  WWW.ITVITAE.NL

  Klimaatneutraal datacenter

  Data opgraven en dichtbij brengen

  WWW.SWITCHDATACENTERS.COM

  WWW.DATAGRAVER.COM

 • De student vanvandaag is dezorg van morgen

  21

  De zorg verandert, nieuwe (technologische) innovaties doen hun

  intrede. Tegelijkertijd moeten we met minder financile

  middelen en menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven

  bieden. Dat vergt een andere kijk op zorg en ondersteuning, ook

  als het gaat om de zorgprofessional van de toekomst. Welke

  competenties hebben zij nodig? Hoe komen de opleidingen van

  toekomstbestendige professionals eruit te zien? De transitie van

  de zorg vraagt om transitie in het onderwijs. Daarom is er nu

  Zorgpact Midden Nederland.

  Nieuwe lesmethodieken

  Curricula verzorgende, verpleegkundigen

  (mbo en hbo) & scholing van professionals

  Leerwerkplaatsen & leerwerkbedrijven

  Zelfmanagement

  Ontwikkeling onderwijs gericht op

  zorg & technologie op mbo en hbo niveau

  Betekenisvol gebruik van ICT

  applicaties door zorgverleners

  Living Lab zorgappartementen-

  complex Vathorst

  Zorg & Technologie Inge Schwartz

  domeinmanager Human Capital Agenda06 34 55 09 [email protected]

  Sinds de lancering van Zorgpact Midden Nederland

  ontvingen we al verschillende aanmeldingen van nieuwe

  initiatieven uit de markt. Ziet u kansen om aan te sluiten

  bij het Zorgpact Midden Nederland? Of wilt u meedenken

  over nieuwe initiatieven? Neem contact op!

  In het Zorgpact Midden Nederland werken de gemeente Utrecht,

  gemeente Amersfoort, Careyn, Utrechtzorg, Hogeschool Utrecht, UMC

  Utrecht, Ucreate, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort

  en de Economic Board Utrecht samen om de competenties van de

  zorgprofessionals van de toekomst te vergroten. Dit regionale zorgpact

  is genitieerd vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Gezond en sluit

  aan op het landelijke zorgpact. Annette de Groot (directeur Utrechtzorg

  en trekker HCA Gezond): Deze regio loopt voorop omdat de EBU dit

  onderwerp al op de agenda had staan voordat de zorgpactbeweging op

  gang kwam. Er is veel belangstelling om aan te sluiten bij het zorgpact.

  ZELFMANAGEMENT EN ZORG & TECHNOLOGIE

  Het Zorgpact Midden Nederland start op dit moment met zes initiatieven,

  binnen de themas Zelfmanagement en Zorg & Technologie, zoals ook te

  zien is in figuur 2. Zelfmanagement in de zorg is nodig voor een betere en

  efficintere zorg met de regie in handen van de patint. Van professionals

  vraagt zelfmanagement om een andere vorm van ondersteuning. De

  Groot licht dit toe: We moeten anders naar clinten gaan kijken. De focus

  moet liggen op wat mensen wl kunnen. De ondersteuning verschuift

  van uitvoering naar regievoering. Van zorgen voor naar zorgen dat.

  Hoe kunnen we zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn?

  Binnen de zes initiatieven worden onder meer leerwerkplaatsen en

  nieuwe lesmethoden ontwikkeld en raken zorgverleners meer vertrouwd

  met nieuwe (ICT) technieken in de zorg. Door de student van vandaag op

  te leiden voor de zorg van morgen, draagt Zorgpact Midden Nederland bij

  aan Utrecht als modelregio voor zelfmanagement.

  LIVING LAB VATHORST

  Een van de initiatieven is de oprichting van het Living Lab in Vathorst, een

  initiatief van QuoVadis en Unica Installatietechniek. Het Gezondheids-

  zorgcollege van ROC Midden Nederland, Stichting Sprank, Accolade zorggroep

  en het Landelijke Coperatie Trefpunt AAD zijn enthousiast aangehaakt. In

  het Living Lab worden studenten van mbo- en hbo-instellingen opgeleid in

  het nieuwe denken: de patint meer zien als partner. Hij is de expert van zijn

  dagelijks leven en de zorgverlener ondersteunt dit. Mieke Hollander (directeur

  innovatie en co-creatie, ROC Midden Nederland) licht dit toe: Hiermee leren

  we studenten om te denken in termen van welzijn en welbevinden, in plaats

  van in zorgvragen. Ons doel is om in appartementencomplex Buitengewoon

  Zorgsaam een appartement zo in te richten dat we er studenten kunnen

  opleiden, hen kunnen inzetten om bewoners te ondersteunen en wijkgericht

  te laten werken. Tegelijkertijd kunnen we hiermee een showroom bieden aan

  ouderen en kwetsbare doelgroepen die langer thuis willen blijven wonen,

  zodat ze kunnen zien hoe ze met bepaalde technische aanpassingen,

  ICT toepassingen en zelfmanagement langer zelfstandig thuis kunnen

  blijven wonen. Op 1 maart worden de appartementen van het Living Lab

  opgeleverd. In het nieuwe schooljaar start het initiatief voor de studenten.

  Figuur 2: Human Capital AgendaBinnen de thema's Zelfmanagement en Zorg & Technologiegaan we aan de slag met zes concrete initiatieven:

  Human Capital Agenda

 • Utrecht: Inspiring people,inspiring talent

  Internationaal talent geeft de innovatieve en economische positie van de provincie Utrecht een extra boost. Door buitenlandse kenniswerkers, studenten en ondernemers in de regio te inspireren en faciliteren, wordt het voor bedrijven makkelijker om hoogopgeleide, internationale medewerkers te vinden en aan zich te binden.

  Op 18 november ging de International Talent

  Community Utrecht (ITCU) van start, met als

  doel internationaal talent aan te trekken en

  te behouden voor de provincie Utrecht. Dat

  talent is hard nodig. Veel bedrijven in de re-

  gio hebben moeite met het vinden van goed

  opgeleide medewerkers er is vooral een

  tekort aan technisch specialisten en ICT'ers.

  WARM WELKOM VOOR INTERNATIONAAL TALENTDe activiteiten binnen ITCU stellen de Eco-

  nomic Board Utrecht (EBU) en haar strate-

  gische partners in staat de Utrechtse regio

  nationaal en internationaal te profileren als

  regio waar internationaal talent zich graag

  vestigt en snel thuis voelt. Internationaal ta-

  lent bestaat naast de kenniswerker en de in-

  ternationale student in steeds grotere mate

  ook uit free movers. Deze groep bestaat

  uit jonge zelfstandigen. Zij zijn aantrekkelijk

  voor de provincie Utrecht, omdat zij bedrij-

  ven oprichten en daarmee werkgelegenheid

  creren.

  "Wil je al deze talenten en hun familiele-

  den aan de regio binden, dan moet je ze

  een warm welkom geven en alle faciliteiten

  bieden om hier op sociaal en economisch

  gebied zo goed mogelijk te integreren" zegt

  kwartiermaker Ron Stoop. Hij stelt namens

  de EBU een businessplan op waarmee inter-

  nationaal talent aan de provincie kan worden

  gebonden. Een warm welkom, meertalige

  digitale informatievoorziening, goede gen-

  tegreerde services, sociale activiteiten en het

  creren van een internationale community in

  Utrecht zorgen ervoor dat internationale ta-

  lenten zich thuis voelen en in eigen land am-

  bassadeur worden voor de Utrechtse regio.

  Stoop heeft al een flink aantal strategische

  partners bij de ITCU weten te betrekken,

  waaronder de gemeente Utrecht, de provin-

  cie Utrecht, de Universiteit Utrecht, Interna-

  tional School Utrecht, Utrecht Science Park,

  SKF en Rabobank Nederland.

  LEARNING CULTUREToen haar man een baan kreeg aangeboden

  in Amsterdam, verhuisde Angela Benjafield

  uit Zuid-Afrika met haar gezin met hem mee.

  Utrecht werd hun woonplaats, mede op

  aanraden van vrienden, vanwege de goede

  bereikbaarheid met Amsterdam en vanwe-

  ge de schaal en de atmosfeer. Momenteel

  werkt ze zelf in het admissions team op de

  International School Utrecht, waarbij ze on-

  dersteuning biedt bij de toelating en verwel-

  koming van nieuwe families. We genieten

  enorm van de Utrecht-experience en heb-

  ben geen enkel plan om te verhuizen. Als ik

  terugkijk op onze socialisatie- en integratie-

  periode ben ik van mening dat het spreken

  van de taal het allerbelangrijkste is. Dit gaat

  verder dan het correct uitspreken van de taal.

  Het gaat om learning culture, de nuances en

  Nederlandse gedragsregels begrijpen. Vooral

  in dit laatste hebben nieuwkomers begelei-

  ding nodig van natives. Een introductiepro-

  gramma van ITCU is dan ook een uitkomst.

  Een ander initiatief binnen ITCU is de

  expatcenter-procedure. Hier kunnen in-

  ter-nationals terecht voor verblijfsdocu-

  menten, een BSN-nummer en alle overige

  relevante informatie over werken, wonen

  en leven in de regio Utrecht. Dit wordt nu al

  in het Utrechtse stadskantoor aangeboden.

  Het doel van het initiatief is om uiteinde-

  lijk alle gemeenten in de provincie Utrecht

  aan te laten sluiten. Zo wordt het voor alle

  nieuwkomers in de provincie Utrecht mo-

  gelijk gebruik te maken van de gecom-

  bineerde overheidsdienstverlening op

  het Expat Center Utrecht, ongeacht de ge-

  kozen vestigingsplaats.

  DE ITCU MAAKT ONS BETER VINDBAAR VOOR TALENTAlle activiteiten zijn er op gericht om in-

  ternationale medewerkers en hun part-

  ners en kinderen zich zo snel en zo goed

  mogelijk thuis te laten voelen in hun nieuwe

  omgeving. Zodat zij zich voor de volle 100%

  op hun werk kunnen richten, hier zo lang

  mogelijk willen blijven n, als een ambassa-

  deur van Utrecht, hun goede ervaringen de-

  len met talentvolle vrienden en bekenden in

  het eigen land. "Dat is heel belangrijk", legt

  Richard Kraan, boardlid Internationalisering

  van de EBU en partner van PWC, uit. "We

  kampen in de regio met 4000 banen die

  moeilijk ingevuld kunnen worden. Dit aantal

  Angela Benjafield op de internationale school Utrecht.

  Internationalisering

  22

 • internationalisering

  23

  zal de komende jaren sterk oplopen als we

  niets doen. Dat is natuurlijk geen optie. We

  zijn de meest competitieve en innovatieve

  regio van Nederland. Die positie willen we

  graag houden."

  Hannie Kroes is company director van SKF

  uit Nieuwegein, wereldleider op het gebied

  OOK PARTNER WORDEN?Werkgevers van talent,

  dienstverleners aan talent en

  organisatoren van sociale activiteiten

  voor talent en hun partners en

  kinderen kunnen nu partner worden

  van de ITCU. Ron Stoop legt namens

  de Economic Board Utrecht graag

  uit wat de toegevoegde waarde is

  voor uw organisatie. Bel of mail voor

  meer informatie.

  Deelnemende partners dragen bij aan de

  International Talent Community Utrecht.

  Samen zorgen we voor:

  Een meertalige digitale Utrecht portal

  met alle relevante informatie over

  het wonen en werken in de provincie

  Utrecht, waaronder een internationale

  vacaturesite.

  Een expatcenter-procedure voor de

  gentegreerde afhandeling van alle

  overheidsdienstverlening.

  Een talentprogramma gericht op de

  ontwikkeling en het vinden van talent

  in binnen- en buitenland met als

  doel nieuwkomers en afstuderende

  internationale studenten aan bedrijven en

  opdrachtgevers te koppelen.

  Een introductieprogramma voor

  internationaal talent en hun partners en

  kinderen dat, middels een rondleiding

  door de nieuwe woonplaats, een

  cultuurtraining, een talencursus en een

  spouses-program (voor de partner van

  het internationaal talent), nieuwkomers

  meer zelfvertrouwen biedt om in hun

  nieuwe omgeving een goede start te

  kunnen maken.

  Een socialisatieprogramma voor het

  opzetten en bijwonen van sociale

  activiteiten.

  Een welkomstprogramma waarin alle

  nieuwkomers welkom worden geheten

  door bestuurders, sporters en culturele

  iconen uit de Utrechtse regio.

  Ron Stoop06 28 37 05 [email protected]

  van lagers. Ze onderschrijft de woorden van

  Richard Kraan en benadrukt dat de groei van

  de talent community in de provincie Utrecht

  van groot belang is voor SKF. Kroes: "In ons

  bedrijf zijn 33 nationaliteiten aanwezig.

  Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe

  medewerkers, met name werktuigbouw-

  kundig ingenieurs. We hebben onlangs een

  Partnership Package gesloten met ITCU, zo-

  dat we in het netwerk zijn opgenomen en

  dus beter vindbaar zijn voor hoogopgeleide,

  internationale technici. We zijn blij dat deze

  mogelijkheid er is, het is voor ons erg be-

  langrijk om ons via Utrecht Portal te profile-

  ren als bedrijf waar internationaal talent met

  open armen wordt ontvangen."

  PARTNERSHIP BIEDT BEDRIJVEN VEEL VOORDELEN Bedrijven en kennisinstellingen genieten een

  economisch voordeel door de activiteiten

  van de ITCU, omdat werknemers sneller

  na sluiting van de arbeidsovereenkomst in

  Nederland aan het werk kunnen. Ook

  administratieve lasten dalen doordat (HR-)

  medewerkers werk uit handen wordt geno-

  men en er centraal ingekocht kan worden.

  Hiernaast is de ITCU interessant vanwege

  de internationale vacaturesite en de evene-

  menten gericht op matchmaking tussen

  werkgevers, opdrachtgevers en internatio-

  naal talent, de creatie van een netwerk van

  partners, de mogelijkheid van de ITCU als

  vraagbaak, begeleiding van arriverende en

  vertrekkende werknemers en vanwege de

  community. Stoop: "We hebben vier Partner-

  ship Packages samengesteld: Bronze, Silver,

  Gold en Diamond. De bundeling van alle

  activiteiten binnen deze pakketten stelt ons

  in staat om n centraal startpunt te verzor-

  gen voor internationaal talent, bedrijven en

  kennisinstellingen in iedere fase van orinta-

  tie en vestiging in de Utrechtse regio. Door-

  dat we deze activiteiten gezamenlijk organi-

  seren, zorgen we bovendien voor een lagere

  inkoopprijs. Interessant onderdeel van elk

  pakket is een eigen wereldwijde profilering

  van bedrijven op onze Utrecht Portal."

 • Gezondheidin eigen handen

  Aan tafel zitten Janneke Brink (UMC

  Utrecht, manager Zorg divisie Hersenen

  en voorzitter regiegroep Patintenportaal),

  Pieter Jeekel (directeur Zelfzorg

  Ondersteund) en Arian Visser (patint). In

  gesprek delen zij hun visie en ervaringen.

  Jeekel: Vanuit Zelfzorg Ondersteund

  richten wij ons op ondersteuning voor

  chronisch zieken door samen te werken

  met zorgverzekeraars, overheid en

  zorgpartners. We ondersteunen mensen

  op actieve wijze om het gezondste uit

  zichzelf te halen. Dat is het onderdeel

  van zelfmanagement waar wij ons voor

  inzetten.

  Brink: Zo zie ik het ook. De term

  zelfmanagement wordt overigens vooral

  achter de schermen gebruikt. Ik kan me

  voorstellen dat je je er als patint niet direct

  in herkent.

  Jeekel: Bovendien is zelfmanagement

  niet one size fits all. Daar ligt ook de

  moeilijkheid bij de inrichting van een

  generiek portaal voor iedereen.

  Brink: Dat klopt. Sinds februari bieden wij

  ons patintenportaal Mijn UMC Utrecht aan

  voor patinten van alle specialismen. Het is

  inderdaad een generiek, compleet portaal

  waarbinnen de patint al zijn medische

  informatie vindt en vragen kan stellen,

  maar de gebruiker bepaalt uiteindelijk zelf

  wat hij wil gebruiken.

  Jeekel: Het zou ook mooi zijn als het

  portaal zich automatisch aanpast aan

  de gebruiker. Een niet-roker hoeft

  bijvoorbeeld niet lastiggevallen te worden

  met een hulpaanbod om te stoppen met

  roken.

  24

  De EBU wil vanuit het domein Gezond samen met regionale partners bouwen aan een modelregio op het gebied van zelfmanagement. En van de uitingen van zelfmanagement is toegang tot de eigen medische informatie. In Get Connected 9 kwam eHealth-platform Pazio aan de orde. Nu bespreken we zelfmanagement aan de hand van Mijn UMC,

  het patintenportaal van UMC Utrecht.

  360oInterview

  Van links naar rechts: Arian Visser, Janneke Brink en Pieter Jeekel.

 • 25

  EEN ANDER GESPREK MET DE ARTSVisser: Vanwege mijn chronische

  aandoening kom ik al vanaf mijn 14e jaar

  met grote regelmaat in het ziekenhuis.

  Ik ben daardoor ook gewend om zelf

  regie te hebben. Mijn arts is voor mij een

  gesprekspartner. Dit past volgens mij

  precies bij waar het portaal voor bedoeld is.

  Brink: Jazeker. Het portaal kan patinten

  eerder en van meer informatie voorzien.

  De patint kan beter genformeerd zijn

  bij aanvang van het gesprek met de

  zorgverlener. Het is een xtra medium,

  het is dus niet zo dat de arts minder

  tijd vrijmaakt voor patinten omdat ze

  informatie ook online kunnen krijgen.

  Visser: Dat is de intentie. Maar ik begrijp

  dat die angst wel leeft onder patinten.

  Als iedereen het portaal gebruikt, is het

  een logische gedachte dat consulten

  ingekort worden om tijd te besparen.

  Terwijl gesprekken juist bedoeld zijn

  om duiding en nazorg te bieden.

  Jeekel: Ik denk dat het gesprek met de arts

  juist beter wordt. Interessanter. De patint

  is beter voorbereid en daarom een betere

  gesprekspartner voor de arts om samen tot

  een behandeling te komen. Daarnaast moet

  ieder platform ondersteunend blijven en

  geen doel worden.

  Visser: Dus het mag niet vervangend zijn?

  Brink: Soms kan het ook vervangend zijn.

  Maar alleen als dat voor beide partijen

  werkt. Met name voor chronische patinten

  kan gelden dat zij al zo bekend zijn met

  het bekijken en interpreteren van uitslagen

  van reguliere onderzoeken, dat ze geen

  behoefte hebben aan een toelichting.

  En als er toch nog een vraag is, kan er

  een e-consult worden gestuurd, maar

  een bezoek aan het ziekenhuis kan dan

  achterwege blijven.

  CULTUUROMSLAGVisser: Om hier een balans in te vinden,

  zie ik vooral een grote rol weggelegd voor

  de zorgverlener. De patint heeft over

  het algemeen vaak nog een traditionele,

  passieve houding: de arts is koning.

  Hoewel de nieuwe generatie mondiger

  is. Die zoekt online het antwoord voordat

  ze een arts bezoekt.

  Brink: Dus er is goede begeleiding nodig

  om met die regie om te kunnen gaan.

  Dat geven we onze zorgverleners ook

  mee. Het is belangrijk dat patinten van

  te voren genformeerd worden over de

  mogelijkheden van het portaal.

  Visser: Mee eens. Goede communicatie

  is cruciaal.

  Jeekel: Een gesprek met een beter

  genformeerde patint betekent veelal

  een cultuuromslag voor de zorgverlener.

  De inzet moet meer gericht zijn op gedrag

  in plaats van alleen de medische kant.

  Brink: Inderdaad. Maar de cultuuromslag

  vindt aan beide zijden plaats. Het maakt de

  patint meer eigenaar van zijn plan. Ik zou

  graag zien dat er een push & pull effect is:

  zorgverleners bieden het actief aan, maar

  patinten vragen er ook actief om.

  TWEEDELIJNS PORTAAL MIJN UMC OOK VOOR EERSTELIJNSZORG?Jeekel: Wij richten ons nu op een manier

  om binnen de eerstelijnszorg n platform

  te creren waar patinten niet alleen

  vragen kunnen stellen aan zorgverleners,

  maar ook aan partijen als verzekeraars

  en gemeenten. Daarvoor werken we ook

  samen met de EBU om partijen aan elkaar

  te verbinden en het wiel niet opnieuw uit te

  vinden. Ik zou onze platformideen graag

  eens naast het tweedelijns portaal Mijn

  UMC Utrecht leggen om te kijken of wij

  elkaar kunnen versterken.

  Brink: Interessant! Daar praat ik graag

  nog een keer over verder!

  Visser: In dat kader zouden

  patintenorganisaties ook interessant

  kunnen zijn om te kijken hoe je patinten

  kunt activeren om een platform

  optimaal te benutten.

  Brink: Er zal ook altijd een groep

  blijven die niet met een portaal wil

  werken, maar tot nu toe zien wij dat het

  gebruik van Mijn UMC Utrecht gestaag

  groeit. En het blijkt een katalysator

  te zijn voor procesverbetering: het

  verbetert de kwaliteit van verslagen en

  medicatieoverzichten omdat patinten

  meekijken en stimuleert onze organisatie

  om bereikbaar te zijn om vragen te

  beantwoorden.

  Jeekel: Dat is een heel mooi resultaat!

  En gaandeweg leer je altijd weer bij.

  Brink: We moeten in gesprek blijven met

  alle partijen en onszelf blijven ontwikkelen.

  En daar draagt een gesprek als dit zeker

  aan bij!

  360o interview

  Jelle van der Weijdedomeinmanager Gezond06 46 12 23 [email protected]

  Wilt u bijdragen aan de regio Utrecht

  als modelregio voor zelfmanage-

  ment? Neem dan contact op!

  Jaap Trappenburg is programmaleider van Uzelf; het regionaal

  programma voor zelfmanagement en een initiatief van UMC Utrecht,

  Hogeschool Utrecht en EBU. Volgens hem sluit het patintenportaal

  Mijn UMC goed aan op dit programma. Mijn UMC biedt een mooie

  portal om informatie snel en eenvoudig bij patinten te brengen. Dit

  past uitstekend bij het uitgangspunt van Uzelf: mensen meer regie

  leveren over hun eigen gezondheid, voor efficintere zorg. De stap

  waar we in het Utrechtse voor staan is om naar een digitale common

  ground te komen. Momenteel wordt in de regio daarvoor Pazio

  ingezet. Dat vraagt om samenwerking om een gemeenschappelijke

  infrastructuur voor patinten in de regio Utrecht neer te zetten. Als

  die samenwerking er is, kan de regio als modelregio dienen voor

  nationale en internationale samenwerkingen.

  REGIONAAL PROGRAMMA ZELFMANAGEMENT UZELF

 • 26

  research

  Werkgelegenheid groeit weer

  Tabel 1Ontwikkeling werkgelegenheid(t.o.v voorgaand jaar). Bron: PAR 2015

  Jaarlijkse groei arbeidsplaatsen

  Jaarlijkse groei vestigingen

  De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is voor het eerst sinds 2011 weer licht gegroeid. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal banen in 2015 met 0,4% toegenomen tot 675.000 arbeids-plaatsen. In totaal zijn er 2.800 arbeids-plaatsen bijgekomen.

  Binnen de provincie zijn er grote verschil-

  len. De gemeenten Leusden (11,1%), Rens-

  woude (4.2%) en Nieuwegein (1,9%) kenden

  de grootste relatieve stijging van het aantal

  werkzame personen. In dezelfde periode is

  het aantal banen relatief gezien het sterkst

  afgenomen in de gemeenten Woudenberg

  (-4,6%), de Bilt (-2,6%) en Baarn (-2,1%).

  AANHOUDENDE GROEI VESTIGINGEN

  Net als voorgaande jaren is het aantal vesti-

  gingen ook dit jaar weer gestaag gegroeid.

  In de periode 2014-2015 is het aantal ves-

  tigingen in de provincie Utrecht met 4,1%

  gestegen tot een totaal van 122.100 vesti-

  gingen. Het aantal eenpersoonsbedrijven is

  de afgelopen jaren flink toegenomen, met

  name in stedelijke gebieden. Het is daarom

  ook niet verwonderlijk dat het aantal vesti-

  gingen in periode 2014-2015 het sterkst is

  toegenomen in de steden Utrecht (4,9%) en

  Amersfoort (4,7%).

  GROEI- EN KRIMPSECTOREN

  De werkgelegenheidsontwikkeling naar sector

  laat een uiteenlopend beeld zien. In absolute

  aantallen zijn de meeste banen verloren ge-

  gaan in de sectoren Zorg en welzijn (-1.210),

  Bouwnijverheid (-1.210) en Transport (-840).

  De bouw- en zorgsector kampten in 2014

  ook al met forse krimp. In 2015 is de Utrecht-

  se werkgelegenheid in Zakelijke diensten het

  snelst gestegen, met 2.060 banen. Daarnaast is

  ook de werkgelegenheid in de Horeca (1.510)

  en Handel (1.360) flink toegenomen.

  GOED WERKENDE ARBEIDSMARKT BLIJFT OPGAVE

  Het vooruitzicht voor 2016 voor de provincie

  Utrecht is positief: ING Economisch Bureau

  verwacht een economische groei van 3,1%,

  ruim boven het nationaal gemiddelde van 2,5%.

  De werkloosheid zal dalen naar 5,5% (Neder-

  land: 6,5%). Toch schuilt in

  deze economische voor-

  spoed ook een knelpunt:

  2007 2009 2011 20132008 2010 2012 2014 2015

  -2,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  6,0%

  7,0%

  Tabel 2Ontwikkeling werkgelegenheid naarsector (arbeidsplaatsen). Bron: PAR 2015

  landbouwdelfstoffen500

  -500

  -1500

  -3250

  1000

  1250

  1500

  1750

  2000

  750

  250

  -250

  -750

  -1250

  -3000

  0

  -1000

  2014

  2015

  Handel Informatie encommunicatie

  Overheid

  Industrie,nutsbedrijven Transport

  Financileinstellingen

  Bouw-nijverheid

  Horeca Zakelijkediensten

  Onderwijs

  Overigediensten

  Zorg(Gezondheids-

  en welzijnszorg)

  het wordt steeds moeilijker om vacatu-

  res te vervullen. In oktober 2015 ston-

  den er 8.700 vacatures open, en dat

  aantal groeit. Een bovengemiddeld deel

  van deze vacatures blijkt onvervulbaar:

  zelfs in andere regios zijn onvoldoen-

  de gekwalificeerde medewerkers voor

  Utrechts werk te vinden. De kloof tus-

  sen de vraag naar hoger opgeleid per-

  soneel enerzijds, bijvoorbeeld in ICT, en

  het lager opgeleide aanbod anderzijds

  is d uitdaging voor de regionale ar-

  beidsmarkt.

  MEER INFORMATIE:

  research.economicboardutrecht.nl

 • 27

  agenda

  27

  Techniekpact on Tour: Shake up the mindset

  Get Connected: Utrecht steeds Slimmer!

  Campus Party

  10 maart 16

  21 april 16

  25 t/m 29 mei 16

  AGENDA

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/AGENDA

  Techniekpact on Tour komt naar de regio Utrecht. Maak kennis met

  succesvolle regionale samenwerkingen op het gebied van techniek

  in onderwijs en bedrijfsleven en laat u inspireren. Het thema van deze

  bijeenkomst is Shake up the mindset.

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/AGENDA

  Op 21 april volgt er een nieuwe Get Connected bijeenkomst. Centraal