Dm 20130911

of 24 /24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 11 SEPTEMBER 2013 WEEK 37 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode NOMINATIE ALERTINGSYSTEEM VOOR AWARD DOOR PETER HOUTEPEN Tijdens de onlangs gehouden kerncon- tactavond in Standdaarbuiten werd door de projectleider van de gemeente meege- deeld dat het project Timberwolfstraat 1 in Standdaarbuiten is beëindigd, omdat woningcorporatie Bernardus Wonen zich heeft terug getrokken. Er komt daardoor geen nieuwbouw waar de buurtsuper Jac Attent in gevestigd kan worden. Enige winkel De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, met name omdat de ‘buurt- super’ op de Markt in Standdaarbuiten de enige winkel voor dagelijkse bood- schappen in deze kern van Moerdijk is. In de aanpak van het totale centrum van Standdaarbuiten was op de plek van de oude school aan de Timberwolfstraat nieuwbouw voorzien waar de supermarkt naartoe zou kunnen verhuizen. Dat leek nodig om de supermarkt nog een kans te geven om te overleven. Bernardus Wonen ziet geen heil meer in dat plan en heeft zich terug getrokken. Leefbaarheid De PvdA-fractie wil van het college we- ten of de informatie zoals die door de projectleider van de gemeente op de kerncontactavond is verstrekt, klopt. “En zo ja, wat het college heeft gedaan en gaat doen om de supermarkt van een stille dood te redden. Jac Attent is van groot belang voor de leefbaarheid en aan- trekkelijkheid van Standdaarbuiten, nu en in de toekomst.” Verband De fractie legt ook een verband met het ondersteunen van de gemeente van plan- nen van de andere woningcorporatie, Brabantse Waard. “Het college heeft namelijk aan de ge- meenteraad aangekondigd dat er binnen- kort een voorstel komt om de rol van de gemeente te vergroten in een paar wo- ningbouwplannen van Brabantse Waard om die vlot te trekken.” De PvdA wil dat het college actie onder- neemt en met het bestuur van Bernardus Wonen gaat praten om een oplossing te vinden voor het probleem in Standdaar- buiten. Zorgen over toekomst buurtsuper Verhuizing naar oude school Timberwolfstraat Standdaarbuiten lijkt van de baan STANDDAARBUITEN - De PvdA-fractie in de gemeente Moerdijk maakt zich zorgen over de toekomst van de ‘buurtsuper’ in Standdaarbuiten. NOORDHOEK - Op zondag 15 september wordt in Noordhoek weer een Oldtimerrit gereden. Zoals andere jaren wordt weer gestart bij Eetcafé Noordhoek aan de St Jozefstraat 19. Iedereen die in het bezit is van een oldtimer kan deelnemen aan deze rit. Men kan inschrijven vanaf 10.00 uur. Na een kopje koffie is het de bedoe- ling dat er omstreeks 11.00 uur wordt ver- trokken. Bij terugkeer wordt gezorgd voor een drankje, een kleine prijsvraag en een loterij, zodat deelnemers ook nog met een leuk aandenken naar huis te keren. De or- ganisatie van de Oldtimerrit hoopt dat het weer meewerkt voor een geslaagde en gezellige dag. Dorpen Dijkenrit in Noordhoek ZEVENBERGEN - In een extra raadsverga- dering is Jaap Kamp donderdagavond be- noemd als wethouder voor het CDA in het college van Moerdijk. Jaap Kamp is sinds 2010 gemeenteraadslid van het CDA. Hij neemt de taken over van de onlangs ver- trokken wethouder Ada Grootenboer, die burgemeester van Goeree-Overflakkee is geworden en hier vorige week werd be- edigd. Kamps’ portefeuille bestaat uit Edu- catie, Industrie en Economie. Overigens is zijn vader Gerrit twintig jaar wethouder geweest in de toenmalige gemeente Ze- venbergen. De plek van Jaap Kamp in de gemeenteraad wordt overgenomen door Nienke Notenboom. Jaap Kamp benoemd tot wethouder STANDDAARBUITEN - Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering in een deel van het centrum van Standdaarbuiten aan groot onderhoud toe is. De werkzaamheden hiertoe worden ge- combineerd met het onderhoud van de bestrating. De Markt en de straten rondom de kerk in Standdaarbuiten worden daarbij opnieuw ingericht om deze een fraaiere uitstraling te bezorgen. Tijdens een infor- matieavond op woensdag 18 september kunnen inwoners van Standdaarbuiten meedenken over deze nieuwe inrichting. Belangstellenden voor deze avond kun- nen zich aanmelden via: www.moerdijk.nl/ marktstanddaarbuiten. Herinrichting Markt Standdaarbuiten ZEVENBERGEN - De eerste inbraakvrije periode in de gemeente Moerdijk in week 34 - de week van 19 tot en met 25 augus- tus - waarover we op 4 september melding maakten in de Bode, was blijkbaar toch niet helemaal inbraakvrij. Vorige week werd de redactie gebeld door een inwo- ner van de wijk Lindonk in Zevenbergen, met de mededeling dat in de betreffende week bij hem een fiets was gestolen. “Een fiets van 2200 euro”, aldus de gedupeerde. “Dat noem ik dan niet eens een kleine in- braak.” Gebleken is onlangs dat het aantal woninginbraken in de gemeente Moerdijk in 2013 enorm is toegenomen in vergelij- king met het jaar ervoor. Toch niet helemaal inbraakvrije week ZEVENBERGEN - De voorbereidingen voor de bouw van elf appartementen met par- keren op eigen terrein aan de Stations- straat 35-39 in Zevenbergen kan van start gaan. Na een uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding van dit project door Bra- bantse Waard en gemeente Moerdijk is het bestemmingsplan onherroepelijk ge- worden en daarmee definitief. Wethouder Cors Punt: “Dit is een mooie ontwikkeling, zeker in deze tijd. Naar verwachting kan de bouw van start gaan in het eerste kwartaal van 2014.” De architectuur van de apparte- menten gaat aansluiten op de karakteris- tieke uitstraling van de woningen in deze bijzondere straat. Groen licht voor bouw appartementen ZEVENBERGEN - De komende tijd houdt de gemeente Moerdijk in samenwerking met de politie, Surplus Welzijn en woon- consulenten en bijbehorende woningcor- poratie, bijeenkomsten voor het oprichten van buurtpreventieteams. De eerste bij- eenkomsten vinden plaats in Fijnaart en in Zevenbergen in de wijken Krooswijk en Lindonk. Voor deze locaties is gekozen om- dat hier de meeste woninginbraken heb- ben plaatsgevonden de afgelopen periode. Wie meer wil doen voor de wijk of de buurt en bij wil dragen aan een veilige woon- en leefomgeving kan contact opnemen met Cees Buijs of Renske Nuijten via telefoon 14 0168 of per e-mail: [email protected] Plan van aanpak buurtpreventie ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het organiserende koor Cantzoni beet zondagmiddag het spits af van de 18e braderie in Zevenbergschen Hoek. Op het centrale plein midden in het dorp stond een grote verscheidenheid aan kramen opgesteld. In het begin van de middag was het nog niet zo druk, maar na een uurtje begon het flink aan te lopen. Vooral de neringdoenden die iets te eten verkochten, deden goede zaken. Bijna iedereen ging na afloop wel met enkele doosjes aardbeien naar huis. FOTO TIES STEEHOUWER ZEVENBERGEN - De politie waarschuwt iedereen om alert te zijn op zakkenrol- lers. Deze criminelen slaan vooral toe in drukke winkelstraten, op de markt, tijdens een concert, in de bioscoop of in een druk bezocht café. De politie geeft tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Zo is het verstandig de tas met schouderriem om schouder en hals te hangen en geld weg te stoppen. Ook is het aan te raden om geen grote opvallende portemonnee te gebruiken en de tas met de klep/sluiting naar uw lichaam te keren. Wie slachtoffer wordt van zakkenrollers, kan voor het doen van aangifte doen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Politie waarschuwt voor zakkenrollers STICHTING DE OUDE MOLEN WINT CULTUURPRIJS ZEVENBERGEN - De rechtbank Zeeland- West-Brabant opent komende zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur haar locatie in Breda voor het publiek. De Rechtbank Breda is gevestigd aan de Sluissingel 20 in Breda. De open dagen van de rechtbank vinden plaats in het kader van de Week van de Rechtspraak, waarin rechtbanken door heel Nederland met allerlei activi- teiten hun deuren openen voor publiek. Tijdens de open dag kunnen belangstellen- den onder meer een kanton- of strafzitting bijwonen, zelf hun mening geven over een rechtszaak, een kijkje nemen in het cellen- complex of eens plaatsnemen in een ‘boe- venbusje’. Ook is er een informatiemarkt. Open dag rechtbank West-Brabant ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zaterdag 14 september wordt er voor de 30e keer een Agro-dag georganiseerd in Ze- venbergschen Hoek, ditmaal aan de Vlijt. Een gezellige dag met veel bezienswaardigheden voor jong en oud. Het organiserend comité wil dan ook iedereen uitnodigen om een bezoek te brengen aan de Agro-dag. ’s Morgens zullen in alle vroegte de ploegers uit heel Brabant arriveren om zich op te maken voor de wedstrijd. Na de inschrijving krijgen ze een paar uur de tijd om te oefenen. Dit is noodzakelijk om de ploeg op de juiste manier af te stellen. De deelnemende mechanisatiebedrijven zullen ‘s morgens de meegenomen tractoren en machines ter presentatie plaatsen op de aangewezen standruimte. Rond het middaguur zal de ploegwedstrijd officieel starten. De ploegers krijgen uitleg en instructies over de wedstrijd. De Agro-dag is een kwalificatiewedstrijd om deel te nemen aan het NK ploegen. Er wordt dan ook op het scherpst van de sneden gestreden om de ereplaatsen. ’s Middags vindt er tevens een mechanisatiebeurs plaats, waarbij een aantal mechanisatiebedrijven uit de regio West-Brabant een greep uit het assortiment tonen. De ontwikkelingen op het gebied van tractoren en landbouwmachines gaan enorm snel en dit is een goede gelegenheid om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. Doorlopend kunt u genieten van de Trekkersprint, Trekkerbehendigheid en “oud Hollands” keienslepen in wedstrijdverband. Ook staan er stationaire motoren en oldtimer tractoren voor u opgesteld en wordt er op authentieke wijze met paard geploegd. Rond de tent kunnen de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd volgen. Voorde kinderen staat er een springkussen klaar, dus gegarandeerd speelplezier. Vroeg in de avond vindt de prijsuitreiking plaats en tot in de late uurtjes kan er nog doorgefeest worden met de Top feestband Elvix & The Teddybears. De toegang en het parkeren is gratis en belangstellenden zijn de gehele dag van harte welkom. Agrodag Zevenbergschen Hoek

description

 

Transcript of Dm 20130911

Page 1: Dm 20130911

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE11 SEPTEMBER 2013WEEK 37

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

NOMINATIE ALERTINGSYSTEEM

VOOR AWARD

DOOR PETER HOUTEPEN

Tijdens de onlangs gehouden kerncon-tactavond in Standdaarbuiten werd door de projectleider van de gemeente meege-deeld dat het project Timberwolfstraat 1 in Standdaarbuiten is beëindigd, omdat woningcorporatie Bernardus Wonen zich heeft terug getrokken. Er komt daardoor geen nieuwbouw waar de buurtsuper Jac Attent in gevestigd kan worden.

Enige winkelDe PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, met name omdat de ‘buurt-super’ op de Markt in Standdaarbuiten de enige winkel voor dagelijkse bood-schappen in deze kern van Moerdijk is.

In de aanpak van het totale centrum van Standdaarbuiten was op de plek van de oude school aan de Timberwolfstraat nieuwbouw voorzien waar de supermarkt naartoe zou kunnen verhuizen. Dat leek nodig om de supermarkt nog een kans te geven om te overleven. Bernardus Wonen ziet geen heil meer in dat plan en heeft zich terug getrokken.

LeefbaarheidDe PvdA-fractie wil van het college we-ten of de informatie zoals die door de projectleider van de gemeente op de kerncontactavond is verstrekt, klopt. “En zo ja, wat het college heeft gedaan en gaat doen om de supermarkt van een stille dood te redden. Jac Attent is van groot belang voor de leefbaarheid en aan-

trekkelijkheid van Standdaarbuiten, nu en in de toekomst.”

VerbandDe fractie legt ook een verband met het ondersteunen van de gemeente van plan-nen van de andere woningcorporatie, Brabantse Waard. “Het college heeft namelijk aan de ge-meenteraad aangekondigd dat er binnen-kort een voorstel komt om de rol van de gemeente te vergroten in een paar wo-ningbouwplannen van Brabantse Waard om die vlot te trekken.” De PvdA wil dat het college actie onder-neemt en met het bestuur van Bernardus Wonen gaat praten om een oplossing te vinden voor het probleem in Standdaar-buiten.

Zorgen over toekomst buurtsuperVerhuiz ing naar oude school Timberwolfstraat Standdaarbui ten l i jkt van de baan

STANDDAARBUITEN - De PvdA-fractie in de gemeente Moerdijk maakt zich zorgen over de toekomst van de ‘buurtsuper’ in Standdaarbuiten.

NOORDHOEK - Op zondag 15 september wordt in Noordhoek weer een Oldtimerrit gereden. Zoals andere jaren wordt weer gestart bij Eetcafé Noordhoek aan de St Jozefstraat 19. Iedereen die in het bezit is van een oldtimer kan deelnemen aan deze rit. Men kan inschrijven vanaf 10.00 uur. Na een kopje koffi e is het de bedoe-ling dat er omstreeks 11.00 uur wordt ver-trokken. Bij terugkeer wordt gezorgd voor een drankje, een kleine prijsvraag en een loterij, zodat deelnemers ook nog met een leuk aandenken naar huis te keren. De or-ganisatie van de Oldtimerrit hoopt dat het weer meewerkt voor een geslaagde en gezellige dag.

Dorpen Dijkenrit in Noordhoek

ZEVENBERGEN - In een extra raadsverga-dering is Jaap Kamp donderdagavond be-noemd als wethouder voor het CDA in het college van Moerdijk. Jaap Kamp is sinds 2010 gemeenteraadslid van het CDA. Hij neemt de taken over van de onlangs ver-trokken wethouder Ada Grootenboer, die burgemeester van Goeree-Overfl akkee is geworden en hier vorige week werd be-edigd. Kamps’ portefeuille bestaat uit Edu-catie, Industrie en Economie. Overigens is zijn vader Gerrit twintig jaar wethouder geweest in de toenmalige gemeente Ze-venbergen. De plek van Jaap Kamp in de gemeenteraad wordt overgenomen door Nienke Notenboom.

Jaap Kamp benoemd tot wethouder

STANDDAARBUITEN - Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering in een deel van het centrum van Standdaarbuiten aan groot onderhoud toe is.De werkzaamheden hiertoe worden ge-combineerd met het onderhoud van de bestrating. De Markt en de straten rondom de kerk in Standdaarbuiten worden daarbij opnieuw ingericht om deze een fraaiere uitstraling te bezorgen. Tijdens een infor-matieavond op woensdag 18 september kunnen inwoners van Standdaarbuiten meedenken over deze nieuwe inrichting. Belangstellenden voor deze avond kun-nen zich aanmelden via: www.moerdijk.nl/marktstanddaarbuiten.

Herinrichting Markt Standdaarbuiten

ZEVENBERGEN - De eerste inbraakvrije periode in de gemeente Moerdijk in week 34 - de week van 19 tot en met 25 augus-tus - waarover we op 4 september melding maakten in de Bode, was blijkbaar toch niet helemaal inbraakvrij. Vorige week werd de redactie gebeld door een inwo-ner van de wijk Lindonk in Zevenbergen, met de mededeling dat in de betreffende week bij hem een fi ets was gestolen. “Een fi ets van 2200 euro”, aldus de gedupeerde. “Dat noem ik dan niet eens een kleine in-braak.” Gebleken is onlangs dat het aantal woninginbraken in de gemeente Moerdijk in 2013 enorm is toegenomen in vergelij-king met het jaar ervoor.

Toch niet helemaal inbraakvrije week

ZEVENBERGEN - De voorbereidingen voor de bouw van elf appartementen met par-keren op eigen terrein aan de Stations-straat 35-39 in Zevenbergen kan van start gaan. Na een uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding van dit project door Bra-bantse Waard en gemeente Moerdijk is het bestemmingsplan onherroepelijk ge-worden en daarmee defi nitief. Wethouder Cors Punt: “Dit is een mooie ontwikkeling, zeker in deze tijd. Naar verwachting kan de bouw van start gaan in het eerste kwartaal van 2014.” De architectuur van de apparte-menten gaat aansluiten op de karakteris-tieke uitstraling van de woningen in deze bijzondere straat.

Groen licht voor bouw appartementen

ZEVENBERGEN - De komende tijd houdt de gemeente Moerdijk in samenwerking met de politie, Surplus Welzijn en woon-consulenten en bijbehorende woningcor-poratie, bijeenkomsten voor het oprichten van buurtpreventieteams. De eerste bij-eenkomsten vinden plaats in Fijnaart en in Zevenbergen in de wijken Krooswijk en Lindonk. Voor deze locaties is gekozen om-dat hier de meeste woninginbraken heb-ben plaatsgevonden de afgelopen periode. Wie meer wil doen voor de wijk of de buurt en bij wil dragen aan een veilige woon- en leefomgeving kan contact opnemen met Cees Buijs of Renske Nuijten via telefoon 14 0168 of per e-mail: [email protected]

Plan van aanpak buurtpreventie

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het organiserende koor Cantzoni beet zondagmiddag het spits af van de 18e braderie in Zevenbergschen Hoek. Op het centrale plein midden in het dorp stond een grote verscheidenheid aan kramen opgesteld. In het begin van de middag was het nog niet zo druk, maar na een uurtje begon het flink aan te lopen. Vooral de neringdoenden die iets te eten verkochten, deden goede zaken. Bijna iedereen ging na afloop wel met enkele doosjes aardbeien naar huis. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - De politie waarschuwt iedereen om alert te zijn op zakkenrol-lers. Deze criminelen slaan vooral toe in drukke winkelstraten, op de markt, tijdens een concert, in de bioscoop of in een druk bezocht café. De politie geeft tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Zo is het verstandig de tas met schouderriem om schouder en hals te hangen en geld weg te stoppen. Ook is het aan te raden om geen grote opvallende portemonnee te gebruiken en de tas met de klep/sluiting naar uw lichaam te keren. Wie slachtoffer wordt van zakkenrollers, kan voor het doen van aangifte doen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Politie waarschuwtvoor zakkenrollers

STICHTING DE OUDE MOLEN

WINT CULTUURPRIJS

ZEVENBERGEN - De rechtbank Zeeland-West-Brabant opent komende zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur haar locatie in Breda voor het publiek. De Rechtbank Breda is gevestigd aan de Sluissingel 20 in Breda. De open dagen van de rechtbank vinden plaats in het kader van de Week van de Rechtspraak, waarin rechtbanken door heel Nederland met allerlei activi-teiten hun deuren openen voor publiek. Tijdens de open dag kunnen belangstellen-den onder meer een kanton- of strafzitting bijwonen, zelf hun mening geven over een rechtszaak, een kijkje nemen in het cellen-complex of eens plaatsnemen in een ‘boe-venbusje’. Ook is er een informatiemarkt.

Open dag rechtbank West-Brabant

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zaterdag 14 september wordt er voor de 30e keer een Agro-dag georganiseerd in Ze-venbergschen Hoek, ditmaal aan de Vlijt. Een gezellige dag met veel bezienswaardigheden voor jong en oud. Het organiserend comité wil dan ook iedereen uitnodigen om een bezoek te brengen aan de Agro-dag.

’s Morgens zullen in alle vroegte de ploegers uit heel Brabant arriveren om zich op te maken voor de wedstrijd. Na de inschrijving krijgen ze een paar uur de tijd om te oefenen. Dit is noodzakelijk om de ploeg op de juiste manier af te stellen. De deelnemende mechanisatiebedrijven zullen ‘s morgens de meegenomen tractoren en machines ter presentatie plaatsen op de aangewezen standruimte. Rond het middaguur zal de ploegwedstrijd offi cieel starten. De ploegers krijgen uitleg en instructies over de wedstrijd. De Agro-dag is een kwalifi catiewedstrijd om deel te nemen aan het NK ploegen. Er wordt dan ook op het scherpst van de sneden gestreden om de ereplaatsen.’s Middags vindt er tevens een mechanisatiebeurs plaats, waarbij een aantal mechanisatiebedrijven uit de regio West-Brabant een greep uit het assortiment tonen. De ontwikkelingen op het gebied van tractoren en landbouwmachines gaan enorm snel en dit is een goede gelegenheid om kennis te nemen van deze ontwikkelingen.Doorlopend kunt u genieten van de Trekkersprint, Trekkerbehendigheid en “oud Hollands” keienslepen in wedstrijdverband. Ook staan er stationaire motoren en oldtimer tractoren voor u opgesteld en wordt er op authentieke wijze met paard geploegd.Rond de tent kunnen de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd volgen. Voorde kinderen staat er een springkussen klaar, dus gegarandeerd speelplezier.Vroeg in de avond vindt de prijsuitreiking plaats en tot in de late uurtjes kan er nog doorgefeest worden met de Top feestband Elvix & The Teddybears. De toegang en het parkeren is gratis en belangstellenden zijn de gehele dag van harte welkom.

Agrodag Zevenbergschen Hoek

Page 2: Dm 20130911

Wij openen donderdag 12 september onze deuren. Dat vieren we graag samen met u met veel voordeel tijdens onze openingsactieweken van 12 t/m 27 september!

Stel uw wens voorop.Vermelde aanbiedingen zijn geldig tijdens de openingsactieweken van 12 t/m 27 september 2013. * Niet geldig in combinatie. ** Uitgezonderd hooglaag-carrier, geldt voor de laagst geprijsde bodem.

Campagneweg 1 ZevenbergenTelefoon 0168 330 331

Soms bent u met een beetje hulp al enorm geholpen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat u zo comfortabel mogelijk kunt wonen en mobiel blijft. Bezoek onze 500m2 showroom en uniek indoor oefenplein of bel ons voor een persoonlijke afspraak. Stel gerust uw vraag. We helpen u graag! Openingstijden: ma t/m vr 09.30 - 18.00 uur. Zaterdag op afspraak.

Alles op gebied van mobiliteit en wooncomfort onder één dak. Nu ook in Zevenbergen!

10%korting

Op wandsteunen uit de Cavere-lijn

van Normbau

Gratis2 jaar wa

verzekering Bij aankoop van

een scootmobiel*

Gratisscooterpack

t.w.v. € 189,— bij aankoop van een

scootmobiel*

Gratisadapter Bij aankoop van een Omronbloeddrukmeter

Gratis tas Bij aankoop van een Let’s Go Out

rollator

Gratis 2ebedbodem Bij aankoop vaneen Deron twee-persoonsbed**

20%korting

Op een accessoire bij aankoop van een

relaxfauteuilOp 12 en 13

september voor iedere bezoeker koffie met een

traktatie en leuke attentie!

Page 3: Dm 20130911

ACTUALITEIT

DOOR TIES STEEHOUWER

Uit het juryrapport: ‘Stichting De Oude Mo-len heeft met de restauratie van de bak-stenen windkorenmolen in Oudemolen een prestatie van formaat geleverd. De molen is onderdeel van de agrarische geschiede-nis van de Brabantse Noordwesthoek en is een karakteristiek bouwwerk in het uitge-strekte polderlandschap.

De voltooiing van de restauratie was het begin van vele activiteiten in en om de mo-len. Enthousiaste vrijwilligers verzorgen onderhoud, informatie en activiteiten zoals de Molendag, het Art Festival, molenaars-examens, trouwlocatie, ontvangst van groepen en educatie voor kinderen. Het vers gemalen meel is zeer in trek. Naast een prachtig gebouw is de molen daardoor ook een levend monument waar de leef-baarheid van Oudemolen in het bijzonder en de gemeente Moerdijk in het algemeen een impuls krijgt. De verbinding van historisch erfgoed met activiteiten van nu waardeert de jury in het

bijzonder. Dit alles heeft de jury doen be-sluiten om de Cultuurprijs Moerdijk 2013 toe te kennen aan Stichting De Oude Mo-len’.

UitreikingVan de uitreiking van de Cultuurprijs Moer-dijk was een avondvullend feest gemaakt. Marjolein de Wit praatte de diverse onder-delen aan elkaar. De vier genomineerden verzorgden zelf hun presentatie. Harmonie Oefening beet het spits af met een demonstatie van hun kunnen. Het publiek genoot met volle teugen. Daar-na vertelde Claudia Bongers iets over haar drijfveren om haar wascreaties te maken. Iedereen kreeg van haar een klein kunst-werkje aangeboden. Van Wendel de Joode vertelde de geschiedenis van de korenmo-len in Oudemolen, waarna de mannen van het havenkoor enkele liedjes uit hun rijke repertoire zongen. ChequesTanja Wiggen-van Zanten deelde namens de Rabobank de waarde cheques uit: 1500 euro voor de Cultuurprijs en aan ieder 250 euro voor de andere drie genomineerden. Enkele jaren geleden bestond de prijs nog uit een beeldje van Jose van der Valk, maar dit fraaie voorwerp is inmiddels wegbezuinigd.

PAGINA 3

Uitreiking Cultuurprijs avondvullend feest

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

DOOR PETER HOUTEPEN

Het systeem, ontwikkeld door Centric, is tot stand gekomen door een intensieve sa-menwerking tussen diverse overheidspart-ners. We hebben het dan concreet over de Veiligheidsregio Midden- en West-Bra-bant, de gemeente Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en en het Moerdijkse be-drijfsleven. De Don Berghuijs Award geldt als belangrijke stimulans voor innovatieve projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte rampenbestrijding en crisis-beheersing en daarmee aan een veiligere samenleving.

CalamiteitHet Calamiteiten BHV Informatie Systeem, kortweg CBIS, draagt bij aan een betere rampenbestrijding en/of crisisbeheersing omdat dit systeem direct wordt ingezet na het optreden van een incident, bijvoor-beeld bij een BRZO bedrijf (bedrijven varië-rend van complexe chemische industrie tot

relatief eenvoudige opslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen). Het veroorzakende be-drijf meldt de calamiteit aan bij de meldka-mer (in deze case is dit de meldkamer van het havenbedrijf Moerdijk). Op de meldka-mer staat een actuele database met alle persoonsgegevens waaronder de mobiele nummers van de BHV functionarissen van alle bedrijven op het industrieterrein Moerdijk. Na invoer van de melding krij-gen de geregistreerde BHV-ers direct een SMS bericht met een link naar een mo-biele webpagina. Hierdoor krijgt de func-tionaris de geografische informatie te zien waar het incident heeft plaatsgevonden en welk soort incident het betreft. Door deze informatie kunnen de BHV-er binnen de eigen procesvoering stappen ondernemen om de zelfredzaamheid van de medewer-kers en eventuele bezoekers te verhogen. Gedacht wordt aan het versnellen van het handelingsperspectief zoals het sluiten van deuren en ramen en het uitzetten van ventilatoren tot een volledige evacuatie. Afhankelijk van de ernst en het potentiële verspreidingsgebied kan de verzameling van aangeschreven BHV-ers variëren van een paar buurtbedrijven tot alle bedrijven binnen het hele industrieterrein).StemmenOp donderdag 12 december wordt bekend of het CBIS systeem als winnaar uit de bus komt. De winnaar wordt bepaald door het aantal stemmen dat een project krijgt. Stemmen kan via de website: blombergin-stituut.nl

Nominatie voor waarschuwingssysteem industrieterreinKans op Don Berghui js Award, dé vei l igheidsaward 2013

Het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. ARCHIEFFOTO

MOERDIJK - Het nieuwe alerteringsysteem, het zogenaamde CBIS, om de veiligheid van werknemers op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk te bevorderen, is genomineerd voor de Don Berghuijs Award, dé veilig-heidsaward 2013. Het CBIS-systeem is een innovatief instrument om zelf-redzaamheid te verbeteren.

Het alerteringsysteem is een van de punten uit het actieprogramma Moerdijk Veilig dat in september 2012 is gelanceerd. De actiepunten uit dit programma worden in nauwe samenwerking met de Moerdijkse bedrijven opgepakt. Zo ook de ontwikkeling van het alerteringsys-teem. Voor meer informatie kijk op: www.moerdijk.nl/veilig

Stichting De Oude Molen wint Cultuurprijs MoerdijkWaardering voor verbinding van histor isch er fgoed met act iv i tei ten van nu

Felicitaties voor René van Wendel de Joode van de Stichting De Oude Molen. FOTO TIES STEEHOUWER

STANDDAARBUITEN - Vier verenigingen, personen en stichtingen waren genomineerd voor de Cultuurprijs van de Stichting Cultuur Moerdijk. Dat waren Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten, Stichting De Oude Molen uit Fijnaart, Havenkoor Fortitudo uit Willemstad en Claudia Bongers uit Klundert. Er kon er vrijdagavond maar eentje winnen in gemeenschapshuis ’t Sandt in Standdaarbuiten en dat werd de Stichting De Oude Molen. Dit tot grote verrassing van de volle zaal, omdat velen hadden ingeschat dat de 150-jarige harmonie in eigen huis wel eens met de hoogste eer zou kunnen gaan strijken. René van Wendel de Joode van de Stichting De Oude Molen nam de felicitaties in ontvangst.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Page 4: Dm 20130911

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90 D A N S E N VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 21 SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabobank Zaal open 19.30 uur s tar t 20.30 uur

Entree € 5,00 per persoon inl ichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND

LIVE

PARTY

BAND

MET

GOEDE

DANS MUZIEK

KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE!!

Infra & verhuurPAARDENBAKKEN,

STAL- EN MONTAGEWERKTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

PARTYTENTEN DISCOUNTER

076-7501521 [email protected] www.partytentendiscounter.nl

het adres voor tenten, vlaggen, spandoeken

bedrukt in huisstijl

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

Restaurant bowling feestenRestaurant bowling feesten

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 - 370 545

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

2minutes2book.nl

Tanden bleken?

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

OPEN DAGvan 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Financiering mogelijk !

Koop- en Huurgrond

TE KOOP:Jonge bruine en witte

legkippen tegen de leg.

Ook ééndags kuikens. Afhalen na telefonische afspraak.

Ook verkoop van Shell Dieselolie en veevoeders.

Vraag vrijblijvend informatieHenk Brummelkamp

Ulicotenseweg 9 ChaamTel. 06-53937555

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

DAGREIS LONDEN € 52,50

ZONDAGMIDDAG CRUISE € 29,50

SCHALKE 04 – W. BREMEN € 99,00

MUSICAL SISTER ACT € 65,00

4-DGSE MOEZEL-REIS v.a.€ 235,00

3-DGSE MUZIEKREIS OP DE VELUWE

vanaf € 239,008-DGSE MUZIEKREIS BLOEMENRIVIÈRA BUSREIS € 695,00 VLIEGREIS € 975,00

www.brabantexpres.nl

UITSLAG GROTE VERLOTING FENDERTSE WEEK 2013 1e prijs: 3152 2e prijs: 4482 3e prijs: 4839 4e prijs: 2580 5e prijs: 1805 6e prijs: 1760 7e prijs: 3725 8e prijs: 3098 9e prijs: 2238 10e prijs: 5309

Bij prijs kunt u contact opnemen met: Martin Kannekens 06-53507569

Penningmeester ESF

15 SEPT. HOOGERHEIDE ROMMELMARKT M.F.C. KLOOSTERHOF21 SEPT. YERSEKE CENTRUM HERFSTBRADERIE 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK ROMMELMARKT29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA-VRIJMARKT29 SEPT. ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST ROMMELMARKT

INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF

WWW.DEMARKTEN.COM

GEVRAAGD OPPAS Wij zoeken een oppas, met name op zaterdag, voor onze 2 zoons, waarvan 1 autistisch. Eventueel iemand met peda-gogische ervaring en in het bezit van een rijbewijs, auto is niet persé noodzakelijkFam. Wezenbeek0168-402420

Start nieuwe cursussen

AUTOCAD

Bergen op Zoom en Goes

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 15 SEPT. OOSTERHOUT

Verhard parkeerterrein van Slotjesveld Slotlaan0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

2e kraam € 10,-

Page 5: Dm 20130911

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR PETER HOUTEPEN

De gedeputeerde heeft het aantal banen rijkelijk overdreven, vindt de partij. Staten-lid voor de Partij voor de Dieren, Marco van der Wel, vroeg expliciet naar de verwachte bedrijvigheid en met name de werkge-legenheid. Zowel de directeur van het Havenschap Moerdijk als de Stec groep bevestigden dat 6000 tot 7000 banen niet realistisch is. Volgens de Stec groep zullen het maximaal 4500 banen zijn, waarvan 1300 niet op het LPM zelf maar als indi-recte banen bij toeleveranciers. Dat geldt dan alleen als het hele park bebouwd wordt. Uit gegevens verzameld door de SBBM blijkt dat dat getal ook veel lager zou kunnen zijn.

HaaksVolgens de Stec groep gaat waarschijnlijk 90% van de bedrijven voor het LPM binnen Nederland zelf verhuizen. Deze logistieke bedrijven zullen elders grote panden leeg achter laten.De PvdD vindt dat zeer ongewenst omdat er voldoende hectares bedrijventerrein leeg staat of ongebruikt. Marco van der Wel: “Met het 131 hectare grote LPM wordt gebouwd voor de leegstand en wer-keloosheid elders. Daarmee staat het LPM haaks op het provinciale saneringsbeleid voor industrieterreinen.”

BevestigingDe Stec Groep heeft ook aangegeven dat logistieke bedrijven zich liever niet willen

vestigen op terreinen waar al veel leeg-stand is, mede omdat de sloop en herbouw van de panden te duur wordt bevonden.

Volgens de PvdD is dat ook een beves-tiging waarom het LPM er niet moet ko-men, maar dat eerst bestaande terreinen moeten worden gebruikt. “Wij maken ons grote zorgen over de financiële toekomst van het LPM en die twijfels zijn na de in-formatiebijeenkomst op het provinciehuis alleen maar versterkt.”

Tijdens de bijeenkomst gaven zowel de SBBM (Paul Welschen), het Hart van Moerdijk (Ad Vermeulen), het Havenschap Moerdijk (Ferdinand van den Oever) en de Stec Groep een presentatie over het LPM.

‘Gedeputeerde slaat plank mis’Twij fels over Logist iek Park Moerdi jk volgens PvdD al leen maar versterkt

MOERDIJK - De Partij voor de Dieren (PvdD) is van mening dat gedeputeerde Yves de Boer de plank volledig heeft misgeslagen bij het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat blijkt volgens de partij uit de informatiebijeenkomst die onlangs op het provinciehuis is gehouden. De partij zette eerder al grote vraagtekens bij de uitlatingen van de gedeputeerde, die stelde dat het LPM goed zou zijn voor 6000 tot 7000 banen.

Dus nu zit er ook nog poep in de tot een homp geknede mix van rund-, varkens- en paardenvlees die we schijnen te eten. Ik ben benieuwd of de journalist van Zembla, die de misstanden in de vleesector vorige week aan het licht bracht, nog met een gerust hart twee boterhammetjes met een kroketje bestelt in de Vara-kantine. Ik denk van niet. Toch was de uitzending niet zo schokkend. Mensen die het nieuws volgen, wisten al dat de vleesverwerkingssector niet de meest betrouwbare is. En dat een keurmerk niet altijd betekent wat het zegt te betekenen is ook geen verrassing. Duurzaam hout met een FSC-keurmerk dat vrolijk in oerbossen wordt gekapt, goede doelen met een CBF-keurmerk waarvan de directie het ingezamelde geld het liefste in eigen zak stopt, boeren in ontwikkelingslanden die geen cent meer krijgen als ze koffie verbouwen voor Max Havelaar in plaats van voor een multinational en taxichauffeurs in Utrecht die met een taxikeurmerk rondrijden, maar aan geen enkele voorwaarde voldoen … het zijn slechts een paar voorbeelden.

Nederland houdt van keurmerken. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk ‘het zal wel’ als ik er een zie. Er zijn er simpelweg te veel. Als er ergens misstanden zijn, is een keurmerk negen van de tien keer de oplossing om die te beëindigen. Er komt een kleurrijk logo en een gelikte campagne, maar daarna stopt het vaak. Het zijn daarom panacees, lege hulzen, doekjes voor het bloeden. Misstanden voorkom je door vaak te controleren, maar dat kost geld en niemand heeft zin het daaraan uit te geven. De landelijke overheid voorop. Neem de Voedsel- en Warenautoriteit. Die is de laatste jaren met zo veel miljoenen euro’s gekort dat werknemers die er 40 jaar werken in die 40 jaar niet eens twee keer hetzelfde bedrijf kunnen bezoeken. Je moet investeren als je geen poep in paardenvlees wilt, maar de dat doet niemand. Ik denk er eerder een andere oplossing komt: een soort keurmerk voor keurmerken. Benieuwd welk flitsend logootje ze daarvoor verzinnen.

Keurmerken

ColumnEugène de Kok

DOOR TIES STEEHOUWER

Het voetbal in Langeweg is eigenlijk be-gonnen zo rond 1915 toen als onderdeel van de Gezellen-club een voetbalploeg in het leven werd geroepen. De Paters heb-ben in 1923 het voetbalterrein ‘De Wei’ aangelegd, op ongeveer dezelfde plaats waar het huidige veld ligt, vandaar ook de naam ‘De Waai’.

OprichtingsjaarEigenlijk bestaat het voetbal in het dorp dus al bijna honderd jaar, maar omdat vooral het begin niet officieel was wordt als oprichtingsjaar 1938 aangehouden. In 1938 richtte cafébaas Schuurman een voetbalvereniging op: Velocitas. Er werd gevoetbald op een veld bij De Reyer. Kort

voor de oorlog werd door caféhouder Van Gils een tweede voetbalvereniging opge-richt. Hij noemde deze Langewegse Voet-bal Vereniging. Ze hadden hun veld aan de Zuiddijk op grond van Van Gils. Er is heel kort nog een derde voetbalvereniging ge-weest onder leiding van monsieur Gerrit-sen, DVO genaamd.

VOVHet huidige VOV is ontstaan in de zomer van 1946 op initiatief van de Arbeidersbe-weging. Op de eerste bevrijdingsfeesten in de zomer van 1946 organiseerde men een wedstrijd tegen oud-LVV. Diezelfde dag nog werd besloten de voet-balvereniging voort te zetten onder een nieuwe naam. Naantje Schipperen verzon de naam Voetbal Ons Vermaak en de ver-

eniging was geboren. In het eerste bestuur zaten Kees Kommeren, Hendrik van Turn-hout, Piet van Gils, Willem van Geel en Toon Rijnaart. In het najaar van 1946 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld. Uit tegen OLTO uit Klundert en er werd ge-wonnen met 1-2.

ConstantOp het ogenblik voetbalt het eerste van de senioren in de vijfde klasse. Daarnaast zijn er drie jeugdelftallen en één meisjesteam. Er wordt intensief samengewerkt met TPO uit Moerdijk. Het bestuur bestaande uit Ad Kapitein, Remco van Ginneke, Leo Ka-pitein en Koos Pluymert zorgt ervoor het ledenbestand de laatste jaren constant blijft. “Ieder jaar vallen er spelers af, maar gelukkig komen er ook steeds weer bij.”

75 jaar voetbal in LangewegReceptie en feestavond druk bezocht

Het bestuur van VV Voetbal Ons Vermaak. FOTO TIES STEEHOUWER

LANGEWEG - Op 10 oktober bestaat de voetbalvereniging Voetbal Ons Vermaak uit Langeweg 75 jaar. Het afgelo-pen weekend werd dit jubileum al gevierd met een receptie op vrijdag en voetbalwedstrijden, met als afsluiting een barbecue en een feestavond op zaterdag. Het bestuur noemt haar eigen vereniging een van de kleinste clubs uit de regio, maar daar was tijdens de feestelijkheden weinig van te merken omdat beide dagen prima werden bezocht.

Page 6: Dm 20130911

PAGINA 6

Maribelle Mode, Voorstraat 46, Klundert. Telefoon: 0168-40 25 65. Website: www.maribelle-mode.nl; Facebook: www.facebook.com/MaribelleModeKlundert

KLUNDERT - De hele maand septem-ber viert Tineke Ottevanger-Littooij, samen met het personeel, het 25-jarig bestaan van Maribelle Mode in de Voorstraat in Klundert. Een mijlpaal om trots op te zijn en zij willen dit jubileum dan ook vieren met de vele klanten die vaak al heel lang en re-gelmatig de weg naar de zaak weten te vinden. Door middel van adverten-ties in de Moerdijkse Bode worden de klanten op de hoogte gehouden van diverse aanbiedingen, zodat zij mee kunnen profiteren van het jubi-leum. Extra feestelijk winkelen dus de komende tijd bij Maribelle Mode. Tineke is dan ook trots op de inspan-ningen van haar en haar personeel, dat ze samen tot dit prachtige resul-taat zijn gekomen.

DOOR TIES STEEHOUWER

Tineke nam de damesmodezaak 25 jaar geleden over van de familie de Jong. Het was al een zaak die in de verre omtrek grote bekendheid had, maar Tineke wist deze bekendheid te vergroten. De klan-ten komen nu uit de hele Westhoek van Noord-Brabant. Tineke is 25 jaar geleden begonnen met Betsie van Wensen, maar Betsie is helaas twee jaar geleden na een kortstondig ziek-bed overleden.

GevarieerdHet is op het adres Voorstraat 46 in Klun-dert goed winkelen voor de eigentijdse vrouw. Dat komt niet alleen door het ge-varieerde assortiment, maar ook door de prettige inrichting van de zaak en de klantvriendelijkheid van Tineke en haar personeel. Ottevanger typeert het assortiment in haar zaak als ‘casual en trendy damesmode

voor elke leeftijd’.Iedereen kan in principe slagen bij Mari-belle Mode omdat er een uitgebreid mer-kenpakket wordt geboden in de maten 34 tot en met 48.Een aantal merken die ze voeren zijn onder andere Esprit, Expresso, Maison Scotch, Geisha, MAC Jeans, Anna Scott, Gerry Weber, Taifun en Sandwich. Ook acces-soires zijn een belangrijk onderdeel zoals shawls, tassen, sieraden en een kleine col-lectie schoenen en laarzen om het beeld compleet te maken.Maribelle Mode onderscheidt zich van an-dere damesmodezaken door krantvriende-lijkheid, rustig kiezen onder het genot van een kopje koffie, aandacht voor de wensen van de klant en het gratis vermaken van de kleding.Ook is er een spaarsysteem waarbij de klanten punten kunnen sparen bij Mari-belle Mode en Maribelle Lingerie.

De openingstijden zijn van dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, op

vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zater-dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Maribelle Mode Klundert 25 jaarBEDRIJVIG NIEUWS

Klantvriendelijkheid staat bij Maribelle Mode voorop. FOTO TIES STEEHOUWER

BarberShop, Langenoordstraat 112, Zevenbergen, telefoon 0168-32 44 44, www.barbershopzevenbergen.nl, e-mail: [email protected]

ZEVENBERGEN - Stem op de ‘Leukste kapsalon van Moerdijk´. Te vinden aan de Langenoordstraat 112 in Zevenbergen: de BarberShop. De BarberShop won namelijk beide categorieën in de verkiezing: de meeste stemmen voor ‘Leukste Kapsalon’ en scoorde bovendien het hoogst bij de kwaliteitswaardering. Nog tot en met 29 september kan er via www.kapsalonvanhetjaar.nl gekozen worden voor de leukste kapsalon van Brabant. Van iedere ‘stem’ gaat er vijf cent naar Stichting Haarwensen. Deze stichting helpt kinderen die als gevolg van chemokuren hun haar heb-ben verloren, aan pruikjes. De winnaar van de provincie gaat door naar de nationale ronde. Die winnaar daarvan ontvangt een Award en uiteraard veel publiciteit. Op de website is veel informatie te vinden en is er ook de mogelijkheid om online af te spreken. Tevens is er een webshop waar vele haarproducten van de BarberShop online zijn te bestellen. Stem op www.kapsalonvanhetjaar.nl en help ze naar de titel.

BarberShop ‘Leukstekapsalon van Moerdijk’

KORT BEDRIJVIG

Het team van de BarberShop in Zevenbergen.

NOORDHOEK - Deze maand septem-ber exposeren de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de St. Jozef uit Noordhoek met hun zelf gemaakte speksteenbeelden.

Onder begeleiding van kunstenares Irene

Zwaan hebben zij in één dag mooie beeld-jes uit speksteen gemaakt. Dit hebben zij gedaan door middel van raspen, vijlen, schuren en polijsten. Hun werk is te bewonderen in het ge-meentehuis van Zevenbergen tijdens de openingstijden.

Expo Speksteen door leerlingen St. Jozefschool

Groep 7 & 8.

FOTO TIES STEEHOUWER

Zij gingen duidelijk overenthousiast aan de slag en binnen tien minuten werd er een soort Mondriaans schilderij geproduceerd. Enkele tientallen kunstenaars keken toe. Kunstenaars die het afgelopen weekeinde en het volgende weekeinde hun werken toonden en tonen op maar liefst 21 loca-ties binnen de grenzen van de gemeente Moerdijk. De plekken waar ze dat doen en welke kunstenaars dat zijn, is te vinden in een fraai gedrukt boekje wat op heel veel punten gratis is op te halen.

VerfbommenHet werd een sfeervolle happening op Fort De Hel. De vele belangstellenden werden door Kastelein naar een soort, uit fakkels be-staande ‘heksenkring’ gedirigeerd waar-binnen het spektakel zich afspeelde. Om zich tegen de rondvliegende verf-bommen te beschermen, hadden de bur-gemeester en zijn medeschutters zich gestoken in witte pakken en vreemde hoofddeksels. De kleuren waarmee werd geschoten waren geel, wit en oranje. Het karakteris-

tieke rood en blauw, waarmee Mondriaan schilderde, ontbrak, zodat het ontstane schilderij maar Yellow, White en Orange werd gedoopt. De Kunst en Cultuur Route, die in 2011 nog Cultuur en Ambacht Route heette, is ook het komende weekend af te leggen. Diegene die de moeite nemen om de route per auto, te voet of op de fiets te maken komen op hun tocht een grote ver-scheidenheid van locaties en kunstenaars tegen.

BoekjeVoorin het routeboekje is precies te zien waar de kunstuitingen te zien zijn. Een vaste route is er niet: de ‘reizigers’ mogen zelf hun weg door de polders van Moerdijk zoeken. Vooral in Willemstad, Klundert en Zevenbergen zijn er veel locaties, maar ook tussen deze kernen in is er veel op het gebied van kunst en cultuur te beleven. In Langeweg kan men wijn proeven in wijngaard Van der Made en in het Vlas-serij- Suikermuseum laten de vrijwilligers zien hoe het zwingelen in zijn werk gaat. Speerpunt in de route is Fort Sabina, maar ook het Watersnoodhuis en de boerderij van Toon Reijnders in Heijningen zijn het waard om bezocht te worden. Op Fort Sa-bina laat een heel scala van kunstenaars zien wat ze het afgelopen jaar allemaal geproduceerd hebben. De meeste locaties zijn van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken en een enkeling van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester schiet Kunst en Cultuur Route open

Burgemeester Jac Klijs opende al schietend de route. FOTO TIES STEEHOUWER

HELWIJK - Er kwam nogal wat agressie vrij bij de opening van de Kunst en Cultuur Route vrijdagavond op Fort De Hel. Frank Kastelein, de beheerder van het fort, had bedacht om als opening een schilderij te laten creëren door middel van verfproppen uit een paintball geweer. Burgemeester Jac Klijs en de mensen van de organisatie, Bea Hoeks, Inge van Rijsbergen, Will Gorissen, Carla Verhulst en Hugo Snel, kregen een geweer in de handen gedrukt. Schieten maar!

MOERDIJK - Op zondag 15 september gaan vrijwilligers van de natuurwerkgroep Moerdijkse Polders aan de slag in de Anthoniegorzen. Dit natuurgebied ten westen van Willemstad is erg belangrijk voor ganzen en weidevogels, zoals gruttos en tureluurs. Voor deze vogels is het van belang dat het landschap “open” is, zodat bijvoorbeeld kraaien op tijd gespot kunnen worden.

In de Anthoniergorzen gaan we daarom een drassige laagte ont-doen van kleine wilgenboompjes. Als er daarna nog tijd over is

gaan we naar het Tonnekreekstelsel bij de Zuidlangeweg om daar het zelfde te doen. De “openheid” is hier vooral van belang voor akkervogels zoals de patrijs, de gele kwikstaart en de bruine kie-kendief. We starten om 9.30 uur en stoppen rond 12.30 uur. Als je zin hebt om mee te gaan, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Philip Verweij via [email protected] of via 0168-325624. Neem wel eten, drinken, laarzen en werkhand-schoenen mee. Als je zelf een takkenschaar en een takkenzaag (of scherpe handzaag) hebt, neem die dan ook mee. Samen houden we de Moerdijkse polders natuurlijk mooi.

Aan de slag met de natuur

NOORDHOEK - De jeu de boulers uit Fijnaart waren te gast bij jeu de bou-les Noordhoek op zaterdag 7 septem-ber.

De opkomst was groot: 13 uit Fijnaart en 18 uit Noordhoek.

Dit mondde uit in 3 triplettes, vijftal en 2 doublettes, aangezien ze maar 6 banen tot hun beschikking hadden. Na 2 partijen zag het er naar uit dat Fijnaart de eerste 3 winnaars zou leveren, maar 2 dames lieten het in de 3e partij afweten door deze te verliezen.

Uiteindelijk resulteerde dit in de volgende uitslag: 1. Jos v.d. Luijtgaarden 319p., 2. Wim Koevoets 317p., 3. Bert van Rijen 310 p. Volgende week zaterdag 14 september spelen ze de 6e partij van hun zaterdag-middagtoernooi.

Jeu de boules

Page 7: Dm 20130911

LIEF EN LEED

PAGINA 7

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 in het Poortgebouw van het Francis-cusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 401 222, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 388 190.Tandarts9 september t/m 15 september: J. Smeekens, telefoon 0165 - 31 56 4516 september t/m 22 september: L. de Kleyn, telefoon 0168 - 45 28 09DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 324 489.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Ik stierf als mineraal en werd een plant.

Ik stierf als plant en werd een dier. Ik stierf ook als plant om mens te worden.

Waarom zou ik bang zijn voor de dood, als ik er nooit iets door verloor.

Djelal al-din Rûmi

Jaap de Wit

* 29 mei 1920 † 4 september 2013

Omringd door kinderen en kleinkinderennam Pa afscheid en overleed

enkele dagen daarna.

Wij zijn dankbaar voor de inspiratie, zorgzaamheid en liefde die

wij van hem kregen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

4794 AD HeijningenFriesestraat 4

De afscheidsdienst, met aansluitendde begrafenis op de Hervormde begraafplaats

te Fijnaart, heeft plaatsgevonden opmaandag 9 september j.l.

uitvaartverzorging

G. LeeuwRouwcentra in

Steenbergen en Fijnaart

Steenbergen e.o.: 0167-566104

Fijnaart e.o.: 0168-462230

Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartleeuw.nl

Voor een uitvaart

overeenkomstig uw wens

De overweldigende belangstelling en het medeleven

na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze altijd

zorgzame moeder, groot-en overgrootmoeder

Johanna Margaretha

Strootman-Schreuders

heeft ons goed gedaan. Wij danken u daarvoor. Het heeft ons doen beseffen dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

P. Strootman

Sita en Jaap

Henk en Marianne

Anja

Peter en Corina

Jaco en Cathy

Betsy

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Klundert, september 2013

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Langzaam ben je van ons weggegleden,elke dag een beetje meer.Telkens werd je weer iets ontnomen,dat deed jou en ons zo’n zeer.Het is een groot gemis, een stille pijn,dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij vol fijne herinneringen bedroefd kennis dat zacht en kalm van ons is heen gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame pa en trotse opa

Arie Hollemans

echtgenoot van

Marja Rutters

* 17 december 1952 † 8 september 2013

Marja Hollemans-Rutters Leon en Tessa Lara

Corné en Lisanne Nino

Van Gaasbeekstraat 164791 EJ Klundert

Er is gelegenheid tot afscheid nemen opwoensdag 11 september van 19.00 – 20.00 uurin Rouwcentrum Zuidema, Schanspoort 6te Klundert.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 12 september om 13.30 uur in het crematorium aan de Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Na de plechtigheid is er in het crematoriumgelegenheid tot condoleren.

Page 8: Dm 20130911

PAGINA 8

StelComfort, Campagneweg 1, Zevenbergen. Telefoon 0168-33 13 00. Websites: www.stelcomfort.nl en www.stelcomfortshop.nl

ZEVENBERGEN - Deze week opent StelComfort de prachtige huisvesting aan de Campagneweg 1, grenzend aan de Provincialeweg (N285), in Ze-venbergen. Ouderen en mensen met een beperking kunnen hier terecht voor wooncomfort en mobiliteitsmid-delen, die het leven kunnen veraan-genamen. Op donderdag 12 en vrijdag 13 worden speciale open dagen ge-houden om kennis te maken met het bedrijf.

De basis voor deze winkel in wooncomfort en mobiliteit is ontstaan toen Carla Fran-ken-Stel uit Zevenbergen met een vriendin een rollator wilde halen, maar daarvoor naar Breda of Roosendaal moest. In de ge-meente Moerdijk was een dergelijke zaak niet aanwezig.

CompagnonAlvorens te starten zocht Carla een com-

pagnon in de ondernemerswereld en vond die in de persoon van Alexander Michiel-sen uit Oud Gastel. Voorheen was hij werk-zaam in de tuin- en landschapsinrichting, maar inmiddels heeft hij de wooncomfort- en mobiliteitsbranche eigen gemaakt. Voor de service en onderhoudswerkzaamheden worden zij geassisteerd door Wim Aan-raad. Ook zoon Eric en dochter Madelon van Carla werken in het bedrijf.

RollatorsVia het ruime eigen parkeerterrein wordt men meteen geconfronteerd met de vier-wielige elektrische mini-car. Verder op de begane grond nog diverse comfortstoelen met een modern design en in meerdere kleuren. Een keur aan rollators geeft aan hoeveel varianten mogelijk zijn. In dit deel van de showroom treft men ook allerlei artikelen, die het leven kunnen vergemak-kelijken, alsmede een scherm waarop de webshop geraadpleegd kan worden.

Hoog/laagbedTegenover de ingebouwde lift is de sani-taire hoek met allerlei snufjes in moderne tinten. Ook een demo-model van een trap-lift wordt daar gepresenteerd. Op de eer-ste verdieping van de showroom staan de scootmobielen en (opvouwbare) rolstoelen opgesteld. Heel bijzonder is het hoog/laag-bed. De helft van het tweepersoonsbed kan namelijk elektrisch omhoog, hetgeen bijvoorbeeld voor de verpleging beter is. Ook kan het bed in zijn geheel verreden worden, zodat de verzorging er goed om heen kan lopen.

BinnentuinOp de begane grond zijn twee ruimten nog niet nader belicht, namelijk de werkplaats en de binnentuin. Alle onderhoud en ser-vice wordt in eigen beheer verricht. Zo nodig worden de scootmobielen van huis opgehaald voor een reparatie. De fraaie binnentuin is een mini-circuit met ‘hinder-

nissen’ (drempel, stoepje, grintpad) om de nieuwe scootmobielrijd(st)er vertrouwd te laten raken met zijn/haar vervoermiddel. Tenslotte kan nog vermeld worden dat StelComfort over een winterstalling voor

scootmobielen beschikt.

StelComfort is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 18.00 uur en op zaterdag op afspraak.

StelComfort brengt wooncomfort en mobiliteit onder één dak

BEDRIJVIG NIEUWS

Carla Franken-Stel demonstreert het hoog/laagbed, terwijl Alexander Michielsen en (zit-tend) Wim Aanraad toekijken.

DOOR JOHAN WAGENMAKERS

In de nieuwe woonvisie wordt de bevol-kingskrimp, zeker ook in onze regio, als vaststaand beschouwd. Er is niet alleen sprake van krimp, maar tevens van een andere bevolkingssamenstelling. Oude-ren blijven bovendien langer zelfstandig wonen en het aantal eenpersoonshuis-houdens neemt toe. Woningcorporaties leggen daarom meer het accent op ver-bouwen en aanpassen van bestaande woningen en minder op nieuwbouw. Het renoveren van deze huizen voor de nieuwe doelgroepen komt centraal te staan. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten wor-den voor wat betreft voorzieningen in de kleinere kernen en wijken om de leefbaar-heid in stand te houden. Voor particuliere huiseigenaren voorzien de corporaties nog bijkomende problemen. Een groot aantal mensen hebben nu al onvoldoende (woon)technische kwaliteit en dreigen op termijn ‘gegijzeld’ te worden in hun eigen woning. Samen met de gemeenten en andere be-trokkenen is het goed om met toekomstige bouwplannen daar rekening mee te hou-den. Een belangrijke taak is bewustwor-ding te creëren bij de particuliere sector.

VoorstellenAan de gemeenten wordt door de corpora-ties gevraagd om uitbreidingsplannen stop te zetten en te kiezen voor ‘bestaand be-bouwd gebied’ en de grondpolitiek daar op af te stemmen. Bovendien is het verstan-diger om het woningbeleid regionaal op elkaar af te stemmen en met voorstellen te komen om te kijken op welke wijze de particuliere eigenaar op deze ontwikkelin-gen in kan spelen. Volgens dagvoorzitster Carla van Loon is “krimp niet sexy” bij de gemeenten en “politiek gezien niet erg slim” en daarom stond het jarenlang niet op de politieke agenda. Maar daar komt verandering in. Vertrekkend vanuit een ge-zamenlijke kijk op de woningmarkt zorgen gemeenten en woningcorporaties met hun gezamenlijke inbreng voor een passende woningvoorraad nu en in 2030.

DoodNa het aanhoren en het stemmen op di-verse stellingen kwam er in de zaal een levendige discussie op gang. Enkele gelui-den daarbij: “Je kunt niet alles meer over-eind houden.” “Focus op kwaliteit.” “Het gaat niet over wel of geen voorzieningen, maar de bereikbaarheid daarvan.” “Ge-

bruik scholen, sportcomplexen en andere gebouwen ook voor andere doeleinden.” “Belangrijk is een sociaal hart en een so-ciale ontmoetingsplaats in de kernen.” De fractievoorzitter van de PvdA uit de ge-meente Moerdijk, de heer Henk Schouwe-naars, was erg duidelijk in zijn standpunt: “Sommige dorpen zijn niet meer om dood te gaan. Elk dorp heeft zijn eigen kracht en karakter, maar zal ook moeten inspelen op veranderingen. De laatste levensfase wordt vaak al elders doorgebracht.”

RegieRuud van den Boom van woningstichting de Brabantse Waard vat op het eind van de middag een en ander samen. “Regie is nodig om op deze veranderende marktom-standigheden goed in te kunnen spelen. We leven momenteel in een virtuele we-reld met veel mobiliteit. We moeten stop-pen met het oude denken voor nieuwe vraagstukken. Het creëren van sociale ver-bindingen is meer dan ooit noodzakelijk. Voor sommigen is krimp frustrerend, voor andere mensen kan het juist een uitdaging zijn.” Het volledige visierapport is te vinden op: www.visiewoningmarkt2030.nl

Anticiperen op krimp in regio‘Sommige dorpen z i jn niet meer om dood te gaan’

Aannemers, wethouders en corporatiebestuurders met elkaar in discussie over de woonvisie in de regio. FOTO JOHAN WAGENMAKERS

ZEVENBERGEN - In 2009 gaven vijf woningcorporaties in de regio hun visie over de te verwachte krimp op de woningmarkt. Bernardus Wonen, de Brabantse Waard, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woning-stichting Dinteloord brachten gezamenlijk een visierapport uit onder de naam: Visie op wonen en leven in West Brabant en Tholen in 2025. Amper vier jaar later is echter niets meer hetzelfde. Reden voor de corporaties om deze regionale visie te actualiseren en uit te breiden. In cultureel centrum Fidei et Arti te Oudenbosch gingen aanne-mers, wethouders, besturen van instellingen en overige belanghebbenden over dit onderwerp in discussie met de corporaties én met elkaar.

Collectanten gezocht: Wie wil de gevolgen van brandwonden helpen verzachten door 1 uurtje te collecteren voor de Brandwonden Stichting? Geeft u dan op bij Hetty Lem-mens tel. 06-45006905.

WILLEMSTADStadswandeling: Vanaf 1 mei tot 1 oktober is er iedere zondagmiddag om 13.30 uur een stadswandeling in Willemstad o.l.v. een gids. Startpunt is het kantoor van het Toe-risten en Arrangementen Bureau gelegen aan de Raadhuisstraat 4.

ZEVENBERGSCHEN HOEKFamilieviering: Zaterdag 14 september om 19.00 uur wordt in cluster Oost, in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek, een familieviering gehouden. Hierin wordt het schooljaar ook in geloof geopend. Het zal een viering zijn vóór en dóór kinderen met medewerking van het familiekoor.Excursie KBO/Seniorenraad: Woensdag 18 september hebben KBO/Seniorenraad een interessante excursie naar Kaasboerderij ‘t Bosch te Made. Vervoer per eigen vervoer van-af de Zevensprong om 13.30 uur. Opgave: mevr. T Broere (tel.452720) tot uiterlijk 16 sept.

ZEVENBERGENAlzheimercafé: Op dinsdag 17 september vindt het Alzheimercafé Drimmelen/Moer-dijk in De Zeven Schakels, Kasteelweg 1 in Zevenbergen plaats. Het thema dat centraal staat is gedrag bij dementie. Psycholoog Ellen van Mensvoort vertelt meer over dit on-derwerp. Aanvang 19.00-21.30 uur, de entree is gratis, aanmelding is niet nodig.Lezing “Op weg naar Spitsbergen”: Op de afdelingsavond van Vrouwen van Nu, Af-deling Zevenbergen van woensdag 11 september zal een lezing worden gehouden over een 4800 km lange zeereis naar Spitsbergen. Aanvang 20.00 uur in Sportcentrum De Lindonk, Kristallaan 25 te Zevenbergen. Vrouwen van Nu heeft behalve de maandelijkse afdelingsavond vele andere activiteiten. Zo zijn er o.a. een museumclub, een eetclub, worden er reisjes gemaakt en zijn er 2 leesclubs, waarvan er een nog openstaat voor nieuwe leden. Belangstelling of lid worden? Informatie: Ineke Matser 0168-328247.Orgelconcert: Op 14 september geeft Gerben Budding (Gorinchem) een concert op de orgels van de hervormde- alsmede de RK St. Bartholomeuskerk aan de Markt in Zeven-bergen. Aanvang 20.00u (Herv. kerk). Website: www.orgelkringbnwh.nlGezocht nieuwe collectanten Nierstichting: Met de nieuwe campagne ‘Leven gaat voor’ toont de Nierstichting dat leven en alles uit het leven halen niet vanzelfsprekend is voor nierpatiënten. In de week van 16 t/m 21 september is de collecte van de Nierstich-ting. In Zevenbergen is dringend behoefte aan nieuwe collectanten. Ook als u slechts 1 of 2 uur beschikbaar heeft, is de Nierstichting heel blij met uw hulp. Dus meld u aan: tel. 0168-324984, Ina Tiggeman.Bezichtiging Hervormde Kerk: Bekijk het hervormde kerkgebouw eens met andere ogen, kom op zaterdag 14 september tussen 10.00 en 16.00 uur naar de Open monu-mentendag. Diverse schilderijen en foto’s die normaal in de consistorie hangen of in de kast liggen zijn dan te bewonderen in deze monumentale kerk. Meer informatie over hervormde kerkgebouw: www.4761cd4.nlBingo GVM: Om voor de gehandicaptenvereniging diverse activiteiten te realiseren wordt er een bingo georganiseerd op vrijdag 13 september Gehandicapten Vereniging Moerdijk, 10 ronden en een extra ronde, Kristal, Kristallaan 25c te Zevenbergen. Bingo begin om 19.30 uur en zal naar verwachting ongeveer 2,5 uur duren.Bingoavond: Er is een grote bingoavond bij Vogelvereniging Zanglust te Zevenbergen. Aanvang 20.00 uur, De Drie Musketiers Hazeldonksezandweg 28b, Zevenbergen.

FIJNAARTBedankt: Kindercentra de Roef locatie Fijnaart wil iedereen hartelijk bedanken die tij-dens de Fendertse Week zich heeft laten schminken voor het goede doel de cliniclowns. Mede door uw bijdrage kunnen wij een mooi bedrag doneren. Eind september zullen de winnaars van de kleurwedstrijd worden bekend gemaakt. De kleurplaten kunnen nog tot 20 september ingeleverd worden. www.kindercentraderoef.nl en voor foto’s bezoek onze facebook pagina.Loterij biljartrally Fijnaart: De onlangs gehouden biljartrally in Fijnaart heeft een che-que van 13.450 Euro voor KIKA opgeleverd. De prijzen van de KIKA-loterij zijn gevallen op de volgende lotnummers (1e t/m 10e prijs): 01923, 03989, 04220, 01930, 01898, 00064, 00058, 04473, 01894, 03528. Prijzen af te halen bij M. Reijnders, Molenstraat 101, 4793 RA Fijnaart, 06-17434499. Na 31 december 2013 komen de niet afgehaalde prijzen ten goede aan KIKA.

KORTE BERICHTEN

Page 9: Dm 20130911

Uw partner voor al uw installatiewerk!Nieuwbouw en verbouw van badkamers is één van onze belangrijkste

disciplines. Maar ook op het gebied van cv-ketels, complete cv-instal-

laties, ventilatiesystemen, gas-, water- en verwarmingsinstallaties

hebben wij met een eigen installatiebedrijf onze kennis en kunde in

huis. Tevens hebben wij ons gespecialiseerd in het toepassen van

duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Vraag vrijblijvend om advies of een offerte.

www.sanidrome.nl/vandenbroek

Vosdonk 41, Etten-Leur

(076) 502 07 89

20 jaar Sanidrõme20 jaar vakmanschap

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

0.49v van 0.89

0.79v van 1.59

50%goedkoper

45%goedkoper

14.99

29.99

9.99

7.99

3.29

1.69 0.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

www.aldi.nl

NIEUW!

Vanaf woensdag 11-09-2013

Vanaf woensdag 11-09-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 11-09-13 t/m dinsdag 17-09-13.

Minneola’s 1 kg

Spitskool Per stuk

Wijnen 1 LHalfzoete witte, droge witte, rosé of rode wijn.

Kant-en-klaar maaltijdenDiverse soorten.400 g

FietsshirtDames of heren. Lange mouw. Maten: 38 t/m 42 en 50 t/m 54.

Ultralight jackDames- of herenjackMaten: S t/m XL.

FietsschoenenRace- en spinningschoenen.Maten: 40 t/m 45.

FietshandschoenenMaten: 7 t/m 10.

Steenoven-baguetteRustique of meergranen.250 g

SPATADEREN

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Het dermatologisch centrum

is een door het ministerie van

VWS erkend gespecialiseerd

medisch centrum voor

dermatologie en flebologie.

ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK

De behandelingen worden door de verzeke ring

van goederen afkomstig van

DIVERSE FAILLISSEMENTEN KLUNDERTKievitsweg 10 – 4791 RW Klundert

VRACHTWAGENTREKKER “Renault” Premium 450.19 T (2007);3 VRACHTWAGENS “Renault” HD 220-19 (2006) en Midlum 180-12/C1 (2005); 3opleggers “Pacton” (2009/2008) en “Groenewegen” (2008); VORKHEFTRUCK “Kal-mar”, cap. 10 t; 5 gesloten bedrijfswagens w.o. 2x “Volkswagen” Transporter (o.a.2005) en “Mercedes-Benz” 901.6 Sprinter (2002);

6 DIESEL AGGREGATEN w.o. “Dynaf”, “ECC” en “Markon”, 175 - 40 kVA;hydr. balenpers “Boa” FD 25 LB+HP60, perskracht 28 t; metaalbewerkingsmachinesw.o. 2 veeropwindmachines, 2 excenterpersen, afkortzagen, slagscharen, ponsgereed-schap, 2-steens slijpmotoren; (elektr.) gereedschap; grote partij bevestigingsmateriaal;grote partij computers en randapparatuur; kantoormeubilair; fitnessapparatuur;

SLUITING: woensdag 18 SEPTEMBER vanaf 19.00 uur

Bezichtiging: maandag 16 september van 10.00 tot 16.00 uurFOTO’S / Catalogus op onze website

ONLINE VEILING

www.TroostwijkAuctions.com

Page 10: Dm 20130911

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK11 SEPTEMBER 2013

Cursus “Rondkomen met Inkomen”Heeft u geen goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend waardoor

u soms door de bomen het bos niet meer ziet? Houdt u nooit geld over aan het einde van de maand?

Meldt u zich dan aan voor de budgetcursus Rondkomen met Inkomen.

In deze cursus leert u hoe u een overzicht kunt maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en

worden tips aangereikt om u aan dit overzicht te houden. Ook krijgt u meer inzicht in regelingen en

voorzieningen en komt het aanpakken en/of oplossen van financiële problemen aan de orde.

Over uw persoonlijke financiële situatie wordt cijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het

doel om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van ieder twee uur. Deelname is gratis. De maximale groeps-

grootte is 15 personen. Iedereen kan in principe meedoen. Wel is het belangrijk dat u wilt meedoen in

groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Aanmelden voor de budgetcursusAanmelden voor de budgetcursus kan tot en met vrijdag 4 oktober 2013 door een e-mail te sturen naar

[email protected]. Op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur kunt u ook telefonisch aan-

melden door te bellen met de heer A.L. Duijs van de Kredietbank West-Brabant via tel. 076 5294287.

Vermeld in uw aanmelding per e-mail de volgende gegevens:

Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er besloten of de inhoud van

de budgetcursus aansluit bij uw wensen. De intakegesprekken worden gehouden op donderdag 10

oktober 2013 tussen 09.00 en 19.00 uur.

De cursusdata zijn: dinsdag 29 oktober, 5-, 12-, 19- en 26 november en woensdag 4 december 2013.

De cursus wordt gegeven in de Kristal in Zevenbergen, van 19.00 tot 21.15 uur.

FOTO VAN DE WEEK:

De zomer loopt op zijn eind!

De foto is genomen vanaf de Dikkendijk met zicht op Zevenbergen.

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

BUURTPREVENTIEWilt u meer doen voor uw wijk of buurt en bijdragen aan een veilige woon- en leef-omgeving? Verzamel buurtbewoners om u heen en doe vervolgens een beroep op de gemeente om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm te geven.

Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwil-lige basis actief in voor hun eigen buurt. De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in uw woon- en leefom-geving. De gemeente zoekt inwoners die vrijwillig een coördinerende rol op zich willen nemen bij het oprichten van een buurtpreventieteam in de eigen wijk. Aanmelden kan door contact op te nemen met Cees Buijs of Renske Nuijten via [email protected] of tel. 14 0168.

BijeenkomstenDe komende tijd organiseert de gemeente in samenwerking met de politie, Surplus Welzijn en de woonconsulent in de wijk en bijbehorende woningcorporatie, bijeenkomsten met informatie over buurtpreventie en het oprichten van buurtpre-ventieteams. Inwoners krijgen hiervoor een uitnodi-ging in de brievenbus. De eerste drie bijeenkomsten vinden plaats in Fijnaart en in Zevenbergen in de wijken Krooswijk en Lindonk. Voor deze locaties is gekozen omdat daar de meeste woninginbraken hebben plaatsgevonden de afgelopen periode.

Ingezonden door A. Kegge (Fotoclub Moerdijk)

Vrijdag 20 september is het KeepItCleanDay. Een dag waarop inwoners met elkaar in Nederland het zwerfafval opruimen.

De KeepItCleanDay wordt niet vanuit de over-heid, maar vanuit de inwoners zelf georgani-seerd. Groepen, maar ook individuen, kunnen op verschillende manieren meedoen. De simpelste is om gewoon op vrijdag 20 september het zwerfafval op te rapen dat normaal blijft liggen. Als iedereen dat doet, dan is Nederland een stuk schoner ’s avonds laat. Doet u ook mee?

De gemeente Moerdijk ondersteunt deze schoon-maakactie. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van opruimmaterialen en ophalen van het verzamelde afval. Wilt u uw buurt samen met uw buren schoner maken op KeepItCleanDay? Meldt u zich dan aan bij de gemeente [email protected], tel. 14 0168,www.facebook.com/GemeenteMoerdijk ofwww.twitter.com/Moerdijkse_Stem.

DOE MEE MET KEEPITCLEANDAY!

Op de Algemene Begraafplaats Klundert worden van maandag 16 tot en met vrijdag 20 september, werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het ruimen van graven waarvan afstand is gedaan en de rechten zijn teruggevallen aan de gemeente.

De begraafplaats is daarom vanaf maandag 16 september 2013 op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur gesloten. Afhankelijk van de weersom-standigheden nemen de werkzaamheden ongeveer 5 werkdagen in beslag.

BEGRAAFPLAATS KLUNDERT TIJDELIJK GESLOTEN IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN

WEGAFSLUITINGEN

WillemstadVanwege het Shanty- en Seasong festival zijn op zondag 15 september van 10.00 uur tot 19.00 uur de Voorstraat, de Hofstraat (van de Voorstraat tot de Kerkring), de Landpoortstraat (van de Voorstraat tot de Kerkring), de Benedenkade, de Bovenkade, de Rozemarijnstraat en de Raadhuisstraat in Willemstad afgeslo-ten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

ZevenbergenVanwege de Groene Ster Loop zijn op zondag 15 september van 12.00 uur tot 16.00 uur de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:- Galgenweg, vanaf de Provinciale weg tot kruising met Willem-Alexanderstraat/Geerland- Willem-Alexanderstraat- Westelijke kant van de Zeestraat, vanaf Willem-Alexanderstraat t/m Dr. Ariënslaan- Dr. Ariënslaan, vanaf de Zeestraat tot Kerkhofweg- Fietspad Suikerpad tot Kristallaan- Fietspad Kristallaan, vanaf Suikerpad tot Lindonk- Weegbreestraat- Pinksterbloemstraat- Papaverstraat- Fietspad langs Westrand, vanaf Akkerwindestraat tot Provinciale weg

Page 11: Dm 20130911

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van

aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-

matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 aug. 2013 t/m 4 sept. 2013 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:

Adres Omschrijving project Datum verzondenEsdoornpad e.o. in Fijnaart groot onderhoud van 62 eengezinswoningen in combinatie met energiebesparende 30 augustus 2013 maatregelen: dakisolatie en nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en optioneel een uitbouw aan de achterzijde van de woningen

Naam en adres inrichting Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect Datum verzondenAutocar International BV, Parelhoenweg 7 in Klundert Geluid 5 september 2013

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

schappen ploegen en aansluitend het feest Polder-festijn Den Hoek op 13 sept. 2013 van 20.00 tot01.00 uur en op 14 sept. 2013 van 10.00 tot 01.00uur op een perceel landbouwgrond achter de Vlijt inZevenbergschen Hoek (verzonden 3 sept. 2013)

de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen op 15 sept. 2013 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 3 sept. 2013)

Alexanderlaan, de Liefkenshoek, de Witte Arend ende Putten in Zevenbergen op 14 sept. 2013 van 14.00 tot 01.00 uur (verzonden 3 sept. 2013)

nummer 7 in Zevenbergen op 14 sept. 2013 van15.00 tot 21.00 uur (verzonden 3 sept. 2013)

Hazeldonk 6 in Langeweg op 21 sept. 2013 van 10.30 tot 13.30 uur (verzonden 3 sept. 2013)

lemstad op 28 sept. 2013 van 10.00 tot 16.00 uur(verzonden 3 sept. 2013)

19.00 tot 22.00 uur en op 28 sept. 2013 van 10.00tot 11.00 uur (verzonden 3 sept. 2013)

sept. 2013 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 4sept. 2013)

de huisnummer 16 en 24 op 28 sept. 2013 van 16.00tot 24.00 uur in (verzonden 4 sept. 2013)

ceel, grenzend aan de Langeweg in ZevenbergschenHoek op 3 okt. 2013 van 19.00 tot 01.00 uur en op 4 okt. 2013 van 11.00 tot 01.00 uur (verzonden 4 sept. 2013)

Klundert op 21 sept. 2013 van 14.00 tot 01.00 uur(verzonden 5 sept. 2013)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van degemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag vanverzending van het besluit aan de aanvrager.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst

Noordhaven 158 in Zevenbergen plaatsen van een eenpersoonsdoorgang in de voorgevel 27 augustus 2013Oude Heijningsedijk 133 in Heijningen bouwen van een opslagloods 27 augustus 2013Oliemolenstraat 1 in Klundert plaatsen van een dakkapel 29 augustus 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangstKwartiersedijk 12 in Fijnaart wijzigen van gebruik bedrijfswoning naar burgerwoning 23 augustus 2013

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W.Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl of www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Bässler, G. 02-07-1947 Achterweg 2, 4793 EZ Fijnaart 15-08-2013

Ahmed Abdullah Al-Abdullah 03-10-1990 Pastoor Lombartsstraat 23, 4781 AW Moerdijk 27-08-2013

Beets, A.A. 08-12-1963 Postbaan 1 28-08-2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het voorontwerp van de bestemmingsplannen Noordschans, Heijningen en Langeweg. Met deze bestemmingsplannen worden de geldende bestemmingsplannen in de gebieden geactualiseerd. Het betreffen consoliderende bestem-mingsplannen waarin géén ontwikkelingen meegeno-men worden.De voorontwerp bestemmingsplannen liggen vanaf 12 sept. 2013 tot en met 23 okt. 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De voorontwerpbestemmingsplannen staan vanaf deze datum ookop www.ruimtelijkeplannen.nl en www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Openbare inspraakavondOp maandag 23 sept. 2013 vindt een openbareinspraakavond plaats, waar de voorontwerp bestem-mingsplannen nader worden toegelicht en waar u demogelijkheid heeft om vragen te stellen. Deze bijeen-komst wordt gehouden in het gemeentehuis. Belang-stellenden zijn op deze avond van harte welkom. Deaanvang van de inspraakavond is om 19.15 uur.Tijdens de termijn van inspraak kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Zodra de inspraakperiode is doorlopenstart de formele bestemmingsplanprocedure. Dit wordt opnieuw bekend gemaakt.

VOORONTWERP BESTEMMINGS-PLANNEN NOORDSCHANS,HEIJNINGEN EN LANGEWEG

Page 12: Dm 20130911

3 PAAR

herenJOGGINGBROEKmaten S-XXL

3.99

met strassDAMESSOKKENzwartmaten 36-413 PAAR

2.29

10 vakkenHANDTASORGANIZER27x9x15 cm

1.59

SNIJPLANK27x16,5 cm

0.49 -RVSKEUKENMESJES5 stuks

0.49 -

gezichtsREINIGINGSDOEKJES25 stuks

0.65

autoACHTERUITRIJLAMPmet waarschuwings-signaal

1.69

transparant/bruinVERPAKKINGSTAPE50 mm x 66 m

0.59

bijbehorendeDECOSTENEN of STUDSdiverse varianten

1.49

85-95 cmDAMESRIEMdiverse kleuren

0.69

DRAADLOOS

ACHTERUITRIJCAMERAmet 3,5'' LCD kleurenschermingebouwd in de spiegeldraadloze zender start automatisch bij achteruit-rijden

ACTIONFIT

MULTIVITAMINESmulti AZ 90 tabletten,glucosamine 60 tabletten,omega-3 90 capsules ofcalcium/magnesium/zink/D390 tabletten

2.49

MET STRASS

MEISJESSOKKENdiverse kleurenmaten 23-38

ZWARE KWALITEIT

VERHUISDOOSeenvoudig opzetten door autolock bodem48x32x33 cm

5.49

DECORATIE

HOTFIXAPPLICATORvoor het trendy customizen van kleding en accessoiresincl. 7 opzetstukjes en decostenen starterset

5.95

0.99 2.39

TRENDY

DAMESTASdiverse kleurenmet schouderriem

KRANSMAND OF

HERFSTKRANSØ 40 cm

DIVERSE KLEUREN

DAMESSJAALmet elastiek

COCONUT CARE

VERZORGINGSPRODUCTENshampoo 400 ml,conditioner 400 mlof bodylotion 200 ml

UITZOEKEN

QUILTBEDSPREIpatchwork ofuni doorgestiktroyaal formaat240x220 cm

KATOEN

HERENT-SHIRTkorte mouwronde halszwart of witmaten S-XXL

1.99

1.99

1.42

KUNSTSTOF

SNIJPLANKdiverse kleuren36x24 cm

0.89

7.95

64.9515.95

DE 'R' ZIT IN DE MAAND!

ACTION CADEAUKAART

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en. A

anbi

edin

gen

geld

en v

an zo

. 08-

09-2

013

t/m

za. 1

4-09

-201

3 in

Ned

erla

ndse

filia

len.

Page 13: Dm 20130911

(siergrindvloeren - mortelvloeren - coatingvloeren - gietvloeren) VOOR EEN VLOER DIE BIJ U PAST !

Belt u gerust voor een afspraak

in onze showroom! Tel. 06-25273058

Showroom: Generaal Allenweg 14, Zevenbergen

[email protected]

ZOMER AANBIEDINGGietvloer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 60,-Siergrindvloer . . . . . . . . . . . . . . . € 32,50

Coatingvloer . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,-

Voor alle vloeren geldt prijs p.m2, vanaf 40 m2

HoederKunststofv loeren

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder.

In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

Uw aankoop makelaar voor uw nieuwe droomhuis.

Zevenbergen – Moerdijk. www.barel.nl

Bel: 0168 - 323923

Uw aankoop makelaar vooruw nieuwe droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen!

Zevenbergen - Moerdijkwww.barel.nl - Bel: 0168 - 323923

DROOMHUIS?WWW.BAREL.NL

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

Wij verzorgen:Bitumen en EPDM dakbedekking

Pannendaken

Ondergrond, Renovatie, Isolatie

Zink en Loodwerk

Dakkapellen, Dakramen

en Dakgoten

Eric LugtenTelefoon: (+31) 06 83 55 15 71E-mail: [email protected]. Breda:

n

ergrond, Renovatie, Iso

Zin en Loooddwerk

DDakkkapelllen, Dakkrammen

D kk

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

2minutes2book.nl

Gezichtsbehandeling?

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE

KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

€ 3,

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

GEEN VOORRIJKOSTEN

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

Kleine bedragen makengrote verschillen.

gratis plaatsing

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 14: Dm 20130911

SPORT

PAGINA 14

Uitslagen seniorenNoordhoek 1-Be Ready 1 1-3Noordhoek 2-Kruisland 3 4-0Noordhoek VR1 zo-VCW VR1 zo 5-0Uitslagen jeugdBruse Boys B1-Noordhoek B1 2-4NSV C1-Noordhoek C1 15-1Noordhoek D1-Steenbergen D2 1-8Noordhoek E1-VVC’68 E2 5-5

Programma seniorenDIA 1-Noordhoek 1 14.30u

Vivoo 2-Noordhoek 2 12.00uNoordhoek 3-Unitas’30 6 10.00uDVO’60 VR2-Noordhoek VR1 zo 10.00uNoordhoek VR1 za-Zwaluwe VR1 14.30u

Programma jeugdRSV B1-Noordhoek B1 13.00uTerheijden C2-Noordhoek C1 12.30uHZ’75 D1-Noordhoek D1 12.30uDe Fendert E2-Noordhoek E1 09.00uSc Welberg ME1-Noordhoek ME1 10.15uSeolto MP1-Noordhoek MP1 10.15u

VV Noordhoek

Uitslagen zaterdag 7 septemberTPO/VOV E1-Unitas’30 E12G 15-1Zondag 8 septemberVCW 1-TPO 1 2-1HZ’75 2-TPO 2 5-3Wernhout DA1-TPO DA1 3-1

Programma woensdag 11 september19.00u HSC’28 C1-TPO/VOV C1Zaterdag 14 september15.00u Roosendaal B4-TPO/VOV B1

TPO/VOV C1 vrij11.00u TPO/VOV MD1-Chaam MD109.30u TPO/VOV E1-Chrisl/Oudem E1G09.00u Madese Boys F3G-TPO/VOV F110.30u Prinsenland MP1-TPO MP1Zondag 15 september14.30u TPO 1-De Schutters 110.00u TPO 2-IFC 710.00u Hoeven 6-TPO 3 5e kl 854 12.00u 546812.00u Unitas DA1-TPO DA1

VV TPO

HEIJNINGEN - De hoofdmacht van vv Chrislandia heeft zaterdag 7 septem-ber haar 1e competitieduel afgewerkt, maar was daarin niet erg gelukkig.

Lang leek het erop dat een puntendeling met Vrederust mogelijk was. Alleen de spelers van het Halsterse team dachten daar anders over en pakten in de laatste 5 minuten de volle winst nog te pakken. Met de 2-3 was dit een van de 3 wedstrij-den waarin 5 maal gescoord werd. In de andere 3 duels werd maar liefst 22 keer doel getroffen. Een leuk weekend voor de toeschouwers. Voor het 2e elftal zit het bekeravontuur erop en kan vanaf volgende week de competitie beginnen. Zij behaal-den geen overwinningen, maar het ver-toonde spel geeft voldoende aanknopings-punten voor de het aankomende seizoen. De dames hadden normaal gesproken ook hun 1e duel afgewerkt, maar daar was de

wedstrijd vooraf al verplaatst naar woens-dagavond 11 september. Donderdagavond is de vaste avond van het veteranenteam, dat door de KNVB is omgedoopt van 4e elftal naar VE1. In het verre St. Annaland werden de punten gedeeld, waarna men aan kon vallen op de mini frikadellen en vlammetjes, met daarnaast natuurlijk een goud gele rakker. Het E-team ligt wel op koers in de beker, nu zij opnieuw hebben gewonnen, komt de volgende ronde erg dichtbij voor deze jongens. Zij hebben het helemaal in eigen hand in de laatste wed-strijd tegen Roosendaal. De minipupillen hebben ook hun derby gespeeld, tegen de Fendert. Dat ging hen goed af. Er werd flink op los gescoord.

UitslagenChrislandia 1-Vrederust 1 2-3BSC 2-Chrislandia/Oudemolen 2 4-1WHS VE1-Chrislandia VE1 2-2

Internos E6-Chrislandia/Oudemolen E 1-10 Chrislandia/Oudemolen MP-De Fendert MP 10-3

Programma woensdag 11 septemberChrislandia/Oudemolen Vr-VDL Vr. 2 20.00Donderdag 12 septemberChrislandia VE1-DOSKO VE1 20.00Zaterdag 14 septemberSC Stavenisse 1-Chrislandia 1 14.30Chrislandia/Oudemolen 2-Rimboe 2 14.30Papendrecht Vr2-Chrislandia/Oudemolen Vr 10.30Wernhout B-Chrislandia/Oudemolen B 14.30Vivoo D2-Chrislandia/Oudemolen D 11.30TPO E1-Chrislandia/Oudemolen E 09.30HZ ’75 MP1-Chrislandia/Oudemolen MP 10.00

Kijk voor het laatste nieuws: www.Chris-landia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia

KLUNDERT - VV Klundert startte het seizoen in de 1e klasse C met een uitwedstrijd tegen één van de kam-pioenskandidaten t.w. Spijkenisse. Klundert kreeg uiteindelijk de com-plimenten en Spijkenisse de punten door met 3-2 te winnen. Deze score was al bij de rust bereikt.

De wedstrijd begon een half uur later, om-dat het hele verkeer rond Spijkenisse vast stond vanwege een ongeval. Dit deerde Klundert echter geenszins en al na amper 1 minuut spelen nam men brutaalweg de leiding. Vrije trap van Peter van Winger-den belandde via Christian Fuanani en een tegenspeler al dan niet over de doellijn. Eric Fuanani maakte aan alle onzekerheid een einde en gaf het laatste tikje. Spijke-nisse had haar handen meer dan vol aan het gretige Klundert en had geen grip op het spel van Klundert. Toch kwam het op gelijke hoogte toen men doorbrak over de rechtervleugel. Bal bereikte één van de Spijkenisse spitsen, die fraai wist te sco-ren. Kort daarna kwam Spijkenisse zelfs op voorsprong middels een strafschop die werd toegekend, nadat een Spijkenisse speler een duw in de rug kreeg toen deze op doel wilde koppen. Klundert ging niet bij de pakken neerzitten en kwam al snel op gelijke hoogte. Vrije trap van Peter van

Wingerden bereikte de vrijstaande Chris-tian Fuanani die de bal onder het lichaam van de Spijkenisse-goalie door in het doel kopte: 2-2. Vlak voor rust van een enerve-rende 1e helft kwam Spijkenisse opnieuw op voorsprong. Via een aanval over de linkervleugel werd de bal voorgebracht en keurig binnengekopt. Na de rust ging Klundert op zoek naar de gelijkmaker en zette het Spijkenisse met de rug tegen de muur. Klundert hanteerde echter te snel de lange bal en werd feitelijk gedurende de gehele 2e helft niet echt gevaarlijk. Al hing de 3-3 wel nadrukkelijker in de lucht dan een voor Spijkenisse bevrijdende 4-2. Het laatste half moest Spijkenisse zelfs met 10 man verder, nadat een speler een 2e gele kaart kreeg na een forse charge. Tot het laatste fluitsignaal bleef het bloedstollend spannend, al was de 2e helft wel van een minder niveau als de 1e. Spijkenisse was uiteindelijk de gelukkigste en mocht het haar 1e driepunter bijschrijven. Volgende week komt Alblasserdam in Klundert op bezoek en gaat het op zoek naar haar 1e punten. Als Klundert met dezelfde instel-ling blijft spelen zullen deze vanzelf gaan komen.Uitslagen zaterdag 7 septemberSpijkenisse 1-Klundert 1 3-2Klundert 2-Dinteloord 2 1-0Klundert A1-Groen Wit A1 4-2

Klundert B1-Grenswachters B1 1-9Klundert C1-Cluzona C1 6-3Nieuw Borgvliet C2-Klundert C2 5-3De Fendert MC2-Klundert MC1 3-6Klundert D1-Hoeven D1 3-2Cluzona D2-Klundert D2 3-10Klundert E1-Roosendaal E3 4-5Klundert E3-TPO E1 1-0WVV’67 F1-Klundert F1 0-11Seolto F2-Klundert F2 10-2Programma woensdag 11 september19.30 Klundert C2-SC Gastel C2Zaterdag 14 september14.30 Klundert 1-Alblasserdam 115.00 Heerjansdam 3-Klundert 214.30 Klundert 3-NOAD’67 314.30 Klundert 4-DVO’60 712.00 Klundert Vr1-De Fendert Vr114.30 SC Gastel A1-Klundert A112.00 Klundert B1-DSE B110.30 Klundert C1-De Fendert C110.30 Klundert C2-SCO/TOFS C309.30 WVV’67 MC2-Klundert MC111.45 MOC’17 D2-Klundert D108.45 Klundert D2-HSC’28 D108.45 Klundert E1-Roosendaal E211.00 DHV E1-Klundert E210.30 VCW E2-Klundert E308.45 Klundert F1-SVC F110.00 Virtus F3-Klundert F2Zondag 15 september10.00 SC Gastel 7-Klundert 2

Klundert dichtbij verdiend punt tegen Spijkenisse

STANDDAARBUITEN - Voor SVC 1 stond de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie op de agenda op zondag 8 september.

SVC 1 moest direct aan de bak tegen één van de potentiële promotie en of gedood-verfde kampioenskandidaten: Beek Vooruit uit Prinsenbeek. Met de jonkies Steven Vrins en Jorn Ma-gielse in de basis zat SVC vanaf minuut 1 bovenop de tegenstander. Een perfecte uit-voering van het tactisch ijzersterk plan van trainer Cees van Beers en assistent Jasper Luijmes wat in de 3de minuut al direct een prima kans opleverde. Knappe kopbal van Jowin van Belois kon ternauwernood door Beek Vooruit van de doellijn worden weg-gehaald. Beek Vooruit was gewaarschuwd, maar iedereen zag aan alles dat Beek Vooruit een goed voetballende ploeg met kwaliteit was. Maar wat speelde SVC een onge-looflijk hartverwarmend voetbal. Voor ie-dere meter werd gestreden en voortdurend werd Beek Vooruit opgejaagd, waardoor ze vrijwel niet aan voetballen toe kwamen. Na zo’n 25 minuten een overtreding in het 16 metergebied van Beek Vooruit, waarna de scheidsrechter niet veel anders kon dan de bal volkomen terecht op de stip leggen. Koen Vermeulen nam de penalty vol over-tuiging: 0-1.

Beek Vooruit bleef aandringen, maar de uitstekend keepende Geoffrey Verschuren hield zijn doel knap schoon. Na rust een nog feller en fanatieker Beek Vooruit, waar alle SVC’ers de handen meer dan vol aan handen. Gehele team van SVC bleef knap overeind ondanks de balvaardige en sterke tegenstander. In de 13e minuut van de 2e helft maakte Beek Vooruit een overtreding op zo’n 19 á 20 meter schuin voor het doel. SVC aanvoerder Jowin van Belois wist de bal op weergaloze wijze over de muur in de kruising te krullen. Absolute wereldgoal van Jowin welke door de SVC supporters als meer dan welkom werd ontvangen. Toch bleef Beek Vooruit goed voetballen en zette het SVC enorm onder druk wat in de 24e minuut na een goede aanval resulteert: 1-2. De rest van de speeltijd was zondermeer spectaculair en super spannend te noemen, waarbij de druk op het SVC erg doel hoog was. Gehele team van SVC werkte keihard, streed om ieder meter en speelde de wedstrijd goed en bijzonder slim uit waardoor de eerste over-winning van SVC 1 een feit is! Man of the match kan met zo’n goal niemand anders zijn Jowin van Belois, maar zeker zo prij-zenswaardig was de inzet en de getoonde winnaarmentaliteit van het gehele team.

Uitslagen jeugd

Zaterdag 7 septemberSVC B1-SEOLTO B1 5-1Virtus D1-SVC D1 15-1SVC D2-Cluzona D1 5-2Virtus F2-SVC F1 0-20Roosendaal F10-SVC F2 2-4

Uitslagen senioren Zondag 8 septemberBeekVooruit 1-SVC 1 1-2Victoria 4-SVC 2 0-0Virtus 4-SVC 3 2-4SVC 4-Hoeven 4 2-4SVC 5-VVR 6 4-8

Programma jeugdZaterdag 14 septemberHalsteren B2-SVC B1 13.15SVC MB1-Klundert MB1 12.30SVC D1-MZC D1 13.00SVC D2-Bavel D3 11.30Schutters E1-SVC E1 09.30Klundert F1-SVC F1 08.45SVC F2-Fendert F3 09.30SVC MP1-Unitas MP2 09.30

Programma seniorenZondag 15 septemberSVC 1-Dubbeldam 1 14.30SVC 2-NVS 2 11.00BVV 3-SVC 3 12.00Virtus 4-SVC 4 12.00Oudemolen/Chrislandia 2-SVC 5 10.30

Goed begin van SVC 1

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Al na 2 minuten werd een duidelijke hands-bal weggewuifd door scheidsrechter J. de Kok bij de derby Seolto tegen DHV.

DHV trachtte het spel te maken, maar aanvankelijk verliep dat moeizaam. Seolto bespeelde snel de diepte zonder echt ge-vaarlijk te worden. Na 20 minuten ging het beter lopen aan DHV-zijde . Over de flan-ken kwam DHV enkele malen gevaarlijk door. Goed keeperswerk van Tom Kerkhof en fel verdedigen centraal voorkwam een treffer. Tot de 16 liep het met momenten aardig, maar de echte scherpte onbrak in de afwerking. Seolto bleef loeren op de counter. Een tweetal DHV-spelers ont-vingen terecht een gele kaart voor inge-zette tackles. De irritatie nam toe, omdat scheidsrechter Kok een 3-tal Seolto char-ges onbestraft liet. Merkwaardig, omdat de leidsman er telkens wel dicht opstond. Op slag van rust was een misverstand op de middellijn de inleiding van een tegen-aanval. Tom Wijnen leek naast te schieten, maar randje buitenspel was de Klerk er als de kippen bij: 1-0. Na rust een dominerend DHV wat weinig ruimte kreeg van een col-lectief verdedigend Seolto. DHV maakte daarbij de fout de vleugels onvoldoende te benutten. Na 65 minuten de 2e kans voor Seolto. Voorzet voorbij het doel werd met een curve voorgebracht en direct prachtig ingeschoten door de vrijstaande de Klerk: 2-0. DHV bleef gaan voor de aansluitings-treffer. Er kwamen nu wel kansen. Van

dichtbij werd een voorzet precies in de handen van Tom Kerkhof geschoten. Even later was de Seolto-doelman geklopt. Na een kopbal echter werd de bal werd van de doellijn gehaald. Toch kwam de verdiende treffer. Na een fraaie actie over links werd door Elias binnen geschoten: 2-1. Seolto wankelde Afgeslagen bal werd snoeihard ingeschoten net binnen de paal. Verde-diger bij de paal kreeg de bal tegen het hoofd wat een hoekschop opleverde. DHV gaf vandaag weinig weg, maar was in de eindfase te slordig of zocht teveel de moei-lijke bal. Seolto had aan 3 kansen genoeg. Beetje geluk ontbrak maar vooral de in de scherpte voor het doel was Seolto beter. Drie kansen en 2 goals tegen 5 kansen en slechts 1 goal. Zaterdag 14 september spelen DHV 1 en DHV 2 thuis tegen respec-tievelijk Oosterhout en Sc Welberg, beide wedstrijden vangen om 14.30 uur aan. Pu-pil van de week Is Stijn v.d. Heijden.

Uitslagen zaterdag 7 septemberSeolto 1-DHV 1 2-1DHV C1-Roosendaal C9 20-0DHV D1-Dvo’30 D2 2-4Zwaluwe E2-DHV E1 1-8Roosendaal F7-DHV F1 2-11Programma zaterdag 14 september14.30u DHV 1-Oosterhout 114.30u DHV 2-SC Welberg 213.15u MOC’17 C3-DHV C112.45u Cluzona C3-DHV C213.00u Devo D1-DHV D111.00u DHV E1-Klundert E209.30u DHV F1-VCW F1

Seolto wint derby van DHV

ZEVENBERGEN - Een week later dan gepland, begon dit weekend ook voor DSO 1 de competitie.

Tegenstander was DES uit Delft, op papier de absolute kanshebber voor de titel in deze poule. Na de succesvolle handhaving van vorig seizoen zal DSO er ook dit jaar al-les aan gaan doen om niet te degraderen. Omstreeks 15.30 uur floot de scheidsrech-ter voor het eerst en was ook voor DSO 1 korfbalseizoen 2013/2014 begonnen. DSO 1 heeft ook een compleet nieuwe samen-stelling. Remco en Erik zijn geblesseerd en Jasper en Olaf staan nu samen met Rubin en Frank in het 1e. De 4 dames van DSO 1 voor dit seizoen zijn Mandy, Jeanine, Ste-fanie en Marieke. Laatstgenoemde maakte vandaag haar officiële debuut in de basis in een competitiewedstrijd voor DSO 1. Ze was echter niet de enige. Olaf was ziek en hierdoor kon ook Jean Paul zijn debuut ma-ken als basisspeler. De vakken zagen er als

volgt uit: aanval: Rubin, Jasper, Mandy en Marieke; verdediging: Frank, JP, Stefanie en Jeanine. De wedstrijd zelf was al snel beslist. DES heeft simpelweg meer kwali-teit en is in staat over veel schijven te sco-ren. Het lukte DSO niet om mee te scoren, waardoor DES al snel uitliep naar een ruime voorsprong. Noemenswaardig waren de 2 doelpunten van Jean Paul en de mooie goal van Marieke. Verdedigend was DSO niet scherp genoeg en er werd ook veel onnodig balverlies geleden. De 2e helft wilde DSO in ieder geval beter gaan verdedigen en de passing wat beter gaan verzorgen. Dit lukte aardig, maar DES liet het er niet bij zitten en bleef gaan. Jasper wist nog wel te scoren en ook Rubin pakte zijn goaltjes mee. Uit-eindelijk wist DES de wedstrijd te winnen met 19-7. Vorig jaar werd het hier 21-11, overigens met maar liefst 4 andere basis-spelers. DES blijft een maatje te groot. Voor DSO is het nu zaak de komende wedstrijden een goed resultaat te behalen.

Wedstrijdseizoen DSO 1 is nu ook begonnen

Page 15: Dm 20130911

TE HUURIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WERK-,KANTOORruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INFO:

J. den Hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

TE KOOPVrijstaande woning

met ruime tuin in jonge woonwijk. Leiboom 6 4731XG

Oudenbosch.

Info: www.jaap.nlOf maak een afspraak:

[email protected]

0164 687235

2minutes2book.nl

Pedicure?

TE HUUR108 m2

WERKRUIMTEmet kantoor

Nijverheidsstraat 7Klundert

Tel. 0168-403809

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

Beleef Bosselaar Zuid!

Ontwikkeling:

Informatie:

www.brabantsewaard.nlwww.berlaere.nl www.vanagtmaal.nl

www.bonmakelaardij. nl

[email protected]

T: 0168 - 33 58 55

www.qmakelaars.nl

[email protected]

T: 0165 - 70 05 30

(nog) met de Duokoop-regeling!

E

C3

C1 C4

C5 A2

14 SEPTEMBER INFODAG VERKOOPFASE 1 & 2

����������

������������ ��� ����������������������������������

��� ����������� ���� ���������������������������

������ ������������������������������������������������

��������������� ����������� ��� ������������������

�� �����

!�"��������"� �#�����$�$%�&�'�(%�"��� �������������������

�� �������������������� �������������"����������� ����

��������������� ��"���"����������)�����������#�*������

*����������"��� ������+���� �����������%,-(�.�(//�$01��

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 16: Dm 20130911

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • w

www.huidlaser.nl

www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 •

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging:

Verder alle laserbehandelingen tegen overbehar-ing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

2minutes2book.nl

Massage?

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

KREATIEFCENTRUM OUD GASTEL

Zondag 15 september a.s. organiseren wij, van

Heeft u belangstelling voor een van de cursussen of Workshops, o.a.: -Edelsmeden -Beeldfiguren van klei -Bloemen & Groen -Callanetics-Pilatus-Body Mix -Kreatief voor kinderen -Kalkverf en vele andere, dan bent u van harte welkom, om al onze voorbeelden met eigen ogen te aanschouwen. Hopelijk wordt u hierdoor erg enthousiast en halen we alle creativiteit bij u naar boven. Voor een compleet overzicht en uitgebreide informatie over al onze cursussen & workshops kunt u: onze site: WWW.KREATIEFCENTRUM.COM bezoeken of telefonische info verkrijgen bij enkele van onze contactpersonen: 0165-512342 of 0165-317835. Tot ziens op zondag 15 september !

Verwarming & Sanitair shop bvArgon 29,

4751 XC Oud-Gastel (Borchwerf 2) T. 0165 530232, F. 0165 369344,

[email protected]

www.verwarmingensanitairshop.nl

Rondo regendouchesetmet 5 jaar garantie.

van €510.-

voor €275.-

Laat u inspireren Breng een bezoek aan onze showroom.

TOPMERKEN BADKAMERS

VILLEROY & BOCH

SPHINX

GROHE

DURAVIT

LAUFEN

RIHO

TOPMERKEN

VERWARMING

NEFIT

VAILLANT

THERMIC

BOSCH

VASCO

REMEHA

Wandcloset aanbiedingsetComplete set, in wit

van €550.-

voor €265.-

nergensgoedkoper

nergensgoedkoper

voor €225.-

InloopdouchewandDiverse maten

Metaalrecycling

MoerdijkDirect geld verdienen met uw oude metaal!?

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 8:00 tot 17:00. Zaterdag van 9:00 tot 13:00

Kwartelweg 54791 RP KlundertTel.: 0168-381113Mob: 06-14327819info@metaalrecyclingmoerdijk.nlwww.metaalrecyclingmoerdijk.nl Kwartelweg

Langeweg

Vogelweg

Westelijke

Randw

eg

Voor actuele prijzen kijk op

www.metaalrecyclingmoerdijk.nl

Milieustraat

Parelhoenweg

Gemengd roodkoperZuiver koper

GeelkoperAluminium

LoodZink

SloopPVC kabel

RVSIJzer

Electro motorenGrond kabel

Blijf op de hoogte van de hoogste metaal prijzen van de regio en scan onze QR code voor onze webapp

Bij ons bent u ook welkom met kleinere hoeveelheden!

Page 17: Dm 20130911

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

WIJ HELPEN JE SNEL AANDE PARTNER DIE BIJ JE PASTDrie goede redenen voor een

inschrijving bij Mens & Relatie.Meer weten? Bel:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

2minutes2book.nl

Bioresonantie?

Opel Astra h 16i-16v Cosmo01-2010, zwart mt., 43.561 km Prijs: € 12.950,-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon Titanium Diesel Automaat01/2012, 31.829 km Prijs: € 32.950,-

Renault Twingo 1.2 16V Dynamique Automaat, Blauw2010, 35131km Prijs: € 9450.-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

Opel Meriva 16i-16v Cosmo2-2010, zwart mt, 43.452 km Prijs: € 13.250,-

Opel Zafira 18i-16v Temptation 03-2008, zwart mt, 81.720 km Prijs: € 13.200,-

Opel Meriva Cosmo 14i-16v Turbo6-2012, zilver mt., 27.226 km Prijs: € 17.750,-

Ford Fiesta 1.25 16v 82PK 5drs Titanium X-Pack 10/2011, 22.973 km Prijs: € 13.950,-

Ford Ka 1.25 Titanium X06/2010, 22.697 km

Prijs: € 8.455,-

Ford Focus CC 1.6 16v Titanium 01/2008, 82.086 km Prijs: € 13.900,-

Ssangyong Kyron Dynamic Diesel Automaat 01/2008, 87.847 km

Prijs: € 9.950,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Clio Estate TCE100 Dynamique, Zilver metallic 2008, 85321km Prijs: € 8450.-

Dacia Sandero Stepway 1.6 Grijs metallic, 2011, 27073km Prijs: € 10950.-

Volkswagen Fox 1.2 TrendelineRood, 2006, 69550km

Prijs: € 3950.-

Renault Modus 1.2 16V Expression Automaat Blauw metallic, 2008, 41500km

Prijs: € 9950.-

Opel Agila 12i-16v Edition 07-2008, blauw mt, 56.998 km Prijs: € 7.950,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat Sedici 1.6 16v Dynamic aug 2008, 51.613 km Prijs: € 8.950,-

Fiat Panda Edizione Coolmrt 2013, 0 km Nu geheel rijklaar voor slechts: € 9.448,-

Fiat Doblo 1.4 T-jet 120PK Loungejuni 2013, van € 31.000,- naar: € 24.950,-

Fiat Panda 85PK Semprefeb 2012, 17.000 km Prijs: € 9.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

De NIEUWE Fiat 500L Trekking Deze auto inclusief navigatie Voor slechts: € 23.408,-

TOPPER VAN DE MAANDNU BIJ ONS IN DE SHOWROOM

NOG MAAR ENKELE BESCHIKBAAR

Bel 0165-561424Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

STEIGERKONINGVoor werk op hoog niveau!

GEVELSTEIGER - RENOVATIESTEIGERSTALEN STEIGERS - ROLSTEIGERS

Tegen de laagste prijs! Wij monteren en demonteren

Page 18: Dm 20130911

SPORT

PAGINA 18

Uitslagende Fendert E4-Prinsenland E2 6-2de Fendert F1-Cluzona F1 3-8de Fendert F4-Unitas’30 F1 12-7de Fendert MC1-DSE MC1 4-1de Fendert C1-Hoeven C1 3-1de Fendert D2-Hoeven D2 9-0de Fendert MC2-Klundert MC1 3-6de Fendert 5-BSC 3 3-1de Fendert B2-SPS B1 3-4de Fendert 1-Dinteloord 1 0-2Prinsenland E1-de Fendert E1 1-5Rood Wit F1-de Fendert F2 7-3MOC’17 E4-de Fendert E3 1-1Hoeven C2-de Fendert C2 1-5NVS A1-de Fendert A1 2-5FC Bergen 3-de Fendert 3 0-1Devo B1-de Fendert B1 1-3Internos 2-de Fendert 2 1-0De Fendert zondag 2-Oudemolen 1 2-1Hilvaria Vr1-de Fendert Vr1 4-1

Programma zaterdag 14 septemberde Fendert E2-Noordhoek E1 09.00de Fendert E3-Unitas’30 E3 09.00de Fendert E4-Prinsenland E3 09.00de Fendert F2-MOC’17 F4 09.00de Fendert MC1-Virtus MC1 09.30

de Fendert D1-DSE D1 10.00de Fendert D3-Steenbergen D5 10.15de Fendert MP1-DSE MP1 10.30de Fendert C2-Virtus C3 11.00de Fendert D2-Prinsenland D2 11.30de Fendert MC2-Dioz MC1 11.30de Fendert 3-WHS 3 12.30de Fendert 5-Dinteloord 3 12.30de Fendert B2-Prinsenland B2 14.00de Fendert 2-Tholense Boys 2 14.30de Fendert VE-Tholense Boys VE 14.30Virtus F6-de Fendert F4 09.00Unitas’30 E2-de Fendert E1 09.30SVC F2-de Fendert F3 09.30Unitas’30 MD1-de Fendert MD1 09.30DSE F1-de Fendert F1 10.15Klundert C1-de Fendert C1 10.30Klundert Vr 1-de Fendert VR 1 (zat) 12.00S.c. Gastel B2-de Fendert B3 12.30Serooskerke 1-de Fendert 1 14.30BSC A2-de Fendert A1 14.30UVV B1-de Fendert B1 14.30Boeimeer 2-de Fendert 4 15.00Zondag 15 septemberDe Fendert 3-Internos 1 110.00De Fendert 2-WVV’67 2 11.00De Fendert VR 1 (zo)-WDS’19 VR1 11.00

VV de Fendert

Uitslagen woensdag 4 septemberSeolto F1 (B)-Schijf F1G 16-0Zaterdag 7 septemberSeolto 1-DHV1 2-1Seolto4-DSE4 10-1SVC B1- Seolto B1 5-1Rood Wit W B1-Seolto B2(B) 2-8Seolto C1 (B)-MOC’17 C2 0-6

Seolto D1 (B)-Vosmeer D1 17-0Victoria’03 D3G-Seolto D2(B) 2-2SC Kruisland E1-Seolto E1(B) 0-13Seolto E2 (B)-Alliance E3 5-7Seolto E3 (B)-Roosendaal E10 7-1SJO Prinsenland E3-Seolto E4(B) 7-0Unitas’30 F3-Seolto F1 (B) 2-6Seolto F2 (B)-Klundert F2 10-2

VV Seolto

Uitslagen zaterdag 7 septemberDVO’60 4-Virtus 2 za 2-1Virtus B1-Rijen B1 2-5DSE B1-Virtus B2 2-3Virtus B3-VVC’68 B1 0-6Advendo C1-Virtus C1 0-6Internos C5-Virtus C3 0-2Virtus C4-Alliance C3 4-3Virtus D1-SVC D1 15-1Virtus D2-Rood Wit W D2 3-2BSC D2-Virtus D3 3-3Hoeven D3-Virtus D4 4-3Halsteren E1-Virtus E1 4-3Virtus E2-DSE E2 18-1DVO’60 F1-Virtus F1 2-2Virtus F2-SVC F1 0-20SV Capelle VR1-Virtus VR1 za 5-4Zondag 8 septemberAlliance 1-Virtus 1 1-5Virtus 2-SC Gastel 2 4-2Virtus 3-Raamsdonk 2 6-3Virtus 4-SVC 3 2-3Virtus 5-DSE 5 0-10NVS VR1-Virtus VR1 0-9

Programma zaterdag 14 septemberVirtus 2 za-Vrederust 4 14.30Roosendaal G1G-Virtus G1G 13.15Moerse Boys A1-Virtus A1 14.45Virtus A2-Internos A4 14.30VVR B1-Virtus B1 14.30Virtus B2-DVO’60 B2 12.45

Virtus B3-MOC’17 B6 12.45Virtus C1-Baronie C2 14.30BSC C2-Virtus C2 12.15De Fendert C2-Virtus C3 11.00Beek Vooruit C6-Virtus C4 10.00Virtus D1-Rijen D1 10.00Virtus D2-NSV D1 11.15Virtus D3-Hoeven D2 11.15Zwaluwe D2G-Virtus D4 10.15Virtus E1-TSC E2 10.00Unitas’30 E5-Virtus E2 9.30Virtus E3-Sprundel E2 10.00Virtus E4-Kogelvangers E2 9.00Unitas’30 E9-Virtus E5 9.30Seolto E3-Virtus E6 8.45Victoria’03 F1-Virtus F1 9.00Rood Wit W F2-Virtus F2 9.45Virtus F3-Klundert F2 10.00Virtus F4-Roosendaal F9 9.00RSV F2-Virtus F5G 10.30Virtus F6-De Fendert F4 9.00OMC VR1-Virtus VR1 za 14.00Virtus MB1-Roosendaal MB1 11.15De Fendert MC1-Virtus MC1 9.30ODIO MD1-Virtus MD1 9.30Zondag 15 septemberVirtus 1-Rood Wit W 1 14.30Victoria’03 2-Virtus 2 12.00OMC 2-Virtus 3 12.00Virtus 4-SVC 4 12.00HZ’75 2-Virtus 5 10.30Virtus VR1-Roosendaal VR1 10.00

VV Virtus

LANGEWEG - Na een lange zomerstop konden de ruiters van de Longway-riders weer laten zien wat ze in huis hebben.

Er waren weer veel ouders, opa’s, oma’s, kennissen en familie van iedereen naar de manege gekomen om hun favoriete rijder aan te moedigen. En het heeft gewerkt want bijna iedereen heeft zijn winstpunt weer gehaald. Win-naar van de 1e categorie (vanaf proef F7) werd Bo Hofman en winnaar van de 2e ca-tegorie (t/m proef F6) is geworden, Naomi

Farla.Dan was er ook nog de ¼-finale van de FNRS-Zitcompetitie. Michelle Stoop uit Zevenbergen had zich al enige tijd geleden hiervoor geplaatst via de regiowedstrijden. Hellaas behaalde Michelle deze keer niet de benodigde hoe-veelheid punten om door te gaan naar de ½-finale, welke volgende week wordt ge-houden tijdens Horse Event in Deurne.

Meer weten over dit evenement check dan www.horse-event.nl of voor paardrijden in de buurt www.hclangeweg.nl

Dressuurwedstrijden weer van start

Hippisch Centrum Langeweg

WILLEMSTAD - In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen heeft Kogel-vangers afgelopen zaterdag thuis tegen medepromovendus Kruiningen met 2-4 verloren na een ruststand van 2-1.

Kogelvangers begon sterk aan de wed-strijd waarbij het al vroeg enkele goede kansen kreeg om op voorsprong te komen, zo ging Nicky Messer in de vierde minuut goed door op links waarbij Bas Nieuwdorp een mogelijkheid kreeg. Ook Erik van der Giesen kopte na tien minuten een voorzet van Marc Gorter te zacht in en kon de kee-per van Kruiningen de bal pakken. Hij was in de 13e minuut toch geklopt toen Erik van der Giesen de 1-0 scoorde na een pass van Jobert de Rooij. De ploeg van trainer Henk Vos drong daarna Kruiningen terug op ei-gen helft wat resulteerde in een 2-0 voor-sprong door Bas Nieuwdorp halverwege de eerste helft na een goede voorzet van Erik van der Giesen. Even daarna had Ko-gelvangers de wedstrijd kunnen beslissen door de kans die Nicky Messer kreeg ech-ter zijn inzet belandde tegen de paal. Ook Marc Gorter kreeg nog een kans op de 3-0 maar deze mogelijkheid was ook aan hem niet besteed. Aan de andere kant kwam Kruiningen echter terug in de wedstrijd toen in de 43e minuut een corner genomen werd. Uit deze afgeslagen corner werd ge-

scoord door Jeff Herwig die de ruststand van 2-1 bepaalde.Na rust kwam Kruiningen sterk terug door enkele goed lopende aanvallen waarbij er een ongeveer vijf minuten na rust ternau-wernood ongedaan kon worden gemaakt door Tommie Nieuwdorp ten koste van een hoekschop. Uit die corner, net als in de eerste helft werd er dit keer gescoord door Lennard van de Berge en bracht zo de 2-2 op het scorebord. Via een goed opge-zette aanval van Kogelvangers kwam in de zeventigste minuut een voorzet vanaf links terecht bij Erik van der Giesen die de bal gaf aan Marc Gorter, maar de kans miste om Kogelvangers weer op voorsprong te brengen. Daarna was het wel raak aan de andere kant toen Kruiningen te veel ruimte kreeg van Kogelvangers en daarvan profiteerde en Wouter Veerhoek voor de voorsprong voor Kruiningen kon zorgen. In het laatste gedeelte van de wedstrijd zette Kogelvangers een goede aanval op echter invaller Stefan de Ruiter kwam net te kort om de bal in het doel te lopen. In de laat-ste minuut scoorde Arno van den Berge nog voor Kruiningen waardoor hij zo de eindstand van 2-4 op het scorebord bracht.Uitslagen jeugdDinsdag 3 septemberDubbeldam E1-Kogelvangers E1 7-3Zaterdag 7 septemberHoeven B1-Kogelvangers B1 7-1

Kogelvangers C1-Unitas’30 C2 3-0Kogelvangers C2-Zwaluwe C2G 10-2NOAD’67 D1-Kogelvangers D1 7-0JEKA E2G-Kogelvangers E1 3-3Kogelvangers E2-Lepelstraatse Boys E3G 6-1Sprundel E3-Kogelvangers E3G 8-4DVO’60 F2-Kogelvangers F1 4-11Rood Wit W. F3-Kogelvangers F2 15-0

Uitslagen seniorenZaterdag 7 septemberKogelvangers 1-Kruiningen 1 2-4PCP 2-Kogelvangers 1 3-5

Programma seniorenZaterdag 14 septemberNOAD’67 1-Kogelvangers 1 av.15.00uKogelvangers 2-Internos 2 av.14.30uRillandia 2-Kogelvangers 3 av.12.30u

Programma jeugdZaterdag 14 septemberKogelvangers B1-DEVO B1 av.13.00uBavel C2-Kogelvangers C1 av.14.00uKogelvangers C2-Roosendaal C9 av.11.00uDe Schutters D1-Kogelvangers D1 av.11.30uKogelvangers E1-Kloetinge E1 av.10.30uVirtus E4-Kogelvangers E2 av.09.00uKogelvangers E3G-Unitas’30 E13 av.09.00uSprundel F1-Kogelvangers F1 av.08.45uKogelvangers F2-Seolto F2 av.09.00u

Valse start Kogelvangers

MOERDIJK - Het Nederlands Kam-pioenschap Zoetwatervissen voor Junioren is op zaterdag 7 september gehouden aan de Lage Vaart aan de Trekweg bij Almere. Gedurende de gehele dag was het bewolkt, af en toe waaide het een beetje maar het bleef droog. Kortom een perfecte visdag.

Dit jaar is gelukkig de minimummaat voor de baars afgeschaft, zodat de diverse klei-nere baarzen die werden gevangen niet te-ruggezet hoefden te worden. De vangsten bestonden voornamelijk uit voorntjes, pos-jes en de eerder genoemde ondermaatse baarsjes. Verder werd er een aantal bra-sems gevangen.Maar brasems blijven de bonusvissen om-dat het bij deze wedstrijden om het totale vangstgewicht gaat en niet om het aantal gevangen vissen. Maar liefst hadden vijf vissers van HSV Het Alvertje uit Zevenber-gen zich geplaatst in de voorrondes voor dit N.K. Namelijk Robin van Beurden, Nick Koopmeiners, Yordi Dekkers, Jean-Paul Malipaard en Stephan Kortsmit deden,

afhankelijk van hun leeftijd, mee in twee van de drie categorieën. Net als vorig jaar werd de wedstrijd in drie categorieën ge-vist, nl. de A categorie in de leeftijd van 17 tot 22 jaar, B van 13 tot 17 jaar en C van 10 tot 13 jaar. Bij de B categorie hebben 46 vissers deelgenomen. De titel van Nederlands Kampioen ging naar Stefan Hooyman van HSV VNK met 4.050 gram. Zilver was voor Stephan Kortsmit van HSV Het Alvertje met 2.973 gram. De bronzen medaille werd uitgereikt aan Arnold de Boer van HSV VIOD vereniging, Arnold liet 2.812 op de weegschaal noteren. Bij de A categorie hebben 24 deelnemers meegedaan. Alle aanwezige vissers kon-den vis ter weging aanbieden. In deze categorie werd Tim Voerman van HSV VIOS de nieuwe Nederlands Kampioen met 5.809 gram. Kevin Inkenhaag van HSV Barneveld, de Nederlands Kampioen van vorig jaar, eindigde op de tweede plaats met 2.845 gram. Arjan Dikkema van HSV Tynaarlo-Vries werd derde met 5.029 gram. Een podiumplaats zat er voor Yordi

Dekkers van HSV Het Alvertje net niet in. Hij werd namelijk 5de in het algemeen klassement met 3968 gram vis, maar des-ondanks toch een prachtige prestatie. Alle prijswinnaars ontvingen uit handen van twee bestuursleden van Sportvisserij Mid-West Nederland een Delftsblauwe bord en een medaille. Natuurlijk werden zij ook in de bloemen gezet. Het seizoen van HSV Het Alvertje voor Junioren loopt nog door tot oktober van dit jaar. Voor het volgende hengelsport seizoen van 2014 kunt u uw zoon of doch-ter alvast opgeven bij de vereniging via jeugdbegeleider Jacques Broeders, tel nr 0168 325942. Wanneer uw zoon of doch-ter geintresseerd is in de hengelsport dan zijn ze van harte welkom om zelf nog een aantal keren mee te vissen op de donder-dagavond. De vereniging start om 18.00 uur aan de Voormalige Jachthaven aan de Koekoe-kendijk. Kom langs als je keertje een dob-bertje wilt uitgooien. HSV Het Alvertje zorgt dan voor een hengel, aas en de juiste begeleiding.

Zilver voor HSV Het Alvertje NK Junioren

MOERDIJK - Op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september was er een 3 daagse zwemwedstrijd in Zwembad de Stok: de seizoensope-ningswedstrijd. Deze wedstrijd over 3 dagen en 5 sessies was een eerste test voor 60 Hieronymuszwemmers tegen zwemmers van Dio (Etten Leur), Dommelbaarzen (Vught), D’Elft (Delft), PSV (Eindhoven) en de Warande (Oos-terhout).

Naast een test voor zwemmers was het ook een test voor de vrijwilligers van Hieronymus om te werken met de nieuwe Elektronische Tijd installatie en kon de

vereniging “live” testen of alle kabels in de zomervakantie goed door een groepje enthousiaste vrijwilligers waren aangeslo-ten. Zowel de zwemmers als de organisatie zijn glansrijk geslaagd voor de test. Hoewel erg vroeg in het seizoen zijn er 141 nieuwe persoonlijke records gezwommen door de Hieronymuszwemmers (en dat van de 324 starts). Er waren zwemmers die voor het eerst in een licentiewedstrijd zwommen en dat uitstekend deden! De nieuwe start-blokken waren een succes en alle techniek deed het!Daniek van den Bos uit Stampersgat werd tweede op de 100m vrije slag en kwam

ook op de 100m schoolslag en 100m wis-selslag aan de start. Haar broer Marijn werd tweede op de 100m wisselslag en derde op de 100m vrije slag en rugslag.hij haalde 3 persoonlijke records. Sarah Uuldriks uit Standdaarbuiten won de 50m vlinder en werd tweede op de 200m vrije slag en 6de op de 50m vrije slag.Voor meer info over Hieronymus zie de website www.zpv-hieronymus.com.Na de zomervakantie is een nieuwe groep jonge instromers gestart. Interesse? Meld je dan nog voor een gratis kennismaking aan via: http://www.zpv-hieronymus.com/algemeen/drie-keer-gratis-proef-trainen

Moerdijkse Hieronymuszwemmers zwemmen pr’s

ZevenbergenONS GENOEGENMorlincourt 7 sept. 279 duiven: 1. A. Rutjes; 2-4-9-10. D. Mey-er; 3. A. v.d. Luytgaarden; 5. P. Mol; 6-7. J. v. Brenkelen; 8. J. Kokke

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENMorlincourt, 7 sept., 64 duiven: 1-4-9-10. Ant. de Jong; 2-5-8. A. Kouters; 3. J. Veeken; 6-7. J. Sitters & Zn.

KlundertPV ORANJEBOVENSt Quentin 31 aug. 184 duiven: 1-7. R. Schoep en zoon; 2-12. H. Leijten; 3-4-8-11-13-14-15. M. Blommers; 5-6. K. Leijten; 9-10. G. v. Bezooijen.Orleans 1 sept. 108 duiven: 1-3-9-10. R. Nederlof; 2-4. H. Leij-ten; 5. R. Schoep en zoon; 6-7. G. v. Bezooijen; 8. D.C.M. de Roos.Morlincourt 7 sept. 177 duiven: 1-5-7-9. R. Schoep en zoon; 2-4. H. Leijten; 3. R. Nederlof; 6-8. M. Blommers; 10. J.A. Alphen.

Duivensport

Page 19: Dm 20130911

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

Flexibele kinderopvang tegen een betaalbare

prijs! Gastouders beschikbaar in

Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Langeweg,

Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe.

Voor meer informatie:Tel: 06 - 44280017

www.LinKids.nlVolg LinKids nu

ook op Facebook

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

vliegen

www.heijligersbv.nl

Uw installateur voor elektra, gas, water, verwarming en zonnepanelen

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL/MADE Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

11.80THUISBEZORGD EN OPGEHAALD INCL. BBQ,

BORDEN, BESTEK E.D.

75ST. 22.50

150ST. 42.50100ST. 32.50

BESTELLEN VIA INTERNET OF WHATSAPP: 06 40 98 17 26

GELDIG T/M 14-9

P.ST. 3.50> KIPHACHÉE MET NASI > BABI PANGANG MET BAMI > KIPPENPOOT MET NASI> LASAGNE > RUNDERHACHÉE MET RIJST > MEERDERE COMBI'S MOGELIJK

APP OF MAIL JE KANT EN KLARE BESTELLING

SCHOUDERKARBONADE ½KG

KIPFILET ½KG

MAGERE RUNDERLAPPEN ½KG VERSE WORST 1KG

2.50

3.50SOEP VLEES ½KG 3.50 HACHÉE-

VLEES ½KG 3.50 H.O.H. GEHAKT 1KG 3.50

NU BIJ COMATHERMGRATIS HR++ GLAS

ETTEN-LEUR: Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Ramen en deuren

Dakkapellen

Serres

Rolluiken

Zonweringen

Garagedeuren

Autobedrijf Rom van Vlimmeren, Drukkerij 9 4651, SL Steenbergen , Tel. 0167-534675

STEENBERGEN - Aanstaande zaterdag 14 september vindt er bij Autobedrijf Rom van Vlimmeren een nachtrit plaats. Deze nachtrit wordt georganiseerd door de SCARB, de Stichting Club voor Alfa Romeo Bezitters. Bij deze club zijn vele en-thousiastelingen van het Italiaanse automerk Alfa Romeo aangesloten en ver-scheidene keren per jaar organiseert deze plezierritten. Dit keer organiseert de club een nachtrit, waarbij het startpunt is bij Autobedrijf Rom van Vlimmeren, ge-vestigd aan Drukkerij 9 te Steenbergen.

Dat Autobedrijf Rom van Vlimmeren als startpunt is gekozen is niet geheel toevallig. Al sinds 1982 is dit bedrijf gespecialiseerd in het merk Alfa Romeo. Eerst als dealer tot 1998, daarna als specialist van de Italiaanse merken Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Autobedrijf Rom van Vlimmeren is een compact familiebedrijf dat zich voornamelijk richt op reparatie en verkoop van de Italiaanse merken. De nachtrit zal starten omstreeks 20.30 uur. De voorwaarde om mee te kunnen doen aan de nachtrit, is dat u in bezit bent van een Alfa Romeo. De win-naar van de nachtrit is degene die het beste navigeert en als eerste bij de eindbestemming aankomt. Er wordt genavigeerd door middel van een bolletje-pijltje systeem. Uitgebreide in-structies kunt u opvragen bij Autobedrijf Rom van Vlimmeren en bij de inschrijving. Eenmalig inschrijven voor de nachtrit kan voor slechts € 8,-. Het is ook leuk om op deze avond Autobedrijf Rom van Vlimmeren geheel vrijblijvend te be-zoeken om de wat exclusievere Alfa Romeo’s te bewonderen die deelnemen aan de nachtrit.

Nachtrit voor liefhebbers van Alfa Romeo

Zoon Bas van Vlimmeren poseert tussen 2 verschillende generaties Alfa Romeo’s.

- Advertorial -

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

STOP NU MET ROKEN!!!!Hoogste slagingspercentage, 90,5%Nieuwste - > LuxopunctureBlijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

gediplomeerde therapeutenGeen extra kilo’s

MENOPAUZE, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG/TaiChi

Bel vrijblijvend voor info of afpraak:

076-5153143Behandelingen ook ‘s avonds.

DEFINITIEF AFSLANKENZUNGU

VIERT FEEST

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest,

zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maand

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 20: Dm 20130911

SPORT

PAGINA 20

FIJNAART - C.D. de Bruyn uit Fijnaart heeft met zijn Duitse herder mooie tweede plaats behaald bij de Maas-route bokaal.

Hij is ook zeer tevreden over dit resultaat en met nog een kwalificatie te halen staat hij volgend jaar op het Nederlands kampi-oenschap van de NBG.

Zijn ploeggenoot A. Weterings gaat ook goed en heeft zijn eigen al gekwalificeerd voor het NK volgend jaar dat in april ge-houden wordt. Hondenvereniging Dhavo is dit jaar ook Nederlands kampioen geworden van de NBG als team dat werd gehouden in Mier-lo. De africhting bestaat uit drie onderde-len, speuren, appel en manwerk.

De Bruyn tweede plaats bij Maasroute bokaal

Kees de Bruyn met zijn hond Gozerhous von Freijenberg.

MOERDIJK - Sinds het ontstaan van de gemeente Moer-dijk is 16x het Moerdijks kampioen tafeltennis gespeeld. Tien keer is Albert van Dueren den Hollander (Smash’70) tot winnaar gekroond, 1x werd hij 2e en 5x heeft hij niet meegedaan.

In de B-klasse zegevierde verrassend Piet van Beers van Witac’89, in de C-klasse won Marijn van Peer (Groene Ster) al zijn wedstrij-den en de D-klasse werd zonder ook maar één partij te verlie-zen, gewonnen door Desiree Nieuwkoop (Witac’89). Leden van 3 tafeltennisverenigingen uit de gemeente Moerdijk, Witac’89 uit Willemstad (7), Smash’70 uit Noordhoek (6) en Groene Ster uit Zevenbergen (13) speelden vrijdagavond 6 september in de kleine sportzaal van De Borgh in Zevenbergen voor de 16e maal om het Moerdijks tafeltenniskampioenschap. De 26 deelne-mers waren verdeeld over 4 klassen. Na veel spannende wedstrijden in een prima sfeer werden om ca. 11.30 u. de prijzen uitgereikt. De organisatie was in handen van toernooileider Wim Hopmans en Cor Bom.

Onbedreigd In de A-klasse waren 8 spelers verdeeld over 2 poules. In A1 werden Albert van Dueren den Hollander (Smash’70) en Pieter Lips (Groene Ster) resp. 1e en 2e; in A2: Joris Gerritsen (Smash’70) en Tristan Benschop (Witac’89). In de halve finales speelden de nummers 1 tegen de num-mers 2 van de beide poules. Hier versloegen Joris en Al-bert resp. Pieter en Tristan. In de finale won Albert gemak-kelijk in drie games van Joris.De B-klasse bestond eveneens uit 8 spelers. In B1 was Rinus Huybregts (Witac’89) oppermachtig. Hij won even-als Cor Bom (Witac’89) in de B2 poule al zijn wedstrijden.

Tweede in deze poules werden resp. Raymond Liebau (Smash’70) en Piet van Beers (Witac’89). In spannende wedstrijden wonnen Piet en Raymond van resp. Rinus en Cor. De finale in deze klasse werd in 4 games beslist in het voordeel van Piet.De spelers in de C en D-klasse beslisten in vijfkampen het kampi-oenschap. In de C-klasse was de vorig jaar als laatste geëindigde Marijn van Peer (Groene Ster) uitstekend op dreef en won verras-send al zijn partijen, Koos Stoop (Groene Ster) werd met 3 over-winningen 2e en Marcel Houtenbrink (Groene Ster) werd 3e. Ook een verrassing was de winst van Desiree Nieuwkoop (Witac’89) in de D-klasse. Zij won al haar wedstrijden, Dirk Boudewijn van Smash’70 eindigde met 3 overwinningen op de 2e plaats en Ma-rian Ooyen van Groene Ster werd 3e.

Albert van Dueren den Hollander kampioen

ZEVENBERGEN - Vandaag is weer de Seniorenbowling competitie 2013-2014 van start gegaan. De uitslagen van vrijdag 6 september.

Baan 1: Thea Struiyk 462 pins, Joke Wit-kamp 350 pins, Jos Stoop 462 pins.Baan 2: Nel Anemaat 379 pins, Jan Ze-venbergen 322 pins, Adrie Struiyk 491 pins.Baan 3: Frie Korstmit 415 pins, Martha

Rynart 287 pins.Baan 4: Nelie Hoeven 413 pins, Willem Wolvers 344 pins.De hoogste score bij de dames is voor Thea zowel de game als totaal score 170 pins en 462 pins. De hoogste score bij de heren is voor Adrie zowel de game als totaal 222 pins en 491 pins. Gezien de start waren er enkele da-mes en heren die onder hun kunnen speel-den, volgende week beter.

SBZ De 3 Musketiers

MOERDIJK - Uitslag 13e en laatste clubkampioen wedstrijd van zaterdag 7 september, waarbij Jan Ligtenberg met de eer van clubkampioen ging strijken.

Ook in de laatste wedstrijd heeft Jan zijn concurrenten achter zich gelaten, en laten zien dat hij de terechte kampioen van HSV.

Altijd beet uit Moerdijk is geworden.Uitslag: 1 Jan Ligtenberg met 2580 gram, 2 Ton Marijnissen met 1580 gram, 3 Joop van Bavel met 1260 gram, 4 Nick van Leest met 660 gram, 5 Ad Timmers met 640 gram, 6 Piet Kortlever met 480 gram, 7 Cor Kanters met 100 gram.Onze volgende wedstrijd is een koppel-wedstrijd en is op zaterdag 14 september.

HSV Altijd Beet

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 4.

A-Teams: 1. Halsteren 1 175,733 4, 2. Welberg 2 175,342 4, 3. Steenbergen 1 171,922 4, 4. Steenbergen 2 171,518 4, 5. Halsteren 3 168,045 4, 6. Welberg 3 165,092 4, 7. Hoeven 1 159,619 4, 8. Lepelstraat 2 159,330 4, 9. Welberg 1 157,460 4, 10. Lepelstraat 1 157,236 4, 11. de Heen 1 152,250 4, 12. S.B.Ponderosa 1 151,431 4, 13. Halsteren 4 151,072 4, 14. Keijenburg-1 149,337 4, 15. Vossemeer 1 148,341 4, 16. S.B.Ponderosa 2 146,562 4, 17. Oud Gastel 2 144,872 4, 18. Halsteren 2 141,726 4, 19. Halsteren 5 140,273 4, 20. Oud Gastel 1 139,622 4.

B-Teams: 1. Halsteren 6 176,512 4, 2. Welberg 4 174,118 4, 3. ‘t Fort 1 165,050 4, 4. Halsteren 8 164,810 4, 5. de Heen 3 164,195 4, 6. Oud Gastel 5 163,419 4, 7. de Duiventoren 2 162,393 4, 8. Halsteren 10 162,315 4, 9. de Duiventoren 1 161,425 4, 10. S.B. Ponderosa 3 161,297 4, 11. Steenbergen 5 161,204 4, 12. Oud Gastel 3 157,232 4, 13. Steenbergen 4 153,564 4, 14. Welberg 5 151,408 4, 15. Halsteren 7 151,272 4, 16. Stampersgat 2 150,641 4, 17. Halsteren 9 148,156 4, 18. de Heen 2 141,871 4, 19. Oud Gastel 4 137,200 4, 20. Steenbergen 3 135,949 4.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

MOERDIJK - Op zondag 8 september stond voor de E jeugd de thuis wed-strijd tegen Olympus op het program-ma, tijdens een eerdere wedstrijd in het binnen seizoen hadden we nipt verloren van dit team daarom waren ze erop gebrand om het een en ander recht te zetten en dat is precies wat er ook gebeurde.

Vanaf het begin was de talentvolle E-jeugd heer en meester en met een sterk kee-pende Puck van Engelen was het al heel snel duidelijk dat de tegenstander weinig kans had. Club topschutter Lieke Dijck had er zin en liet de keeper 3x de bal uit het net vissen, maar Boelle Groenewegen was de ster van de dag nadat zij zelfs 4x het doel

wist te treffen. Ook Anouk Obbens liet zich met 2 goals niet onbetuigd. Daarbij stond de verdediging en aanval bestaande uit Lieke van Schendel, Indy Horsten, Sophie van der Stee, Kick Schachtschabel, Isa Martens als een huis waardoor de trotse coach Kittie, met de assistentie van Rocco en Richard , haar talentvolle team alweer naar de tweede overwinning van dit buiten seizoen wist te loodsen. Complimenten voor jullie inzet en teamwork en dat de volgende uitwedstrijd tegen Orion weer veel publiek zal trekken zoals vandaag het geval was. Het F jeugd team mocht daarna aan de bak. Met maar liefst 12 toppers kon er goed door gewisseld worden. De tegen stander HV Heerle wist verrassend als eer-ste te scoren. Dit gaf een extra motivatie

waardoor de handen van verdediging op de cirkel door Bente, Jim, Tijs en Babette omhoog bleven. Knap stoor werk door Mila en Carlijn leverde weer balbezit, waardoor topscorer Sil zijn kansen wist te benut-ten. Ook Evi wist te scoren en kon hierna weer samen met Maud, Marit en Isa de verdediging weg te zetten. Keeper Ivar heeft hierdoor een minimaal doelpunten doorgelaten, waardoor de euforie gevierd kon worden. Met een eindstand van 6-3 waren dit de eerste winst punten van dit team binnen, wat voornamelijk bestaat uit net startende handbal toppers. Klasse dus. Het vele aanwezige publiek werd bedankt door de talenten en de coach kon wederom met een trotse blik het veld af komen, knap gedaan allemaal.

Dubbele winstpunten voor handbaltalenten

WILLEMSTAD - Rond 08.15 uur arri-veerden de visvrienden (8 wedstrijd-vissers en 10 toeschouwers) in Wil-lemstad bij HSV De Veste, waar de koffie met cake al voor ze klaar stond, na wat bekomen te zijn van de lange reis werd de loting gedaan wie welke visplaats kreeg toegewezen.

Rond 09.00 uur ging het richting Tonnek-reek, waar 8 Fonteinvissers de sportieve strijd aangingen tegen 14 vissers van De Veste. Nadat iedereen zijn stekje ge-vonden had en opgetuigd was, klonk om 10.00 uur het beginsignaal. Al snel werd het duidelijk dat de vis niet aan weikant aasde, maar aan de overkant tussen de

plompenbladeren. De 6 vissers die hier hun stek hadden toegewezen gekregen, vingen met regelmaat mooie brasems. Om 14.00 uur klonk het eindsignaal en kon het wegen beginnen, toen bleek dat er aan de weikant toch nog 2 vissers van de Veste helemaal niets hadden gevangen. Het hoogste gewicht aan deze kant werd gevangen door mevr. D. de Sager van de Fonteinvissers t.w. 6.850gr. Uitslag was 1. De Veste met een totaalgewicht van 46 kilo en 811 gram. Dit is gemiddeld per visser 3.344 gram. De Fonteinvissers hadden een totaal gewicht van 12 kilo en 450 gram, een gemiddelde van 4.531 gram. De beste Belg was dhr. Vincent Vertenten met 11 kilo en 700 gram,

beste Nederlander was Johan Snaayer met 11 kilo en 950 gram. Omstreeks 17.30 uur werd door de voorzitter aangegeven dat de barbecue geopend was en dat ze konden gaan eten. Na de prijsuitreiking en verloting werd nog wat nagepraat, totdat de visvrienden uit Temse rond 21.00 uur voldaan naar huis reden.

Uitslag: 1. J. Snaaijer, 11.950gr (De Veste), 2. P. Leest Hzn, 11.850gr (V), 3. V. Vertenten, 11.700gr (Temse), 4. G. den Hollander, 11.250gr (V), 5. R. Vertenten, 10.650gr (T).Uislag Korpsen: 1. Korps 1 De Veste, 28.500gr., 2.. Korps 1 Temse, 12.450gr., 3.. Korps 2 De Veste, 2.781gr.

HSV De Veste

KLUNDERT - Van 2 tot en met 8 sep-tember vond op de tennisbanen van KTV Van Polanen het derde Jeugd Open Toernooi (afgekort JOT) Klun-dert plaats.

De JOT-commissie (bestaande uit Annabel van Gils, May-Anne Plaizier, Hanneke van Valen, Janet van der Veen en Eveline van der Wiel) kan terugkijken op een geslaagde week waarin naast spannende tenniswed-strijden allerlei andere activiteiten georga-niseerd werden, zoals een Rood Event voor de allerkleinsten, een Oranje Event voor de iets groteren, een tennisclinic onder leiding van trainer Robin Hobbelen, en een enveloppenloterij waarmee vele prijzen te winnen waren. De kinderen, die meededen met het toernooi, kregen bij aanvang van

het toernooi tevens een tas met goodies en een strippenkaart waarmee ze de ge-hele week lekkernijen konden halen bij de bar. Ook de gratis frietjes op zaterdag, de JOT-burger en de dit jaar nieuw geïntro-duceerde ‘JOT-muffel’ vonden gretig af-trek. Na de prijsuitreiking op zondag vond ook nog een grote verloting plaats onder alle spelers die op dat moment aanwezig waren, waarbij als prijzen onder andere een tablet, een Ice Watch, een tennistas en een elektrische tandenborstel werden weggegeven.

UitslagGroen Enkel 1.Quinten van Leeuwen 2.Julian Schulz; Groen Dubbel 1.Bonny Heeren/Julian Schulz 2.Tim de Geus/Stef de Rot; Geel JE12 1.Gairo Juliana

2.Bonny Heeren; Geel ME12 1.Anne Pals 2.Karlijn van Gils; JE14 1.Quint Noordhoek 2.Joep Visser; ME14 1.Karlijn van Gils 2.Femke den Engelse; GD14 1.Bram van Drimmelen/Dirkje Anne Houtgraaf 2.Stan Aardoom/Karlijn van Gils; JD14 1.Noël Korteweg/Quint Noordhoek 2.Job Schalk/Thomas Zeeman; ME17 1.Manouk van Gils 2.Nienke Plantinga; GD17 1.Maykel Hen-rich/Manouk van Gils 2.Jeroen Houtgraaf/Nienke Plantinga; MD17 1.Eline Wevers/Birgit Willemse 2.Meike den Engelse/Veerle Willemse.De commissie wil iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een (financië-le) bijdrage geleverd heeft om dit toernooi tot een succes te maken. Volgend jaar zal het 4e Jeugd Open Toernooi Klundert ge-houden worden van 8 t/m 14 september.

Jeugd Open Toernooi Klundert geslaagd

BVB voor allerlei GRAAFWERK in tuin, schuur ofbedrijfslocatie en tevens inname grond en puin, verkoop van zand, tuingrond

en grind (kan bezorgd worden). Tevens leggen en leveren van betonplaten (evt. stelcon 2x2, div. diktes), ingraven septictanks en reparatie/aanleggen riolering.

Verhuur van trilplaten en minikranen met machinist.Verkoop van gebruikte tegels, banden e.d.

Tel. 0168-404884 of 06-53489432 b.g.g. 0180-466244Ingang bedrijf: Vlietweg 14/Schansweg 24g, kantoor: Schansweg 24g Klundert E-mail [email protected]

BAS VAN BEZOOIJEN KLUNDERTMACHINEVERHUUR EN GRONDWERKENCursus

AQUARIUS, EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

dinsdag 24 sept. 8 en 29 okt. 12 en 26 nov.tijd 20.00 - 22.00 uur

kosten € 25,- inclusief lesmateriaalBlauwehandstraat 21

Bergen op Zoom info 023-5186185 of www.rozenkruis.nl

I N T E R N AT I O N A L E S C H O O LVA N H E T G O U D E N R O Z E N K R U I S

Page 21: Dm 20130911

Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected] Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected]

Buitendijk West 12 4791 SC KlundertTel.: 0168-402433Fax: [email protected]

Uw specialist in:

NIEUWBOUWVERBOUWRENOVATIEONDERHOUD

2minutes2book.nl

Voedingsadvies?

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Activiteitenagenda Tune Kidswo. 11 sept. “De bloemetjes buiten

zetten”” Tip: trek oude kleding aanwo. 18 sept. “Pak die vlag” Levend Strategowo. 25 sept. “Erop uit” Verrassingsactiviteit; Houdt de facebookpagina en

de website van het jongeren-werk in de gaten

Locatie: Jongerencentrum Tune Inn – Kristallaan 25d 4761 ZC Zevenbergen T. 0168 325996Leeftijd 8 t/m 12 jaarTijd: 14.00-15.30 uurKosten: € 2,50Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl

Overige ActiviteitenPluspunt Serena, Zandberg 1 in ZevenbergenIedere maandag, woensdag en vrijdagInloop koffie-uur van 10.30-12.00 uur

Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

Zomerschool, zorgt voor verrassende uitstapjes!MOERDIJK - De Zomerschool 2013 voor senioren, georganiseerd door Surplus Welzijn in de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk is afgesloten met een heerlijk diner in het Pluspunt Hoeven. Ook dit jaar hebben veel senioren weer genoten van de Zomerschool. Een programma dat door inzet van een enthousiast team van vrijwilligers opnieuw zeer gevarieerd was. Hieronder een korte impressie van een aantal activiteiten.

Bezoek aan wijndomein De start van de zomerschool begon op 2 juli met het eerste uitje; een bezoek aan het wijndomein Van der Herstraten van Jos en Betsie Hereijgers. Wijndomein van der Herstraten is een 2 hectaren groot Neder-lands wijnbouwbedrijf, gelegen in Zundert. Op een leuke manier werd kennis gemaakt met de teelt van druiven, het proces van wijn maken en de smaak van de eigen wijnen in combinatie met andere streek-producten. Na een boeiende uitleg werd er uiteraard geproefd van een witte en 2 rode wijnen met daarbij heerlijke hapjes en kaas met stokbrood.

Workshop “Mandala tekenen” Een andere activiteit was de workshop Mandala tekenen. Hier hadden zich vijftien mensen voor ingeschreven; veertien dames en één heer. Docente Lia Kerstens had alle benodigde materialen meegenomen zoals papier, kleurpotloden, passers en linialen. Aan de hand van de duide- lijke uitleg van Lia kon iedereen een basistekening voor een mandala opzetten om die vervolgens in te gaan kleuren. Het was niet mogelijk om de tekeningen tijdens de workshop helemaal af te krijgen maar het was verrassend om te zien, dat ondanks de gelijke basis, er hele verschil-lende resultaten waren. Iedereen was erg enthousiast over deze middag.

Bezoek Nederlands Drukkerij MuseumEr was een groepje van 9 personen te gast in het Nederlands Drukkerij Museum. In een prachtige langgevelboerderij werd de ontwikkeling van het handmatig zetten van loden letters tot tekst gedemonstreerd. (in 1445 uitgevonden door Johannes Guten-

berg uit Mainz, echt monnikenwerk!). Eind 19e eeuw werd de eerste regelzetmachine in gebruik genomen, een Mergenthaler Linotype, waardoor het drukwerk al met een veel grotere hoeveelheid gemaakt kon worden. De machines werden in werking gezet, zodat de bezoekers zelf ook afdruk-ken konden maken. Kortom het was een zeer interessante middag, waarin een goed beeld werd geschept over de geschiedenis van de drukkerijwereld.

Afsluitend diner Op 30 augustus was de afsluiting met een 3-gangendiner, daarbij schoven 44 mensen aan. De dames van het eetpunt in Pluspunt Hoeven hadden een heerlijk diner gemaakt met een feestelijk toetje als mooie afsluiter van deze succesvolle zomerschool.

Wilt u meer lezen en foto’s zien van de zomerschool; kijk op www.facebook.com/zomerschoolwestbrabant.

Bezoek aan Wijndomein van der Herstraten

KOM ERBIJ: SAMEN TEGEN EENZAAMHEIDMOERDIJK - Iedereen kan zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is een gevoelstoestand. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Ouderen die alleen wonen (53%) hebben een veel grotere kans om eenzaam te worden dan ouderen die samen wonen (30%). In de gemeente Moerdijk voelt 40% van de ouderen zich matig eenzaam en 5% ernstig eenzaam. (Samen is wijs 2011)

Kom erbij: samen tegen eenzaamheidIedereen kan te maken krijgen met een-zaamheid. De Week tegen Eenzaamheid, 26 september t/m 5 oktober, wordt georgani-seerd door Coalitie Erbij. Door ‘kom erbij’ te zeggen willen we iedereen uitnodigen om naar activiteiten te komen die aangeboden worden.Niemand praat graag over eenzaam-heid. Toch is het belangrijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Je kunt je een-zaam voelen omdat je met weinig mensen contact hebt. Sociale eenzaamheid kun je zelf verminderen door het te erken-nen, hulp te zoeken of deel te nemen aan activiteiten.

Kom erbij: samen tegen eenzaamheidVoelt u zich niet eenzaam maar kent u ie-mand die eenzaam is dan kunt u ook helpen.

Iedereen kan als buurman, vriendin of ken-nis een steuntje in de rug zijn door iets te doen. Nodig een buurman uit voor een kopje koffie of bezoek samen een Pluspunt in uw omgeving. Maak een praatje of stuur een kaartje of een e-mail, ga met iemand boodschappen doen of help bij een klusje. Samen dingen doen is leuker.

Bij het Maatschappelijk Werk kunt u terecht voor persoonlijke bijstand en om over uw eenzaamheid te praten, samen op zoek naar een oplossing. Voor ontmoeting, activiteiten en/of vrijwilligerswerk zijn er diverse zorglocaties en Pluspunten. Mensen kunnen zich opgeven bij de Vrij-willigerscentrale. Daarnaast zijn de thuis-zorg, de wijkzuster en de vrijwillige thuis-zorg actief in de verschillende kernen om samen met andere organisaties de eenzaam-heid onder ouderen te signaleren en een bijdrage leveren om eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen. Voor meer informatie T. 0168-32 33 50.

Pluspunten in MoerdijkDeelnemen aan activiteiten kan door bij-voorbeeld een bezoekje te brengen aan een Pluspunt. Hier ontmoeten mensen elkaar. Er wordt gezamenlijk koffie gedronken en er worden diverse activiteiten aangeboden.Voor informatie:Pluspunt in de Veste Kerkring 40 Willemstad, T. 0168-472595Pluspunt ’t Vlietje, Visserstraat 11 Moerdijk, T. 0168-416450Pluspunt de Donk, De Donk 61 Zevenbergen, T. 0168-336941Pluspunt Serena, Zandberg 1 Zevenbergen, T. 0168-331826

13-14-15 sept.

13-14-15 sept.

13 sept. t/m 12 okt.13 sept. t/m 12 okt.

Het programma vindt u op www.halderberge.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 22: Dm 20130911

PAGINA 22

KLUNDERTOpen tuinweekend: Op zaterdag 14 en zondag 15 september houden wij in het kader van de Kunst & Cultuurroute een open tuinweekend. In de sfeervolle tuin staan tussen de planten diverse werkstukken van diverse creatieve mensen tentoongesteld; Mozaiek-werk van Anja van Alphen, ijzerwerk van Meint Posthumus, keramiek van Jannie van de Ree, Gaby en Coby Posthumus. Beide dagen van 11.00-17.00u. Entree gratis. De Schanse Dijktuin Noordschans 111, Klundert. www.deschansedijktuin.nl

OUDEMOLENKunst en cultuur weekend: In het weekend van 14 en 15 september is ook de Molen van Oude Molen weer geopend voor het Kunst en Cultuurweekend. Kunstenares Jose Krijnen-van Geel staat in de molen met haar schilderijen waar ieder schilderij een eigen verhaal heeft. Op zaterdag kunnen zowel kinderen als volwassenen zich laten schminken of kiezen voor een art tattoo door Astrid. De molen is op beide dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

KORTE BERICHTEN

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 15 september9.30u Startzondag. Ds. F. den Harder.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVEN-BERGSCHEN HOEKZaterdag 14 september19.00u Eucharistieviering met familiekoor. Voorgangers pastor P. de Rooij en L. v. An-del. Misdienaars: Marius Buijs en Esmee v. Geloof. Intentie voor: Jaantje Tromme-len-v. Unnik bij 1e jgt.; Jo Romme; Toon Hessels e.v. Jaantje de Jong; jgt. Cornelia Buijs en Petrus v.d. Maden; Ad v. Etten e.v. Johannie v.d. Maden.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 15 september9.30u Ds. Z. van Hijum16.30u Ds. A. van der Sloot, Almkerk-Wer-kendam

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nl

Zondag 15 september10.00u Startdienst van een nieuw seizoen. Gezamenlijke dienst van de kerken in de Hervormde kerk. Voorganger: Ds. G.C. Buijs

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 15 september10.00u ds.G.C.Buijs. Start winterwerk. Gezamenlijke dienst Hervormd/Gerefor-meerd.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGENwww.immanuel-parochie.eu/zeven-bergenZondag 15 september11.00u Eucharistie met orgelspel en sa-menzang. Voorgangers: Pastoor P. de Rooij en Pastor L. v. Andel. Misintenties: Michiel en Anna den Reyer-v.d. Noort; Corrie Oos-terling-Halle; Henk Oosterling; Maria Gre-vendonk-Hoeks; Augustinus Grevendonk; Pierre Grevendonk; Victor Mertens; Adri-aan v.d. Leur en Anna v. Ertrijck; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fes-sem; Fam. v. Fessem de Graaf; Kees See-gers w.v. Cornelia Prins (jgt); Giel Mensen;

Wilhelmus Huysmans; Henk Roosjen e.v. Frieda Roosjen-Mensink; ouders Christof-fel v. Dorst en Elisabeth Franken; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Gorrie Mensen e.v. Riet Krijnen; Petrus Schouw-Mensen; ouders Mensen-Stoop; ouders Krijnen-Bruijns; Wim en Bep Krijnen-Zandbergen; Johanna Uijtdewilligen w.v. Marinus Mul-ders; Truus Segers e.v. Jan Korte.

PAROCHIE STANDDAARBUITENPastoor Maickel Prasing. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502Zondag 15 september9.30u Hoeven. De kinderkaravaan gaat weer van start en net als vorig jaar trekt de karavaan van kerk naar kerk. Iedereen is welkom tijdens 1e kinder-eucharistie-viering.Zondag 15 september11.00u Basiliek. Eucharistieviering. Voor-ganger: pastoor M. Prasing. Lector: C de Jong en L. Bedaf. Acoliet: Christ. Misdie-naars: Lekisha en Emma.

Dinsdag 17 september19.00u Hellemonskapel (Basiliek).Donderdag 19 september19.00u Hellemonskapel (Basiliek).

Vrijdag 20 september10.00u Blomhof. Voorganger: pastoor M. Prasing.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 15 september10.00u De Dorpskerk. Ds. G.H. van de Graaff Rhoon Heilig Avondmaal

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTZondag 15 september9.30u Zondag van de vrede. Eucharistievie-ring. Celebrant G. Dirven. Diaken M. Basti-aansen. Acoliet Karin. Misdienaars Merel Minou en Nathalie. Lector Elly. Koster H. Berghout. Collectanten P. Berghout en Y. Reuvers. Samenzang en muziek o.l.v. Jac-queline de Regt. Gebedsintenties: Dhr. en Mevr. Kannekens-Korst. Overleden ouders Neelen-van Vlimmeren en zoon Giel. We-gens fundatie fam. Nollen. Hein van Rijn en overleden fam. Jrgt. Anna Maria de Meijer e.v. Willem van Hooijdonk. Collecte voor eigen kerk.Maandag 16 september15.00u Fendertshof. Woord en Communie-

viering. Voorganger diaken M. Bastiaan-sen. Gebedsintentie: Kees van Hoof e.v. Rina van Zundert.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 15 september10.00u Koepelkerk, ds .W. van Laar

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 15 september10.00u ds. A. Slingerland18.30u ds. A. Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 15 september10.00u mw. W. Balder, Willemstad16.30u ds. J. Snaterse, Vlaardingen

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

Zondag 15 september9.30u, Fijnaart, Pastor G.Dirven gaat voor in de h.mis; diaken M.Bastiaansen assis-teert. De kerktaxi vertrekt weer om 9.10u bij de kerk te Klundert.

KERKELIJK NIEUWS

LANGEWEG - Op 30 juni werd de laat-ste viering in de Langewegse kerk gehouden. Bij die gelegenheid is een herinneringsboek verschenen.

In dit boek, samengesteld door John van Opdorp, Fons de Weert en Bart van Gils, zijn veel foto’s opgenomen van belangrijke gebeurtenissen in het kerkgebouw. Tevens zijn vrijwel alle inventarisstukken op foto vastgelegd en op een plezierige wijze in

het boek verwerkt. John van Opdorp heeft in een uitgebreid verhaal de ontstaansge-schiedenis van het huidige kerkgebouw verwoord. Wat is wel en niet van de oorspronkelijke plannen gerealiseerd? Op de vele foto’s zijn veel (oud)-inwoners van Langeweg te herkennen. Het boek is nog verkrijgbaar bij John van Opdorp, 0168-323117 of Bart van Gils: 0168-327274,[email protected]

Herinneringsboek H.Hartkerk Langeweg

MOERDIJK - In het dorp Moerdijk staat maar een monument: de Protes-tante Kerk op het Wilhelminaplein. Toch wordt er in het dorp al jaren veel aandacht besteed aan de landelijke Open Monumentendag. Dat gaat ge-beuren op zaterdag 14 september tus-sen 10.00 en 17.00 uur en wel op twee plekken: in en rond de kerk en in het gebouw de Sprange van de Heemkun-dekring Moerdijk.

Op het plein voor de kerk wordt een bra-

derie gehouden met daarnaast diverse optredens. Op de braderie is natuurlijk van alles te koop, maar deze is vooral bedoeld voor de gezelligheid. Er worden poffertjes gebakken en broodjes met warme worst geserveerd. Eigen gebakken taarten, cakes en roombo-terkoekjes zijn er te koop, maar ook zelf-gekweekte groente en fruit. Er kan worden gegrabbeld, gesjoeld, er is een loterij en het seniorenkoor treedt op evenals de Kalverkids, de Detomaatjes en Marcel Pie-terse en zijn vrienden.

Moerdijk pakt uit op Open Monumentendag

MOERDIJK - Jeugdtoneel Moerdijk, JTM, gaat weer van start. De eerste, van de twee inloopavonden, heeft af-gelopen woensdag plaatsgevonden, 11 september is de tweede inloop-avond, van 18.30 tot 20.00 uur.

Het toneelstuk is bekend, er is een fantas-tische regisseur met een goed op elkaar in-gespeeld regie team, we beschikken over een professioneel grime en kleding team.

Kortom alles is aanwezig om een fantas-tische uitvoering neer te gaan zetten. JTM is voor kinderen vanaf 6 t/m 15 jaar. Mocht je vrijblijvend willen komen kijken, dan is dat geen probleem.

Wij repeteren elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur in de Ankerkuil te Moerdijk. Voor meer informatie kun je contact op ne-men met Pedro Mendes op 0168-412238 of [email protected].

Jeugdtoneel Moerdijk gaat weer van start

Publiek present op nazomerfestival

ZEVENBERGEN - Bij een nazomerfestival horen zomerse temperaturen en dat was vrijdag en zaterdag in het centrum van Zevenbergen zeker het geval. Vooral vrijdagavond was het een heerlijke avond. Op de gratis bioscoopvoorstelling op de markt kwamen dan ook bijna 200 mensen af. Ook vanaf de terrassen werd de film bekeken. Zaterdag was de dag van de modeshows. Tussen het flaneren van de dames, heren en kinderen door, werd er gedanst door kinderen. Dat levert natuurlijk altijd vertederende plaatjes op. Er werd dan ook heel wat af gefotografeerd en gefilmd door ouders en grootouders. Zo-veel zelfs dat men niet in de gaten had dat een van de zeer jeugdige mannequins te dicht bij de rand van catwalk kwam en er aftuimelde. Gelukkig leverde dat geen ernstig letsel op, maar wel heel veel traantjes. Zaterdagavond was het de beurt aan de terraszitters. En die zijn er heel wat in Zevenbergen. En wat is er mooier dan genieten van een lekker drankje en goed in het gehoor liggende muziek. In dit geval van de klanken van Blitz. Ook zondag zat het weer mee zodat de tientallen kraampjes niet aan klandizie te klagen hadden. Midden op het haventracé werden er demonstaties gegeven van soft tennis, badminton en boksen in een originele boksring. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Voor de 7e keer vond het gratis festival Bunkfest plaats in Willemstad op zaterdag 7 september.

Het jaarlijkse festival, wat inmiddels is uit-gegroeid tot een groots festival voor jong en oud, is gehouden door 3 vrienden die in 2011 Stichting Bunkfest hebben opgericht. Om 14.00 uur werd het festival geopend door DJ Kossa. Het stralende weer zorgde voor heel wat publiek. In de middag waren er vooral ge-zinnetjes die genoten van het weer, maar later op de dag stroomde het terrein vol met jonger publiek. De ca. 800 bezoekers konden genieten van verschillende band-jes zoals La Vive en Speakerpunch en de DJ’s DJ Gijs en Say Cheese. In de legertent werd Ibiza sound gedraaid door DJ Kees, Paul Sheep & Jan Looij. Later op de avond kon iedereen zijn jeugdherinneringen op-halen bij de publiekstrekker DJ Rob en MC Joe.

Na een mooie dag werd de avond afge-sloten door DJ Nickoz. De organisatie is

tevreden over het verloop en hoopt dat het volgend jaar net zo’n geslaagde dag wordt.

Stichting Bunkfest houdt 7e festival van Bunkfest

One Pitch Down tijdens hun optreden op Bunkfest.

Page 23: Dm 20130911

5PLK

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

GEZOCHTZZP’ER

VOEGER 06-5588726606-20542263

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

Wij zijn een staalconstructie bedrijf dat zich voornamelijk richt op de civiele techniek en industriebouw.In verband met uitbreiding van onze productiefaciliteiten zijn wij op zoek naar een ervaren enthousiaste

Productiemedewerker snijwerkDe werkzaamheden omvatten het snijden van stalen platen met een cnc-gestuurde plasma/autogeen snijmachine en de daarmee samenhangende logistieke werkzaamheden, alsmede het nabewerken van de producten.Heeft u ruime ervaring met plasma-snijden en autogeen-snijden verzoeken wij u uw sollicitatie te richten aan onderstaand adres t.a.v. personeelszaken.

Bol Constructie Klundert B.V.Kievitweg 1, 4791 RW Klundert. Ind. Terr. Moerdijk nr. M 489E-mail: [email protected]

Wij zijn op zoek naar een : TANDARTSASSISTENTEVoor 2 dagen in de week (maandag en woensdag) Ervaring vereist.

Reacties graag naar onderstaand adres:Tand Care WillemstadGroenstraat 18, 4797 BB [email protected], Tel.: 0168-472603

Per 1 oktober 2013 hebben wij een vacature beschikbaar voor een

Medewerker Bediening 35 uur per week

Wij zoeken een enthousiasteen gemotiveerde medewerker. Een horeca-opleiding op middelbaar niveau is gewenst.

Wij hechten evenzeer waarde aan

Wij bieden een baan in een leuk team met afwisselende werkzaamhedenin de bediening, bar, receptie en spoelkeuken.

Beloning en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de ‘CAO voor het Horeca- en aanverwant bedrijf’.

Vanwege onze ligging is eigen vervoer vereist.

Voor een impressie van ons bedrijf verwijzen wij u naar onze website:

www.de-gouden-leeuw.com

Uw sollicitatie kunt u, ter attentie van de heer en mevrouw van der Made, mailen: [email protected]

Hotel Restaurant De Gouden LeeuwMoerdijkseweg 1, 4765SJ Zevenbergschen Hoek

0168-452360

Directbouw ontwerpt en bouwt tijdelijke, semi-permanente en permanente gebouwen.

Wij adviseren, ontwerpen, fabriceren, verkopen en verhuren flexibele bouwsystemen, van kantoorunit tot sanitaire units, van noodlokalen tot tijdelijke schoolgebouwen. Dankzij onze eigen productielijn kunnen wij diverse branches voorzien van de best passende huisvesting.

Verkoper binnendienst Standplaats gemeente Moerdijk

Per direct zijn wij op zoek naar een overtuigende Binnendienst verkoper. Jij bent verantwoordelijk om binnenkomende aanvragen te contacteren en een afspraak te maken voor de buitendienst. Daarnaast ben jij de ondersteuning voor de buitendienst verkoper(s). Spreekt deze functie jou aan en voldoe jij aan onderstaande eisen, stuur dan jouw motivatie + CV naar onderstaand e-mailadres. Als verkoper binnendienst kenmerk je je door: Gedrevenheid en doorzettingsvermogen; Sterke communicatieve vaardigheden; Zelfstandig, klantgericht en innovatief werken; Proactief en oplossingsgericht handelen; Ervaring in deze branche is een pré.

Functie - eisen - MBO opleiding; - 40 uur beschikbaar; - geen 9 tot 5 mentaliteit; - commerciële feeling; - goede telefoonstem; - sterk doorzettingsvermogen; - bezit van rijbewijs B. Solliciteren Wil je meer informatie? Bel ons op 0524-513043 en vraag naar Suzanne Schreuders. Je sollicitatie kan je mailen tot 20 september a.s. naar [email protected]

Directbouw b.v. De Holwert 4 7741 KC Coevorden www.directbouw.nl

Verkoper buitendienst Werkgebied heel Nederland

Per direct zijn wij op zoek naar een doortastende Buitendienst verkoper. Samen met onze klanten ga je op zoek naar de beste oplossing voor hun tijdelijke of permanente huisvesting. Jij bent verantwoordelijk voor het volledige traject van eerste afspraak tot oplevering. Spreekt deze functie jou aan en voldoe jij aan onderstaande eisen, stuur dan jouw motivatie + CV naar onderstaand e-mailadres. Als verkoper buitendienst kenmerk je je door: Gedrevenheid en doorzettingsvermogen; Sterke communicatieve vaardigheden; Zelfstandig, klantgericht en innovatief werken; Proactief en oplossingsgericht handelen. Niet bang voor verantwoordelijkheid; Ervaring in deze branche is een pré.

Functie eisen - MBO opleiding; - 40 uur beschikbaar; - geen 9 tot 5 mentaliteit; - commerciële feeling; - sterk doorzettingsvermogen; - bezit van rijbewijs B. Solliciteren Wil je meer informatie? Bel ons op 0524-513043 en vraag naar Suzanne Schreuders. Je sollicitatie kan je mailen tot 20 september a.s. naar [email protected]

* Acquisitie naar aanleiding van de advertenties wordt niet op prijs gesteld!

Ter versterking op onze boekhouding zoeken wij een:

Administratief Medewerker/ster

Functie omschrijving:In deze functie bestaan je werkzaamheden uit diverse taken zoalspostbehandeling, verwerking van inkoopfacturen, het boeken van bankafschriften en diverse secretariële ondersteunende activiteiten.

Functie-eisen:Minimaal afgeronde opleiding MBO Bedrijfsadministratie .Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie.Sociaal en communicatief vaardig.Flexibel en praktisch ingesteld.Individueel alsmede in teamverband kunnen werken.

Wat bieden wij:Functie met ruimte voor eigen inbreng.Werken in een no-nonsense werkklimaat. Flexibele werktijdenWerken in teamverband.Marktconforme salariëring.

DienstverbandFulltime

Het bedrijfAD Productions B.V. is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten die aan de laatste kwaliteits, veiligheids- en milieunormen voldoen.BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting.Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot 30.000 liter.Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt.Het blenden en ontwikkelen van recepturen in opdracht van relaties.

AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.

InteresseBen je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Xandra Buitendijk of mail naar: [email protected]

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

2minutes2book.nl

Anti-Aging?

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 24: Dm 20130911

Xxxx

x

xxx

*O

nlin

e p

re-o

rde

rs k

un

ne

n n

iet

tijd

en

s d

e n

ach

to-

pe

nin

g w

ord

en

op

ge

ha

ald

. K

ijk

vo

or

de

eln

em

en

de

vesti

gin

ge

n o

p w

ww

.me

dia

ma

rkt.

nl/

GTA

5

Poster en ingame Blimp (DLC) bij release op=op!

Ook verkrijgbaar:

Xbox360 versie en Special Edition

Release 17-09 Maandag 16 september 23:59 uur

DRIVE-IN BIOSCOOP MET FAST & FURIOUS 5,

DE HELE AVOND LIVE ENTERTAINMENT EN KANS

OP TE GEKKE PRIJZENOpeningstijden

maandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

WAE 28266NLWasmachine

Wasmachine voorlader met 1400 toeren p/m centrifuge, starttijdvoorkeuze, comfortabele volelektronische bediening, VarioPerfect : verkorten van de wastijden of besparen, elektronisch onbalans systeem, wol/handwasprogramma, extra kort 15 minuten programma, fijn/zijde programma. Art.nr.: 1242498

Extra snel 15 minuten programma

Vario perfect Tijd of energiebesparing

6 kginhoud

i.c.m. 2-jarig Tele2 Smartmix

-300 belminuten/sms- 1500 MB Data XL bundel

€ 38,- per m

aand

OneSimlockvrije Smartphone i.c.m. 2 jarig abonnement

4,7" Super LCD scherm, 1.7GHz quad-core processor, 32GB intern geheugen, 2GB RAM, HTC Ultrapixel Camera, BlueTooth v4.0 Wi-Fi, HSDPA, Android 4.1.2., A-GPS, verkrijgbaar in zwart en zilver.Art.nr.: 1226405, 1226406

HTC BlinkFeed is jouw live home screen

HTC BoomSound door twee stereo frontspeakers

HTC Zoe brengt jouw fotogalerij tot leven

PRIJS I.C.M. ABONNEMENT