Dboz 20130911

16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 11 SEPTEMBER 2013 WEEK 37 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... DOOR RIA VAN MEIR Dat het college juist nu een nieuwe ver- ordening voor de voorzieningen voor bur- gemeester en wethouders presenteert, moet volgens burgemeester Frank Petter los gezien worden van de discussie die in Vlissingen speelt. Daar kwam vorige week naar buiten dat er een soort ‘credit- cardcultuur’ heerste, waarbij de college- leden ook instonden voor elkaars decla- raties. In zijn eerste optreden tijdens het wekelijkse persgesprek laat de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom mer- ken dat hij baalt van dit soort berichten uit gemeenteland. “We moeten Vlissingen nu niet als maat gaan nemen en daar alle andere ge- meenten mee vergelijken. De situatie in Vlissingen is duidelijk een uitzondering. Wij hebben geen geheimen en geven zoveel mogelijk openheid, zowel aan de gemeenteraad als aan de burgers”, bena- drukt hij. Bezuinigingen De nieuwe verordening wordt dan ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Vol- gens Petter is de actualisatie van het do- cument ingegeven door de bezuinigingen. “De nieuwe verordening is een stuk so- berder. We hebben nu eenmaal te maken met bezuinigingen”, verklaart hij. Belang- rijkste wijziging op papier is dat burge- meester en wethouders geen vergoeding meer krijgen voor woon-werkverkeer. Die wijziging doet zich echter vooral op papier voor, want volgens wethouder Van der Wegen maakten de bestuursleden daar al geen gebruik van. “Het beeld dat wethouders en burgemeesters op kosten van de gemeentekas leven, klopt niet. In de praktijk maakten wij al niet tot het maximale gebruik van alle mogelijkhe- den. Nu zijn de richtlijnen echter nog ver- der aangescherpt, zodat ze ook op papier vaststaan”, licht hij toe. Geen dienstauto Naast het schrappen van de vergoeding voor woon-werkverkeer heeft het college ook al enige tijd geen beschikking meer over een dienstauto met chauffeur. Voor verre ritten, waarbij de collegeleden on- derweg nog willen werken, kunnen zij nu gebruikmaken van een taxibedrijf, zij het met volledige transparantie om misbruik te voorkomen. Daar staat tegenover dat sinds de vorige verordening uit 2005 de ontwikkeling op digitaal vlak niet stil heeft gestaan, waardoor de bestuurders een computer en mobiele telefoon in bruikleen ontvangen. Ook zijn er nu re- gels opgenomen voor het toekennen van beveiliging als een van de collegeleden bedreigd wordt. Soberder declaratiebeleid college ‘Burgemeester en wethouders leven niet op kosten van gemeentekas’ BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders zetten het mes in hun eigen declaratiemogelijkheden. In de nieuwe verordening, die het college voorlegt aan de gemeenteraad, wordt vooral soberheid verwacht van de gemeentebestuurders als het gaat om het indienen van bonnetjes en facturen. Zo zal woon-werkverkeer voort- aan niet meer vergoed worden. Al zal die wijziging volgens wethouder Ad van der Wegen nauwelijks gevolgen hebben voor de ingediende declaraties. “Daar maakten wij toch al geen gebruik van”, verzekert hij. STICHTING ‘T LOKAAL VERHAAL HEEFT GROOTSE PLANNEN GEEN GELD VOOR EXTRA AFVALBAKKEN HALSTEREN - De lopers van de Wandelvierdaagse van Halsteren werden getrakteerd op een heerlijke zomeravond tijdens de laatste avond van het wandelevenement. Op de laatste dag werden zij traditioneel ingehaald met bloemen, snoep en andere cadeaus en kregen zij allemaal een welverdiende medaille aan de finish. FOTO MERIJN SITSEN BERGEN OP ZOOM - De negentien ziens- wijzen die zijn ingediend tegen de ver- huizing van de weekmarkt hebben het college van burgemeester en wethouders niet kunnen overtuigen om af te zien van de verplaatsing. Volgens wethouder Ton Linssen betrof het merendeel van de be- zwaren opmerkingen over de inrichting van de weekmarkt op de nieuwe locatie. “Over de concrete inrichting zal later nog een apart besluit worden genomen. Dan zullen wij al die signalen meenemen”, belooft hij. De bezwaarmakers kunnen nog wel een beroep indienen bij de rechtbank, maar volgens Linssen zal dat geen nieuwe vertraging voor de verhuizing betekenen. Bezwaren houden weekmarkt niet tegen BERGEN OP ZOOM - Het Communicatie Netwerk West-Brabant houdt woensdag 18 september een thema-avond over de toekomst van de regionale en lokale me- dia. Aanleiding voor de discussieavond zijn de ontwikkelingen op het gebied van lokaal nieuws. De opkomst van online me- dia en sociale netwerksites vraagt immers een andere visie en werkwijze van lokale redacties. In een panel dat zich buigt over de lokale media schuiven vertegenwoor- digers van lokale media aan, waaronder Luuk Roozeboom, directeur van Uitgeverij de Bode. De thema-avond vindt plaats bij ZuidWest TV. Bijwonen kan door aan te melden via www.cnwb.nl. Thema-avond over lokale media BERGEN OP ZOOM - De laatste voorlees- sessie van Monique Mortiers bij de Bergse familie Elbarjija heeft een wel heel bij- zonder tintje gekregen. Het tv-programma Geloven op 2 van de EO heeft de interactie tussen de vrijwilligster en de familie en een gesprek met coördinator Ineke Lobbe- zoo vastgelegd voor haar uitzending van 19 september. Het nieuwe EO-magazine gaat over verhalen van inspirerende bewoners in een bepaalde plaats. Het gezin deed mee aan de VoorleesExpress in Bergen op Zoom, een project waarbij vrijwilligers twintig weken bij kinderen met een taal- achterstand thuis komen voorlezen. De uitzending start om 17.05 op Ned 2. Bergs voorleesgezin in tv-programma HALSTEREN - Het weekend van 14 en 15 september staat bij KPJ Halsteren he- lemaal in het teken van het tachtigjarig bestaan van de plattelandsjongeren. Het feestweekend wordt zaterdagavond afge- trapt met een reüniebarbecue voor (oud-) leden. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom voor een gezellige feestavond met gratis entree en muziek van DJ Jevado. Zondag zal het terrein aan de Tholenseweg vanaf 11.00 uur het decor zijn van de jaarlijkse Trekkertrek. Door de nieuwe opzet belooft het een spectaculair evenement te wor- den, met oldtimers, landbouwtrekkers, sporttractoren en een zotte klasse. Voor de kinderen is er een traptrekkerrace. Jarig KPJ pakt uit tijdens Trekkertrek BERGEN OP ZOOM - Ondernemers in Bra- bant zijn minder somber geworden. Dat beeld geven ondernemers in de provincie over het economisch klimaat in het derde kwartaal van dit jaar. Ondanks dat het sen- timent volgens de Kamer van Koophandel (KvK) minder somber is, lijkt economisch herstel nog ver weg. Vooral de afzet op de binnenlandse markt staat nog steeds onder druk. Exporterende bedrijven doen het beter. Achttien procent van de on- dernemers geeft aan een stijging van de omzet te verwachten in het kwartaal. Daar staat tegenover dat een kwart een daling voorziet. West-Brabant laat een negatief groeisaldo zien van -6. Ondernemers zijn minder somber BERGEN OP ZOOM - Lionsclub Scaldis heeft Roparunteam De Brabantse Wal een bedrag van 2.000 euro geschonken. Het bedrag vormde de opbrengst van de Ha- ringparty, die eerder dit jaar werd gehou- den. Daar werden onder meer het eerste vaatje haring en een zweefvliegtocht ge- veild. Ook voor Stichting Paardrijden Ge- handicapten Het Vrolijke Ruitertje lag een cheque van 600 euro klaar, van 600 euro, eveneens uit de opbrengst van de Haring- party.Tijdens de checkoverhandiging werd ook bekend gemaakt dat de trainingspak- ken waarin Roparunteam de Brabantse wal de volgende keer de prestigeloop loopt, gesponsord worden. Schenking van Lions aan roparunteam BERGEN OP ZOOM - Waterschap Brabant- se Delta voert vanuit de lucht controles uit op het naleven van het sproeiverbod in het stroomgebied van De Zoom. Boeren en tuinders mogen sinds eind augustus geen oppervlakte water meer onttrekken uit beken en sloten in de omgeving van Landgoed Zoomland, Wouwse Plantage en Huijbergen. Door de lange droogte van af- gelopen zomer is het waterpeil is veel wa- tergangen tot een kritiek punt gedaald. Als het water nog verder zakt, kunnen planten en dieren sterven en zal er schade optre- den aan de oevers en kaden van de wa- tergangen. Tijdens de milieuvluchten is het waterschap ook alert op illegale lozingen. Controle sproeiverbod vanuit de lucht BERGEN OP ZOOM - Tien organisaties die zich bezig houden met de belangen van zieken, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers houden een meldactie om de ervaringen te vragen over de huidige zorg en ondersteuning. Veel mensen krij- gen nu deze hulp nog via de AWBZ. Deze taak wordt vanaf 2015 uitgevoerd door ge- meenten. Daarom loopt de meldactie ‘Zorg naar gemeenten’ tot 4 oktober. Via www. zorgnaargemeenten.nl kan de vragenlijst ingevuld worden. Ervaringen telefonisch delen kan van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op 030-2916777. De uitkomsten worden gebruikt voor lokale belangenbehartigers en gemeenten. Meldactie over zorg en ondersteuning WETHOUDERS ZIJN IDIANENVERHALEN MELANEN BEU

description

 

Transcript of Dboz 20130911

Page 1: Dboz 20130911

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE11 SEPTEMBER 2013WEEK 37

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE ACTUELE

LOKALE NIEUWS...

DOOR RIA VAN MEIR

Dat het college juist nu een nieuwe ver-ordening voor de voorzieningen voor bur-gemeester en wethouders presenteert, moet volgens burgemeester Frank Petter los gezien worden van de discussie die in Vlissingen speelt. Daar kwam vorige week naar buiten dat er een soort ‘credit-cardcultuur’ heerste, waarbij de college-leden ook instonden voor elkaars decla-raties. In zijn eerste optreden tijdens het wekelijkse persgesprek laat de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom mer-ken dat hij baalt van dit soort berichten uit gemeenteland.“We moeten Vlissingen nu niet als maat gaan nemen en daar alle andere ge-meenten mee vergelijken. De situatie in Vlissingen is duidelijk een uitzondering. Wij hebben geen geheimen en geven zoveel mogelijk openheid, zowel aan de

gemeenteraad als aan de burgers”, bena-drukt hij.

BezuinigingenDe nieuwe verordening wordt dan ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Vol-gens Petter is de actualisatie van het do-cument ingegeven door de bezuinigingen. “De nieuwe verordening is een stuk so-berder. We hebben nu eenmaal te maken met bezuinigingen”, verklaart hij. Belang-rijkste wijziging op papier is dat burge-meester en wethouders geen vergoeding meer krijgen voor woon-werkverkeer. Die wijziging doet zich echter vooral op papier voor, want volgens wethouder Van der Wegen maakten de bestuursleden daar al geen gebruik van. “Het beeld dat wethouders en burgemeesters op kosten van de gemeentekas leven, klopt niet. In de praktijk maakten wij al niet tot het maximale gebruik van alle mogelijkhe-

den. Nu zijn de richtlijnen echter nog ver-der aangescherpt, zodat ze ook op papier vaststaan”, licht hij toe.

Geen dienstautoNaast het schrappen van de vergoeding voor woon-werkverkeer heeft het college ook al enige tijd geen beschikking meer over een dienstauto met chauffeur. Voor verre ritten, waarbij de collegeleden on-derweg nog willen werken, kunnen zij nu gebruikmaken van een taxibedrijf, zij het met volledige transparantie om misbruik te voorkomen. Daar staat tegenover dat sinds de vorige verordening uit 2005 de ontwikkeling op digitaal vlak niet stil heeft gestaan, waardoor de bestuurders een computer en mobiele telefoon in bruikleen ontvangen. Ook zijn er nu re-gels opgenomen voor het toekennen van beveiliging als een van de collegeleden bedreigd wordt.

Soberder declaratiebeleid college‘Burgemeester en wethouders leven niet op kosten van gemeentekas’

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester en wethouders zetten het mes in hun eigen declaratiemogelijkheden. In de nieuwe verordening, die het college voorlegt aan de gemeenteraad, wordt vooral soberheid verwacht van de gemeentebestuurders als het gaat om het indienen van bonnetjes en facturen. Zo zal woon-werkverkeer voort-aan niet meer vergoed worden. Al zal die wijziging volgens wethouder Ad van der Wegen nauwelijks gevolgen hebben voor de ingediende declaraties. “Daar maakten wij toch al geen gebruik van”, verzekert hij.

STICHTING ‘T LOKAAL VERHAAL HEEFT

GROOTSE PLANNEN

GEEN GELD VOOR EXTRA

AFVALBAKKEN

HALSTEREN - De lopers van de Wandelvierdaagse van Halsteren werden getrakteerd op een heerlijke zomeravond tijdens de laatste avond van het wandelevenement. Op de laatste dag werden zij traditioneel ingehaald met bloemen, snoep en andere cadeaus en kregen zij allemaal een welverdiende medaille aan de finish. FOTO MERIJN SITSEN

BERGEN OP ZOOM - De negentien ziens-wijzen die zijn ingediend tegen de ver-huizing van de weekmarkt hebben het college van burgemeester en wethouders niet kunnen overtuigen om af te zien van de verplaatsing. Volgens wethouder Ton Linssen betrof het merendeel van de be-zwaren opmerkingen over de inrichting van de weekmarkt op de nieuwe locatie. “Over de concrete inrichting zal later nog een apart besluit worden genomen. Dan zullen wij al die signalen meenemen”, belooft hij. De bezwaarmakers kunnen nog wel een beroep indienen bij de rechtbank, maar volgens Linssen zal dat geen nieuwe vertraging voor de verhuizing betekenen.

Bezwaren houden weekmarkt niet tegen

BERGEN OP ZOOM - Het Communicatie Netwerk West-Brabant houdt woensdag 18 september een thema-avond over de toekomst van de regionale en lokale me-dia. Aanleiding voor de discussieavond zijn de ontwikkelingen op het gebied van lokaal nieuws. De opkomst van online me-dia en sociale netwerksites vraagt immers een andere visie en werkwijze van lokale redacties. In een panel dat zich buigt over de lokale media schuiven vertegenwoor-digers van lokale media aan, waaronder Luuk Roozeboom, directeur van Uitgeverij de Bode. De thema-avond vindt plaats bij ZuidWest TV. Bijwonen kan door aan te melden via www.cnwb.nl.

Thema-avond over lokale media

BERGEN OP ZOOM - De laatste voorlees-sessie van Monique Mortiers bij de Bergse familie Elbarjija heeft een wel heel bij-zonder tintje gekregen. Het tv-programma Geloven op 2 van de EO heeft de interactie tussen de vrijwilligster en de familie en een gesprek met coördinator Ineke Lobbe-zoo vastgelegd voor haar uitzending van 19 september. Het nieuwe EO-magazine gaat over verhalen van inspirerende bewoners in een bepaalde plaats. Het gezin deed mee aan de VoorleesExpress in Bergen op Zoom, een project waarbij vrijwilligers twintig weken bij kinderen met een taal-achterstand thuis komen voorlezen. De uitzending start om 17.05 op Ned 2.

Bergs voorleesgezin in tv-programma

HALSTEREN - Het weekend van 14 en 15 september staat bij KPJ Halsteren he-lemaal in het teken van het tachtigjarig bestaan van de plattelandsjongeren. Het feestweekend wordt zaterdagavond afge-trapt met een reüniebarbecue voor (oud-)leden. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom voor een gezellige feestavond met gratis entree en muziek van DJ Jevado. Zondag zal het terrein aan de Tholenseweg vanaf 11.00 uur het decor zijn van de jaarlijkse Trekkertrek. Door de nieuwe opzet belooft het een spectaculair evenement te wor-den, met oldtimers, landbouwtrekkers, sporttractoren en een zotte klasse. Voor de kinderen is er een traptrekkerrace.

Jarig KPJ pakt uit tijdens Trekkertrek

BERGEN OP ZOOM - Ondernemers in Bra-bant zijn minder somber geworden. Dat beeld geven ondernemers in de provincie over het economisch klimaat in het derde kwartaal van dit jaar. Ondanks dat het sen-timent volgens de Kamer van Koophandel (KvK) minder somber is, lijkt economisch herstel nog ver weg. Vooral de afzet op de binnenlandse markt staat nog steeds onder druk. Exporterende bedrijven doen het beter. Achttien procent van de on-dernemers geeft aan een stijging van de omzet te verwachten in het kwartaal. Daar staat tegenover dat een kwart een daling voorziet. West-Brabant laat een negatief groeisaldo zien van -6.

Ondernemers zijnminder somber

BERGEN OP ZOOM - Lionsclub Scaldis heeft Roparunteam De Brabantse Wal een bedrag van 2.000 euro geschonken. Het bedrag vormde de opbrengst van de Ha-ringparty, die eerder dit jaar werd gehou-den. Daar werden onder meer het eerste vaatje haring en een zweefvliegtocht ge-veild. Ook voor Stichting Paardrijden Ge-handicapten Het Vrolijke Ruitertje lag een cheque van 600 euro klaar, van 600 euro, eveneens uit de opbrengst van de Haring-party.Tijdens de checkoverhandiging werd ook bekend gemaakt dat de trainingspak-ken waarin Roparunteam de Brabantse wal de volgende keer de prestigeloop loopt, gesponsord worden.

Schenking van Lions aan roparunteam

BERGEN OP ZOOM - Waterschap Brabant-se Delta voert vanuit de lucht controles uit op het naleven van het sproeiverbod in het stroomgebied van De Zoom. Boeren en tuinders mogen sinds eind augustus geen oppervlakte water meer onttrekken uit beken en sloten in de omgeving van Landgoed Zoomland, Wouwse Plantage en Huijbergen. Door de lange droogte van af-gelopen zomer is het waterpeil is veel wa-tergangen tot een kritiek punt gedaald. Als het water nog verder zakt, kunnen planten en dieren sterven en zal er schade optre-den aan de oevers en kaden van de wa-tergangen. Tijdens de milieuvluchten is het waterschap ook alert op illegale lozingen.

Controle sproeiverbod vanuit de lucht

BERGEN OP ZOOM - Tien organisaties die zich bezig houden met de belangen van zieken, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers houden een meldactie om de ervaringen te vragen over de huidige zorg en ondersteuning. Veel mensen krij-gen nu deze hulp nog via de AWBZ. Deze taak wordt vanaf 2015 uitgevoerd door ge-meenten. Daarom loopt de meldactie ‘Zorg naar gemeenten’ tot 4 oktober. Via www.zorgnaargemeenten.nl kan de vragenlijst ingevuld worden. Ervaringen telefonisch delen kan van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op 030-2916777. De uitkomsten worden gebruikt voor lokale belangenbehartigers en gemeenten.

Meldactie over zorg en ondersteuning

WETHOUDERS ZIJN IDIANENVERHALEN

MELANEN BEU

Page 2: Dboz 20130911

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom0164-234990

Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen

spotprijzen! 1000 m2

Meubelhal Broos MeubelenZuid-Oostsingel 23 - Bergen op

Zoom - 0164-242097naast ABN-Amro parking

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

TE HUURaangeboden

KAMERIn Bergen op Zoom

m.g.v. keuken en douche.Tel. 0164-252469

Geldig t/m 29 september 2013. Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Kiest u voor zonnebrilglazen krijgt u de UV-filter en de tint gratis. Voor glasopties zoals dunne of polaroid glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!Specsavers Bergen op Zoom Wouwsestraat 23A 0164 263 337

Jullie relatie levend houden?Willen jullie leren omgaan met relatiespanningen, beter

communiceren en jullie emoties delen?

Kom naar de praktische 2daagse relatiecursus voor partners door professionele EFT coaches.

Op zaterdag 28 september en 19 oktober in Bergen op Zoom. Je leert jullie emotionele band versterken.

Meer weten? www.relatieontwikkeling.comAanmelden: [email protected]

tel. 06-20324868 of 06-22816907Tot dan Carin van Eekeren en Lianda van der Knaap.

CursusAQUARIUS,

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

dinsdag 24 sept. 8 en 29 okt. 12 en 26 nov.tijd 20.00 - 22.00 uur

kosten € 25,- inclusief lesmateriaalBlauwehandstraat 21

Bergen op Zoom info 023-5186185 of www.rozenkruis.nl

I N T E R N AT I O N A L E S C H O O LVA N H E T G O U D E N R O Z E N K R U I S

www.COMPUTERHELP-garden.nlHeeft u problemen met uw computer of laptop?

Werkt uw printer niet zoals u wilt? Heeft u een virus?Wij helpen u met al uw computerproblemen!

Snelle service, voor een vriendelijke prijs.Bel: 06-10419246 voor al uw vragen

U kunt ook mailen: [email protected]

Tai Chi 4 YouAuthentieke Tai Chi Chuan & Qigong

Gratis proefles!

Bergen op Zoom: De Boulevard, Noord 10 Dinsdag 10.30 - 11.45 Inloop: vanaf 24 sept. & maand oktober Basisschool Lodijke, Bergse Plaat: Grote gymzaal via Ouderdinge 15 Donderdag 20.15 – 21.30 Inloop: vanaf 26 sept. & maand oktober

Roosendaal: Basisschool de Wingerd, Kersenberg 5 Dinsdag 19.30-20.45 Inloop: vanaf 24 sept. & maand oktober Dynamic Movement Sports, De Meeten 25 Woensdag 10.15-11.30 Donderdag 09.30-10.45 Inloop: vanaf 25/26 sept. & maand oktober

Ook beschikbaar: Meer informatie of aanmelden?

www.taichi4you.nl

Page 3: Dboz 20130911

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

DOOR RIA VAN MEIR

Volgens Van der Weegen en Linssen dui-ken er sinds deze zomer de wildste verha-len op over de toekomst van het Halsterse buitenbad De Melanen. “Het hele gebied, inclusief De Grote Melanen, zou afgeslo-ten worden voor de komst van een pret-park. De een roept dat bezoekers straks torenhoge tarieven moeten betalen voor het zwembad, terwijl een ander zegt dat er over een tijdje helemaal geen zwembad meer is”, doet Van der Weegen een greep uit de verhalen die hem ter ore zijn geko-men. Linssen valt hem bij en wijst op op-ruiende briefjes die hij aantrof op bomen in de buurt van De Melanen. “En dat terwijl er nog helemaal geen plan op tafel ligt. Het is gewoon pure paniekzaaierij”, stelt hij. Het toppunt was volgens Van der Wee-gen toen een bezorgde bewoner bij hem aan de deur stond met de vraag wat hij met zijn gemeentetuintje moet aanvangen. “En of hij de grond wel kan meenemen, omdat hij jaren geïnvesteerd had in goede grond”, vertelt een verbaasde wethouder.

OphelderingOok de Halsterse dorpsraad merkt dat er veel onrust heerst onder de mensen. “Een

oproep van ons om bedenkingen kenbaar te maken over de ontwikkelingen leverde meer dan honderd reacties op van mensen die zich zorgen maken”, zegt Peter Hoger-heijde namens de dorpsraad.

Het bewonersorgaan stuurde daarom ook een brief naar het gemeentebestuur, waar-in om opheldering over de plannen voor de toekomst van De Melanen. “Het enige wat wij tot nu toe hebben gehoord is dat de gemeente in overleg is met Billy Bird. Daarna is het stil gebleven.” Dat de oproep van de dorpsraad de onrust alleen maar aanwakkert, spreekt Hogerheijde tegen. “Als we gaan zitten wachten, worden we misschien wel voor een voldongen feit ge-zet. Dan is het besluit achter de schermen misschien al genomen en zitten wij straks met een pretpark opgescheept. Wij willen daarom betrokken worden in het proces dat nu gaande is”, roept hij op.

GeduldDaarvoor zal de dorpsraad echter nog even geduld moeten hebben, zegt wethouder

Arjan van der Weegen. “Het hele proces bevindt zich nu nog in een verkennende fase. De verschillende mogelijkheden en varianten worden nog onderzocht. Daar buigt de provincie zich momenteel over. Pas dit najaar hebben wij daar meer duide-lijkheid over en zullen we de eerste feiten kunnen presenteren. De discussie gaat nu

enkel over gevoelens en die zijn nergens op gebaseerd”, aldus Van der Weegen. Zijn collega Linssen verzekert dat de ge-meente er in ieder geval alles aan doet om het openluchtzwembad open te houden. “Gezien de grootte van onze gemeente is het haast onbestaanbaar dat De Melanen sluit. Maar er ligt wel een bezuinigings-

taakstelling vanuit de raad op het zwem-bad. Er zal dus een ander financieringsmo-del moeten komen. Billy Bird is daarvan een van de mogelijkheden, maar alles ligt nog open. Belangrijkste is dat we nieuwe kansen aangrijpen om ervoor te zorgen dat het openluchtzwembad ook in de toekomst kan open blijven.”

Wethouders zijn indianenverhalen Melanen beu‘Discussie gaat over gevoelens, want fei ten volgen pas in het najaar ’

De gemeente is er veel aan gelegen om het openluchtzwembad De Melanen te behouden in Halsteren. ARCHIEFFOTO

HALSTEREN - Bezorgde bewoners die aan de deur komen, opruiende brief-jes aan bomen en boze tongen die fluisteren dat in Halsteren een waar pretpark zal komen. De wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen zijn de geruchtenstroom rondom de toekomst van zwembad De Melanen meer dan beu. “Er ligt nog helemaal geen plan op tafel, dus er is ook enkele reden tot paniek”, proberen zij de onrust te temperen.

‘Alle opties liggen nog open’

DOOR JOSIEN MATHLENER

Ver van huis af zijn, is Deborah niet vreemd. Maar een reis van twee weken

naar het Zuid-Amerikaanse Colombia in het licht van een onderzoek naar eerlijke handel is even wat anders. “In mijn omge-ving wezen ze me meteen op al het geweld

in dat land.” Wat zette haar er toe om naar Colombia te gaan? “Na het volgen van een masterclass van Yourbricks, die was gericht op een socialere en betere wereld,

kreeg ik een formulier in handen waarmee een reis naar Colombia te winnen was. De winnaars zouden met eigen ogen zien wat fairtrade daar doet en welke impact het heeft op de lokale bevolking.”

FilmenBelangstellenden moesten wel binnen drie dagen opdagen met eigen filmma-teriaal over eerlijke handel in de wereld. De in Bergen op Zoom woonachtige Schot stapte de plaatselijke Wereldwinkel bin-nen om te filmen, een zaak waar eerlijke handel voorop staat en eerlijke producten volop verkrijgbaar zijn. Kort erop volgde een telefoontje met de mededeling, dat zij met acht anderen op reis mocht gaan. Deborah bezocht Max Havelaar in Utrecht en op 16 juli stapte ze in het vliegtuig naar Colombia. Na elf uur vliegen kwam het gezelschap aan in de hoofdstad Bogota. Twee dagen later vervolgde de reis onder begeleiding van Millenium Travels naar de noordelijke kustplaats Santa Marta. Daar bracht Deborah met anderen een bezoek aan zes bananenplantages.

EisenBij temperaturen van meer dan 30 graden hakten de bananenplukkers met hand-schoenen, lange broeken en laarzen aan de bomen de trossen met een lang scherp mes voorzichtig los. “Alles voor de hygiëne en om de consument tevreden te houden. Het is zelfs zo, dat wanneer bij het pluk-ken de vrijkomende gelei een bruin plekje op een banaan heeft veroorzaakt, in de

haven de hele pallet met bananen wordt afgekeurd. De consumenten stellen veel eisen”, aldus Deborah. “Het maakte op mij enorme indruk onder welke omstandighe-den mensen in Colombia leven en dat ze ondanks oorlog en ellende zo vriendelijk en behulpzaam zijn.

De twintig cent die wij meer betalen voor eerlijke bananen betekent niet alleen veel voor zo’n Colombiaanse boer, maar voor een hele gemeenschap. Ook realiseren lokale bedrijven en coöperaties met dat extraatje onder meer waterzuiveringsin-stallaties en sanitaire voorzieningen.”

BewusterFairtrade mag dan staan voor eerlijke handel, maar er zijn wel regels waaraan de koffie- en bananenboeren in Latijns-Amerika, de theeplukkers in Afrika en de rijstboeren in Thailand moeten voldoen. Deborah heeft haar kijk op de wereld na Colombia bijgesteld. “Ik ben bewuster gaan leven. Minder materialistisch. Ik let meer op het kopen van eerlijke producten. Wij, als consumenten, mogen heus wat minder kieskeurig zijn. Met een paar cen-ten meer voor eerlijke producten kunnen we zo veel verschil maken.”

Deborah Schot leert alles over fairtrade in Colombia‘Ondanks oorlog en el lende z i jn de mensen zo vr iendel i jk ’

Deborah Schot leert in de bananenplantage dat het plukken van de bananen er voorzichtig aan toe gaat. FOTO DEBORAH SCHOT

BERGEN OP ZOOM - Fairtrade staat voor eerlijke handel. Met het geld dat mensen aan eerlijke producten be-steden, kunnen bedrijven en coöperaties in Azië, Latijns-Amerika en Afrika werken aan groei en ontwikkeling. Deborah Schot (22) heeft ter plekke gezien welk verschil dat maakt.

‘Consumenten mogen best minder

kieskeurig zijn’

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Page 4: Dboz 20130911

DEZE ACTIES GELDEN T/M 15 SEPTEMBER 2013. IN DE ACTIEPRIJZEN ZIJN DE ACTIES/KORTINGEN AL DOORBEREKEND EN DE PRIJS IS ZOALS OPGESTELD. DE ACTIEPRIJZEN VAN KEUKENS EN BADKAMERS ZIJN EXCLUSIEF TEGELS. DE ACTIEPRIJZEN VAN DE BADKAMERS ZIJN INCLUSIEF ACCESSOIRES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

S ZOALS OPGESTELD. DE ACTIEPRIJZEN VAN KEUKENS EN BADKAMERSDEN.

S ISOU

Badkameractie:

20% korting op

sanitair

+ gratis tegels

t.w.v.€ 500,-

ZEN ZIJN DE ACTIES/K DOORBEREKEND EN DZIJN INCLUSIEF ACCESSOIRES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOO

Keukenactie:

30% korting op

keukenmeubelen

+40%

korting op topapparatuur

EZE ACTIES GELDEN T ER 2013. IN DE ACTIEPJN EXCLUSIEF TEGELS. DE ACTIEPRIJZEN VAN DE BADKAME

Woensdag

t/m vrijdag tot

21.00 uur

openZondag

15 september geopend!

nog t/m 15 september

BRUGMAN HULST, INDUSTRIEWEG 2. Bezoek ook eens www.brugman.nl

Telefoon 0164 - 217000

NU AL 60% VERKOCHT!

OPEN DAG

KIJK IN DE POT - ESCARP

ZATERDAG

21 SEPTEMBER

11:00 - 12:30

Direct tegen het mooie centrum van Bergen op Zoom, in de groene villa-wijk Kijk in de Pot, komen de 20 luxe appartementen en 2 penthouses van Bastion Orange.

De ruime woningen hebben grote terassen met prachtig uitzicht. De verkoopprijzen starten vanaf

220.00,- v.o.n. incl. parkeerplaats.

Page 5: Dboz 20130911

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Sonja Brand, Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Dus nu zit er ook nog poep in de tot een homp geknede mix van rund-, varkens- en paardenvlees die we schijnen te eten. Ik ben benieuwd of de journalist van Zembla, die de misstanden in de vleesector vorige week aan het licht bracht, nog met een gerust hart twee boterhammetjes met een kroketje bestelt in de Vara-kantine. Ik denk van niet. Toch was de uitzending niet zo schokkend. Mensen die het nieuws volgen, wisten al dat de vleesverwerkingssector niet de meest betrouwbare is. En dat een keurmerk niet altijd betekent wat het zegt te betekenen is ook geen verrassing. Duurzaam hout met een FSC-keurmerk dat vrolijk in oerbossen wordt gekapt, goede doelen met een CBF-keurmerk waarvan de directie het ingezamelde geld het liefste in eigen zak stopt, boeren in ontwikkelingslanden die geen cent meer krijgen als ze koffie verbouwen voor Max Havelaar in plaats van voor een multinational en taxichauffeurs in Utrecht die met een taxikeurmerk rondrijden, maar aan geen enkele voorwaarde voldoen … het zijn slechts een paar voorbeelden.

Nederland houdt van keurmerken. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk ‘het zal wel’ als ik er een zie. Er zijn er simpelweg te veel. Als er ergens misstanden zijn, is een keurmerk negen van de tien keer de oplossing om die te beëindigen. Er komt een kleurrijk logo en een gelikte campagne, maar daarna stopt het vaak. Het zijn daarom panacees, lege hulzen, doekjes voor het bloeden. Misstanden voorkom je door vaak te controleren, maar dat kost geld en niemand heeft zin het daaraan uit te geven. De landelijke overheid voorop. Neem de Voedsel- en Warenautoriteit. Die is de laatste jaren met zo veel miljoenen euro’s gekort dat werknemers die er 40 jaar werken in die 40 jaar niet eens twee keer hetzelfde bedrijf kunnen bezoeken. Je moet investeren als je geen poep in paardenvlees wilt, maar de dat doet niemand. Ik denk er eerder een andere oplossing komt: een soort keurmerk voor keurmerken. Benieuwd welk flitsend logootje ze daarvoor verzinnen.

Keurmerken

ColumnEugène de Kok

DOOR VERA DE GEUS

De VVD vroeg de gemeente Bergen op Zoom om minstens tweehonderd extra afvalbakken te plaatsen, omdat de hoe-veelheid zwerfafval enorm toe genomen zou zijn. “Met veel meer maatwerk kan voorkomen worden dat het afval in plaats van op straat in afvalbakken belandt. Een investering die zichzelf terugbetaalt”, zei fractievoorzitter Gertjan Huismans eerder. Het gemeentebestuur laat nu weten dat onderzoek heeft uitgewezen dat alles uit het beschikbare budget wordt gehaald. De oorzaak van de toename van zwerfvuil is het lager onderhoudsniveau van de open-bare ruimte vanwege de bezuinigingen. “We kennen wel een hoge bakdichtheid”, benadrukt B&W. Bergen op Zoom heeft 16,5 afvalbakken per duizend inwoners. Bij vergelijkbare gemeenten zijn dat er tussen de acht en de tien. De gemeente geeft aan dat met 1100 bakken geen dek-kend netwerk over de stad en alle hot-spots ligt. “Zwerfafval is niet alleen een

materiele kwestie maar vooral ook een mentaliteitskwestie”, vindt de gemeente. “Gelukkig zijn meerdere mensen zich van dit probleem bewust. Burgers weten dat het niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente is.” Daarom is B&W blij dat bijna alle burgerparticipatie-projecten wel iets te maken hebben met zwerfvuil.

BoulevardOok roemt de gemeente de inzet van Mc-Donalds op de Boulevard. “In dat ruimte McDonalds meerdere keren per dag bin-nen een behoorlijk grote straal zwerfvuil op. Men gaat daar de komende periode zelfs extra aandacht aanbesteden.” De ge-meente stelt zogenaamde evenementen-bakken beschikbaar, maar niet iedere orga-nisatie van maakt daar gebruik van. Om te voorkomen dat bij ieder evenement volop afval door de gemeente waait, overweegt B&W het gebruik van evenementenbakken verplicht te stellen bij het afgeven van een vergunning. De VVD uitte kritiek op de wijze waarop de

prikploegen van de WVS worden ingezet. Volgens Huismans worden de teams we-kelijks op dezelfde plaatsen. Het gemeen-tebestuur benadrukt dat dat zeker niet het geval is. “De ploegen worden ingezet waar de vervuilingsgraad wordt overschreden. WVS verzorgt vijf zwerfvuilrondes per jaar over de gehele gemeente. Op De Boule-vard wordt door WVS in de zomervakan-tie dagelijks geruimd. Buiten het seizoen is dat een keer per week.” Huismans is van mening dat een ander veegregime de kosten voor de extra bakkenmogelijk kan maken. Het college is echter een andere mening toegedaan. “Zwerfvuil ontwikkelt zich het meest op trottoirs en in plantsoe-nen. Deze worden niet geveegd. Immers, alleen straten en pleinen worden geveegd. Het veegregime is vooral bedoeld om we-gen blad- en zandvrij te maken om ervoor te zorgen dat de riolering naar behoren kan functioneren. Zouden we nog minder gaan vegen dan lopen we hier risico’s en die wil-len we vermijden”, aldus de gemeente die daar geen geld voor beschikbaar heeft.

Geen geld voor extra afvalbakken‘Zwerfvui l heef t vooral te maken met mental i tei t , daar werken we aan’

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft geen geld voor het plaatsen van extra afvalbakken. Tweehonderd bakken kosten eenmalig 80.000 euro en jaarlijks 23.000 euro. Het gemeentebestuur overweegt wel het gebruik van evenementenbakken verplicht te stellen bij het verstrekken van een vergunning. Verder is er vooral op het gebied van mentaliteit winst te behalen. Daar zet B&W dan ook op in.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar toch is er in Bergen op Zoom en omgeving geen enkel initiatief dat op ‘t Lokaal Verhaal lijkt. Voor de dichtstbijzijnde tegenhanger dient men de grens over te gaan. “In Den Hopsack in Antwerpen doen ze al veertig jaar wat wij voor ogen hebben”, weet Jan. Hij hoopt dat ‘zijn variant’ net zo’n succes wordt en dat interessante personen uit de disciplines waarin ‘t Lokaal Verhaal actief is zich massaal aanbieden. Want ‘t Lokaal Verhaal moet breed gedragen worden. Door kunstenaars en artiesten, die met passie en enthousiasme hun diensten aan-bieden, of door thuiskoks en gemotiveerde vrijwilligers die iedere editie letterlijk en figuurlijk smaak geven. Laagdrempeligheid is daarbij een toverwoord, want ook een beginnende dichter of artiest moet zich kunnen uiten. Paul: “Ze zijn welkom bin-nen de kring. Letterlijk zelfs, daarbinnen kunnen ze opstaan als ze dat willen, heel graag zelfs!”

GroeienEn het is geen gekke gedachte van hem, want hij was ooit docent muziek en de

initiatiefnemer van het popproject op ‘t Roncalli, waarop Jan nu nog les geeft. Paul deed daar meer dan genoeg erva-ring op en kwam ook tot één belangrijke conclusie. “Soms zijn er leerlingen die helemaal niet opvallen, maar die toch een belangrijke rol kunnen spelen binnen zo’n band.” Dat is goed voor de eigenwaarde en het vertrouwen, waardoor de persoon in kwestie groeit. Tijdens ‘t Lokaal Verhaal is er ruimte voor zelfontplooiing.

AftrapBegin 2014 trappen de reguliere avonden van Lokaal Verhaal af in de Korenaere, maar eerst is er tijdens Kunsten in de Mo-numenten op zondag 15 september een zogenaamde Kick-Off.“De gemeente was zo enthousiast over het plan dat ze ons een ruimte in De Maagd aanboden”, klinkt Jan trots. Zo houdt hij deze dag zelf een zogenaamde ‘elevator pitch’ waarin hij vertelt over ‘t Lokaal Ver-haal en over filosofische dialogen, maar er is meer. Het programma begint 13.30 en 15.30 in de Kapitelenzaal en biedt twee keer de mogelijkheid om kennis te ma-ken met de verschillende disciplines. Zo is er kunst, zijn er lekkere hapjes bereid

door ‘thuiskoks’, live-muziek, worden er gedichten voorgedragen én kan er kennis gemaakt worden met klassieke muziek onder de titel ‘het zevende wereldwonder.’ Daarbij is de combinatie van de verschil-lende onderdelen belangrijk en kan een bezoeker zowel afnemer als aanbieder zijn. “Interactie is onze core business” , weten beide heren. Met ‘t Lokaal Verhaal proberen ze een doelgroep te bereiken die jong van geest is en open staat voor wat de wereld te bieden heeft.

LevenAan hun omgeving merken ze dat ‘t Lokaal Verhaal steeds meer begint de leven. Er komen enthousiaste reacties binnen en aanmeldingen. “Ik hoor eigenlijk niet an-ders dan wow”, lacht Jan. Dit alles sterkt hen in hun gevoel over de slagingskansen van de stichting. Na de Kick-Off draaien de twee in 2014 een pilot, maar zijn van één ding zeker: “Het seizoen erop draaien we het volle jaar.” Bezoekers, deelnemers en mensen die zelf iets willen doen zoals kunstenaars, dichters of muzikanten en vrijwilligers zijn van harte welkom. Zij kun-nen voor meer info terecht op www.lokaal-verhaal.com of binnenlopen bij de Kick-Off.

Stichting ‘t Lokaal Verhaal heeft grootse plannen

‘Een kruisbestuiving van mensen, ideeën en discipl ines’

Jan van der Mooren en Paul Brouwer kunnen niet wachten tot de eerste editie van start gaat. FOTO ROBBY VAN DER ZANDEN

BERGEN OP ZOOM - Ze hebben grootste plannen voor Stichting ‘t Lokaal Verhaal, maar willen tegelijkertijd iets intiems én laagdrempeligs brengen. Jan van der Mooren en Paul Brouwer kunnen niet wachten tot de eerste editie van start gaat. Ze hebben een vol programma, met als belangrijkste onderdelen poëzie, luisteren naar klas-sieke muziek, drama en filosofische dialogen, in petto.

Page 6: Dboz 20130911

PAGINA 6

Proeven aan CupCakeCup

BERGEN OP ZOOM - Met een gespannen gezichtje kijkt een deelneemster van de voorronde van de CupCakeCup toe hoe meester-patissier Robèrt van Beckhoven haar cupcakecreatie proeft. Het tv-programma van de TROS was woensdag neergestreken op de Grote Markt in Bergen op Zoom voor de eerste voorronde, waaraan maar liefst zestig kinderen meededen. Zij hadden thuis hun mooiste cupcake gebak-ken om die te presenteren aan de vakkundige jury. FOTO MERIJN SITSEN

BERGEN OP ZOOM - Op 14/15 septem-ber is het zover: de eerste SamenLoop voor Hoop in Bergen op Zoom.

Zo’n tweehonderd vrijwilligers, bijna 750 lopers verdeeld over 43 teams en 70 sur-vivors staan in het weekend klaar om er een geweldig evenement van te maken. Afgelopen donderdag was er een informa-

tieavond voor de vrijwilligers. Ze hebben er ontzettend veel zin in! Kom allemaal kijken. Maak dit bijzondere evenement vol ge-zelligheid, amusement en emotie mee en moedig de teams en de survivors aan. Meer informatie: www.bergenopzoom.samenloopvoorhoop.nl en www.facebook.com/samenloopvoorhoopbergenopzoom.

Vrijwilligers klaar voor SamenLoop voor Hoop

BERGEN OP ZOOM - De werkgroep fotografie van heemkundekring Halchterth organiseert in de Hof van Ram (Beeklaan 29A) vanaf de monu-mentendag, 14 september, een ten-toonstelling over de West Brabantse Waterlinie.

De monumentendagen staan in het thema van “macht en pracht” en dat is dan ook terug te vinden in deze tentoonstelling. Ge-toond wordt de Waterlinie, bedoeld om de macht over de regio te kunnen behouden en de pracht die dit gebied in zijn geheel kenmerkt.

U vindt in de Hof een presentatie van foto’s en digitale beelden, die de waterlinie over zijn volledige lengte volgt, vanaf Fort Hen-ricus, via het Oudlands Laag, het Halsters Laag, Fort de Roovere, de liniewal, Fort Moermont en die eindigt bij de water-schans in Bergen op Zoom.Interessant zijn ook de foto’s van de in aan-leg zijnde A4, die laten zien hoe de waterli-nie regelmatig wordt doorkruist.De digitale presentatie laat daarnaast beelden zien van de Grote Melanen, de Slag op het Slaak, de Brabantse Wal en ook de ansjovisvisserij komt aan bod.De werkgroep fotografie toont grotendeels

eigen werk, maar ook werk van derden zal niet ontbreken. Vooral de inbreng van de Stichting Vrienden West Brabantse Wa-terlinie mag daarbij niet onvermeld blijven.De tentoonstelling is geopend tijdens de open monumentendagen, op zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 15 september van 12.00 tot 17.00 uur. Ook daarna is de tentoonstelling nog te bezichtigen en wel op woensdag 18 september van 14.00 tot 16.00 uur, zater-dag 21 september van 10.00 tot 16.00 uur, zondag 22 september van 12.00 tot 16.00 uur en woensdag 25 september van 13.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Tentoonstelling West Brabantse Waterlinie

BERGEN OP ZOOM - Traditiegetrouw is het 2e weekend van september ‘Kunsten in de Monumenten’ in Ber-gen op Zoom.

Dé gelegenheid om binnen te lopen bij Artotheek18 en het werk van Frits te be-wonderen. Deze keer heel wat anders dan schilder-kunst in de Artotheek en wel papierkunst, eigenlijk is het tekenen met een mesje, Hierin laat Frits Wiggers zijn passie tot uitdrukken komen, over zijn werk zegt hij: ‘Schoonheid zit vaak in kleine dingen, stille objecten die je overal tegenkomt. Met een

potje blauwe verf wandel ik door het won-derlijke landschap van papier en laat mijn sporen achter’.

Over het werk‘Reizen langs, beschadigd beton, ge-scheurd asfalt, oude muren, verweerde kleuren, ranzige vetvlekken, roestig ijzer, verbrand hout, vergeeld papier, rijen dak-pannen, kapotte tegels stapels stenen, smoezelig behang, versleten stoffen, plui-zig schimmel, rottend hout afgebladderde rolluiken.......kleuren en structuren die mij inspireren’. Tientallen in stukjes gescheurde tekenin-

gen, samengevoegd op dun vloeipapier vormen de basis voor zijn werken op pa-pier. De tekeningen zijn snelle impressies van onderwerpen als mens en natuur. Het handschrift is telkens anders en varieert van fragiel tot explosief. De hoeveelheid tekeningen bepaalt het formaat. Gemiddeld meet zijn werk 140x100cm. en kan eenvoudig met pa-pierklemmetjes aan de muur. Deze ver-rassende tentoonstelling is te zien in de Artotheek, Lievevrouwenstraat 39, op za-terdag 14 september van 10.00-17.00 uur en zondag 15 september van 12.00-17.00 uur, toegang gratis.

Artotheek met komst van papierkunstenaar

HALSTERENExpositie: Christine lamme exposeert zaterdag 14 en zondag 15 september in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 met haar paardenschilderijen. Sint Martinus waar de kerk naar vernoemd is, wordt ook veelal afgebeeld op een paard. Haar werk is ex-pressief en kleurrijk. Paardenschilderijen zijn een grote serie van werken die gevoeligheid, kwetsbaarheid en verbondenheid willen uitdragen. De openingstijden van de kerk om het werk te komen bekijken zijn zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur , zondag 15 september van 12.00-17.00 uur.

LEPELSTRAATFancy fair: Zaterdag 14 september van 10.00-16.00 uur fancy air in Thomashuis, Kladseweg 2, Lepelstraat (Thomashuis Lepel-straat is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking). Info: tel 0164-851303. In de nieuwe dagbestedingsruimte kan men zien wat de bewoners van Tho-mashuis allemaal te bieden hebben en is er een kunst expositie te zien.

BERGEN OP ZOOMBouwclub Driekus: Het nieuwe bouwseizoen voor de vastena-vend is begonnen, ook voor Bouwclub Driekus. Ze zijn volop bezig. Ze zoeken oude glasgordijnen, liefst met een kantje. Als er nog iemand op zolder of in de berging wat gordijnen over heeft, dan is Driekus hier erg blij mee. Tel. 06-23705157 en dan kunnen ze even wat afspreken om ze op te komen ophalen.

Veteranen Ontmoetingcentrum: Zaterdag 14 september zal er in het ontmoetingscentrum ‘Het Zwijnshoofd’, Moeregrebstraat 18 vanaf 14.00 uur een ontmoeting plaats vinden van veteranen in het bezit van een veteranenpas. Ook actief dienende militairen met uitzendervaring en alle dames zijn welkom. Info: secretaris Hans van Leest, tel. 06-41914892, [email protected]: Wijkcentrum de Korenaere houdt een bingo middag op donderdag 12 september. Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal is open vanaf 13.00 uur en de balletjes draaien vanaf 13.30 uur. Wilt men er eens even gezellig uit zijn en kans maken op een leuke prijs, ga naar wijkcentrum de Korenaere, Korenmarkt 7.

KORTE BERICHTEN

BERGEN OP ZOOM - Mattemburgh heeft een unieke collectie oude kuip-planten.

Een flink aantal zijn zeker 150 jaar oud. Naast laurierplanten zijn het vooral ci-trusplanten. Om meer te weten te komen over deze bijzondere collectie is er nu een tentoonstelling ingericht in het bezoekers-centrum de Kraaijenberg. Hier kan men in-

formatie vinden over de geschiedenis van de kuipplanten en de daarbij behorende Oranjeriën. Ook is er informatie over de di-verse soorten citrusplanten. Toepassingen van o.a.de vruchten, het speciale onder-houd en het beheer van deze planten. De Kraaijenberg, Fianestraat 21 is geopend op zondagmiddag van 12.00-16.00 uur en tot en met oktober ook woensdagmiddag van 12.00-16.00 uur. Toegang gratis.

Collectie citrusvruchten

HALSTEREN - Na het daverend succes van vorig jaar, houdt KPJ Halsteren ook dit jaar een jaarlijks feestweek-end vol activiteiten met natuurlijk op zondag de Tractor Pulling.

Dit feestweekend zal plaatsvinden op 14 en 15 september 2013 aan de Tholense-weg 29a in Halsteren. Vanwege het 80 jarig bestaan, pakt de KPJ dit jaar extra uit. Zaterdag 14 september wordt er een reünie gehouden voor leden en oud-leden. Hier wordt het 80-jarig bestaan van de KPJ gevierd onder het genot van een drankje en een barbecue. Na deze reünie is het tijd voor de gezellige feestavond. Deze feest-avond met gratis entree zal vanaf 21.00 uur beginnen en is toegankelijk voor ieder-een. DJ Jevado sound verzorgt de muziek voor deze avond. Op zondag 15 september is de Tractor Pulling. Dit is een motorsport, waarin een tractor in competitieverband een zware slede over een zo groot moge-lijke afstand moet slepen. De wedstrijden in de verschillende gewichtsklassen zullen om 11.00 uur van start gaan. Ze beginnen

deze dag met de standaard landbouwtrac-toren, waarna ook de sporttractoren aan de start zullen verschijnen. Door de nieuwe opzet van afgelopen jaar wordt het weer groots en spectaculair. Buiten de Tractor Pulling zijn er op zondag ook andere activi-teiten, waaronder de Zwarte Cross klasse. Dit is een klasse waarin diverse bijzondere voertuigen hun kunsten vertonen. Dit jaar zijn ook de Gardenpullers aanwezig. Dit zijn aangepaste gazonmaaiers die een slede voorttrekken over een aparte baan. Hiernaast zijn ook de nieuwste demotrac-toren van verschillende merken en oldti-mers van vroeger te bewonderen. Voor de kinderen is er ook genoeg vertier. Er is een groot springkussen aanwezig, er wordt geschminkt en er is een heuse traptrek-kerrace waaraan kinderen in verschillende leeftijdscategorieën kunnen deelnemen en ze mooie prijzen kunnen winnen. Opgeven voor deze traptrekkerrace kan op de dag zelf. KPJ Halsteren hoopt op een druk en gezellig weekend. Voor meer info: www.kpjhalsteren.nl of op www.facebook.com/TractorpullingHalsteren

Tractorpulling KPJ Halsteren

BERGEN OP ZOOM - In ‘Geloven op 2’, programma met inspiratie en hoop van de Evangelische Omroep, gaat presentatrice Mirjam Bouwman op stap met vrijwilligster Willeke van de Broek van woonzorgcentrum Avond-vrede tanteLouise-Vivensis.

In de 3e week van september gaat ‘Gelo-ven op 2’ op pad langs diverse locaties in Bergen op Zoom. Leef mee met bijzondere Bergse inwoners en laat je verrassen door de mooiste plekjes. In het programma gaan presentatoren Herman Wegter en Mirjam Bouwman op zoek naar helpende dorpelingen, typische lekkernijen en on-vergetelijke historische momenten. Iedere

week bezoeken zij hiervoor een andere plaats. Van maandag 16 tot en met don-derdag 19 september worden diverse bij-zondere locaties in Bergen op Zoom onder de aandacht gebracht, waaronder woon-zorgcentrum Avondvrede. Willeke van de Broek laat in deze aflevering zien hoe zij tijdens haar vrijwilligerswerk de bewoners verwent met een beautybehandeling. Erg dankbare taak, want de bewoners genieten zichtbaar van al deze aandacht. Benieuwd naar alle bijzondere verhalen en plekjes uit Bergen op Zoom?

Kijk dan van maandag 16 tot en met don-derdag 19 september rond de klok van 17.00 uur op Nederland 2.

Bijzondere vrijwilligster Avondvrede op televisie

‘Geloven op 2 ’ s t r i jkt lang neer in Bergen op Zoom

Page 7: Dboz 20130911

Damesschoenen vanaf

maat 35

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen

Dorpsstraat 188 - Halsteren

Damesschoenen vanaf

maat 35

Beleef het najaar in onze Gabor shop

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

0.49v van 0.89

0.79v van 1.59

50%goedkoper

45%goedkoper

14.99

29.99

9.99

7.99

3.29

1.69 0.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

www.aldi.nl

NIEUW!

Vanaf woensdag 11-09-2013

Vanaf woensdag 11-09-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 11-09-13 t/m dinsdag 17-09-13.

Minneola’s 1 kg

Spitskool Per stuk

Wijnen 1 LHalfzoete witte, droge witte, rosé of rode wijn.

Kant-en-klaar maaltijdenDiverse soorten.400 g

FietsshirtDames of heren. Lange mouw. Maten: 38 t/m 42 en 50 t/m 54.

Ultralight jackDames- of herenjackMaten: S t/m XL.

FietsschoenenRace- en spinningschoenen.Maten: 40 t/m 45.

FietshandschoenenMaten: 7 t/m 10.

Steenoven-baguetteRustique of meergranen.250 g

PREMA YOGA YOGA op woensdagochtend

in Korenaere om 10.00 uur

Kom langs voor een gratis proefles Inlichtingen bij Inga de Voogd gediplomeerd yogadocent: tel.: 06-1363 4461e-mail: [email protected]

www.premayoga.nl

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Page 8: Dboz 20130911

PAGINA 8

www.ruimtevoorruimte.com

BERGEN OP ZOOM - De belangstelling voor het bouwen van een droomwoning op een kavel van Ruimte voor Ruimte trekt aan door gunstige kavel- en bouw-prijzen.

Ruimte voor Ruimte heeft de afgelopen maanden twintig bouwkavels in Brabant ver-kocht en diverse kavels in optie gegeven. “De droom om een eigen woning te bouwen tegen een scherpe prijs zorgt ervoor dat de belangstelling voor onze kavels de afgelopen maanden is aangetrokken”, vertelt directeur Huib Sinke van Ruimte voor Ruimte. “Wij hebben op 33 locaties verspreid over geheel Brabant kavels in de verkoop. Wij hebben onze rol aanmerkelijk veranderd en daardoor kunnen wij onze kopers echt iets bieden dat past in een tijd waarin kritisch wordt gekeken naar een juiste prijs/kwaliteitsverhouding. De klant is aan zet. Ruimte voor Ruimte zit niet meer tegenover haar klant, maar juist naast haar klant om te kijken naar de ruime mogelijkheden die er nu zijn”.Op 25 september a.s. houdt Ruimte voor Ruimte haar tweede inspiratieavond van dit jaar. Hier is al veel belangstelling voor. Deze avond, waarbij bouwers, architecten, financiers en makelaars aanwezig zijn, is op één van Brabants meest sfeervolle locaties, namelijk Kasteel Maurick te Vught.” Belangstellenden voor deze inspiratieavond kunnen zich voor 21 september a.s. per e-mail via [email protected] aanmelden. Voor vragen kunt u rechtstreeks con-tact opnemen met Marij-Ellen Smits op 06-53191515. Voor meer informatie zie ook onze website www.ruimtevoorruimte.com.

Bouw droomwoning op kavel Ruimte voor Ruimte

KORT BEDRIJVIG

DOOR MONIQUE JANSEN

De ondertekening van de intentieovereen-komst vond plaats in de landelijke ‘Week van de Alfabetisering’. Een werkgroep die bestaat uit verschillende vertegenwoordi-gers van de betrokken organisaties is van start gegaan met het ontwikkelen van verschillende activiteiten. De resultaten van hun inspanningen worden over een jaar gepresenteerd.

Handen ineenslaan Bij de WVS-groep werken mensen op een zogenaamde beschutte arbeidsplaats. Hier werken mensen met een beperking die op de reguliere arbeidsmarkt niet of moeilijk terecht kunnen. Twintig procent van de medewerkers bij de sociale werk-voorziening heeft moeite met lezen en schrijven.

Volgens de WVS-groep is het van belang om de kansen voor medewerkers binnen en buiten de organisatie te vergroten door laaggeletterdheid aan te pakken. “Er werden al stappen gezet op dit gebied, maar nu meerdere partijen de handen ineen slaan worden de mogelijkheden verruimd”, meldt de WVS-groep.

Aan de slagBibliotheken VANnU, Markiezaat, Zundert-Rucphen en Breda bieden hun kennis en kunde aan om concreet aan te slag te gaan met de bevordering van lezen en schrijven. Daarbij krijgen ze ondersteuning van Cubiss. Ook de ge-meenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert zijn betrokken bij het project. Deze negen gemeenten zijn samen eigenaar van de

WVS-groep. In 2008 sloten verschillende gemeenten het convenant ‘Gewoon Doen’ om 26.000 laaggeletterden te stimuleren te werken aan het terugdringen van hun analfabetisme. De samenwerkende par-tijen krijgen hulp van onder meer de Lions Club. Deze serviceclub heeft zeventien laptops ter beschikking gesteld voor de cursussen ‘Klik & Tik’. Deze notebooks werden dinsdag overhandigd.

Minder kans op baanIn Nederland hebben naar schatting 1,1 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ook in West-Brabant hebben veel mensen moeite met laaggeletterd-heid. Daardoor heeft deze groep minder kans op een baan, lopen ze grotere vei-ligheidsrisico’s op het werk en kunnen ze niet volledig deelnemen aan het maat-schappelijk leven.

Aanpak van laaggeletterdheidInstant ies bundelen hun krachten om mensen te leren lezen en schri jven

BERGEN OP ZOOM – Vertegenwoordigers van de West-Brabantse bibliotheken, de WVS-groep (sociale werk-voorzieningschap), Cubiss, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en West-Brabantse ge-meenten hebben dinsdag een overeenkomst ondertekend om laaggeletterdheid terug te dringen in de regio. Hiermee werd het startsein gegeven om het komende jaar met concrete initiatieven te komen om mensen te leren lezen en schrijven. Dat gebeurde in het hoofdkantoor van de WVS in Roosendaal.

BERGEN OP ZOOM - In het weekend van 14 en 15 september wordt ‘Kun-sten in de Monumenten’ georgani-seerd. De culturele activiteiten die deze dagen in de monumenten van

Bergen op Zoom te zien en te beleven zijn, hebben het thema van de lande-lijke Open Monumentendag meege-kregen: Macht en Pracht.

Reden voor de gemeente om kledingont-werper Ward Warmoeskerken te vragen zijn visie op macht en pracht te geven. Dat doet hij in zijn modeshow M8&PR8 die op 14 en 15 september in totaal vier keer te zien zal zijn in de Hofzaal van Het Markie-zenhof.Zoals een haan zijn macht toont met de pracht van zijn verenkleed, laten wij men-sen middels onze kleding zien wie we zijn. Door de eeuwen heen hebben wij uiting willen geven aan onze macht met pracht.Grote mouwen, opstaande kragen, bor-duurwerk, kant, edelstenen, parels en diamanten: zij gaven de machthebbers van weleer vorm. Maar ook vandaag on-derscheiden we ons met dure merken, nieuwste trends, met extravagantie, blin-kende uniformen, haute couture: pracht waarmee we de macht in handen denken te hebben. Maar is macht en pracht waar het om draait in het leven? Of is er meer?In zijn nieuwe show M8&PR8 laat ontwer-

per Ward Warmoeskerken de macht en pracht in de mode zien: mode van toen in een jasje van nu. Enkele kostuums van zijn vorige show ‘800 jaar, geen steek veran-derd’ vormden inspiratie voor deze nieuwe kijk op historie, mode en kunst. Ieder kle-dingstuk vertelt een eigen verhaal, maar samen vormen ze een nieuwe blik op de pracht van de macht. De kostuums worden getoond in een choreografie van Jac. van den Elshout. De kapsels van Ziezo Kappers zorgen voor een finishing touch tijdens deze wervelende show.De kostuums die Ward Warmoeskerken gemaakt heeft voor M8&PR8 bevinden zich op de scheidslijn tussen kunst en mode. Daarmee zijn zij niet direct draag-baar als kleding. Het is echter wel mogelijk bij de ontwerper kleding te bestellen, in de lijn van M8&PR8 of in ieder ander gewenst ontwerp.

Zowel op 14 als op 15 september begint de modeshow om 14.15 uur en om 15.45 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.wardwarmoeskerken.nl. De voor-bereidingen van de modeshow zijn te vol-gen op Facebook: WardWarmoeskerken.

Kledingontwerper Warmoeskerkengeeft zijn visie op macht en pracht

Is macht en pracht waar het om draait in het leven? Of is er meer?

HALSTEREN - De heemkundekring Halchterth verzorgt het programma voor de monumentendagen op za-terdag 14 en zondag 15 september in Halsteren.

Hoogtepunt vormt de presentatie van het boek ‘Mo(nu)menten Halsteren en Le-pelstraat’ in de Hof van Ram op zondag-middag om 13.00 uur. Dit boek wordt als jaarboek van de heemkundekring uitgege-ven en omvat een bloemlezing met veel fotomateriaal, van een groot deel van de Halsterse en Lepelstraatse monumenten, haar geschiedenis en ontwikkeling. Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er verder de volgende activiteiten: In de Hof van Ram is een fototentoonstel-ling over de West Brabantse Waterlinie en een expositie van schilderijen van Ank van Meer. Op zaterdag treden hier de Beekzan-gers op (vanaf 13.00 uur) en op zondag het koor In vuur en vlam (vanaf 14.00 uur). Het Heemhuis is op zaterdag open vanaf 10.00-17.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur. Op zondagmiddag zal het Sint Sebas-tiaansgilde zich hier presenteren en ver-zorgen zij een mogelijkheid om te (laser)schieten. In de Martinuskerk zijn er op beide dagen rondleidingen en is er een schilderijen-ex-positie van Christine Lamme. De muzikale noot komt op zaterdag van CKB cursisten die spelen op piano van 14.00-15.00 uur en op zondag zingt het dameskoor

Mea Dulcea (van 13.00-13.30 uur) en speelt Patrick Looy op piano van 15.00-16.00 uur. Op beide dagen is de kerk open van 12.00-17.00 uur. In de Quirinuskerk zijn er op beide dagen ook rondleidingen en wordt een presentatie gegeven door Frans Nefs over 100 jaar Quirinuskerk. Op zaterdag is er een muzikaal optreden van Jan Verswijveren tussen 14.00-15.00 uur en op zondag spelen er CKB leerlingen op trompet. Beide dagen is de kerk open van 12.00-17.00 uur. In het oude raadhuis is er op zaterdag en zondag een presentatie van bloem- en fruitsierkunst door leerlingen van de Prin-sentuin in Halsteren en een schilderijen-expositie van Karin van de Looy. Het oude raadhuis is dan open van 12.00-17.00 uur. In de Sint Anthoniusmolen is er op beide dagen een expositie van Peet Quintus met werken op Molenzeil. De molen is open op zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. Tot slot is op zaterdag en zondag het oude kerkhof aan de Dorps-traat tussen 12.00-17.00 uur opengesteld. Op Fort de Roovere zijn er zondag rond-leidingen verzorgd door gidsen van Stich-ting Bezichtiging Monumenten en vinden er demonstraties plaats van kampleven gevechtsexercities door de Borgerij Berg-hen op den Zoom. Bijzonderheid is dat er voor de Halsterse monumenten een fiets-en wandelroute op kaart is uitgezet, die verkrijgbaar is op alle hiervoor genoemde locaties.

Monumentendagen

BERGEN OP ZOOM - In het kader van kunsten in de monumenten geeft Har-monie Eendracht Maakt Macht op zondag 15 september een concert.

Dit jaar is door de samenwerking met de gemeente Woensdrecht ook het landgoed Mattemburgh voor het eerst voor het pu-bliek opengesteld.

De bezoekers kunnen naast de muzikale klanken van Harmonie EMM genieten van het landgoed met al haar schoonheid. Met het landelijk thema van dit jaar “Macht en Pracht” is deze unieke locatie natuurlijk een aanrader.Concert Harmonie EMM: 15.00-16.30 uur, zondag 15 september, Orangerie Mattem-burgh.

Optreden Harmonie EMM bij Orangerie Mattemburgh

Open Monumentendag ‘Macht en Pracht ’

BERGEN OP ZOOM - Eric Elich, Bergs cartoonist en illustrator, geeft een workshop cartoontekenen op zater-dag 14 september om 13.00 uur.

De workshop is in de politieke spotpren-

ten en cartoonzaal van Het Markiezenhof. Momenteel is de tentoonstelling ‘Vooroor-delen & Stereotypen’ te zien. Deze exposi-tie maakt deel uit van het 18e Nederlands Cartoonfestival. Eric Elich was één van de juryleden van het festival. De jury beoor-

deelden maar liefst 1801 cartoons. Deze werden ingeleverd door zo’n 400 cartoo-nisten uit 51 verschillende landen. De 100 beste inzendingen worden tentoongesteld in het museum.

Deelnemen workshopWil je zelf een echte cartoon tekenen en ben je (ongeveer) tussen de 10 en 14 jaar, ga langs en doe gezellig mee. Aan de hand van voorbeelden uit de tentoonstelling wordt er uitgelegd hoe je een echte car-toon kunt tekenen en hoe een tekening er grappig uit kan zien. Welke technieken er mogelijk zijn, hoe een grap bedacht wordt, en of het handig is om wel of geen tekst te gebruiken. Van de eerste stap, het be-denken van een idee tot de definitieve uit-werking van de cartoon. Zelf goed kunnen tekenen is absoluut niet nodig. Iedereen kan een leuke cartoon maken. Het gaat tenslotte om het uitbeelden van de grap. Zaterdag 14 september van 13.00-14.30 uur voor kinderen tussen 10 en 14 jaar en geïnteresseerden in het Markiezenhof, in de tentoonstellingszaal politieke spotpren-ten en cartoons. Aanmelden: via [email protected], toegang gratis.

Workshop cartoontekenen

Cartoonworkshop met Eric Elich

Page 9: Dboz 20130911

PAGINA 9

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

BERGEN OP ZOOM - Tijdens Kunsten in de Monumenten, op zaterdag 14 en

zondag 15 september, geeft dhr. Paul Versijp exclusieve rondleidingen bij

de maquette. De tentoonstelling Een versterkt landschap: de maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747, is te zien in het Koetshuis van Het Markiezenhof.

Ga terug in de tijd en beleef mee hoe Ber-gen op Zoom er 260 jaar geleden uitzag! Wat vertelt de maquette ons over de stad en de omgeving en de manier waarop de verdediging van Bergen op Zoom en de linie was ingericht in 1747? Diverse her-kenningspunten worden onder de aan-dacht gebracht zoals de waterschans, de schelde met de slikken en schorren, de fortenlinie met de onderscheidende forten, de toegangswegen tot de stad, delen van het omringende landschap, etc.De maquette is een replica van de 18e-eeuwse Franse maquette van Bergen op Zoom. Het reusachtige Franse schaal-model verbeeldt de vestingstad Bergen op Zoom, de fortificaties rond de stad, de directie omgeving met de drie landforten en een waterschans uit 1747. De omvang van het model is bijna 70 m2. De rondleidingen vinden plaats op 14 en 15 september om 13.30 uur en 15.30 uur bij het Koetshuis van het Markiezenhof. Voor deelname bij voorkeur inschrijven via [email protected].

Rondleiding maquetté Een versterktlandschap

Een versterkt landschap, de maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747

BERGEN OP ZOOM - De Borgerij Berghen opden Zoom en Manege de Paardenhoeve zullen zondag 15 sep-tember tijdens het Kunst in de Monu-menten-weekend een demonstratie geven van hoe men om ging met cava-lerie ten tijde van de 80-jarige oorlog. Soldaten te paard zullen een stelling op Fort de Roovere te lijf gaan waar de Bergse burgermilitie zich staande probeert te houden.

Nadat de Borgerij op het grote re-enact-mentspektakel BoZ1588 voor het eerst sa-menwerkte met Manege de Paardenhoeve was al direct voor beide partijen duidelijk dat dit naar meer smaakte. Het is immers spectaculair om daadwerke-

lijk tegenover paarden te staan als voets-oldaat. Ook voor de Paardenhoeve was dit een nieuwe ervaring, over een slagveld galopperen waar kanongebulder en mus-ketvuur de boventoon voert. Om dit geheel voort te zetten en een verde-re samenwerking te verkennen zullen deze 2 verenigingen zo’n demonstratie nog een dunnetjes overdoen op Fort de Roovere. Hier bouwt de Borgerij een kampement en een stelling welke verdedigd moet wor-den. De aanval zal komen van de cavalerie van de Paardenhoeve. Er zal worden geschoten met authentieke wapen en er worden taktieken vertoond die men tijdens de Nederlandse onafhan-kelijkheidsstrijd tegen Spanje ook gebruik-te. Naast de demonstraties is er natuurlijk

ook de mogelijkheid het kampement van de Borgerij te bezoeken. Hier kunt u zien en horen hoe het kampleven er in die roe-rige tijd aan toe ging en de (vuur)wapens bekijken welke gebruikt werden. Of natuurlijk een praatje maken met de ruiters van de Paardenhoeve. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze demonstraties te bezoeken op zondag 15 september op Fort de Roovere. Het kampement is heel de dag te bezoe-ken en de demonstraties met de cavalerie zullen plaatsvinden om 13.30 uur en 15.30 uur. Tevens beginnen er om 13.00 uur en 15.00 uur rondleidingen ver-zorgd door Stichting Bezichtiging Monumenten.

Gevecht op Fort de RoovereBorgeri j en Paardenhoeve samen in de slag

BERGEN OP ZOOM - Op monumenten-dag, dit jaar zaterdag 14 september, wordt tevens ook weer de Nationale Orgeldag gehouden.

De Gertrudiskerk van Bergen op Zoom mag met zijn vijf orgels, waarvan drie rijksmonu-ment, natuurlijk niet ontbreken. De orgels zijn het Vlaamse orgel uit + 1730, het Rogier-orgel uit 1857, het Klop-kistorgel uit 1987, het Avia-kistorgel uit 1977 en, als extra publiekstrekker, natuurlijk het grote Ibach-hoofdorgel uit 1863/1864. Er zijn op deze

dag van 10.00 tot 13.45 uur en van 14.45 tot 17.00 uur regelmatig korte orgelbespe-lingen op één van de orgels. Maar boven-dien: eenieder, jong en oud, die over enige toetsvaardigheid beschikt en op een orgel wil spelen, krijgt de gelegenheid dat ook te doen. Steeds kan bij de organist informatie worden ingewonnen. Daarnaast zorgen de ‘Vrienden van het Ibach-orgel’ en het NKC (Nationaal KerkmuziekCentrum) er voor dat volop foldermateriaal met betrekking tot de orgels gratis verkrijgbaar is. Verder zijn boe-ken over de orgels en cd’s te koop.

Nationale orgeldag

BERGEN OP ZOOM - Het Open Monu-menten Weekend met dit jaar als the-ma Macht & Pracht is in het weekend van 14/15 september.

Als er in de regio één Landgoed is wat dit uitstraalt dan is dat Landgoed en Orange-rie Mattemburgh. Tijdens het open mo-numenten weekend opent de Villa op het Landgoed de deuren voor bezichtiging en rondleidingen. Bijzonder want nooit eer-der was de Villa in die zin met gidsen te bezoeken. Tijdens het weekend zijn er op het Landgoed verschillende activiteiten. Bijzondere activiteit is de openlucht vei-ling. Bezoekers kunnen bij de veilingmees-ter ter plaatse een Macht, Pracht of Kitsch stuk aanbieden. Lekker laagdrempelig. Tegen de minimum prijs wat men er voor wilt hebben, zet de veilingmeester het stuk in. De meeropbrengst wordt gedeeld met de eigenaar en het culturele goede doel ‘de Stenen Strofen. In 1997 ontstond,

n.a.v. het plaatsen van een gedicht van dichter Bert Bevers voor op de kopgevel van het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst het Comité Stenen Strofen. De Stenen Strofen zijn door de desbetref-fende dichters op verzoek van het comité steeds ofwel op Bergen op Zoom geschre-ven, ofwel op de locatie waar ze werden gerealiseerd. Ondertussen is er een aan-zienlijke reeks gedichten, die nog immer wordt uitgebreid en te zien zijn op de di-verse panden en gevels. Veilingmeester is Jack Stuart die mede als veilingmeester van Bukumbi heeft opgetreden. Voor de openlucht veiling is een zeer fraaie sfeer-volle openlucht ruimte ingericht. Komt allen om te verkopen of te kopen via de veilingmeester en zijn secretaris op Land-goed Mattemburgh. Alles gaat onder de hamer. De diversiteit aan bezoeker levert de meest spraakmakende zaken op. De veiling vind dat weekend plaats op zondag 15 september van 13.00-17.00 uur

Openlucht veiling

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

TE KOOPVrijstaande woning

met ruime tuin in jonge woonwijk. Leiboom 6 4731XG

Oudenbosch.

Info: www.jaap.nlOf maak een afspraak:

[email protected]

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATING.NL

www.denengelsmansierbestrating.nl

Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected] Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected]

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

0164 687235

ELISE DANSSCHOENEN

0167-522939 / 06-10807891

WIJ HELPEN JE SNEL AANDE PARTNER DIE BIJ JE PASTDrie goede redenen voor een

inschrijving bij Mens & Relatie.Meer weten? Bel:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 10: Dboz 20130911

SPORT

PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM - Bij de Bergen op Zoomse Schaakvereniging is ook bij de jeugd het nieuwe seizoen losgebar-sten.

Dinsdag 3 september begonnen om stipt 18.30 de eerste lessen, om 19.00 werden de schaakklokken aangezet voor de 1e partij van het nieuwe seizoen en verder werden diverse nieuwe gezichten verwelkomd die een kijkje kwamen nemen. De jeugd wordt op verschillende niveaus opgeleid, in kleine groepjes, zo veel mogelijk aangepast aan de behoeften van de leerling. De leerlingen kunnen daarom makkelijker op eigen tempo hun stof eigen maken. De schaakdocenten zijn niet alleen seniorleden van BSV; ook de gevorderde jeugd helpt een handje mee. Het voorbereiden en geven van lessen laat ze op een andere manier naar het schaken kijken. Jeugd leert van jeugd, samen kunnen ze met en door elkaar van alles leren. De jeugdopleiding van BSV maakt gebruik van de Stappen-methode, waarbij iedere stap is gebaseerd op het niveau van het kind. Wanneer deze zich de stof zich eigen heeft

gemaakt, volgt er een examen. Meteen na het examen krijgt het kind te horen of hij ge-slaagd is. Als de leerling geslaagd is, is deze meteen klaar voor de volgende stap.De BSV-jeugd speelt iedere dinsdag van 18.30-19.30 in de aula van Gymnasium het Juvenaat, Pater Dehonlaan 63. Iedereen is welkom om een paar keer gratis te komen kijken. Hier zitten geen verplichtingen aan. Wil het kind lid worden en les krijgen, dan zijn daar uiteraard wel kosten aan verbon-den. Dit is inclusief werkboeken, schaak-materiaal, clubblad, diploma’s, en prijzen voor de interne competitie. Meer info over de BSV-jeugd is te vinden op jeugd.boz-schaak.nl. In de stelling van vorige week (Fadi - Elgendi, Assiut (Egypte) 2008) lijkt het lot van zwart al bezegeld: hij staat een kwa-liteit achter, en de zwarte dames staat ge-pend. Maar met 1. ... Lf5 ontpent zwart zijn dame, en dreigt Dh2 mat. Op 2. Txf2 volgt 2. ... Tg4+, 3. Kh5 (3. Kh3 Txg3++, 4. Kh4 Th3 mat) 3. ... Pf6+, 4. Kh6 Tg6 mat, deze zetten volgen ook op 2. Th1 of 2. Dc2. De hardnek-kigste verdediging is 2. Db2. Na het voor de hand liggende 2. ... Dxb2 staat zwart natuur-lijk huizenhoog gewonnen, maar dat levert geen mat op. Dat kan wel met 2. ... Tg4+. Na 3. Kh3 wint nu meteen 3. ... Pg5 mat, maar na 3. Kh5 werkt de eerder genoemde variant niet (de witte dame bestrijkt veld f6, dus kan wit op 3. ... Pf6+, 4. Dxf6+ spelen, waarna het snelle mat niet meer mogelijk is). Zwart kan nu echter de witte dame weglokken met het spectaculaire 3. ... Dxh2+, waarna volgt 4. Dxh2 Pf6+, 5. Kh6 Tg6 mat.De nieuwe stelling komt uit de partij Kha-rashuta-Balaian, gespeeld tijdens de Euro-pese Kampioenschappen voor dames in St. Petersburg in 2009. Wit geeft in maximaal 4 zetten mat.

Jeugd BSV begonnen

Wit geeft mat in 4 zetten

STEELBRIDGELaatste zomercompetitie avond: 1. Joke Kalker-Jan Kalker 58,63%, 2. Roos de Rooy-Bert Piepers 55,95%, 3. Adrie Koevoets-Jack Koevoets 55,36%, 4. The-rese Punt- Rene Punt 53,57%, 5. Gemma Piepers-Hans Prince 52,98%.Wintercompetitie Steelbridge in de Belle-vue om 19.45 uur.

BRIDGECLUB NEVER DOWNWintercompetitie woensdag 4 sep-tember, A-lijn: 1. Cor Bruijs-Roger Loop-mans 57,64%; 2. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 56,67%; 3. Joke Goossens-Jan Megens 56,25%; 4. Tuur de Caluwe-Jeanne Verburgt 50,69%; 5. Kris Jacobs-Dymphie Koopman 50,56%B-lijn: 1. Jan Deusing-Kees Jongejan 67,71%; 2. Annie Salvenmoser-Adrienne Hiemstra 65,63%; 3. Rosa Kil-Jenny Ha-gens 63,54%; 4/5 Carla Bakx-Peter Bakx en Ted Blom-Nelly Koolen 49,48%C-lijn: 1. Leny van Gemert-Frans van Gemert 58,33%; 2. Will Joosen-Cor Joo-sen 57,29%; 3. Joke Aarden-Stef Luijks 56,77%; 4 Mia Bernaards-Corry de Groot 56,25%; 5. Cobi de Dooij-Janus de Dooij 54,17%.

BC DE MOERKENSUitslag 5 september, middagzitting A-Lijn: 1. Bea-Ton Mouwen 62,50%, 2. Joke van Bragt-Joke Bastiaanse 57,50%, 3. Kees Luijks-Koos Weijdt 55,00%, 3. Anne-marie v.d.Beemt-Lieke v.d.Linden 55,00%, 5. Adje Geers-Corine Withagen 53,33%.Middagzitting B-Lijn: 1. Riet Bogers-Theo de Wit 60,53%, 2. Miep-Clemens Ga-tersleben 59,03%, 3. Carine Rijnkels-Clem Vermeulen 52,25%, 4. Ad van Rijkom-Riet Lambrechts 49,10%, 5. May Boits-Ria van Loon 48,58%.Avondzitting: 1. Mariette ten Dam-Pierre Voeten 62,50%, 2. Janny Custers-Wilma Dekkers 55,00%, 3. Gemma-Bert Piepers

53,75%, 4. Ellie-Dirk Kuijk 50,83%, 5. Wim van Hoof-Louis Maas 50,42%.Donderdagsmiddags spelen ze competitie, donderdagsavond vrije inloopbridge, aan-melden v.a. 19.00 uur, start om 19.30 uur in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21. Bergen op Zoom. Info bij Jac Kil, tel. 06-51157770.

BRIDGECLUB UP&DOWNUitslag 3 september, Lijn A: 1. Joke v.d. Boom-Diny Hagenaars 64.58%, 2. Loeki Hehewerth-Jaantje Nuijten 58.33%, 3. Corry Stoffels-Annie Withagen 51.56%.Lijn B: 1. Ineke Driel -Ans Korver 67.97%, 2. Bep Nelisse-Roos de Rooy 63.54%, 3. Wies Petersen-Connie Spieker 59.44%.Zij bridgen iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in zaal Rozenoord. Nieuwe leden welkom, ook heren kunnen zich aanmel-den. Voor info Joke Claes, tel. 263136.

BC BERGEN OP ZOOMOpeningsdrive 3 september, A-lijn: 1. Tom Hagenaars-John Custers 58,33%, 2. Plony en Jan Goossens en Henny Ehrencron-Nol Jansen 56,67%, 4. Sylvia Schlosser-Jannie Custers 54,58%, 5. Henk hertogs-Sjaan Withagen 52,92%.B-lijn: 1. Jacqueline Traats-Kenneth Clements 60,42%, 2. Ellie en Dirk Kuijk 59,90%, 3. Mariëtte ten Dam-Jozien Ly-beert 58,85%, 4. Wim Spierings-Jan Tim-mermans 54,17%.C-lijn: 1. Jenny Wouts-Nelly Koolen 65,28%, 2. Mariëtte Thijssen-Willeke van der Zande 58,53%, 3. Anja Bosmans-Yvonne Tymes 55,56%, 4. Adrie de Wit-Jande Jonge en Annie Dries-Joyce L’Hoest 50,00%.

BC A LA CARTEUitslag 5 september, A-lijn: 1. Leo van Huffel-Henk Hertogs 61,46%, 2. Jan Kal-ker-Jan Goossens 57,29%, 3. Frits Hobbe-len-Theo Groenewoudt 54,69%, 4. Diana

Mies-Dennis van Geel 52,08%.B-lijn: 1. Marian Kools-Adrie van Kaam 59,72%, 2. Annie Salvenmoser-Carlos Bruys 58,33%, 3. Anneke Mies-Harry van Wijnen 54,17%, 4. Cor van Huffel-rachel van Haperen 50,69%.

BRIDGECLUB DOUBLETHerfstdrive: Op zaterdag 5 oktober houdt BC Doublet te Halsteren een Herfstdrive in Ontmoetingscentrum de Wittenhorst, start om 13.30 uur. Voor informatie: Carla Bakx, tel. 06-19991858. Inschrijven bij Kenneth Clements, wedstrijdleider voor deze mid-dag, emailadres: [email protected], tel. 06-10848320.

BRIDGECLUB T MARKIEZAATMaandag 2 september, groep A: 1. Elly v. Aken-Wil Hagenaars 57,92%, 2. Trudy en Jan v. Eekelen 57.08%, 3. Joke Harthoorn-John Ketting 56,67%, 4. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 53,33%, 5. Jaap Boltjes-Partner 51,25%, 5. Toine Buckens-Kenneth Clements 51,25%Groep B: 1. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 64,92%, 2. Corry v. Leeuwen-Truus Ver-braak 61,08%, 3. Loed Weys-Johan Moo-nen 56,70%, 4. Cor v. Wijngaarden-Bob v. Daele 54,80%, 5. Jose v.d. Maegden-bergh-Jeanne Oele 53,20%

BELLEVUE BRIDGEWoensdag 4 september, groep A: 1. Wil Hagenaars-Hans Graafmans 61,01%, 2. Marloes Serre-Franka Stoutjesdijk 58,93%, 3. Ida en Aad Beemster 58,63%, 3. Trudy en Jan v. Eekelen 58,63%, 5. Rob Nederlof-Peter Jansen 55,36%

Groep B: 1. Annie Aertsen-Herman Maes-sen 60,94%, 2. Marian en Hans v.d. Mee-rendonk 52,60%, 3. Joke Harthoorn-Chris-tina Koek 52,60%, 4. Marit Frasl-Hans Bal 51,04%, 4. Nell de Jong-Ella Uitdewilli-gen%

BRIDGE

HALSTEREN - Bij de Halsterse Ten-nisvereniging vonden de jaarlijkse jeugdclubkampioenschappen plaats van 18 augustus tot en met 25 augus-tus.

Gedurende de hele week stonden de ba-nen vol gepland met wedstrijden. De 1e dag begon helaas met regen. Gelukkig brak in de middag de zon door wat een stuk aangenamer was voor zowel de kin-deren als het publiek. Maandag 19 augustus stond in het teken van de middelbare scholieren. Zij hadden hun laatste vakantiedag en konden de hele dag ingepland worden. Er werd dan ook

volop getennist. Erg gezellig om zoveel ‘ou-dere’ jeugd op de baan te zien staan. Vanaf 16.00 uur werd het nog drukker doordat de basisschool kinderen aan de beurt waren voor hun wedstrijden. Ook de trainers waren aanwezig om hun leerlingen te coa-chen en te begeleiden. Op vrijdagavond was er de ‘nieuwe ronde - nieuwe kansen avond’. Alle kinderen die de voorafgaande week hun wedstrijd hadden verloren, mochten op deze avond toch wedstrijden tennissen. Ze werden ingedeeld met kinderen waar-mee ze nog niet gespeeld hadden. Na de wedstrijden was er gezorgd voor friet voor alle deelnemers.

Vervolgens werden er diverse spellen ge-organiseerd. Het weer werkte tot op de finaledag erg goed mee. Helaas was er op de finaledag veel regen, maar daar lie-ten de kinderen zich niet door van de wijs brengen. Zelfs de allerjongste deelnemers deden fanatiek mee met de miniclubkam-pioenschappen. Sommigen deden voor de 1e keer mee en vonden het best spannend. Aan het einde van die middag kregen al deze kinderen een medaille en een mooie zonnebloem mee naar huis. De finaledag werd afgesloten met een prijsuitreiking. HTV kan terugkijken op een zeer gezellige en sportieve week met een zeer goed ver-lopen en georganiseerd toernooi.

Jeugdclubkampioenschap Halsterse Tennisvereniging

Jeugdclubkampioenschappen Halsterse Tennisvereniging.

Uitslag 12e wedstrijd zoet aan de Bin-nenschelde te Bergen op Zoom.1. W. v. Oosten 7100 gr., 2. Gr. Haisch 6600 gr., 3. Fr. Delvaux 6400 gr., 4. A. Heijmans 5250 gr., 5. A. Scheepers 3700 gr., 6. Mevr. C. Scheepers 2800 gr., 7. E. v. Schilt Hzn. 2750 gr., 8. J. Schouteren 1650 gr., 9. L. Nooijen 1550 gr., 10. P. Smeur jr. 1500 gr., 11. R. Roosendaal 150 gr., 12. H. v. Schilt 100 gr., 13. Mevr. C. v. Schilt 0 gr.Stand na 12 wedstrijden: 1. Gr. Haisch 65 pnt., 2. P. Smeur jr .75 pnt., 3. E. v. Schilt

Hzn 110 pnt., 4, H. v. Schilt 133 pnt., 5. Fr. Delvaux 141 pnt., 6. Mevr. C. v. Schilt 143 pnt., 7. W. v. Oosten 165 pnt., 8. L. Nooijen 184 pnt., 9. A. Scheepers 195 pnt., 10. A. Heijmans 201 pnt., 11. Mevr. C. Scheepers 226 pnt., 12. R. Roosendaal 323 pnt. 13. P. Smeur sr. 343 pnt., 14. J. Schouteren 376 pnt., 15. A. v. Hooijdonk 381 pnt. 16. L. Stolk 535 pnt., 17. P. Haast 932 pnt.Volgende wedstrijd is op zondag 15 sep-tember aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom.

Halsterse Sportvissers

Uitslag seniorenZondag 8 september

BVV’63 1-Lepelstraatse Boys 1 2-2Lepelstraatse Boys 2-Roosendaal 6 3-2Lepelstr. Boys 3-Lepelstraatse Boys 4 5-2Uitslag jeugdZaterdag 7 septemberODIO B1-Lepelstraatse Boys B1 9-2Lepelstraatse Boys C1-BSC C4 14-0SJO Prinsenland D2-Lepelstraatse Boys D1 1-2Lepelstraatse Boys E1-Sc Gastel E4 0-5Kogelvangers E2-Lepelstraatse Boys E3 6-1Programma seniorenZondag 15 september

14.30 Lepelstraatse Boys 1-NSV 111.00 DEVO 2-Lepelstraatse Boys 210.00 Lepelstraatse Boys 3-Sprundel 511.00 Vosmeer 2-Lepelstraatse Boys 4Programma jeugdZaterdag 14 september15.00 Steenbergen B2-Lepelstraatse Boys B111.00 Lepelstraatse Boys C1-HSC’28 C109.30 Lepelstraatse Boys D1-MOC’17 D410.00 Vosmeer E1-Lepelstraatse Boys E108.30 Steenbergen E5-Lepelstraatse Boys E210.00 Roosendaal E9-Lepelstraatse Boys E3Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl

Lepelstraatse Boys 1 gelijk

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 4.

A-Teams: 1. Halsteren 1 175,733 4, 2. Welberg 2 175,342 4, 3. Steenbergen 1 171,922 4, 4. Steenbergen 2 171,518 4, 5. Halsteren 3 168,045 4, 6. Welberg 3 165,092 4, 7. Hoeven 1 159,619 4, 8. Lepelstraat 2 159,330 4, 9. Welberg 1 157,460 4, 10. Lepelstraat 1 157,236 4, 11. de Heen 1 152,250 4, 12. S.B.Ponderosa 1 151,431 4, 13. Halsteren 4 151,072 4, 14. Keijenburg-1 149,337 4, 15. Vossemeer 1 148,341 4, 16. S.B.Ponderosa 2 146,562 4, 17. Oud Gastel 2 144,872 4, 18. Halsteren 2 141,726 4, 19. Halsteren 5 140,273 4, 20.

Oud Gastel 1 139,622 4.B-Teams: 1. Halsteren 6 176,512 4, 2. Welberg 4 174,118 4, 3. ‘t Fort 1 165,050 4, 4. Halsteren 8 164,810 4, 5. de Heen 3 164,195 4, 6. Oud Gastel 5 163,419 4, 7. de Duiventoren 2 162,393 4, 8. Halsteren 10 162,315 4, 9. de Duiventoren 1 161,425 4, 10. S.B. Ponderosa 3 161,297 4, 11. Steenbergen 5 161,204 4, 12. Oud Gastel 3 157,232 4, 13. Steenbergen 4 153,564 4, 14. Welberg 5 151,408 4, 15. Halsteren 7 151,272 4, 16. Stampersgat 2 150,641 4, 17. Halsteren 9 148,156 4, 18. de Heen 2 141,871 4, 19. Oud Gastel 4 137,200 4, 20. Steenbergen 3 135,949 4. Wedstrijdlei-ders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Page 11: Dboz 20130911

Verrast je met boek, hobby en cadeau

BoekenVoordeel JE VINDT ONS O.A. IN: BERGEN OP ZOOM WOUWSESTRAAT 14

ROOSENDAAL (DE ROSELAAR) ROOSELAAR 1BOF KIJK OP WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

dvd toppersgrote sortering

9.99ELDERS 14.99

bij ons

PRIJSDOORBRAAK

LEEGVERKOOP TOPPERSKOM LANGS IN 1 VAN ONZE 116 WINKELS OF GA NAAR WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

kerst hobby

Onze collectie bevat o.a. diverse papierblokken, stempelsets, lint, strikjes, knoopjes en nog veel meer mooie decoratiematerialen in de kleurstellingen groen/zilver en rood/goud.

5.999.99

8.5016.99

Luxe bewaarkoffers met boek en diverse handige en leuke accessoires. Ook verkrijgbaar: Italiaans, Tapas, Chocolade, Heerlijke taartjes en High-Tea.

LUXE KOFFERS HOLLAND BAKT

GROOT ASSORTIMENT DIVERSE PUZZELBOEKEN

Of u nu iets speciaals wilt bakken voor een kinderfeestje, of iets eenvoudigs voor bij de koffi e of thee, in deze uitgebreide collectie vindt u altijd het perfecte recept. 299 pagina’s 6.99

ELDERS 19.99bij ons

PRIJSDOORBRAAK

p/st

2+1gratis

200.000 DVD’S 1+1 GRATIS VOOR WEGGEEFPRIJZEN

2.99bij ons

A4 FORMAAT288 PAG.

Degelijk maatwerk

Alle kleuren en stijlen

Hollandse prijzen

Betaa lbaremaatwerkkeukens!

INTRO ACTIEPRIJS

7.440,-

INTRO ACTIEPRIJS

7.390,- TER INTRODUCTIE; kokend-water-kraan van Quooker kado!

wij onze nieuwe Residenticmaatwerkkeukens!Geen massaproductie, maar verfijnd en degelijk maatwerk.

Al uw specifieke kleur- enmaatwensen kunnen wijverwezenlijken met dit uniekekeukenmerk.

Residentic is een degelijk Hollandsproduct met nuchtere prijzen!

In onze showrooms; + volop acties! + grabbelton!+ kookworkshops bij Ardi 6,7 en 13,14 Sept. + gratis lunch of diner! + gratis klompen!

Meer creatieve oplossingen door

kasten op maat gemaakt!

NIEUW!

COMPLEET

3850,-incl. vaatwasser!

COMPLEET

5950,-incl. vaatwasser!

Geen fratsen

Uitgekiend

Uitgekiend tot op de €uro!

LUXE COMBI OVENVerkoopprijs: € 1069

NU

590,-

VAATWASSERVerkoopprijs: € 949

NU

490,-

Volop apparatuur acties, o.a.:

GRATIS: -

Bij aankoop van Residentic keuken + (maat)werkblad.

NU

GRATIS

D O N D E R D A G

29AUGUSTUSTOT 17:30 U

V R I J D A G

30AUGUSTUS

Z AT E R D A G

31AUGUSTUSTOT 17:00 U

W O E N S D A G

4SEPTEMBER

TOT 17:30 U

D O N D E R D A G

5SEPTEMBER

V R I J D A G

6SEPTEMBER

Z AT E R D A G

7SEPTEMBER

TOT 17:00 U

W O E N S D A G

11SEPTEMBER

TOT 17:30 U

D O N D E R D A G

12SEPTEMBER

V R I J D A G

13SEPTEMBER

Z AT E R D A G

14SEPTEMBER

TOT 17:00 U

ARDI - KOOKWORKSHOP

ARDI - KOOKWORKSHOP

KOOPAVOND KOOPAVONDARDI - KOOKWORKSHOP

ARDI - KOOKWORKSHOP

KOOPAVOND KOOPAVOND

1001 KLEUREN MAATWERK

Page 12: Dboz 20130911

SPORT

PAGINA 12

BERGEN OP ZOOM - Het hockeysei-zoen 2013-2014 van MHC Tempo is be-gonnen. De kop is eraf.

De eerste competitiewedstrijden zijn ge-speeld. Onder goede weersomstandighe-den werd een gevarieerd programma afge-werkt. Ook komend weekend is men van harte welkom bij MHC Tempo op Sportpark Rozenoord. Meer informatie. www.mhctempo.nl

Programma Zaterdag 14 september08.45 Training F-jeugd09.00 Tempo JD109.00 Tempo MD610.00 Tempo MC410.00 Training LG10.00 Tempo ME4

10.30 Tempo MB110.30 Tempo MD411.15 Tempo ME111.30 Tempo JD311.30 Tempo M8E312.00 Tempo MC112.15 Tempo MC213.00 Tempo M8E113.15 Tempo MA213.30 Tempo JC113.45 Tempo MA314.45 Tempo JB215.00 Tempo MD115.30 Tempo MB516.15 Tempo JA2Programma 15 september11.00 Tempo DA12.45 Tempo D312.45 Tempo HA14.30 Tempo D2

Programma MHC Tempo

BERGEN OP ZOOM - Bij DOSKO kan men nog altijd uw (bedrijfs) oud pa-pier en karton inleveren in de grote containers. De opbrengst is voor de jeugd.

Zaterdag 14 september14.30 Dosko A1-BSC A112.30 Dosko B1-HVV’24 B111.00 VCK C1-Dosko C113.15 Roosendaal C4-Dosko C212.30 Dosko C3-Heer Arendskerke C210.00 Terneuzense Boys D1-Dosko D110.30 Dosko D2-Smerdiek D110.15 MOC’17 D6-Dosko D310.30 Cluzona E1-Dosko E110.15 Roosendaal E4-Dosko E209.00 Dosko E3-Meto E2

09.00 Dosko E4-Roosendaal E809.00 Dosko F1-Alliance F208.45 MOC’17 F5-Dosko F209.30 Grenswachters F3-Dosko F310.30 Mini’s trainen

Zondag 15 september14.00 Westlandia 1-Dosko 112.30 Goes 3-Dosko 213.00 Dosko 3-MOC’17 313.00 Dosko 4-DZC’09 112.00 Cluzona 3-Dosko 510.00 Dosko 6-BSC 612.00 Moerse Boys 4-Dosko 710.00 Dosko 8-C Moerstraten 310.00 FC Bergen 5-Dosko 911.30 Alliance DA 1-Dosko DA 1Dosko DA 2 vrij

Info SV DOSKO

BERGEN OP ZOOM - De kop is er af en goede resultaten voor FC Bergen 1 en 2. Beide wonnen hun thuiswed-strijd overtuigend. Dit belooft wat dit seizoen.ProgrammaZaterdag 14 september14.30FC Bergen A1-Tholense Boys A113.00 VVC’68 3-FC Bergen 214.30 FC Bergen 3-Sprundel 211.15 WHS B1-FC Bergen B112.30 FC Bergen B2-Halsteren B4

12.30 FC Bergen C1-ODIO C109.45 BSC D1-FC Bergen D109.00 Halsteren D4-FC Bergen D209.30 FC Bergen E1-DVO’60 E108.45 Tholense Boys E2-FC Bergen E209.30 FC Bergen E3-MOC’17 E909.30 FC Bergen F1-MOC’17 F309.00 SC Welberg F2-FC Bergen F214.30 HSC’28 1-FC Bergen 112.00 Patrijzen 3-FC Bergen 312.00 BVV’63 2-FC Bergen 211.30 FC Bergen 4-Halsteren 3

FC Bergen nieuws

ProgrammaZondag 15 september Nieuw Borgvliet-WVV’67 14.30uNieuw Borgvliet 2-Grenswachters 2 12.00uNieuw Borgvliet 3-Victoria’03 5 10.00uRoosendaal 4-Nieuw Borgvliet 4 10.30uNieuw Borgvliet 5-Roosendaal 13 12.00uWernhout 4-Roosendaal 6 10.00uCluzona 6-Nieuw Borgvliet 7 10.00uNieuw Borgvliet vrouwen zijn vrij Nieuw Borgvliet speelt de 1e thuiswed-strijd van het nieuwe seizoen tegen nabuur WVV’67. De laatste jaren waren zowel uit als thuis de oranjezwarten de groenzwar-

ten de baas, maar dit is geen garantie. Met de trouwe supporters als onmisbare steun moet een goed resultaat mogelijk zijn. Zaterdag 14 september Roosendaal A2-Nieuw Borgvliet A1 15.00uKloetinge B2-Nieuw Borgvliet B1 12.45u SJO Prinsenland C1-Nieuw Borgvliet C1 12.00uKloetinge C4-Nieuw Borgvliet C2 11.15uMeto D2-Nieuw Borgvliet D1 10.15uVictoria’03 E2-Nieuw Borgvliet E1 10.15uNieuw Borgvliet F1 Smerdiek F1 11.00uNieuw Borgvliet MP1-Tholense Boys MP1 11.00u

RK vv Nieuw BorgvlietNieuw Borgvl iet thuis tegen WVV’67

LEPELSTRAAT - De Marjola Girls speelde zondag 8 september thuis te-gen Berkdijk.

De dames startte de eerste 25 minuten geconcentreerd. Er werd goed gecombi-neerd, maar ook vaak teveel gecombineerd waardoor het doelpunt uitbleef. De duels werden op het middenveld goed gewon-nen. Na 25 minuten kreeg Berkdijk meer grip op de wedstrijd en zij wisten de 1e kans meteen te benutten met een goed schot. De Marjola Girls konden de 1-1 al snel op het scorebord zetten door een goede pass van Aniek van de Par op Loes Timmermans en zij verzilverde deze kans uitstekend. Berkdijk bleef echter grip op de wedstrijd

houden. De lange ballen van achteruit waren een ware plaag, waar ook de 1-2 en 1-3 nog voor de rust vielen. In de rust werden er enkele taken toebedeeld. De Marjola Girls pakte al snel na de rust het spel goed op en creëerden ook zeker kan-sen. Uit een rebound wist Ilse Schuurbiers de 2-3 te maken en de Marjola Girls ge-loofden in hun kansen. De 3-3 kwam van de schoen van Lieke van Dongen waardoor ze terug in de wedstrijd waren. Het kon alle kanten op. Zo waren er kansen voor Lieke van Dongen, Loes TImmermans en Ilse Brooijmans en ook aan de kant van Berkdijk vielen kansen. Helaas gingen de punten mee naar Berkdijk, want zij wisten in de slotfase de 3-4 te produceren. Vol-gende week 10.00 uur uit naar Gilze.

Marjola Girls verliest

BERGEN OP ZOOM - Het officiële voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Dit voetbalseizoen heeft MOC’17 ongeveer 70 teams die com-petitie spelen. MOC’17 1 speelt dit jaar in de 2e klasse.

De voorbereiding van het team van Kees de Rooij is prima verlopen. Er werden mooie resultaten geboekt alsmede werd de 2e ronde van de KNVB beker gehaald. Het team speelt fris en aanvallend voetbal waarbij ook de veelbelovende jeugd van MOC’17 een kans krijgt. Ook het tweede team onder leiding van trainer Pierre Belde en leider Roy Brown ontwikkelt zich goed. Bij de A-jeugd (hoofdklasse) zijn de ver-wachtingen hoog. Het zou fantastisch zijn als het elftal van trainer Pierre Adriaansen met zijn team opnieuw de stap kan zet-ten naar divisie niveau. De uitslagen in de voorbereiding waren zeer belovend. De B1 van MOC’17 speelt dit seizoen in de 4e divisie (voor de eerste maal in de historie van MOC’17). In deze competitie zal het team het moeten opnemen tegen sterke teams zoals NAC en JVOZ. In het nieuwe seizoen is MOC’17 ook weer ver-tegenwoordigd met meisjes- en vrouwen-voetbal (in totaal 6 teams). Ook mensen met een beperking kunnen voetbal spelen bij MOC’17. Dit jaar doet MOC’17 mee

met 3 G-teams (verdeeld over 1 junior en 2 senioren teams). Als je interesse hebt in G-voetbal of meisjes/vrouwenvoetbal raadpleeg dan de MOC-website (www.moc17.nl). Het veteranen voetbal ontwik-kelt zich goed. Op donderdagavond speelt de oude garde op een half speelveld een lekker potje voetbal (7 tegen 7) waarbij de wedstrijd 2 maal 30 minuten duurt. Vooral derde helft is bij deze doelgroep erg be-langrijk. Dit seizoen heeft MOC’17 3 teams die in competitie verband 7 tegen 7 spelen.

OrganisatieVanzelfsprekend zijn er veel vrijwilligers nodig om bijna 70 elftallen elke week te laten trainen en voetballen. Gelukkig kan MOC’17 een beroep doen op een grote groep enthousiaste mensen. Recent is de barcommissie verder versterkt, is er een financiële commissie opgericht en zijn er nieuwe gastvrouwen bijgekomen die elke zaterdagochtend de gasten ontvangen en waar nodig begeleiden. Vanzelfsprekend zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Het blijft elke jaar een uitdaging om voor alle elftallen op tijd een leider en trainer te vinden. Een (ondersteunende) rol van de ouders is en blijft hierbij ook belangrijk.

MOC-selectieRecent heeft MOC’17 haar nieuwe hoofd-

sponsor bekend gemaakt. De komende jaren staat HAGO op de borst van de spelers van MOC’17 1. Daarnaast hebben Van Meel en Jonkers en PensioenWebinar zich als exclusieve sponsors aan de MOC-selectie verbonden. CS Wonen, Logus en Mooy Logistics verlengden of bestendig-den hun contract. De Business Club van MOC groeit nog steeds. Voor de komende tijd is er weer een leuk programma samengesteld voor de Business Club: Op 13 september wordt de wedstrijd Volendam tegen Excelsior bezocht wat geheel wordt verzorgd door HAGO. Bij de eerste thuiswedstrijd tegen BSC (Roosendaal) op zondag 15 september is er een business lunch en wordt de se-lectie gepresenteerd. Ook is er dit jaar een bedrijfsbezoek gepland. Dit keer wordt een bezoek gebracht aan metaalbewerkings-bedrijf “De Poort”. In oktober is er een ” Ladies Night”.

TenslotteOm de start van het seizoen te vieren wordt er vrijdag 20 september een groot feest georganiseerd in het clubhuis van MOC’17. De “MOC Soulshow” belooft een groot spektakel te worden met o.a. een live optreden van een top band. Dressco-de: Soul & funk. Er zijn nog enkele kaarten te koop.

MOC’17 gereed voor het nieuwe seizoen

BERGEN OP ZOOM - MOC’17 heeft in haar debuut in de 2e klasse een ne-derlaag geleden tegen titelkandidaat Unitas. Na een 2-1 ruststand (doelpunt Brian Kruf) werd er uiteindelijk met 3-1 verloren.

Al na 7 minuten keek MOC’17 tegen een achterstand aan door een doelpunt van Niels den Haan. In de 20e minuut kwam MOC’17 langszij via (wie anders dan) Brian Kruf: 1-1. Toch hield MOC’17 geen stand en werd het voor de rust nog 2-1 door Den-sel Libretto. Na de rust was Unitas beter, maar leek MOC’17 halverwege op gelijke hoogte te komen. Maar op advies van en in overleg met de grensrechter van Unitas keurde de scheidsrechter de goal af. Twee minuten voor tijd besliste Hicham Farhou de wedstrijd en leed MOC’17 een 3-1 ne-derlaag. Zondag 15 september wacht BSC thuis.Programma Woensdag 11 september19.00 DVO’60 C1-MOC C1Donderdag 12 september20.00 MOC VE2-WHS VE120.30 Halsteren VE2-MOC VE3Zaterdag 14 september15.00 MOC 2(zat)-Halsteren 2(zat)15.00 Zundert A1-MOC A1

14.30 Luctor’88 A1-MOC A215.00 MOC B1-ASWH B113.15 MOC B2-Kapelle B114.00 Schijf B1-MOC B313.15 MOC B5-DVO’60 B412.45 Virtus B3-MOC B612.00 Terneuzen C1-MOC C109.30 MZC’11 C1-MOC C213.15 MOC C3-DHV C113.15 MOC C4-Cluzona C212.30 Wernhout C1-MOC C510.15 MOC C6-Kapelle C315.00 Roosendaal C6-MOC C710.15 DSE C3-MOC C810.15 Roosendaal D1-MOC D111.45 MOC D2-Klundert D111.45 MOC D3-Odio D109.30 Lepelstr.Boys D1-MOC D411.30 Roosendaal D5-MOC D510.15 MOC D6-Dosko D310.15 MOC D7-Meto D409.30 WVV’67 E1-MOC E110.15 Hoeven E1-MOC E210.15 MOC E4-SPS E110.00 Vivoo E1-MOC E510.15 MOC E6-Steenbergen E410.15 MOC E7-WVV’67 E210.00 Vosmeer E2-MOC E809.30 FC Bergen E3-MOC E909.15 SC Kruisland E2-MOC E1110.30 Cluzona E4-MOC E12

08.45 Internos F1-MOC F108.45 MOC F2-Cluzona F109.30 FC Bergen F1-MOC F309.00 De Fendert F2-MOC F408.45 MOC F5-Dosko F208.45 MOC F6-Vivoo F108.45 MOC F7-Rimboe F110.15 Halsteren F4-MOC F809.00 Meto F4-MOC F908.45 MOC F10-Roosendaal F1008.45 MOC F11-SC Welberg F313.30 Noad’67 VE1-MOC VE111.45 MOC G1-Walcheren G114.30 Unitas G1-MOC G210.00 Sarto JG2-MOC JG111.30 Ouwerkerk MB1-MOC MB111.45 MOC MC1-Tholense Boys MC111.30 SC Welberg MD1-MOC MD110.45 SJO Prinsenland ME1-MOC ME1Zondag 15 september14.30 MOC’17-BSC12.00 MOC 2-Internos 213.00 Dosko 3-MOC 309.45 Internos 4-MOC 412.30 Rimboe 3-MOC 512.00 Meto 5-MOC 609.45 MOC VR1-Halsteren VR111.00 FC Moerstraten VR1-MOC VR2

Voor veranderingen en uitslagen: www.MOC17.nl

Nederlaag MOC’17 1

HALSTEREN - Eerste thuiswedstrijd van RKSV Halsteren tegen RCS.

Ook voor Halsteren is de competitie afge-lopen weekeinde van start gegaan met een uitwedstrijd tegen Terneuzen. Na een rus-tige en gedegen voorbereiding met daarin tevens de bekerwedstrijden, die allemaal in een overwinning konden werden omge-zet, is deze lijn voortgezet kunnen worden met een weliswaar moeizame maar uitein-delijk terechte overwinning van 1-2 in en op Terneuzen. Een team dat, ondanks de mindere resultaten in de beker van dit sei-zoen, waarvoor ze dan ook uitgeschakeld is, in het verleden bewezen heeft zeer re-gelmatig van Halsteren te kunnen winnen. In dat perspectief mag dan ook deze zwaar bevochten en laat in de wedstrijd verkre-gen uitoverwinning als welverdiend gezien worden en tevens als een goede start in deze competitie. De wedstrijd ging in de 1e helft gelijk op, maar Halsteren liep op slag van rust toch nog tegen een doelpunt op, waardoor er met een onbevredigd gevoel gerust moest

worden. Na die korte bezinning pakte Hal-steren het merendeel van het spel, maar verzuimde te scoren. Een aantal malen werd tegen de paal en de lat geschoten, maar dit waren dus geen doelpunten. Pas laat in de wedstrijd in de 82e minuut kwam eindelijk dan de gelijkmaker door Vincent Vervoort. Dit gaf toch de bevrijding die no-dig was, waardoor het team ook de druk kon opleggen om zelfs in blessuretijd nog de overwinning te pakken door een doel-punt van Abdel Jaja. Zondag 15 september in de 1e thuiswedstrijd tegen RCS, moet die eerste goede stap een positief vervolg krijgen. RCS heeft zondag 8 september nog niet gespeeld vanwege de afkeuring van de velden door de grote droogte. In de beker zijn zij uitgeschakeld voor een ver-volg. Het team van RCS heeft in dit nieuwe seizoen een aantal spelers zien stoppen of vertrekken. Daar staat dan tegenover dat er 9 spelers aan de selectie zijn toe-gevoegd, waarvan enkelen uit de eigen jeugd. De sterkte is op dit moment niet goed in te schatten, maar gezien het feit dat 18 spelers van de vorige selectie ge-

bleven zijn, zal de sterkte zeker niet minder zijn geworden. Vorig seizoen zijn zij op een 7e plaats in deze klasse geëindigd. Onder leiding van trainer Romeo van Aerden zal er ongetwijfeld een prima team aan de start staan. Voor Halsteren zaak om deze tegenstander vanaf het begin duidelijk te maken wie er die wedstrijd wil winnen.

Halsteren zaterdag-SeoltoOok het standaard team van Halsteren za-terdag komt zaterdag 14 september thuis voor het eerst in de competitie in de wei. Zaterdag 7 september hebben zij nog niet gespeeld vanwege een jubileum bij Krab-bendijke. De tegenstander Seolto heeft zijn 1e competitiewedstrijd gewonnen tegen DHV. Het team van Halsteren dat voor het eerst uitkomt in de 3e klasse zal het zeker niet eenvoudig krijgen. Maar na een jarenlange toppositie in de 4e klasse en met enkele versterkingen moet het toch mogelijk zijn om in die 3e klasse mee te kunnen. De 1e klap (overwinning) is dan ook een daalder waard en schept moge-lijkheden voor het verdere verloop.

RKSV Halsteren

Page 13: Dboz 20130911

OOK OCCASIONS TE KOOP

GESPECIALISEERD IN FRANSE AUTO’SPEUGEOT - CITROEN - RENAULT

Witteveenweg 9 (Industrieterrein Noordland)Bergen op Zoom Tel. 0164-239496

G E V R A A G DTevens uw adres voor

gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913Autodemontagebedrijf FrankenHeimolendreef 36a - Rucphen

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602 Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota

Aygo Now standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf €7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km.

Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

WierikxBergen op Zoom, Edisonlaan 9, 0164-241250,

www.wierikx.nl

430H

VisgildeOosterschelde

Het is tijd voor:

Kom, kijk, proef en koop!

zaterdag

14 september 2013

Mediterranehet feestKom naar de Mediterrane dag van

Visgilde Oosterschelde

Uw visspecialist van Bergen op Zoom en Omstreken

Lombardenstraat 24611 VZ Bergen op Zoom

0164 [email protected]

www.visliefhebber.nl

Roselina

Energieweg 11B

4691 SE THOLEN

Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

E-mail: roselina.langius@tiscaI li l

Coaching & Officemanagement

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Lorentzweg 204691 SR Tholen

Telefoon: 0166-603036

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Kantooropleidingen Medewerker Personeelszaken start 23 oktober Financieel/Administratief Medewerker start 14 november (medisch) Secretaresse start 10 en 11 september Anatomie en Fysiologie start 10 september Medische Terminologie start 12 september Commerciële administratie start 2 oktober

Boekhouden Basiskennis Boekhouden start 23 oktober Basiskennis Calculatie start 23 oktober Basiskennis Loonadministratie start 23 oktober Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) start 20 november Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) start 21 oktober

Managementopleidingen Voortgezet Management start 5 oktober Vaardigheden voor de manager van vandaag (workshop) 4 oktober Omgaan met feedback (workshop) 18 oktober Functionerings- en beoordelingsgesprekken (workshop) 11 oktober

Managementsupport Plannen en organiseren in Outlook 1 oktober Zakelijke brieven schrijven 3 oktober Assertiviteit (workshop) 15 oktober Resultaatgericht werken (workshop) 25 oktoberWij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 25 op 26 september ophet traject Goes - Roosendaal een slijptrein.Woont u in Bergen op Zoom in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

LADDERKONINGPROFESSIONELE LADDERS TEGEN

CONCURRERENDE PRIJZENBijv. 2 x 14 sporten:Aluminium ladder 7 meter ...........€ 199,-

Ook inruil rolsteigers.Werkhoogte 6 meter compleet.Nieuw € 1900,- .........Nu € 875,- incl. btw

www.ladderensteigerkoning.nl Tel: 0165-561424 Roosendaal

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 14: Dboz 20130911

KERKELIJK

PAGINA 14

GERTRUDISKERK

Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233574; [email protected]; Be-reikbaarheid parochiecentrum: elke werk-dag tussen 9.00 en 12.00u, tel. 233574.Zaterdag 14 sept. 14.00u: Concert HMR b.g.v. Kunsten in de Monumenten.Zondag 15 sept. 9.30u: Eucharistieviering. Installatieviering Pastoor Paul Verbeek. Voorganger: Bisschop Jan Liesen. Zang: Combinatie koren o.l.v. Wim Donders. In-tenties: Antoinette Augustijn-v. Turnhout, Kees Booij, Brian Gruss, Nelly v.d. Goor-berg-Hagenaars, o.e. Musters-Klaassen, Annie Verbeucken, Henk Lambregts en voor het voorgenomen huwelijk van Marco v. Tilburg en Gerinda Schellevis.Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudis-kerk.Agenda parochie: wo 11 sept. 19.00u: PKC, 20.00u: Gezamenlijke PKC’s; do 12 sept. 20.00u: Doopvoorbereiding; za 14 sept. 10.00u-17.00u: Boekenmarkt HMR

(kerkplein); ma 16 sept.13.30u: Bezoe-kersgroep Gertrudis, 20.30u: NKC; di 17 sept.9.30u: Teamoverleg, 15.00u: Emeriti; wo 18 sept.13.30u: Kidskerk cantatorium, 14.00u: Oeucumenisch stedelijk pastores-overleg.Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vin-den eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 13 okt., 10 nov. en 8 dec.Meilust: Zondag 15 sept.10.15u: Woord- en Communieviering. Voorganger: Pastor Jo Staps.Huize St. Catharina: Zondag 15 sept. 9.30u: Woord- en Communieviering. Voorganger: Pastor Lenie Pepels. Op ie-dere weekdag is er ‘s morgens om 9.15u een dienst in de tijdelijke gebedsruimte: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en gebedsdienst.Avondvrede 13 sept. 15.00u: Eucharistie-viering. Voorganger: Pastor Paul Verbeek.

O.L.VROUW VAN LOURDES

Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530; [email protected]. De administratie is be-reikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u, tel. 234867. Contactpastor: diaken Co van Bekkum, spreekuur dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30u (uitgezonderd de tweede dinsdag van de maand) tel. 233574 of via de administratie.Vrijdag 13 september 18.30u: Schelde-flat. Woord-/communieviering. Voorgan-ger: Pastoraal werkster C. Hamers. Int: Geen.Zondag 15 september: Stedelijke viering in kerk H. Gertrudis i.v.m. installatie pas-toor Paul Verbeek.Dinsdag 17 september 9.00u: Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: Zuster P. Friskes.Vrijwilligersdag. Zondag 6 oktober gaan onze vrijwilligers een dagje op stap als dank voor al hun werkzaamheden. De uitnodigingen zijn verstuurd. Er is zo nauw-keurig mogelijk te werk gegaan. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging hebben

ontvangen laat dat dan even op de admi-nistratie weten zodat wij dit alsnog kunnen herstellen.Vreemd muntgeld. De vakantie is weer voorbij en als u muntgeld uit het buitenland mee terug heeft gebracht en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleveren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen.Boekenkast. De vakanties zijn weer voorbij. Misschien tijd om eens een kijkje te nemen in de boekenkast achter in de kerk. Voor een klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden.Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kle-dingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het paro-chiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvie-ringen vinden plaats op de zondagen 3 no-vember en 1 december om 12.00 uur.Overleden: Wij hebben deze week af-scheid genomen van Corrie v. Wijnen-Bo-gers en Louisa van Dijk-de Crom.

HEILIG HART VAN JEZUS

Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: 0164-234069. Spreek-uur: maandag-, dinsdag- en donderdag-ochtend van 9.30-11.30u. Contactpastor: pastor M. Zopfi. Email: [email protected] 15 september is er een stedelijke viering in de Gertrudiskerk i.v.m. installatie van onze nieuwe pastoor Paul Verbeek om 9.30u. Voorganger bisschop Liesen. In onze

H.Hartkerk is er deze dag geen viering.Iedere donderdag om 9.30u Woord- en Communieviering: in de Dagkerk, ieder-een is welkom en kan aansluiten, ingang pastorie Kastanjelaan 160 of ingang Dag-kerk.Doopvieringen: Gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069).Kinderwoorddienst: Tijdens de installa-tiedienst van 9.30u is er een kinderwoord-dienst in de Gertrudis. De jongens en meis-jes zijn van harte welkom.55+: Op dinsdag 24 september is er weer een 55+ middag. Voor verdere informatie kunt u bellen Mevr. Riet Meesters 0164-251617.

GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164-236371. E-mailadres: [email protected]. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30 uur (0164-236371). Contactpastor: diaken Co v. Bek-kum tel. 0164-233574 of via de adminis-tratie.Zaterdag 14 september 17.00u: Eucha-ristieviering. Voorganger: pastor A. Wil-lemsen Intenties: Harry Weyts, Anna Ley-dekkers.Woensdag 18 september 9.00u: H. Anto-nius Abt (Eigen Haard); Eucharistieviering, voorganger: pastor P. Verbeek.Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel.236371.Lezingen: 14 en 15 sept.: Ex. 32, 7-11 + 13-14; 1Tim.1, 12-17; Lc. 15, 1-32.‘t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder berei-ken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

HALSTERENProtestantse Gemeente te Halste-ren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 15 september 10.30 uur: 10.30 uur eredienst Dhr. R. Favier uit Groot Am-mers.

H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Ro-bijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 06-10688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Qui-rinus Halsteren.Zondag 15 september 09.30 uur: Woord, Gebed en Communieviering. Voorganger

pastor Leon Sep, m.m.v. het Gemengd Koor. Int: Francine Nefs-Keerssemeeckers, zoon Frans en dochter Maureen, Jan van Aert, Tiest Nefs. Donderdag 19 september 09.00 uur: Eucharistieviering: pastor B. van Schaik. Marieke Venselaar en Juliën de Jong hebben het voornemen om op 27 sep-tember in het huwelijk te treden.

Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 12 september: Woord, gebed en communie, Pastor L. Pepels. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Ge-loven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Regiosecretariaat: 0164-

6830381. Zaterdag 14 september 19.00 uur: Dienst van W.G.C.: uw gebed wordt ge-vraagd voor Josephus Withagen, Jacobus Dekkers en kleindochter Caroline, o. echtp. Luijks-Van Overveld, o.o. van Wijk-Van de Watering, o.o. Van Tilborg-Musters, Jean-ne Toonen-Van Dongen, o.o. Appels-Van Lammeren, o.o. Mouws-Van Terheijden, Arjaan Voorbraak e.v. To Bosters, kleinkin-deren Stefan en Yvonne. Voorganger: Past. L. Sep, lector: H. Wouts, zang : Dameskoor. Dinsdag 17 september 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen. Voorganger : Past. N. Blaauwhof.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nl

Protestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula. Zondag 15 september: H. Stallaert, W en C.Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zee-land: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected]. Cursus budgetteren in de privé situatie ‘Jouw geld telt’ vanuit SHM Bergen op Zoom, 5 avonden in september en oktober. Aanmelden via [email protected]. Zondag 15 sep-tember 10.30 uur: Celebration, kerkdienst, met Rik Bokelman, Kastanjelaan 53A, Ber-gen op Zoom.Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.

Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 15 september: Pastor L. Pepels, Woord- en Communieviering.Kapel v.h. Bitter Lijden: Zondag 22 sep-tember vieren zij het 40-jarig bestaan van de Kapel v.h.Bitter Lijden {Bertha Meule-berg} om 10.30 uur met een Plechtige La-tijnseH Mis opgedragen door oud-Vicaris van het Bisdom Roermond Pater van der Meer en opgeluisterd door Schola Canto-rum Sanctus Michael uit Sittard o.l.v diri-gent Ad Gijzels.

KERKELIJK NIEUWS

Installatie Paul Verbeek in één gezamenlijke vieringOp 1 september is Paul Verbeek parttime benoemd tot nieuwe pastoor van de Lievevrouweparochie. Daarnaast blijft hij vica-ris van het vicariaat Middelburg. Op zondag 15 september zal hij worden geïnstalleerd als pastoor van onze parochie in een stedelijke viering om 9.30 uur in de Gertrudiskerk door Mgr. Lie-sen. Na de viering is er gelegenheid Paul persoonlijk welkom te heten. We vieren de installatie als één gemeenschap. Er is op die zondag géén viering in de Lourdes en de H. Hartkerk. Paul Verbeek gaat begin oktober wonen in het parochiecentrum, Burg. Stulemeijerlaan 8, tel. 233574 of 06 83215322, e-mail: [email protected] de Bergse Bode gekniptHet boekje ‘Uit de Bergse Bode geknipt’ dat bij het afscheid van pastoor Rud Smit op zondag 25 augustus is uitgegeven, ligt vanaf deze week in de boekhandels Quist en van de Kreek.Boekenmarkt bij Hortus Musicus ReligiosusZaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur boekenmarkt op het kerkplein van de Gertrudis, ingang Kerkstraat. De opbrengst is voor het jubileum van het koor in 2014. Bij slecht weer vindt u de boeken in de kerk. Wilt u nog boeken kwijt, neem dan contact op met: Conny Loeff, tel. 0164-236662 / 06-15861600 [email protected] of Marc Ambagts, tel. 652242 / 06-53462307, e-mail: [email protected] HMRZaterdag 14 september in de Gertrudiskerk om 14.00 uur een optreden van HMR van een ruim half uur. U hoort muziek van vroeger en van nu en heeft als thema “Macht en Pracht”. Toe-gang gratis.Bespelen orgel GertrudiskerkZaterdag 14 september (Nationale Orgeldag) worden de orgels van de Gertrudiskerk tussen 10.00 uur en 17.00 uur regelmatig door één van de organisten bespeeld en is er ook de gelegen-heid voor iedereen, jong en oud, en met enige vaardigheid op de toetsen, zelf een orgel te bespelen.KidskerkOp woensdag 18 september Kidskerk in het cantatorium in de Gertrudiskerk. Ingang aan de markt van 13.30 tot 15.00 uur. Alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 zijn van harte wel-kom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema zal zijn: Iets voor een ander doen.Jaarboekje 2013-2014

Opnieuw is er voor de parochie een jaarboekje samengesteld. Dit jaar heeft het een oranje kaft. In het boekje vindt u onze voornemens voor het komende werkjaar en allerlei relevante in-formatie over het pastoraal team, het parochiebestuur, de paro-chiekernen en alle werkgroepen en activiteiten van het werkjaar 2013-2014. De boekjes liggen op de informatietafels bij de uit-gang van de kerken en zijn ook op de secretariaten verkrijgbaar.175 jarig jubileum Zusters Huize CatharinaZondag 22 september viert de congregatie van de zusters Fran-ciscanessen van Huize Catharina hun 175 jarig bestaan. De dag begint met een feestelijke viering om 10.00uur in de ge-restaureerde kapel met als voorganger bisschop J.Liesen. Mgr. M.Ankur, bisschop uit bisdom Bogor (Indonesië) en pastor Rud Smit zijn de concelebranten. De Lievevrouwecantorij verzorgt de zang. De viering is alleen voor genodigden, vanwege een be-perkt aantal zitplaatsen. De viering wordt rechtstreeks uitgezon-den via ZuidWest TV.VredeswandelingVrijdag 20 september aan het begin van de landelijke Vredes-week (21-29 september) is er een Vredeswandeling en daar aan voorafgaand een maaltijd. De maaltijd is om 17.30 uur in het Pa-rochiecentrum aan de Burg. Stulemeijerlaan. De wandeling be-gint om 19.00 uur aldaar. We sluiten de wandeling af bij het Mo-NUment op het Thaliaplein. Onderweg en aan het einde staan we stil bij onze wens van vrede, wereldwijd. Voor de maaltijd dient u zich op te geven tel. 233574 of bij uw eigen secretariaat.Ontmoetingen met Bergse gelovigen op tvIn de week van 16 september zijn elke dag in het programma ‘Geloven op 2’ van de omroep EO verschillende ontmoetingen van mensen uit Bergen op Zoom te zien. De opnames zijn vóór de zomer opgenomen op verschillende locaties. Maandag om 16.35 uur en dinsdag t/m donderdag om 17.05 uur op Ned. 2.In vuur en vlam voor het VormselVrijdagavond 16 mei 2014 kunnen kinderen uit groep 8 zich laten vormen in onze parochie. Op dinsdag 18 september, informa-tiebijeenkomst over het Vormsel in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid, van Heelulaan 73, van 19.30 tot 21.00 uur voor ouders en kinderen. Naast een korte inleiding op het sacrament van het vormsel krijgen de ouders informatie over praktische zaken en het overzicht met data van alle geplande activiteiten voor de voorbereiding op het vormsel. De kinderen maken in een workshop alvast kennis met het project.

Prikbord

Er is veel bedrijvigheid op de pastorie. Geen eindeloos gesjouw meer van boeken, prachtige en waardevolle spullen, tafels en stoelen en allerlei huishoudelijke spullen. Deze hebben hun weg gevonden in het nieuwe verblijf van Rud aan de Lievevrouwestraat. Op het pastoraal centrum zijn de loodgieter en de schilder, de tegelzetter en nog vele anderen bezig een nieuw thuis voor te bereiden voor Paul, onze nieuwe pastoor.We kunnen terug zien op een prachtig afscheid waar Gods Geest voelbaar aanwezig was in een volle Gertrudiskerk waarin we God dankten voor de mooie mens Rud die Hij op onze weg zond. En intussen vliegt onze nieuwe pastoor in en uit met nieuwe dozen en spullen. Energiek en jong. Je ziet en ervaart in hem dat hij er zin in heeft. Vol ideeën en plannen, met oog en oor open om in zich op te nemen wat er allemaal gaande is. Bergen op Zoom is geen onbekende voor hem. Vanuit zijn woonplaats Steenbergen ging hij naar school op het Moller. Jarenlang heeft hij in de Mariaom-megang het Mariabeeld mede gedragen door onze straten. Volgend jaar zal hij onge-twijfeld weer meelopen maar dan als onze nieuwe pastoor. Zondag wordt hij in de Gertrudiskerk geïnstalleerd door onze bisschop Mgr. Liesen. Op deze dag zullen er in onze andere drie kerken geen viering zijn. Zo kunnen wij hem als één grote gemeen-schap welkom heten, parochianen en anderen, en Gods zegen vragen over zijn werk in Bergen op Zoom. We zullen hem van harte welkom heten!Co van Bekkum

Pastoraal hoekje

Page 15: Dboz 20130911

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.:

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

Zomermenu! 3 gangen v.a. € 9,95

Grand eetcafe De KroonBoomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, [email protected] PARKEERGELEGENHEID

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 15 SEPT. OOSTERHOUT

Verhard parkeerterrein van Slotjesveld Slotlaan0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

2e kraam € 10,-

D A N S E N VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 21 SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabobank Zaal open 19.30 uur s tar t 20.30 uur

Entree € 5,00 per persoon inl ichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND

LIVE

PARTY

BAND

MET

GOEDE

DANS MUZIEK

KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE!!

GEZOCHTZZP’ERVOEGER 06-5588726606-20542263

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

OPEN DAGvan 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Financiering mogelijk !

Koop- en Huurgrond

DELA zoekt dragers m/v

Wij helpen nabestaanden afscheid te nemen op een manier die past bij hen en hun naaste. Wij adviseren en inspireren, en zijn er om zorgen uit handen te nemen. Helpt u ons daarbij?

Als drager bent u onmisbaar voor een goed verloop van een

uitvaart. U helpt mee om een uitvaart tot in de puntjes uit te

voeren. Tot uw takenpakket behoort:

• het begeleiden en dragen van de overledene in en uit de kerk

en eventueel naar de begraafplaats;

• alle verdere werkzaamheden die bijdragen aan een goed

verloop van de uitvaart.

Voor de functie is het van belang dat u representatief in woord,

gedrag en uiterlijk bent. Bent u in goede lichamelijke conditie en

heeft u gevoel voor ceremonieel? Dan zijn wij op zoek naar u.

U werkt in een team van leuke collega’s. Wij bieden een

vergoeding per uitvaart, reiskostenvergoeding en bedrijfskleding.

Spreekt de uitdaging u aan en is het profiel op u van toepassing?

Neemt u dan contact op met de districtassistent West-Brabant.

U bereikt ons via 0165 30 30 53. Of stuur een e-mail naar

[email protected].

Het profiel

Ons aanbod

Uw reactie

15 SEPT. HOOGERHEIDE ROMMELMARKT M.F.C. KLOOSTERHOF21 SEPT. YERSEKE CENTRUM HERFSTBRADERIE 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK ROMMELMARKT29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA-VRIJMARKT29 SEPT. ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST ROMMELMARKT

INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF

WWW.DEMARKTEN.COM

Voor een kantoorgebouw in centrum Bergen op Zoom ben ik op zoek naar een representatieve

klusjesman of vrouw voor eenvoudige hand- en spandiensten

zoals het vervangen van lampen, opnemen meterstanden, verlenen van toegang en verhelpen van kleine storingen en reparaties op oproepbasis in voorkomende gevallen.

Bij interesse: 06-51682513

Ter versterking op onze boekhouding zoeken wij een:

Administratief Medewerker/ster

Functie omschrijving:In deze functie bestaan je werkzaamheden uit diverse taken zoalspostbehandeling, verwerking van inkoopfacturen, het boeken van bankafschriften en diverse secretariële ondersteunende activiteiten.

Functie-eisen:Minimaal afgeronde opleiding MBO Bedrijfsadministratie .Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie.Sociaal en communicatief vaardig.Flexibel en praktisch ingesteld.Individueel alsmede in teamverband kunnen werken.

Wat bieden wij:Functie met ruimte voor eigen inbreng.Werken in een no-nonsense werkklimaat. Flexibele werktijdenWerken in teamverband.Marktconforme salariëring.

DienstverbandFulltime

Het bedrijfAD Productions B.V. is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten die aan de laatste kwaliteits, veiligheids- en milieunormen voldoen.BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting.Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot 30.000 liter.Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt.Het blenden en ontwikkelen van recepturen in opdracht van relaties.

AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.

InteresseBen je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Xandra Buitendijk of mail naar: [email protected]

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Wij zoeken ter versterking van ons team een

enthousiaste verkoopmedewerker m/v

voor het verkopen van vis op diverse standplaatsen,Liefst in het bezit van rijbewijs B, C.

Zeevishandel de Eendracht is een veelzijdig bedrijf gericht op de verkoop van vis op diverse standplaatsen in Nederland en België.

Als u belangstelling heeft voor bovengenoemde functie,dan kunt u uw sollicitatiebrief zenden aan:

Zeevishandel de EendrachtWindsingel 50

4691 DA Tholen

Voor meer informatie kunt u bellen met Johan v.d. Velde, tel. 06-51433966 (te bereiken na 18.00 uur),

e-mail: [email protected]

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

HEEFT U OF IEMAND UIT

UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 16: Dboz 20130911

N I EN I EN U W EW EU W O OO OO G STSTTG ST

Bergen op Zoom Bergen op Zoom Roosendaa Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95