Dr 20130911

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES ROOSENDAALSE MIDWEEKEDITIE 11 SEPTEMBER 2013 WEEK 37 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 35.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @R_daalseBode KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... COLLEGE KAN KOMST VARKENSSTAL NIET TEGENHOUDEN MONUMENTALE GEBOUWEN ZETTEN DEUREN OPEN IJSBAAN GAAT NAAR OUDE MARKT ROOSENDAAL - Het buurtpreventieteam Kroeven-Zuidwest is zondag van start gegaan. Wethouder Kees Jongmans gaf daarvoor het startsein. Het team bestaat uit elf mensen en bestrijkt het gebied tus- sen de Genestetlaan, President Kenne- dylaan, Consciencelaan en Van Eedenlaan. Uniek aan dit achttiende team dat zondag van start gaat, is de intensieve samenwer- king met het centrum voor Wonen&Zorg de Wildenborch. Medewerkers van de Wildenborch hebben zich aangesloten bij het team en het gebied rond de Wilden- borch wordt meegenomen in de loopron- des van het team. De start ging gepaard met een feestelijke dag vol activiteiten. Ook buurtpreventie in Kroeven-Zuidwest ROOSENDAAL - De wijkteams in Kalsdonk, de Kroeven en Langdonk gaan formeel van kracht. In de teams werken professionals van de gemeente, de woningcorporatie, welzijn- en maatschappelijk werk samen met bewoners. Het doel is het versterken van de leefbaarheid en het ondersteunen van bewoners bij het inzetten van ‘eigen kracht’. Bewoners moeten meer invloed krijgen op de uitvoering van activiteiten in de wijk. Professionals dienen sterker samen te werken met kortere lintjes. In alle wijken werken de teams nauw samen met de be- heerders van de openbare ruimte en veilig- heidsmedewerkers. De wijkteams worden minimaal drie jaar in stand gehouden. Wijkteams gaan formeel van start ROOSENDAAL - Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West- Brabant & Tholen zoekt vrijwilligers in Roosendaal die hun medemensen in de re- gio willen bijstaan in de laatste maanden van hun leven. Eind september begint er een introductietraining op woensdagmid- dag. Deze duurt zes weken en er zijn nog plaatsen vrij. VPTZ vrijwilligers verlenen daar waar nodig en gewenst, tijd aandacht en ondersteuning. De vrijwilligers van VPTZ zijn gemotiveerde en goed opgeleide mannen en vrouwen, die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Contact op- nemen kan via VPTZ op 06-51498069 of [email protected]. Vrijwilligers gezocht voor terminale zorg ROOSENDAAL - Het kleinschalig woonge- bied met 32 grondgebonden woningen op het voormalige terrein van Van Dorst krijgt de straatnaam Houthof. Deze naam heeft de commissie naamgeving geadviseerd vast te stellen als straatnaam voor de nieuwe weg. Het college van burgemees- ter en wethouders heeft deze naam over- genomen. Door deze naam kunnen de wo- ningen ook adressen krijgen. Dat is nodig conform de wet Basisregistraties Adres- sen en Gebouwen. Het Van Dorstterrein wordt omsloten door de straten Maxburgh, de Boulevard, de Burgerhoutsestraat en de Rozestraat. De woningen horen bij het pro- ject ‘Hof van Dorst’. Van Dorstterrein krijgt naam Houthof ROOSENDAAL - Get ready for take-off, here we go go go... De meest angstverwekkende attracties trekken ieders aandacht, maar ook de niet-durfals komen aan het trekken op de kermis in Roosendaal. Zweefmolens, touwtje trekken, botsauto’s en eendjes vangen. Alles is er te vinden. Op de op één na grootste kermis van Brabant is namelijk alleen al de sfeer fantastisch! Zie het fotoverslag elders in de Bode. FOTO ROEL DE HAAN ROOSENDAAL - Naar goede gewoonte wil de O.L.Vrouwekerk (Paterskerk) ook dit jaar meedoen en kerk en klooster openstellen voor publiek. De voorbereidingen begonnen met een idee dat aansloot bij het thema van dit jaar ‘Macht en pracht’. Dat idee was snel ge- vonden, maar er moest een hoop gebeuren. De werkgroep wil een ieder meenemen door de geschiedenis van het voormalige Redemptoristen klooster en de kerk die sinds 2003 in gebruik is als parochiekerk. Vrijwilligers zullen daarbij uw gids zijn. Vanaf 10.30 uur kan een ieder elk uur mee met een rondleiding die on- geveer een half uur zal duren. De laatste begint om 15.30 uur. In de kerk is ook van alles te zien o.a. een mooie diaserie van de restauratie van de kerk die deskundig door dhr. Jan Jongmans is samengesteld. Hij vertelt er graag over. Door middel van een kleine tentoonstelling krijgt men een idee van wat de kerk voor veel mensen betekende en nog betekent. Uitrusten kan onder het genot van een lekker ‘bakje’ koffie. Verdere informatie vindt men in de uitgebreide folder van Monumentendag en natuurlijk in de kerk. Zij hopen dat, na het succes van vorig jaar (roof- vogelshow) veel mensen de kerk komen bezoeken. De vrijwil- ligers heten een ieder van harte welkom. Open Monumentendag C1000 Laureijsen Lindenburg 2-4, Roosendaal Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag VOORDEEL C1000 Scharreleieren MIDDEL doos 10 stuks van 1.79 voor Amstel Bier kr 24 flesjes van 12.89 voor 1.00 1.00 8.49 8.49 GRATIS BOODSCHAPPEN PAKKET

description

 

Transcript of Dr 20130911

Page 1: Dr 20130911

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

R O O S E N D A A L S EMIDWEEKEDITIE11 SEPTEMBER 2013WEEK 37

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 3 5 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR

HET LAATSTE

ACTUELE LOKALE

NIEUWS...

COLLEGE KANKOMST VARKENSSTALNIET TEGENHOUDEN

MONUMENTALEGEBOUWEN ZETTEN

DEUREN OPEN

IJSBAAN GAAT NAAR

OUDE MARKT

ROOSENDAAL - Het buurtpreventieteam Kroeven-Zuidwest is zondag van start gegaan. Wethouder Kees Jongmans gaf daarvoor het startsein. Het team bestaat uit elf mensen en bestrijkt het gebied tus-sen de Genestetlaan, President Kenne-dylaan, Consciencelaan en Van Eedenlaan. Uniek aan dit achttiende team dat zondag van start gaat, is de intensieve samenwer-king met het centrum voor Wonen&Zorg de Wildenborch. Medewerkers van de Wildenborch hebben zich aangesloten bij het team en het gebied rond de Wilden-borch wordt meegenomen in de loopron-des van het team. De start ging gepaard met een feestelijke dag vol activiteiten.

Ook buurtpreventiein Kroeven-Zuidwest

ROOSENDAAL - De wijkteams in Kalsdonk, de Kroeven en Langdonk gaan formeel van kracht. In de teams werken professionals van de gemeente, de woningcorporatie, welzijn- en maatschappelijk werk samen met bewoners. Het doel is het versterken van de leefbaarheid en het ondersteunen van bewoners bij het inzetten van ‘eigen kracht’. Bewoners moeten meer invloed krijgen op de uitvoering van activiteiten in de wijk. Professionals dienen sterker samen te werken met kortere lintjes. In alle wijken werken de teams nauw samen met de be-heerders van de openbare ruimte en veilig-heidsmedewerkers. De wijkteams worden minimaal drie jaar in stand gehouden.

Wijkteams gaanformeel van start

ROOSENDAAL - Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen zoekt vrijwilligers in Roosendaal die hun medemensen in de re-gio willen bijstaan in de laatste maanden van hun leven. Eind september begint er een introductietraining op woensdagmid-dag. Deze duurt zes weken en er zijn nog plaatsen vrij. VPTZ vrijwilligers verlenen daar waar nodig en gewenst, tijd aandacht en ondersteuning. De vrijwilligers van VPTZ zijn gemotiveerde en goed opgeleide mannen en vrouwen, die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Contact op-nemen kan via VPTZ op 06-51498069 of [email protected].

Vrijwilligers gezochtvoor terminale zorg

ROOSENDAAL - Het kleinschalig woonge-bied met 32 grondgebonden woningen op het voormalige terrein van Van Dorst krijgt de straatnaam Houthof. Deze naam heeft de commissie naamgeving geadviseerd vast te stellen als straatnaam voor de nieuwe weg. Het college van burgemees-ter en wethouders heeft deze naam over-genomen. Door deze naam kunnen de wo-ningen ook adressen krijgen. Dat is nodig conform de wet Basisregistraties Adres-sen en Gebouwen. Het Van Dorstterrein wordt omsloten door de straten Maxburgh, de Boulevard, de Burgerhoutsestraat en de Rozestraat. De woningen horen bij het pro-ject ‘Hof van Dorst’.

Van Dorstterreinkrijgt naam Houthof

ROOSENDAAL - Get ready for take-off, here we go go go... De meest angstverwekkende attracties trekken ieders aandacht, maar ook de niet-durfals komen aan het trekken op de kermis in Roosendaal. Zweefmolens, touwtje trekken, botsauto’s en eendjes vangen. Alles is er te vinden. Op de op één na grootste kermis van Brabant is namelijk alleen al de sfeer fantastisch! Zie het fotoverslag elders in de Bode. FOTO ROEL DE HAAN

ROOSENDAAL - Naar goede gewoonte wil de O.L.Vrouwekerk (Paterskerk) ook dit jaar meedoen en kerk en klooster openstellen voor publiek.

De voorbereidingen begonnen met een idee dat aansloot bij het thema van dit jaar ‘Macht en pracht’. Dat idee was snel ge-vonden, maar er moest een hoop gebeuren. De werkgroep wil een ieder meenemen door de geschiedenis van het voormalige Redemptoristen klooster en de kerk die sinds 2003 in gebruik is als parochiekerk. Vrijwilligers zullen daarbij uw gids zijn. Vanaf 10.30 uur kan een ieder elk uur mee met een rondleiding die on-

geveer een half uur zal duren. De laatste begint om 15.30 uur. In de kerk is ook van alles te zien o.a. een mooie diaserie van de restauratie van de kerk die deskundig door dhr. Jan Jongmans is samengesteld. Hij vertelt er graag over. Door middel van een kleine tentoonstelling krijgt men een idee van wat de kerk voor veel mensen betekende en nog betekent. Uitrusten kan onder het genot van een lekker ‘bakje’ koffi e. Verdere informatie vindt men in de uitgebreide folder van Monumentendag en natuurlijk in de kerk. Zij hopen dat, na het succes van vorig jaar (roof-vogelshow) veel mensen de kerk komen bezoeken. De vrijwil-ligers heten een ieder van harte welkom.

Open Monumentendag

C1000 LaureijsenLindenburg 2-4, Roosendaal

Woensdag, Donderdag,

Vrijdag, Zaterdag

VOORDEELC1000 ScharreleierenMIDDELdoos 10 stuks van 1.79voor

AmstelBierkr 24 flesjesvan 12.89voor

1.001.00

8.498.49

GRATIS

BOODSCHAPPEN PAKKET

Page 2: Dr 20130911

RoosendaalWinkelcentrum Kroeventegenover President Kennedylaan 86, 4707 BDElke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

RoosendaalWinkelcentrum RembrandgalerijRembrandgalerij 12, 4703 GZElke donderdag van 10.00 - 16.30 uur

BredaSophiastraat 11, 4811 EGDinsdag t/m zaterdag 9.30 - 17.00 uur

HoogerheideSint-Lucasplein, 4631 LHElke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

RoosendaalWinkelcentrum Kroeven(tegenover President Kennedylaan 86)4707 BD Roosendaal

[email protected]

Elke woensdagvan 10.00 - 16.30 uur

Verzilver uw goudin ons mobiel kantoor!De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden,

munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel.

Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel,

maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de

goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden,

horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en

verzamelingen langskomen.

Wacht niet langer, profi teer van de huidige hoge goudprijs en

kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor

• ruim 25 jaar ervaring in goud, zilver en munten

• een deskundige en vrijblijvende taxatie

• contante betaling of indien gewenst per bank

• discrete ruimte voor de taxatie

• advies in het beleggen van goud en zilver

• meer dan 50 locaties door heel Nederland

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt

Elke woensdag en donderdag!

facebook.com/goudwisselkantoor

RoosendaalWinkelcentrum RembrandtgalerijRembrandtgalerij 124703 GZ Roosendaal

[email protected]

Elke donderdagvan 10.00 - 16.30 uur

Degelijk maatwerk

Alle kleuren en stijlen

Hollandse prijzen

Betaa lbaremaatwerkkeukens!

INTRO ACTIEPRIJS

7.440,-

INTRO ACTIEPRIJS

7.390,- TER INTRODUCTIE; kokend-water-kraan van Quooker kado!

wij onze nieuwe Residenticmaatwerkkeukens!Geen massaproductie, maar verfijnd en degelijk maatwerk.

Al uw specifieke kleur- enmaatwensen kunnen wijverwezenlijken met dit uniekekeukenmerk.

Residentic is een degelijk Hollandsproduct met nuchtere prijzen!

In onze showrooms; + volop acties! + grabbelton!+ kookworkshops bij Ardi 6,7 en 13,14 Sept. + gratis lunch of diner! + gratis klompen!

Meer creatieve oplossingen door

kasten op maat gemaakt!

NIEUW!

COMPLEET

3850,-incl. vaatwasser!

COMPLEET

5950,-incl. vaatwasser!

Geen fratsen

Uitgekiend

Uitgekiend tot op de €uro!

LUXE COMBI OVENVerkoopprijs: € 1069

NU

590,-

VAATWASSERVerkoopprijs: € 949

NU

490,-

Volop apparatuur acties, o.a.:

GRATIS: -

Bij aankoop van Residentic keuken + (maat)werkblad.

NU

GRATIS

D O N D E R D A G

29AUGUSTUSTOT 17:30 U

V R I J D A G

30AUGUSTUS

Z AT E R D A G

31AUGUSTUSTOT 17:00 U

W O E N S D A G

4SEPTEMBER

TOT 17:30 U

D O N D E R D A G

5SEPTEMBER

V R I J D A G

6SEPTEMBER

Z AT E R D A G

7SEPTEMBER

TOT 17:00 U

W O E N S D A G

11SEPTEMBER

TOT 17:30 U

D O N D E R D A G

12SEPTEMBER

V R I J D A G

13SEPTEMBER

Z AT E R D A G

14SEPTEMBER

TOT 17:00 U

ARDI - KOOKWORKSHOP

ARDI - KOOKWORKSHOP

KOOPAVOND KOOPAVONDARDI - KOOKWORKSHOP

ARDI - KOOKWORKSHOP

KOOPAVOND KOOPAVOND

1001 KLEUREN MAATWERK

Page 3: Dr 20130911

ACTUALITEIT

DOOR MONIQUE JANSEN

Het idee om de ijsvloer te verhuizen naar de oude Markt ontstond door enkele losse opmerkingen tijdens een curlingavond. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de stichting en de ondernemers van de oude Markt met elkaar om tafel gingen zitten.

Overdekte baanBeide partijen hadden verschillende wen-sen, maar kwamen uiteindelijk tot een ge-zamenlijke oplossing. De ondernemers wilden graag een open ijsbaan zoals die ook jaarlijks op de Grote Markt in Bergen op Zoom wordt gereali-seerd. Stichting IJsbaan Roosendaal hield vast aan de overdekte baan met open zij-kanten. De toegang komt bij het beeld van de Tul-lepetaon. Bestuurslid Hans van Hoek van de stichting begrijpt het romantische beeld van een open baan bij de oude historische gebouwen, maar legt uit waarom hij dat geen goed idee vindt: “Bij een gesloten baan hoeft er niet in de regen te worden geschaatst. Dat is ook niet bevorderlijk voor het school-schaatsen. Alle activiteiten kunnen bij een overdekte baan gewoon doorgaan”, vertelt Van Hoek. Vorig jaar trok de overdekte ijs-pret tienduizend bezoekers.

Markt De ijsbaan is dit jaar voor het eerst de ge-hele kerstvakantie geopend. Voorgaande jaren moest de boel vroegtijdig worden afgebroken om plaats te maken voor de maandagmarkt. Dat komt, omdat met de marktkramers is afgesproken dat zij hoog-uit een beperkt aantal keren per jaar wor-den verplaatst.

Ondanks herhaalde bemiddelingspogingen van wethouder Hans Verbraak tussen de stichting van de ijsbaan en de marktkoop-lieden kwamen zij nooit tot een oplossing om dit probleem te tackelen. Tot teleurstel-ling van vele schoolkinderen en hun ouders konden zij in de tweede week van de kerst-vakantie niet meer op de baan terecht.

Feestweekend in tentDe Vereniging Horeca Oude Markt grijpt de komst van de schaatsbaan aan om het weekend vooraf meerdere feesten te hou-den in de tent als er nog geen ijs ligt. “We denken hierbij aan een samenwerking met (jongenorganisatie) Stuiterbeesten en een

smartlappenfestival”, vertelt Patrick van Oosterbos, eigenaar van grandcafé Cha-gall. Het is de bedoeling dat de tent op woensdag 27 november wordt geplaatst. Het feestweekend vindt dan plaats van vrijdag 29 tot zondag 31 november. Dinsdag 3 december komt er een laag ijs in de tent. Vanaf 6 december 2013 tot 5 januari 2014

kan er dan worden geschaatst. De onder-nemers zullen ook het horecagedeelte van de ijsbaan pachten.

HordenVoordat de ijsbaan er komt, zullen er nog een paar horden moeten worden genomen. Er dient een oplossing te worden gevonden voor de koelers die het ijs op temperatuur

houden. Verder moet er een goede plek zijn waar het ijs dat van de baan afkomt naar toe kan worden gebracht. Tenslotte doet Van Hoek nog een oproep om sponsoren te werven. “Alle technische dingen zijn op te lossen, maar we moeten wel een ac-ceptabel bedrag hebben om alles door te kunnen laten gaan. Pas dan kunnen we de contracten tekenen.”

PAGINA 3

‘Markt hoeft niet meer te worden verplaatst’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @R_daalseBode.

IJsbaan komt dit jaar op oude MarktSticht ing houdt vast aan overdekte schaatspret

Bij een overdekte ijsbaan kan er ten allen tijde worden geschaatst. ARCHIEFFOTO

ROOSENDAAL – De ijsbaan staat dit jaar niet op de Nieuwe Markt, maar op de oude Markt. Dat is Stichting IJsbaan Roosendaal overeengekomen met Vereniging Horeca Oude Markt. De schaatsbaan krijgt een vloeropper-vlakte van zeshonderd vierkante meter. De stichting heeft dit jaar wederom gekozen voor een overdekte ijsbaan, zodat het schaatsen ten allen tijde door kan gaan.

Open op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur: -Raadhuis aan Markt 1-Sint Janskerk aan Markt 2-Emile van Loonhuis aan Markt 54-O.L. Vrouwekerk aan Kade 21-Huis aan Raadhuisstraat 45-47-Pastorie aan St. Josephsstraat 2-St. Josephkerk aan Sint Josephsstraat 4-Mariagaard aan Nieuwstraat 11-Anno 1810 aan Bloemenmarkt 14-Tongerlohuys aan Molenstraat 2

-De Tuin aan Molenstraat 12-De Drie Weesgegroetjes aan Molenstraat 42-Mariadal aan Vincentiusstraat 7-NS Station aan Stationsplein 1-Locomotievenloods/Seinhuis aan Bosstraat 24 -Beltkorenmolen aan Dorpsstraat 26A (Nispen)-H. Maria Hemelvaartkerk aan Kerkplein 1 (Nispen)-Sint Gertrudiskerk aan Herelsestraat 100 (Heerle)Open op zondag van 12.00 tot 17.00 uur-Sint Lambertuskerk aan Torenplein 1 (Wouw)-Vlaamse schuur aan Vroenhoutseweg 15

Deelnemers

DOOR MONIQUE JANSEN

Vele vrijwilligers en bezitters van histo-risch erfgoed staan klaar om de Open Mo-numentendag in de gemeente Roosendaal

in goede banen te leiden. De Monumen-tendag draait dit jaar om het thema ‘Macht & Praal’. Veel bouwwerken zijn in het ver-leden gebouwd om overheden, machts-organen en welgestelden een gepaste

uitstraling te geven. Van die panden zijn er veel verloren gegaan, maar veel zijn er ook veel behouden gebleven. Zo hebben reli-gieuze gebouwen die niet meer in gebruik zijn een nieuwe bestemming gekregen.

O.L. VrouwekerkEén van de kerken die meedoet aan de Open Monumentendag is de O.L. Vrou-wekerk aan de Kade, in de volksmond nog steeds de Paterskerk genoemd. De res-tauratie van deze kerk is nog steeds niet voltooid. Vrijwilligers geven vanaf 10.30 uur rondleidingen in het gebedshuis. De gidsen vertellen over de geschiedenis van de kerk en het klooster. De laatste rond-leiding is om 15.30 uur. De St. Josephkerk aan de St. Josephstraat is ook te bezoe-ken. Deze kerk neemt een belangrijke plek in in het oeuvre van de architecten Hurks

en Vergouwen. Deze dag is ook de toren in het gebedshuis te beklimmen.

KloosterKlooster Mariadal aan de Vincentiusstraat 7 houdt ook open deur. De zusters francis-canessen hebben het klooster verlaten. De provincie Noord-Brabant heeft het ge-bouw aangekocht. In afwachting van een nieuwe bestemming hebben verenigingen hun intrek genomen in Mariadal. Heem-kundekring De Vrijheijt van Rosendale en modelspoorvereniging Post B zetten de deuren in het klooster open. Bij Post B is een maquette van het Roosendaals sta-tionscomplex uit 1907 te zien. Wie meer over het klooster wil weten kan aansluiten bij rondleidingen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Het Roosendaals treinstation wordt mo-

menteel uitgebreid gerenoveerd. Tijdens de Open Monumentendag vinden er rond-leidingen plaats die toegang geven tot de vroegere visitatiezaal op perron 1. Om 11.00, 13.00 en 15.00 beginnen de rond-leidingen op het station die plaats vinden onder leiding van architect J. Ruland. Bij-zondere panden die ook meedoen aan de Monumentendag zijn de locomotieven-loods met werkplaats en Seinhuis B. Het laatste gebouwtje is verplaatst naar een plek waar het beter te bezoeken is. Zowel de locomotievenloods als het seinhuis zijn gebouwd naar ontwerp van spoorwegbouwmeester G. van Heukelom. Rondleidingen in de twee gebouwen zijn er om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Voor meer informatie over de Open Monumentendag, kijk op www.openmonumentendag.nl.

Historische panden openen deuren tijdens MonumentendagEen ki jkje nemen in pracht ige monumentale gebouwen is mogeli jk t i jdens open dag

De Onze Lieve Vrouwekerk doet mee aan de Monumentendag. FOTO RENÉ BRUIJNINCX

ROOSENDAAL – Een kijkje nemen in de vele mooie historische gebouwen die de gemeente Roosendaal rijk is kan op de Open Monumentendag in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 september. In totaal zijn twintig panden te bezoeken. Deelnemers zijn onder meer verschillende kerken en pastorieën, de Mariagaard, de locomotievenloods, de beltkorenmolen in Nispen en de Vlaamse schuur aan de Vroenhoutseweg.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Page 4: Dr 20130911

C1000 Laureijsen

Daar kunt u altijd van op aan!

CHINEES AFHAALCENTRUM(met open keuken)

LUCKYGARDEN

Altijd iets bijzonders.

Uw Eigen Drogist

KEIJ

ApotheekRoosendaal

Tel. 0165-569139

www.apotheekroosendaal.nl

ADVOCATENKANTOOR MOENIRALAM

Tel. 0165-520452ma. t/m vrij. 10.00-17.00 uur

dinsdag inloop spreekuur 17.00-19.00 uur

KeurslagerPatrick

van Elteren

www.idee-pc.nl

GRATIS pannenkoeken

eten bij

De Pannenkoekenbakker.

Verrast je met boek, hobby en cadeau

BoekenVoordeel JE VINDT ONS O.A. IN: ROOSENDAAL (DE ROSELAAR) ROOSELAAR 1B

BERGEN OP ZOOM WOUWSESTRAAT 14OF KIJK OP WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

dvd toppersgrote sortering

9.99ELDERS 14.99

bij ons

PRIJSDOORBRAAK

LEEGVERKOOP TOPPERSKOM LANGS IN 1 VAN ONZE 116 WINKELS OF GA NAAR WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

kerst hobby

Onze collectie bevat o.a. diverse papierblokken, stempelsets, lint, strikjes, knoopjes en nog veel meer mooie decoratiematerialen in de kleurstellingen groen/zilver en rood/goud.

5.999.99

8.5016.99

Luxe bewaarkoffers met boek en diverse handige en leuke accessoires. Ook verkrijgbaar: Italiaans, Tapas, Chocolade, Heerlijke taartjes en High-Tea.

LUXE KOFFERS HOLLAND BAKT

GROOT ASSORTIMENT DIVERSE PUZZELBOEKEN

Of u nu iets speciaals wilt bakken voor een kinderfeestje, of iets eenvoudigs voor bij de koffi e of thee, in deze uitgebreide collectie vindt u altijd het perfecte recept. 299 pagina’s 6.99

ELDERS 19.99bij ons

PRIJSDOORBRAAK

p/st

2+1gratis

200.000 DVD’S 1+1 GRATIS VOOR WEGGEEFPRIJZEN

2.99bij ons

A4 FORMAAT288 PAG.

Page 5: Dr 20130911

ACTUALITEIT

DOOR ROEL DE HAAN

Op de dag van het gesprek met Bart over de nominatie, hing bij de familie Van Gorp de vlag uit. Vanwege de nominatie? “Nee,” zegt Bart, “die vlag hangt er omdat ik net ben geslaagd voor mijn eindexamen aan het Rotterdamse Codarts conservatorium. En ja, ik ben erg blij met de nominatie. Die heb ik waarschijnlijk te danken aan mijn bijdrage aan de musical Pinneke Busch.” Hij schreef de muziek voor die musical over een Roosendaalse vliegenier uit het begin van de twintigste eeuw en hij verzorgde de muzikale leiding.

‘Muzikale duizendpoot’Bart is te bescheiden, hij heeft de nomi-natie aan zijn veelzijdige kwaliteiten te danken. Uit de motivering voor de nomi-natie “Bart heeft al een scala aan moge-lijkheden van zijn muzikaliteit laten zien: componist, arrangeur, dirigent, uitvoerend muzikant. In het Roosendaalse was Bart dit jaar de arrangeur en muzikaal leider van de musical ‘Pinneke Busch’. Met de Codarts Big Band was hij te horen op het

North Sea Jazz Festival. Bart speelt in een aantal big bands, in een brassband en een skaband. Bovendien leidt hij een aantal bands/orkestjes in Roosendaal, waaron-der het trombonekwartet The Slide Expe-rience. We gaan vast nog meer horen van deze muzikale duizendpoot.” Zeker gelet op zijn leeftijd een indrukwekkende lijst.

ComponistBart bespeelt meerdere instrumenten, maar zijn hoofdinstrument is de bastrom-bone. “Ik ben er door het werk aan Pinneke Busch achter gekomen dat mijn hart bij het schrijven van muziek ligt. Ik wil een ‘mas-ter’ compositie halen.

Om voor die studie in aanmerking te komen moet je eerst auditie doen. Daarom neem ik een tussenjaar dat ik wil gebruiken om muziek te schrijven, om zo een ‘masters-waardige’ portfolio op te bouwen. Waar ik

m’n ‘master’ ga doen weet ik nog niet. Aan de ene kant is het nuttig om eens buiten Nederland om je heen te kijken, daarom ga ik naar het buitenland Aan de andere kant: als ik m’n vervolgstudie buiten Europa ga doen zal het wel moeilijker zijn mijn in-middels opgebouwde netwerk in stand te houden.”

Ambitie“Het opbouwen van naamsbekendheid is voor een arrangeur/schrijver moeilijker dan voor een uitvoerend muzikant. Ik pro-beer daarom beide te combineren. Daar-naast wil ik mezelf profileren als dirigent.” Die combinatie levert opdrachten op. Bart is koperblaas docent van het harmonieor-kest St. Cécilia uit Zegge, waar hij af en toe invalt als dirigent. Dat leverde hem de vraag op om een stuk te schrijven vanwege het aanstaande honderdjarig bestaan van het orkest. “Het liefst zou ik meespelen in een bigband, die ik zelf dirigeer en waarvoor ik zelf de mu-ziek schrijf”, verwoordt Bart zijn ambities. De eerste stappen om dat waar te maken zijn hoopgevend.

PAGINA 5

Geslaagd voor conservatorium

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Roosendaalse Bode

R_daalse Bode

Redactie Monique JansenCorrespondenten René Bruijnincx, Roel de Haan, Mieke Spekman, Angèle van TiggelenAcquisitie Eduard van ElsackerDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Dus nu zit er ook nog poep in de tot een homp geknede mix van rund-, varkens- en paardenvlees die we schijnen te eten. Ik ben benieuwd of de journalist van Zembla, die de misstanden in de vleesector vorige week aan het licht bracht, nog met een gerust hart twee boterhammetjes met een kroketje bestelt in de Vara-kantine. Ik denk van niet. Toch was de uitzending niet zo schokkend. Mensen die het nieuws volgen, wisten al dat de vleesverwerkingssector niet de meest betrouwbare is. En dat een keurmerk niet altijd betekent wat het zegt te betekenen is ook geen verrassing. Duurzaam hout met een FSC-keurmerk dat vrolijk in oerbossen wordt gekapt, goede doelen met een CBF-keurmerk waarvan de directie het ingezamelde geld het liefste in eigen zak stopt, boeren in ontwikkelingslanden die geen cent meer krijgen als ze koffie verbouwen voor Max Havelaar in plaats van voor een multinational en taxichauffeurs in Utrecht die met een taxikeurmerk rondrijden, maar aan geen enkele voorwaarde voldoen … het zijn slechts een paar voorbeelden.

Nederland houdt van keurmerken. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk ‘het zal wel’ als ik er een zie. Er zijn er simpelweg te veel. Als er ergens misstanden zijn, is een keurmerk negen van de tien keer de oplossing om die te beëindigen. Er komt een kleurrijk logo en een gelikte campagne, maar daarna stopt het vaak. Het zijn daarom panacees, lege hulzen, doekjes voor het bloeden. Misstanden voorkom je door vaak te controleren, maar dat kost geld en niemand heeft zin het daaraan uit te geven. De landelijke overheid voorop. Neem de Voedsel- en Warenautoriteit. Die is de laatste jaren met zo veel miljoenen euro’s gekort dat werknemers die er 40 jaar werken in die 40 jaar niet eens twee keer hetzelfde bedrijf kunnen bezoeken. Je moet investeren als je geen poep in paardenvlees wilt, maar de dat doet niemand. Ik denk er eerder een andere oplossing komt: een soort keurmerk voor keurmerken. Benieuwd welk flitsend logootje ze daarvoor verzinnen.

Keurmerken

ColumnEugène de Kok

DOOR MONIQUE JANSEN

Adriaansen stelt in antwoord op raadsvra-gen van Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten dat er geen sprake is van het wijd openzetten van de deuren voor varkenshouders. “Bij het opstellen van be-stemmingsplannen worden bestaande pla-nologische situaties bestendigd. In overleg met eigenaren en op grond van de be-staande milieuvergunning wordt de agra-rische bestemming weggelegd inclusief bouwblok en aanduiding ‘intensieve vee-houderij’. Het gaat dan alleen om plaatsen waar reeds een bestaande veehouderij is gehuisvest.”

ProcedureHet bestemmingsplan voor het buitenge-bied van Wouw heeft ook de gebruike-lijke juridische procedure doorlopen. De

aanduiding ‘intensieve veehouderij’ is alleen opgenomen voor bestaande bedrij-ven. Wethouder Adriaansen stipt aan dat nieuwe vestigingen niet mogelijk zijn. Daar steekt de ‘verordening ruimte’ van de pro-vincie Noord-Brabant een stokje voor.

BezwaarmakersOmwonenden van de toekomstige var-kensstal hebben bezwaar gemaakt tegen de gemeente voor de plannen. De commis-sie voor de bezwaarschriften achtte de in-gediende reacties deels niet-ontvankelijk. De rest van de bezwaren werd ongegrond verklaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies van de commissie overgenomen. De meeste be-zwaarmakers zijn bij de rechter in beroep gegaan tegen dit besluit. Ook hebben zij protest aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de tweede

fase van de plannen. Deze omgevingsver-gunning werd in juli verleend. Raadslid Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten gaf in zijn raadsvragen aan bang te zijn dat er nog meer varkensstallen komen naar Moerstraten. Hij vreest ook dat het buiten-gebied van Nispen dezelfde ontwikkeling staat te wachten. Het ontwerpbestem-mingsplan voor ‘Buitengebied Roosen-daal-Nispen’ is nog in voorbereiding. Adriaansen geeft aan dat ook hier alleen bestaande intensieve veehouderijen een positieve bestemming krijgen.

Definitie megastalEen varkensstal met 5.000 varkens is vol-gens de officiële definitie geen megastal. Daarvan is sprake als er in een stal meer dan 7.500 varkens of 1.200 fokzeugen wor-den gehouden. Een megastal is groter dan anderhalve hectare aan bebouwing.

College kan komst van varkensstalnaar Moerstraten niet tegenhouden

Gemeentebestuur verpl icht vergunning te ver lenen als aanvraag aan cr i ter ia voldoet

MOERSTRATEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal kan de komst van een varkensstal met ongeveer 5000 varkens naar Moerstraten niet tegenhouden. Dat komt, omdat de stal komt op een plek voor bestaande veehouderij. Wethouder Steven Adriaansen van Ruimtelijke Ontwikkeling meldt dat aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij altijd worden getoetst aan de bestaande wet- en regelgeving. Als de aanvraag voldoet, is het college verplicht om een vergunning te verlenen.

Bart van Gorp genomineerd voor Jongeren Cultuurprijs

Erkenning voor talenten van muzikale duizendpoot

Bart van Gorp op de schuiftrombone. FOTO ROEL DE HAAN

ROOSENDAAL – Bart van Gorp (22) is een telg uit de familie die het wijd en zijd bekende Muziekcentrum Van Gorp aan de Kade runt. En hij is één van de twee genomineerden voor de Jongeren Cultuurprijs van de gemeente Roosendaal voor 2013.

Page 6: Dr 20130911

PAGINA 6

Roosendaalse kermis gaat sky high!

Vrolijkheid en spanning in de prachtige attracties.Grijpen in de hoop een mooie prijs mee naar huis te kunnen nemen.

De oudere jeugd niet zoals altijd in de botwagens.Een fantastische sfeer in de latere uurtjes.

Het nostalgische gedeelte op de kermis spreekt ong en oud aan.

Draaien en zwaaien in Roosendaal.Een prachtig jaarlijks terugkerend tafereel op de Grote Markt.Ook de allerkleinsten genieten op en top. FOTO’S ROEL DE HAAN

Page 7: Dr 20130911

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

WESPENBESTRIJDING

kijk opwww.josstruijs.nl

06-54398577

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

0.49v van 0.89

0.79v van 1.59

50%goedkoper

45%goedkoper

14.99

29.99

9.99

7.99

3.29

1.69 0.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

www.aldi.nl

NIEUW!

Vanaf woensdag 11-09-2013

Vanaf woensdag 11-09-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 11-09-13 t/m dinsdag 17-09-13.

Minneola’s 1 kg

Spitskool Per stuk

Wijnen 1 LHalfzoete witte, droge witte, rosé of rode wijn.

Kant-en-klaar maaltijdenDiverse soorten.400 g

FietsshirtDames of heren. Lange mouw. Maten: 38 t/m 42 en 50 t/m 54.

Ultralight jackDames- of herenjackMaten: S t/m XL.

FietsschoenenRace- en spinningschoenen.Maten: 40 t/m 45.

FietshandschoenenMaten: 7 t/m 10.

Steenoven-baguetteRustique of meergranen.250 g

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Voor al uw houten vloeren kunt u vanaf heden

Parket, Laminaat, PVC en Keramisch Hout

10% KORTING bij aankoop van een nieuwe vloer

Wij zien u graag in onze showroom!

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda!

IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, wit-

goed, kleding, inboedels, antiek, e.d.

Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN

van woningen.

HET INBOEDELTJEKoele Mei 10

(Wijk Doornbos)06-53774366

Geopend: ma van 13 – 17 uur, di t/m za van 11 – 17 uur.

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 25 op 26 september ophet traject Goes - Roosendaal een slijptrein.Woont u in Heerle, Wouw of Roosendaal in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

Hier ben ik weer!!

Hulp nodig in het huishouden!!

Schoonmaakster Anna heeft weer wat dagen over, 10 jaar ervaring,

bel snel want vol is vol!!

06-47693456

LADDERKONINGPROFESSIONELE LADDERS TEGEN

CONCURRERENDE PRIJZENBijv. 2 x 14 sporten:Aluminium ladder 7 meter ...........€ 199,-

Ook inruil rolsteigers.Werkhoogte 6 meter compleet.Nieuw € 1900,- .........Nu € 875,- incl. btw

www.ladderensteigerkoning.nl Tel: 0165-561424 Roosendaal

Page 8: Dr 20130911

Zomermenu! 3 gangen v.a. € 9,95

Grand eetcafe De KroonBoomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, [email protected] PARKEERGELEGENHEID

D A N S E N VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 21 SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabobank Zaal open 19.30 uur s tar t 20.30 uur

Entree € 5,00 per persoon inl ichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND

LIVE

PARTY

BAND

MET

GOEDE

DANS MUZIEK

KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE!!

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

OPEN DAGvan 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Financiering mogelijk !

Koop- en Huurgrond

15 SEPT. HOOGERHEIDE ROMMELMARKT M.F.C. KLOOSTERHOF21 SEPT. YERSEKE CENTRUM HERFSTBRADERIE 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK ROMMELMARKT29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA-VRIJMARKT29 SEPT. ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST ROMMELMARKT

INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF

WWW.DEMARKTEN.COM

Voor elke gelegenheid!Bloemenmarkt 19 | Roosendaal | T 0165 - 533272 | www.zeelandia.nu

www.brasserie-aankomst.nl

Stationsplein 5b4702 VX RoosendaalT 0165 58 48 [email protected]

van onze heerlijke HighTea…genieten

€ 19,90p.p.

Reserveer nu!

Iedere zondag op basis

van inschrijving.

iederezondag

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 9: Dr 20130911

G E V R A A G DTevens uw adres voor

gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913Autodemontagebedrijf FrankenHeimolendreef 36a - Rucphen

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 15 SEPT. OOSTERHOUT

Verhard parkeerterrein van Slotjesveld Slotlaan0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

2e kraam € 10,-

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Bel 0165-561424Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

STEIGERKONINGVoor werk op hoog niveau!

GEVELSTEIGER - RENOVATIESTEIGERSTALEN STEIGERS - ROLSTEIGERS

Tegen de laagste prijs! Wij monteren en demonteren

As zaterdag 14 sept en 21 sept:Grote tuinrozen

uitverkoop!!!Bij Rozenspecialist

Rozenrijk in Chaam

Het grootste assortiment tuinrozen bij elkaar! (niet te vinden bij de re-guliere tuincentra) Bloeiend te zien, super gezond, plantbaar, grotere

struiken in grote pot, vroeg planten dus sterk voor de winter.Ben erbij want op is op en weg… daar krijgt u spijt van!

Rozenrijk: Kapelweg 2A, 4861CH Chaam 0161-492277 b.g.g 06-38527699Route: Vanaf de weg Galder/Strijbeek naar Chaam (Goudbergseweg-OudeBredase baan), linksaf naar Chaam (Meerleseweg) dan 2e straat rechts en bijT-splitsing links. Of via A58 afslag Chaam. In Chaam afslag Meerle en dan 3x links.Open: Alleen op zaterdagen van 9-17 uur.

Prachtige rozen in pot

voor in de tuin èn

elke 2e roos gratis!!!(gelijk in prijs)

PLUS Gommers - RoosendaalDijkcentrum 24, T: 0165 54 22 99

Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 18.00 uur

10.00 - 18.00 uur

™8.

Varkenshaas lang Kilo 10.98

per 500 gram

™8.00

5.49 Klaverland

belegen 48+ ALLEEN BELEGEN KAAS500 GRAM

™6.29

2.99 Klaverland belegen 48+ ALLEEN BELEGEN KAAS500 GRAM

Donderdag tot en met Zondag

Alleen op Zondag 15 september

voor kids t/m 6 jaar - voor slechts € 2,50

ADVENTUREDAGGezellig speel- en springfestijn!

Datum: 14 september 2013 Tijd: 11.00 - 17.00 uur Locatie: In de Roos, Commandobaan 6,

RoosendaalGRATIS TOEGANG!

In de Roos

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Roosendaal.

Vier met ons de opening van Sporthal In de Roos!

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

Page 10: Dr 20130911

PAGINA 10

DOOR MONIQUE JANSEN

De ondertekening van de intentieovereen-komst vond plaats in de landelijke ‘Week van de Alfabetisering’. Een werkgroep die bestaat uit verschillende vertegenwoordi-gers van de betrokken organisaties is van start gegaan met het ontwikkelen van verschillende activiteiten. De resultaten van hun inspanningen worden over een jaar gepresenteerd.

Handen ineenslaan Bij de WVS-groep werken mensen op een zogenaamde beschutte arbeidsplaats. Hier werken mensen met een beperking die op de reguliere arbeidsmarkt niet of moeilijk terecht kunnen. Twintig procent van de medewerkers bij de sociale werk-voorziening heeft moeite met lezen en schrijven.

Volgens de WVS-groep is het van belang om de kansen voor medewerkers binnen en buiten de organisatie te vergroten door laaggeletterdheid aan te pakken. “Er werden al stappen gezet op dit gebied, maar nu meerdere partijen de handen ineen slaan worden de mogelijkheden verruimd”, meldt de WVS-groep.

Aan de slagBibliotheken VANnU, Markiezaat, Zundert-Rucphen en Breda bieden hun kennis en kunde aan om concreet aan te slag te gaan met de bevordering van lezen en schrijven. Daarbij krijgen ze ondersteuning van Cubiss. Ook de ge-meenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert zijn betrokken bij het project. Deze negen gemeenten zijn samen eigenaar van de

WVS-groep. In 2008 sloten verschillende gemeenten het convenant ‘Gewoon Doen’ om 26.000 laaggeletterden te stimuleren te werken aan het terugdringen van hun analfabetisme. De samenwerkende par-tijen krijgen hulp van onder meer de Lions Club. Deze serviceclub heeft zeventien laptops ter beschikking gesteld voor de cursussen ‘Klik & Tik’. Deze notebooks werden dinsdag overhandigd.

Minder kans op baanIn Nederland hebben naar schatting 1,1 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ook in West-Brabant hebben veel mensen moeite met laaggeletterd-heid. Daardoor heeft deze groep minder kans op een baan, lopen ze grotere vei-ligheidsrisico’s op het werk en kunnen ze niet volledig deelnemen aan het maat-schappelijk leven.

Aanpak van laaggeletterdheidInstant ies bundelen hun krachten om mensen te leren lezen en schri jven

ROOSENDAAL – Vertegenwoordigers van de West-Brabantse bibliotheken, de WVS-groep (sociale werkvoor-zieningschap), Cubiss, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en West-Brabantse gemeen-ten hebben dinsdag een overeenkomst ondertekend om laaggeletterdheid terug te dringen in de regio. Hiermee werd het startsein gegeven om het komende jaar met concrete initiatieven te komen om mensen te leren lezen en schrijven. Dat gebeurde in het hoofdkantoor van de WVS in Roosendaal.

DOOR ROEL DE HAAN

Er veranderde voor het echtpaar niet veel na hun burgerlijk huwelijk. Of ze vanaf dat moment gingen samenwonen? “Oh nee!”, klinkt het, bijna verbaasd over zo-veel onbenul, uit de mond van mevrouw Schetters. “Dat kon pas nadat we negen maanden later voor de kerk zijn getrouwd.” Meneer Schetters vult aan: “Er was in die tijd sprake van woningnood. Het burgerlijk huwelijk hielp je om sneller voor een wo-ning in aanmerking te komen.”

Grote gezinnenBeiden zijn geboren in Steenbergen. Zij komt uit een gezin van dertien kinderen, hij uit een gezin van veertien. “We hebben het zelf, met zeven kinderen bij de helft gela-ten, en onze kinderen hebben dat ook nog eens een keer gehalveerd, met elk onge-veer drie kinderen. En gelukkig maar, want de aarde kan zo’n snelle bevolkingsgroei op den duur niet aan”, is meneer Schetter van mening. “Het is wel heel gezellig, zo’n grote familie.”

KennismakingZe konden, destijds in Steenbergen, el-kaars huizen in de verte zien liggen en ze kenden elkaar. Van de lagere school? “Via de kerk of zo. Mijn vrouw was er een van een tweeling en dat viel natuurlijk wel op in een kleine gemeenschap.” Wanneer sloeg de vonk dan over? Ze kijken elkaar nadenkend aan. “Weet je, dat ging vroeger toch wat anders dan nu. Om nou precies te zeggen wanneer het ‘aan’ is geraakt…”

VerkassenBeiden gingen na zeven jaar ‘lagere school’ aan het werk. Marinus, dertien jaar oud bij de boer (“Dagen van tien uur of langer.”) en Elisabeth ‘in betrekking’ in Bergen op Zoom. Na de oorlog mechaniseerde de landbouw. Marinus vond werk als politieagent in Rot-terdam, waar ze hun eerste eigen woon-ruimte, een paar kamers, vonden. Na een paar jaar trok toch de eigen omgeving. Marinus kreeg een baan bij de politie in Roosendaal en later in Breda, waar hij het

grootste deel van z’n loopbaan heeft ge-werkt. Na zijn pensionering heeft het paar nog jarenlang in Prinsenbeek gewoond, maar veertien jaar geleden zijn ze naar Roosendaal verkast, waar twee van hun dochters wonen. Ze zijn beiden gezond, zij het dat meneer Schetters aan één oog blind is, een erfelijke aandoening. “Het au-torijden heb ik op moeten geven.”

WaterputIn Roosendaal hebben ze hun draai hele-maal gevonden. “Toen we hier kwamen wonen werd in dit nieuwbouwplan in eerste instantie het water afgekeurd. Dat had tot gevolg dat we voor onze drinkwatervoorziening wa-ren aangewezen op een centraal water-tappunt hier in de buurt. Ja en dan leer je je nieuwe buren snel kennen.” Beiden zijn ook lid van het be-jaardenkoor ‘Zanglust’. En als dat van-wege ziekte of andere afwezigheid van de eigenlijke dirigent nodig is, neemt meneer Schetters, bijna negentig of niet, het diri-gentenstokje ter hand.

Echtpaar Schetters 65 jaar getrouwd‘Samenwonen deed je pas na je kerkel i jk huweli jk ’

Het echtpaar Schetters. FOTO ROEL DE HAAN

ROOSENDAAL - Marinus Schetters (nu 89) en Elisabeth van Tilburg (85) traden op 10 september 1948 voor de wet in het huwelijk. Afgelopen dinsdag was dat precies 65 jaar geleden. Burgemeester Niederer heeft het echtpaar op die dag persoonlijk bezocht en hen zijn felicitaties overgebracht.

ROOSENDAALWielerquiz De Kade: Zondag 15 september voor de 4e maal Wielerquiz de Kade. Dit in Cafe het Trefpunt te Roosendaal. Aanvang 14.30 uur Teams mogen bestaan uit minimaal 2 of maximaal 4 deelnemers. In 3 rondes van 25 vragen komen allerlei leuke onderdelen van de wielersport ter tafel. Men kan nog inschrijven t/m 8 september bij Piet van Osta tel. 0165-544709 of via de e mail [email protected]

Alzheimer Café: Maandagavond 16 september vindt het Alzheimer Café plaats in de kapel van het Centrum voor Wonen en Zorg “De Brink”, Melis Stokelaan 5, 4707 HP Roosendaal. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Thema: De diagnose demen-tie en nu verder. Meer informatie: tel. 06-83044319.

Rommelmarkt: De rommelmarkten in Wijkhuis West gaan weer beginnen. Zondag 15 september is de eerste, van 10.00-14.00 uur. Voor meer info bel gerust naar 06-24269664.

Seminar Brein Power: In dit seminar komt uiteraard het verhaal rond stress ter spra-ke. Het is belangrijk dat je weet hoe het werkt: je moet stress eerst herkennen, wil je het kunnen erkennen en ombuigen. Vrijdag 13 september, 10.15-11.45u, Centrale Bibliotheek VANnU, Markt 54a Roosendaal. Deelname is gratis. Wel even aanmelden dan ligt er een werkboekje voor je klaar: [email protected]; www.werkwegen.nlRikken: Donderdag 12 september rikken in de kantine bij B.S.C., aanvang 19.30 uur.

WOUWSE PLANTAGEWandelen: Harmonie Soli Deo Gloria heeft op zondag 15 september voor jong en oud een 4-tal wandeltochten uitgezet in de bosrijke omgeving van Wouwse Plantage. Voor de 6 of 10 km.kan men inschrijven tussen 08.30-12.00 uur. Voor de 15 en 25 km. tussen 08.30-11.00 uur. Start en inschrijving is vanaf Taveerne D’n Kriek, Plantagebaan 216, Wouwse Plantage.

WOUWKlein dier tentoonstelling: Op de kleindier tentoonstelling worden de dieren geshowd, die speciaal worden gefokt voor dit soort tentoonstellingen. Deze dieren worden beoor-deeld door keurmeesters die hiervoor zijn opgeleid en hun bevindingen worden per dier vermeld. Dit jaar zijn er kippen, duiven, konijnen en watervogels in allerlei soorten en maten ingeschreven. De tentoonstelling wordt gehouden in de Geerhoek. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 14 september om 19.30 uur en is dan geopend tot 21.30 uur. Zondag 15 september is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00-16.00 uur. De toegang is geheel gratis.

KORTE BERICHTEN

HEERLE - Het is Open Monumenten-dag op zaterdag 14 september. Het belooft dit jaar een gezellige dag te worden in Heerle.

Het belangrijkste monument, de kerk, is opengesteld van 10.00-16.00 uur. Enkele hoogtepunten:- Om 14.00 uur wordt het kunstwerk De Schalm, dat voor het oude dorpshuis stond en is geschonken ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van het dorpshuis, opnieuw onthuld op de nieuwe plaats. De Schalm (een ander woord voor schakel) zal op de nieuwe plek een symbolische verbinding zijn tussen sportvelden, school

en kerk.- De jongere bezoekers kunnen zich o.a. vermaken met spelletjes op het kerkplein en een zenuwslopend spel bij de stand van de Leefbaarheidsgroep.- In de kerk zullen verenigingen en orga-nisaties zich presenteren om zo bezoekers kennis te laten maken met de mogelijkhe-den van het gebouw en wat voor activitei-ten er nu al te doen zijn met ledenwerfac-ties en demonstraties. In in ieder geval een van de stands zal een leuke prijs te winnen zijn!Natuurlijk kan men ook gezellig iets drin-ken, de bar van de Schalm is open van 10.00-16.00 uur.

Open Monumentendag

ROOSENDAAL - Op 21 september is het weer Burendag en dat betekent Wijkfeest in Westrand! Om het Wijk-feest voor meer wijkbewoners toe-gankelijk te maken is er dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen: op drie locaties in de wijk worden er activi-teiten gehouden.

Rondom het Wijkbedrijf op het Lucasplein en op de Rembrandtgallerij staan activitei-ten op het programma op het gebied van recreatie, met veel sport en muziek. Op het Permekeplein verzorgt Drum- en Show-

band Roosendaal allerlei spelactiviteiten. Op het Kadeplein is bij theatergezelschap Tiuri een heel uiteenlopend programma rondom het thema leven met een beper-king, het programma daar is uiteraard ook voor alle wijkbewoners.Op alle locaties kunnen bewoners terecht voor een hapje en een drankje. Om ervoor te zorgen dat bewoners makkelijk op alle locaties kunnen komen rijdt er een dub-beldekker door de wijk. De festiviteiten vinden plaats van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob Lips ([email protected]).

Wijkfeest Westrand

ROOSENDAAL - Donderdag 5 septem-ber heeft professor Riek Bakker het nieuwe online platform Hart voor de Binnenstad in Brasserie ‘t Paviljoen gelanceerd.

Met een korte toespraak benadrukte wet-houder Hans Verbraak dat het project voor de Binnenstad in Roosendaal sterk leeft. “We spreken onderling dan ook al over ‘onze Riek’ “. Riek Bakker benadrukte nog eens dat de markt vooral met ideeën moet komen. Daar is deze website voor bedoeld: “De bewoners, de ondernemers en de ex-pertgroepen zijn eigenaar van deze web-site.

Dus niet de gemeente. Daarom wilde ik ook een eigen site”. Vervolgens vroeg zij Leonie van Gorp, lid van de cockpit voor het mkb om met een druk op de knop het nieuwe platform te onthullen. Participatie is voor Riek Bakker een belangrijk speer-punt. Goede ideeën, meningen of reacties zijn welkom op www.hartvoordebin-nenstad.nl. Maar het kan natuurlijk ook via het spreekuur op donderdag. Voorstel-len zullen in de loop van het proces ook via de website beschikbaar worden gesteld voor geïnteresseerden om op te reageren. Ook via twitter (#hartvoordebinnenstad) en op facebook (facebook.com/hartvoorde-binnenstad).

Participatie Hart voor de Binnenstad nu ook online

Page 11: Dr 20130911

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Industriegebied ‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

TE KOOPVrijstaande woning

met ruime tuin in jonge woonwijk. Leiboom 6 4731XG

Oudenbosch.

Info: www.jaap.nlOf maak een afspraak:

[email protected]

Beleef Bosselaar Zuid!

Ontwikkeling:

Informatie:

www.brabantsewaard.nlwww.berlaere.nl www.vanagtmaal.nl

www.bonmakelaardij. nl

[email protected]

T: 0168 - 33 58 55

www.qmakelaars.nl

[email protected]

T: 0165 - 70 05 30

(nog) met de Duokoop-regeling!

E

C3

C1 C4

C5 A2

14 SEPTEMBER INFODAG VERKOOPFASE 1 & 2

����������

������������ ��� ����������������������������������

��� ����������� ���� ���������������������������

������ ������������������������������������������������

��������������� ����������� ��� ������������������

�� �����

!�"��������"� �#�����$�$%�&�'�(%�"��� �������������������

�� �������������������� �������������"����������� ����

��������������� ��"���"����������)�����������#�*������

*����������"��� ������+���� �����������%,-(�.�(//�$01��

STALLINGSPLAATS ‘HALDERBERGE’

U WILT UW CAMPER, CARAVAN,

OLDTIMER, BOOT, TRAILER,

VOUWWAGEN,AANHANGER EN/OF

MOTOR DROOG EN VEILIG

STALLEN?

Bel 06-28647942

of 0165-330850(tussen 17 en 19 uur)

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Page 12: Dr 20130911

SPORT

PAGINA 12

NISPEN - NSV moet overduidelijk nog wennen het niveau van de 4e klasse.

In de 1 wedstrijd, thuis tegen Steenbergen, kreeg NSV een lesje in effectiviteit. Voet-ballend leek de wedstrijd in evenwicht, maar in de omschakeling was Steenber-gen veel te snel voor de Nispenaren. Dat werd in de 1e helft 3 keer afgestraft: 0-3. Ook fysiek kwam NSV te kort. De wedstrijd eindigde in 1-4. Toch geeft het vertoonde spel hoop voor het verdere verloop van de competitie, mits de gewenningsperiode niet te lang duurt. Zondag15 september gaat NSV naar Lepelstraten. Daar werd op 15 augustus 1948 de Lepelstraatse Boys opgericht. De blauw witten openden de competitie met een 2-2 op verplaatsing tegen BVV. De wedstrijd aan de Kruisweg 4 begint om 14.30 uur. NSV-2, 2 seizoenen nog bekerwinnaar, is uitgebekerd. Tegen Rood-Wit 3 werd met 2-1 verloren. De wedstrijd tegen Roosendaal-5 eindigde in 2-2 en tegen Dosko-3 werden de reserves vooral in de 2e helft overlopen: 5-0. Zon-dag start de competitie met een uitwed-strijd tegen Hoeven-3.UitslagZaterdag 7 september BSC A3-NSV A1 1-14

MOC’17 B3-NSV B1 13-0NSV C1-Noordhoek C1 15-1NSV D1-DOSKO D2 1-3RSV D2G-NSV D2 6-3WHS E1-NSV E1 17-0NSV F1G-ODIO F1 1-9 Zondag 8 september NSV 1-Steenbergen 1 1-4DOSKO 3-NSV 2 5-0Roosendaal 10-NSV 4 2-4 NSV 5-DOSKO 9 10.00 3-9DVO’60 VR1-NSV VR1 5-0Programma juniorenNSV A1-DSE A1 13.30 uurVCW B1-NSV B1 14.30 uurNSV C1-NOAD’67 C1 11.30 uurVirtus D2-NSV D1 11.15 uurNSV D2-BSC D3 10.00 uurNSV E1-DIOZ E1 10.00 uurUnitas’30 F4-NSV F1G 08.30 uurSenioren/damesLepelstraatse Boys 1-NSV 1 14.30 uurHoeven 3-NSV 2 12.30 uurNSV 3-RSV 5 10.00 uurWVV’67-NSV 4 10.30 uurNSV 5-VVR 4 10.00 uurBaronie VR3-NSV VR 1 12.15 uurKijk voor alle info over NSV op www.nsv-nispen.nl of https://www.facebook.com/RkvvNsvNispen

NSV moet wennen

ROOSENDAAL - Voor RKVV Roosen-daal stond zondag 8 september de 1e wedstrijd in de 1e klasse op het pro-gramma.

In Kaatsheuvel trad Roosendaal aan te-gen het gerenommeerde DESK. Door een strafschop in de 2e helft liep Roosendaal tegen een ongelukkige 1-0 nederlaag aan. Afgelopen jaar werd een mooi seizoen in de 2e klasse bekroond met een promotie naar de 1e klasse. Hoe groot de stap is van de 2e naar de 1e klasse zal voor Roosen-daal in de 1e wedstrijden blijken. Waar de selectie van Roosendaal t.p.v. vorig jaar slechts op een paar plaatsen is gewijzigd, moest DESK in de zomer bouwen aan een nieuw elftal. Meer dan 10 spelers hadden DESK het afgelopen seizoen de rug toegekeerd. De wedstrijd begon gelijk op. Grote kansen waren in het 1e half uur niet te noteren. Wel had Roosendaal het betere van het spel. In de 32e minuut zette Tom Schipper een actie net over de middenlijn in. Uitein-delijk werd hij door een speler van DESK binnen de 16 gevloerd. De scheidsrechter gaf terecht een strafschop. Jaimy Bakke-nes zette zich achter de bal. Helaas werd zijn inzet door de keeper gestopt. Ook in de rebound bracht de keeper redding. Hierna

werd DESK gevaarlijker, zonder dat zij tot scoren wisten te komen. Ruststand: 0-0. Na rust had DESK een licht veldoverwicht. In de 57e minuut legde de scheidsrechter de bal op de stip voor DESK. Beslissing die ook zeker anders uitgelegd had kunnen worden. DESK liet zich dit buitenkansje niet afnemen: 1-0. Roosendaal herpakte zich goed na deze tegentreffer. Druk op het doel van DESK werd opgevoerd. DESK ging duidelijk op de counter loeren. Roosendaal was echter ongelukkig in de afronding. Trainer Reinald Boeren probeerde nog met enkele verse krachten de wedstrijd te kantelen. Dit lukte echter helaas niet. Na 7 minuten blessuretijd floot de scheids-rechter voor het einde. Mocht deze wed-strijd maatgevend zijn voor het niveau in de 1e klasse, dan kan Roosendaal met vertrouwen de competitie tegemoet zien. Ondanks het goede spel, overheerste na afloop toch de teleurstelling over de onge-lukkige nederlaag. Zondag (15 september) speelt Roosendaal haar 1e thuiswedstrijd. Om 14.30 uur treed Roosendaal aan te-gen Nieuw Woensel. Net als Roosendaal gepromoveerd en ook zij verloren hun 1e wedstrijd. De wedstrijd is een mooie ge-legenheid voor Roosendaal om de teleur-stelling van zondag weg te spelen en de 1e punten in de 1e klasse binnen te halen.

RKVV Roosendaal 1

Jeugd Woensdag 11 septemberCluzona A1-Roosendaal A3 19.30u(V)Zaterdag 14 september 2013:Cluzona A1-DVO’60 A1 14.15uCluzona C1-Yerseke C1 12.45uCluzona C3-DHV C2 12.45uCluzona MC1-DSE MC1 14.15uCluzona D2-NVS D2 11.30uCluzona E1-DOSKO E1 10.30uCluzona E3-Halsteren E6 10.30uCluzona E4-MOC’17 E12 10.30uCluzona F3-FC Moerstraten F1G 09.30uCluzona M1-Steenbergen M2 09.30uMETO B1-cluzona B1 15.00uVictoria’03 B3-Cluzona B2 12.15uMOC’17 C4-Cluzona C2 13.15uHalsteren D2-Cluzona D1 09.00uBSC E2-Cluzona E2 09.45uMOC’17 F2- Cluzona F1 08.45uSC Welberg F1-Cluzona F2 09.00uGrenswachters F2-Cluzona F4 09.30uRoosendaal F11-Cluzona F6G 09.00uTerheijden MD1-Cluzona MD2 11.00uSeniorenZondag 15 septemberHoeven 1-Cluzona 1 14.30uDIOZ 2-Cluzona 2 11.30uCluzona 3-DOSKO 5 12.00uWVV’67 5-Cluzona 4 12.00uCluzona 5-BVV’63 5 10.15uCluzona 6-N. Borgvliet 7 10.00uDSE 5-Cluzona 7 10.00u

Programma Cluzona

Zaterdag 14 septemberSenioren15.00 DVO’60 1-Beek Vooruit 113.00 DVO’60 2-Seolto 214.30 SAB 3-DVO’60 312.00 Vrederust 2-DVO’60 415.00 VVC’68 6-DVO’60 614.30 Klundert 4-DVO’60 7Jeugd14.15 Cluzona A1-DVO’60 A113.00 DVO’60 B1-HWK’13 B112.45 Virtus B2-DVO’60 B215.00 DVO’60 B3-sc Welberg B115.00 MOC’17 B5-DVO’60 B411.30 DVO’60 C1-SSV’65 C111.30 DVO’60 C2-Victoria’03 C210.30 DVO’60 C3-BSC C3

11.00 Fc Dauwendaele D1-DVO’60 D110.00 RSV D1G-DVO’60 D208.445 DVO’60 D3-Alliance D310.30 DEVO D2-DVO’60 D409.30 Fc Bergen E1-DVO’60 E110.00 DVO’60 E2-Steenbergen E210.00 Rimboe E1G-DVO’60 E308.45 DVO’60 E4-Hoeven E208.45 DVO’60 E5-DSE E408.45 DVO’60 F1-BSC F108.45 DVO’60 F2-Sc Kruisland F110.00 DVO’60 F3-BSC F309.00 Meto F3-DVO’60 F409.00 DVO’60 MC-SC Gastel MCZondag 15 september10.00 DVO’60 VR1-Vivoo VR210.00 DVO’60 VR2-Noordhoek VR1

Programma DVO’60

HEERLE - ER is een nieuw dartteam opgericht in de kantine van voetbal-vereniging HSC 28 in Heerle. Dit team gaat heten De Nickelnacks. Zij gaan spelen in de Roosendaalse dart fe-deratie.

Dit strekt uit van Stavenisse tot aan Ou-denbosch. De thuis speel avond word de donderdagavond. Ze gaan ervoor om er een sportief en gezellig seizoen van te ma-ken. Wil men eens gaan kijken, dan is men van harte welkom in de gezellige kantine van HSC 28.

Nieuw dartteam

Dartteam De Nickelbacks.

ROOSENDAAL - Enkele teams van Keep Fit’70 speelden dit weekend hun 1e competitiewedstrijd.

De F1 pupillen spelen dit seizoen een klasse hoger. Na 1 seizoen steeds onge-slagen kampioen te zijn geworden, liepen ze in deze hogere klasse tegen de 1e ne-derlaag aan: 7-4 tegen Albatros F1. De F2 pupillen konden het goede resultaat van vorige week niet vervolgen. Na een span-nende wedstrijd werd met 2-1 verloren van Juliana F2. De E pupillen verloren nipt met 2-1 van Terda. Volgende week 1e winst? De D2 pupillen hebben hun 1e winstpunt gehaald door 2-2 te spelen in Oud-Gastel tegen Juliana D2. De D1 pupillen hebben ook hun 2e wed-strijd in winst omgezet: 4-6 tegen Sporting Delta D4. De B1 aspiranten vorige week nog winst, speelden nu gelijk (8-8) tegen Scheldevogels. Ze zijn nog ongeslagen in de voor hun ho-gere leeftijdscategorie. De B2 aspiran-ten hebben meer moeite met het hogere niveau en vooral het verschil in leeftijd. Tegenstander ELKV heeft al enkele jaren B aspiranten ervaring, wat in de uitslag dui-delijk werd: 1-18. De A1 junioren, mix van A en B spelers

en speelsters van vorig seizoen, had een prima competitie start: 14-2 tegen Mer-wede A2. De seniorenteams welke op zon-dag speelden, hadden niet zo’n succesvol weekend. Slechts senioren 5 bracht de volle winst mee terug vanuit Rotterdam, waar Eureka 3 met 9-11 verslagen werd. Senioren 3 liep tegen hun 2e nederlaag aan: 12-7 tegen Wion 6. Senioren 2 kon heel lang bijblijven tegen Deetos Snel/Vol-huis. In de slotfase echter won de Dordtse doortastendheid uiteindelijk met 17-11. Senioren 1 is het nieuwe seizoen met een nederlaag begonnen tegen ELKV. In Etten-Leur liep Keep-Fit’70 steeds achter de fei-ten aan, nadat ELKV in de beginfase met 3-0 voor was gekomen. Uiteindelijk werd het 11-8.

UitslagZaterdag 7 september10.00 Keep Fit ‘70 B2-ELKV/FLYNTH B1 1-1811.15 Keep Fit ‘70 B1-Scheldevogels B1 8-810.30 Keep Fit ‘70 A1-Merwede A2 14-212.00 Keep Fit ‘70 4-Terda 1uitgesteld09.00 Sporting Delta D4-Keep Fit ‘70 D1 4-610.00 Albatros F1-Keep Fit ‘70 F1 7-4

10.00 Juliana F2-Keep Fit ‘70 F2 2-111.00 Juliana D2-Keep Fit ‘70 D2 2-211.00 Terda E1-Keep Fit ‘70 E1 2-1Zondag 8 september11.30 DeetosSnel/Volhuis 7-Keep Fit ‘70 2 17-1111.30 WION 6-Keep Fit ‘70 3 12-711.30 Eureka 3-Keep Fit ‘70 5 9-1114.30 ELKV/FLYNTH 1-Keep Fit ‘70 1 11-8

ProgrammaWoensdag 11 september20.00 Keep Fit ‘70 MW1-Good Luck MW1Donderdag 12 september20.00 Keep Fit ‘70 1-Sperwers 1Zaterdag 14 september10.00 Keep Fit ‘70 E1-ELKV/FLYNTH E110.00 Keep Fit ‘70 F1-Voltreffers F111.00 Keep Fit ‘70 B2-VIOS (W) B110.00 Keep Fit ‘70 F2-ELKV/FLYNTH F111.00 Keep Fit ‘70 D2-ELKV/FLYNTH D112.00 Keep Fit ‘70 D1-DSO (K) D112.45 Voltreffers B1-Keep Fit ‘70 B115.30 Voltreffers 3-Keep Fit ‘70 4Zondag 15 september11.30 Trekvogels 3-Keep Fit ‘70 211.30 Keep Fit ‘70 5-DeetosSnel/Volhuis 1013.00 Keep Fit ‘70 3-WION 614.00 Springfield 1-Keep Fit ‘70 1

Keep-Fit’70 Korfbalnieuws

ROOSENDAAL - De vloer oogt strak, de entree is netjes en de kantine lonkt uitnodigend. Spiksplinternieuw is sporthal In de Roos, de accommoda-tie waar Bristol Team/Osaka komend seizoen voor het eerst acteert in de topklasse en woensdag de 11e hun debuut gaat maken.

“Deze nieuwe zaal zorgt voor een profes-sionele uitstraling, daar zijn we erg trots op”, vertelt Karim Adarghal, die samen met Hans Lauwen aan het hoofd staat van het eerste. Lauwen was 36 jaar geleden de oprichter van de Roosendaalse vereniging. Maar pas de laatste jaren groeit de club explosief. Het ledenaantal is zelfs binnen een jaar verdubbeld naar veertig. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor aanvoer-der Maikel Ubbink. Hij speelt inmiddels al zeven seizoen voor Bristol Team, maar zijn komst gaf de club een boost richting de top. “De meeste spelers zijn via mijn connecties erbij gekomen. Ik wist binnen Roosendaal wie al in de zaal voetbalde of wie interesse had. Zo zijn Jeroen de Vla-ming, Dennis Geeraers en mijn broertje

Desley erbij gekomen.” De afgelopen vier jaar leidde dat tot een flinke prijzenkast: twee promoties en tweemaal winst van de KNVB-beker. Vorig jaar werd de titel net misgelopen, maar in een strijd met Prinsland werd alsnog promotie naar de topklasse afgedwongen. Een nieuw niveau vergt een andere instelling, stelt Adarghal. “We willen op het gebied van discipline en respecteren voorbeeldfunctie hebben in Roosendaal. Je moet elkaar positief coach en niet op de coach kankeren als je gewisseld wordt. Het wij-gevoel is daarbij belangrijk: je werkt als team. Daarnaast gaan we afspraken maken: iedereen moet de zaal netjes o.a. achterlaten.”

Wie niet meegaat in de discipline, heeft pech. “Dat kunnen we op dit moment niet hebben. Van hen nemen we al afscheid in de voorbereiding”, aldus Adarghal. Ook op voetbaltechnisch vlak wil Bristol Team/Osaka een slag maken. Zo is het team ver-sterkt met Tom Schipper, Jorda Ewanena en Michael Heskes. “Vorig jaar hadden we maar twee wissels, wat te weinig was”, zegt De Vlaming, inmiddels vijf seizoen actief bij Bristol Team. “Daardoor werden

sommigen gedwongen om hele duels te spelen.” De laatste weken is vooral ge-traind op corners en vrije trappen. “We willen daaruit nóg meer rendement ha-len”, zegt Ubbink. De competitie is niet begonnen zoals gehoopt. Door blessures tijdens de warming up, en de afwezigheid van Jeroen de Vlaming werd nipt verloren met 3-2.

Bristol trots op het spelen in nieuwe sporthal

ROOSENDAAL - Biljarten Regio Com-petitie 2013-2014, na ronde 4.

A-Teams: 1. Halsteren 1 175,733 4, 2. Welberg 2 175,342 4, 3. Steenbergen 1 171,922 4, 4. Steenbergen 2 171,518 4, 5. Halsteren 3 168,045 4, 6. Welberg 3 165,092 4, 7. Hoeven 1 159,619 4, 8. Lepelstraat 2 159,330 4, 9. Welberg 1 157,460 4, 10. Lepelstraat 1 157,236 4, 11. de Heen 1 152,250 4, 12. S.B.Ponderosa 1

151,431 4, 13. Halsteren 4 151,072 4, 14. Keijenburg-1 149,337 4, 15. Vossemeer 1 148,341 4, 16. S.B.Ponderosa 2 146,562 4, 17. Oud Gastel 2 144,872 4, 18. Halsteren 2 141,726 4, 19. Halsteren 5 140,273 4, 20. Oud Gastel 1 139,622 4.B-Teams: 1. Halsteren 6 176,512 4, 2. Welberg 4 174,118 4, 3. ‘t Fort 1 165,050 4, 4. Halsteren 8 164,810 4, 5. de Heen 3 164,195 4, 6. Oud Gastel 5 163,419 4, 7. de Duiventoren 2 162,393 4, 8. Halsteren

10 162,315 4, 9. de Duiventoren 1 161,425 4, 10. S.B. Ponderosa 3 161,297 4, 11. Steenbergen 5 161,204 4, 12. Oud Gastel 3 157,232 4, 13. Steenbergen 4 153,564 4, 14. Welberg 5 151,408 4, 15. Halsteren 7 151,272 4, 16. Stampersgat 2 150,641 4, 17. Halsteren 9 148,156 4, 18. de Heen 2 141,871 4, 19. Oud Gastel 4 137,200 4, 20. Steenbergen 3 135,949 4.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Page 13: Dr 20130911

Bouwbedrijf Goossens al vele jaren een begrip in de Regio. Wij bou-wen en verbouwen, tevens begeleiden wij uw bouwaktiviteiten/ontwerp van A tot Z.

Guldenweg 10, 4879 NL Etten-Leur, Tel. 076-5032878, Fax 076-5037850, [email protected]

Uw partner voor al uw installatiewerk!Nieuwbouw en verbouw van badkamers is één van onze belangrijkste

disciplines. Maar ook op het gebied van cv-ketels, complete cv-instal-

laties, ventilatiesystemen, gas-, water- en verwarmingsinstallaties

hebben wij met een eigen installatiebedrijf onze kennis en kunde in

huis. Tevens hebben wij ons gespecialiseerd in het toepassen van

duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Vraag vrijblijvend om advies of een offerte.

www.sanidrome.nl/vandenbroek

Vosdonk 41, Etten-Leur

(076) 502 07 89

20 jaar Sanidrõme20 jaar vakmanschap

Geldig t/m 29 september 2013. Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Kiest u voor zonnebrilglazen krijgt u de UV-filter en de tint gratis. Voor glasopties zoals dunne of polaroid glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!Specsavers Roosendaal Roselaar 27 0165 396 704

Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected] Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected]

Page 14: Dr 20130911

ELDERS 0,49

37ELDERS 0,39

29

ELDERS 0,99

59

ELDERS 1,19

89

ELDERS 1,49

1.09

ELDERS 14,99

9.99ELDERS 11,79

8.99

ELDERS 9,99

6.99

ELDERS 7,59

4.99

ELDERS 11,99

7.99VERGELIJKBARE

PRIJS 14,09

10.993 FLESSEN

10.-ELDERS 15,87

3 STUKS

79ELDERS 1,95

ELDERS 4,19

2.99

ELDERS 5,99

4.29

ELDERS 1,75

89

CO^TES DU RHO^NEMarquis de Valclair

WILLIAM LAWSON’S WHISKY70 cl

Absolutestuntprijs! Max 3 per klant. op=op

BOOMSMA GRAANJENEVER Hele liter

LIMONCELLO DI ANTONIO 70 cl

Zoete, volfruitige citroenlikeur. Voor de laagste prijs!

GALLO ROSÉ Ook rood of wit

+ Gallo wijnglas!op=op

SINAAS APPELSAP 1,5 liter

100% sap

PERRIER MINERAALWATER Hele liter

MINERAAL WATER 1,5 liter Nergens goedkoper!

JOJO TROPICAL 1,5 liter

Tropischvruchtensap met vitamine C

GULPENER PILSNER24 x 30 cl

COLA Ook Sinas of Lemon 1,5 liter

NAPOLEON BRANDY VSOP 70 cl

OBLOMOV VODKA Hele liter

Zacht van smaak voor een eerlijke prijs!

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD Berger Baron Topbordeaux, ook in rosé en wit

KRAT 24 FLESSEN

8.99ELDERS 14,69

ELDERS 15,99

9.99DAT SCHEELT 6,00!

DRINKBEKERS Stevig kunststof

Diverse, trendy kleuren! op=op

FLESOPENER Zoek uit! op=op

WHISKYGLAS Vierkant

Horeca kwaliteit! per stuk

DUVEL Speciaalbier 33 cl

Duivels lekker bier, nu extrascherp geprijsd

ELDERS 1,39

69ELDERS 1,35

99

TALL HORSE Rood of wit

Heerlijke Zuid- Afrikaanse wijnen. Zoek uit!

LE GRAND NOIRCHARDONNAY Ook rood

Grande klasse uit Frankrijk!

ROOSENDAAL Laan Van Henegouwen 17 | ST. WILLEBRORD

Dorpsstraat 10 | ZUNDERT Molenstraat 4

Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 16 september 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

Page 15: Dr 20130911

ELISE DANSSCHOENEN

0167-522939 / 06-10807891

TE KOOP:Jonge bruine en witte

legkippen tegen de leg.

Ook ééndags kuikens. Afhalen na telefonische afspraak.

Ook verkoop van Shell Dieselolie en veevoeders.

Vraag vrijblijvend informatieHenk Brummelkamp

Ulicotenseweg 9 ChaamTel. 06-53937555

13-14-15 sept.

13-14-15 sept.

13 sept. t/m 12 okt.13 sept. t/m 12 okt.

Het programma vindt u op www.halderberge.nl

Tai Chi 4 YouAuthentieke Tai Chi Chuan & Qigong

Gratis proefles!

Bergen op Zoom: De Boulevard, Noord 10 Dinsdag 10.30 - 11.45 Inloop: vanaf 24 sept. & maand oktober Basisschool Lodijke, Bergse Plaat: Grote gymzaal via Ouderdinge 15 Donderdag 20.15 – 21.30 Inloop: vanaf 26 sept. & maand oktober

Roosendaal: Basisschool de Wingerd, Kersenberg 5 Dinsdag 19.30-20.45 Inloop: vanaf 24 sept. & maand oktober Dynamic Movement Sports, De Meeten 25 Woensdag 10.15-11.30 Donderdag 09.30-10.45 Inloop: vanaf 25/26 sept. & maand oktober

Ook beschikbaar: Meer informatie of aanmelden?

www.taichi4you.nl

Winteraanbieding; 15 lessen incl. 1x AVD en AVB examen, 1x theorieles, theorieboek en theorie-examen, normaal 1.125,-

Nu minus 225,- winterkorting voor slechts 900,- Bel ons vandaag nog: 0165 – 34 35 76.

Nu lessen = deze zomer al motor rijden!

Haal nu snel jemotorrijbewijs!Zomeraanbieding:

Zomerkorting

KLUSJESMAN NODIG ??

Voor alle werkzaamheden,in en om het huis.

Tegen betaalbare prijs !!Komt gratis langs om te kijken

en de prijs af te spreken.

06-26037049

Roselina

Energieweg 11B

4691 SE THOLEN

Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

E-mail: roselina.langius@tiscaI li l

Coaching & Officemanagement

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Lorentzweg 204691 SR Tholen

Telefoon: 0166-603036

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Kantooropleidingen Medewerker Personeelszaken start 23 oktober Financieel/Administratief Medewerker start 14 november (medisch) Secretaresse start 10 en 11 september Anatomie en Fysiologie start 10 september Medische Terminologie start 12 september Commerciële administratie start 2 oktober

Boekhouden Basiskennis Boekhouden start 23 oktober Basiskennis Calculatie start 23 oktober Basiskennis Loonadministratie start 23 oktober Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) start 20 november Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) start 21 oktober

Managementopleidingen Voortgezet Management start 5 oktober Vaardigheden voor de manager van vandaag (workshop) 4 oktober Omgaan met feedback (workshop) 18 oktober Functionerings- en beoordelingsgesprekken (workshop) 11 oktober

Managementsupport Plannen en organiseren in Outlook 1 oktober Zakelijke brieven schrijven 3 oktober Assertiviteit (workshop) 15 oktober Resultaatgericht werken (workshop) 25 oktoberWij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 16: Dr 20130911

SPORT

PAGINA 16

ROOSENDAAL - Korfbalvereniging Keep -Fit ’70 uit Roosendaal houdt op woensdag 25 september voor de 10e achtereenvolgende maal een korfbaltoernooi voor basisscholen uit de gemeente Roosendaal.

Ook dit jaar heeft het toernooi de naam Aramis Allee wonen schoolkorfbaltoernooi meegekregen. Het toernooi wordt gehouden op de accommodatie van Keep- Fit ‘70 op sportpark Vierhoeven op de kunstgrasvelden van de korfbalvereniging. Het toernooi wordt gehouden voor de groepen 4, 5 en 6 van de Roosendaalse basisscholen. Ook dit jaar houdt Keep-Fit ’70 als voorbereiding op het school korfbaltoernooi, de afgelopen week en de komende week

op diverse scholen, in zeer nauwe samenwerking met Leon Simons, korfbal icoon, tijdens de gymlessen Korfbalclinic’s. Woensdagmiddag 11 september kunnen basisschool leerlin-gen uit de betreffende groepen deelnemen aan een afslui-tende korfbalclinic op de velden van Keep-Fit ’70 op sportpark Vierhoeven.Om 13.30 uur wordt de clinic gehouden voor groep 4 leerlin-gen, om 14.30 uur voor groep 5 leerlingen en de clinic wordt vanaf 15.30 uur afgesloten met de clinic voor groep 6 leerlin-gen. Leon Simons speelde vele jaren in PKC-1 en hij is record-international en is als aanvoerder van het Nederlands team regelmatig EK- en WK korfbalkampioen geworden met het Nederlands team.

Schoolkorfbaltoernooi

ROOSENDAAL - Het is weer een jaar geleden dat de 75e editie van de kermis-ronde is georganiseerd. Als extra wed-strijd is toen ook gereden met promi-nenten. Deelnemers waren wethouders, raadsleden en vertegenwoordiger van wielercomités uit de gemeente Roosen-daal. Uiteindelijk ging Piet Maas, Pen-ningmeester Draai van de Kaai, met de eer strijken. Hij rekende daarbij af met Peter Hofland en Corné Kriesels.

Dit jaar beginnen met de A-amateurs, sport-klasse, zij starten om 15.00 uur voor een wedstrijd over 60 km. Sportief gezien altijd een leuke wedstrijd waar vele favorieten aan de start komen. Dit zijn vooral wielrenners die fietsen echt als hobby beleven maar een wedstrijdje zeker niet uit de weg gaan. Ste-fan Laurijssen rijdt een thuiswedstrijd.De start van deze categorie Elite/Belofte is om 16.45 uur voor een afstand van 80 km. Hoeft geen verder uitleg dit zijn jongens die al redelijk professioneel met hun sport bezig zijn. Gerwin de Regt uit Nispen en Fausto Hof-land uit Roosendaal zijn zeker kanshebbers

voor het podium.Om 19.00 uur starten de nieuwelingen voor een wedstrijd over 40 km. De Kermisronde heeft gekozen voor deze jonge categorie omdat er voor hen nog geen wedstrijd was op de Kade. Nu rijden over het jaar genomen alle categorie op de Kade. Deze jonge renners starten dan ook als laatste omdat zij overdag nog op school zitten. Deze jongelingen laten altijd volop strijd zien, zij rijden wat minder tactisch en meer op emotie. Leuk hierbij is dat we een aantal plaatselijke renners aan de start hebben zoals Jerom Verbraak, Dennis Loenhout en Bob Kerkhof.Start en Finish zijn gelegen op de Kade met daarom heen gezellige cafeetjes die zorgen voor een ideale wedstrijd en gezelligheid in Roosendaal. De permanence is gevestigd in het Kadehuis aan de KadeAls afsluiting van het wielerseizoen binnen regio Roosendaal is er op zondag 15 septem-ber een wielerquiz georganiseerd op de Kade. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom bij café t’Trefpunt aan de Kade. De presentatie en organisatie zijn in handen van Piet van Osta.

Kermisronde van RoosendaalDonderdag 12 september

De prominenten van vorig jaar.

ROOSENDAAL - Drie trainers van Kara-te-do SAN waren afgelopen weekenden zeer actief tijdens een stage van het 4e platform van de KBN (Karate-do Bond Nederland).

Kees Langenberg nam het onderdeel kata voor de bruine banden voor zijn rekening. Later op de stage namen Alex Krijnen en Con Voermans zo’n 40 deelnemers onderhanden met een ku-

mite (sparren) sessie. De gehele stage werd bezocht door ongeveer 100 karateka’s uit heel Nederland. Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosen-daal, Etten-Leur, OudenBosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Essen (Bel) en Oud-Gastel. Wilt men inlichtingen over karate, weerbaarheid of mentale coaching: www.karatedosan.nl, 06-24222772, of ga gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis.

Karate-do SAN zeer actief

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

GEEN VOORRIJKOSTEN

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

11.8037

HOLLANDSE KIPFILET KGVARKENSSCHNITZELS KGPAARDENBIEFSTUK KG

2.99MAGERE RUNDERLAPPEN ½KILO

4.99LEVERKAAS150GR 1.19

SATEBALLETJES200GR 2.25ZEEUWSSPEK100GR 0.89

HAM 1KGFRICANDEAU 4.49 GEPANEERDE

SCHNITZELS 1KG 4.49 SOEP/HACHEE-VLEES ½KG 2.99 PAARDEN-

KOGELBIEF ½KG 2.99

naturelVOORGEGRILDEKIPSCHNITZELSP.ST. 0.55

Van BeekAUTOBEDRIJVEN

Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen: Tel. 0118-629955

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.vanbeek.citroen.nl

Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen: Tel. 0118-629955

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.vanbeek.citroen.nl

* Zolang de voorraad strekt, excl. rijklaar maken en metaallak - reg. 30-08-13.

Super voordeel door pakket inkoop 1.880,-

NIEUWE AUTO Nu metEXTRA

KORTING v.a.

€8.980,-*

Citroën C1 Collection v.a.€10.860,-

WIJ HELPEN JE SNEL AANDE PARTNER DIE BIJ JE PASTDrie goede redenen voor een

inschrijving bij Mens & Relatie.Meer weten? Bel:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 17: Dr 20130911

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Smoorstraat 1a, RoosendaalTel. 0165 - 549860

OOK VOOR ONDERHOUD ALLE AUTOMERKEN

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Elke woensdagmiddag

skidome.nl

€ KIDDIES KIDS KLUP

Medewerker Klantenservice (M/V)Wie is EnergiebestedingEnergiebesteding is een jong, dynamisch en groeiende onderneming. Energiebesteding is dé collectieve inkoopspecialist op het gebied van energie en duurzame energie gerelateerde producten en diensten. Wij bieden onze klanten een gratis online webap-plicatie om samen in te kopen. Samen staan we sterk! Ook faciliteren en ontzorgen wij bedrijven die een inkoopcollectief willen organiseren voor hun medewerkers, leden of klanten. Voor meer informatiue over wie we zijn, verwijzen wij je graag naar onze website www.energiebesteding.nl.

Wij zoekenVoor ons kantoor in Roosendaal zoeken wij een zeer gemotiveerde en proactieve parttime klantenservice medewerker die zelf-

Je bent op onze interne klantenservice het aanspreekpunt voor onze klanten en dus medeverantwoordelijk voor een goede en professionele dienstverlening waar wij als Energiebesteding voor staan!

Functie eisen:

Wij bieden:

Heb je interesse om onze klanten optimaal van dienst te zijn, stuur dan je CV en motivatie naar [email protected]

klantenservice ervaring is een pre.

DRUMSCHOOL MARCEL VAN BEERS

Diverse stijlen slagwerkPop, Rock, Latin, Klassiek en meerLET OP!!!

Tel: 06-22104671E-mail: [email protected]

KREATIEFCENTRUM OUD GASTEL

Zondag 15 september a.s. organiseren wij, van

Heeft u belangstelling voor een van de cursussen of Workshops, o.a.: -Edelsmeden -Beeldfiguren van klei -Bloemen & Groen -Callanetics-Pilatus-Body Mix -Kreatief voor kinderen -Kalkverf en vele andere, dan bent u van harte welkom, om al onze voorbeelden met eigen ogen te aanschouwen. Hopelijk wordt u hierdoor erg enthousiast en halen we alle creativiteit bij u naar boven. Voor een compleet overzicht en uitgebreide informatie over al onze cursussen & workshops kunt u: onze site: WWW.KREATIEFCENTRUM.COM bezoeken of telefonische info verkrijgen bij enkele van onze contactpersonen: 0165-512342 of 0165-317835. Tot ziens op zondag 15 september !

Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Aygo Now standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf €7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km.

Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Van DorstRoosendaal, Vlierwerf 12, 0165-532050,

www.vandorst.nl

413H

CursusAQUARIUS,

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

dinsdag 24 sept. 8 en 29 okt. 12 en 26 nov.tijd 20.00 - 22.00 uur

kosten € 25,- inclusief lesmateriaalBlauwehandstraat 21

Bergen op Zoom info 023-5186185 of www.rozenkruis.nl

I N T E R N AT I O N A L E S C H O O LVA N H E T G O U D E N R O Z E N K RU I S

DELA zoekt dragers m/v

Wij helpen nabestaanden afscheid te nemen op een manier die past bij hen en hun naaste. Wij adviseren en inspireren, en zijn er om zorgen uit handen te nemen. Helpt u ons daarbij?

Als drager bent u onmisbaar voor een goed verloop van een

uitvaart. U helpt mee om een uitvaart tot in de puntjes uit te

voeren. Tot uw takenpakket behoort:

• het begeleiden en dragen van de overledene in en uit de kerk

en eventueel naar de begraafplaats;

• alle verdere werkzaamheden die bijdragen aan een goed

verloop van de uitvaart.

Voor de functie is het van belang dat u representatief in woord,

gedrag en uiterlijk bent. Bent u in goede lichamelijke conditie en

heeft u gevoel voor ceremonieel? Dan zijn wij op zoek naar u.

U werkt in een team van leuke collega’s. Wij bieden een

vergoeding per uitvaart, reiskostenvergoeding en bedrijfskleding.

Spreekt de uitdaging u aan en is het profiel op u van toepassing?

Neemt u dan contact op met de districtassistent West-Brabant.

U bereikt ons via 0165 30 30 53. Of stuur een e-mail naar

[email protected].

Het profiel

Ons aanbod

Uw reactie

Page 18: Dr 20130911

PAGINA 18

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Roosendaal voor inwoners van Roosendaal e.o. Voor avond, nacht en weekend. Bel voor een afspraak 0165 530 200. Huisartsenpost Roosendaal is gevestigd in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21.Neem een identiteitsbewijs mee.ApotheekDienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. DierenartsHet antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Thebe Thuiszorg Roosendaal Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams,

vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 50 of mail naar [email protected]

PINKSTERGEMEENTE DE WIJNRANKAzaleastraat 1, Roosendaal. Voorganger Br. Rohoman 076-5018796.

PAROCHIE DE ARKDe Goede HerderLindenburg 86; tel. 534372Zondag 15 september 11.30u Eucharistie-viering met samenzang. Voorganger: Pas-tor P. Swinne. Overweging: R. Kools.Moeder GodsPres. Kennedylaan 73; tel. 533786Zaterdag 14 september 17.00u Eucharis-tieviering met samenzang. Voorganger: Pastor F. Burm. Overweging: R. Kools.Zondag 15 september 9.30u Eucharistie-viering m.m.v. Moeder Godskoor. Voorgan-ger: Pastor H. Akkermans.Elke laatste dinsdag van de maand 14.00u Seniorenviering in de Mariakapel.Maria HemelvaartKerkplein 8; tel. 365394Zondag 15 september Eucharistieviering m.m.v. gem. koor St. Cecila. Voorganger: Pastor P. Swinne. Overweging: R. Kools.Steunpunt St. FranciscusAzurietdijk 91; tel. 533105Elke 4e zondag van de maand 11.00u Woord- en CommunievieringDinsdag 17 september 14.00u Senioren-viering. Voorganger: C. v. Beek.Tolbergse schuurkapelDamastberg 108; tel. 533786 (pastorie Moeder Gods)Zoals bekend zullen er tot nadere aankon-diging geen vieringen gehouden worden in de Tolbergse Schuurkapel.

CENTRA VOOR WONEN EN ZORG EN VERPLEEGHUIZENFranciscus ZiekenhuisZondag 15 september 10.30u voorganger dominee Johan Bruning m.m.v. koor “de

Vrolijke Noot” (Fijnaart).De BloemschevaertZaterdag 14 september geen kerkdienst.De Brink-verpleeghuis MoerweideZondag 15 september 10.00u voorganger pastor Jos Broekmans.De EglantierVrijdag 13 september 10.00u voorganger pastor Jan Bruinsma.HeermastateElke woensdag om 11.00u voor bewoners van de woonerven 4 en 5, om 14.00u voor de bewoners van de woonerven 1, 2 en 3; voorganger pastor Jan Bruinsma.KroevenhoveElke dinsdag om 14.00u voorganger pastor Jan Bruinsma.De WeihoekElke donderdag om 15.30u voorganger pastor Jos Broekmans.WiekendaelZondag 15 september 10.30u voorganger pastor Jan Bruinsma m.m.v. Toine Nooij-ens.WildenborchGeen kerkdienst.

EVANGELISCHE GEMEENSCHAP ROOSENDAALLevensschool, Benedendonk 1, Roosen-daal, tel. 0165-556083, [email protected]. Per-soonlijke gesprekken en informatie: kan-toor in de Levensschool. www.egr.nlZondag 15 september: Eredienst. Aan-vang 10.00 uur. Spreker: Martin Zeeman. Er is een crèche en speciale kinderdien-sten voor alle kinderen t/m 12 jaar.Maandag 16 september: samen bidden voor Roosendaal, Nederland en de wereld. U bent van harte welkom mee te komen bidden om 19.30 uur.Dinsdag 17 september: Bijbelstudieoch-tend van 9.30-11.30 uur. Met elkaar de

Bijbel bestuderen en ontdekken wat het betekent voor ons vandaag de dag.

PROTESTANTSE GEMEENTEKruiskerk, St. Lucasplein. Elke zondag 10.00u. Voorgangers: ds. F.J. Timmers, ds. M. den Bakker. Kerkelijk werker: H. Broer. www.protestantsegemeenteroosen-daal.nlStartzondag 15 september - Met hart en ziel geloven. Het programma voor deze zondag:10.00-11.00u Startdienst11.00-11.30u Koffie, thee, limonade11.30-13.00u Presentatie jaarprogramma en Talentenworkshops13.00-13.30u LunchVoor de kinderen zal er een springkussen klaarstaan. Jij en u bent van harte uitgeno-digd om gezamenlijk het seizoen op deze bijzondere manier te beginnen!

EMMAÜSPAROCHIEVierentwintigste zondag door het jaar. Thema: Zoek en durf te vinden!St. JosephkerkLet op: aanvangstijd zondag gewijzigd.11 sept. 19.00u Feestelijke Eucharistie-viering met installatie pastoor Han Akker-mans en presentatie van pastor Geerten Kok en stagiair Jochem van Velthoven. Bisschop Liesen gaat voor in de viering en sluit daarmee zijn kennismakingsbezoek aan Roosendaal en Nispen af. Homilie: Bisschop Liesen. Koor: leden van alle koren van de paro-chies uit Roosendaal en Nispen o.l.v. Hans Reijs. Organist: mw. Angele Oerlemans. Na de viering is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie met Emmaüs-brood kennis te maken met de nieuwe pas-tors en is er gelegenheid om de bisschop te ontmoeten.

Iedereen is van harte uitgenodigd.13 sept. 18.30u Eucharistieviering 14 sept. 19.00u Eucharistieviering. Over-weging: dhr. Frans Peeters. Cantors en samenzang. Organist: mw. Angèle Oerle-mans15 sept. 11.00u Eucharistieviering. Verkon-diging: Pastor Han Akkermans. Gemengd koor St. Joseph. Organist: mw. Angèle Oerlemans 17 sept. 9.00u Woord-communieviering; 14.30u RozenkransgebedZaterdag 14 sept. van 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag: St. Josephkerk, toren en pastorie opengesteld.

ONZE LIEVEVROUWE PAROCHIEWeekend 14/15 september 24e zondag door het jaar (Lc.15, 1-32 of 15,1-10)Za. 14 sep. 17.30u Eucharistieviering P. Swinne/Leek St. JanskoorZo. 15 sep. 9.30u Eucharistieviering F. Burm/Leek St. AlfonsuskoorKerk open voor bezoek op zaterdag van 14.00-16.00u. Zie ook www.olvrouwe.nlDinsdag Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 9.00u EucharistievieringDonderdag Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 9.00u Eucharistieviering

ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUDZaterdag 14 septemberHeerle 17.00u eucharistieviering m.m.v. het Gertrudiskoor. Voorganger pastor J. van Oers.Moerstraten 19.00u eucharistieviering m.m.v. gemengd koor. Voorganger pastor J. van Oers.Zondag 15 septemberWouwse Plantage 9.30u woord- en com-muniedienst. Voorganger pastor J. Hou-ben.Wouw 11.00u eucharistieviering m.m.v.

het Lambertuskoor. Voorganger pastor J. de Kort.

JEHOVAH’S GETUIGENKoninkrijkszaal van Beethovenlaan 17, tel. 554055, b.g.g. tel. 569600Gemeente Roosendaal-Centrum: Gemeen-tebijbelstudie/Theocratische bediening school: donderdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie zater-dag 18.00u.Gemeente Roosendaal-Tolberg: Gemeen-tebijbelstudie/Theocratische bediening-school dinsdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie: zondag 10.00u.

EVANGELIEGEMEENTE DE DEURKerkdiensten: zondag 11.00u en 18.00u, Best Western City Hotel the Goderië, Stati-onsplein 5a Roosendaal , tel. 06-46030695; www.dedeurroosendaal.come2me.nl

GLORY ASSEMBLY ROOSENDAALZondag 14.00u en vrijdag 19.00u. Kruis-kerk, St. Lukasplein 1, 4703 HX Roosen-daal. Info: 06-29103323; [email protected]; www.glohim.org

WIJKCENTRUM DE KORENAEREKorenmarkt 7, Bergen op Zoom Centrum. Dienst: zondag 11.00u en 18.00u, woens-dag 19.30u bijbelstudie. [email protected]; http://dedeurbergen-opzoom.come2me.nl/

CROWN OF LIFE CHURCH INT. ROOSENDAALAanbidding Dienst: Zondag 12.00u, Vrijdag 18.00u Bible Study en Zaterdag 16.00u Foundation school,Fatima Kerk Zaal bij Fa-tima Buurthuis, Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal. Informatie: [email protected], 06-81761703.

KERKELIJK NIEUWS

ROOSENDAAL - Wat een tegenvaller voor de populaire Speeltuin Vrouwen-hof.

Dit seizoen is er flink geïnvesteerd in een nieuw speeltoestel, een zogenaamde Air-trampoline, waar de kinderen zich hele-maal op uit kunnen leven. Helaas hadden de vandalen, die het kussen lek staken, daar geen boodschap aan. Een snee van ±

50 cm. was meer dan voldoende om het luchtkussen onklaar te maken, en dat voor de tweede keer in één jaar.Ook de speeltuin kan blijkbaar niet zonder 24-uurs bewaking.SenL Security Solutions uit Roosendaal heeft de speeltuin hulp geboden en kwam met een passende oplossing. Hopelijk weert dit de ongenode gasten, zodat de kinderen weer kunnen genieten.

Vandalen houden huis in speeltuin Vrouwenhof

Tweede keer di t jaar

ROOSENDAAL - Het Hurks Genoot-schap is zaterdag 14 september ook aanwezig in Mariagaard met docu-mentatie en fotomateriaal van archi-tect Jacques Hurks.

Jacques Hurks werd in 1890 in Vught ge-boren. In 1917 was hij als opzichter betrok-ken bij de bouw van de Corneliuskerk. Ook bouwde hij in Roosendaal zijn eerste hui-

zen: het dubbele woonhuis Nispensestraat 81-83. In de jaren 1930 bouwde Hurks 19 huizen in de Ludwigstraat te Roosendaal. Inmiddels staan veel van zijn gebouwen op de nominatie Rijksmonument te wor-den. Ook aanwezig in Mariagaard: Toine Edelbloedt met zijn bouwwerken gemaakt van lucifers. Hij is al voor het vijfde jaar aanwezig tijdens Open Monumenten Dag in Mariagaard.

MariagaardOpen Monumenten Dag

ROOSENDAAL - Op een van de zeld-zame zaterdagochtenden met regen keek ik naar een documentaire over de Grieks-Turkse architect Sinan uit de zestiende eeuw. Zijn meesterwerk is de Süleymaniye moskee in Istan-boel, de grootste in deze stad. De op-pergids , een prof.dr.ir., legde toen uit: “Een religieus gebouw is altijd een combinatie van ruimte en licht.”

Een opmerking die zeker ook van toepas-sing is op de St. Josephkerk te Roosendaal, die een nieuwe manier van kerken bouwen markeert. Daarvoor waren de meeste nieu-we kerken neo-gothisch, gekenmerkt door vrij smalle beuken, zijkapellen en veel pila-

ren die het uitzicht belemmerden. Vroeger gaf dat niet: de gelovigen baden hun eigen gebed, vaak de rozenkrans, en de altaar-schel waarschuwde bij de belangrijke momenten in de dienst. Maar de ideeën veranderden: de gelovigen moesten be-trokken worden bij de vieringen. Dus toen er in de jaren twintig van de vorige eeuw een nieuwe kerk moest komen in Roosen-daal vroeg bouwpastoor Van Mierlo een ongedeelde ruimte met van alle kanten onbelemmerd zicht op het hoofdaltaar. De oplossing was: een grote gemetselde koepel. Maar de architect, Jacques Hurks, vernieuwde nog meer: hij was onder de in-druk van de bouwstijl van de Amsterdamse School, dus werd het gebouw compleet

uitgevoerd in baksteen, met veel sier-metselwerk. Ook de tegelpatronen voor vloeren en wanden werden aangepast, evenals altaren, biechtstoelen en deuren. Hetzelfde geldt voor de pastorie die samen met de kerk één geheel vormt.En wat het licht betreft: de kerk werd voor-zien van zeven grote ramen en tien klei-nere naast de smalle glas-in-loodraampjes boven de altaren. Onlangs is ook de ver-lichting vernieuwd, waarbij alle hangende armaturen op de grote kroonluchter na zijn verwijderd, waardoor de ruimtewerking nog beter wordt.Om een duistere reden wilde pastoor Van Mierlo niet dat de koepel van buiten zicht-baar zou zijn. De kerk werd voorzien van een kruisvormig zadeldak. Samen met de slanke toren maakt die van buiten vanuit de Vioolstraat de indruk van een oprijzen-de rode rots. Een uitzonderlijk bouwwerk, dat niet voor niets opgenomen is in het boek met de honderd mooiste kerken van Noord-Brabant!Zaterdag 14 september, Open Monumen-tendag, zijn kerk en pastorie van 10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor het publiek. Bij redelijk weer kunt u ook de toren beklim-men, waarbij u onder andere zicht hebt op onze energievoorziening: de kolencentrale van Geertruidenberg, een tiental windmo-lens en de kerncentrale van Doel.Al ligt de St. Josephkerk wat buiten het centrum - hoek Burgerhoutsestraat/St. Josephsstraat - u moet ons een bezoek komen brengen. Uitleg krijgt u van onze gidsen en van een doorlopende video, re-gelmatig wordt het orgel bespeeld en de koffie staat klaar.

Gewijd gebouw: ruimte en lichtSt . Josephkerk en pastor ie bezicht igen op 14 september

Rijksmonument te bezichtigen.

ROOSENDAAL - In de nacht van zaterdag op zondag is een 44-jarige man uit Roosendaal aangehouden omdat hij met een stroom-stootwapen in zijn handen op de Bloemenmarkt stond. Tijdens zijn aanhouding heeft hij een agent verwond. Agenten spraken hem na na een tip te hebben gekregen, maar de man wilde niet meewerken aan het fouilleren. Hij rukte zich herhaaldelijk los waardoor een agent gewond raakte aan zijn hoofd. Ook zijn bril werd vernield. Toen omstanders zich ermee gingen bemoeien, is assistentie gevraagd. Na de aanhouding bleek de man inderdaad een stroomstootwapenen in zijn zak te hebben.

Man gepakt met stroomstootwapen

Page 19: Dr 20130911

ACHTTIEN BODES, ALLEMAAL ANDERSEn of we thuis zijn in de regio … De Bode valt op een half miljoen adressen gratis in de bus. Liefst achttien edities vliegen er wekelijks uit bij uitge-verij De Bode. Heel West-Brabant, Tholen, Sint Philipsland, de Bevelanden en Walcheren worden gecoverd. Een topdekking. Alle Bodes hebben hun eigen, zeer lokale karakter. Het grondgebied van een gemeente is doorgaans het verspreidingsge-bied. De lezers worden zeer op maat en fijnmazig bediend met vooral nieuws uit hun eigen leefom-geving. Dat is onze corebusiness. Dat is de kurk waarop we drijven. Ook onze adverteerders be-seffen dat ze hun klanten via De Bode uitermate gericht kunnen benaderen, of juist een uitgebreid marktgebied kunnen aanboren door tegen een zeer aantrekkelijk tarief in meerdere kranten te-gelijk te adverteren.

GEZOCHTZZP’ERVOEGER 06-5588726606-20542263

Personeel gevraagd:

HORECA MEDE-

WERKER en ervaring shoarmaTel.: 06-20258074

Ter versterking op onze boekhouding zoeken wij een:

Administratief Medewerker/ster

Functie omschrijving:In deze functie bestaan je werkzaamheden uit diverse taken zoalspostbehandeling, verwerking van inkoopfacturen, het boeken van bankafschriften en diverse secretariële ondersteunende activiteiten.

Functie-eisen:Minimaal afgeronde opleiding MBO Bedrijfsadministratie .Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie.Sociaal en communicatief vaardig.Flexibel en praktisch ingesteld.Individueel alsmede in teamverband kunnen werken.

Wat bieden wij:Functie met ruimte voor eigen inbreng.Werken in een no-nonsense werkklimaat. Flexibele werktijdenWerken in teamverband.Marktconforme salariëring.

DienstverbandFulltime

Het bedrijfAD Productions B.V. is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten die aan de laatste kwaliteits, veiligheids- en milieunormen voldoen.BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting.Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot 30.000 liter.Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt.Het blenden en ontwikkelen van recepturen in opdracht van relaties.

AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.

InteresseBen je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Xandra Buitendijk of mail naar: [email protected]

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Ontwerpt, fabriceert en monteert aluminium ramen, deuren en gevels. Ter uitbreiding van ons bedrijf, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

ervaren zelfstandige bankwerker voor het fabriceren van aluminium ramen en deuren. Zonder ervaring niet reageren. Achterhoeksestraat 57a 4715 BD RUCPHEN t.a.v. Dhr. J.J. Ligt Tel. 0165 - 543926 – [email protected] – www.komalbv.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

KassabonAds is hét nieuwe unieke advertentieprogramma vanuit supermark-ten. Het concept is op 1 september 2012 geïntroduceerd als nieuw product van Office Palace en heeft in korte tijd een sterke groei doorgemaakt. Zoals de naam van het concept aangeeft biedt het de mogelijkheid aan lokale ondernemers om actiematig een advertentie te plaatsen op de kassabon van een lokaal dominante supermarkt. De jonge organisatie kenmerkt zich door gedrevenheid, creativiteit en het vermogen om verder te gaan waar andere stoppen. Ambitie is hierbij het sleutelwoord! Om onze sterke groei in goede banen te leiden zijn we per direct opzoek naar een:

Commercieel medewerker binnendienst

FunctieAls Commercieel medewerker binnendienst ben je de schakel tussen de locatiehouder en adverteerder. De nadruk van de functie zal liggen op het telefonisch actief benaderen van potentiële adverteerders. Hierbij zul je contacten opbouwen en beheren, van lokale kleine ondernemers tot de grotere landelijke spelers. Tot je directe takenpakket zal behoren;

* Telefonische benadering van potentiële klanten;* Het adviseren van klanten ten aanzien van advertentie campagnes;* Commerciële activiteiten, zoals het uitbrengen van offertes,

het onderhandelen en afsluiten van contracten;* Het onderhouden en uitbouwen van ons campagnenetwerk;* Realiseren van zowel persoonlijke als teamdoelstellingen;

Wij zoeken:We zijn op zoek naar een enthousiaste, bij voorkeur net afgestudeerde MBO er of HBO er, die zich kenmerkt door gedrevenheid, ambitie en doorzet-tingsvermogen. Je bent representatief en beschikt over uitstekende com-municatieve vaardigheiden. Verder voldoe je aan de volgende kenmerken;

* MBO+/HBO, bij voorkeur commerciële richting * Communicatief vaardig* Klantgerichte manier van denken en handelen* Vermogend om conceptueel te denken en handelen hierop aan te passen* Ambitieus, flexibel en sterke drive naar persoonlijke ontwikkeling* Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij bieden: Een marktconform salaris, een functieafhankelijke bonusregeling en prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling. Een dynamische, uitdagende en informele werkomgeving met een prettige werksfeer. Dankzij onze groei zijn er voldoende mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen en door te groeien. Sollicitatie:Voel jij je aangesproken en sta je te springen om je carriëre te starten? Stuur dan je motivatiebrief + CV naar [email protected]

Directbouw ontwerpt en bouwt tijdelijke, semi-permanente en permanente gebouwen.

Wij adviseren, ontwerpen, fabriceren, verkopen en verhuren flexibele bouwsystemen, van kantoorunit tot sanitaire units, van noodlokalen tot tijdelijke schoolgebouwen. Dankzij onze eigen productielijn kunnen wij diverse branches voorzien van de best passende huisvesting.

Verkoper binnendienst Standplaats gemeente Moerdijk

Per direct zijn wij op zoek naar een overtuigende Binnendienst verkoper. Jij bent verantwoordelijk om binnenkomende aanvragen te contacteren en een afspraak te maken voor de buitendienst. Daarnaast ben jij de ondersteuning voor de buitendienst verkoper(s). Spreekt deze functie jou aan en voldoe jij aan onderstaande eisen, stuur dan jouw motivatie + CV naar onderstaand e-mailadres. Als verkoper binnendienst kenmerk je je door: Gedrevenheid en doorzettingsvermogen; Sterke communicatieve vaardigheden; Zelfstandig, klantgericht en innovatief werken; Proactief en oplossingsgericht handelen; Ervaring in deze branche is een pré.

Functie - eisen - MBO opleiding; - 40 uur beschikbaar; - geen 9 tot 5 mentaliteit; - commerciële feeling; - goede telefoonstem; - sterk doorzettingsvermogen; - bezit van rijbewijs B. Solliciteren Wil je meer informatie? Bel ons op 0524-513043 en vraag naar Suzanne Schreuders. Je sollicitatie kan je mailen tot 20 september a.s. naar [email protected]

Directbouw b.v. De Holwert 4 7741 KC Coevorden www.directbouw.nl

Verkoper buitendienst Werkgebied heel Nederland

Per direct zijn wij op zoek naar een doortastende Buitendienst verkoper. Samen met onze klanten ga je op zoek naar de beste oplossing voor hun tijdelijke of permanente huisvesting. Jij bent verantwoordelijk voor het volledige traject van eerste afspraak tot oplevering. Spreekt deze functie jou aan en voldoe jij aan onderstaande eisen, stuur dan jouw motivatie + CV naar onderstaand e-mailadres. Als verkoper buitendienst kenmerk je je door: Gedrevenheid en doorzettingsvermogen; Sterke communicatieve vaardigheden; Zelfstandig, klantgericht en innovatief werken; Proactief en oplossingsgericht handelen. Niet bang voor verantwoordelijkheid; Ervaring in deze branche is een pré.

Functie eisen - MBO opleiding; - 40 uur beschikbaar; - geen 9 tot 5 mentaliteit; - commerciële feeling; - sterk doorzettingsvermogen; - bezit van rijbewijs B. Solliciteren Wil je meer informatie? Bel ons op 0524-513043 en vraag naar Suzanne Schreuders. Je sollicitatie kan je mailen tot 20 september a.s. naar [email protected]

* Acquisitie naar aanleiding van de advertenties wordt niet op prijs gesteld!

Page 20: Dr 20130911

N I EN I EN U W EW EU W O OO OO G STSTTG ST

Bergen op Zoom Bergen op Zoom Roosendaa Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95