Dmb 20130911

16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MIDDELBURGSE & VEERSE MIDWEEKEDITIE 11 SEPTEMBER 2013 WEEK 37 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 32.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @M_burgseBode www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... MIDDELBURG - De gemeente Middelburg zegt dat het niet mogelijk is de sportvel- den te beregenen. Door de droogte van de laatste tijd zijn sommige velden nauwelijks bespeelbaar. Het hoge zoutgehalte in het oppervlaktewater maakt irrigatie echter vrijwel onmogelijk. Het water uit de sloten is net als grondwater te zout. Water uit de kraan zou een optie kunnen zijn, maar dat is ‘praktisch niet te organiseren voor de gemeente’. Water aanvoeren via tank- wagens is een derde mogelijkheid, maar dat is veel te duur. De kosten zijn tussen de 10.000 euro en 15.000 euro voor één beregeningsbeurt van vijf van de veertien sportvelden in Middelburg. Gemeente beregent sportvelden niet MIDDELBURG - De Nacht van de Nacht (N8vdN8) in Middelburg vindt plaats op zaterdag 26 oktober. Het thema is ‘maan’. Er zijn dit keer meer deelnemers dan ooit. Ongeveer twintig organisaties en een veelvoud aan bedrijven openen hun deu- ren, etalages en poorten. Op 26 oktober voert Theaterproductiehuis Zeelandia ‘De Uitvreter’ op, is het Zeeuws Museum open en kunnen bezoekers moonwalken, knut- selen, naar de maan kijken met telescopen en vanzelfsprekend eten en drinken in het donker. De Nacht van de Nacht, een lande- lijk initiatief van de Milieufederatie, wordt zonder subsidie georganiseerd. Meer: www.nachtvandenachtmiddelburg.nl. Nacht van de Nacht groter dan ooit MIDDELBURG - De fietstijden in de bin- nenstad van Middelburg zijn vorige week veranderd. Fietsers mogen nu alleen tus- sen 18.00 uur en 11.00 uur rijden in het zogenaamde kernwinkelgebied. Dat geldt ook tijdens de koopavonden. De nieuwe tijden zijn er gekomen naar aanleiding van het project Bike Friendly Cities. Mid- delburg wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden en denkt met de nieuwe tijden meer duidelijkheid te schep- pen voor fietsers ‘zonder het karakter van het gebied als voetgangerszone aan te tas- ten’. Bestemmingsverkeer kan sinds vorige week alleen nog terecht tussen 6.00 uur en 11.00 uur. Fietstijden centrum zijn aangepast MIDDELBURG - In de gemeenten Vlis- singen en Middelburg is vorige week een zwemvaardigheidscampagne van start ge- gaan. Ze organiseren deze met Optisport. Met de campagne willen ze het belang van een A- en een B-zwemdiploma benadruk- ken. Ze richten zich dan ook op kinderen uit de groepen twee tot en met vier en hun ouders. De Vlissingse wethouder Marin de Zwarte gaf woensdag het startsein in het Vrijburgbad. Alle scholen is gevraagd ‘zwemvaardigheid’ klassikaal te behan- delen. Ze hebben een informatiemap en een promotiefilm (met Marleen Velduis) ontvangen. Aanleiding van de campagne is het afschaffen van het schoolzwemmen. Zwemvaardigheid centraal in campagne MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland (PvZ) heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het nog te bouwen ziekenhuis op de Mortiere in Mid- delburg. Volgens de partij ligt er een ‘nega- tief wateradvies’ van het waterschap. Ze zegt dat het tegen landelijk beleid ingaat als een ziekenhuis onder zeeniveau wordt gebouwd. Het overstromingsgevaar zou voor te grote risico’s zorgen. Ook heeft de partij vernomen dat er een rioleringspers- leiding ligt in een weke ondergrond. dat zorgt voor ‘aanzienlijke meerkosten’. De PvZ vraagt of het college dit weet, hoeveel duurder het eventueel wordt en waarom toch voor de Mortiere wordt gekozen. Vraagtekens PvZ over ziekenhuis Mortiere MIDDELBURG - Astronaut André Kuipers komt zaterdag 7 december naar Volksster- renwacht Philippus Lansbergen in Middel- burg. De organisatie noemt het ‘een abso- luut hoogtepunt’ van een toch al succesvol jaar. Zo kwam er in juli en augustus een recordaantal bezoekers naar de Zeeuwse Zonnige Zomeravonden. Drukste avond was op 16 augustus toen er 200 kinderen en ouders in het gebouw en tuin aan de Herengracht waren. Dit najaar organiseert de sterrenwacht nog de Wetenmaand in oktober, doet ze mee aan de Nacht van de Nacht en komt er in samenwerking met de Universiteit van Gent een nieuw kijker- bouwproject. Meer: www.lansbergen.net. André Kuipers komt naar sterrenwacht SCHOUWBURG IN MIDDELBURG WORDT GERENOVEERD NA RUIM TIEN JAAR IS BOUW ZEEDUINSE POORT BEGONNEN MIDDELBURG - Koningin Maxima heeft vorige week dinsdag een verrassingsbe- zoek aan Middelburg gebracht. Zij was op bezoek bij Stichting Manteling, de organisatie die in de wedstrijd van het Oranje Fonds in het kader van troonswis- seling een Kroonappel won. Maxima sprak in het gebouw van Porthos in Middelburg met vrijwilligers van de stichting, in het bij- zijn van onder meer burgemeester Harald Bergmann van Middelburg en commissaris van de Koning Han Polman. Ook kreeg ze een korte presentatie over de organisatie. ‘Maxima toonde zich zeer geïnteresseerd en complimenteerde de vrijwilligers’, al- dus medewerkers van de Manteling. Maxima op bezoek bij de Manteling MIDDELBURG - De UIT! Cultuurmarkt Zeeland zorgde zaterdag voor mooie plaatjes op de Markt in Middelburg. Deze dag was een mix van informatie en entertainment, georganiseerd door de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. Culturele organisaties en verenigingen presenteer- den zichzelf en hun programma voor het komend seizoen. FOTO ANNET EEKMAN DOOR EUGÈNE DE KOK De ontwikkeling van de nieuwe website komt voort uit de wens van de gemeente Veere om de dienstverlening te verbe- teren. “We blijven investeren in onze digitale dienstverlening”, zei wethouder René Molenaar toen hij zijn plannen voor een betere dienstverlening eind vorig jaar presenteerde. “Ook op dat vlak zijn de tijden veranderd. Daarom krijgen we een nieuwe website, waarop we duidelijk re- kening houden met wat de burgers nodig hebben.” De gemeente wil dan ook dat er specifieke aandacht is voor het zoeken en de digitale dienstverlening. Dat laatste neemt een vlucht. In 2010 kende Veere nog 165 digitale transacties, vorig jaar waren dat er meer dan 700. De digitale producten moeten dan ook makkelijk te vinden zijn op de nieuwe site. ‘Dat geldt ook voor de documenten rond de ver- gaderingen van raad en commissies’, schrijft het college van burgemeester en wethouders. ‘Een betere opzet zorgt voor een betere vindbaarheid … De toptaken komen prominent in beeld’. Responsive design De website krijgt een zogenoemd ‘res- ponsive design’ wat wil zeggen dat de site zich automatisch aanpast aan de af- metingen van schermen van pc’s, laptops, tablets en smartphones, zonder dat het gevolgen heeft voor de leesbaarheid en bruikbaarheid. Als de gemeenteraad instemt met de in- vestering van 50.000 euro, die komt uit de reserve collegeprogramma, begint de bouw van de site. In maart 2014 moet hij worden gelanceerd. Een projectgroep van de gemeente houdt een vinger aan de pols bij de ontwikkeling en peilt daarvoor reacties van gemeenteraadsleden en inwoners. De gemeente hoopt dat inwo- ners deel willen nemen aan de klankbord- groep. Deze maand doet een student van de Hogeschool Zeeland onderzoek naar het gebruik van de huidige website. De uitkomst daarvan wil de gemeente ge- bruiken voor de nieuwe site. Veere investeert in nieuwe website ‘De toptaken komen prominent in beeld’ DOMBURG - Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Veere wil 50.000 euro investeren in een nieuwe website, die in maart 2014 online moet zijn. HEINKENSZAND - Dahliakweker Frans Sturm houdt zaterdag en zondag open dagen in zijn dahliatuin in Heinkenszand. Beide dagen is de tuin, waarin tussen de 40 en 50 door hemzelf gekweekte soor- ten bloeien, geopend tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro, maar meer is zeer welkom. De opbrengst is bestemd voor stichting Kika. “We zaten dit voorjaar in een restaurant wat te eten en zagen een kindje met haar been in het gips. Mijn vrouw vroeg of ze het had ge- broken, maar ze vertelde dat ze botkanker had. Dan schrik je. Op dat moment hebben we besloten ons dit jaar voor Kika in te zet- ten.” Meer: www.zeelanddahlia.nl. Open dagen voor Kika in dahliatuin Sturm Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333 100 m 2 showroom Geen aanbetaling

description

 

Transcript of Dmb 20130911

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE11 SEPTEMBER 2013WEEK 37

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  www.internetbode.nlvoor het (gratis)

  aanleveren van al uw nieuws

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  ...VOOR

  HET LAATSTE

  ACTUELE LOKALE

  NIEUWS...

  MIDDELBURG - De gemeente Middelburg zegt dat het niet mogelijk is de sportvel-den te beregenen. Door de droogte van de laatste tijd zijn sommige velden nauwelijks bespeelbaar. Het hoge zoutgehalte in het oppervlaktewater maakt irrigatie echter vrijwel onmogelijk. Het water uit de sloten is net als grondwater te zout. Water uit de kraan zou een optie kunnen zijn, maar dat is praktisch niet te organiseren voor de gemeente. Water aanvoeren via tank-wagens is een derde mogelijkheid, maar dat is veel te duur. De kosten zijn tussen de 10.000 euro en 15.000 euro voor n beregeningsbeurt van vijf van de veertien sportvelden in Middelburg.

  Gemeente beregent sportvelden niet

  MIDDELBURG - De Nacht van de Nacht (N8vdN8) in Middelburg vindt plaats op zaterdag 26 oktober. Het thema is maan. Er zijn dit keer meer deelnemers dan ooit. Ongeveer twintig organisaties en een veelvoud aan bedrijven openen hun deu-ren, etalages en poorten. Op 26 oktober voert Theaterproductiehuis Zeelandia De Uitvreter op, is het Zeeuws Museum open en kunnen bezoekers moonwalken, knut-selen, naar de maan kijken met telescopen en vanzelfsprekend eten en drinken in het donker. De Nacht van de Nacht, een lande-lijk initiatief van de Milieufederatie, wordt zonder subsidie georganiseerd. Meer: www.nachtvandenachtmiddelburg.nl.

  Nacht van de Nacht groter dan ooit

  MIDDELBURG - De etstijden in de bin-nenstad van Middelburg zijn vorige week veranderd. Fietsers mogen nu alleen tus-sen 18.00 uur en 11.00 uur rijden in het zogenaamde kernwinkelgebied. Dat geldt ook tijdens de koopavonden. De nieuwe tijden zijn er gekomen naar aanleiding van het project Bike Friendly Cities. Mid-delburg wil de meest etsvriendelijke stad van Nederland worden en denkt met de nieuwe tijden meer duidelijkheid te schep-pen voor etsers zonder het karakter van het gebied als voetgangerszone aan te tas-ten. Bestemmingsverkeer kan sinds vorige week alleen nog terecht tussen 6.00 uur en 11.00 uur.

  Fietstijden centrum zijn aangepast

  MIDDELBURG - In de gemeenten Vlis-singen en Middelburg is vorige week een zwemvaardigheidscampagne van start ge-gaan. Ze organiseren deze met Optisport. Met de campagne willen ze het belang van een A- en een B-zwemdiploma benadruk-ken. Ze richten zich dan ook op kinderen uit de groepen twee tot en met vier en hun ouders. De Vlissingse wethouder Marin de Zwarte gaf woensdag het startsein in het Vrijburgbad. Alle scholen is gevraagd zwemvaardigheid klassikaal te behan-delen. Ze hebben een informatiemap en een promotie lm (met Marleen Velduis) ontvangen. Aanleiding van de campagne is het afschaffen van het schoolzwemmen.

  Zwemvaardigheid centraal in campagne

  MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland (PvZ) heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het nog te bouwen ziekenhuis op de Mortiere in Mid-delburg. Volgens de partij ligt er een nega-tief wateradvies van het waterschap. Ze zegt dat het tegen landelijk beleid ingaat als een ziekenhuis onder zeeniveau wordt gebouwd. Het overstromingsgevaar zou voor te grote risicos zorgen. Ook heeft de partij vernomen dat er een rioleringspers-leiding ligt in een weke ondergrond. dat zorgt voor aanzienlijke meerkosten. De PvZ vraagt of het college dit weet, hoeveel duurder het eventueel wordt en waarom toch voor de Mortiere wordt gekozen.

  Vraagtekens PvZ over ziekenhuis Mortiere

  MIDDELBURG - Astronaut Andr Kuipers komt zaterdag 7 december naar Volksster-renwacht Philippus Lansbergen in Middel-burg. De organisatie noemt het een abso-luut hoogtepunt van een toch al succesvol jaar. Zo kwam er in juli en augustus een recordaantal bezoekers naar de Zeeuwse Zonnige Zomeravonden. Drukste avond was op 16 augustus toen er 200 kinderen en ouders in het gebouw en tuin aan de Herengracht waren. Dit najaar organiseert de sterrenwacht nog de Wetenmaand in oktober, doet ze mee aan de Nacht van de Nacht en komt er in samenwerking met de Universiteit van Gent een nieuw kijker-bouwproject. Meer: www.lansbergen.net.

  Andr Kuipers komt naar sterrenwacht

  SCHOUWBURG IN MIDDELBURG WORDT

  GERENOVEERD

  NA RUIM TIEN JAAR IS BOUW ZEEDUINSE POORT BEGONNEN

  MIDDELBURG - Koningin Maxima heeft vorige week dinsdag een verrassingsbe-zoek aan Middelburg gebracht. Zij was op bezoek bij Stichting Manteling, de organisatie die in de wedstrijd van het Oranje Fonds in het kader van troonswis-seling een Kroonappel won. Maxima sprak in het gebouw van Porthos in Middelburg met vrijwilligers van de stichting, in het bij-zijn van onder meer burgemeester Harald Bergmann van Middelburg en commissaris van de Koning Han Polman. Ook kreeg ze een korte presentatie over de organisatie. Maxima toonde zich zeer genteresseerd en complimenteerde de vrijwilligers, al-dus medewerkers van de Manteling.

  Maxima op bezoek bij de Manteling

  MIDDELBURG - De UIT! Cultuurmarkt Zeeland zorgde zaterdag voor mooie plaatjes op de Markt in Middelburg. Deze dag was een mix van informatie en entertainment, georganiseerd door de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. Culturele organisaties en verenigingen presenteer-den zichzelf en hun programma voor het komend seizoen. FOTO ANNET EEKMAN

  DOOR EUGNE DE KOK

  De ontwikkeling van de nieuwe website komt voort uit de wens van de gemeente Veere om de dienstverlening te verbe-teren. We blijven investeren in onze digitale dienstverlening, zei wethouder Ren Molenaar toen hij zijn plannen voor een betere dienstverlening eind vorig jaar presenteerde. Ook op dat vlak zijn de tijden veranderd. Daarom krijgen we een nieuwe website, waarop we duidelijk re-kening houden met wat de burgers nodig hebben. De gemeente wil dan ook dat er speci eke aandacht is voor het zoeken en de digitale dienstverlening. Dat laatste neemt een vlucht. In 2010 kende Veere

  nog 165 digitale transacties, vorig jaar waren dat er meer dan 700. De digitale producten moeten dan ook makkelijk te vinden zijn op de nieuwe site. Dat geldt ook voor de documenten rond de ver-gaderingen van raad en commissies, schrijft het college van burgemeester en wethouders. Een betere opzet zorgt voor een betere vindbaarheid De toptaken komen prominent in beeld.

  Responsive designDe website krijgt een zogenoemd res-ponsive design wat wil zeggen dat de site zich automatisch aanpast aan de af-metingen van schermen van pcs, laptops, tablets en smartphones, zonder dat het

  gevolgen heeft voor de leesbaarheid en bruikbaarheid. Als de gemeenteraad instemt met de in-vestering van 50.000 euro, die komt uit de reserve collegeprogramma, begint de bouw van de site. In maart 2014 moet hij worden gelanceerd. Een projectgroep van de gemeente houdt een vinger aan de pols bij de ontwikkeling en peilt daarvoor reacties van gemeenteraadsleden en inwoners. De gemeente hoopt dat inwo-ners deel willen nemen aan de klankbord-groep. Deze maand doet een student van de Hogeschool Zeeland onderzoek naar het gebruik van de huidige website. De uitkomst daarvan wil de gemeente ge-bruiken voor de nieuwe site.

  Veere investeert in nieuwe websiteDe toptaken komen prominent in beeld

  DOMBURG - Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Veere wil 50.000 euro investeren in een nieuwe website, die in maart 2014 online moet zijn.

  HEINKENSZAND - Dahliakweker Frans Sturm houdt zaterdag en zondag open dagen in zijn dahliatuin in Heinkenszand. Beide dagen is de tuin, waarin tussen de 40 en 50 door hemzelf gekweekte soor-ten bloeien, geopend tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro, maar meer is zeer welkom. De opbrengst is bestemd voor stichting Kika. We zaten dit voorjaar in een restaurant wat te eten en zagen een kindje met haar been in het gips. Mijn vrouw vroeg of ze het had ge-broken, maar ze vertelde dat ze botkanker had. Dan schrik je. Op dat moment hebben we besloten ons dit jaar voor Kika in te zet-ten. Meer: www.zeelanddahlia.nl.

  Open dagen voor Kika in dahliatuin Sturm

  Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering

  Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333

  100 m2 showroom

  Geen aanbetaling

 • Verrast je met boek, hobby en cadeau

  BoekenVoordeel JE VINDT ONS O.A. IN: MIDDELBURG LANGE DELFT 33VLISSINGEN WALSTRAAT 84

  OF KIJK OP WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

  dvd toppersgrote sortering

  9.99ELDERS 14.99

  bij ons

  PRIJSDOORBRAAK

  LEEGVERKOOP TOPPERSKOM LANGS IN 1 VAN ONZE 116 WINKELS OF GA NAAR WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

  kerst hobby

  Onze collectie bevat o.a. diverse papierblokken, stempelsets, lint, strikjes, knoopjes en nog veel meer mooie decoratiematerialen in de kleurstellingen groen/zilver en rood/goud.

  5.999.99

  8.5016.99

  Luxe bewaarkoffers met boek en diverse handige en leuke accessoires. Ook verkrijgbaar: Italiaans, Tapas, Chocolade, Heerlijke taartjes en High-Tea.

  LUXE KOFFERS HOLLAND BAKT

  GROOT ASSORTIMENT DIVERSE PUZZELBOEKEN

  Of u nu iets speciaals wilt bakken voor een kinderfeestje, of iets eenvoudigs voor bij de kof e of thee, in deze uitgebreide collectie vindt u altijd het perfecte recept. 299 paginas 6.99

  ELDERS 19.99bij ons

  PRIJSDOORBRAAK

  p/st

  2+1gratis

  200.000 DVDS 1+1 GRATIS VOOR WEGGEEFPRIJZEN

  2.99bij ons

  A4 FORMAAT288 PAG.

  Degelijk maatwerk

  Alle kleuren en stijlen

  Hollandse prijzen

  Betaa lbaremaatwerkkeukens!INTRO ACTIEPRIJS

  7.440,-

  INTRO ACTIEPRIJS

  7.390,- TER INTRODUCTIE; kokend-water-kraan van Quooker kado!

  wij onze nieuwe Residenticmaatwerkkeukens!Geen massaproductie, maar verfijnd en degelijk maatwerk.

  Al uw specifieke kleur- enmaatwensen kunnen wijverwezenlijken met dit uniekekeukenmerk.

  Residentic is een degelijk Hollandsproduct met nuchtere prijzen!

  In onze showrooms; + volop acties! + grabbelton!+ kookworkshops bij Ardi 6,7 en 13,14 Sept. + gratis lunch of diner! + gratis klompen!

  Meer creatieve oplossingen door kasten op maat gemaakt!

  NIEUW!

  COMPLEET

  3850,-incl. vaatwasser!

  COMPLEET

  5950,-incl. vaatwasser!

  Geen fratsen

  Uitgekiend

  6ANAF

  Uitgekiend tot op de uro!

  LUXE COMBI OVENVerkoopprijs: 1069

  NU

  590,-

  VAATWASSERVerkoopprijs: 949

  NU

  490,-

  Volop apparatuur acties, o.a.:

  GRATIS: 1UOOKER TWV - Bij aankoop van Residentic keuken + (maat)werkblad.

  NU

  GRATIS

  D O N D E R D A G

  29AUGUSTUSTOT 17:30 U

  V R I J D A G

  30AUGUSTUS

  Z AT E R D A G

  31AUGUSTUSTOT 17:00 U

  W O E N S D A G

  4SEPTEMBER

  TOT 17:30 U

  D O N D E R D A G

  5SEPTEMBER

  V R I J D A G

  6SEPTEMBER

  Z AT E R D A G

  7SEPTEMBER

  TOT 17:00 U

  W O E N S D A G

  11SEPTEMBER

  TOT 17:30 U

  D O N D E R D A G

  12SEPTEMBER

  V R I J D A G

  13SEPTEMBER

  Z AT E R D A G

  14SEPTEMBER

  TOT 17:00 U

  ARDI - KOOKWORKSHOP

  ARDI - KOOKWORKSHOP

  KOOPAVOND KOOPAVONDARDI - KOOKWORKSHOP

  ARDI - KOOKWORKSHOP

  KOOPAVOND KOOPAVOND

  1001 KLEUREN MAATWERK

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  U kunt uw advertentie opgeven via de button

  Advertentie aanleveren

  Redactie kunt uaanleveren via de buttonRedactie aanleveren

  Volg ons op Twitter: @M_burgseBode. @VlissingseBode.

  DOOR EUGNE DE KOK

  Wethouder Jaap Melse van de gemeente

  Veere knikte instemmend. Ook hij zei blij te zijn dat de bouw is begonnen. In Oost-kapelle is tien jaar geen bouwgrond uitge-

  geven. Dan mag je best spreken van een historisch moment. Het plan voor de Zeeduinse Poort heeft

  meer dan tien jaar op de tekentafel ge-legen. Na een uitspraak van de Raad van State in december 2010, waarin alle bezwaren tegen de wijk werden afgewe-zen, was de weg vrij om te starten met de bouw. Toen volgden er echter nog ink wat gesprekken tussen de gemeente Veere en Bouwfonds en Heijmans, die in dit project samenwerken onder de noemer Park Duin-weg. Melse en Timon van der Horst van Bouwfonds maakten er woensdag geen geheim van dat die onderhandelingen af en toe moeizaam verliepen. Na zo veel jaar was de ziel uit het project, maar door stug met elkaar door te gaan, zijn we uit-eindelijk op dit punt beland, aldus Melse. De aanleg was voor ons altijd de stip op de horizon. Als gemeente zijn we overtuigd gebleven van de potentie van dit gebied. En ook wij zijn tevreden over het resul-taat.In de afspraken staat onder meer dat Park Duinweg zorgt voor alle infrastructuur in het gebied. De aanleg van de randweg, waardoor toeristen niet meer door de kern hoeven als ze naar de vakantieparken en het strand willen, is inmiddels begonnen. De gemeente heeft tien kavels langs de randweg aangekocht. Daarmee hebben we de ontwikkelaars geholpen, lachte Melse woensdag. Park Duinweg ontwik-kelt het middengebied. In totaal moeten daar 55 woningen komen. Voor de eerste fase staan er achttien gepland. En daar-van zijn er al vijftien verkocht of er is een

  optie op genomen, zei Van der Horst. Ook de op het oog minder aantrekkelijke perce-len van de gemeente lopen goed.

  Van de tien zijn er al zes toegewezen, aldus Melse, die toevoegde dat alle ko-pers uit Oostkapelle komen. En nu we eenmaal zijn begonnen, gaan meer men-sen er in geloven. De rest komt ook. We mogen daar ook best een paar jaren over doen. Natuurlijk heeft Veere last van de crisis, maar blijkbaar in mindere mate dan andere gemeenten.

  InvesteringDe goede start van de verkoop was voor Park Duinweg belangrijk. Mensen hebben vertrouwen in deze plek, tussen een bos-gebied en het strand. In dit tijdsgewricht is zoiets goed nieuws. En laten we eerlijk zijn, zei Van der Horst in zijn toespraak op de bouwplaats. Als we geen goede start hadden gekend, zou het niet makkelijk zijn geweest een investering voor de aanleg van de weg los te krijgen.Verwacht wordt dat na de zomer volgend jaar de eerste mensen hun huis in de Zee-duinse Poort betrekken, zowel op de kavels van de gemeente als in het middengebied. Meer informatie over de wijk is te vinden op www.zeeduinsepoort.nl.

  Door stug door te gaan, kwam de ziel terug in dit projectKavels in de Zeeduinse Poort , aan rand Oostkapel le , z i jn in t rek

  Wethouder Jaap Melse van de gemeente Veere tilt met een graafmachine de vlag van het bordje met Zeeduinse Poort af. Timon van der Horst van Bouwfonds steekt zijn duimen omhoog. FOTO EUGNE DE KOK

  OOSTKAPELLE - Jaren is er over de Zeeduinse Poort in Oostkapelle gesproken en gesteggeld. Hadden we het vijf jaar eerder moeten doen? Ja, zei Timon van der Horst van Bouwfonds woensdag voor de ofcile start van het bouwproject, maar uiteindelijk zijn we allemaal heel tevreden over het resultaat.

  Een stip opde horizon

  DOOR EUGNE DE KOK

  Of nieuwe bezuinigingen ook gevolgen hebben voor de nieuwe schouwburg en welke dat zouden zijn, laat wethouder Saskia Szaranski in het midden. Wij hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar verbouw of nieuwbouw van de schouwburg. Dat is klaar. Nu is de raad aan zet. Toen we hiermee begonnen wa-ren de bezuinigingen nog niet zo concreet als nu. Het is mijn taak als wethouder de gemeenteraad daar op te wijzen.Door het onderzoek is een nieuw theater denitief van de baan. Al durf ik in dit dossier niets met zekerheid te zeggen, lacht Szaranski. De 20 miljoen euro die dat zou kosten, is veel hoger dan het be-schikbare budget van 13,8 miljoen euro. Een verbouwing, waardoor het theater weer 25 tot 30 jaar mee kan, kost in totaal 13 miljoen euro. Daarvoor kan de schouwburg volledig worden gerenoveerd. Het huidige gebouw blijft staan, maar het ondergaat wel een metamorfose, zowel van buiten als bin-nen. Het zitcomfort neemt toe en de indeling van het gebouw is meer op de toekomst gericht, schrijft het college van burgemeester en wethouders in het raads-voorstel. Zo komt er een vide, worden de trappen en liften verplaatst en komt er een doorkijk vanuit de bovenste foyer naar het

  bolwerk. Verder gaat de zaal zelf op de schop. De afstand tussen de 556 stoelen wordt tien centimeter groter, waardoor de zaal twee meter langer wordt. Ook aan de buitenkant moet de schouwburg straks niet meer te vergelijken zijn met het huidi-ge gebouw. De gevels en de ingang krijgen een compleet ander aanzien. Het parkeren blijft moeilijk bij het Molen-water. Vanwege het beperkte budget moet het sowieso op het maaiveld. Een garage is onbetaalbaar. De vereniging Stadspark Molenwater wil koste wat kost dat het huidige park blijft bestaan. Daardoor kan de capaciteit slechts in beperkte mate worden uitgebreid, tegen de wil van ei-genaar Frans Lievens in die denkt dat het geringe aantal plaatsen een obstakel is voor bezoekers. Het college denkt echter maximaal 32 extra plekken tegenover de schouwburg te kunnen creren en drie ex-tra plaatsen op het Molenwater. Bij elkaar komen er dan 98 parkeerplaatsen in de di-recte omgeving van het theater.

  Adequaat In het raadsvoorstel schrijft het college dat het niet ondenkbaar is dat met een brede-re orintatie op de beschikbare podia op de investering voor een adequate schouw-burgvoorziening nog een extra bezuiniging kan worden gerealiseerd. Hoewel Sza-ranski zich er niet over uitlaat, lijkt Studio

  A58 daarmee ook weer in beeld te komen. Uitgangspunt bij zon nieuwe bezuiniging moet echter altijd de instandhouding van het culturele proel van Middelburg zijn. Studio A58 op het ZEP, die door de gemeen-teraad bewust niet in het haalbaarheidson-derzoek is betrokken, is net als de schouw-burg aan het Molenwater eigendom van Lievens. Met hem heeft het college de afspraak gemaakt dat er tijdens de twee jaar durende verbouwing voorstellingen in

  de studio plaatsvinden waarmee aan het culturele proel wordt voldaan. Lievens moet daarvoor wel versneld investeringen doen in het gebouw. Het college heeft daar niet een directe bijdrage voor over, omdat hij er toch geld zou insteken, maar wil wel meedenken over een afschrijvingsvergoe-ding in de schouwburgloze periode. De gesprekken hierover lopen nog. Lievens zegt ook dat hij schade heeft door het be-sluit van de gemeenteraad in november

  vorig jaar om af te zien van een theater in het Molenwaterpark. In 2011 heeft hij na-melijk wel de exploitatie op zich genomen in de veronderstelling dat er een nieuwe schouwburg zou komen. In de verbouwde zaal is volgens hem nu eenmaal minder omzet te genereren. Daarnaast zegt hij dat hij tijdens de verbouwing minder mogelijk-heden heeft om te verhuren. Ook daar zou wat hem betreft een vergoeding tegenover moeten staan.

  Extra bezuinigingen kunnen renovatie schouwburg rakenCollege presenteert resul taten onderzoek: geen nieuwbouw op Molenwater

  De schouwburg wordt gerenoveerd. Nieuwbouw is te duur. FOTO BEELDBANK MIDDELBURG

  MIDDELBURG - De schouwburg aan het Molenwater in Middelburg wordt gerenoveerd. Nieuwbouw is te duur. Het college van burgemeester en wethouders waarschuwt de gemeenteraad zelfs dat een nieuwe bezuini-gingsronde van de landelijke overheid gevolgen kan hebben voor het te renoveren theater.

 • SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 15 SEPT. OOSTERHOUT

  Verhard parkeerterrein van Slotjesveld Slotlaan0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

  2e kraam 10,-

  15 SEPT. HOOGERHEIDE ROMMELMARKT M.F.C. KLOOSTERHOF21 SEPT. YERSEKE CENTRUM HERFSTBRADERIE 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK ROMMELMARKT29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA-VRIJMARKT29 SEPT. ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST ROMMELMARKT

  INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF

  WWW.DEMARKTEN.COM

  ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

  dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

  Zondag 22 en 29 september vanaf 17:00 uurBoulevard Bankert 58, Vlissingen Reserveren: 0118 - 417 350

  Rolstoel vriendelijk, gratis parkeren!

  Locatie: Nieuwe Rijksweg 8

  s-Heer Hendrikskinderen

  tel.: 0113 - 213 642

  www.stoffeerderijbrouwer.nl

  & " !

  &" !"!

  &

  & !

  &!

  &"!$&! ! !"

  !

  Poffertjes,

  pendeldienst en rondritten met antieke koetsen!

  Meubel en Rijtuig Stoffeerderij Brouwer

  Zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur

  &"$&" & !#

  &"! !&"!%&&!

  leer nuSlimmer, sneller, beter

  gebruik maken van desoftware programmas op uw pc.

  In Bergen op Zoom en Goes

  &RPSXWHUFXUVXVtel. 0164 230 209 e-mail: [email protected]

  Kom op D.V. zaterdag 14 september, samen met uw (klein)kinderen, uw eigen Delcorf appels plukken. (neem tas of emmer mee). Delcorf is een heerlijke zomerappel en de eerste appel van de nieuwe oogst! (Kom bij voorkeur op de ets.)

  Wat is er allemaal te doen? - Verkoop van kofe/thee/frisdrank met iets lekkers - Eetgelegenheid: Wafels (voor Woord & Daad),

  broodjes gezond e.d. - Voor de kinderen: trampoline springen, paardje rijden, skelterbaan met BERG toys skelters.

  - Rondrit door de boomgaard met de pluktrein

  - Diverse kraampjes - Winkelen in onze Landwinkel

  U bent welkom van 10.00 - 16.00 uur Toegang gratis

  Landwinkel Weststrate Openingstijden: Sandberglaan 10 Di. t/m vrij. 09.00-17.30 uur 4333 SB Middelburg Za. 09.00 -16.00 uur Tel. 0118-640022 [email protected] www.landwinkelweststrate.nl

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 5

  ColofonKantoor regio ZeelandDamplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661

  HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Middelburgse Bode

  M_burgse Bode

  Redactie Britta Janssen, Eugne de KokCorrespondenten Marielja ten Bruggencate-de Geus, Sjoukje van der ZeeAcquisitie Lennert SteketeeDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  Dus nu zit er ook nog poep in de tot een homp geknede mix van rund-, varkens- en paardenvlees die we schijnen te eten. Ik ben benieuwd of de journalist van Zembla, die de misstanden in de vleesector vorige week aan het licht bracht, nog met een gerust hart twee boterhammetjes met een kroketje bestelt in de Vara-kantine. Ik denk van niet. Toch was de uitzending niet zo schokkend. Mensen die het nieuws volgen, wisten al dat de vleesverwerkingssector niet de meest betrouwbare is. En dat een keurmerk niet altijd betekent wat het zegt te betekenen is ook geen verrassing. Duurzaam hout met een FSC-keurmerk dat vrolijk in oerbossen wordt gekapt, goede doelen met een CBF-keurmerk waarvan de directie het ingezamelde geld het liefste in eigen zak stopt, boeren in ontwikkelingslanden die geen cent meer krijgen als ze kofe verbouwen voor Max Havelaar in plaats van voor een multinational en taxichauffeurs in Utrecht die met een taxikeurmerk rondrijden, maar aan geen enkele voorwaarde voldoen het zijn slechts een paar voorbeelden.

  Nederland houdt van keurmerken. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk het zal wel als ik er een zie. Er zijn er simpelweg te veel. Als er ergens misstanden zijn, is een keurmerk negen van de tien keer de oplossing om die te beindigen. Er komt een kleurrijk logo en een gelikte campagne, maar daarna stopt het vaak. Het zijn daarom panacees, lege hulzen, doekjes voor het bloeden. Misstanden voorkom je door vaak te controleren, maar dat kost geld en niemand heeft zin het daaraan uit te geven. De landelijke overheid voorop. Neem de Voedsel- en Warenautoriteit. Die is de laatste jaren met zo veel miljoenen euros gekort dat werknemers die er 40 jaar werken in die 40 jaar niet eens twee keer hetzelfde bedrijf kunnen bezoeken. Je moet investeren als je geen poep in paardenvlees wilt, maar de dat doet niemand. Ik denk er eerder een andere oplossing komt: een soort keurmerk voor keurmerken. Benieuwd welk itsend logootje ze daarvoor verzinnen.

  Keurmerken

  ColumnEugne de Kok

  DOOR BO VAN SCHEYEN

  Aan het begin van de vergadering werd door de SP gevraagd niet de volledige agenda te behandelen. De partij vond dat niet chique. Voor een aantal agendapun-ten was uitstel echter niet gewenst en die werden dan ook gewoon behandeld. Eerder vorige week was het rapport van de onderzoekscommissie over de bonnetjes-affaire gepresenteerd. Tijdens de raads-vergadering bleef een debat daarover uit. Toch gaf elke partij zijn visie over de gang van zaken. De rode draad was duidelijk: niet alleen het declaratiegedrag is de oorzaak van de cri-sis in het Vlissingse stadhuis, maar er is in het bestuurlijk bestel veel meer aan de hand. Op straat wordt al tijden gerept van de angstcultuur binnen de stadhuismuren, jaloezie en haat en nijd. Tijdens het onder-zoek werden veel van die zaken benoemd. Het was voor de partijen dan ook duidelijk dat de raad de hand in eigen boezem moet steken. Fractievoorzitter Alex Achterhuis van de PSR. Onze partij betreurt de wijze waarop alles is gegaan, maar we kunnen ons zeker vinden in de conclusie in het rap-port. Sem Stroosnijder van de SP: Deze affaire kent alleen maar verliezers. We moeten ons schamen dat het zo uit de hand is ge-lopen. De burger is het gekonkel zat. Uit de media moeten we vernemen dat twee raadsleden hier de dienst uitmaken. Alex Soplantila van GroenLinks: De commissie heeft in korte tijd veel werk verzet. Maar hadden wij als raad niet veel beter toe-zicht moeten houden? Wij vinden dat we de hand zeker ook in eigen boezem moeten steken. Transparantie is een kernwoord. In deze stad gebeurt te veel achter gesloten deuren. Wij zien dat graag anders. Groen-Links liet weten dat verder onderzocht moet worden hoe de verhoudingen liggen binnen het ambtenarenapparaat in relatie tot de informatieverstrekking richting raad

  en college. Volgens Jan Koopman van de PvdA toonde het rapport aan dat Vlissin-gen moest wennen aan declarerende be-stuurders en dat de regels met betrekking tot declareren niet altijd even duidelijk wa-ren of niet altijd juist werden genterpre-teerd. Toch betwijfelen wij of er sprake was van moedwil of opzet. Eerder tijdens deze raadsperiode hebben wij bestuurders verloren op onvoldoende zwaarwegende gronden. Een conclusie mag niet lichtvaar-dig tot stand komen. Wethouder Damen was zwaar onder vuur komen te liggen en de burgemeester heeft onhandig gehan-deld. Onhandiger dan je van een burge-meester mag verwachten. Josephine Elliott van D66 zei het nog steeds te betreuren dat er geen breder on-derzoek heeft plaatsgevonden. Elliott: De problemen binnen de muren van dit huis zijn nog niet opgelost. Het rapport bewijst niet dat de burgemeester onrechtmatig heeft gehandeld, eerder onhandig. D66 diende een motie in waarin werd opgeroe-pen de handelwijze van ex-wethouder Jac-ques Damen justitieel te onderzoeken. De motie werd verworpen. Dit weekend be-sloot de partij echter aangifte tegen hem te doen. Mark Weug van de LPV: Zodra de informatievoorziening tussen college, raad en ambtenaren stokt, niet meer trans-parant is, is er reden tot zorg. Als van de inwoners van de gemeente wordt verlangd dat soberheid wordt betracht mogen wij verwachten dat de bestuurders het goede voorbeeld geven. Wanneer normen en waarden echter zoek raken schaadt dit het gezag van het gemeentebestuur en treedt gezichtsverlies op. Voor ons was de regel-geving duidelijk. We kunnen ons vinden in de aanbevelingen voor dit moment, maar vinden het eigenlijk meer symptoombe-strijding.

  Enorme schadeMarianne Reijnders van de VVD vond dat politieke ambtsdragers een voorbeeld-

  functie vervullen. De handel en wandel van politieke ambtsdragers heeft zijn weerslag op de organisatie. De VVD stel-de zich hardop de vraag hoe zaken zouden zijn gelopen als er andere keuzes waren gemaakt. Integriteit stoelt op het maken van de juiste keuzes, meende de liberale fractievoorzitter. Dat mag je van politieke ambtsdragers verwachten De materi-ele en immaterile schade die Vlissingen met deze affaire oploopt is enorm. Dat betreur ik zeer. Rijnco-Jan Suurmond van het CDA: Het onderzoeksrapport roept ook bij ons te veel vragen op. Uit principe willen wij dat alle gedeclareerde fooien worden terugbetaald. De bestuurlijke toets was bij sommige bonnen volledig verdwenen. Ambtenaren werden tijdens de raadsvergadering van 5 augustus onge-wild partij in de kwestie door de woorden die de burgemeester uitsprak over de af-faire. De volgende dag moesten zij verne-men dat het allemaal de schuld was van de media. Onbegrijpelijk voor ons. Vlissingen heeft behoefte aan samenwerking. Zowel college en raad als ambtenaren moeten n doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van Vlissingen. Coen van Dalen van de ChristenUnie sprak van een zwarte dag voor Vlissingen. En daar hebben we er al een paar van gehad in de afgelopen periode. Ik had dit liever anders gezien. Hoe komt het toch elke keer zo ver?, vroeg hij zich af. Ook be-kritiseerde hij het lekken van informatie richting raadsleden, pers en de straat. Van Dalen wees op het belang van normen en waarden en ethische rechtvaardigheid. Wanneer gaan alle neuzen nu eindelijk eens dezelfde richting op? Ik hoop dat we dit snel achter ons kunnen laten en een nieuwe koers kunnen gaan varen. Het raadsvoorstel met de aanbevelingen werd unaniem aangenomen. Dat betekent dat de gemeentelijke verordening over het declareren door bestuurders moet worden aangepast.

  Raad steekt hand in eigen boezemGemeenteraad Vl issingen schuldbewust in debat over bonnet jesaf faire

  VLISSINGEN - Nadat burgemeester Ren Roep van de gemeente Vlissingen donderdag bekend had gemaakt zijn functie neer te leggen, ging s avonds de raadsvergadering gewoon door. Er hing een sfeer van opluchting, maar ook van schaamte. De raadsleden namen stuk voor stuk de woorden integriteit en vertrouwen in de mond.

  DOOR EUGNE DE KOK

  Met zijn aftreden wachtte Ren Roep de vergadering van donderdagavond over het Bonnetjes Onderzoek BenW Vlissingen, dat vorige week maandag werd gepre-senteerd, niet af. In een korte verklaring zei hij dat afgelopen weken zeer zwaar waren geweest en dat hij dit niet voor mogelijk had gehouden. Hij vertelde niet te stoppen vanwege de bonnetjes of ver-bindend leiderschap, zoals door sommigen is beweerd, iets wat ik overigens graag op een andere manier en eerder had verno-men, maar vanwege de bestuurbaarheid van de stad. Volgens hem moet de gemeente aan de

  slag om alle problemen aan te pakken. In een reactie van Han Polman op het vertrek liet de commissaris van de koning blijken het daarmee eens te zijn. Vlissingen staat voor grote vraagstukken en bestuurlijke opgaven. Hij is daarom in gesprek gegaan met de fractievoorzitters en wethouders over de toekomst. Aan de hand daarvan geeft hij een advies over de (tijdelijke) op-volging van Roep aan de minister van Bin-nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In zijn reactie hamerde Polman erop dat de inhoud van de gesprekken binnenskamers moet blijven, omdat ze in vertrouwen worden gevoerd. Polman leek daarmee ook te reageren op de vele lekken in en rondom het gemeentehuis van de laatste

  weken. Hij was niet de enige. Voorzitter Coen van Dalen van de raadscommissie die onderzoek deed naar de bonnetjes, zei bij de presentatie van het rapport zich daaraan te hebben gestoord. Hoewel hij in de commissie met een hele grote hamer hamerde op stilzwijgen kwamen er voor de verschijning toch zaken naar buiten. Als je voor de rechter moet verschijnen, zeggen ze dat je niet schuldig bent voordat je bent veroordeeld. Hier was het helaas anders. Je moet oppassen, want je kunt mensen voor het leven beschadigen. Fractievoorzitter Leen Harpe van Groen-Links in Provinciale Staten mengde zich dit weekeinde via zijn weblog in de discussie over Vlissingen. De gemeenteraad heeft gesproken, maar is zelf niet onbesproken. Het lekte informatie alsof het een emmer zonder bodem was De arena in Vlis-singen blijft niet beperkt tot de raadzaal, schreef hij en koppelde het aan de plannen voor bestuurlijke herindeling. Wie wil er nu samen met Vlissingen?

  Stad staat voor grote vraagstukkenHan Polman bepaal t aan de hand van gesprekken vervolg in bonnet jesaf faire

  Ren Roep maakt bekend dat hij opstapt als burgemeester van de gemeente Vlissingen. FOTO EUGNE DE KOK

  VLISSINGEN - Ren Roep is niet langer burgemeester van de gemeente Vlissingen. Hij maakte donderdag zijn af-treden bekend, omdat hij bang zei te zijn dat de bestuurbaarheid van de stad in gevaar zou komen als hij aan was gebleven. Commissaris van de koning Han Polman bepaalt aan de hand van gesprekken met de fractievoorzitters en wethouders wat er nu moet gebeuren.

 • PAGINA 6

  Aanmelden kan via [email protected] of 0118-462205.

  VEERE - Op dinsdag 17 september om 19.30 uur wordt er in het uitvaartcentrum H. Jobse aan de Sandenburghlaan te Veere een informatie bijeenkomst gehou-den. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema De regeling van de uitvaart centraal.

  Zo zal er worden stilgestaan bij onderwerpen als: wat moet er geregeld worden, wat doen wij als onderneming voor u, wat zijn de mogelijkheden, wat mag en kan u zelf doen, wat kunt u met uw huidige polis enzovoort. Ons doel is inzicht te geven in het aan-namegesprek van de uitvaartverzorger. Natuurlijk bent u vrij alle vragen te stellen die u bezighouden over dit onderwerp.Omdat het uitvaartcentrum aan de Sandenburghlaan in Veere beperkte ruimte kent is het noodzakelijk u vooraf aan te melden. Dit kan via de e-mail: [email protected] of telefonisch via 0118-462205. Wij hopen u dan te mogen ontmoeten.Als u door omstandigheden niet kunnen komen maar toch informatie wenst te ontvan-gen? Bel of mail gerust. U ontvangt dan ons informatiepakket.

  De uitvaart van nuUitvaartverzorging H. Jobse belegt thema-avond

  KORT BEDRIJVIG

  MIDDELBURG - Zaterdag 14 septem-ber van 11.00 tot 16.00 uur: open dag in rechtbank Middelburg (Kousteense-dijk 2).

  Vraagt u zich wel eens af hoe een rechter tot zijn oordeel komt? Kom dan in het Open Monumentenweekend op 14 september naar de open dagen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg. Er zijn allerlei activiteiten. Zo kunt u onder meer een strafzitting of

  een Meet the Judge bijeenkomst bijwo-nen, een kijkje nemen in het cellencom-plex of eens plaatsnemen in een boe-venbusje. Ook is er een informatiemarkt met onder meer stands van de Orde van Advocaten, Juridisch Loket, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp. Kinderen kunnen op de foto in een heuse toga. Meer informatie vindt u op www.weekvanderechtspraak.nl of www.openmonumentendag.nl

  Open Dag rechtbank Zeeland-West-Brabant

  ZOUTELANDE - Gemiddeld zon 180 atleten vanuit heel de provincie heb-ben de afgelopen woensdagavonden meegetraind met de Kustmarathon groeps parcourstrainingen.

  Zaterdag 14 september om 10 uur start vanaf het parkeerterrein bij de voetbalvel-den in Zoutelande de langste in de serie trainingslopen onder leiding van AV56 trainer Jan de Wilde. De nish van deze training zal uiteraard op de ofcie nish-streep van de Kustmarathon Zeeland zijn in de Langstraat in Zoutelande. Daar zul-

  len alle deelnemers aan deze training bin-nen gehaald worden met versgemaakte boullion. Inmiddels al weer over de helft van de hele trainingsreeks en met 5 ok-tober, d dag waarop de 11e editie van de Kustmarathon Zeeland word gelopen al aardig dichtbij. Word zaterdag vanuit Zou-telande de langste duurlooptraining van 34 kilometer gelopen. Er word in diverse tempogroepen eerst richting Westkapelle, Domburg, de Mantelinge en een stukje strand bij Oostkapelle gelopen. Daar zal worden gekeerd om vervolgens over het Kustmarathon parcours terug te lopen

  naar Zoutelande. Vanaf ongeveer 12.00 uur verwachten we de snelste lopersgroep al weer terug op de nishstreep. Er word in verschillende snelheidsgroepen met als motto Samen uit-Samen thuis getraind. Iedereen die wil en in training is voor de kustmarathon kan zonder kosten aanslui-ten bij deze groepstraining. Voor aanvang van de duurloop is er de mogelijkheid sportdrank- en voeding af te geven. Die kan dan weer worden opgepikt bij de door Deltasport bemande verzorgingspost bij Oostkapelle. Ook zal er een verzorgings-post zijn bij het vuurtorentje aan de dijk bij Westkapelle verzorgd door AV56. Bij de nish is de verzorging in handen van Dy-namica samen met Lein Lievense van de Stichting Kustmarathon Zeeland.Na deze zaterdagtraining resten nog slechts twee woensdagavond trainingen. Op 18 september vanuit Oostkapelle een 2.40 uur duurloop. En op 25 september vanuit Zoutelande een 2 uur training waar nog n keer als training de befaamde duinhellingen van het Kustmarathon par-cours voor Zoutelande bedwongen wor-den. Deze laatste twee avondtrainingen starten om 18.00 uur. Iedereen die dat wil kan zonder kosten meetrainen. Zie de uitgebreide informatie over de trainingen op www.kustmarathonzeeland.nl. De trainingen onderleiding van AV56 atletiek-trainer Jan de Wilde zijn onder de vlag van de Kustmarathon Zeeland in goede samen-werking met de atletiekverenigingen Del-tasport Zierikzee, Dynamica Middelburg en AV56 Goes georganiseerd.

  Langste parcourstraining Kustmarathon Zeeland

  Kustmarathon Zeeland groepsparcourstrainingen onder leiding van AV56 trainer Jan de Wilde worden zeer gewaardeerd blijkt uit de vele deelnemers die wekelijks komen meetrainen.

  WESTKAPELLE - Woensdag 18 sep-tember organiseert korfbalvereniging Stormvogels weer haar jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi.

  Het toernooi vindt plaats op sportpark de

  Prelaat in Westkapelle en begint om 13.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Het is een toernooi voor de groepen 3,4,5 en 6 van de basisschool. U bent van harte wel-kom om een kijkje te komen nemen op het veld!

  SchoolkorfbaltoernooiStormvogels

  MIDDELBURG - Afgelopen zondag reed de Rabojeugd een omnium in Breda.

  De renners moesten drie keer aan de bak voor een tijdrit, puntenkoers en rit in lijn. In categorie 1 startten Firn Arens en Vera de Munnik. Firn eindigde in het algemeen klassement 6e en Vera werd 11e. In cate-gorie 2 reden Maureen Arens en Anniek Adriaenssens. Maureen reed ook naar een 6e plaats en Anniek werd 19e. In categorie 3 noteerde Shirin van Anrooij na drie wed-strijden de 5e plaats, Casper Vos de 21e en Twan Schrier de 23e plek. In categorie 4 werd Jurgen Mesu 14e en Flavio Moretti 21e. Zo Mulder werd beloond met een 6e plaats, Daphne Mesu met een 12e en Tristan Timmermans met een 13e plaats in

  categorie 5. In categorie 6 noteerde Pepijn Hillemans de 3e plaats, Jochem Kerckaert de 8e, Jarmo Visser de 22e, Lars Steen-bakker de 27e en Quinty van de Guchte de 30e plaats. In categorie 7 streed Timo de Jong voor de 3e plaats en Nick de Munnik werd 26e. In Herselt (Belgi) sprintte Lars Steenbakker naar een 2e plaats. Hij was met 15 renners weggereden uit een groep van zon 35 deelnemers.

  Ook reden een aantal renners zaterdag in diverse koersen. Zo stonden in Numans-dorp Firn en Maureen Arens, Arjan Poleij en Lars Steenbakker aan het vertrek. In hun eigen categorie werden ze respectie-velijk 7e, 5e, 6e en 33e. In Dommelen reed Quinty van de Guchte een tijdrit van 8,4 km. Zij eindigde op een mooie 15e plaats.

  Diverse podiumplaatsen voor Theo Middelkamp

  Rabojeugd

  MIDDELBURG - Badminton Nederland heeft een program-ma ontwikkeld dat START heet. In geheel Nederland zijn diverse bondsverenigingen van de NBB begonnen met het aanbieden van dit programma. Badmintonvereniging Sinar 75 te Middelburg is n van deze verenigingen.

  Het programma is bedoeld voor beginnende recreanten die in 12 lessen kennis zullen gaan maken met badminton. Na deze lessen kunnen zij lid worden van de vereniging en met de nodige kennis en praktijk deel nemen aan het verenigingsleven.De START actie vindt plaats in de Sporthal De Kruitmolen aan de Kruitmolenlaan 1 te Middelburg. De start datum is maandag 13 september van 19.30-20.45 uur waarop u door onze trainer Adri Hoff ingewijd en een consumptie aangeboden zal worden. De volgende lessen zullen op de zelfde tijd en locatie op 23, 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november en 2 de-

  cember plaatsvinden.Op 8 april zal de laatste les plaats vinden waarna onder het genot van een drankje het START programma gevalueerd zal worden. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 8 personen en er kan door 18 jaar en ouder aan deelgenomen worden. Een eis is wel dat men enigszins goed ter been is en over een goede gezondheid dient te beschikken.De vereniging heeft eventueel een racket voor de deelnemers. Het enige dat u hoeft mee te nemen is sportkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen. U kunt uiteraard in de sporthal douchen.Op onze site www.sinar75.nl kunt het e.e.a. vinden van onze vereniging. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons secretariaat bellen op 0118-635679. Geef u dus snel op vr 13 september om zeker te zijn dat u met de eerste lessencyclus mee kan doen. Indien er te weinig deelnemers zijn behouden wij het recht om het af te gelasten.

  Start met badminton

  MIDDELBURG - Club Jeu de Boules Middelburg (CJBM) nodigt iedereen van harte uit om op zondagmiddag 15 september, aanvang 14.00 uur, gezel-lig mee te komen spelen op hun bui-tenbanen (32) aan de Koudekerkse-weg 139 in Middelburg.

  Als u toevallig in uw vakantie op de cam-ping of op het strand kennis gemaakt hebt met jeu de boulen, dan is dit uw kans om

  dit spel eens in het echt mee te maken. Het maakt niet uit of u een professional of amateur bent. Iedereen is welkom. Club Jeu de Boules Middelburg heeft gast-vrijheid hoog in het vaandel staan. U speelt 3 partijen in wisselende samen-stelling en u kunt er zelfs prijzen mee win-nen. Mocht het slecht weer zijn dan hebben wij een moderne boulehal met bijna 20 bin-nenbanen.

  Rond 17.00 uur kunt u misschien met een heel tevreden gevoel huiswaarts gaan. Bovendien bent u welkom op iedere an-dere zondag vanaf 14.00 uur, maar ook op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur n op donderdagavond vanaf 19.30 uur. Zorgt u er wel voor dat u minimaal een kwartier eerder aanwezig bent.

  Bezoek voor meer informatie onze site: www.cjbm.nl

  Jeu de Boulen voor iedereen

 • Op donderdag 5 september 2013 heeft burgemeester Ren H. Roep zijn functie neergelegd. Hieronder zijn verklaring:

  Dames en heren, De afgelopen weken zijn voor mij, mijn vrouw en kinderen, familie en vrienden zeer zwaar geweest en hebben mij en mijn familie en vrienden zeer diep geraakt. Ik moet eerlijk zeggen: DIT had ik niet voor mogelijk gehouden. De raad hoort de kaders te stellen van het beleid en het beleid te controleren, maar indien er personen in het geding zijn, had dit m.i. ook op een andere manier gekund, waarbij de schade voor de gemeente en de stad wel-licht beperkt had kunnen blijven.

  Uit het rapport over de bonnetjes is niet gebleken dat ik onrechtmatig heb gehandeld, zie het raadsvoor-

  stel en het besluit. Wel dat ik niet altijd even handig heb gehandeld! Het is in ieder geval onvoldoende om mij weg te sturen. Door alle commotie om mijn persoon dreigt de stad/gemeente onbestuurbaar te worden. Raad en college moeten aan de slag om de problemen van deze stad/gemeente aan te pak-ken. Vanwege de bestuurbaarheid van de stad/gemeente, niet van-wege de bonnetjes, of verbindend leiderschap, zoals door sommigen is beweerd overigens had ik dit graag op een andere manier en eer-der vernomen , dus zoals gezegd vanwege de bestuurbaarheid van de stad/gemeente heb ik besloten mijn ambt, burgemeester van Vlis-singen, neer te leggen! Ik bedank alle bestuurders en medewerkers voor de samenwerking en wens iedereen en Vlissingen alle goeds toe!

  VERGADERINGENStadhuis VlissingenAanvang: 19.30 uur

  Commissie RuimteDinsdag 17 september 2013

  Commissie Algemeen bestuurWoensdag 18 september 2013

  CommissieMaatschappelijke ZakenDonderdag 19 september 2013

  Zie voor de agendaswww.vlissingen.nl/gemeenteraad

  Woensdag 11 september 2013 Redactie: afdeling Communicatiepostbus 3000, 4380 GV Vlissingentelefoon: (0118) [email protected]: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

  B L A U W G E R U I T E

  K I E L

  NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

  VLISSINGEN, STAD AAN ZEE

  VERTREK BURGEMEESTER DRS. REN H. ROEP

  TERUG KIEKEIn maart 2014 zit mijn laatste termijn in de politiek er op. Graag kijk ik even terug wat het al die jaren heeft opgeleverd. In 2002 is de Partij Souburg Ritthem opgericht. De partij hebben we opgericht om Souburg Ritthem en Abeele weer op de kaart te krijgen. De dorpen wer-den gezien als wijken van Vlissingen. Het eerste wat we voor elkaar kregen, waren de bankjes langs het kanaal. Die worden nog steeds gebruikt. De inwoners vonden dat er nodig onderhoud

  gepleegd moest worden aan de straten, pleinen en groenvoorziening. De PSR kreeg steun in de raad voor deze voorzieningen en de gemeente ging aan de slag. De Kanaalstraat ging op de schop en de stenen bank op de kop van de Kanaalstraat werd met veel tamtam verplaatst. Met tegenzin van de gemeente. De PSR heeft in de laatste 11 jaar niet stil gezeten, de dorpen zijn mooi geworden.

  Raadslid Geerard Eckhardt, PSRTel. 0118 462903, e-mail [email protected]

  SERVICEBUS Volgende week rijdt de Service-bus van de gemeente Vlissingen weer. Heeft u vragen, klachten of ideen op het gebied van de openbare ruimte? Bezoek dan in uw eigen wijk of dorp de Ser-vicebus. Vanuit de bus onder-nemen wij actie om uw vraag/klacht zo snel mogelijk op te lossen.

  SchemaDe Servicebus rijdt elke even week s ochtends door de gehele gemeente en stopt op vaste plaatsen. De stopplaatsen zijn aangeven met een bord. U kunt het schema vinden op de website.

  www.vlissingen.nl/serviceteam

  BEKENDMAKINGENIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning:Burgemeester en wethouders van Vlis-singen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:1. plaatsen 2 dakkapellen Aagje Deken-

  straat 95 (28-08-2013)2. verbouwen woning Vrijdomweg 74

  (27-08-2013)3. bouwen 3e laag op kantoorunits

  Koningsweg 2 (30-08-2013)4. vervangen kozijnen Vlissingsestraat

  135 (01-09-2013)5. bouwen 3 woningen locatie Jacoba van

  Beierenweg 23a, 23b en 23c (30-08-2013)

  De publicatie van de ingediende aanvra-gen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaar-schriften worden ingediend. Het is moge-lijk dat de tekeningen, waarop de vergun-ning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo)Reguliere procedure:Verleende omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Vlis-singen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:1. splitsen woning Hercules Segherslaan

  35 in 2 wooneenheden (4-9-2013)

  BezwaarBij de hierboven genoemde besluiten kun-nen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen bin-nen zes weken na de tussen haakjes staan-de datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-ders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voor-ziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griferecht verschuldigd.

  Verleende omzettingsvergunnin-gen:In de afgelopen periode zijn de volgende

  vergunningen verleend: 1. omzetten zelfstandige woning tot

  onzelfstandige woonruimte, kamer Badhuisstraat 154 (04-09-2013)

  Inzage Deze besluiten liggen, totdat de hierna aangegeven bezwaartermijn is verstreken, ter inzage in het stadhuis, Paul Kruger-straat 1. De verleende vergunningen met bijbehorende tekeningen kunnen n een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118 - 487339) worden ingezien.

  BezwaarBij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrok-ken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzie-ningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Post-

  bus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griferecht verschuldigd.

  Wet milieubeheerBesluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheerBurgemeester en wethouders van Vlis-singen maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-beheer (Barim) als bedoeld in artikel 8.40 Wet milieubeheer hebben ontvangen:s 'RAlMEDIA0ARTNERS"6VERANDEREN

  inrichting Mercuriusweg 12 te Vlis-singen.

  s "EVORDERING7INDENERGIE.EDERLANDB.V. veranderen inrichting Europaweg Zuid 1X te Ritthem.

  Vlissingen, 11 september 2013 B&W VlissingenPostbus 30004380 GV Vlissingen

  Foto: Ruben Oreel

  RondleidingenOm 10.00 uur start bij het Gemeen-tearchief aan de Hellebardierstraat in Vlissingen een stadsrondleiding, langs diverse monumenten en interessante plekjes. Stichting Scheepsbouwgeschiede-nis Vlissingen organiseert drie rondleidingen met een DAF truck op het Scheldekwartier. De vertrek-tijden zijn om 11.00, 13.30 en 15.30 uur bij het informatiepunt de Ver-bandkamer. U kunt zich inschrij-ven via: e-mail [email protected]. Staatsbosbeheer organiseert om het uur rondleidingen in Fort Ramme-kens over het eeuwenoude fort en de bijzondere restauratie.

  Activiteitens +ERK(ERSTELD!POSTOLISCHE :EN-

  dinggemeente (Walstraat 23): om 13.30 en 14.30 uur treedt op het Zeeuws Byzantijns Koor Sr-tenje.

  s 7ILLEM)))+AZERNE/RANJESTRAAT2): de tentoonstelling Onbe-grensd van schrijver en kunste-naar Wim Hofman.s /NZE,IEVE6ROUWE+ERK 3INGEL

  106): collectie iconen, geschil-derd volgens traditie Russisch orthodox-christelijke kerk.s +ERK /PEN (AVEN /RANJEPLEIN

  2, Oost-Souburg): Jaarmarkt en rommelmarkt. In de kerk is er een tentoonstelling van ama-teurkunst.s 3CHIETSPORTVERENIGING @$E &LES

  laat om 13.30 uur de antieke kanonnen bulderen, rondom het Rondeel.

  De brochure van de monumenten en de activiteiten op Walcheren staat op de gemeentelijke website en is af te halen in de bibliotheek, VVV en het stadhuis in Vlissingen.

  www.vlissingen.nl/monumenten

  14 SEPTEMBER:OPEN MONUMENTENDAG

  En op de acht werknemers in .EDERLANDCOMBINEERTMANTELZORGmet een baan. De helft vindt die combinatie zwaar. Als voor col-legas de werkdag erop zit, begint voor werkende man-telzorgers een tweede baan. Tijd voor jezelf schiet er vaak het eer-ste bij in. Hoe houd je balans tussen zorgen voor een ander en zor-gen voor jezelf?

  In de cursus komen vragen en knelpunten van de deel-nemers aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan wettelijke

  verlofregelingen en communice-ren met de werkgever of collegas. Wilt u samen met andere werkende mantelzorgers kijken hoe u beter met uw situatie kunt omgaan?

  Geef u dan op voor de cursus! De cursus Combine-ren kun je leren duurt 4 avonden en wordt gegeven in Middel-burg. De cursus start op maandagavond 16 sep-tember 2013. Deelname kost 15,00.

  U kunt zich aanmelden bij Mante-ling via tel. 0118-553530 of e-mail [email protected].

  CURSUS VOOR WERKENDE MANTELZORGERS

  Het combinerenvan alle taken

  is eenhele puzzel.

  Gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere doen samen mee aan de Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2013. Dit jaar is het thema Macht en Pracht. Deze dag is het bus- en bootvervoer (fast ferries) in heel Zeeland gratis. De deuren van een groot aantal monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur geopend. Iedereen kan op de Open Monumentendag een kijkje nemen in de opengestelde monumenten.

  GEWIJZIGDEOPENINGSTIJDENBIBLIOTHEEK SOUBURG De Bibliotheek Oost-Souburg is in de maand september op zaterdagen gesloten. Toch kun-nen leden ook buiten openings-tijden gebruikmaken van de bibliotheek. Via de online cata-logus kan men 24 uur per dag titels opzoeken, bestellen en/of verlengen.Kijk voor meer informatie op:

  www.bibliotheekvlissingen.nl

 • DOOR JENINE HOOGLANDER

  We delen samen een hobby: muziek. Dat is onze passie. We zijn nu anderhalf jaar bezig in de huidige samenstelling. Nu is het echt een hobby met ambitie, vertelt Kevin van Gorkom alias Keegan, n van de rappers van de band. Hij vormt met zes andere muzikanten De Hobbyisten. We zijn zeven totaal verschil-lende jongemannen maar doen ieder onze eigen ding binnen de band. Juist doordat deze combinatie zo uniek is, klopt het hele plaatje. Dat is het echte gevoel van het hobbyisme. Dit alles komt samen in onze nieuwe single Wat het doet met mij. Het gaat over muziek en wat het met je doet, wat het doet met ons als band, maar voor-al wat het doet met jou?De muziek van De Hobbyisten is een com-binatie van muziekstijlen. Hiphop is de basis, maar dat wordt gecombineerd met salsa, rock, soul, funk en nog veel meer.

  Hiermee onderscheidt de band zich van an-dere bands. De teksten hebben bovendien een laag gangster-gehalte en zijn daarom geschikt voor het grote publiek.

  De band is daar ook helemaal klaar voor en ondernam een ludieke actie. Elke maandag op dinsdagnacht tussen 1.00 en 4.00 uur wordt er buiten bij de studio van 3FM een microfoon geplaatst. Elke muzikant, band of singer-songwriter kan hier zijn talenten laten horen. Ben je goed genoeg? Dan mag je binnen komen optreden op de 3FM Speelplaats. Begin deze maand zijn we daar naartoe gegaan, in een bus met de hele band en onze spullen. We hadden onze single Wat

  het doet met mij bij. We wisten gewoon dit is goed dus we pakten de kans. Ver-volgens sta je daar buiten bij de studio, midden in de nacht, met n microfoon en de hele band. Je krijgt maar n kans om je te laten horen. Het moest gewoon goed gaan.

  Zie je daaro staanTrots glimlacht Kevin als hij terugdenkt aan de avond. Nadat de 3FM-luisteraars hadden gestemd bepaalde de dj of we ook daadwerkelijk naar binnen mochten. En ja, daar stonden we dan binnen op de fameu-ze speelplaats. Elke band wil daar staan. Het ging supergoed en hebben daarna alleen maar leuke reacties gekregen. We mochten onze tweede single Ik zie je daa-ro staan laten horen, die nog beter was dan het eerste nummer, volgens de dj.Die single wordt later dit jaar uitgebracht. Nog even en dan staan we misschien in de hitlijsten.

  PAGINA 8

  Het is onze passie

  De Hobbyisten willen de stap maken naar het grote publiek

  Vlissingse band brengt nieuwe single ui t : Wat het doet met mij

  De Hobbyisten waren het met hun nieuwe single al te horen op 3FM. FOTO DE HOBBYISTEN

  VLISSINGEN - Laat je meenemen in het gevoel van het echte hobbyisme. Dat is de slogan van de Vlissingse hip-hopband De Hobbyisten. Na een radiostilte van 1,5 jaar is ze terug met hun nieuwe single Wat het doet met mij en wil hiermee het grote publiek bereiken.

  De Zeeuwse burgemeesters roepen alle inwoners op zich aan te melden op www.burgernet.nl. Samen kunnen we Zeeland nog veiliger maken, want hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en vermiste personen worden teruggevonden, laat de gemeente Goes namens alle Zeeuwse gemeenten weten. Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van een in-braak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burger-netactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon

  die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties we met succes kunnen afsluiten. Want samen zien we mr. Op dit mo-ment hebben in Zeeland 13.650 deelnemers zich aangemeld. De bedoeling is dat dit aantal ink toeneemt tijdens de campagne. Heeft u zich nog niet aangemeld? Ga dan naar www.burgernet.nl om u te registreren.

  Burgernet scoort 10% in ZeelandMIDDELBURG - De landelijke campagne Meld je aan voor Burgernet is vorige week van start gegaan. Ook de Zeeuwse gemeenten doen mee.

  MIDDELBURG - Tijdens Monumenten-dag op 14 september is de Doopsge-zinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg van 10 tot 17 uur open.

  De Doopsgezinde gemeente kiest daarbij niet voor Macht en Pracht, het thema van Monumentendag 2013, maar voor een variant die beter bij kerkgebouw en ge-

  meente past n.l. Bescheiden Pracht zon-der Macht... Als illustratie van dit thema zal aandacht besteed worden aan de bij-zondere en kleurrijke glas-in-loodramen uit 1889, waarvan de restauratie onlangs met nancile steun van het Nationale Restau-ratiefonds is voltooid. Om 14.00 uur wordt een presentatie gegeven van deze arbeids-intensieve restauratie. Verder is het prach-

  tige zilveren doopbekken uit ca. 1837 van de hand van de Middelburgse zilversmid M. van de Pol (1825-1838) te bezichtigen. Het Bakker & Timmenga-orgel uit 1890 zal te beluisteren zijn in twee miniconcerten door de organisten van de kerk: Jan Jonker speelt om 11 uur werken uit de Barok, Bert Geleijnse laat om 15 uur componisten uit de negentiende eeuw horen.

  Ramen belicht tijdens MonumentendagDoopsgezinde kerk Middelburg

  AAGTEKERKEGeref. Gemeente: Zaterdag 14 september zal ter gelegenheid van de Open Monumen-tendag het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Aagtekerke voor bezichtiging geopend zijn van 11.00 tot 16.00u. De kerk staat in de zgn. Westhoek, een buurtschap aan de doorgaande weg van Aagtekerke naar Westkapelle: de Prelaatweg. Tevens wor-den op het Edskes-orgel geestelijke liederen gespeeld.Dorpskerk: Zaterdag 14 september wordt weer de jaarlijkse open monumentendag ge-houden. Ook dit jaar is de Dorpskerk in Aagtekerke weer voor bezichtiging opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. In de kerk zal de expositie Aagtekerke en het gezag van toen voor het laatst te bezichtigen zijn.

  VEEREBoekenmarkt: Zaterdag 14 september traditionele boekenmarkt samen met de Open Monumentendag van 10.00-17.00u. Rondom de historische Markt staan 30 kramen op-gesteld, met standhouders uit Zeeland en daarbuiten. Samen bieden ze een altijd uiterst verrassend en gevarieerd aanbod van boeken en uiteraard is er ook nu weer een speciale plek ingeruimd voor de Zeelandica. Toegang gratis.

  DOMBURGBoekenmarkt: De diaconie van de Protestantse Kerk Domburg houdt ook dit jaar op zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur tijdens de Open Monumentendag een boe-kenmarkt in De Poort het bijgebouw van de kerk. De opbrengst is bestemd voor de kerk en vier projecten in Uganda.

  KOUDEKERKEMonumentendag in Michalskerk: Zaterdag 14 september is de Michalskerk aan het Dorpsplein van 10.00 tot 17.00 uur open. Te zien zijn o.a. schilderijen met bijbelse voorstellingen van John van Vlierden. Organisten spelen op gezette tijden. Kraampjes van Wereldwinkel, NBG en oude ansichtkaarten zijn aanwezig. Info: 06-44653609.

  MIDDELBURGBijzondere kerkdienst: Op zondag 15 september zal er weer een bijzondere kerkdienst worden gehouden, georganiseerd voor en met mensen met een verstandelijke handi-cap en of functiebeperking, in de Gasthuiskerk, Lange delft 94 in Middelburg. Aanvang 14.30 uur. Voorganger is ds. Albert Hakvoort. Medewerking wordt verleend door: eigen muziekgroep.Time4God kerkdienst: Op zondag 15 september begint het nieuwe seizoen weer voor de Time4God kerkdiensten. In deze Engelstalige kerkdienst zal voorgaan pastor Steve Swanson uit Antwerpen. Muzikale medewerking wordt verleend door muzikant Jules Riding uit Nieuw-Zeeland. Aanvang 19.00-ca. 20.00u. www.time4god.nlMiniconcert: Gitaristen Maria Huisman en Maarten Janse verzorgen op 12 september het miniconcert in de Koorkerk te Middelburg. Er zal muziek te horen zijn van Bach, Beet-hoven, Wanders, Sor en Scott Joplin (The Entertainer). Concert in de Koorkerk begint om 15.00 uur, de toegang is vrij. http://langejanproject.wordpress.comVespers met Orgelmis: Wekelijkse avondgebed (vespers) in de Oostkerk in Middel-burg krijgt op zondag 15 september een bijzondere invulling. In deze dienst zal de Grote Orgelmis van Johann Sebastian Bach tot klinken worden gebracht. Uitvoerende: Bram Beekman op het De Rijckere-orgel, Vocalistengroep Cantus Choralis olv Aleida Post en Rein van der Kluit op kistorgel. Liturg is ds. J.B. Beijer. Aanvang 16.30 uur. http://orgel-muziekmiddelburg.comToneelvoorstelling: Toneelvereniging Pauze presenteert haar nieuwe voorstelling: Met gesloten deuren (Huis clos) van Jean-Paul Sartre. De voorstellingen zijn in het Minitheater te Middelburg op vrijdag 13 september (20.30u), zaterdag 14 september (20.30u), zaterdag 21 september (20.30u) en zondag 22 september (14.30u). Kaarten zijn vanaf een uur voor aanvang verkrijgbaar aan de kassa. De regie is verzorgd door Marjoke Sinke.Dansshow: In het afgelopen dansseizoen hebben een groot aantal groepen hun mooi-ste dansen aan het publiek laten zien tijdens demodagen. Publiek en een vakjury heeft uit 21 groepen gekozen om deel te nemen aan de theaterdemo. Gastoptredens van de Belgische groep Pro Arte olv Jac Delsing en Eliane de Gendt. Zaterdag 14 september, Stadsschouwburg Middelburg. Aanvang 19.00 uur. Organisatie Koninkl. Nld. Gymnastiek Unie. Meer info: Anneke Terwiel 06-48761247, [email protected].

  KORTE BERICHTEN

  WESTKAPELLE - Fietsers kunnen za-terdag weer meedoen aan de ets-rommeltocht in Westkapelle.

  Inwoners van het dorp verkopen hun over-tollige spulletjes aan de deelnemers. De route loopt langs particuliere kraampjes, garages en tuinwinkeltjes en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.

  De routekaart kan worden opgehaald bij museum Het Polderhuis aan de Zuidstraat vanaf 10.00 uur. De tocht valt dit jaar samen met Open Mo-numentendag. De etsers kunnen daarom ook de vuurtoren en de gerestaureerde molen De Noorman bekijken. Meer infor-matie is te vinden op de website www.polderhuiswestkapelle.nl.

  Fietsrommeltocht

  MIDDELBURG - Het vaandelteam van KV ONDO heeft ook haar 2e wedstrijd gewonnen op zaterdag 7 september.

  ADO werd op een ruime 18-8 nederlaag getrakteerd na een 10-4 ruststand. ONDO speelde m.u.v. de laatste 10 minuten goed en verzorgt korfbal. ADO kwam telkens een stapje tekort, behalve de laatste periode toen ONDO het wel geloofde en daardoor de stand een ander aanzien gaf. ONDO-2 verloor door eigen falen van de reserves van ADO. Bij rust met 7-5 voor, na rust niet meer scoren derhalve een schandelijke 7-8 nederlaag! ONDO-3 en 4 wonnen beiden de uitwedstrijd waarbij vooral de over-winning van het 3e noemenswaardig is daar zij de hele wedstrijd achter de feiten aanliepen en in de laatste minuut de win-

  nende treffer scoorde. Dit tot teleurstelling van Togo-2. De A1 verloor het debuut in de overgangsklasse met 6-8, maar kan terug-kijken op een goede wedstrijd. De B1 en de C1 wonnen beiden van Tilburg en kunnen spreken van een geslaagd debuut op dit hoge niveau.

  Programma op sportpark De BriggeZaterdag 14 september09.30 ONDO F1-Seolto F109.30 ONDO E2-Swift E209.45 ONDO C2-Blauw Wit C110.45 ONDO C1-DVS C111.00 ONDO A1-Oranje Wit A112.00 ONDO A3-Swift A212.45 ONDO B1-TOP B114.15 ONDO 2 -Nikantes 216.00 ONDO 1 -Nikantes 1

  ONDO-1 wint wedstrijd

 • Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

  0.49v van 0.89

  0.79v van 1.59

  50%goedkoper

  45%goedkoper

  14.99

  29.99

  9.99

  7.99

  3.29

  1.69 0.99

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

  www.aldi.nl

  NIEUW!

  Vanaf woensdag 11-09-2013

  Vanaf woensdag 11-09-2013*Vers & voordelig!

  * Versaanbieding geldig vanaf woensdag 11-09-13 t/m dinsdag 17-09-13.

  Minneolas 1 kg

  Spitskool Per stuk

  Wijnen 1 LHalfzoete witte, droge witte, ros of rode wijn.

  Kant-en-klaar maaltijdenDiverse soorten.400 g

  FietsshirtDames of heren. Lange mouw. Maten: 38 t/m 42 en 50 t/m 54.

  Ultralight jackDames- of herenjackMaten: S t/m XL.

  FietsschoenenRace- en spinningschoenen.Maten: 40 t/m 45.

  FietshandschoenenMaten: 7 t/m 10.

  Steenoven-baguetteRustique of meergranen.250 g

  *vraag naar de voorwaarden.

  Whirlpool wasmachineEnergieklasse A+, 6 kg, 1400 toeren.

  Van 449,- voor 369,-

  Whirlpool wasmachineEnergieklasse A+++,7 kg, 1400 toeren, koolborstelloze motor, display.

  Van 579,- voor 499,-

  Bosch wasmachineEnergieklasse A+++, 8 kg, 1400 toeren, Aquastop, display,10 jaar motor garantie.

  Van 749,- voor 649,-

  AVA Electro Kanaalstraat 44

  Oost-Souburgtel: 0118-471777

  [email protected]

  Bauknecht warmtepompdrogerEnergieklasse A-40%, 8 kg, display.

  Van 799,- voor 649,-

  Miele wasmachineEnergieklasse A+, 6 kg, 1600 toeren, display.

  Van 1199,- voor 1099,-

  Bosch condensdroger Energieklasse B, 7 kg,RVS trommel, 8 jaar fabrieksgarantie*.

  Van 549,- voor 449,-

  Samsung wasmachineEnergieklasse A+++, 7 kg, 1400 toeren, Aquastop.

  Van 599,- voor 499,-

  Bauknecht wasmachineEnergieklasse A+++, 7 kg, 1400 toeren, koolborstelloze motor, display.

  Van 749,- voor 599,-

  DE SCHOONSTE

  PRIJZEN*

  TIJDENS DE

  KAROLINGEN

  MARKT

  op zaterdag14 september.

  www.avaelectro.nl

  L

  )

  b

  8 jaar fabrieksgarantie*

 • PAGINA 10

  Fruitteeltbedrijf en Landwinkel Weststrate. Sandberglaan 10, Middelburg. Telefoon: 0118-615896. E-mail: [email protected].

  Website: www.landwinkelweststrate.nl.

  MIDDELBURG - Iedereen kan weer de heerlijke Delcorf zomerappel komen plukken in de boomgaard van Fruitteeltbedrijf Weststrate in Middelburg.

  Zaterdag 14 september is iedereen welkom om de eerste Delcorf-appels van de nieuwe oogst te plukken. Op zaterdag 5 oktober (dus niet op 28 september) kunnen er Elstars, Goudreinetten en stoofperen geplukt worden. Op beide dagen bent u welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.

  PlukkenHarry Provoost verheugt zich weer op de dagen. Hij raadt liefhebbers van fruit en het boerenlandleven aan te komen, overigens bij voorkeur op de ets. De Delcorf is een lek-kere frisse appel van de nieuwe oogst. Wij gaan hem nu oogsten, maar willen iedereen de kans geven hem ook te komen plukken. Het maakt niet uit hoeveel appels je zaterdag plukt. Of het nou een zakje, emmer, ton of kruiwagen vol is. Sommige mensen nemen n kilo mee, maar je hebt ook mensen die tien, twintig en soms zelfs tachtig kilo plukken. Het mag allemaal. Als de mensen genoeg hebben geplukt, kunnen ze afrekenen bij de kassa onder de partytent.

  Pluktrein Op het erf is op de twee dagen meer te doen. Bezoekers kunnen er een kopje kofe of thee drinken met een stukje appeltaart. Voor kinderen is er een glaasje fris en zij kunnen zich uitleven op verschillende trampolines. Ook is er een skelterbaan. De trampolines en de skelters van Berg Toys worden door de fam. Provoost verkocht. www.provoosttram-polines.nl. Er worden warme wafels verkocht voor het goede doel .Ook broodjes gezond zijn te verkrijgen.

  Open dag en plukdag bij Landwinkel Weststrate

  Op 14 september en 5 oktoberKORT BEDRIJVIG

  MIDDELBURG - Afgelopen zaterdag speelden de Heren van Oemoemenoe I, hun eerste wedstrijd op sportpark de Sprong tegen Hilversum.

  Hilversum behoort tot de top van Rugby Nederland en is al 15 keer landskampioen geweest. Oemoemenoe komt voor het eerst sinds 20 jaar weer uit in de hoogste klasse van Nederland.Oemoemenoe begon de wedstrijd goed. Er werd goed verdedigt en een aantal keren kon er een goede aanval opgezet worden. Door een overtreding van Oemoemenoe kon Hilversum de eerste punten binnen halen middels een penalty kick. Stand 0-3

  voor de club uit Hilversum. Na 20 minuten speeltijd moest Oemoemenoe in Hilver-sum toch de meerdere erkennen en ging men met een achterstand de rust in.In de tweede helft van de wedstrijd was Hilversum dominant en konden ze uitlopen tot 63-0. Oemoemenoe wist in de laatste minuten van de wedstrijd de eer te redden door een try van Brian Hendry. Eindstand 5-63. Zaterdag 14 september speelt Oemoe-menoe wederom een thuiswedstrijd op Sportpark de Sprong te Middelburg. De tegenstander is het heren I team uit Den Haag, een ander top vijf team uit de erek-lasse. Aanvang 15.00 uur.

  Oemoemenoe heren verliezen de eerste wedstrijd

  Een scrum met ingooi door Oemoemenoe.

  MIDDELBURG - Reddingshonden Werkgroep Zeeland (RHWZ) is bijzon-der blij met de donatie die zij mocht ontvangen het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Hiermee kunnen alle hondengelei-

  ders en ondersteuners worden voor-zien van een GPS.

  Reddingshonden Werkgroep Zeeland (RHWZ) is een stichting die honden en ge-

  leiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Dit kan levens redden, of -indien de ver-miste overleden is de familie rust geven. RHWZ zoekt naar vermisten op de vlakte zoals bos- of natuurgebieden, in woonwij-ken, bij instortingen of op het water. Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het Goede Doe-len Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria. In dit fonds worden de opbrengsten van de in as achtergebleven hoogwaardige metalen gestort. Sinds 1997 worden daarmee vele goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteund.GPS, oftewel navigatieapparatuur, is voor de RHWZ-vrijwilligers van grote waarde bij het doorzoeken van een bepaald gebied, waar de vermiste zich mogelijk bevindt. De zoekers en ondersteuners moeten zich in het veld goed kunnen orinteren om zo optimaal mogelijk het zoekgebied te kun-nen indelen en afzoeken. De zoeker moet op ieder moment kunnen aangeven waar hij of zij zich bevindt. Met een GPS is op ieder moment de positie te bepalen. Het is letterlijk van levensbelang dat alle delen van het zoekgebied worden afgezocht en dat er geen stukken worden overgeslagen. Met behulp van de tracks van een GPS is precies te zien waar de zoekers zijn ge-weest en waar niet, zodat met zekerheid is vast te stellen dat het hele zoekgebied is afgezocht.RHWZ is een non-prot organisatie en ont-vangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs en sponsors. RHWZ is daarom zeer verheugd dat dankzij het Dr. C.J. Vail-lant Fonds het nu mogelijk is voor lle hon-dengeleiders en ondersteuners een GPS aan te schaffen. Hiermee kan RHWZ haar werk op een professionele manier blijven uitvoeren, gericht op het optimaal behalen van haar doelstelling: het opsporen van vermiste personen.

  Voor meer informatie over RHWZ kijk op: www.rhwz.nl

  Reddingshonden Werkgroep Zeeland ontvangt donatie

  RHWZ-geleider Mia met haar hond Daisy bij de start van een zoekactie. FOTO: SILCO SAAMAN.

  WESTKAPELLE - Noormannen 1 kon zaterdag 7 september zijn kunsten nog niet vertonen, in de uitwedstrijd tegen het Koudekerkse VCK 1 we-gens droogte van de velden.

  Zaterdag 14 september de thuiswedstrijd tegen Domburg en dit betekent gelijk een derby. Wl doorgang kon vinden de wed-strijd Hoek 4- Noormannen 2 en de West-kappelaars kwamen huiswaarts met een 2-9 overwinning. De bekerwedstrijd Kapelle Dames-Noor-mannen Dames kende een uitslag van 19-0 en het blijkt dat de jonge Noormannen-Da-

  mes nog niet toe zijn aan dit niveau.Programma seniorenZaterdag 14 september 12.15: Noormannen 2-Terneuzense Boys 3.14.30: Arnemuiden 5-Noormannen 3.14.30: Krabbendijke 3-Noormannen 4.12.00: ZSC62 Dames-Noormannen Da-mes.Pupil van de Week is de 8-jarige Jurgen Dronkers. Jurgen komt uit in de F1 van de Jeugdafdeling.

  Uitslag JeugdNoormannen C1-Vlissingen C1: 4-2.Yerseke C2-Noormannen C2G: 8-2.

  SJOLebo/SVN D1-Noormannen D1: 25-0.Noormannen MD1-Serooskerke MD1: 6-1.Noormannen E1-Walcheren E4: 5-1.Noormannen F1-DFS F1: 3-3.Programma 14 september14.30: Walcheren A2-Noormannen A1.11.00: Noormannen C1-Vlissingen C1.11.45: Veere C1-Noormannen C2G.D1 vrijaf.09.30: Noormannen MD1-Veere MD1.10.30: RCS E3-Noormannen E1.09.30: Noormannen E2-Nieuwland E2G.09.30: Noormannen F1-Meeuwen F1.08.45: GPC M1-Noormannen M1.Info: www.noormannen.nl

  Droogte gooit roet in het eten bij vv Noormannen

  MIDDELBURG - De elftallen van FC Dauwendaele in de A-categorie heb-ben de 1e competitiewedstrijden wis-selende resultaten laten zien.

  In Halsteren speelde het 1e tegen VVC68 1 en keek bij de rust tegen een 1-0 achter-stand aan. De 2e helft lieten de mannen van Marcel Louwerse beter voetbal zien en en na een knal op de lat van Timme Kwast resulteerde dat in 2 doelpunten uit een corner kopte Mart de Kroo de gelijkmaker in en een fraaie aanval werd door Maarten van Vooren strak ingeschoten. Drie punten mee naar Middelburg. Ook het 2e speelde een goede wedstrijd in en tegen nieuwko-mer Kloetinge 3. Na een 2-0 achterstand was het elftal van Erik Moens veerkrachtig genoeg om zich terug te knokken naar een 2-3 voor-

  sprong. Uiteindelijk werd het 3-3. Doel-puntenmakers zijn Ricardo Bon, Maarten Burgs en Charmain Sittrop. FCD 3 maakte gehakt van promovendus HVV24 2 en wist ruim te winnen met 10-3. Het 4e verloor thuis van s Heer Arendskerke 2 met 3-6. FCD A1 won door doelpunten van Martin Chedi, Brian Derby en Jaimy van de Velde op knappe wijze van MZC11 A1. FCD C1G was een maatje te klein voor RBC C2 en verloor thuis met 2-10. Zaterdag 14 sep-tember begint ook voor de B-categorie de competitie

  14.30 FCD 1-Duiveland 112.45 FCD 2-Bruse Boys 214.30 Zaamslag 3-FCD 312.30 Nieuwland 2-FCD 412.45 FCD 5-Serooskerke 414.30 FCD 6-Waarde 2

  11.15 Nieuwland VR1-FCD VR114.30 RCS A1-FCD A114.30 Terneuzense Boys B1-FCD B113.00 Walcheren C1-FCD C1G11.00 FCD C2-De Meeuwen C108.30 Kloetinge C6-FCD C311.00 FCD D1-DVO60 D109.30 FCD D2-Walcheren D311.00 FCD D3-Walcheren D411.15 Patrijzen MD1-FCD MD110.00 Vlissingen E1-FCD E111.00 FCD E2-MZVC E109.45 GPC Vlissingen E2G-FCD E310.00 Walcheren E7-FCD E409.30 FCD F1-RCS F209.30 FCD F2-Jong Ambon F110.00 Domburg F2-FCD F309.30 FCD MP1-Zeelandia Middelburg MP1Info www.fcdauwendaele.nl

  Winst FC Dauwendaele 1

 • AVA Keukens Kanaalstraat 22

  Oost-Souburgtel: 0118-468697

  GEENBTW!

  Alleen tijdens de Karolingenmarktzaterdag 14 september

  op alle inbouwapparatuur.

  www.avakeukens.nl

  L

  )

  b

  SeptemberactieBij aanschaf

  van eencomplete keuken

  een Miele inbouwvaatwasser

  CADEAU

  Geldig t/m 29 september 2013. Actie geldt voor monturen vanaf 79. Dit geldt voor n persoon. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Kiest u voor zonnebrilglazen krijgt u de UV-lter en de tint gratis. Voor glasopties zoals dunne of polaroid glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

  WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!Specsavers Middelburg Lange Delft 17 0118 642 260

 • PAGINA 12

  VEERE - Op zaterdag 14 september zijn Museum De Schotse Huizen en Stadhuismuseum De Vierschaar in Veere van 13.00-17.00 uur gratis geopend voor publiek ter gelegenheid van de landelijke Open Monumentendag. Dit jaar staan alle Rijksmonumenten in het teken van Macht en pracht, een thema dat naadloos aansluit bij de collectie en exposities van beide musea.

  Museum De Schotse HuizenDe tentoonstelling Hoogaarzen met verve toont traditionele Zeeuwse vissersschepen in olieverf, aquarel en ets. Eeuwen-lang trotseerden deze houten zeilschepen de krachten van de Zeeuwse stromen en kustwateren. Met hun fraaie uitrusting en kleurrijke bemanning vormden zij een dankbaar onderwerp voor lokale en rondreizende kunstschilders. Vooral Veere was geliefd als ultieme schildersplek en kreeg hiermee internatio-nale bekendheid. Op 14 september is deze tentoonstelling voor het laatst te zien. Ter gelegenheid daarvan kan publiek ook aan boord van een echte hoogaars. Aan de kade, tegenover het mu-seum, is Stichting Behoud Hoogaars vertegenwoordigd met een authentiek schip. Een unieke kans om deze Zeeuwse pracht en praal van dichtbij te bewonderen.

  Stadhuismuseum De VierschaarIn de afgelopen eeuwen werden de inwoners van Veere en omliggende dorpen vanuit het stadhuis op de markt bestuurd. Vrouwe Justitia waakte in De Vierschaar over de rechtspraak door baljuw en schepenen. Dit was de plaats waar burenruzies werden beslecht en ver-meende heksen de doodstraf over zich hoorden uitspreken. Schout, schepenen, vroedschap, weesmeesters, burgemees-ters, wethouders en raadsleden en zelfs de krijsraad vergader-den hier. Op de eerste etage is de expositie Zeeland Boven te bezichti-gen, met zeldzame historische prenten van zeeslagen, zeekaar-ten en landkaarten uit met name de 16e en 17e eeuw, maar ook een unieke houtdruk uit 1482. Als zetel van de admiraliteit en als belangrijkste oorlogshaven van de Noordelijke Nederlanden aan het einde van de vijftiende eeuw, kan Veere met recht aanspraak maken op de titel baker-mat van de Nederlandse zeemacht. Aangezien het stadhuismu-seum vanaf 30 september tot 1 januari 2015 gesloten is i.v.m. restauratiewerkzaamheden, is dit op korte termijn n van de laatste gelegenheden om zowel het gebouw als de expositie in al haar pracht te bewonderen.

  Musea in Veere gratis geopendTijdens open monumentendag

  MIDDELBURG - Zondag 8 september was er een bijzonder jeu de boules toernooi in Park Toorenvliedt.

  Het was een promotietoernooi waaraan 32 teams, wedstrijdspelers en recrea-tiespelers, meededen. De renovatie van het park nog niet was voltooid, de paden waarop werd gespeeld zaten vol kuilen en grove stenen. Voor de recreanten was dat

  een enorme handicap maar ook de ervaren wedstrijdspelers hadden problemen. Er werden vijf wedstrijden gespeeld, de eer-ste twee s-morgens om te bepalen welke teams in de A-poule (de winnaars) en welke in de B-poule zouden gaan spelen. s-Middags werden in elke poules nog drie partijen gespeeld.

  Einduitslag

  Poule A: 1.Piet en Eddie Hollestelle van Le Bastion uit Goes (3 + 30); 2.Mario de Filippis sr. en Nico Claessen van CJB Mid-delburg (3 + 23); 3. Filiberto de Filippis en Theo de Jonge van CJB Middelburg (3+21)Poule B: 1.Piet Robijn en Chris Lokerse van CJB Middelburg (3+32); 2.Johan Dinge-manse en Jaap Mesu van CJB Middelburg (3 + 24); 3.Irini Valivianakis en Marco van Iwaarde (Mix) (3 +23)

  Jeu de boules toernooi

  Jeu de boulen.

  ZOUTELANDE - Op 14 september star-ten ruim 300 kustmarathon hardlopers voor een generale repetitie voor de kustmarathon.

  Vanaf 9.00 uur in de ochtend zullen tra-ditiegetrouw een paar honderd lopers de laatste langeduur training van van Neeltje Jans naar Zoutelande te lopen. Deze trai-ning vindt al 7 jaar plaats. De organisatie is in handen van Loopgroep Gonzales en Loopgroep Zeeland de lopers kosteloos van drankposten voorziet. Een zeer uitgebreide drankpost voorziening staat in Domburg en zal de lopers van alle gemakken voorzien. Deze wordt voor het twee jaar op rij ge-sponsord door heren kledingzaak Manhat-tan-Domburg. De drankpost is voorzien van alles wat lopers onderweg zouden kunnen verlangen, water, cola, sportdrank, bana-nen, zoutedrop, winegums. In Zoutelande staat sportmassage Walcheren klaar met bouillon en massage. Er zijn geen kosten aan verbonden aan deze georganiseerde

  duurlooptraining. Wel zou de organisatie het prettig vinden een mail te ontvangen met in het onderwerp: ik doe mee op 14

  september. Dan hebben ze een idee hoe-veel er moet worden ingekocht. De mail kan naar [email protected]

  Generale training kustmarathon

  MIDDELBURG - MZVC speelde zater-dag 7 september thuis de 1e competi-tiewedstrijd tegen Serooskerke 1. De uitslag werd 1-5.

  Zij speelden een redelijke wedstrijd, waar-bij er kansjes gecreerd werden. Het was echter Serooskerke, welke als 1e scoorde door even niet attent genoeg te zijn. De 0-1 stand bleef tot ruim een kwartier in de 2e helft. Toen kon de MZVC-keeper een verre bal nog net wegtikken, doch helaas voor een verkeerde voet: 0-2. Het werd na een ingekopte corner zelfs 0 -3. Tegen het eind van de wedstrijd konden ze de eer redden door 1-3 te scoren. Jam-mer genoeg was n minuut later al een penalty tegen: 1-4. In de 90e minuut kwam zelfs de 1-5 voor Serooskerke na een ongelukkig wegge-werkte bal.

  Keurig retour geschoten onder lat. De doelpuntenmakers waren Jeroen Geerse, Bas Rooze, Jorden Louwerse, Patrick Joos-sens, Alex Jobse en Jaminck Wondergem. Het was voor MZVC even wennen aan het toch iets snellere samenspel en de fysieke kracht van Serooskerke.

  ProgrammaMZVC 3- Veere 3 15.00 uur MZVC A1- Colijnspl, Boys A1 12.45 uur MZVC C1- Walcheren C3 11.00 uur MZVC D1- IJzendijke D2g 08.45uurMZVC E2- Veere E2 09.00 uurSSV 64 1- MZVC 1 14.30 uur GPC 4- MZVC 2 12.30 uurBevelanders B1- MZVC B1 11.15 uurFc Dauwendaele E2 MZVC E1 11.00 uurDe thuis wedstrijden zullen afhangen van de toestand van de droge velden.Info: www.mzvc.eu

  MZVC start verkeerd

  MIDDELBURG - Het project Home-Start van Humanitas Zeeland start 7 oktober met een opleiding voor vrij-willige gezinsondersteuners.

  Hierdoor kunnen jonge gezinnen die nu op de wachtlijst staan voor ondersteuning bij de opvoeding van hun kind(eren) nog dit jaar worden geholpen. Home-Start is een landelijk project dat al jaren succesvol op Walcheren loopt. Momenteel zijn er zes-tien vrijwilligers actief. Om de wachtende gezinnen snel te kunnen helpen is het pro-ject op zoek naar nieuwe vrijwilligers.Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouder en/of hebben opvoedervaring. Zij bieden

  ondersteuning, praktische hulp en vriend-schap aan gezinnen met kinderen tot zeven jaar. Voordat zij aan de slag gaan, krijgen zij een gedegen training. Als ze eenmaal aan een gezin zijn gekoppeld, dan worden zij begeleid door de professionele cordi-natoren van Home-Start, die bovendien regelmatig interessante themabijeenkom-sten organiseren. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten met de andere vrijwilligers waarin ervaringen worden uitgewisseld.Wie interesse heeft en meer informatie wenst kan bellen met 0118-639311. Mai-len mag ook: [email protected]. Meer informatie: www.hu-manitaszeeland.nl.

  Home-Start zoekt vrijwilligers

  MIDDELBURG - Zaterdag 14 septem-ber is het open dag bij Hillebrand van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom om een kijkje te komen ne-men bij het bedrijf en er zijn tal van activiteiten.

  Zo zijn er lasdemonstraties en kun je zelf eens proberen te lassen, er zijn construc-

  tiewerkzaamheden, wedstrijdjes touw-trekken, uniek uitzicht over Middelburg en omstreken en er is een springkussen, etc.

  Een unieke kans om het bedrijf van een andere kant te bekijken voor jong en oud. Hillebrand viert dit jaar haar 125-jarig be-staan en is een begrip geworden als het gaat om bruggenbouw.

  Open dag bij Hillebrand

  BIGGEKERKE - Op zaterdag 14 sep-tember houdt Stichting Bigpop een muziekfestival genaamd Bigpop. Het is een festival wat georganiseerd wordt door mensen uit Biggekerke, voor mensen uit Biggekerke en om-streken.

  Het festival wordt gehouden in een feest-tent op het voetbalveld aan de Oostweg te Biggekerke. De organisatie ligt in handen van Stichting Bigpop. Deze stichting is in het leven geroepen door een aantal dorps-genoten om een gezellig festival te maken voor jong en oud. Zo zullen we s middags

  beginnen voor onze jonge dorpsgenoten en zo de programmering aanpassen naar het oudere publiek. Bigpop begint om 16.00 en eindigt om 24.00 uur. Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegang gratis. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar of in de voorverkoop bij snackbar Biggekerke. Om 16.00 uur wordt er begonnen met een kinderdisco en een kinderact. Ook zal er een suikerspin machine zijn en wordt er geschminkt. Ver-der zullen er verschillende zangers optre-den en is er het foute uur met een DJ. De band Rosemotion speelt deze avond ook en als afsluiting hebben we de band rrRaaaRrr!

  Eerste Bigpop is een feit

  MIDDELBURG - Muntenverzamelaarsvereniging Numismatische Kring Zeeland houd zaterdag een grote ruilbeurs in de zaal van het Winkelcentrum Dauwen-daele in Middelburg.

  De gratis toegankelijke beurs is open van 9.00 uur tot 15.30 uur en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Aangeboden worden munten, penningen, bankbiljetten en ansicht-kaarten. Wie dat wil kan gratis munten laten taxeren.

  Ruilbeurs in Middelburg Numismatische Kring

  MIDDELBURG - Recreatief zaalvoet-bal op de zondagmorgen.

  Uitslagen 8 septemberBonga Boys -Thermo Products 12-0 Vlissingse Boys-DE EILANDBOYS 2-18 Stand: 1. De Eilandboys: 1w- 3p +16 , 2. Bonga Boys: 1w- 3p +12, 3. Thermo Pro-

  ducts: 1w- 0p -12, 4. Vlissingse Boys: 1w- 0p -16 .Bekerprogramma Zondag 15 september10:00 uur Bonga Boys-Vlissingse Boys 10:45 uur Krijger Koerier Kloetinge-De Ei-landboys Info: [email protected]

  Midzavo competitie

 • VAN ONZE REDACTIE

  Open Monumentendag bij Meubel en Rij-tuig Stoffeerderij Brouwer is inmiddels een traditie. Jong en oud vinden het leuk en gezellig. Elke keer hebben we tussen de 600 en 700 mensen, niet alleen uit Zee-land, maar ook uit andere provincies en zelfs uit Belgi. Zij verwachten dat je het blijft doen, zegt Anton Kesselaar van de stoffeerderij. Als werknemers vinden wij het ook een mooie dag. Iedereen komt met plezier werken. Zo kunnen we aan veel mensen laten zien wat we doen en we hopen er natuurlijk ook wat werk uit te halen. Thema van de Open Monumentendag dit jaar is Macht en Pracht. Aan de Nieuwe Rijksweg in s-Heer Hendrikskinderen zie je dat onder meer terug in de antieke koetsen en oude autos op het terrein. We

  proberen elk jaar mee te denken, maar houden ook vast aan onze opzet. Daar wil-len we niet aan tornen. Die past juist goed bij ons bedrijf. Die opzet is het laten zien van zo veel mo-gelijk ambachten en demonstraties, die je niet zo snel op andere jaarmarkten of bra-derien ziet. Ook is er een marktje met bijzondere koop-waar en eten en drinken. Zaterdag zijn er demonstraties klassiek en modern meubel stofferen. Daarnaast demonstreren meu-belrestaurateurs, glas in loodzetters, riet-dekkers, bloemschikkers, kunstschilders, beeldhouwers en tekenaars, een goudsmid en een zadelmaker hun kunsten. De Scou-ting Doormangroep uit Heinkenszand bakt gratis pannenkoeken en poffertjes en er zijn natuurlijk babbelaars. Meneer Wolf uit Kloetinge, inmiddels in de 90, doet ook weer mee. Hij vindt het leuk en gezellig om

  elk jaar zijn houtsnijwerk te laten zien.

  Jachthoornkorps Daarnaast nodigt Brouwer elk jaar nieuwe mensen uit. Dit keer is dat bijvoorbeeld Rinus Otterlee met daguerreotypie, een van de eerste vor-men van fotograe. Ook is Anita Tilroe uit Colijnsplaat met haar knutseltheek te gast. Zij geeft workshops knutselen aan kinde-ren en organiseert kinderfeestjes. Met haar hebben we ook wat moderns op de markt staan, maar toch iets wat goed bij ons