Dboz 20140312

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 12 MAART 2014 WEEK 11 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode BERGEN OP ZOOM - Een horecaonder- nemer heeft plannen voor een sushires- taurant aan de Boulevard. Dat werd bekendgemaakt op het forum over de Bin- nenschelde van de wijkcommissie Bergse Plaat. De beoogde locatie heeft een hore- cabestemming. Volgens raadslid Louis van der Kallen (BSD) past de sushibar niet in de toeristisch recreatieve formule en hoort dit soort ondernemingen in de binnenstad thuis. Wethouder Ton Linssen kaatste te- rug dat we ‘gelukkig niet in een Sovjetregi- me leven, die bepaald welke ondernemer zich waar vestigt.’ Linssen verzekerde on- geruste bewoners dat hun uitzicht op het water er niet onder zal lijden. Sushirestaurant op Boulevard POLITIEK FORUM OVER SLEPENDE KWESTIES OP BERGSE PLAAT HALSTEREN - Pastoor Hans van Geel wijdt de nieuwe gouden haan in, voordat de windhaan op de toren van de Quirinuskerk in Halsteren wordt geplaatst. De vorige haan raakte ruim een kwart eeuw geleden zwaar beschadigd bij een storm. Bij de renovatie van de Quirinus- kerk krijgt de toren ook zijn haan weer terug. Lees verderop meer over de renovatie van de kerk. FOTO MERIJNSITSEN.NL BERGEN OP ZOOM - De gemeenten Ber- gen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Ruchpen, Steen- bergen, Woensdrecht en Zundert gaan door met het inzetten van gezinskrachten. Dat zijn medewerkers van Bureau Jeugd- zorg die worden ingezet bij gezinnen waar meerdere problemen spelen. De inzet van een gezinskracht helpt voorkomen dat ge- zinnen te maken krijgen met tal van hulp- verleners die langs elkaar heen werken. De gezinnen moeten de regie zelf weer in handen krijgen. De afgelopen pilot met gezinskrachten blijft een succes. Dit jaar krijgt de samenwerking binnen het jeugd- domein verder vorm. Inzet gezinskracht blijkt een succes LEPELSTRAAT - De graafmachines zijn deze week weer gearriveerd in Lepelstraat. Nadat vorig jaar de Zoekweg, de Pater Damiaanstraat, het Antoniusplein, de Wet- houder Bogersstraat, de Lepelstraatseweg, een deel van de Kerkstraat en het Vage- vuur zowel boven als onder de grond op de schop zijn gegaan, is waterleidingbedrijf Delta deze week begonnen met de vervan- ging van de waterleiding in de Kerkstraat en het Vossepad. Direct daarna wordt ook de riolering vervangen en de straten op- nieuw ingericht. De bus rijdt daardoor een aangepaste route langs een tijdelijke halte aan het Vagevuur. De werkzaamheden zul- len nog het hele jaar duren. Centrum Lepelstraat op de schop HALSTEREN - De gemeente Bergen op Zoom heeft aangifte gedaan tegen vernie- lingen in de omgeving van de Kapitein Len- tingsingel in de Halsterse wijk De Schans. Daarbij zijn diverse gemeentelijke objec- ten en bouwmaterialen ten prooi gevallen aan vandalen. Volgens een gemeente- woordvoerder zijn de vernielingen aange- richt door kinderen. “We hebben wel een idee van de daders, maar de politie is nog bezig met een onderzoek.” De gemeente hoopt de schade van zo’n vijfduizend euro te kunnen verhalen op de ouders van de minderjarige daders. “Daarmee hopen we ook een preventieve werking”, aldus de woordvoerder. Aangifte tegen vandalisme Schans BERGEN OP ZOOM - De Huijbergsebaan tussen Bergen op Zoom en Huijbergen is de komende twaalf weken afgesloten voor verkeer. De gemeente Bergen op Zoom voert tot en met 23 mei groot asfalton- derhoud uit aan de weg. Daarbij wordt het Bergse gedeelte van de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Het Woens- drechtse deel werd eerder al opnieuw geasfalteerd. Ook de belijning, de bermen en de fietsoversteekplaatsen bij de snel- weg worden aangepakt. Deze week is de aannemer begonnen met het viaduct over de A58. Daarna verschuift het werk fase- gewijs richting Huijbergen. De kruising bij Heimolen wordt ‘s nacht afgewerkt. Huijbergsebaan twaalf weken dicht HALSTEREN - Wanneer de zon onder is, trekken de deelnemers van de Trip in Duister in Halsteren de wandelschoenen aan. Zaterdagavond 15 maart houdt ont- spanningsvereniging ‘t Spinooltje weer een wandelpuzzeltocht met vragen en opdrachten door de donkere dorpskern van Halsteren. De tocht is een kleine vijf kilometer lang en vertrekt om 20.00 uur vanaf De Kannebuis aan de Poelekes. Na afloop staat er voor iedere deelnemer een dampende kom snert klaar. Deelnemers worden geadviseerd om een zaklamp en balpen mee te nemen. De opbrengst van de duistere trip gaat naar de gehandicap- tencarnavalsmiddag van ‘t Spinooltje. Duistere trip in Halsteren DOOR RIA VAN MEIR De keuze voor Noordland komt volgens directeur en mede-eigenaar Dennis van der Kroon vooral voort uit economische redenen. “We zijn al sinds 2010 bezig met onze verhuizing, omdat we op onze huidige locatie binnen de bebouwde kom van Dinteloord geen uitbreidingsmoge- lijkheden hebben. Daarvoor zijn we lang met de gemeente Steenbergen in gesprek geweest over nieuwbouw op het AFC, maar ondertussen hebben we de optie voor verhuizing naar een bestaande bouw ook open gehouden. In de afgelopen pe- riode hebben we zo’n acht panden in de regio bezocht. Toen afgelopen zomer de kosten voor nieuwbouw duidelijk waren, bleek dat voor ons duurder uit te pakken dan het verhuizen naar een bestaande lo- catie. Bovendien bleek de te verwachten synergie op het AFC er voor ons niet te zijn.” Groene ambities Uiteindelijk viel de keuze op de locatie van de voormalige voedingsfabriek Shel- lfish aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. Het bedrijf heeft ook een aangrenzend perceel van 1 hectare gekocht om in de toekomst uit te breiden en zijn groene ambities waar te maken door het gebruik van windenergie en een eigen waterzuivering. “De aanwezigheid van enkele toeleveranciers op Noordland speelden voor ons ook mee”, bevestigt Van der Kroon. Het bedrijf streeft ernaar de fabriek op 2 juni operationeel te heb- ben. Alle medewerkers zullen verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Bij Van der Kroon werken 35 vaste werknemers en nog eens vijftien mensen op flexibele basis. Op de nieuwe locatie bestaat de mogelijkheid om uit te breiden naar 75 medewerkers. Oerdegelijk De Bergse wethouder Ton Linssen is erg blij met de komst van de Dinteloordse voedingsfabriek. “Dit oerdegelijk familie- bedrijf heeft inmiddels een respectabele positie opgebouwd en draagt bij aan de economische dynamiek van de stad”, meent hij. Van der Kroon naar Noordland Dinteloords bedrijf verhuist begin juni BERGEN OP ZOOM - Het Dinteloordse bedrijf Van der Kroon Food Products heeft besloten om zijn fabriek te ver- huizen naar bedrijventerrein Noordland in Bergen op Zoom. De onderneming, die bekend is van de tafelzuren, is nu nog gevestigd aan de Van Heemskerckstraat in de kern Dinteloord, waar het bedrijf geen uitbreidings- mogelijkheden heeft. Hoewel lange tijd de optie van nieuwbouw op het Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord openstond, kiest het bedrijf toch voor een verhuizing naar een bestaande locatie aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. BERGEN OP ZOOM - Koert Damveld, voorzitter van de stichting Vastenavend, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Leutege Ploeg. Dat is de hoogste onder- scheiding die de stichting uitreikt aan vrij- willigers, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de leutviering in het Krabbe- gat. Damveld stopt dit later jaar als voorzit- ter van de stichting, omdat zijn termijn van tien jaar erop zit. De bijzondere leutonder- scheiding werd nog maar drie keer eerder uitgereikt. De laatste keer dat iemand tot Ridder werd benoemd, was dertig jaar geleden, op 6 maart 1984. Toen werd Cor Meerbach, de toenmalige voorzitter van de stichting geridderd. Onderscheiding voor Koert Damveld BERGEN OP ZOOM - Inwoners van de ge- meente Bergen op Zoom kunnen op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart massaal de handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren aan een goed doel in de omgeving. Voor de grootste landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje Fonds zijn maar liefst 37 klussen in Ber- gen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat aangemeld. De klussen variëren van het maken van zitbankjes in Lepelstraat tot onderhoudswerkzaamheden aan de West- Brabantse Waterlinie in Halsteren of as- sisteren bij een beautymiddag in Bergen op Zoom. Inschrijven voor een van de klus- sen kan via www.nldoet.nl. Veel Bergse klussen op NL Doet JUDOKA DENISE DE KORTE NAAR EK OLYMPIA VIERT 50-JARIG JUBILEUM DOOR SOPHIE VAN DER VELDE De Regionale scholengemeenschap ’t Rijks kreeg vorige maand te horen dat zij onder de Damu-regeling vallen. Dat heeft het mi- nisterie van (OCW) afgegeven. De Damu- regeling is een beleidsregel die bedoeld is voor leerlingen die kans hebben op een doorstroom naar een dans- of muziekvak- opleiding. De beleidsregel biedt aangewe- zen scholen de mogelijkheid om te mogen afwijken van de wettelijke examenvoor- schriften voor het voortgezet onderwijs. “Dat houdt in dat wij vanaf volgend schooljaar, net als bij onze topsportleerlin- gen, de leerlingen van onze vooropleiding dans en muziek vrijstellingen mogen geven voor een examenvak”, laat conrector Sau- ter weten. Erkenning “Bijna tien jaar geleden hebben wij een kunst- en cultuurklas opgericht. In de eer- ste drie leerjaren krijgen de leerlingen een versterkt kunst- en cultuurprogramma. Dat houdt in dat er naast de ‘gewone’ vakken, ook vakken als muziek, tekenen, fotografie, dans en drama worden gegeven”, vertelt Sauter. Inmiddels heeft de middelbare school een vooropleiding voor het conser- vatorium en voor de academie beeldende kunsten. In Nederland zijn er vier scholen die in aanmerking komen voor de Damu- regeling. “Het is voor ons een hele erken- ning dat wij één van die vier scholen zijn”, zegt de conrector. SG ‘t Rijks krijgt Damu-licentie Erkenning voor cultuurklas BERGEN OP ZOOM - Het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SG ‘t Rijks toegelaten tot de Dans en Muziek (damu)-regeling. Daarmee krijgen enthousiaste leerlingen uit de kunst- en cultuurklas een kans op het doorstromen naar een dans- of muziekopleiding. “Dat is een doorbraak en een erkenning dat onze school een echte kunst- en cultuurschool is”, meent conrector Sauter van havo 4. Rokx Assurantiën Zelfstandig Adviseur RegioBank Spaar-op-Maat Vrij: HOOGSTE SCORE Consumentenbond Geldgids augustus 2012

description

 

Transcript of Dboz 20140312

Page 1: Dboz 20140312

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE12 MAART 2014WEEK 11

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

BERGEN OP ZOOM - Een horecaonder-nemer heeft plannen voor een sushires-taurant aan de Boulevard. Dat werd bekendgemaakt op het forum over de Bin-nenschelde van de wijkcommissie Bergse Plaat. De beoogde locatie heeft een hore-cabestemming. Volgens raadslid Louis van der Kallen (BSD) past de sushibar niet in de toeristisch recreatieve formule en hoort dit soort ondernemingen in de binnenstad thuis. Wethouder Ton Linssen kaatste te-rug dat we ‘gelukkig niet in een Sovjetregi-me leven, die bepaald welke ondernemer zich waar vestigt.’ Linssen verzekerde on-geruste bewoners dat hun uitzicht op het water er niet onder zal lijden.

Sushirestaurant op Boulevard

POLITIEK FORUM OVER SLEPENDE KWESTIES OP

BERGSE PLAAT

HALSTEREN - Pastoor Hans van Geel wijdt de nieuwe gouden haan in, voordat de windhaan op de toren van de Quirinuskerk in Halsteren wordt geplaatst. De vorige haan raakte ruim een kwart eeuw geleden zwaar beschadigd bij een storm. Bij de renovatie van de Quirinus-kerk krijgt de toren ook zijn haan weer terug. Lees verderop meer over de renovatie van de kerk. FOTO MERIJNSITSEN.NL

BERGEN OP ZOOM - De gemeenten Ber-gen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Ruchpen, Steen-bergen, Woensdrecht en Zundert gaan door met het inzetten van gezinskrachten. Dat zijn medewerkers van Bureau Jeugd-zorg die worden ingezet bij gezinnen waar meerdere problemen spelen. De inzet van een gezinskracht helpt voorkomen dat ge-zinnen te maken krijgen met tal van hulp-verleners die langs elkaar heen werken. De gezinnen moeten de regie zelf weer in handen krijgen. De afgelopen pilot met gezinskrachten blijft een succes. Dit jaar krijgt de samenwerking binnen het jeugd-domein verder vorm.

Inzet gezinskrachtblijkt een succes

LEPELSTRAAT - De graafmachines zijn deze week weer gearriveerd in Lepelstraat. Nadat vorig jaar de Zoekweg, de Pater Damiaanstraat, het Antoniusplein, de Wet-houder Bogersstraat, de Lepelstraatseweg, een deel van de Kerkstraat en het Vage-vuur zowel boven als onder de grond op de schop zijn gegaan, is waterleidingbedrijf Delta deze week begonnen met de vervan-ging van de waterleiding in de Kerkstraat en het Vossepad. Direct daarna wordt ook de riolering vervangen en de straten op-nieuw ingericht. De bus rijdt daardoor een aangepaste route langs een tijdelijke halte aan het Vagevuur. De werkzaamheden zul-len nog het hele jaar duren.

Centrum Lepelstraat op de schop

HALSTEREN - De gemeente Bergen op Zoom heeft aangifte gedaan tegen vernie-lingen in de omgeving van de Kapitein Len-tingsingel in de Halsterse wijk De Schans. Daarbij zijn diverse gemeentelijke objec-ten en bouwmaterialen ten prooi gevallen aan vandalen. Volgens een gemeente-woordvoerder zijn de vernielingen aange-richt door kinderen. “We hebben wel een idee van de daders, maar de politie is nog bezig met een onderzoek.” De gemeente hoopt de schade van zo’n vijfduizend euro te kunnen verhalen op de ouders van de minderjarige daders. “Daarmee hopen we ook een preventieve werking”, aldus de woordvoerder.

Aangifte tegen vandalisme Schans

BERGEN OP ZOOM - De Huijbergsebaan tussen Bergen op Zoom en Huijbergen is de komende twaalf weken afgesloten voor verkeer. De gemeente Bergen op Zoom voert tot en met 23 mei groot asfalton-derhoud uit aan de weg. Daarbij wordt het Bergse gedeelte van de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Het Woens-drechtse deel werd eerder al opnieuw geasfalteerd. Ook de belijning, de bermen en de fi etsoversteekplaatsen bij de snel-weg worden aangepakt. Deze week is de aannemer begonnen met het viaduct over de A58. Daarna verschuift het werk fase-gewijs richting Huijbergen. De kruising bij Heimolen wordt ‘s nacht afgewerkt.

Huijbergsebaan twaalf weken dicht

HALSTEREN - Wanneer de zon onder is, trekken de deelnemers van de Trip in Duister in Halsteren de wandelschoenen aan. Zaterdagavond 15 maart houdt ont-spanningsvereniging ‘t Spinooltje weer een wandelpuzzeltocht met vragen en opdrachten door de donkere dorpskern van Halsteren. De tocht is een kleine vijf kilometer lang en vertrekt om 20.00 uur vanaf De Kannebuis aan de Poelekes. Na afl oop staat er voor iedere deelnemer een dampende kom snert klaar. Deelnemers worden geadviseerd om een zaklamp en balpen mee te nemen. De opbrengst van de duistere trip gaat naar de gehandicap-tencarnavalsmiddag van ‘t Spinooltje.

Duistere trip in Halsteren

DOOR RIA VAN MEIR

De keuze voor Noordland komt volgens directeur en mede-eigenaar Dennis van der Kroon vooral voort uit economische redenen. “We zijn al sinds 2010 bezig met onze verhuizing, omdat we op onze huidige locatie binnen de bebouwde kom van Dinteloord geen uitbreidingsmoge-lijkheden hebben. Daarvoor zijn we lang met de gemeente Steenbergen in gesprek geweest over nieuwbouw op het AFC, maar ondertussen hebben we de optie voor verhuizing naar een bestaande bouw ook open gehouden. In de afgelopen pe-riode hebben we zo’n acht panden in de regio bezocht. Toen afgelopen zomer de kosten voor nieuwbouw duidelijk waren,

bleek dat voor ons duurder uit te pakken dan het verhuizen naar een bestaande lo-catie. Bovendien bleek de te verwachten synergie op het AFC er voor ons niet te zijn.”

Groene ambitiesUiteindelijk viel de keuze op de locatie van de voormalige voedingsfabriek Shel-lfi sh aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. Het bedrijf heeft ook een aangrenzend perceel van 1 hectare gekocht om in de toekomst uit te breiden en zijn groene ambities waar te maken door het gebruik van windenergie en een eigen waterzuivering. “De aanwezigheid van enkele toeleveranciers op Noordland speelden voor ons ook mee”, bevestigt

Van der Kroon. Het bedrijf streeft ernaar de fabriek op 2 juni operationeel te heb-ben. Alle medewerkers zullen verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Bij Van der Kroon werken 35 vaste werknemers en nog eens vijftien mensen op fl exibele basis. Op de nieuwe locatie bestaat de mogelijkheid om uit te breiden naar 75 medewerkers.

OerdegelijkDe Bergse wethouder Ton Linssen is erg blij met de komst van de Dinteloordse voedingsfabriek. “Dit oerdegelijk familie-bedrijf heeft inmiddels een respectabele positie opgebouwd en draagt bij aan de economische dynamiek van de stad”, meent hij.

Van der Kroon naar NoordlandDinteloords bedri j f verhuist begin juni

BERGEN OP ZOOM - Het Dinteloordse bedrijf Van der Kroon Food Products heeft besloten om zijn fabriek te ver-huizen naar bedrijventerrein Noordland in Bergen op Zoom. De onderneming, die bekend is van de tafelzuren, is nu nog gevestigd aan de Van Heemskerckstraat in de kern Dinteloord, waar het bedrijf geen uitbreidings-mogelijkheden heeft. Hoewel lange tijd de optie van nieuwbouw op het Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord openstond, kiest het bedrijf toch voor een verhuizing naar een bestaande locatie aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom.

BERGEN OP ZOOM - Koert Damveld, voorzitter van de stichting Vastenavend, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Leutege Ploeg. Dat is de hoogste onder-scheiding die de stichting uitreikt aan vrij-willigers, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de leutviering in het Krabbe-gat. Damveld stopt dit later jaar als voorzit-ter van de stichting, omdat zijn termijn van tien jaar erop zit. De bijzondere leutonder-scheiding werd nog maar drie keer eerder uitgereikt. De laatste keer dat iemand tot Ridder werd benoemd, was dertig jaar geleden, op 6 maart 1984. Toen werd Cor Meerbach, de toenmalige voorzitter van de stichting geridderd.

Onderscheiding voor Koert Damveld

BERGEN OP ZOOM - Inwoners van de ge-meente Bergen op Zoom kunnen op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart massaal de handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren aan een goed doel in de omgeving. Voor de grootste landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje Fonds zijn maar liefst 37 klussen in Ber-gen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat aangemeld. De klussen variëren van het maken van zitbankjes in Lepelstraat tot onderhoudswerkzaamheden aan de West-Brabantse Waterlinie in Halsteren of as-sisteren bij een beautymiddag in Bergen op Zoom. Inschrijven voor een van de klus-sen kan via www.nldoet.nl.

Veel Bergse klussen op NL Doet

JUDOKA DENISE DE KORTE

NAAR EK

OLYMPIAVIERT 50-JARIG

JUBILEUM

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

De Regionale scholengemeenschap ’t Rijks kreeg vorige maand te horen dat zij onder de Damu-regeling vallen. Dat heeft het mi-nisterie van (OCW) afgegeven. De Damu-regeling is een beleidsregel die bedoeld is voor leerlingen die kans hebben op een doorstroom naar een dans- of muziekvak-opleiding. De beleidsregel biedt aangewe-zen scholen de mogelijkheid om te mogen afwijken van de wettelijke examenvoor-

schriften voor het voortgezet onderwijs. “Dat houdt in dat wij vanaf volgend schooljaar, net als bij onze topsportleerlin-gen, de leerlingen van onze vooropleiding dans en muziek vrijstellingen mogen geven voor een examenvak”, laat conrector Sau-ter weten.

Erkenning“Bijna tien jaar geleden hebben wij een kunst- en cultuurklas opgericht. In de eer-ste drie leerjaren krijgen de leerlingen een

versterkt kunst- en cultuurprogramma. Dat houdt in dat er naast de ‘gewone’ vakken, ook vakken als muziek, tekenen, fotografi e, dans en drama worden gegeven”, vertelt Sauter. Inmiddels heeft de middelbare school een vooropleiding voor het conser-vatorium en voor de academie beeldende kunsten. In Nederland zijn er vier scholen die in aanmerking komen voor de Damu-regeling. “Het is voor ons een hele erken-ning dat wij één van die vier scholen zijn”, zegt de conrector.

SG ‘t Rijks krijgt Damu-licentieErkenning voor cul tuurklas

BERGEN OP ZOOM - Het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SG ‘t Rijks toegelaten tot de Dans en Muziek (damu)-regeling. Daarmee krijgen enthousiaste leerlingen uit de kunst- en cultuurklas een kans op het doorstromen naar een dans- of muziekopleiding. “Dat is een doorbraak en een erkenning dat onze school een echte kunst- en cultuurschool is”, meent conrector Sauter van havo 4.

Rokx Assurantiën

Zelfstandig Adviseur

RegioBank

Spaar-op-Maat Vrij:

HOOGSTE

SCORE

Consumentenbond Geldgids

augustus 2012

Page 2: Dboz 20140312

2494,-4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

4990,-8445,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

op keukendelen + gratis montage!*

Wandcloset combinatie*

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-4920,-

Incl. inloopdouche, stortdouche, douchegoot, badmeubel, kranen en wandclosetcombinatie (excl. tegels).*

Complete badkamersignatuur

2495,-

GRATIS

30% KORTING

Mensen met wie het niet goed laten we niet vallen. Als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor inwoners die het door de economische recessie niet meer lukt de broek zelf op te houden. We willen dat niemand in armoede leeft. We onder-steunen mensen bij het vinden van werk of een andere maatschappelijke activiteit. We gaan daarbij uit van ieders verant-woordelijkheid met oog voor het verschil in mogelijkheden.Het is goed als mensen elkaar ondersteu-nen en zorg en welzijn onderling regelen waar het kan, dat er een zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. Maar dit vraagt om een lokale overheid die investeert om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, het creëren van ontmoetings-plekken of het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Werken aan werkGroenLinks vindt dat onze samenleving het niet kan permitteren dat mensen blijvend buiten de boot vallen. Uitgangspunt is dat iedereen die wil werken ook kan werken. Wie echt niet aan de slag komt, krijgt ondersteuning om toch een bijdrage aan de samenleving te kunnen doen. De werkeloosheid blijft stijgen. Daarom willen wij dat er een regionaal banenplan komt met afspraken tussen gemeenten en werkgevers.

Wat wil GroenLinks?Ook al wordt er bezuinigd, toch met kwaliteitsbeleid mensen stimuleren tot en begeleiden naar deelname in de samenleving (werk of anderszins).Stimuleren ambachtelijke beroepen.De gemeente maakt zich sterk voor een inkomen dat voor iedereen een menswaardig bestaan garandeert.Ontwikkelen van banenplannen.

Zorgen voor goede zorgEr is een grote verandering aan de gang in zorg en welzijn. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de kaalslag die daardoor plaats vindt in de zorg ten koste van de kwaliteit en werkgelegenheid. Wij willen duurzame zorg van goede kwa-liteit. Dit is in het belang van álle inwoners onze gemeente.

Eigen kracht en eigen regie zijn bepalend bij de verandering. Wij vinden dat dit zorgvuldig begeleid moet worden met de juiste on-dersteuning. Want de verantwoordelijkheid wordt te gemakkelijk bij mensen zelf gelegd, bij de buurt, familie of vrienden. Dat is niet vanzelfsprekend! De overheid moet zorgen voor infrastructuur die de zelfredzaamheid ondersteunt. Want niet alle mensen kunnen die stap naar eigen kracht en eigen regie in één keer nemen. Zij zullen daarin geholpen moeten worden. Het eigen-kracht-verhaal is een pleidooi voor de talenten en mogelijk-heden van mensen. Dat is waar het om

moet gaan. Positief ingezette eigen kracht heeft een preventieve en helende werking, naar de persoon zelf en naar anderen. Ook mensen die verzorging ontvangen hebben talenten die ze kunnen inzetten voor de samenleving. Dat voorkomt eenzaamheid en bevordert participatie.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicap-ten worden in staat gesteld zo lang mogelijk in hun huis te blijven wonen. Daarbij moet er voldoende keuzemogelijkheid en van, ook kleine, zorgaanbieders zijn.

Wat wil GroenLinks? Proefprojecten met nieuwe kleine zorgaanbieders, zoals buurtzorg.Ervaringen cliënten zorg gebruiken voor verbetering zorg.Zorgvrager staat te allen tijde centraal.Eigen regie en zelfbeschikking is uitgangspunt in zorg en welzijn.Er blijft onafhankelijke cliëntonder-steuning. Bij aanbesteding,voor de WMO, kiest de gemeente voor kwaliteit en behoud van werk in de zorg.

Meer weten over onze standpunten? Zie: www.bergenopzoom.groenlinks.nl

en Facebook: GROENLINKS Bergen op Zoom

Stem op GroenLinks lijst 8!

Solidariteit staat voor GroenLinks voorop. We zetten ons in voor een samenleving waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Waarin iedereen naar eigen kunnen meedoet, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Corry Damen: “Ik ben er voorstander van dat iedereen op eigen wijze, met eigen mogelijkheden, deel kan nemen aan onze samenleving. Mensen met een ‘vlekje’ mogen niet buitengesloten worden!”

Page 3: Dboz 20140312

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

DOOR MARJET LUBBERS

Aan het eind van de avond was vooral duidelijk hoe stroperig en complex par-

keerproblemen zijn. Oplossingen verzan-den telkens in de bureaucratie van oude afspraken in bestemmingen, verschillen tussen gevoelens en feiten en andere on-

duidelijkheden. Op de vraag waarom het in 2006 aangekaarte parkeerprobleem nog steeds leeft, verzuchtte wethouder Ad van der Wegen: “Het hondenpoepprobleem

blijft ook leven.” Een onderwerp dat de wijkcommissie expres niet op de agenda had gezet.

ParkerenAlle politieke partijen waren het hartgron-dig eens dat parkeerproblemen zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Oplos-singen zijn al bedacht: grastegels, eenrich-tingsverkeer, aan de buitenrand van de wijk parkeren - misschien wel tegen ver-goeding -, betaald of gereguleerd parke-ren invoeren. Volgens wethouder Van der Wegen is een bestemmingsplanwijziging de enige mogelijkheid. Veel partijen von-den dat de gemeente, in direct overleg met bewoners, een maatwerkoplossing moet leveren. Anderen dachten dat grastegels de ideale oplossing zijn. Uit de discussie bleek tevens dat parkeren niet alleen een technisch, maar ook een maatschappelijk probleem is. Door teveel blik in een buurt kachelt de waarde ervan achteruit; de hei-lige koe een stukje buiten de wijk parkeren waar nog wel plaats is, geeft gevoelens van onveiligheid.

CommunicatieOnveilige gevoelens leven ook al lange tijd over de ontsluiting van de Bergse Plaat. Er is voor het achterste deel maar één weg de wijk uit. Het bij calamiteiten openstel-len van de bussluis is een oplossing, die tot op heden nog niet is opgepakt. Maar een probleem oplossen schijnt nu gemak-kelijker te zijn dan ooit. Meldingen via een telefoontje naar de gemeentelijke ser-vicelijn, de buitenbeter app of een email naar de betreffende wethouder of anders één van de 33 raadsleden worden opge-

pakt en afgehandeld, verzekerden diverse aanwezigen. Deze directe communicatie-lijnen zijn in plaats van de georganiseerde overlegstructuren tussen gemeente en bewoners gekomen. Iets dat vooral de op-positiepartijen betreuren. Die vinden dit soort communicatie te beperkt, incidenteel gedreven en niet preventief. Communica-tie is niet alleen het verzenden van infor-matie over gemaakte plannen richting de inwoners, maar gaat twee kanten uit. Veel partijen pleiten ervoor dat ambtenaren de wijk in gaan om te leren wat er leeft on-der de inwoners. Sommigen pleiten voor herstel van de sociale infrastructuur, zoals wijkcommissies, -managers, wijktafels en/of adviesraden.

BinnenscheldeAanleiding voor de politieke avond waren de ontwikkelingen rondom de Binnen-schelde, welke een belangrijke rol spelen bij het toeristisch aantrekkelijker maken van de gemeente. Alle politieke partijen onderschrijven dat ontwikkelingen nodig en nuttig zijn voor het versteken van de locale economie en sociale veiligheid in het gebied.Al naar gelang de politieke kleur, groen of ondernemend, werden de aspecten natuur (fiets- en wandelpaden) of kansen (jachthaven, zeilscholen) benadrukt. Al dan niet verzilten is een beslissing van hogere overheden. Eventuele gevolgen daarvan (zoutcorrosie, verdwijnen zoetwater flora en fauna) spelen over ruim 10 jaar pas. Wijkcommissie voorzitster Joke Groote-maat was aan het eind van de avond diep onder de indruk van wat allemaal voorbij is gekomen.

Forumdiscussie over slepende onderwerpen op de PlaatOpposi t ie ver langt oude communicat iestructuren terug

Negen politieke partijen in discussie met wijkbewoners over parkeren, communicatie en Binnenschelde. FOTO HÉLÈNE HOLSLAG

BERGEN OP ZOOM - Op een slim uitgekozen moment, zo vlak voor de gemeenteraadverkiezingen, hield de wijk-commissie Bergse Plaat een politiek forum over een aantal slepende onderwerpen in de wijk. Alle partijen ble-ken bereid parkeerproblemen en het veronderstelde ontsluitingsprobleem van ‘het schiereiland’ bij calamiteiten snel op te lossen, ieder met zijn eigen ideologische of praktische insteek. Politieke verschillen kwamen ook naar voren in de discussie over de rol van de wijkcommissie en ontwikkelingen rondom de Binnenschelde.

DOOR RIA VAN MEIR

De veroordeling door de Hoge Raad voor het schenden van de geheimhoudings-plicht was voor Van der Kallen de druppel die de emmer deed overstromen. De Hoge Raad achtte Van der Kallen vorige maand schuldig aan het lekken van vertrouwelijke informatie in de kwestie Bergse Haven. In twee van de 62 vragen die het raadslid in 2008 over het onderwerp stelde, haalde de BSD’er volgens de Hoge Raad vertrouwe-lijke informatie aan. Van der Kallen kreeg daarom een boete van 500 euro opgelegd en heeft nu officieel een strafblad. “Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat ik in het Koninkrijk der Nederlanden zo’n ver-oordeling zou krijgen. Die is volstrekt in strijd met mijn rechtsgevoel”, schrijft Van der Kallen in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-laties, waarin hij zijn besluit toelicht.

SchamenVan der Kallen werd in 2003 benoemd

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een zeer hoge koninklijke onderscheiding. Van der Kallen was daarvoor aangedragen door zijn toenmalige werkgever Akzo No-bel Resins.

Zijn trots voor de onderscheiding maakte in de loop der jaren plaats voor een ander gevoel. “Ik heb gemerkt dat bij de toeken-ning van onderscheidingen in de politiek bestuurlijke kring het meer cadeautjes van collega’s zijn dan werkelijke blijven van verdienste. Ik begin mij te schamen voor de onderscheiding die ik met blijdschap en trots in 2003 ontving. Met alle respect voor burgers die terecht een dergelijk eerbetoon ten deel vallen, moet ik constateren dat ik een politicus ben en deel uitmaakt van een politiek/bestuurlijk systeem dat justitie ge-

bruikt om zaken onder het tapijt te vegen”, verklaart Van der Kallen. Het steekt hem ook dat onderscheiden bestuurders veelal zijn doorgestroomd naar hogere functies. “Terwijl zij de gemeente financieel geruï-neerd hebben.”

GeuzeveroordelingHet raadslid geeft aan niet meer tot de club van gedecoreerde bestuurders en po-litici te willen horen. “Voor mij zijn het paria’s, die de boel mo-reel en soms financieel bevuilen en dan

vrolijk verder trekken.” Van der Kallen zegt zich te schamen voor het systeem dat tot zijn veroordeling heeft geleid. “Maar voor mijn veroordeling zelf schaam ik mij niet. Ik beschouw het als een geuze-veroordeling.”

Van der Kallen levert onderscheiding inRaadsl id wil niet meer tot club van gedecoreerde pol i t ici en bestuurders horen

Louis van der Kallen doet afstand van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM - Louis van der Kallen heeft zijn koninklijke onderschei-ding teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orde. Het Bergse raadslid werd in 2003 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, maar zegt nu niet meer tot de club van gedecoreerde politici en bestuur-ders te willen horen. “Ik heb moeten constateren dat ik een politicus ben en deel uitmaak van een politiek bestuurlijk systeem dat justitie gebruikt om zaken onder het tapijt te vegen”, aldus Van der Kallen.

‘Onderscheidingen slechts cadeautjes

van collega’s’

Page 4: Dboz 20140312

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom0164-234990

Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 12 maart t/m dinsdag 18 maart 2014

HET VLEESPALEISWEEKAANBIEDINGEN

PAARDENRIBLAPPEN .............................................................................

. 1 kilo 690

HOUTHAKKERS STEAK ....................................................4 + 1 GRATIS

KRABBENGATSEBALLEN ..................................................4 + 1 GRATIS

DEENSE SCHNITSELS .......................................................................

per kilo 590

100 gram ZEEUWS SPEK + 100 gram GRILLWORST ............samen 149

RUNDERGEHAKT..........................................................1 kilo 475

2 kilo voor 875

Uit onze grillcorner

MINI VINKJES ........................................................................

.................150 gram 149

Antwerpsestraatweg 78Bergen op Zoom, 0164-262163

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

19 Maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Bergen op Zoom.

Een stad met karakteristieke wijkenBergen op Zoom is een prachtige compacte stad met een historisch hart. Daaromheen liggen oudere en nieuwe wijken, elk met eigen identiteit en uniek karakter. GBWP gaat voor aangenaam wonen, werken en leven. Een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt. Het veelzijdige karakter van Bergen op Zoom past daarbij. Dichtbij Rotterdam en Antwerpen. Op de grens met Zeeland. Water en bos. Historie en vernieuwing. Knus en stedelijk. Ondernemend en genietend.

‘Ik ben trots op

ons team GBWP’Arjan van der Weegen,

lijsttrekker van GBWP.2

Als inwoner van onze gemeente

2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.10.

Hoor je erbij, of je nu in Bergen op Zoom woont, in Lepelstraat of in Halsteren!

Heb je recht op een mooie, schone en groene leefomgeving waar het prettig wonen is!

Wordt je door de gemeente snel en goed geholpen als je iets nodig hebt!

Kun je volwaardig meedoen of je nu wel of geen beperking hebt!

Leef je in een gemeente waar de openbare orde wordt gehandhaafd en de veiligheid op straat en in huis hoge prioriteit heeft!

Heb je veel mogelijkheden om te sporten, te ontspannen of je cultureel te ontwikkelen in verenigingsverband!

Leef je in een goed bereikbare gemeente met veel aandacht voor openbaar vervoer, transport, mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu!

Krijg je goed onderwijs en kans op een prima baan, maar wordt je ook geholpen als je financiële problemen hebt!

Leef je in een financieel gezonde gemeente met aanvaardbare gemeentelijke lasten! Kan je op een aantrekkelijke manier ondernemen!

Woon je in een gemeente die samenwerkt met andere gemeenten op de Brabantse Wal en daarbuiten!

1.

11.

Uw aangifte inkomstenbelasting

voor € 30,00Aangifte controle voor €10,00

Mail uw gegevens naar [email protected] bel: 06-83446035

Uw BELASTING-AANGIFTE vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f.

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

WIJ STOFFEREN O.A.:

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder.Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

Voor mooie dagtochten-meerdaagse reizen:

076-7112816Opstappen tussen:

Bergen op Zoom - Breda

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw! (Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

27.50Van 42.99

Polisport fi etszitje Comfortabel voor- en achterzitje. Voorzien van een veilige driepuntsgordel en verstelbare voetenbakjes.

32.50Van 47.99

Page 5: Dboz 20140312

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 11De oplossing van deze puzzel is in week 12 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Een echte man heeft een baard, zo wordt er wel eens gezegd. Tja, wat moet je met die informatie? Feit is dat de baard in het straatbeeld weer prominent aanwezig is. Dat fenomeen doet zich in golfbewegingen voor. Heel vroeger had je natuurlijk Jezus, op veel plaatsen in de wereld misschien wel de beroemdste man met een baard. Ik zie Hem in ieder geval op geen enkele andere wijze afgebeeld. Zo zijn er nog wel meer baardige voorbeelden te bedenken. Ayatollah Khomeini bijvoorbeeld was net als Osama Bin Laden immer uitgedost met een vervaarlijke uitziende baard. Sinterklaas, de Kerstman en kabouter Plop staan eveneens niet bekend als fervente gebruikers van het scheermes. Ook leden van beruchte motorclubs blijken vaak niet op een haar meer of minder op hun kin te kijken en, toegegeven, het draagt meer dan bij aan het imago van de onaantastbare outlaw. Uiteraard kent ook de muziekwereld haar prominente baarddragers. Neem nu de jongens van ZZ Top met hun wapperende lange baarden. Althans, twee van de drie leden. De drummer houdt zijn kin altijd keurig glad, al gaat juist hij met de achternaam Beard door het leven. Dat dan weer wel. De voetballerij kent eveneens de nodige baardapen. Barry Hulshoff, voorstopper van het Gouden Ajax uit de jaren ’70, boezemde met zijn donkere baard en lange haren menig tegenstander bij voorbaat al angst in. Bij spitsensloper John de Wolf, succesvol bij Feyenoord in de jaren ’90, liep de tegenstander het dun al helemaal in de broek. De Wolf zag er dan ook uit als een woeste Viking die slechts uit was op het zaaien van dood en verderf. Kom daar meer eens om bij de hedendaagse Scan-dinaviërs die op de Nederlandse voetbalvelden rondlopen: wandelende advertenties voor scheerproducten en steevast uitgerust met kapsels die ooit vooral bij de wat fanatiekere onderdelen van de Hitler Jugend in zwang waren. Eerlijk is eerlijk: ook Graziano Pellè, de spits van Feyenoord, heeft het haar keurig in de plooi liggen, maar hij draagt er wel een baard bij. Bovendien scoort hij doelpunten bij de vleet en scoort hij bij de vrouwen. Een echte man dus. Je zou voor minder een baard gaan dragen.

Baard

ColumnAddo Sprangers

DOOR FRITS SIMONS

Denise de Korte gaat naar ‘t Rijks in Ber-gen op Zoom, omdat talentvolle sporters daar een speciaal programma krijgen aangeboden dat aansluit bij de vele trai-ningen en wedstrijden die zij hebben. Ze zit in de laatste klas van het vmbo. “Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst met judo in aanraking kwam. Ik had voetbal, dansen en turnen al geprobeerd, maar dat was het niet voor mij.” Haar vader nam haar mee naar een proefles judo. Dat beviel zo goed dat ze meteen lid werd van Schuurbiers. Daar bleef ze drie jaar. “Het eerste toernooi dat ik mee maakte was het lintjestoernooi. Later kwamen er echte toernooien van de Nederlandse Judobond.”

UitdagingenHaar ouders stimuleerden haar vanaf het begin en waren altijd aanwezig bij toer-nooien en trainingen. In 2008 werd Denise lid van Shintai in Halsteren. “Daar kon ik met meisjes vechten, terwijl ik in Tholen vaak tegenover jongens stond.” Denise

had talent en mocht op haar 12e voor het eerst mee doen aan de Nederlandse kam-pioenschappen. “Sindsdien train ik vier keer per week.” In 2012 stapte ze over naar JudoGoes. “Ik had meer uitdagingen nodig en kon niet meer hogerop.” Op dit moment traint ze twee keer per week in Goes, twee keer in Hoogvliet, één keer in Nieuwegein en één keer in Tholen bij Salus. “De zwarte band hoop ik dit jaar te halen, want daar moet je zestien jaar voor zijn. Ik ben er in ieder geval klaar voor”, lacht ze zelfbewust.

OpdravenHaar school heeft er tot nu toe niet onder geleden. Ze is zonder problemen in vmbo 4 gekomen en hoopt straks te slagen. “Op ‘t Rijks krijg je altijd vrij voor wedstrijden en er wordt rekening gehouden met je trainin-gen. Op dit moment train ik elke avond en ook in het weekend moet ik vaak opdraven. Ik ben het wel eens beu geweest, maar na wat gesprekken kwam ik er gelukkig weer bovenop. Je moet echt doorzettingsver-mogen hebben. Je hebt ook wel eens te

maken met teleurstellingen, maar de suc-cessen stimuleren je verder te gaan.”

Na het vmbo gaat ze naar de havo of het Cios in Goes. “Ik denk het laatste, want ik wil ook graag sportinstructeur worden.” Voor hobby’s naast het judo heeft ze geen tijd. “Maar ik wil graag vriendschappen onderhouden buiten het judo en ik ga ook wel eens graag een keertje uit.” Haar grootste successen waren een 2e plaats op de Nederlandse kampioenschappen in 2012 en de 7e plaats van Nederland bij het -21-toernooi. “Terwijl ik nog maar vijftien jaar ben.” Ze heeft al aan allerlei toernooien mee gedaan, in Nederland en landen als Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, België en Engeland. Dit weekeinde gaat ze naar Zagreb in Kroatië voor de European Cadet Cup -18. “Ik wil graag de allerbeste worden”, besluit ze zelfverzekerd.

‘Succes stimuleert je verder te gaan’Scholiere van ‘ t Ri jks binnenkort naar Zagreb

Judoka Denise de Korte gaat dit weekeinde naar Zagreb voor een internationaal toernooi. FOTO FRITS SIMONS

BERGEN OP ZOOM - Denise de Korte uit Tholen timmert flink aan de weg. De 15-jarige talentvolle judoka doet er alles aan om in haar sport het hoogste te bereiken. ”Je moet echt doorzettingsvermogen hebben

DOOR MONIQUE JANSEN

Huurders die gezamenlijk een bruto inko-men hebben van maximaal 34.085 euro bruto krijgen te maken met een huurverho-ging van vier procent. Voor gezinnen met een modaal inkomen tussen de 34.085 en 43.602 euro bedraagt de stijging vier en halve procent. Huishoudens die een geza-menlijk inkomen hebben boven de 43.602 euro betalen 6,5 procent meer. De huurver-hoging gaat in op 1 juli 2014. Ook vorig jaar verhoogden de woningcorporaties op deze wijze de huurprijzen van de sociale huur-woningen. Voor huizen die vallen onder het vrije sectorbezit voeren de woningcor-poraties een eigen beleid. Hieronder vallen huizen met een huurprijs van 700 euro per maand of meer.

NoodzakelijkVolgens de zeven samenwerkende wo-

ningcorporaties zijn de inkomensafhan-kelijke huurverhogingen noodzakelijk. De woningstichtingen zijn namelijk verplicht om tot 2017 een verhuurdersheffing te be-talen aan het Rijk. Daarbij betalen zij een bepaald bedrag over de hoeveelheid soci-ale huurwoningen die zij bezitten. Deze be-dragen lopen per woningcorporatie in de miljoenen euro’s. Daarnaast betalen alle woningcorporaties mee aan de sanering van in de problemen geraakte collegacor-poraties, zoals WSG. AlleeWonen, Bernardus Wonen, Brabant-se Waard, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woningstichting Dinte-loord kiezen ervoor om de komende tijd te investeren in het aanpassen van de wo-ningvoorraad aan de ouder wordende en krimpende bevolking. Deze investeringen zijn volgens de corporaties cruciaal om in de toekomst nog steeds adequate wonin-gen aan deze doelgroep te kunnen blijven

aanbieden.

Betaalbaarheid De corporaties zijn zich er van bewust dat de betaalbaarheid van de maandelijkse huur voor bepaalde gezinnen in het geding dreigt te komen. De woningstichtingen wijzen er echter op dat huishoudens met een laag inkomen deels worden gecom-penseerd door het Rijk door een hogere huurtoeslag. De corporaties houden de betaalbaarheid van de voorgenomen huur-verhoging in de gemeenten waar ze werk-zaam zijn goed in de gaten. In specifieke gevallen kan de verhoging van de huur daardoor afwijken van het gezamenlijke besluit om over te gaan tot de huurverho-gingen van 4 tot 6,5 procent. De samen-werkende woningstichtingen starten ook met een onderzoek om de betaalbaarheid voor verschillende inkomensgroepen en de totale woonlasten in kaart te brengen.

Corporaties verhogen huur flinkSti jging huur afhankel i jk van inkomen huurder

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporaties AlleeWonen, Bernardus Wonen, Brabantse Waard, Stadlander, R&B Wo-nen, Woningstichting Woensdrecht en Woningstichting Dinteloord kondigen aan de huren flink te verhogen. Alle huurders krijgen te maken met een huurverhoging van 4 tot maximaal 6,5 procent. De stijging is afhankelijk van het inkomen van de bewoners.

‘Dit jaar zwarte band halen’

Page 6: Dboz 20140312

PAGINA 6

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV uit het Belgi-sche Kalmthout geldt als dé specialist voor alle veranda’s, serres, ramen en deuren. Met een geheel nieuwe showroom kan de firma op alle on-derdelen laten zien wat zij allemaal in huis heeft.

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat laatste is zonder meer indrukwek-kend te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste woonserres en tuinkamers, maar ook aan alle soorten kozijnen die zowel in kunststof als in aluminium leverbaar zijn.

In een heus outdoorpark kan de klant pre-cies zien hoe de verschillende zonnewerin-gen en zonneschermen tot uiting komen op het moment dat ze gemonteerd zijn. Ook voor rolluiken, screens zonwerend of ver-duisterend is Bruynseels-Vochten NV het adres. Dat geldt eveneens voor voordeuren en garagedeuren.

Kennis en ervaringZaakvoerders Guido Bruynseels en Marcel Vochten voelen feilloos aan waar de klant behoefte aan heeft. Marcel regelt de ver-koop en de uitvoering van de projecten, terwijl collega Guido verantwoordelijk is voor de organisatie in de ateliers. Zo vullen de twee elkaar prima aan, en dat al ruim dertig jaar lang. Een van de belangrijkste troeven waarmee Bruynseels-Vochten zich van anderen onderscheidt is haar dertig jaar kennis en ervaring. De nieuwste re-gelgeving en de uitgebreide mogelijkhe-den op het gebied van isolatie, geluid en comfort kennen voor hen geen geheimen.

BudgetGuido: “Onze klanten krijgen niet alleen professioneel advies, ze kunnen bij ons ook kiezen voor een totaalpakket dat per-fect is afgestemd op hun budget. Dit om-vat het volledige traject van ontwerp tot oplevering van het product van keuze. We staan dus ook in voor bijvoorbeeld de fun-

dering, aanpassing van het rioleringsnet, metselwerken en een eventuele doorbraak met de woning. Die werken gebeuren alle-maal door eigen vakmensen. Voor andere onderdelen werken we met zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. Voor de klant plannen en regelen wij alles van A tot Z.” Ook op het gebied van binnenaf-werking heeft Bruynseels-Vochten alles in huis, of het nu gaat om MDF-kunststof, verschillende glassoorten, verluchtings-mogelijkheden en beveiligingsmaatrege-len met het oog op inbraakpreventie en kli-maatbeheersing van uw woning. Hetgeen het wooncomfort en veiligheidsgevoel in de eigen woning ten goede komt. Onder meer een audiopresentatie biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden.”

ZorgeloosBij Bruynseels-Vochten NV is elke klant even belangrijk. Of het nu gaat om een bescheiden aanbouw of een grootschalig project, de firma maakt van elke opdracht

een realisatie om trots op te zijn. Als klant hoef je je niets aan te trekken van de orga-

nisatie. Je geniet van een zorgeloos traject en dat allemaal perfect binnen budget!

Nieuwe showroom met indrukwekkend productaanbod

Bruynseels-Vochten is dé special is t voor al le veranda’s , serres , ramen en deuren- ADVERTORIAL -

BEDRIJVIG NIEUWS

Speciale actieTijdens deze dagen bieden wij onze klanten een gratis upgrade naar su-perisolerende ramen voor de prijs van de standaardramen. In kunststof de *softline 82 voor de prijs van de profiel 70 en in de alu de* CS 77 voor de profiel 68.(*waar technisch toepasbaar!). Zo bespaart de klant tweemaal nu op zijn aankoop en later op zijn energie factuur!

BERGEN OP ZOOM - Babs van den Boom van Basisschool Marco Polo heeft de regionale voorleeswedstrijd gewonnen.

Babs had al de voorleeswedstrijd van haar school én de lokale voorleeswedstrijd van Bibliotheek Het Markiezaat gewonnen. Ze mag een jaar lang de felbegeerde titel

Voorleeskampioen van de gemeente Ber-gen op Zoom dragen. Zaterdag 8 maart was dan eindelijk de spannende, regionale voorleeswedstrijd.Babs las overtuigend voor uit het boek Dit is Nicky - Sukkel of supercool van Rita van Veen. Ook de voorleeskampioenen Emma Daalmans (gemeente Woensdrecht) en Ziggy Adamo (gemeente Steenbergen) zet-

ten hun beste beentje voor. Uit maar liefst 64 leerlingen werd Babs uitgeroepen tot één van de provinciale finalisten. Knappe prestatie.De Brabantse finale van de voorleeswed-strijd wordt gehouden op vrijdag 18 april. Wie weet wordt Babs wel de provinciale voorleeskampioen en gaat ze door naar de landelijke finale?

Babs van den Boom wint regionale voorleeswedstrijd

BERGEN OP ZOOMIVN: Zondag 16 maart houdt I.V.N. Groene Zoom een excursie naar Moerstraten. Het 1e deel van de excursie staat in het teken van de jaarlijkse amfibieëntrek, het 2e deel betreft een bezoek aan een aardbei-enteeltbedrijf. Excursie start om 10.00 uur Luienhoekweg in Moerstraten, ongeveer 200m. van het beginpunt van die weg.Car-poolers vertrekken om 09.30 uur van Stayo-kay in Bergen op Zoom. Mensen die alléén belangstelling hebben voor het 2e deel van de excursie kunnen zich om 11.00 uur bij de groep voegen aan de Luienhoekweg 1. Maar beter is het om op de fiets te komen. Het is zinvol om laarzen mee te nemen, daar de grond drassig kan zijn.Kansenbeurs: Samen in de Regio houdt een Kansenbeurs van 18.00-20.00 uur. Donderdag 13 maart presenteren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich bij het Markiezaat College, Nobellaan 50. Op de Kansenbeurs kunnen gemotiveerde in-woners van de gemeente Bergen op Zoom die op zoek zijn naar een baan, leerwerk-plek, stage, vrijwilligerswerk of BBL-traject in contact komen met werkgevers en maat-schappelijke organisaties.Rommelmarkt: Zondag 16 maart rom-melmarkt in Wijkcentrum Fort-Zeekant (de olifant) van 9.00-15.00 uur.

Mantelzorgcafé: Mantelzorg Bergen op Zoom houdt maandag 17 maart in Woon-zorgcentrum Jacqueline, Jupiterweg 20 het Mantelzorgcafé. De avond geeft mantelzor-gers van mensen met psychische beperking de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit de wisselen maar bevat ook een informatief gedeelte. Thema is: Waar zijn mijn grenzen? Aanvang 19.30u., einde 21.30u. Info: Mantelzorg Bergen op Zoom 0164-299491 of [email protected]: Woensdag 12 maart bingo, zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur in wijk-centrum Fort/Zeekant, Lourdesplein 1.Lezing: Donderdag 13 maart geeft Louise Fresco een lezing over haar boek ‘Hambur-gers in het paradijs - voedsel in tijden van schaarste en overvloed’. De lezing wordt gehouden in Hofzaal, Het Markiezenhof aanvang 20.00u, zaal open om 19.30u.Bingo: Wijkcentrum de Korenaere, Ko-renmarkt 7, houdt een bingomiddag op donderdag 13 maart. Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal is open vanaf 13.00 uur, aanvang vanaf 13.30 uur. Wilt men er eens even gezellig uit zijn en kans maken op een leuke prijs.Aglow bijeenkomst: Donderdag 13 maart welkom bij Aglow Bergen op Zoom in wijkgebouw de Kastanje, Kastanjelaan 164, koffie om 09.45 uur. Spreekster Co-

rine de Groot. Op zoek naar vrede in een tijd waar veel onvrede heerst? Ga en neem gerust iemand mee. Info: Anka van de Jagt, tel. 06-20748403.Collecte Fonds Gehandicaptensport: Van 30 maart t/m 5 april collecteert Fonds Gehandicaptensport voor de gehandicapte sporters in Nederland. Ook dit jaar zet-ten vele vrijwilligers zich weer in en gaan als collectant langs de deur. In Bergen op Zoom, Steenbergen, Halsteren en Huijber-gen wordt voor de dertiende keer de kar getrokken door atletiekvereniging Spado. Een gedeelte van de opbrengst is voor de G-groep van Spado. Tevens zal een ge-deelte van de opbrengst ten goede komen aan het EK atletiek voor verstandelijk ge-handicapten. Deze wedstrijd wordt in Ber-gen op Zoom gehouden van 12 t/m 15 juni (www.7thinasec.com). Als je mee wilt collecteren, kun je contact opnemen met atletiekvereniging Spado, Jeroen Jonkers, tel. 06-14016061, [email protected] in Duister: Zaterdag 15 maart wan-delpuzzeltocht met vragen en opdrachten door de dorpskern van Halsteren. lengte 4-5 km, Grandcafé de Kannebuis Poelekes 10 te Halsteren, aanvang 20.00 uur. Na afloop ie-dere deelnemer een gratis kom verse snert, daarna uitslag van de trip en een grote lote-

rij. Dit alles t.b.v. Gehandicapten carnavals-middag. Meebrengen: zaklamp en balpen. Inlichtingen: John Meerman, johnmeer- [email protected], 06-51423524.LEPELSTRAAT

Koersbal: Uitslag wedstrijd donderdag 6 maart: 1. Rinus Nijssen, 2. An van Kaam, 3. Cor van Wijk, 4. To Karremans, 5. Truus van Herk, 6. Lisa van Schilt, 7. Sjaan van Ekeren, 8. Geert Loos.

KORTE BERICHTEN

BERGEN OP ZOOM - Staat de Bergse politiek ver van u af? Wij praten u graag bij en horen graag uw mening! Donderdag 13 maart 09.30 uur Oude-rensteunpunt de Zoomflat.

Lijst Linssen merkt dat de Bergse politiek soms ver van haar inwoners afstaat. Voor ouderen is het, in deze tijd waarin contact

vaak niet meer echt persoonlijk plaatsvindt maar veelal via internet, misschien nog wel lastiger om goed zicht te krijgen op waar de verschillende partijen voor staan. Daarom kom ik, samen met andere leden van mijn fractie, graag naar u toe om het gesprek persoonlijk met u aan te gaan en om uw eventuele vragen te beantwoorden. Ik hoop dat dit gesprek iets kan bijdragen

aan het maken van uw keuze op 19 maart 2014 wanneer u uw stem uitbrengt voor de nieuwe Bergse gemeenteraad. Ik kijk er naar uit om u te mogen ontmoeten op don-derdag 13 maart om 09.30 uur in het oude-rensteunpunt De Zoomflat, Burgemeester Stulemeijerlaan 55.Ton Linssen, Locoburgemeester en Wet-houder

Lijst Linssen zakelijk met een sociaal hart

BERGEN OP ZOOM - Taizé gebed op zaterdag 15 maart, aanvang 19.00 uur in de Gertrudiskerk.

Sinds 2010 wordt er iedere maand, sinds september de 3e zaterdag van de maand, een Taizégebed georganiseerd. Het gebed vindt plaats in de dagkerk van de Getru-diskerk in Bergen op Zoom. Er worden bekende en minder bekende Taizéliederen gezongen, en natuurlijk zal er de kenmer-kende stilte zijn. De kerk is vanaf 18.00 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Taizé is de door broeder Roger opgerichte oecumenische gemeenschap in Frankrijk, waar al ja-renlang tienduizenden jongeren uit vele landen naar toe trekken voor Bijbelstudie,

bezinning, gebed en ontmoeting. Jongeren worden daar opgeroepen om juist ook in hun eigen woonplaats de kerk een plaats van ontmoeting te laten zijn. Het bisdom van Breda kent inmiddels een traditie van bijeenkomsten in de spiritualiteit van Tai-zé: sinds 2010 is er ook in Bergen op Zoom een Taizégebed. De data voor volgende taizégebeden: 15 maart, 12 april (ivm Stille Zaterdag op de 2e zaterdag), 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 novem-ber, 20 december. Sinds kort zijn we ook op Facebook te volgen, hoor daar het laatste nieuws, data, locatie en leuke nieuwtjes – facebook.com/taizeaandezoomContactpersoon Taizégebed in Bergen op Zoom: Arwen Meulenbroek-de Feijter, T 06-2554 3957, E [email protected]. Meer informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

Taizé gebed

Buitengewoon Bijzonder!

bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenboschkijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl

Koopzondag16 maart12 - 17 uurSets vanaf

499,-!

Page 7: Dboz 20140312

VAN DE BREEVAARTKEUKEN & SANITAIRSPECIALIST

GRATIS* verlichting of terras-verwarmer bij aankoop van

een Piazza® terrasoverkapping

Terraszoverkapping Piazza

Sebrechts zonwering

profiteer nu en bezoek onze

showroom!

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-2-2014 t/m 31-3-2014

Max. 7 m

Max. 4 m

0.35v van 0.75

0.59v van 1.19

50%goedkoper

53%goedkoper

16.99 2.99

0.99

2.49 3.99

25 M LANG

1 L

2.78v van 2.88

5.29v van 5.49

2.40v van 2.46

1.59v van 1.69

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 12-03-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 12-03-2014 t/m dinsdag 18-03-2014.

IJsbergslaPer stuk

Grapefruit1 kg

Vanaf woensdag 12-03-2014

VERLAGINGENPRIJS

Anti-wortel- enonkruiddoek1 m breed.

KalkkorrelsOntzuurt en verrijkt de bodem. 5 kg

ZaaisetDiverse soorten groente of fruit.

CompostmakerVersnelt de compostering. 5 kg

Groene aanslag reinigerConcentraat.

SlavinkenCa. 400 g

HamburgersCa. 400 g

Varkenshaasjes500 g

Saté280 g

Page 8: Dboz 20140312

BERGEN OP ZOOM - Vol goede moed reisde Dames 3 Sic Pugno Volleybal zaterdag 8 maart af naar Terneuzen om tegen Scheldesport DS 1 te spe-len. Uiteindelijk won het team met 4-0 door goede samenwerking en over-tuigend spel.

Sic Pugno DS 3 staat al sinds het begin van het jaar op de 1e plaats in hun poule en met nog maar 5 wedstrijden te gaan komt het kampioenschap in zicht. Elke wedstrijd moet gewonnen worden en met deze vastberadenheid begon het team aan de wedstrijd. Vanaf het begin was het duidelijk dat Scheldesport DS 1, dat zelf 4e staat, een

geduchte tegenstander was. Door de con-centratie te blijven houden en slimme bal-len te spelen, wist Dames 3 de overhand te houden. Wedstrijd werd gekenmerkt door lange rally’s en 2 teams die niet wilden opgeven. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist in de 3e en de 4e set met de ser-vicebeurten van respectievelijk Denise Witters en Melanie van Esch en Dames 3 is een stap dichterbij het kampioenschap. Setstanden waren uiteindelijk: 18-25, 21-25, 16-25 en 10-25. Volgende wedstrijd is 21 maart in Goes tegen Mytilus DS 2. Inte-resse in volleyballen bij Sic Pugno? Kijk op www.sicpugno.nl of bel met Kees-Jan van Vliet, voorzitter Sic Pugno, tel. 0164-246036.

Sic Pugno Volleybal NieuwsDames 3 Sic Pugno behoudt de eerste plaats

BRIDGECLUB BERGEN TROEFWintercomp. 5 maart, 3 zitting, A-Lijn: 1. Cobie Verdult-Piet Verdult 60,83%; 2. Jan Meertens-Adrie Seip 57,50%; 3. Jenny Dingenmans-Corrie Buuron 56,67%; 4/5. Maria Ubink-Gerard Ubink en Lien v. Kuik-Peter Bakker 55,83%B-Lijn: 1. Ina Braam-Jeanette Lambrechts 63,33%; 2. Nanny Geers-Wim Geers 56,75%; 3. Doortje v.d. Bersselaar-Ton v.d. Berg 55,33%; 4. Jose Goris-Chris de Ruiter 54,50%; 5. Bernadette v. Rooijen-Johan de Koning 52,25%.C-Lijn: 1. Leen Kooiman-Goof Mijnsbergen 67,92%; 2. Els Hentenaar-Leo Bekkers 65,16%; 3. Lies Steevens-Ton Schutte 62,34%; 4. Petra Koster v. Groos-Flip Koster v. Groos 50,57%; 5. Bep Hyben-Wim v. Hermon.

BRIDGECLUB DE MOERKENSUitslagen 6 maart, Middagzitting A-Lijn: 1.Ankie Holtzer en Hennie Vermeulen 63,33%; 2.Paula Suijkerbuijk en Peter Sanders 59,58%; 3.Jan Peijs en Jan van der Hoe-den 59,17%; 4.Bea en Ton Mouwen 56,25%; 5.Leo Kuipers en Marius Wierickx 52,08%; 6.Wil Hagenaars-Pieneman en Bob van Daele 51,25%; 6.Piet en Jan de Rooij 51,25%Middagzitting B-Lijn: 1.Ton van den Berg en Gerrit van der Meer 58,13%; 2.Ria Bakker en Kobus Boven 57,81%; 3.Ad van de Linden en John Metaal 55,73%; 4.Carine Rijnkels en Clem Vermeulen 55,00%; 5.An en Plony Kees 51,25%; 6.Ria en Wim Karman 51,04%Middagzitting C-Lijn: 1.Hanny Adriaansen en Rien Eversen 59,90%; 2.Riet Buckens en Mieke Peeters 59,42%; 3.Nelleke Verhoef en Arie Snijders 58,06%; 4.Lucy Disco en Leentje van de Broek 57,01%; 5.Lies van Tilborg en Tonny Giltjes 55,80%; 6.Annelies Tempelaars-Geert Uytdewilligen 52,36%Avondzitting: 1.Cor Bruijs en Rien Markusse 61,81%; 2.Nol Jansen en Frans van Ha-peren 60,42%; 3.Joke Goossens en Hennie Vermeulen 58,33%; 4.Marlous Serre en Tilly van Rijn 55,90%; 5.Ankie Holtzer en Jan Pigmans 52,78%; 6.Chris Blankers en Hans Graafmans 51,39%.

BC A LA CARTEUitslag 6 maart, A-lijn: 1. Leo van Huffel-Henk Hertogs,Theo Groenewoudt-Frits Hob-belen 63,89%, 3. Jan Kalker-Jan Goossens 56,25%, 4. Marian Kools-Adrie van Kaam 55,83%, 5. Harry en Desirée van Wijnen 50,83%.B-lijn: 1. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 60,42%, 2. Ria van den Berg-Plony Goossens 57,81%, 3. Diana Mies-Dennis van Geel 57,29%, 4. Roos Bril-Bert van Ravensbergen 52,60%.

BELLEVUE BRIDGEWoensdag 5 maart, groep A: 1. Trudy en Jan v. Eekelen 58,04%, 2. Marian Kools-Jan Pigmans 57,74%, 3. Pierre Crusio-Hans Rens 55,95%: 4. Marijke Wanrooy-Paula Krooswijk 54,46%, 5. Liesbeth en Cees Luijks 53,27%, 5. Wil Hagenaars-Hans Graaf-mans 53,27%Groep B: 1. Corrie v. Leeuwen-Jopie Vale 67,92%, 2. Marloes Serre-Franka Stoutjesdijk 59,58%, 3. Nelly v.d. Bergh-Nelly Schrauwen 58,33%, 4. Rolly Rogge-Jan v. Es 57,50%, 4. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 57,50%

BRIDGE

voor het (grat is) aanleveren van al uw nieuws

www. internetbode.nl

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.:

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATING.NL

www.denengelsmansierbestrating.nl

Voor het mooiste gazon.

Herelsestraat 206 HeerleA58 tussen R’daal en B.o.Z.

Tel. 0165 301 [email protected]

Blokhutten - Tuinhout - Betonsysteem - Tuinmeubelen - Speeltoestellenen nog veel meer........

* Aktie korting geldt niet voor lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen opwww.tuinhoutspecialist.nl

Tuinhoutspecialist

het voorjaar komt eraan,profiteer NU van onze korting10%korting op al het geïmpregneerde Tuinhout

Koopzondag 16 maartgeopend 10.00 - 16.00 uur

AKTIEde gehele maand maart

RTENSbvRTENSbv

Twee onthullingen. Eén première.De nieuwe C-Klasse en de nieuwe GLA.

Introductie van de nieuwe C-Klasse en GLA op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart in onze showrooms in Goes en Roosendaal. U bent van harte welkom!

Van Oeveren | Sturm Autowww.vanoeverensturm.nl gedreven als altijd

Gecombineerd verbruik: 4,0 - 6,6 l/100 km, 25,0 - 15,2 km/l. CO2-uitstoot: 103 - 154 g/km.

Vestiging GoesAlbert Plesmanweg 24462 GC GoesT. 0113-212730E. [email protected]

Vestiging RoosendaalBredaseweg 225-2274705 RN RoosendaalT. 0165-557400E. [email protected]

»

Jongerencursus .... € 850,-De jongerencursus bestaat uit:

Theorie cursus;Theorie boeken;Theorie examen [CBR];15 Praktijk lessen [60 minuten];1x Praktijk examen [CBR].

Welbergsedijk 58, 4651 TG Steenbergen, 0167-540857Website: www.verkeerscentrumsteenbergen.nle-mail: [email protected]

Wij verzorgen auto-, motor- en aanhangwagenrijles

Page 9: Dboz 20140312

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

STICHTING DE BERGKRISTAL

DONDERDAG 13 MAART 2014Aanvang 20.00 uur Entree € 6,-

Zalencentrum ‘De Raayberg’Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185www.debergkristal.nl

PARANORMALE AVOND

WAARNEMINGEN VAN VOORWERPEN EN FOTO´S

door CLARA SNEL

Verlangen en vertrouwenmens & Relatie vindt jouw toekomstige liefde

Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

OPENDEURDAGENzaterdag 15 & zondag 16 maart van 10 tot 17 uur

U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBEL

VOOR EENGRATISOFFERTE

Maatwerk alle serres zowel klassiek als modernFabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminiumAlles in eigen beheer - sinds 1983 - 10 jaar waarborg

Geen voorschot - Nieuwbouw - Renovaties - Alle RAL kleurenVolledige afwerking - Geplaatst door vakmensen.

Bezoek onze vernieuwde showroom

www.bruvo.be

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERAND

Meer dan 25 jaar ervaring!

SERRES

BEZOEK ONZE

WEBSITEWWW.BRUVO.BE

Medical Beauty Center biedt u:

Een multidisciplinair team van specialisten

Behandeling van diverse huidaandoeningen o.a. acne

Veilige en effectieve huidverjonging – en verbetering

Laserbehandelingen (IPL, Diode laser, CO2 Fractional laser)

Voedingsadvies en gewichtsbegeleiding door deskundigen

Persoonlijke aandacht en advies

Gratis en vrijblijvend intakegesprek

Erkend door zorgverzekeraars

Bergen op ZoomOud-VossemeerWoensdrechtTelefoon 0164-652187

Uw huid is onze zorg!

www.medicalbeautycenter.nlvolg ons via facebook.com/medicalbeautycenternl

Page 10: Dboz 20140312

SPORT

PAGINA 10

Programma

Zondag 16 maart 14.30 MOC’17-Zeelandia Middelburg 12.00 Dosko 2-MOC 2 12.00 MOC 3-Meto 2 12.00 MOC 4-BVV’63 3 09.45 MOC 5-Odio 3 09.45 MOC 6-Roosendaal 11 10.00 Nieuw Borgvliet VR1-MOC VR1 10.30 Cluzona VR1-MOC VR2 Zaterdag 15 maart 15.00 Noad’67 3(zat)-MOC 2(zat) 15.00 MOC A1-Rijen A1 15.00 MOC A2-Sprundel A1 13.00 Smitshoek B1-MOC B1 14.30 Walcheren B1-MOC B2 15.00 MOC B3-De Fendert B2 13.15 MOC B5-Tholense Boys B2 14.30 Unitas’30 B3-MOC B6 13.15 MOC C1-Dongen C1 11.45 MOC C2-Meto C1 15.00 Steenbergen C2-MOC C3 11.45 Halsteren C4-MOC C5 10.15 MOC C6-De Fendert C2

12.30 Alliance C3-MOC C7 13.15 MOC C8-Roosendaal C8 10.15 MOC D1-WSC D1 11.15 DFS D1-MOC D2 11.45 MOC D3-Steenbergen D2 11.45 Meto D2-MOC D4 10.15 MOC D5-DVO’60 D3 15.00 Roosendaal D6-MOC D6 10.15 MOC D7-Alliance D4 08.45 Tholense Boys E1-MOC E1 10.15 MOC E2-FC Dauwendaele E1 08.45 MOC E3-Tholense Boys E3 09.00 Alliance E5-MOC E4 08.45 MOC E5-SC Welberg E1 10.15 Meto E2-MOC E6 09.00 Meto E3-MOC E7 08.45 Tholense Boys E2-MOC E8 08.45 MOC E9-Odio E2 08.30 Unitas’30 E10-MOC E10 08.45 MOC E11-SC Gastel E5 10.15 Hoeven E4-MOC E12 08.45 MOC F1-Baronie F1 10.15 Halsteren F2-MOC F2 09.30 Cluzona F2-MOC F3 08.45 MOC F4-Halsteren F4

08.45 MOC F5-SPS F1 08.45 MOC F6-Grenswachters F2 09.30 Cluzona F4-MOC F7 10.00 DVO’60 F4-MOC F8 08.45 MOC F9-Roosendaal F7 08.45 MOC F10-Roosendaal F10 10.30 Zwaluwe F3-MOC F11 08.45 MOC F12-FC Bergen F3 10.15 MZC’11 G1-MOC G1 13.00 MOC G2-SVG G2 10.15 MOC JG1-Rhelico JG2 13.15 MOC MB1-Chaam MB1 11.45 MOC MC1-Cluzona MC1 11.45 MOC MD1-MZC’11 MD1 10.00 MOC ME1-Raamsdonk ME1 09.00 Zeelandia Middelburg ME1-MOC ME2 Donderdag 13 maart 20.00 Dosko VE2-MOC VE1 20.00 Wemeldinge VE1-MOC VE2 Woensdag 12 maart 17.30 Feyenoord E4-MOC E2

Voor veranderingen en uitslagen: www.MOC17.nl

MOC’17

BERGEN OP ZOOM - FC Bergen 1 doet goede zaken na verlies Gastel. Ter-wijl FC Bergen vrij eenvoudig in een matige wedstrijd met 4-0 van Grens-wachters won, ging Gastel onderuit bij Odio.

In theorie kan FC Bergen over 3 wedstrij-den al kampioen zijn. Eerste stap is volgen-de week uit naar Gastel. Blijf het volgen.ProgrammaDonderdag 13 maart19:30FC Bergen B1-Rillandia B119:00 Alliance D3-FC Bergen D2Zaterdag 15 maart14:30 FC Bergen 2-Kogelvangers 314:30 Seolto 3-FC Bergen 313:00 DVO’60 A1-FC Bergen A1

14:30 FC Bergen B1-Nieuw Borgvliet B112:30 SC Gastel B2-FC Bergen B209:30 MZC’11 C2-FC Bergen C112:30 FC Bergen D1-JEKA D209:45 BSC D2-FC Bergen D210:45 FC Bergen E1-DVO’60 E108:45 DVO’60 E4-FC Bergen E209:30 FC Bergen E3-WVV’67 E210:00 FC Moerstraten F1G-FC Bergen F109:30 FC Bergen F2-Nieuw Borgvliet F209:15 MOC’17 F12-FC Bergen F3Zondag 16 maart14:30 SC Gastel 1-FC Bergen 111:30 FC Bergen 2-BSC 312:30 Zeeland Sport 2-FC Bergen 313:00 DOSKO 5-FC Bergen 4Woensdag 19 maart19:30 Yerseke C1-FC bergen C1

FC Bergen

Programma Zondag 16 maartNieuw Borgvliet-Lepelstraatse Boys 14.30uVal Aan 1-Nieuw Borgvliet 2 12.00uRimboe 3-Nieuw Borgvliet 3 12.30uNieuw Borgvliet 4-Halsteren 4 12.00uNieuw Borgvliet 5-Victoria’03 6 12.00uAchtmaal 3-Nieuw Borgvliet 6 12.00uNieuw Borgvliet 7-Meto 4 10.00uNieuw Borgvliet vrouwen-MOC’17 10.00uEen in vorm verkerend Nieuw Borgvliet - de laatste 3 wedstrijden werden allemaal gewonnen - ontvangt de na de winterstop ook opgebloeide Lepelstraatse Boys. Het wordt spannend op de Markiezaten! ProgrammaZaterdag 15 maart Nieuw Borgvliet A1-Kapelle A1 14.30uFC Bergen B1-Nieuw Borgvliet B1 14.30uNieuw Borgvliet C1-Kloetinge C2 12.30uTholense Boys C2-Nieuw Borgvliet C2 11.30uVirtus D2-Nieuw Borgvliet D1 11.15uNieuw Borgvliet E1-Lepelstraatse Boys E1

11.00uVivoo E2-Nieuw Borgvliet E2 09.30uNieuw Borgvliet F1-Hoeven F2 11.00uFC Bergen F2-Nieuw Borgvliet F2 09.30uNieuw Borgvliet MP1-BSC MP1 11.00u

Nieuw Borgvliet JeugdNa vele slechte voetbalweekenden heb-ben veel jeugdteams van vv Nieuw Borg-vliet onder een mooi zonnetje afgelopen weekend wedstrijden kunnen inhalen. C1 heeft een bekerwedstrijd gespeeld en is door hun winst nu doorgedrongen tot de kwartfinales van het bekertoernooi. Berkay Kurt zal als jongste pupil van de week op 16 maart de wedstrijd Nieuw Borgvliet 1-Lepelstraatse Boys 1 openen. Berkay is 5 jaar en speelt al ruim een jaar bij de MP1 (mini’s) in de verdediging om alle ballen weg te trappen. Hij heeft wel 3 favoriete clubs: Barcelona, Feyenoord en Galatasaray en is fan van Messi (en ook z’n medespeler Ayman). Berkay zit in groep 1 van Basisschool Octopus en daar doet hij het liefst tekenen en puzzelen of

men kan hem terugvinden in de bouwhoek of het huishoekje. Buiten schooltijd houdt Berkay van voetbal, tafelvoetbal, zwem-men en met lego spelen. In de rust van de wedstrijd worden er penalty’s genomen door E-spelers in het kader van de Johan van Loon Penalty Bokaal. Bij Nieuw Borg-vliet hebben ze sinds de winterstop een nieuw E-team dat nog wat spelers zoekt die geboren zijn in 2003/2004. Daarnaast is er nog steeds ruimte voor mini-pupillen; geboortejaar 2007/2008. Voor informatie over beide teams, David Wessels, tel. 06-10379396 of ga naar een training op dinsdagavond 18.00 uur op sportpark de Markiezaten.Uitslag jeugdZaterdag 8 maartNieuw Borgvliet A1-Yerseke 3-11Victoria’03 C2-Nieuw Borgvliet C1 1-3Nieuw Borgvliet C2-Lepelstraatse Boys C1 4-2Victoria’03 D2-Nieuw Borgvliet D1 8-3Steenbergen E5-Nieuw Borgvliet E2 5-1MOC’17 F6-Nieuw Borgvliet F2 5-3

RK vv Nieuw BorgvlietNieuw Borgvl iet thuis tegen Lepelstraatse Boys

BERGEN OP ZOOM - De laatste zaal-wedstrijd stond op het programma voor de korfballer van Scheldevogels op zaterdag 8 maart.

Na een week niet te hebben getraind door de Vastenavond en onderhoud aan de zaal, was het even wennen weer te moeten spelen. Wedstrijd tegen KVK beloofde een pittige te worden. KVK is de koploper en was gebrand te winnen. Als ze wonnen, konden ze het kampioenschap veilig stel-len. Scheldevogels begon de wedstrijd goed en wist de openingstreffer te maken. Daarna liet KVK echter hun kracht zien en wist uit te lopen. Ze kwamen makkelijk tot

scoren en wisten een ruime voorsprong te pakken. Scheldevogels wist nog een paar keer tot scoren te komen, maar het mocht echter niet meer baten. Vlak voor rust wis-ten ze het scoren nog enigszins te beper-ken, maar bij rust stonden ze al 12-3 ach-ter. Ook na rust kwamen ze niet dichterbij. Scheldevogels wist nog wel een aantal keer te scoren, maar KVK bleef uitlopen en liet zien waarom zij bovenaan staan. Uiteindelijke uitslag: 23-7. Met dit verlies eindigt Scheldevogels uiteindelijk op de één na onderste plek. Het is nu op naar het veld om vol vertrouwen wat punten te pakken. Voor meer uitslagen en standen: www.scheldevogels.nl

Scheldevogels maatje te klein laatste zaalwedstrijd

BERGEN OP ZOOM - Bij DOSKO kan men nog altijd uw (bedrijfs) oud pa-pier en karton inleveren in de grote containers. De opbrengst is voor de jeugd.

Volgend seizoen starten ze met een meisjesteam. Hiervoor zoeken ze enkele meisjes in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Ze willen in april met proeftrainingen be-ginnen. Interesse, bel Ruud Brugmans, tel. 06-41504241. Zij zijn op zoek naar een jeugdtrainer voor het selectieteam D1 voor het komende seizoen. Zij zoeken hiervoor een enthousiaste trainer met voldoende ervaring of TC 3 (of hoger). Belangstelling en wilt men hierover van gedachten wisse-len, bel Ruud Brugmans, tel. 06-41504241.ProgrammaZaterdag 15 maart12.45 MZC’11 A1-Dosko A114.30 Terneuzense Boys B1-Dosko B112.30 Dosko C1-Halsteren C112.30 Dosko C2G-Internos C312.45 Virtus C3-Dosko C3

10.30 Dosko D1-RCS D109.00 Halsteren D3-Dosko D210.30 Dosko D3-BSC D310.45 Odio E1-Dosko E109.00 Dosko E2-FC Moerstraten E1G09.45 BSC E3-Dosko E309.00 Dosko E4-Lepelstr. Boys E209.00 Dosko F1-DVO’60 F109.00 Dosko F2-Halsteren F310.45 Vivoo F1-Dosko F309.45 Rood Wit W F4-Dosko F4Zondag 16 maart14.00 De Zouaven 1-Dosko 112.00 Dosko 2-MOC’17 213.00 Dosko 3-RCS 410.30 Renesse 2-Dosko 413.00 Dosko 5-FC Bergen 412.00 Virtus 4-Dosko 610.00 Dosko 7-Alliance 310.00 Cluzona 6-Dosko 810.00 Dosko 9-Odio 410.00 Dosko DA 1-RSV DA 112.00 Vivoo DA 2-Dosko DA 2Donderdag 13 maart20.00 Dosko VE 2-MOC’17 VE 1

SV DOSKO

Uitslag seniorenZondag 9 maartLepelstraatse Boys 1-METO 1 1-0SVC 2-Lepelstraatse Boys 2Uitslag jeugdZaterdag 8 maartLepelstraatse Boys B1-BSC C2 1-1Nw. Borgvliet C2-Lepelstraatse Boys C1 4-2

De Schutters D1-Lepelstraatse Boys D1 3-2Roosendaal E8-Lepelstraatse Boys E2 6-3Programma seniorenZondag 16 maartNw. Borgvliet 1-Lepelstraatse Boys 1Lepelstraatse Boys 2-Vivoo 2BVV’67 7-Lepelstraatse Boys 3Victoria’03 5-Lepelstraatse Boys 4Programma jeugd

Zaterdag 15 maartLepelstraatse Boys B1-SPS B1GLepelstraatse Boys C1-WHS C2Lepelstraatse Boys D1-HSC’28 D1Nw. Borgvliet E1-Lepelstraatse Boys E1DOSKO E4-Lepelstraatse Boys E1SVC F3-Lepelstraatse Boys F1Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl

Nuttige zege van het eerste vv Lepelstraatse Boys

BERGEN OP ZOOM - Van 20 t/m 24 december 2013 hebben de Roparun-teams ’t Lopend Vuurke, De Brabantse Wal en Dik & Dun weer kerstpost rondgebracht in Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen, Welberg, Nieuw-Vossemeer, Dinte-loord en De Heen.

De actie heeft geresulteerd in een spon-sorbedrag van 7.721,85 euro. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Roparun.

VrijwilligersIn totaal 60 vrijwilligers zijn betrokken geweest bij de kerstpostactie. Naast de bezorging komt vooral bij de voorbereiding

veel werk kijken. Denk aan het maken en uitzetten van posters, contact leggen met winkeliers voor inzamelpunten, het verza-melen en sorteren van de poststukken en het actualiseren van postcodes en straat-namen voor de bezorgroutes.

HerhalingDe drie deelnemende Roparunteams heb-ben de intentie uitgesproken ook dit jaar weer de kerstpostactie te organiseren: “De opbrengst van deze actie is groot en met de vele enthousiaste vrijwilligers kun-nen we deze actie goed organiseren en uit-voeren”, vertelt Gerrit van Hoek, een van de coördinatoren van de kerstpostactie. Aandachtspunten verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied zal bij de volgende actie nog beter vermeld worden. Ruim 100 poststukken moesten buiten het verzor-gingsgebied bezorgd worden. Dit gaat ten koste van de opbrengst, omdat hiervoor alsnog postzegels gekocht moesten wor-den.

RoparunDe Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in team-verband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Dit jaar start de Ropa-run op 7 juni en op 9 juni zullen de teams finishen in Rotterdam. Kijk voor meer infor-matie op www.roparun.nl.

Ruim 7.500 euro voor kerstpostactieRoparun

3e Servais Knaven Classic

Voor inschrijven en meer informatie:www.servaisknavenclassic.nl

ZONDAG

4 mei

Mooie routes vanaf hotel Trivium in Etten-LeurDe afstanden zijn 25, 60, 85, 120, 145, 180, 205 km

Het inschrijfgeld bedraagt tien euro.Van elke deelnemer gaat een euro naar het goede doel:

Tour du ALSEr zijn bananen, krentenbollen, sportdrank en

herinneringsshirts.

Page 11: Dboz 20140312

voorjaar 2014

Presentat ie nieuwe voorjaarscol lect ie

20 maart extra koopavond door

Hora Est, ’t Pakhuis en ’t Rondje

BERGEN OP ZOOM – Op donderdag 20 maart houden de drie modezaken Hora Est, ’t Pakhuis en ’t Rondje in winkelcentrum ’t Vierkantje een extra koopavond.

Het is weer voorjaar, Hora Est, ‘t Pakhuis en ‘t Rondje zijn er helemaal klaar voor. “Daarom organiseren wij samen een extra koopavond met veel extra’ s, een high wine, auto’s en een leuke give away na afloop”, laat Charlotte Koks van ’t Rondje we-ten. “We presenteren deze avond onze nieuwe voorjaarscollectie in een ongedwon-gen sfeer met een hapje en een drankje.”Vanaf half acht is iedere belangstellende van harte welkom. Het wordt op prijs gesteld als u uw vooraf aanmeld via de email: [email protected] of [email protected]

Onderstaand stellen de drie modezaken zich aan u voor.Hora EstIedereen wil uniek zijn. De producten in onze winkel zijn dan ook nergens anders in Bergen op Zoom te koop. Door deze exclusiviteit zijn we een bijzondere winkel waar je producten vindt die jouw garderobe uniek maken! Bij mooie kleding horen mooie accessoires. Ook hier is Hora Est dé winkel voor. Sieraden (o.a. Noosa & Mi Moneda), horloges (o.a. Meye Watch), tassen en sjaals.

’t Rondje‘t Rondje is gespecialiseerd in herenmode en streeft naar de perfecte prijs/ kwaliteit verhouding. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, maar ook doen wij ons best om het betaalbaar te houden. In de collectie vindt u prachtige sportieve colberts die moeiteloos te combineren zijn met een goed passende jeans. Er is een ruim assorti-ment aan maten, want naast de gangbare maten zijn er ook kwartmaten en lengtema-ten, zodat we u altijd een goede passende outfit kunnen aanbieden.

’t Pakhuis’t Pakhuis is een herenmodezaak voor pakken. De winkel heeft een enorme collectie, voor de jongere die een sollicitatiepak nodig heeft tot de Bourgondische man die al goede zaken deed. De kracht van ’t Pakhuis is dat het een zo groot mogelijk assorti-ment voor zeer betaalbare prijzen biedt, rond de 150 euro. De kostuums zijn er in drie pasvormen: extra slim, slim en regular.

Voor elke bestede € 100 vanaf heden t/m de avond van de 20e maart krijg je een lot en maak je kans op een prijs! Op de avond zelf worden nl. een I-pad en een aantal cheques van Hora Est, ‘t Pakhuis en ’t Rondje verloot.

Botermarkt 16 - 4691 CZ Tholen Tel. 0166 602924 - www.inemamode.nl

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

IS BINNEN !

DONDERDAG 20 MAARTEXTRA KOOPAVOND

Hora Est, ‘t Pakhuis en ’t Rondjein winkelcentrum ‘t Vierkantje

Presentatie nieuwe voorjaarscollectie met een hapje en een drankje

Met vele extra’s, een high wine, auto’s en een leuke give away na afloop.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom!

I.v.m. de organisatie graag aanmelden via:[email protected] of [email protected]

Page 12: Dboz 20140312

De felle kleuren zijn dit voorjaar echter nog alleen in de badkleding te zien. De voorjaarskleding onder de dames is vooral verkrijgbaar in kleuren als pastelblauw, zachtroze en lichtgeel. Deze kleuren zie je vooral op lange rokken, die nu helemaal hot zijn. De lengte van de voorjaarsrokken gaan van de knie tot aan de enkel. Hoe langer, hoe eleganter.

Lief

-pleet. Voor de vrouwen die helemaal niet op rokken aan het wachten zijn, bestaan de spijkerbroeken dit jaar uit lichte kleuren. Ook zijn veel spijkerbroeken nog steeds voorzien van scheuren en gaten. Zo valt er als-

-singen om een ‘te’ lieve look, stoerder te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren jasje, dat alweer

Amerikaanse printDe Amerikaanse vlag en de highschool-bomberjacket

modetrend onder de kinderen dit seizoen. Daarbij is het stoer om het te combineren met een getailleerde joggingbroek. Deze kan tegenwoordig gewoon op het schoolplein gedragen worden. Voor de echte meisje-meisjes is lichtgeel een kleur die steeds weer terug komt rond het voorjaar. De kleur zorgt voor een vrolijke en lieve uitstraling.

JongensachtigOok de mannen gaan dit keer terug naar de jaren

betekend dat de zijkanten zo kort mogelijk moeten,

at we zowel bij de mannen- als bij de vrouwenmode terugzien, is

weer terug is van weggeweest. Zo zie je het bij de heren vooral in de kapsels. Bij de vrouwen komt het zelfs in de badkleding terug. Deze zijn bedekt met de raarste print-jes en de felste kleuren.

W

en het haar bovenop het hoofd mag daarbij langer blijven. De scheiding voor het kapsel hoort aan de

zoals het vallen moet.

LichterblondVoor de vrouwen is het een trend om het haar steeds

mooi en natuurlijk om de aanzet wat donkerder te houden dan de rest. Door deze look krijgt je gezicht meteen een frisse uitstraling, en ben je helemaal klaar voor het voorjaar.

Inspiratie – Sport, sport, sport! Ontwerpers lieten zich inspireren door allerlei sporten: van zeilen tot diepzeeduiken, van cycling tot

-

niet; ook als je niet dagelijks in de sportschool staat kan je als Sport Addict gekleed gaan! - See more at:

“Jacquard is een zo’n stof die we eerder in een wintercollectie

zouden verwachten, maar deze weeftechniek is deze zomer niet weg te denken, vooral wanneer

die in denim is uitgevoerd.”

MODE2014

oewel sommige heel het jaar door voor dezelfde look gaan, kan het vernieuwend zijn om eens voor een ander kapsel te kiezen. Het voorjaar is op komst en daarom mag er best wel eens een groot stuk van dat lange haar af.

HerenkapselsDe herentrends onder kapsels gaan wat langzamer,

Het gezichtshaar bijvoorbeeld, dat steeds populair-

frissere jaren 20 kapsel de voorjaarstrend. Daarmee wordt er een undercut bedoeld, korte zijkanten en langer bovenop het hoofd, met een duidelijk zicht-bare zijscheiding. Het belangrijkste is dat mannen een

ook zonder de kam.

Oplichten-

-

gezicht op. Het haar moet dan wel op een zachte en natuurlijke manier lichter gemaakt worden. Highlights worden dit voorjaar even vergeten. Het haar moet helemaal geverfd worden, maar zorg wel dat er

de aanzet donkerder is dan de rest van het haar, voor een natuurlijke look.

BobDe boblijn is een kapsel waar steeds meer vrouwen ja tegen zeggen. Terecht, het is een kapsel dat zowel

geven.

kaaklijn. Heb je een breed hoofd van jezelf, dan wordt het alleen maar breder.

H

Page 13: Dboz 20140312

voorjaar 2014

MAAKT U KANS OP EENGRATIS PAARSCHOENEN

4

TIJDENS ONZE HER-OPENINGOP 14 EN 15 MAART 2014

OF

ANDEREMOOIEPRIJZEN

KOM VRIJDAGOF ZATERDAGBINNEN IN ONZEVERNIEUWDEWINKEL ENPROFITEER VANEEN VAN DE 5PRIJZEN

ALTIJD PRIJS

BOVENDEERT SCHOENEN®Zuivelstraat 16-18 / 4611PJ Bergen op Zoom / 0164-273143

www.pompelientje.com

❀ creatieve werkwinkel ❀

Pompelientje 5 jaar!!Dat vieren wij in de week van 18 t/m 22 maart met leuke aanbiedingen

Nieuwe rage: Rainbow bandsde coolste armbandjes!! vanaf € 1,95

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

09.30-16.30 uurEendrachtsweg 2 | Tholen | 06-53268270

Like us on Facebook

De nieuwe voorjaarscollectie is binnen!

Binnenkort ook online te bestellen

Page 14: Dboz 20140312

voorjaar 2014

N

VROLIJK MET EEN AMERIKAANS TINTJE

u het weer voorjaar wordt, mag de kleur geel weer gezien wor-den. Vooral bij kinderen is het een kleur die dit seizoen niet mag ont-breken. De vrolijke kleur kan met meer gecombineerd worden dan de meeste mensen denken. Daarbij zijn kleuren als rood en roze natuur-lijk ook een vrolijke manier om het voorjaar in te gaan.

GeelVoor de meiden is geel een zomerse kleur om de

truitje te combineren, bijvoorbeeld met een

Comfortabel

-se vlag, teksten en ballerina’s. De kinderkledingwin-kels liggen er vol mee. Ook wordt het de schoolgan-

gers steeds comfortabeler gemaakt. De harembroek

Amerikaanse jacketsOok voor de jongens komen er veel stoere Ameri-kaanse kledingstukken. De highschool jasjes, waarbij

kleurentrend voor de jongens dit voorjaar is tur-quoise of blauw.

MODE2014

“Be a rebel!”

Volg ons op Facebook

/BenvanderHeiden

Volg ons op Twitter

@BenvdHeidenwww.benvdheiden.nl

TholenMarkt 8-10

t: 0166 - 60 49 47

� �

Halsteren

Dorpsstraat 128

t: 0164 - 68 21 60

NIEUWE COLLECTIE

ZONNEBRILLEN IS BINNEN!

Page 15: Dboz 20140312

voorjaar 2014

SCHOENMODEDEN BOER

WWW.DENBOERSCHOENMODE.NL [email protected]

BERGEN OP ZOOMGOES

Zet nu voet in onze nieuwe winkel in Goes

GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENENVanaf maat 18 t/m 42. Voor de allerkleinsten die net gaan staan en gaan leren lopen tot de grote maten.

DESKUNDIG VOETADVIESMeten van voeten zowel bij vol wassenen als kinderen. Zowel lengtemaat als breedtemaat.

GROTE MODISCHE COLLECTIE MET VERWISSELBARE INLEGZOLENHet juiste adres voor uw individuele steunzolen of podoloogzolen of andere voetcorrecties.

OPENINGSACTIE!KORTINGSBON 10 EURO

Ontvang t/m 15 maart (2014) een € 10,- kortingsbon bij aanschaf van

nieuwe schoenen van € 50,- of meer in onze winkels van Bergen op Zoom en Goes.

WE BESCHIKKEN OVER EEN EIGEN WERKPLAATS Hierdoor zijn we in staat reparaties en aanpassingen snel en nauwkeurig uit te voeren.

Wassenaarstraat 19Bergen op Zoomtel: 0164-234206

[email protected]

LTB

Wrangler

Lee

Brams Paris

Geisha

Ichi

Angels

Enjoy

Scotch

Anna Scott

Cars

Dodgers

Suzi-Q

Tramontana

Its Noize

Hattric

Gafair

Yaya

Oozoo watches

Het BroekenpaleisDAMES, HEREN EN KINDERKLEDING

Merken voor jong en oud.De voorjaarscollectie

is weer binnen!Parkeergelegenheid voor de deur.

Graag tot ziens bij

HET BROEKENPALEIS

Zuidzijde Haven 25

4611 HB Bergen op Zoom

Tel. 0164 234800

www.broekenpaleis.nl

Page 16: Dboz 20140312

PAGINA 16

DOOR VERA DE GEUS

Lijst Linssen

“Oneens. Bergen op Zoom is een levendige stad die continue in beweging is en veel bezoekers trekt. Dit heeft ook zijn invloed op het verkeer en dus het parkeren. De ge-meente moet hierin meebewegen en daar-bij goed luisteren naar haar inwoners. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. Denk daarbij onder andere aan het gratis parke-ren op de koopzondagen.”

GWBP

“Eens, als iedereen heel dicht bij de stad wilt parkeren. Dat kan op bepaalde piek-momenten wel eens een probleem geven, maar als je even daar buiten parkeert bij Plein 13 zijn er altijd wel mogelijkheden. GBWP heeft afgelopen periode wel aan-dacht gevraagd om samen met onderne-mers en burgers te kijken naar andere mo-gelijkheden. Parkeren bij de Boulevard en met e-bussen richting de stad of gewoon luisteren naar burgers die zelf ook met op-lossingen komen.”

VVD

“Oneens, het autoverkeer neemt in de toe-komst nog toe. De VVD wil daarom spe-ciale parkeerplaatsen voor werknemers

in het centrum zoals op de Battusplaats. Dat is een van de plaatsen die nagenoeg niet wordt gebruikt. Laat werknemers daar tegen een verlaagd tarief parkeren. Ook zijn er nog plaatsen rond het centrum die mogelijkheden bieden voor ondergronds parkeren. Parkeren op de Bergse Plaat kan worden opgelost door extra plaatsen aan te leggen op grasstroken.”

PVDA

“Oneens, met parkeerregulering kunnen we de parkeerdruk goed aanpakken. We kunnen niet de garantie geven dat ieder-een een gratis plekje bij de voordeur heeft; maar wel dat er in de directe omgeving parkeermogelijkheden zijn. Het komt soms op keuzes aan: méér parkeerplaatsen aan-leggen en openbaar groen opofferen óf van de mensen te vragen om de auto een blokje verder te plaatsen. De PvdA is ge-neigd voor het laatste te kiezen!”

D66

“Oneens, parkeerbeleid gaat over oplos-singen voor knelpunten, maar dient niet als melkkoe. D66 voorstellen: vrachtwa-gens uit de woonwijken, geen nachtelijk vrachtverkeer, inzet van de blauwe schijf in plaats van meer meters, gratis parkeer-terreinen op grotere afstand van de bin-nenstad, gratis parkeren Joorenplein tus-

sen 20.00-8.00 uur. Geen uitbreiding van betaald parkeren, dat is verplaatsing van het probleem. Beter is: bewonersvergun-ningen en inzet blauwe zones. Goede par-keervoorzieningen in wijken, onder andere voor busjes.”

CDA

“Oneens, laat bij herinrichting van wegen geen parkeerplaatsen verdwijnen! Het CDA heeft aangegeven dat het PNEM/Nedalco-terrein tijdelijk parkeerterrein kan zijn en ziet het gebruik van de blauwe (gratis) parkeerkaart ook als oplossing. Het CDA vindt het belangrijk inwoners te stimuleren gebruik te maken van het open-baar vervoer en de fiets. Het CDA zet zich in voor veilige fietspaden en goede fietsen-stallingen.”

BSD

“Eens voor de binnenstad, oneens voor veel parkeerproblemen in de wijken. Als het gaat over de binnenstad moeten we accepteren dat we in feite wonen en wer-ken in een stad met een middeleeuws stra-tenplan en met prachtige monumenten. Dat levert veel moois op, maar ook veel beperkingen. Oplossingen zouden veel geld kosten dat er voor de komende jaren gewoon niet is.”

GroenLinks

“Oneens, GroenLinks vindt dat buiten het centrum geparkeerd moet worden met ver-voer van bezoekers door elektrische busjes naar de binnenstad.Ook vrachtverkeer weren uit binnenstad.

Door transferiums lossen wij het logistiek probleem op. Gevolg: minder fijnstof en vervuiling. De binnenstad wordt gezonder en groener met meer ruimte om er te ver-blijven en te genieten. Goed voor milieu en voor de economie.”

SolidariteitsPartij

“Eens, want hoe je het parkeerbeleid ook inricht, je zult het nooit iedereen naar de zin kunnen maken! Dat ontslaat ons niet van de plicht om parkeerproblemen terug te dringen, zonder dat de automobilist als melkkoe wordt gebruikt om de gemeente-kas te spekken.Mogelijke oplossingen: het terugdringen van het autogebruik (deelgebruik en in-richten transferia) en het bevorderen van openbaar vervoer en de fiets.”

Er is geen oplossing voor de parkeerproblemenPoli t ieke Stel l ing 3 :

Parkeerproblemen komen in het centrum minder voor dan in de schil. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM - De gemeenteraadsver-kiezingen staan voor de deur, een belangrijk moment voor Bergen op Zoom. Daar willen wij als Bergen op Zoomse Bode natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Iedere deelnemende politieke partij heeft gereageerd op een drie-tal stellingen. De antwoorden vindt u de komende weken in de Bergen op Zoomse Bode. Deze week de stelling: Er is geen oplossing voor de parkeerproblemen in de gemeente.

HALSTEREN LEPELSTRAAT&in het middelpuntAtlet iekvereniging heef t e igen sociale karakter : ontspannen door inspannen

Olympia viert 50-jarig jubileum

Voorzitter Johan Konings is trots op zijn vereniging.FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

HALSTEREN – Het Halsterse A.C. Olympia viert dit jaar het vijftig jarige bestaan én het gaat prima met de club weet voorzitter Jo-han Konings. Hij heeft sinds begin dit jaar deze functie, maar is al jaren bij de atletiek-vereniging actief. Het jubileum vormt een mooi moment om terug te kijken, maar ook OM vooruit te blikken op de toekomst.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

Konings beschrijft Olympia als sportief, maar ook so-ciaal. “Ontspannen door inspannen” , lacht hij: “Bij ons is het ontspanningsprofiel de leidraad, maar onze leden moeten zeer zeker vechten voor prestaties op eigen niveau.” Ooit ontstond de club als een verleng-stuk van het Halsterse Olympus. “Die vereniging is allang ten zielen gegaan.” Olympia staat vijftig jaar na dato nog steeds sterk en vaart een eigen koers. “We werken met de mogelijkheden die we hebben en doen dat in de schaduw van onze grote broers.” En dat is volgens de voorzitter prima.

KarakterIn de loop der jaren is de nadruk wel steeds meer op hardlopen komen te liggen. Dat heeft deels met de faciliteiten op Sportpark de Beek te maken, waar Olympia actief is. “Je ziet dat het veld steeds meer voor voetbal gebruikt wordt.” Klagen daarover vindt Konings onnodig. “Wij begrijpen de gemeente. Die hebben ons ook wel eens aangegeven dat als mensen vijf kilome-ter verder naar Bergen op Zoom rijden er een baan ligt met alle faciliteiten. “ Iets wat volgens hem op dit moment geen optie is: “Dan gaat je karakter verloren.”Vrijwel dagelijks zijn de groepen van Olym-pia actief met beweging bezig en met regelmaat vinden er leuke (en soms ludieke) activiteiten voor de leden plaats. “Het paradepaardje is de Tien van Halsteren, dat gebruiken we om ons in de regio te profileren”, klinkt het met gepaste trots.

InstroommomentenSowieso is de vereniging de laatste jaren veel meer bezig met zich onder de aandacht te brengen. “We

hebben twee instroommomenten per jaar én staan bijvoorbeeld op de Halsterse braderie om leden te werven, of we verspreiden flyers in nieuwbouwwij-ken.” De grens van honderd leden is daarvoor een belangrijke waar de vereniging boven blijft én wil blijven. Onder de sporters veel mensen uit Halsteren, maar ook uit de regio. “We zien dat we ook veel le-den uit Tholen hebben of Bergen op Zoom. Hoe deze mensen uit Tholen bijvoorbeeld bij ons komen? We zijn de eerste club die over de brug zit en we promo-ten er actief.”

VrijwilligersNiet alleen qua leden, maar ook qua vrijwilligers zit het goed, lacht de voorzitter: “Als ik nu bel dat we vanavond acht vrijwilligers nodig hebben, dan lukt dat zonder problemen.” Het tekent hoe de samen-hang in de vereniging is en juist dat is de kracht. Het gaat dan ook goed met Olympia. “Voor mensen in de regio die willen bewegen zijn we best wel een suc-cesformuletje. Daar kunnen we op door én daar gaan we op door!”

ExpositieOlympia viert het vijftig jarige bestaan onder andere met een expositie die een blik geeft in de geschiede-nis van de vereniging. Deze vindt op 15 en 16 maart plaats in het gebouw van Heemkundekring Halch-tert waar de club een samenwerking mee heeft. De tentoonstelling biedt een chronologische blik in de geschiedenis van A.C Olympia door middel van kran-tenknipsels, foto’s, bekers en clubbladen. Binnen de expositie is er veel ruimte voor de vele wedstrijden die de club georganiseerd heeft. De expo is gratis en zowel zaterdag als zondag tussen 13.00 en 16.00 te bezoeken. Meer informatie over Olympia, de ge-schiedenis en mogelijkheden tot aanmelden zijn te vinden via: www.olympia-halsteren.nl

Page 17: Dboz 20140312

HALSTEREN LEPELSTRAAT&in het middelpuntWijkcentrum omgebouwd tot mult i funct ioneel centrum

Vernieuwde Wittenhorst biedt thuis aan jong en oudHALSTEREN - Het is een oud gezeg-de dat je een dorp nodig hebt om een kind groot te brengen. In het geval van Halsteren en omgeving kan dat ook De Wittenhorst zijn. Het verourderde wijkcentrum is de afgelopen maanden omgevormd tot een modern multifunctioneel centrum. Wanneer begin april het nieuwe Centrum Jeugd en Gezin (CJG) XL de deuren opent, biedt De Wittenhorst een thuis aan alle leeftijdsgroepen; van pasgeboren baby’s tot gepensioneerden.

DOOR RIA VAN MEIR

De Wittenhorst heeft de afgelopen maanden een ware metamorfose ondergaan. De oude, donkere gangen heb-ben plaatsgemaakt voor een compleet nieuwe inrichting met frisse kleuren. De belangrijkste wijziging is de ver-plaatsing van de hoofdingang van de krappe Schoolstraat naar het ruimere Lindenbaantje. Dankzij het vele glas is de ingang erg transparant. Hij brengt de bezoekers meteen naar het nieuwe gedeelte van De Wittenhorst, waarin ruimten zijn gemaakt voor het CJG XL en de partners GGD en Thuiszorg West-Brabant, dat het consultatiebureau voor de regio Bergen op Zoom-noord, Halsteren en Lepelstraat in De Wittenhorst onderbrengt. In het binnenplein, dat voorheen gebruikt werd als speelplaats van kinderopvang Mamaloe, is een rookplaats ingericht. Ook bijzonder is dat het kunstwerk van Nellie Pommée een nieuwe plaats heeft gekregen in De Wittenhorst. Het glaswerk over Halsteren, dat Pommée in 1981 schonk aan de gemeente Halsteren, is opgehangen in de grote zaal. Daardoor heeft het zijn functie als blikvanger weer teruggekregen.

MultifunctioneelDe verbouwing was deels ingegeven door de komst van het CJG XL naar Halsteren, maar volgens de wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen was het gebouw ook toe aan een flinke opknapbeurt. “Het woord duurzaam-heid neem ik niet graag in de mond, want die term wordt tegenwoordig zo vaak gebruikt dat het bijna een loos begrip is geworden. Maar het gebouw is nu wel een stuk energiezuiniger en ook flexibel ingericht, waardoor het beter benut kan worden”, meent Linssen. De nieuwe functies nemen volgens Van der Weegen begin april hun intrek in De Wittenhorst. “Daardoor wordt De Wittenhorst een echt multifunctioneel centrum voor de allerkleinste baby’s tot aan gepensioneerden, die hier een kaartje komen leggen of biljarten. Ook voor de tieners wordt het jeugdhonk opgeknapt. De Wittenhorst is zo een prima uitvalsbasis voor allerlei partijen die betrokken zijn bij de opvoeding en staat toch dichtbij de mensen”, aldus Van der Weegen.

SporthalAls het aan de wethouders ligt, gaat De Wittenhorst in de toekomst een nog belangrijkere plaats innemen in de Halsterse gemeenschap. “Ik zou graag zien dat de grote sporthal meer gebruikt wordt door de scholen. Vooral overdag staat de sporthal nog te vaak leeg”, vindt Van der Weegen. Ook de ruimte van de bieb wordt nog onder de loep genomen. De komende drie weken wordt de rest van het gebouw nog onder handen genomen. Beheerder Ad Maas is erg tot nu toe erg tevreden over het verloop van de verbouwing. Volgens hem verdient De Wittenhorst nu ook een bredere aantrekkingskracht voor de regio. “Veel mensen zien De Wittenhorst nog als het oude wijkge-bouw, maar wij zijn inmiddels een echt multifunctioneel centrum voor de hele regio.”

Het binnenpleintje is ingericht als rookplaats.FOTO GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plaats waar ouders, verzorgers en kinderen terecht kunnen over al hun opvoedvragen. In het CJG werken onder meer huisartsen, GGZ, Novadic Kentron en diverse onderwijsinstellingen samen om hulpvragen snel te kunnen oppakken. In Brede School Het Palet is al een CJG gevestigd. Voor Bergen op Zoom-noord, Halsteren en Lepelstraat wordt in april een CJG geopend in De Wittenhorst. Naast het CJG worden ook het consultatiebureau en de GGD in het multifunctioneel centrum ondergebracht.

CJG XL

Eerste dr ie fasen van de restaurat ie eind mei afgerond

Haan na 25 jaar terugop QuirinuskerkHALSTEREN - De Quirinuskerk in Halsteren heeft na ruim 25 jaar weer een haan op de toren staan. De vorige haan was door een storm omgezwikt en voor de vei-ligheid van de kerk afgehaald volgens Frank van der Linden die de bouwzaken voor het bisdom regelt. Het terugplaatsen van de haan op de top is een onderdeel van de herstelwerkzaamheden aan de Halsterse kerk.

DOOR MERIJN SITSEN

Voordat de haan door een hijskraan teruggeplaatst wordt op de kerk, spreekt pastoor Van Geel een zegening uit over de haan. Hij vertelt dat de haan op het kruisbeeld wordt geplaatst die eerder al op zijn plaats werd teruggezet. De haan staat volgens de pastoor voor waakzaamheid, trots en het volk bij elkaar te houden. “Ik hoop dat de herstelwerkzaamheden en de haan ervoor zorgen dat de inwoners van Halsteren trots zijn op hun Quirinuskerk. Daarnaast hoop ik dat de kerk in Halsteren mensen dichter bij elkaar brengt”, luidt de zegening van Van Geel. Nadat hij de haan heeft gewijd, wordt deze door een hijskraan weer terug op de kerk gehesen.

RenovatieHet terugplaatsen van de haan is een onderdeel van de herstelwerkzaamheden in de kerk. Van der Linden geeft aan dat hij verwacht dat eind mei/begin juni de derde fase van de werkzaamhe-den voltooid zullen zijn. Hij legt uit dat bij de eerste fase de twee kleine voortorens gerenoveerd zijn, bij de tweede fase werd de grote toren in het midden hersteld en de derde fase was het restaureren van de linkerzijde van de kerk (vanaf de Dorpstraat gezien). Als de derde fase is afgerond, wordt er geëvalueerd. Het werk aan de Quirinuskerk is volgens Van der Linden dan pas voor de helft afgerond. Hij legt uit dat er nog drie fases op de planning staan, waarbij de achterkant en de rechterkant onder handen genomen worden. “We gaan eind mei evalueren en kijken hoe we het project verder gaan financieren. Helaas kunnen we niet de gehele renovatie in één keer bekostigen en moeten we geld bij elkaar sprokkelen”, aldus de medewerker bouwzaken van het bisdom.

HaastBij het renoveren is wel enkele haast geboden. De aannemer van het project legt uit dat als der-gelijke herstelwerkzaamheden uitgesteld worden, ze vaak alleen maar kostbaarder worden. De pastoor van de kerk vindt het mooi om te zien dat er zoveel aandacht aan de kerk wordt besteed. Hij verklaart dat een kerk een grote instandhoudingbehoefte heeft. “De kerk is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en steunen”, besluit hij.

De werkzaamheden aan de Quirinuskerk zijn nog in volle gang en worden naar verwachting eind mei/begin juni afgerond. FOTO MERIJNSITSEN.NL

DORPSSTRAAT 58, HALSTEREN

Lienepien Lente Event

Kom zaterdag 15 maart gezellig naar het

Lienepien Lente Event in Halsteren. Laat je

inspireren door de nieuwste Lente Mode, kom

kennis maken met ons nieuwe HOME

assortiment en geniet van de heerlijke

chocolade- en theeproeverij. Doe deze dag

mee aan onze prijsvraag en maak kans op

1 van de 3 lente verwen pakketten. Natuurlijk

gaat iedereen deze dag met een leuk

presentje naar huis. Tot 15 maart!

moscow - please

penn & ink - aaiko

dept - expresso

geisha - transfer

Page 18: Dboz 20140312

KERKELIJK

PAGINA 18

GERTRUDISKERKBurg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 0164-233574; [email protected]; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u, tel. 233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected] 15 maart 19.00u: Taizéviering. Inzingen 18.00u.Zondag 16 maart 9.30u: Presentatievie-ring Eerste Communicanten. Voorgangers: Pastoor Paul Verbeek en pastor Mary Zo-pfi. Zang: HMR Capella. Intenties: o.o. Asselbergs-Matthews, Kees Booij, Maria Bovée-Mattheeussens, Ad v. Unen en Ans v. Unen-Duivenvoorde, Brigitte de Groot, Mary Nipius-Bakker, Zuster Augustina.Doopviering 12.00u: Jelthe Deijkers en 13.00u: Robin en Jenny Dogge in de Mar-kiezenhofkapel.Middaggebed. Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudis-kerk.Agenda parochie: wo 12 maart 9.15u: Seric, 17.30u: Vastenmaaltijd, 19.00u: PKC, 19.30u: Bezinning Hongerdoek, 19.30u: Meditatiegroep, 20.00u: Parochiebestuur, 21.00u: NKC; do 13 maart 20.00u: Klank-bordgroep Maria Ommegang; za 9.00u: Kerkbijeenkomst Communicanten; ma 9.00u en 12.45u: Kerkbezoek leerlingen Moller; di 18 maart 9.00u: Kerkbezoek leerlingen Moller, 19.30u: Raad van Ker-

ken Pinksterketen; wo 19 maart 13.30u: Kidskerk, 17.30u: Vastenmaaltijd, 19.30u: Meditatiegroep.Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vin-den eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 13 april, 11 mei en 18 mei.Meilust: Zondag 16 maart 11.00u: Eucha-ristieviering. Voorganger: Pastor Rud Smit.Huize St. Catharina: Zondag 16 maart 9.30u: Eucharistieviering.Voorganger: Pas-tor Albert Damen. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15u een dienst in de Kapel: maandag, dinsdag en vrijdag: Eu-charistie; woensdag geen viering en don-derdag: Woord- en gebedsdienst.Avondvrede: Vrijdag 14 maart 15.00u: Eu-charistieviering. Voorganger: Pastoor Paul Verbeek.

O.L.VROUW VAN LOURDESPr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530. Email: [email protected]. De administra-tie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u; tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, tel. 233574 of via de admi-nistratie.Vrijdag 14 maart 18.30u. Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: Dhr. T. Segers. Int: Geen.Zondag 16 maart 9.30u. Eucharistievie-ring. Presentatieviering 1ste Communi-canten. Voorgangers: pastor A. Willemsen

en diaken C. v. Bekkum. Int: Frank Stef-fek, o. fams. Rijsewijk en de Boer, o.e. de Vrij-Hunting, Elisabeth Asselbergs-Hamer, Jeanne Daverveldt-Dons, Giel Brok, Toos v.d. Boom-Simonis, Diana Verbeek-den Rooijen, Jacobus Dietvorst, Alphonsus Ha-zen, o.o. v.d. Avert-v. Es en hun zonen Cor en Broer, schoondochter Neel en kleinkin-deren.Dinsdag 18 maart 9.00u. Woord-/com-munieviering in de grot. Voorganger: dhr. T. Segers.Presentatieviering 1ste communi-canten. Tijdens de viering van zondag 16 maart zullen onze communicanten zich presenteren en er zal een kindje gedoopt worden. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeten.Vreemd muntgeld. Als u nog muntgeld uit het buitenland in uw bezit heeft en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleve-ren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen.Boekenkast gaat verdwijnen. Met in-gang van april gaat de boekenkast achter in de kerk verdwijnen. U heeft dus nog een maand de tijd om te snuffelen en te kijken of er iets van uw gading bij zit. Voor een-klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden.

Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kle-dingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30u kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochie-secretariaat (liefst 2 à 3 maanden van te-voren). De gemeenschappelijke doopvierin-gen vinden plaats op de zondagen 27 april, 25 mei, 1 juni, 22 juni, 6 juli en 27 juli om 13.30 uur.Agenda: Vrijdag 14 maart is er om 19.00u weer een tieneravond “On the Move” in het praathuis.

HEILIG HART VAN JEZUSKastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: 0164-234069. Spreek-uur: maandag-, dinsdag- en donderdagoch-tend van 9.30 tot 11.30u. Contactpastor: pastor M. Zopfi. Email: [email protected] 16 maart: Eucharistieviering om 11.00u; voorganger Pastoor Paul Verbeek. Intenties: Antonius Becht, o.o. de Bot-Vriens, Johannes Hubertus Paulus Cats.Iedere donderdag om 9.30u is er een Woord en Communieviering in de dagkerk.Dinsdagmiddag 18 maart: 55+ viering in onze dagkerk. Er wordt gepraat over Pasen en daarna is het samenzijn onder het ge-not van een drankje. Opgeven kan via het formulier achterin de kerk of tel. mevr. Riet Meesters 251617.Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met het parochie bureau (233574).Kinderwoorddienst: Zondag 16 maart is

er tijdens de dienst van 11.00u een kinder-woorddienst.

GODDELIJKE VOORZIENIGHEIDVan Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164-236371, [email protected] De ad-ministratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u (0164-236371). Contactpas-tor: diaken Co v. Bekkum tel. 0164-233574 of via de administratie.Zaterdag 15 maart 17.00u: Woord- en Communieviering. Voorganger: diaken C. v. Bekkum. Intenties: Bertus Wittenbols, Albert Martens.Woensdag 19 maart 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard): Woord- en Communie-viering. Voorganger: pastor M. Zopfi.Seniorenmiddag: De bezoekersgroep van de geloofsgemeenschap Goddelijke Voorzienigheid organiseert op woensdag 26 maart een Paasviering in de dagkerk. De viering begint om 14.00u en heeft als thema: “Kruis en Verrijzenis”. Aanmelden vóór 14 maart.Zaterdag 22 maart: Na de viering van 17.00u is er een genoeglijk samenzijn met een culinair tintje voor alle parochianen tot ±21.00u. U kunt zich hiervoor aanmelden vóór 17 maart telefonisch bij de admi-nistratie, met het opgavestrookje van de uitnodiging of via e-mail: [email protected]: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371.Lezingen: 15 en 16 maart: Gen. 12, 1-4a; 2Tim. 1, 8b-10; Mt. 17, 1-9.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15u. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

HALSTERENProtestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 16 maart 10.30 uur: Eredienst in de St. Martinuskerk, ds. H. van het Maalpad.Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Ro-bijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], pastor-

[email protected]. In dringende gevallen te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparo-cie inzake H.Quirinus. Zondag 16 maart 9.30u: 2e zondag van de 40-dagentijd, pre-sentatie van de Eerste Communiecanten. Viering van Woord, Gebed en Communie, voorganger pastor Lenie Robijn m.m.v. de Sintekrijnscantorij. Int: Kees Roks; Harry Jogchems; Jo IJpelaar.Donderdag 20 maart 9.00u: Eucharistie-viering; voorganger pastor Sebastian Chaz-hoor. Wij gedenken de overledene: Greet Walburg-WongZorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Don-derdag 13 maart: Pastor L. Pepels.Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en

crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381.Zaterdag 15 maart 19.00 uur: Dienst van W.G.C.: Gezinsviering: Presentatieviering E.H.C. Uw gebed wordt gevraagd voor: Anny Verbaten, Josephus Le Jeune, Rinus Petit e.v. Betsie Nijs, Jeanne Toonen-Van Dongen, Gerardus Oostvogels e.v. Jacoba van Tillo. Voorganger Past. L. Robijn, lec-tor: I.van Dorst, misdienaar: Lorena, zang: Dameskoor en kinderkoor. Dinsdag 18 maart 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com.

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected]. Zondag 16 maart 10.30 uur: Celebration, kerkdienst, met Jorden & Debora, Kastanjelaan 53A (tussen 53 en 55), Bergen op Zoom.Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn

Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijks-zaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 16 maart: Pastor L. Pepels.

Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, [email protected], www.rkboz.nlOnder de Lievevrouweparochie vallen de vier geloofsgemeenschappen: H.Gertrudis, O.L.V.van Lourdes, Heilig Hart van Jezus en Goddelijke Voorzienigheid. Op deze pa-gina vindt u de berichtgeving van elk van hen.

Lievevrouweparochie

Op Aswoensdag sprak ik met een aantal parochianen, kerkgangers en vrij-willigers, over de vastentijd. Herinneringen aan hoe het vasten altijd werd ingevuld kwamen boven: de één kon zich het vastentrommeltje nog goed herinneren. De ander vertelde dat haar moeder op aswoensdag helemaal niets at. Je kunt dus vasten door te minderen met eten. Je kunt je tijdens de vastentijd ook inzetten voor andere mensen, met name in de derde wereld.Toen het vastentrommeltje wat in onbruik raakte werd de veertigdagentijd vooral op de tweede manier ingevuld. Op internet werden over de vasten wat grapjes uitgewis-seld: stop een steentje in je schoen en loop er de hele dag mee rond. En ik zag een cartoon waarin zelfs Jezus veertig dagen lang de koffie niet kan laten staan. Hoe je de vasten invult is kortom je eigen keuze. Steeds populairder is nu de combinatie van de eerste twee manieren van vasten: minderen met bijvoorbeeld eten terwijl je je ook inzet voor een ander. In de Lievevrouweparochie kun je je aansluiten bij de vastenmaaltijden en bezinningsactiviteiten. Als tiener of jongere kun je meedoen met het project ‘Jong & Oud’. We bezoeken in de veertigdagentijd ouderen in Moermont en organiseren voor hen een leuke middag, je bent van harte welkom!Fredi Timmermans

Pastoraal hoekje

Programma VeertigdagentijdIn de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen. Iedere woensdag is er om 17.30 uur een vastenmaaltijd in de Stule-meijerlaan en een activiteit voor of na de maaltijd. Op een folder die na Aswoensdag in de kerken zal liggen vindt u een overzicht van alle activiteiten in deze Veertigdagentijd.Geloof VerbeeldDonderdag 13 maart bezoek aan twee Roosendaalse kerken: O.L.V.kerk aan de Kade en de Sint Josephkerk o.l.v. pastor Rud Smit en Margit Kaspers. Vertrek 13.30 uur vanaf het parochie-centrum aan de Burg. Stulemeijerlaan.Taizé gebedZaterdag 15 maart Taizé gebed in de Gertudriskerk, ingang Kerk-straat, te Bergen op Zoom, aanvang 19.00 uur. De kerk is vanaf 18 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting en koffie of thee.KidskerkWoensdag 19 maart van 13.30 tot 15.00 uur Kidskerk.VastenmaaltijdOp woensdag 19 maart is de vastenmaaltijd om 17.30 uur in de Burg. Stulemeijerlaan. Ook u kunt aan deze tafel aanschui-ven. Na een korte vasten meditatie is er een sobere maaltijd. Aanmelden bij het parochiecentrum tel 233574 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de activiteit van die avond.Buiten-kruiswegWoensdag 19 maart is er in de middag een meditatieve wande-ling in het bos o.l.v. pastor Rud Smit. Vertrek bij Stayokay aan de Boslustweg om 14.30 uur. Wilt u vervoer naar het vertrekpunt, bel Corrie Hamers tel. 244983. Aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vastenmaaltijd (voor de maaltijd graag opgeven).Vastenaktie / vluchtelingenwerkWoensdag 19 maart om 19.30 uur in het Parochiecentrum aan de Burg. Stulemeijerlaan een bijeenkomst o.l.v. pastor Mary

Zopfi. Deze avond wordt stil gestaan bij het leven van vluch-telingen in het algemeen en in het bijzonder de mensen die we steunen door middel van de vastenaktie. Namelijk mensen die vanwege de burgeroorlog in Sierra Leone gevlucht zijn uit hun land en nu weer opnieuw bij terugkomst een thuis proberen te vinden. Iedereen is van harte welkom. Dit is aansluitend op de vastenmaaltijd, waaraan ook u mag deelnemen (voor de maal-tijd graag opgeven).Kerk Goddelijke VoorzienigheidZaterdag 22 maart om 17.00 uur, viert men in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid de op één na laatste dienst voor de definitieve sluiting van de kerk op 1 april. Voorganger pastoor Paul Verbeek en koorgroep Menora zorgt voor de muzikale on-dersteuning.Na deze dienst is er van 18.00 -21.00 uur een ontmoeting met een culinair tintje voor parochianen en vrijwilligers van deze geloofsgemeenschap. Opgeven vóór maandag 17 maart bij de administratie van de Goddelijke Voorzienigheid, tel. 236371 (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur) of via e-mailadres: [email protected] OmgangIn de nacht van 22 op 23 maart in Amsterdam. Voor deelname en vervoer met de bus opgeven voor 19 maart bij Parochiecen-trum Burg. Stulemeijerlaan 8 tel. 234791; Vicariaat Middelburg Burg. Stulemeijerlaan 8, tel. 245365; Pastoor Paul Verbeek Burg. Stulemeijerlaan 8, tel. 06-83215322. Vertrek om 19.30 uur bij sporthal Gageldonk.Stille Omgang en JongerenEr is een speciaal jongerenprogramma in de Sint Nicolaasba-siliek, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam (tegenover Amster-dam CS), waarna de Stille Omgang gelopen zal worden. Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren voor meer informatie.Weekendvieringen na 1 aprilZaterdag 17.00 uur: Lourdeskerk; zondag 9.30 uur: Gertrudiskerk en zondag 11.00 uur: Lourdeskerk.

Prikbord

KERKELIJK NIEUWS

Page 19: Dboz 20140312

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

CURSUS HAARKNIPPEN april in uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen

spotprijzen! 1000 m2

Meubelhal Broos MeubelenZuid-Oostsingel 23 - Bergen op

Zoom - 0164-242097naast ABN-Amro parking

HEMI bv, gevestigd te Tholen, is een internationale winkelinrichter, opge-richt in 1968, die zich gespecialiseerd heeft in de inrichting van grootwinkel- bedrijven als Blokker, Bruna, HEMA, Intertoys, M&S mode, Mediamarkt, Primark, Philips en Praxis. Het leveren van een totaalpakket van ontwerp tot montage, maximale

zijn bepalend voor ons succes. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten. HEMI bv heeft al jarenlang een gevestigde naam en reputatie in de professionele internationale markt.

Om ons succes verder uit te breiden zijn wij op zoek naar

Voor verdere informatie raadpleeg onze internetsite www.hemi.nl

Geïnteresseerd?Stuur uw CV met motivatie naar HEMI bv, t.a.v. W. Goorden, Postbus 59, 4690 AB Tholen, of per mail naar [email protected]

Where retail comes to lifeBANKETBAKKER

VOOR IN DE PRODUCTIE38 UUR PER WEEK

Taart & Toe BVT.a.v. Dhr. L.J. van den Ende

Poortweg 3, 4613 BW Bergen op ZoomEmail: [email protected]

E r z i t w e r k i n w a t e r

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Wate r k l eu r t he t l e ven

De helft van Nederland ligt

onder de zeespiegel; in

Nederland leven we met

water. Het is overal: in

rivieren en sloten, in de

lucht en in ons huis.

Het water hóórt bij ons.

Dijken zorgen voor onze

veiligheid. Sluizen, stuwen

en gemalen regelen de

waterstanden bij droogte

of wateroverlast. Afval-

water wordt gezuiverd

en het water in beken,

sloten en rivieren blijft

van goede kwaliteit.

Dát is het werk van het

waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijk-

heid en samenwerking zijn

speerpunten van het water-

schap.

De functieJe draagt zorg voor een goede proces- en bedrijfsvoering van het afvalwatertransport-

systeem en een aantal kleinere rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hiervoor voer je proces-

controles uit, hou je toezicht op de goede werking, controleer en bedien je de opgestelde

apparatuur, signaleer en verhelp je storingen en verricht je veldmetingen en analyses.

Op basis hiervan stel je bijvoorbeeld het proces bij of voer je kleine onderhouds- en

beheersactiviteiten uit. Je draagt bij aan de in- en uit bedrijfname van apparatuur en zorgt

ervoor dat het proces ook bij grote renovatie- of onderhoudsprojecten door kan gaan.

Je zorgt voor een correcte bedrijfsadministratie. Daarnaast kom je zelf met initiatieven

tot procesverbetering. Je kan aangewezen worden om deel uit te maken van projectteams

om hierin een actieve inbreng te leveren als vertegenwoordiger van beheer en zuiveren.

Je neemt deel in een storingsdienst.

Wij vragenJe hebt een technische VMBO/MBO opleiding en/of werkervaring. Je hebt affiniteit met zowel

afvalwatertransport (beheer van rioolgemalen en persleidingen) als met zuiveringstechniek.

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Zuiveringsspecifieke cursussen zijn gewenst (TAZ/UTAZ)

dan wel de bereidheid deze te gaan volgen. Orde, netheid en veiligheid zijn voor jou een

vanzelfsprekendheid.

Interesse?Kijk voor de gehele vacaturetekst op www.brabantsedelta.nl/vacatures.

Senior Medewerker Beheer afdeling beheer en zuiveren

D A N S E NR I J S B E R G E N************************

VOOR SINGLES & PAREN:ZATERDAG 15 MAART

HARMONIEZAAL RIJSBERGENLIVE BAND THE WIGS

Ingang Lagestraat 1 cq 3Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur

*******************************Koutershof

Naast de kerkIedere zaterdag

Zaal open 19.30 uur start 20.00 uur*******************************Telefoon: 06 22 41 43 07

UitvaartzorgDag en nacht bereikbaarAntwerpsestraatweg 14

Bergen op Zoom

(0164) 24 76 06www.monutaterol.nl

Wij verzorgen uw belasting-aangifte 2013

Tel. 0165-545011 bgg 06-28965431

ION’S BOUWBEDRIJFvoor al uw werkzaamheden:

sanitair, elektriciteit, tegels, stukadoor, parket,

schilderwerk, bestratingenBel 06-57087225 of mail:

[email protected]

De ARDO GROEP is een belangrijke Europese producent van vriesverse groenten en fruit. Ardo te Zundert is één van de 15 productielocaties in Europa. Tevens is hier het Nederlandse verkoopkantoor gevestigd voor retail, foodservice en industrie klanten.

In verband met ons nieuw te bouwen vrieshuis zijn wij op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie van:

Allround MonteurIn deze functie ben je verantwoordelijk voor het technisch optimaal functioneren van de mechanische en elektrische installaties van het vrieshuis. In dit kader verricht je o.a. preventief onderhoud, hef je storingen op en analyseer je (frequenties van) storingen.Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over een technische opleiding op MBO niveau, bij voorkeur Mechatronica of vergelijkbaar en heb je aantoonbare relevante werkervaring met logistieke machines en systemen.

Tevens zijn we voor onze Productie-afdeling op zoek naar een:

Teamleider ProductieAls Teamleider zorg je ervoor dat de producten conform de opgegeven planning en specifi caties worden geproduceerd, verpakt (bulk / doosjes), gepalletiseerd en worden overgedragen aan expeditie. Daarbij zie je er op toe dat de werkzaamheden op hygiënische en veilige wijze plaatsvinden. Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een afgeronde opleiding in de levensmiddelenindustrie op MBO niveau en ervaring in het leidinggeven in een productie-omgeving.

Ons aanbod: Voor beide zelfstandige en uitdagende functies gelden o.a. prima marktconforme arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte trainingen.

Een meer uitgebreide omschrijving van deze en andere vacatures vind je op onze website: www.ardo.com (working@ardo - Nederland).

Geïnteresseerd? Heb je interesse en voldoe je aan het profi el, stuur dan je brief met c.v. naar onze afdeling P&O ([email protected] / Postbus 7, 4880 AA Zundert). Mocht je eerst nog wat meer informatie wensen, neem dan contact op met Robert Joosen, Manager P&O (T 076 5 999 939).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij bewaren wat de natuur ons geeft

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

Voegwerk!vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

te koop gevraagd

ANTIEK meubelen, klokken,

porselein en zilver

06-51482362 0165-539177

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 20: Dboz 20140312

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Stel uw wandkast samen met Maryse SlotboomMaryse is ontwerper van Interstar. Zij zal tijdens de 3-daagse met veel plezier u adviseren en uw

wandkast visueel maken in een 3D-tekenprogramma! Om zeker te weten dat Maryse Slotboom u kan

adviseren kunt u van te voren tijd reserveren. Uiteraard kunt u tijdens de Roadshow ook zo binnenlopen

om dit fantastische nieuws op het gebied van wandkasten te ervaren.

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!

ERVAAR HET UNIEKE GEVOEL VAN INTERSTAR ENBEZOEK DE ROADSHOW BIJ TMC KRUININGEN.

INTERSTARDESIGNKASTENDAAGSE3 DO 20 MAARTVAN 09.00

TOT 18.00

VR 21 MAARTVAN 09.00TOT 21.00

ZA 22 MAARTVAN 09.00TOT 17.00

3 DAGEN SPECIALE

ROADSHOW KORTING!

Kast met

betonlook

blokken

Online

tmcwoonwinkels.nl/aanmeldenroadshow

Mail

[email protected]

Telefoon 0113-382626

Reserveer snel voor uw gratis 3D schets!

Beperkt aantal

plaatsen

Wat is het bijzondere van de Interstar roadshow?

Maryse Slotboom is deze 3 dagen aanwezig om u alle in en outs

van Interstar te kunnen vertellen, waarbij de wanden in 3D voor u worden samengesteld.

Een revolutionaire ontwikkeling op sfeerhaardengebied.