Dboz 20140122

28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 22 JANUARI 2014 WEEK 4 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode DOOR VERA DE GEUS Via Suwinet kunnen overheidsorganisa- ties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar el- kaar sturen. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers snel- ler en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. De inspectie Sociale Zaken en Werkge- legenheid heeft onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van Suwinet door gemeenten. De resultaten van de steekproef zijn volgens staatssecretaris Klijnsma zowel bedroevend als schok- kend. “Slechts 4% van de gemeenten hebben bij het gebruik van Suwinet vol- doende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde ge- gevens te waarborgen. 13% van de ge- meenten voldoet aan geen van de onder- zochte normen. 16% van de onderzochte gemeenten heeft gegevens van bekende Nederlanders geraadpleegd zonder plau- sibele verklaring.” Maatregelen Gezien de ernst van de conclusies van de inspectie heeft ze het College Bescher- ming Persoonsgegevens (CBP) geïnfor- meerd over de resultaten. Het CBP kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. De eerste helft van 2015 komt er volgens Klijnsma sowieso een onderzoek van de inspectie om te kijken of alle Neder- landse gemeenten hun zaakjes dan wél op orde hebben. Zo niet, dan belooft ze maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van het leveren van gegevens via Suwinet. Verklaringen Erwin Stander, gemeentewoordvoerder, laat weten dat Bergen op Zoom wat het college betreft niet in de gevarenzone zit en de zaakjes zelfs goed op orde heeft. Hij zegt desgevraagd: “Het college heeft op 1 oktober vorig jaar het geactualiseerde concern-brede informatiebeveiligingsbe- leid vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op internationale ISO-normen en sluit aan bij de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). In het betreffende on- derzoek is de gemeente Bergen op Zoom niet betrokken door de inspectie, maar uiteraard zijn de normen ook intern ge- toetst en daarbij is vastgesteld wij als gemeente aan de normen voldoen. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat binnen de gemeente Bergen op Zoom op ongeoor- loofde wijze gegevens van bekende inwo- ners zijn geraadpleegd”, zegt hij doelend op de gegevens van bekende Nederlan- ders die landelijk opgevraagd zijn. “ISD Brabantse Wal heeft een set van preven- tieve en correctieve maatregelen ingezet die betrekking hebben op het landelijke protocol gebruik Suwinet.” Bergen op Zoom wel strikt met gegevens Ministerie heeft grote zorgen over gebruik Suwinet door gemeenten BERGEN OP ZOOM - Slechts vier procent van de Nederlandse gemeenten hebben de juiste maatregelen ge- troffen om de vertrouwelijkheid van gegevens over haar inwoners via Suwinet te waarborgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Wergelegenheid is hier zo van geschrokken dat staatsecretaris Jetta Klijnsma alle Ne- derlandse gemeenten waarschuwt om voor 2015 alle zaken op orde te hebben, omdat er anders fikse sancties volgen. De gemeente Bergen op Zoom zegt zich geen zorgen te maken en zegt dat de kwestie van meet af aan absolute aandacht heeft. DOOR THIJMEN ALLEMAN In 2003 nam TNO het bedrijf Franerex over dat op de Heimolen gevestigd zat. Daarna is in de locatie geïnvesteerd om deze ge- schikt te maken voor wapenopslag en als testgrond. Eind vorig jaar werd besloten om de activiteiten van het onderzoeksinsti- tuut af te bouwen. “We wilden de buurt veiliger maken door deze activiteiten te stoppen”, aldus wethouder Ad Coppens. Verhuisd Momenteel zit alleen het bedrijf APP nog op het terrein. Dit huurt een pand van TNO, waarin men zich bezighoudt met pro- ductie van koele gasgeneratoren voor onder andere brandblus- systemen. “Maar zodra een andere locatie voor handen is, ver- huist ook dit bedrijf”, aldus wethouder Ad Coppens. Verloederen Het is voorlopig onduidelijk wat er nu met het terrein gaat ge- beuren. Gemeenten en TNO treden daarover in overleg. “Totdat daarover een besluit genomen is, worden er geen ge- bouwen gesloopt. We blijven zelfs onderhoud verrichten en het terrein bewaken. We willen voorkomen dat de gebouwen verloederen”, stelt Cop- pens tot slot. Merendeel bedrijven TNO verhuisd TNO-activiteiten Heimolen verleden tijd BERGEN OP ZOOM – De activiteiten van TNO op de Heimolen zijn verleden tijd. Vorig jaar kondigde gemeente Bergen op Zoom en TNO samen aan dat locatie de Heimolen gesloten zou worden en dat de activiteiten werden afgebouwd. Alle activiteiten zijn inmiddels stilgelegd en het merendeel van de bedrijven is verhuisd. Wat er nu met de grond gaat gebeuren is onduidelijk. BERGEN OP ZOOM – Startende onderne- mers in Bergen op Zoom die op zoek zijn naar een locatie, kunnen terecht aan het Zilverschoonplein 38. Het gebouw dat voorheen gebruikt werd door basisschool de Driemaster stond leeg, nadat de school verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Maaslaan. De gemeente was sinds die tijd op zoek naar een nieuwe bestemming. Dat is gelukt door het pand voor een periode van drie jaar beschikbaar te stellen voor startende ondernemers. Volgens wethou- der Ton Linssen zijn er inmiddels al een aantal ondernemers die zich in het pad hebben gevestigd, maar zou er nog vol- doende plaats zijn voor geïnteresseerden. Starters in voormalig schoolgebouw BERGEN OP ZOOM/LEPELSTRAAT - Ad- viesbureau IBFN is in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de aan- leg van een snelle breedbandverbinding op bedrijventerreinen en in buitengebieden. De gemeente heeft in 2011 een convenant ondertekend om alleen tot aanleg van glasvezel of een andere snelle internetver- binding over te gaan als ook onrendabele gebieden worden meegenomen in de aan- sluiting. Door een subsidie van de provin- cie komt de aanleg in de hele gemeente mogelijk een stap dichterbij. De dorpsraad van Lepelstraat maakte zich eerder al hard voor de aanleg van glasvezel. Onderzoek naar aanleg breedband BERGS IDEEËN LAB BEREIKT AL SNEL DE FINALE OPKNAPBEURT ANTON VAN DUINKERKENPARK VAN START WIE WEET BELEEFT FILMDEBUUT MET BUBBELS BERGEN OP ZOOM - Het verlichten van de parkeerdruk op de Bergse Plaat blijft een lastige zaak. In antwoord op vragen van de GBWP stelt het college dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om het aantal parkeerplaatsen binnen de straten van het vierkantje Strandplevier, Fuut, Tureluur en Lepelaar uit te breiden. “Het ontbreekt aan fysieke ruimte om dichter bij de wo- ning een parkeerplaats aan te bieden. Herinrichting zal niet of nauwelijks invloed hebben op de parkeerdruk. We zijn uiter- aard altijd bereid om in overleg te gaan met de bewoners, maar wij willen geen valse verwachtingen wekken”, aldus het gemeentebestuur. Parkeerdruk Plaat moeilijk te verlichten BERGEN OP ZOOM - Vanaf de snelweg werden automobilisten al sinds 2011 via de bruine gebiedsborden gewezen op de Brabantse Wal, maar zodra zij de rijksweg verlieten was het zoeken naar de juiste plaats om het gebied te verkennen. Daar- om heeft de gemeente Bergen op Zoom de afgelopen weken langs de belangrijkste invalswegen bruine bordjes geplaatst om de toeristen een eind op weg te helpen. De gemeente wil op die manier ook afrekenen met de ‘wildgroei’ aan borden van recre- atieondernemers. De commerciële borden zijn door de gemeente weggehaald, maar kunnen nog wel opgehaald worden door de ondernemers. Bruine bordjes wijzen toerist de weg BERGEN OP ZOOM - Het college van bur- gemeester en wethouders zet in op bijzon- dere markten in de Bergen op Zoom en om- geving. Dat blijkt uit de aanpassingen die het college die de gemeente heeft gedaan aan de beleidsregels voor deze markten. Het college is van mening dat deze mark- ten, zoals Proefmei en de stoffenmarkt, bijdragen aan het imago van de stad en de promotie van de regio. In 2010 werden de regels van markten al eens vastgelegd in het besluit Beleidsregels Braderieën en Bijzonder Markten Bergen op Zoom. De nieuwe regels gelden niet alleen voor markten in de stad, maar ook voor de ker- nen Lepelstraat en Halsteren. College zet in op bijzondere markten BERGEN OP ZOOM – De algemene be- graafplaats, gelegen aan de Mastendreef in Landgoed Zoomland in Bergen op Zoom, wordt uitgebreid met nieuwe plaatsen. Het college heeft ingestemd met het rea- liseren van minimaal 250 nieuwe graven op een stuk grond gelegen langs de Hol- leweg, die aansluit op de Mastendreef. Voorafgaand aan de uitbreiding wordt er een historisch bodemonderzoek uitge- voerd. Tijdens zo’n onderzoek wordt er ge- keken naar de functies die de grond in het verleden heeft gehad en of er eventueel archeologische sporen zijn. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de bodem en is een standaardprocedure. 250 extra graven op begraafplaats BERGEN OP ZOOM – Het college gaat de jaarlijkse gemeentepeiling uitbrei- den. Iedere twee jaar doet de gemeente onderzoek naar hoe de bewoners van Bergen op Zoom tegen het beleid van de stad aankijken. De laatste jaren bleken inwoners tevreden te zijn over het beleid. De vragen van het onderzoek zijn gericht op drie thema’s: leefbaarheid, veiligheid en dienstverlening. Een groep bewoners uit de gemeente Bergen op Zoom krijgt de vragenlijst thuisgestuurd. De resultaten worden verwacht in april. Tegen die tijd zou er een nieuw college moeten zitten, dat de resultaten gelijk kan gebruiken bij het bepalen van de agenda voor 2014. Gemeentepeiling wordt uitgebreid BERGEN OP ZOOM - Om er voor te zorgen dat na de feestdagen kerstbomen geen zwerfbomen worden, organiseert de gemeente elk jaar een inzamelactie. In het wijkgebouw de Bergse Plaat reikt milieuwethouder Ad van der Wegen prijzen uit aan kinderen die de meeste bomen hebben ingezameld. De winnende groep leverde maar liefst 420 bomen in. FOTO MERIJN SITSEN VANDAAG IN DE BODE 1 EN 2 FEBRUARI ZAT ATE TERD DA DAG G 1 F FEB FEBR BRU RUA AR R RI RI: I: 11. 1.00 00 UU UU UR R JUN UNI NIO ORE RE EN N N 15.0 5.00 00 UU UU UUR R DAM AM MES ES S ZO OND NDAG AG G 2 F FE FEBR BRU RUA UAR ARI RI RI: : 11.0 .00 0 UU UUR UR R ESP SPO POIR OIRS RS/ S/B BE BEL EL ELO LOF OF OF OFT FT FTE TE TEN [U23] 15.0 5.00 00 UU UUR UR R ELIT LITE TE E C C CY CY CY Y Y Y Y YC C C C CL L LO OC OC C O R RO O OS SS S H H HO HO O O O O O OO O O OG OG G O E ER ER RH HE E EID D DE E www.wkhoogerheide2014.nl H H H H The Organizing Connection BV Speciale uitgave 2 WK Hoogerheide gaat voor hoogste reslutaat 3 Adrie van der Poel 6/7 Programma en parcours 8 ‘Een WK is altijd speciaal, maar nu uniek’

description

 

Transcript of Dboz 20140122

Page 1: Dboz 20140122

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE22 JANUARI 2014WEEK 4

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

DOOR VERA DE GEUS

Via Suwinet kunnen overheidsorganisa-ties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar el-kaar sturen. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers snel-ler en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. De inspectie Sociale Zaken en Werkge-legenheid heeft onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van Suwinet door gemeenten. De resultaten van de steekproef zijn volgens staatssecretaris Klijnsma zowel bedroevend als schok-kend. “Slechts 4% van de gemeenten hebben bij het gebruik van Suwinet vol-doende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde ge-gevens te waarborgen. 13% van de ge-meenten voldoet aan geen van de onder-zochte normen. 16% van de onderzochte

gemeenten heeft gegevens van bekende Nederlanders geraadpleegd zonder plau-sibele verklaring.”

MaatregelenGezien de ernst van de conclusies van de inspectie heeft ze het College Bescher-ming Persoonsgegevens (CBP) geïnfor-meerd over de resultaten. Het CBP kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. De eerste helft van 2015 komt er volgens Klijnsma sowieso een onderzoek van de inspectie om te kijken of alle Neder-landse gemeenten hun zaakjes dan wél op orde hebben. Zo niet, dan belooft ze maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van het leveren van gegevens via Suwinet.

Verklaringen Erwin Stander, gemeentewoordvoerder, laat weten dat Bergen op Zoom wat het college betreft niet in de gevarenzone zit

en de zaakjes zelfs goed op orde heeft. Hij zegt desgevraagd: “Het college heeft op 1 oktober vorig jaar het geactualiseerde concern-brede informatiebeveiligingsbe-leid vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op internationale ISO-normen en sluit aan bij de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). In het betreffende on-derzoek is de gemeente Bergen op Zoom niet betrokken door de inspectie, maar uiteraard zijn de normen ook intern ge-toetst en daarbij is vastgesteld wij als gemeente aan de normen voldoen. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat binnen de gemeente Bergen op Zoom op ongeoor-loofde wijze gegevens van bekende inwo-ners zijn geraadpleegd”, zegt hij doelend op de gegevens van bekende Nederlan-ders die landelijk opgevraagd zijn. “ISD Brabantse Wal heeft een set van preven-tieve en correctieve maatregelen ingezet die betrekking hebben op het landelijke protocol gebruik Suwinet.”

Bergen op Zoom wel strikt met gegevensMinister ie heef t grote zorgen over gebruik Suwinet door gemeenten

BERGEN OP ZOOM - Slechts vier procent van de Nederlandse gemeenten hebben de juiste maatregelen ge-troffen om de vertrouwelijkheid van gegevens over haar inwoners via Suwinet te waarborgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Wergelegenheid is hier zo van geschrokken dat staatsecretaris Jetta Klijnsma alle Ne-derlandse gemeenten waarschuwt om voor 2015 alle zaken op orde te hebben, omdat er anders fi kse sancties volgen. De gemeente Bergen op Zoom zegt zich geen zorgen te maken en zegt dat de kwestie van meet af aan absolute aandacht heeft.

DOOR THIJMEN ALLEMAN

In 2003 nam TNO het bedrijf Franerex over dat op de Heimolen gevestigd zat. Daarna is in de locatie geïnvesteerd om deze ge-schikt te maken voor wapenopslag en als testgrond. Eind vorig jaar werd besloten om de activiteiten van het onderzoeksinsti-tuut af te bouwen. “We wilden de buurt veiliger maken door deze activiteiten te stoppen”, aldus wethouder Ad Coppens.

VerhuisdMomenteel zit alleen het bedrijf APP nog op het terrein. Dit huurt een pand van TNO, waarin men zich bezighoudt met pro-

ductie van koele gasgeneratoren voor onder andere brandblus-systemen. “Maar zodra een andere locatie voor handen is, ver-huist ook dit bedrijf”, aldus wethouder Ad Coppens.

VerloederenHet is voorlopig onduidelijk wat er nu met het terrein gaat ge-beuren. Gemeenten en TNO treden daarover in overleg. “Totdat daarover een besluit genomen is, worden er geen ge-bouwen gesloopt. We blijven zelfs onderhoud verrichten en het terrein bewaken. We willen voorkomen dat de gebouwen verloederen”, stelt Cop-pens tot slot.

Merendeel bedrijven TNO verhuisdTNO-act iv i tei ten Heimolen verleden t i jd

BERGEN OP ZOOM – De activiteiten van TNO op de Heimolen zijn verleden tijd. Vorig jaar kondigde gemeente Bergen op Zoom en TNO samen aan dat locatie de Heimolen gesloten zou worden en dat de activiteiten werden afgebouwd. Alle activiteiten zijn inmiddels stilgelegd en het merendeel van de bedrijven is verhuisd. Wat er nu met de grond gaat gebeuren is onduidelijk.

BERGEN OP ZOOM – Startende onderne-mers in Bergen op Zoom die op zoek zijn naar een locatie, kunnen terecht aan het Zilverschoonplein 38. Het gebouw dat voorheen gebruikt werd door basisschool de Driemaster stond leeg, nadat de school verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Maaslaan. De gemeente was sinds die tijd op zoek naar een nieuwe bestemming. Dat is gelukt door het pand voor een periode van drie jaar beschikbaar te stellen voor startende ondernemers. Volgens wethou-der Ton Linssen zijn er inmiddels al een aantal ondernemers die zich in het pad hebben gevestigd, maar zou er nog vol-doende plaats zijn voor geïnteresseerden.

Starters in voormalig schoolgebouw

BERGEN OP ZOOM/LEPELSTRAAT - Ad-viesbureau IBFN is in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de aan-leg van een snelle breedbandverbinding op bedrijventerreinen en in buitengebieden. De gemeente heeft in 2011 een convenant ondertekend om alleen tot aanleg van glasvezel of een andere snelle internetver-binding over te gaan als ook onrendabele gebieden worden meegenomen in de aan-sluiting. Door een subsidie van de provin-cie komt de aanleg in de hele gemeente mogelijk een stap dichterbij. De dorpsraad van Lepelstraat maakte zich eerder al hard voor de aanleg van glasvezel.

Onderzoek naar aanleg breedband

BERGS IDEEËN LAB BEREIKT AL

SNEL DE FINALE

OPKNAPBEURT ANTON VAN DUINKERKENPARK

VAN START

WIE WEET BELEEFT FILMDEBUUT MET BUBBELS

BERGEN OP ZOOM - Het verlichten van de parkeerdruk op de Bergse Plaat blijft een lastige zaak. In antwoord op vragen van de GBWP stelt het college dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om het aantal parkeerplaatsen binnen de straten van het vierkantje Strandplevier, Fuut, Tureluur en Lepelaar uit te breiden. “Het ontbreekt aan fysieke ruimte om dichter bij de wo-ning een parkeerplaats aan te bieden. Herinrichting zal niet of nauwelijks invloed hebben op de parkeerdruk. We zijn uiter-aard altijd bereid om in overleg te gaan met de bewoners, maar wij willen geen valse verwachtingen wekken”, aldus het gemeentebestuur.

Parkeerdruk Plaat moeilijk te verlichten

BERGEN OP ZOOM - Vanaf de snelweg werden automobilisten al sinds 2011 via de bruine gebiedsborden gewezen op de Brabantse Wal, maar zodra zij de rijksweg verlieten was het zoeken naar de juiste plaats om het gebied te verkennen. Daar-om heeft de gemeente Bergen op Zoom de afgelopen weken langs de belangrijkste invalswegen bruine bordjes geplaatst om de toeristen een eind op weg te helpen. De gemeente wil op die manier ook afrekenen met de ‘wildgroei’ aan borden van recre-atieondernemers. De commerciële borden zijn door de gemeente weggehaald, maar kunnen nog wel opgehaald worden door de ondernemers.

Bruine bordjes wijzen toerist de weg

BERGEN OP ZOOM - Het college van bur-gemeester en wethouders zet in op bijzon-dere markten in de Bergen op Zoom en om-geving. Dat blijkt uit de aanpassingen die het college die de gemeente heeft gedaan aan de beleidsregels voor deze markten. Het college is van mening dat deze mark-ten, zoals Proefmei en de stoffenmarkt, bijdragen aan het imago van de stad en de promotie van de regio. In 2010 werden de regels van markten al eens vastgelegd in het besluit Beleidsregels Braderieën en Bijzonder Markten Bergen op Zoom. De nieuwe regels gelden niet alleen voor markten in de stad, maar ook voor de ker-nen Lepelstraat en Halsteren.

College zet in op bijzondere markten

BERGEN OP ZOOM – De algemene be-graafplaats, gelegen aan de Mastendreef in Landgoed Zoomland in Bergen op Zoom, wordt uitgebreid met nieuwe plaatsen. Het college heeft ingestemd met het rea-liseren van minimaal 250 nieuwe graven op een stuk grond gelegen langs de Hol-leweg, die aansluit op de Mastendreef. Voorafgaand aan de uitbreiding wordt er een historisch bodemonderzoek uitge-voerd. Tijdens zo’n onderzoek wordt er ge-keken naar de functies die de grond in het verleden heeft gehad en of er eventueel archeologische sporen zijn. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de bodem en is een standaardprocedure.

250 extra graven op begraafplaats

BERGEN OP ZOOM – Het college gaat de jaarlijkse gemeentepeiling uitbrei-den. Iedere twee jaar doet de gemeente onderzoek naar hoe de bewoners van Bergen op Zoom tegen het beleid van de stad aankijken. De laatste jaren bleken inwoners tevreden te zijn over het beleid. De vragen van het onderzoek zijn gericht op drie thema’s: leefbaarheid, veiligheid en dienstverlening. Een groep bewoners uit de gemeente Bergen op Zoom krijgt de vragenlijst thuisgestuurd. De resultaten worden verwacht in april. Tegen die tijd zou er een nieuw college moeten zitten, dat de resultaten gelijk kan gebruiken bij het bepalen van de agenda voor 2014.

Gemeentepeiling wordt uitgebreidBERGEN OP ZOOM - Om er voor te zorgen dat na de feestdagen kerstbomen geen zwerfbomen worden, organiseert de gemeente elk jaar

een inzamelactie. In het wijkgebouw de Bergse Plaat reikt milieuwethouder Ad van der Wegen prijzen uit aan kinderen die de meeste bomen hebben ingezameld. De winnende groep leverde maar liefst 420 bomen in. FOTO MERIJN SITSEN

VANDAAGIN DE BODE

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

1 EN 2 FEBRUARI

ZATATETERDDADAGG 1 FFEBFEBRBRURUAARRRIRI:I:

11.1.0000 UUUUURR JUNUNINIOOREREENNN

15.05.0000 UUUUUURR DAMAMMESESS

ZOONDNDAGAGG 2 FFEFEBRBRURUAUARARIRIRI::

11.0.000 UUUURURR ESPSPOPOIROIRSRS/S/BBEBELELELOLOFOFOFOFTFTFTETETEN [U23]

15.05.0000 UUUURURR ELITLITETEECCCYCYCYYYYYYCCCCCLLLOOCOCCO RROOOSSSS

HHHOHOOOOOOOOOOOGOGGO EERERRHHEEEIDDDEE

www.wkhoogerheide2014.nl

E V E N T C O N S U L T A N C Y

HHHH

®

T h e O r g a n i z i n g C o n n e c t i o n B V

E V E N T C O N S U L T A N C Y

01-10-13 13:3

Speciale uitgave

2 WK Hoogerheide

gaat voor

hoogste reslutaat

3 Adrie

van der Poel

6/7 Programma

en parcours

8 ‘Een WK is altijd

speciaal,

maar nu uniek’

Page 2: Dboz 20140122

HOMETRAINER GIRO P LOOPBAND PACER CROSSTRAINER RIVO P

VAN 659,-559,- VOOR

VAN 999,-849,- VOOR

VAN 399,-339,- VOOR

NU MET TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!*

€ 60,- VOORDEEL! € 150,- VOORDEEL! € 100,- VOORDEEL!

SNEL & SIMPEL FIT VANUIT JE EIGEN HUIS

KEES DE MOOIJ FIETS EN FITNESSZUID-OOSTSINGEL 43, BERGEN OP ZOOMTEL 0164-240964, WWW.KEESDEMOOIJ.NL

GA VOOR EEN ADVIES OP MAAT NAAR UW KETTLER DEALER:

*Actieprijzen gelden t/m 31 januari 2014

Donderdagavond 6 februari 2014Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur

Informatieavond over Mindfulness

Based Stress Reduction training (MBSR)

voor volwassenen die stress ervarenen/of veel piekeren.

De MBSR-training van 8 donderdagavondenbegint op 13 februari t/m 3 april 2014.

De bijdrage voor de informatieavond is € 10,- Bij inschrijving op de informatiebijeenkomst€ 10,- korting op het bedrag van de volledige

MBSR-trainingDe informatieavond is bij JOIN,

Vang 5 te HalsterenInteresse en aanmelden : www.getijden.nu

2995,-5589,-

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

Complete badkamer

5750,-7650,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

3999,-6875,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

op DeVille sanitair*

25% korting

op keukendelen + gratis montage!*

30% kortingJanuari actie

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

KOOPZONDAG 26 JANUARI 11:00 tot 17:00

1001 soorten wand- & vloertegelsVolop aanbiedingen

Page 3: Dboz 20140122

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

BIL is een plan waarmee de gemeente sa-men met dertig creatieve, ondernemende Bergenaren de stad zo goed mogelijk pro-beert te promoten. De gemeente zoekt naar ideeën die echt met Bergen op Zoom te maken hebben. “Wij kijken naar iets als Proefmei of Vastenavend, waardoor men-sen naar onze stad toe trekken om het te zien en mee te maken”, verklaart wethou-der Ton Linssen.

UniekSinds eind november is de creatieve groep al bezig met het bedenken van nieuwe plannen. Het blijkt een unieke aanpak, aangezien het BIL meteen de volgende maand genomineerd werd voor de Nati-onale Citymarketing Award. “De groep is heel sterk. Iedereen die een bepaald idee heeft, versterkt de groep nog meer. Toch moeten we streng zijn. Zo zijn er soms wel twintig voorstellen in de groep, waarvan er uiteindelijk maar één echt haalbaar is”, vertelt Citymarketeer Emiel Kuijpers.

MonopolyIn Bergen op Zoom valt er niet te klagen over het aantal mensen dat een idee heeft.

Toch moet je echt met een goed en haal-baar plan komen om bij het BIL-project betrokken te raken. Iedereen die zich bij het plan betrokken voelt, kan informatie uitwisselen op Facebook.

Als er iets haalbaars uit de bus komt, is daar een professional bij nodig. Daarbij komt Emiel Kuijpers kijken, om het stap voor stap tot werkelijk te kunnen reali-seren. “Het plan moet betrokkenheid van Bergenaren vragen. Een voorbeeld daar-van is het Bergse Monopolyspel. Basis-school De Aanloop was dol op het spel monopoly en kwam met het idee. Wanneer daar een Bergse variant van uitkomt, trekt dat natuurlijk veel betrokkenheid van de Bergenaren. We hebben naderhand zoveel leuke reacties op Facebook langs zien ko-men van de ouders van basisschoolleerlin-gen. Dat is wat wij nodig hebben, enthou-siasme op social media”, legt Kuijpers uit.

BIL-groepDe dertig ondernemende BIL’ers zoals zij

genoemd worden, zijn ieder benaderd door Emiel en de gemeente. Het doel van plan BIL is om de stad te verrijken en zo mensen uit andere steden uit te nodigen om eens hier te komen winkelen en te verblijven. Daarvoor heeft het project creatieve, be-trokken en vooral ondernemende mensen

nodig. “Wij willen voorkomen dat het een oeverloos praatgroepje wordt. De output van Citymarketing wordt veel groter door de dynamische groep. De één heeft een idee en de ander kan daar verder op in gaan. Ze moeten natuurlijk wel realistisch blijven. Iedereen kan een droom hebben,

maar het moet binnen de marketingmo-gelijkheden blijven en binnen de begroting te happen zijn. Wij hebben de middelen nodig om het project daadwerkelijk te kun-nen realiseren, anders zijn we gewoon met een ordinair feestje bezig”, aldus wethou-der Ton Linssen.

Bergs Ideeën Lab bereikt al snel de finaleGemeente opnieuw genomineerd voor ci tymarket ingpri js

De gemeente Bergen op Zoom won al twee keer eerder een prijs in de Nationale Citymarketing Award. FOTO RIA VAN MEIR

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom is met het marketing-plan Bergs Ideeën Lab (BIL) genomineerd voor de Nationale Citymarketing Award. In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente al tot drie keer toe de finale bereikt en ook nu is het raak. Het in november bedachte concept, werd in december al genomineerd voor de award.

‘Groep BIL’ers isheel sterk’

DOOR RIA VAN MEIR

Nadat de gemeente en het waterschap eerder al de waterkwaliteit van de vijver hadden aangepakt, zijn dit voorjaar de oe-vers en paden aan de beurt. Tijdens een wandeling over de soms modderige paden van het Anton van Duinkerkenpark is goed te zien hoe de huidige oevers in verval zijn geraakt. Ook de houten leuning onder de brug rot weg, terwijl de verbinding tussen het vaste land en het eiland in de vijver zelf ook wel de nodige aandacht kan gebrui-ken. Deze week is daarom gestart met het leegpompen van de vijver. “Dat is nodig om de werkzaamheden aan de oevers te verrichten”, verklaart Gerard van Dijk van de gemeente Bergen op Zoom. “Die kalven nu langzaam af. Ze worden daarom verste-vigd met vierkante blokken.” Het droogleg-gen van de vijver is ook nodig om de brug van zijn plek te liften. Die wordt net als het kleinere bruggetje aan de westzijde van het park in een werkplaats opgeknapt.

BlauwalgDe werkzaamheden aan de oevers en de bruggen volgen op eerdere investeringen van de gemeente en het waterschap om het park een kwaliteitsimpuls te geven. De vijver fungeerde jarenlang als overstort voor de riolering, waardoor het iedere zomer raak was met blauwalg. De vijver is inmiddels uitgebaggerd, waardoor de waterkwaliteit flink verbeterd is. “In deze fase zetten we nog een volgende stap door een natuurlijke filter in de vorm van

een moerasachtige zone aan te brengen in de vijver”, wijst wethouder Ad van der Wegen naar het noorden van het park. Over een lengte van 110 meter wordt een zeven meter brede natte zone aangelegd. Het moeras wordt ingezaaid met gras en is van de vijver gescheiden door het huidige wandelpad.Via drie bruggen van steeds acht meter lang op het pad blijven beide watergebie-den met elkaar in verbinding staan. “En houden de wandelaars droge voeten”, voegt Van der Wegen eraan toe.

PaviljoenDe laarzen hoeven straks ook niet meer aan voor een wandeling over het gras. De Wei van Bastiaansen kent nu nog enkele zonken, waar veel water in blijft staan. “De glooiing wordt wat gestuurd door ter-rassen in de weide aan te leggen, zodat het water makkelijker afstroomt naar de vijver”, weet de wethouder. In de vijver wordt ook de fontein na tien jaar afwezig-heid hersteld. Daarnaast komt er nog een fietspad te liggen langs de Zoom, die door het park loopt. Het fietspad maakt deel uit van het project Landschap van Allure, waarbij de Zoom toeristisch wordt ontslo-ten. Afstappen voor een koffie in het An-ton van Duinkerkenpark zit er echter niet bij, want voor een paviljoen in het park is op dit moment geen plaats. “Maar mocht er toch interesse zijn, dan zijn wij als ge-meente altijd bereid om daar onze mede-werking aan te verlenen”, doet Van der Wegen nog snel een oproep.

Opknapbeurt voor Anton van DuinkerkenparkStadspark kr i jgt elan weer terug dankzi j grootschal ig onderhoud

Zwemmen zit er de komende tijd niet in voor deze ganzen en vogels. De vijver is deze week leeggepompt, zodat de afkalvende oevers hersteld kunnen worden. FOTO RIA VAN MEIR

BERGEN OP ZOOM - Het WK Veldrijden mag dan net over de gemeentegrenzen in Hoogerheide plaatsvinden, op de modderige paden van het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom zou een echte cross ook niet misstaan. De gemeente mikt echter op een andere vorm van recreatie in het park en is daarom deze week gestart met de volgende fase in het grootschalige onderhoud aan het park. De komende maanden worden de oevers verstevigd, de brug volledig opgeknapt en krijgen ook de paden een flinke kwaliteitsimpuls.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Page 4: Dboz 20140122

Sprundel Maatwerk tuinhuizen,carports,tuinschermen enz. in eiken en douglas. Eiken vloeren, MDF plafonds tegen zeer scherpe prijzen! Bel voor info of een afspraak (ook s avonds)! Telnr: 06 57595375 www.houthandelhb.nl

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

HUISHOUDBEURS nu te reserveren € 30,-Wij rijden dagelijks van 15 t/m 23 februari 2014

Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!Voor info en boekingen neem contact met ons op!MUYS REIZEN RUCPHEN Tel: 0165-342351 [email protected]

Dames, heren en

kinderkleding

Merken voor jong en oud

l

DAMES & HERENstretch broeken2 voor € 50,00

Kom vrijblijvend binnenlopen

ZZ Haven 25Bergen op Zoom

0164-234800www.broekenpaleis.nl

SUPERSALE KORTINGEN TOT 70%Dames, heren en

kinderkleding

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90 2E HANDSSIERADEN

SHOW

Antwerpsestraat 510.00-16.00 uur

GOUD EN ZILVER INKOOP

van LeeuwenJuweliers

ZATERDAG 25 JANUARI

OP=OP

BELASTINGAANGIFTE voor particulieren

Snel geregeld en gemakkelijk aan huis Scherpe tarieven

www.EEKELS-CONSULT.nl Tel. 0164-610694 / 06-18423276

Wegens succes verlengd: 3 maanden gratis

Bel voor meer informatie:Lia van der Wel 0165-201023

Of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

106 delige doppendoos Zeer uitgebreide ratel/dop-bitset. In robuuste kunststof opbergkoffer.

169.-

99.

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

Page 5: Dboz 20140122

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 4De oplossing van deze puzzel is in week 5 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Zegt de naam Harry Borghouts u nog iets? Ik was de man gelukkig bijna vergeten, maar de voormalig commissaris van de (toen nog) koningin en keizer der bijbanen heeft zich zaterdag met één interview in NRC Handelsblad weer - en ik hoop slechts voor even - aan de vergetelheid ontrukt. Even terug in de tijd. Borghouts werd in 2002 benoemd tot commissaris van de konin-gin in Noord-Holland. Naast die functie had hij een neverending lijst aan bijbanen. Iedereen wilde hem destijds hebben als bestuurder en het lid van GroenLinks - u mag hier gniffelen - zei nooit nee, ook niet tegen de vaak riante beloningen voor de extra baantjes. Borghouts’ reputatie viel onnoemelijk hard in duigen toen aan het begin van de economische crisis bleek dat onder zijn verantwoordelijkheid Noord-Holland 78 miljoen euro kwijt was, omdat ze dat bij het failliete Icesave had gestald. Dat het geld ooit ooit terug zou komen, was hoogst onduidelijk in de vele interviews die ik Borghouts na die miljoenenmisser heb zien geven. Daarin weigerde hij als eindverantwoordelijke ook maar een soort van ‘sorry’ te zeg-gen. Het was hem en zijn bijbanen, waardoor hij het wellicht wat te druk had om fatsoenlijk toezicht te houden, niet aan te rekenen. Aan aftreden dacht hij niet. Geen moment. Pas toen in 2009 naar buiten kwam dat onder zijn leiding de voor fraude en witwassen veroordeelde gedeputeerde Ton Hooijmaijers had kunnen doen en la-ten wat hij wilde en dan ook alles deed wat God en het strafrecht heeft verboden, vond Borghouts zijn Waterloo. Met zijn gemakzucht, arrogante houding en de enorme moeite om een fout te geven, was Borghouts voor mij het gezicht van de crisis en onmacht van de politiek om daarvoor oplossingen te vinden. In de NRC zei hij za-terdag spijt te hebben. ‘Het was goed geweest als ik direct na het Icesave-debacle was afgetreden’. Hoe huichelachtig zijn excuses ook zijn, ik ben er blij mee. Als zelfs de grootste regent en vleesgeworden brok arrogantie erkent dat hij iets fout heeft gedaan, gaat het alsnog de goede kant op. Het einde van de crisis is nabij.

De keizer der bijbanen

ColumnEugène de Kok

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

“Waarom mensen de film moeten gaan zien?”, Koen van Dongen is er duidelijk over: “Ze moeten geen A-film verwachten, maar een leuke film gemaakt door jonge mensen.” Volgens Koen, die in de film de rol van zakenman speelt, is het belangrijk dat mensen een initiatief als dit ondersteu-nen. “We zijn kulllekes van zestien jaar. Het feit dat we dit doen, moet omarmt worden. Er is jeugd die op straat hangt en jeugd die zich inzet voor kunst en cultuur.” Daarvoor krijgt ‘zijn’ clubje dan ook alle lof. Koen is namelijk geen onbekende als het op cultuur aankomt, met name als het om toneel gaat. Zo speelde hij onder andere in Diederick en dat is waar het idee voor de film ontstond. “Het is ontstaan dankzij Rondey den Broeder. Na 48 keer in Die-derick gespeeld te hebben, zaten we op het terras en hij vroeg me wat nu eigenlijk mijn droom was.” Dat bleek spelen in een film, volgens Koen makkelijker gezegd als gedaan.

PlanToch kristalliseerde het idee via een schoolprojectje langzaam uit tot een echt plan, maar dat realiseren bleek nog niet zo gemakkelijk. “We hadden wel een script, maar geen mensen om de rollen te spelen.

Die zijn we gaan zoeken via Diederick en toneel.” Tijdens het uitwerken, ontstond ook het contact met Merijn Oerlemans die ze via de Zoomerspelen kenden. Hij beschikt over veel contacten en de nodige praktische filmkennis, waardoor het balle-tje pas écht ging rollen. “Met zijn tweeën red je het niet” , verzekert Koen. De komst van Merijn opende dan ook letterlijk de nodige deuren.

RegelwerkBubbels gaat namelijk over de rijke, maar niet zo vriendelijke, zakenman Wouter die een champagnemerk op de markt probeert te zetten. Je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat dit misgaat én dat is exact waar het verhaal over gaat. Alles voor de productie, zoals de juiste locaties vinden om het leven van de zakenman te filmen, had dan ook de nodige voeten in aarde. Zo was er een flink kantoor nodig. “Regel ik wel”, vertelde Merijn: “Waarna hij bij de Rabobank contacteerde.” Maar hij moest ook een gigantisch huis heb-ben.” Lachend vertelt Koen het antwoord van Merijn: “Regel ik wel!” En ook Mat-tenburg was een feit.

UitverkochtMet Merijn, zijn ‘assistente’ Anouk Fran-ken en met de juiste personen in de cast

kreeg de film de afgelopen tijd in rap tempo vorm. Toen ook nog eens bleek dat de pre-sentaties in het Zwijnshoofd én bij de Ci-nema Actueel uitverkocht waren, werd het CKB bereidt gevonden extra kijkmoment in te lassen. “Mensen die de film nu nog willen zien, kunnen die alleen nog maar op dvd krijgen. Terwijl filmgroep Wie Weet nog voor de première al druk bezig is met allerlei plannen voor de toekomst, wordt het gezelschap tijdens het avondprogram-ma toch even gedwongen stil te staan bij de huidige productie. Zo verschijnt er een trotste wethouder op het podium en houdt ook de schooldirecteur van het Roncalli waar de meesten opzitten een woordje.

Het product dat de jonge club heeft neer-gezet, en waar meer als een jaar aan werd gewerkt, wordt door ieder beschreven als bijzonder en een film om trots op te zijn. Vervolgens wordt er op Bubbels geproost met champagne. Hoe de toekomst er exact uitziet durft de filmgroep niet te zeggen. “We hebben al plannen voor een volgende film” , laat Koen zich ontvallen: “Onder de naam Talent.” Meer weten over de jonge filmgroep, de ambities én de verkoop van de dvd? Bekijk www.wieweet-boz.nl.

Wie Weet beleeft filmdebuut met Bubbels

Vertoning f i lm slaat aan, groep werkt aan nieuwe f i lm

Filmgroep Wie Weet proost op de release van de eerste film. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

BERGEN OP ZOOM - Wat ooit een gek idee was, mondde uit in een heuse film. En niet zomaar één die op Youtube werd geplaatst en nooit meer bekeken, maar een flinke productie die genoeg bezoekers trok om na de twee pre-mières een aantal extra kijkmomenten in te lassen. Filmgroep Wie Weet is er trots op, maar heeft nu al plannen het succes te overtreffen.

DOOR THIJMEN ALLEMAN

“Het besluit om de blokken te verwijderen is genomen in belang van de openbare orde en veiligheid”, dat stelt de gemeente in haar brief aan de bewoners.De brief heeft volgens de gemeente geleid tot onrust onder de bewoners. Dat zou blijken uit een aantal reacties die zij heeft ontvangen.

BouwselsIn een officiële verklaring geeft de ge-meente aan dat een voorwaarde voor het verwijderen van de blokken was, dat

er niets zou worden teruggeplaatst op de ruimte die vrij zou komen. Die boodschap is niet duidelijk overgekomen bij de bewo-ners. Het college stelt dat het zelfs verbo-den is om op de grond nieuwe bouwsels te plaatsen, in verband met de regels omtrent brandveiligheid in de wijken van Bergen op Zoom. Brandveiligheid is een taak van de gemeente.

Bestemmingsplan“We betreuren de gang van zaken en wen-sen hierin een zorgvuldig weg te volgen. Dat betekent dat we nu eerst een nieuw bestemmingsplan gaan opstellen en op

basis daarvan en de geldende brandvei-ligheidseisen zullen we bekijken welke standplaatsen opnieuw worden ingevuld.” Bewoners kunnen uitkijken naar een uit-nodiging van de gemeente Bergen op Zoom. “De bewoners van De Linie worden betrokken bij het opzetten van een nieuw bestemmingsplan. Ze worden uitgenodigd voor een gesprek tussen vertegenwoor-digers van de gemeente en bewoners die willen meedenken over een nieuw plan.

Totdat er een nieuwe bestemming is, wor-den de betonblokken beplant met groen, om ze een mooiere uitstraling te geven.”

Betonblokken blijven op De LiniePlan om de blokken te verwijderen zorgt voor onrust

BERGEN OP ZOOM – Het besluit van het college van de gemeente Bergen op Zoom om de betonblokken die op woonwagenkamp De Linie liggen te verwijderen, heeft voor gespannen reacties van bewoners gezorgd. Zij zijn bang dat op de grond die vrij zou komen, nieuwe wagens geplaatst zouden worden. Het college betreurt de gang van zaken en heeft inmiddels aangegeven voorlopig af te zien van het verwijderen van de betonblokken.

‘Premièresuitverkocht’

Page 6: Dboz 20140122

PAGINA 6

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Stolmed Oogklinieken, Peter Vineloolaan 46 (Plein 13), Tel. 0164-246923,

BERGEN OP ZOOM - De onthulling van een schilderij van kunstenaar Peter de Boer uit de vroegere behandelka-mer van dokter Stolwijk in de nieuwe Stolmed Oogkliniek Bergen op Zoom, markeert zijn overstap van zieken-huis naar zelfstandige oogkliniek. Het schilderij hing er zestien jaar. Voor veel patiënten die overstapten een vertrouwd beeld. ‘Overbuurman’ burgemeester Petter hielp bij deze bijzondere onthulling, in ruil voor een oogcontrole.

DOOR MARJET LUBBERS

Petter had zich vooraf verdiept in de werk-wijze van Stolmed Oogklinieken en wist te vertellen dat hun patiënten na operaties zeer weinig oogcomplicaties kennen. Hij vertrouwde zijn ogen zeker aan hen toe, ze bleken prima in orde. Petter is blij met de nieuwkomer op Plein 13. “Mijn ‘bedrijf’ aan de overkant houdt graag een oogje in het zeil”, grapte hij. “Stolmed Oogklinieken is een aanwinst voor Bergen op Zoom”.

Lager tarief“De zorgsector verandert. Het moet als-maar goedkoper en ziekenhuizen zijn af-hankelijk van budgetten. De oogheelkunde kan eigenlijk zonder de faciliteiten van een ziekenhuis. In een zelfstandige kliniek wordt de zorg een stuk goedkoper. Uitein-delijk leidt dat weer tot lagere ziektekos-tenpremies”, legt dr. Stolwijk de rationele overstap naar een zelfstandige kliniek uit.

EmotioneelEmotioneel is de stap veel groter. “Ik werkte al zestien jaar in het Lievensberg ziekenhuis. Dan raak je erg gehecht aan de omgeving en de mensen. Er was natuurlijk ook een spanningsveld, want je neemt pa-tiënten uit het ziekenhuis mee. Gelukkig hebben we goede afspraken kunnen ma-ken. Daardoor werd het afscheid tevens een welkom. Iedere patiënt heeft een brief gekregen waarin hij of zij een keuze kon maken; blijven of overstappen. Het is het zwaarste examen dat ik ooit heb moeten doen. Tevreden patiënten gaan mee, dacht ik. Uit de keuze zou blijken of dat echt zo was”, vertelt Dr. Stolwijk. Uit de 80 pro-

cent overstap blijkt duidelijk dat hij voor dit examen is geslaagd.

ZelfstandigEen zelfstandige kliniek betekent zelf on-dernemen. “Na zestien jaar ‘routine’ vind ik het leuk om me ook met andere zaken bezig te houden. Ik heb mijn uiterste best gedaan om er iets goeds van te maken”, aldus een toegewijde Dr. Stolwijk. Stolm-ed Oogklinieken staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid en bouwt aan goede rela-ties en communicatie met de huisartsen. Zo krijgen patiënten de allerbeste zorg en behandeling. Stolmed Oogklinieken heeft het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland.

Uitstekende zorgIedereen heeft recht op uitstekende zorg en Stolmed Oogklinieken wil het beste bieden op het gebied van oogheelkunde. Er werkt een team van vijf ervaren oogart-sen: Dr. Th. R. Stolwijk, Dr. E. van Wirdum, Dr. O.J. Wolter, Dr. S.K. Umar en Dr. K. Eerola, ondersteund door gespecialiseerde optometristen, orthoptisten, technisch

oogheelkundige assistentes, doktersas-sistentes, medisch secretaresses en de allernieuwste apparatuur. De vestiging in Bergen op Zoom is de vijfde naast Etten-Leur, Goes, Rucphen en Zevenbergen.U kunt bij Stolmed Oogklinieken terecht voor alle verzekerde oogheelkundige zorg en de kliniek heeft een Orthoptie-afdeling speciaal voor kinderen. Stolmed Oogklinie-ken voeren tevens onderzoeken en behan-

delingen uit, zoals CBR rijbewijskeuring en cosmetische ooglidcorrecties, die buiten het verzekerde zorgpakket vallen. Natuur-lijk kent Stolmed Oogklinieken een goede service, er zijn geen wachttijden en u kunt gratis parkeren.

Uitsluitend volgens afspraak via verwijzing van huisarts. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.

Burgemeester Petter opent Stolmed Oogkliniek in Bergen op Zoom

Een afscheid werd een welkom

BEDRIJVIG NIEUWS

Dr. Stolwijk (r) onderzoekt de ogen van burgemeester Petter (l) die vlak daarvoor de vesti-ging van Stolmed Oogklinieken officieel had geopend. FOTO MARJET LUBBERS

HALSTEREN - Vastelaoved, beleef ‘t in geuren en kleure! Onder dit motto zal op zaterdag 1 maart zal de Alterse leutvorst Prins Ambrosio IX arriveren, samen met zijn Nar, aan het Burg. Mastboomplein. Aangevoerd door de LaForce zal de Prins samen met de Spinooltjes dan in optocht rijden naar het Oude Raadhuis.

Na het voorlezen van de 11 gebooje, door de Grootste Boer, volgt in ’t Leut’ol De Wit-tenhorst de kindercarnaval met het toneel-stukje en de prijsuitreiking van de Kinder-optocht! Spinooltjes t/m 12 jaar kunnen zich tot en met 28 februari aanmelden voor deelname aan de kinderoptocht, waarbij fantastische prijzen zijn te verdienen. Voor meer informatie en inschrijfformulieren kan men terecht op de website van de Stichting Alterse Carnaval, www.stich-

tingaltersecarnaval.nl. Telefonische infor-matie is ook mogelijk via tel 0164-244470. Op zondag 2 maart zal door de straten weer de Alterse Optocht rijden. De optocht zal opgesteld worden in de Burg. Elkhui-zenlaan te Halsteren en vervolgens via de bekende route door de straten van Altere trekken. De optocht zal gaan trekken om 14.11 uur. Deze leut stoet bestaat weer uit een reclameoptocht en de Vastelaoved optocht. Zij die willen deelnemen aan de optocht op zondag 2 maart dienen zich op te geven bij de commissie optocht van de Stichting Alterse Carnaval, op zaterdag 1 februari tussen 16.00 en 17.00 uur in Café De Beek te Halsteren.

Reglementen en inschrijfformulieren voor zowel de intocht, reclameoptocht en de optocht zijn ook te downloaden via www.stichtingaltersecarnaval.nl

Inschrijven optochten Altere

Optocht Altere

Bent u ZZP-er of doorstartende on-dernemer en kunt u wel wat hulp gebruiken om uw bedrijf of uw on-dernemerskwaliteiten te versterken? Dan kunt u dit jaar deelnemen aan verschillende zakelijke workshops vanuit het project ZZP West-Brabant.

Doel van het project is om zelfstandige ondernemers te versterken in hun on-dernemerschap. Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal slaan hiervoor de handen ineen om zoveel mogelijk (startende) on-dernemers in de regio te bereiken. De workshops worden georganiseerd vanuit de StartersCentra in Bergen op Zoom en Roosendaal en vanuit Business Coach Breda. Het project wordt medegefinan-cierd door de Provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant. Alle ZZP-ers in West-Brabant kunnen deelnemen, maar

het is vooral gericht op ZZP-ers die 1 tot 5 jaar bestaan. Deze ZZP-ers zijn de start-fase voorbij en komen nieuwe uitdagingen tegen hoe de verdere groei en continuïteit van hun bedrijf te versterken.

Kick-offDe kick-off van dit project vindt plaats op dinsdag 28 januari van 19.00 tot 22.00 uur. In Breda gebeurt dat in Incubator Breda (Oranjeboomstraat 198) en tegelijkertijd in Roosendaal bij Zinc aan de Molenstraat 4. Tijdens de kick-off wordt gepresenteerd wat de verschillende workshops inhouden. De Kick-off is gratis en er is ook volop ge-legenheid om te netwerken.

Workshops De workshops die vanuit het project ZZP in West-Brabant worden georganiseerd, gaan over strategie, verdienmodel, mar-

keting, sales, online marketing, admi-nistratie, leiderschap, netwerken en de voordelen van ZZP-ers. Voor de invulling wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale sprekers en bedrijven om het con-tact tussen ondernemers en deskundigen op lokaal niveau te versterken.

Inschrijven Inschrijven voor één of meerdere work-shops kan tijdens de kick-off of via de website van het project www.zzpwestbra-bant.nl. De workshops worden drie keer op verschillende tijdstippen en op verschillen-de locaties in de regio georganiseerd om zoveel mogelijk ZZP-ers de kans te bieden deel te nemen.De workshops duren (per workshop) 1 tot 3 dagdelen en kosten € 20,- per dagdeel. Inschrijven voor de gratis kick-off kan ook via de website.

Zelfstandig ondernemers kunnen unieke zakelijke workshops volgen

BERGEN OP ZOOM - In het prachtige theater ontmoetingscentrum ‘t Crom-wiel vond op donderdag 16 janu-ari een geslaagde NieuwSjaarborrel plaats van Samen in de Regio.

Onder het genot van heerlijke gerechten en muzikaal optreden van Nina Verhagen (leerling CKB) konden de 150 aanwezigen netwerken. Tevens hadden zij de primeur om bij de lancering van de glossy van Sa-men in de Regio te zijn. Bestuursvoorzitter Samen in de Regio, Pieter Balth Linders, opende de avond op een enthousiasmeren-de wijze. Hij blikte terug op een succesvol jaar en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Maarten van den Boom presen-teerde de avond, bestaande uit organisatie en partners van Samen in de Regio. De NieuwSjaarborrel bestond dit keer uit een talkshow, waarbij diverse gastsprekers spraken over de komende samenwerkingen dit jaar met de stichting. Samen met Anita Karremans, directeur Samen in de Regio, werd er teruggekeken op een succesvol 2013. Zij liet weten dat het jaar 2014 in het teken zal staan van vernieuwingen. Stich-ting heeft het aantal evenementen uitge-breid. Zo kunnen zij nog beter inspelen op

de wensen en behoeften van de partners. Één van de sprekers aan tafel was Marcel van Spronsen van het Oranje Fonds. Oranje Fonds houdt op 21 en 22 maart NL Doet. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag of dagdeel de handen uit de mouwen te steken. Ook dit jaar zal het Oranje Fonds groots inzet-ten op NL Doet. Lian Raams van MEE West Brabant heeft iedereen warm gemaakt voor de Prokkelweek. Prokkel is een prikke-lende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Prokkelen heeft als doel het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking. MEE West-Brabant zit in het bestuur van Stich-ting Prokkel en werkt hard aan het succes. Samen in de Regio zal de Prokkelweek ondersteunen en zich inzetten om Prok-kelstages te realiseren in Bergen op Zoom en Steenbergen. Ton Ringersma sprak over het nieuwe spaarsysteem van Stadlander: Positoos. Het is een spaarsysteem dat een unieke verbinding legt tussen de lokale bevolking, verenigingen en lokale onder-nemers. Het bijzondere van het systeem is namelijk dat men niet alleen voor zichzelf spaart, maar ook voor lokaal, maatschap-

pelijk doel naar keuze. Positoos gaat op 1 februari van start in de gemeente Bergen op Zoom en zal later in het gehele werk-gebied worden uitgerold. Kees Bronkhorst sprak aan tafel over zijn visie. Idee is dat professionals en vrijwilligers samen een gezonde maaltijd bereiden. Fort Smakelijk is een sociaal restaurant en heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn waar men-sen uit de wijk met elkaar genieten van een betaalbaar en gezond 3-gangendiner. Zo leert iedereen elkaar op een laagdrem-pelige manier kennen.Daarnaast gaan ze kookworkshops voor kinderen geven en met doelgroepen ko-ken. NieuwSjaarborrel stond in het teken van oud versus nieuw. Samen in de Regio gaat verder onder haar nieuwe naam. Huis-stijl is daarmee ook veranderd. Oud-am-bassadeurs en huidige ambassadeurs van Samen in de Regio hadden de eer om de 1e glossy van de stichting in ontvangst te nemen. Hierin staan onder meer de ervarin-gen partners, beschrijving evenementen en voorbeelden van geslaagde matches. De avond heeft ook een nieuwe ambassadeur opgeleverd, wethouder Ton Linssen draagt de stichting een warm hart toe en wil deze taak graag vervullen.

Geslaagde NieuwSjaarborrel Samen in de Regio

Page 7: Dboz 20140122

DE MEUBELSHOP.EU

Hoekbank DINA € 699,00

Nijverheidsweg 1 - 4731 CZ Oudenbosch - Email: [email protected] - www.demeubelshop.eu

Goede kwaliteitsmeubelen voor een scherpe prijs!OPENINGSTIJDEN

0165-761259

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

KOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels Pelletkachels Liftdeur houtkachels Design gashaarden Open haarden Afvoervrije gashaardenBio haarden Electrische kachels Natuursteen schouwen Snelle levering Vakkundig geplaatst

6 januari

0.66v van 1.19

0.55v van 0.95

42%goedkoper

45%goedkoper

29.99

1.29

1.09 2.39

2.993.99

2.99

2.99

15 PAKJES

VERS GESNEDEN

12 STUKS

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 22-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 22-01-2014 t/m dinsdag 28-01-2014.

Appelen JonagoldPer kilo

Biologische aardappelen1 kg

Vanaf zaterdag 25-01-2014

NIEUW!

Hutspotgroenten1 kg

Greenbridge Cabernet Sauvignon0.75 l

Wassen zonder spons en emmer. Zuigt automatisch water op.

Ruitenwasserset

Gezichtsmasker of peelinggelAnti-age, aqua complete masker of peelinggel.

Reinigings-pads3 soorten.

Balsem-doekjes

Dream bonbons162 g

Kant-en-klaar-maaltijden3 soorten. 750 g

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 8: Dboz 20140122

PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM – De Lievevrou-weparochie in Bergen op Zoom staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Twee prachtige kerkge-bouwen en kerkgemeenschappen gaan sluiten, hun parochianen zijn aangewezen op minder vertrouwde kerkgebouwen. Op papier is inmid-dels duidelijk hoe één en ander vorm gegeven wordt, maar in het hart van de mensen moeten de veranderingen nog een plaatsje krijgen. De Lieve-vrouweparochie gaat van vier naar één grote geloofsgemeenschap, vier kerken sluiten en twee ‘heropenen’, de Geertrudiskerk en de Lourdeskerk. De parochiemiddag sloot af met een eucharistieviering waarin het hele pastoresteam mee in voorging.

TastbaarAfgelopen zaterdag organiseerde de Lie-vevrouweparochie een parochiemiddag in de Stoelemat, gesteund door de familie Nuijten, die de ruimte voor dit doel be-

schikbaar stelde. Allerlei parochiële werk-groepen presenteerden zich en jong en oud neusden rond in elkaars ‘winkeltje’. “Dit maakt het gebeuren in de parochie heel tastbaar”, was een van de reacties. Het was niet alleen kijken, maar ook beleven: de stilte in een Taizé gebedsdienst, sjoelen bij de tienergroep, herinneringen ophalen aan je vormsel en Lievevrouwe wijn kopen om de parochie te steunen. Pastoor Ver-beek verzekerde dat deze wijn minstens van dezelfde kwaliteit was als die bij De bruiloft bij Kana, de wijn is vanaf heden te koop bij het parochiecentrum aan de Stu-lemeijerlaan.

GemeenschapEr was een grote opkomst wat de middag al bij voorbaat een succes maakte. KRO presentator Leo Fijen opende de bijeen-komst. Zijn inspirerende woorden raakten ieders hart.Uit eigen ervaring sprak hij over het fu-seren van kerkgemeenschappen en de sluiting van ‘zijn’ kerk waar hij misdienaar

was, trouwde, zijn kinderen werden ge-doopd en gevormd, en waar hij afscheid nam van dierbaren. “Kerk is niet alleen een ontmoeting met God maar het is ook een sociale ontmoetingsplaats. Probeer thuis regelmatig met een kleine groep uit je vroegere gemeenschap bijeen te ko-men en kerk met elkaar te zijn”, gaf hij als waardevol punt mee.

Eucharistie op TVDe RKK zendt op zondagochtend eucha-ristievieringen vanuit diverse kerken in Nederland uit, deze diensten trekken we-kelijks zeker 100.000 kijkers. Vanaf dit jaar komen enkele eucharistievieringen ook vanuit de Lourdeskerk. “Deze tijd hongert naar gemeenschapszin, betekenis geven aan het leven en stilte. U viert voor heel Nederland, de mensen worden gegrepen door wat er op TV gebeurt, ik krijg zoveel reacties, mensen kijken vanaf de loopband in de sportschool, vanuit het verpleeghuis of voor de laatste keer samen bij een ziek-bed.Het organiseren van zo’n viering is een enorme kans om verschillende gemeen-schappen samen te binden. Dit onder-vond ik bij de fusie van een aantal totaal verschillende parochiegemeenschappen rondom Utrecht. Telkens stond een paro-chie met eigen kleur centraal maar men werkte steeds meer samen. Als het hen lukt dan moet het hier ook lukken,” be-pleitte Fijen.

Diep vertrouwen“Ik begrijp de noodzaak om in te krimpen, het is wel heel jammer dat onze kerk niet openblijft”, vertelt een van de bezoekers. Hopelijk steunen de woorden van Leo Fijen bij de verwerking van de sluitingen. “Ver-trouw erop dat wat je als last meeneemt in je leven een dunne korst is en dat daar-onder God zit, die je draagt. ‘Ga op weg, wees niet bang en dien’, deze inspirerende woorden sprak Paus Franciscus tot de jon-geren in Rio op de wereldjongeren dagen, laten we ze ook voor ons laten gelden.”

Landelijke organisatie kunnen fusie

ondersteunen

Succesvol le parochiemiddag Lievevrouweparochie

Leo Fijen (KRO presentator) hield een inspirerende speech vanuit zijn eigen ervaringen voor parochianen van de Lievevrouweparochie die per 1 april inkrimpt van 4 naar een grote geloofsgemeenschap. FOTO KOERT BASTIANEN

LEPELSTRAAT - In 1970 had de toen-malige prins karnaval Dré 1 het idee om een dweilband te formeren. Deze dweilband zou dan tegelijkertijd ook hofkapel van de Stichting Karnaval worden.

De oprichtingsvergadering was in café de Kladde, met onder andere de nog steeds actieve muzikanten en jubilarissen Piet van Eekelen, Ad Baartmans en Adri Jog-chems. Ook een belangrijk persoon bij de

oprichting was Bertus van Loon die helaas al enige tijd geleden is ontvallen. Na 2 jaar naamloos opgetreden te hebben vonden de muzikanten het tijd worden voor een naam. Door toedoen van de Bolle Kaken van me-nig muzikant, werd er voor de Blaaskaaken gekozen. Dit werd officieel omgedoopt tot het karnavaleske ‘Bloaskoake’. In de jonge jaren van de Bloaskoake waren ze in de regio bekend, Steenbergen, Halsteren en Bergen op Zoom kregen de vrolijke no-ten te horen. In de latere jaren en tot op

heden zijn de Bloaskoake in de Straot te vinden. Dweilband bestaat uit een goede samenstelling van jong en oud. Jongste muzikant is 17 jaar en de oudste 78 jaar. Ook de echtgenotes van de muzikanten en andere betrokken mensen zijn zeer belang-rijk voor de Bloaskoake en horen er uiter-aard gewoon bij. Repetities die voorheen in café de Kladde werden gehouden, maar nu al enige tijd in ’t Weike, zijn altijd de moeite waard. Bijna nooit laat iemand van stek gaan, het is een gezellige avond onder elkaar. Muziek maken is uiteraard de voor-naamste bedoeling van de maandagavond. Maar het praatje tussendoor en achteraf hebben ook hun charmes. Toch is er na de karnaval 2013 besloten in een ledenverga-dering dat de karnaval in 2014 het laatste jaar zal zijn voor de Bloaskoake. Na 44 jaar is met een knipoog naar de karnaval een mooi moment om te stoppen. Dweil-band die nu bestaat uit 11 muzikanten die onder leiding stonden van de voorzitter, secretaris, penningmeester en muzikaal leider Kees Maas. Kees is helaas afgelo-pen november door een slopende ziekte ontvallen. Om bij het 44-jarig bestaan stil te staan wordt er op 15 februari een vanaf 19.30 uur een doorlopende receptie ge-houden die waarschijnlijk tot in de latere uren duurt. Een ieder die zich betrokken voelt bij de Bloaskoake wordt bij deze ook uitgenodigd voor deze feestavond. Deze feestavond vindt plaats in zaal Leonita in Lepelstraat.

De Bloaskoake al 44 jaar een begrip in de Straot

Foto: bovenste rij v.l.n.r.: Rinus Hoetelmans, Jan van Schilt, Ad Baartmans, Daniëlle van Schilt, Ann Goossens, Maikel van Schilt, Patrick van Schilt. Voorste rij v.l.n.r.: Leon de Bruijn, Piet van Eekelen, Kees Maas, Adri Jogchems, Sandra Goossens.

BERGEN OP ZOOM - De Rotterdamse singer/songwriter Dennis Kolen met zijn band bekleed het podium van het Vestzaktheater aan de Moeregreb-straat 18 op vrijdag 24 januari.

Vanaf 20.15 uur verzorgt hij dan een avond-vullende show, waarin naast werk van zijn meest recente album ‘Foreign Affair’ ook zeker songs uit zijn eerdere muzikale pro-jecten aan bod zullen komen.

Kaarten voor dit optreden, dat plaatsvindt in het kader van de zogeheten Crossroads-sessies van het gelijknamige radiopro-gramma van Zuidwest FM zijn alleen aan de zaal verkrijgbaar.

Muzikaal verbondHet staat buiten kijf dat Dennis Kolen één van de meest getalenteerde singer/song-writers van Nederland is.Op het snijvlak van pop en Americana weet de jonge Rotterdammer als geen ander de soms pijnlijke ervaringen uit zijn persoonlijke leven om te zetten in aanspre-kende liedteksten. Bovendien is Dennis een muzikant die graag de grenzen van het muzikale pad opzoekt en verlegt.Zo heeft hij op zijn meest recente album een muzikaal verbond gesloten met zijn vanuit jazzkringen beroemde stadgenoot Eric Vloeimans die de prachtige melodieën van Dennis voorziet van schitterende trom-petpartijen.

PassieForeign Affairs bevat slechts 7 songs, maar een aantal daarvan zijn zodanig lang uit-gesponnen dat de cd als totaal toch even lang duurt als eerdere albums van Dennis. Die heerlijk los gespeelde songs gaan, zo-als de titel al doet vermoeden, over reizen door het buitenland, wat in dit geval vaak moet worden gezien in de overdrachtelijke zin van reizen door het onbekende. Vorm-geving, met de jazzy inslag van de trompet van Vloeimans, is geïnspireerd door ouder werk van Joni Mitchell en Miles Davis. Met ‘Foreign Affairs’ graaft Dennis in ze-kere zin in zijn eigen persoonlijke verleden, want zijn interesse in muziek werd al op jonge leeftijd aangewakkerd door zijn va-der en door zijn grootvader, die klarinettist was in een jazzorkest. Al vroeg leerde hij gitaar spelen en begon hij zijn eigen liedjes te schrijven. Als rode draad door het werk van Dennis loopt de noodzaak te creëren, waarbij maar een ding telt: De passie voor muziek. Die passie spat ook duidelijk af van zijn nieuwe werk. ‘Foreign Affairs’ is een dappere en geslaagde nieuwe stap in het reeds uitgebreide oeuvre van Dennis Kolen. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Dennis Kolen, die zich omringd weet door een uitstekende band, ook een hele goede entertainer is die een warme band met zijn publiek weet te creëren. Ook dat is een reden om het optreden van Dennis Kolen & Band in Bergen op Zoom niet te missen.

Dennis Kolen Band

Dennis Kolen is vrijdag 24 januari met band bij Crossroads

BERGEN OP ZOOM - Op 14 januari 2014 is majoor bd Danny McLeod in de leeftijd van 92 jaar overleden. Majoor McLeod, veteraan Tweede Wereldoor-log, maakte voor het eerst kennis met Bergen op Zoom op 27 oktober 1944.

In de middag van die dag naderden troepen van onder meer het Canadese South Alberta Regiment de buitenwijken van Bergen op Zoom. Tijdens een afmattende opmars van de Belgische grens naar Bergen op Zoom, verloren de Canadese troepen 26 tanks en telde de opmars veel slachtoffers onder de soldaten. In wat nu de Canadalaan is ver-zamelden de Canadezen zich en in de loop van de middag viel de beslissing Bergen op Zoom in te nemen op de Duitsers. Danny McLeod, destijds sectiecommandant, kreeg de opdracht om met zijn groep tanks het centrum van Bergen op Zoom in te rijden. Als eerste bereikte hij met zijn tanks de Grote Markt. Een wapenfeit dat hij, bij de viering van 50 jaar Bevrijding in 1994, nog een keer zou herhalen. Voor die gelegen-heid was een defilé georganiseerd, waar-aan een Shermantank deelnam. Staande in het cupolaluik van deze tank, reed Danny McLeod in volstrekt andere omstandighe-den dan 50 jaar eerder de Grote Markt van Bergen op Zoom op. Majoor McLeod heeft onze stad ruim 15 maal bezocht.Zonder de andere regimenten die een rol hebben gespeeld bij de Bevrijding van Ber-

gen op Zoom tekort te doen (waaronder het Lincoln & Welland Regiment), heeft vooral het South Alberta Regiment veel geïnves-teerd in de band tussen Bergen op Zoom en Canada. Binnen dat regiment is het vooral de niet aflatende inzet geweest van majoor McLeod, die aan de basis heeft gestaan van die band. Vanwege zijn inzet en het belang dat aan die inzet werd en wordt toegekend, ontving Danny McLeod in 2011 de Erepen-ning van de gemeente Bergen op Zoom. De bekroning op het werk van Danny vormde de vriendschapsband die Bergen op Zoom in 2013 is aangegaan met de vestigings-plaats van het South Alberta Regiment, de Canadese stad Edmonton.Majoor McLeod is om meerdere redenen een bijzonder mens geweest. Niet alleen vanwege zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de manieren waarop hij zich tijdens de strijd heeft onderscheiden maakten hem speciaal. Ook zijn positieve en nuchtere levenshouding en zijn natuur-lijke vermogen mensen voor zich te winnen maakten van hem een karakteristieke per-soonlijkheid.

Wat extra indruk maakte was zijn analy-tische kijk op het verloop van de Tweede Wereldoorlog en zijn onwaarschijnlijk goe-de geheugen. Zijn kennis heeft onder meer bijgedragen aan het inzicht in onze lokale geschiedenis verbonden aan de Tweede Wereldoorlog.

Canadese bevrijder Danny McLeod overleden

Page 9: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

1 EN 2 FEBRUARI

ZAATTEERDDDAAGG 1 FFEEBBRUUAARRRII::

11..000 UUUURR JUUNNNIOORREENNN

155..000 UUUURR DAAMMEESS

ZOONNDDAAGG 2 FFEEBBRUUAARRRRII::

11.0000 UUUUURR ESSPPPOOIIRRSS//BBBEEELLOOOOOFFFFTTTTEEN [U23]

15..0000 UUUURR ELIITTTEE

www.wkhoogerheide2014.nl

®

T h e O r g a n i z i n g C o n n e c t i o n B VE V E N T C O N S U L T A N C Y

Speciale uitgave

2 WK Hoogerheide

gaat voor

hoogste reslutaat

3 Adrie

van der Poel

6/7 Programma

en parcours

8 ‘Een WK is altijd

speciaal,

maar nu uniek’

Page 10: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Een nieuw wereldkampioenschap veldrijden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen de renners zullen op 1 en 2 februari

achter het WK gaat voor het maximale resultaat. Nadat het WK in Hoogerheide in 2009 door de UCI al werd uitgeroepen tot ‘the best world championship ever’, legt de

“Het draaiboek van 2009 is stevig aangepast. We blijven onszelf steeds vernieuwen. Dat maakt het WK ook dit jaar weer spannend en een mooie uitdaging voor ons. Nieuw is dat we

met resultaat. Zo hadden we op een bericht

later hadden meer dan achtduizend mensen het

de kracht van social media stonden we in 2009

op in.”

“Ook op het WK-terrein komen de bezoekers heel wat nieuwe elementen tegen. Het WK Veldrijden in Hoogerheide is het eerste wielerevenement met een eigen Oranjehuis; dé

de Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd.

bij in een grote, overdekte dubbeldeks VIP-tent, vanwaar zij een mooi beeld over het WK hebben. Daarin zijn we uniek. In de VIP-tent vindt op donderdagavond ook het jaarlijkse UCI-gala plaats, waarbij de winnaars van de

Tabor (Tsjechië) zich in onze VIP-tent. Ook de bedrijvencontactdagen van de Rabobank vinden

verandering. We hebben ervoor gekozen om de dames op zaterdag te laten rijden, om zo Marianne Vos een speciaal podium te bieden.

Voor haar is het WK extra speciaal, want sinds Hoogerheide 2009 is zij nog ongeslagen op het WK. Ook voor de broers David en Mathieu van der Poel uit Hoogerheide zal dit WK bijzonder zijn. Hoe vaak komt het nu voor dat twee broers

hun thuisplaats? Hoogerheide zal op zondag 2 februari massaal achter hen staan, net als bij het koningsnummer later die dag, waarbij alle ogen

Lars van der Haar.”

“Met het WK op 1 en 2 februari komt een

We hebben ons dit jaar op veel nieuwe manieren gepromoot, bijvoorbeeld met ons eigen WK-lied. Dat horen we nu ook op andere

een supergevoel. Daarnaast hebben we een guerillaverkoop gehouden door bij diverse

verkopen voor het WK in Hoogerheide. Ook

waarbij honderden kinderen uit de gemeente Woensdrecht hebben kunnen proeven van

hoe alle voorbereidingen uitpakken, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we het WK van

WK Hoogerheide gaat voor hoogste resultaat

WK in cijfers De bezoekers van het WK-Veldrijden in 2009 zorgden samen voor 3,2 miljoen euro aan bestedingen in de hele regio

Het kampioenschap kon rekenen op 35 uur live-tv Wereldwijd keken 42 miljoen mensen naar de uitzendingen 450 journalisten deden verslag van het WK in 2009

Circa 24 landen zijn vertegenwoordigd op het WK

De voorbereidingen namen zo’n twee jaar in beslag Dat is een jaar minder dan in 2009, doordat het WK pas in 2012 aan Hoogerheide is toegekend

colofonCOLOFONDeze special is een uitgave van Uitgeverij de Bode in samenwerking met het WK Hoogerheide 2014

Tel. 076 599 81 11Fax 076 599 81 99www.internetbode.nl

WK Hoogerheide 2014Website: www.wkhoogerheide2014.nl

Facebook: WKCyclocross

Oplage328.000 exemplaren

Verspreidingsgebied

en Thijmen Alleman

FotograafHumphrey Hekhuizen

Opmaak en vormgeving

Druk

Tel. 076 599 81 11

VerspreidingAxender RoosendaalTel. 0165 57 82 22

Page 11: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Bij een WK veldrijden hoort natuurlijk een uitdagend parcours dat voor veel spanning zorgt. De man die daar verantwoordelijk voor is, is Adrie van der Poel. De ex-

Hoogerheide wordt gehouden en ook door

hem uitgetekend wordt. “Er zijn wel wat dingen aangepast, maar het zijn in mijn ogen kleine veranderingen”, zegt Van der Poel.

“De grootste verandering is dat we niet meer door de winkelstraat rijden. Sommige kroegen waren heel blij dat de renners daarlangs

kwamen, maar winkeliers zeiden dat ze veel inkomsten zijn misgelopen doordat de straat afgesloten was. We zijn die mensen tegemoet gekomen door dat stuk uit de route te halen.”

ZwaarVan der Poel spreekt naast deze grote aanpassing, over nog een aantal kleine veranderingen aan het bekende parcours van de GP Adrie van der Poel. “We hebben de route van de wereldbeker wedstrijd als basis genomen. Een aantal punten zijn aangepast, maar er zijn geen grote wijzigingen. De ronde is nu 3400 meter lang, wat langer is dan een ronde in de GP. Ik denk niet dat het daarmee makkelijk of moelijker is dan normaal.” De voormalig wereldkampioen veldrijden denkt dat het weer een grotere invloed zal hebben dan de route

is sowieso zwaar. Het vergt een behoorlijk inspanning. Als het weer een beetje zacht is met een nat veld, dan is het parcours heel zwaar en zullen de verschillen groot zijn. Als het vriest, dan is de grond hard en krijgen we een snelle race met wat kleinere verschillen. Het weer wordt allesbepalend, maar de toppers zijn bij ieder weertype voorin te vinden en zullen om de zege moeten strijden.”

Veiligheid“We hebben ook weer rekening gehouden met de veiligheid van renners en publiek. Een aantal van die maatregelen is verplicht, zoals staalplaten die vanaf de weg naar het parcours leiden. Zo kunnen mensen veilig bij de wedstrijd terecht komen.” Daarnaast zijn er weer voldoende dranghekken geplaatst,

met een kleine aanpassing in vergelijking met voorgaande jaren. “Om te voorkomen dat renners tegen het publiek aanrijden hebben we een veiligheidszone aangelegd. Dubbele

ertussen zodat renners en publiek elkaar niet kunnen raken.”

FeestgelegenhedenEen gemiddelde wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide trekt zo’n 10.000 bezoekers. Bij het WK wordt gerekend op het zesvoudige.

hebben de route wat dieper in het veld gelegd. Dan kunnen we meer bezoekers kwijt. Ook is er nu meer plaats voor feestgelegenheden.

de buitenkant van het parcours.” Het wordt eenvoudiger voor bezoekers om aan de binnenkant van het parcours terecht te komen. “Door de drukte hebben we in 2009 besloten

de koers. Om het dit jaar toch mogelijk te maken voor mensen om tussendoor van het binnenterrein naar het buitenterrein te komen, hebben we een aantal oversteekbruggen aangelegd. Iedere bezoeker krijgt ook een bandje, dus ze kunnen heel gemakkelijk even weglopen bij de race om een boodschapje te doen in Hoogerheide en daarna weer naar de wedstrijd te komen kijken.” Na de race moet de winnaar natuurlijk gehuldigd worden. Daar is dit jaar speciale aandacht naar uitgegaan. “Langs de weg komt een mooi podium waar het mogelijk is voor veel mensen om te komen kijken. We leggen er zelfs een mooie rode loper voor, om het nog feestelijker te maken.”

‘Het rondje is zwaar, maar het weer wordt allesbepalend’

DOOR THIJMEN ALLEMAN

Adrie van der Poel past ‘zijn’ wedstrijd aan tot WK-parcours

Van der Poel zet zelf de lijnen uit voor het parcours.

‘Veldrijden is sowieso zwaar’

Page 12: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Voor Fons van Zunderd zijn er in de aanloop naar het WK nog maar weinig vrije uurtjes

accountancy met het penningmeesterschap

van het WK’ is de Hoogerheidenaar

van het grootste cyclo cross evenement ter

bescheiden.

hart en nieren. “Alle aspecten van het leven

van der Poel.

Supportersclub

van Nederland. “De Corona Bar werd al snel

een nieuwe uitdaging voor Fons. Vanuit de

van der Poel is inmiddels uitgegroeid tot een

schouderophalend. “Maar we gaan wel vaak

WK-boekhouder Fons van Zunderd

‘Ieder jaar trots dat we dit met zijn allen kunnen neerzetten’

Gas-Gas-Gas-Gassss erop!

in Hoogerheide produceerden Jamie van

Kai Liem een eigen WK sound. Daarin zijn de

Het nummer WK Theme Hoogerheide 2014

(www.hoogerheide2014.nl)

‘Een heel hecht team van vrijwilligers’

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl

Page 13: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Van oudsher is de gemeente Woensdrecht in trek bij wielrenners die zich vanwege de nabijheid de

gemeente Woensdrecht zelf ook een aantal grote namen voortgebracht, zoals René Pijnen en Adrie

Kapellen, maar behoren toch aan Hoogerheide

Hoogerheide, Lars Akkermans uit Ossendrecht, Jan

Het enthousiasme voor de wielersport wordt volgens Huijgens ook door het thuisfront

manier wel in voor de wielersport bij een van

verleden en heden al veel grote evenementen

Veldrijden en in 2015 voor de tweede keer het EK

Als wethouder sport is hij er bijzonder trots op dat Hoogerheide voor de tweede keer gastheer is voor

uit vrijwilligers en kan daarnaast rekenen op de steun van meer dan zeshonderd vrijwilligers uit de

ook zoveel mogelijk ondersteuning te bieden

geleden lag daar nog een hoop zand, maar met behulp van een plaatselijke aannemer heb ik

gemeenteraadsverkiezingen in maart genieten

niet van de daken, maar Hoogerheide is écht het

‘Vrijwilligers verdienen groot compliment’

Adriaansen mag dan pas sinds 1 oktober 2013 aan het werk zijn als burgemeester van de gemeente Woensdrecht, als een echte Woensdrechtenaar weet hij het lijstje op te lepelen van het bereik van het vorige wereldkampioenschap veldrijden in

goed voor maar liefst 35 uur live-tv en trok

Hoogerheide als wielerdorp, Woensdrecht als wielergemeente en de Brabantse Wal als wielerparadijs worden zo op de kaart gezet”,

sinds mijn benoeming helaas nog niet veel van

gebied in Brabant met veel hoogteverschillen

Volgens Adriaansen wordt de wielersport

verder te promoten is een mooie erkenning van de inspanning die men hier toont om

Hoogerheide voor de tweede keer in vijf jaar

‘WK zet Woensdrecht als wielergemeente

op de kaart’

Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht:

‘ Enthousiasme alle betrokkenen neemt alleen maar toe’

Steven Adriaansen neemt een kijkje op het parcours in aanbouw. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Sportwethouder Vic Huijgens:

‘ Nieuwe generatie renners staat al klaar’

Sportwethouder Vic Huijgens assisteert de vrijwilligers bij het opbouwen van het terrein. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Page 14: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

assa

2

Raadhuisstraat

fietsb

rug

brid

ge

voetgangersbrug footbridge

0 10 20 30 40 50

Bos / Forest't Koepeltje

VIP

Holland House

PIT

S EXPO

Radio/TV park

Kassa

2Kassa

5

Kassa

4

Kassa

3

Kassa

6

Raadhuisstraat

Onderstal

Sch

eld

ew

eg

Raadhuisstr

PARCOURS | COURSE

verharde weg | road 13% weiland | meadow 73% bos | forest 14%

lengte parcours | length of the course: 3.443 m.

Parkeren parkeerplaatsen ingericht voor bezoekers.

Ingang via de Huijbergseweg.

Ingang via de Huijbergseweg.

ingangen gelegen aan de Huijbergseweg.

nabij het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 een gehandicaptenparkeerplaats ingericht. Daarvoor moet u in het bezit

van wegomleidingen worden bezoekers naar het dichtstbijzijnde parkeerterrein geleid.

fietsb

rug

brid

ge

voetgangersbrug footbridge

Bos / Forest't Koepeltje

Holland House

PIT

S EXPO

Radio/TV park

Kassa

2

Kassa

4

Kassa

3

Kassa

1assa

6

Raadhuisstraat

Wouwbaan

Sch

eld

ew

eg

Raadhuisstraat

Putseweg

3%73%4%

e course: 3.443 m.

-0006_Programmaboek_ontwerp_def.indd 35

Kijk voor het laatste nieuws op...Wanneer er wijzigingen zijn in het schema,route, of iets dergelijks wordt dit

Page 15: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

GEMEENTEHUIS / TOWN HALL

Kassa

1

Wouwbaan

Huijbergseweg

Putseweg

GEMEENTEHUIS / TOWN HALL

Kassa

1

Wouwbaan

Huijbergseweg

Putseweg

Kassa

3

LEGENDA LEGEND

toegangentrance

toilettentoilets

EHBO-postfirst aid

eet- en drinkgelegenheidfood and drinks

drinkgelegenheiddrinks

podiumstage

doping controledoping control

videoschermvideoscreen

tenttent

tent VIPtent VIP

passage(oversteek over parcours)passageway (crossing the course)

voetgangersbrugeventbridge

trapstairs

parcours (weiland)course (meadow)

parcours (bos)course (forest)

parcours (verharde weg)course (road)

rijrichting (tijdens wedstrijden)direction (during the contest)

doorgaande wegmain road

verharde wegroad

bospadtrack

ProgrammaVier dagen lang staat Hoogerheide in het teken van het WK Veldrijden. Dat begint al met de voorbereidingen op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari, met het uiteindelijke wereldkampioenschap in de eerste twee dagen van februari. Voor zaterdag 1 februari is er een hoofdrol weggelegd voor de junioren en dames, terwijl op zondag 2 februari de spannende strijd om de

elite.

DONDERDAG 30 JANUARI09.00 uur - 11.00 uur UCI parcours

14.00 uur - 16.00 uur training

VRIJDAG 31 JANUARI 10.00 uur - 12.00 uur training14.00 uur - 16.00 uur training

ZATERDAG 1 FEBRUARI08.30 uur terrein open09.00 uur - 10.30 uur training11.00 uur junioren t/m 18 jaar13.00 uur - 14.30 uur training15.00 uur dames18.00 uur terrein gesloten

ZONDAG 2 FEBRUARI08.30 uur terrein open09.00 uur - 10.30 uur training

13.00 uur - 14.30 uur training15.00 uur elite mannen18.00 uur terrein gesloten

Kassa

3

LEGENDA LEGEND

toegangentrance

toilettentoilets

EHBO-postfirst aid

eet- en drinkgelegenheidfood and drinks

drinkgelegenheiddrinks

podiumstage

doping controledoping control

videoschermvideoscreen

tenttent

tent VIPtent VIP

passage(oversteek over parcours)passageway (crossing the course)

voetgangersbrugeventbridge

trapstairs

parcours (weiland)course (meadow)

parcours (bos)course (forest)

parcours (verharde weg)course (road)

rijrichting (tijdens wedstrijden)direction (during the contest)

doorgaande wegmain road

verharde wegroad

bospadtrack

Routesgemaakt van twee aanrijroutes voor bezoekers.

afrit 29 Huijbergen nemen.

Ossendrecht/ZandvlietVanaf de afrit staan borden die reizigers verder begeleiden naar de dichtstbijzijnde parkeervoorziening

LET OP! Tijdens het WK is afrit 30 Hoogerheide afgesloten voor het publiek. Deze weg wordt in gebruik genomen voor het aan- en afvoeren van materialen. Daarnaast wordt de route ook gebruikt door de wielerteams, bussen en VIP’s.

PendelbussenTijdens het WK Veldrijden in Hoogerheide worden pendelbussen ingezet om bezoekers naar het WK-terrein te brengen. De dienstregeling voor de

Ossendrecht

Bunkerbaan Hoogerheide

Huijbergen

Hoogerheide

Hoogerheide

Een enkeltje kost drie euro. Graag gepast betalen.

TicketverkoopZaterdag 1 februari 20 euroZondag 2 februari 25 euro

Raadhuisstraat 98, Hoogerheide. Tijdens het WK is het ook mogelijk

2. Onderstal

4. Canadalaan5. Zouteweg/Onderstal

Tickets kunnen ook online gekocht worden via www.wkhoogerheide.nl

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl

Page 16: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Het is sowieso het hoogtepunt van het veldrijdseizoen, maar dat het wereldkampioenschap dit jaar plaatsvindt in zijn achtertuin maakt het ‘extra speciaal’, zegt Johan Lammerts, de bondscoach van het veldrijden. “Met drie medailles ben ik tevreden.”

Consistent

Bondscoach is blij met groeiende belangstelling voor veldrijden

Lammerts rekent op drie medailles

Als twee deelnemers zich thuis voelen op het parkoers van het wereldkampioenschap in Hoogerheide zijn het de broers David en Mathieu van der Poel. Vele ogen zullen zondag ook op hen zijn gericht. “Ik heb geen probleem met de druk”, zegt de laatste, die geldt als

zit en ik heb een goede dag, moet het podium mogelijk zijn”, denkt David.

Sneeuw

Afstoppen

‘Een WK is altijd speciaal, maar nu uniek’

Drie kussen van drie missen

Uniek drie zusjes als Ronde MissPrijs Adrie van der Poel werden de renners de afgelopen twee jaar al in het zonnetje gezet door Jelke Bosmans (21) uit Kalmthout, de vriendin van David van der Poel en het nichtje van veldrijder Wietse Bosmans. Dit jaar staat de schoonheidsspecialiste uit Kalmthout niet alleen op het podium. Haar twee zusjes Bieke (19) en Lori (17) mogen eveneens de winnaars van de podiumplaatsen voorzien van drie dikke smakkerds.

Vlnr. De zusjes Lori, Jelke en Bieke zijn de drie rondemissen van het WK in Hoogerheide. FOTO RIA VAN MEIR

David en Mathieu van der Poel werken ontspannen toe naar titelstrijd

Page 17: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Sinds jaar en dag denken mensen bij het horen van de naam Rabobank aan de wielersport. Dat is niet zo vreemd als je bekijkt bij hoeveel aspecten van de wielersport de bank betrokken is als sponsor of op andere manieren. Zo prijkt de naam ook weer op borden langs het parcours van het WK veldrijden in Hoogerheide dit jaar. Dat was ook al het geval in 2009. “Dat

woordvoerster van de bank enthousiast.

“Het komt niet vaak voor dat er zo’n groots evenement plaatsvindt in het werkgebied van jouw bank. Het was een unieke ervaring om een evenement van wereldklasse te laten

plaatsvinden in de gemeente Woensdrecht.”

BetrokkenDe eerste keer dat het WK Veldrijden neerstreek in de gemeente Woensdrecht was Rabobank ook al een van de hoofdsponsoren. “Rabobank Nederland sponsort al jaren de wielersport, waaronder de discipline veldrijden. Als Rabobank Roosendaal–Woensdrecht trekken wij dit beleid met alle plezier door naar de regio. De betrokkenheid van onze bank bij de

Grote Prijs Adrie van der Poel zorgde ervoor dat

worden als sponsor.” De samenwerking tussen

ten op zichte van vijf jaar geleden. “Er is nauw

waar mogelijk versterken in het partnership en met elkaar meedenken.”

Wie denkt dat Rabobank na het terugtreden als sponsor van de professionele herenwielerploeg niet meer aan sponsoring van de wielersport

de bank deze tak van sport. “We zijn als sponsor betrokken bij de vrouwenwielerploeg, het veldrijden en de amateursport. Onder amateursport valt bijvoorbeeld de

ondersteuning van de jeugdopleiding en

Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU).” Daarnaast is Rabobank nauw betrokken bij wielerevenementen. Dat alles met een duidelijk doel. “We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren bewegen. Daarom proberen wij

hun tak van sport.”

DoelDat blijkt ook wel uit een van de vele

op weg naar het WK; de Rabo WK Veldrijden

verreden werd op verschillende dagen, konden kinderen van groep 7 en 8 strijden voor een plek

een voorbeeld van hoe de insteek van de sponsoring van de bank is veranderd. “Naast de standaarddoelen van sponsoring, zoals publiciteit en verbondenheid met de sport, is onze focus voor dit jaar veranderd in vergelijking

de dagen waarop dit evenement plaatsvond. Nu proberen we meer te doen dan dat. We willen onze horizon verbreden door niet alleen onze klanten te betrekken bij het evenement, maar ook de lokale gemeenschap.”

Bank wil lokale gemeenschap betrekken bij uniek evenement

Rabobank is meer dan een sponsor

je verwacht als sponsor in het wielrennen. IKO Enertherm bewijst het tegendeel. In vier jaar

waaronder het WK in Hoogerheide. Dat IKO

algemeen directeur Dirk Theuns makkelijk te verklaren.

“De sport ligt in mijn interesseveld”, zegt

bij het horen van het woord veldrijden. Om de directeur een wielerfan noemen zou tekort doen aan hoe enthousiast hij over de sport

leuker. Op de weg of in het veld, het maakt me niet uit.” Door de interesse van de Vlaming raakte het bedrijf betrokken bij de GP Adrie van

voor de sport ook gegroeid.”De samenwerking met de wielersport bevalt het bedrijf zeer goed. “Onze bekendheid

wij vier jaar geleden nog volledig onbekend waren. En tot mijn verbazing bleek dat veel van onze klanten het ook leuk vonden dat

het wielrennen nu als vast onderdeel van de

als ze klant worden kaartjes voor het WK erbij krijgen. Daarnaast houden wij dagen waarop

bijvoorbeeld Niels Albert of de broertjes Van der Poel als begeleider. Die mensen raken daardoor zo enthousiast. En daarmee binden zij

de samenwerking voor beide succesvol is.”

Clean

worden hier in een adem genoemd door

“Nadat wij betrokken raakten bij de GP Adrie van der Poel zijn wij op een bepaald moment benaderd om als sponsor een ploeg bij te staan.” Het gaat hier over het opleidingsteam

zijn niet zomaar in de sponsoring voor de ploeg gestapt. Wij hebben de hele ploeg doorgelicht en merkten dat zij heel professioneel bezig

als Adrie van der Poel een grote kennisbron in

veldrijden anders ligt dan op de weg. Veldrijden

hadden dat het niet zo was, dan waren wij er als bedrijf ook niet ingestapt. We verbinden onze naam wél aan een ploeg!”

Hoogerheide“Door al die banden in de sport zijn wij ook betrokken geraakt bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Dat zijn we de laatste drie jaar geweest en ik denk dat we het contract

veldritkoersen, dan zijn er niet veel comités die

behoren zeker tot de top. Daarom steunen wij

aan een voorspelling te wagen. “Nys is de te

technisch wordt en met veel slijk, dan zal Niels

zal moeten opboksen tegen een sterk blok van

weer en de vorm van de dag.”

Van onbekende naar sponsor van wereldtop

IKO steunt het veldrijden en blijft dat doen

Page 18: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Vorig jaar werd hij ‘met wat geluk’ derde op het wereldkampioenschap in Louisville in Amerika. In Hoogerheide gaat Lars van der Haar opnieuw voor een podiumplaats. “Dat

die het jaar is begonnen als leider in het wereldbekerklassement bij de elite.

Hij weet dat de ogen op hem zijn gericht in

Hoogerheide, veel meer dan vorig jaar. Lars van der Haar maakt dit seizoen indruk bij de elite. Hij won al drie wereldbekerkoersen en is leider in het wereldbekerklassement. Ook in de modder van Rome, de eerste koers van 2014, was hij ijzersterk. Van der Haar werd er tweede, achter de Belg Niels Albert. In de bossen rond het Drentse Gasselte verdedigde hij twee weken geleden bovendien overtuigend

kon enigszins in de buurt blijven van de man uit Woudenberg.

zichzelf eerder als outsider dan als favoriet voor het wereldkampioenschap in Hoogerheide. Albert, Sven Nys en de andere Belgen zijn volgens hem de te kloppen mannen. Ook Francis Mourey uit Frankrijk en de Tsjechen

Hoogerheide beslist of hij mee doet, zouden met gemak op het podium kunnen eindigen.

zegt hij. “Winnen is geen doel op zich. Als de

Over het weer maakt de coureur zich niet druk.

grote stukken moet lopen. “Verder maakt het me niet uit. Een parkoers waarop het glibberen en glijden is, vind ik leuker. Ik blijf het liefste zo

veldrijder weet wat het is om in Hoogerheide

de junioren. “Ik had de hele dag gewerkt voor Tijmen Eising, die wereldkampioen werd, maar

Hij hoopt dat hij dit keer met een beter gemoed over de streep komt. Volgens hem zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooi veldrijdfeest. “De sport zit in Nederland in de

Druk voel ik niet. Ik vind het alleen maar leuk

Verhalen dat hij moeite zou hebben met de

Lammerts doet hij af als onzin. “Dat is iets dat vooral in België is opgeklopt. Er zijn criteria en tot nu toe hebben drie man daaraan voldaan,

ervan overtuigd dat er in Hoogerheide genoeg

sprake als je bij elkaar zit. In de eerste plaats is veldrijden een individuele sport. Ik ga voor een

ik een Nederlander moet helpen, dan doe ik dat

Lars van der Haar ziet zichzelf als outsider in Hoogerheide

‘Een podiumplaats is realistisch doel’

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl

Page 19: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Als Marianne Vos volgende week zaterdag als eerste over de streep komt in Hoogerheide, zou dat

Speciaal

Keuze

Marianne Vos werd al eens wereldkampioen in Hoogerheide

‘Ik weet wat me te wachten staat’

Inwoner van Zundert kiest volledig voor het veldrijden

Godrie wil beste van zichzelf geven

Page 20: Dboz 20140122

W W W . W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L 1 & 2 F E B R U A R I 2 0 1 4

Brabantse Walhalla

Page 21: Dboz 20140122

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen

spotprijzen! 1000 m2

Meubelhal Broos MeubelenZuid-Oostsingel 23 - Bergen op

Zoom - 0164-242097naast ABN-Amro parking

TE KOOP: Duitse herderpupsmet stamboom RvB, zwart en wolfsgrauw, ingeënt en

ontwormd, groeien opin huiselijke omgeving.

voor meer info tel: 0165 342630

Doe een bod

Kijk voor deelnemende woningen en voorwaarden op:

www.nieuwbouwactie.nl

MerijntjeGijzenlaan 26,Bergen op Zoom

Grote woonkamer met open keuken

Energiezuinig, vloerverwarming

3 slaapkamers en grote zolderruimte

Per direct beschikbaar!

Xxxx

x

xxx

BERGEN OP ZOOM Burg. van Hasseltstraat 3 Tel. 0164 - 218 600 www.mediamarkt.nl

IEDERE ZONDAG OPEN!

JANUARI

24/25 en 26

NESPRESSO KOFFIE PROEVEN

VRIJDAG

24JANUARI

SODA STREAM DEMONSTRATIE

MICROSOFT SURFACE TABLET DEMONSTRATIE

25JANUARI

ZATERDAG

Uw wintersport vastleggen in Full HD?Geen probleem met deze waterdichte Sony Xperia Z Ultra. En uw smartphone bedienen zonder koude vingers? Dat kan met deze Cellular touchscreen handschoenen.

Maak uw eigen frisdrank!

JANUARI

24/25SAMSUNG GALAXY CAMERA DEMONSTRATIE

Simlockvrije smartphoneXperia Z Ultra

Touch gloves

Page 22: Dboz 20140122

PAGINA 22

Van Leeuwen Juweliers, Antwerpsestraat 5, Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Van Leeuwen Juweliers in Bergen op Zoom organiseert voor u op zaterdag 25 januari 2014 een 2-hands sieradenshow. Om 10 uur gaan voor u de deuren open op onze locatie aan de Antwerpsestraat 5.

Op deze show laten wij u schitterende sieraden zien die reeds zijn gedragen, maar nog in nieuwstaat verkeren. Deze sieraden zijn door ons weer vakkundig schoongemaakt, waar nodig bijgewerkt en gepolijst. Het resultaat is en schitterende samengestelde collectie aan juwelen.Veel mensen hebben sieraden die niet meer worden gedragen en verder geen persoon-lijke waarde bevatten. In veel gevallen verkeren de sieraden echter nog in smetteloze staat. Vanuit de liefde voor ons juweliersvak kunnen wij het niet over ons hart verkrijgen om deze sieraden te vernietigen. Let maar eens op de vaak schitterende stenen en het knappe stuk arbeid wat aan deze sieraden zit. Wordt u hier niet nieuwsgierig van? Alleen al om het te bezichtigen?Wij zien uit naar u komst om u deze mooie collectie te tonen, erover te vertellen vanuit ons vak en wellicht u blij te maken met een schitterend sieraad. Van harte welkom, de koffie staat klaar.

2e-hands sieradenverkoop bij Van Leeuwen Juweliers

KORT BEDRIJVIG

BERGEN OP ZOOM - De G-Groep van atletiekvereniging Spado uit Bergen op Zoom is een van de tien kanshebbers op het Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. Het fonds beloont jaarlijks drie maatschappelijke initiatieven met een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. Na een stemronde zijn uit 36 kandidaten tien genomi-neerden aangewezen, waaronder de Bergse sportvereniging. Die organiseert dit jaar het Europees Kampioenschap atletiek voor gehandicapte sporters, dat van 15 tot en met 17 juni plaatsvindt op sportpark Rozenoord. De drie winnaars van de Appeltjes van Oranje worden in mei bekendgemaakt.

Spado maakt kans opAppeltje van Oranje

BERGEN OP ZOOM – De bewoners van woonzorgcentrum Jacqueline van tanteLouise-Vivensis hebben onder toeziend oog van kunstenaar Frans de Weert geschilderd aan een persoonlijk levenswerk. De expositie ‘Beelden van herkenning’ wordt op zondag 19 januari om 10.30 uur fees-telijk geopend. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie ‘Beelden van herkenning’ vormt de afronding van het project ‘Schil-deren met een verhaal’ in woonzorgcen-trum Jacqueline. Tijdens vier bijeenkom-

sten hebben zeven bewoners van het woonzorgcentrum met hulp van kunste-naar Frans de Weert een stukje van hun leven gevisualiseerd in de vorm van een schilderij. Iedere schilder had tijdens de sessie de beschikking over een persoon-lijke coach in de vorm van een familielid, vrijwilliger of medewerker. Het is de 18e keer dat er een expositie van het project ‘Schilderen met een verhaal’ in één van de huizen van tanteLouise-Vivensis wordt gehouden. Tijdens de opening van de ex-positie is er gelegenheid om setjes kaarten te kopen met daarop foto’s en het verhaal van de gemaakte kunstwerken.

Bewoners tonen bijzondere schilderstukken

Exposi t ie in woonzorgcentrum Jacquel ine

BERGEN OP ZOOM – Leanne Otto, locatiemanager van Hospice De Mar-kies van tanteLouise-Vivensis, mocht een speciaal ontworpen kunstwerk in ontvangst nemen. In samenwerking met de Bergse kunstglazenier Floor de Groot, werkte Arn van der Vorst, di-recteur Mepavex Logistics, in het ka-der van de vijfjaarlijkse kunstveiling van stichting Shanty aan een prachtig glaswerk.

“Ik had al snel bedacht dat ik voor dit pro-ject een kunstwerk voor het hospice wilde maken. Met deze visie in het achterhoofd is dit werk tot stand gekomen”, aldus Van der Vorst. Letters uit het refrein van Boudewijn de Groot’s ‘De verdronken vlinder’, sieren

de achtergrond van het kunstwerk. “De gedachte achter dit kunstwerk is prach-tig”, aldus kunstenares Floor de Groot. “Je ziet er in terug dat het vanuit een warm hart is gemaakt.” Het kleurgebruik in het glaswerk is afgeleid van de kleuren die eerder gebruikt werden in een quilt van het hospice. De quilt neemt als deken re-gelmatig een zeer belangrijke plaats in bij het overlijdensritueel in het hospice. “Mijn vrouw maakte de deken zo’n vierenhalf jaar geleden toen een goede vriend van mij in het hospice zijn laatste dagen door-bracht”, blikt Van der Vorst terug. “De de-ken nam een belangrijke plaats in tijdens de begrafenis en sindsdien wordt de quilt regelmatig gebruikt bij het overlijdensri-tueel.” Centraal in het kunstwerk worden

twee handen en een vlinder geïllustreerd. “Vlinders leven een kortstondig leven, wat de mensen die in het hospice hun laatste periode doorbrengen, symboliseert. De handen zijn tweeledig, enerzijds laten ze de vlinder los door deze te laten vliegen, maar anderzijds houden ze de vlinder liefst nog even vast.” “Het is echt prachtig geworden en ver-dient daarom een mooie plek in het hui-dige hospice”, aldus een enthousiaste Jef Pelgrims, Raad van Bestuur tanteLouise-Vivensis. “Maar zeker in het nieuwe hos-pice, dat al een kunstwerk op zich wordt, komt dit prachtige glaswerk zeker tot zijn recht.” Sinds de start van het hospice, al weer bijna vijf jaar geleden, is de filosofie dat mensen daar moeten kunnen sterven waar ze altijd geleefd hebben. Dat bete-kent thuis, maar als dat niet (meer) kan, dan in elk geval midden in de samenleving en niet in een ziekenhuisbed of een afge-legen huis ergens in een desolaat bos. “De nieuwe locatie aan de Dumontsdreef is dus vanuit die overtuiging de meest ideale plek in Bergen op Zoom voor het hospice”, benadrukt Pelgrims.

Het kunstwerk kwam tot stand door een project vanuit stichting Shanty. Om de vijf jaar wordt er een kunstveiling gehou-den om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in India. Hierbij worden bekende Bergenaren gekoppeld aan gekende kun-stenaars, waarbij zij als tweetal werken aan een kunstwerk. Diverse kunstwerken werden in november 2013 tentoongesteld in het Zwijnshoofd en verkocht voor het goede doel.

Kunstwerk voor Hospice De Markies

Fotobijschrift: V.l.n.r. Arn van der Vorst en Floor de Groot, kunstglazenier, reiken het glazen kunstwerk voor het hospice uit aan Leanne Otto, locatiemanager. De kleuren in het kunst-werk zijn afgeleid van het kleurgebruik in de quilt, welke op de achtergrond zichtbaar is. (door Mireille Tempelaars)

Studenten bouwen machine

BERGEN OP ZOOM - Vierdejaars studenten procestechniek van het Markiezaatcollege presenteren trots het resultaat van hun project. De opdracht was om in zes maanden tijd vanaf nul te beginnen en aan het eind van de rit een werkende machine op te leveren. Een groep van zes jongeren leverde een uitzonderlijke prestatie door een werkende machine te ontwerpen en bouwen die kroonkurken op flessen zet. FOTO MERIJN SITSEN

BERGEN OP ZOOM - Johan van den Berg en Jeroen Jonkers hebben een presentatie gegeven over de G-groep van atletiekvereniging Spado op vrij-dag 17 januari bij het Oranjefonds in Utrecht.

De G-groep van Spado was één van de 36 initiatieven die kans maakten op een ap-peltje van Oranje. Mensen met en zonder beperking met elkaar in contact brengen, zodat ze samen kunnen optrekken. Dat is in een notendop waar de Appeltjes van Oranje 2014 over gaan. Onder het motto ‘Samen meer’ zoekt het Oranje Fonds naar sociale initiatieven die zich hier sterk voor maken. Voor de 3 winnaars is er een prijs

van € 15.000,- en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. In decem-ber 2013 kon het publiek haar voorkeur al uitspreken. Uit de 9 initiatieven uit de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) bleek Spado de meeste stem-men te hebben gehaald. Ook de vakjury is enthousiast over Spado, waardoor de G-groep van Spado nog steeds kans maakt op een Appeltje van Oranje. In februari zal het Oranjefonds een bezoek brengen aan de G-groep en zal tevens een kort filmpje worden gemaakt. Uiteindelijk zal in mei de uitreiking plaats vinden aan 3 initiatieven van de 10 genomineerden. Atletiekver-eniging Spado is al uitgenodigd op paleis Noordeinde. De vraag is of ze ook met een

Appeltje terug naar Bergen op Zoom gaan. Voor de presentatie op 17 januari heeft at-letiekvereniging Spado al € 2500.- ontvan-gen voor de G-groep. Binnen de vereniging heeft de G-groep een vaste plaats gewon-nen en is 2014 sowieso al een feestjaar. Van 12 t/m 15 juni vinden de Europese Kampioenschappen atletiek plaats voor G-atleten. Negentien landen hebben zich al aangemeld en 2 Spado-atleten hebben zich ook weten te kwalificeren. Vanaf eind april zullen veel activiteiten plaatsvinden rondom het EK. Zo zal o.a. Nelli Cooman een clinic geven op woensdag 23 april en zevenvoudig Nederlands kampioen speer-werpen Bjorn Blommerde zal op 14 mei een speerwerp clinic verzorgen.

G-groep is ronde verder voorAppeltje van Oranje

Kick-off ZZP workshopprogramma28 januari 2014, 19.00 uurIncubator Breda en Zinc. Roosendaal

Mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie:

Meld je aan voor de kick-off > www.zzpwestbrabant.nl

Kom naar de

bijeenkomst en

schrijf je in!

Page 23: Dboz 20140122

SPORT

PAGINA 23

BERGEN OP ZOOM - MOC’17 is goed uit de winterstop gekomen en heeft na een stevige pot voetbal een zwaar-bevochten, maar meer dan terechte 2-1 overwinning geboekt op Unitas uit Gorinchem.

Al in de 1e minuut werd de toon van de wedstrijd gezet. Na een schandalige over-treding van een Gorkummer, moest aan-voerder Tommy van Elsakker het strijdperk al verlaten en werd hij vervangen door A-junior Rik Adriaansen. De wedstrijd begon grimmig en Unitas bleef stevig en met veel fysiek voetballen. MOC’17 had daar in 1e instantie geen passend antwoord op en kwam in de 26e minuut op achterstand: 0-1. Drie minuten kwam MOC’17 goed weg toen een afstandspegel op de lat uiteen spatte. Pas na een half uur kwam MOC’17 wat meer in de wedstrijd en be-gon het wat speldenprikjes uit te delen. In de 2e helft moest Yannick Nijland ach-terblijven in de kleedkamer, want op het einde van de 1e helft was ook hij na een belachelijke charge te geblesseerd ge-raakt. Zijn vervanger: Gino Boer. MOC’17 drukte Unitas verder en verder terug en kwam in de 54e minuut terecht op gelijke hoogte. Sublieme pass van Rik Adriaansen bereikte Achraf Laabich die vervolgens de 16 binnen dribbelde. Met een schaar speelde hij zijn verdediger voorbij, die vervolgens aan de noodrem trok. Toege-kende penalty was een prooi voor John

van Loenhout: 1-1. Twintig minuten voor tijd kwam MOC’17 zelfs op voorsprong en dit was in die fase zeker terecht. Op links werd Achraf Laabich aangespeeld. Met een mooie passeeractie trok hij naar bin-nen en van een meter of 20 schoot hij de bal hard en droog in de korte hoek: 2-1. Na veel spanning, billenknijpen en ca. 15 mi-nuten blessuretijd lukte het MOC’17 de 2-1 over de streep te trekken.

Programma woensdag 22 januari20.00 MOC B1-JVOZ B119.00 RBC U15-MOC C1Zaterdag 25 januari14.30 TSC A1-MOC C115.00 MOC A2-Gesta A113.15 MOC B1-Kloetinge B111.45 MOC B2-Meto B115.00 MOC B3-Roosendaal B312.45 Sprundel B2-MOC B512.00 Seolto B2-MOC B613.15 MOC C1-Steenbergen C111.45 MOC C2-Baronie C212.00 Kogelvangers C1-MOC C315.00 Roosendaal C7-MOC C510.15 MOC C6-Tholense Boys C213.00 Achtmaal C1-MOC C713.15 MOC C8-Zwaluwe C211.15 NAC Breda D2-MOC D110.30 RJO Willem II/RKC D3-MOC D212.30 Steenbergen D2-MOC D308.45 DVO’60 D3-MOC D510.15 MOC D6-Roosendaal D610.30 Alliance D4-MOC D7

10.15 MOC E1-Tholense Boys E111.00 FC Dauwendaele E1-MOC E208.45 Tholense Boys E3-MOC E310.15 MOC E4-Alliance E510.15 SC Welberg E1-MOC E510.15 MOC E8-Tholense Boys E208.45 MOC E10-Unitas’30 E1009.00 SC Gastel E5-MOC E1108.45 MOC E12-Hoeven E408.45 MOC F2-Halsteren F208.45 MOC F3-Cluzona F210.15 Halsteren F4-MOC F410.00 SPS F1-MOC F509.00 Grenswachters F2-MOC F608.45 MOC F7-Cluzona F408.45 MOC F8-DVO’60 F409.00 Roosendaal F7-MOC F909.00 Roosendaal F10-MOC F1008.45 MOC F11-Zwaluwe F309.30 FC Bergen F3-MOC F1211.45 MOC G1-Terneuzense Boys G113.15 Jeka G1-MOC G210.15 MOC JG1-Roosendaal JG112.45 Chaam MB1-MOC MB114.15 Cluzona MC1-MOC MC110.45 MZC’11 MD1-MOC MD110.00 Raamsdonk ME1-MOC ME1Zondag 26 januari14.30 BSC-MOC’1712.00 MOC 2-Steenbergen 212.00 MOC 4-Internos 410.30 Vogelwaarde VR1-MOC VR111.00 Val Aan VR1-MOC VR2Voor veranderingen en uitslagen zie www.MOC17.nl

Zwaarbevochten, maar terechteoverwinning MOC’17

BERGEN OP ZOOM - Nipte overwin-ning van 0-1 van FC Bergen 1 op DIOZ. Alleen Gastel blijft volgen op 10 pun-ten.

Programma zaterdag 25 januari14.30 FC Bergen 2-Seolto 214.30 FC Bergen 3-Rood Wit W 214.30 ODIO A1-FC Bergen A112.30 FC Bergen B2-SC Welberg B112.30 FC Bergen C1-Dosko C110.45 FC Bergen D2-BSC D210.00 DVO’60 E1-FC Bergen E109.30 FC Bergen E2-DVO’60 E409.30 WVV’67 E2-FC Bergen E309.30 FC Bergen F1-Roosendaal F410.00 Nieuw Borgvliet F2-FC Bergen F209.30 FC Bergen F3-MOC’17 F12Zondag 26 januari

14.30 FC Bergen 1-HSC’28 112.00 FC Bergen 2-BSC 211.30 Zeelandia Middelb. 3-FC Bergen 312.00 SC Gastel 5-FC Bergen 4Jeugdafdeling groeitSteeds meer ouders krijgen vertrouwen in de jeugdopleiding van FC Bergen en melden hun kinderen bij hen aan om daar een voetbalcarrière op te bouwen. Na de winterstop, begin februari start er een 3e F-team in de competitie. Daarnaast heb-ben ze inmiddels ook al 3 E-teams in de competitie. Alle teams zijn voorzien van ervaren begeleiding en zij kunnen de kin-deren een gerichte training geven, zodat zij spelenderwijs kennis maken met het voetbalspelletje. Maar de groei is er nog niet uit. Op dit moment hebben ze ook al een groep mini-pupillen, welke klaarge-

stoomd worden om volgend jaar een F4 te gaan vormen. Maar natuurlijk is er vol-doende ruimte om kinderen welke de stap naar FC Bergen willen maken een plaats te bieden binnen een van de teams. Wilt uw kind kennis maken met voetbal en FC Bergen dan is hij of zij iedere woensdag-avond van 18.00-19.00 van harte wel-kom op ons sportpark. Kinderen vanaf 2007/2008 kunnen zich die avond melden. Maar ook kinderen geboren voor 2007 zijn van harte welkom. In elke leeftijdsgroep is er nog ruimte om kinderen in een team te laten voetballen. Interesse, neem dan contact op met een van de coördinatoren zodat zij ook direct eventuele vragen kun-nen beantwoorden. Michiel Wilting: tel. 06-28900571 of Rembrandt van Rijn: tel. 06-13843224.

FC Bergen

BERGEN OP ZOOM - Er stond een be-langrijke wedstrijd op het programma voor de korfballers van Scheldevo-gels uit Bergen op Zoom op zaterdag 18 januari.

De wedstrijd tegen Oranje-Zwart is er één die ze moeten winnen om zich te hand-haven in de middenmoot. Oranje-Zwart staat op dit moment laatste en Schelde-vogels won ook de vorige wedstrijd van hen. Deze wedstrijd was ook de ultieme kans om te laten zien dat Scheldevogels hun vorm heeft hervonden. Scheldevogels begon de wedstrijd goed. Ze wisten snel een voorsprong te pakken. Scheldevogels liet erg goed spel zien. Er werd goed rond-gespeeld, juiste kansen gepakt en bovenal gescoord. Scheldevogels wist eindelijk

goed tot scoren te komen, wat ze afge-lopen wedstrijden niet gedaan hebben. Oranje-Zwart deed zijn best bij te blijven, maar Scheldevogels wist de voorspong te houden. Ruststand was 11-7. Na de rust liet Scheldevogels de winst niet meer gaan en wist nog verder uit te lopen. Oran-je-Zwart kwam slechts 2 keer tot scoren. Eindstand was uiteindelijk 19-9. Leuk feit om te vernoemen is dat echt iedereen uit het team gescoord heeft. Scheldevogels staat nu op en 5e plek in de competitie. Het was sowieso een goede dag voor Scheldevogels. Scheldevogels 2 winst te winnen van Swift en Scheldevogels 3 wist te winnen van Oranje-Zwart 2.

Voor meer uitslagen en het programma: www.scheldevogels.nl

Scheldevogels boekt zege

Programma zondag 26 januariWVV’67-Nieuw Borgvliet 14.30uNieuw Borgvliet 3-De Schutters 3 10.00uHalsteren 4-Nieuw Borgvliet 4 11.00uRoosendaal 13-Nieuw Borgvliet 5 12.00uRimboe VR-Nieuw Borgvliet VR 10.00uZaterdag 25 januari DSE C2-Nieuw Borgvliet C2 10.30uNieuw Borgvliet D1-Virtus D2 9.30uLepelstr. Boys E1-Nw Borgvliet E1 9.30u

Nieuw Borgvliet E2-Vivoo E2 10.00uHoeven F2-Nieuw Borgvliet F1 9.00uNieuw Borgvliet F2-FC Bergen F2 10.00uBSC MP1-Nieuw Borgvliet MP1 12.00u

SponsoravondZaterdag 25 januari houdt Nieuw Borgvliet voor al haar sponsors en leden van de Club van 50 een gezellige avond in de kantine op De Markiezaten, aanvang 20.30 uur.

Nieuw Borgvliet uit naar WVV’67

BERGEN OP ZOOM - Bij DOSKO kan men nog altijd uw (bedrijfs) oud pa-pier en karton inleveren in de grote containers. De opbrengst is voor de jeugd.

De jeugdafdeling van DOSKO is nog steeds groeiende en ze starten na de winterstop met een nieuw F en Mini team. Hiervoor kunnen ze nog enkele spelertjes plaatsen. Heeft men een zoon of dochter zin om te gaan voetballen en is hij/zij geboren in de jaren 2005, 2006, 2007 of 2008 dan kun-nen ze nog enkele aanmeldingen direct plaatsen. Interesse of vragen bel met Ruud Brugmans, tel. 06-41504241.Activiteiten: Zaterdag 1 februari om 20.00u Supportersavond.

Programma zaterdag 25 januari14.30 DOSKO A1-SPS 112.30 DOSKO B1-BSC B1

12.30 FC Bergen C1-DOSKO C113.15 Roosendaal C4-DOSKO C2G12.30 DOSKO C3-Vivoo C1G10.30 DOSKO D2-Halsteren D309.45 BSC D3-DOSKO D309.00 DOSKO E1-Odio E109.30 FC Moerstraten E1G-DOSKO E209.00 DOSKO E3-BSC E311.00 Lepelstr. Boys E2-DOSKO E408.45 DVO’60 F1-DOSKO F110.15 Halsteren F3-DOSKO F209.00 DOSKO F3-Vivoo F109.00 DOSKO F4-Rood Wit F410.30 DOSKO M1-DOSKO M2Zondag 26 januari14.30 DOSKO 1-Westlandia 113.00 DOSKO 3-BSC 413.15 DZC’09 1-DOSKO 410.00 Beek Vooruit 7-DOSKO 712.30 FC Moerstraten 3-DOSKO 810.00 VVR DA 1-DOSKO DA 111.00 DOSKO DA 2-Meto DA 1

SV DOSKO

Maak kans op gratis vrijkaartenLezersactie voor WK Veldrijden in Hoogerheide

Na het succesvolle verloop van het WK Veldrijden van 2009 in Hoogerheide vormen op zaterdag 1 februari en zondag 2 feb-ruari de drassige velden en steile heuvels van de Brabantse Wal opnieuw het toneel van het grootste evenement in het interna-

de opvolger van Mathieu van der Poel, die na twee regenboog-

staat dat Marianne Vos sinds Hoogerheide 2009 ongeslagen is

grootste concurrente Kathy Compton (VS) haar dit seizoen niet

In welk jaar won Adrie van der Poel het WK Veldrijden en in welke plaats was dat?

1 EN 2 FEBRUARI

ZAATETERDDADAGG 1 FFEEBBRUUAARRRII::

11..000 UUUURR JUUNNIOORRENENN

15.5.000 UUUURR DAAMMEESSZOONDDAGAGG 2 FFEEBBRUUAARRRII::

11.0.000 UUUUUR R ESPPOPOIIRSS//BBEBEELLOOOFOFFFTTTTEEN [U23]

15..000 UUUURR ELITITETECCCCYYYYYYYCCCCCLLLOOOOCCCRROOOSSSS

HHHHOOOOOOOOOOOOGGGEEERRHHEEEIDDEE

www.wkhoogerheide2014.nl

®

T h e O r g a n i z i n g C o n n e c t i o n B VE V E N T C O N S U L T A N C Y

-0006_PosterA3_def.indd 1

Page 24: Dboz 20140122

SPORT

PAGINA 24

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 2.

Uitslag A-Teams: 1. Welberg 1 99,373 2, 2. Halsteren 4 95,251 2, 3. Halsteren 5 92,010 2, 4. S.B.Ponderosa 1 91,745 2, 5. Oud Gastel 2 83,922 2, 6. de Heen 1 83,737 2, 7. S.B.Ponderosa 2 82,756 2, 8. Halste-ren 2 80,906 2, 9. Oud Gastel 1 80,887 2, 10. Vossemeer 1 79,808 2, 11. Welberg 3 79,582 2, 12. Keijenburg-1 79,487 2, 13. Halsteren 1 79,334 2, 14. Steenbergen 1 79,084 2, 15. Lepelstraat 1 77,175 2, 16. Steenbergen 2 75,992 2, 17. Halsteren 3 75,253 2, 18. Hoeven 1 74,041 2, 19. Lepel-straat 2 70,376 2, 20. Welberg 2 68,220 2.

B-Teams: 1. Steenbergen 4 93,408 2, 2. Halsteren 9 88,719 2, 3. S.B.Ponderosa 3 87,708 2, 4. Halsteren 6 86,395 2, 5. de Duiventoren 1 86,155 2, 6. Stampersgat 2 85,467 2, 7. Halsteren 10 84,146 2, 8. Halsteren 8 83,777 2, 9. Welberg 5 81,635 2, 10. het Fort 1 80,202 2, 11. Oud Gastel 5 78,336 2, 12. Steenbergen 5 76,956 2, 13. de Heen 3 75,898 2, 14. Oud Gastel 4 75,721 2, 15. de Duiventoren 2 75,113 2, 16. Steenbergen 3 74,581 2, 17. de Heen 2 74,115 2, 18. Oud Gastel 3 73,969 2, 19. Welberg 4 71,843 2, 20. Halsteren 7 68,790 2.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

BERGEN OP ZOOM - In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven waren de Brabantse Win-terkampioenschappen zwemmen op 11 en 12 januari.

Hieronymus was met maar liefst 30 zwem-mers vertegenwoordigd op dit kampioen-schap. Er waren 64 nieuwe pr’s en 26 medailles. Wimar Lindenberg haalde goud op vrije slag en schoolslag. Coen de Bruijn haalde goud op de schoolslag en de vlin-derslag en zilver wisselslag. Sebastiaan Broere won 3 keer goud, Cedric Broere haalde goud op de vlinderslag en zilver op de vrije slag. Manon Vermariën won vrije- en vlinderslag. Nienke Jonk had goud op de vlinderslag, zilver rugslag en wisselslag en brons op de vrije- en de schoolslag. Paul Koster haalde zilver op de vrije slag en brons op de vlinderslag. Ramon Verhulst haalde zilver rugslag. Roos Englebert zilver op de vrije slag, Luka de Neef en haalde

zilver op de schoolslag. Senna Lindenberg haalde brons op de schoolslag. Er was goud voor de estafette Heren, 4 x 100m vrije slag Coen en Bas de Bruijn, Paul Kos-ter en Andy van Akkeren. Ook was er goud voor de estafette heren, Heren, 4 x 100m wisselslag: Ramon Verhulst, Coen de Bruijn, Paul Koster en Wimar Lindenberg. Brons was er voor de dames, 4 x 100m wisselslag Eva van Ginneken, Laura van Dijke , Jennefer van Terheijden en Senna Lindenberg. In het medailleklassement werd Hieronymus 3e. Jonge zwemmers die konden dit weekend nog NJK Limieten halen. Er zijn maar liefst 9 NJK limieten gehaald (of verbeterd) en dat maakt dat ze 12 start hebben op het NJK. Ploeg bestaat (tot nu toe) uit Cedric Broere, Christel Brug-mans, Janne en Roos Englebert en Nienke Jonk. Prestaties van de Bergse Hierony-muszwemmers: Kimberley Bernaards uit Bergen op Zoom mocht op dit kampioen-schap starten op de rugslag. Ze verbeterde

haar, recent gezwommen, inschrijftijd met een halve seconde en kwam daarmee op een eindtijd van 1:24.42. Naast de es-tafettes die een podiumplek behaalden waren er nog 3 estafetteteams in de race. Bas Erdmann, Stijn Nagtzaam, Lars Kam-mers en Janne Englebert zwommen op de 4x100m vrij een tijd van 4:53.47. Christel Burgmans, Nadia Dahmani, Roos Engle-bert en Sarah Uuldriks zwommen deze af-stand in 4:37.16. Dit team zwom de wissel-slag in 5:21.94. Hieronymustrainers zien de trainingsinspanningen van de zwemmers, maar ook hun inzet beloond met mooie prestaties op dit kampioenschap. Vereni-ging houdt de plek in Brabant die ze nu al een paar jaar hebben (top 3 team bij kam-pioenschappen) ook nu weer waar. Dit sti-muleert de zwemmers en de coaches om de lat nog hoger te leggen. De complete uitslag staat op www.zpv-hieronymus.com, voor info zie ook twitter en facebook: @zpvhieronymus

Goede prestaties BergseHieronymuszwemmers

Uitslagen seniorenZondag 19 januariLepelstraatse Boys 1-BVV’63 1 1-1Lepelstraatse Boys 2-DEVO 2 1-2Lepelstraatse Boys 3-Roosendaal 9 2-2Uitslagen jeugdZaterdag 18 januariSPS B1G-Lepelstraatse Boys B1 4-0Rillandia C1-Lepelstraatse Boys C1 (vr.) 4-1Programma seniorenZondag 26 januari14.30 NSV 1-Lepelstraatse Boys 1 10.00 ODIO 6-Lepelstraatse Boys 311.30 Lepelstraatse Boys 4-NVS 3 (vr.)Programma jeugd

Zaterdag 25 januari14.00 Lepelstraatse Boys B1-WHS B112.00 Lepelstraatse Boys C1-SJO Prinsen-land C110.30 HSC’28 D1-Lepelstraatse Boys D109.30 Lepelstraatse Boys E1-Nw. Borgvliet E111.00 Lepelstraatse Boys E2-Dosko E409.30 Lepelstraatse Boys F1-SVC F3

Jeugdleden gezochtIs men die jongen of dat meisje wat graag een potje voetbalt en het leuk vindt om in teamverband een sport te beoefenen dan zijn zij op zoek naar jou.! Bij Voetbalver-

eniging Lepelstraatse Boys is er namelijk nog plaats voor nieuwe jeugdleden in elke leeftijdscategorie. Wil men een keertje ko-men kijken tijdens een training om te zien of het je aanspreekt, dit kan. Kijk op de site van de club: www.lepelstraatseboys.nl bij de jeugdafdeling voor de trainings-tijden. De club houdt ook allerlei andere activiteiten voor de jeugdspelers zodat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging. Mocht men nog vragen hebben dan kan men altijd contact opnemen met Sjoerd van Nieuwenhuijzen, tel. 06-30971290. Voor wijzigingen en/of aanvullingen, kijk op www.lepelstraatseboys.nl

Lepelstraatse Boys

BERGEN OP ZOOM - Judoclub Yo-shi is dit jaar goed van start gegaan, mede dankzij de 4 judoka’s die heb-ben deelgenomen aan het clubkam-pioenschap bij judoclub Shinomaki in Loenhout.

De club had nog enkele judoka’s uit de regio uitgenodigd om de strijd met hun leden aan te gaan, zodat hun clubkampi-oenschap groots gehouden kon worden. Hiermee hadden ze zware tegenstanders uitgekozen want de Bergse judoka’s gin-gen 3 maal met de winst ervandoor en 1 judoka behaalde brons. Het nieuwe judo-

jaar is dan ook voor deze judoka’s succes-vol gestart. Nu wordt het trainen voor de volgende wedstrijd die gehouden wordt in het Belgische Aalbeke.Uitslag: 1e plaats: Donny den Heijer, André van Zanten en Julien Dumont; 3e plaats: Junior Vonk. Judoka’s gefeliciteerd met je behaalde resultaat. Inmiddels zijn de proeflessen voor de nieuwe judoka’s deze week voorbij. Deze werden goed bezocht en de verwachting is dat het ledental wat opgeschroefd zal worden. Er zijn op dit moment diverse activiteiten in het voor-uitzicht. Kijk voor meer informatie over de club op: www.judoclubyoshi.nl

Goede start judoclub Yoshi

HALSTEREN - Halsteren heeft zondag 19 januari op voortreffelijke wijze wat meer afstand genomen van de directe concurrentie in de 2e klasse.

Door een zeer regelmatige overwinning op Terneuzen en het verlies van Unitas bij MOC’17, raakte Unitas wat verder achterop. Wel volgt SC ‘t Zand door een overwinning op Sarto op 3 punten op de 2e plaats. In de wedstrijd had Halsteren wel een redelijke tegenstander in Terneuzen, maar over de gehele lijn van de wedstrijd genomen, was er eigenlijk maar één team dat de wedstrijd bepaalde en dat was Halsteren. Goed samenspel en actief van start gaan leverde al snel een goal op in de 14e minuut door Matthijs Hage. Mooi uitgespeelde aanval ging hieraan vooraf. Halsteren bleef hetzelfde spel spelen, en dit leverde diverse kansen op. In die pe-riode van de wedstrijd was Terneuzen in het geheel niet in staat om behoorlijk te-genstand te bieden en dat leidde tot het 2e doelpunt dat d.m.v. een prima steekbal,

die Tiago da Silva vrij voor het doel bracht en die situatie prima afrondde door een mooi doelpunt. Hiermee werd de ruststand bereikt. In de 2e helft probeerde Halste-ren zeer regelmatig de score te verhogen door goede kansen te creëren, maar die toch helaas geen doelpunten werden. Ook de tegenstander kreeg wel enkele kansjes, maar door goed optreden van de verdediging werd dit alles prima opgelost. Eindstand was daardoor dezelfde als de ruststand: 2-0. Volgend weekeinde een nieuwe wedstrijd uit tegen RCS uit Oost Souburg. Om aan de kop van de klasse te blijven, zal ook deze wedstrijd gewonnen moeten worden. In de thuiswedstrijd werd een prachtige score behaald van 7-2. On-danks die score was er in het 1e uur van de wedstrijd veel tegenstand. Pas na de 4-2 kwam Halsteren toen los. Dit is overi-gens geen enkele garantie dat dit ook in de uitwedstrijd gaat gebeuren. Er zal steeds geconcentreerd gespeeld moeten worden. Alleen dan zijn er mogelijkheden bij RCS. Halsteren-Terneuzen 2-0.

RKSV Halsteren

BRIDGECLUB BERGEN TROEFUitslag 15 januari, A-Lijn: 1. Jan Meer-tens-Adrie Seip 67,50%; 2. Jenny Din-genmans-Corrie Buuron 61,79%; 3. Rieky Corstiaensen-Nico Reijers 58,93%; 4. Bo-zenna Voorhans-Gerrit Voorhans 56,85%; 5. Tineke Crusio-Gerard Crusio 55,65%B-Lijn: 1. Bernadette v. Rooijen-Johan de Koning 68,04%; 2. Cobie Verdult-Piet Verdult 59,64%; 3. Lies Steevens-Jac v. Velthoven 55,50%; 4. Marleen v.d. Brug-ge-Han v. Brugge 53,98%; 5. Doortje v.d. Bersselaar-Ton v.d. Berg 53,76%.M.i.v. 21 januari gaan we in 3 lijnen spe-len.

BC DE MOERKENSUitslag donderdag 16 januari, mid-dagzitting A-Lijn: 1. Piet en Jan de Rooij 63,54%; 2. Kim v.d. Bossche en Jan Luijks 58,68%; 3. Hennie Vermeulen en Ankie Holtzer 58,33%; 4. Bob v. Daele en Marius Wierickx 56,60%; 5. Bea en Ton Mouwen 52,78%Middagzitting B-Lijn: 1. An en Plony Kees 58,33%; 2. Joke v. Bragt en Joke Bastiaanse 57,74%; 3. Hanny Adriaansen en Rien Eversen 56,55%; 4. Martha en Leo Bogers 55,06%; 5. Ton v.d. Berg en Gerrit v.d. Meer 54,46%Middagzitting C-Lijn: 1. Riet Bogers en Theo de Wit 59,58%; 2. Ad v.d. Linden en John Metaal 57,92%; 2. Kobus Boven en Yehia Yassa 57,92%; 4. Lucy Disco en Tilly Werner 53,75%; 5. Ans v. Raalte en Antoon v.d. Noort 49,58%; 5. Riet Buckens en Mieke Peeters 49,58%Avondzitting A-Lijn: 1. Luuk Hertogs en Hans Keitz 65,10%; 2. Jannie Custers en Wilma Dekkers 63,54%; 3. Ankie Holtzer en Johan Buys 60,94%; 4. Marlous Serre en Tilly v. Rijn 56,77%; 5. Cor Bruijs en Rien Markusse 55,21%In de middagzitting spelen we competi-tie, hiervoor geldt een ledenstop, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst. De avondzittingen zijn vrije inloop voor leden gratis, niet leden betalen een kleine bij-

drage. Aanmelden v.a. 19.00 uur, aanvang 19.30 uur in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Info bij Jac Kil 06-51157770.

BC NEVER DOWNUitslag woensdag 15 januari, A-lijn: 1. Ludo Haagdorens-Winfried Peil 64,93%; 2/3. Carla Bakx-Peter Bakx en Joke Goos-sens-Jan Megens 56,25%; 4. Els Willem-sen-Henny Ehrencron 55,21%; 5. Toos de Caluwé-Adrienne Hiemstra 54,17%B-lijn: 1. Diana Brooymans-Sjef Brooy-mans 61,67%; 2. Piet Coppens-José Cop-pens 60,42%; 3. Toos de Kok-Fons de Kok 55,00%; 4. Tuur de Caluwe-Jeanne Ver-burgt 53,75%; 5. Rosa Kil-Jenny Hagens 52,50%C-lijn: 1. Annette Wynia-Frank Fontijn 57,50%; 2. Diny v.d. Boom-Toos Heij-boer 54,79%; 3. Will Joosen-Cor Joosen 54,48%; 4. Louise v. Hoogenhuizen-Annelies Tempelaars 54,27%; 5. Martha Heijens-Annelies Pelzer 53,65%

BC BERGEN OP ZOOMUitslag 14 januari, A-lijn: 1. Syl-via Schlosser-Jannie Custers en Henk Hertogs-Sjaan Withagen 61,46%, 3. Ed Drijver-René de Heer 59,72%, 4. Monique den Heijer-Tom Drijver 58,33%, 5. John Custers-Jan Kuyk 55,90%.B-lijn: 1. Wim Spierings-Jan Timmermans 58,33%, 2. Kenneth Clements-Jacqueline Traats 56,25%, 3. Rien Eversen-Mieke Her-togs 55,42%, 4. Jenny Wouts-Nelly Koo-len 52,92%, 5. Ans en Cor v. Dijk en Joke Goossens-Cor Bruijs 51,25%.C-lijn: 1. Tineke Nuijten-Paula Suijker-buijk 60,43%, 2. Frits Bakker-Chris Kats 59,08%, 3. Mariëtte ten Dam-Jozien Lybeert 57,50%, 4. Adrie de Wit-Jan de Jonge 57,17%, 5. Toos en Louis Luijster-burg 57,00%.

BC A LA CARTEUitslag 16 januari, A-lijn: 1. Frits Hob-belen-Theo Groenewoudt 57,50%, 2. Jan

Kalker-Jan Goossens 62,50%, 3. John Custers-Jan Kuyk 55,56%, 4. Leo v. Huffel 52,78%.B-lijn: 1. Riet Schot-Henny Lambregts 63,54%, 2. Anneke Mies-Harry v. Wijnen 63,02%, 3. Roos Bril-Bert v. Ravensbergen 55,21%, 4. Ria v.d. Berg-Plony Goossens 54,17%, 5. Wim Matheusen-Alex v.d. Harst 53,13%.A la Carte verzorgt de follow-up van de cursus bridge van ‘Max’. Voor meer infor-matie: John Custers, tel. 0166-602722 of Jan Goossens, tel. 0164-250998.

BRIDGECLUB ‘T MARKIEZAATMaandag 13 januari, groep A: 1. Carla en Cees v. Gool 55,21%, 1. Toon en Jan v. Huffel 55,21%, 3. Klaske Heezemans-Jac v. Velthoven 54,17%, 4. Toine Buckens-Kenneth Clements 53,47%, 5. Corry Buur-on-Corry Milius 52,43%Groep B: 1. Rindert Andringa-Jan v.d. Broek 61,67%, 2. Nel v. Egmond-Nell de Jong 59,58%, 3. Joep Mattijssen-Koos Weidt 57,08%, 4. Miep Andringa-Riet Keij 53,33%, 5. Marian en Mart Heijnemans 50,42%Groep C: 1. Cor v. Wijngaarden-Bob v. Da-ele 60,42%, 2. Helmi Beets-Rina Buckens 59,23%, 3. Trees Baartmans-Rina Haest 57,74%, 4. Joke Jansen-Toos Jordans 56,25%, 4. Adrie Huijben-Clem Vermeulen 56,25%

BELLEVUE BRIDGEWoensdag 15 januari, groep A: 1. Ma-rian Kools-Anneke Mies 60,07%, 2. Joan Nielsen-Kenneth Clements 56,60%, 3. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 56,25%, 4. Elly v. Aken-Joke Jacobs 55,90%, 5. Jenny en Koos Weijdt 55,56%

Groep B: 1. Jo Brouwers-Tieneke de Ko-ning 58,63%, 2. Marian en Hans v.d. Mee-rendonk 57,44%, 2. Marloes Serre-Franka Stoutjesdijk 57,44%, 4. Ria v. Loon-Corrie Vliegenthart 56,25%, 5. Mia en Cees Pe-tersen 55,95%

BRIDGE

BERGEN OP ZOOM - Open middag van BC Agge Mar Leut Et.

Zondag 2 februari van 13.30-17.00 uur is er een open middag aan het Contherscherp. De bouwclub heeft op dit moment 38 le-den, waarvan er ongeveer 30 actief zijn in het bouwkot. De jongeren leden bouwen meestal ‘s avonds en zaterdags en de vut-ters en gepensioneerden op de dinsdag-en donderdagmorgen. Open middag wordt voor de 9e keer gehouden en dit doen ze omdat ze graag aan het publiek willen laten zien en ook uit willen leggen hoe het bouwproces in elkaar zit en wat er al-lemaal moet gebeuren voordat ze aan de Vastenavendoptocht kunnen deelnemen en van welke materialen en technieken er gebruik gemaakt worden. Dit begint al in het voorjaar als er tijdens de ledenverga-dering uit een aantal ingediende globale ideeën één gekozen wordt die ze gaan bouwen. De ontwerper zorgt er dan voor dat in augustus de definitieve ontwerpte-kening klaar is, zodat men in september aan de slag kan met het bouwen van het rijdend gedeelte en de 18 koppen voor de

loopgroep. “Wij bouwen een creatie in de categorie Extra grote loopgroep met rijdend gedeelte, hetgeen betekent dat we tenminste voor de 18 lopers een kop en kleding moeten maken en uiteraard ook een rijdend gedeelte. De vrouwen van de leden van de bouwclub maken de bijbehorende kostuums”. De loopgroep bestaat uit 18 zeepaardjes, op de wagen is Neptunes te bewonderen met 2 grote bewegende zeepaarden en een zwembad. Aan de zijkant van de wagen bewegende golven. Dit alles met het motto:”’e Plaat van zoet naar zout,me zijn mè gin zeepèè-de mir tóuwe’. Daarnaast organiseren ze nog een aantal nevenactiviteiten om geld te werven, omdat je alleen van het te winnen prijzengeld een dergelijke creatie niet kan bouwen. Verder verkopen ze do-nateursinsignes bij café ’t Slik, tijdens de open dag en tijdens het wagentjes kijken. Ze hebben gelukkig 100 donateurs die jaarlijks een aardige duit in het zakje van de penningmeester stoppen. BC Agge Mar Leut Et, Johan Kommers, Omloop 50, 4614 EP Bergen op Zoom, tel.: 0164-243743, e-mail:[email protected]

BC Agge Mar Leut Et

Page 25: Dboz 20140122

TESTPeugeot 308 1.6 THP 125 Première: € 26.450Al lang voor de Tweede Wereldoorlog startte Peugeot met de 201 een serie typeaanduidingen

met drie cijfers en een 0 in het midden. Prachtig systeem, er zit logica in en Peugeot heeft

het heel consequent volgehouden. Tot nu. Voor de opvolger van de 308 kon de aan-

duiding 309 niet worden gebruikt, want dat was in de jaren tachtig al een bekend

Peugeot-model. Lastig! De nieuwe heet daarom opnieuw 308, maar laat er geen

misverstand over bestaan, dit is een volledig nieuw model.

LEVERINGSPROGRAMMA: Meer op komst…Het leveringsprogramma van de 308 is

nog lang niet compleet. Niet alle ver-

sies die nu al op de prijslijst staan, zijn

ook echt snel te leveren. Peugeot heeft

intussen ook aangekondigd dat in mei

de stationcar SW verschijnt ter aanvul-

ling. Of er opnieuw een coupé/cabrio

komt is nog niet duidelijk. Voorlopig zijn

er drie benzinemotoren bekend en drie

diesels. De basis-benzinemotor is de

1,2 liter driecilinder met 60 kW/82 pk.

De vertrouwde 1,6 liter benzinemotor is

er in twee versies, met 92 kW/125 pk –

die zit ook in de testauto- en 115 kW/155

pk. De 1,6 liter HDi-diesel is er nu met 68

kW/92 pk en als e-HDi met 85 kW/115

pk. De derde variant is er nog niet, maar

dat wordt wel een heel belangrijke. Die

heet enigszins verwarrend ook e-HDi en

voldoet al aan de uitlaatgasnorm Euro

6. Deze levert 88 kW/120 pk, maar is zo

zuinig (82 g/km CO2) dat hij ook in 2014

in aanmerking komt voor 14% bijtelling,

voor wie ‘m zakelijk en privé rijdt. Voor-

lopig zijn er vier uitrustingsniveaus. De

Access-basisversie is er alleen met de

minst sterke motoren, maar beschikt wel

al over onder meer airconditioning, cen-

trale vergrendeling met afstandsbedie-

Beknopte technische gegevens:Lengte x breedte x hoogte: ................................................. 425 x 180 x 145 cmKentekengewicht: .............................................................................. 1.140 kgMotorinhoud/aantal cilinders:........................................................... 1.598 / 4Max. vermogen: ............................................... 92 kW (125 pk) bij 6.000 t/minMax. koppel: ............................................................... 200 Nm bij 1.400 t/minAandrijving: ................................................................................... voorwielenGemiddeld brandstofverbruik volgens ECE-normen in l/100 km: ..................5,6Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: .................................... 1 op 12,7CO2-uitstoot in g/km: ................................................................................ 129Energielabel:.................................................................................................ATopsnelheid: ....................................................................................202 km/uAcceleratie 0 – 100 km/u: ...................................................................8,9 sec.

ConcurrentieToyota Auris 1.6 VVT-i Dynamic: ..........................................................€ 25.185Opel Astra 1.4 Turbo 140 pk S/S Cosmo: ............................................ € 25.395Volkswagen Golf 5-deurs 1.4 TSI 122 pk Highline: ............................... € 25.790Renault Mégane TCe 130 Energy GT-Line: ...........................................€ 25.990Mazda 3 SkyActiv-G 120 GT-M: ...........................................................€ 26.390

Prijslijst belangrijkste versies:Peugeot 308 1.2 VTi Access: ..............................................................€ 18.900Peugeot 308 1.2 VTi Active:............................................................... € 20.900Peugeot 308 1.6 THP 125 Active: ........................................................€ 23.700Peugeot 308 1.6 THP 155 Active: ........................................................€ 24.900Peugeot 308 1.6 THP 125 Allure: ......................................................... € 25.350Peugeot 308 1.6 THP 155 Allure: .........................................................€ 26.350➜ Peugeot 308 1.6 THP 125 Première: ................................................€ 26.450Peugeot 308 1.6 THP 155 Première: .................................................... € 27.450

Peugeot 308 1.6 HDi Access: ............................................................. € 21.500Peugeot 308 1.6 HDi Active: ...............................................................€ 23.500Peugeot 308 1.6 e-HDi Active: ............................................................€ 24.500Peugeot 308 1.6 HDi Allure: ................................................................€ 25.150Peugeot 308 1.6 e-HDi Allure: ............................................................ € 26.150Peugeot 308 1.6 e-HDi Première: ....................................................... € 27.250➜ = testautoVolgende testauto: Suzuki SX4 S-Cross

Het uiterlijk van de nieuwe Peugeot 308 is zeer geslaagd. Er is een duidelijke gelijkenis met de populaire 208, maar dan ‘een klasse groter’.

Het klein stuur maakt de 308 lekker handelbaar, de tellers zijn alleen óver het stuur te zien, niet er doorheen.

ning, elektrische bediening van de

voorste zijruiten, getint glas, cruise

control met snelheidsbegrenzer,

zes airbags, hoogteverstelling op

beide voorstoelen en een in on-

gelijke delen omklapbare achter-

bank. Met deze basisversie hoeft

dus niemand zich echt bekocht te

voelen. De tweede uitvoering heet

Active en die heeft alles van de Access,

aangevuld met onder meer lichtmetalen

wielen, automatisch inschakelende ver-

lichting, ruitenwissers met regensensor,

climate control, parkeersensoren achter

en een groot touchscreen op het dash-

board voor de bediening van onder meer

de audio-installatie. De normale topver-

sie heet Allure. Die heeft onder meer de

elektrisch bediende handrem, andere

stoelen, LED binnenverlichting, Connect

navigatiesysteem, parkeersensoren aan

de voorzijde en hij is uiterlijk direct te

herkennen aan een afwijkende voorbum-

per en chroomlijsten in de grille. Tijdelijk

is er nog de uitvoering Première, zoals

de testauto, dat is een Allure, aangevuld

met een glazen panoramadak, steutel-

loze bediening, actieve cruise control,

Cd-speler, waarschuwing bij kans op een

aanrijding en een automatisch werkend

noodremsysteem.

CARROSSERIE: ’Echt weer een mooie Peus’Eerlijk, ik heb me jarenlang flink gestoord

aan de vormgeving van diverse Peugeot-

modellen. Dat is subjectief, maar ik vond

ze ook echt niet om aan te zien. Het fraaie

Franse merk is op die schreden terug ge-

keerd en na de geslaagde 208 staat er nu

ineens een 308 die ik alleen maar heel

geslaagd kan vinden. Gezien de nodige

reacties op de testauto sta ik daarin niet

alleen. In tegenstelling tot veel moderne

auto’s is de 308 niet ‘overdesigned’. Er

zit maar één lijn in die niet functioneel

is. Die loopt door de deurgrepen naar de

achterlichten, maar in combinatie met de

welving rond het achterwiel geeft die de

auto optisch ‘vaart’. Mooi gedaan, er zijn

meer mooie details, zoals die achterlich-

ten, de vorm van de achterste zijruiten

en hoe de naam PEUGEOT in de grille is

verwerkt. Er is natuurlijk meer te melden.

Zo is deze nieuwe 308 net even compac-

ter dan zijn gelijknamige voorganger en

bovendien zo’n 140 kilo lichter. Dat is

een goede ontwikkeling, die ik trouwens

bij meer merken zie. Aan een minpuntje

ontkom ik ook niet. De dode hoek, met

name rechtsachter, is erg fors en ook

het uitzicht recht naar achteren is niet

royaal. Ook dat hebben wel veel auto’s

tegenwoordig.

INTERIEUR: Slim klein stuurHet meest opvallende aspect van het

interieur van de 308 is, net als in de

208, het kleine stuur. Het is even wen-

nen, maar het idee is heel goed. Door

dat kleine en vrij laag geplaatste stuur

kijk ik óver het stuur heen op het dash-

board, in plaats van er doorheen. De in-

strumenten staan ook wat hoger, met als

gevolg dat ik mijn blik minder en korter

van de weg hoef te halen om op de tel-

lers te kijken. De theorie klopt, maar het

is jammer dat Peugeot die ‘winst’ zelf

meteen weer teniet doet. De snelheids-

meter is slecht afleesbaar, omdat die vrij

klein is en bovendien –totaal zinloos- tot

250 km/u reikt. Even gek is de toerentel-

ler die tegen de klok in draait, dat blijft

een raar gezicht. Er is ook een bijkomend

voordeel van deze opstelling. Door dat

kleine stuur en de daarop waarschijnlijk

aangepaste stuurbekrachtiging is de 308

lekker wendbaar en vlot handelbaar. Dat

rijdt gewoon lekker en dat komt omdat

ik gewoon kleinere bewegingen maak,

bijvoorbeeld om een van de ontelbare

rotondes te ronden. Het interieur van

de 308 is verder netjes afgewerkt. In

de testauto met ‘sleutelloze bediening’

moest ik wel even wennen aan de plek

van de startknop, vlakbij mijn stoel. De

versnellingspook met een dikke knop uit

massief aluminium ziet er heel ‘hi-tech’

uit, maar als het koud weer is, voelt die

knop aan alsof je een ijsklomp beetpakt.

De zitruimte op de achterbank is voor

volwassenen niet overdadig. Dat is wel

verklaarbaar, want ondanks de krappere

buitenmaten, is de bagageruimte een

stuk groter dan in de oude 308. Tja, het

komt uit de lengte of uit de breedte.

TECHNIEK: Goede bekendeDe 1,6 liter motor is de testauto is een

goede bekende. In de nieuwe 308 heeft

hij er een paar kW-tjes bijgekregen,

maar hij is nog steeds mooi soepel, trekt

prachtig vanuit lagere toerentallen en hij

is best stil op snelheid. Als de 308 volop

in alle uitvoeringen leverbaar is, zal dit

bepaald niet de belangrijkste motor zijn.

Ik verwacht dat het gros van alle 308-en

de weg op gaat met de 1,2 liter benzine-

motor en natuurlijk de bijtellingsvrien-

delijke diesel. Dat ik met deze 308 1,6

gemiddeld 1 op 12,7 reed is aardig om

te weten, maar het is niet maatgevend

voor die latere, zeer zuinige versies. Op

zoek naar een laag verbruik is het ove-

rigens vreemd dat Peugeot in elk geval

op deze 1,6 nog steeds geen stop-/start-

systeem levert, al is het maar vanwege

het psychologische effect ervan, want in

daadwerkelijk verbruik is de besparing

minimaal. In 2014 moet ik maar eens een

308 SW met die zuinige diesel boeken,

daar kom ik nog wel op terug! Onder-

huids heeft deze 308 de nodige overeen-

komsten met de Citroën C4 Picasso die

ik een maand of wat geleden testte. Dat

komt omdat ze allebei gebruikmaken van

hetzelfde, nieuw ontwikkelde platform.

Ik neem aan dat de perfect schakelende

zesbak daarmee ook verband houdt, om

eens wat te noemen. Daarbij is de 308

ook mooi comfortabel geveerd, al zou-

den kleine oneffenheden nog wel wat

mooier gladgestreken mogen worden.

Alleen in deze Première-uitvoering (optie

op andere) zit de actieve cruise control.

Dat vind ik geen aanrader. Net als in die

Citroën werkt die niet echt verfijnd en

bovendien schakelt het systeem zichzelf

uit als het echt aan het werk zou moeten.

Dat geldt met name als je bijvoorbeeld

een file inrijdt, of het verkeer voor je vrij

plotseling langzamer gaat rijden. Deze

cruise control houdt dan eerst even de

afstand constant en ineens stopt het sys-

teem, waardoor je toch heel snel op je

voorligger af gaat. Dat kan een schrikef-

fect opleveren en dus gevaarlijk zijn. Niet

bestellen, dit onding, het is een smet op

de verder zo fijn rijdende 308.

Tekst: Bart van den Acker

Vanuit elke hoek oogt de 308 harmonisch en modern. De lijnen die naar de achterlichten toelopen geven het uiterlijk dynamiek.

Franseweg 17

4651 PV Steenbergen

Tel. 0167 56 67 21

Wouwsestraatweg 153,

4622 AE Bergen op Zoom

Tel. 0164 21 12 01

Autobedrijf BASTIANS

www.bastians.peugeot.nl

Wouwsestraatweg 153,

4622 AE Bergen op Zoom

Tel. 0164 21 12 01

Franseweg 17

4651 PV Steenbergen

Tel. 0167 56 67 21

j

Bewonder de nieuwePeugeot 308 in onze

pas vernieuwde showroom en kom langs voor een

PROEFRIT!

Page 26: Dboz 20140122

KERKELIJK

PAGINA 26

HALSTERENProtestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 26 januari: 10.30 uur eredienst, Ds. J. Timmers (Teteringen).Sint Christoffel parochie: Secretari-aat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Robijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. In drin-gende gevallen te bereiken via uitvaart-telefoon 06-28409023. Parochiebijdrage

Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christof-felparocie inzake H.Quirinus. Zondag 26 januari 09.30 uur: Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans van Geel m.m.v. het Gemengd Koor. Int: Adrianus Stoffels, Adrianus Maas e.v. Geertruda de Weert, Margaretha Akkermans-Meesters, Ad Blommerde, o.o. Van den Heuvel-Poppe-laars, overleden zoon en schoonzoon, Mi-randa van Loon, oma en opa Leijdekkers en opa en oma Van Loon, jgt. voor innig geliefde ouders Kees van Loon en Elisa-beth Gelten, Lenie Nefs-Roosenboom en dochter Karin, Betsie van Loon-de Koning. Donderdag 23 januari 09.00 uur: Eucha-ristieviering. Zij gedenken de overledenen: Jaantje Roks-Nelen, Mien Schoep-Van der Zande.Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Don-derdag 23 januari: Pastor H. Van Geel en pastor Sebastian.Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad

naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381. Zaterdag 25 januari 19.00 uur: Dienst van W.G.C. Uw gebed wordt gevraagd voor: John Rockx,; Piet van der Zande, Conny Otte e.v. John van Tilburg, o.o. Karremans-Jochems en dochter An, jrgt. o.o. Suijkerbuijk-Rockx en dochter An-nie, Piet Bogers, o.o. Veraart-Van Schilt, Jos Princen e.v. Cor van Oevelen, o.o. Van Oevelen-Kijzers, o.o. Mouws-Van Terheij-den, Niek Matthijssen e.v. Koos van den Kieboom, Voorganger: Past. H. Paulissen, lector: St. Kint, misdienaar: Lorena, zang: Dameskoor. Dinsdag 28 januari 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor

onze gezinnen.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula.Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected]. Dinsdag 21 januari 20.00 uur: Gebed van de samenwerkende ker-ken, Emmaüskerk, Korenberg 90, Bergen op Zoom. Voorafgaand is er koffie en thee. Za-terdag 25 januari 19.00 uur: Stadsgebed van de samenwerkende kerken, Gertrudis-

kerk, ingang Kerkstraat, Bergen op Zoom. Na afloop is er koffie en thee.Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 26 januari: Pastor T. Willemsen.

KERKELIJK NIEUWS

GERTRUDISKERKBurg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 0164-233574; [email protected]; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected] 25 jan. 19.00u: Stadsgebed in Gertrudiskerk. Voorgangers: Pastor Rud Smit en ds. Bert ten Kate.Zondag 26 jan. 10.00u: Oecumenische viering in de Ontmoetingskerk. Voorgan-gers: Pastor Mary Zopfi en ds. Bert ten Kate. Zang: HMR Capella. Intenties: o.o. Buuron v. Gaans, Els v.d. Valk-Pieck, Piet Bruijs, Frits Beuken en familie, Maria Burk-hanova, Cor v.d. Riet-Dietvorst.Orgelconcert 16.30u: NKC orgelconcert door Ton Koopman.Middaggebed. Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudis-kerk.Agenda parochie: wo 22 jan. 14.00u: Overleg Emeriti, 19.30u: Stuurgroep pa-rochie/school; do 23 jan. 19.30u: Bestuur Maria Ommegang; wo 29 jan. 11.00u: Overleg dirigenten.Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 9 febr., 9 maart en 13 april.

Meilust: Zondag 26 jan. 10.15u: Woord- en Communieviering. Voorganger: Pastor Jo Staps.Huize St. Catharina: Zondag 26 jan. 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger: Pastor Ton Willemsen. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15 uur een dienst in de Kapel: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en gebedsdienst.

O.L.VROUW VAN LOURDESPr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530, [email protected]. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u, tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, tel. 233574 of via de admi-nistratie.Vrijdag 24 januari 18.30u. Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: Dhr. N. Boere. Int: geen.Zondag 26 januari 10.30u. Eucharistie-viering. Voorgangers: pastor P. Verbeek en diaken C. v. Bekkum. Int: Jan Huff-meijer, Albert Bakx, Cornelia Brouwers-v. Hooijdonk, Mia de Vrij-Hunting, Fons en Liesbeth Gieles-v. Duren, Ignatius Leijdek-kers (jgt.), mevr. Krijntjes-Vos, Jeannette de Mooij-Bakx., Willem Dielens (jgt.), Corry Ligt (jgt.), t.e.v. O.L.Vr. van Lourdes.Dinsdag 28 januari 9.00u. Woord-/com-

munieviering in de grot. Voorganger: dhr. M. Kuipers.TV uitzending. Zondag 26 januari wordt de viering vanuit onze kerk op TV uitge-zonden. Let dus op de aanvangstijd van 10.30u.Vreemd muntgeld. Als u nog muntgeld uit het buitenland in uw bezit heeft en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleve-ren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen.Boekenkast. Misschien is er weer tijd om eens een kijkje te nemen in de boekenkast achter in de kerk. Voor een klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden.Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het paro-chiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doop-vieringen vinden plaats op de zondagen 2

februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni om 12.00u.Overleden: wij hebben deze week af-scheid genomen van Jeannette de Mooij-Bakx.Agenda: Woensdag 29 januari vergadert de Zonnebloem om 13.30u in de grot.

HEILIG HART VAN JEZUSKastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Telefoon pastorie: 0164-234069. Spreekuur: maandag-, dinsdag- en donder-dagochtend van 9.30 tot 11.30u. Contact-pastor: pastor M. Zopfi, [email protected] 26 januari 11.00u: Eucharistie-viering. Voorganger Pastor Rud Smit. In-tenties: Jacobus de Jong, Leonard Stoel, Rombout Pals, Antonius Becht, o.o. Ros-kam-van Rompay.Iedere donderdag om 9.30u Woord en Communieviering: in de dagkerk.Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069).Kinderwoorddienst: Zondag 26 januari is er tijdens de dienst van 11.00u een kin-

derwoorddienst. Alle jongens en meisjes zijn ook dan weer van harte welkom.

GODDELIJKE VOORZIENIGHEIDVan Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164-236371, [email protected]. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u (0164-236371). Con-tactpastor: diaken Co v. Bekkum tel. 0164-233574 of via de administratie.Zaterdag 25 januari 17.00u: Eucharis-tieviering. Voorganger: pastor R. Smit. In-tenties: Wies Mulder-Meijer en voor een overleden broer.Woensdag 29 januari 9.00u: H. Anto-nius Abt (Eigen Haard): Eucharistieviering. Voorganger: pastoor P. Verbeek. Intenties: Maria v.d. Berg-Hoeks.Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371.Lezingen: 25 en 26 januari: Jes. 23b-9,3; 1Kor. 1,10-13, 17; Mt. 4, 12-23.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder berei-ken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

KerkbalansVan 12 tot 26 januari vindt de landelijke actie Kerkbalans plaats met als rode draad de vraag: ‘Wat is de kerk jou waard?’ Ook in de Lievevrouweparochie doet aan deze actie mee. Nog altijd is het de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Pas-torale beroepskrachten én onze kerkgebouwen verdienen uw financiële steun. Daarom de vraag om de post die een dezer dagen bij u in de brievenbus valt, aandacht te geven.Gebedsweek voor de Eenheid van de ChristenenVan 19 tot 26 januari is de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema dit jaar luidt: ‘Is Christus dan ver-deeld?’ en is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. In het middaggebed om 12.15u in de dagkerk van de Gertru-diskerk wordt erbij stilgestaan. Zaterdag 25 januari 19.00 uur Stadsgebed in de Gertrudiskerk. Zondag 26 januari is er om 10.00u een Oecumenische viering in de Ontmoetingskerk.StadsgebedZaterdag 25 januari 19.00 uur Gertrudiskerk komen de Protes-tantse Gemeente, Lievevrouweparochie, Christelijke Gemeen-schap De Schakel, Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom, Evangelische Kerk De Schuilplaats, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Levend Woord Gemeente Brabant-Zeeland sa-men voor het Stadsgebed. Dit in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Samen bidden verbroedert. Na het gebed is er koffie en thee voor alle aanwezigen.KidskerkWoensdag 22 Januari is er weer een Kidskerkbijeenkomst in het Cantatorium in de Gertrudiskerk (ingang aan de markt) van 13.30 tot en met 15.00 uur. Alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema zal zijn: Iets voor een ander doen.

Orgelconcert ‘Bach op Ibach’Zondagmiddag 26 januari 16.30 uur in de Gertrudiskerk orgel-concert door de bekende organist en dirigent Ton Koopman. Daarmee wordt herdacht hoe nagenoeg exact 150 jaar geleden (27 januari 1864) het toen nieuwe Ibach-orgel werd ingespeeld. Er wordt onder meer veel muziek van Buxtehude en van Bach ten gehore gebracht.Eucharistieviering RKK TVOp zondag 26 januari om 10.30 uur is voor de eerste keer de eucharistie op de televisie vanuit de Lourdeskerk. Het kerkkoor van Onze Lieve Vrouw van Lourdes zal de viering muzikaal on-dersteunen. Voorafgaand aan de viering wordt op Ned 1 om 10.10 uur een geloofsgesprek uitgezonden, dit keer met pas-toor Paul Verbeek.Maandblad ThuiskerkThuiskerk is een uitgave van RKK en bevat de liturgie van alle eucharistievieringen die uitgezonden worden op de televisie iedere zondag. Lezingen, gebeden en liederen zijn hierin op-genomen. Als u zondags de eucharistieviering op de televisie volgt, is dit een handig misboekje. Ook de inleidingen van de geloofsgesprekken die vóór de viering op zondag uitgezonden worden, kunt u hierin vinden. Mail voor meer informatie naar [email protected]. Een aantal bladen ligt komend weekend in de kerken.In gesprek met Burgemeester PetterWoensdag 29 januari kennismakingsbezoek burgemeester F. Petter met de voorgangers van de protestantse en RK kerken in de regio. Ontmoeting om 14.00u in de ontmoetingskerk.Kopij parochieblad InZOOMenKopij voor het komend nummer van inZOOMen, dat begin maart zal verschijnen, kan t/m vrijdag 31 januari aangeleverd worden bij de redactie: [email protected]

PrikbordBurgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, [email protected], www.rkboz.nlOnder de Lievevrouweparochie vallen de vier geloofsgemeenschappen: H.Gertrudis, O.L.V.van Lourdes, Heilig Hart van Jezus en Goddelijke Voorzienigheid. Op deze pa-gina vindt u de berichtgeving van elk van hen.

Lievevrouweparochie

Doorbreek onze murenDat was het themalied wat we mochten aanleren op de meer dan geslaagde paro-chiemiddag, afgelopen zaterdag 18 januari in de Stoelemat. Met ruim 250 deelne-mers zijn onze dromen uitgekomen. Er was een geweldige sfeer met oprechte aan-dacht naar elkaar en al de activiteiten binnen onze parochie. Veel mensen voelden zich gestrekt door de bemoedigende woorden van Leo Feijen. Hij heeft ons bewust gemaakt van de dienstbare rol die we dit jaar mogen vervullen tijdens de eucharis-tievieringen op tv vanuit de Lourdeskerk. Deze vieringen kunnen een bijdrage leveren aan een nog beter samenwerkingsproces onderling als Lievevrouweparochie. Zijn persoonlijk getuigenis over de sluiting van zijn eigen parochiekerk raakte diep. Toch gaat hij door en roept ons op dat ook te doen.Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal hoekje

BERGEN OP ZOOM - De Bergse Operet-te Vereniging (BOV) viert dit jaar haar 60e jubileum op zondag 26 januari.

Mede om dit te vieren houdt de BOV op zon-dag 26 januari de BOV Jubileum Pubquiz. De quiz bestaat uit 3 rondes met vragen, die dusdanig opgesteld zijn dat iedereen de vragen kan beantwoorden. Men hoeft geen bezoeker van de producties te zijn om te kunnen winnen. Tussen de rondes door wor-

den bingorondes gehouden, waarbij schitte-rende prijzen te winnen zijn. Men kan zich inschrijven voor de pubquiz in teams van 2-5 personen.Zij verzoeken een ieder om zich vooraf in te schrijven via [email protected]. Er is na-melijk een maximum aan het aantal teams dat mee kan doen. Het wordt gehouden in café de Kaai. Tijdstip: Aanmelden vanaf 14.30 uur, start quiz om 15.00 uur. (Eindtijd rond 18.00 uur).

BOV Jubileum Pubquiz

Page 27: Dboz 20140122

PAGINA 27

BERGEN OP ZOOM - Mocht alles volgens planning verlopen, dan treedt per 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarin is opgenomen dat de verantwoorde-lijkheid voor de jeugdzorg bij ge-meenten komt te liggen. De regio West-Brabant West is vorig jaar be-gonnen met een samenwerking om deze wetswijziging goed op de re-gio toe te passen. Destijds hebben de betrokken gemeenten samen een visie bepaald voor de zorg aan jongeren. Afgelopen vrijdag werd meer vorm gegeven aan deze visie met een plan voor de opzet voor jeugdzorg in de regio.

DOOR THIJMEN ALLEMAN “Over de inrichting moeten nu nog een aantal afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders. Het doel is om één duidelijk samenwerkingsverband op te zetten met één geldstroom”, licht Kees Jongmans van de gemeente Roosen-daal toe. Naast zijn taken als wethouder is hij de voorzitter van de samenwerking tussen de gemeenten. Opzet“De inrichting bestaat uit twee delen. Het eerste deel is vrij toegankelijke zorg. Dit deel wordt door de individuele gemeenten opgezet. Zij weten welke lokale instanties het meest geschikt zijn om zorg voor jongeren te bieden. Dit vrije gedeelte is bedoeld voor de zorgvragen die gezinnen zelf kunnen en willen oplossen.” Natuurlijk zijn er

ook grotere problemen waarbij ouders vaak niet weten hoe ze dat op kunnen lossen. Dat zijn de gevallen waarbij ook de zwaardere zorgindicaties afgegeven worden. “Voor die mensen geldt het tweede deel van het plan. Dat is de spe-cialistische zorg. Het inkopen van die zorg wordt regionaal geregeld door een sturingsteam.” OudersDe veranderingen zorgen voor meer be-trokkenheid van ouders in het hulpverle-ningsproces. Marjon de Hoon, wethou-der in de gemeente Zundert, geeft aan dat daarmee ingespeeld wordt op een veelgehoorde klacht. “Ouders klagen vaak dat ze niet betrokken worden bij het opzetten van een zorgplan. Nu ligt er juist een taak bij de ouders. Als ze zelf op zoek willen naar een oplossing, dan is daar nu ruimte voor.” Deze veran-dering is niet voor iedereen weggelegd. Sommige ouders willen of kunnen zich niet storten in al die vraagstukken. Daar is ook aan gedacht in de plannen van de regiopartners. “Als ouders er zelf niet aan uitkomen of niet weten wat voor zorg voor hen het beste is, dan is daar de JOOP.“ Die letters staan voor Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional. Deze persoon gaat samen met de ouders om de tafel zitten om een zorgplan op te stellen. Hij of zij neemt dan ook de re-gie over de hulpverlening en stuurt aan waar nodig. “Maar ook met een JOOP erbij, blijven de ouders betrokken bij ie-dere stap.” Een JOOP komt in actie in gevallen van vrijwillige zorg. Er zijn ook situaties waarin een rechter oplegt dat

de veiligheid van een kind in gevaar is. In die gevallen wordt er een Jeugd Op-voeden in Safety Expert (JOSE) ingezet die gaat werken als gezinsvoogd. Deze expert werkt samen met een JOOP om een goed zorgplan op te stellen. Dit valt onder specialistische zorg. Informatie2014 staat vooral in het teken van het overdracht proces. De gemeenten krij-gen geleidelijk meer taken vanuit de overheid en zullen die inpassen in de opzet van de jeugdzorg. Dat brengt veel veranderingen met zich mee. Om een overzicht te krijgen van alles aanpassin-gen is de website www.voordejeugd-westbrabantwest.nl opgezet. Daarnaast brengen de gemeenten samen een film-pje uit dat het verhaal voor inwoners van de regio West-Brabant West moet verduidelijken.

Regio klaar voor jeugdzorgtaakOverdracht van verantwoordel i jkheid brengt grote veranderingen met z ich mee

Wethouder Arjan van der Weegen tekent voor de nieuwe samenwerking.FOTO THIJMEN ALLEMAN

HALSTERENBingo: Zondag 26 januari is er een bingo in de Kannebuis, aanvang 14.00 uur.

BERGEN OP ZOOMBingo: Zaterdag 25 januari wordt er een bingo gehouden door biljartvereniging ‘t Laantje in café de Pondarosa, Fluwelenbroekstraat 47. Zaal open om 19.00 uur, aanvang om 20.00 uur.Hofzaallezingen: Voor de veertiende keer wordt een reeks van vier lezingen georgani-seerd over de cultuurhistorie rond Bergen op Zoom. De lezingen worden georganiseerd door De Geschiedkundige Kring, Heemkundekring Halchterth en Het Markiezenhof. Dins-dag, 28 januari, Volksgeloof is nog geen bijgeloof. Spreker: Frans Tervoort. Locatie: Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 van 20.00-22.00 uur, zaal open 19.30 uur. Deelname-kaarten zijn te koop aan de balie van Het Markiezenhof (di. t/m zo. van 11.00 tot 17.00 uur) en de andere organisaties. Vrijwillige klussendienst: De Vrijwillige klussendienst voor Tuinonderhoud is een onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen. De klussendienst biedt kortdurende hulp van eenvoudige aard, bij het onderhoud van uw tuin. De hulpdienst is bedoeld voor inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Aanmelden: receptie Vraagwijzer: 0162-299491.Politieke informatie senioren: Donderdag 23 januari houden de samenwerkende ouderenbonden (OOBOZ) een voorlichtingsmiddag voor alle senioren in de gemeente Bergen op Zoom in zalencomplex De Raaijberg, aanvang 14.00 uur. Gespreksleider AD Rooms. Eerste deel ,van 14.00-15.00 uur presentatie van de politieke partijen. Na de pauze kan iedereen zijn of haar vragen stellen over zaken die de politieke partijen kunnen veranderen. Deze bijeenkomst is georganiseerd om iedereen meer inzicht te geven wat elke partij wil doen om zo op 19 maart een goede keus te maken bij de gemeenteraads-verkiezingen.

KORTE BERICHTEN

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom0164-234990

Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

TE HUUR:WOONSTUDIO

plm 20m²in centrum van Bergen op Zoom

Incl. gas/elec. etc € 390

Tel. 06 42 611 546

Ook voor hapjes, gourmet, fondue, steengrill en saladeschotels kunt u bij ons terecht.

HET VLEESPALEISWEEKAANBIEDINGEN

SPEKLAPPEN Z/ZWOERD .................................................................2 kilo 990

DEENSE GEPANEERDE VARKENSSNITSELS .................. 1 kilo 590

RUNDERGEHAKT........................................................................

.............. 1 kilo 475

KIPPENVLEUGELS .......................................................................

............ 2 kilo 650

ZEEUWS SPEK .......................................................................

..............100 gram 089

Uit onze grillcorner

SPEKCHIPS ........................................................................

.....................100 gram 249

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 januari 2014

Antwerpsestraatweg 78Bergen op Zoom, 0164-262163

Stadionweg 31, 3077 AP Rotterdam 010-4970832 vervat.nl

MEGA KAMPEER- & (VOOR)TENTEN SALEGROOTSTE & VOORDELIGSTE (VOOR)TENTENSHOW VAN DE RANDSTAD EN DAAR BUITEN!

NIEUWE COLLECTIE2014

OPEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 9.30-17.00

KOOPZONDAG 26 JAN EXTRA OPEN VAN 11.00-17.00

Dinsdag 28 januari aanvang 19.30 uurZwembad de Stok, de Stok 1 te Roosendaal

Informatieavond Beroepsopleiding tot Zwemonderwijzer(es) op 28 januariMaak van je hobby je beroepRoosendaal - Het werken in een zwembad is veel-zijdig en afwisselend. Voor degenen die geïnte-resseerd zijn om te gaan werken in een zwembad en van hun hobby hun beroep willen maken is er een informatieavond over de beroepsoplei-ding. Tijdens deze avond wordt er uitgebreid informatie gegeven over de ver-schillende beroepen en opleidingen die er in het zwembad zijn. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. In de advertentie hiernaast vind je alle ge-gevens van deze avond. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom. Met parttime opleiding snel aan de slagOm deel te mogen nemen aan deze opleidingen moet je minimaal 16 jaar oud zijn en redelijk goed kunnen zwemmen. De op-leidingen starten op maan-dag 10 en 17 maart. Afhan-kelijk van welke je volgt, is het afsluitende examen in juni of november 2014.

Met deze opleidingen kun je daarom snel aan de slag in het zwembad. De oplei-dingen zijn parttime dus goed te combineren met een gezin, studie of baan.

Voor herintreders of men-sen die een carrièreswitch willen maken is dit een bij-zondere kans! Meer infor-matie: bezoek www.nbz.nl of bel met 073 612 40 61

TE KOOP GEVRAAGD: Een goede

2e hands brommer

van circa €300,- Tel. (0164) 244 133

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

TE HUUR GARAGEBOX Halsteren, Burg Elkhuizenlaan.

€ 75,- p.m. www.mercari.nl

0162-372211

TE HUUR GARGEBOX

TE HUURGARAGEBOX

Page 28: Dboz 20140122

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!TMC Koudekerke | Dorpsplein 35 | (0118) 55 55 33 | www.tmcwoonwinkels.nl

Met een deskundig team van

5 enthousiaste medewerkers nemen

we alle tijd voor u. Wij staan garant voor

uw persoonlijk woongenot door alles af

te stemmen op uw woonwensen.

Binnenhuisarchitecte

Miranda de Roo

“Het mooie van deze winkel, waar

ik werk, is dat ik me helemaal kan

uitleven om stijlen te creëren, waar

ik zelf volledig achter sta. Samen

met mijn collega’s hebben we vele

mooie dingen voor onze klanten kun-

nen realiseren. Ik bezoek de mensen

ook thuis om een indruk te krijgen van

de situatie en aan te geven wat van

het huidige interieur moet blijven. Vervolgens ga ik sa-

men met mijn klant in de winkel aan de slag. Als de

richting, de sfeer en de wensen van de klant zijn geïn-

ventariseerd, maak ik een plan, dat ik, indien gewenst,

3D kan presenteren. Ook als u alleen een sfeervolle

bank of een leuke kast zoekt dan neem ik, of één van

mijn collega’s, alle tijd voor u. Wilt u dus eens wat meer

en zoekt u wat anders, kom dan eens gezellig bij

mij op de koffi e in Koudekerke.”

een bijzondere woonwinkelTMC Koudekerke

INSPIRATION 2014 De laatste trends op het gebied van anders wonenDinsdag 4 feb. Aanvang 17.30 uur

hapje en een drankje

zullen inspireren met de laatste trends en ontwikkelingen van hun merk

beschikbare woonruimte omgaan?

kleuren in uw interieur?

soorten wijn met daaraangekoppeld een proeverij.

Het wordt een geweldige avond. Komt u ook?

Vul uw gegevens in en mail het naar

[email protected].

Of stuur uw deelname op naar

Ik neem deel aan INSPIRATION 2014op 4 februari. Aanvang 17.30 uur.Naam

E-mail

Straat

Postcode/plaats

Mijn interesse gaat vooral uit naar

Woonwinkels, de Binnenhuisadviseurs-collectie. Met

deze collectie bieden we alles voor vloer- , wand- en

raambekleding. Op het gebied van tapijt bieden we

de bekende merken Desso, Parade, Bonaparte en Yu-

merken, maar ook de NL Label-collecties. Onze gor-

dijnencollectie bestaat uit de gerenommeerde merken

en NL Label staan centraal in onze zonweringcollectie.

Doordat we bij de Binnenhuisadviseurs zijn aangeslo-

ten hebben we altijd fantastische aanbiedingen in deze

merken. Bezoek www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl

voor al onze mogelijkheden op het gebied van woning-

stoffering en blijf op de hoogte van de lopende acties.

meubelmerken die we voeren. Merken met een uit-

gesproken stijl en eigen identiteit. Houdt u van een

bijzondere en uitgesproken lifestyle, dan is onze

bijzondere woonideeën”. De merken die wij gebruiken

om u anders te doen wonen zijn o.a. Keijzer&Co,

Olav Home en Grange. Drie heel verschillende woon-

ze zijn toonaangevend in het creëren van hun eigen

ben we kalkverf van Carte Colori, Bloom krijtverf

en de stoffen van Sanderson en Harlequin om de

gewenste sfeer te accentueren.

Onder het motto ‘iedere TMC Woonwinkel is een andere winkel’, heeft TMC

Koudekerke een bijzonder plaatsje toebedeeld gekregen. Waar alle winkels

van TMC aan de rand van stad of dorp liggen, vindt u deze winkel midden in

Koudekerke aan het karakteristieke dorpsplein.

Woningstoffering

Meubelen

Interieuradvies

Onze meubelen

hebben een

uitgesproken

karakter

Heel veel accessoires

Nog volopshowroommodellenmet kortingen tot

50%