Dboz 20140917

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 17 SEPTEMBER 2014 WEEK 38 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode BERGEN OP ZOOM - Sinds 27 augustus zijn er tien katten overleden in de omge- ving van de Jan Derckstraat , vermoede- lijk door het gebruik van een langzaam werkend gif. De overleden dieren zijn door een dierenarts onderzocht. Hieruit bleek dat de dieren waarschijnlijk zijn vergiftigd. Het gaat om een soort gif waarbij de kat- ten eerst erg ziek worden en vervolgens komen te overlijden.De politie geeft aan dat de situatie al langere periode speelt en roept daarom ook iedereen op die meer weet over de toedracht of ook een kat heeft die slachtoffer is, zich te melden via 0900-8844. Mensen die dit liever anoniem doen kunnen zich melden via 0800-0700. Tien katten overleden door gif BERGEN OP ZOOM - Tijdens het weekend van de Open Monumentendag wordt er in Bergen op Zoom Kunsten in de monumenten geor- ganiseerd. Alle monumenten in de gemeente zijn dan vrij te bezichtigen en er wordt veel bijzonders georganiseerd. Lees meer over het evenement verderop in deze Bode. FOTO THIJMEN ALLEMAN STERCK WIL OM TAFEL MET BI-ZONE EN DE GEMEENTE GEBOUW-T EERSTE BIOBASED POPPODIUM VAN NEDERLAND INFORMATIEBORD WIJST SCHUILPLAATSZOEKERS DE WEG DOOR RIA VAN MEIR Volgens wethouder Arjan van der Wee- gen heeft de gemeente Bergen op Zoom nog steeds te leiden onder de economi- sche recessie. Waar het begin van 2013 nog een stabilisatie liet zien in het aantal mensen in de bijstand, neemt het uit- keringenbestand sinds de tweede helft van vorig jaar weer verder toe. In twaalf maanden kwamen er per saldo bijna 250 extra mensen met een uitkering bij. Een groot deel daarvan schreef zich in het tweede kwartaal van dit jaar in bij de so- ciale dienst. In de periode april-mei-juni 2014 nam het aantal bijstandsgerechtig- den per saldo toe met 107. De instroom bedroeg in die periode 376 personen, ter- wijl slechts 269 van hen zich uitschreven uit het bestand. “Zeker als je de gevolgen van de sluiting van Philip Morris in ogen- schouw neemt”, aldus gemeentewoord- voerder Erwin Stander. Het effect van de sluiting zal pas in de volgende monitor duidelijk zijn, aangezien de fabriek pas op 1 september de productie eindigde. Betaalde baan Wat de gevolgen van de toename voor de gemeentelijke begroting zijn, is volgens Stander nog niet bekend. “We kunnen als gemeente weliswaar ex- tra gelden krijgen via het Rijk, maar die worden echter pas achteraf toegekend en dekken ook niet altijd het volledige bedrag dat we tekort zullen komen.” De gemeente zet daarom zoveel mogelijk in op de begeleiding naar een betaalde baan. “Cliënten van de Intergemeentelij- ke Sociale Dienst krijgen een heel traject aangeboden om de kansen op de arbeids- markt te vergroten. Denk aan trainingen voor het schrijven van een cv, sollicita- tietrainingen en omscholing. Daarnaast is sinds deze maand het Werkcentrum in het stadskantoor geopend. Dat moet zor- gen voor een betere afstemming tussen de vraag en het aanbod”, legt Stander uit. Die inspanningen lijken hun vruchten af te werpen. Van de 269 uitstromers in het tweede kwartaal van dit jaar vond 31 pro- cent een betaalde baan. In de twee voor- gaande kwartalen lag dat aantal steeds op 28 procent. Bijstandsbestand blijft groeien Effect sluiting Philip Morris nog niet meegerekend BERGEN OP ZOOM – Voor het vierde kwartaal achter elkaar neemt het aantal inwoners van de gemeente Bergen op Zoom dat moet leven van een uitkering toe. Dat blijkt uit de jongste Monitor Sociale Voorzieningen. Op peildatum 30 juni 2014 telde de gemeente maar liefst 1768 personen die een beroep moesten doen op een sociale voorziening. Daar zit het effect van de sluiting van Philip Morris nog niet eens bij, omdat de fabriek pas op 1 september de productie stopzette. HALSTEREN – De brandweer van Halste- ren nodigt 65+’ers uit voor een lunch in de brandweerkazerne aan de Nijverheids- weg. Het zogenaamde Broodje Brandweer is een initiatief van de Brabantse brand- weerkorpsen om 65+’ers die nog zelfstan- dig wonen tips mee te geven om een wo- ningbrand te voorkomen. Tijdens de lunch vertellen de brandweervrijwilligers over hun werkzaamheden en wordt ingegaan op brandpreventie. Door de vergrijzing blij- ven mensen steeds langer thuis wonen en neemt de kans op gewonden bij een brand toe. De lunch wordt op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur geserveerd. Aanmelden: www.broodjebrandweer.nl. Brandweer serveert broodje aan 65+’ers HALSTEREN/LEPELSTRAAT – De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Halsteren en Lepelstraat heeft ruim vierduizend euro opgebracht. Dat heeft de Halsterse KWF- afdeling bekendgemaakt. In totaal zat er voor 4036,16 euro aan munt- en briefgeld in de collectebussen van de vrijwilligers. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan KWF Kankerbestrijding haar missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De KWF- afdeling Halsteren dankt iederen voor zijn of haar bijdrage. Wie de collectant gemist is, kan alsnog een gift overmaken op giro 26000. Ruim vierduizend euro voor KWF BERGEN OP ZOOM – In de Oude Bin- nenhaven en De Ham in Bergen op Zoom zijn blauwalgen aangetroffen. Dat meldt waterschap Brabantse Delta. Contact met het water wordt sterk afgeraden, omdat blauwalgen giftige stoffen afscheiden die gevaarlijk zijn voor mens en dier. De blauwalgen varen wel bij de warme zomer van de afgelopen maanden. Een overschot aan voedingsstoffen in het water, zoals hondenpoep, blad en lokvoer van vissers, zorgt ervoor dat zij zich sneller vermenig- vuldigen. Eerder deze zomer werden ook al te veel algen aangetroffen aan de Vij- verberg en Groote Melanen. Blauwalgen verdwijnen weer als het koeler wordt. Blauwalg in De Ham en Oude Binnenhaven BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen roept het gemeentebestuur extra werk te maken van de aanpak van zogenaamde windhap- pers. Dat zijn mensen zonder inkomen, maar met een groot uitgavepatroon. De Belastingdienst becijferde onlangs dat er in Bergen op Zoom 45 windhappers zouden wonen. “Het zal ons niet verbazen als het werkelijke aantal windhappers in de ge- meente vele malen hoger ligt”, vermoedt duo-raadslid Camiel van der Meeren. De aansluiting van de gemeente bij een task- force gericht op windhappers juicht hij toe, maar desondanks blijft Bergen op Zoom volgens hem nog te vaak bovenaan dit soort lijstjes staan. Lijst Linssen wil aanpak windhappers BERGEN OP ZOOM - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwikke- lingslanden en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.0000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpost- zegelactie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een opbrengst van 1,9 miljoen euro. Stich- ting Kinderpostzegels zet zich in voor be- scherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelings- landen. De VoorleesExpress in Bergen op Zoom is dit jaar een van de goede doelen. Kinderpostzegelactie voor VoorleesExpress BERGEN OP ZOOM - Zo’n 85.000 vrijwilli- gers gaan van 14 tot en met 20 september van deur tot deur tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Bergen op Zoom gaan enthousiaste collectanten op pad. Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om de wachtlijst voor donornieren te verkorten. De wachttijd voor een donornier is 4 jaar. Voor 1 op de 6 dialysepatiënten komt een donornier te laat. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, bena- drukt Peter Beenakkers, van de Nierstich- ting. De stichting financiert, ondersteunt nierpatiënten en zet in op het voorkomen van meer nierziekten. Collecteweek voor de Nierstichting BERGEN OP ZOOM - De provincie Noord- Brabant trekt 300.000 euro uit voor de bescherming van de bijen. Het plan houdt onder meer in dat burgerinitiatieven en het bijvriendelijk inrichten van bedrijventerrei- nen en scholen wordt gestimuleerd. Ook neemt de provincie deel in de Bee Deals. Dat heeft als doel om boeren en super- markten op een bijvriendelijke manier te laten werken. Daarnaast komt er een pro- vinciale bijenwerkgroep die een actieplan bedenkt voor de lange termijn. Daar wordt nog apart geld voor opzij gezet. Op dit mo- ment is er sprake van veel bijensterfte. De dieren zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en plantensoorten. Extra geld voor bescherming bijen www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws VANDAAG IN DE BODE ik wil! Ja HUWELIJK jouw droom Bruidsmode 2015: Simpel, maar zeker niet saai Checklist voor de perfecte dag Pandora Regioshop Braderie Halsteren 20 en 21 september Pandora SALE en andere acties NIEUW JUWELIER - GOUDSMID - HALSTEREN WWW.JUWELIEROOMS.NL

description

 

Transcript of Dboz 20140917

Page 1: Dboz 20140917

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE17 SEPTEMBER 2014WEEK 38

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

BERGEN OP ZOOM - Sinds 27 augustus zijn er tien katten overleden in de omge-ving van de Jan Derckstraat , vermoede-lijk door het gebruik van een langzaam werkend gif. De overleden dieren zijn door een dierenarts onderzocht. Hieruit bleek dat de dieren waarschijnlijk zijn vergiftigd. Het gaat om een soort gif waarbij de kat-ten eerst erg ziek worden en vervolgens komen te overlijden.De politie geeft aan dat de situatie al langere periode speelt en roept daarom ook iedereen op die meer weet over de toedracht of ook een kat heeft die slachtoffer is, zich te melden via 0900-8844. Mensen die dit liever anoniem doen kunnen zich melden via 0800-0700.

Tien katten overleden door gif

BERGEN OP ZOOM - Tijdens het weekend van de Open Monumentendag wordt er in Bergen op Zoom Kunsten in de monumenten geor-ganiseerd. Alle monumenten in de gemeente zijn dan vrij te bezichtigen en er wordt veel bijzonders georganiseerd. Lees meer over het evenement verderop in deze Bode. FOTO THIJMEN ALLEMAN

STERCK WIL OM TAFEL MET BI-ZONE

EN DE GEMEENTE

GEBOUW-T EERSTEBIOBASED POPPODIUM

VAN NEDERLAND

INFORMATIEBORD WIJST SCHUILPLAATSZOEKERS

DE WEG

DOOR RIA VAN MEIR

Volgens wethouder Arjan van der Wee-gen heeft de gemeente Bergen op Zoom nog steeds te leiden onder de economi-sche recessie. Waar het begin van 2013 nog een stabilisatie liet zien in het aantal mensen in de bijstand, neemt het uit-keringenbestand sinds de tweede helft van vorig jaar weer verder toe. In twaalf maanden kwamen er per saldo bijna 250 extra mensen met een uitkering bij. Een groot deel daarvan schreef zich in het tweede kwartaal van dit jaar in bij de so-ciale dienst. In de periode april-mei-juni 2014 nam het aantal bijstandsgerechtig-den per saldo toe met 107. De instroom bedroeg in die periode 376 personen, ter-

wijl slechts 269 van hen zich uitschreven uit het bestand. “Zeker als je de gevolgen van de sluiting van Philip Morris in ogen-schouw neemt”, aldus gemeentewoord-voerder Erwin Stander. Het effect van de sluiting zal pas in de volgende monitor duidelijk zijn, aangezien de fabriek pas op 1 september de productie eindigde.

Betaalde baanWat de gevolgen van de toename voor de gemeentelijke begroting zijn, is volgens Stander nog niet bekend.“We kunnen als gemeente weliswaar ex-tra gelden krijgen via het Rijk, maar die worden echter pas achteraf toegekend en dekken ook niet altijd het volledige bedrag dat we tekort zullen komen.” De

gemeente zet daarom zoveel mogelijk in op de begeleiding naar een betaalde baan. “Cliënten van de Intergemeentelij-ke Sociale Dienst krijgen een heel traject aangeboden om de kansen op de arbeids-markt te vergroten. Denk aan trainingen voor het schrijven van een cv, sollicita-tietrainingen en omscholing. Daarnaast is sinds deze maand het Werkcentrum in het stadskantoor geopend. Dat moet zor-gen voor een betere afstemming tussen de vraag en het aanbod”, legt Stander uit. Die inspanningen lijken hun vruchten af te werpen. Van de 269 uitstromers in het tweede kwartaal van dit jaar vond 31 pro-cent een betaalde baan. In de twee voor-gaande kwartalen lag dat aantal steeds op 28 procent.

Bijstandsbestand blijft groeienEffect s lui t ing Phi l ip Morr is nog niet meegerekend

BERGEN OP ZOOM – Voor het vierde kwartaal achter elkaar neemt het aantal inwoners van de gemeente Bergen op Zoom dat moet leven van een uitkering toe. Dat blijkt uit de jongste Monitor Sociale Voorzieningen. Op peildatum 30 juni 2014 telde de gemeente maar liefst 1768 personen die een beroep moesten doen op een sociale voorziening. Daar zit het effect van de sluiting van Philip Morris nog niet eens bij, omdat de fabriek pas op 1 september de productie stopzette.

HALSTEREN – De brandweer van Halste-ren nodigt 65+’ers uit voor een lunch in de brandweerkazerne aan de Nijverheids-weg. Het zogenaamde Broodje Brandweer is een initiatief van de Brabantse brand-weerkorpsen om 65+’ers die nog zelfstan-dig wonen tips mee te geven om een wo-ningbrand te voorkomen. Tijdens de lunch vertellen de brandweervrijwilligers over hun werkzaamheden en wordt ingegaan op brandpreventie. Door de vergrijzing blij-ven mensen steeds langer thuis wonen en neemt de kans op gewonden bij een brand toe. De lunch wordt op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur geserveerd. Aanmelden: www.broodjebrandweer.nl.

Brandweer serveert broodje aan 65+’ers

HALSTEREN/LEPELSTRAAT – De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Halsteren en Lepelstraat heeft ruim vierduizend euro opgebracht. Dat heeft de Halsterse KWF-afdeling bekendgemaakt. In totaal zat er voor 4036,16 euro aan munt- en briefgeld in de collectebussen van de vrijwilligers. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan KWF Kankerbestrijding haar missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De KWF-afdeling Halsteren dankt iederen voor zijn of haar bijdrage. Wie de collectant gemist is, kan alsnog een gift overmaken op giro 26000.

Ruim vierduizend euro voor KWF

BERGEN OP ZOOM – In de Oude Bin-nenhaven en De Ham in Bergen op Zoom zijn blauwalgen aangetroffen. Dat meldt waterschap Brabantse Delta. Contact met het water wordt sterk afgeraden, omdat blauwalgen giftige stoffen afscheiden die gevaarlijk zijn voor mens en dier. De blauwalgen varen wel bij de warme zomer van de afgelopen maanden. Een overschot aan voedingsstoffen in het water, zoals hondenpoep, blad en lokvoer van vissers, zorgt ervoor dat zij zich sneller vermenig-vuldigen. Eerder deze zomer werden ook al te veel algen aangetroffen aan de Vij-verberg en Groote Melanen. Blauwalgen verdwijnen weer als het koeler wordt.

Blauwalg in De Ham en Oude Binnenhaven

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen roept het gemeentebestuur extra werk te maken van de aanpak van zogenaamde windhap-pers. Dat zijn mensen zonder inkomen, maar met een groot uitgavepatroon. De Belastingdienst becijferde onlangs dat er in Bergen op Zoom 45 windhappers zouden wonen. “Het zal ons niet verbazen als het werkelijke aantal windhappers in de ge-meente vele malen hoger ligt”, vermoedt duo-raadslid Camiel van der Meeren. De aansluiting van de gemeente bij een task-force gericht op windhappers juicht hij toe, maar desondanks blijft Bergen op Zoom volgens hem nog te vaak bovenaan dit soort lijstjes staan.

Lijst Linssen wil aanpak windhappers

BERGEN OP ZOOM - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwikke-lingslanden en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.0000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpost-zegelactie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een opbrengst van 1,9 miljoen euro. Stich-ting Kinderpostzegels zet zich in voor be-scherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelings-landen. De VoorleesExpress in Bergen op Zoom is dit jaar een van de goede doelen.

Kinderpostzegelactievoor VoorleesExpress

BERGEN OP ZOOM - Zo’n 85.000 vrijwilli-gers gaan van 14 tot en met 20 september van deur tot deur tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Bergen op Zoom gaan enthousiaste collectanten op pad. Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om de wachtlijst voor donornieren te verkorten. De wachttijd voor een donornier is 4 jaar. Voor 1 op de 6 dialysepatiënten komt een donornier te laat. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, bena-drukt Peter Beenakkers, van de Nierstich-ting. De stichting fi nanciert, ondersteunt nierpatiënten en zet in op het voorkomen van meer nierziekten.

Collecteweek voor de Nierstichting

BERGEN OP ZOOM - De provincie Noord-Brabant trekt 300.000 euro uit voor de bescherming van de bijen. Het plan houdt onder meer in dat burgerinitiatieven en het bijvriendelijk inrichten van bedrijventerrei-nen en scholen wordt gestimuleerd. Ook neemt de provincie deel in de Bee Deals. Dat heeft als doel om boeren en super-markten op een bijvriendelijke manier te laten werken. Daarnaast komt er een pro-vinciale bijenwerkgroep die een actieplan bedenkt voor de lange termijn. Daar wordt nog apart geld voor opzij gezet. Op dit mo-ment is er sprake van veel bijensterfte. De dieren zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en plantensoorten.

Extra geld voor bescherming bijen

www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

van al uw nieuws

VANDAAGIN DE BODE

ik wil!Jahuwelijk

jouw droom

Bruidsmode 2015: Simpel,

maar zeker niet saai

Checklist voor de perfecte dag

Pandora Regioshop

Braderie Halsteren20 en 21 september

Pandora SALEen andere acties

NiEuw

Juwelier - Goudsmid - Halsterenwww.Juwelierooms.nl

Page 2: Dboz 20140917

En inclusiefEn inclusief

Opnemen PakketEn inclusief

Opnemen Pakket

Inclusief 2 HD

tv-ontvangers

Nu inclusief

monteur

Inclusief 2 HD

tv-ontvangers

Nu inclusief

monteur

kpn.com

* Deze aanbieding geldt voor Alles-in-1 Thuis Standaard. Na 6 maanden betaal je€ 59,-/mnd. Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

Nu in Bergen op Zoom

Page 3: Dboz 20140917

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MERIJN SITSEN

Tijdens de algemene ledenvergadering van Sterck was het woord aan de leden van de ondernemersvergadering. Zij gingen vol-ledig achter hun bestuur staan en gaven hun bestuurders een duidelijke opdracht mee namelijk, het bestuur moet gaan pra-ten met de gemeente en stichting BI-Zone om de mogelijkheden van integratie te verkennen. Dit was ook het belangrijkste oordeel van de gemeente tijdens een com-missievergadering van de gemeenteraad. Woordvoerder Erwin Stander benadrukt wel dat de bal bij de ondernemers ligt. “Wij zullen niet het initiatief nemen om een afspraak te plannen”, aldus Stander. Sterck voorzitter

ResultatenMireille Hoetelmans wil dat er in novem-ber, tijdens de volgende ledenvergadering, resultaten kunnen worden gepresenteerd

aan de leden. “Was ons betreft moeten we het plannen van een afspraak niet voor ons uitschuiven maar snel met elkaar om tafel gaan”, zegt ze. Daarnaast geeft ze aan wat het doel van de gesprekken volgens de le-den moet zijn. “Ze willen dat BI-Zone een onderdeel wordt van de vereniging zodat alle leden kunnen beslissen over het geld.

Nu is BI-zone en stichting en kan alleen het bestuur beslissen over hetgeen wat er met het geld gebeurt”, legt Hoetelmans uit. Volgens haar is een dergelijke situatie best haalbaar en daar zet ze, samen met het bestuur en de leden van Sterck, dan ook op in.

StatutenEen punt dat absoluut gladgestreken moet worden, zijn de statuten van BI-Zone. Sterck geeft aan dat deze in 2011 zijn ge-wijzigd zonder overleg te plegen met de gemeente en Sterck.BI-Zone wijst via een open brief op de

website juist de richting op van Sterck. “De stichting BI-Zone meent derhalve dat zij part noch deel heeft aan het ontstaan van de onvrede bij Sterck. Haar wil om de volledige controle te krijgen over de gelden verdraagt zich in ieder geval niet met de tekst en strekking van de wet”, aldus BI-

Zone op hun website. In dezelfde verkla-ring wordt ook verklaard door BI-Zone dat het aangeven dat de stichting zijn statuten heeft gewijzigd zonder overleg met Sterck of de gemeente een manier is om de be-stuursleden van BI-Zone in een kwaad daglicht te zetten.

Bestuur Sterck wil om tafel met BI-Zone en de gemeente‘ In november moeten de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Sterck, de gemeente en BI-Zone’

De ondernemers uit de Berge binnenstad zijn nu aan zet voor wat betreft BI-Zone en Sterck. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM – De leden van Sterck hebben het bestuur van de on-dernemersvereniging opgedragen om met BI-Zone en de gemeente in ge-sprek te gaan. Tijdens de algemene ledenvergadering van Sterck werd besloten om achter het bestuur te gaan staan. Mireille Hoetelmans en de andere bestuurders van Sterck kregen de opdracht mee om door te gaan met BI-Zone maar ze zien wel graag dat al het geld van BI-zone beschik-baar wordt voor de vereniging. Of een andere vorm van ondernemersfonds zolang de waarborg van mandaat aan de leden in ere hersteld wordt. Ook de gemeente hoopt dat ze de periode af kunnen sluiten door met z’n allen om tafel te gaan. “Het is aan de ondernemers om de eerste stap te zetten”, aldus woordvoerder Erwin Stander.

‘De insteek voornieuwe gesprekken

is positief’

DOOR RIA VAN MEIR

Het initiatief voor het informatiebord komt

van Harry en Antoinette Groenveld. Het echtpaar, woonachtig aan de Boomdijk, zag de stroom nieuwsgierige recreanten

op gang komen, nadat de verplaatsing van de bunkers landelijke aandacht kreeg. Een informatievoorziening ontbrak echter,

dus gaven Harry en Antoinette ter plaatse graag zelf wat toelichting en vertelden zij voorbijgangers ook over de twee schuil-plaatsen op hun grondgebied. De familie stelde zelfs een stukje grond beschikbaar waar fietsers en wandelaars even kunnen uitrusten op een picknicktafel, onder de schaduw van een walnotenboom.

UitlegDe nieuwsgierigheid van zowel het echt-paar als de passanten ging echter verder dan de kennis van Harry Antoinette reikte. Daarom is in samenwerking met de Men-no van Coehoornstichting en de gemeente Bergen op Zoom het rustpunt aangevuld met een informatiebord. Dat geeft uitleg over de historische achtergrond van de vier schuilplaatsen die deel uit maken van de Stelling West Noord-Brabant.

Wethouder Ton Linssen loofde bij de ont-hulling van het informatiebord het initiatief van de familie Groenveld. “Dit bord helpt om de kijk en de beleving op de Eerste We-reldoorlog levendig te houden. De nieuws-gierigheid van mensen neemt toe, zeker nu het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak”, merkt hij.

VerhuizingHet informatiebord gaat ook in op de bij-

zondere verhuizing van twee van de vier schuilplaatsen. Voor zover bekend is het nog nooit eerder voorgekomen dat er bun-kers uit de Eerste Wereldoorlog van hun plek zijn gelicht en verplaatst. De verhui-zing kwam na een verzoek van agrariërs die hinder ondervonden door de aanwe-zigheid van de bunkers. “De schuilplaats zijn nu direct aan de weg geplaatst. Dat maakt ze aaibaar voor het publiek. Het is zelfs mogelijk op drie van de vier bunkers van binnen te bekijken. Dat maakt de ver-huizing en dit informatiebord tot een aan-winst voor onze gemeente”, stelt Linssen.

Informatiebord wijst ‘schuilplaatszoekers’ de wegBord aan Boomdijk geef t u i t leg over v indplaats en histor ie bunkers Eerste Wereldoorlog

Harry Groenveld onthult samen met wethouder Ton Linssen het informatiebord, terwijl zijn vrouw Antoinette toekijkt. FOTO RIA VAN MEIR

HALSTEREN – Landelijke media-aandacht van onder andere NOS en SBS6 kregen de twee bunkers aan de Boom-dijk bij Halsteren uit de Eerste Wereldoorlog, toen zij in februari van hun plaatst werden getild en dichter naar de weg werden verplaatst. Die aandacht heeft zijn uitwerking niet gemist, want wekelijks fietsen of wandelen recreanten langs de Boomdijk om de schuilplaatsen met eigen ogen te aanschouwen. Een informatiebord aan het begin van de dijk vertelt sinds vrijdag het verhaal van de in totaal vier bunkers die deel uit maakten van de Stelling West Noord-Brabant.

De Stelling West Noord-Brabant moest ten tijde van de het neutrale Nederland verdedigen tegen een mogelijke Frans/Duitse inval via Zeeland. De eerste onderdelen van de stelling dateren uit 1915, verdere uitwerking volgde pas in 1917. For-meel liep de verdedigingslinie van-af de monding van de Dintel langs de Brabantse Wal tot aan Ossend-recht en bestond uit vier delen. De vier schuilplaatsen bij Halsteren, maakten onderdeel uit van het deel tussen Bergen op Zoom en Bene-densas (De Heen). alle Halsterse schuilplaatsen zijn nog in tact en vormen samen één geheel.

Stelling West Noord-Brabant

‘Informatiebordaanwinst

voor gemeente’

Page 4: Dboz 20140917

TMC Koudekerke

Dorpsplein 35

(0118) 55 55 33

TMC Kruiningen

Zandweg 1b

(0113) 38 26 26

TMC Bergen op Zoom

Van Konijnenburgweg 13

(0164) 27 44 77

TMC Goes

Marconistraat 13

(0113) 22 41 02

Jasno shuttersbij uw interieurspecialist

TMC, de leukste interieurspecialist die verwachtingen overtreft.

www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl

Wij adviserenu graag voorshutters op

maat

Reuzepraktisch en duurzaam. Zorgt voor een karakteristieke sfeer en schitterende lichteffecten. De bijzondere vormen van uw ramen blijven zichtbaar en zelfs met schuine, ronde of getoogde vormen weten wij alsBinnenhuisadviseur raad. Kom eens langs.

Bekijk de mogelijkheden ensfeerafbeeldingen op onze site

doorgeefweken

geef uw bril door en ontvang tot € 250,- retour op uw oude bril!*

BrIL

* Actie is geldig van 18 september t/m 4 oktober 2014. Niet in combinatie met andere acties/aanbiedingen. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

Fortuinstraat 8 Bergen op Zoom T. 0164 234272 www.oogwereld.nl

Page 5: Dboz 20140917

actualiteit

PaGiNa 5© www.sudokusite.eu

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Richard Loomans, Marjet Lubbers, Merijn SitsenAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 38De oplossing van deze puzzel is in week 39 te vinden op www.internetbode.nl

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft dankzij zijn optreden deze zomer - of gebrek aan - niet de reputatie van een man die slagvaardig optreedt tegen radicaliserende jongeren, maar blijkbaar horen journalisten hem toch graag uit over het onderwerp. Sinds de uit hand gelopen pro-IS-demonstraties in de Schilderswijk heeft hij overal en nergens zijn licht er over mogen laten schijnen. Dit weekeinde mocht de eerste burger van Den Haag zijn zegje doen in het Financieele Dagblad. En eerlijk is eerlijk, in tegenstelling tot eerdere interviews waarin hij zich liet kennen als een huilerige, an-deren de schuld gevende bestuurder, zei hij dit keer iets zinnigs. Volgens hem moet je extremisme bestrijden met onderwijs en werk en een ‘alerter’ bedrijfsleven. ‘Het doel is kinderen vanaf acht jaar in een gedisciplineerde omgeving te krijgen en houden’, verkondigde Van Aartsen. Jongeren die kansen zien én krijgen, radicaliseren niet en proberen iets van hun leven te maken. In Den Haag wordt op dit gebied volgens de bur-gemeester al samengewerkt met het bedrijfsleven, ‘maar er moet een kop bovenop’. Bewijs voor zijn stelling werd zaterdag geleverd in de berichtgeving over het Ant-werpse parket dat tienduizenden euro’s terug heeft gevorderd van 35 Jihad-strijders. Het ging om ten onrechte verstrekte werkloosheidsuitkeringen. Volgens De Morgen genoot, voor zover nu bekend, minstens de helft van de naar Syrië vertrokken strijders een uitkering omdat ze in België geen werk hadden. In Nederland zal dat niet anders zijn. Als minister Ivo Opstelten het niet vergeet (zie daarvoor de reeks nieuwsberichten over hem vorige week), komt er ook in Nederland een wet waarmee geld van Jihad-strijders kan worden teruggevorderd. Laten we het hopen, want het is ietwat onbevre-digend dat Jihad-strijders tegen alles wat maar naar het westen riekt kunnen vechten, mede dankzij een uitkering die het door hen verafschuwde westen maandelijks op hun rekening stort. Belangrijker is echter dat je voorkomt dat ze zo gedesillusioneerd raken dat ze het vliegtuig naar het oosten pakken. Dat kun je alleen doen door in te zetten op onderwijs, banen te creëren en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Wat dat betreft geven Van Aartsen en Den Haag nu het goede voorbeeld. Eerlijk is eerlijk.

Eerlijk is eerlijk

ColumnEugène de Kok DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Iemand die alles afweet van de Tweede Wereldoorlog en ook over de Slag om de Schelde veel weet is Robert Catsburg uit Wel-berg. Robert is historicus en verzamelaar met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. “De Slag om de Schelde begon eigenlijk in de omgeving van Antwerpen. De Canadese pantserdivisie viel rond 4 september Antwerpen binnen en kreeg niet lang daarna de haven in handen. Daarmee leek de strijd beslist en kregen de geallieerden de toegang tot een belangrijke doorvoerhaven voor troepen en materieel. Er werd echter niet doorgepakt, waardoor de in Zeeland ingesloten Duitsers terug konden slaan. Vanuit het oosten kwamen de Duitsers echter met versterking, waaronder de gevechtsgroep Chill, onder commando van Generalleutnant Kurt Chill. Zij arriveerden rond 8 oktober in Bergen op Zoom.”

Zwarte VrijdagVoor Woensdrecht betekende de komst van de Duitsers ten noor-den van de gemeente dat zij zich op konden maken voor een ei-gen slag, de Slag om Woensdrecht. Want op 5 oktober stak het Essex Scottish Regiment van de 2e Canadese infanteriedivisie de grens bij Putte over. “De Canadezen hadden de opdracht de landverbinding tussen Zuid-Beveland en Brabant te bezetten, om zo het Duitse 15e leger in te sluiten in Zeeland. De opmars van de Canadezen verliep redelijk voorspoedig. Ossendrecht werd op 6 oktober bevrijd door the Royal Regiment en fungeerde als basis voor de verdere opmars van de 5e infanteriebrigade. Op 7 oktober stokte de opmars in Hoogerheide, mede omdat de tegenstand van de Duitsers toenam. De Duitsers vochten hard in de wetenschap dat Chill er aankwam en zij zo de gelederen konden versterken. Vanaf Zeeland kreeg Woensdrecht ook te maken met gevechten tussen de Canadezen en Duitsers. Vrijdag de dertiende werd zelfs de meest zwarte dag voor het Canadese leger in WOII: bij de gevechten om de spoordijk verloren 58 Canadezen het leven en raakten 125 soldaten gewond. Deze dag werd dan ook Zwarte Vrijdag genoemd.”

Woensdrecht“Op 16 oktober besloten de Canadezen een andere strategie toe te passen, waarbij het dorp Woensdrecht de basis vormde. Achter een gordijn van ammunitie slopen de soldaten richting de gestelde doelen in het dorp. De Duitsers gaven zich echter niet zomaar gewonnen en vochten terug, waarop een compagniecom-mandant van de Canadezen uiteindelijk om vuur op eigen stel-lingen vroeg. Dit verzoek tot ‘friendly fire’ werd ingewilligd en met succes: omdat de Canadese stellingen door eigen vuur werden aangevallen, werden de Duitsers weggevaagd. De overgebleven Duitsers bleven echter elders tegenstand bieden. Op 23 oktober werd gepoogd Korteven in handen te krijgen. Van twee kanten vielen de Canadezen aan. In de avonduren was het treinstation van Woensdrecht van de Canadezen. Het plan was de volgende dag opnieuw ten strijde te trekken, maar de Duitsers bleken ’s nachts hun stellingen te hebben verlaten. De Slag om Woens-drecht was gestreden, de dorpen Hoogerheide en Woensdrecht bleven in puinhopen achter. Verderop werd echter nog hevig gevochten. “De Canadezen wa-ren vanuit Wouwse Plantage ook onderweg richting het noorden. Er werd zwaar gevochten en van Huijbergen tot Heimolen lagen de zandwegen vaak bezaaid met beschadigde tanks. Bergen op Zoom kon op 27 oktober worden ingenomen. Om de Duitsers in

te sluiten werd geprobeerd de hoofdweg tussen Steenbergen en Bergen op Zoom te blokkeren. De Duitsers hadden zich echter al teruggetrokken bij Steenbergen en Welberg, waar een nieuwe strijd zich zou gaan voltrekken.”

De Slag om WoensdrechtBERGEN OP ZOOM – De Brabantse Wal, West-Brabant, het is een mooie streek om te wonen. Maar het is ook een strategisch gelegen regio. Vlakbij de Westerschelde en de haven van Antwerpen is het niet meer dan logisch dat in tijden van oorlog zwaar gevochten zal worden om deze regio. Dat gebeurde dan ook in 1944, in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Slag om de Schelde.

70 jaar Bevri jding

Bij de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 was de Grote Markt één grote parkeerplaats voor Canadese tanks en an-dere militaire voertuigen. Op de achtergrond de St. Gertrudiskerk.

BEELD VIA BEELDBANK MARKIEZENHOF

Battle for the Scheld RCAMC history: De opmars van de Canadezen is door de RCAMC in kaart gebracht BEELD VIA ROBERT CATSBURG

in Woensdrecht staat een Sherman-tank ter nage-dachtenis aan de strijd die geleverd werd tijdens de Slag om Woensdrecht. Deze tank werd echter niet gevonden in Woensdrecht, wel in de buurt van Huij-bergen. Volgens Frits Duinkerke heeft de tank lang on-beheerd op de Woensdrechtse Heide gestaan. “toen ik een klein jongetje was en we regelmatig op de camping op de Heimolen zaten, ging ik veel spelen op de Heide. er lagen daar veel restanten van de oorlog, waaronder de tank. in de loop der jaren verdween de tank steeds verder in het zand, totdat hij werd uitge-graven.” in mei 1978 werd de Sherman-tank van de 4e canadese divisie “Fort Garry Horse officieel onthuld op de huidige locatie aan de Onderstal in Woensdrecht.

Sherman de tank

Page 6: Dboz 20140917

PAGINA 6

BERGEN OP ZOOM - Bij Quist Schoenen in Halsteren is het najaar. De nieuwste modellen van o.a. Gabor, Durea, Wolky en Footnotes staan in de winkel.

Dit najaar geklede enkellaarsjes, pumps en sportieve sneakers in trendy metallics. Ook leuke laarsjes met animalprints of studs. Stoere kleding is één van de trends deze winter. Een bikerlaarsje mag daarom niet ontbreken in de garderobe. Naast zwart en bruin zijn de modekleuren grijs, blauw en warme roodtinten. We hebben een grote collectie van Gabor. Veel modellen zijn er vanaf maat 35!

Voeten houden van Wolky, comfort is het uitgangspunt. Nieuw deze winter is o.a. de Wolky by Leontien. Leontien Zijlaard- van Moorsel is ex-wielrenster, meervoudig Olym-pisch en wereldkampioen en tegenwoordig ook schoenontwerpster, want samen met Wolky ontwikkelde zij de Flow 4351 Zela. Net als Leontien zijn deze boots sportief, toe-gankelijk en vrouwelijk. De iets oplopende neus maakt de afwikkeling van de voet mak-kelijker, het voetbed is uitneembaar en de leren voering chroomvrij. Van ieder paar gaat er een percentage van het aankoopbedrag naar de Leontien Foundation.

Wij hebben een Durea shop- in- shop. Schoenen gemaakt door ervaren vakmensen met liefde en passie voor het schoenenvak. Durea schoenen zijn verkrijgbaar in verschillende wijdtematen en hebben een perfecte hielaansluiting. Dit najaar heeft Durea er een broer-tje bij: Gijs! Met dezelfde optimale pasvorm als Durea voor dames, nu ook Gijs voor heren. Gijs loopt als gegoten!

Quist Schoenen klaarvoor de najaarsmode

KORT BEDRIJVIG

DOOR MERIJN SITSEN

Surplus is in heel West- en Midden-Brabant actief en biedt zorg in de breed-ste zin van het woord. “Bij ons staat de vraag van de cliënt hoog in het vaandel”, aldus Esther de Schrijver, corporate com-municatiemedewerker van Surplus. De zorgorganisatie richt zich op de wensen en verwachtingen van de cliënt en probeert deze zo goed mogelijk in te vullen. Daar-naast wil Surplus graag iets extra’s doen voor de cliënten.

PlusEr wordt in Nederland behoorlijk gereor-ganiseerd in de zorg. Dit heeft volgens De

Schrijver tot gevolg dat zorgorganisaties zich veelal moeten beperken tot minimale zorgverlening. Er wordt veel meer aan-spraak gedaan op de dingen die een cliënt nog wel zelf kan. Hoewel dit niet noodza-kelijk een slechte ontwikkeling hoeft te zijn, worden vaak andere dingen overge-slagen. “We vergeten vaak dat het bij zorg niet alleen om verzorgen gaat maar ook om de leuke dingen in het leven”, aldus De Schrijver. Daarom heeft Surplus besloten om de Stichting de Plus van Surplus nieuw leven in te blazen.

Plezier“We hebben het alleen over initiatieven die grote en kleine kinderen, welzijnsklan-

ten én senioren volop plezier schenken”, aldus De Schrijver.De initiatieven stimuleren ontmoetingen. De communicatiemedewerker legt uit dat deze activiteiten niet binnen de reguliere zorg- en welzijnssubsidie kunnen vallen. Stichting de Plus van Surplus heeft al di-verse initiatieven met financiële middelen gesteund.Zo is er geld vrijgemaakt ten behoeve van de jeu de boulesbaan en belevingstuin bij Antonius Abt, een fitnesspark voor oude-ren in Hooge Zwaluwe en kon de reis naar Lourdes op een donatie rekenen. De Stich-ting is in het bezit van de ANBI-status. Hierdoor zijn giften vrijgesteld van schenk-belasting en erfbelasting.

Surplus zet stap vooruitDe ini t iat ieven st imuleren ontmoetingen

BERGEN OP ZOOM – Terwijl de overheid een stap terug doet op het gebied van zorg, doet Surplus zijn best om een stap vooruit te zetten. De zorgorganisatie wil graag iets extra’s doen voor de cliënten in de vorm van extra voorzieningen of een bijzonder project. Surplus stroopt daarom de mouwen op en stapt met goede moed vooruit met de Plus van Surplus.

DOOR RIA VAN MEIR

De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Bergen op Zicht, met ondersteuning van de Rotaryclub Bergen op Zoom. Doel van het evenement is om Bergse verenigingen, groepen en instellingen zonder winstoogmerk zich te laten presenteren aan het grote publiek. Hoe divers het aanbod is, blijkt wel uit de lijst met deelnemers. Sportverenigingen,

vrouwenorganisaties, politieke partijen, zorginstellingen, muziekverenigingen, na- tuurclubs, toneelgezelschappen, kerkge-meenschappen en wijkcommissies; ze zijn allemaal present tijdens Bergen op Zicht. Met meer inschrijvingen dan plaat-sen kan de eerste editie op voorhand al een succes genoemd worden.

DemonstratiesIn totaal worden er bijna tachtig kramen

opgesteld op het Sint Catharinaplein, in de Hofstraat en in en rond het Markiezen-hof. In de Hofstraat en in de Beeldentuin komt een podium te staan, waarop de verenigingen zich live kunnen presente-ren.Daarnaast zijn er enkele kleinere de-monstratieruimten. Het evenement vindt plaats van 12.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie over het evenement is te vin-den op www.bergenopzicht.nl.

Eerste editie Bergen op ZichtBijna tacht ig verenigingen presenteren z ich in en rond Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM – Van roeien tot de ruilkring en van muziek tot politiek. Bergen op Zoom heeft heel wat in zijn mars als het gaat om organisaties en verenigingen die zich bezig houden met het welzijn van de mede-mens. Zij presenteren zich op zaterdag 20 september tijdens de eerste editie van Bergen op Zicht.

BERGEN OP ZOOM - In het mu-ziekaanbod van het NKC (Nationaal KerkmuziekCentrum) is er in de Ger-trudiskerk een entreevrije ‘zaterdag-middagmuziek’ gepland.

Op zaterdagmiddag 20 september is er een uur muziek, waarbij deze keer bijzondere medewerking wordt verleend door het Bergen op Zooms Blazersensemble o.l.v. Rien de Jongh. Janno den Engelsman is deze middag de organist. Als vaste bespe-ler van het orgel kent hij het instrument als geen ander.Afwisselend is er orgelmuziek en muziek door het blazersensemble. Ook is zowel het blazersensemble samen met het orgel te beluisteren. Het Bergen op Zooms Bla-zersensemble bestaat uit 8 enthousiaste, gevorderde koperblazers en beheerst een breed scala aan genres, variërend van klassieke muziek tot populaire composi-ties en arrangementen. Het ensemble is in

1969 ontstaan, toen de Canadese Ambas-sadeur een bezoek bracht aan Bergen op Zoom bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar bevrijding. Het ensemble is geformeerd ter opluistering van de gele-genheid. Men speelt o.a. gearrangeerde muziek van Joh. Seb. Bach (1685-1750), Giovanni Gabriëli (+1555-1612) en Edward Elgar (1857-1934). Voor orgelsolo is de be-kende ‘Piece heroïque’ van César Franck (1822-1890) en de populaire ‘Fanfare’ van Jaak Nicolaas Lemmens (1823-1881) te beluisteren. Voor orgel en blazers o.a. ‘Jesu, nun sei gepreiset’ van J.S. Bach in een arrangement van Robert King, die van meer deze middag gespeelde muziek de arrangementen leverde. ‘Zaterdagmid-dagmuziek’ begint om 16.00 uur. De kerk-ingang is aan de kant van de Kerkstraat. Het musiceren kan men naar believen ook voor een deel meemaken. Zoals gezegd is de toegang vrij; na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

‘Zaterdagmiddagmuziek’

LEPELSTRAAT - Gelijkspel voor de Marjola Girls. Na de 1e wedstrijd met puntverlies, moesten de Marjola Girls dit keer tegen het gepromoveerde GSBW uit Goirle.

Marjola Girls startten voortvarend met goed veldspel. Helaas was de eindpass en de afronding onvoldoende om te komen tot de 0-1. Hierdoor kreeg GSBW meer vertrouwen en ging beter voetballen. Zij zetten een tandje bij en bleken aardig ef-fectief met de kansen om te gaan. Rechter-spits trok naar binnen en kon in de 1 op 1 situatie met de keepster koelbloedig afron-den. De Marjola Girls leken even wakker. Het spel kon een aantal keer aardig op-

gebouwd worden van achteruit en er kon gecombineerd worden. Over de linkerkant kwam een voorzet, waar Lieke van Dongen 1 op 1 met de keepster kwam. Zij punterde bal tussen de benen door het doel in: 1-1. GSBW had in de 2e helft goede kansen. Zij wisten 2x het metaal te raken. Mede door wederom het zeer goede spel van Angela Sulkers werd hun rechterspits gewisseld en kon zij ook de andere speelster onscha-delijk maken. Ze steekt in een uitstekende vorm. De Marjola Girls konden nu ook tot aanvallen komen en konden een paar keer goede aanval opzetten. Ilse Brooijmans kwam opgelopen en speelde Lieke van Dongen in. Zij hakte de bal naar de van het middenveld ingekomen Ilse Schuur-

biers. Ilse gaf voor en Marietje van der Maas kon binnentikken: 1-2. Dat dit niet weg gegeven mocht worden bleek ieder zo te vinden van de Marjola Girls, maar GSBW bleef gebrand en fel. Het leek of de Marjola Girls dachten dat ze er al waren. Duels werden slap ingegaan, de conditie bleek ver en er werd gewoon niet meer meegelopen met een tegenstander.Na een overtreding kreeg GSBW de laatste kans van de wedstrijd. De speelster schoot op prachtige wijze in de verre hoek de vrije trap binnen: 2-2. Hopelijk een wijze les voor de Marjola Girls, want het zijn wel 2 dure punten die ze laten liggen. Volgende week spelen de Marjola Girls thuis tegen Hilvaria om 11.00 uur.

Puntverlies Marjola Girls

BERGEN OP ZOOM - De laatste zwem-wedstrijd van het open waterseizoen vond plaats op zaterdag 13 september.

Zoals bij veel wedstrijden dit seizoen wa-ren De Krabben met een aantal zwemmers vertegenwoordigd. Omdat dit de laatste wedstrijd van het seizoen was, werden na afloop ook de prijzen uitgereikt van de Bra-bantse en Nationale klassementen. Voor de masters was de afwijkende leeftijdsinde-ling van de wedstrijd een aparte ervaring. Normaal wordt er een leeftijdsindeling gehandhaafd van 30+, 40+, enz., maar bij deze wedstrijd was de indeling 25+, 35+, enz.. Op de 1 km. schoolslag masters kwa-men Ilse Stecher en Hans Kwaks in de 45+ groep aan de start. Ilse zwom een gedegen race en finishte als 3e in haar categorie.

Hans wist in dezelfde leeftijdsgroep bij de heren met de overwinning aan de haal te gaan. De 2e afstand van de dag was de 1 km. vrije slag masters. Susanne Gunning en Hans Kwaks kwamen op dit onderdeel in de 45+ groep uit en Peter Reedijk ver-tegenwoordigde De Krabben in de 55+ categorie. Een week eerder had Susanne flink wat van haar besttijd afgezwommen en het was de vraag of ze dit niveau kon handhaven. De vraag kon met een volmon-dig ja beantwoord worden, Susan was 13 seconden sneller dan een week eerder. Hans wist deze keer niet verder te komen dan een 2e plaats. Peter zwom een goede race en wist in de middenmoot te eindi-gen.Zoals eerder gemeld werden er ook klassementsprijzen uitgereikt. Bij de mas-ters werden alle leeftijdsgroepen bij elkaar

gezet en na het loslaten van een formule was er een totaal mastersklassement van Brabant. Hans Kwaks was in dit klasse-ment 2e op de schoolslag en 3e op de vrije slag. Het Nationale klassement ging wel per leeftijdscategorie. In dit klassement wist Hans zowel de schoolslag als de vrije slag te winnen bij de 50+ers. Jacqueline Heijboer (ook 50+) deed dit seizoen voor het eerst ook een greep in de nationale prijzenpot; op de vrije slag was ze 3e en de schoolslag leverde zelfs een 1e plaats op.Nu het buitenseizoen erop zit wordt de focus verlegd naar de trainingen in zwem-bad De Schelp. Ook in zwembadwater zul-len de zwemmers van De Krabben bij veel wedstrijden aan de start verschijnen. Hier zullen de jeugdzwemmers meer vertegen-woordigd zijn dan in het open water.

Jacqueline Heijboer en Hans Kwaks zijn winnaar

BERGEN OP ZOOM - Er stond een spannende wedstrijd op het program-ma voor de spelers van korfbalvereni-ging Scheldevogels.

De thuiswedstrijd tegen Volharding 1 be-looft erg spannend te worden en het mooie weer hielp daar aan mee. Beide teams hadden een moeizame start. Ze hielden beiden de verdediging erg goed dicht en beide teams hadden moeite met tot sco-ren komen. De ruststand was dan ook een magere 2-3. Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd. Scheldevogels was soms nog erg zoekende, omdat ze erg moeite hadden met de heren van Volharding die

veel zakten. Zij zakten veel en vingen mee, waardoor Scheldevogels veel 1 schots-aanvallen had. Scorend had Scheldevogels ook veel moeite. Zij kregen genoeg kansen, maar wisten deze echter niet af te maken. Steeds als Volharding 1 punt voorkwam, wist Scheldevogels gelijk te komen. Uit-eindelijk wist Scheldevogels vlak voor het einde 8-8 gelijk te maken. Echter lieten ze 1 momentje de concentratie zakken en wist Volharding te scoren. Volgende week staat er ook een spannende wedstrijd op het programma. Dan spelen ze uit tegen middenmoter Luctor.Voor meer uitslagen en het programma kijk op www.scheldevogels.nl

Scheldevogels verliest inde laatste minuut

Page 7: Dboz 20140917

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Van de BreeVaartkeuken & sanitairspecialistCanadaweg 12a • Halsteren • 0164 - 63 03 29 • www.vdbwonen.nl

Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.

Aanmelding, informatie

en bemiddeling

T. 0168 - 33 18 26

www.surplusgroep.nlOnderdeel van

SurplusAanmelding,

informatie

en bemiddeling

T. 0168 - 33 18 26

www.surplusgroep.nl

Onderdeel van Surplus

Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.

Aanmelding, informatie

en bemiddeling

T. 0168 - 33 18 26

www.surplusgroep.nlOnderdeel van

Surplus

1.49v van 1.59

3.29v van 3.59

2.79v van 2.89

2.79v van 2.89

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

2.49

3.99

13.9929.99

399.00

Vanaf woensdag 17-09-2014

Vanaf maandag 15-09-2014

2.19

4.49

Vanaf maandag 15-09-2014

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 21-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Alaska koolvisfi let

Zalmfi let

Lekkerbekjes

Kibbeling

11,6" Multimode-Touch-Notebook MD 99430

Notebook en tablet in één

Dames en heren. Maten: S t/m XL.

Ultralicht fi etsjackMaten: 40 t/m 45.

Fietsschoenen

Deurstoppers

Diverse kleuren.

Bolchrysant

40 cm, 20 stelen of 50 cm, max. 15 stelen.

Rozen*

50 cm, 20 stelen.

Bloemen-boeket*

Uit onze diepvries!

KACHELSHOP RUCPHEN

Raadhuisstraat 30A - Tel. 0165-342750www.kachelshoprucphen.nl

ZONDAG 21 SEPTEMBER

OPENVAN 11.00 - 16.00 UUR

DIVERSE AANBIEDINGEN!

Page 8: Dboz 20140917

Schoon water en een veilige omgeving, het lijkt zo vanzelfsprekend. Water-schap Brabantse Delta werkt dagelijks hard om dit voor elkaar te krijgen. Dit doet zij niet alleen, maar samen met andere overheden, bedrijven, stichtin-gen, boeren en burgers. Weet u wat er gebeurt om ons land veilig en droog te houden? In deze editie van het water-schapsnieuws geven wij u een kijkje in de keuken van het waterschap. U leest over het waterschapswerk, maar ook wat u zelf kunt doen om mee te helpen om waterdoelen te bereiken. Voor en door u werkt het waterschap aan goed waterbeheer, gezonde natuur en water-veiligheid. Zo bouwen we samen aan schoon en veilig water en een gezonde natuur. Wilt u na het lezen van deze editie van het waterschapsnieuws nog meer over het waterschapwerk weten? Neem dan een kijkje op onze vernieuwde website via www.brabantsedelta.nl.

Van afvalwater naar bioplastic!

Tegenwoordig zijn we constant op zoek naar manieren om de wereld om ons heen veiliger en duurzamer te maken, zo ook de waterschappen. Voortdurend kijken we naar hergebruik van energie en grondstoffen. Waterschap Brabantse Delta is druk bezig om te onderzoeken welke ontwikkelingen haalbaar zijn. En wat blijkt? Afvalwater heeft waardevolle grondstoffen en zit vol energie!

BioplasticSamen met overheden, onderwijs en bedrijfsleven is het Brabantse Delta gelukt om een bioplastic te maken. De grondstoffen daarvoor komen uit het slib dat tijdens de waterzuivering achterblijft. Dijkgraaf Carla Moonen zegt: “het mooie van bioplastic is dat er geen aardolie aan te pas komt. En in tegenstelling tot eerdere bioplastics, is dit plastic goed biologisch afbreekbaar.

Plastic is een internationaal probleem, kijk maar naar de plasticsoep in rivieren en zeeën. De productie van bioplastic uit slib kan een uitkomst zijn.” Ter illustratie: traditioneel plastic breekt in 100 jaar af, het bioplastic van waterschap Brabantse Delta in een paar jaar én onder natuur-lijke omstandigheden.

De productie van bioplastic is dus al technisch haalbaar, nu nog het economi-sche gedeelte. Samen met Waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslan wil water-schap Brabantse Delta de plasticproductie verder ontwikkelen.

Groene energie Afvalwater, daar zit wat in! En niet alleen bioplastic. Zo zet waterschap Brabantse Delta sinds januari 2014 biogas om in groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, leveren we inmiddels aan 450 Bredase huishoudens.

Waterschap Brabantse DeltaPostbus 5520, 4801 DZ BredaT 076 564 10 00I www.brabantsedelta.nl

WaterschapsnieuwsUitgave september 2014

De eerste rode bioplastic muntjes in handen van waterschap

Brabantse Delta

Gezond water trekt flora en fauna aanEen bijzondere vogel is teruggekeerd naar het Markdal in Breda: de lepelaar. Normaal leeft de vogel langs de kuststreek. Zijn aanwezigheid in het Brabantse land is mede te danken aan het waterbeheer in het Markdal. Zo heeft waterschap Brabantse Delta daar een vispassage aangelegd, waar-door vissen stroomopwaarts naar paai-gebieden kunnen zwemmen. Die passage is niet alleen aantrekkelijk voor allerlei vissoorten, maar ook voor de lepelaar die geen ‘nee’ zegt tegen een smakelijk visbuffet. Wat het gebied voor de lepe-laar nog aantrekkelijker maakt, zijn de aangepaste, ondiepe oevers. Vooral waar veel oeverplanten groeien, wemelt het van de prooidieren. Zo ziet u: een goed water- en oeverbeheer is essentieel voor de terugkeer van bijzondere dieren en planten.

We maaien voor iedereenDe oevers staan er prachtig bij, maar dat betekent ook werk aan de winkel. Want juist als alles groeit en bloeit is het belang-rijk dat de waterafvoer optimaal blijft om wateroverlast te voorkomen. Ieder jaar maait Brabantse Delta zo’n 4800 km langs het water.

Onze manier van maaien is ook goed voor de natuur. We voorkomen dat waterlopen dichtslibben, wat in de zomers kan leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Boven-dien houden we rekening met planten en dieren in en rondom het water. We maaien niet overal op dezelfde manier en gebrui-ken dier- en plantvriendelijke machines die weinig brandstof gebruiken. Goed voor de natuur, onze leef omgeving en de porte-monnee.

Maar het kan nog beter! In de proef “de kleine kringloop’ gebruiken enkele boeren in de directe omgeving het maaisel om hun land te verbeteren. Dat is gunstig voor de gewassen en het gaat verdroging van de bodem tegen. Ook bespaart het waterschap hiermee transport- en afvalkosten.www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud

Wist u datjes- Het werkgebied van waterschap

Brabantse Delta 170.744 hectare beslaat?

- Het waterschap binnen 21 gemeenten werkt?

- In ons werkgebied het hoogste punt 30 meter boven NAP ligt?

- En het laagste punt 1.80 meter onder NAP ligt?

- Dat de rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda per dag ongeveer 300 mil-joen liter afvalwater zuivert?

Dit is afvalwater van 500.000 personen. Waterschap Brabantse Delta zuivert 24 uur per dag, 7 dagen per week het afval-water van inwoners en bedrijven in een groot deel van ons werkgebied.

Iedere zomer opnieuw duiken blauwalgen op in stadswater en zwemplassen. Deze bacteriën scheiden giftige stoffen af en veroorzaken troebel en stinkend water. Contact met dit water kan leiden tot jeuk en buikkrampen. Ook bij huisdieren.

Wat doet waterschap Brabantse Delta?Het waterschap controleert regelmatig of er blauwalgen zijn. Wanneer de alg gesignaleerd is, worden gemeenten en omwonenden op de hoogte gesteld en plaatst de gemeente borden bij het water. Voorkomen is natuurlijk beter dan gene-zen. Daarom zorgt waterschap Brabantse Delta ook voor een goede aan- en afvoer van water. Dat gebeurt onder andere door te baggeren, te maaien en een goed peilbeheer.

Hoe kan ik helpen?Blauwalgen ontwikkelen zich bij hoge temperaturen en in stilstaand water dat te rijk is aan voedingsstoffen. Het voe-ren van eendjes kan daarom leiden tot blauwalgen. Brood en andere voedsel-resten zorgen voor te veel voedingsstoffen in het water, waardoor blauwalgen zich ontwikkelen. Ook houden blauwalgen van afgevallen bladeren, lokvoer van sportvis-sers en hondenpoep.

Waar kan ik veilig zwemmen of recreëren?Download de gratis zwemwater-app. Deze app is voor alle smartphones beschikbaar. Hier vindt u een overzicht met actuele gegevens over de kwaliteit en veiligheid van 800 zwemlocaties tijdens het badsei-zoen (tot 1 oktober).

In de klas Leerlingen en leerkrachten opgelet: willen jullie weten wat waterschap Brabantse Delta doet voor veilige dijken, schoon en voldoende water en natuurbehoud? Vraag dan eens een lespakket, dvd of werkboek aan of boek een gratis rondleiding op de waterzuivering. Voor leerlingen hebben we een speciale webpagina met handig materiaal voor werkstukken of spreekbeurten. www.brabantsedelta.nl/lerenoverwater

Website in nieuw jasjeWaterschap Brabantse Delta heeft een vernieuwde website. Eigentijdser, overzichtelijker en geschikt voor desktop, tablet en smartphone. Het internetadres is hetzelfde gebleven: www.brabantsedelta.nl

Voorkomen van Blauwalgen

Page 9: Dboz 20140917

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen.

Dorpsstraat 188 - HALSTEREN

Damesschoenenvanaf maat 35

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

ElisE DansschoEnEnOfficieel dealer van Diamant

dansschoenen.Uit voorraad leverbaar!

0167-522939 / 06-10807891

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nlGevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

MededelingInformatiebijeenkomst over wijziging hoog- spannings-verbinding Roosendaal - Tilburg

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) organiseert, samen met de Landelijk Netbeheerder TenneT een informatieavond over een tracé-wijziging van de hoogspanningsverbinding tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg. Om u te informeren over deze tracéwijziging wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. De volgende avonden worden georganiseerd:• 23 september 2014: Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK in

Etten-Leur• 30 september 2014: Tulip Inn, Beneluxweg 1, 4904 SJ te

Oosterhout• 2 oktober 2014: Hotel de Borgh, IJshof 1, 4761 BE te Zevenbergen

De bijeenkomsten in Etten-Leur en Oosterhout zijn vooral bedoeld voor de mensen die te maken krijgen met het nieuwe tracé. De bijeenkomst in Zevenbergen is vooral bedoeld voor de mensen waar het tracé vervalt. De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en lopen door tot 21.00 uur. U kunt op elk gewenst moment binnen lopen, er is geen plenair gedeelte. Er zijn medewerkers van het ministerie van EZ, het ministerie van IenM en van TenneT aanwezig om met u in gesprek te gaan.

Een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borsele en TilburgSinds 2008 werken de volgende partijen samen aan de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Borsele en Tilburg: het ministerie van EZ, het ministerie van IenM en Landelijke Netbeheerder TenneT. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is noodzakelijk voor de stroomvoorziening van Nederland.

Nieuw tracé tussen Roosendaal en TilburgOp basis van nieuw onderzoek bleek een aanpassing van het tracé tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg noodzakelijk. Het voorgenomen tracé uit 2011 via Roosendaal-Borchwerf en Geertruidenberg bleek niet haalbaar en is nu vervangen door het tracé via Etten-Leur en Breda. Op de informatieavonden is meer informatie beschikbaar over het nieuwe tracé. Tevens is informatie beschikbaar over het vervolgproces en de procedure om te komen tot besluitvorming. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Meer informatie is te vinden op www.zuid-west380kv.nl

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

• nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer• profi elplaten, dakpanplaten en potdekselprofi elen uit eigen productie• geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel• zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen• transport en kraanwerk• aluminium getrokken goten uit 1 stuk

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 10: Dboz 20140917

PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – Tijdens Kunsten in de Monumenten konden bezoekers zich afgelopen weekend laten vermaken met ver-schillende vormen van kunst en cul-tuur in de schitterende monument in Bergen op Zoom en Halsteren. Voor ieder was er wat wils, van exposities tot rondwandelingen en van bezichti-gingen tot muziekuitvoeringen.

DOOR THIJMEN ALLEMAN

13 en 14 september was het op de Bra-bantse Wal Kunsten in de Monumenten. Een festival vol historie en hedendaagse cultuur, zo stelt de website. Twee dagen lang werden verschillende monumenten opengesteld aan het publiek en in die monumenten konden mensen zich verma-ken met exposities van kunstenaar van verschillende pluimage of van muzikale of zelfs theatrale optredens van verschillende groepen. Wie meer geïnteresseerd was in de historische panden en bezichtigingen zelf konden zich melden bij vrijwilligers van Stichting Bezichtiging Monumenten of mensen die zelf werken in een van de bezoekplaatsen.

Bergen op ZoomZo kon je bijvoorbeeld een rondleiding krij-gen door schouwburg de maagd, waarin meer verteld werd over de kerk waar de schouwburg ingebouwd is, maar er waren

ook mensen van techniek aanwezig die ge-interesseerden meer het verhaal achter en onder de schermen lieten zien. Ook qua on-derwerp was er voldoende te kiezen. Van grote voertuigen zoals boten en vracht-wagens konden mensen in de Theodorus-haven of op de Grote Markt terecht, voor tentoonstellingen was het Markiezenhof open, waar ook genoten kon worden van schitterende muziek. En voor wie een bij-zonder stukje Bergen op Zoom wou zien, die konden met een kaartje terecht bij de rondleidingen door de Grebbe.

HalsterenOok in Halsteren viel meer dan genoeg te beleven. Zo waren de Sint Martinuskerk en de Sint Quirinuskerk open voor het publiek en de binnenkanten waren gevuld met kunstwerken. De Sint Antoniusmolen was ook open voor het publiek, dat dolenthou-siast via ladders van beneden naar boven klauterde om het binnenwerk te aan-schouwen. Voor de mensen die het wat rustiger aan wilden doen was er ook nog de paardentram die onder leiding van een gids de mensen wat bijbracht over de Hal-sterse geschiedenis. En wie goed wakker geschud wou worden, kon altijd nog een bezoekje brengen aan Fort de Roovere, dat tijdelijk omgetoverd was tot slagveld in de Tachtigjarige oorlog. Kortom, een weekend vol kunst, cultuur en historie en dat alle-maal binnen de schitterende monumenten in eigen gemeente.

Kunst in de Monumenten toont bezoekers verborgen schattenEen schi t terend weekend vol kunst , cul tuur en histor ie

De expositie over de vluchtelingen in de eerste wereldoorlog werd goed bezocht.In Halsteren trok de molen veel bezoekers.

In de binnenplaats van Het Markiezenhof staan verschillende transportmiddelen opgesteld.Er was veel animo voor een bezoekje aan De Grebbe.

Alle monumenten waren vrij te bezichtigen zonder entree.

Mensen krijgen uitleg over de auto’s op de markt.Bergen heeft veel monumenten te bezichtigen.Bergen op weg is niet alleen op weg maar ook op het water.

Page 11: Dboz 20140917

huwelijkjouw droom

Het bruidspaar speelt natuurlijk de hoofdrol

tijdens het huwelijk, maar een belangrijke rol is

die van de trouwambtenaar. Carla Strack (67) is al

veertien jaar Trouwambtenaar van de gemeente

Tholen. Sinds het begin van dit jaar kunnen

bruidsparen ervoor kiezen om op een andere

locatie dan de trouwlocatie van de gemeente

elkaar het ja woord te geven. Sinds de mogelijk-

heid voor een bijzondere locatie er is, heeft Carla

al verschillende huwelijken op locatie voltrokken.

DOOR REBECCA VAN KAAM

Met trouwen op een bijzondere locatie kan een bruids-

paar zich de trouwdag nog meer ‘eigen’ maken. Maar er

zitten wel een aantal haken en ogen aan de mogelijkheid

om op en bijzondere locatie te trouwen. “Het moet in een

gebouw zijn én de locatie moet goedgekeurd zijn door de

gemeente”, legt Carla uit. “En in sommige gevallen moet er

ook toestemming zijn van de brandweer in verband met de

brandveiligheid.” Trouwen op het strand is bijvoorbeeld nog

niet mogelijk. Ze vindt het leuk dat bruidsparen nu zelf een

locatie uit kunnen kiezen, maar het maakt haar niet zo veel

uit. “Het gaat immers om het bruidspaar”, vertelt ze. “Het

is wel zo dat de ambtenaar er op een bijzondere locatie

helemaal alleen voor staat, want op het stadhuis is er nog

een bode bij aanwezig.”

´Ieder bruidspaar is anders’

Talenknobbel

Na veertien jaar werk als trouwambtenaar is Carla het

nog steeds niet beu. “Ieder bruidspaar is anders en elke

plechtigheid is nieuw”, glimlacht ze. Ze komt van alles

tegen. “Sommige mensen doen er echt van alles aan om

er hun eigen dag van te maken. Ze vragen me dan van

alles, van het weggeven van de bruid door haar vader tot

het gooien van rijst. Maar het mag allemaal. Soms schiet ik

zelf ook vol als ik mensen zo gelukkig zie.” Soms houdt ze

de plechtigheid in andere talen. “Een tijdje geleden was er

een Armeens bruidspaar”, vertelt de Halsterse. “Toen heb ik

de toespraak met behulp van de familie van het bruidspaar

fonetisch opgeschreven.”

De toespraak schrijft ze altijd met de hand. “Ik schrijf sneller

dan ik typ”, lacht ze. “Maar een schrijffoutje is snel gemaakt,

dan schrijf ik die pagina helemaal opnieuw.” Ze probeert

de toespraak ook altijd zo nieuw mogelijk te maken en in

te spelen op situaties in het leven van het bruidspaar. “Als

het bruidspaar erom vraagt, krijgen ze de handgeschreven

pagina’s mee naar huis.”

Een paar weken voor de bruiloft komt het aanstaande

echtpaar bij Carla thuis langs om kennis te maken. “Ze

vertellen dan wat ze voor ogen hebben voor hun grote

dag”, aldus Carla. Daar past ze haar toespraak dan op aan.

Na elke huwelijksvoltrekking bewaart ze een mapje met

daarin de toespraak, een foto van het bruidspaar en andere

documenten die ze heeft, zoals een trouwkaart. “Dat doe ik

niet alleen omdat ik dat leuk vind”, vertelt ze. “Als ik dan op

een dag familie van het bruidspaar trouw, kan ik zorgen dat

de toespraken niet op elkaar lijken.” Wat Carla betreft blijft

ze nog jaren trouwambtenaar. “Het is een hele leuke baan,

het is altijd weer anders.”

TROuWEN Op EEN BIjZONDERE lOCATIE

‘Soms schiet ik zelf ook vol’

Carla Strack

ik wil!Jaspecial | 2014editie Bergen op zoomTholenWoensdrechtsteenbergen

Page 12: Dboz 20140917

BruiloftenVerjaardagen

VergaderingenPersoneelsfeesten

Koude/Warme buffetten

Vraag naar de mogelijkheden

Charel & Sandra WolvekampLeguitsedijk 74698 PB Oud-Vossemeer06 - 42 69 77 [email protected] • www.meulvliet.nl

Vraag onze gratis presentatiemap aan!

HAESTINGE

www.haestinge.com | [email protected] | [email protected] | meer info: 06 25 03 4559

Grote Markt 36-38, tel. [email protected]. hoteldedraak.nl

ORGANISEER UW HUWELIJKSFEEST IN GRAND-HOTEL DE DRAAK EN EEN OVERNACHTING MET EEN FLES BUBBELS WORDT U DAN GRAAG AANGEBODEN

Speciaal arrangement Gelooft u nog in een sprookje?

Indien wij uw huwelijksfeest

met feestavond mogen

verzorgen, dan worden de

drankjes tijdens de

feestavond tegen een

speciale prijs verrekend.

Actie is geldig t/m december 2015

De Draak duur? Welnee! Wij maken van de mooiste dag van uw leven wel een sprookje!

Een receptie, diner, feestavond; alles wordt in goed overleg met u afgestemd. Of dat nu een diner voor 20 gasten is, een

receptie voor 100 of een feestavond voor 150 personen, bij ons is alles mogelijk.

Daarbij bent u niet gebonden aan de zalen van Hotel De Draak; ook in het naastgelegen stadhuis kunnen wij uw feest

verzorgen. U zult verbaasd zijn over de kosten; alles wordt comform uw budget ingevuld waarbij onze kwaliteit voorop blijft

staan.

Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek; onder het genot van een drankje nemen wij uw huwelijksdag met u door

waarna u van ons binnen een week een offerte in huis heeft.

GRAND HOTEL DE DRAAK

RESIDENCE DAGMARA

Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark beschikt over een luxe bruidssuite

In een typisch Brabants stadje ligt het 4-sterren Fletcher Hotel-Res-taurant Stadspark. Naast de 87 comfortabele en sfeervol ingerichte

hotelkamers beschikt het hotel over een luxe bruidssuite. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor diverse diners, feesten en partijen met

een capaciteit van 150 personen. Bij Fonteyn Thermen kunt u genieten van diverse beauty behandelingen. Deze hebben we met veel zorg en expertise samengesteld voor het beste resultaat. Dus voor alle voor-

bereidingen van uw huwelijk, staan wij graag voor u klaar.  

- USP- Luxe bruidssuite

- Diners, feesten en partijen- Beauty

- Gratis parkeergelegenheid- Persoonlijke service

Fletcher Stadspark Hotel - Restaurant Bergen op Zoom0164-242620 | reserveringen@fl etcherstadsparkhotel.nl

Page 13: Dboz 20140917

Er is ontzettend veel keuze in trouwringen. Je hebt

te maken met verschillende designs, maar ook

met verschillende varianten van dezelfde ring. Er

zijn zo veel mogelijkheden dat je eigenlijk je eigen

trouwring samen kunt stellen samen met een

juwelier of goudsmid.

DOOR REBECCA VAN KAAM

Ringen kun je helemaal zelf samenstellen.

Er zijn lang niet alleen ringen in het traditionele geel goud.

Er er is ook rood goud, ook wel rosé goud genoemd. Dit

materiaal heeft een roze/rode gloed. Je kunt ook kiezen

voor witgoud of een combinatie van verschillende kleuren.

Daarnaast zijn er ook zilveren trouwringen. Je moet er

wel op letten dat verschillende kleuren en materialen

naar verloop van tijd kunnen verkleuren. De juwelier of

goudsmid kan je hier meer over vertellen. Voor de mensen

die iets heel anders willen, zijn er zijn ook titanium trouw-

ringen op de markt. Dit materiaal heeft de eigenschap dat

het bijna onverwoestbaar is en dat is natuurlijk erg fi jn voor

een ring waarvan je hoopt dat deze je hele leven meegaat.

Daarnaast zijn deze ringen meestal licht in gewicht en dus

prettig draagbaar. Een andere, maar wel wat duurdere optie

is platina. Dit heeft een grijs-witte kleur en is erg sterk. Het

wordt ook niet dof, zoals dat bij andere materialen vaak het

geval is. Als alternatief voor platina is er ook palladium. Dit

lijkt op platina, maar is iets betaalbaarder.

Draagbaarheid

Een trouwring moet je niet hinderen in je dagelijkse

bezigheden. Dit kun je meenemen bij de keuze voor het

design van de ring en de dikte van de band. Zo wordt er bij

smallere vingers vaak voor een smallere band gekozen en

bij bredere vingers voor een dikkere band. Denk ook aan

het gewicht van een trouwring. Een keuze voor een tijdloos

design kan voorkomen dat je snel op de ring uitgekeken

raakt. Een opvallende ring met veel versieringen ziet er

mooi uit, maar misschien denk je daar over een aantal jaar

wel anders over.

Versiering

Je kunt ervoor kiezen om een steentje in de ring te laten

plaatsen. Hier is ook nog veel variatie in. Niet alleen in

steensoort, maar ook in de grootte en kleur van de steen.

Als je meerdere steentjes in de ring wilt plaatsen, kun je er

ook voor kiezen om dit bij ieder huwelijks jubileum te doen.

Bijvoorbeeld elke vijf jaar. Zo blijf je je trouwring aanpas-

sen en veranderen. Denk ook na over wat je in de ring wil

laten graveren en in welk lettertype. Ook hiervoor heeft de

goudsmid of juwelier legio ideeën!

Links of rechts?

Door de geschiedenis heen heeft een trouwring al om

verschillende vingers heen gezeten. De Egyptenaren

droegen de ring om de ringvinger van de linkerhand omdat

ze dachten dat de vena amoris, de liefdesader, rechtstreeks

van deze vinger naar het hart liep. Dit idee bestond later bij

de Romeinen ook nog. Toen ze erachter kwamen dat deze

ader niet bestaat, is de traditie toch blijven hangen. Het

rechts dragen van de ring komt onder andere voort uit de

symbolische betekenis dat rechts het goede en links het

slechte symboliseert. Het aan welke kant dragen van de

trouwring kan ook per geloofsovertuiging verschillen.

HET UITKIEZEN VAN EEN TROUWRING IS VAAK EEN MIDDAGJE UITOm door een ringetje te halen!

ik wil... Sfeer! Gastel

JA

www.gastelsfeer.nl | [email protected] | Tel: 0165 512266

JADe unieke, landelijke, authentieke, warme en sfeervolle locatie om een onvergetelijke trouwdag te beleven!

Bruid-bruidegom-bruidsmoeder/vader-avondkleding-zakelijke kleding-smokings-schoenen-lingerie etc.

Antwerpsestraat 17 Bergen op Zoom, www.babouche.nl, ’s maandags gesloten

www.babouche.nlT. 0164 - 26 50 20

Antwerpsestraat 17Bergen op Zoom’s maandags geslotenwww.babouche.nlT. 0164 - 26 50 20

Bruid-bruidegom-bruidsmoeder/vader-avondkleding-zakelijke kledingsmokings-schoenen-lingerie etc.

Grote verbouwinGsuitverkoop

kortinGen tot 50% op=op

Page 14: Dboz 20140917

DE NIEUWE COLLECTIE BREIGAREN VOOR BINNEN ÉN BUITEN IS BINNEN!UW REPARATIECENTRUM VOOR ALLE NAAIMACHINES ZATERDAG 27 SEPTEMBER : STOFFENCIRCUSZONDAG 28 SEPTEMBER : BOEKEN- EN CURIOSAMARKT VERKOOP STREEKPRODUCTEN

Bosstraat 15 Bergen op Zoom T: 0164 - 235 808E: [email protected] I: www.liavanpoppelen.nl

Bosstraat 15T: 0164 - 235 508

E: [email protected]: www.liavanpoppelen.nl

Antwerpsestraatweg 385ReparatiecentrumT: 0164 - 235 218Bergen op Zoom

Dalemsestraat 1-3, 4691 CV tholen tel. (0166) 60 20 28ook afspraak in De aVonDuren

ook trouwringen in huis Van:

+ eigen ontwerp

elke maanD een super trouwringen aCtie!

in oktober• gratis Diamant t.w.V. 6€200,- in uw trouwing of 6 10% korting

• Voor De ouDers of getuigen: gratis poets- en opknapbeurt Van De trouwringen, zoDat alle trouwringen sChitteren op Deze Dag!

VerDer Voor elk bruiDspaar een CaDeaubon met 20% korting op een anDer sieraarD

Wij zijn gespecialiseerd in bruiden! We maken al jaren prachtige kapsels voor elke bruid!Op de grote dag komen we aan huis, zodat de bruid zich zo aangenaam mogelijk voelt, en in huiselijke sferen van het begin van haar dag kan genieten.

Ook verzorgen wij bruidsmake-up, is het nou een natuurlijke look, of een mooie zware make-up, bij ons bent u aan het juiste adres.

Met ons bruidsarrangement, krijgt u voor een mooie prijs het kapsel van uw dromen, en zal u er op uw mooist uitzien

op de mooiste dag van uw leven.

Openingstijden: wo.-vr. 08.30-17.30 uurdo. tot 20.30 uur; za. 08.00-13.00 uur

Op afspraak, bel Judith Nell:0166-610002 of 06-14284626

Kapsalon

’t KniphofjeGevestigd in ‘t Atrium in Maartenshof

TrouwringenTrouwringen maken deel uit van de traditie om door middel van deze ringen de hele wereld te laten zien dat je bij elkaar hoort en dat de één onvoorwaardelijk voor de ander kiest. Het mooiste symbool van de verbondenheid is van oudsher de trouwring. Daarmee laat je de wereld zien dat je bij elkaar hoort.

‘s Avonds op afspraak mogelijk!Neem vrijblijvend onze brochure mee.

Markt 22 • St. MaartenSdijk, tel.: 0166-662486

horloger - juwelier

van der maarl-walhout

zin in het leven met jou!

Senfina bruidsmode | Stationsstraat te Bergen op Zoom | www.senfinabruidsmode.nl

Page 15: Dboz 20140917

Jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! Een van

jullie is figuurlijk of misschien wel letter-

lijk op één knie gegaan en de ander heeft ja

gezegd. Het is tijd om de voorbereidingen

voor de bruiloft te gaan treffen. Er moet

enorm veel geregeld worden, maar geen

paniek; het regelen is vaak erg leuk. Hier

een handige checklist om zeker te weten dat

er niets vergeten wordt en jullie je grote dag

stralend tegemoet kunnen gaan.

DOOR REBECCA VAN KAAM

Nog 12 maanden...

De grote dag lijkt nog erg ver weg, maar het is zover

voordat je het weet. Bespreek samen wat jullie voor

ogen hebben voor de grote dag. Misschien hebben jullie

al een trouwdatum in de hoofd? De kerk en het stadhuis

kunnen het beste zo vroeg mogelijk geregeld worden.

Dan zijn jullie er op tijd bij en kunnen jullie trouwen op

de gekozen datum. Kijk alvast rond naar jullie droomlo-

catie voor de receptie, diner en/of feest. Bespreek ook

wat het budget is. Zo worden torenhoge kosten voor-

komen. De ceremoniemeester helpt bij het vormgeven

van de bruiloft. Het is dus slim om deze al vroeg aan te

stellen. Datzelfde geldt voor het vragen van getuigen en

bruidskinderen. Maak alvast een voorlopige gastenlijst,

zodat je kunt inschatten hoeveel mensen er komen.

Roep alvast al je vriendinnen bijeen en ga op zoek naar

je droomjurk. Dat kun je beter zo vroeg mogelijk doen,

want het bestellen van een jurk kan wel maanden in

beslag nemen. Denk ook aan schoenen en eventuele ac-

cessoires om je outfit compleet te maken. Verder is het

raadzaam om een van de vele trouwbeurzen in de regio

te bezoeken en alvast contact te leggen met bedrijven

die bij kunnen dragen aan jullie grote dag. Zij kunnen

dan alvast een offerte uitbrengen, je uitgebreid advise-

ren en je goed op weg helpen.

‘Een goede planning scheelt een hoop stress’

Nog 6 maanden...

Waarschijnlijk hebben jullie nu beter voor ogen hoe de

grote dag er precies moet uitzien. Weet je al wat voor

muziek je wil? En hoe je de locatie wil aankleden? Het

is handig om nu op zoek te gaan naar een fotograaf en/

of videograaf. Bij een huwelijk hoort natuurlijk ook een

huwelijksreis. Ga samen op zoek naar jullie droombe-

stemming. Wil je echt het neusje van de zalm en iets

unieks, stap dan binnen bij het reisbureau. Daar weten

ze je precies op de mooiste plekjes te brengen en dat

natuurlijk binnen je budget! Vergeet niet om een reis-

verzekering af te sluiten en vrij te vragen van je werk.

Begin daarnaast alvast met het opstellen van een

verlanglijst. Natuurlijk moet de bruidegom ook netjes

aangekleed zijn tijdens de bruiloft. Ga op zoek naar het

perfecte trouwpak. Vergeet de kleding voor de bruids-

kinderen niet! Die moeten natuurlijk worden voorzien

van een mooie outfit. Gelukkig zijn er in de regio

West-Brabant en Zeeland volop gerenommeerde zaken

te vinden die ervoor kunnen zorgen dat de hoofdrol-

spelers van de dag er uit zien om door een ringetje te

halen. Van bruidskinderen tot schoonmoeder en van

vader tot bruid. Oja, vergeet rond deze tijd ook niet

alvast in ondertrouw te gaan. Dat kan tot twee weken

van tevoren, maar het kan maar geregeld zijn!

Nog 3 maanden...

Begin met het maken van een gastenlijst. Deze heb

je nodig om de uitnodigingen te versturen. Denk na

over hoe de uitnodiging eruit moet zien. Ga langs bij

een drukkerij of grafisch ontwerper om je ideeën te

bespreken. Een drukker of grafisch ontwerper heeft

vaak hele leuke en originele ideeën en kan prachtige

enveloppen en accessoires bestellen, zodat jullie

uitnodiging meteen de toon zet voor jullie grote dag.

Je verstuurt ze overigens meestal zo’n zes tot acht

weken voor de bruiloft. Er moeten ook een paar ‘pa-

pierzaken’ geregeld worden. Het is belangrijk om bij

een notaris langs te gaan om de eventuele huwelijkse

voorwaarden te bespreken. Controleer of je paspoort

nog geldig is voor de reis. Denk daarnaast na over

originele bedankjes of geef dat uit handen en benader

hiervoor een professioneel bedrijf. Laat een proefkap-

sel maken bij de kapper. Voor de bruidegom is het tijd

om aan de slag te gaan met de bloemen. Waarmee

wil hij zijn bruid gaan verrassen? Rozen, gerbera’s of

toch iets heel anders? Denk aan het boeket, corsages

en bloemen voor de locatie(s). Daarin kan de bloemist

je uitstekend adviseren dus vergeet geen afspraak te

maken voor een gesprek over de bloemen. Begin ook

met het maken van een tafelschikking voor het diner

en stel het menu samen met de cateraar of trouwloca-

tie samen. Spreek af wie de ringen op je huwelijksdag

bij zich heeft. Als je nog onder de zonnebank wil, doe

dat dan in deze periode. Het advies is om voor een

mooi kleurtje naar een goede zonnebankstudio te

gaan. Daar weten ze precies wat je huid ‘kan hebben’,

je wordt er prachtig bruin én het gaat nog een stuk

sneller dan thuis ook!

Nog 4 weken...

Nog een kleine maand te gaan tot de grote dag. Tijd

om nog een paar belangrijke dingen te regelen. Neem

de ceremonie door met een ambtenaar van de burger-

lijke stand en zorg dat de ceremoniemeester een kopie

van het draaiboek heeft. De huwelijksvoltrekking moet

doorgenomen worden met de dominee of pastoor.

Dan weet iedereen precies wat er gaat gebeuren. Con-

troleer nog een laatste keer of het programma voor de

grote dag helemaal klopt. Vergeet niet bij bijvoorbeeld

de boekhandel een gastenboek te kopen waarin gasten

een boodschap aan het bruidspaar kunnen schrijven.

De bruidsjurk en het trouwpak moeten gepast worden

om te zorgen dat alles goed zit. Om blaren te voorko-

men, kun je alvast beginnen met het inlopen van je

trouwschoenen. Is er nog geen bruidstaart geregeld?

Ga dan op zoek naar jouw perfecte bruidstaart, proef

en bestel deze bij een goede bakker of cake-artist.

Hij of zij kan zorgen voor een kunstwerk van een

bruidstaart die ook nog eens verrukkelijk smaakt!

Nog 1 week...

Als het goed is, is nu precies bekend hoeveel mensen

er komen. Geef dit door aan de catering of trouwloca-

tie om misverstanden te voorkomen. Geef ook eventu-

ele allergieën door zodat daar rekening mee gehouden

kan worden met het eten. De bruidegom moet naar de

kapper en de speeches moeten geschreven worden.

Verder is het slim om de contracten nog eens goed

te controleren. Het vervoer, de locatie, de catering et

cetera. Heb je de trouwringen in huis? Begin ook met

het inpakken van de koffers voor de huwelijksreis. Dat

scheelt stress op de dag voor jullie huwelijk.

Nog 1 dag...

Nog een nachtje slapen en dan... de trouwdag! Probeer

vandaag vooral te ontspannen. Het is wel handig om

spullen als trouwringen, papieren en een tasje met

spullen die je nodig hebt alvast klaar te leggen. Ga

op tijd naar bed zodat je fit bent op je huwelijksdag.

Nu moeten jullie morgen alleen nog maar genieten,

genieten en nog eens genieten.

VAN uITNODIGING TOT HuWELIJKSREISChecklist voor de perfecte dag

Page 16: Dboz 20140917

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 17 september t/m dinsdag 23 september 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTION SHOPPER

058

66 cm

BLOEMBOLLENKeuze uit:Premium tulpen: set/10Exclusive tulpen: set/7Premium Narcissen: set/10 Premium Krokussen: set/17

EENPERSOONSDEKBEDpolyester140x200 cm

198

THERMO LEGGING OF PANTYdiverse kleurenpolyester/elastan100 deniermaten S-XXXL

199DAMES OF HERENBADJAScoral fleece diverse uni kleurenheren: maten S-XXLdames: maten S-XL

899

499

399

LAVENDELIN DECO POT 10x10x26 cm

299

LAMPENSTANDAARDwhite wash hout, E27 41 cm, 34 cm of 35,5 cm excl. lampenkap

ZIKI DAMESBOXERSHORTS OF HIPSTERSdiverse trendy kleuren en printskatoen/elastancotton stretchmaten XS-XL

249DIVERSESPEELGOEDXXL knuffelbeer of Steffi Love speelset

799

BIJPASSENDE LAMPENKAP diverse variantenvanaf: 1.29

3 VERSCHILLENDE MODELLEN

BOLLENPLANTER 23 cm 1.09

WANDPLANKMDFwit of grijs 80x9x5.5 cm

399FOTOLIJSTzilverkleurigdiverse afmetingen

10x15 cm 0.55 30x40 cm 1.79 13x18 cm 0.75 40x50 cm 2.59 21x29.7 cm 1.09

2-PACK

MILKACHOCOLADENaps, Nussini,Tender of I love Milka

149UITZOEKEN

MICROWIFI ONTVANGERGeen WiFi op je laptop of PC? Of enorm traag? Dan is dit de oplossing,de WIFI ontvanger zorgt voor super snelle draadloze verbinding, tot wel 300 Mbps! Ook geschikt voor zwaar internet gebruik Zeer envoudig te installeren!

499STUNTPRIJS!

LOWENTHALKERAMISCHE PANNENSETkoekenpan Ø 20 cm koekenpan Ø 24 cm, met glazen deksel koekenpan Ø 28 cm, met glazen deksel geschikt voor gas, elektrisch, keramisch en inductie

1895PER SET

PRIJSDOORBRAAK!

GLORIAVANDERBILTeau de toilette100 ml

599

HEREN EAU DE TOILETTEexplosion, sixzero's of puzzle100 ml

199

3 99

DIENBLAD MET VAKVERDELINGhoutwit/grijs

UITZOEKEN

3 VOOR

40X40 CM

Page 17: Dboz 20140917

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

0164 230 209 | 0621 273 077 [email protected]

BERGEN OP ZOOM

AUTOCAD BASIS start avond 22 sepdag 14 okt

www.bitbybit.nl

MediuM KoMba helpt u bij het opl. van al uw emotionele probl. zoals liefde, terugkeer partner, bescherming. 100% resultaat gegarandeerd

binnen 5 dagen. Tel. 06 - 84 52 22 07

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Vakmensen gezocht! Succesvol eigen

klusbedrijf starten.www.devakman.info

HOUT PVCLAMINAAT

Hier altijd

de beste

prijzen!

hardevloerenvoordeel.nl Marconistraat 13in Goes

Aan de Marconistraat 13 in Goes

vindt u het voordeligste adres voor harde vloeren!

Met houten vloeren en laminaat met onze gegarandeerde

laagste-prijs-garantie en direct mee te nemen!

Restantenbeschikbaar

Onze restanten hebben eenongelofelijk lage prijs. Kom langsom te zien wat wij voor u in deaanbieding hebben!

De laagste-prijs-garantie

Hardevloerenvoordeel.nl volgt voor u de prijzen en past deze, indien nodig, aan. Zo bent u altijd verzekerd van de laagste prijs voor uw topvloer. En mocht u elders toch nog een lagere prijs ontdekken, dan passen wij deze direct aan. Want als u bij hardevloerenvoordeel.nl koopt, koopt u kwaliteit van de laagste prijs.

Laminaat vanaf 7,50/m2, houten vloeren vanaf 28,95/m2.Compleet gelegd vanaf 49,95/m2

Opstartformulevoor doe-het-zelvers

Bent u een handige Harry maar hebt u nog nooit een laminaatvloer of parketvloer gelegd? Met onze opstartformule komen onzebeste vakmensen het bij u thuisin 2 uur uitleggen.

Vakspecialistenvoor raaden advies

Heeft u vragen omtrent hetleggen, onderhouden, reinigen,renoveren van uw parket-,laminaat-, pvc of vinylvloer?Wij hebben ruim 40 jaar ervaringdie we graag met u delen!

Tuinman –Stratenmaker nodig!

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN • SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN• ONDERHOuD • SNOEIEN• WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE

MATERIALEN ZORGEN• AFVOER VAN HET VuIL• DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONS WERK• ONDERHOuD AL VANAF

€ 30,- PER MAAND

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 0165-744 140

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Page 18: Dboz 20140917

PAGINA 18

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

HALSTEREN – Zo’n vijftig Halsterse pubers uit de jaren tachtig, nu veer-tigers, kwamen vrijdagavond weer bijeen op de plaats waar ze toen elke vrijdagavond “hun” disco-avond had-den: jeugdhonk ‘t Trefpunt. Er werd volop bijgepraat en oude foto’s en krantenknipsels bekeken. Voor hen en de jongerenwerker van toen, Ad van de Vrede, was het een sfeervol en gezellig weerzien. Een drankje en muziek ontbraken niet.

DOOR RICHARD LOOMANS

“Dit zijn de mensen van het eerste uur. Er was in die tijd niet veel te doen in Halste-ren. In de kelder van het in april 1980 ge-opende ontmoetingscentrum De Witten-horst kwam jongerencentrum ‘t Trefpunt en daar zijn veel activiteiten gehouden”,

vertelt Ad van de Vrede, die er van 1980 tot 1996 jongerenwerker was en in 2004 weer terugkwam. “Er stond een hele groep jongeren bij elkaar op straat en die hebben we hier binnen gekregen. Het bestuur bestond uit jongeren. Dat was een fijne groep. Er was een eenheid. Die jongeren zorgden er zelfs voor dat een leeftijdsgenoot in een rolstoel binnen kon via een door hen gemaakte hel-ling met aan het einde een belletje”, aldus Van de Vrede.

Verschil Hij ziet een groot verschil met later toen hij terugkwam en nu. “Nu zijn het losse groepen jongeren op straat. Er is geen ge-zamenlijke sfeer en dat probeer ik te door-breken. In de jaren tachtig was het leuk en makkelijker om iets te organiseren, omdat er nu veel meer te doen is en de jongeren

veel mobieler zijn. Ik schrok in 2004 ook van wat ik aantrof: veel meer coffeeshops, wiet op straat, veel drugs en grenzen werden verlegd.” Een hoogtepunt in de jaren tachtig was volgens Van de Vrede de komst van Los Vast Live naar ‘t Trefpunt.Een paar keer in de week waren er activi-teiten en later ook in het weekeinde. Naast muziekavonden waren er ook thema-avon-den, bijvoorbeeld over vandalisme.

GetrouwdOok Gian van Eekelen uit Halsteren en Dianne Janssen uit Lepelstraat waren in de jaren tachtig vaste bezoekers van de wekelijkse disco op vrijdagavond. “Tach-tig procent was altijd dezelfde groep. Het was erg leuk met bandjes uit de regio. Van hardrock tot punk en ook een keer The Dutch Madonna”, vertelt Gian. “Het bier was er iets goedkoper dan bij Willem III, een café hier dat nu weg is”, zegt Gian. “Hier hebben Dianne en ik elkaar 29 jaar geleden leren kennen en inmiddels zijn we getrouwd, wonen in Lepelstraat en hebben twee kinderen.” Dianne vertelt dat haar kinderen nu bij kinderen van andere jeugd-honkgasten van toen in het voetbalteam zitten. Een groot deel van de reünisten ziet elkaar nog regelmatig. “Met carnaval spreken we altijd af”, vertelt Dianne.

Ad van de Vrede heeft vragen gekregen van jeugdhonkbezoekers uit de jaren ne-gentig om ook een reünie te houden. “Die reünie gaat er ook komen, maar de jonge-ren moeten zelf actie ondernemen.” Dat is ook bij de jaren tachtig-reünie ge-beurd, die voorbereid is door een groep oud-bezoekers.

Reünie jaren ‘80 in HalsterenPubers van toen weer samen in jeugdhonk ‘ t Trefpunt

Jongerenwerker Ad van de Vrede (rechts) belooft dat er ook een reünie van de jaren negen-tig gaat komen. FORO RICHARD LOOMANS

HALSTEREN - Het was één groot spektakel bij Scouting Jeanne d’Arc Halsteren op zaterdag 13 september.

Het jaarlijkse evenement ‘overvliegen’ stond deze dag op het programma. Over-vliegen is een ceremonie, waarbij een lid, welke te oud is geworden voor zijn huidige speltak, overgaat naar een hogere speltak of leiding wordt. Het zonnetje scheen, alle jeugdleden waren aanwezig en iedereen had er zin in. Het startsein werd gegeven door wethouder Patrick van der Velden en

iedereen telde af van 5 naar 0. Daar gingen ze. De jeugdleden gleden in een vaart de glijbaan af, tijgerden onder een camoufla-genet door, moesten hun evenwicht zien te behouden en werden toen ontvangen door hun nieuwe groep. Erg spannend voor sommige kinderen. Zaterdag 20 september zal Scouting Halsteren op de braderie in Halsteren te vinden zijn. Kinderen kunnen hier komen kijken en aan een aantal leuke activiteiten deelnemen. Iedereen is van harte welkom. en vindt ze aan het begin van de Dorpsstraat.

Scouts Jeanne d’Arc vliegen naar hun nieuwe groep

LEPELSTRAAT - Voor de 9e keer wordt op zondag 21 september van 12.00-19.00 uur de jaarlijkse Amerikanen-dag in het vernieuwde centrum van Lepelstraat gehouden.

Op dit evenement worden eigenaren van Amerikaanse auto’s en motoren in de ge-legenheid gesteld om hun voertuig aan het publiek te laten zien en onderling hun ervaringen met deze hobby, onder het ge-not van een hapje, drankje en muziek, uit te wisselen. Eerdere edities hebben laten zien dat hier veel animo voor is. Voor de kinderen staat er een springkussen opge-steld. Verder zullen er ook diverse kraam-pjes aanwezig zijn en een tweetal bands, waaronder ‘The Hot Dogs’, zorgt voor de muzikale omlijsting. Evenals voorgaande jaren wordt hiervoor gebruik gemaakt van het Kerkplein, Kerkstraat en Heldenstraat. Daar wordt op dit moment hard gewerkt

aan de bestrating, maar de gemeente heeft bevestigd dat dit op tijd klaar zal zijn. Om ervoor te zorgen dat het vernieuwde terrein mooi blijft, is er bij de organisa-tie materiaal beschikbaar om onder de voertuigen te leggen in geval van olielek-kage. Overigens is de Amerikanendag Le-pelstraat door de belastingdienst erkend voor de evenementenregeling. De regeling houdt in dat het evenement ook met een geschorst voertuig van 15 jaar of ouder bezocht kan worden. Daar zijn wel voor-waarden aan verbonden. Wilt men gebruik maken van de evenementenregeling, dan kan men zich hiervoor nog tot donderdag 18 september aanmelden.Aanmeldformulier en voorwaarden zijn te vinden op de website.De toegang voor de Amerikanendag Lepel-straat is gratis.Men is van harte welkom. Voor meer info: www.amerikanendaglepelstraat.nl.

9e Editie Amerikanendag

BERGEN OP ZOOM - Een bijzonder op-treden op de Kleine Binnenplaats van Het Markiezenhof, 3 verschillende en-sembles krijgen het 3e weekend van september een podium.

Vrijdagavond 19 september zingt About Music, op zaterdagavond 20 september treedt het Borgvliets Gemengd Koor op en zondagmiddag zingt Bellezze Vocali. ’s Avonds wordt er gezongen van 20.00-22.00 uur en op zondagmiddag van 14.30-16.30 uur. De 3 ensembles brengen een verrassend repertoire. Ze hebben elk hun eigen sound en genre. Het veelzijdige stadspaleis, met de intieme binnenplaats, leent zich uitstekend als podium voor mu-ziekuitvoeringen. Het publiek kan 3 avon-den genieten, kaarten zijn te koop bij de receptie van Het Markiezenhof. About MusicDe Vocal Group ‘About Music’ geeft vrijdag 19 september een concert, speciaal

voor de liefhebbers van vocale krachtpat-serij. About Music staat voor het intens beleven van pure goudeerlijke zang. Geen versterking, geen techniek, alleen de stem-men zorgen voor ‘klankkleur’. De groep is in maart 2012 opgericht naar een idee van Heleen Bout. Kleine groep enthousi-aste vocalisten, die met hun geoefende en kleurrijke stemmen een gevarieerd en ori-gineel repertoire ten gehore brengen, kwa-liteit en plezier staan voorop. Zij hopen een ieder van harte te mogen verwelkomen en te kunnen verrassen met en te laten ge-nieten van een vernieuwd repertoire. Het Borgvliets Gemengd Koor bestaat uit 50 enthousiaste leden en is opgericht in 1968. Het repertoire van het vierstemmige koor bestaat uit verschillende muziekstijlen, van modern, klassiek, musical, film en licht klassieke muziek. Dit alles onder muzikale begeleiding van dirigent Peter Goedbloed, Hikmet Bilalov speelt piano. Ze treden re-

gelmatig op in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Zaterdag 20 september zingen ze op de Kleine Binnenplaats. Zondagmiddag treedt Bellezze Vocali op. Eline Delis en Petrian van den Eijnden vormen samen het klassieke duo Bellezze Vocali. Al 10 jaar lang brengen zij op eigentijdse wijze, met af en toe een komische noot, concerten met opera- en operette aria’s. Regelmatig worden zij uitgenodigd om een concert te verzorgen.Deze keer verzorgen zij een concert in het Markiezenhof. Deze geschoolde dames worden bijgestaan door de professio-nele tenor en fluitist Renaat deckers en de semi-professionele bas Karel Sieben. Zij brengen aria’s en duetten van Bellini, Cataloni, Gershwin, Halevy, Handel, Hum-perdinck, Lehar, Mozart, Offenbach, Per-golesi, Puccini,Rossini en Verdi. De vaste begeleider op de piano en vleugel is Edu de Goffau.

Drie bijzondere concerten

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2014-2015, na ronde 4.

A-Teams: 1. Vossemeer 1 213,683 5, 2. Oud Gastel 2 203,639 5, 3. Oud Gastel 1 195,343 5, 4. Welberg 2 195,100 5, 5. Le-pelstraat 1 194,958 5, 6. S.B.Ponderosa 2 194,266 5, 7. Hoeven 1 190,011 5, 8. Halsteren 4 185,349 5, 9. Keijenburg-1 179,864 5, 10. Halsteren 1 177,649 5, 11. Welberg 1 175,311 4, 12. Steenbergen 2

174,023 4, 13. Halsteren 5 172,087 4, 14. Lepelstraat 2 165,351 4, 15. S.B.Ponderosa 1 155,748 4, 16. de Heen 1 153,150 4, 17. Steenbergen 1 152,687 4, 18. Welberg 3 146,019 4, 19. Halsteren 2 141,689 4, 20. Halsteren 3 136,759 4.B-Teams: 1. de Duiventoren 1 215,997 5, 2. Steenbergen 4 209,291 5, 3. Halsteren 10 201,893 5, 4. Halsteren 6 199,173 5, 5. Stampersgat 1 196,366 5, 6. de Heen 2 193,629 5, 7. Halsteren 7 191,708 5,

8. Halsteren 9 191,371 5, 9. het Fort 1 178,932 5, 10. Oud Gastel 3 178,645 5, 11. de Heen 3 175,913 4, 12. de Duiventoren 2 165,978 4, 13. Halsteren 8 165,388 4, 14. Oud Gastel 5 155,643 4, 15. Steenbergen 5 154,345 4, 16. S.B.Ponderosa 3 150,214 4, 17. Welberg 4 150,160 4, 18. Steenbergen 3 148,823 4, 19. Welberg 5 144,586 4, 20. Oud Gastel 4 124,733 4.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

BERGEN OP ZOOM - De Bibliotheek heeft een uitgebreide collectie e-books die leden kunnen lezen op e-reader, smartphone, tablet of com-puter.

Hiervoor hebben boekenliefhebbers al-leen een bibliotheekabonnement én een webaccount nodig. Biebleden kunnen een

webaccount aanmaken via www.biblio-theek.nl/ebooks. Iedereen die tot vrijdag 10 oktober een account aanmaakt, maakt kans op een gratis jaarabonnement van Bibliotheek Het Markiezaat. Het aanbod is uitgebreid met meer dan 1.000 nieuwe e-books, met ook veel recente titels. Van grote schrijvers als Anna Enquist, Maarten ‘t Hart, Arthur Japin, Paolo Coelho, Ilja Le-

onard Pfeiffer, Joost Zwagerman, Arnon Grunberg, Hella S. Haasse, Thomas Lieske en Thomas Rosenboom is vrijwel het to-tale oeuvre inclusief de nieuwste titels van dit jaar beschikbaar. Biebleden hebben vrij toegang tot de totale collectie van een kleine 7.000 e-books. Voor het eind van het jaar komen daar nog minstens 1.000 titels bij. Ga naar www.bibliotheek.nl/ebooks

E-bookplatform uitgebreid

Page 19: Dboz 20140917

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda / Kapelle (Zld) 0164 – 687235

Te huurgaragebox

hoogerheide, KeesomsTraaT

Tel.: 0168-462010

- Ruimeeengezinswoningenvanaf119m2

- 3slaapkamers- Badkamermetligbad,doucheen

2etoilet- Gelegenaannatuurgebied

TE HUURvanaf€720,-permaandServicekosten€4,-permaand

Ruigewerve,BergenopZoom

Landmark,Statietjalk,BergenopZoom

- Woonoppervlaktevanaf107m2

- 2slaapkamers- Luxekeukenenbadkamer- Rustiggelegenmetuitzichtover

deBinnenschelde

TE HUURvanaf€799,-permaandServicekosten€68,-permaandParkeerplaats€56,-permaand

- Woonoppervlaktevanaf109m2

- 2of3slaapkamers- Luxekeukenenbadkamer- Prachtiguitzichtoverde

Binnenschelde

TE HUUR vanaf€656,-permaandServicekosten€60,-permaandParkeerplaats€75,-permaand

- Woonoppervlaktevanaf101m2

- 2of3slaapkamers- Loopafstandvanwinkelcentrum- Prachtiguitzichtoverde

Binnenschelde

TE HUUR vanaf€705,-permaandServicekosten€35,-permaandBergingenparkeerplaats€68,-permaand

Laguna-Murano, Ansjovislaan,BergenopZoom

De Weer,Ansjovislaan,BergenopZoom

Kijkop www.vesteda.com/bergenopzoom vooronsvolledigewoningaanbod ofbel(088)4561656

Nu te huur op de Bergse Plaat!

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 20: Dboz 20140917

PAGINA 20

Voor meer info en aanmelden bel Tony Stewart 0164 854568 of 06-26906168.

BERGEN OP ZOOM - Na bijna 40 jaar martial arts training en meer dan 25 jaar Tai Chi & Qigong ervaring heeft Tony een uniek “alles in één” Tai Chi & Qigong programma gemaakt.

Tony’s ‘happy chi’ coachingsmethode stimuleert iedereen om zich goed te voelen, om zelfvertrouwen te krijgen en om de positieve instelling te ontwikkelen! Daarnaast deelt hij zijn ervaringen in zijn nieuwe gratis e-book Tai Chi 4 Beginners!Tai Chi & Qigong is een fantastische manier om de gezondheid te verbeteren. Het is geschikt voor alle leeftijden en is een goede aanvulling op de huidige conditie; of je nu een topsporter bent of je wilt je conditie verbeteren, tai chi is ideaal om te doen. Deze eeuwenoude bewegingskunst van stilstaande en vloeiende bewegingen versterken je lichaam en ontspannen de geest.

Open weekVanaf maandag 22 september is er een open week. In Roosendaal worden de proefles-sen op dinsdagavond gegeven in de nieuwe wijkcentrum De Wieken Gezellelaan 45 4707 CC Roosendaal. Tevens zijn er ook proeflessen in Bergen op Zoom, op woensdagavond, locatie Montessorischool Noordsingel 57 en op maandagochtend in De Boulevard Noord 10 zie hiervoor op de website. Uitgebreide informatie over tai chi en de activiteiten van de school is te vinden opwww.taichi4you.nl.

Tony Stewart presenteertvoordelen Tai Chi & Qigong

Authent ieke Tai Chi MasterKORT BEDRIJVIG

Tony Stewart in actie.

HALSTERENThemamiddag KBO: Veranderingen in de zorg staat centraal op donderdag 18 sep-tember: Zaal open 13.30 uur in de Wittenhorst. Ontvangst met aangeklede kopje koffie/thee13.45 uur. Film (oude carnavalsopnames), 14.15 uur presentatie van Thuiszorg West-Brabant, 14.45 uur pauze. Na de pauze film, info over TWB en daarop aansluitend een gratis bingo. Iedereen is welkom.

BERGEN OP ZOOMRommelmarkt: Zondag 21 september in wijkcentrum Fort-Zeekant (de olifant) van 09.00-15.00 uur.Mantelzorgcafé: Maandag 22 september, Uitleg over een digitaal hulpmiddel om de zorg te organiseren. Mantelzorg Bergen op Zoom heeft Cindy Reekers, medewerker van Stichting tanteLouise-Vivensis gevraagd om uitleg geven over de website en te laten zien hoe het in de dagelijkse praktijk werkt. Het mantelzorgcafé wordt dit keer gehou-den in Residentie Moermont, Veilingdreef 6 te Bergen op Zoom. Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Het programma begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Meer weten of Nieuwsbrief Mantelzorg ontvangen: 0164-299491 of [email protected]: Zondag 21 september in wijkcentrum Fort-Zeekant (de Olifant) van 09.00-15.00 uur.Op de stropdas: Zaterdag 20 september zal ook voetbalschool Soccer 10 zich presen-teren tijdens Bergen op Zicht. Soccer 10, initiatief van Marvin Bedaf, John van Loenhout en Ad Dane, is te vinden op het Sint Catharinaplein. Dit is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden bij de voetbalschool en ook nog een mooie prijs te winnen. Zij staan daar met een 5 meter hoge attractie Op de stropdas. Kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 mogen gratis op de stropdas proberen te schieten. Iedereen is van harte welkom tussen 12.00-17.00 uur.Rondleiding De Grebbe: Dit unieke ondergrondse monument kan men iedere zater-dag in september en oktober bezoeken. Gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten verzorgen telkens 2 rondleidingen om 13.00-15.00 uur. Er wordt gestart in Het Zwijns-hoofd, Moeregrebstraat 18. Hier wordt eerst informatie gegeven over het ontstaan en de restauratie van de Grebbe. Daarna geeft de gids een rondleiding door de Grebbe. Via de ingang aan Gevangenpoortstraat loopt men door de Grebbe. De uitgang is achter het Markiezenhof bij de beeldentuin. Dit is een unieke belevenis Aanmelden via de VVV Brabantse wal. Zorg wel voor goede schoenen.Expositie: In Bibliotheek Bergen op Zoom is tot en met vrijdag 26 september een ex-positie van Amie van Eekelen te zien. Loop tijdens de openingstijden van de bieb eens binnen en bewonder de handgeschepte kunstwerken van papier van Amie van Eekelen. Amie van Eekelen volgde in Maastricht aan de Academie Beeldende Kunsten de afdeling publiciteits- en grafische vormgeving. De wereld van papier is een grote ontdekkingsreis, waarin veel te experimenteren valt en biedt veel uitdagingen door het kreuken, scheuren, vouwen en werken in lagen.

LEPELSTRAATUitslag koersbal 11 september: 1 Liza van Schilt. 2 Cor van Wijk. 3 To Karremmans-Rinus Nijssen, 5 Anny Hensen. 6 Jaantje van Schilt. 7 Truus van Herk. 8 Sjaan van Eke-ren-Geert Loos.

KORTE BERICHTEN

Programma Woensdag 17 september18.30 MOC E4-Cluzona E218.30 MOC E9-Cluzona E4Donderdag 18 september20.00 MOC VE1-Tholense Boys VE120.00 Vrederust VE1-MOC VE220.00 MOC VE3-Oranje Blauw’14 VE1Zaterdag 20 september14.45 MZC’11 4(zat)-MOC 2(zat)15.00 MOC A1-SHO A113.00 MOC A2-Smerdiek A115.00 MOC A3-DVO’60 A213.00 Oranje Wit B1-MOC B113.00 MOC B2-Zeelandia Middelburg B113.00 MOC B3-SJO Prinsenland B115.00 MOC B4-HSC’28 B114.30 Unitas’30 B4-MOC B512.15 BSC B3-MOC B613.00 MOC C1-JVOZ C2.11.30 MOC C2-FC Bergen C112.00 De Fendert C2-MOC C311.00 Grenswachters C1-MOC C411.30 Roosendaal C5-MOC C511.00 FC Moerstraten C1-MOC C6

11.30 MOC C7-Halsteren C411.30 MOC C8-Steenbergen C411.15 Zeelandia Middelburg D1-MOC D110.00 MOC D2-MZC’11 D111.30 SVC D1-MOC D310.00 MOC D4-FC Bergen D210.00 SJO Prinsenland D2-MOC D510.00 MOC D6-Roosendaal D711.30 Roosendaal D5-MOC D711.45 MOC E1-Jeka E108.45 Tholense Boys E1-MOC E210.00 MOC E3-RBC E110.00 MOC E4-Meto E211.00 Nieuw Borgvliet E1-MOC E510.15 Victoria’03 E4-MOC E608.45 DVO’60 E4-MOC E710.00 MOC E8-Meto E310.15 Meto E4-MOC E909.00 Halsteren E7-MOC E1011.45 Boeimeer F1-MOC F108.30 Kapelle F1-MOC F209.30 Steenbergen F2-MOC F308.30 MOC F4-Nieuw Borgvliet F110.00 HSC’11 F1-MOC F509.00 Krabbendijke F2-MOC F6

08.30 MOC F7-FC Moerstraten F109.00 Alliance F4-MOC F808.30 MOC F9-Grenswachters F208.30 MOC F10-Cluzona F410.15 De Fendert F3-MOC F1111.30 Terneuzense Boys G1-MOC G211.30 RKDVC JG2-MOC JG113.00 MOC MB1-Cluzona MB111.30 MOC MC1-FC Dauwendaele MC112.30 NVS MC1-MOC MC208.30 MOC MD1-Halsteren MD109.00 VVR ME1-MOC ME108.30 MOC ME2-Roosendaal ME1Zondag 21 september 14.30 Cluzona-MOC’17 12.00 MOC 2-SCO/TOFS 212.00 MOC 3-SVC 212.00 Sprundel 3-MOC 412.00 Nieuw Borgvliet 4-MOC 509.30 Roosendaal 15-MOC 609.45 MOC 7-Odio 609.45 MOC VR1-Achtmaal VR110.30 Vogelwaarde VR1-MOC VR2Voor veranderingen en uitslagen:www.MOC17.nl

MOC’17

BERGEN OP ZOOM - De 1e competi-tiewedstrijden zijn voor de meeste jeugdteams van Nieuw Borgvliet erg goed verlopen.

Er waren alleen maar trotse leiders te vin-den op sportpark de Markiezaten, door de inzet van alle spelers en het plezier wat van de velden afstraalde. Er is nog ruimte voor nieuwe spelers bij de volgende leeftijdsca-tegorieën: 2004/2005 (E), 2006/2007 (F). Voor informatie over voetballen bij Nieuw Borgvliet, bel David Wessels: 06-10379396. Of ga op dinsdagavond langs op sportpark de Markiezaten van 18.00-19.00uur.Programma seniorenZondag 21 september

DIOZ-Nieuw Borgvliet 14.30uNieuw Borgvliet 2-FC Bergen 4 12.00uSC Welberg 3-Nieuw Borgvliet 3 10.00uNieuw Borgvliet 4-MOC17 5 12.00uNieuw Borgvliet 5-SC Kruisland 4 10.00uNieuw Borgvliet 6-Noordhoek 3 12.00uNieuw Borgvliet 7 -WVV’67 3 10.00uNieuw Borgvliet vrouwen vrijProgramma jeugdZaterdag 20 september Lepelstraatse Boys A1-Nieuw Borgvliet A1 14.30uNieuw Borgvliet B1-WVV’67 B1 12.30uSmerdiek C1-Nieuw Borgvliet C1 10.45uNieuw Borgvliet D1-Bruse Boys D2 09.30uWVV’67 D2-Nieuw Borgvliet D2 11.00uNieuw Borgvliet E1-MOC17 E5 11.00u

Nieuw Borgvliet E2-Dosko E4 11.00uMOC’17 F4-Nieuw Borgvliet F1 08.30uFC Bergen F2-Nieuw Borgvliet F2 09.30uNieuw Borgvliet MP1-Tholense Boys MP1 11.00uUitslag jeugd Zaterdag13 septemberNieuw Borgvliet A1-BSC A2 2-1Virtus B2-Nieuw Borgvliet B1 0-2Nieuw Borgvliet C1-Halsteren C3 16-2Yerseke D2-Nieuw Borgvliet D1 1-4Nieuw Borgvliet D2-Rimboe D1 1-5Nieuw Borgvliet E1-ODIO E2 4-5Vivoo E2-Nieuw Borgvliet E2 0-5WVV F1-Nieuw Borgvliet F1 2-6Nieuw Borgvliet F2-Krabbendijke F2 0-12Stavenisse MP1-Nieuw Borgvliet MP1 7-1

RK vv Nieuw Borgvliet

Uitslag seniorenZondag 14 septemberLepelstraatse Boys 1-RBC Roosendaal 1 0-5Lepelstraatse Boys 2-HSC’28 2 4-0 Sc Welberg 3-Lepelstraatse Boys 3 1-6WVV’67 4-Lepelstraatse Boys 4 2-4Uitslag jeugdZaterdag 13 septemberNVS A1-Lepelstraatse Boys A1 1-2Sc Kruisland B1-Lepelstraatse Boys B1 3-1

Lepelstraatse Boys C1-Dosko C2 3-8Lepelstraatse Boys E1-NVS E1 6-1Lepelstraatse Boys E2-Halsteren E7 2-4Programma seniorenZondag 21 september14.30 Noordhoek 1-Lepelstraatse Boys 110.00 Hoeven 4-Lepelstraatse Boys 210.00 Lepelstraatse Boys 3-Dosko 711.00 Lepelstraatse Boys 4-ODIO 4Programma jeugd

Zaterdag 20 september14.30 Lepelstraatse Boys A1-Nw. Borgvliet A114.00 Lepelstraatse Boys B1-Cluzona B211.15 SPS C1G-Lepelstraatse Boys C108.45 DVO’60 D3-Lepelstraatse Boys D110.30 Lepelstraatse Boys E1-Halsteren E309.30 SPS E2G-Lepelstraatse Boys E2Voor wijzigingen en/of aanvullingen:www.lepelstraatseboys.nl

Wederom nederlaag Lepelstraatse Boys 1

BERGEN OP ZOOM - Ook gedurende de zomermaanden is het mogelijk pa-pier en karton bij Dosko in te leveren.

De papiercontainers blijven bereikbaar. De opbrengst is voor de jeugd. Daarnaast kunnen ze bij de allerkleinsten nog enkele spelers plaatsen. Dit betreft de geboorte-jaren 2006, 2007, 2008 en 2009. Interesse of aanmelden via [email protected]. Er wordt een mosselavond gehouden op za-terdag 4 oktober, aanvang 19.00 uur. De activiteitencommissie nodigt jullie een ieder om op zaterdag 4 oktober samen met familie en vrienden, te genieten van de mosselen. Zoals men van hen gewend is, houden zij rekening met de speciale wen-sen van de leden en sponsoren. Voor die mensen die géén liefhebber zijn van mos-selen, hebben zij heerlijke kip op het menu

gezet. Begint de maag al te knorren door het lezen van al dit lekkers? Twijfel niet en meldt zich zo spoedig mogelijk aan via het inschrijfformulier wat te verkrijgen is in de kantine. Vanzelfsprekend zullen de salade, stokbrood, frietjes, mayonaise, ketchup en curry niet ontbreken. De gezellige avond begint om 19.00 uur. Zij hopen een ieder op 4 oktober vanaf 19.00 uur te mogen begroeten in de kantine. Inschrijvingen dienen uiterlijk dinsdag 23 september in-geleverd te worden in de kantine.

ProgrammaZaterdag 20 september14.30 Dosko A1-MZC’11 A112.15 Dosko B1-Halsteren B113.30 Vosmeer B1-Dosko B212.30 Dosko MB1-Kruiningen MB112.00 Tholense Boys C1-Dosko C1

12.30 Dosko C2-Vosmeer C110.00 VVGZ D1-Dosko D111.45 Cluzona D2-Dosko D209.00 Roosendaal E5-Dosko E209.00 Dosko E3-Rimboe E111.00 Nw. Borgvliet E2-Dosko E409.30 FC Bergen F1- Dosko F109.30 Cluzona F3-Dosko F209.00 Dosko F3-Halsteren F6

Zondag 21 september14.30 Dosko 1-Blauw Geel 111.30 Dosko 2-TSC 212.30 Steenbergen 3-Dosko 311.30 Dioz 2-Dosko 411.00 Kruisland 2-Dosko 510.00 Dosko 6-SVC 410.00 Lepelstraatse Boys 3-Dosko 710.00 Dosko 9-De Schutters 213.00 Dosko VR 1-Moerse Boys VR 1

SV DOSKO

BERGEN OP ZOOM - Goede overwin-ning van het 1e team van FC Bergen in een uitwedstrijd tegen Unitas: 1-2.

Een betere start konden ze zich niet wen-sen.

Zondag 21 september komen de mannen uit de mosselplaats Philipine op bezoek.

ProgrammaZaterdag 20 september12:00 Klundert A1-FC Bergen A114:30 FC Bergen B1-Steenbergen B211:30 MOC’17 C2-FC Bergen C112:30 RBC D2-FC Bergen D110:00 MOC’17 D4-FC Bergen D210:45 FC Bergen E1-Cluzona E109:00 Halsteren E6-FC Bergen E2

09:30 FC Bergen F1-DOSKO F109:30 FC Bergen F2-Nieuw Borgvliet F209:30 FC Bergen F3-De Schutters F109:30 Vivoo F2-FC Bergen F4Zondag 21 september 14:30 FC Bergen 1-Philippine 111:3 0FC Bergen 2-Steen 312:00 Cluzona 2-FC Bergen 312:00 Nieuw Borgvliet 2-FC Bergen 4

FC Bergen

Page 21: Dboz 20140917

AANHANGWAGEN NODIG?Roosendaal

Tel: 0165-820300www.aanhangwagens-westbrabant.nl

Showroom geopend Di— vrij 9.00 — 17.00 Za 9.00 — 13.00 T. 0164 68 34 25

Canadaweg 6 4661 PZ Halsteren

i. Www.mr-groep.nl E. [email protected]

Voor het mooiste gazon.

Belang van oogzorg door eengediplomeerde opticien

‘Je stapt toch ook niet in bij een buschauffeur zonder rijbewijs?’Als je de bus instapt, vraag je de buschau� eur niet om zijn rijbewijs. En brildragers vragen hun opticien niet om zijn diploma. Want dat zal toch wel goed zitten? Maar in tegenstelling tot onze buurlanden mag in Nederland iedereen zich opticien noemen, mét of zonder papieren. Wie nu een brillenwinkel inloopt, weet dus niet zeker of zijn ogen worden opgemeten door een gediplomeerde vakman of -vrouw. Specsavers is dat een doorn in het oog. Dat vinden wij eigenlijk van de gekke. Want je ogen zijn goud waard, daar moet je zuinig op zijn. Daarom werken bij Specsavers uitsluitend opticiens en optome-tristen met een overheidserkend diploma. Want met je ogen neem je geen risico.

Zuinig op je ogenIn Nederland is er nog steeds geen regelgeving als het gaat om opleidingseisen voor opticiens. Iedereen mag dit beroep dus uitoefenen, wat betekent dat je soms geholpen wordt door een

‘opticien’ zonder papieren, die slechts een korte optiektraining heeft gevolgd. Er zijn maar weinig mensen die dat weten. Terwijl het wel gaat om je ogen en goed kunnen zien. Daarom maakt Specsavers zich hard voor regelgeving op dit gebied, zodat oogmetingen in Nederland altijd en overal worden

gedaan door opticiens of optometristen met minimaal een afgeronde, overheids-erkende MBO-opleiding. Die garantie geven wij onze klanten nu al. Als je bij ons binnenstapt word je altijd geholpen door iemand met kennis van zaken die deskundig kan adviseren voor het beste zicht en draagcomfort.

Het begint met een goed gesprekEen oogonderzoek bij Specsavers gaat verder dan alleen het checken van de sterkte en gezondheid van de ogen. Tijdens het oogonderzoek wordt ook de persoonlijke situatie van de klant besproken. Alleen zo kan het juiste advies worden gegeven. Dat begint met een goed gesprek. Zo vragen we o.a. naar de familieachtergrond om mogelijke erfelijke oogafwijkingen te achterhalen. Maar ook naar eventueel medicijngebruik.

Betaalbare zorgOmdat Specsavers een wereldwijde optiekketen is, kunnen wij brillen en lenzen zeer scherp inkopen. Dat zorgt ervoor dat de beste oogzorg niet duur hoeft te zijn. In onze winkel vind je al een complete bril voor € 29, inclusief de sterkte, prisma of cilinderaf-wijking. En bij een bril vanaf € 79 krijg je deze maand zelfs een tweede bril gratis. Voor jezelf of iemand anders. Redenen genoeg dus om snel langs te komen voor een uitgebreid oogonderzoek.

(advertorial)De vrouw

draagt: OSIRIS B34 25445862 €169 en de man draagt: OSIRIS B30 25445824 €169

Complete bril + 2e bril gratisvoor jezelf of iemand anders

specsavers.nl   specsaversnederland

Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Actie loopt t/m 2 november 2014. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo.

Specsavers Bergen op Zoom | Wouwsestraat 23A Tel. 0164 263 337

Voor de échte Griekse keuken bent u bij ons aan het juiste adres!We hebben een ruim assortiment van voorgerechten en soepen. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse vlees-, vis- of vegeta-rische gerechten. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk al dan niet voor meerdere personen. Voor de kinderen hebben wij een bijpassende menukaart samengesteld.Indien u afhaalt krijgt u 10% kortInG.

3 gangen keuzemenu €23,50.U hebt keuze uit:

• 23 voorgerechten• 23 hoofdgerechten

(vlees, vis en vegetarisch)• 12 nagerechten

Geldt van dinsdag t/m zondag (incl. feestdagen)

Geopend: v.a. 16.00 uur. Ma. gesloten, behalve op feestdagen.

Grieks Restaurant Knossos - sinds 1999Lievevrouwestraat 4, Bergen op Zoom, Tel. 0164-242607, www.knossos.nl

Zondag 21 september 2014spIrItUeLe beUrs

“IndIgo”“Het Hoofdkwartier”

Rembrandtstraat 52 in Bergen op ZoomTegen inlevering van deze bon €1,00

korTing op de entreeprijs van €3,00Beurs is open van 11.00 tot 17.00 uur

www.indigobeurs.nl

stichting de bergkristal

donderdag 18 september 2014aanvang 20.00 uur entree € 6,-

Zalencentrum ‘de raayberg’antwerpsestraatweg 267 bergen op Zoom

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185www.debergkristal.nl

Paranormale avond

helderZIende waarnemIngen

door kitty de bruin

“Verrijkt uw bu itenleven”

BTW-actie Betaal slechts

6% BTW *

NAZOMERVOORDEEL

* Geldig op actie-artikelen t/m 30 sept 2014, zolang de voorraad strekt.

Du Bois Sierbestrating & TuintechniekRucphenseweg 49a, Zundert (t.o. Abdij)T. 076 - 597 3201 www.du-bois.nl

tuinaanleg | sierbestratingwaterpartijen | veranda’s buitenkeukens | tuinverlichting terrasverwarming | tuinaccessoires inspirerende showtuin

Page 22: Dboz 20140917

kerkelijk

PAGiNA 22

HALSTERENProtestantse Gemeente in Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Elke zondag 10.30 uur dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, Ber-gen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor informatie: B. van Weesep, tel.: 0164- 683941. Zon-dag 21 september 10.30u: eredienst in de St. Martinuskerk: ds. Inkelaar uit Ou-denbosch.Sint Christoffel parochie: Secretari-aat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Robijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. In drin-gende gevallen te bereiken via uitvaart-

telefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffel-parocie inzake H.Quirinus. Zaterdag 20 september 19.00u: Euch.: In de viering gedenken zij alle overleden leden van het dameskoor, o.o. Huijsmans-Geers,; o.echtp. Van Tiggelen-Veraart, o.echtp. van Geel-Gabriëls ; o.o. Suikerbuik-van Kaam ; jrgt. o.o. Johannes van Tillo en Geertruida de Krom ; Voorganger: Past.S.Chazhoor, lector: St. Kint, misdienaar: Belana, zang: Dameskoor. Dinsdag 23 Sept. 19.00 uur Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Zondag 21 september 09.30u: Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans v. Geel m.m.v. de Sintekrijnscanto-rij. Int: Harry Jogchems; Anna Aardema-v. Tilburg; Toke v. Loon-de Koning. Donder-dag 25 september 09.00u: Eucharistie-viering voorganger pastoor Hans v. Geel. Wij gedenken de overledenen: Gérard v.d. Bogart. Na 24 augustus wijzigen de ope-ningstijden. Dan is het secretariaat niet meer op maandagochtend, maar op dins-dagochtend geopend. Evenals voorheen

kan men dan ook op donderdag terecht. Iedereen welkom van 10.00-12.00 uur. Uw gebed wordt gevraagd voor Cor van Tillo.Mededeling: Dit weekend viert het Da-meskoor haar 50-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een Eucharistieviering op za-terdag 20 september om 19.00 uur, waarna men het Dameskoor kan feliciteren mid-dels een receptie, die plaatsvindt in de Till naast de kerk.Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en

Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected]. Zondag 28 september 10.30u: Celebration, kerkdienst met Jorim Willems die de aanbidding zal leiden, Kas-tanjelaan 53A (tussen 53 en 55), Bergen op Zoom.

Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijks-zaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, [email protected], www.rkboz.nl Het parochiebureau vervangt per 1 april de functie van de voormalige 4 parochie-secretariaten. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur.Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom.Pastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected]; teamleider diaken Co van Bekkum, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Fredi Timmermans, tel. 233574, e-mail: [email protected]

Lievevrouweparochie

Boek “De onbekende gelovige”Donderdag 18 september en dinsdag 30 september is er in het Parochiecentrum om 20.00 uur bespreking van het boek ‘De on-bekende gelovige’ van Thierry Bizot. O.l.v. pastoor Paul Verbeek gaan we met het boek aan het werk.We kunnen zo op een andere wijze ons geloof met elkaar de-len. Aanbevolen wordt het boek vooraf te lezen. Opgave via tel 233574.KidskerkWoensdag 17 september is er weer een Kidskerkbijeenkomst. Deze keer zal het weer zijn in het Parochiecentrum van 13.30 tot 15.00 uur. Alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema zal zijn: de 11 geboden.LofprijsavondWoensdag 17 september is er om 19.30 uur een Lofprijsavond in de grot van de Lourdeskerk.Bergen op ZichtZaterdag 20 september presenteren Bergse verenigingen, groe-pen en instellingen, waarbij veel vrijwilligers actief zijn, zich aan alle bergenaren en overige bezoekers. Maar liefst ongeveer 90 ‘groepen’ gaan hier aan deelnemen. Ook de Lievevrouwe-parochie is hier present. Het evenement duurt van 12.00-17.00 uur en vindt plaats langs een traject in de binnenstad: Kremer-straat, St Catharinaplein, Hofstraat en de Beeldentuin van het Markiezenhof. De Lievevrouweparochie heeft een kraam op het Catharinaplein.TaizévieringZaterdag 20 september: Taizé gebed in de Gertudriskerk, ingang Kerkstraat, te Bergen op Zoom, aanvang 19:00 uur. De kerk is vanaf 18 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting en koffie of thee.

ZaterdagmiddagmuziekZaterdag 20 september Gertrudiskerk 16.00 een vrij toegan-kelijke “Zaterdagmiddagmuziek”. Deze keer verzorgd door het Bergen op Zooms Blazersensemble o.l.v. Rien de Jongh en de organist Janno den Engelsman in een afwisselend programma.Caritascollecte voor de VredesweekVan 21 tot 28 september is het Vredesweek: Wapen je met vrede. Wereldwijd werkt PAX samen met de mensen in conflictgebie-den en betrokken burgers aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. PAX brengt mensen bij elkaar die voor vrede durven te gaan. De opbrengst van de caritascol-lecte in het weekend van 20-21 september is bestemd voor PAX. U kunt ook een bijdrage overmaken naar IBAN NL03 0390 51500 t.n.v. Pax in Utrecht. Zie ook www.paxvoorvrede.nlVredesweek: Wapen je met vredeVrijdag 26 september 17.30 uur vredesmaaltijd in het Parochie-centrum. We zoeken samen naar het antwoord op de vraag: welke bijdrage kan ik leveren aan onze vurige wens van vrede? Om 19.00 uur Vredesuur in de dagkerk van de Gertudiskerk. Rond de vredesvlag en vredesduiven is er een oecumenische viering. We steken kaarsjes aan bij onze gebeden en aan het einde van het vredesuur laten we op de markt de duiven los. Voor de maaltijd dient u zich op te geven: tel. 233574. Er is plaats voor 25 personen aan tafel.Gezamenlijke ZiekenzalvingMaandag 29 september 19.00 uur Lourdeskerk; voorganger pas-toor Paul Verbeek.ParochiegidsEen Parochiegids, met veel informatie over werkgroepen en ac-tiviteiten van het werkjaar 2014-2015 legt voor u klaar op de informatietafels bij de uitgang van de kerken en zijn in het Paro-chiecentrum verkrijgbaar.

Prikbord

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken. Ik was dan ook super blij toen ik voor mijn verjaardag een bibliotheek-abonnement cadeau kreeg. Gewoon, omdat het zo’n at-tent gebaar was.

Ik vind het fijn om me helemaal te verliezen in de wereld van het verhaal. In herkenbare personages met grote avonturen, of juist in hun dagelijkse dingen. Met een boek kan ik me echt ontspan-nen. Onderweg in de trein heb ik er vaak één bij me. En ja, ik heb het liefst een echt boek, met bladzijdes en een kaft. Soms herlees ik verhalen, om er nog eens van te kunnen genieten.Nu ik in Bergen op Zoom vaak mag voorgaan, leer ik de verhalen uit de Bijbel nog beter kennen. Het is bijzonder hoe Jezus zich

steeds weer van een verrassende, nieuwe kant laat zien. Zelfs in verhalen die ik al jaren ken.In de Bijbel in Gewone Taal, de BGT, zal Jezus zich ook weer van een nieuwe kant laten zien, verwacht ik. Deze Bijbelvertaling komt op 1 oktober uit. Het is een Bijbel in eenvoudige taal, in taal van nu. Zodat iedereen het goede nieuws kan begrijpen.Ik ben van plan om meteen twee Bijbels te kopen. Eentje voor mezelf en eentje voor de tienergroep On the Move. Iedere twee weken lezen we met de tieners een stukje uit de Bijbel. In he-dendaagse taal zullen de verhalen nog meer voor hen en andere lezers gaan leven.

Fredi Timmermans

Pastoraal hoekje

WEEKENDVIERINGEN

GertrudiskerkZondag 21 september 9.30u: Eucharistie-viering; voorganger: pastoor Paul Verbeek.O.L.Vrouw van LourdesZaterdag 20 september 17.00u: Eucharis-tieviering; voorganger: pastor Ton Willem-sen.Zondag 21 september 11.00u: Eucharistie-viering; voorganger: pastoor Paul Verbeek.Intenties weekendvieringenVoor de overledenen: o.e. de Vrij-Hunting, o.e. Musters-Klaassen, Betsie de Rooij-Gieles en dochter Anne Marie, Vera

Roovers-v. Hooijdonk, Kees Booij, fam. Gruss, fam. Musters, fam. Klaassen, o.fam. Asselbergs-v. Kalmthout, Nelly v.d. Goorberg-Hagenaars, Jo Levolger-Verhee-zen.Getrouwd: Friso Calkoen en Claire Hough.

OVERIGE VIERINGENGertrudiskerk: Zaterdag 20 september 19.00u: Taizégebed in de Gertudriskerk, ingang Kerkstraat. Vanaf 18 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na de viering ontmoeting met koffie of thee. Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertru-

diskerk.Lourdeskerk: Dinsdag 23 september 9.00u: Woord- en Communieviering in de grot; voorganger: dhr. Ton Segers.Jacquelineflat: vrijdag 19 sept. 14.30u: Woord-en Communieviering; voorganger: dhr. Nico Boere.Scheldeflat: vrijdag 19 sept. 18.30u: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Gerrit Leenders.Meilust: zondag 21 sept. 11.00u: Eucha-ristieviering; voorganger: pastor Rud Smit.Moermont: zondag 21 sept. 11.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Ulla Berger.

Huize St. Catharina: zondag 21 sept. 9.30u: Woord- en Communieviering; pastor Jo Staps. Maandag, dinsdag en vrijdag 9.15 uur: Eucharistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering.Eigen Haard (Antonius Abt): woensdag 24 sept. 9.00u: Woord-en Communievie-ring; voorganger: diaken Co van Bekkum.

MEDEDELINGENDoop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau,

tel. 233574.Huwelijk: neem contact op met het paro-chiebureau, tel. 233574.Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk Goddelijke Voorzienigheid kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefo-nisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

KERKELIJK NIEUWS

BERGEN OP ZOOM - Taizé gebed op zaterdag 20 september, aanvang 19.00 uur in de Gertrudiskerk.

Sinds 2010 wordt er iedere maand een Tai-zégebed georganiseerd. Het gebed vindt plaats in de dagkerk van de Getrudiskerk in Bergen op Zoom. Er worden bekende en minder bekende Taizéliederen gezon-gen, en natuurlijk zal er de kenmerkende stilte zijn. De kerk is vanaf 18.00 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.Taizé is de door broeder Roger opgerichte oecumenische gemeenschap in Frankrijk, waar al jarenlang tienduizenden jonge-ren uit vele landen naar toe trekken voor

Bijbelstudie, bezinning, gebed en ontmoe-ting. Jongeren worden daar opgeroepen om juist ook in hun eigen woonplaats de kerk een plaats van ontmoeting te laten zijn. Het bisdom van Breda kent inmiddels een traditie van bijeenkomsten in de spiri-tualiteit van Taizé: sinds 2010 is er ook in Bergen op Zoom een Taizégebed.De data voor volgende taizégebeden: 18 oktober, 15 november, 20 december.Sinds kort zijn we ook op Facebook te vol-gen, hoor daar het laatste nieuws, data, lo-catie en leuke nieuwtjes – facebook.com/taizeaandezoomContactpersoon Taizégebed in Bergen op Zoom: Arwen Meulenbroek-de Feijter, tel. 06-25543957, [email protected]. Meer informatie over Taizé:www.taize.fr/nl

Taizé gebed

HALSTEREN - Ook dit jaar houdt de ZWO-commissie (Zending, Werelddi-akonnaat, Ontwikkelingssamenwer- king) van de Protestantse Kerkge-meenschap Halsteren-Nieuw-Vosse-meer weer een boekenmarkt in de St. Martinuskerk tijdens de braderie.

Naast de, inmiddels vertrouwde, boeken-markt zijn we ook weer present met koffie, thee, cake en verkoop van zelfgemaakte jam. Ook de wereldwinkel is met een stand aanwezig. De opbrengst van de boeken-markt en de verkoop van koffie, thee en jam

gaat naar het project “Kinderen in Myan-mar” van KerkinActie.Veel Myanmarezen, waaronder veel kinderen, vluchten ook nu nog naar Thailand om een beter bestaan op te bouwen. Velen van hen zijn staatloos en hebben daardoor geen rechten in Thailand. Om deze vluchtelingen bij te staan is de Mae Tao Clinic opgericht, waar de vluchte-lingen goede gezondheidszorg krijgen en de kinderen onderwijs. De kerk is open tijdens de braderiedagen zaterdag 20 september vanaf 11.00 uur en zondag 21 september vanaf 12.00 uur. In de kerk is dan ook meer informatie over het project beschikbaar.

Boekenmarkt in St. Martinuskerk

Page 23: Dboz 20140917

www.bommeltje.beOpen van 6.30u tot 13.00uén van 14.00u tot 17.30u

Zaterdag doorlopend van 8.00u tot 17.00u

Zondag en maandagnamiddagGESLOTEN

tabakshop

dagbladhandel

Openvan 6.30u tot 13.00u.

en van 14.00u tot 17.30u.Zaterdag doorlopend van

8.00u tot 17.00u.Zondag en maandagnamiddag

gesloten

Spoorwegstraat 1 • 2910 Essen • Tel. +32 3 677 02 77

www.bommeltje.be

Tabakshop & Dagbladhandel

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Boomkwekerij / HoveniersHoogerheide

LeiLinde met rek € 32.50dakpLataan € 34.75 op bestelling

rode beuk 100cm € 0.950164-616707 of 06-30429026

0113-552255Valkestraat 15, [email protected]

Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

of op afspraak.

TuinrenovatieTuinaanleg, Snoeibeurt

Tuinafval nemen wij gratis mee

maak vrijblijvend een afspraak met ons

www.hoveniers-hoogerheide.nl

Iedereen die op20 september op onze

ketelshow komt, heeft demogelijkheid om meteen een

geheel vrijblijvende offertete ontvangen voor een

nieuwe ketel.

Kaaij 6 • 4691 EE Tholen0166-604297 of 06-21508793

[email protected]

FRUIT DE MERSPECIALITEITEN AVOND

Wij serveren deze avond heerlijke fruit-de-mer met o.a. kreeft, oesters, garnalen en andere

schaal- en schelpdieren.€ 47,50 per persoon

RESERVEREN gewenst!!!

Hotel Restaurant Zeeland

Vrijdag en zaterdag 19 en 20 september 2014

Beauty Passage for Body & Face, Voorstraat 39, Sint-Annaland, 0166-654970

SINT-ANNALAND - Beauty Passage is benoemd door BeautyByExperts tot gecer-tificeerd Anti-Aging Center. “Wij zijn dan ook erg trots om u de mogelijkheid te bieden om huidverjonging te bereiken van binnenuit! Wij doen dit door middel van het SEYO TDA apparaat”, laat eigenaresse Stefanie Rijnberg weten.

Het geheim: Een zachte jetstream van zuurstof vervoert verjongende ingrediënten naar de diepere huidlagen, daar begint de verjonging. Binnen 30 minuten zie je dat de huid er jonger en frisser uitziet. Een verfrissende TDA behandeling is er al voor maar € 39,50. De TDA Anti-Aging behandelingen zijn € 49,50 of € 54,50 - dit ligt aan uw huidtype en wat uw huid nodig heeft. “In onze salon gaan huidverbetering, persoonlijke aandacht en een heerlijk rust moment altijd samen, zodat u tijdens een behandeling heerlijk kunt ontspannen. De methode Auriège biedt u een groot aantal behandelingen om uw huid in een optimale en zo jong mo-gelijke conditie te behouden. Voor iedere huid is een speciaal programma samen te stellen voor thuisgebruik. Zo hebben wij voor ieder wat wils van Fruitzuurbehandelingen, Bindweef-selmassages, Microdermabrasie, Excellence Gold behandelingen en Acné behandelingen tot heerlijke ontspannende lichaamsmassages zoals lomilomi, hot stone, ontspannings massage en sportmassages. Tevens zijn wij gespecialiseerd in pedicure behandelingen, epileren/har-sen/verven en geven wij gratis huidadvies op maat!Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op onze website. Wij hopen u in een van onze behandelstoelen te mogen ontvangen of in onze zonnestudio!www.beautypassage.nl

Beauty Passage gecertificeerd ***Anti-Aging Center

Het team van Beauty Passage: Anja de Korte, Stefanie Rijnberg en Sannerina Delahaije.

ADVERTORIAL

een nieuwe startSpannend? Ik help je er persoonlijk bij.

Al; 30 jaar betrouwbaar en succesvol. Bel:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Autobedrijf TangeAlle merken,

gespecialiseerd

in Franse auto’s

Peugeot - Citroen - Renault

Airco checkmet afvullen

voor maar

€59,- incl. BTW

Witteveenweg 9(industrieterrein Noordland)

Bergen op ZoomTel: 0164-239496

Autobedrijf Tange

Alle merken,

gespecialiseerd in Franse auto's

Peugeot - Citroen - Renault

Witteveenweg 9

(industrieterrein Noordland)

Bergen op Zoom

Tel. 0164-239496

Ook occasions te koop

APKRePARAtieondeRhoudRevisieoccAsionstReKhAKenAiRco seRvice

oPeningstijdenmA t/m vRij08:00 - 17:00

zAteRdAg09:00 - 12:00

Laurent Rampartstraat 23, 4661 KG HalsterenT: 0164-686333 / M: 06-54218062

E: [email protected] / I: www.jack-koi.nl

VERKoop JapansE KoI

(op afspraak)

Ook voor water- en visbehandelingKoifood en

Vijverbenodigdheden

Collecteren voor de Nierstichting.

Kleine moeite, groot verschil.

Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.

Page 24: Dboz 20140917

Terneuzen

Vlissingen

MiddelburgGoes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

RoosendaalBredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

Poortvli� Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Zondag en maandag gesloten

Paasdijkweg 33

Poortvliet

infolijn

0166 619100

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGEN WWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

10

de

voordeelTOP1O

1010 123nr3) Breskes dressoir

met 2 deuren en 3 laden 180x45x85(h)

van 235.- voor 179.-

5678

41O

44444

1) 2.5 + 2 zits Vancouverin microleder.van 1699.- voor 999.-

nr4) Tafel Menaggio in eikenhout. De tafel heeft kolompoten die op diverse posities onder het tafelblad te plaatsen zijn. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 240x100cm 999.- Stoel Lionel met handgreep en softwielen van 149.- voor 99.- Leverbaar in bruin en grijs.

99.-149.-

nr4

met 2 deuren en 3 laden

179.-235.-

nr3

555666666565565565565565777676676676

en maten. 240x100cm 999.- met handgreep met handgreep met handgreep

99.-Leverbaar in bruin en grijs.

nr5) Oorfauteuil Jane van 449.- voor 199.-

199.-449.-

nr5 666 899.-1199.-

nr6 nr6) Elektrisch verstelbare 2.5 zits (210cm) bank Latino met verstelbare hoofdsteunen in actie leder van 1999.- voor 1599.- 2 zits bank met verstelbare hoofdsteunen in actie leder van 1199.- voor 899.-

nr2) Buffetkast Westport, 168x47x210cm van 1199.- voor 699.-

77777349.-499.-

nr7 7888887777 98888 998 98 98 98 91O1O1O1O1O1O91O91O1O91O91Onr7) Tv-dressoir Cubic 157x45x49cm van 499.- voor 349.-

nr8) Stoffen relaxfauteuil Winie met elektrische verstelling van rugleuning en voetenbank en opsta functie. Van 1199.- voor 799.-

nr9) Fauteuil Mangalore Frame Industrial metall bekleed met kunstleder zwart of d.bruin van 249.- voor 169.-

nr10) Adora draaifauteuil op rvs voet. Bekleed met de stof cashmere, in diverse kleuren leverbaar. Van 299.- voor 249.-

799.-1199.-

nr8

9999999999999169.-249.-

nr9

249.-299.-

nr10

voordeelwoon

ONLINEBESTELLEN

LEVERBAARDIRECT

ONLINEBESTELLEN

LEVERBAARDIRECT

ONLINEBESTELLEN

LEVERBAARDIRECT

999.-1699.-

699.-1199.-

nr2