Dboz 20140625

28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 25 JUNI 2014 WEEK 26 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode BERGEN OP ZOOM - Op 11-12-13 en 14 augustus houdt Stichting Rijwiel Eve- nementen de 43e Markiezaatsfietsvier- daagse. Het vertrek vindt plaats vanaf het binnenplein van het Markiezenhof bij het Beursplein. De uitgezette tochten voeren door de omgeving van de stad Bergen op Zoom, waarbij naast de Brabantse Wal met bosrijke omgeving en landgoederen ook de Zeeuwse polders en het mooie eiland Tholen worden aangedaan. De te kiezen afstanden zijn 25, 40 of 60 km, waarbij per dag een verschillende afstand kan worden gekozen. Starten kan van van 10.00 tot 14.00 uur. Kijk voor meer info op www.fietsvierdaagsebergenopzoom.nl Voorinschrijvingen Fietsvierdaagse BERGEN OP ZOOM – De Nederlandse vlaggen voor het WK Voetbal maken in Bergen op Zoom op 1 juli plaats voor de roodwitte Maple Leaf van Canada. De ge- meente Bergen op Zoom roept haar inwo- ners op om op de nationale feestdag van Canada de vlag van het land uit te hangen. Op die manier staat de gemeente stil bij de viering van 75 jaar diplomatieke betrekkin- gen tussen Nederland en Canada. Ook tus- sen Bergen op Zoom en Canada bestaan veel relaties, die grotendeels te danken zijn aan de bevrijding door Canadezen die dit najaar precies zeventig jaar geleden plaatsvond. Bergen op Zoom heeft ook een stedenband met Edmonton. Bergen op Zoom hangt Canadese vlag uit MEER ONGELUKKEN OP A58 DOOR WEERSVERANDERINGEN PROEVEN VAN HOLLANDSE NIEUWE IN MARKIEZENHOF ZEVENTIGSTE MARIA OMMEGANG STAAT STIL BIJ WERELDOORLOGEN BERGEN OP ZOOM - Dit jaar trekt de Maria Ommegang op zondag 29 juni door de stra- ten van het oude centrum van Bergen op Zoom. Zoals gebruikelijk biedt de organi- satie van de Maria Ommegang zitplaatsen aan. Daartoe worden op de Grote Markt een behoorlijk aantal stoelen geplaatst. Deze zitplaatsen zijn vooral bedoeld voor toeschouwers die slecht ter been zijn. De stoelen kunnen echter niet die dag zomaar gebruikt worden, maar wel vooraf gere- serveerd. Dit kan gedaan worden via: pen- [email protected]. Op die manier kan de organisatie zorgen voor vol- doende zitplaatsen tijdens het bijzondere evenement. Zitplaatsen tijdens Maria Ommegang BERGEN OP ZOOM - De gemeente heeft haar zaakjes wat betreft het risicomanage- mentsysteem prima op orde. Dat blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamer. Een risicomanagementsysteem zorgt ervoor er door bepaalde plannen (financieel) zo min mogelijk risico gelopen wordt. Het systeem van Bergen op Zoom voldoet aan de eisen en men doet dan ook verder geen aanbevelingen. “Er is niet veel winst meer te boeken”, zegt men. “Alleen verdient for- malisering hier en daar nog aandacht. Het rendement van het risicomanagement- systeem wordt hoger wanneer het nog nadrukkelijker onderdeel wordt van het dagelijks doen en denken.” Risicomanagement dik in orde BERGEN OP ZOOM – De overblijfselen van de historische stad Reimerswaal worden mogelijk benoemd tot Rijksmonument. Reimerswaal is een van de 28 gebieden die in beeld zijn voor die status, omdat zij het verhaal van de Nederlandse bewo- ningsgeschiedenis vertellen. De laatste bewoners van de stad, die in de buurt van de Bergse Diepsluis heeft gelegen, gaven in 1631 de strijd tegen het water op en ver- trokken naar Tholen en Zierikzee. Reimers- waal speelt ook een hoofdrol in de beken- de legende van de meerminnen. Toen de bewoners van Reimerswaal hen geen eten wilde geven, spraken de meerminnen hun vloek uit: Reimerswaal zal vergaan. Reimerswaal wel- licht Rijksmonument BERGEN OP ZOOM – GBWP maakt zich zorgen over de invoering van de nieuwe Wet markt en overheid. Die verplicht ge- meenten tot het hanteren van een kos- tendekkend huurtarief aan verenigingen. De wet moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie van sportkantines en gemeenschapshuizen met de horeca. Gemeenten leggen vaak veel geld bij op de verhuur van de accommodaties. De nieu- we wet kent een overgangstermijn van twee jaar. Het is ook mogelijk om bepaalde gebruikers een ontheffing te verlenen. Het college komt na de zomer met een voor- stel over hoe de gemeente omgaat met de nieuwe wet. Zorgen om verplichte huurverhoging BERGEN OP ZOOM - De Regio West-Bra- bant en waterschap Brabantse Delta bun- delen hun krachten op het gebied van de zorg voor archeologie bij de uitvoering van projecten. Hiermee lopen beide organisa- ties landelijk voorop. Bij de uitvoering van waterprojecten, zoals de aanleg van wa- terbergingen , dijkverbetering, aanpassing van waterpeilen of andere inrichtingspro- jecten, houdt het waterschap rekening met archeologische belangen. Om de belangen per project in kaart te brengen, werkt het waterschap nu samen met de archeologen die voor de gemeenten in de regio verge- lijkbare onafhankelijke werkzaamheden uitvoeren bij gemeentelijke projecten. Samenwerking op archeologiegebied BERGEN OP ZOOM - Wethouder Jean- Pierre Schouw van Etten-Leur is de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van de WVS-groep. Schouw werd vorige week gekozen nieuwe praeses van de organi- satie. Plaatsvervangend voorzitter van de WVS-groep werd Hans Verbraak, wethou- der van de gemeente Roosendaal. Door de politieke verschuivingen na de gemeente- raadsverkiezingen wijzigden het algemeen en dagelijks bestuur van de zorgverlenende instantie de afgelopen tijd. De WVS-groep is de sociale werkvoorziening van negen gemeenten in West-Brabant en heeft als taak werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schouw nieuwe voorzitter WVS-groep DOOR VERA DE GEUS Met Waterpoort willen de overheden het gebied rond het meest westelijke deel van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland economisch vitaler maken en het gebied daarmee beter op de kaart zetten. Water- poort ligt op de grens van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant rondom het Volkerak-Zoommeer en be- staat uit de gemeenten Goeree-Overflak- kee, Tholen, Bergen op Zoom, Steen- bergen, Moerdijk en Halderberge. De wateren Zoommeer, Krammer, Volkerak, Rijn-Scheldekanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems maken er expliciet deel van uit. Waterpoort heeft betrekking op een aantal thema’s zoals verbonden for- ten en vestingen, innovatieve landbouw/ zilte teelten en de ‘familie’ van water- poorten. Ook hebben de provincie en de deelnemende gemeenten de ambitie om een goede zoetwatervoorziening te realiseren, de landbouw te innoveren, verbindingen te leggen tussen bedrijven en één loket voor plantoetsing en plans- timulering te openen. Bijdrage Toerisme en recreatie vormen namelijk ook een belangrijk onderdeel voor Water- poort en om op met name dat onderdeel meer bekendheid te geven in de wijde omtrek, heeft de provincie een externe partij opdracht gegeven een heus Wa- terpoort-evenement op poten te zetten. “Binnen de gebiedsontwikkeling Water- poort is het afgelopen jaar onderzocht hoe te komen tot meer beleving rondom het thema water. Zo kunnen we inhoud geven aan het begrip Waterpoort en Wa- terpoort door middel bekend te maken bij de eigen bevolking en bij bezoekers van het gebied”, zegt Jean-Louis Kop, woord- voerder bij de provincie Noord-Brabant. Ook moet dit het culturele klimaat po- sitief beïnvloeden en een economische spin-off realiseren. Iedere gemeente levert een bijdrage van vijfduizend euro, maar ook de provincie doet zelf ook duit van vijftienduizend euro in het zakje. Het evenement wordt uitgesmeerd over meerdere weekenden in september en oktober. Er vinden onder meer activiteiten plaats in de havens van Tholen, Ooltgens- plaat, Steenbergen, Halderberge en Ou- denbosch. “In 2015 willen we het groot- ser aanpakken. De genoemde gelden van de gemeenten en provincie zijn ook bedoeld voor 2015. Het wordt een rond- reizend evenement, dat de havenkanelen en forten van Waterpoort aandoet”, be- looft Kop. Feest ter promotie van Waterpoort Provincie wil met evenement deelnemende gemeente op de kaart zetten BERGEN OP ZOOM - Een Waterpoort-evenement dat komend najaar gehouden verspreid over meerdere week- enden gaat worden, moet de gemeenten Halderberge Bergen op Zoom, Moerdijk, Goeree-Overflakkee, Steen- bergen en Tholen toeristisch gezien beter op de kaart zetten. De provincie Noord-Brabant is in deze de kartrek- ker, maar de deelnemende gemeenten doen zelf ook een aanzienlijke duit in het zakje. BERGEN OP ZOOM - Iedereen die aanwezig is op de eerste editie van Plaatpop heeft het enorm naar zijn zin. Op de eerste dag duurt het eventjes voordat het publiek los komt maar Nederlandse top artiesten als Gers Pardoel en Miss Montreal winnen vrij snel de harten van het Bergse publiek. Tijdens de tweede dag waren Racoon en The Handsome Poets de grote namen op het affiche. FOTO MERIJNSITSEN.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL VANDAAG IN DE BODE OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 1 PAGINA 5 Nieuwe methode voor meer zwemplezier PAGINA 6 Op avond'uur met Robin Lock oneindig veelzijdig! PAGINA 11 Nieuwbouw voor duurzame toekomst Nieuw in Goes Centrum van Zeeland Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72 E-mail: [email protected] Internet: www.mondzorgtotaal.nl Gebitsprothese stuk in het weekend? Klaassen Mondzorg Totaal staat tussen 11 en 12 uur voor u klaar!

description

 

Transcript of Dboz 20140625

Page 1: Dboz 20140625

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE25 JUNI 2014WEEK 26

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

BERGEN OP ZOOM - Op 11-12-13 en 14 augustus houdt Stichting Rijwiel Eve-nementen de 43e Markiezaatsfi etsvier-daagse. Het vertrek vindt plaats vanaf het binnenplein van het Markiezenhof bij het Beursplein. De uitgezette tochten voeren door de omgeving van de stad Bergen op Zoom, waarbij naast de Brabantse Wal met bosrijke omgeving en landgoederen ook de Zeeuwse polders en het mooie eiland Tholen worden aangedaan. De te kiezen afstanden zijn 25, 40 of 60 km, waarbij per dag een verschillende afstand kan worden gekozen. Starten kan van van 10.00 tot 14.00 uur. Kijk voor meer info op www.fi etsvierdaagsebergenopzoom.nl

Voorinschrijvingen Fietsvierdaagse

BERGEN OP ZOOM – De Nederlandse vlaggen voor het WK Voetbal maken in Bergen op Zoom op 1 juli plaats voor de roodwitte Maple Leaf van Canada. De ge-meente Bergen op Zoom roept haar inwo-ners op om op de nationale feestdag van Canada de vlag van het land uit te hangen. Op die manier staat de gemeente stil bij de viering van 75 jaar diplomatieke betrekkin-gen tussen Nederland en Canada. Ook tus-sen Bergen op Zoom en Canada bestaan veel relaties, die grotendeels te danken zijn aan de bevrijding door Canadezen die dit najaar precies zeventig jaar geleden plaatsvond. Bergen op Zoom heeft ook een stedenband met Edmonton.

Bergen op Zoom hangt Canadese vlag uit

MEER ONGELUKKEN OP A58 DOOR

WEERSVERANDERINGEN

PROEVEN VAN HOLLANDSE NIEUWE

IN MARKIEZENHOF

ZEVENTIGSTE MARIA OMMEGANG STAAT STIL BIJ WERELDOORLOGEN

BERGEN OP ZOOM - Dit jaar trekt de Maria Ommegang op zondag 29 juni door de stra-ten van het oude centrum van Bergen op Zoom. Zoals gebruikelijk biedt de organi-satie van de Maria Ommegang zitplaatsen aan. Daartoe worden op de Grote Markt een behoorlijk aantal stoelen geplaatst. Deze zitplaatsen zijn vooral bedoeld voor toeschouwers die slecht ter been zijn. De stoelen kunnen echter niet die dag zomaar gebruikt worden, maar wel vooraf gere-serveerd. Dit kan gedaan worden via: [email protected]. Op die manier kan de organisatie zorgen voor vol-doende zitplaatsen tijdens het bijzondere evenement.

Zitplaatsen tijdens Maria Ommegang

BERGEN OP ZOOM - De gemeente heeft haar zaakjes wat betreft het risicomanage-mentsysteem prima op orde. Dat blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamer. Een risicomanagementsysteem zorgt ervoor er door bepaalde plannen (fi nancieel) zo min mogelijk risico gelopen wordt. Het systeem van Bergen op Zoom voldoet aan de eisen en men doet dan ook verder geen aanbevelingen. “Er is niet veel winst meer te boeken”, zegt men. “Alleen verdient for-malisering hier en daar nog aandacht. Het rendement van het risicomanagement-systeem wordt hoger wanneer het nog nadrukkelijker onderdeel wordt van het dagelijks doen en denken.”

Risicomanagement dik in orde

BERGEN OP ZOOM – De overblijfselen van de historische stad Reimerswaal worden mogelijk benoemd tot Rijksmonument. Reimerswaal is een van de 28 gebieden die in beeld zijn voor die status, omdat zij het verhaal van de Nederlandse bewo-ningsgeschiedenis vertellen. De laatste bewoners van de stad, die in de buurt van de Bergse Diepsluis heeft gelegen, gaven in 1631 de strijd tegen het water op en ver-trokken naar Tholen en Zierikzee. Reimers-waal speelt ook een hoofdrol in de beken-de legende van de meerminnen. Toen de bewoners van Reimerswaal hen geen eten wilde geven, spraken de meerminnen hun vloek uit: Reimerswaal zal vergaan.

Reimerswaal wel-licht Rijksmonument

BERGEN OP ZOOM – GBWP maakt zich zorgen over de invoering van de nieuwe Wet markt en overheid. Die verplicht ge-meenten tot het hanteren van een kos-tendekkend huurtarief aan verenigingen. De wet moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie van sportkantines en gemeenschapshuizen met de horeca. Gemeenten leggen vaak veel geld bij op de verhuur van de accommodaties. De nieu-we wet kent een overgangstermijn van twee jaar. Het is ook mogelijk om bepaalde gebruikers een ontheffi ng te verlenen. Het college komt na de zomer met een voor-stel over hoe de gemeente omgaat met de nieuwe wet.

Zorgen om verplichte huurverhoging

BERGEN OP ZOOM - De Regio West-Bra-bant en waterschap Brabantse Delta bun-delen hun krachten op het gebied van de zorg voor archeologie bij de uitvoering van projecten. Hiermee lopen beide organisa-ties landelijk voorop. Bij de uitvoering van waterprojecten, zoals de aanleg van wa-terbergingen , dijkverbetering, aanpassing van waterpeilen of andere inrichtingspro-jecten, houdt het waterschap rekening met archeologische belangen. Om de belangen per project in kaart te brengen, werkt het waterschap nu samen met de archeologen die voor de gemeenten in de regio verge-lijkbare onafhankelijke werkzaamheden uitvoeren bij gemeentelijke projecten.

Samenwerking oparcheologiegebied

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur is de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van de WVS-groep. Schouw werd vorige week gekozen nieuwe praeses van de organi-satie. Plaatsvervangend voorzitter van de WVS-groep werd Hans Verbraak, wethou-der van de gemeente Roosendaal. Door de politieke verschuivingen na de gemeente-raadsverkiezingen wijzigden het algemeen en dagelijks bestuur van de zorgverlenende instantie de afgelopen tijd. De WVS-groep is de sociale werkvoorziening van negen gemeenten in West-Brabant en heeft als taak werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Schouw nieuwe voorzitter WVS-groep

DOOR VERA DE GEUS

Met Waterpoort willen de overheden het gebied rond het meest westelijke deel van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland economisch vitaler maken en het gebied daarmee beter op de kaart zetten. Water-poort ligt op de grens van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant rondom het Volkerak-Zoommeer en be-staat uit de gemeenten Goeree-Overfl ak-kee, Tholen, Bergen op Zoom, Steen-bergen, Moerdijk en Halderberge. De wateren Zoommeer, Krammer, Volkerak, Rijn-Scheldekanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems maken er expliciet deel van uit. Waterpoort heeft betrekking op een aantal thema’s zoals verbonden for-ten en vestingen, innovatieve landbouw/zilte teelten en de ‘familie’ van water-poorten. Ook hebben de provincie en de

deelnemende gemeenten de ambitie om een goede zoetwatervoorziening te realiseren, de landbouw te innoveren, verbindingen te leggen tussen bedrijven en één loket voor plantoetsing en plans-timulering te openen.

BijdrageToerisme en recreatie vormen namelijk ook een belangrijk onderdeel voor Water-poort en om op met name dat onderdeel meer bekendheid te geven in de wijde omtrek, heeft de provincie een externe partij opdracht gegeven een heus Wa-terpoort-evenement op poten te zetten. “Binnen de gebiedsontwikkeling Water-poort is het afgelopen jaar onderzocht hoe te komen tot meer beleving rondom het thema water. Zo kunnen we inhoud geven aan het begrip Waterpoort en Wa-terpoort door middel bekend te maken bij

de eigen bevolking en bij bezoekers van het gebied”, zegt Jean-Louis Kop, woord-voerder bij de provincie Noord-Brabant. Ook moet dit het culturele klimaat po-sitief beïnvloeden en een economische spin-off realiseren. Iedere gemeente levert een bijdrage van vijfduizend euro, maar ook de provincie doet zelf ook duit van vijftienduizend euro in het zakje.Het evenement wordt uitgesmeerd over meerdere weekenden in september en oktober. Er vinden onder meer activiteiten plaats in de havens van Tholen, Ooltgens-plaat, Steenbergen, Halderberge en Ou-denbosch. “In 2015 willen we het groot-ser aanpakken. De genoemde gelden van de gemeenten en provincie zijn ook bedoeld voor 2015. Het wordt een rond-reizend evenement, dat de havenkanelen en forten van Waterpoort aandoet”, be-looft Kop.

Feest ter promotie van WaterpoortProvincie wil met evenement deelnemende gemeente op de kaart zet ten

BERGEN OP ZOOM - Een Waterpoort-evenement dat komend najaar gehouden verspreid over meerdere week-enden gaat worden, moet de gemeenten Halderberge Bergen op Zoom, Moerdijk, Goeree-Overfl akkee, Steen-bergen en Tholen toeristisch gezien beter op de kaart zetten. De provincie Noord-Brabant is in deze de kartrek-ker, maar de deelnemende gemeenten doen zelf ook een aanzienlijke duit in het zakje.

BERGEN OP ZOOM - Iedereen die aanwezig is op de eerste editie van Plaatpop heeft het enorm naar zijn zin. Op de eerste dag duurt het eventjes voordat het publiek los komt maar Nederlandse top artiesten als Gers Pardoel en Miss Montreal winnen vrij snel de harten van het Bergse publiek. Tijdens de tweede dag waren Racoon en The Handsome Poets de grote namen op het affiche. FOTO MERIJNSITSEN.NL

...VOOR HET LAATSTE

ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

VANDAAGIN DE BODE

OMNIUM ZOMERKRANTJAARGANG 2014 1

PAGINA 5

Nieuwe methode

voor meer

zwemplezier

PAGINA 6

Op avond'uur

met Robin Lock

oneindigveelzi jd ig !

PAGINA 11

Nieuwbouw

voor duurzame

toekomst

Nieuw in GoesCentrum van Zeeland

Bergen op Zoom:

Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72E-mail: [email protected] Internet: www.mondzorgtotaal.nl

Gebitsprothese stuk in het weekend?Klaassen Mondzorg Totaal staattussen 11 en 12 uur voor u klaar!

Page 2: Dboz 20140625

U wilt beter

advies...

“U weet donders goed wat u wilt, maar vindthet alleen lastig om de juiste vertaalslag naar

uw doelgroep te maken”.

Dat kan dus beter! Kijk op www.dgdroosendaal.nlof neem meteen contact met ons op.

Dé zakelijke dienstverleners waar u écht wat aan heeft.

Rechtzaad 5 4703 RC Roosendaal, Tel 0165 - 39 56 77.

PIANODAGEN 27 en 28 juni 2014

Uitgebreide collectie: klassieke piano’s waaronder: antiek, klassiek en moderne digitale piano’s: de nieuwste modellen van Roland, Yamaha en Kawai.

Volop speciale acties tijdens deze pianodagen bij:

Fortuinstraat 20 4611 NP Bergen op Zoom tel.: 0164 - 253508

Laat u verrassen door aanstormend talent!

In samenwerking met de afdeling PIANO van de muziekschool (CKB/De Maagd)

VAN DE BREEVAARTKEUKEN & SANITAIRSPECIALIST

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

17.99

19.99

59.99

1.39

499.00

0.89v van 0.99

0.95v van 1.59

0.59v van 0.69

2.49v van 2.99

volgens VARA Kassa**

10%goedkope

r

40%goedkope

r17%goedkope

r

15%goedkope

r

1 TB HARDE SCHIJF

2 STUKS

3.99

1.99

volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VERLAGINGENPRIJS

* Prijzen geldig t/m 29-06-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 25-06-2014

Diverse soorten. Vanaf woensdag 25-06-2014.

Groene en bloeiende vaste planten

Intel Core i3- 4150 processor met 3.5 GHz en 4 MB cache.

Desktop-PC

Vergroot het bereik van uw WiFi netwerk.

WiFi repeater

64 GB.

Memorystick

Twee stevige reiskoffers van 50 en 83 l.

Reiskoffers

Nu vanaf elke vrijdag specialeaanbiedingen. Kijk vrijdag op www.aldi.nl

162 g

Dream bonbons

0.25 l

Douchegel0.1 l

Tandpasta

0.5 l

Family shampoo

Rozen*

24 stelen, lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, lengte: 50 cm.

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Page 3: Dboz 20140625

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

DOOR RIA VAN MEIR

Afgelopen week was het weer twee keer raak. In de avondspits klapte donderdag drie vrachtwagens op elkaar nabij knoop-punt Zoomland. Vanuit Vlissingen en Ant-werpen schoven de auto’s aan in een acht kilometer lange file. Een dag eerder stond het zelfs veertien kilometer stil, toen ter hoogte van de afslag Wouw twee auto’s door de middenberm vlogen en het ver-keer in beide richtingen over één rijstrook moest. Een week daarvoor hetzelfde liedje: op vrijdag de 13e juni moest door een on-geluk bij Roosendaal al het verkeer richting Breda over de vluchtstrook en woensdag 11 juni stond het verkeer op de A4 bij Ber-gen op Zoom uit de richting van Antwer-pen stil vanwege een ongeluk. En ook als er geen ongeluk is gebeurd, is de kans op filevorming de laatste weken erg groot.

RemlichtenDat is ook Rijkswaterstaat opgevallen, al stelt Firdevs Akkaya dat de A58 tussen

Bergen op Zoom en Roosendaal daarin niet uniek is. “Op meerdere locaties in heel Brabant zijn de afgelopen weken meer on-gelukken gebeurd dan gewoonlijk”, weet ze. De oorzaak is op alle locaties vaak hetzelfde: de wisselende weersomstan-digheden. “Het gaat vooral om kop-staart-botsingen in de spits. Het is dan druk op de weg. Als ze zon erg fel schijnt of er juist meer mist hangt, zien automobilisten de remlichten voor hun niet altijd even goed.

Daar hebben we ieder jaar mee te maken”, zegt Akkaya. Ook het feit dat mensen voor het WK voetbal op tijd thuis willen zijn en het mooie weer spelen mee. “Dan zijn er meer mensen tegelijkertijd op de weg en is de kans op een ongeluk groter.”

TrajectcontroleVolgens Akkaya is er geen verband tussen

het hoge aantal ongelukken en de uitge-schakelde trajectcontrole op het stuk A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. In maart werd bekend dat de trajectcontrole tussen afrit Heerle en knooppunt De Stok al sinds november 2013 niet meer is inge-schakeld. De installatie stond eerder opge-

steld in Arnhem en bleek sterk verouderd te zijn. Volgens het Landelijk Parket Team Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de snelheidscontroles in ons land, wordt het systeem op zijn vroegst pas volgend jaar vernieuwd. “Voor ons is er geen aanleiding om aan te nemen dat er een verband is

tussen de uitgeschakelde trajectcontrole en de ongelukken. Omdat er op meerdere plaatsen in Brabant sprake is van een toe-name in het aantal ongevallen en omdat we dit jaarlijks terugzien, ziet Rijkswater-staat ook geen reden om extra onderzoek te doen”, aldus Akkaya.

Meer ongelukken op A58 door weersveranderingenRijkswaterstaat z iet geen verband met ui tgeschakelde t rajectcontrole

De afgelopen weken stonden er lange files als gevolg van meerdere ongelukken. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM – Het is de laatste weken bijna vaste prik voor iedereen die over de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal naar huis rijdt: file, vaak veroorzaakt door ongelukken. Veranderende weersomstandigheden liggen daar volgens Rijkswaterstaat aan ten grondslag. “Door drukte en het wisselende weer zien wij overal in Brabant meer kop-staartbotsin-gen”, geeft Firdevs Akkaya, woordvoerster bij Rijkswaterstaat toe.

‘Kans op ongelukgroter door drukte’

DOOR RIA VAN MEIR

Het was de Bergse kapelaan Ooijens die in 1942 al de plechtige belofte deed om jaarlijks een dankstoet ter ere van Maria te houden als Bergen op Zoom gespaard bleef van groot oorlogsgeweld. “Dat moet wel enigszins in perspectief worden gezien, omdat er in de oorlogsjaren relatief veel Bergenaren om het leven zijn gekomen en de materiële schade aanzienlijk was. Maar het leed had ook veel groter kunnen zijn, als gehoor was gegeven aan het geval van de Duitsers om de stad te evacueren.

Handelen van burgemeester Lijnkamp heeft dat voorkomen, wat waarschijnlijk de redding van Bergen op Zoom is geweest”, weet Frans de Vos, voorzitter van de Maria Ommegang. Nog geen jaar nadat de Ca-nadese bevrijders op 28 oktober 1944 de laatste Duitse bezetters verdreven vond de eerste dankstoet plaats.

VluchtelingenInmiddels is de Maria Ommegang al aan haar zeventigste editie toe en dat gebeurt in een bijzonder jaar. In 2014 is het pre-cies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon en ook zeventig jaar geleden dat de geallieerden begonnen met de bevrijding van West-Europa om een einde te maken aan de Tweede Wereld-oorlog. Hoewel het aantal burgerslachtof-fers voor Bergen op Zoom relatief meeviel, werd de stad tijdens beide wereldoorlogen overspoeld door vluchtelingen. Tijdens de

Eerste Wereldoorlog sloegen zestig- tot zeventigduizend vluchteling hun kamp op bij Kiek in de Pot. Dertig jaar later, toen er hevig gevochten werd in de Slag om de Schelde, vluchtten duizenden inwoners uit de gemeente Woensdrecht naar Bergen op Zoom. Met het thema ‘Strijd, Vlucht, Red-ding.... Maria, onze toevlucht’ staat de Ma-ria Ommegang stil bij de vluchtelingen uit beide wereldoorlogen.

FragmentenHet thema komt ook terug in de nieuwste groep in de Maria Ommegang: De Vlucht uit Egypte. De groep vertelt het verhaal uit het Oude Testament over de vlucht van het Joodse volk voor de Egyptische farao. De groep staat ook symbool voor de vluchtelin-gen uit het verleden en heden. Ook andere fragmenten uit het Oude Testament, de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom en belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Maria worden verbeeldt. “De laatste jaren besteedt de Maria Omme-gang veel aandacht aan vernieuwing. Zo is een groot deel van de kleding vervangen, zijn er nieuwe elementen en wagens aan de stoet toegevoegd en zijn de teksten ge-moderniseerd”, aldus De Vos.

RouteDe Maria Ommegang vertrekt op zondag 29 juni om 15.00 uur vanaf de binnenplaats van het Markiezenhof. De route gaat ver-volgens langs de Steenbergsestraat, Lie-vevrouwestraat, Potterstraat, Bosstraat, Korte Bosstraat, Kloosterstraat, Sint-Jo-sephstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat, Grote Markt, Fortuinstraat, Lievevrou-westraat en eindigt bij de Lievevrouwe-poort.

Zeventigste Maria Ommegang staat stil bij wereldoorlogenNieuwe groep De Vlucht ui t Egypte s taat symbool voor de vluchtel ingen

De Maria Ommegang trekt op zondag 29 juni voor de zeventigste keer door Bergen op Zoom. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM – Twee keer in de recente wereldgeschiedenis werd Bergen op Zoom overspoeld door vluch-telingen. Honderd jaar geleden gebeurde dat bij de start van de Eerste Wereldoorlog en dertig jaar later bij de Slag om de Schelde, die een einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog in West-Brabant. Toch bleef Bergen op Zoom relatief veel oorlogsgeweld bespaard. Als dank daarvoor trok op 15 augustus 1945 de eerste Maria Omme-gang door Bergen op Zoom. Die is inmiddels toe haar zeventigste editie en staat onder het motto ‘Strijd, Vlucht, Redding…Maria, onze toevlucht’ uitgebreid stil bij beide wereldoorlogen.

‘Leed had in oorlog veel groter kunnen zijn’

Page 4: Dboz 20140625

ONROEREND GOED

Bijzondere kenmerken:

Gewilde woonomgeving Hoogwaardige architectuur Zeer compleet met o.a. vloerverwarming Vaste trap naar tweede verdieping Energiezuinig (A-label) Royale tuin Optie voor garage bij halfvrijstaande woningen

Veel andere opties mogelijk

Aan de westkant van Tholen wordt de nieuwe wijk Stadszicht II gerealiseerd. Hoewel Stadszicht II dicht bij het historische centrum van Tholen ligt, bevindt het zich midden in een landelijke omgeving. Aan de Burgemeester Van Boeijenstraat verschijnen 9 ruime eigentijdse woningen met onderscheidende architectuur. Ideaal voor starters en jonge gezinnen, die behalve van een royale woning, willen profiteren van een centrale ligging nabij alle dagelijkse voorzieningen.

Eigentijds wonen in TholenNegen prachtige woningen in Stadszicht II tegen een zeer gunstige prijs

TE KOOPvanaf

€179.950,-

Inschrijven

Wilt u meer informatie over de woningen van Stadszicht II? Neem dan contact op met Helmig Makelaardij via 0164 685925, Vink Makelaardij via 0164 253545 of kijk op www.stadszicht2.nl.

T 0164 685925www.helmigmakelaardij.nl

T 0164 253545www.vinkmakelaardij.com

INFORMATIE EN VERKOOP

Meer informatie

stadszicht2.nl STADSZICHT2

Page 5: Dboz 20140625

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 26De oplossing van deze puzzel is in week 27 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR MARJET LUBBERS

Beroepshalve werkte hij in de Randstad maar zijn hart ligt in Bergen op Zoom. Hoe-wel geen geboren Bergenaar, mag hij zich dat wel noemen, zeker gezien zijn verdien-sten voor de Bergse samenleving waar hij werkte aan professionalisering van diverse verenigingen en stichtingen. André Blom kreeg de Koninklijke onderscheiding Rid-der in de Orde van Oranje Nassau, mede wegens zijn belangrijke rol voor de regio als toezichthouder van het Ziekenhuis Lie-vensberg.

SteketeeVriend Steketee kwam al snel het erete-ken bewonderen en vroeg zich af of hij het mocht lenen, het zou zo mooi staan op zijn pak. Maar nee, het dragen van dit ereteken is aan strikte regels gebonden. Iets waar jurist Blom oog voor heeft. Dankzij zijn juridische deskundigheid is er in de orga-nisatie van de Vastenavend professionele aandacht gekomen voor het ingewikkelde gebied van aansprakelijkheid en verzeke-ringen. “De hele Vastenavend is bijna een bedrijf. Jaarlijks halen 200 vrijwilligers een groot bedrag aan donaties op. Dan

moet je ervoor zorgen dat daar een goede financiële verantwoording op zit”, licht Blom toe. Hij is sinds 1982 lid van de Stich-ting Vastenavend en was van 1997 – 2001 bestuurslid en voorzitter van de financi-ele commissie. Van 1993 tot 2008 was hij voorzitter van de Stichting Halwana die de locaties voor de optochtbouwers beheert. Voor de verdiensten binnen en gelieerd aan de Stichting werd Blom al eens gerid-derd in de Orde van de Gouden Krab. Hij mag zich voortaan dubbel ridder noemen.

Stevige jobNaast zaken die verband houden met het jaarlijks leutfestijn, was Blom lid en voor-zitter van de Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuis Lievensberg. Hij heeft hieraan op bewonderenswaardige wijze inhoud gegeven.Het toezicht vervulde hij niet alleen vanuit technocratisch perspectief, de maatschap-pelijke sociale functie die het ziekenhuis voor de gemeente Bergen op Zoom en de regio heeft, kreeg veel aandacht met altijd het beste voor de patiënt voor ogen. “Het was een stevige job. We willen kwaliteit bieden. De voorzitter van de raad van be-stuur is daar helemaal voor in. We heb-

ben veel slagen gemaakt, waaronder het fundament voor de fusie met Roosendaal, nodig om gezamenlijk een hoogwaardig gezondheidszorgpakket aan de regio te bieden”, zegt Blom daarover.

GezegendDe kwaliteit van de Bergse binnenstad gaat Blom ook aan het hart: “We zijn geze-gend met een historische binnenstad met 200 monumenten. De Vereniging Binnen-stad houdt zich bezig met de leefbaarheid en kwaliteit daarvan, in het verleden zijn veel fouten gemaakt, kijk maar naar de Westersingel. Gelukkig is er goed overleg met de gemeente, we zitten gelukkig vaak op één lijn. De gemeente zit echter financi-eel lastig dus moeten we oppassen dat zij geen goedkope oplossingen kiest waar je later spijt van hebt.”

Blom zette zich ook in voor het Gezellen-toneel dat hij na een bestuurlijk mindere periode weer op de rails zette, het is weer een bloeiend toneelgezelschap. Daarnaast speelt Blom voor Sinterklaas in buurge-meente Wouwse Plantage en was hij in het verleden vier jaar voorzitter van school-bestuur Mollerlyceum.

Professionalisering in het vrijwilligerswerkLINTJESSERIE: Gedecoreerde André Blom

André Blom met zijn Koninklijke onderscheiding: “Ik ben me bewust dat er zoveel mensen zijn die belangeloos zeer goede dingen doen, een aantal zijn toevallig eruit gepikt.”

BERGEN OP ZOOM – Op Koningsdag kregen een groot aantal vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. De Bergen op Zoomse bode gaat met hen in gesprek. Deze week spreken we André Blom, onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ik probeer er op te letten dat ik in deze stukjes, zoals de meesten ze noemen, niet overkom als een zuurpruim die op zijn stoffige zolderkamer wekelijks achter zijn type-machine kruipt en vanaf die plek iedereen vertelt hoe de wereld er uit zou moeten zien. Ik sta meestal goedgemutst op, probeer van elke situatie wat te maken en heb niet overal wat op aan te merken. Misschien dat ik het, in tegenstelling tot de arche-type columnist, daarom wel eens moeilijk vind deze ruimte vullen. Deze week niet. Ik zou een krant vol kunnen schrijven. Zo waren er begin vorige week opeens 100 supergetalenteerde topmanagers van ABN Amro die alleen met twintig procent meer salaris voor de bank behouden kunnen blijven. Eerste vraag die bij mij opkwam was hoeveel van deze megatalenten er al werkten toen de bank in 2008 aan het staatsinfuus moest. Laat hen in ieder geval lekker gaan. Zo goed zijn ze niet. Daarna kwam een Rabobank-topman die zei dat bonussen terug zullen keren. Denk ik ook, maar zeg dat nou niet tijdens een van de eerste optredens nadat jouw bank, pas een paar maanden gele-den, de bonussen in de ban heeft gedaan. Geef jezelf desnoods twintig procent meer salaris, maar spreek jouw verwachting - of is het hoop? - over een tijdje nog eens uit. Het was al genoeg voer voor deze 350 woorden, maar toen kwam Henk Krol, die miljoenen euro’s subsidie kreeg voor zijn Gay Krant-projecten, maar vertelde dat er misschien wel honderd fouten met dat geld zijn gemaakt. Dat weerhoudt de 50Plusser er niet van zich te blijven opwerpen als beschermheer der pensioenen. Als kers op de taart werd zaterdag duidelijk dat de Belastingdienst bezig is geweest met een computersysteem dat alle andere overbodig zou maken. De dienst heeft de stekker er echter uit getrokken, omdat na een decennium im-plementeren, zoals ze dat noemen, slechts één procent van alle aangiften via het systeem loopt. Kosten: 203 miljoen euro. U mag mijn gedachten hierover zelf invullen. De zomer mag zaterdag dan zijn begonnen, het was bepaald geen komkommertijd voor iemand met een mening.

Iemand met een mening

ColumnEugène de Kok

BERGEN OP ZOOM – Philip Morris dreigt opnieuw het toneel te worden van acties. Dit keer zijn het niet de werknemers van het bedrijf zelf die mogelijk het werk neerleggen, maar de 180 medewerkers van Facilicom, de facilitaire dienstverlener van Phi-lip Morris. De vakbonden FNV Bond-genoten en CNV Vakmensen hebben het eindbod voor een sociaal plan afgewezen en beraden zich op moge-lijke acties.

DOOR RIA VAN MEIR

Het stoppen met de productie van sigaret-ten door Philip Morris in Bergen op Zoom treft ook de 180 medewerkers van Faci-licom, die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging, schoonmaak en catering. In tegenstelling tot hun ‘collega’s’ bij Philip Morris staan zij volgens de bonden straks met lege handen op straat. “Ze worden ontslagen en krijgen een vergoeding aan-geboden die geenszins past bij het feit dat ze buiten hun schuld om het slachtof-fer worden van de kille beslissing om een fors winstgevende fabriek te sluiten”, zegt

Peter Vlaming van CNV. Facilicom biedt een sociaal plan aan volgens de nieuwe kantonrechtersformule met een correctie-factor van 0,5. Dat plan geldt niet voor alle 180 medewerkers.

MobiliteitscentrumDe bonden hebben het eindbod van Fa-cilicom daarom afgewezen. Zij eisen een verbeterd bod met een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersfor-mule met een correctiefactor van 1. Voor de 1231 medewerkers van Philip Morris legden de bonden nog een eis met een correctiefactor van 1,9 weg. “Dat komt ook omdat Philip Morris de veroorzaker van het hele probleem is. Bovendien zijn de mar-ges bij Facilicom wat kleiner. Daar passen wij onze eis op aan”, legt Leen van der List van de FNV uit. De bonden vinden ook dat Facilicom over de brug moet komen met een betere werk-naar-werkbegeleiding. De vakbonden zien het liefst dat er een mobili-teitscentrum wordt opgericht, waarin Phi-lip Morris, Facilicom, lokele overheden en uitkeringsinstanties samenwerken, maar Facilicom geeft de voorkeur aan een eigen mobiliteitscentrum. Facilicom vindt de ei-

sen van de bonden veel te hoog. “Indien wij zouden voldoen aan de wensen van de vakbonden, zou maar liefst een kwart van de netto jaarwinst die we internationaal met 30.000 medewerkers hebben behaald, moeten worden aangewend voor de 180 medewerkers die voor ons bij Philip Mor-ris werken”, werpt Rob Alsema van Gom Schoonhouden, dat onderdeel is van Faci-licom, tegen.

Staking“Gezien de opstelling van de werkgever en de reacties van de werknemers kan het niet anders dan dat er acties volgen”, zegt Van der List. Een staking behoort volgens hem tot de mogelijkheden. Van der List geeft toe dat daarmee vooral Philip Mor-ris geraakt zal worden. “Maar dat is ook de veroorzaker van het probleem. Een staking is voor ons het hoogste middel dat wij kunnen inzetten om een beter sociaal plan af te dwingen.” Facilicom is de eerste toeleverancier van Philp Morris dat met een sociaal plan komt. Voor zover bekend lopen er bij andere toeleveranciers nog geen onderhandelingen over een collectief ontslag.

Acties dreigen bij cateraar Philip MorrisBonden niet akkoord met sociaal plan Faci l icom

Page 6: Dboz 20140625

PAGINA 6

BERGEN OP ZOOM - Het CDA afdeling Bergen op Zoom maakt zich ernstig zorgen over de geplande uitbreiding van Rosada in Roosendaal. Volgens de partij kan de uitbreiding van het outletcentrum met ruim vijftig procent ernstige gevolgen hebben voor de Bergse middenstand.

DOOR VERA DE GEUS

Het college van burgemeester en wethou-ders is akkoord gegaan met een uitbrei-ding van Rosada. In totaal komen er 49 outletzaken bij wat

zorgt voor een toename van meer dan de helft. Volgens de CDA-fractie is dit echter een slechte zaak voor Bergen op Zoom. “Het gaat niet goed met de Bergse mid-denstand, dat is algemeen bekend”, aldus het Bergse raadslid Wim Musters, “De concurrentie van met name grootscha-lige internetaanbieders doet omzetten van onze plaatselijke ondernemers stagneren en zelfs dalen. Het Vierkantje raakt steeds leger en ook elders in de binnenstad zie je het aantal gaten stijgen. Kortom het is voor onze plaatselijke middenstand al moeilijk zat en dan komt daar nu kennelijk ook de uitbrei-

ding van Rosada nog bij”, aldus Musters.

Ongewenste ontwikkelingHet CDA wil van het Bergse gemeentebe-stuur weten of Bergen op Zoom betrokken is geweest bij de besluitvorming over de uitbreiding van Rosada. Ook wil hij weten wat de stand van zaken is wat betreft re-gionale samenwerking met als doel de de-tailhandel weer nieuw leven in te blazen. Tenslotte vraagt hij zich af wat volgens het college de consequenties van de uitbrei-ding van Rosada voor de middenstand van Bergen op Zoom zijn en wat men aan deze ongewenste ontwikkeling gaat doen.

Zorgen over uitbreiding Rosada‘De Bergse middenstand heef t het al moeil i jk zat en dan komt di t r t nu ook nog bi j ’

BERGEN OP ZOOM – De Belasting-samenwerking West-Brabant wordt uitgebreid met de gemeente Rucphen. Per 1 januari 2015 sluit Rucphen zich definitief aan bij de samenwerking. Dat betekent dat de medewerkers be-lastingzaken van de gemeente Ruc-phen vanaf volgend jaar werkzaam zijn vanuit Etten-Leur. De Belastings-amenwerking West-Brabant verzorgt de belastingwerkzaamheden voor waterschap de Brabantse Delta en de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht.

DOOR MONIQUE JANSEN

De gemeente Rucphen heeft voor aan-sluiting gekozen, omdat de samenwerking de kwetsbaarheid in de dienstverlening vermindert en zorgt voor continuïteit in de werkzaamheden. “Een financiële analyse heeft uitgewezen dat de kosten van de Be-lastingsamenwerking West-Brabant ver-der zullen dalen en onze eigen kosten licht

zullen toenemen. Bovendien levert de aan-sluiting vanaf 2016 een positief voordeel op van 9.473 euro. Een verdere besparing kan nog worden bereikt door de kosten van de bedrijfsvoering als gevolg van het ver-trek van een aantal medewerkers te beper-ken”, legt een gemeentewoordvoerder uit.

VerhuizingDe burger in Rucphen merkt weinig van de veranderingen. De belangrijkste wijziging is dat zij voortaan hun belastingaanslag ontvangen vanuit de Belastingsamenwer-king West-Brabant en niet meer vanuit de gemeente Rucphen. Daarnaast dienen zij zich per 1 januari met vragen op het ge-bied van lokale belastingen te wenden tot de Belastingsamenwerking. De Rucphense ambtenaren van het team belastingen houden hun baan, maar verkassen naar het pand van de Belastingsamenwerking aan de Bredaseweg 211 in Etten-Leur. In principe werken zij vanaf 1 januari 2015 vanuit Etten-Leur mits dit mogelijk is uit het oogpunt van zorgvuldigheid en behoud van de goede dienstverlening. Daarnaast maakt de gemeente Rucphen maatwerk-

afspraken met de Belastingsamenwerking over de rechtspositionele zaken van de ambtenaren die overgaan.

BelastingsamenwerkingDe Belastingsamenwerking West-Brabant heft de waterschapsbelastingen (zuiverings- heffing, verontreiningsheffing en watersys-teemheffingen), de gemeentelijke taxen (onder meer onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden-belasting en toeristenbelasting) en voor enkele gemeenten ook de Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ)-beschikkingen.

Enkele taken van de Belastingsamen-werking zijn de afhandeling van verzoek-, bezwaar en beroepschriften met betrek-king tot de lokale belastingen en de be-handeling van bezwaarschriften tegen aanslagen en nota’s die door afzonderlijke gemeenten worden opgelegd. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om legesrekeningen en naheffingsaanslagen voor het parkeer-geld. De Belastingsamenwerking verstuurt ook aanmaningen en dwangbevelen voor de gemeentes.

Belastingsamenwerking breidt uit‘Samenwerking en kwetsbaarheid wordt door samenwerking verminderd’

BERGEN OP ZOOM - Zit men ook al-tijd vol spanning voor de buis wan-neer het Nederlands elftal speelt? Dan wordt het de hoogste tijd om de spieren even op ontspanningsstand te zetten tijdens de WK-rustdag op vrij-dag 27 juni.

Op die avond heeft theater’lol’groep Met Een Bek Vol Tanden zich namelijk gekwa-lificeerd in tapperij de Kroon om daar een fantastische impro-show neer te zetten. Ditmaal geen theatersportwedstrijd, maar een echte ‘Bek-only’. De trainer Jonas alias Van Gaal heeft ditmaal alle spelers geselecteerd om een avond vol vertier te verzorgen. Zij hebben hard getraind en zijn momenteel in topvorm. Het speelpro-gramma is nog volledig onbekend; zelfs de spelers weten niet hoe, wat, waar en wanneer zij op het veld verwacht worden. Al doende improviseren zij er op los en proberen hiermee het balletje hoog te hou-den. Zo ontstaan er ludieke, ontroerende of muzikale scènes. Ook het publiek zit niet op de reservebank, maar kan deelnemen door allerlei suggesties te gooien. Door het lukraak roepen van locaties, relaties, voorwerpen of emoties dagen zij de spe-lers uit tot flink zweten waardoor de meest

hilarische momenten ontstaan. Het zal een avond worden vol verrassingen waarbij lol hebben met elkaar voorop staat. Nieuws-gierig geworden? Ga kijken en beleef een avond vol humor. Reserveren is mogelijk door een mail te sturen naar [email protected]

JaarprogrammaMet Een Bek Vol Tanden is de enige echte theater improvisatiegroep in Bergen op Zoom. Zij bestaat uit 10 enthousiaste le-den en heeft zich onder leiding van hun trainer en muzikale leider Jonathan de afgelopen jaren flink ontwikkeld. De opge-dane ervaringen worden direct toegepast in nieuwe spelvormen. Meerdere keren per jaar houden zij thuiswedstrijden in Tap-perij de Kroon. Daarnaast is het ook moge-lijk om Met Een Bek Vol Tanden te boeken voor het opleuken van een receptie, scène ter afsluiting van een (studie)dag of als teaser voor een congres.

Theater improvisateshow ‘Met Een Bek Vol Tanden’ op vrijdag 27 juni in Tapperij De Kroon, Bosstraat 21, Bergen op Zoom, aanvang: 20.00 uur.Info: www.meteenbekvoltanden.nl, [email protected]

Theater improvisatieshow Met Een Bek Vol Tanden

Deel team van Met Een Bek Vol Tanden

Proeven van Hollandse NieuweHaringparty Kiwanis in Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Tijdens de achttiende Kiwanis haringparty in Het Markiezenhof konden bezoekers de eerste Hollandse haring proe-ven. Burgemeester Petter bedankte de Kiwanisclub voor het organiseren en vond het goed dat deze organisatie zich inzet voor het goede doel. De opbrengst van het evenement gaat namelijk naar stichting ‘Het Raakt U’. Natuurlijk mocht de burgemeester de eerste haring proeven die volgens verschillende bezoekers erg goed van smaak was. FOTO MERIJNSITSEN.NL

HALSTEREN - Van zijde naar katoen.

Dit is de titel van de lezing die wordt ge-houden op donderdag 26 juni in de Hof van Ram, De Beeklaan 29A. Marian Muller, do-cent en groepshoofd van de kantklosgroep van de heemkundekring Halchterth, vertelt over kantgarens door de eeuwen heen. Dat begint bij de teelt van zijde en volgt het spoor van vlas naar linnen en het proces

van katoen. Marian legt daarbij steeds de link naar de kant.Welke kantsoorten worden door welk ga-ren gebruikt én waarom.Aan de orde komt ook de vraag hoe alle materialen het best gereinigd en bewaard kunnen worden. Voor alle liefhebbers van kant is deze lezing absoluut een aanrader. De lezing begint om 20.30 uur en de toe-gang is gratis.

Van zijde naar katoen

Nationale collecte Handicap.nl: Van maandag 23 t/m zaterdag 28 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in Nederland. Handicap.nl is de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Veel lokale verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of chronisch zieken organiseren de Handicap.nl collecte. Een deel van de opbrengst wordt door deze verenigingen besteed aan eigen activiteiten. Meer informatie: www.ango.nl/steun of bel naar 033-4654343.

BERGEN OP ZOOMPubquiz: Zondagmiddag 29 juni houden De Klimmende Krabben in de kantine van MOC’17 een Pubquiz t.b.v. het KWF. Het belooft een gezellige middag te worden, waarbij onder het genot van een hapje en een drankje aan de quiz en loterij meegedaan kan worden. Naast de volledige opbrengst van de quiz en de loterij wordt ook 15% van de ba-ropbrengst door MOC’17 aan hen gedoneerd. Voor meer informatie kan men mailen naar [email protected] of kijk op: www.facebook.com\deklimmendekrabben.

HALSTERENOud papier: Zaterdag 28 juni kan men van 8.00-12.00 uur oud papier inleveren in de container naast sporthal de Kannebuis. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen.

LEPELSTRAATKoersbal: Uitslag 19 juni: 1. An v. Kaam, 2. Anny Hensen, 3. To Karremans, 4. Cor v. Wijk, 5. Jaantje v. Schilt, 6. Sjaan v. Ekeren.Bingo: HSV ‘t Garnaaltje uit Lepelstraat houdt een bingoavond op zaterdag 28 juni café Leonita, Kerkstraat 32. Aanvang 20.00 uur.

KORTE BERICHTEN

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuwswww. internetbode.nl

Page 7: Dboz 20140625

Alle 2e hands meubelen

HALVE PRIJS50%

BROOS MEUBELENZuid-Oostsingel 23, Bergen op Zoom

Tel. 0164-242097 bij ABN-Amro parking1000m2 toonzaal

Openingstijden: ma-wo 13.00 - 18.00 uur, do gesloten, vr 10.00 - 18.00 uur, za 09.00 - 16.00 uur

Het is weer kersentijd!Wij verkopen zure en zoete kersen uit eigen boomgaard.

Groenten en fruitbedrijf MELSENLangeweg 20 4641 RA OssendrechtTel: 0164 - 674404 of 06 - 22014857

Buiten de winkelopeningstijden kunt u gebruik maken van onze vers fruit automaat.

DE SCHILDERS VOOR AL UW SCHILDERWERKZAAM-HEDEN IN EN OM HET HUIS een dakkapel, de kozijnen,

schuttingen, schuurtje, noem maar op

geen klus is ons te gek voor een leuke prijs brengenwe uw idee ten uitvoer

bel voor een vrijblijvende offerte

0628446595

POOLS BOUWBEDRIJF

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens,

Schilderwerk, Stucwerk.

BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

herenschoenen

€89,-€99,-

ballerina’s€59,-

€69,-€79,-

2ESummer Sale

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen.

Dorpsstraat 188 - HALSTEREN

ronde

d u r e t i j d e n ? g o e d k o p e r t a n k e n !

firezone fridayKijk voor meer informatie op www.firezone.nl (*Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

10cent per liter

iederevrijdag

korting* op diesel

15cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

nu ook voordelig tanken met uw

XXImo-pas!

Autobedrijf TangeAlle merken,

gespecialiseerd

in Franse auto’s

Peugeot - Citroen - Renault

AIRCO CHECKmet afvullen

voor maar

€59,- incl. BTW

Witteveenweg 9(industrieterrein Noordland)

Bergen op ZoomTel: 0164-239496

APKREPARATIEONDERHOUDREVISIEOCCASIONSTREKHAKENAIRCO SERVICE

OPENINGSTIJDENMA T/M VRIJ08:00 - 17:00

ZATERDAG09:00 - 12:00

Check alle aanbiedingen op halfords.nlCheck alle aanbiedingen op halfords.nl

Van 249.-

199.Fietsdragere-Carrier

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

Page 8: Dboz 20140625

PAGINA 8

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

BERGEN OP ZOOM - Op buitenplaats Mattemburgh staan gidsen van het Brabants Landschap voor een ieder klaar om rond te leiden door de tui-nen van dit prachtige buitenverblijf op zondag 29 juni.

Zij zullen vertellen over de geschiedenis, de bewoners en andere wetenswaardig-heden van Mattemburgh. Tevens zalmen

tijdens de rondleiding de villa bezichtigen. Dit buitenverblijf, ooit gesticht door de fa-milie Cuypers en door de laatste telg van dit geslacht geschonken aan Brabants Landschap, behoort tot één van de 5 be-langwekkendste historische stijltuinen van Nederland.Men vindt Mattemburgh aan de Antwerp-sestraatweg (tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide). Aanvang 14.00 uur bij de

ingang/parkeerplaats aan de Beukendreef. De rondleiding duurt ruim 1,5 uur.De wandelingen zijn niet bedoeld voor groepen, hiervoor graag apart reserveren. Kan men deze zondag niet, dan is men van harte uitgenodigd op zondag 27 juli, 31 au-gustus of 28 september om een kijkje te nemen.

Kijk op: www.brabantslandschap.nl

Rondleiding Mattemburgh

SINT WILLEBRORD - Johan Smits en Rene de Lange uit Breda zijn winnaar geworden van de Kwastbokaal 2014.

Zaterdagavond 21 juni werden de halve finales en de finale van de Kwastbokaal 2014 gespeeld. Vier koppels waren nog in de strijd: Johan Smits-Rene de Lange; Jan Hofkens-Pieter van Peer; Nico Mathijssen-Jack Suijkerbuijk; Johan Koevoets-Andre Adan.De loting van de halve finales bepaalde dat Johan Smits-Rene de Lange (24 pnt) tegen Nico Mathijssen-Jack Suijkerbuijk (21 pnt) moesten. De andere halve finale was tussen Johan Koevoets-Andre Adan (22 pnt) en Jan Hofkens-Pieter van Peer (25 pnt). Johan Koevoets-Andre Adan (22 pnt) hadden al snel geen kans meer in een eenzijdige partij. Jan Hofkens-Pieter van Peer (25 pnt) speelden geweldig en lieten ze kansloos. In 32 beurten was het pleit beslecht en hadden Hofkens-van Peer zich geplaatst voor de finale.In de andere halve finale was de strijd ge-lijkwaardig tot 15 punten. Hierna was de koek op bij Mathijssen-Suijkerbuijk. Hun productie stokte terwijl Smits-de Lange de resterende punten bij elkaar speelden. Na 42 beurten, wat een hele goede partij is, was de strijd in hun voordeel beslist.De finale ging voor beide koppels moei-zaam van start. Smits-de Lange kwamen als eerste op gang met een serie van 6 in de 15e beurt voor Rene de Lange. Hofkens-van Peer sputterde nog tegen en begonnen langzaam te scoren. Bij de stand 20-9 le-ken de kaarten geschud. Smits-de Lange moesten er nog 4 en Hofkens-van Peer nog 16. Met een tussensprintje werd het echter ineens 20-20. Ineens was alles nog mogelijk. De partij ging gelijk op. Van 21-21 naar 22-22. Het kon ieders partij zijn. Smits-de Lange herpakte zich en maakte hun partij van 24 in de 47e beurt vol. Pie-ter van Peer restte de taak om er 3 in de nabeurt te maken. Hij slaagde er in om 1 carambole te maken maar de rest was

te veel van het goede. Johan Smits-Rene de Lange waren de winnaar van de 24e Kwastbokaal.Uitslag: 1 Johan Smits-Rene de Lange (Breda); Jan Hofkens-Pieter van Peer (Oudenbosch, St. Willebrord); Nico Mat-thijssen-Jack Suijkerbuijk (Steenbergen-Lepelstraat); Johan Koevoets-André Adan (St. Willebrord-St. Willebrord).Loting: hoofdprijs biljartkeu gewonnen door Rien Heijnen.

Nog enkele statistieken van De Kwastbo-kaal:Deelnemers: 45 koppels, toernooimoy-enne: 0,4521 (5309 caramboles in 11742 beurten)Hoogste toernooimoyenne: 1 Ton van Eekelen 0,975 (115-118) (5 partijen); 2 Ger-rie de Bruijn 0,761 (140-184) (7 partijen); 3 Jan Jacobs 0,742 (98-132) (5 partijen). Men moet minimaal 2 partijen hebben gespeeld!Hoogste partijmoyenne: 1 Ton van Eekelen 1,550 (31-20) 2e ronde; 2 Johan Stroop 1,304 (30-23 )2e ronde; 3 Ton van Eekelen 1,217 (28-23) 1e ronde.Hoogste serie: 1 Ton van Eekelen 122e ron-de; 2 Ton van Eekelen 102e ronde; 3 Johan van Ginneken 81e ronde.Kortste partij: Laatste1624 beurten: N. Mathijssen-J. Suijkerbuijk-G. Schouw-D. Schouw21 (21)-7(14)24.Langste partij: 76 beurten: A. de Vormer-T. Grinwis-T. Rooijakkers-J. Verdult 31 (32)-30(30)76; B. Mol-C. Mol-M. Maas-L. Wagemakers 12(15)-16(16)76; G. Schouw-D. Schouw-C. Lauwen-D. van Peer 13(14)-24(24)76.Partijen 1,000 en hoger: 9

Namens de organisatie wil ik iedereen bedanken voor uw support, hulp, steun, sponsoring en deelname.Dankzij jullie was het ook dit jaar weer mogelijk een geweldig toernooi neer te zetten. Bedankt en op naar de 25e editie volgend jaar!

Johan Smits en Rene de

Lange winnen Kwastbokaal

Winnaars Kwastbokaal 2014 Johan Smits & Rene de Lange

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Tweede werd de Keniaan Louis Ndiema met 1.05.52, gevolgd door Stefan van de Broek uit België met 1.10.34. De beste Nederlander was Huub Maas met 1.12.12. Bij de vrouwen won de Keniaanse Leoni-dah Mosop, de beste Nederlandse was Amy van den Broek. Het verbreken van het parcoursrecord betekende niet dat ie-dereen toptijden liep: al had je nog zoveel getraind, daadwerkelijk een lange afstand lopen met een temperatuur boven de 22 graden Celcius is niet iets dat je dagelijks doet als amateur of semi-professional. Alle lopers die zich dan ook inschreven voor één van de afstanden kregen dan ook een warm applaus bij de start en finish op de Markt in Roosendaal als extra steuntje in de rug na soms meer dan een uur afzien.

KellebeektochtDe dag begon voor vele wandelaars en lopers al om 8.00 uur of 10.00 uur in de ochtend. Toen stonden namelijk de tocht Peripatos en de Kellebeektocht op het pro-

gramma. Om 14.30 uur deed de jeugd van zes tot en met 11 jaar mee aan de Kelle-beek Jeugdloop. Om 15.15 uur was vervol-gens de start van de Rabobank 4EM-loop, een loop over 6.347 meter. Daarna was de start om 16.30 uur van zowel de Mikro Electro Halve Marathon over 21 kilometer en de Running Center 10 km. De lopers van de 10 kilometer en de Halve Marathon liepen grotendeels over het-zelfde parcours, ware het niet dat de Halve Marathon 11 kilometer langer was voor de deelnemers aan die afstand. Toch was de uiteindelijke winnaar sneller over de finish dan vele deelnemers aan de 10 km.

AfzienHoewel Cherop als eerste de finish be-haalde bij de Halve Marathon en hem dit een verdiend applaus opleverde, was het applaus er zeker net zo hard, en wellicht nog harder, voor al die andere, duizenden, deelnemers aan de diverse afstanden in Roosendaal. Want hoewel de organisatie voor vol-doende water en waterafgiftepunten had

gezorgd, was het warm, erg warm, om hard te lopen. Niet iedereen kwam dan ook even fit over de finish: waar de één nog een sprintje kon trekken om toch die persoonlijke toptijd te halen, strompelde de ander over de finish, om opgevangen te worden door een EHBO’er. Het aanzien van het afzien van de lopers leverde soms kippenvel op, ondanks de hitte, maar het mooiste bleek toch de ontvangst door fa-milie van de lopers. Zoals de zoon die door zijn ouders opgewacht werd na de finish. Gescheiden door een hek boog hij zijn hoofd richting zijn vader en moeder, die hem bemoedigend en vol trots toespraken: “Je hebt het goed gedaan, jongen.” Of de meiden die hun vriendin op stonden te wachten na de finish. Of ze even op de foto wilde voor Facebook? De jongedame keek haar vriendinnen met een vermoeide blik en een rood hoofd aan en kon alleen maar nee schudden. En daarmee was het echt duidelijk: er was door velen afgezien deze dag, maar mede dankzij de steun van alle toeschouwers hadden ze het toch maar mooi met zijn allen gehaald!

Halve Marathon van Roosendaal levert parcoursrecord op

Hardlopen onder de z inderende zon

‘Je hebt het goed gedaan, jongen.’, aldus de ouders van deze man. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

ROOSENDAAL - Wat niemand voor mogelijk leek te houden, gebeurde onder de stralende zon in Roosendaal. Het in 2005 door Jeroen van Damme gelopen parcoursrecord van 1.04.34 werd aan flarden gelopen door de Keniaan Alfred Cherop. Cherop deed bijna 1 minuut korter over de 21 kilometer en liep 1.03.35. Tweede werd de Keniaan Louis Ndiema met 1.05.52, gevolgd door Stefan van de Broek uit België met 1.10.34. De beste Nederlander was Huub Maas met 1.12.12. Bij de vrouwen won de Keniaanse Leonidah Mosop, de beste Nederlandse was Amy van den Broek.

Page 9: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 1

PAGINA 5

Nieuwe methode

voor meer

zwemplezier

PAGINA 6

Op avond'uur

met Robin Lock

oneindigveelzi jd ig !

PAGINA 11

Nieuwbouw

voor duurzame

toekomst

Nieuw in GoesCentrum van Zeeland

Page 10: Dboz 20140625

JAARGANG 20142 OMNIUM ZOMERKRANT

Dagje Omnium?

Op de terugweg even

naar Agrimarkt!

Complete slijterijSparen voor praktische vershouddozen

bij Agrimarkt én Agrisneltank!Hoge kwaliteit in vers, slagerij

met gediplomeerde vakslagers Prachtige bloemen & planten

Streekproducten uit úw regio!

LAAGSTE PRIJZEN!ALTIJD

GEGARANDEERD DE

LAAGSTE PRIJS

UITSTEKENDE PRODUCTEN, SCHERPE PRIJZEN

LAGERE PRIJZEN!

LAGE PRIJZEN!VOLOP

TOPMERKEN VOOR

LAGE PRIJZEN

Grootste assortiment in de regioLage prijzen én wekelijksscherpe akties

Gratis parkeren

Voordelig tanken bij Agrisneltank

Agrimarkt Goes, van Doornestraat 2 - Agrimarkt Middelharnis, Korendreef 24Agrimarkt Vlissingen, Papegaaienburg 5 - Agrimarkt Roosendaal, Streuvelslaan 1a - Agrimarkt Oud-Beijerland, Polderlaan 6

Kijk voor actuele openingstijden en aanbiedingen op www.agrimarkt.nl

22 t/m 25 juli ZEEUWSE FIETSVIERDAAGSEU kunt nu al inschrijven. Tot 1 juli zelfs met korting, slechts € 10,- p.p. Daginschrijving is ook mogelijk.

Page 11: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 3

Omnium is er niet a l leen voor de sport l iefhebber , maar ook voor een dagje ui t .

Voor ieder wat wi ls onder één dakGOES - De naam Sportpunt Zeeland was na meer dan twintig jaar een be-grip in Zeeland en omstreken, ‘maar hij dekte simpelweg de lading niet meer’, zegt Arianne Jansen. De nieuwe naam Omnium doet dat wel. Wie een uurtje wil bewegen kan terecht in het complex aan de Zwembadweg in Goes, maar voor een familie die een dagje op stap wil, is het ook ide-aal. “Bij Omnium hebben we alles onder één dak.”

DOOR EUGÈNE DE KOK

In de ruim twee decennia van zijn

bestaan is er veel veranderd. Was

Sportpunt Zeeland in het begin

vooral een sportcomplex, nu is

Omnium veel en veel meer. In het

gebouw aan de Zwembadweg in

Goes waren er naast de squashba-

nen, sporthallen en het zwembad

al langer een beautysalon, fi tness-

en fysiocentrum, kinderdagverblijf,

vergaderruimten, een camping

en een mooie horecavoorziening,

maar met de grote verbouwing van

de afgelopen maanden is daaraan

onder meer een tropisch bos, lazy

river en nieuwe topsporthal toege-

voegd. “We hebben altijd voor ogen

gehad om voortdurend te vernieu-

wen. We willen niet stil blijven staan

en zeker om de vijf jaar iets nieuws

doen. Als je ziet wat er nu staat,

is dat uniek in Nederland en daar

mogen we als Goes en Zeeland best

trots op zijn”, zegt Arianne Jansen.

Het meest in het oog springende

deel van het nieuwe Omnium is

het Tropisch bos. Hier kunnen alle

zintuigen worden gebruikt om de

tropische natuur te ontdekken met

behulp van 350 verschillende soor-

ten bomen en planten.

Naast Omnium staat het hoofd-

gebouw van het CIOS. “Het is zo

belangrijk dat we deze opleiding

in Goes hebben. Alleen hiervan

krijgen wij al elke dag honderden

studenten over de vloer. Samen

kunnen we mooie dingen doen en

veel extra’s ondernemen.” De top-

sporthal geeft de samenwerking

een nieuwe impuls. Overdag is de

megaruimte verdeeld in lokalen

voor de Cios-studenten, ‘s avonds

wordt er gebruik van gemaakt door

de ongeveer 30 verenigingen die in

Omnium actief zijn. “Samen met

het Cios en de verenigingen willen

we gaan proberen grote wedstrij-

den in de hal te organiseren en we

kunnen wellicht een rol vervullen

op het gebied van regionale trai-

ningscentra, zoals er bij het korf-

bal al een is. Daarmee zet je Goes

meer op de kaart.”

Welkom bi j OmniumHet team van Omnium bestaat uit

meer dan 70 medewerkers. Wij

zetten ons graag in om het u naar

de zin te maken. Of u nu komt voor

banenzwemmen, het volgen van

zwemlessen, een kinderfeestje,

sportlessen en trainingen, yoga in

het Tropisch bos of voor en gezellig

kopje koffi e: wij staan graag voor u

klaar!

ColofonDeze krant is een speciale ui tgave

van Omnium & Uitgeveri j de Bode

Zwembadweg 3

4463 AB Goes

Postbus 2267

4460 MG Goes

Tel: 0113 233388

Fax: 0113 251388

Bredaseweg 26,

4881 DE Zundert

Tel. 076 599 81 11

Fax 076 599 81 99

www.internetbode.nl

Oplage170.000 exemplaren

VerspreidingsgebiedBevelands, Vlissingen,

Middelburg en Veere, Schouwen

Duiveland en Bergen op Zoom

AcquisitieBert Paauwe

RedactieEugène de Kok, Britta Janssen en

Arianne Jansen

Fotografi eRobin Lock, gemeente Goes,

Omnium

Opmaak en vormgevingKoen Emmers en

10-uur communicatie & creatie

Druk

Drukkerij Vorsselmans BV

Tel: 076 599 81 11

S

Wist je dat?Omnium de nieuwe naam is voor Sportpunt Zeeland?

Omnium staat voor oneindig veelzijdig?

Omnium alles onder één dak heeft: tropisch bos, subtropisch zwembad, 4 sporthallen, 1 turnhal, budozaal, 2 danszalen, 4 squashbanen, camping, horecaplein, kinderdagverblijf, beautysalon, praktijk voor fysiotherapie en een sportschool.

Omnium ook de thuisbasis is voor sportopleiding CIOS Goes-Breda? Dagelijks maken zo’n 800 studenten gebruik van de sportfaciliteiten.

Omnium een topsporthal heeft? Twee nieuwe sporthallen vormen samen een sporthal met een totale oppervlakte van 3.100 m² met een vrije hoogte van 9 meter. Door deze afmetingen is de hal geschikt voor topsportwedstrijden en grotere evenementen.

Omnium aan het zwembad de zwemattractie Lazy River heeft toegevoegd?

Omnium een Tropisch bos heeft? In dit Tropisch bos ontdek je de wonderbaarlijke wereld van zo’n 300 verschillende tropische bomen en planten.

Omnium in dit Tropisch bos ook een klimwand en skywalk heeft ondergebracht?

Omnium zich inzet voor een duurzame toekomst? Het tropisch bos heeft EFTE (kunststof) kussens. Hierdoor werkt het gebouw het hele jaar door als energiecollector. Continu wordt warmte onttrokken en opgeslagen in een bodemsysteem (WKO). Vanuit de bodem kan in alle jaargetijden warmte worden afgegeven aan het zwembad en de sporthallen.

Een jaarkaart winnen voor het Tropisch bos of een 20-baden-kaart voor het zwembad?Dit is je kans! Omnium geeft 10 kaarten weg. Wat moet je hiervoor doen? Heel simpel: doe mee

met de speurtocht in deze Zomerkrant. In de Zomerkrant staan namelijk 11 letters verstopt.

Vind jij ze alle elf en raad jij het woord? Vul dan onderstaande bon in, maak de slagzin af en

stuur de bon op naar Omnium.

Stuur deze bon voor 31 augustus op naar Omnium, Antwoordnummer 453, 4460 VB Goes

Naam: Adres + huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Oplossing speurtocht:

Geef antwoord op onderstaande vraag:Ik vind Omnium oneindig veelzijdig, omdat...

Page 12: Dboz 20140625

JAARGANG 20144 OMNIUM ZOMERKRANT

KORTING2,50

WAARDEBON

op behandeling of product naar keuze

tegen inlevering van deze bon *

SPECIAALZAAKondermode lingerie nachtmode badmode

Klokstraat 21 Goeswww.speciaalzaaksimon.nl

Badmode voor het

hele gezin!

Lokale sponsors Lokale mediapartners

Hoofdsponsors SuppliersMedia Partner

Partners

WWW.RIDEFORTHEROSES.NL

Lokale hoofdsponsors

STEUN DE STRIJD TEGEN KANKER

RIDE FOR THE ROSES7 SEPTEMBER 2014 GOES Zeeland

WWW.RIDEFORTHEROSES.NL

SCHRIJF JE NU IN!

Kibeo kinderopvang betaalbaar?Reken maar! € 1,93 netto per uur*

• Je kindje altijd in vertrouwde handen • Je kindje krijgt alle liefde en aandacht die het nodig heeft• Een vast team met ervaren en betrokken medewerkers• Je kindje komt in een schone, frisse omgeving• De opvang bij Kibeo is leuk en leerzaam• De opvang is flexibel en afgestemd op de wensen van ouders• Besloten facebookpagina’s voor foto’s, weetjes en nieuwtjes

Kijken bij KibeoNieuwsgierig naar waar uw kindje straks slaapt, eet en speelt? Neem een kijkje op een vestiging naar keuze. Maak een afspraak via [email protected] of 0113 760 250.

Dichtbij, vertrouwd,goed verzorgden leuk.

volg ons

Inbegrepen is:

flesvoeding •afwisselende lunch •

vers fruit •drinken •

gezonde tussendoortjes •slaapzakje •

heen-en-weerschriftje •

“Het gaat heel goed met Mees op de opvang. Je merkt de prettige sfeer en de goede

zorg voor Mees en dát vind ik het belangrijkste.”

moeder van Mees

Het netto uurtarief voor de opvang van uw eerste kindje is vaak maar € 1,93. Voor uw tweede kindje betaalt u zelfs maar € 0,74.

Bruto verzamelinkomen Netto uurprijs 1e kind

Netto uurprijs 2e kind

€ 25.000 € 1,06 € 0,48

€ 45.000 € 1,93 € 0,74

€ 60.000 € 2,74 € 0,97De netto uurprijs is gebaseerd op het bruto standaard uurtarief van € 6,70.

*Uitgebreide informatie op kibeo.nl

Waarom kiezen ouders voor opvang bij Kibeo?

Page 13: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 5

GOES - Kinderen die deze zomer beginnen voor hun A-diploma in het zwembad van Omnium krijgen op een andere manier les dan de duizen-den kids die hen voorgingen. Omnium voert namelijk de ‘Easy swim-methode’ in.

DOOR EUGÈNE DE KOK Het is een grote stap voor het zwembad in Goes. De lessen leken natuurlijk al lang niet meer op de Spartaanse methoden in de do-cumentaire ‘Stem van het water’ van Bert Haanstra, maar de ‘Easy swim-methode’ moet het zwemon-derwijs voor de kinderen (nog) leu-ker maken. Het gebruik van zoge-noemde drijfpakjes zal op het oog de grootste verandering zijn.

Omnium is zeker niet het eerste bad dat met deze pakjes gaat wer-ken. “Ik wilde eerst kijken naar ervaringen in andere baden”, zegt bedrijfsleider zwembad Ingrid Dijk-huizen. “Wij doen namelijk alleen

iets als het goed is en zich heeft bewezen. Inmiddels is deze me-thode zo doorontwikkeld en zitten er zo veel voordelen aan dat ook wij er alle vertrouwen in hebben.” De kinderen krijgen straks aan het be-gin van hun lestraject een drijfpakje en kunnen vervolgens meteen het diepe water in. “Ze raken door de vestjes sneller vertrouwd met het water. Het is minder eng om het water in te gaan. Ze zijn namelijk altijd veilig, ook buiten het water overigens.” Kinderen, die het goed doen, kunnen zelf bepaalde dingen oefenen aan de hand van speciale kaarten, terwijl de onderwijzer be-zig is met een groepje dat het wat lastiger vindt.”

Plezier De tocht naar het A-diploma be-staat uit vier blokken van elke tien lessen van 55 minuten. De ‘Easy swim-methode’ zorgt volgens Dijk-huizen bovendien voor meer ple-zier. “Je ziet nu nog vaak dat het

echt ‘moeten’ is. Het is belangrijk dat je goed kunt zwemmen, zeker in een provincie als Zeeland, maar moet vooral erg leuk zijn. Dat willen we met deze methode echt bevor-deren.” Voor kinderen die alsnog bang zijn voor het water of andere problemen hebben, zijn er privé-lessen. Kinderen met een beper-king kunnen in kleine groepjes les krijgen onder begeleiding van twee zwemonderwijzers. Ouders die wil-len dat hun oogappeltjes in één ruk drie diploma’s halen, kunnen ze aanmelden voor het Zwem-ABC op zaterdagen. Voordelen Naast de bewezen kwaliteiten van Omnium op het gebied van zwem-onderwijs - niet voor niets hebben de afgelopen twintig jaar duizen-den kinderen onder begeleiding van de gediplomeerde docenten hun diploma’s gehaald - zijn er veel meer voordelen. “Als ouder kun je bijvoorbeeld tijdens de lessen of op een ander tijdstip tegen een gere-duceerd tarief zwemmen, je kunt tussentijds van lesdag switchen en naast de reguliere diploma’s bieden we ook baby- peuter- en kleuter-

zwemmen, snorkelduiken en survi-valzwemmen. In het zwembad zelf is bovendien veel meer te doen dan het trekken van baantjes. Inschrij-ven voor zwemles is mogelijk vanaf 4 jaar, starten met 1x per week les vanaf 4½ jaar en Zwem-ABC vanaf 5½ jaar.

Kijk voor meer informatie op:www.omnium.nl/zwemles

B

Omnium aan de slag met 'Easy swim'

N ieuwe methode zorgt

voor meer zwemplezier

U

Zwemmen met je baby of peuterSpelenderwijs vertrouwd raken met het water. Dat is het doel van baby- en peuterzwemmen. En het is nog leuk ook, want de kleintjes genieten enorm in het water. Baby’s vanaf drie maanden tot en met kleuters van vier jaar kunnen bij Omnium meedoen met de speciale lessen baby- en peuterzwemmen. Alle oefeningen worden aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind en langzaamaan leren de kinderen zich vrij te be-wegen en te redden in het water. Wie weet halen ze dan ook nog het Teddybeerdiploma brons, zilver en goud!

"Noa zwemt sinds kort bi j Omnium voor haar A-diploma. Noa was heel bang voor water maar dankzi j de goede bege-leiding en de speciale zwemles heeft ze nu veel plezier ."

- Moeder van Noa

"Joost heeft zwemles op dins-dag. Iedere zaterdag oefen ik sa-men met hem t i jdens het oefen-uurt je . Hierdoor zwemt hi j beter en kan hi j na de zomer lekker door naar de volgende groep."

- Moeder van Joost

nieuwe lesmethode met Easy swim

geen wachtlijst, elke 10 weken starten er nieuwe groepen

uitsluitend kleine groepen met vaste lesgevers

tijdens alle openingstijden met het gezin tegen gereduceerd tarief zwemmen of een bezoek brengen aan het Tropisch bos

gratis oefenuurtje op zaterdag (max. 2 begeleiders € 2,- p.p.)

inschrijven vanaf 4 jaar, starten vanaf 4 ½ jaar

recreatief zwemmen tijdens de les voor € 3,00 p.p. (max. 2 pers.)

De voordelen van zwemles bi j Omnium

Trotse eigenarenzwemdiploma

Page 14: Dboz 20140625

JAARGANG 20146 OMNIUM ZOMERKRANT

Tropisch bos wordt a l leen maar mooier en mooier

'N iets is zo mooi a ls het te zien groeien en bloeien' GOES - Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd en het tropisch bos in Omnium is ook niet meteen klaar. “Maar het is juist het mooiste om alles te zien groeien”, zegt landschapsarchitect Robin Lock.

DOOR EUGÈNE DE KOK

En groeien doen de ruim 300 ver-

schillende planten en bomen in het

bos. In het begin, net voor de ope-

ning, hebben ze het even moeilijk

gehad door het vervoer en de nieu-

we omgeving in Goes, maar inmid-

dels voelen ze zich goed thuis in het

bos. De meeste staan in volle bloei.

“Kijk hoe prachtig die passifl ora het

doet”, zegt Lock, terwijl hij over de

paden in het bos van boven naar be-

neden loopt en wijst naar de kleur-

rijke bloemen die over de muurtjes

hangen. “Je moet niet verwachten

dat je in één keer een tropisch bos

hebt. Je kunt wel honderden fi cus-

sen neerzetten, dan is het één keer

dicht, maar dat is niet de bedoeling.

We willen hier juist de enorme di-

versiteit laten zien.”

Lock heeft vooral planten en bo-

men uitgezocht, die een verhaal

vertellen zoals de cacaoboom,

kokospalm, kapokboom, reuzen-

klimtrompet, oliepalm, sterfruit en

kauwgom- en chocoladeboom. Be-

zoekers kunnen zelf rondwandelen

of dat doen onder begeleiding van

een gids. “Elke plant hier heeft een

verhaal, bijvoorbeeld door zijn eco-

nomisch belang of er zit een span-

nende geschiedenis achter. Die

verhalen vertellen we hier. Rob Ver-

linden was hier laatst om een stuk

van de tuin aan te leggen en hij zei

dat hij zoiets nog nooit had gezien.

Volgens hem moesten we dit echt

koesteren.”

Skywalk Naast de 300 planten en bomen

vind je in het bos ook verschillende

vijvertjes en watervallen, een me-

tershoge klimwand, een Cubaans

café met uitzicht over het hele bos

en een skywalk, die je over de krui-

nen van het groen terug naar boven

voert. Enerzijds heeft het tropisch

bos een educatief karakter, ander-

zijds is het puur vermaak. “Er was

hier laatst een groep mensen, die

uren hebben rondgelopen, elke

bloem en plant nauwkeurig beke-

ken en op de bankjes lekker zaten

te genieten. Zij vonden het heerlijk

om alles in bloei te zien staan.”

Naast een leuke en educatieve at-

tractie voor jong en oud is het bos

een bron van energie voor andere

onderdelen van het Omnium. De

warmte uit het bos wordt opge-

slagen onder de grond en gebruikt

voor het verwarmen van het zwem-

bad en de sporthallen. Daarmee

helpt het bos Omnium om de be-

drijfsvoering te verduurzamen.

Heel veel moois Lock is trots op het eindresultaat.

Na in de hele wereld vergelijkbare

projecten te hebben gerealiseerd is

hij blij dat er nu ook in Zeeland, de

provincie waar hij is geboren en nu

weer woont, 1500 vierkante meter

ruimte is waar tropische planten en

bomen centraal staan. “Er is hier

in Zeeland geen botanische tuin,

terwijl je juist in Zeeland, met haar

unieke ligging, heel veel moois met

de natuur zou kunnen en moeten

doen. Wij hopen dit met de Hol-

landsche Hoeve ooit te kunnen

waarmaken en blijven hieraan de

komende jaren hard werken.”

Speciale act ies t i jdens evenementen maandenHet hele jaar door worden er in

het tropisch bos tal van activiteiten

georganiseerd. Zo komen er in ie-

der geval tijdens de seizoenswis-

selingen speciale activiteiten en

wil Omnium tijdens evenementen

speciale combinaties aanbieden,

zoals tijdens de Zeeuwse Rijwiel-

en Toervierdaagse van 22 t/m 25

juli. Deelnemers kunnen dan tegen

een extra voordelig tarief naar het

Tropisch bos. De Zeeuwse Rijwiel-

en Toervierdaagse staat voor vier

dagen lang fi etsplezier met start

en fi nish bij Omnium. De afstanden

zijn 25, 40 en 60 kilometer. Inte-

resse om mee te doen? Kijk dan op

www.fi etsvierdaagsezeeland.nl

Houd de website www.omnium.nl in de gaten voor andere acties tij-

dens evenementen.

De tropische boshoekvan Rob Verlinden

Op avond'uur met Robin LockHet tropisch bos op een andere manier bele-ven? Ga mee op expeditie met Robin Lock. Ro-bin neemt je mee op avond’uur in het Tropisch bos. Ontdek samen met hem vleesetende planten, medicinale planten. Ruik de geur van bloemen en proef vers fruit.

Robin heeft ruim 10 jaar gewerkt en gewoond in de tropen en is als executieve director be-trokken geweest bij Rainforest Rescue In-ternational. Ook heeft hij gewerkt voor de Wereldbank en de EU en tv-programma’s van National Geographic, Discovery Channel en Sky TV.

Je kan mee op avond’uur op:Maandag 14 juliWoensdag 23 juliZondag 3 augustusVrijdag 22 augustus

Het avond’uur is buitenom de normale ope-ningstijden en start om 19.30 uur bij de in-gang van het Tropisch bos. Voor het avond’uur betaal je € 15,- p.p. (kinderen van 5 t/m 12 jaar € 12,50) en dit is inclusief een tropisch drankje, tropische verrassing en natuurlijk het avon’uur met Robin Lock. Vooraf reser-veren is gewenst en kan via 0113-233388. Per keer is er plaats voor max. 30 personen, dus reserveer snel!

Wil je zelf met een groep op avond’uur en ben je met minimaal 10 personen? Boek dan het avond’uur via de infobalie 0113-233388.

T

Tropisch bos wordt a l leen maar mooier en mooier

'N iets is zo mooi a ls het te

zien groeien en bloeien'

Grat is proef les ZomeryogaMaak jezelf sterker en leniger, voel je prettiger in je lijf. Kom yogales-sen volgen in het Tropisch bos om te ontspannen en te onthaasten. Waan jezelf in een oase van rust.

Zomerschema in juli en augustus:maandag 19.30 – 20.45 uurdinsdag 18.30 – 19.45 uurdonderdag 19.30 – 20.45 uurJe betaalt € 10,- per les.

De yogalessen worden verzorgd door Natasja Warrens. www.bouncebalance.com

Gratis proefl es tegen inlevering van deze bon in juli of augustus 2014.

Page 15: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 7

RINGANG

OMNIUMZWEMBAD

INGANGZWEMBAD

INGANGTROPISCH

BOS

OMNIUMTROPISCH

BOS

SPORTHAL2

TURNHAL

BUDOZAAL

SQUASHBANEN

HORECAPLEIN

SPORTHAL3

SPORTHAL4

SPORTHAL1

TRIB

UN

E

KLIMWAND

TOILET

KINDERCENTRUM

JURYRUIMTE

DANSZALEN

FITNESSRUIMTEDE SPORTSCHOOLFYSIOCENTRUM ZEELAND

KASSA

TOILET

TOILET

TOILET

BEAUTYSALON

GLANCE KLEEDRUIMTEN

KLEED

RU

IMTEN

KLEED

RU

IMTEN

KLEEDRUIMTEN

TRIB

UN

E

i

Kom ki jken en genietenNa een jaar van bouwen en verbouwen is het zover: je kunt

nu echt genieten van het vernieuwde zwembad, tropisch bos en het horecaplein. Maak deze zomer gebruik van de speciale combikaart voor een dagje zwembad en tropisch

bos en je hebt een oneindig veelzijdig dagje uit!

Eten en dr inkenHet horecaplein is volledig ver-

nieuwd en dat geldt ook voor het

assortiment. Je kan er ’s morgens

terecht voor een ontbijt, de hele dag

vind je er vers afgebakken broodjes

en op de grill ‘à la minute gerechten’

en ’s avonds kun je een drankje doen

bij de sportbar.

Iets te vieren?Vier een onvergetelijk kinderfeestje bij Omnium.

Wil je zwemmen of op ontdekking in het Tropisch

bos? Of allebei? Lekker eten erbij? Aan jou de

keuze! Kijk op omnium.nl voor meer informatie

Lazy r iverLaat je meevoeren door de Lazy river

en geniet onderweg van een tropi-

sche regenbui. Vergeet ook niet om

af en toe naar boven te kijken, want

daar zie je doorkijkjes naar het Tro-

pisch bos.

Supergl i jbanen2 superglijbanen van 60 en 50 meter.

De snelste begint op 8 meter hoogte

en voert je in duizelingwekkende

vaart naar de ‘plonsbak’. Voor wie ’t

iets rustiger aan wil doen, is er een

tweede glijbaan die 3 meter lager

begint. Allebei zijn ze fantastisch

verlicht. Glijden maar!

Subtropisch zwemparadi jsUiteraard heeft Omnium alles wat je

van een subtropisch zwemparadijs

mag verwachten: wildwaterkreek,

draaikolk, jetstreams, bruisbad, wa-

terval, hot whirlpooltuin, stoomcabi-

nes en een zonnebank.

SquashenKom lekker een potje squashen op

één van de vier squashbanen. De

banen zijn elke dag open, ook in de

vakantie!

TopsporthalTwee splinternieuwe sporthallen

vormen samen een hal met een to-

tale oppervlakte van 3.100 m² en

een vrije binnenhoogte van 9 meter.

Deze hal is geschikt voor topsport-

wedstrijden en grootschalige spor-

tevenementen. Flexibele wanden

verdelen de hal in kleinere hallen,

waardoor er ook ruimte is voor klei-

nere evenementen en trainingen.

Tropisch bosOntdek in het Tropisch bos de won-

derbaarlijke wereld van zo’n 300

bomen en planten. We gebruiken

deze bomen en planten – zonder het

te beseffen – in ons dagelijks leven.

Zie hoe bananen groeien, proef echte

verse koffi e, spot een vleesetende

plant en ontdek bijzondere medici-

nale planten.

Het Tropisch bos nodigt ook uit om

te spelen. Geniet op 7 meter hoogte

van het uitzicht op de skywalk en

loop over de boomtoppen naar de

andere kant. Op zoek naar nog meer

uitdaging? Klim dan (onder begelei-

ding) op de klimwand naar 10 meter

hoogte.

OMNIUMOMNIUM ZWEMBAD OMNIUM TROPISCH BOS

OMNIUM ZWEMBAD

SPORTHALLEN

SQUASHBANEN

OMNIUM ZWEMBAD HORECAPLEIN

Page 16: Dboz 20140625

JAARGANG 20148 OMNIUM ZOMERKRANT

Verenigingen en organisat ies bi j OmniumZaalactiviteitenAIKIDOAikidoschool Barutowww.aikidogoes.nl

ATLETIEKAV’56www.av56.nl

BADMINTONB.C. Zeelandwww.bczeeland.tkPluumpjewww.pluumpje.nl

BASKETBALVolharding Basketbalwww.bvvolharding.nl

BEDRIJFSSPORTEPZDelta automatiseringGemeente Goes

DANSBody Actionwww.bodyactiongoes.nlDancepointwww.balletstudiodancepoint.nl

GEHANDICAPTENSPORTSGBwww.sgbgoes.nl

HOCKEYG.M.H.C.www.hockeygoes.nl

HANDBALG.S.C.www.hvgsc.nl

JUDOJudo Goeswww.judogoes.nl

KORFBALTjobawww.tjoba.nlTogowww.kvtogo.nlBlauw Witwww.blauw-wit.comKNKVwww.knkv.nl

OUDERENSPORTBody Actionwww.bodyaction.nl

SCHAKENGoese Schaakverenigingwww.svgoes.nl

SCHOOLSPORTCIOSwww.ciosgoesbreda.nlOstreawww.ostrealyceum.nlPonteswww.pontes.nlCalvijn Collegewww.calvijncollege.nl

TURNENForzawww.forza-gymnastica.nlKNGU turnenwww.kngu.nl

VOLLEYBALMytiluswww.mytilus.nlNevobo volleybal www.volleybal.nl

VECHTSPORTYom Chiwww.yom-chi.nl

ZAALVOETBALKNVBwww.knvb.nl/clubs/futsalDe Bevelanden Recreatiefwww.zvvdebevelanden.nlJeugd Kerst Zaalvoetbal www.jeugdkerstzaalvoetbal.nlO

ZwemactiviteitenGEHANDICAPTENSPORTSGBwww.sgbgoes.nl

REDDINGSBRIGADEGoese Reddingsbrigadewww.goesereddingsbrigade.nl

ZWEMMENDe Ganzewww.deganze.nlDe Stelleduikers

Page 17: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 9

Samen in beweging

Omnium is een veelzijdig sport- en recreatiecentrum. Onze kracht is dat

alles onder een dak zit en dat we nauw samenwerken met verenigingen, onderwijs,

zorgorganisaties en het bedrijfsleven.

Leiders voor en door sportDe naam CIOS staat voor kwaliteit

en samenwerking. Vijf Nederland-

se instituten voor opleidingen in de

sport mogen deze naam dragen en

dat doen ze met trots. Zo ook CIOS

Goes-Breda. CIOS Goes-Breda

kenmerkt zich door de individuele

begeleiding en het thematisch on-

derwijs: er is veel aandacht voor

persoonlijke ontwikkeling. Studen-

ten werken in kleine groepen aan

praktijkrelevantie situaties.

Fairplay staat voorop!

www.ciosgoesbreda.nl

Vooruitstrevende prakt i jk voor fysiotherapieSinds 2011 is de praktijk van Fy-

siocentrum Zeeland gevestigd op

de eerste verdieping van Omnium.

In de praktijk kan iedereen terecht

voor (sport) fysiotherapie, manuele

therapie, kinderfysiotherapie en

alle specialisaties. De medewer-

kers hebben als motto ‘behandel je

klanten zoals je zelf ook behandeld

wil worden’ en dat betekent een

frisse kijk op fysiotherapie.

www.fysiocentrumzeeland.nl

Sportarts houdt spreekuur in OmniumSportarts Anne van Vegchel van

het Amphia Ziekenhuis is iedere

woensdag van 09.00 tot 17.00 uur

te vinden op de eerste verdieping

van Omnium. Zij voert alle sport

gerelateerde keuringen uit, behan-

delt blessures en zet programma’s

op voor herstel. Afspraken met de

sportarts kunnen worden gemaakt

via de polikliniek geneeskunde van

het Amphia Ziekenhuis via het tele-

foonnummer 076-595 3013.

Kinderdagverbl i j f L i t te lsDe eerste vestiging van Littels is

onlangs geopend in Omnium. Lit-

tels is namelijk kinderopvang, niet

meer maar zeker ook niet minder.

Het motto is: je betaalt niet voor

zaken die je niet nodig hebt of zelf

kunt meenemen. Ouders geven de

eigen, vertrouwde spulletjes mee.

Bovendien is het pedagogisch con-

cept rechttoe rechtaan. De mede-

werkers zijn er namelijk echt al-

leen voor de kinderopvang. Littels

staat voor goed, goedkoop en mak-

kelijk. www.littels.nl

De Sportschool : meer dan al leen f i tnessDe Sportschool biedt een totaal-

pakket van activiteiten die naast

de nodige inspanning ook voor de

nodige ontspanning zorgen. Een

sportschool die meer is dan alleen

fi tness maar waar je niet de hoofd-

prijs betaalt. De Sportschool biedt

een uitgebreid assortiment aan fi t-

nessapparaten maar ook indoor cy-

cling, boks & thaiboks, yoga, super

fi t challenge, gladiator workouts en

sinds kort ‘trim & tone’. Dit laat-

ste is een workout in interval stijl

waarbij de instructeur helpt om de

plekken te trainen die je ook graag

wilt. Benen, buik, billen maar na-

tuurlijk ook het bovenlichaam.

www.sportschoolgoes.nl

Beautysalon Glance: een weldaad voor je l ichaamEven heerlijk ontspannen en tot

jezelf komen. Dat bij kan Beauty-

salon Glance. Als allround opge-

leide schoonheidsspecialist werkt

Marianne Petie onder andere met

de producten van Mineral Care,

Pupa en Matis. Marianne adviseert

graag over de juiste producten en

behandelingen. Beuatysalon Glan-

ce heeft een zeer gevarieerd aan-

bod. Van gelaatsbehandelingen,

lichaamspeeling en lichaamspak-

king, visagie, gelnagels, diverse

massages tot pedicure voor zowel

diabetisch als reumatisch.

www.beautysalonglance.nl

Ruimte voor sportOmnium beschikt sinds het na-jaar van 2013 over een splin-ternieuwe sporthal. Deze nieu-we sporthal heeft een totale oppervlakte van 3.100 m² en over het volledige oppervlakte een binnenhoogte van 9 meter. Deze grote sporthal is geschikt voor topsportwedstrijden en grootschalige sportevenemen-ten. Flexibele wanden verde-len de hal in kleinere hallen, waardoor er ook ruimte is voor kleinere evenementen en trai-ningen.

i

P

Aquaf i tnessDe manier om in condit ie te bl i jvenZwemmen is één van de meest

gezonde sporten ter wereld. De

weerstand van het water vormt een

extra trainingsmiddel. Zo verbruik

je meer calorieën dan gewone oe-

feningen ‘op het droge’. Een ander

voordeel is dat spieren en gewrich-

ten minder worden belast. Hierdoor

is de kans op blessures extra klein.

Onder de naam ‘Sportief zwem-

men’ biedt Omnium verschillende

sporten in het water. Iedereen kan

hieraan meedoen. Kies de les die

bij je past!

AquajoggenDit is joggen, maar dan in het water.

Je krijgt een ‘wetbelt’ om je middel.

Dit is een drijfriem waarmee je ver-

ticaal loopbewegingen kunt maken

zonder de bodem in het bad te ra-

ken. Bij uitstek geschikt voor men-

sen die iets aan rugklachten willen

doen of willen revalideren van knie-

of enkelblessures.

Aquafi tZeker niet minder gevarieerd zijn

de lessen Aquafi t. Een combinatie

van Aquajoggen en Aquarobics. Bij

Aquafi t gebruik je hulpmiddelen

als halters en fl exibeams. Aquafi t

wordt gegeven in borstdiep water,

het is niet noodzakelijk om te kun-

nen zwemmen.

AquarobicsVolg, op het ritme van de muziek,

een gevarieerd programma Train

je hele lichaam en merk dat je con-

ditie al snel verbeterd. Aquarobics

wordt gegeven in ondiep water, het

is niet noodzakelijk om te kunnen

zwemmen.

50-fi tBij 50-fi t staat plezier in bewegen

bovenaan. Naast het soepel houden

van gewrichten en het versterken

van spieren doe je ontspannende

oefeningen in ondiep water. Na af-

loop krijg je op vertoon van de bon

een kopje koffi e/thee of chocolade-

melk!

Tarieven voor Sportief zwemmen:

Losse les € 5,60 / € 42,50 voor 10

lessen

Bekijk de lestijden op:

www.omnium.nl/sportief

Page 18: Dboz 20140625

JAARGANG 201410 OMNIUM ZOMERKRANT

Slimme modulaire oplossingen voorrecreatie, zorg, horeca en onderwijs

Ook bij Omnium is de toegang goed geregeld!

SKees Schrijverc u l i n a i r

Party- en Cateringservice

[Typ hier]

Sportpunt Zeeland Gefeliciteerd met uw nieuwe naam en uitbreidingen.

TA C t l S t t l t i t t l j l

[Typ hier]

Sportpunt Zeeland Gefeliciteerd met uw nieuwe naam en uitbreidingen.

TA C t l S t t l t i t t l j l

TA Control Systems BV Einsteinstraat 67

3316 GG Dordrecht

078 - 652 12 35

www.tacontrol.nl

Sportpunt Zeeland Gefeliciteerd met uw nieuwe naam en uitbreidingen.

Wij zitten altijd verborgen in een gebouw en zijn niet altijd zichtbaar. Toch zijn we al jaren verantwoordelijk voor een optimale sport- en recreatie- omgeving binnen de gebouwen van Sportpunt Zeeland.

Van de klimaatinstallaties tot het zwembadwater en van de luchtbehandeling tot de verlichting, wij zorgen dat u allen kunt genieten van uw vrije tijd binnen de gebouwen en het tropische bos.

Ook in de komende jaren zullen wij ervoor zorgen dat uw verblijf op een duurzame, energiezuinige en comfortabele manier voor u en voor het Omnium onderhouden wordt.

Wij feliciteren hierbij nogmaals een ieder die heeft bijgedragen aan deze renovatie met het prachtige eindresultaat en wensen u als recreant een fijn verblijf in het Zeeuwse.

TA Control Systems,

Duurzaamheid door techniek

Kijk voor meer informatie op gebouwverduurzamer.nl

We wilden sport en duurzaamheid

integreren. Om alle energiebronnen

optimaal te benutten, hebben wij

INNAX ingeschakeld.

BezoekadresPlesmanstraat 623905 KZ Veenendaal

PostadresPostbus 4453900 AK Veenendaal

+31 (0)88 55 33 000+31 (0)88 55 33 [email protected]

Scan met uwsmartphone

- Dies van de Velde, directeur Omnium

Kijk voor meer informatie op gebouwverduurzamer.nl

Op de openingsdag verzorgden wij een groots tropisch buff et!Korte Kerkstraat 3, 4461JE Goes

Page 19: Dboz 20140625

OMNIUM ZOMERKRANT JAARGANG 2014 11

Nieuwbouw zorgt voor duurzame toekomstSport ieve en recreat ieve toplocat ieHet afgelopen jaar heeft Omnium

sporten, zwemmen, recreëren en

duurzaamheid op een vooruitstre-

vende manier aan elkaar gekop-

peld. Samen met partners Robin

Lock, Slangen + Koenis architec-

ten, gemeente Goes, bouwbedrijf

Fraanje en Innax Gebouw & Om-

geving heeft Omnium een tropisch

bos, zwemattractie lazy river, (top)

sporthal en geheel vernieuwde

hoofdingang en horecaplein gere-

aliseerd.

Landschapsarchitect Robin Lock

bedacht het plan om de botani-

sche kassen (zoals vermeld in het

bestemmingsplan voor de Hol-

landsche Hoeve) om te vormen tot

een tropisch bos. Samen met de

gemeente zocht hij aansluiting bij

het Omnium (toen nog Sportpunt

Zeeland). Omnium was toen zelf

bezig met plannen om de sport-

hallen te vernieuwen, een nieuwe

zwemattractie toe te voegen en

maatregelen te treffen om het

energieverbruik te verminderen.

Door het bundelen van de krachten

is er binnen één jaar tijd een re-

creatieve toplocatie ontstaan waar

ontwikkeling samen gaat met ener-

giebesparing en vernieuwing!

De kracht van de zonHet Tropisch bos ligt onder een

18-meter hoge transparante kap

met een houten constructie en

EFTE (kunststof) kussens. Door

deze kussens werkt de kas het

hele jaar als energiecollector. Uit

het Tropisch bos wordt warmte

onttrokken en opgeslagen in een

bodemsysteem. De nieuwe sport-

hallen en het zwembad worden

verwarmd en gekoeld door deze

warmte- en koudeopslag (WKO).

Warmte Koude Opslag is een duur-

zame techniek waarmee energie

in de bodem wordt opgeslagen. Op

elke gewenst moment kan deze

energie worden afgegeven aan het

zwembad en de sporthallen. Zon-

nekracht speelt hierdoor niet al-

leen in het Tropisch bos maar in het

hele complex een belangrijke rol in

de energiehuishouding en – opwek-

king.

Nieuwe jasOmnium zet zich in voor een duur-

zame toekomst. Niet alleen werkt

het Tropisch bos als grote energie-

collector, er zijn ook andere duur-

zame maatregelen getroffen. Zo

zijn ook alle daken en gevels van

het zwembadcomplex gerenoveerd

en opnieuw geïsoleerd. De isola-

tiewaarde is meer dan verdubbeld.

Bijkomend voordeel is dat hierdoor

het zwembad een nieuwe uistraling

heeft gekregen en dat is natuurlijk

de meest duurzame keuze die voor

bestaande bebouwing kan worden

genomen.

C

S

Aanbouw van het Tropisch bos

Page 20: Dboz 20140625

JAARGANG 201412 OMNIUM ZOMERKRANT

Zomeract ie :

Combit icket voor een hele dag plezier in Omnium Van € 17 ,50 voor € 14 , - p .p . !

Dit is voor 1 persoon:

toegang zwembad van 10.00 tot 21.30 uur

toegang tropisch bos van 10.00 tot 17.30 uur

gratis speurtocht en verrassing voor kinderen

per 2 combitickets de Tropisch bosgids t.w.v. € 3,95 gratis

gratis parkeren

H

De natuur is altijd in beweging. Het volgt het ritme van de seizoenen. In het Tropisch bos

van Omnium is dit niet anders. De ene keer vieren we de oogst van koffi e en specerijen.

Dan weer worden er nieuwe planten gezaaid. Vooral nu de bomen en planten er nog

maar net in staan, ondergaat het Tropisch bos een metamorfose. Wil je dit van dichtbij

meemaken? Maak dan gebruik van de jaarkaart voor € 40,- per persoon per jaar en

geniet van de vele voordelen!

Voordelen van de jaarkaart:

Onbeperkt toegang tot het Tropisch bos tijdens de reguliere openingstijden;

Speciale digitale nieuwsbrief voor jaarkaarthouders met interessante weetjes;

4x per jaar een speciale rondleiding voor jaarkaarthouders;

Speciaal tarief om een introducé mee te nemen: € 5,75 p.p.

Bij aankoop van een jaarkaart via onderstaande bon een gratis kopje koffi e/thee in

de Bosbar.

De jaarkaart is geldig vanaf de verkoopdatum tot en met de laatste van de maand

één jaar later.

Een jaarkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het Tropisch bos is elke dag open van 10.00 tot 17.30 uur.

100%

Naam: Adres + huisnummer: Postcode en Woonplaats:Aantal personen: E-mailadres:

Ja, ik word graag op de hoogte gehouden van nieuws en acties van Omnium

✃Zomeract ie : Combit icket

Naam: Adres + huisnummer: Postcode en Woonplaats:E-mailadres:

Ja, ik word graag op de hoogte gehouden van nieuws en acties van Omnium

✃Grat is kopje koff ie/theebi j aankoop van een jaarkaart

De leukste ui tstapjes in ZeelandOp zoek naar een leuk, gezellig, sportief en

of bijzonder dagje uit? Neem dan eens een

kijkje op www.dagattractieszeeland.nl. Van

een dagje uit met de kids tot romantisch sa-

men weg, van sportieve activiteit tot heerlijk

ontspannen. Het kan allemaal in Zeeland en

alle leuke uitstapjes zijn gebundeld op één

website.

Wel zo makkelijk!

Een vakant iedag lang

Oneindig veel plezier voor het hele gezinRegen of zonneschijn: bij Omnium geniet je altijd van een dag vol beleving en avontuur. Voor het hele gezin is er van alles te doen. Neem een duik in het zwembad en laat je meevoeren door de lazy river. Trek daarna je gewone kleding aan en ga op ontdekking in het tropisch bos. Laat je verrassen door de tropische natuur en geniet op de skywalk van een fantastisch uitzicht. Een hapje en een drankje maken je dagje uit compleet!

Recreat iegebiedHol landsche HoeveOmnium ligt aan de rand van recreatiege-

bied de Hollandsche Hoeve. Een stadsrecre-

atiepark met veel voorzieningen, zoals een

kinderboerderij, ambachtscentrum, Milieu

Educatie Centrum, eeterij-spelerij De Vier-

linden en een grote speeltuin. Bovendien is

het vanaf Omnium slechts 10 minuten lopen

naar de historische binnenstad van Goes. Kijk

voor meer informatie over de stad Goes op

www.goesisgoes.nl.

Zie het Tropisch bos groeien voor nog geen 11 cent per dag!

Deze actie is tegen inlevering van onderstaande bon geldig t/m 24 augustus 2014. Maximaal 5 personen per bon. Niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen en niet inwisselbaar voor contant geld.

Deze bon is geldig t/m 24 augustus 2014.

Page 21: Dboz 20140625

Kom op 30 juni 2014 van 19.00 - 21.00 uur naar de informatiebijeenkomst in

De Zeeland bij koffi ezaak Koffi e To Go, Markiezaatsweg 5, te Bergen op Zoom

en schrijf je in voor Wonen à la Carte in Bastion Orange.

Kijk op www.wonenalacarte.nl voor meer informatie!

Maximale vrijheid in de keuze hoe je wilt wonen

Bepaal zelf je eigen woning

Ruime kavels

Goede begeleiding door woonconsulent en architect

Ook mogelijkheid tot creëren levensloopbestendige woning

Dichtbij het centrum van Bergen op Zoom, gelegen aan Escarp

Klassieke architectuurstijl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

7650,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

5750,-

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2 16,95

11,95

Incl. whirlpool (180x80 cm), badmeubel, spiegel, 2 wastafelkranen, wandcloset- combinatie. Excl. tegels.*

3730,-

Complete badkamer

2795,- Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

5530,-3950,-Complete keuken

GRATIS MONTAGE*KEUKENACTIE

GRATIS REGENDOUCHE*BADKAMERACTIE

Gratis bij aanschaf van

een keuken of badkamer

Scoor uw eigen WK bal!

Scoor uw eigen WK bal!

Scoor uw eigen WK bal!

Gratis bij aanschaf van

een keuken of badkamer

**

Page 22: Dboz 20140625

PAGINA 22

DOOR JOSIEN MATHLENER

Drumfanfares trekken Biemond (26) enorm aan. De sousafoonspeler is een muzikant in hart en nieren. Zijn droom is samen met gelijkgestemden in de eigen regio een drumfanfare opstarten. In een drumfanfare draait het vooral om de koperen blaasin-strumenten als de trompet en trombone, maar saxofoons zijn eveneens welkom.

ErvaringBiemond ontwikkelde zich bij Oosterlands Fanfare als muzikant, maar speelt nu bij Euterpe in Sint-Maartensdijk. Echter, hij wil meer dan de reguliere optredens. Zijn voorkeur gaat uit naar grotere shows bij grote buitenevenementen als taptoes en concoursen. Enige jaren terug is op Schouwen-Dui-veland geprobeerd een drumfanfare ofwel showband te realiseren. Daarbij was de Oud-Vossemeerder ook betrokken. “Uit-eindelijk was er een handvol belangstel-lenden. Dat was te weinig om het plan te kunnen doorzetten. Nu pakken we het bre-der op.” Biemond zocht contact met Mar-chingband Schouwen-Duiveland (MSD) in

Zierikzee. De showband - zonder blazers - is al lange tijd actief bij grotere optredens en deed mee aan onder meer het WMC en liep het bevrijdingsdefilé in Wageningen. “Zij heeft de nodige ervaring in wat ge-vraagd wordt in deze tak van musiceren. MSD biedt een potentieel aan slagwer-kers, kennis en uniformen zodat de basis er is om te starten. We kijken ook richting West-Brabant. We hoeven niet vanaf nul te beginnen”, stelt Biemond.

BlazersSlagwerkers zijn ook welkom, vertelt de muzikant, maar vooral blazers zijn nodig. “Voor de trompet, trombone, althoorn, bas, euphonium en saxofoon en eventueel fluit en piccolo.” De blazers zorgen voor de melodie, laat MSD-bestuurslid Patrick Struijk weten. Biemond en Struijk praten al voorzichtig over optredens in binnen- en buitenland. In beider ogen geniet een drumfanfare een bepaalde uitstraling. “Dat bereik je met de uniformen, het in-strumentarium, de muziekkeuze en het marcheren. Dat moet er goed, aantrekkelijk en profes-sioneel uitzien en klinken. Van wie mee-

doet wordt serieuze inzet verwacht.” Zo-wel Biemond als Struijk is ervan overtuigd dat in de gemeente Tholen en westelijk Noord-Brabant muzikanten te vinden zijn die deze uitdaging aandurven. Biemond: “Het is een nieuwe uitdaging. Want een showband op dat niveau is er hier nog niet.” Als voorbeeld van een dergelijke drumfanfare noemt Biemond de Rijnmond-band uit Schiedam. Die deed mee aan de laatste taptoe van de Oud-Vossemeerse Muziek Vereniging (OVM). “Dat kan hier best. Het zou mooi zijn om het voor elkaar te krijgen.” Biemond en Struijk willen een repetitieruimte bepalen aan de hand waar vandaan de deelnemers komen. “We heb-ben mensen nodig die er helemaal voor willen gaan.”

InformatieOp 25 juni om 20.00 uur in hotel Aarden aan de Kaaistraat 1 in Steenbergen is er een informatieavond. Dan wordt toege-licht wat een drumfanfare inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Inlopen kan vanaf 19.30 uur. Meer informatie is op te vragen bij Patrick Struijk: 06-51843901 of Paul van Geesbergen: 06-55330512.

Peter Biemond droomt vansuccesvolle drumfanfare

Muzikant wil met andere enthousiaste muzikanten optreden

STEENBERGEN - Een drumfanfare van formaat in de regio opzetten. Dat is wat Oud-Vossemeerder Peter Biemond graag wil. De ambities reiken ver, want voorzichtig denkt de muzikant aan optredens in binnen- en buitenland.

BERGEN OP ZOOM - Judoclub Yoshi heeft haar jaarlijks terugkerend toernooi gehou-den op zaterdag 21 juni.

Deze keer werd het gehouden in Sportcentrum Boulevard, anders dan voorgaande jaren. Toen werd de wedstrijd jaarlijks in december gehouden in sporthal Gageldonk. Nu is gekozen om het toer-nooi jaarlijks te laten terugkeren op de voor Yoshi nieuwe locatie. Het was wat passen en meten om de zaal ingericht te krijgen, maar met de hulp van de nodige vrijwilligers was dit in een vlot tempo gerealiseerd. Er lagen 5 wedstrijdmatten klaar en de 1e judoka’s konden al naar de weging. Er had-den zich 130 judoka’s ingeschreven, hetgeen een wat tegenvallend aantal tegenover de inschrijvin-gen voorgaande jaren. Clubs uit de regio, maar ook vanuit Waterloo en Hilversum, waren aanwe-zig. Zo kon er worden gesproken van een Interna-tionaal toernooi. Helaas had de Engelse club kort voor het toernooi afgemeld, maar volgend jaar gaan ze zeker komen. Judoclub Yoshi was zelf vertegenwoordigd met 32 deelnemers. Hiervan

wisten er 19 een ereplaats te behalen. Het niveau van de wedstrijden was behoorlijk goed, toch ze-ker voor een recreatief toernooi zoals Yoshi deze had opgezet. De wedstrijden verliepen vlot en blessures bleven uit. Bij de jeugd was het Abdes-samad Bouabid die een mooie 1e plaats behaalde. Een resultaat die hij nog niet vaak heeft behaald. Ook de kersverse zwarte banden van Yoshi kwa-men in actie. Die lieten zich van een goede kant zien dat ze deze wel degelijk waard zijn. Wessel Bouterse werd 1e in zijn poule en zijn broer Yo-rick behaalde de 3e plaats. Bijzonder mooie poule met heel veel mooie acties. De judoka’s waren erg aan elkaar gewaagd. Rob Corstanje kwam in een hogere poule uit, gezien het gewicht moest hij tegen senioren. Ook Rob liet zich niet zomaar pakken en maakte diverse mooie punten. Helaas waren er 3 judoka’s die dezelfde score hadden. De nummer 1 was inmiddels bekend, maar er moest nog gestreden worden om zilver en brons. Via een herkansing die met een golden score werd beslist, moesten de 3 judoka’s nogmaals de strijd aan. Dit was een thuiswedstrijd voor Yoshi, want het ging

om clubgenoten. Rob moest zijn eerder gewonnen wedstrijd dit keer afgeven aan Steven Bouterse, die met een overname won. Ook clubgenoot Mo-reno Miquel was te sterk. Al met al een mooie 4e plaats voor Rob.Tijdens het toernooi werden judoka’s van Yoshi nog in het zonnetje gezet. Dit vanwege het lid-maatschap of prestatieprijs.Prestatieprijs 2013-2014: Jongens: 1. Yorick Bouterse, 2. Donny den Heijer, 3. Wessel Bou-terse. Meisjes: 1. Steffie de Wit. Gehuldigde ju-doka’s: 10 jaar Hans Niessens, Theo Wuijts, 15 jaar Koos Alberts, 25 jaar judo Lucinda Verheezen. Uitslag toernooi: 1e plaats: Jessy Plaisier, Veerle van Tienen, Donny den Heijer, Abdessamad Bouabid, André van Zanten, Demi Hennekens, Wessel Bouterse. 2e plaats: Olivier Boer, Zakaria Bouabid,Junior Vonk, Paul de Boer, Julien Du-mont, Steven Bouterse. 3e plaats: Wassum Balou, Nada Balou, Steffie de Wit, Yorick Bouterse, Mo-reno Miquel, Jack van der Giesen.Kijk voor meer info en foto’s op www.judoclubyoshi.nl

Judotoernooi Yoshi geslaagd

BERGEN OP ZOOM - Volleybalver-eniging Sic Pugno houdt in samen-werking met de gemeente Bergen op Zoom een heuse Beachweek van maandag 7 tot en met woensdag 9 juli.

In het weekend ervoor, 5 en 6 juli, houdt Sic Pugno haar jaarlijkse beachvolleybal toernooi, waarna het zand blijft liggen en op vrijdag 11 en zaterdag 12 juli wordt ge-bruikt door de Nederlandse toppers tijdens de Eredivisie Beach Volleyball. De beach-week wordt op vrijdag 4 juli al klein afge-trapt. ’s Middags komen cliënten van het Lambertijnhof en Amarant naar de Grote Markt om, als onderdeel van hun dag-programma, kennis te maken met (beach) volleybal. Op maandag en dinsdag over-dag komen er verschillende basisschool-leerlingen clinics volgen. Kinderen van de Sancta Maria, Marco Polo, De Kreek, De Borghoek, School Oost en De Krabbenkooi maken in spelvorm kennis met beachvol-leybal. Vanaf 16.00 uur wordt er samen-gewerkt met Thuis op Straat, waarbij er

aan kinderen uit de verschillende wijken tevens clinics worden gegeven.Op maandagavond houd Sic Pugno een 2x2 toernooi voor volleyballers uit de regio. Op dinsdagavond een King & Queen toernooi, waarbij spelers door middel van loting aan elkaar gekoppeld worden. Op woensdag wordt het zand overgenomen door een samenwerking van de verschillende ten-nisverenigingen uit Bergen op Zoom en Halsteren. De eigenaar van de sporthal heeft het initiatief genomen deze dag te vullen met o.a. een beach tennis toernooi. Binnen het King & Queen toernooi en het 2x2 toernooi zijn er nog plaatsen beschik-baar. Geïnteresseerde teams kunnen zich inschrijven door middel van het formulier wat te vinden is op de website van Sic Pugno. Kijk voor meer informatie over het 19e beachvolleybal toernooi of de Beach-week op www.sicpugno.nl.Interesse in volleyballen bij Sic Pugno? Kijk op www.sicpugno.nl of bel met Kees-Jan van Vliet, voorzitter Sic Pugno, tel. 0164-246036.

Sic Pugno Volleybal NieuwsBeach week Bergen op Zoom nu al groot succes

BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 28 juni verzamelen om 11.00 uur de Por-sche equipes bij Landgoed Mattem-burgh in Bergen op Zoom waar zij om 12.30 uur vertrekken richting Putte-Kapelle waar de Porsche equipes van (PCH) de officiële Porsche Club Hol-land een bezoek zullen brengen aan deze grensplaats.

Tijdens dit bezoek zullen deze bijzondere auto’s voor een ieder te bewonderen zijn. Naast een GT 3, Carrera, Turbo en Cayman zal ook het nieuwste type 991 in Carrera 4 S als 4 S cabrio te zien zijn. De Porsches worden om circa 13.00 uur verwacht en zullen worden opgesteld ter hoogte van JFmode. Daar kunnen de auto’s worden bewonderd en gefotografeerd. Om circa 15.00 uur zullen de bolides in een Con-cours d’Elegance (een presentatie van deze bolides) vertrekken richting Brugge,

België.De reden van dit bezoek is dat de PCH ieder jaar een aantal ritten organiseert zowel in het buitenland als in Nederland. Deze ritten worden gecombineerd met een ‘meet en greet’ bij een Porsche approved bedrijf. Dit jaar bezoeken wij JF mode aan de grens bij Putte-Kapellen, een begrip op mode gebied. Tijdens deze ‘meet en greet’ zullen niet alleen de Porsches te bewon-deren zijn maar ook zal er bij JF mode een speciaal ontvangst zijn voor zowel de Por-sche rijder, autoliefhebbers als bezoekers. Een Porsche Concours d’Elegance in com-binatie met een meet en greet trekt altijd veel autoliefhebbers, niet alleen Porsche rijders. Voor meer informatie of deelname kijk op de site van Porsche Club Holland of stuur een mail naar [email protected].

Meet en greet Porsche

BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 28 juni vindt de oprichting van Interactclub Bergen op Zoom plaats in hotel de Draak, Grote Markt, Bergen op Zoom.

Interact is een Rotary international”s ser-viceclub voor jonge mensen in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Interactclubs worden gesponsord door individuele Rota-ryclubs die ondersteuning en begeleiding bieden.Interact biedt jongeren de kans om nieuwe vrienden te maken, de directe omgeving te verbeteren, leidinggevende eigenschappen

te ontwikkelen en verschil te maken in de wereld. Zie voor verder toelichting de web-site www.interactbergenopzoom.nlDe oprichting van Interact Bergen op Zoom is op initiatief van Rotary Bergen op Zoom en wordt ondersteund door scholenge-meenschap Roncalli. 21 enthousiaste leerlingen van het Roncalli gaan de club starten met begeleiding van leden van de Rotary club en docenten. Interact geeft jon-geren de kans om te participeren in leuke, betekenisvolle service projecten. Door het uitvoeren van deze projecten ontwikkel de Interactor leiderschapskwaliteiten en leert

initiatief nemen. Verder ontmoeten ze een heleboel nieuwe mensen zowel in binnen- as buitenland.Kortom als Interactor: Ontwikkel je leider-schapskwaliteiten en persoonlijke integri-teit; Ben je behulpzaam en toon je respect voor anderen; Heb je individuele verant-woordelijkheid en ben je niet bang om hard te werken; Verbreed je je internationale horizonInteract staat voor ‘International Action’. Inmiddels kent deze Service Club 8700 clubs met ruim 200.000 leden in 110 lan-den.

Oprichting Interact Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In twee weekenden (28 en 29 juni, 5 en 6 juli) kunt u in de uitzonder-lijk fraaie ambiance van Kasteel Ravenhof werk bezichtigen van 5 zeer verschillende, maar toch verwante kunstenaars. Onder de intrigerende titel: ‘Het is het spoor dat je bijster maakt’, vertellen de exposanten een compleet kloppend verhaal, dat beklijft en verwondert.

Aagje Pel uit Bergen op Zoom exposeert werken

in gemengde techniek. Noem het afval, of gevon-den materiaal…maar zie: poëtisch leven. Her-man van der Meer uit Bergen op Zoom exposeert schilderijen die de titel van de tentoonstelling een richting geven. Hans Oerlemans (Steenbergen) beeldhouwer in harde steen, exposeert een 7 tal beelden welke eerder zacht dan hard overkomen. Fred de Ron uit Bergen op Zoom exposeert mo-numentaal schilder/collagewerk met impact, en Giedus Vlinderhart (Sint-Martens-Latem) verrast zijn kunstvrienden en de toeschouwer met werk

gemaakt op de locatie.De opening van de expositie vindt plaats op zater-dag 28 juni om 11.00 uur, waarschijnlijk met een performance van jongenskoor De Gulden Vliezen uit Wevergem, maar het kan ook een prachtige voordracht zijn van een relatief nog onbekende plaatselijk dichter. De expositie is op bovenge-noemde dagen te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur. Het adres is Kasteel Ravenhof, Oud Broek 2, Stabroek. Op de grens van Belgisch en Nederlands Putte.

Expositie in Kasteel Ravenhof Meer dan een half miljoen Bodes

Elke week!

“Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten,

maar ook voor meubels en ussens

kunt u bij ons terecht”

Voor het mooiste gazon.

Page 23: Dboz 20140625

Chill Out Ice Toys Een ijskoud speeltje voor urenlang speelplezier,

ook tijdens de heetste zomerdagen.

Chill Out Coolmat Direct koele ligmat zonder gebruik van water of koelkast door de speciale coolgelvulling.

ChillOut!

per stuk

8.99in Oudenbosch Makkelijk en snel uw hond wassen en drogen in onze winkel

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 juli en zolang de voorraad strekt.

Happy House Shopin OudenboschLifestyle voor uw hond en kat

facebook.com/

animalworld.nlOudenbosch Molenstraat 131, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

Bergen op Zoom Ravelstraat 74, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

Chill Out hondenzwembad Extra sterk hondenzwembad met anti-slipbodem.

Verkrijgbaar in drie maten: Ø 80 cm - Ø 120 cm - Ø 160 cm.

extra sterk!vanaf

59.95

vanaf

19.95

Frontline Combo hond en katFrontline druppels tegen vlooien, teken en luizen.

Doodt ook eieren en larven.

Kijk voor alle informatie en meer aanbiedingen op ANIMALWORLD.NL

Caniselect 15 kgHoogwaardige, optimaal verteerbare, krokante voeding

voor een gezond en vitaal leven van uw hond.

Hill’s Science Plan Large Breed Value PackWetenschappelijk ontwikkelde voeding voor

de normaal actieve hond vanaf 25 kg.

Konijnenhok Grand Lodge 120/140 Plus

Kunststof konijnenhok geschikt voor buiten én binnen. Maximaal comfort dankzij de grote leefruimte.

Pensstaven 1 kgGezond en natuurlijk tussendoortje. Een heerlijke snack voor uw hond.

Catsan Hygiëneplus 20 lSterk absorberende kattenbakvulling.

Unieke minerale bescherming die geuren insluit.

18 kg

56.95

2 voor

50.00

14.25

8.99

9.95

5.99

vanaf

199.00

vanaf

17.95

Premium Care Adult 15 + 2 kg extra

Zeer gezonde A-merk kwaliteit voeding met hoog vleesgehalte. Adult Small & Medium en Adult Large Breed.

nu

39.95

Pavo SummerFit paardenkoekDe dagelijkse vitaminen en mineralenaanvulling voor

uw paard in één koek. Verpakking 5 of 15 kg.

vanaf

10.95

Page 24: Dboz 20140625

SPORT

PAGINA 24

DOOR RIA VAN MEIR

Uit het onderzoek van de NHTV blijkt dat zonder het WK Veldrijden in Hoogerheide West-Brabant in totaal 3,9 miljoen euro was misgelopen. De onderzoekers hebben zich gebaseerd op een enquête die bij 469 van de 50.000 bezoekers is afgenomen en hebben daarnaast ook de begroting van de organisatie doorgelicht. “Bij de bezoe-kers hebben wij gevraagd wat zij gemid-deld hebben uitgegeven tijdens het WK aan onder meer overnachtingen, reizen en eten en drinken. Daarnaast hebben wij gevraagd of zij die dag ook in Hoogerheide zouden zijn als er geen WK had plaatsge-vonden. 73 procent van de bezoekers bleek speciaal voor het WK te zijn gekomen. Zij hebben samen voor bijna twee miljoen euro uitgegeven”, legt Albert van Schen-del van de NHTV uit.

HorecaOok de organisatie van het WK Veldrijden bracht heel wat euro’s aan het rollen. “Bij het WK in 2009 was er wat kritiek dat wij teveel geld over de grens brachten. Dit keer hebben we bewust zoveel mogelijk samengewerkt met lokale bedrijven”, zegt voorzitter Jan Prop. Die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Zorgde het WK in

2009 nog voor 2,1 miljoen euro aan di-recte en indirecte bestedingen, nu komt dat bedrag uit op 3,9 miljoen euro. “Dat komt deels doordat we nu een soepelere rekenmethode hebben gebruikt, maar ook grotendeels doordat de organisatie meer lokaal heeft besteed”, zegt Van Schendel.

Vooral de horeca profiteerde van het WK, maar indirect vloeide het geld ook door naar andere sectoren, zoals de landbouw, industrie en dienstverlening.

BelevingNaast het onderzoek naar de economische effecten heeft de NHTV ook gekeken naar de beleving van bezoekers en bewoners. Zij kijken merendeels met een goed ge-voel terug op het WK. Bezoekers geven het evenement een rapportcijfer van 8,3, de omwonenden zijn iets kritischer maar geven toch nog een 7,3. De NHTV sprak in totaal met 162 bewoners van Hooger-heide. De online enquête werd door nog eens 72 mensen ingevuld. “Opvallend was degenen die de vragenlijst digitaal hebben

ingevuld positiever of juist negatiever ge-stemd waren dan de bewoners die monde-ling bevraagd zijn. Men vult zo’n enquête toch in om een bepaalde mening te verkon-digen”, merkt Van Schendel op.

TrotsUit de vragenlijst blijkt dat tachtig procent van de mensen trots is op het feit dat het WK plaatsvond in Hoogerheide, 85 procent vindt het ook volkomen terecht dat het

evenement hier wordt gehouden. Ruim twee derde geeft ook aan positief verrast te zijn door het WK, al was twintig procent juist weer negatief verrast door het WK. 22 procent van de ondervraagden zegt zich ook gestoord te hebben aan het evene-ment. “Dronken mensen en afsluitingen waren de belangrijkste ergernissen”, weet Van Schendel.Slechts tien procent heeft de gemeente tijdens het WK ontvlucht.

KandidaatVoor de organisatie smaken de goede resultaten naar meer. Hoogerheide heeft zich inmiddels kandidaat gesteld voor het WK Veldrijden in 2020. Wethouder Martin Groffen juicht het initiatief toe. “Dankzij het veldrijden wordt de Brabantse Wal steeds beter gepositioneerd. De organi-satie beweegt zich ook steeds meer op sociaal vlak. Dat komt ook onze gemeente ten goede.”

West-Brabant vaart wel bij WK VeldrijdenEconomische impuls van 3 ,9 mil joen euro door WK in Hoogerheide

Het WK Veldrijden in Hoogerheide trok op 1 en 2 februari 50.000 betalende bezoekers. ARCHIEFFOTO

HOOGERHEIDE – Het WK Veldrijden, dat op 1 en 2 februari plaatsvond in Hoogerheide, heeft voor bijna vier miljoen euro extra bestedingen in West-Brabant gezorgd. Dat blijkt uit onderzoek van de NHTV, in opdracht van de Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel, dat het WK organiseerde. De onderzoekers hielden ook een belevingsonderzoek onder bewoners en be-zoekers. Zij beoordelen het WK met respectievelijk een rapportcijfer van 7,3 en een 8,3. Voor de organisatie zijn de positieve resultaten reden om zich kandidaat te stellen voor het WK Veldrijden in 2020.

‘Bewustsamengewerkt met

lokale bedrijven’

BERGEN OP ZOOM - Toch nog 10 vis-sers gaven woensdagavond 18 juni de voorkeur aan een lekker avondje aan de waterkant in plaats van voor de buis zitten kijken naar Australië-Nederland.

Gelijk hadden ze, want het was een gezel-lige avond in de sfeer van Oranje. Aan de Kleine Melanen werd er gestreden om het Berg Jeugd Kampioenschap zoetwatervis-sen. Gelukkig waren de weergoden goed gezind en bleef het lekker droog, maar wel een frisse wind. Ook de visgoden waren goedgemutst, want op één na hadden alle kinderen vis en sommige zelfs meer dan de gemiddelde senior tijdens de clubwedstrij-den. Met de steun van leden van HSV De Rietvoorn en de BHK en natuurlijk de no-dige papa’s en opa’s (onder het mom van: de beste vissers staan achter je) was ieder kind 2 uur lang fanatiek bezig om zo veel mogelijk vis boven water te halen. Koel blikje fris halverwege de wedstrijd deed

iedereen goed. Na 2 uur vissen ging de toeter en werd de einduitslag opgemaakt. Er was een klassement voor pupillen en junioren. Bij de pupillen ging de winst naar Jordy Suijkerbuijk met 437 cm (33 vissen), 2e pupil was Laetitia Broeren met 159 cm (12 stuks) en 3e werd Jens Bolkebaas met 45 cm. en 4 visjes. Bij de junioren ging Femke Kurstens aan de haal met de 1e prijs (413 cm. en 35 vissen), 2e werd Merijn Otterman (323 cm. en 24 stuks) en 3e Gijs Mentzij met 213 cm en 17 stuks. De overall winnaar werd een pupil, Jordy Suijkerbuijk, die ook de Nol Jurgers cup mee naar huis mocht nemen. Uiteindelijk mocht ieder meisje en jongen een mooie prijs uitkiezen. Ook degene die helaas niks gevangen had. Met de nieuwe hengels, molens en andere attributen kan het volgend jaar alleen maar beter gaan. Ondanks de lage opkomst was het een zeer geslaagde avond met alleen maar positieve reacties. Op de foto ziet men alle deelnemers met in het midden de trotse cup winnaar Jordy Suijkerbuijk.

Jordy Suijkerbuijk wint

Deelnemers BHK jeugd 2014

BERGEN OP ZOOM - Ook gedurende de zomermaanden is het mogelijk papier en karton bij Dosko in te le-veren. De papiercontainers blijven bereikbaar. De opbrengst is voor de jeugdafdeling.

Dosko start komend seizoen met een meis-jesteam (MB). Inmiddels zijn er 15 inschrij-vingen, maar ze kunnen nog 1 of 2 meiden inschrijven voor dit team.

Is men tussen 13 en 16 jaar en heeft men zin om bij een gezellige groep meiden te gaan voetballen, dan kan men mailen via [email protected]. Daarnaast kunnen ze bij de allerkleinsten nog enkele spelers plaatsen. Dit betreft de geboortejaren 2006, 2007, 2008 en 2009. Interesse of aanmelden via [email protected]. Vanaf heden staan de jeugdindelingen voor het seizoen 2014-2015 vermeld op de site: www.svdosko.nl

Nieuws SV DOSKOBC ALERT1 Joke & Cor v.d. Linden 68,33%; 2 Isa-bel & Herman Albers 65,83%; 3 Lisbeth Hesling-Riet van Dijk 52,08%; 4 Riet & Ad Goense 51,67%; 5 Riet de Haas-Lisa Wit-tenbols 48,61%.BC Alert speelt op woensdagmiddag in de Zoomflat. Info: Herman Albers 06-34304546

BC DE MOERKENSMiddag, A-lijn: 1. Jan en Piet de Rooij 59,90%; 2. Ankie Holtzer en Rien Mar-kusse 56,25%; 3. Jenny Weijdt en Ma-rius Wierckx 53,65%; 4. Aart Burggraaf en Koos Weijdt 53,13%.B-lijn: 1. Elisabeth en Kees Luijks 63,02%; 2. An en Plony Kees 61,74%; 3. Joke v.Bragt en Joke Bastiaanse 61,28%; 4. An-nelies v.Broekhoven en Monica Noordijk 55,97%.Avond: 1.Gemma en Bert Piepers 67,08%; 2. Ellie en Dirk Kuijk 62,08%; 2. Wim van Hoof en Louis Maas 62,08%; 4. Christien Roelse en Nel v. Gorsel 59,08%.

BC BERGEN TROEFUitslag 18 juni: 1. Lenie van Sprundel & Jacques Potters 68.00%; 2.Bozenna Voor-hans & Walter Berbers 60.50%; 3.Petra Koster van Groos & Flip Koster van Groos 55,26% 4.Corrie Buuron & Adrie Buuron 53,95%.Wij spelen op woensdagavond de gra-

tis zomercompetitie. Ook niet leden zijn welkom, aanvang 19.15u in Wijkcentrum de Bergse Plaat, Ooitas 3 te Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlich-tingen bij de secretaris Rieky Corstiaensen tel.: 0164-234656. In september worden er weer beginners- en vervolgcursussen gegeven door een ervaren docent van de Nederlandse Bridge Bond. Les in eigen lokaal, voor koffie en thee wordt gezorgd. Info: 06-33722453.

BC NEVER DOWNZomercompetitie woensdag 18 juni: 1. Joke Goossens-Jan Megens 67,19%, 2. Cor Bruijs-Winfried Peil 61,46%, 3.. Wilma Dekkers-Theo Groenewoudt 60,94%, 4. Kris Jacobs-Dymphie Koopman 59,38%, 5. Ted Blom-Nelly Koolen 47,40%.De zomercompetitie is begonnen. Vrije inloop.

BV BERGEN OP ZOOMUitslag 17 juni: 1. Ed Drijver-René de Heer 63,54%, 2. Sitta en Jac van Loon 57,03%, 3. Luuk Hertogs-Frans van Ha-peren 55,21%, 4. Albert en Ida van Soest 54,69%, 5. Jacqueline Traats-Kenneth Cle-ments 54,43%, 6. Anja Bosmans-Yvonne Tymes 53,91%, 7. Jan Hazen-Joop Schot 52,60%.

BC A LA CARTEUitslag 19 juni: 1. Harry van Wijnen-Henk

Hertogs 60,94%, 2. Theo Groenewoudt-Frits Hobbelen 58,33%, 3. Mieke Hertogs-Alex van der Harst 57,29%, 4. Riet Schot-Jo de Waal 52,08%, 5. Jan Schnitker-René de Heer 51,56%.

BC ‘T MARKIEZAATMaandag 16 juni, groep A: 1. Tom Hagenaars-Partner 72,22%, 2. Karel Bar-telen-Jan de Rooij 58,75%, 3. Toine Buc-kens-Kenneth Clements 58,33%, 4. Klaske Heezemans-Jac v. Velthoven 57,99%, 5. Carla en Cees v. Gool 52,78%Groep B: 1. Adrie Huijben-Clem Ver-meulen 63,02%, 2. Els Heel-Jan Kengen 58,33%, 3. Leny Bartelen-Corry Snelders 55,21%, 4. Loed Weys-Johan Moonen 53,13%, 5. Diny v. Haaren-Maggy Canne 52,08%

BC BELLEVUEWoensdag 18 juni, groep A: 1. Trudy en Jan v. Eekelen 61,98%, 1. Jan Pigmans-Partner 61,98%, 3. Jenny en Koos Weijdt 56,25%, 4. Jan de Rooij-Piet de Rooij 54,69%, 5. Nell de Jong-Ella Uitdewilligen 48,96%

Groep B: 1. Annemarie Roeten-Frits Bakker 68,06%, 2. Jo Brouwers-Tineke de Koning 56,94%, 3. Elly Pijnen-Willem Frasl 53,47%, 4. Leny Bartelen-Marit Frasl 51,39%, 5. Ad Schouw-Bert van Vrouwerf 50,00%

BRIDGE

BERGEN OPZOOM - Het was zover: het NK Jazzdans op zaterdag 21 juni.

Een groep van 9 dames en een heer van de Bergse sportvereniging Genie reisden al vroeg in de ochtend met hun supporters af naar Ahoy Rotterdam. Om negen uur be-gonnen alle groepen met een gezamenlijke opening van de dag, waarna de kampioen-schappen van start gingen. Door de dag heen zijn er 906 deelnemers aan bod geko-

men, verdeeld over ruim zestig groepen. De groep van Genie danste in het middagpro-gramma in de C-categorie 20+ de sterren van de hemel. In deze categorie waren 7 deelnemers, en Genie wist met 15,3 punten de derde plaats binnen te slepen! Zij kregen een 7 voor de choreografie en een 8,3 voor de uitvoering. Al met al een geslaagde dag voor zowel de dansers als de trotse sup-porters. Voor meer info, zie www.genie-bergenopzoom.nl of de facebookpagina.

Brons GENIE NK Jazzdans Voor het (gratis)

aanleveren

van al uw nieuws

www.

internetbode.nl

Page 25: Dboz 20140625

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 25 JUNI T/M DINSDAG 1 JULI 2014

Zet- e

n dr

ukfo

uten

voo

rbeh

oude

n.

KIJK OP ACTION.NL

ca.

45

cm

COMFORTABELSLAPEN!

WATERPLEZIER VOOR

HET HELE GEZIN!

LEUK OP DE TUINTAFEL!

SUPER STERK!

vanaf:

INTEXZWEMBADstevig metalen framecapaciteit 3843 liter300x200x75 cm

C. LIGHTBUITENLAMPgepoedercoat aluminiummax. 60 Watt, LED proofE27, waterproof IP44type Luna

DAMESJURKdiverse modellen, prints en kleurenone size

ZOMERJURK5 manieren draagbaardiverse kleurenmaten S-XXL

DVDTOPTITELSo.a. The girl with the dragon tattoo, Grown Ups, Salt, The Social Network, The Other Guys, Memoirs of a Geishaen vele andere titels

INTEXLUCHTBED1-persoons76x191x22 cmvelours

KINDERSOKKENdiverse kleuren en dessinsmaten 23-38

CAPETOWNBADDOEKdiverse kleuren100% katoen50x100 cm

HOUTENSFEERLANTAARNdiverse kleuren17x17x21 cm

MEISJESJURKuitlopend modeldiverse printskatoenmaten 98-152

HEGRONZONNECOSMETICAdiverse soorten200 ml

54.959.95

1.39

3.99

25.95

1.69

1.59

0.79

1.69

2.99

2.79

5.95

SCHOOLSCHRIFTdiverse dessinsA5 lijnSET/5

1.99 1.19

1.99

BAVARIA0.0% BIERoriginalalcoholvrij

INTEXLUCHTBED2-persoons137x191x22 cmvelours

9.95

KOOLDRAADLAMPE27 40 WattEnergielabel E

1.49

HOUTENLANTAARN22x22x27 cm

3.98

INTEXSNORKELSETpolycarbonaat lens, hypoallergeengoed afstelbaar pascomfort, blauw of zwart, easy flow snorkelprofessionele kwaliteit

9.95

CAPETOWNWASHAND16x21 cm

0.39

DAMESSLIPPERSmet strik of riempjediverse kleurenmaten 36-41

1.69

POLYCARBONAATREISKOFFERzwart 44x26x64 cm

37.95DIGITALEBAGAGEWEGERincl. batterijen

2.79

AFTERSUN GEL

1.19FACTOR 20

1.99FACTOR 30

2.39

POLYCARBONAATREISKOFFERspinwheelszwart 37x24x54 cm360° draaibaar

REXONADEODORANTfor womandiverse variantenspray 150 ml

3 PAAR

6-PACK

VAKANTIE TIP!SCHOOLSCHRIFTuniA5 lijnSET/5

0.69

IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!

Page 26: Dboz 20140625

PAGINA 26

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, [email protected], www.rkboz.nl. Het parochiebureau vervangt per 1 april de functie van de voormalige 4 parochie-secretariaten. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur.Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom.Pastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected]; teamleider diaken Co van Bekkum, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Fredi Timmermans, tel. 233574, e-mail: [email protected].

Lievevrouweparochie

Vierdaagse rond MariaTer gelegenheid van de 70ste Maria-Ommegang houden we een bijzondere vierdaag-se. Op vrijdag 27 juni Nightfever in de Gertrudiskerk georganiseerd door jongeren. Om 19.00 uur eucharistieviering en hierna is de kerk tot 22.30 uur open voor gebed en bezinning. Op diverse plaatsen in de stad nodigen jongeren u uit om een kaarsje op te steken in de kerk. Op zaterdag 28 juni wordt het beeld van de Ommegang plechtig voor het altaar geplaatst en is er een gezongen Mariavesper om 19.00 uur in de Ger-trudiskerk. Op zondag 29 juni is de feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de Getrudiskerk. Om 11.00 uur zullen er tijdens de eucharistieviering in de Lourdeskerk de Ommegangliederen klinken. Om 15.00 uur trekt de jubileumommegang vanuit het Markiezenhof door onze stad in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. De Ommegang zal feestelijk afgesloten worden in de Gertrudiskerk. Op maandag 30 juni keert het Ommegangbeeld terug naar de devotiekapel in de Antonius Abt kerk te Borgvliet en daar bidden we ter afsluiting om 19.00 uur het rozenkransgebed.Maria expositie in GertrudiskerkDeze maand een Maria expositie in de Gertrudiskerk. Vertoond worden niet eerder getoonde herinneringen aan kapelaan Ooijens, de initiator van de Ommegang. De gast-Mariabeelden van de Ommegang zijn er te zien en u kunt genieten van een doorkijk in 70 jaar Maria Ommegang. Dagelijks is de expositie open van 13.00 tot 16.30 uur.Tentoonstelling ‘Maria leeft’In het Koetshuis bij Het Markiezenhof is tot en met zaterdag 5 juli de expositie ‘Maria Leeft’ te zien. Maria als inspiratiebron voor kunst. Te zien is er kunst van Eric Elich, Paula Withagen, Kees Warmoeskerken, Ward Warmoeskerken, Ton Smolders, Sjoerd van den Boom, Ad Seelen, Wouter Goudzwaard en Anne-Marie Dagelinckx. “Verder hangen er ook acht kunstwerken van Fons Gieles.TweespraakVrijdag 27 juni wordt van 9.30-11.45 uur in de Ontmoetingskerk opnieuw Tweespraak gehouden. Dominee Willem Vermeulen en pastor Rud Smit spreken over het boek Apocalyps, de Openbaring van Johannes. Belangstellenden zijn welkom.Bijbelavond over Evangelie MatteusWoensdag 2 juli 19.30 uur Maandelijkse bijbelgroep o.l.v. pastor Rud Smit. We lezen samen uit het Matteus evangelie. Locatie: Parochiecentrum Stulemeijerlaan.

Prikbord

Enkele weken terug kwamen er twee klassen van het Mollerlyceum op bezoek in de Gertrudiskerk. Dominee Willem Vermeulen, Paul Verbeek en ik gaven aan kleine groepjes leerlingen een getuigenis over ons geloof. Dat leidde tot hele mooie gesprekken. Het bleek dat de leerlingen wel wat wisten van het geloof, maar niet de binnenkant er van kenden. Eén jongen zei het mooi: ‘ik weet hoe God heet, maar ik ken Hem niet.’

Ook over de ruimte van de kerk kwamen vragen. Iemand vroeg waar de kaarsjes voor dienden, die bij het beeld van de heilige Jozef stonden. Ik legde uit dat katholieken overal in iedere kerk een kaarsje aan kunnen steken. Je kunt er bij bidden tot God, of je kunt denken aan iets goeds, aan een vraag of aan verdriet. Samen staken we de kaarsjes aan. Dat was een mooi moment:

de leerlingen verstilden, je voelde dat het ritueel hen raakte.Omdat het aansteken van een kaarsje zo’n sterk gebaar is, zal op vrijdagavond 27 juni de Gertrudiskerk de hele avond ge-opend zijn voor ‘Nightfever’. Na een eucharistieviering nodigen we voorbijgangers uit om in de kerk een kaarsje aan te komen steken. In de kerk is gebed en muziek. Ieder mag blijven zolang hij of zij wil. Het kaarsje kun je aansteken bij het altaar, bij het Allerheiligste, of bij Maria. Want Maria willen we aan de vooravond van de Ommegang van zondag graag in het licht zet-ten! U bent van harte welkom bij Nightfever en bij de Maria Ommegang. Namens het pastoraal team wens ik u een inspirerend week-end toe.

Fredi Timmermans

Pastoraal hoekje

WEEKENDVIERINGEN

GertrudiskerkZaterdag 28 juni 19.00u: Vesperviering; voorganger: pastoor Paul Verbeek.Zondag 29 juni 10.00u: Maria Omme-gang Eucharistieviering; voorganger: pas-toor Paul Verbeek.

O.L.Vrouw van LourdesZaterdag 28 juni 17.00u: Eucharistievie-ring. Voorganger: pastor P. Verbeek.Zondag 29 juni 11.00u: Eucharistievie-ring. Voorganger: pastor A. Willemsen.

Overleden: Helena de Kok-Pieterse, Corry de Meulder-v.d. Wegen, pater Jo Meester, Jos Dietvorst.

Intenties zaterdag 28 juni: 17.00u He-lena Maas-Weijts, Marijn Langenberg.Intenties zondag 29 juni: o.e. de Vrij-

Hunting, o.e. Musters-Klaassen, Marijn Langenberg, Ina Tulaar-Schümacher, Hele-na Maas-Weijts, Sjef Dagelinckx en fam., Corrie Schot-Otto, pastor Piet Schoenma-kers, Kees Booij, jgt. Joseph Hopstaken, Petra v. Mansveld- Klaassen, Dolf Braat, Kees Versijp en o. fam., Nel v. Schilt-Belde, Helena de Kok-Pietersen, Sjef Dagelinckx, fam. Dagelinckx, fam. de Keijzer, Corry de Meulder-v.d. Wegen, pater Jo Meester, Louis en Nell Dietvorst- de Rijk, Jos Diet-vorst en voor het voorgenomen huwelijk van Antoon Vissers en Annemary Koen, Theo en Marie de Waal-v. Eekeren, t.e.v. O.L.Vr. van Lourdes, voor zekere intentie.

OVERIGE VIERINGENGertrudiskerk: vrijdag 27 juni 19.00 uur: Eucharistieviering, Nigthfever; voorgan-gers: pastoor Paul Verbeek en pastor Fredi Timmermans. Vanaf 20.00 tot 22.30 uur gelegenheid om een kaarsje aan te steken

tijdens dit weekend voor de Maria Omme-gang.Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertru-diskerk.Lourdeskerk: dinsdag 1 juli 9.00 uur; Woord- en Communieviering in de grot; voorganger: dhr. Ton de Mooij. Stuijvenburg: vrijdag 27 juni 11.00 uur; Eucharistieviering, voorganger pastoor Paul Verbeek.Jacquelineflat: vrijdag 27 juni 14.30 uur; Eucharistieviering, voorganger pastor Rud Smit.Avondvrede: vrijdag 27 juni 15.00 uur; voorganger ds Bert ten Kate.Scheldeflat: vrijdag 27 juni 18.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger: pastor R. Smit. Meilust: zondag 29 juni 10.15 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: werk-groep.

Moermont: zondag 29 juni 11.00 uur: Woord- en Communieviering; voorganger Ulla Berger.Huize St. Catharina: zondag 29 juni 9.30 uur: Woord- en Communieviering; voor-ganger: pastor Jo Staps. Maandag, dins-dag en vrijdag 9.15 uur: Eucharistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering.Eigen Haard (Antonius Abt): woensdag 2 juli, 9.00 uur: Eucharostieviering, voor-ganger pastoor Paul Verbeek.

MEDEDELINGENDoop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van

de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574.Huwelijk: neem contact op met het paro-chiebureau, tel. 233574.

Kledingdepot Mensen in Nood: De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk Goddelijke Voorzienigheid kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefo-nisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06- 45640680 (’t Zaaltje).

KERKELIJK NIEUWS

HALSTERENProtestantse Gemeente te Halste-ren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 29 juni: 10.30 uur eredienst St. Martinuskerk, Viering Heilig Avondmaal, Ds. J. de Bie (’s Gravenpolder).Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op maan-dag en donderdag van 10.00-12.00u. Pas-tores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Robijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], pastorlenie@sin-

tannachristoffel.nl, [email protected]. In dringende gevallen te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparocie inzake H.Quirinus. Donderdag 26 juni 9.00 uur: Eucharistie-viering, voorganger pastor Hans van Geel. Zondag 29 juni: Eucharistieviering, voor-ganger pastor Sebastian Chazhoor, m.m.v. het Christoffelkoor. Int: Adriana Verswij-veren-van de Rijzen, Ad Blommerde, overl. leden van de KBO, Mientje IJzermans. Tij-dens de viering zullen 2 volwassenen wor-den gedoopt en gevormd. Donderdag 3 juli 9.00 uur: Eucharistieviering, voorgan-ger pastor Sebastian, Chazhoor. Zij geden-ken de overledenen Gerard van Oevelen en Arnolda Otto-de Visser. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Don-derdag 26 juni: Mw. U. BergerEvangelische Gemeente Het Anker:

Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Ge-loven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381. Uw gebed wordt gevraagd voor: Cornelis Huijsmans w.v. Maria Geers, Nico Grent e.v. Yda Dekker, Maria de Bruijn w.v. Walterus van Egeraat, Mariëta Theuns w.v. Wim Bastians. Zaterdag 28 juni 19.00 uur: Euch.: o.o. Jansen-Clarijs, jrgt. Jo Mertens, o.o. Petrus de Blaaij en Dimphna de Blaaij-Bogers, o.o. Mouws-Van Terheij-den, o.o. Van Loon-Keijsers en zoon Rinus, Louis de Blaaij e.v. Net van Loon. Voorgan-

ger Past. B. van Schaik, lector L. Beijaerts, zang Gemengd koor. Dinsdag 1 juli 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor de gezinnen.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected] Baptisten Gemeente:

Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 29 juni: Mw. U. Berger.

KERKELIJK NIEUWS

BERGEN OP ZOOM – De water-schapsbelasting stijgt de komende jaren minder hard dan was voorzien. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota voor de periode 2015-2015, die het waterschapsbestuur heeft vastge-steld. De verwachtte tariefstijging ligt gemiddeld tussen de 2,2 procent en 3,3 procent.

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

De tariefstijging is de komende jaren la-ger, dan er in de vorige kadernota werd verwacht. De voorbeeldprofielen uit de nieuwe kadernota van het waterschap, waarbij gerekend is met voorbeeldsitu-aties, laten een tariefstijging zien tussen de 2,2 procent en 3,3 procent. De defini-tieve tarieven worden pas eind 2014 bij de vaststelling van de begroting voor 2015 bekend gemaakt. Het waterschapsbestuur kiest er voor om de tariefontwikkeling voor

de langere termijn te dempen. De lagere tariefstijging wordt opgevangen door mid-del van slimme manieren in samenwerking en een reorganisatie op de bedrijfsvoering.

OpgavenDe kadernota is de laatste voor het hui-dige bestuur. In maart 2015 worden ver-kiezingen voor het waterschap gehouden. In de kadernota staan in grote richtlijnen de plannen voor de komende tien jaar be-schreven. De titel van de nota is ‘Scherp op Koers’. Een van de belangrijkste opgave die moet worden gedaan is het verbete-ren van de regionale keringen. Vanwege de nieuwe provinciale normen voldoet veertig procent van de keringen niet meer. Deze moeten opnieuw op norm worden gebracht. Het waterschap is van plan om 85 miljoen euro in dat project te investe-ren. Een andere grote opgave is de water-berging van het Volkerak-Zoommeer. In opdracht van Rijkswaterstaat legt water-

schap Brabantse Delta de grootste wa-terberging van Nederland aan. De berging moet vanaf 2016 kunnen worden ingezet. Ook de Overdiepse Polder wordt een wa-terbergingsgebied. De gebieden dienen als bescherming tegen overstromingen.

PlannenHet nieuwe plan bevat een scherpe koers en nieuwe ontwikkelingen. Zo staan er veel nieuwe ideeën en samenwerkingen in het plan als de duurzame landinrichting van het Markdal. Een ander vernieuwend initiatief is ‘De Kleine Kringloop’, waarbij het maaisel dat overblijft na onderhoud van watergangen lokaal beschikbaar wordt gesteld aan agrariërs voor bodem-verbetering. Ook start waterschap het UNAS-project, waarin er een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden om de rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda energieneutraal en zelfvoorzienend te maken.

Kleinere stijging waterschapslastenBestuur wil lagere tar iefst i jging opvangen met reorganisat ie bedri j fsvoering

Page 27: Dboz 20140625

0164 687235

Restaurant Moerstede is per direct op zoek naar parttime MEDEWERKERS voor in de bediening.

minimale leeftijd 16 jaar.

DRIE MAANDEN EXTRA GRATIS BEMIDDELING

Verlang je naar een duurzame relatie? Bel dan:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlHoogste slagingspercentage met persoonlijke bemiddeling

Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

PROFIEL

WWW.DEROOY.COM

REACTIES NAAR:

DISTRIBUTIECHAUFFEUR BENELUX (EENDAAGSE RITTEN)

AANHANGWAGEN NODIG?Roosendaal

Tel: 0165-820300www.aanhangwagens-westbrabant.nl

START OPRUIMING!WOENSDAG 25 JUNI

RESTANTEN

DIVERSE AANBIEDINGEN 30% KORTING!

NIET AFGEPRIJSDE ZOMERCOLLECTIE

15% KORTING!UITGEZONDERD BIRKENSTOCK

Wassenaarstraat 19 Bergen op Zoomtel: 0164-234206 [email protected]

Dames, heren en

kinderkleding

Merken voor jong en oud

SALE2 Damesbroeken voor €47,502 Herenbroeken voor €47,50

Kom vrijblijvend binnenlopen

GROOT assortimentin maten

U wilt niet alleen STREEPLOOS blinkende ramen Maar natuurlijk ook SUPER schone vloeren Voor bijna alle schoonmaakklussen Hebben wij voor u een simpele oplossing Kom eens langs bij onze winkel Nu tijdelijk diverse extra aanbiedingen

Carla Nouws Tel. 0165-343734 Hoeksestraat 4, 4721 AB SCHIJF www.jemako-shop.com/carla-nouws

Sprundel Maatwerk tuinhuizen,carports,tuinschermen enz. in eiken en douglas. Eiken vloeren, MDF plafonds tegen zeer scherpe prijzen! Bel voor info of een afspraak (ook s avonds)! Telnr: 06 57595375 www.houthandelhb.nl

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

ELISE DANSSCHOENEN

0167-522939 / 06-10807891

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Voegwerk!vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 28: Dboz 20140625

van

3.450,-

voor

1.750,-

van

4.500,-

voor

2.250,-

van

2.838,-

voor

1.995,-

van

2.545,-

voor

1.750,-

van

3.150,-

voor

1.595,-van

849,-

voor

495,-

Diversehoofdborden

50%korting!

Diversesierkussens

25%korting!

van

625,-

voor

450,-

van

2.550,-

voor

1.900,-

TMC Koudekerke | Dorpsplein 35 | (0118) 55 55 33 | www.tmcwoonwinkels.nl

...voor nog meer voordeel, maar ook voor bijzondere woonideeën

en slaapkamers. Wij maken van iedere inrichting iets bijzonders!

Kom naar de winkel...

Uw voordeel kan oplopen tot maar liefst 50%.Zo wordt een uitgesproken stijl wel bijzonder voordelig!

Profi teertijdens het

opruimfestijn vanTMC Koudekerke

van bijzonderveel korting!

BIJ TMC KOUDEKERKE

Een bijzondereopruiming