Dm 20130828

36
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 28 AUGUSTUS 2013 WEEK 35 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! WETHOUDER ADA GROOTENBOER UITGEZWAAID DE BLOKHUT VIERT 25-JARIG BESTAAN HELWIJK - Woningcorporatie Brabantse Waard gaat de locatie op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk herontwikkelen. Dit vindt plaats ter vervanging van het voormalige garagebedrijf Van der Linden. De herontwikkeling is gericht op het rea- liseren van een appartementencomplex. Het complex gaat bestaan uit 12 apparte- menten. Op maandagavond 9 september is er een inspraakavond voor omwonenden en belangstellenden over het voorontwerp bestemmingsplan. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk en start om 19.30 uur. Helwijk krijgt twaalf appartementen ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het Zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek begon afgelopen weekend met de traditionele streetparade, ge- volg door de Caraïbische avond. Zaterdagmorgen beleefden tientallen kinderen veel plezier aan diverse spelletjes en knutselen (zie foto). ’s Avonds was het ‘hoedjesbal’ met optreden van onder meer Marco Kanters. De zevenkamp op zondag besloot het festival. FOTO CEES VAN DER BURG MOERDIJK - De Kameleon, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Roosendaal, viert het 10-jarig bestaan van de school onder deze naam met een reünie op woensdag 4 september in het schoolgebouw aan de Gerard ter Bor- chstraat 51 tussen 16.00 en 18.45 uur. Op de Kameleon wordt les gegeven aan leerlingen uit de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen. Kinderen uit Bergen, Woens- drecht en Tholen zitten sinds twee jaar op de vestiging in Bergen op Zoom. Tijdens de reünie neemt juf Lenie Schrauwen na 39 jaar afscheid van de Kameleon. Reünie op school De Kameleon STANDDAARBUITEN - Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk heeft vrij- dagmiddag het predikaat Hofleverancier overhandigd aan Luijtgaarden Handels- onderneming in Standdaarbuiten. Het be- drijf bestond vrijdag precies honderd jaar. Vanuit agrarische roots is het uitgegroeid tot één van Nederlands grootste leveran- ciers voor hellende daken. Het 100-jarig bestaan werd gevierd met omwonenden en relaties. In 1913 startte landbouwer Adrianus van de Luijtgaarden zijn vlashan- del aan de Kreekdijk 9. Met Kees van de Luijtgaarden staat inmiddels de derde ge- neratie aan het roer van de onderneming in Standdaarbuiten. 100-jarig bedrijf Hofleverancier ZEVENBERGEN - Het college van bur- gemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten de om de muziektent aan het Julianaplantsoen in Zevenbergen niet te vernoemen naar Kees Schoones. Een verzoek daartoe was ingebracht door de secretaris van de Notenkrakers. De over- leden Kees Schoones was dirigent, ar- rangeur en motivator van de Zevenbergse muziekverenigingen en heeft volgens de Notenkrakers altijd met veel liefde kennis van de muziek overgebracht. Daarnaast zijn onder zijn leiding de Notenkrakers vier keer Nederlands kampioen dweilorkesten geweest. Het muziekgezelschap is middels een brief geïnformeerd over het besluit. Geen andere naam voor muziektent DOOR PETER HOUTEPEN Sinds het voorjaar van 2012 mag voor de veiligheid en vanwege de overlast vracht- verkeer niet langer door Langeweg rijden. De inwoners van Langeweg melden des- ondanks nog steeds veel overlast te er- varen van vrachtwagens die stelselmatig door het dorp rijden. Verkeerstellingen wijzen dat ook uit. Opstootje In juli jongstleden leidde een en ander nog tot een opstootje, toen een bewoner van de Schoolstraat in Langeweg een chauffeur van een vrachtwagen met een schop in de hand tot stoppen dwong. Eer- der al, in juni, verklaarde de rechtbank in Breda het beroep van een bedrijf tegen de afsluiting van de kern ongegrond. Belangen De betrokken bedrijven rijden door Lange- weg, omdat de route om de kern heen te lang is. In een gesprek met een van de betrokken bedrijven heeft burgemeester Jac Klijs aangegeven weliswaar begrip te hebben voor het ondernemersbelang, maar aan de andere kant de belangen van de inwoners niet te kunnen negeren. Uitzonderingen op verkeer richting Ze- venbergen geven naar verwachting nog steeds teveel overlast, zodat besloten is dat het verkeersverbod onverkort gehand- haafd wordt. Extra capaciteit De gemeente en de politie maken daarom extra capaciteit vrij voor intensieve con- troles. Ook zorgt de gemeente voor extra bewegwijzering naar de bedrijven toe om te bevorderen dat chauffeurs van buiten de regio eenvoudig op de plaats van be- stemming komen en de kern mijden. Door deze maatregelen, moet de overlast binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. De inwoners van Langeweg en de betrokken bedrijven zijn van de maat- regelen op de hoogte gesteld. Extra controles op vrachtverkeer Politie en boa’s in actie in kern Langeweg ZEVENBERGEN/LANGEWEG - De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Moerdijk gaan extra controles uitvoeren op het vrachtverkeer dat door de kern Langeweg rijdt. Sinds vorig jaar is Langeweg voor vrachtwagens officieel verboden terrein, maar de overlast is gebleven. Tellingen wijzen uit dat vrachtwagens nog steeds door de kern rijden. De controle daarop wordt daarom geïntensiveerd. STANDDAARBUITEN - Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten bestaat dit jaar 150 jaar en dat wordt met tal van activiteiten gevierd. Op zaterdagavond 7 september staat er daarom een blaaskapellenfestival op het programma. Het festival zal plaats- vinden in zalencentrum ‘t Sandt in Stand- daarbuiten en gaat om 19.30 uur van start. Er zal worden gezorgd voor een gezellige muziekavond door de deelname van vele blaaskapellen. Op het programma staan onder andere optredens van Ut Zooyke, Ex- clusief, De Deurzwammers en Verkesblo- azers. De toegang op deze avond van de jubilerende Harmonie Oefening uit Stand- daarbuiten is geheel gratis. Blaaskapellenfestival in Standdaarbuiten ZEVENBERGEN - De Brabantse Dorpen Derby is weer van start gegaan. Dit jaar heeft de Dorpen Derby voor het eerst een thema. Projecten moeten te maken hebben met sport en/of beweging. Deelnemers mogen individueel, maar ook in groepen meedoen. Dat kan bijvoorbeeld met een school of club. De negen beste ideeën krij- gen elk 10.000 euro en ontvangen profes- sioneel advies bij de uitvoering van de pro- jecten. Ook worden ze gecoacht door een bekende sporter. De Dorpen Derby wordt gehouden door de provincie Brabant. Voor de top drie zijn er extra prijzen van 25.000, 12.500 en 7.500 euro. Opgeven kan via www.brabant.nl/dorpenderby Dorpen Derby in teken van sport MOERDIJK - Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen binnenkort met levens- vragen en morele vragen in de laatste levensfase terecht bij steunpunt Zinvol. Op donderdag 29 augustus om 16.00 uur wordt door mevrouw Thewessen de of- ficiële starthandeling van het steunpunt verricht. Dat gebeurt in woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. Het steunpunt biedt professionele begelei- ding door geestelijk verzorgers bij levens-, zingeving- en morele vragen in de laatste levensfase. Steunpunt Zinvol is op werk- dagen bereikbaar op telefoonnummer 06-51638345 of anders per mail: info@ steunpuntzinvol.nl Steunpunt biedt hulp in laatste levensfase VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De ge- meente Moerdijk heeft besloten om defi- nitief de subsidie aan het Toeristisch Ar- rangementen Bureau (TAB) in Willemstad voor het uitvoeren van promotietaken op het gebied van toerisme en recreatie met ingang van 2014 te beëindigen. Het TAB was in de gelegenheid om op het besluit te reageren. De ontvangen reactie heeft het college geen argumenten gegeven die pleiten voor de voortzetting van de subsidierelatie en/of herroeping van het eerder genomen besluit. De bruikleenover- eenkomst voor het pand aan de Raadhuis- straat 4 in Willemstad wordt per 1 decem- ber van dit jaar aangetekend opgezegd. Gemeente beëindigt relatie met TAB Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant. autostad ROOSENDAAL I BERGEN OP ZOOM AUTONIEUWS UIT DE REGIO OCCASIONS EN NOG VEEL MEER! VANDAAG IN DE BODE in beeld Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio. INFORMATIE WAAROP U KUNT BOUWEN HYPOTHEEKRENTE FORS GEDAALD Campagneweg 14d Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

description

 

Transcript of Dm 20130828

Page 1: Dm 20130828

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE28 AUGUSTUS 2013WEEK 35

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

WETHOUDER ADA GROOTENBOER

UITGEZWAAID

DE BLOKHUT VIERT 25-JARIG

BESTAAN

HELWIJK - Woningcorporatie Brabantse Waard gaat de locatie op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk herontwikkelen. Dit vindt plaats ter vervanging van het voormalige garagebedrijf Van der Linden. De herontwikkeling is gericht op het rea-liseren van een appartementencomplex. Het complex gaat bestaan uit 12 apparte-menten. Op maandagavond 9 september is er een inspraakavond voor omwonenden en belangstellenden over het voorontwerp bestemmingsplan. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk en start om 19.30 uur.

Helwijk krijgt twaalf appartementen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het Zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek begon afgelopen weekend met de traditionele streetparade, ge-volg door de Caraïbische avond. Zaterdagmorgen beleefden tientallen kinderen veel plezier aan diverse spelletjes en knutselen (zie foto). ’s Avonds was het ‘hoedjesbal’ met optreden van onder meer Marco Kanters. De zevenkamp op zondag besloot het festival. FOTO CEES VAN DER BURG

MOERDIJK - De Kameleon, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Roosendaal, viert het 10-jarig bestaan van de school onder deze naam met een reünie op woensdag 4 september in het schoolgebouw aan de Gerard ter Bor-chstraat 51 tussen 16.00 en 18.45 uur. Op de Kameleon wordt les gegeven aan leerlingen uit de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen. Kinderen uit Bergen, Woens-drecht en Tholen zitten sinds twee jaar op de vestiging in Bergen op Zoom. Tijdens de reünie neemt juf Lenie Schrauwen na 39 jaar afscheid van de Kameleon.

Reünie op schoolDe Kameleon

STANDDAARBUITEN - Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk heeft vrij-dagmiddag het predikaat Hofl everancier overhandigd aan Luijtgaarden Handels-onderneming in Standdaarbuiten. Het be-drijf bestond vrijdag precies honderd jaar. Vanuit agrarische roots is het uitgegroeid tot één van Nederlands grootste leveran-ciers voor hellende daken. Het 100-jarig bestaan werd gevierd met omwonenden en relaties. In 1913 startte landbouwer Adrianus van de Luijtgaarden zijn vlashan-del aan de Kreekdijk 9. Met Kees van de Luijtgaarden staat inmiddels de derde ge-neratie aan het roer van de onderneming in Standdaarbuiten.

100-jarig bedrijf Hofl everancier

ZEVENBERGEN - Het college van bur-gemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten de om de muziektent aan het Julianaplantsoen in Zevenbergen niet te vernoemen naar Kees Schoones. Een verzoek daartoe was ingebracht door de secretaris van de Notenkrakers. De over-leden Kees Schoones was dirigent, ar-rangeur en motivator van de Zevenbergse muziekverenigingen en heeft volgens de Notenkrakers altijd met veel liefde kennis van de muziek overgebracht. Daarnaast zijn onder zijn leiding de Notenkrakers vier keer Nederlands kampioen dweilorkesten geweest. Het muziekgezelschap is middels een brief geïnformeerd over het besluit.

Geen andere naam voor muziektent

DOOR PETER HOUTEPEN

Sinds het voorjaar van 2012 mag voor de veiligheid en vanwege de overlast vracht-verkeer niet langer door Langeweg rijden. De inwoners van Langeweg melden des-ondanks nog steeds veel overlast te er-varen van vrachtwagens die stelselmatig door het dorp rijden. Verkeerstellingen wijzen dat ook uit.

OpstootjeIn juli jongstleden leidde een en ander nog tot een opstootje, toen een bewoner van de Schoolstraat in Langeweg een chauffeur van een vrachtwagen met een schop in de hand tot stoppen dwong. Eer-

der al, in juni, verklaarde de rechtbank in Breda het beroep van een bedrijf tegen de afsluiting van de kern ongegrond.

BelangenDe betrokken bedrijven rijden door Lange-weg, omdat de route om de kern heen te lang is. In een gesprek met een van de betrokken bedrijven heeft burgemeester Jac Klijs aangegeven weliswaar begrip te hebben voor het ondernemersbelang, maar aan de andere kant de belangen van de inwoners niet te kunnen negeren.

Uitzonderingen op verkeer richting Ze-venbergen geven naar verwachting nog steeds teveel overlast, zodat besloten is

dat het verkeersverbod onverkort gehand-haafd wordt.

Extra capaciteit De gemeente en de politie maken daarom extra capaciteit vrij voor intensieve con-troles. Ook zorgt de gemeente voor extra bewegwijzering naar de bedrijven toe om te bevorderen dat chauffeurs van buiten de regio eenvoudig op de plaats van be-stemming komen en de kern mijden.

Door deze maatregelen, moet de overlast binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. De inwoners van Langeweg en de betrokken bedrijven zijn van de maat-regelen op de hoogte gesteld.

Extra controles op vrachtverkeerPoli t ie en boa’s in act ie in kern Langeweg

ZEVENBERGEN/LANGEWEG - De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Moerdijk gaan extra controles uitvoeren op het vrachtverkeer dat door de kern Langeweg rijdt. Sinds vorig jaar is Langeweg voor vrachtwagens offi cieel verboden terrein, maar de overlast is gebleven. Tellingen wijzen uit dat vrachtwagens nog steeds door de kern rijden. De controle daarop wordt daarom geïntensiveerd.

STANDDAARBUITEN - Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten bestaat dit jaar 150 jaar en dat wordt met tal van activiteiten gevierd. Op zaterdagavond 7 september staat er daarom een blaaskapellenfestival op het programma. Het festival zal plaats-vinden in zalencentrum ‘t Sandt in Stand-daarbuiten en gaat om 19.30 uur van start. Er zal worden gezorgd voor een gezellige muziekavond door de deelname van vele blaaskapellen. Op het programma staan onder andere optredens van Ut Zooyke, Ex-clusief, De Deurzwammers en Verkesblo-azers. De toegang op deze avond van de jubilerende Harmonie Oefening uit Stand-daarbuiten is geheel gratis.

Blaaskapellenfestival in Standdaarbuiten

ZEVENBERGEN - De Brabantse Dorpen Derby is weer van start gegaan. Dit jaar heeft de Dorpen Derby voor het eerst een thema. Projecten moeten te maken hebben met sport en/of beweging. Deelnemers mogen individueel, maar ook in groepen meedoen. Dat kan bijvoorbeeld met een school of club. De negen beste ideeën krij-gen elk 10.000 euro en ontvangen profes-sioneel advies bij de uitvoering van de pro-jecten. Ook worden ze gecoacht door een bekende sporter. De Dorpen Derby wordt gehouden door de provincie Brabant. Voor de top drie zijn er extra prijzen van 25.000, 12.500 en 7.500 euro. Opgeven kan via www.brabant.nl/dorpenderby

Dorpen Derby inteken van sport

MOERDIJK - Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen binnenkort met levens-vragen en morele vragen in de laatste levensfase terecht bij steunpunt Zinvol. Op donderdag 29 augustus om 16.00 uur wordt door mevrouw Thewessen de of-fi ciële starthandeling van het steunpunt verricht. Dat gebeurt in woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. Het steunpunt biedt professionele begelei-ding door geestelijk verzorgers bij levens-, zingeving- en morele vragen in de laatste levensfase. Steunpunt Zinvol is op werk-dagen bereikbaar op telefoonnummer 06-51638345 of anders per mail: [email protected]

Steunpunt biedt hulp in laatste levensfase

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De ge-meente Moerdijk heeft besloten om defi -nitief de subsidie aan het Toeristisch Ar-rangementen Bureau (TAB) in Willemstad voor het uitvoeren van promotietaken op het gebied van toerisme en recreatie met ingang van 2014 te beëindigen. Het TAB was in de gelegenheid om op het besluit te reageren. De ontvangen reactie heeft het college geen argumenten gegeven die pleiten voor de voortzetting van de subsidierelatie en/of herroeping van het eerder genomen besluit. De bruikleenover-eenkomst voor het pand aan de Raadhuis-straat 4 in Willemstad wordt per 1 decem-ber van dit jaar aangetekend opgezegd.

Gemeente beëindigt relatie met TAB

Bij deze Bode Autostad.De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

autostadR O O S E N D A A L I B E R G E N O P Z O O M

A U T O N I E U W S U I T D E R E G I O

O C C A S I O N S E N N O G V E E L M E E R !

VANDAAGIN DE BODE

in beeldInclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio.

INFORMATIE WAAROPU KUNT BOUWEN

HYPOTHEEKRENTE FORS GEDAALD

Campagneweg 14d Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

Page 2: Dm 20130828

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

Wij verzorgen:Bitumen en EPDM dakbedekking

Pannendaken

Ondergrond, Renovatie, Isolatie

Zink en Loodwerk

Dakkapellen, Dakramen

en Dakgoten

Eric LugtenTelefoon: (+31) 06 83 55 15 71E-mail: [email protected]. Breda:

n

ergrond, Renovatie, Iso

Zin en Loooddwerk

DDakkkapelllen, Dakkrammen

D kk

Tandprothetisch Centrum 7Bergen

Haveneind 25 - ZevenbergenTel. 0168 - 37 09 86

Verhuisbericht!!Na 11 jaar met veel plezier vanuit de Molenstraat 3 gewerkt te hebben gaan wij per 2 september verhuizen naar Haveneind 25

We hopen u snel te mogen begroeten in ons nieuwe pand! Team TPC Zevenbergen.

Zomercollectienu voor

LAATSTE RONDE

Kijk ook op www.vandevenfashionshops.nl en like ons op facebook!

eeeennn

en

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654

ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL/MADE Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

11.80THUISBEZORGD EN OPGEHAALD INCL. BBQ,

BORDEN, BESTEK E.D.

75ST. 22.50

150ST. 42.50100ST. 32.50

BESTELLEN VIA INTERNET OF WHATSAPP: 06 40 98 17 26

GELDIG T/M 31-8

APP OF MAIL JE KANT EN KLARE BESTELLING> KIPHACHÉE MET NASI> BABI PANGANG MET BAMI> RUNDERHACHÉE MET RIJ ST> KIPPENPOOT MET NASI> LASAGNEMEERDERE COMBI'S MOGELIJ K

P.ST. 3.50

uit eigenkeuken!

500GR P.PBBQ COMPLEET

ALLES VOOR EEN BBQ FEEST 8.95P.P.

500GR P.PBBQ BASIS

BEPAAL ZELF UW VLEES 5.95P.P.

HACHEEVLEES ½KG 3.50

HAMLAPPEN ½KG 2.50

H.O.H. GEHAKT ½KG 1.50

vanhet

rund

SCHIMMELNAGELS

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Page 3: Dm 20130828

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

DOOR TIES STEEHOUWER

Het spits werd afgebeten door burgemees-ter Jac Klijs. Een ervaringsdeskundige, zo-dat hij de toekomstige burgemeester van het eiland van de nodige tips kon voorzien. Klijs noemde het uniek dat Ada Grooten-boer het bijna 10 jaar had uitgehouden als wethouder van zijn gemeente. Voor hem kwam het niet als een verrassing dat ze had gesolliciteerd als burgemeester. “Je bent niet alleen een mensen mens, maar ook ambitieus.Je stap om burgemeester te willen worden is volstrekt logisch is.” Hij kwam met een hele rits tips om haar burgemeesterschap goed in te vullen zoals: blijf vooral jezelf maar niet altijd, er komt veel op je af maar blijf erop vertrouwen dat het goed komt en blijf benaderbaar voor iedereen. “Je hebt veel charme van huis uit, maar er is meer nodig om een goede burgemeester te zijn.” Na al deze tips en mooie woorden vertelde hij de scheidende wethouder dat de gemeente haar de Erepenning van de gemeente Moerdijk had toegekend. “Vol-

gens mij is het pas de twaalfde, dus het is een hele eer.” Daarnaast overhandigde hij haar een tekening en voor haar man Bert waren er bloemen. Ook werd er nog ‘Lang zal ze leven’ gezongen voor de jarige dochter Bente.

VasthoudendGedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant begon zijn praatje met een lofzang op het leven in Noord-Brabant waar Ada Grootenboer volgens hem posi-tief aan heeft bijgedragen. “Je hebt veel voor onze provincie betekend en het is dan ook jammer dat er een stuk bestuurskunde naar Zuid-Holland wordt geëxporteerd.” Hij benoemde enkele goede eigenschap-pen van Grootenboer waaronder charmant, scherp, eigenzinnig en vasthoudend. Als verdienste noemde hij haar inzet voor het logistieke bedrijventerrein, de forten en het Waterfront Moerdijk. Als geschenk gaf hij haar een zilveren armband met daarin het wapen van Noord-Brabant. Namens de gemeenteraad sprak vervolgens Kees Schenk Brill. Hij noemde Grootenboer aar-

dig, slim, doortastend en bindend.

NettenIn haar dankwoordje vertelde de scheiden-de wethouder dat zij het vooral een unieke

ervaring vindt dat je ziet dat een besluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “Aan het begin van mijn wethouderschap kreeg ik de tip mee dat je veel moet ‘netten’ en dat heb ik dan ook altijd gedaan.” Zij be-

nadrukte dat het van levensbelang voor Moerdijk is om samen te werken met de regio. Zij bedankte tot slot haar man Bert en haar vijf kinderen voor de positieve me-dewerking al die jaren.

Wethouder Ada Grootenboer met veel lof uitgezwaaidNaar Goeree-Overf lakkee met de Erepenning van Moerdi jk

Burgemeester Jac Klijs overhandigt Ada Grootenboer de Erepenning van de gemeente Moerdijk. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Net na de ingang van het gemeentehuis in Zevenbergen stond er in de hal een levensgrote kartonnen afbeelding van wethouder Ada Grootenboer. Het was de bedoeling van deze stand-in dat de bezoe-kers van haar afscheidsreceptie zich met haar kartonnen evenbeeld zou-den laten fotograferen, waarna de foto’s aan Grootenboer cadeau werden gegeven. Misschien hadden de bedenkers van dit idee wel zo’n vermoeden dat de echte wethouder wel eens onbereikbaar zou zijn om echt afscheid te nemen van haar. En dat klopte ook wel een beetje, omdat er veel mensen op de receptie afkwamen. De Moerdijkzaal zat dan ook goed vol met vooral bestuurders en mensen uit het bedrijfsleven die haar met veel lof, cadeaus en kussen een goede tijd in Goeree-Overflakkee toewensten.

DOOR PETER HOUTEPEN

In een kleine honderd landen wordt aan-dacht besteed aan de WPC. Op zowel Eu-rosport als Omroep Brabant wordt de koers vrijdag live uitgezonden op de televisie. Daarnaast wordt een groot gedeelte van de World Ports Classic ook door de NOS uitgezonden. De reportage die te zien is, is vergelijkbaar met de beelden van de Tour de France.

RouteDe route voert het peloton vrijdag vanuit Etten-Leur naar Zevenbergen en vervol-gens via Langeweg, het haven- en indus-trieterrein Moerdijk, Klundert, Zwingel-spaan en Heijningen richting Rotterdam. In totaal rijden de coureurs zo’n 40 kilometer door de gemeente Moerdijk. De passage zal plaatsvinden tussen ongeveer 14.00 en 14.45 uur.

TopspurtersDe Amaury Sport Organisation (A.S.O.), de organisatie van de Tour de France die ook de WPC organiseert, heeft 18 ploe-gen, waaronder de Nederlandse ploegen Belkin, Argos-Shimano en Vacansoleil-DCM, uitgenodigd om deel te nemen. In elk geval staan de sprinters Marcel Kittel, André Greipel en Mark Cavendish op 30 augustus aan de start van de World Ports

Classic. Deze drie topspurters wonnen in de afgelopen Ronde van Frankrijk allen een etappe, Marcel Kittel van Argos-Shimano won er zelfs vier.

SponsorpakketDe WPC is ontstaan als gevolg van de massale belangstelling tijdens de ope-ningsetappe van de Tour de France in Rot-terdam in 2010.Het Havenschap Moerdijk heeft samen met de gemeente Moerdijk een sponsor-pakket afgenomen bij de A.S.O. voor een bedrag van 10.000 euro.Reden hiervoor is dat de koers in het teken van zeehavens staat. Van het sponsorbe-drag wordt driekwart gefinancierd door het Havenschap.

Gemiddelde snelheidIn 2012 werd de eerste editie van de Word Ports Classic gehouden. De eerste rit van Rotterdam naar Antwerpen over 200 kilo-meter werd in een hels tempo verreden, met een gemiddelde snelheid van ruim 50 kilometer per uur.De etappe werd gewonnen door de Belg Tom Boonen. De tweede etappe, terug van Antwerpen naar Rotterdam, kende Neder-lander Theo Bos als winnaar. In het eind-klassement zegevierde Tom Boonen met 1 seconde voorsprong op de Duitser André Greipel.

Profpeloton ongeveer 40 kilometer door gemeenteWorld Ports Classic over grondgebied Moerdi jk

Vorig jaar probeerden de renners via het fietspad de kasseien van de Schenkeldijk bij Zevenbergen te mijden.ARCHIEFFOTO 2012 CEES VAN DER BURG

MOERDIJK - De World Ports Classic (WPC), de tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug, trekt op vrijdag 30 augustus voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het Zeehaven- en In-dustrieterrein Moerdijk. Ook vorig jaar, bij de eerste editie van de WPC, was dat al het geval.

Page 4: Dm 20130828

Uw installateur voor

elektra, gas, water

en verwarming.

Industrieweg 27 ZevenbergenT. 0168 - 329814

www.heijligersbv.nl

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

5PLK

(siergrindvloeren - mortelvloeren - coatingvloeren - gietvloeren) VOOR EEN VLOER DIE BIJ U PAST !

Belt u gerust voor een afspraak

in onze showroom! Tel. 06-25273058

Showroom: Generaal Allenweg 14, Zevenbergen

[email protected]

ZOMER AANBIEDINGGietvloer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 60,-Siergrindvloer . . . . . . . . . . . . . . . € 32,50

Coatingvloer . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,-

Voor alle vloeren geldt prijs p.m2, vanaf 40 m2

HoederKunststofv loeren

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder.

In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

DAGREIS LONDEN € 52,50

ZONDAGMIDDAG CRUISE € 29,50

SCHALKE 04 – W. BREMEN € 99,00

MUSICAL SISTER ACT € 65,00

4-DGSE MOESSEL-REIS v.a.€ 235,00

3-DGSE MUZIEKREIS OP DE VELUWE

vanaf € 239,008-DGSE MUZIEKREIS BLOEMENRIVIÈRA BUSREIS € 695,00 VLIEGREIS € 975,00

www.brabantexpres.nl

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds in het weekend

Alle auto’s vanaf BJ 2002Max. 150.000 km

DEMONSTRATIEZaterdag 31 augustus van 10.00 u. tot 16.00 u.

Voor de eerste demonstratie van het najaar komt Anja Zom weer naar ons toe. Zij demonstreert de nieuwste Marianne Design artikelen.

Overige demonstratiesZaterdag 21 september door Marjan van der WielZaterdag 12 oktober door Ineke BezemerZaterdag 02 november door Anja Zom Zaterdag 23 november door Marjan van der Wiel

Ook kunt U zich opgeven voor onze workshops. Voor meer informatie hierover kunt U met ons contact opnemen.

U bent van harte welkom bij:

Bovenstraat 9 4741 AS Hoeven 0165 502892

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

Restaurant bowling feestenRestaurant bowling feesten

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 - 370 545

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 5: Dm 20130828

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 35De oplossing van deze puzzel is in week 36 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Volgens mij noemden we het voetjestap, omdat we niets beters konden verzinnen, maar precies weet ik het niet meer. Voetjestap was in ieder geval essentieel als je een partijtje wilde voetballen met jongens uit de straat. Meestal waren het de twee oudste jongens, die een paar meter van elkaar gingen staan en dan langzaam naar elkaar toe stapten, hun hak telkens tegen hun tenen plaatsend. Degene die met zijn voet op die van de andere eindigde won en mocht als eerste een speler kiezen. Ik was één van de jonkies in de straat en stond altijd braaf te wachten tot iemand mij uit het rijtje pikte. Overtuigd van mijn kwaliteiten, dacht ik dat ze me snel zouden kiezen, maar de realiteit was dat ik vaak als één van de laatsten overbleef. Trauma’s heb ik er niet aan overgehouden. Voor zover ik me herinner, vond ik het ook toen niet erg. Ik ging er altijd vol voor, rende me rot en maakte sliding na sliding, overigens zonder er ooit een bal van de tegenspeler mee af te pakken.

Wat dat betreft lijk ik op Lilian Janse, de Vlissingse die hoogstwaarschijnlijk in maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als eerste vrouw op een kieslijst van de SGP staat. Het meest opmerkelijke in de EO-reportage van woensdag vond ik de terloopse opmerking dat het bestuur eerst zes mannen had benaderd, voordat ze bij haar aan-klopte. De keuze voor de mannen begrijp ik gezien het partijverleden, maar zes zijn er wel erg veel.Tussen het zestal zat ook ongetwijfeld iemand die vond dat het bestuur eerst naar hem had moeten komen en geen tweede of zesde keus wilden zijn. Janse had er geen moeite mee als zevende in de rij te staan. ‘Ik doe het’, zei ze. ‘Ik houd van poli-tiek en de SGP. Waarom zou ik het dan niet doen?’ Hoewel ik slechts sporadisch van nut was, zorgde mijn onuitputtelijke inzet ervoor dat mijn buurjongens me nooit als laatste lieten staan na het voetjestap. Ze wilden me best bij hun team hebben. Zo zou de SGP er volgens mij ook over moeten denken.

Voetjestap

ColumnEugène de Kok

DOOR TIES STEEHOUWER

Het echtpaar woonde nog maar kort in Hel-wijk toen Janny in De Blokhut ging helpen met schoonmaken. “Ik had het zo naar mijn zin dat ik in de kortste keren aangesteld werd als beheerster. En dat ben ik nu nog steeds. Omdat er in Helwijk geen winkel meer was heb ik er ook nog vijf jaar een winkeltje met een postagentschap gehad. Maar toen er een paar keer ingebroken was moest ik daar jammer genoeg mee stoppen.”

GeldMet het beheer van De Blokhut ging ze wel door. Na enkele jaren in het houten onder-komen gezeten te hebben, namen de acti-viteiten van de speeltuinvereniging zo toe dat er plannen werden gemaakt om een nieuwe te bouwen. “Ies was hele dagen aan het tekenen hoe het allemaal moest worden.” De Blokhut die er nu staat is van steen en werd 25 jaar geleden gebouwd. Dat ging niet zonder slag of stoot weet Janny zich te herinneren. “Ook toen was er al geen geld en we moesten alle zeilen bijzetten om het van de grond te krijgen.” Uiteindelijk lukte dat dus wel. Janny den Hollander noemt een hele stoet mensen en instellingen op die er bij gehaald wer-den om tot het huidige resultaat te komen. “Dat waren de toenmalige gemeente Wil-lemstad, de provincie, een hele rij spon-sors en heel veel vrijwilligers. En toen moesten we nog een hypotheek nemen ook.” Speciaal weet ze zich te herinneren dat vooral stagiaire Marieke Prins bergen werk heeft verzet.

Verenigingen Steeds meer verenigingen gingen in de loop der jaren gebruik maken van dit klop-

pende hart van Helwijk. Er kwam een ta-feltennisvereniging, een toneelclub, een stijldansclub en er wordt yoga beoefend. Ook wordt het gebouw regelmatig gebruikt als ruilbeurs en de rommelmarkten die er plaats vinden zijn in de hele regio bekend. Al deze drukte resulteerde ertoe dat er vaak nee verkocht moest worden. Ofwel: het gebouw werd te klein.Zes jaar geleden werden er dan ook door de toenmalige wethouder Marjolein de Wit tekeningen gepresenteerd om te ko-men tot een nieuw gebouw.Een gebouw aangepast aan de eisen van deze tijd en met meer mogelijkheden. “Zo zouden we overdag meer willen doen voor de senioren in de wijk, maar daar is nu geen ruimte voor”, volgens Janny. De nood

is hoog en ze zou graag zien dat de plan-nen eindelijk eens uitgevoerd worden. De feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan moeten derhalve nog gehouden worden in en rond het huidige gebouw.

De Blokhut viert 25-jarig bestaanKloppend hart in wijk Helwijk

Beheerster Janny den Hollander voor het gebouw. FOTO TIES STEEHOUWER

HELWIJK - Van 4 tot 7 september vieren ze in de wijk Helwijk het 25-jarig bestaan van het multifunctionele ge-bouw De Blokhut, in het midden van de wijk. Bij een blokhut denkt men aan een houten geval, maar dat is al jaren niet meer het zo. De beheerster ervan, Janny den Hollander, vertelt dat het gebouw zoals het er nu staat nooit een blokhut is geweest. “Wel de voorganger ervan en omdat dit gebouwtje De Blokhut heette hebben we de naam maar gewoon overgenomen.” Toen Janny 34 jaar geleden samen met haar man Ies in de wijk kwam wonen mocht het onderkomen van de Speeltuinvereniging Kindervreugd dus wel met recht deze naam dragen.

DSO Event goed voor 5000 euro

KLUNDERT - Het bestuur van de korfbalvereniging Door Samenspel Overwinnen in Klundert profileert zich graag als een vereniging voor het hele gezin. Zaterdag op het DSO Event, in en rond de kantine, bleek maar weer eens dat dit geen loze kreet is. Hele gezinnen ver-zamelden zich op het terrein en de leden daarvan vermaakten zich prima. De dag begon met de verkoop van de bekende DSO planten en een korfbalclinic voor de jeugd. In de loop van de dag kwamen daar veel attracties bij, waarmee vooral de jeugd zich prima vermaakte. Zo konden ze zich laten schminken, spelen met de slingerbal en klauteren en klimmen op de speeltoestellen. Natuurlijk werden er ook korfbalwedstrijden gespeeld. Heel veel zelfs. Het was de hele dag al druk, maar aan het einde van de middag - toen het Rad van Avontuur ging draaien en de saté en de hamburgers op temperatuur kwamen - werd het zelfs erg druk. Om af te ronden zongen de mannen van het Westhoeks Mannenkoor, waarna er nog lang feest werd gevierd. Aan het eind van de dag kon de penningmeester van DSO 5000 euro in zijn boeken noteren. Van dit bedrag moeten nog wel wat onkosten af. FOTO TIES STEEHOUWER

4 september, 14.00 uur: variété voor de jeugd5 september: karten in Roosendaal6 september, 14.00 uur: senioren-middag 7 september, 13.00 uur: kindervrij-markt en presentatie verenigingen; 19.30 uur: feestavond

Programma

Page 6: Dm 20130828

PAGINA 6

TPC Zevenbergen, telefoon: 0168-37 09 86. Internet: www.tpczevenbergen.nl

ZEVENBERGEN - Na 11 jaar met veel plezier vanuit de Molenstraat 3 in Ze-venbergen gewerkt te hebben, opent TPC Zevenbergen op 2 september haar deuren aan Haveneind 25 te Zevenbergen

De huidige praktijk aan de Molenstraat 3 is met een patiëntenbestand van ruim 2600 patiënten na 11 jaar uit haar jasje gegroeid. In combinatie met de voortschrijdende kwa-liteitseisen die aan zorginstellingen worden gesteld is het tijd geworden voor moderni-sering , vernieuwing en uitbreiding van de praktijk. “Reden om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie”, aldus Edwin Rovers, mede eigenaar van TPC Zevenbergen. Deze locatie is gevonden in het voormalige politiebureau van Zevenbergen. Geheel naar eigen wens is de praktijk vormgegeven en voldoet ze aan alle eisen anno 2013.

De zorgverlening van Tandprothetisch Centrum Zevenbergen blijft voor de patiënten ui-teraard zoals het was: de service aan de klant staat centraal en een persoonlijke bena-dering staat hoog in het vaandel. “De patiënten moeten zich vooral op hun gemak voelen in onze praktijk en wij zijn pas tevreden als onze klanten dat ook zijn. Daarnaast zullen ook in de nieuwe praktijk, zoals de patiënten dat van ons gewend zijn, wachttijden nau-welijks voorkomen. Voor reparaties en drukplekjes kan men in principe nog dezelfde dag geholpen worden, ook op zaterdag en zondag.”

Het aanbod aan dienstverlening blijft zoals u het gewend was: voor nieuwe kunstgebit-ten, klikgebitten op implantaten , aanpassingen aan bestaande protheses, maar uiter-aard ook voor gratis advies, bent u vanaf 2 september van harte welkom in onze nieuwe praktijk.

Tandprothetisch Centrum Zevenbergen verhuist

KORT BEDRIJVIG

KLUNDERT - Nu de vakanties achter de rug zijn gaat ook Slagwerkkorps Oranje Garde uit Klundert vol enthou-siasme beginnen aan het tweede deel van het seizoen 2013.

Er is inmiddels gestart met een nieuwe jeugdgroep - met de bedoeling hier een echt jeugdkorps uit te vormen. Er is nog plaats voor extra aanmeldingen, dus wil je niet stilzitten, maar letterlijk actief muziek maken, dan is Oranje Garde de juiste plek voor jou…Tijdens de avondvierdaagse en braderie kon de vereniging al een aantal nieuwe leden bijschrijven. Dit zijn er nu ruim vol-doende geworden zodat deze groep op maandagavond is begonnen met de eerste slagwerklessen. Eigen instructeurs verzor-gen de lessen waarbij alle facetten aan bod komen. Natuurlijk is dat de slagwerk-muziek wat de basis vormt van de vereni-ging. Maar er komt ook beweging bij kijken omdat Oranje Garde haar optredens vooral lopend uitvoert bij taptoes, festivals, op-tochten en parades.Omdat de hoeveelheid jeugdleden bij de Oranje Garde al enkele jaren toeneemt, ontstaat nu de mogelijkheid om een echt jeugdkorps te formeren. Dat is dan ook de doelstelling geworden voor de komende periode. De jeugd kan dan zelfstandig klei-ne optredens verzorgen en natuurlijk ook doorgroeien naar het slagwerkkorps zelf.Dat muziek bijdraagt aan een goede ont-wikkeling van kinderen is een algemeen bekend gegeven. Voeg daarbij ook de soci-ale ontwikkeling door spelen in een kleine maar gezellige en ook op jeugd gerichte

vereniging en tel daarbij op de beweging die de kinderen ook bij ons krijgen door het lopend musiceren in een korps, het maken van showfiguren in een taptoeshow of een straatshow en je hebt alle ingrediënten bij elkaar om voor de Oranje Garde te kiezen.Met zo’n 15 tot 20 optredens per jaar zit-ten de muzikanten dan ook allesbehalve stil. Verreweg de meeste optredens vinden buiten Klundert plaats, zo gaat het korps op 7 september naar Oosterbeek voor deelname aan het defilé van de Airborne Wandeltocht. Met 20 andere muziekkorp-sen en 35.000 wandelaars het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld. Eind september staat de Reuzenstoet in Lokeren op de agenda en in oktober neemt het slagwerkkorps deel aan de showwed-strijden in Lommel. Natuurlijk ontbreekt ook het jaarlijkse optreden in De Efteling niet. Dat laatste optreden is natuurlijk ook een plek waar de jeugdleden al reikhal-zend naar uitkijken.Naast de jeugd zijn ook volwassenen van harte welkom. Zeker als ze al enige erva-ring hebben, maar op dit moment zijn er ook een aantal volwassen slagwerkers in opleiding. Voor muziek ben je immers nooit te oud…De leerlingrepetities zijn naar gelang ni-veau en leeftijd op maandag- of woens-dagavond vanaf 18.30 uur in het clubge-bouw aan de Molenvliet. Het korps zelf repeteert op donderdagavond vanaf 19.00 uur. De komende twee weken houden wij extra open avonden voor geïnteresseer-den, kom dus zeker even kijken. Kijk voor meer informatie ook eens op www.oran-jegarde.net

Slagwerkkorps OranjeGarde actief in naseizoen

Met nieuwe jeugdgroep en mooie optredens

DOOR TIES STEEHOUWER

Ouderen in een dorp of stad weten vaak te vertellen dat er in hun woonplaats, hoe klein ook, vroeger vaak zeven bakkers, zes slagers of tien cafés waren. Uit hun verha-len blijkt soms dat de helft van de mensen uit een dorp of stad hun geld brachten bij de andere helft. De ervaringen van Kleine-pier en Roks bevestigen deze verhalen.

Eerste deelIn het eerste deel van hun trilogie onder-zochten zij alleen de winkels en bedrijven die gelegen waren aan de Kadedijk, de Be-neden Kadedijk, de Boomgaardstraat, de Patrijsstraat, de Boerendijk, de Zwingel-spaansedijk, de Drogedijk en de Noordlan-geweg. Alleen al aan deze acht straten en dijken kwamen ze 67 voormalige bedrijven en winkels tegen. Sommige werden door de schrijvers uitgebreid in enkele bladzij-den beschreven, sommigen in enkele zin-nen en een enkeling alleen maar genoemd.

ContactHet idee om de negotie van Fijnaart van de laatste 100 jaar in kaart te brengen ontstond tijdens een uitstapje van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Een van buspassagiers vertelde dat er in Standdaarbuiten een dergelijk boekje was uitgebracht en daar voelden ze in Fijnaart ook wel voor. Vooral Piet Roks zette zich

er voor in. Hij is een bekende figuur in het dorp omdat hij jarenlang bij de buiten-dienst van het dorp werkte. “Ik had dus al veel contact met de mensen en toen ik hen om verhalen en foto’s vroeg wilde bijna iedereen wel meewerken.” Makkelijk ging het volgens Roks allemaal niet. “Je bezoekt de mensen thuis die soms over de negentig jaar zijn en die vaak nog ver-rassend veel over hun bedrijf van henzelf of van hun ouders kunnen vertellen. Maar niet alles, zodat je de rest dan weer van anderen moet horen.” Slagers, smederijen, cafés, kolenboeren, bakkers, loonwerkers, vervoerbedrijven, brandstoffen handelaren en vele, vele andere beroepen worden in het boek vermeld.

Foto’sIn het boekje staan opvallend veel goede foto’s. Zoals vroeger gebruikelijk was gin-gen de mensen er speciaal voor staan. Volgens Roks is het opvallend dat voor de Eerste Wereldoorlog en ook tijdens er veel mensen met een bedrijfje iets bij probeer-den te verdienen. Omdat er toen nog geen sociale voorzieningen waren, begonnen vooral veel weduwen een winkeltje. “Ei-genlijk had onze heemkundekring dertig jaar geleden al moeten beginnen om al deze winkeltjes in kaart te brengen.” Roks zegt dat het zelden gebeurde dat mensen hun medewerking weigerden. Hij is de mensen die hun verhaal wilden vertellen

of foto’s beschikbaar stelden dan ook erg dankbaar.

In het tweede deel van het boekje is het de bedoeling dat de buitenwegen aan de westkant van Fijnaart aan de beurt komen evenals Oude Molen en Heijningen, waar-na in het derde deel de winkels in de kern worden beschreven. Aansluitend aan het boek zal er deze week in de Watersnood-woning in Heijningen een tentoonstelling worden geopend met curiosa, materialen en gereedschappen met betrekking tot de Fendertse negotie vanaf 1900.

Boek Fendertse Negotie deel 1 klaar

Piet Roks stak veel werk en aandacht in het boek. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART - Jan Kleinepier en Piet Roks zijn al enkele jaren bezig om het hele winkelbestand van Fijnaart in kaart te brengen. Aanvankelijk dachten ze dat ze de negotie van hun dorp wel in één boek kwijt konden, maar al snel zagen ze in dat er twee of drie boeken nodig zouden zijn. Het eerste product van hun noeste arbeid zal tijdens de Fendert Kwis op woensdag 28 augustus worden overhandigd aan Ton Haverkamp, de voorzitter van de onderne-mers vereniging van Fijnaart.

FIJNAART - Muziek en sport zijn vaak 2 gescheiden werelden. Mu-ziekvereniging Oranjevaan en Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten uit Fijnaart brengen ze samen in Turn on the Music.

De kaartverkoop voor de 1e turnmusical van Nederland start tijdens de braderie van de Fendertse Week op zaterdag 31 au-gustus. Turn on the Music is een boeiende show waarin muziek, zang, dans, toneel-spel en turnen samenkomen. De in totaal 250 leden van Oranjevaan en De Kieviten presteren op de toppen van hun kunnen om het publiek een unieke voorstelling

aan te bieden. Zij worden versterkt en uitgelicht door een professionele geluid- en lichtinstallatie. Het publiek kan vanaf een comfortabele tribune elke beweging nauwgezet volgen.Turn on the Music wordt opgevoerd op zaterdagavond 9 november en zondagmid-dag 10 november in de tot een theaterzaal omgebouwde sporthal van Zalencentrum De Parel in Fijnaart. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van deze bij-zondere show, hebben de organiserende verenigingen alles in het werk gesteld om de entreekosten zo laag mogelijk te hou-den. De kaartverkoop start op zaterdag 31 augustus tijdens de braderie van de Fen-

dertse Week. Oranjevaan en De Kieviten bemannen gezamenlijk een stand waar de kaarten te koop zijn.Tevens kunnen de braderiebezoekers deelnemen aan het balanceren op een evenwichtsbalk, blazen op een bas of met ballonprikken een leuke prijs in de wacht slepen. Voor elk gekocht kaartje mag gra-tis een ballon geprikt worden. De braderie is geopend van 10.00-18.00 uur.Aansluitend zijn de kaarten verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Boekhoven,Voorstraat 10 in Fijnaart en via www.turnonthemusic.nl. Wees er op tijd bij, want het aantal toegangskaarten is be-perkt.

Kaartverkoop eerste turnmusicalOranjevaan en De Kievi ten brengen muziek en sport samen

NU BOEKBAAR bij SOMBRERO:

- Wintersport/Winterzon- Campings 2014- Meivakantie 2014- Cruises/Rondreizen- Stedentrips

TOERKOOP Reisburo

SOMBREROFenkelstraat 1

4731 JA Oudenbosch Tel. 0165-333333

[email protected] www.sombrero.nl

Page 7: Dm 20130828

LIEF EN LEED

PAGINA 7

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 in het Poortgebouw van het Francis-cusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 401 222, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 388 190.Tandarts26 augustus: t/m 1 september: A. Verhoeven, telefoon 0165 - 51 18 362 september: t/m 8 september: C. Wouters, telefoon 0168 - 46 43 240DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 324 489.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

uitvaartverzorging

G. LeeuwRouwcentra in

Steenbergen en Fijnaart

Steenbergen e.o.: 0167-566104

Fijnaart e.o.: 0168-462230

Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartleeuw.nl

Voor een uitvaart

overeenkomstig uw wens

Zij wilden Hem dan in het schip nemen

Johannes 6 vers 21a

De Here heeft tot Zich genomen mijn zorgzame

man, onze vader en opa

Adriaan Bevelander

echtgenoot van

Neeltje Verhoeven

* 17 oktober 1923 † 20 augustus 2013

N. Bevelander-Verhoeven

Adrie en † Ad

Annet en Fred

Ronald en Marlene

Alex

Nelleke en Herman

Edvard Griegstraat 10

4793 GP Fijnaart

De begrafenis heeft maandag 26 augustus

te Fijnaart plaatsgevonden.

Haar handen hebben voor ons gewerkt,haar hart heeft voor ons geklopt.

Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, is na een voltooid leven in haar vertrouwde omgeving ingeslapen, onze lieve moeder, trotse grootmoeder en overgrootmoeder

Jo Uijtdewilligenweduwe van

Rinus Mulders

* 12 januari 1924 † 23 augustus 2013

Henny en René Simone en Barry Jesse Erik †

Toon en Wil

Anita en Ben

Correspondentieadres:A. MuldersZomerland 694761 TB Zevenbergen

De crematieplechtigheid heeftwoensdag 28 augustus plaatsgevonden.

Voor uw belangstelling en medeleven, getoond na het overlijden, onze lieve pa, opa en overgrootvader

Wilhelmus Broos

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Noordhoek, augustus 2013

Stil maar Wacht maar

Alles wordt nieuw...

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie zij voor ons was, nemen wij met intens verdriet afscheid van mijn zeer zorgzame vrouw, onze moe-der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en zus

Maaike Pieternella Knook - Huijzers

in de leeftijd van 83 jaar

echtgenote van

Geert Paulus Knook

Geert Knook Joke Polak - Knook Jo Polak Marike en Rien †, Ries Jasper en Magda

André Knook Anita Knook - van Wijgerden

Diana Knook Peter SneijderMees

Ingrid Tsur - KnookRoy Tsur Boaz SammyBoris

Nel Krougman - Huijzers

Molenpad 17, 4797 AH Willemstad16 augustus 2013

Op donderdag 22 augustus j.l. heeft de afscheids-dienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsgevon-

den in de Koepelkerk te Willemstad.

Page 8: Dm 20130828

PAGINA 8

DOOR PETER HOUTEPEN

Charlotte en Jona leerden elkaar kennen in 1996 op de peuterspeelzaal in Etten-Leur, beide moeder van een jong kind. Charlotte van zoon Daniël, Jona van dochter Shan-non. Er ontstaat een vriendschap tussen beide moeders; een vriendschap die vijf jaar duurt. In 2001 overlijdt Jona op slechts 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van uit-gezaaide borstkanker.

Interesse“Toen ik haar in 1996 ontmoette was zij al twee jaar ziek”, zegt Charlotte over de vriendschap met Jona. De vijf jaar die vol-gen omschrijft ze als heftig en tegelijker-tijd liefde- en waardevol. “Ondanks het feit dat zij ziek was, had zij ook belangstelling voor mij. Mijn problemen waren maar peu-lenschilletjes vergeleken met die van haar vond ik. Maar dat praatte zij heel snel uit mijn hoofd. Zij was ook oprecht geïnteres-seerd in mij. Dat vond ik zo mooi aan onze vriendschap.”Eind 2000 raakt Charlotte zwanger van haar tweede kind. “Dat was eigenlijk heel moeilijk, omdat het contrast zo groot was. Ik voelde me bijna schuldig. In mij groeide leven, terwijl in Jona de dood groeide. Dan zei ik bijvoorbeeld dat op de echo te zien was dat het vruchtje al twee centimeter is. Waarop zij antwoordde dat de tumor in

haar lever ook twee centimeter was. Zo’n reactie is dan heel shockerend. Toch kon ik daar goed mee omgaan. Jona wilde na Shannon ook graag een tweede kind, maar dat werd haar door de artsen vanwege de ziekte afgeraden.”

BeertjesBegin september 2001 wordt Charlotte’s tweede, Mellany, geboren; een maand la-ter overlijdt Jona. “Het was echt een soort leven naast de dood.” Op de crematie leest Jona’s broer haar afscheidsbrief met als titel ‘Een laatste knuffel’ voor. Knuffels in de vorm van beertjes zijn er ook voor de aanwezigen op de crematie.Vrijwel meteen na Jona’s dood zet Char-lotte de bijzondere vriendschap op papier en stopt het in een la. “Toen Shannon vorig jaar 18 werd heb ik het haar laten lezen. Ik vond het eerder moeilijk om dat te doen uit angst dat ze het niet aan zou kunnen.”

KaraktertrekjesVoor Shannon is het boek een houvast. “Ik was zeven jaar toen mijn moeder overleed, zoveel herinneringen heb ik niet. Door het boek herken ik langzaam weer dingen terug en krijg ik een goed beeld van mijn moeder. Ik herken bepaalde zaken van mijzelf ook in haar terug. Karaktertrek-jes.” Charlotte: “Behalve dat ik het voor Shannon heb geschreven, is het voor mij

ook een ode aan een vriendin. Een boekje misschien ook wel waarin mensen die ook zoiets hebben meegemaakt, veel zullen

herkennen.”

‘Een laatste knuffel’ is te bestellen via

www.boekscout.nl en is ook verkrijgbaar bij de Plantage in het Winkelhart van Etten-Leur.

Ode aan vriendin opgetekend in boekDierbare herinnering voor dochter aan moeder

Het boekje is een ode en een herinnering ineen. FOTO PETER HOUTEPEN

ETTEN-LEUR - Charlotte van Kampen (46) uit Etten-Leur schreef het verhaal al in 2001, kort na de dood van haar vriendin Jona. Vorig jaar liet ze het lezen aan Shannon, de toen net 18 jaar geworden dochter van Jona. Dat verhaal, met wat aanpassingen, is er nu ook in boekvorm. Titel: ‘Een laatste knuffel’, uitgegeven door boekscout.nl

AB

C

Vakantiefoto WEDSTRIJD

Bjarne en Rinze bij hun

opa en oma in

Achtmaal.

Hondje Jack in

Stadt Prüm, Duitsland

Familie Verhaart in Parijswachtend op de rennersuit de Tour de France

SMS FOTO <SPATIE>

A, B OF CNAAR

3553

Wat heeft jouw lokale krant spannende avonturen beleefd deze zomer! Onze emailbox begaf het haast onder alle zinderende inzendingen. Wij hebben een selectie gemaakt van drie foto’s en jij mag stemmen wie er vandoor gaat met

het Bode prijzenpakket t.w.v. 50 euro. Stem jij op de uiteindelijke winnaar - diegene met de meeste stemmen - dan ding je zelf ook nog eens mee naar dezelfde prijs.

Pak je telefoon en SMS, Foto <spatie> A, B of C en stuur je bericht naar 3553 (€ 0,60 per ontvangen bericht) Stemmen kan t/m 4 september.

Page 9: Dm 20130828

TE KOOP: JONGE BRUINE LEGHENNEN

op zaterdag 7 september bij G. van Oorschot Oud Drimmelen 12

4924 EK Drimmelen. Tel. 0162 682598/06 52398209

of www.ouddrimmelen.nl [email protected] Tevens minicamping,

gastenverblijven en B&B

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

11.4911.49

24.99

19.99

169.00

11.99

0.45v van 0.89

1.89v van 3.19

41%goedkoper

49%goedkoper

2.99

8.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJSwww.aldi.nl

Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

BEBINOVOORDEEL

Vanaf zaterdag 31-08-2013

Vanaf woensdag 28-08-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 28-08-13 t/m dinsdag 03-09-13.

Appelen Fuji1.5 kg

Smaaktrostomaten 500 g

Luiers Maxi PlayVoor peuters van 7-18 kg. 80 stuks.

Luiers Maxi PlusVoor peuters van 9-20 kg. 76 stuks.

Luiers Junior ActiveVoor peuters en kleuters van 11-25 kg. 70 stuks.

Babyverzorgingsdoekjes2x 80 stuks.

Wolfgang AT-AS43D4- 4.3" scherm- Android 4.1- simlockvrij- 512 MB werkgeheugen- 4 GB geheugen- 5.0 MP camera

TondeuseKnippen en trimmen van haar, bakkebaarden of nekharen.

iPad cover

Rookmelders2 stuks.

Bel 0165-561424Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

GEVELSTEIGERRenovatiesteiger voor dakwerkzaam-

heden, montage en demontageRolsteigers - Schilderwerkstelling - Kamersteigers - Stalen steigers -

Alles mogelijk dus

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE

KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

€ 3,

€ 3,5

Vrijdag 30 augustus van 17.30 – 22.00u

SHOPPINGNIGHT!!

20% KORTING

op de gehele collectie! Demonstratie wimperextentions door Nagelsalon

Believe (Ziggi ZB) en hairstyling en visagie door Kapsalon Oonix (Ziggi Made)

Laat je op de foto zetten met je nieuwe ZIGGI

outfit, haar en make-up door Nan!JA fotografie en maak kans op een mini foto shoot !(Made)

Kom gezellig shoppen onder het genot van bubbels

met muziek van onze DJ! Vero Moda - VILA - Object - ONLY - EDC by Esprit - Pieces

ZIGGI/ZAPP

Marktstraat 25, 4921 BE Made, 0162-685 645Noordhaven 110 / 114, 4761 DC Zevenbergen, 0168-327 632

Page 10: Dm 20130828

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK28 AUGUSTUS 2013

Wethouder Grootenboer: “Bedankt!”Op vrijdag 23 augustus nam wethouder mevrouw Ada Grootenboer tijdens een receptie afscheid van inwoners, gemeenteraad en college. Mevrouw Grootenboer: “Heel hartelijk dank. Afgelopen week heb ik op afscheid genomen van gemeente Moer-dijk, na ruim negen jaar wethouderschap. Langs deze weg wil ik alle mensen die daaraan hebben bijgedragen, heel hartelijk bedanken: voor het aanwezig zijn, voor de mooie en ontroerende woorden, voor de leuke presentjes en voor alle andere persoonlijke blijken van belangstelling. Het was geweldig. Ik kijk terug op een prachtige tijd in Moerdijk waar ik samen met velen van u heb kunnen werken aan allerlei ontwikkelingen in onze gemeente. Soms lastig -dat hoort ook bij besturen- maar altijd bedoeld om Moerdijk verder te brengen. Het ga u goed!”

Per 1 september wordt mevrouw Grootenboer burgemeester van gemeente Goeree-Overflakkee.

FOTO VAN DE WEEK:

Een stukje vesting bij Klundert

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ACTIVITEITEN MOERDIJK FIT

Moerdijk Fit biedt ondersteuning aan sportvereni-gingen, sportinstellingen en scholen met als doel om alle inwoners van de gemeente Moerdijk meer te laten bewegen. Open dag TC Rally StanddaarbuitenT.C. Rally is de tennisvereniging van Standdaar-buiten en is opgericht in 1973. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar en dit wordt gevierd met een feestelijke open dag. Tijdens de open dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals proeflessen, demonstraties en andere sport- en spel activiteiten. Deelname aan deze activiteiten is gratis en voor iedereen van jong tot oud toeganke-lijk. De open dag wordt gehouden op woensdag 8 september 11.00 uur tot 14.00 uur. Wat: Open dag TC Rally.Voor wie: iedereen van jong tot oud Wanneer: 8 september, 11.00 uur tot 14.00 uur Waar: Timberwolfstraat 1, Standdaarbuiten Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met C. Verhulst: [email protected] (0165-314988)

Ingezonden door C. Verhoeven

Op 17 september organiseert gemeente Moerdijk voor het opstellen van de Paraplunota Maatschap-pij een interactieve markt. Deze markt vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. U bent als vertegenwoordiger van een vereniging, organisatie, samenwerkingspartner of bewoner uit de gemeente van harte welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen over thema’s wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning.

Tijdens deze markt willen we als gemeente graag zoveel mogelijk ideeën, projecten en voorbeelden verzamelen die invulling kunnen geven aan de uit-voering van de Paraplunota Maatschappij.

Praat meeWe willen van u horen op welke manier we onze ambities en doelstellingen kunnen bereiken, wat u of uw organisatie hieraan kan bijdragen en waar u of uw organisatie bijvoorbeeld hulp nodig heeft om dit samen te bereiken.

We nodigen verenigingen, organisaties, bewoners en samenwerkingspartners in de gemeente Moerdijk uit om aan deze interactieve markt deel te nemen.

AanmeldenU kunt zich hiervoor aanmelden bij Defie Dierks. Zij is bereikbaar via e-mail [email protected] of via telefoonnummer +14 0168.

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een barbecue met de straat, een borrel met de wijk of eenandere leuke activiteit? Om de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen hebben woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen samen met de gemeente het leefbaarheidsfondsMoerdijkLeeft! opgericht. Het leefbaarheidsfonds faciliteert activiteiten door materialen kosteloos uit te lenen. Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.moerdijkleeft.nl. Op het aanvraagformulier ziet u ookwelke materialen u kunt lenen.

UitnodigingWilt u mee komen praten en ideeën aandragen overmaatschappelijke thema’s? Kom dan naar de interactieve markt in het gemeentehuis!

KOSTELOOS MATERIAAL LENEN VOOR UW ACTIVITEIT IN DE BUURT?

Commissievergaderingen

- De commissie Fysieke Infrastructuur vergadert op dinsdag 3 september 2013 - De commissie Sociale Infrastructuur vergadert op woensdag 4 september 2013- De commissie Bestuur en Middelen vergadert op donderdag 5 september 2013

De commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeen-tehuis. Als u over een onderwerp, voorkomend op een commissieagenda, van het inspreekrecht gebruik wilt maken, kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering wordt gehouden laten weten aan de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra (via telefoonnummer 14 0168 of e-mailadres [email protected].) De agenda kunt u inzien op www.moerdijk.nl. Via de website van de gemeenteraad http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de commissievergadering beluisteren. Ook na afloop van de vergadering kunt u de vergadering nog naluisteren. De schriftelijke besluitenlijsten van de commissievergaderingen worden op zo kort mogelijke termijn op de website geplaatst.

Een aantal keer per jaar wordt er een lijst gepubliceerd met daarop de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode. Ziet u in de lijst hieronder iets staan dat u bent verloren? Neem dan tijdens onze kantoortijden contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168.

Gevonden voorwerpen van juni t/m augustus 2013Fiets 10xSleutel 8xPortemonnee 1x

Fietstas 1xSieraad 2xBankpas en Id kaart 3xPet 1xElektrisch gereedschap 1xKoffer 1xTelefoon 1xSpanbanden 1xRugzak 1xKentekenplaat 1x

GEVONDEN VOORWERPEN

Foto: Robert van den Berge

Page 11: Dm 20130828

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Vaststelling verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 15 augustus 2013 de verordening winkeltijden Moerdijk’ heeft vastgesteld.De verordening treedt in werking op 29 augustus 2013 en ligt voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwer-kingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving en www.overheid.nl.Voor meer informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de mevrouw B. te Selle van de afdeling RMO, telefoonnummer 14 0168.

Wegafsluiting zevenbergen

Vanwege een straatbarbecue is de Lint in Zeven-bergen tussen de huisnummer 81 en 103 afgeslo-ten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstMoye Keene 120 in Klundert Bouwen van een carport 14 augustus 2013Kerkweg 9 in Klundert Legaliseren van een nieuwe schutting 14 augustus 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangstGraanweg 7a in Moerdijk Plaatsen van een nieuwe opslagtank voor diesel en verplaatsing van een tank 12 augustus 2013

VOORONTWERPBESTEMMINGS-PLAN KREEKDIJK 9 INSTANDDAARBUITENBurgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 2013 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie het voorontwerp van het bestemmingsplan “Kreekdijk 9” in Standdaarbuiten (planidentificatieNL.IMRO.1709.Kreekdijk9-BP20) ter inzage ligt. Ditvoorontwerp is opgesteld om de groene inpassing en vormverandering van het bedrijf “Luijtgaarden Han-delsonderneming B.V” mogelijk te maken. Deze klein-schalige ontwikkeling vindt plaats binnen hetzelfde bedrijfsperceeloppervlakte. Het plan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Iedereen kan tot en met 9 oktober 2013 gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijkereactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Nadeze inspraakperiode wordt, met inachtneming van deeventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmings-plan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 augustus 2013 tot en met 21 augustus 2013 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenKloosterlaan 6 in Langeweg Wijzigen van het gebruik van de kerk 14 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Recep-tie het vastgestedle wijzigingsplan “Noordlangeweg 17” in Willemstad ter inzage ligt (planidentificatie NL.IMRO.1709.Noordlangeweg17-WP40). Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website http://www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

In het wijzigingsplan “Noordlangeweg 17” wordt de uitbreiding van een bestaande pluimveehouderij mogelijk gemaakt ter plaatse van de Noordlangeweg 17 in Willemstad. Hiertoe is in het vigerende bestem-mingsplan ‘Buitengebied Moerdijk’ een wijzigingsbe-voegdheid opgenomen. Tevens wordt aangetoond dat het een duurzame locatie betreft. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp is één zienswijze ingediend door de Provincie Noord Brabant. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, of aan kan tonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan tijdens bovengenoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Dit kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dege-ne die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘NOORDLANGEWEG 17’ IN WILLEMSTAD

World Ports classicZET ONZE GEMEENTE OP DE KAART!

Aanstaande vrijdag 30 augustus komt de internatio-nale wielerkoers World Ports Classic weer voor zo’n 40 km door onze gemeente.

De World Ports Classic (WPC) is een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug. Op vrijdag 30 augustus a.s. komt de wielerkoers voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het kaartje hiernaast geeft de route weer die de wielrenners afleggen. Live op tvIn een kleine honderd landen wordt op televisie aandacht besteed aan de WPC. Op Eurosport en Omroep Brabant wordt de koers op vrijdag live uitgezonden op de televisie. Een groot gedeelte van de World Ports Classic wordt ook door de NOS uitgezonden. De beelden die worden uitgezonden zijn vergelijkbaar met de beelden van de Tour de France. De gemeeente Moerdijk wordt daarom goed in beeld gebracht!

DeelnemersDe A.S.O, de organisatie van de Tour de France die ook de WPC organiseert, heeft inmiddels 18 ploegen, waaronder de Nederlandse ploegen Belkin, Argos-Shimano en Vacansoleil-DCM, uitgenodigd om deel te nemen. In ieder geval staan de sprinters Marcel Kittel, André Greipel en Mark Cavendish op 30 augustus aan de start van de World Ports Classic. Deze drie topspurters wonnen in de afgelopen Ronde van Frankrijk allen een etappe, Kittel zelfs vier.

Zet Moerdijk op de kaartSamen met u willen we de gemeente Moerdijk goed op de kaart zetten. Heeft u een leuk idee om uw bedrijf onder de aandacht te brengen of om uw buurt of vereniging te promoten? Langs de route is volop ruimte om de aandacht naar u toe te trekken!

De route voert het peloton vanuit Etten-Leur naar Zevenbergen (± 14.00 uur) en vervolgens via Langeweg, het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, Klundert (± 14.30 uur), Zwingelspaan en Willemstad (± 14.45 uur) richting Rotterdam. In totaal rijden de coureurs zo’n 40 kilometer door de gemeente Moerdijk.

Page 12: Dm 20130828

PAGINA 12

DOOR CEES VAN DER BURG

‘Mwangaza’ is Swahili voor ‘stralend licht’. Een toepasselijke naam voor de kinderen van het Mwangaza Children’s Choir, want stralen doen ze, ondanks hun leefomstan-digheden. Met hun zang, dans, Oegandese muziek en kleding getuigen ze van hun land en geloof. Als kleine ambassadeurs dansen ze de sterren van de hemel. Door middel van hun muziek vraagt kin-derkoor Mwangaza aandacht voor de situ-atie in Oeganda. In dit land leven namelijk veel gezinnen in grote armoede. Kinderen zijn vaak op zichzelf aangewezen zonder hoop op een toekomst. Naar school gaan, toegang tot medicijnen, kleding en basis-levensbehoeften als eten zijn helaas een

luxe, die voor veel kinderen, zonder hulp, onbereikbaar is.

GebuktDe selecties zijn achter de rug en het koor is bekend. De afgelopen maanden zijn twintig kinderen klaar gestoomd voor de Break-Free-tournee in Nederland. Een tournee, die deze keer naast de Drechtste-den en de Achterhoek ook Zevenbergen, Limburg en Friesland op het programma heeft staan. Het kinderkoor ‘Mwangaza’ bestaat uit (wees) kinderen afkomstig uit Oeganda, de Parel van Afrika. Ook deze keer komen de kinderen uit Rakai, ‘de vergeten provincie’ in het zuiden van Oeganda. Een regio, die gekenmerkt wordt door de gevolgen van

aids en gebukt gaat onder armoede en ho-peloosheid.

OptredenEen optreden van ‘Mwangaza’ wordt ook deze tournee weer een belevenis. De com-binatie van zang, dans, traditionele Afri-kaanse drums en kleding zorgt ervoor dat Mwangaza altijd een warm plekje in uw hart zal krijgen.Op 26 september wordt driemaal opge-treden in de St. Bartholomeuskerk aan de Markt in Zevenbergen. In de ochtend is dat voor de basisscholen en in de middag voor het Markland College. Het optreden om 19.00 uur is voor iedereen toegankelijkMeer informatie over de stichting en het koor is te vinden op: www.uccf.nl

Oegandees kinderkoor zingt inSt. Bartholomeuskerk

Een selectie uit het kinderkoor Mwangaza. FOTO UCCF

ZEVENBERGEN - Op 3 september zet het spectaculaire (wees)kinderkoor ‘Mwangaza’ opnieuw voet op Neder-landse bodem. De Uganda Child Care Foundation (UCCF) haalt ze voor de vierde keer naar Nederland. De Break-Free-Tour zal tijdens deze tournee ook Zevenbergen aandoen.

WOENSDRECHT - Als coöperatieve bank organiseert Rabobank Roosen-daal-Woensdrecht ieder jaar een Coö-peratieavond voor al haar leden.

Tijdens deze avond, die dit jaar op 29 ok-tober plaatsvindt, wil de bank muzikale talenten de unieke kans geven om samen met Cor Bakker en zijn orkest een avond-vullend muzikaal programma te verzorgen. Hiervoor is de bank op zoek naar talenten uit de regio.

Informeren, ontspannen en ontmoetenMaatschappelijke betrokkenheid zit Rabo-bank Roosendaal-Woensdrecht als coöpe-ratie in de genen. Onder de vlag ‘Wat alleen niet lukt, gaat samen wel.’ zal de bank het formele en het informele deel van haar Co-operatieavond dit jaar met een heel bijzon-der idee met elkaar verbinden. “We willen muzikale talenten uit de regio de kans ge-

ven om samen met professionele muzikan-ten op te treden, onze leden met deze talen-ten laten kennismaken en een aansprekend programma bieden voor oudere én jongere leden.” aldus Ed Vreman, directievoorzitter Rabobank Roosendaal-Woensdrecht.

Cor Bakker en Gregor BakVreman: “De talenten worden door nie-mand minder dan Cor Bakker en zijn orkest begeleid.” Bakker is een veel gevraagd muzikant in binnen- en buitenland door zijn enorme vakmanschap in combinatie met de beheersing van vele muziekstijlen. In zijn populaire TROS televisieprogramma’s ‘Cor & Co’ en ‘Cor op reis’ begeleidde deze sym-pathieke pianist de groten der aarde.De avond wordt gepresenteerd door tv-persoonlijkheid Gregor Bak die landelijke bekendheid verwierf met NCRV-televisie-programma’s als ’Zo Vader Zo Zoon’ en ‘De Zingende Zaak’.

Muzikale talenten gezochtRabobank roept alle muzikale talenten uit de gemeenten Roosendaal en Woens-drecht, Kruisland, Zegge en de grensge-meentes in België op om zich aan te mel-den voor de audities. Van klassiek tot pop, vocaal of instrumentaal, solo of een groep (max. 8 personen), jong of oud: iedereen mag zich aanmelden. “We willen een zo gevarieerd mogelijk programma brengen.”, laat Vreman weten.

Audities 5 oktoberSelectie van deelnemers vindt plaats door middel van audities op zaterdag 5 okto-ber in Erato, Kade 45 in Roosendaal. Een deskundige jury beslist welke talenten op dinsdag 29 oktober in de grote zaal mogen optreden.Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober www.bbf-audities.nl. Meer informatie staat op www.rw.rabobank.nl.

Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zoekt muzikale talenten

HEIJNINGEN - Zondag 18 augustus werd de locatietheater voorstelling ‘Forten, Fransen en andere Fratsen’ opgevoerd door het Meemaaktheater. Deze speciale productie werd door het Meemaaktheater gemaakt in sa-menwerking met Stichting Fort Sabi-na.NL. Het gehele fort was het decor van de voorstelling.

Zo’n honderd bezoekers wisten het fort te vinden om te genieten van dit bijzondere

theater avontuur op het grote historische fort. Voor de oude toren van het fort, dat stamt uit de Napoleontische tijd, ging het theateravontuur van start. Vanuit de luiken van de kazerne werd het publiek toege-sproken om vervolgens wandelend naar de volgende scène te worden meegevoerd door de acteurs. Het stuk handelde over de tijd dat Napoleon het veld moest ruimen uit Nederland. Een fantastisch avontuur dat nu ook te boeken is als arrangement.De volgende culturele activiteiten staan op

de agenda van Fort Sabina: 7 september Nachtvlinder nacht. 14 en 15 september Kunst- en cultuurroute. 20 oktober Pop-pentheater.Bent u geïnteresseerd in wat er op cultu-reel gebied allemaal komen gaat op het fort? Kijk dan op onze website www.fortsabina.nl of volg ons op Facebook. U bent welkom op het groene fort op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00u tot 17.00u (mits anders gepu-bliceerd op de website).

Locatietheater op Fort Sabina succesMOERDIJK - Woensdag 14 augustus was het weer zover, we zijn met onze leden naar Alblasserwaard geweest.

De dag begon vroeg in de ochtend met een busrit naar Leerdam, waar we overstapte op de boot voor een rondvaart over de Linge, waar we genoten van het uitzicht tezamen met een kopje koffie en een stuk-je gebak. Eenmaal terug aan wal, reed de bus door naar Ameide om onze innerlijke mens te verzorgen. Na de lunch werd de tour door de Alblasserwaard door een gids

begeleid. Iedereen genoot van de mooie molens, oude en moderne boerderijen. Eenmaal terug in Ameide stond het Shan-tykoor ons al op te wachten om hun mooi-ste en leukste liederen voor te dragen. Tot slot sloten wij onze dag af met een heer-lijke 3-gangen dinner bij het restaurant de 2 gebroeders.

Wie deze leuke reisjes en eens in de maand graag een bingospel meespeelt, meld u vrijblijvend aan voor een kennisma-king met de Zonnebloem F.H.W.

Jaarlijkse uitje van deZonnebloem FHW

Shantykoor in Ameide.

Thema-avond autisme en hoogsensitiviteit: Op maandag 16 september houdt MEE West-Brabant een thema-avond autisme op de MEE vestiging in Breda. Deze avond staat in het teken van hoogsensitiviteit en autisme en is bedoeld voor mensen met autisme, fa-milie en/of andere geïnteresseerden. Aanvang 19.30-21.30 uur, Heerbaan 100 in Breda. Vooraf aanmelden is door het beperkt aantal plaatsen noodzakelijk. Aanmelden kan tot 9 september via www.meewestbrabant.nl of [email protected] of tel. 076-5223090.Prinses Beatrix Spierfonds: De tweede week van september is door het Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland in actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 31.000 vrijwilligers van 8 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onder-zoek naar spierziekten. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor meer informatie op prin-sesbeatrixspierfonds.nlInloopdagen en lotgenotencontact: Patiëntenverenigingen zijn in het Franciscus Zie-kenhuis vertegenwoordigd in de centrale hal tegenover het Patiënten Service Bureau, route 94. Dinsdag 3 september 14.00-16.00u Inloopmiddag Astma & COPD Beweging West-Brabant. Donderdag 5 september 14.00-16.00u Inloopmiddag Nederlandse Ver-eniging voor Neurostimulatie. Dinsdag 10 september 10.00-12.00u Lotgenotencontact voor stomapatiënten. Meer informatie: 0346-262286, [email protected]. Het lot-genotencontact vindt plaats in de flat tegenover het ziekenhuis. Info: tijdens kantooruren 0165-588576, [email protected]; www.franciscusziekenhuis.nl/agenda

WILLEMSTADStadswandeling: Vanaf 1 mei tot 1 oktober is er iedere zondagmiddag om 13.30 uur een stadswandeling in Willemstad o.l.v. een gids. Startpunt is het kantoor van het Toe-risten en Arrangementen Bureau gelegen aan de Raadhuisstraat 4.

ZEVENBERGENGebruikte goederenmarkt: Op zaterdag 31 augustus is er weer een grote gebruikte-goederen-markt en boekenmarkt in de winkelstraat van Zevenbergen. U kunt bij ons te-recht van 10 tot 16.00 uur. De markt is gelijk met de Bartholomeuskermis, die ‘s middags ook open is. De opbrengst is bestemd voor het Oegandees kinderkoor Mwangaza dat op donderdag 26 september 19.00 uur in de Bartholomeuskerk zal optreden. Een ander gedeelte van de opbrengst zal besteed worden aan een landbouwproject in Bosnië in de plaats Vares bij Sarajevo. De toegang is gratis.Concert: Zaterdag 28 september vindt in theater De Schuur te Zevenbergen een concert plaats met romantische- en nostalgische Griekse muziek, door Ensemble Omonia. Aan-vang 20.00 uur. Kaartverkoop bij Primera Nagtzaam, Molenstraat 2B, Zevenbergen. Zie: www.omonia.nl

KLUNDERTPeuterspelen op de Molenvliet: Kom je mee buiten spelen? Fietsen op een echte kleuterfiets? Spelen in de zandbak en andere kindjes leren kennen? Het kan allemaal tijdens het peuterspelen op ons schoolplein. Kom dus ook! Elke woensdag, bij droog weer, tussen 10.45 en 11.30 uur zijn peuters met hun vader, moeder of andere verzorger van harte welkom om te komen spelen op het schoolplein van CBS De Molenvliet aan de Graaf Florisstraat 1a.

FIJNAARTFancy Fair: Het is zover op zaterdag 31 augustus. Dan houdt de Hervormde Kerk haar jaarlijkse fancy fair, vanaf 10.00 uur. De opbrengst is bestemd voor aanschaf van nieuwe kussens in de kerk. De fancy fair zal plaatsvinden rondom het kerkgebouw en in de Vij-verhof. Aan de fancy fair is ook een grote verloting verbonden. Tijdens de fancy fair zijn, voordat de trekking plaatsvindt, eventueel nog beschikbare loten te koop.

ZEVENBERGSCHEN HOEKSeniorennieuws: Woensdag 4 september draait er voor alle vijftigplussers weer een bingo in de Zevensprong. Deze wordt georganiseerd door Seniorenraad en KBO. Aanvang 14.00 uur. Op maandag vindt het bloemencorso van Zundert plaats. Op maandag 2 sep-tember zijn de wagens te bezichtigen op het veilingterrein. Tijdige opgave voor deelname bij mevr. M. v. Kaam, tel. 452537. Vertrek vanaf de Zevensprong om 13.30 uur.

KORTE BERICHTEN

Page 13: Dm 20130828

in beeldEditie Etten-Leur | Halderberge | Moerdijk | Zundert

Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio.

INFORMATIE WAAROPU KUNT BOUWENHYPOTHEEKRENTE FORS GEDAALD

Page 14: Dm 20130828

- 02 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Ontwikkeling: Informatie:

www.brabantsewaard.nlwww.berlaere.nl www.vanagtmaal.nl

www.bonmakelaardij. nl

[email protected]

T: 0168 - 33 58 55

www.qmakelaars.nl

[email protected]

T: 0165 - 70 05 30

Uitgesproken Zevenbergen!

(nog)met de Duokoop-regeling!

EC3 C1 C4C5 A2

14 SEPTEMBER INFODAG VERKOOPFASE 1 & 2

OPEN HUIS 31 augustus 2013

van 11.00 tot 13.00 uur

Met complete badkamer, sanitair en andere meerwerk opties

Oplevering per direct mogelijk

Kom met eigen ogen de ruimte van deze woning ontdekken!

NOG 1 BIJZONDER ROYALEWONING TE KOOP

VLAKBIJ HET CENTRUM VAN ZEVENBERGEN

Molenberglaan 3, 4791 AJ Klundert

T 0168 40 14 67

E [email protected]

INFORMATIE EN VERKOOP

Prijs vanaf € 139.500,- v.o.n.

(kopen zonder grond).

Gelegen aan de Lage Wipstraat 71

Uitgesproken Zevenbergen!

www.brabantsewaard.nl

Voor meer informatie neem contact op via 0168 - 35 00 00 of kom naar de infodag van Bosselaar Zuid op zaterdag 14 september

NOG SLECHTS 3 TE HUUR

Bent u ook geïnteresseerd in een prachtige

semibungalow vlakbij het centrum van Zevenbergen?

Huurprijzen vanaf€ 890,-

www.bosselaarzuid.nl

Page 15: Dm 20130828

- 03 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

DOOR SIMONE VAN IPEREN

De eerstvolgende verjaardag vanuit uw vrien-

denkring of familie is de perfecte gelegenheid

om eens te vragen wat de ervaringen uit uw

omgeving zijn. Vaak werkt het uitwisselen van

ondervindingen om kennis op te doen. Via

internet kan alles geverifieerd worden, er zijn

daar talloze sites te vinden die kennis en

kunde delen, zoals de site van Vereniging

Eigen Huis www.eigenhuis.nl.

Met de vrijheid om alles zelf te bepa-

len gaat u heldere woonwensen en

ideeën schetsen. Een grote slaapkamer

of eindelijk een gezellige woonkeuken,

het behoort allemaal tot de mogelijkhe-

den. Met die goede concepten moet een

bouwbedrijf in de arm genomen worden

om ze uit te werken. Om te beslissen

welk bouwbedrijf uw nieuwe thuis gaat

bouwen is het verstandig na te gaan wie

het beste bij u past. “Ga bijvoorbeeld bij

verschillende aannemers langs en vergelijk

de oplossingen en offertes die ze aandra-

gen”, adviseert Nusselder. Soms hebben

bouwbedrijven nog creatieve aanvullin-

gen op uw ontwerp. Zoals een aanbouw

bij de woonkeuken zodat er meer licht

invalt. Hou desondanks altijd vast aan

eigen ideeën want het blijft een kwestie

van smaak.

Of een bouwbedrijf goede prestaties

levert kan een sprong in het diepe zijn.

Het is aan te raden om de referenties van

het bedrijf te checken. De aannemer is

immers niet altijd op zijn blauwe ogen

te geloven. Op www.bouwprestaties.nl

krijgt u een indruk van de kwaliteit die

het bedrijf levert. “Het is niet verstandig

om alleen voor de laagste prijs te gaan”,

raadt Nusselder aan. Omdat de bouw

momenteel in een lastige tijd zit, zijn veel

bedrijven bereid om een stapje harder te

lopen. Vaak zullen ze er veel aan doen om

hun dienstverlening te optimaliseren. Dat

werkt in uw voordeel.

‘ Ga niet voor de laagste prijs, maar voor kwaliteit’

Flink besparen bij de aanschaf van een stukje

grond wil iedereen, let daarom goed op bij

de aanschaf. Vooral als u niet gebonden bent

aan een bepaald gebied. Per gemeente zijn

er grote verschillen te zien in de prijs van de

bouwgrond voor vergelijkbare kavels. Bij de

buurgemeente een kavel kopen kan al snel

een grote besparing opleveren. “Daarnaast

is het verstandig te checken welke plannen

er voor de toekomst liggen bij uw woning.

Vraag het bestemmingsplan op en voorkom

onverwachte verrassingen”, zegt Nusselder.

Ook zijn er gemeentes die grond uitgeven

zonder tussenkomst van een projectontwik-

kelaar. Nusselder oppert de mogelijkheid

om het heft in eigen handen te nemen. Met

een groep vrienden of kennissen die ook een

nieuw huis willen bouwen is het mogelijk om

gezamenlijk een Collectief Particulier Op-

drachtgeverschap (zie kader) te starten. Heeft

u al ondernemingszin gekregen? De initiatie-

ven liggen er, het is helemaal aan u.

Bouwgarant

Het keurmerk BouwGarant kan zorgen voor

minder slapeloze nachten. Een aannemer via

BouwGarant is altijd voorzien van een label

wat kwaliteitsgarantie geeft. Ook verzorgt

BouwGarant de Nieuwbouwgarantie. Dat

zorgt ervoor dat uw huis toch wordt afge-

bouwd mocht de aannemer failliet gaan.

CPO

Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

staat u er niet alleen voor en gaat het maken

van voordelige afspraken met onder andere

leveranciers gemakkelijker. CPO groeit steeds

meer op de huidige woningmarkt. Momenteel

vindt tien procent van de bouwopdrachten

zijn oorsprong in een collectief. Door CPO

heeft u meer vrijheid, bijvoorbeeld in de ver-

deling van de kavels en de uitvoering. Door

zelf de keuzes en afwegingen te maken is het

meer werk maar u krijgt er een woning voor

terug die u zelf gerealiseerd heeft.

Informatie waaropu kunt bouwen

Een goed begin is het halve werk bij het bouwen van je droomhuis. Want wie goed geïnformeerd is, voorkomt tegenslag bij de bouw. Dat maakt het hele bouwproject stukken plezieriger. Pim Nusselder van Bouwend Nederland deelde zijn expertise en vertelde ons alles voor de aankomende bouwer.

Oude Bredaseweg 107

4872 AD Etten-Leur

tel: 06 - 53760270

Wij verstrekken u graag geheel vrijblijvende informatie:

e-mail [email protected]

website www.tekenbureauronaldheeren.nl

Page 16: Dm 20130828

- 04 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Heeft u Westakkers al ontdekt?Het nieuwbouwproject Westakkers heeft een aantal unieke ele-menten in zich welke bijzonder aantrekkelijk zijn voor kopers die iets te kiezen willen hebben. Zo is geen woning hetzelfde.

Elk huis heeft zijn

eigen specifi eke ken-

merken qua kleur en

details, en is binnen

bepaalde grenzen

vrij in te delen. Dit

betekent dat de

toekomstige eige-

naar ruimte heeft

om te bepalen waar

hij bijvoorbeeld de

stroompunten of een

scheidingswand zou

willen plaatsen; ook

de grootte van de slaapkamers is fl exibel in te richten.

Voor het maken van dergelijke keuzes kunnen kopers desgewenst begeleid worden door

de kopers adviseur van Korteweg Bouw, welke tevens fungeert als centraal aanspreekpunt

tijdens de bouwperiode.

Inmiddels is eind juli de verkoop gestart, wat heeft geleid tot een ruime belangstelling. Af-

hankelijk het verloop van de verkoop is het streven om het project medio 2014 te gaan bou-

wen. Bij verkoop van de bouwnummers 1 tot en met 5 zal dit blok gegarandeerd gebouwd

worden, de bouw kan dan snel starten, onafhankelijk van de overige verkopen.

Binnenkort zullen ook de vervolgfases worden uitgewerkt. De intentie is om twee-onder-

één-kap- en/of vrijstaande woningen in fase 2 en 3 te bouwen. De woningen zullen net als

de eengezinswoningen in ontwerp en indeling uniek zijn, en in dezelfde karakteristieke

jaren 30 sfeer gebouwd worden.

De lage rentestand van dit moment is zeer interessant voor de aanschaf van een nieuwe

woning, en dat realiseren veel mensen zich niet. De huidige rentestand biedt een ruimere

leencapaciteit waardoor een aankoop van een woning eerder bereikbaar wordt. Daarnaast

hebben de energiezuinige huizen een EPC -waarde van 0,6, wat betekent dat er met Nati-

onale Hypotheek Garantie een extra leenbedrag van € 8.000,- mogelijk is. Uitgebreidere

voorlichting hierover kan worden aangevraagd bij Rabobank de Zuidelijke Baronie.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Schalk Makelaardij op

telefoonnummer 076-5937000

Alles over het project is te vinden op www.westakkers.nl

Heerlijk wonen aan de Kerkakkerstraat in Rijsbergen!Rust, comfort en wonen op loopafstand van het centrum. Dat zijn de pijlers waarop nieuwbouwplan de Kerkakker is geba-seerd. In combinatie met de stijlvolle architectuur en hoog-waardige materialen behoort dit plan tot de absolute parels in Rijsbergen!

Het plan omvat een grote vrijstaande woning met een karakteristieke uitstraling. Twee

forse erkers geven de woning extra woongenot en bovendien een unieke uitstraling. In

dat licht bezien wordt de woning dan ook uitgevoerd met aantrekkelijke details zoals

twee dubbele tuindeuren in de achtergevel, een compleet ingerichte badkamer en

ruime slaapkamers met inloopkasten.

Het plan omvat tevens een royale tweekapper met garage en diepe achtertuinen. Ook

deze woningen krijgen een chique uitstraling met eveneens sfeervolle details zoals een

royale erker, dubbele tuindeuren in de achtergevel en statige raampartijen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om, met een gunstig geprijsde uitbouwoptie, een

woonkamer te realiseren van ruim 57 m²!

Met percelen van ruim 300 m² tot zelfs 430 m² (!!) en woningen met een inhoud tot

ruim 600 m³ is nieuwbouwplan ‘De Kerkakker’ met recht een bijzonder plan.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met:

Van Hassel Makelaars

Tel: 076-597 5900

E-mail: [email protected]

Zelf bouwen op een landelijke plek?

Start eerste fase najaar 2013Nog enkele kavels beschikbaar

www.parctichelt.nl

12 bouwkavels oppervlakte vanaf 500 m2

Realiseer uw droom in Parc Tichelt. Een unieke kans: de verwezen-lijking van uw droomhuis op een rustig gelegen kavel in een prachtige landelijke omgeving. Of kiest u liever voor een uniek woonconcept in de vorm van een parcwoning? Neem alvast een kijkje in Parc Tichelt te Rijsbergen op de website of bel Van Hassel Makelaars: 076-5975900.

6 woningen in een bijzonder woonpark

Page 17: Dm 20130828

- 05 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

www.thuisvester.nl

VERHUUR: THUISVESTER TEL. 0165 38 02 00 www.sint-anna.nlVERKOOP: VAN HASSEL MAKELAARS TEL. 076 597 59 00

Het nieuwbouwproject genaamd het Kloosterhof wordt gesitueerd in de monumentale tuin van het St. Annain Zundert-Centrum, kortom een rustige en toch centrale ligging, bestaande uit 46 luxe huur- en koopappartementen,allen met een eigen berging en parkeerplaats in de kelder.

Koopsommen vrije sector variërend van € 269.000,- tot € 335.000,- vrij op naam.

Ook worden er 15 appartementen gerealiseerd onder het concept vanSlimmer Kopen. De appartementen bestemd voor starters die voor de eerstemaal tot aankoop van een woning overgaan, worden met korting verkocht.Koopsommen vanaf € 174.000,- vrij op naam.

Laat u vrijblijvend informeren en vraag de brochure aan bij Van Hassel Makelaars o.g.

AnnaeepaAAAAAAAAale tu

luxe

aam

AAAAAArusAnAAAd het Kloosterhof wordt gesitueerd in de monumentale tuin van het Shet Kloosterhof wordt gesitueerd in de monumentale tuin van het een rustien rust gging, bestaande uit 46 luxe huur- en koging, bestaande uit 46 luxe huur- en kparkeerplaats in de kelder.par

ërend van € 269.000,- tot € 335.000,- vrij op naam.rend van € 269.000,- tot € 335.000,- vrij op naam.AAAAnAnAAAAAAAAAAAAAAnnA

Page 18: Dm 20130828

- 06 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Plaats project-locatie Type woningen Prijs vanaf... Projectontwikkelaar/aannemer Verkopende makelaar

Achtmaal Schuttershof Hoekwoning € 214.000 BVR Bouw & Ontwikkeling Heijblom Makelaardij B.V.

Van Hassel Makelaars O.g.

Achtmaal De Luwte n.n.b. Somnium Real Estate Van Hassel Makelaars O.g.

Bosschenhoofd Amalialaantje kleinschalig project 8 woningen € 299.000 v.o.n. Evers Makelaardij

Heijblom Makelaardij

Bosschenhoofd Noordkaap Bosschenhoofd starterswoningen € 162.162 v.o.n. Evers Makelaardij

Bosschenhoofd Bosschenhof 2 onder 1-kappers € 171.700 - € 281.000 v.o.n. Evers Makelaardij

Etten-Leur Don Bosco Plantsoen Eengezinswoningennog 1 hoekwoning € 190.960 v.o.n. Van Agtmaal VB&T Makelaars

Etten-Leur Grauwe Polder kleinschalig project € 425.000 v.o.n. Heijblom Makelaardij

Etten-Leur In t Park Diversen € 220.000 v.o.n. Van der Sande Makelaardij

Etten-Leur Regina Mundi Eengezinswoningen Appartementen € 209.000 v.o.n. VB&T Makelaars

Etten-Leur Schoenmakershoek diversen € 235.500 v.o.n. Van der Sande Makelaardij

Etten-Leur Schoonendreef diversen € 347.500 Heijblom Makelaardij

Pijlriet Veldgerst Vossenstaart

Etten-Leur Hof van Ballaert Semi Bungalow € 279.500 Heijblom Makelaardij

Etten-Leur Donkerstraat bouwkavel v.a. € 163.000 ex BTW Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Etten-Leur Lange Brugstraat tweekappers € 315.000 Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Etten-Leur Schipperstraat tweekappers v.a. € 307.000 Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Etten-Leur Kasteellaan tweekapper en vrijstaande woning v.a. € 270.000 v.o.n. Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Fijnaart Groenaert Diversen € 120.000 D.W. Investments Van de Water Makelaardij

WG Makelaars

Fijnaart Rozenhof Patiowoningen (bungalow) € 240.000 András Incze

Galder Ballemanseweg Bouwkavels € 265.000 Ruimte voor Ruimte Van Hassel Makelaars O.g.

Hoeven De Hofstee patiowoningen € 346.000 v.o.n. Evers Makelaardij

Hoeven Opperstraat fase 1&2 Bouwgronden n.n.b. Evers Makelaardij

Hoeven De Rozen Semibungalows € 180.000 KKM Makelaars

Hoeven Le Petit Marais appartementencomplex € 239.000 v.o.n. Heijblom Makelaardij

Hoeven Klaproos rijwoningen v.a. € 189.000 v.o.n. Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Hoeven Pioenroos tweekappers v.a. € 287.000 v.o.n. Maas-Jacobs Heijblom Makelaardij

Klundert Rodeborg Hoekwoning / Twee-onder-één-kap € 239.000 Brabantse Waard Bon Makelaardij B.V.

Van Agtmaal Van Wensen Makelaars BV

Klundert Moye Keene Huur 25 Appartementen n.n.b. Brabantse Waard

Klundert Oudlandsedijk Diversen € 180.000 Staal Makelaars

Oud Gastel Roosenhoek 3 Vrijstaande woningen € 460.000 v.o.n. Evers Makelaardij

Oudenbosch De Vermuntsche Heeren Fase 2 vrije kavels en rijwoningen € 161.600 KKM Makelaars

Oudenbosch Gastels Quartier 4 villa’s € 612.500 v.o.n. Van Meer Makelaars

KKM Makelaars

Oudenbosch Kloostercomplex Maria ter Engelen Diversen € 161.600 Evers Makelaardij

Oudenbosch Oak Park Appartementen € 258.600 v.o.n. Van Meer Makelaars

Oudenbosch Tivoli Appartementen € 212.500 - € 259.700 v.o.n Van Agtmaal KKM Makelaars

Bernardus Wonen Q Makelaars

Rijsbergen Schouwland 2-onder-1-kap / vrijstaand € 318.000 De Kok Bouwgroep Van Hassel Makelaars O.g.

Rijsbergen Parc Tichelt 12 bouwkavels + 6 parc woningen € 275.000 Somnium Real Estate Van Hassel Makelaars O.g.

Rijsbergen De Kerkakker 1 vrijstaande + 2 2/1 kapwoningen vanaf € 322.500 Somnium Real Estate Van Hassel Makelaars O.g.

Maas Jacobs

Sprundel Rucphensebaan 2-onder-1 kap woningen vanaf € 217.000 Maas-Jacobs Van Hassel Makelaars

Willemstad Kloosterblokje IV 100 Woningen € 178.000 Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

verschillende prijsklassen en woningtypen

Willemstad Kavels Kloosterblokje 8 bouwkavels € 279.000 WG Makelaars

Willemstad Woningen Kloosterblokje Diversen € 182.000 WG Makelaars

Zevenbergen Oevers Roode Vaart vrijstaand, 2 onder 1 kap, bouwkavel n.n.b. Gebieds- en Projectontwikkelaar

Zevenbergen Bosselaar Zuid Diversen € 294.000 Bosselaar Zuid Bon Makelaardij B.V.

Q Makelaars

Zevenbergen Woonkristal 2-1 kap koopwoningen € 135.500 Brabantse Waard Van Wensen Makelaars

Zevenbergen Lage Wipstraat/Langenoordstraat 4 app. en 3 woningen € 170.000 Brabantse Waard

(alle woningen zijn verkocht)

Zevenbergen Serena Kreitenborg 56 € 275.000 Maas-Jacobs Bon Makelaardij en Van Wensen Makelaar

Zevenbergschen Hoek De Boomgaard 10 Vrijstaande Woningen (villa’s) € 548.000 Bouwmaatschappij Midden Nederland

AM Zuidwest

Zundert Kastanjehof 4 rijwoningen / 2 patiowoningen € 226.000 Maas-Jacobs Van Hassel Makelaars O.g.

Zundert De Schakel Fase 3 Patiowoningen € 293.000 Maas-Jacobs Van Hassel Makelaars O.g.

Zundert De Bakkerij Appartementen € 195.000 Van Hassel Makelaars O.g.

Zundert Westakkers 23 eengezinswoningen € 217.500 v.o.n. DC Onroerend Goed BV Schalk Makelaardij

Zundert Kloosterhof Appartementen € 174.000 Thuisvester Projectontwikkeling BV Van Hassel Makelaars o.g.

Nieuwbouwprojecten in de regio...zetfouten voorbehouden

Page 19: Dm 20130828

- 07 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

HEERLIJK WONEN!

initiatief realisatie

www.vanwanrooij.nlwww.vanwanrooij.nl

kloosterblokje-willemstad.nl informatie en verkoop Voorstraat 17, Fijnaart

tel 0168 - 47 70 77

Molenstraat 36, Zevenbergen

tel 0168 - 33 58 55

BOUW GESTART

De bouw van Kloosterblokje IV is gestart. Van de woningen in de

eerste fase zijn er nog enkelen te koop. Het aanbod is gevarieerd,

van rijwoning tot vrijstaand. Er zijn volop mogelijkheden om je

eigen invulling te geven aan de woningen.

Op basis van Duokoop is er in Kloosterblokje al een woning

te koop vanaf € 115.000,-. Informeer bij de makelaars naar

beschikbaarheid en de mogelijkheden.

Nog enkele woningen te koop

Page 20: Dm 20130828

- 08 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Bouwbedrijf Beck is een veelzijdig en allround bouwbedrijf, gevestigd te Klundert.

Truckweg 4 4791 VD KLUNDERT

Tel. 0168-407525 Fax 0168-407526

[email protected] www.bouwbedrijfbeck.nl

OOOOOOpening nieuwbouwbedrijfspand

TE KOOP TE WILLEMSTADNIEUWBOUW VRIJE SECTORWONING

OP PERCEELGROOTTEVAN CA. 1000 M2

Medio september heten wij u hartelijk welkom in ons nieuwe bedrijfspand aan de Truckweg 4 te KLUNDERT gelegen op Industrieterrein Moerdijk.Ons kantoor en opslagruimte bevinden zich onder één dak, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijnmet het adviseren van uw wensen. Daarnaast hebben wij in ons pand de mogelijkheid u diverse materialen te tonen, die betrekking hebben op uw nieuwbouw- c.q. verbouwplannen.

Bouwbedrijf Beck is een erkend en zelfstandig bouwbedrijf waar u terecht kunt voor al uw bouwwensenmet betrekking tot nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud voor zowel bedrijven als particulieren.Tevens kunnen wij ook voor u de volgende zaken laten uitvoeren:

Architect, aanvragen van vergunningen etc. Constructies Installaties Terreinafwerking Afbouwwerkzaamheden

Graag komen wij bij u langs om uw bouwwensen te bespreken.

GJM Bouwadviseurs

J Markgravenlaan 3

4624 KK Bergen op Zoom

J Telefoon: 0164 251 818

Fax: 0164 258 634

E-mail: [email protected]

Internet: www.gjm.nl

J GEHEID GOED GEBOUWDMET GJM BOUWADVISEURS

GJM bouwadviseurs is als bouwkundig adviesbureau al meer dan 30 jaar

een gevestigde naam in Zuidwest Nederland. Door goede coördinatie en

projectleiding bij het proces van ontwerp tot uitvoering worden projecten

gerealiseerd met een maximaal gunstige prijs-kwaliteit-verhouding.

Meer weten over onze veelzijdige dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

J DE ONMISBARE SCHAKEL

IN HET BOUWPROCESGJM Bouwadviseurs draait om mensen: Primair

onze klanten, secundair ons professionele

team. In een (bouw)wereld van complexe

regelgeving is kennis van zaken een absoluut

vereiste en is een goed en hoog opgeleid team

noodzakelijk. Zoveel mag u van ons verwachten.

J VAN PLAN TOT UITVOERING

Vanaf het eerste contact tot de

oplevering staat GJM Bouwadviseurs naast

de opdrachtgever. Ons team werkt aan

uw plannen en is medeverantwoordelijk

voor een feilloze uitvoering. Dat is

onze doelstelling en uw zekerheid.

J Villa Bergen op Zoom J Residentie Moermont Bergen op Zoom

Zeepziederstraat

1. COMPLEET AFGEWERKTE TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING

2. ROYAAL UITGEBOUWDE WOONKAMER

3. RUIME ZOLDER MET 2 EXTRA KAMERS

4. ONDERSCHEIDENDE ARCHITECTUUR

Zó mooi kan zorgeloos wonen zijn

IEDERE WOENSDAGAVOND OPEN HUIS VAN 17-19.00

BEZOEK DE VOLLEDIG INGERICHTE MODELWONING OF BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

TEL. 076 - 504 15 00 OF TEL. 076 - 514 86 56 ZEEPZIEDERSTRAAT ETTEN-LEUR

DE LAATSTE WONINGEN!

U N I E K E K A N S !

INRUIL EIGEN WONING

BESPREEKBAAR

Page 21: Dm 20130828

- 09 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Nog meer dan bij de aankoop van een bestaand huis komt bij de keuze voor een nieuw-bouwwoning heel wat vragen op uw af. Hoeveel geld kunt u lenen, hoe zit het met de aannemerskosten en wat is een bouw-rente? Allemaal zaken om rekening mee te houden. Om u alvast op de goede weg te helpen, geven we u uitleg over de meest voorkomende zaken.

DOOR RIA VAN MEIR

Om maar bij het begin te beginnen: de

hypotheek. Er zijn maar weinig men-

sen die de aankoop van een woning uit

geheel eigen zak kunnen financieren.

Een gang naar de bank of een onafhan-

kelijke hypotheekadviseur is dus de eerste

stap om te zien wat er financieel mogelijk

is. Wat dat betreft heeft u momenteel een

goede tijd uitgekozen. Sinds dit voorjaar is

de hypotheekrente fors gedaald, soms wel tot

een half procent voor een rentevaste periode

van twintig jaar. Dat pakt voor u gunstig uit,

omdat u voor lange tijd verzekerd bent van een

goedkope rente.

Annuïteiten of lineair?

Sinds 1 januari 2013 komen alleen een annuïteiten-

hypotheek of lineaire hypotheek in aanmerking voor

hypotheekrenteaftrek. Voor wie niet dagelijks bezig

is met zijn geldzaken, lijken het moeilijke termen.

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks

hetzelfde bruto bedrag. De samenstelling verandert

echter in de loop van de jaren, omdat het renteaan-

deel na verloop van tijd steeds kleiner wordt, terwijl

de aflossing toeneemt. Deze vorm is ideaal voor

starters. Bij een lineaire hypotheek werkt het precies

andersom. U betaalt een vast bedrag aan aflossing,

met daar bovenop de rente. Die bedraagt in het be-

gin meer geld, waardoor uw maandlasten na enkele

jaren afnemen. Voor deze vorm moet u dus vooral in

de beginjaren kapitaalkrachtig zijn. Bij een hypo-

theek tot 290.000 euro kunt u bovendien gebruik-

maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Mocht

u onverhoopt niet meer aan de maandelijke lasten

kunnen voldoen, dan zorgt deze garantie ervoor dat

u niet met een restschuld achterblijft. Een financieel

zekere stok achter de deur dus!

Onafhankelijk adviseur

Kiest u voor een nieuwbouwwoning als onderdeel

van een groot project, dan heeft u wellicht een aan-

bieding van een hypotheekverstrekker ontvangen.

Dat kan een interessant aanbod zijn, maar let goed

op de termijn van de rente, want zodra die afloopt,

betaalt u de dan geldende marktrente. Vraag

daarom advies aan uw onafhankelijk hypotheekadvi-

seur. Die kunt u herkennen aan het keurmerk Erkend

Hypotheekadviseur, of aan zijn vermelding op

www.seh.nl.

‘ Annuïteitenhypotheek is ideaal voor starters’

Depotrente

Bent u er aan uit welke hypotheek en welke woning

het wordt? Dan begint nu de spannende periode

van de bouw. Bij een nieuwbouw heeft u immers

gekocht vanaf een tekening. Het betalen van uw

nieuwe woning gaat in stappen. Die stappen staan

omschreven in uw hypotheek en worden ook vanuit

uw lening betaald. Over de delen die nog niet

zijn uitbetaald aan de aannemer ontvangt u een

depotrente. Die is in veel gevallen gelijk aan de

hypotheekrente die u aan uw bank of hypotheekver-

strekker moet betalen. Zo betaalt u dus gedurende

de bouw alleen rente over het bedrag dat al aan de

aannemer is overgemaakt.

Bouwrente en rente tijdens de bouw

Nog een rentevorm waarmee u te maken krijgt bij

een nieuwbouwwoning is de bouwrente. Daarbij

moet u onderscheid maken tussen de rente voor en

na de aankoop van het huis. Vaak is in het koopcon-

tract opgenomen dat u een rentebedrag moet beta-

len aan de aannemer, als hij op dat moment al be-

gonnen is aan de bouw. Zo kan hij zijn bouwkosten

financieren. Deze rente is echter niet fiscaal aftrek-

baar. De tweede vorm van bouwrente, wanneer u de

woning heeft aangekocht, is dat wel. De bouwrente

geldt dan voor de periode tussen het moment dat

u uw huis koopt en de dag waarop de hypotheek-

akte passeert. Tot slot is er nog de ‘rente tijdens de

bouw’. Bij deze rentevorm betaalt u de rente aan uw

hypotheekverstrekker in plaats van aan de aanne-

mer. Ook deze vorm is fiscaal aftrekbaar.

Voorzichtig met machtiging

Wees tot slot voorzichtig met het uitschrijven van

een machtiging. De aannemer kan het geld laten af-

schrijven op het moment dat het hem uitkomt, ook

al is de desbetreffende bouwfase nog niet afgerond.

Dat kost u niet alleen rente, u loopt ook het risico

dat bij een faillissement van de aannemer u kunt

fluiten naar het geld. Neem daarom vooral de tijd

om u goed te verdiepen in alle financieringsmoge-

lijkheden en –vormen. Keulen en Aken zijn immers

ook niet in één dag gebouwd!

Hypotheekrente sinds dit voorjaar fors gedaald

Zekerheid met een goede financiering

Page 22: Dm 20130828

- 10 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

STACK in het zonnetjeNog maar drie appartementen te koop in succesvolle woontoren

Dwars tegen de stroom in staat STACK als een huis. De twee slanke, witte woonto-rens aan de Bredase skyline trekken verraste blikken van passanten. En daar blijft het niet bij: De verkoop loopt hard, er zijn nog maar drie appartementen beschikbaar. STACK blijkt een zeldzame parel op de Bredase woning-markt.

Wie de stad nadert op de zuidelijke rondweg, vangt al snel een stralende glimp op van

STACK. Met hun maagdelijk witte gevels en hun ver uitstekende balkons trekken de mo-

derne woontorens alle aandacht naar zich toe. Het complex, met ook een aantal grote stads-

villa’s, blijkt al snel na zijn oplevering een bijzondere aanwinst voor de stad te zijn.

Op de kop van de Valkenierslaan behoort STACK tot een reeks grootstedelijke gebouwen

aan de Claudius Prinsenlaan en Loevesteinstraat, maar biedt ook een grandioos uitzicht op

de Landschappelijke Driehoek tussen Breda en Bavel. Op de rand van stad en land dus. Het

magnifieke uitzicht wordt gekoesterd op de ronduit imposante balkons aan de torens. Je

kunt ze gerust een extra ‘buitenkamer’ noemen. Ook de grote raampartijen van alle appar-

tementen dragen bij aan dat gevoel. Onder de gebouwen ligt een parkeerkelder voor meer

dan 160 auto’s.

Van de compacte STACK70 (70m2) starters-appartementen zijn er nog maar twee beschik-

baar en van de grootste variant, de STACK110, (110m2) is er slechts nog maar één te koop.

Inmiddels is van beide appartementen is een modelwoning ingericht voor een compleet

beeld. Op zaterdag 31 augustus van 11.00 tot 13.00 is de nieuwste modelwoning STACK110

voor het eerst te bewonderen, kom kijken en laat u verrassen!

weg te nemen in de huidige tijd, betaalt u pas bij de oplevering van uw droomhuis.

Benieuwd naar onze unieke werkwijze? Kom dan eens lang in onze showroom. Hier kunnen

we u diverse maquettes, foto’s, tekeningen en materialen laten zien. U kunt dan ook gelijk

een kijkje nemen in onze fabriek en zien hoe wij onze hoogwaardige woningen bouwen.

Vraag nu onze brochure aan op www.janssen-bouw.nl/20jaar of maak een afspraak. We zien

u graag in Etten-Leur. Groeten van de Janssen-Bouwers.

DE ALLER-ALLERLAATSTE STACK 110

ZATERDAG 31 AUGUSTUS VAN 11.00 TOT 13.00 UUR

Verkoop & informatie:T: 076 524 24 00www.vandewatergroep.nl

T: 076 514 74 53www.vandersande.nl

*Er zijn ook nog 2 STACK 70 appartementen te koop!

MODELWONINGOPENING

110

Ontwikkeling& realisatie:

Verkoop:T: 076-514 74 53 T: 076-524 24 00

START BOUW

OP ZEER KORTE

TERMIJN

MOGELIJK !

www.depoortershof.nl

Page 23: Dm 20130828

- 11 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

Janssen-Bouw al 20 jaar uw villabouwer in de regio

20 jaar geleden heb-ben Toon en Leon Janssen de stap ge-maakt naar de speci-alisatie Villabouwer. Toon met zijn jaren-lange ervaring in de bouw en Leon met zijn grenzeloze ambi-tie.

We vertelden destijds onze

klanten dat we hun droomhuis in 4 maanden tijd konden bouwen, dit tot ongeloof bij veel

mensen. Nu weet wel men wel beter! Dat we dit al 20 jaar doen hebben we te danken aan

onze klanten, de inzet van de Janssen-Bouwers, betrouwbare onderaannemers en leveran-

ciers.

Vanaf de start hebben we gekozen om niet met standaard ontwerpen te werken, maar met

op maat getekende woningen. Onze brochure is vaak een inspiratiebron van waaruit u sa-

men met onze architect uw droomhuis realiseert tot op de gewenste millimeter. Indien u in

het bezit bent van een bouwkavel maakt de architect altijd een gratis schetsontwerp.

Wie jarig is trakteert!

Om uw droomhuis nog completer te maken ontvangt u tijdens ons jubileumjaar een gra-

tis interieurontwerp van Jolanda Knook Interieurvormgeving en een ontwerp van uw tuin

van Jansen Hoveniers plus luxe binnendeuren voor de begane grond.

Vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond is al opgenomen in uw woning.

En om alle onzekerheden weg te nemen in de huidige tijd, betaalt u pas bij de oplevering

van uw droomhuis.

Benieuwd naar onze unieke werkwijze? Kom dan eens lang in onze showroom. Hier kunnen

we u diverse maquettes, foto’s, tekeningen en materialen laten zien. U kunt dan ook gelijk

een kijkje nemen in onze fabriek en zien hoe wij onze hoogwaardige woningen bouwen.

Vraag nu onze brochure aan op www.janssen-bouw.nl/20jaar of maak een afspraak. We zien

u graag in Etten-Leur.

Groeten van de Janssen-Bouwers

www.janssen-bouw.nl/20jaar076 - 50 40 944

Maak uw droomhuis compleet!Ontvang nu gratis het ontwerp van een interieur- tuinarchitect plus gratis luxe binnendeurenNieuwsgierig? bezoek de website voor de actie & voorwaarden

WOON

de Meeren 61, 4761 SC ZevenbergenVraagprijs: 174.000,- k.k.

1974

3

125m2

300m3

Hoogmade 8, 4761 LJ ZevenbergenVraagprijs: 179.000,- k.k.

1974

3

131m2

325m3

Zeestraat 96, 4761HN ZevenbergenVraagprijs: 174.000,- k.k.

1971

5

140m2

340m3

Arkelhof 119, 4761 MH ZevenbergenVraagprijs: 184.000,- k.k.

1970

4

167m2

330m3

1958 1970 1967 1974

34 luxe huurappartementen aan de Pastoor van Kessellaan nrs. 200 tot 808 in het centrum van ZevenbergenDe appartementen hebben een woonoppervlak van gemiddeld 96 m2 tot 122 m2

en beschikken over een ruim zonneterrras, moderne keuken met inbouwap-paratuur en een parkeerplaats. Indien gewenst kunt u gebruikmaken van tal van extra faciliteiten van woonzorgcentrum de Zeven Schakels.

WOON

telefoonnummer 0168 33 66 98www.woonschuijt.nl

Bezoek ons wekelijks tijdens het openhuis op donderdagochtend van 11:00 - 12:00 uur in onze volledig ingerichte modelwoning.

voor bezichtiging op afspraak

Page 24: Dm 20130828

- 12 NIEUWBOUW IN BEELD 2013 -

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK

0165-33 12 33 OF GA NAAR WWW.OAK–PARK.NL

Laatste park- & tuinappartementen

te koop!

Met succes 4 woningen overgenomen en verkocht!

D a t klinkt g o e d to ch? En het zij n g ee n l o ze w o o rde n . Aa n ne mers b e d rijf Va n Ag tm a a l heeft b ij het p ro j e ct O ak Park o n der tu sse n a l 4 w o nin g e n o verg e n o me n va n k o p ers va n ee n appartement in Oak Park (zie onderstaande foto’s)!

Bent u ook geïnteresseerd in Oak Park en wilt u eerst uw eigen woning verkopen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

EN UW EIGEN WONING? DIE RUILT U GEWOON IN!

Jaagpad Oudenbosch

Kapelstraat Hoeven

RomelaanOudenbosch

Vlierstraat Oudenbosch

Page 25: Dm 20130828

PAGINA 25

MOERDIJK - Getroffen door een her-senbloeding of herseninfarct en u wilt lotgenoten ontmoeten? Bij vereniging Samen Sterk Halderberge komen lot-genoten bij elkaar.

Onze bijeenkomsten zijn op woensdagmid-dag en beginnen om 13.30 uur. Wij komen

bij elkaar in het Steunpunt St.Louis (oude internaat), Aloysiushof 70 in Oudenbosch. Wilt u meer van ons weten? Bel ons of kom een kijkje nemen bij een van onze bij-eenkomsten. Voor informatie kunt u bellen Adrie Mensen tel. 0165-314926 of Karin vd Kraan tel. 0165-321190. Onze bijeenkom-sten beginnen weer 28 augustus.

Vereniging Samen Sterk Halderberge

MOERDIJK - Afgelopen weekend was weer een actief bewakingsweekend voor de vaarploeg van Reddingsbri-gade Het Rooie Paerd.

Zaterdagavond werd de snelle boot MRD119 ingezet tijdens een groot concert op/aan het water in Geertruidenberg. Dit was ter gelegenheid van het feest 800 jaar Geertuidenberg. Zondagochtend moesten

de leden van de vaarploeg alweer vroeg op om naar Oosterhout te gaan. Daar werden twee snelle boten (MRD119 en MRD129) ingezet voor de bewaking van de Lange-baan zwemwedstrijden in het Wilhelmi-nakanaal.Zondagavond 18.00 uur stonden alle boten en het materiaal weer klaar voor de vol-gende inzet in het Maritiem Verenigings Gebouw in Willemstad.

Actief bewakingsweekend voor Het Rooie Paerd

MOERDIJK - In het Drentse plaatsje Aalden is het afgelopen weekend de Nederlandse kampioenschappen kruisboog geschoten, kruisboog ver-eniging Willem Tell Aalden tekende samen met de kring nood voor de organisatie, 211 schutters waren er aanwezig de kring Zundert was met 2 bussen afgereisd.

Zonovergoten en wel een pittig windje speelden de schutters parten Jaco Hoek-man van de Gezellige Vrienden uit Zundert behaalde de titel met 99 punten Ron Jon-genelis van de Toekomst Achtmaal werd 2e met 98 punten en 4 moezen Frans Del-croix lz. van Nooit gedacht Achtmaal werd 3e met 98 punten en 2 moezen. Ook bij de viertallen was er weer een spannende strijd De Toekomst 1 uit Achtmaal werd algemeen kampioen 385 punten Zeldzaam

Maar Zeker Wernhout eindigde op de 2e plaats met 382 punten, De Toekomst 2 werd 3e met 381 punten.

Overige kampioenenHoofd Klasse: 1 Jaco Hoekman De Gezel-lige Vrienden Zundert 991; 2 Ron Jongene-lis De Toekomst Achtmaal 984; 3 Frans Delcroix Lz. Nooit gedacht Achtmaaal 982ERE Klasse: 1 Johan Sprenkels De Toe-komst Achtmaal 981; 2 Frans Gommers De Toekomst Achtmaal 973; 3 Jack Roelands Zeldzaam Maar Zeker Wernhout 973A Klasse: 1 Piet Lochten Nooit Gedacht Achtmaal 971; 2 Sjouke van der Heide De Knipe 951; 3 Johan van Nispen De Toe-komst Achtmaal 950B Klasse: 1 Piet Smeets Pioniers Roer-mond 950; 2 Jenne Mulder Willem Tell Aalden 942; 3 Suanna van Opstal Zeld-zaam Maar Zeker Wernhout 941

C Klasse: 1 Luc Gommers De Toekomst Achtmaal 960; 2 Ralph Sprenkels Komst Des Vredes Achtmaal 951; 3 Hennie Brink-huis Van Dedemschutters Dedemsvaarts 930 D Klasse: 1 Arend Millekamp Willem Tell Aalden 900; 2 Marinus Uineken De Schansschutters Valthe 891; 3 Nicco Punt B.S.O. Oosterstreek 890Algemeen Persoonlijk: 1 Jaco Hoek-man De Gezellige Vrienden Zundert 991ERE Viertal: 1 De Toekomst 13855; 2 Zeldzaam Maar Zeker 13824; 3 De Toe-komst 23815A Viertal: 1 De Knipe 13703; 2 Komst des Vredes 23692; 3 Pioniers 13680B Viertal: 1 Van Dedemschutters 13650; 2 Komst des Vredes 33571; 3 De Gezellige Vrienden 23471C Viertal: 1 Excelsior 23562; 2 Schans-schutters 13500; 3 De Toekomst 53462

Jaco Hoekman en De Toekomst 1 Nederlands kampioen

NK kruisboog 20 meter, 25 augustus

De kampioen op handen gedragen.

MOERDIJK - De rol van verkeersrege-laars is niet voor iedereen even dui-delijk. Veel mensen weten niet wat hun bevoegdheden zijn en of zij zich wel aan hun aanwijzingen moeten houden. Dit leidt regelmatig tot on-begrip en irritatie. Steeds vaker komt het tot verbaal en zelfs fysiek geweld, zoals mishandeling en opzettelijk in-rijden op verkeersregelaars.

Vroeger was het anders, toen regelde de politie het verkeer. Maar sinds het jaar 2000 mag de politie deze wettelijke taak ook door anderen laten doen. Tegenwoor-dig is de organisatie van evenementen zelfs verplicht om verkeersregelaars in te zetten. Als u weleens een evenement bezoekt, ziet u ze staan: mannen en vrou-wen in oranje hesjes met ‘verkeersrege-laar’ erop die u de weg wijzen naar een

parkeerplaats, naar de ingang of die u in een andere richting sturen dan u van plan was. Niet alleen tijdens evenementen trouwens, maar ook langs de weg, tijdens wegwerkzaamheden, bij bouwprojecten en sportwedstrijden zijn ze er om de vei-ligheid van wegwerkers en bezoekers te vergroten.

Aanwijzingen gaan boven regelsElke verkeersregelaar heeft een instructie van de politie of een opleiding achter de rug. U bent wettelijk verplicht de aanwij-zingen van een verkeersregelaar op te volgen.Bij niet opvolgen kunt u een proces-ver-baal krijgen. Waarom? Omdat de wet zegt dat u de aanwijzingen van verkeersrege-laars altijd moet opvolgen. Zo’n aanwijzing gaat boven verkeersregels en verkeersbor-den.Bijvoorbeeld, op aanwijzing van een verkeersregelaar kunt u opeens voorrang krijgen op verkeer dat op een voorrangs-weg rijdt, of mag u door rood rijden. De verkeersregelaar mag dit doen en heeft dus altijd gelijk!

VrijwilligerDe verkeersregelaar is er niet om u te pes-ten. Hij of zij regelt het verkeer als vrijwil-liger, zodat deelnemers en bezoekers van evenementen veilig kunnen deelnemen of kijken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of bij de politie (tel. 0900-8844).

De verkeersregelaar heeft altijd gelijk

Verkeersdeelnemers zijn verplicht om aanwijzingen van de Verkeersregelaar op te volgen! FOTO POLITIE, BART VAN HATTEM

MOERDIJK - Vrijdag 25 oktober houdt een werkgroep van (oud) medewer-kenden een reünie.

Dit is de gelegenheid om elkaar, na vele jaren, weer eens te kunnen ontmoeten op een zgn. bijklets avond. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje in Café den Stercken Duvel op de Hoogte in Nieuw Vossemeer. Aanvang 19.30 uur. Heb je nog

oude foto’s of anekdotes geef deze dan door. Op de avond zelf worden collages van oude foto’s en krantenartikelen over een periode van 40 jaar geëtaleerd. Wil je aanwezig zijn kun je je deelname aangeven via; [email protected] of via [email protected] (reunie zonder puntjes op de u). Bij aanmelding ontvang je gegevens m.b.t. de betalingsgegevens. Jij komt toch ook?

Reünie De Vossemeren

Medewerkenden ongeveer 1984.

MOERDIJK - School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen ‘De Kameleon’ te Roosendaal viert het 10 jarig bestaan van de school onder deze naam.

Voorheen heette de school St. Janschool en was ze gevestigd aan de Laan van Luxemburg. Er werd en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen uit de gemeen-ten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen. Sinds 2 jaar zitten de leerlingen uit Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen op de nieuwe ves-

tiging in Bergen op Zoom. Alle oud leerlin-gen en oud collega’s worden uitgenodigd voor een feestelijke reünie op woensdag 4 september in het schoolgebouw aan de Gerard ter Borchstraat 51, 4703 NL te Roosendaal. Tijd: 16.00-18.45 uur.Tijdens de reünie is er tevens de gele-genheid afscheid te nemen van Juf Lenie Schrauwen-van Sprundel, die 39 jaar lang aan de St. Janschool / De Kameleon ge-werkt heeft. Zij stopt met werken en zal het heel fijn vinden dat heel veel van haar oud leerlingen haar de hand komen schud-den. Opgave is mogelijk door te mailen naar [email protected] of een briefje te sturen.

De Kameleon viert10-jarig bestaan

MOERDIJK - Op zaterdag 31 augustus opent het IVN Natuurmuseum aan de Lange Brugstraat 61 Etten-Leur Noord weer haar deuren voor bezoekers.

Van 13.00 tot 16.00 uur kunt u de dio-rama’s en collectie vogels bezichtigen en in de presentatieruimte kijken naar zelf geproduceerde beeldpresentaties over

nabijgelegen natuurgebieden. Rondleiders zijn beschikbaar om uw vragen te beant-woorden. Vooral kinderen zijn welkom krij-gen extra aandacht. Voor het bezoek wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het IVN Natuurmuseum wordt beheerd door IVN Vogel-en Natuurbescherming Etten-Leur, Halderberge en Moerdijkse Polders (www.ivn-etten-leur.nl).

Natuurmuseum zaterdag geopend

Page 26: Dm 20130828

PAGINA 26

WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL

W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E RWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .

H e b j e wa t te m e l d e n ? L a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Red Head Day Kick Off Party Mezz Breda vrijdag 30 augustusKei Goed Gratis Mezz Breda zaterdag 31 augustus 23.00Festival Plein 7 Tongerloplein Roosendaal zondag 1 septemberAmerican Day Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 1 septemberSchultz and Forever Mezz Breda zondag 1 septemberHeartless Bastards Mezz Breda donderdag 5 september Klub Bulk Mezz Breda donderdag 5 septemberKicks ’n Önder Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 6 september 21.00June Mezz Breda vrijdag 6 september We Love Rosevalley El Corazon Roosendaal vrijdag 6 september 22.00I Like Latin Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 7 september 22.00Rock Over Halsteren Landgoed De Beek Halsteren zaterdag 7 septemberClub Baboesjka Mezz Breda zaterdag 7 septemberBerlin Nights Mezz Breda zaterdag 7 septemberJohn Henry & The Fellow Associates Mezz Breda zondag 8 september

Agenda

Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, band-nieuws en uitgebreide fotoseries. Meest recent: Oogstfeesten, Sieben Recreatie, Palm Parkies, Dance Boulevard en Dance2fight cancer.

Nu Online

American Day Café Die Twee Bergen op ZoomWil je mooie (Amerikaanse) auto’s en motoren zien, gecombineerd met muziek? Dan moet je op zondag 1 september bij het Bergen op Zoomse Café Die Twee zijn. Vanaf 11.00 vindt daar de ‘American Day’ plaats. Meer info: cafedietwee.nl

Nieuws

Nispen Blues opent in café de Gou-den Leeuw haar zesde seizoen met drie bands; Ben Poole (UK), Fred

Klee Trio (B) en het regionale duo Cleanhead & Diego. Deze seizoen-opening vindt plaats onder de titel

‘Nispen Blues Inspireert’, en wordt samen met de Stichting Cultureel Nispen georganiseerd.

Ben Poole is hét aanstormend bluesta-lent uit Engeland, één van de besten uit Europa sinds jaren. Als grote namen zo-als Jeff Beck; “F***ing amazing – I loved his playing… I really loved his playing” en wijlen Gary Moore; “A really great player!” zich op dergelijke wijze over Poole uitlaten, dan weet je dat ze iets bijzonders gehoord hebben. De 26 jarige Ben Poole wacht een geweldige toe-komst in de Europese Blues(rock) scene.Ben’s songs zijn een mix van Blues(rock), Soul, Funk, met soms een klein vleugje Country. Ze worden gekenmerkt door een rauwe gecontroleerde energie die elke song prikkelend en uitdagend maakt, waarbij z’n warme stemgeluid het ge-heel compleet maakt. De dynamiek van z’n optredens is uniek, variërend van rus-tig ingetogen spel tot melodieus power-play met de signatuur van Hendrix. Z’n uitzonderlijke virtuositeit op de gitaar, en een zeer goed op elkaar ingespeelde ritme sectie zorgen voor een ‘nieuw en modern’ Bluesrock geluid.Fred Klee was ‘bevangen’ van Nispen Blues, nadat hij eerder tijdens het optre-den van Chilly Willy een tweetal num-mers als gast meezong. Het Fred Klee Trio neemt het publiek mee op een reis van Chicago naar de Mississippi delta.Het gelegenheidsduo Cleanhead & Diego (John Zwetsloot en Remko Wil-lems) gaat semi-akoestisch terug naar de essentie van de (delta) Blues. Zij ver-zorgen de muzikale Blues omlijsting van ‘Nispen Blues Inspireert’ voorafgaand en tussen de optredens van de overige bands. Aanvang 20:00 uur en gratis entree.

Nispen Blues start seizoen met Engelse topper

Zaterdag 14 september

Ben Poole. FOTO HENK SCHRIER

Festival Plein 7 vindt dit jaar op zon-dag 1 september 2013 voor de achtste keer plaats.

Ook dit keer staat het festival in het teken van én muziek, én kunst, én theater. Met het 2013 thema ’voor en door Roosendaal’ gaat tevens de ’Kunstmaand Roosendaal’ officieel van start.Het festival Plein 7 heeft dit jaar dan ook erg veel lokaal talent op haar podia staan. En ook de presentatie van het festival is in handen van een lokaal talent. De Roosendaalse theatermaker / tekstschrij-ver Corné van Sprundel, bekend van The-ater Reflex en Driemaal Plankenkoorts praat het programma op zijn eigen wijze aan elkaar.Op het poppodium doen Anges & Diego, The Rhythm & Soul Revue, Kunstmaand Roosendaal, Broot en Kaas hun ‘ding’. De ombouwpauzes worden muzikaal in-gevuld door, ook weer een Roosendaals talent, DJ Maui.Zoals gebruikelijk is er ook een theater-programma waarin een aantal (amateur)theater-gezelschappen een voorproefje geeft van de producties die zij het komen-de theater¬seizoen in De Kring verzorgen. De previews geven een uitstekend beeld van de voor¬stellingen die later in het sei-zoen gespeeld worden. Previews worden

verzorgd door Studio Sisa, Invitéater en Muzikaèl. In de tuin van Museum Tongerlohuys ver-zorgt het Centrum Voor De Kunsten een aantal workshops voor creatievelingen van alle leeftijden. Er is bovendien veel eigen werk van kunstenaars te zien. En natuurlijk is een bezoek aan het festival

wellicht een mooie gelegenheid om ook eens het museum binnen te lopen. Met dit keer wel een heel toepasselijke aan-leiding. Op 1 september eindigt namelijk de expo ‘Ik houd van muziek’. De laat-ste kans om met eigen ogen te zien dat Roosendaal een muzikale gemeente is. Meer info: festivalplein7.nl

Festival Plein 7 dit jaar lokaal gekleurd

Roosendaal zondag 1 september

Broot speelt op Plein 7.

In 1973 bracht Pink Floyd het le-gendarische album ‘Dark Side Of The Moon’ uit. Het werd het eerste album van Pink Floyd dat in Ame-rika de nummer 1 positie bereikte. Het album bleef van 1973 tot 1988 (!) maar liefst 741 achtereenvolgende weken op de Amerikaanse album-lijsten staan. In Nederland was het album ook succesvol, al bereikte het ‘slechts’ de vierde positie op de hitlijsten.

Roger Waters gaf aan dat hij Dark Side Of The Moon niet het beste Pink Floyd album vindt. Hij heeft meer met ‘The Wall’. “The Wall is deeper and more musically powerful”. Het grote publiek is het, als je kijkt naar de verkoopcijfers, overigens niet met Water eens. Van Dark Side Of The Moon zijn inmiddels meer dan 45.000.000 exemplaren verkocht. De teller van ‘The Wall’ loopt daar zo’n 10.000.000 exemplaren op achter.Dat was in de jaren zeventig net omge-keerd. Toen werd ‘The Wall’ juist beter verkocht. ‘The Wall’ was in de seventies zelfs het best verkochte album van die jaren. Met op de tweede plaats het in 1971 uitgebrachte Led Zeppelin IV, op de derde plaats Rumours van Fleetwood Mac, op de vierde plaats ‘Boston’ van Boston. Direct daarna gevolgd door Dark Side Of The Moon (5), Hotel California (6) van de Eagles, Saturday Night Fever (7), Physical Graffiti (8) van Led Zeppelin,

Bat Out Of Hell (9) van Meatloaf en op de tiende plaats weer een Zeppelin album: Houses Of The Holy.In Nederland is de populariteit van Pink Floyd op dit moment weer enorm groot. Maar liefst 3 nummers heeft de band in de Radio 2 Top 2000 staan: ‘Wish You Were Here’, ‘Shine On You Crazy Dia-mond’ en ‘Comfortably Numb’. Een ge-weldige score.Zowel The Wall als Dark Side Of The Moon worden nog steeds in grote hoe-veelheden verkocht. En dan met name bij een wat jonger publiek. Bijna alle ‘oudere jongeren’ hebben immers al een exemplaar van 1 of beide albums in hun kast staan….. Hier is echt sprake van muzikale tijdloosheid!

Dark Side Of The MoonVeert ig jaar geleden

De legendarische hoes van Dark Side Of The Moon.

Page 27: Dm 20130828

Shell Moerdijk nodigt u uit om een kijkje te nemen op de Open Dag.

Meld u snel aan want, vol = vol.

Maak kennis met ons bedrijf; breng een bezoek aan één van de controle-

kamers en het veiligheidsplein. Uiteraard zijn de bedrijfsbrandweer en onze

huisaannemers vertegenwoordigd. Kinderen kunnen een proefje doen en

het resultaat mee naar huis nemen. De minimum leeftijd is 6 jaar en alle

kinderen moeten door een volwassene worden begeleid.

Dit is onderdeel van de landelijke Dag van de Chemie van de VNCI.

Meer informatie over de open dag en het inschrijfformulier kunt u vinden op:

www.shell.nl/moerdijk of u kunt bellen naar 010-4314127

UITNODIGINGOPEN DAG SHELL MOERDIJKZATERDAG 5 OKTOBER 2013

Tegen inlevering van onderstaande bonnen krijg je bij:

KORTINGSBONNEN Bartholomeuskermis Zevenbergen

28 augustus t/m 1 september 2013

JACKPOTH. Roels

7 speelmunten t.w.v. € 1 p/st voor € 5

SCHIETSALONS. Scheffer

8 keer fotoschieten € 2,- korting

Meer aanbiedingen in de fotoschietsalon

UFO-JETE.W.J.A. Werkman

Vier ritten voor € 5,- i.p.v. € 6,-

FLIPPA WINNAA. Por

6 extra munten voor € 5,- 16 extra munten voor € 10,-

KINDERCARROUSELVOF Distelblom

Drie halen = twee betalen

WATERBALLENN. van der Meer

50 cent korting

GRIJPKRANENVof de Caluwé-Witte

Bij inlevering van 250 punten50 punten extra

MINICARSFa. Eckelboom

Vier ritten voor € 5,- of acht ritten voor € 10,-

TRAMPOLINEN. van der Meer

Een minuut extra springen

RUPSBAANJ. J. F. DauphinGeen 6 maar

8 ritten voor € 10,-

AUTOSCOOTER Fa. Jonker-Blokker5 ipv 4 ritten voor € 5,-

14 ipv 12 ritten voor € 10,-35 ipv 30 ritten voor € 20,-

GEBAKKRAAMKas van der Zande

Bij elke zak olie- of krentenbollentwee bollen gratis

POWER DANCERA.H.H. Witte

NIEUWVier halen = drie betalen

LA BAMBAT. v.d. Bulk

Drie halen = twee betalen

BUSSENSPORTRon Kievit

Acht i.p.v. zes ballen voor € 5,-

NOUGATKRAAMJ. van der Zande

Alle kermisstokken van € 2,- : nu vijf voor € 6,-

CHANNELS-GAMEJ. Souilljee

Ruil negen muntjes van 10 punten om voor een munt van 100

SUIKERSPIN/POPCORNGeeris Cupido

50 cent korting op het hele assortiment

PONY RIJDENR. Kievit

Drie ritten voor € 5,-i.p.v. € 6,-

EENDJES VISSEN - TOUWTJE TREKKENJ. Witte

2 gratis eendjes extra2 touwtjes gratis trekken

SKEEBALLJ. Brunselaar

Vijf ballen voor € 1,-Veertig ballen voor € 5,-

(voor deze actie een speelmunt kopen aan de kassa)

Page 28: Dm 20130828

SPORT

PAGINA 28

MOERDIJK - In de maand augustus van afgelopen jaren vond de biljart confrontatie tussen camping rési-dence Waterweelde en Moerdijk Dorp plaats. Een uit- en thuiswedstrijd tussen 10 deelnemers.

Ook dit jaar was er weer een wedstrijd gepland, eerst in café De Put waar de

wedstrijd werd gewonnen door het thuis-spelende team met een kleine marge. Een uitermate leuke middag waarbij door beide partijen de gezelligheid de boventoon voerde. De return in de kantine van Wa-terweelde beloofde weer een behoorlijk spektakel te worden wat al bleek door de aanwezigheid van een groot publiek. Onder aanmoediging van deze mensen werden de

5 wedstrijden afgewerkt met als uiteinde-lijk resultaat een overwinning voor Moer-dijk Dorp. De wisselbeker was weer terug bij het Dorp na een erg leuke en sportieve middag waar iedereen de gastvrijheid van beide uitbaters van de locaties, Nel en Erika, roemde. Volgend jaar zal er weer ge-speeld worden om de wisseltrofee met als uitgangspunt plezier en sportiviteit.

Biljartwedstrijd Waterweelde versus Moerdijk Dorp

Beide teams op een foto!

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 2.

A-Teams: 1. Halsteren 3 93,215 2, 2. Steenbergen 2 90,355 2, 3. Welberg 2 89,538 2, 4. Welberg 3 87,162 2, 5. Steen-bergen 1 85,311 2, 6. de Heen 1 81,492 2, 7. Keijenburg-1 80,482 2, 8. Lepel-straat 1 79,582 2, 9. Hoeven 1 79,220 2, 10. Lepelstraat 2 77,309 2, 11. Halsteren 4 75,626 2, 12. Halsteren 1 75,495 2, 13. S.B.Ponderosa 1 75,095 2, 14. Welberg 1 72,217 2, 15. S.B.Ponderosa 2 70,684 2, 16. Oud Gastel 2 69,697 2, 17. Oud Gas-tel 1 67,986 2, 18. Halsteren 2 66,687 2, 19. Vossemeer 1 65,727 2, 20. Halsteren

5 63,817 2.B-Teams: 1. Welberg 4 87,572 2, 2. Hal-steren 8 87,017 2, 3. Steenbergen 5 86,980 2, 4. Halsteren 10 86,006 2, 5. Halsteren 7 84,720 2, 6. Halsteren 6 84,679 2, 7. de Heen 3 84,424 2, 8. Steenbergen 4 83,892 2, 9. de Duiventoren 1 83,657 2, 10. Oud Gastel 3 82,783 2, 11. de Duiventoren 2 81,602 2, 12. S.B. Ponderosa 3 79,855 2, 13. Halsteren 9 78,982 2, 14. Welberg 5 77,392 2, 15. Oud Gastel 5 77,268 2, 16. ‘t Fort 1 74,967 2, 17. de Heen 2 73,672 2. 18. Stampersgat 2 72,628 2, 19. Oud Gastel 4 70,444 2, 20. Steenbergen 3 67,737 2.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

MOERDIJK - Deze week is een start gemaakt voor de teams die in de di-verse competities biljarten hun wed-strijden gaan spelen.

In de landscompetitie jeugd speelt jeugd-biljartvereniging Amorti met 1 team mee in district Midden-Brabant. De opzet van deze competitie is iets gewijzigd. Dit jaar worden de behaalde resultaten per speler bijgehouden. Op het einde van het seizoen worden dan de 3 spelers die als eerste ge-eindigd zijn als kampioensteam afgevaar-digd en de nummers 4 t/m 6 zullen het 2e team vormen. Tijdens deze competitie spe-len alle deelnemers 2 wedstrijden op een dag in dezelfde lokaliteit. De spelers van JBV Amorti zijn Rowan Kremer, Mike Fens, Sybren Hofma en Femke Nelissen. Zondag 1 september worden de 1e wedstrijden gespeeld bij BV De Arend in Hoogerheide.

Topteamcompetitie jeugdIn de topteamcompetitie jeugd heeft JBV Amorti ook 1 team ingeschreven. Het teamsamenstelling is als volgt: Hans junior Snellen, Stef en Kevin van Hees. Zondag 1 september wordt de 1e wedstrijd gespeeld en wel in het eigen biljartcentrum tegen de kampioen van het vorige seizoen te weten BV Horna uit Hoorn. Aanvang 11.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

3-Banden groot 3e en 4e divisieBV De Laan, spelend onder de naam Stuka-doorsbedrijf Kanters, heeft dit jaar 2 teams

ingeschreven. Het 1e team speelt in de 3e divisie terwijl het 2e team in de 4e divi-sie uit zal komen. Op vrijdag 6 september speelt het 2e team de 1e thuiswedstrijd. Het 1e team zal op vrijdag 13 september de eerste thuiswedstrijd afwerken. Deze wedstrijden worden gespeeld in het bil-jartcentrum van JBV Amorti, aanvang 19.30 uur en is ook voor iedereen vrij toe-gankelijk. De spelers die in deze 2 teams uitkomen zijn Erik Kortsmit, Ivo Stolting, Wim Kanters, Jos Goverde, Jos Broeders, Marjo Hoeven, Cees Vijfhoek en Maikel van Wingerden.In de competitie West Brabantse Biljart Regio NBF spelen 3 teams van BV De Fot-sers en 1 team van ‘K Wipaan in de libre klassen op de donderdagavond en 1 team van BV De Laan in de 3-banden klasse op de vrijdagavond.In de competitie District West Brabant van de KNBB spelen 3 teams van BV De Laan in de libre klassen op de vrijdagavond.

Senioren BiljartenElke middag van 13.00-17.00 uur heeft de vereniging S.B.Z. (Senioren Biljart Ze-venbergen) de beschikking over 6 biljarts waarin zij dan de regio competitie en de onderlinge competities in zowel het libre, bandstoten als driebanden spelen. Alle bo-venstaande verenigingen spelen hun thuis-wedstrijden in het jeugdbiljartcentrum van Amorti, Dr.Arienslaan 88, Zevenbergen. Voor meer informatie en nieuws: www.amorti.nl

Biljartseizoen begonnen

FIJNAART - De 2e editie van de Graan-putcup was op vrijdag 23 augustus.

Voor de biljarters van D.P.P. uit Moerdijk en Real Biljartbal uit Fijnaart is dit de ul-tieme test voor ze het nieuwe seizoen ingaan. Deze keer werden de wedstrijden gespeeld in de Graanbeurs in Fijnaart al-waar Chief nog moest wennen aan zijn nieuwe keu en daardoor de 1e wedstrijd verloor van de sterk spelende Dominique uit Moerdijk. Op de andere tafel wist Den Vlim een prima partij winnend af te sluiten tegen Teun. Michel speelde ietwat onfor-tuinlijk en verloor vervolgens van Jordy, maar op center court wist Toffe Theo van Real te winnen van captain Kit. Joop

en Jan van DPP speelde ijzersterk tegen Donny en Pava en hierdoor nam DPP een lichte voorsprong in de wedstrijd, wat re-sulteerde in een blije stamtafel van DPP. Dit was voor de Real biljartballers een mo-ment van ommekeer, flessen werden nog eens tegen elkaar gekletst en vervolgens wisten Kees, Jack, Johan, Erik en Paddy (allen Real) te winnen van Marius, Johan, Jack, Bert en Johan. De laatste wedstrijd was een heuse drieband wedstrijd en hier was Mark niet opgewassen tegen de goed spelende Michael. Al met al was het een zeer gezellige avond met bier en ballen. De overwinning ging naar de helden van Real en deze zijn komend jaar trotse bezitters van de licht gehandicapte Graanputcup.

Real Biljartbal wint cup

NOORDHOEK - Tafeltennisvereniging Smash’70 Noordhoek is inmiddels be-gonnen met het najaarsseizoen.

Na een ongedwongen start met vrij spelen op de dinsdagavond, wordt het wedstrijd-seizoen op 3 september geopend met een onderling toernooi. Op vrijdag 6 september spelen een aantal leden mee op de Moer-dijkse Kampioenschappen in Zevenbergen, waar onder meer Albert van Dueren den Hollander zal proberen zijn titel te pro-longeren. Op dinsdagavond 10 september begint men ook met de onderlinge lad-derwedstrijden die steeds na de training verspeeld wordt. Op vrijdag 13 september

beginnen dan de 3 competitieteams aan hun NTTB-competitie. De opstellingen in de competitieteams zijn nauwelijks gewij-zigd, maar met name team 1 en 3 moeten gaan proberen om hun degradatie van het voorjaar de komende competitie goed te maken. De 3 teams komen nu respectie-velijk uit in de 2de klasse, 3e klasse en 5e klasse. Mochten er volwassen zijn die vrijblijvend kennis willen maken met de tafeltennissport, dan zijn ze elke dinsdag-vond vanaf 20.00 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis Noordhoek. Men kan dan gratis een aantal weken vrijblijvend meespelen in onze qua sterkte erg varia-bele groep.

Smash’70 start seizoenKLUNDERT - De senioren van KHSV ‘t Wachtertje visten zaterdag 24 augus-tus aan de zuidelijke binnengracht .

De 14 sportvissers vertrokken na de loting naar hun stekken om achteraf gezien een best leuke wedstrijd te gaan vissen. Vanaf het begin van de wedstrijd hadden een aantal heren meteen al goed beet. Ze kon-den de beet er een uurtje lang redelijk op-houden. Maar na het uur viel bij velen de beet weg. Dan wordt het visjes binnenhar-ken. Toch zijn er dan enkele die de beet er op weten te houden. Dan zijn er heren die naast behoorlijk wat voorn toch ook een bonusvis vangen. René Jongmans wist de beet er aardig op te houden en wist 1441

gram vooral voorn ter weging aan te bie-den. Dit bleek niet genoeg te zijn om de heren met bonusvis voor te blijven. René werd 3e deze dag. Heren met bonusvis wa-ren Arnout Barel en Theo Elemans. Arnout had een hele fraaie brasem gevangen van maar liefst 55 cm. en nog wat voorntjes. Eindgewicht werd vastgesteld op 3090 gram voor Arnout, goed voor een 2e plaats. Theo Elemans wist een prachtige zeelt te vangen. De zeelt woog aardig door. Samen met nog wat voorns bracht deze zeelt de 1e plaats voor Theo. Er kon voor Theo 3279 gram worden neergeschreven. Theo staat fier bovenaan in de tussenstand met zijn 3 overwinningen en 6 top 3 noteringen, maar wordt op de voet gevolgd door René Jong-

mans. Er zal een huzarenstukje moeten worden afgeleverd door René om Theo van de 1e plek te verdrijven. Het is in theorie mogelijk, of het in de praktijk zo zal lopen valt te bezien. René kennende zal hij er in ieder geval alles aan doen. Theo moet ho-pen dat zijn slotoffensief voldoende was. Hij vist de laatste 2 wedstrijden niet meer mee en hoopt er genoeg aan gedaan te hebben om kampioen van 2013 te wor-den. Herman Korteweg, Piet van wensen en Remco Schreuders maken de rest van de top 5. Ze staan binnen één punt van el-kaar en gaan een gevecht aan om de 3e plaats. Volgende wedstrijd aan het Verlaat op 14 september, Deze zou zo maar eens beslissend kunnen zijn voor de competitie. Voor actuele tussenstanden en uitslagen: http://wachtertje.mijnhengelsportver-eniging.nl. Ze hebben het voornemen om op 28 september te gaan forelvissen in de vijvers van Dre Leenaerts in Achtmaal. Vissen zal om 13.00 uur van start gaan en eindigt om 17.00 uur. Verzamelen aan de Molenberglaan, hoek Zevenbergsepoort en rijden gezamenlijk naar Achtmaal. Ook kunnen ze hier overleggen over het wel dan niet carpoolen met elkaar. Men kan alleen naar Achtmaal rijden, indien men dit wenst. Graag zouden ze het ledental wat willen verhogen, probeer familie, vrienden en kennissen mee te vragen voor deze middag. Het is niet leeftijd gebonden, jeugd welkom. Voor verdere informatie of inschrijven via [email protected] of secretaris H. Littooij, tel. 0168-403788 of bestuurslid J. Schoep, tel. 0168-750671.

KHSV ‘t Wachtertje

A. Barel met zijn mooie 55 cm. brasem ,goed voor een 2e plaats

ZEVENBERGEN - De zomervakantie is weer voorbij, de extra kilo’s mogen er af en het is tijd voor wat sportiefs. Daarom organiseert Atletiek Vereni-ging Groene Ster uit Zevenbergen weer een beginnerscursus voor re-creatieve hardlopers, geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar.

Tijdens deze drie maanden durende cur-sus wordt u onder begeleiding van een hardlooptrainer geleerd om op een verant-woorde manier uw conditie op te bouwen en hard te lopen. De cursus wordt afge-

sloten met een testloop van 5 kilometer. Heeft u interesse, dan bent u op dinsdag-avond 3 september om 19.00 uur van harte welkom in het clubgebouw van AV Groene Ster, gelegen aan de Knip 1 te Zevenber-gen. Deze eerste avond wordt er uitleg gegeven over zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals schoenen, kleding en het opbouwen van de conditie. Ook mensen die al lid zijn (geweest) van de lopersgroep, maar die vanwege een bles-sure, zwangerschap o.i.d. een tijd uit de roulatie zijn geweest en die weer opnieuw willen beginnen met lopen worden uitge-

nodigd om mee te doen. De training wordt gedurende de cursus iedere dinsdagavond gegeven van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur en op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Voor diegene die niet op een van deze da-gen kan komen trainen proberen we een andere oplossing te vinden. Na drie maan-den zal iedereen in ieder geval zonder pro-blemen een half uur aan één stuk kunnen hardlopen en dat ieder op zijn/haar tempo. U kunt zich van tevoren aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

AV Groene SterRecreat ief hardlopen

Page 29: Dm 20130828

SPORT

PAGINA 29

KLUNDERT - Vrijdag 23 augustus was de eerste wedstrijd voor de junioren na de zomerstop. Gelijk werd er een water uitgekozen door de jeugdcom-missie waar vorig jaar niet veel werd gevist door de junioren.

Voorgaande jaren vielen de vangsten tegen op dit voor de junioren toch wel een moei-lijker water. De beslissing om hier toch weer eens te gaan vissen is geen slechte geweest. Volgend jaar zullen de A junio-ren hier een aantal wedstrijden gaan vis-sen. Zoals gewoonlijk was het om 18.30u loten en klonk om 19.00u het startsignaal. Na anderhalf uur vissen wisten er van de 13 deelnemers er 10 vis aan te bieden. Helaas toch nog 3 deelnemers zonder vis. Maar niet getreurd dat gebeurd ook met regelmaat wel eens bij de senioren. Wat bij de senioren ook wel eens gebeurd en nu bij de junioren ook is dat stek 1 veel vis oplevert. Deze stek was verloot aan Kevin Broeken. Hij maakte daar gretig gebruik van en wist 630 gram te vangen. Genoeg om een eerste plaats te veroveren en zijn koppositie in de competitie te verdedigen. Dan zijn het drie heren die de 2de plaats

verdelen. Remco Laros, Jean-Carlo den Hollander en Gijs van Slobbe vingen allen 198 gram. 5de werd Quinty Broeken. Deze jongedame ving 157 gram en vond het leuk eindelijk weer eens wat vis te vangen. Wie het ook erg leuk vond eindelijk weer eens vis te vangen was Niels Woudenberg. Het lukte Niels maar niet van die vreselijke nul af te komen. Niels ving een van de mooi-ste voorns van de avond. Deze voorn woog 131 gram. Genoeg voor de 6de plaatst. De volgende wedstrijd is de laatste wedstrijd waar geloot gaat worden om 18.30u. En dat het vissen begint om 19.00u. We vissen aan `t Walletje. De 2 wedstrijden daarna op het verlaat en de Tonnekreek beginnen een half uur eerder vanwege het vroeger donker worden. Voor actuele tussenstan-den en uitslagen kunt u kijken op http://wachtertje.mijnhengelsportvereni-ging.nl. Voor vragen of informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected] t.a.v. afdeling jeugd. Ook de junio-ren vissen mee op het Open Moerdijks op 31 augustus en strijden om de ‘Nol Voogt Bokaal jr’. U komt toch ook even kijken. Er wordt gevist van 09.00u tot 13.00u. Wie wordt er junior kampioen van Moerdijk!

Junioren vissen aan dezuidelijke binnengracht

KHSV ` t Wachtert je

WILLEMSTAD - Derde koppelwedstrijd van HSV De Veste, gevist in de Tonnek-reek op zaterdag 24 augustus.

Uitslag: 1. P. Leest Hzn, 11.600gr-L. Ver-heijen, 3.600gr = 15.200gr, 2.. A. Leest,

7.050gr - P. Leest Azn, 2.200gr = 9.250gr, 3. M. Dubbelman, 4.650gr - A. van Alphen, 4.000gr = 8.650gr, 4. M. van Rijswijk, 2.700gr - B. He-ijstek, 2.250gr = 4.950gr, 5. G. de Wit, 2.700gr - G. den Hollander, 1.000gr = 3.700gr, 6. G. van Poppel, 950gr - R. van Poppel, 800gr = 1.750gr.

HSV De Veste

MOERDIJK - De voorlaatste wedstrijd van de clubkampioenschappen bij HSV Altijd Beet, waarbij de vangsten toch weer niet super waren.

Uitslag: 1. Jan Ligtenbarg 4520 gram, 2. Joop van Bavel 1880 gram, 3. Ton Marijnissen 1300

gram, 4. Ad Timmers 360 gram, 4. Cor Kanters 360 gram, 5. Henk Lips 280 gram, 6. Nick van Leest 140 gram, 7. Piet Kortlever 80 gram, 8. Joop van Duivenvoorde 0 gram.

De laatste en beslissende wedstrijd voor het kampioenschap is op zaterdag 7 september.

HSV Altijd Beet

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel

van VAILLANTKOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

U huurt al een hr-ketel voor

minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE Bezoek onze vernieuwde website:

WWW.VIGAR.NL

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!NIEUWE CV-COMBI KETEL?

NEDERLAND KIEST VOOR

DE ZON

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!

NU SLECHTS 6% BTW OP

ARBEIDSLOON

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Infra & verhuur

GROND- ENSLOOPWERKEN

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

vliegen

ZONDAG1 SEPT.

VAN 10 TOT 17 UUR

INTRA- TUIN

Terheijdenseweg 5004826 AA

BREDA(WINKEL IS GESLOTEN)

Volg Breda-Noord en deborden richting Terheijden.

Zie ook de pijlen met“vlooienmarkt”

☎ 0161-456291

VLOOIENMARKT

CursusItaliaansEen cursus waar u op

interactieve manier Italiaans leert en tevens

kennismaakt met de rijke cultuur van dit

land. Plaats: Oudenbosch.

Info: 0165-325671

Page 30: Dm 20130828

SPORT

PAGINA 30

ZEVENBERGEN - AV Groene Ster orga-niseert op 15 september voor de veer-tiende keer de Groene Ster Loop Ze-venbergen. Om 13.00 uur start de loop voor de schoolkinderen. De kinderen van groep 3 en 4 starten om 13.00 uur en de kinderen van groep 5,6,7 en 8 starten om 13.10 uur. De kinderen lo-pen hun rondjes op de atletiekbaan.

Om 13.30 uur start de wegwedstrijd over 10 km tegelijk met de loop voor de recrean-ten, waarbij gekozen kan worden tussen 5, 10 en 15 km. Voor de A-B junioren is er een

wegwedstrijd over 5 km. De start is ook om 13.30 uur. Zowel voor de 5 als 10 km zijn er geldprijzen voor de beste 3 lopers per cate-gorie. De wedstrijd start vanaf de atletiek-baan van AV Groene Ster aan de Knip en voert door Zevenbergen over een geheel verhard parcours. De finish is weer op de atletiekbaan. De 10 km wegwedstrijd en de 5 km wedstrijd voor AB junioren zijn op-genomen in het RunningCenter Loopcircuit West-Brabant: www.wblc.nlMeer informatie over de loop is te vinden op de website van AV Groene Ster: www.avgroenester.nl

Voorinschrijven voor de wedstrijd kan tot en met 12 september via de website of een AU A-formulier of bij Jan Surewaard tel. 0168-328461. Op 15 september kan ook worden ingeschreven in het clubgebouw aan de atletiekbaan, De Knip 1 Zevenber-gen. Gelegenheid tot omkleden en dou-chen is er in het clubgebouw.

Inschrijven voor de scholierenloop kan bij Liesbeth van Oers, 0168-325899 of kan ook op de dag zelf tot een uur voor de start bij de sportaccommodatie van AV Groene Ster aan de Knip 1 Zevenbergen.

Groene Ster Loop Zevenbergen

STANDDAARBUITEN - Het Wandel-stokje (de wandelafdeling van atle-tiekvereniging AVS’90) houdt voor de 6e maal De Wandeldag Standdaarbui-ten op zondag 8 september.

Ook dit jaar zijn ze erin geslaagd een 5 tal wandelroutes op Moerdijks grondgebied uit te zetten. De afstanden zijn 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Onderweg zijn voldoende rustpunten/stempelposten ingericht. Deel-nemers krijgen een routebeschrijving en

de routes zijn ook nog gepijld. Voor de wandelaars van de kortste afstand is er een foto-tocht gemaakt. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen de wandeling combineren met een bezoek aan een of meer deelnemers van de kunst- en cultuur-route. Er is voor iedereen een mooie wan-deldag te beleven. Getrainde wandelaars zien natuurlijk door de langere afstanden heel veel moois in de gemeente Moerdijk, maar ook voor de kortere afstanden is er deze dag volop te beleven. ‘Het Wandel-

stokje’ nodigt iedereen daarom graag een ieder uit om deel te nemen. Inschrijven kan in de sportkantine, Dr. Poelsstraat 4, Standdaarbuiten.De deelnemers van 15, 20 en 30 km. kun-nen inschrijven tussen 08.00-09.00 uur. De deelnemers van 5 en 10 kilometer kunnen inschrijven tussen 09.00-12.00 uur. Ze ver-wachten iedereen uiterlijk 17.00 uur terug in de sportkantine. Informatie: e-mail: [email protected], www.avs90.nl, tel. 0165-315690, 0165-317481.

Wandeldag AVS’90

STANDDAARBUITEN - Op 3 november hoopt Ankie Hopmans voor de eerste keer een marathon te lopen. Niet zo maar de marathon, maar de ‘Marathon van New York’ een Run for KIKA (Kin-deren Kankervrij). Ankie gaat de uit-daging aan door 42,195 kilometer voor KIKA te lopen.

Een zeer uitdagende prestatie waar zijzelf voor kiest. Kinderen die kanker krijgen, kiezen daar echter niet voor. Elke meter die Ankie in New York loopt, brengt niet alleen haar maar vooral deze kinderen dichter bij de finish (voor de kinderen naar een kanker-vrij bestaan). Voor dit doel is véél sponsor-geld nodig. Om die reden hebben haar ou-ders, zussen en nicht samen met Ankie op 24 augustus een bridgedrive georganiseerd op hun boerderij in Standdaarbuiten. Al het inschrijfgeld wordt overgemaakt naar het goede doel. De organisatie, de logistiek

en de catering werden volledig verzorgd door de familie Hopmans. De belangstel-ling voor dit toernooi was overweldigend. Er konden echter slechts 56 bridgers mee-doen. Andere belangstellenden kwamen op een wachtlijst te staan. Het werd een bijzonder geslaagd toernooi. Een ontmoe-ting van vele vrienden, bekenden en fami-lieleden. Er werden zelfs inschrijvers uit Groningen gesignaleerd. De bridgedrive werd, o.l.v. Jan Verschueren, een gewel-dig gezellig evenement waarbij de bridge-contracten met monopoliegeld moesten worden afgerekend. Winnaars werden de bridgeparen, die na afloop, het meeste monopolie-geld hadden verzameld. Ook de catering was meer dan voortreffelijk. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Wij allen hopen dat nog veel mensen dit goede doel zullen sponsoren. Wij wen-sen Ankie en alle andere lopers van de Run for KIKA heel veel succes toe.

KIKA Loop

Opbrengst bridgedrive.

STANDDAARBUITEN - Elke 3e dins-dag van augustus staat de ‘Polder-loop’ in Hoeven op het programma.

Een groot aantal AVS-leden maar liefst 25 stonden voor deze wedstrijd aan de start. Er kon gekozen worden uit 4 verschillende afstanden de 4, 6, 10 en 15 km.Uitslag: 4km: Miranda Plas 17.18, 6km: Kees van der Zande 26.15, Rick Bos 28.32, Gitta Hoppenbrouwers 32.50, Irma Ver-hulst 33.50, Ria Rombouts 33.27, Lian Oos-terbos 38.00, Lisette Smit 38.55, 10km: Annika Spronk 42.52, Anne van Alphen 43.59, Marcella Roks 46.06, Jack Bee-rendonk 46.35, Kees Fikke 47.17, Reina Jo-

chems 47.45, Anita Stoop 49.29, Liesbeth Beerendonk 49.29, Annie Langeweg 49.34, Coen Voermans 57.13, Hans Frik 57.13, 15km: Manuel Schippers 55.52, Ton Nag-tzaam 55.52, Roel van Nes 55.52, Marlon Deijkers 55.52, Wendy Deijkers 1.04.00, Jo Rijnvos 1.09.04.

Midsummerrun Voor de 1e keer werd in Bosschenhoofd op zaterdag 24 augustus de Midsummerrun gehouden. Over een ronde met veel ‘vals plat’ liep Anne van Alphen een tijd van 22.06. Hiermee eindigde ze als 1e dame. Marcella Roks werd 2e met een tijd van 24.16.

Lopend Nieuws AVS’90

ZBCMaandagavond 19 augustus, A-lijn: 1. Rinus Krols-Frans te Welscher 64,75%; 2. Mieke de Callafon-Nel Vos 58,50%; 3. Piet Stoof-Nellie Stoof 56,58%; 4. Henk v Op-stal-Marn v Rhee 54,58%; 5. Jos v. Dongen-Teis v. Hulten 54,42%B-lijn: 1. Rosetta v Bastelaere-Bep Lager-werf 56,25%; 2. Marcel Henkelman-Erna Henkelman 54,86%; 3. Hans Matthee-Henk Voorwinde 54,17%; 4. Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 52,43%; 5. Lida v Leeu-wen-Theo vd Louw 51,39%; 5. Toos Geldof-Ria de Jong 51,39%C-lijn: 1. Ria Luykx-v. Leygen-Corrie de Reijer 64,58%; 2. An Dingemans-Peter Ro-sendaal 58,68%; 3. Helma Driessen-Ron Sc-heffer 54,51%; 4. Jos Gevers-Wim Gevers 53,47%; 5. Wim Ligthart-Rika Schreuders 51,39%; 5. Rien Hopmans-Corrie Hopmans 51,39%D-lijn: 1. Tonnie Termijn-Marijke Woltman 66,78%; 2. Rieke de Kort-Marjo de Raad 60,42%; 3. Jan Bol-Wil de Roos 58,33%; 4. Greet Aarts-Ad Wijtvliet 58,25%; 5. Cor Dietvors-Bertus Schrauwen B 54,67%Tijdens de zomercompetitie zijn ook niet-leden van harte welkom. Afmelden tot 2

uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 21 augustus: 1. mevr. Maat-mevr. v. Sprundel 67,53%; 2. mevr. Dane-Visser-mevr. Knook den Hollander 58,33%; 3. mevr. v.d. Vorm-dhr. Maat 57,81%; 4. dhr. Bogerd-dhr. Polak 55,21%; 5. mevr. Graafmans-dhr. Verheij 53,13%; 6. mevr. Knook-Maris-dhr. Groeneveld 47,92%; 7. mevr. Dane-Groe-nenberg-mevr. v. Beem 45,83%; 8. dhr. v.d. Linden-dhr v. Brouwershaven 41,15%; 9. mevr. Keulemans-dhr. v. Beem 39,06%; 10. dhr. v. Schendel-dhr. de Heer 33,33%.BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag zomercompetitie 22 augustus: A-lijn: 1. Ary Ampt-Dirk Polak 63,75, 2. Dora Boertjes-Corrie Timmers 60,42, 3. Len-neke Braber-Jan.J Timmers 58,75, 4. Jan.A Timmers-John Groen 54,17, 5. Tonny v. Dis-Maarten Schouls 51,25.B-lijn: 1. Nel Jonkers-Jan Sonneveld 59,50, 2. Bert de Kok-Wiedi de Kok 58,96, 3. Sjaan v. Exel-Willy Timmers 53,54, 4. Peter v. Op-stal-Ger Laheij 53,13, 5. Magda Weaver-Cor v. Veelen 53,02.EERSTE FIJNAARTSE WANDEL-/FIETS-BRIDGEDRIVE GROOT SUCCES

Wie zich op zaterdagmiddag 24 augustus afvroeg wat er toch aan de hand was in het centrum van Fijnaart weet het nu: de allereerste Fijnaartse wandel-/fietsbridge-drive was van start gegaan. Vanaf 13.00 uur liepen de tweetallen van de verschillende locaties op en neer om er hun spelletje bridge te spelen. Het loopbriefje wees hen elke keer de weg naar het volgende punt. In totaal werden er 6 rondes gespeeld. Vanaf 17.30 uur was er een genoeglijk samenzijn onder het genot van een hapje en een drank-je. Rond 18.00 uur werden de winnaars be-kend gemaakt door de wedstrijdcommissie. In lijn A waren dit Martha-Piet Berghout met een score van maar liefst 64,17%. In lijn B zagen we Jenke de Lint-Wiedi de Kok naar voren komen met een iets lagere score van 63,33% en in lijn C waren het Pia Kok-Ger Laheij met de score van 57,81%. Deze eer-ste prijswinnaars kregen echter géén prijs want de prijzen van deze drive vielen op de nummers 5 van elke lijn. Dit waren respec-tievelijk Joke Machielse-Lia Maat (51,04%), Hans-Lenie Korpershoek (50.00%) en Bas den Hollander-Hans Riethoff (52,92%). Een zeer geslaagde middag en zeker voor herha-ling vatbaar.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Voor de tweede keer organiseren de trimmers van Hockey-club Zevenbergen een trimmerstoer-nooi.

In totaal nemen 10 teams van diverse clubs uit Brabant, Zeeland en Zuid Holland deel aan het hockeytoernooi dat gehouden wordt op zaterdag 31 augustus aan de Westrand 5 in Zevenbergen. Dit jaar is het thema “Crisis”.

Het toernooiRond de middag zullen zo’n honderd enthousiaste hockey trimmers, na een warming-up, in twee poules een aantal wedstrijden spelen. Elk team stelt zich op in 8-talformatie en hoewel de wedstrijden draaien om plezier en vriendschap, strijdt

men fel om de eerste plaats. Na afloop van de poulewedstrijden spelen de beide poulewinnaars de kampioenswedstrijd. Er is gedurende de dag voldoende aandacht voor een drankje, lekker eten en een ludiek spel. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking en een avondfeest.

TrimhockeyTrimhockey is hockey voor iedereen, onge-acht ervaring of leeftijd. Er zijn leden met, maar ook leden zonder hockeyachtergrond.Bij Hockeyclub Zevenbergen spelen trim-mers gemengd, dus mannen en vrouwen door en met elkaar.Het doel is louter op sportieve en sociale manier een fijne sportavond beleven. Hoe-wel er geen competitieverband is, worden regelmatig vriendschappelijke wedstrijden

tegen regionale trimmers georganiseerd. De trimmers hebben hun vaste trainings-avond op donderdag.

UitnodigingWij nodigen u van harte uit tijdens deze gezellige dag langs te komen en de sfeer te proeven. Alle leden van Hockeyclub Ze-venbergen vanaf 16 jaar nodigen we van harte uit om met ons het avondfeestje mee te vieren.Neem gerust een introducé mee. Alle geïnteresseerden die eens willen komen ‘proefhockeyen’ heten wij van harte wel-kom om een aantal keer vrijblijvend mee te trainen van 20.30-22.00 uur aan de Westrand 5 te Zevenbergen. Je hoeft niet aan te melden. Wanneer je langskomt kun je direct meespelen.

Tweede editie trimmers hockeytoernooiZevenbergen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Voor rust een sterk DHV op zaterdag 24 augus-tus, wat veel kansen creëerde.

Zwaluwe was gevaarlijk met spelhervat-tingen. DHV kwam op een 3-0 voorsprong

pal voor rust. Daarmee kwam Zwaluwe nog goed weg. In de 45e minuut scoorde het zelfs tegen. Ruststand 3-1.

Na rust was de rust in het DHV-spel weg. Zwaluwe drong aan en nu was het

Zwaluwe dat een aantal kansen onbenut liet. Na 75 minuten kwam na een misver-standje aan DHV-zijde Zwaluwe terug: 3-2. Dit was na 90 minuten ook de eindstand in deze sportieve ontmoeting. Goals: 1-0 Elias Mourigh, 2-0 Dennis Korstmit 3-0 e.d.

DHV wint eerste bekerwedstrijd

WEST-BRABANT - Ouderen worden vaak verzorgd door een mantelzorger. Deze zorg kan zo zwaar worden dat de mantelzorger overbelast wordt en niet meer in staat is om goede zorg te geven. Dit kan resulteren in verwaar-lozing en lichamelijk of psychisch ge-weld, vaak uit onmacht.

Er is dan sprake van ‘ontspoorde zorg’. Deze vorm van ouderenmishandeling is vaak een noodkreet om hulp. “Als het zo moest, ging ik liever dood”.Jan (82): “Veel durfde ik er niet van te zeg-gen als ze zo tekeerging. Ik hou toch van mijn vrouw. Bovendien maak ik het haar lastig. Dat waren mijn gedachten. Door een hersenbloeding kan ik de linkerkant van mijn lichaam niet meer goed gebrui-ken. Ik kan niets meer zonder hulp van anderen. En ik ga steeds verder achteruit. Mijn vrouw merkte dat ook, want mijn

verzorging nam steeds meer tijd in beslag. Toen begonnen de scheldpartijen. Helaas bleef het daar niet bij. Ze ging me ook ne-geren. Liet me soms een halve dag in bed liggen, ging de deur uit zonder iets te zeg-gen of praatte dagenlang niet tegen me. Ik voelde me steeds slechter. Ik trok me helemaal terug in mezelf en had geen zin meer in contact met mijn vrouw. Ik wilde mijn kinderen niet eens meer zien. Als het zo moest ging ik liever dood. Een bezoek aan de arts zorgde voor verandering. Ik ver-telde hem na lang aandringen wat er aan de hand was en hij vroeg om een gesprek met mijn vrouw. Vanaf toen konden we weer samen praten.”Wilt u dat er iets verandert aan uw huidige situatie of kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem dan uw verantwoordelijk-heid. De medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld kunnen u verder helpen 0900 1262626.

Mantelzorg enouderenmishandeling

Page 31: Dm 20130828

2-PACK

kunststofMAATBEKER500 ml

0.59

RVSHONDENVOERBAKØ21x7 cm

0.79

zoek uitAVI LEESBOEK

1.49

MEUBELDIENBLAD30x20x8 cm

2.99

solarFIETSVERLICHTINGrood of wit

1.99

maten 134-164

2.19

hartvormKAARTENHOUDER XL56 cm

2.29

markeerSTIFTEN of TAPE

0.69

OFFICE ESSENTIALS

GEODRIEHOEKonbreekbaarideaal voor de scholier

ZIKI HEREN

BOXERSHORTkatoen/elastan1 uni + 1 printmaten XS-XXL

3.29

BASIC

MEISJEST-SHIRTdiverse kleurenkatoen/elastankorte mouwmaten 86-128

SPECTRUM

MUURVERFvoor binnen en buitensuperdekkendvoldoende voor 25-32 m²wit of RAL90104 liter

1.55

JERSEY

HOESLAKENwit of off-white90x200 cm

2.49

2.89 4.59

VOGELKOOI

KAARTENHOUDERincl. lint en knijpersmetaal71x42 cm

PLAYBOY DEOSPRAY OF

SHOWERGELdiverse soortendeospray: 150 mlshowergel: 250 ml

HOUTEN

BUTLERDIENBLADdiverse kleurenmet tekst 'bon appetit'48x32x24 cm

PEDIGREE

HONDENVOERadult: gevogeltesenior: kip en rijst1,5 kilo

IMPULS

COMPACTEBLENDERkunststof maatbeker2 snelheden500 ml180 Watt

COMPLEET

REGENPAKhoogwaardige kwaliteitmet reflectiematen XS-XXL

13.95

1.89

0.79

DELTAS

SPEEL- enOEFENBOEKkeuze uit verschillendeniveaus en titels

8.99

3.49

0.197.95

90x220 cm

2.59140x200 cm

3.49180x200 cm

4.29180x220 cm

4.59

DECO-TIP!

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!KIJK OP ACTION.NL V !

OP KAMERS

Elders4.995.95

Elders1.992.99

Elders18.9527.95

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en. A

anbi

edin

gen

geld

en v

an zo

. 25-

08-2

013

t/m

za. 3

1-08

-201

3 in

Ned

erla

ndse

filia

len.

Page 32: Dm 20130828

SPORT

PAGINA 32

HEIJNINGEN - Daar waar de senioren van vv Chrislandia in de bekerwed-strijden geen potten konden breken, waren de dames dichtbij een zege en wisten 2 jeugdteams de volle winst te pakken.

SC Gastel dat op zondag uitkomt in de 4e klasse B was veel te sterk voor de hoofd-macht, die door afzeggingen toch wel wat verzwakt aan moest treden. Het 2e team trof een zeer sterk DVO’60 dat, naar eigen zeggen, te laag is ingedeeld. Met veel inzet en toch de nodige voetbalslimheid werd het geen éénrichtingsverkeer en werden er zelfs kansen gecreëerd. Natuurlijk een keeper in vorm die echt wel de nodige bal-len wist te keren. De dames trokken uitein-delijk aan het kortste eind, maar zoals men aan de stand kan zien, ging dit niet zonder slag of stoot. Zo’n wedstrijd kan ook de an-dere kant op kantelen. De jeugd trad aan in oefenwedstrijden tegen de ‘buren’ van vv De Fendert. Het team dat als C-jeugd is

gestart, maar nu als B-team de competitie in zal gaan, wist met 6-0 te winnen van het C2 uit Fijnaart. De E-tjes hadden het min-der gemakkelijk en wisten uiteindelijk met 2 doelpunten verschil te winnen.

UitslagSC Gastel 1-Chrislandia 1 11-1DVO’ 60 3-Chrislandia/Oudemolen 2 4-0Chrislandia/Oudemolen Vr-Tholense Boys Vr 4-6 Chrislandia/Oudemolen B/C-De Fendert C2 6-0Chrislandia/Oudemolen E-De Fendert E3 5-3

Programma zaterdag 31 augustusChrislandia 1-DEVO 1 17.00 BChrislandia/Oudemolen 2-Alliance 4 14.30 BChrislandia/Oudemolen E-MOC ’17 F9 09.30Laatste zaterdagnieuws: www.Chrislan-dia.nl

VV Chrislandia

Uitslag van v.v. de Fendert: de Fendert F2-Kruisland F1 9-1de Fendert MC1-S.C. Gastel MC1 0-12Chrislandia E1-de Fendert E4 5-3de Fendert D2-Steenbergen D3 2-2de Fendert E1-Strijen E1 10-1de Fendert E2-de Fendert E3 2-7Strijen F1-de Fendert F1 8-2Chrislandia C1-de Fendert C2 0-6de Fendert C1-Strijen C1 6-1SJO Prinsenland mini-de Fendert m 6-7Strijen D1-de Fendert D1 0-0de Fendert 5-VVC’68 8 4-2de Fendert B1-Strijen B1 2-2de Fendert 1-Kogelvangers 1 4-0Serooskerke 3-de Fendert 2 0-3Sprundel 2-de Fendert 3 1-6de Fendert dames 1-Gastel dames1 5-0

Programma Zaterdag 31 augustusde Fendert E1-Smerdiek E1 09.00 uurde Fendert E2-Virtus E20 9.00 uur

de Fendert F2-S.C. Welberg F1 09.00 uurde Fendert F3-Seolto F2 09.00 uurde Fendert MP1-Steenbergen MP1 10.00 uurde Fendert D1-Virtus D1 10.00 uurde Fendert MD1-Bavel MD1 10.15 uurde Fendert C2-Devo C1 11.00 uurde Fendert B1-BSC B2 12.00 uurde Fendert 3-Zwaluwe 4 12.30 uurde Fendert A1-BSC A2 12.30 uurde Fendert 2-Kloetinge 4 14.30 uurde Fendert B3- MOC’17 B5 14.30 uurSteenbergen E5-de Fendert E4 08.30 uurS.C. Gastel F1-de Fendert F1 09.00 uurUnitas’30 E12-de Fendert E5 09.30 uurDSE F3-de Fendert F4 10.15 uurRood Wit D3-de Fendert D2 11.00 uurColijnspl. Boys MC1-de Fendert MC2 11.15 uurWaspik MC1-de Fendert MC1 12.00 uurGrenswachters C1-de Fendert C1 12.30 uurGroote Lindt 1-de Fendert 1 14.30 uurS.C. Welberg 3-de Fendert 5 15.00 uur

Info VV de Fendert

Uitslag zondag 25 augustusGesta 1-TPO 1 0-0TPO 2-Roosendaal 12 3-1TPO DA1-SC Gastel DA1 1-6

Programma zaterdag 31 augustus9.30u TPO/VOV C1-Kogelvangers C2 Beker8.45u Klundert E3-TPO/VOV E1 BekerZondag 1 september14.30u TPO 1-Chaam 1 Beker

VV TPO

Uitslagen seniorenZaterdag 24 augustusDe Fendert 1-Kogelvangers 1 4-0Kogelvangers 2-Barendrecht 16 2-3Programma seniorenDonderdag 29 augustus (beker)Zwaluwe 2-Kogelvangers 2 av.20.00uZaterdag 31 augustus (beker)Kogelvangers 1-Terheijden 1 av.17.00uKogelvangers 2-Duiveland 2 av.14.30uProgramma junioren Woensdag 28 augustus (VR)

Tholense Boys C1-Kogelvangers C1 av.19.00u

Zaterdag 31 augustus (beker)Kogelvangers B1-ODIO B1 av.12.00uInternos C3-Kogelvangers C1 av.12.45uTPO C1-Kogelvangers C2 av.9.30uKogelvangers D1-Bruse Boys D1 av.9.00uKogelvangers E1-TVC Breda E1 av.10.30uKogelvangers E3G-Zwaluwe E2G av.9.00uKogelvangers F1-Zwaluwe F1G av.10.30uKogelvangers F2-Klundert F3 av.9.00u

VV Kogelvangers

KLUNDERT - Klundert dat dit jaar voor het eerst in haar bestaan mag aan-treden in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal begon gisteren het seizoen officieel met een bekerwed-strijd tegen het erg ambitieuze VC Vlissingen.

Klundert is ingedeeld in een poule met lou-ter hoofd- en eersteklassers. Deze week ontvangt het nog in Klundert de hoofdklas-sers Baronie en Hoek. Wedstrijden om van te smullen en waar je niveau alleen maar door omhoog gaat. Na een moeizame oefencampagne is het inmiddels al wel duidelijk dat Klundert voetballend goed mee kan, maar dat het nog stappen zal moeten maken in handelingssnelheid en op bepaalde momenten voetbalgogme. Daarnaast kan je geen moment verslappen op dit niveau, wat gelijk wordt afgestraft.De stichting Vlissingen Vooruit heeft voor dit seizoen gefaciliteerd dat de selectie met maar liefst 7 spelers kon worden ver-sterkt. Als een komeet schoot men in de stromende regen uit de startblokken in de wedstrijd tegen Klundert en moest Yoeri van Wingerden al in de eerste minuut red-ding brengen in de korte hoek. Na 8 minu-

ten stoomde de rechtsback van Vlissingen op en bereikte spits Pattinama die op wer-kelijk miraculeuze wijze, via een hakballe-tje a la Madjer, de Klundert verdediging te kakken zetten. Klundert had toen echter al op voorsprong moeten staan, maar Kevin van Andel mistte voor open doel.Klundert kwam steeds beter in de wed-strijd en kreeg ook zo haar kansen. Toch was het het zeer beweeglijke Vlissin-gen dat halverwege de eerste helft een taxatiefout van Lolo Patricia genadeloos afstrafte en op een comfortabele 2-0 voor-sprong kwam, opnieuw door Pattinama. Toen dezelfde speler ook nog kort voor rust een bal in de bovenhoek schoot, stond er een 3-0 ruststand op het scorebord en gin-gen de doorweekte spelers aan de thee.In de tweede helft kon Vlissingen het hoge tempo niet meer volhouden en was Klun-dert de bovenliggende partij en verkleinde het de achterstand tot 3-1, door een afgrij-selijke blunder van de Vlissingen goalie. Bij het uitgooien wierp hij de bal tegen Eric Fuanani waardoor de bal in het doel verdween. In de slotfase leek Klundert de achterstand nog verder te verkleinen, maar het was Vlissingen dat in de laatste 5 minuten nog tweemaal wist te scoren,

tegen het op dat moment veel risico ne-mende Klundert. Eerst scoorde het uit een rebound, na een fantastische redding van Yoeri van Wingerden op een kopbal van Pattinama en daarna ontweek men ook nog een keer de buitenspelval. Dinsdag opnieuw een loodzwaar karwei als Baro-nie op bezoek komt.

Programma woensdag 28 augustus20.00 Klundert VR1-GSC/ODS VR1Donderdag 29 augustus19.30 Klundert 2-Zwaluwe 3Zaterdag 31 augustus14.30 Klundert 1-Hoek17.00 Klundert 2-Goes 212.30 Marjola Girls VR1-Klundert VR112.00 Klundert A1-Steenbergen A112.00 Klundert B1-WVV’67 B114.30 Bavel MB1-Klundert MB112.00 SC Kruisland C1-Klundert C110.30 Klundert C2-NVS C18.45 Klundert MC1-Kapelle MC19.45 BSC D1-Klundert D18.45 Klundert D2-RSV D2G11.00 RSV E1-Klundert E18.45 Seolto E4-Klundert E28.45 Klundert E3-TPO E18.45 Klundert F1-NOAD’67 F1

Harde lessen in de grote mannenwereldVV Klundert

Uitslagen seniorenNoordhoek 1-Sc Gastel 1 0-0Devo 1-Noordhoek 1 2-0BSC 6-Noordhoek 2 1-4Noordhoek 3-Cluzona 2-5Noordhoek VR 1-Waspik VR1 3-6

Programma seniorenZaterdag 31 augustus bekerNoordhoek VR1-NEO’25 VR1 14.30uZondag 1 september beker

Noordhoek 1-SC Gastel 1 14.30uNoordhoek 2-Internos 7 11.30uDongen VR1-Noordhoek VR1 10.00uDinsdag 3 september VREmma 1-Noordhoek 1 19.30u

Programma jeugdNoordhoek B1-Smerdiek B1 12.30uNoordhoek C1-Cluzona C3 14.30uVosmeer D1-Noordhoek D1 11.30uRood Wit E2-Noordhoek E1 11.00u

Bekerverlies Noordhoek 1

Programma seniorenZaterdag 31 augustusSVC 1-DVO’60 1 av.17.00Zondag 1 septemberSVC 2-Roosendaal 6 av.11.00SC Gastel 4-SVC 3 av.10.00SVC 4-Internos 8 av.10.00SVC 5-Vivoo 3 av.12.00Programma jeugdZaterdag 31 augustusNieuw Borgvliet B1-SVC B1 av.14.30Zwaluwe D1-SVC D2 av.8.45SVC E1-DVO’63 av.10.30SVC F1-Unitas F4 av.9.30SVC F2-Cluzona F6G av.9.30

SVC

ZEVENBERGEN - Langzaam, maar zeker loopt het baanseizoen naar het einde bij Jeu de Boules Fijnaart.

Fijnaart was de laatste verenging die ze dit jaar ontvingen. Mede door festiviteiten van Fijnaart was het de 4e maal dat ze met elkaar en tegen elkaar speelden. Niets mis mee, gewoon een fijne tegenstander met goede boulers. Met de vraag wie het beste was, is niet duidelijk. Dit noemen ze dan gelijkwaardig.Toch waren er wel win-

naars, deelnemers, die hadden met elkaar een paar leuke uurtjes doorgebracht.

Uitslag: 1. Bas v.d. Stelt 324 pnt, 1. Ad v. Oosterhout 324 pnt, 3. Wim v. Spronsen 316 pnt, 4. Fred Jongen 315 pnt, 5. Elly Fehling 307 pnt, 6. Ciel v. Geel 220 pnt, 7. Wim de Jong 211 pnt, 8. Jan Mouthaan 210 pnt, 9. Hans v.d. Velden 208 pnt, 10. Bert v. Rijen 206 pnt, 10. Nel Frijters 206 pnt, 10. Henk Littooij 206 pnt, 10. Leen Vosselman 206 pnt.

Jeu de Boules

KLUNDERT -Na een fantastische zo-mer met veel mooie duiken in de Oosterschelde en Grevelingen gaan komende maandag de lessen van duik-vereniging Het Rooie Paerd in zwem-bad de Niervaert in Klundert van start.

Van 21.30-22.30 uur starten vaste trai-ningsavonden in het zwembad welke ze gebruiken om tijdens de wintermaanden de conditie te verbeteren en de snorkel- en duiktechnieken te trainen. De eerste weken zullen ze extra aandacht besteden aan de verplichte nummers van de clubkampioen-schappen van sportvereniging Het Rooie Paerd waar de duikvereniging onderdel van is. Vanwege de comfortabele water-temperaturen van de Oosterschelde en Grevelingen in deze tijd van het jaar wordt er ook nog wekelijks in het Zeeuwse wa-ter gedoken. In september is de jaarlijkse duikweekend in Zeeland en in oktober hou-den ze voor het eerst in hun bestaan een onderwater biologieweekend. Begin 2014 starten ze een duikcursus voor beginners. Op zoek naar een actieve duikvereniging

waar de gezelligheid voorop staat en zo-wel beginners als gevorderden zich prima thuis voelen: www.rooiepaerd.nl of mail naar [email protected] om meer info.

Daarnaast is men van harte welkom om op maandagavond eens te kijken en meema-ken wat duikvereniging Het Rooie Paerd op sportief gebied kan bieden.

Het Rooie PaerdDuiktrainingen gaan weer beginnen

Duikers van Het Rooie Paerd bij een duikstek nabij Stavenisse

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 31 au-gustus fietsen de recreanten een ronde Oesterdam, een rit van 100 km, vertrek 8.05 uur. Op zondag 1 septem-ber fietsen zij naar Drimmelen, dit is een rit van 60 km, vertrek 9.05 uur.

De randonneurs fietsen op zaterdag naar

Vught, een rit van 130 km, vertrek 8.00 uur. Op zondag gaan zij naar het Mastbos in Breda, een rit van 65 km, vertrek 9.00 uur.

Alle ritten vertrekken vanaf sportpark ‘De Knip’ in Zevenbergen. Voor meer informa-tie over onze vereniging kunt u kijken op de website www.twczevenbergen.nl

TWC Zevenbergen

ZevenbergenONS GENOEGENPommeroeul, 25 aug. J 125 duiven: 1-2-3-4-5-6-8-9-10. A. v.d. Luytgaarden; 7. A. v. Tilborgh.Pommeroeul, 25 aug. 272 duiven: 1. A. Rutjes; 2-3-4-5-6. D. Meyer; 7-10. P. Mol; 8. A. Kanters; 9. J. v. Brenkelen.

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Pommeroeul, 25 aug. 33 dui-ven: 1-2-7. Ant. de Jong; 3-4-5. J. Veeken; 6-8. J. Sitters & Zn.Uitslag Pommeroeul natoer, 25 aug. 82 duiven: 1-4-8-9. J. Sitters & Zn; 2-6-7. J. Veeken; 3. Ant. de Jong; 5-10. A. Kouters.

KlundertPV ORANJEBOVENPommeroeul 17 aug. 234 duiven: 1. G. v. Bezooijen; 2-10. M. Blommers; 3-4-5-7. K. Leijten; 6-8-9. H. Leijten.Sens 17 aug. 138 duiven: 1. R. Schoep en zoon; 2. D.C.M. de Roos; 3. G. v. Bezooijen; 4-5-6-10. K. Leijten; 8-9. R. Nederlof; 7. H. Leijten.

Pommeroeul 25 aug. 92 duiven: 1-9. K. Leijten; 2. G. v. Bezooijen; 3-5-6. R. Schoep en zoon; 7-8-10. R. Nederlof.Pommeroeul 25 aug. 267 duiven: 1-4-8-9-10. H. Leijten; 2. D.C.M. de Roos; 3. K. Leijten; 7. G. v. Bezooijen; 5-6. M. Blom-mers.

Duivensport

Page 33: Dm 20130828

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden:

ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur

vr 08.00 tot 20.00 uur

za 09.00 tot 17.00 uur

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63 Klundert0168 - 40 22 76 www.seat.nl/keesvermeulen

Openingstijden:ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur

vr 08.00 tot 20.00 uurza 09.00 tot 16.00 uur

Merk / type SEAT IBIZA SPORTCOUPE Merk / type SEAT IBIZA 5-DEURSUitvoering 1.2 STYLE Uitvoering 1.2 TDI STYLE / DIESELBouwjaar 2011 Bouwjaar 2012Km-stand 20409 Km-stand 29888

Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGON Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGONUitvoering 1.4-16V STYLE Uitvoering 1.2 TDI STYLE / DIESELBouwjaar 2010 Bouwjaar 2010Km-stand 9145 Km-stand 46840

Merk / type KIA PICANTO Merk / type PEUGEOT 107Uitvoering 1.0 X-TRA Uitvoering 1.0-12V PREMIEREBouwjaar 2009 Bouwjaar 2012Km-stand 25701 Km-stand 16875

Merk / type SEAT ALTEAUitvoering 1.6 SPORTRIDERBouwjaar 2005Km-stand 82912

Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGONUitvoering 1.2 TDI STYLE / DIESELBouwjaar 2010Km-stand 54741

Merk / type TOYOTA AYGOUitvoering 1.0-12V NOWBouwjaar 2011Km-stand 15603

DIT IS SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT ONZE VOORRAAD.KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.SEAT.NL/KEESVERMEULEN

TE HUURIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WERK-,KANTOORruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INFO:

J. den Hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

Uw aankoop makelaar voor uw nieuwe droomhuis.

Zevenbergen – Moerdijk. www.barel.nl

Bel: 0168 - 323923

Uw aankoop makelaar vooruw nieuwe droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen!

Zevenbergen - Moerdijkwww.barel.nl - Bel: 0168 - 323923

DROOMHUIS?WWW.BAREL.NL

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

LUXE 2-KAMERAPPARTEMENT

aan de Voorstraat te Willemstadmet woonoppervlakte van 60 m2 en dakterras van 20 m2

Lift in het pand aanwezig. € 900,00 per maand exclusief gas, water en licht.

Voor meer informatie en bezichtiging:Breure & Breure VastgoedJohan Frisolaan 21 | 4671 GE Dinteloord0167 - 52 26 14 | 06 - 24 52 59 28

TE HUUR

TE H

UUR

PEDICURE OPLEIDING

Start sept.2013

OPEN DAG: 31-08-2013

van 10-14 uur

Campagneweg 11S -

Zevenbergen

www.rocas-opleidingen.nl

tel. 0591-645154

TE KOOP

PUPS [langhaarweimaraner]

geb. 1-7-13info

www.weimaranersofcirasdream.nlof

[email protected] 0165-342631

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

0164 687235

Vandaag uw auto, jeepof bus v.a. ’98 verkopen.

Bel HUGOContant + RDW. Vrijwaring!06 - 122 58 443

Ook ’s avonds.

TE HUUR108 m2

WERKRUIMTEmet kantoor

Nijverheidsstraat 7Klundert

Tel. 0168-403809

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 360,-

Alu-pro kas v.a. € 875,-

Combi-pro kas v.a. € 1000,-

Victoriaanse kas v.a. €1450,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

Page 34: Dm 20130828

PAGINA 34

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 1 september9.30u ds. L. van Oudheusden, Etten-Leur. Organist dhr. J. Willeboordse.

HEILIGE BARTHOLOMEUS,ZEVENBERGSCHEN HOEKZondag 1 september11.00u Eucharistieviering met koor Lage Zwaluwe. Voorganger G. Dirven. Misdie-naars: Eline Akkermans en Christianne Vermue. Intentie voor: ouders Havermans-v. Dongen; Toos Hessels; Janus Sprangers; jgt. Pierre Kavelaars e.v. Marianne v.d. He-ijden; jgt. Sjors v.d. Made.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 1 september9.30u Ds. Z. van Hijum, viering Heilig Avondmaal16.30u Ds. Z. van Hijum

GEREFORMEERDE KERK,

ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 1 september10.00u Voorganger: Dhr. Drs. J. Prij uit Rot-terdam.

HERVORMDE GEMEENTE,ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 1 september10.00u Kand.G.W.van Wingerden, Hoog-blokland. Allen hartelijk welkom! (t)Huis aan de Markt.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVEN-BERGENwww.immanuel-parochie.eu/zeven-bergenZondag 1 september11.00u Eucharistieviering m.m.v. Bartho-lomeuskoor Nederlands gezongen. Voor-ganger: Pastoor P. de Rooij. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Maria Kerstens-Stoop (verj.) en overl. fam.; Toon

Vissers e.v. Corrie Peeters.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 1 september10.00u ds. C.C.J. v.d. Dussen, Ede18.30u ds. A. Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 1 september10.00u ds. Jac. Jongejan, Vriezeveen16.30u ds. S. Jumelet, Zaltbommel

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.Zondag 1 septemberFijnaart: 9.30u startzondag. Woord- en Communiedienst. Voorganger pastor M. Bastiaansen.Mededeling: Nu het blad Kijk-op-Imma-nuel uitkomt en bezorgd wordt, verschijnt er pas volgende maand een editie van het parochieblad.

PAROCHIE STANDDAARBUITEN

Pastoor Maickel Prasing. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502Zondag 1 september11.00u Basiliek. Eucharistieviering. Voor-ganger: Mgr. François Bacqué. Voormalig nuntius in Nederland, Mgr. François Bac-qué, viert zijn 25-jarig bisschopsjubileum in de Basiliek. Vele priesters en bisschop-pen uit binnen- en buitenland zullen con-celebreren. Lector: T. Monden. Acoliet: Raymond. Misdienaars: allen.Dinsdag 3 september19.00u Hellemonskapel (Basiliek).Donderdag 5 september19.00u Hellemonskapel (Basiliek).Vrijdag 6 september10.00u Blomhof.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZaterdag 31 augustus10.00u Fancy Fair De Dorpskerk.Zondag 1 september10.00u De Dorpskerk. Ds. J.H. van der Sterre. Doopdienst, bevestigen/ afscheid

ambtsdrager.19.00u De Ontmoetingskerk. Ds. H.M. Ha-bekotté Maasdijk Zangdienst.

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTZondag 1 september9.30u Startzondag cluster west. Woord en Communieviering. Voorganger Diaken M. Bastiaansen. Samenzang. Misdienaars Rebecca en Robyn. Acoliet Jeanne. Lector Elly. Koster Adri Kannekens. Collectanten P. Berghout en R. v. Mourik. 1ste collecte voor caritas. 2de collecte voor eigen kerk. Gebedsintenties voor: overl. ouders v.d. Weijgaert-de Winter; Giel Martens e.v. Corrie v/d Broek voor zijn verj.; jgt. overl. ouders en grootouders Sloekers-de Bruin; Louisa Maris-de Vreese w.v. Aart Maris (2).

Donderdag 5 september9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij.Vrijdag 6 september15.00u Eucharistieviering in de Maurits-hof. Celebrant Pastor G. Dirven.

KERKELIJK NIEUWS

NOORDHOEK - Op vrijdag 30 augustus gaat het nieuwe dartseizoen van start. Om 19.30 uur wordt begonnen met de jaarvergadering, gevolgd door een on-derling toernooi. Belangstellenden die normaal niet darten maar dat wel eens willen doen zijn van harte welkom.

Op vrijdag 6 september begint het compe-titie-team aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen de Weggooiers uit

Roosendaal. DV Noordhoek komt uit in de 2e divisie van de WBDF (West Brabantse Dart Federatie).Voor de leden en voor de eerder genoemde belangstellenden worden elk seizoen 6 tot 8 toernooien georganiseerd in café Noord-hoek. Zodra bekend is op welke avonden die toernooien plaatsvinden zal dat bekend gemaakt worden. Voor informatie en veel foto’s kunt U ook onze website bezoeken: www.dartverenigingnoordhoek.nl.

Nieuw dartseizoen van startDV Noordhoek

ZEVENBERGEN - Eerste buiten com-petitiewedstrijden zijn gespeeld door Handbal Groene Ster.

Zondag 25 augustus speelde de E-jeugd op de sportvelden van de Knip tegen HV Heerle. Het team bestaande uit 9 talenten tussen de 8-10 jaar startte wat moeizaam. Het doel werd pas in de 2e helft gevonden door Groene Ster. Iedere speler draagt een steentje bij. Ze zijn erg fanatiek en gericht op de bal. Na het 1e punt, hebben ze maar liefst nog 3x weten te scoren. Eindstand 4-6 verloren. De F-jeugd in de leeftijd van

6-8 jaar speelden hierna hun wedstrijd tegen United Breda. Dit team bestaande uit 12 jongens en meisjes speelden de eerste 20 minuten goed samen. Voor een aantal was het de 1e competitiewedstrijd ooit. In de 2e helt scoorden ze 3x, United Breda wist 1x meer te scoren. Eindstand 3-4 verloren. Ondanks de verloren punten liep de coach met een trots gevoel het veld af. Zoveel talent dat Groene Ster nu rijk is, die punten komen er snel aan. In de leeftijd 4-6 worden nu ook trainingen gegeven op donderdag van 18.00-19.00 uur. Net als de E en F jeugd.

Handbal Groene Ster

MOERDIJK - Zondag 1 september houdt de Moerdijkse Oldtimer Vrien-den weer een ouderwetse vrije rit.

Inschrijvingen via www.movrienden.nl

of vanaf 11 uur bij Café de Put in Moerdijk. in de ochtend en middag live muziek.

Dus kom naar Moerdijk en rij een prachtige route en geniet van volop entertainment.

Vrije rit voor alle klassiekers in Moerdijk

ZEVENBERGEN - De 3 marktkerken houden dit jaar samen met de Bartho-lomeuskermis een Goede Doelen Markt, ook wel een rommelmarkt ge-noemd. Zaterdag 31 augustus staat de noord- en zuid-haven volgepakt met kramen waar allerlei tweedehands spullen te koop worden aangeboden.

Deze spullen zijn belangeloos aangeboden voor de verschillende Goede Doelen. Er wordt door de Zevenbergse middenstand soms een restpartij aangeboden, zo is het aanbod van de spullen van een goede kwa-liteit. Apart is er een boekenmarkt met een oppervlakte van een 20 marktkramen. De opbrengst gaat naar een aardappelproject in Vares, wat opgezet gaat worden door de ‘Vrienden van Tordinci/Vares’. Met dit project krijgen de mensen gelegenheid om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Ook het project van de weeskinderen uit Uganda krijgen een gedeelte van de op-brengst. Het kinderkoor Mwangaza komt hier op 26 september zelfs in de Bartho-lomeuskerk concerten geven. Ook voor de stichting Wensdroom komen zij in actie. Het doel van de Stichting Wensdroom Moerdijk is het doen uitkomen van wen-sen, voor mensen wonend in de Gemeente Moerdijk die hun wens door ziekte zelf niet meer kunnen realiseren. Alle vrijwilligers maken er een grote markt van, met dit jaar veel jongelui van de Bartholomeusgeloofs-gemeenschap die meegaan helpen met o-p en afbreken van de kramen. Ook de Hippe-meiden kraam en de Mannenkraam met gereedschap en elektrische spullen worden door hun worden bemand. Zater-dag 31 augustus is de markt vanaf 10.00-17.00 uur, toegang is gratis en een terras aanwezig. Iedereen welkom.

Gebruikte Goederen Markt

FIJNAART - Zoals inmiddels bekend neemt team Fendert Fietst deel aan de 400 km lange sponsortocht 2bike4alz-heimer. De meiden zijn volop in trai-ning en het zelfvertrouwen en enthou-siasme stijgt met de dag.

Naast de sportieve uitdaging vult het team ook nog 2 organisatorische wensen in voor Gerda van Ginneken, de organisa-

trice van 2bike4alzheimer: de stempelpost in Zwijndrecht gaat bemand worden door een team enthousiaste medewerkers van het Fendertshof en Surplus biedt alle teams en vrijwilligers een maaltijd aan waarvoor benodigd 60 kg pasta. Alle fiet-sers en vrijwilligers kunnen nu dus een smakelijke pesto pasta maaltijd tegemoet zien in de avonduren van 14 september op de stempelpost in Zwijndrecht.

Op 27 augustus is Fendert Fiets actief bij de Ladies Night en 31 augustus staat Fen-dert Fietst met een stand op de braderie van de Fendertse week in Fijnaart. Middels een proeverij van thuisbrengmaaltijden, ballen gooien, knikkeren en schminken hoopt Fendert Fietst nog wat sponsorgeld op te halen. U bent van harte welkom op onze stand en uw gift zorgt bij de Alzhei-mer stichting voor wind in de rug.

Fendertshof neemt deel aan 2bike4alzheimer

vlnr: Bianca Maliepaard, Bianca Doolhof, Nel van Meel, Marielle Roks, Marianne de Hoon, zittend Loes Frijters

MOERDIJK - Inwoners van de ge-meenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg kunnen binnenkort met levensvragen en morele vragen in de laatste levensfase terecht bij steunpunt ZINVOL.

Donderdag 29 augustus om 16.00 uur verricht mevrouw Thewessen, Raad van Bestuur van de Riethorst Stromenland en voorzitter van de projectgroep, de officiële starthandeling van het steunpunt in woon-zorgcentrum De Zeven Schakels in Zeven-bergen.

Professionele begeleidingVanaf dat moment biedt het steunpunt professionele begeleiding door geestelijk verzorgers bij levens-, zingeving- en morele vragen in de laatste levensfase. De geeste-

lijk verzorgers verlenen hulp in de thuissitu-atie en kunnen iedere inwoner van de drie gemeenten bijstaan, ongeacht geloof of levensvisie. Daarnaast is er een wekelijks telefonisch spreekuur voor zorgverleners.

Dagelijks bereikbaarWanneer iemand ernstig ziek is en niet meer beter wordt of wanneer het leven ‘voltooid’ is, kunnen vragen over (de zin van) het leven of morele vragen ons in beslag nemen. Deze vragen komen voort uit de behoefte om het leven goed af te ronden. Familie, vrienden en hulpverleners kunnen dikwijls een prima gesprekspartner zijn. Maar soms staan ze te dichtbij of is er niemand in de omgeving om mee te praten. Wanneer dergelijke vragen het afronden van het leven in de weg staan, kan een beroep gedaan worden op het Steunpunt.

Steunpunt Zinvol is op werkdagen bereik-baar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoon-nummer 06-51638345 of per e-mail [email protected]

SamenwerkingHet Steunpunt bij levensvragen is een gezamenlijk initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, De Riethorst Stromenland, Surplus Zorg en de Wijngaerd. Dankzij een financiële bijdrage van het Skanfonds en fonds Sluyterman van Loo kan het Steunpunt de komende twee jaar functioneren. Gedurende deze periode zijn aan de dienstverlening geen kosten verbonden. Na september 2015 wordt gekeken of voortzetting op dezelfde wijze mogelijk is. Voor meer informatie ver-wijzen wij u naar de website www.watal-siknietmeerbeterword.nl

Steunpunt Zinvol biedt hulp inlaatste levensfase

Geestel i jk verzorgers ondersteunen bi j levensvragen

Page 35: Dm 20130828

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Breda

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk.

We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. Voor informatie en aanmelden kijk op

www.sensoor.nl/brabant of bel 076 - 521 84 50 voor een informatiepakket

Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan uiterlijk tot 9 september 2013.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Buitendijk West 12 4791 SC KlundertTel.: 0168-402433Fax: [email protected]

Uw specialist in:

NIEUWBOUWVERBOUWRENOVATIEONDERHOUD

Banden B.V.

INTER-SPRINT GROEPInter-Sprint Groep werd ruim 35 jaar geleden opgericht en is inmiddelsuitgegroeid tot Europa’s grootste, onafhankelijke, im- en exportbedrijf op hetgebied van autobanden en velgen. Onze organisatie kenmerkt zich, naast een omvangrijkemultimerkenvoorraad, door een platte organisatie, en daarmee open endynamische cultuur.

Om ons team te versterken en de groei voort te zetten zijn wij op zoek naareen enthousiaste:

Verkoopmedewerker Franse clientèle

Als verkoopmedewerker Franse clientèle heeft u dagelijks telefonisch contact met uw klanten en prospects in de gebieden waar u verantwoordelijk voor bent. U handelt met hen de dagelijkse ordering af en informeert uw klanten over de voortgang.U pleegt telefonisch acquisitie en bezoekt klanten in de betreffende gebieden.Inter-Sprint Groep is gevestigd te Moerdijk.

Hiertoe beschikt u over:

U heeft:

Wij vragen:

Wij bieden:

Werkzaamheden:

van deze advertentie richten aan:

Wat is jouw relatietalent? Nu GRATIS unieke RELATIETALENTEN-TEST bij

inschrijving.Bel uw consulent voor meer info.

Bel: Lia van der Wel 0165-388816Of 0800-0230595 (landelijk)

Hoogste slagingspercentage, erkend SinglesKeurmerk

www.mens-en-relatie.nl

Noordhaven 130 | ZevenbergenTel. 0168-329360 | [email protected]

www.ifp-smits.nl

BSM Valves B.V. is een jonge dynamische onderneming gespecialiseerd in het

Wij zijn met spoed op zoek naar een gedreven

Kwaliteitsmedewerker

Als kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onderdelen en goederen.

het uitvoeren van visuele controle op onderdelen en goederen van eigen productie en toeleveranciers; het uitvoeren van maatcontroles; het uitvoeren van de volgende onderzoeken LPE/ MPE/ PMI/ ultrasoon onderzoek etc.; het opstellen van NDO procedures.

MBO opleiding in een technische richting; kennis van kwaliteit- en management systemen; kennis van NDO technieken;

bereidheid om eventuele aanvullende cursussen te volgen; ervaring met het lezen van tekeningen; goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Anouk Deckers, HR assistant via [email protected]

VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITE

een informele goede werksfeer, een uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf

BSM VALVES BV

Fruitplukkers (sters)GEVRAAGD vanaf half septembervoor fruitbedrijven te Zwingelspaan,

Willemstad en Oudemolen (Aldi) Alleen reageren voor hele dagen.

Westende Fruitteelt B.V.Zwingelspaansedijk 24, 4793 SE Fijnaart Tel.: 06-50615740 (Eddy den Dunnen) Email: [email protected]

TUINMAN BIEDT ZICH AAN

voor alle voorkomende werkzaamheden. Tevens

doen wij aan .

06-25143015

Alliance Française Roosendaalstart op donderdag 19 september 2013 cursussen Frans:

Informatie-/inschrijfavond:

Inlichtingen en inschrijvingen:

(bij voorkeur ’s avonds)

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

STOPPEN MET ROKEN

Nieuwste methode -> LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.

gediplomeerde therapeuten

BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN,

Bel vrijblijvend voor info of afpraak:

076-5153143 (Etten-Leur)Behandelingen ook ‘s avonds.

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op ZoomWillemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

START HALF SEPTEMBERSpoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 WWW.YACHTCONSULT.COM.

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

Page 36: Dm 20130828

STUDIE

WERK

THUIS

DE BESTE AANBIEDINGEN!

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

KN3G11SWGasfornuisGas-elektrofornuis met 4 gasbranders en conventionele oven, 50 cm breed en voorzien van een stevige afdekplaat van veiligheidsglas. Art.nr.: 1215455

Geëmailleerde pandragers

4 kookzones gelijktijdig te gebruikenSIM ONLY

1-jarig Tele2 Sim-only 200 minuten/sms, 1000MB

€ 16,- per m

aand

i.c.m. 2-jarig T-Mobile samengesteld iPhone pakket

24 maanden lang

- 1000 MB internetbundel- 200 belminuten

- Onbeperkt Whatsappen, posten en sms'en.

- Inclusief Visual Voicemail

€ 40,- per m

aand

iPhone 4S 64GBSimlockvrije Smartphone

i.c.m. 2-jarig abonnement

PRIJS I.C.M. ABONNEMENT iPhone 4S met 64GB interne opslag

voor de prijs van 16GB!