Dm 20140924

of 24 /24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 24 SEPTEMBER 2014 WEEK 39 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! DOOR REMKO VERMUNT “Het heeft even geduurd, maar we gaan echt aan de slag”, vertelt wethouder Tho- mas Zwiers. “Het centrum rondom de Voorstraat gaat een totale make-over krijgen, waardoor we een kwaliteitsimpuls proberen aan te brengen in het dorpshart.” Om het cen- trum een impuls te geven was het ooit de bedoeling dat er een grote supermarkt, zoals de Jumbo zou komen. “We hebben besloten dat we daar toch niet op gaan wachten. We hebben met de Jumbo ge- sproken, maar zij vinden de plek waar ze nu zitten goed. Daarnaast hebben ze investeringen ge- daan in de winkel die ze eerst terug wil- len verdienen.” Dat kan volgens Zwiers nog wel zes jaar duren en daar wilt de gemeente niet op wachten. “Als een an- dere partij zich er wilt vestigen, dan kan dat. Maar we gaan nu wel gewoon aan de slag.” Inrichting Hoe het dorpshart precies vormgegeven gaat worden is nog niet duidelijk. “We willen met Fijnaart hetzelfde traject in- gaan als bij Standdaarbuiten. Wat er nu al is, gaan we herinrichten. Dan heb ik het niet over een paar nieuwe plantenbakken en bankjes. Daarmee is de kous niet af. Nee, we gaan met de mensen interac- tief aan de slag.” Zo kunnen bewoners plannen indienen voor het centrum. “Als mensen een groene loper willen door de straat, dan kan dat. De gemeente heeft dan ook een flink geldbedrag apart gezet voor de make-over. “We hebben in totaal 2,5 miljoen euro tot onze beschikking voor Klundert en Fijnaart. Voor dit project trekken we ongeveer een half miljoen uit, maar als er ideeën zijn die meer geld kos- ten, dan sluiten we die zeker niet uit.” Wachten Zwiers geeft aan dat het lang heeft ge- duurd. “Maar”, zegt hij. “We hebben altijd het hoogste ideaal nagestreefd en dat is om daar een supermarkt te vestigen die mensen aantrekt. Maar het verplaat- sen van de Jumbo naar het centrum zou alleen al 1,5 tot 2 miljoen euro kosten.” In de komende tijd gaat de gemeente bijeenkomsten organiseren waarbij inwo- ners hun ideeën kunnen uiten. Dat moet binnen twee maanden al gebeuren. Het gehele project moet in ongeveer ander- half jaar gerealiseerd zijn. Fijnaart gaat op de schop Na lang wachten eindelijk kogel door de kerk in Fijnaart FIJNAART – Inwoners van Fijnaart hebben lang gewacht, maar het centrum gaat eindelijk op de schop. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Wat er precies gaat veranderen is nog niet duidelijk, in ieder geval krijgen de inwoners veel te zeggen over de herinrichting. ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk organiseert samen met de politie en de omgevingsdienst Midden- en West-Bra- bant een voorlichtingsavond over illegale dumpingen in het buitengebied. Volgens de gemeente maken verschillende inwo- ners van het buitengebied zich zorgen over dumpingen van onder andere drugs- en chemisch afval. Tijdens de bijeenkomst komen er verschillende onderwerpen aan bod, zoals: welke risico’s zijn er als er lek- kende vaten op uw grond worden gedumpt en wanneer is er sprake van mogelijke milieuvervuiling. De infoavond vindt plaats op 1 oktober en start om 19.30 in het ge- meentehuis. Voorlichtingsavond illegale dumpingen STANDDAARBUITEN – Er komt toch geen supermarkt in het pand van de voormalige jongensschool aan de Timberwolfstraat. Door een gewijzigd rijksbeleid rondom woningcorporaties mag Bernardus Wonen geen commerciële investeringen meer doen, aangezien er ook geen particulieren willen investeren blijft de herontwikkeling van het pand dus voorlopig achterwege. De oude jongensschool wordt nog gebruikt door de tennisvereniging die hier zijn was- en kleedruimtes heeft. De heemkunde- kring heeft gevraagd naar mogelijkheden om zich hier te vestigen. Of het gebouw opgeknapt gaat worden durft wethouder Jaap Kamp niet te zeggen. Geen supermarkt bij oude jongensschool MOERDIJK – Inwoners van de gemeente Moerdijk hebben in de eerste helft van 2014 ruim 52000 kilogram textiel gedo- neerd in textielcontainers van Humana. De kleren, lakens en handdoeken worden door Humana gesorteerd in twee groe- pen. Tachtig procent wordt nog gedragen of gebruikt, die kleren worden verscheept naar Angola, DR Congo, Malawi en Zam- bia. De lokale ontwikkelingsorganisaties daar verkopen de kleding via tweedehands kledingwinkels en/of marktkooplui, zodat ook mensen die weinig te besteden heb- ben kwalitatief goede kleding kunnen aan- schaffen. De andere twintig procent wordt verwerkt tot losse vezels. Textielcontainers vol afgelopen half jaar MOERDIJK – Gemeente Moerdijk heeft 10.155 euro beschikbaar gesteld aan Kin- dercentra De Roef, zodat er negen extra plaatsen zijn voor peuters die geïndiceerd zijn voor voor- en vroegschoolse educatie. “Er waren zestig plaatsen, maar dat bleek niet genoeg”, verklaart wethouder Thomas Zwiers. “Er stonden zeven kinderen op de wachtlijst in Zevenbergen, die hebben nu een plaatsje. Daarnaast zijn er nog twee plaatsen voor toekomstige aanmeldin- gen.” Peuters die geïndiceerd worden voor vroegschoolse educatie hebben vaak een taalachterstand. De gemeente bekostigt dan de peuteropvang, zodat ook zij een jaar voorschoolse educatie kunnen krijgen. Tienduizend euro voor peuteropvang FIJNAART – Glasafval inleveren in ruil voor een gratis glastas. Dat was de op- zet tijdens de glasbakkentour die op 6 september door gemeente Moerdijk reed. Voor inwoners van Fijnaart en Klundert liep dat helaas helemaal mis. De glasbakken- tour was niet op de juiste tijd op de juiste plaats, waardoor een hoop mensen voor niets hebben gewacht bij de glasbak. De organisatie van de glasbakkentour maakt het echter goed en komt zaterdag 27 sep- tember alsnog in Fijnaart en Klundert. In Fijnaart staat hij van 13.00 tot 14.00 uur bij de glasbak bij de Kerkring en in Klundert staat de tour van 15.00 tot 16.00 uur bij de glasbak in de Westerstraat. Glasbakkentour krijgt een vervolg WILLEMSTAD – De politie heeft vorige week woensdagochtend duizend rijpe hennepplanten aangetroffen in het na- tuurgebied Vlake bij Willemstad. De hen- nep werd ontdekt door medewerkers van Staatsbosbeheer. Zij liepen in een dicht- begroeid gedeelte van het natuurgebied toen zij de planten vonden . Ze meldden de vondst meteen bij de politie. Zij kwamen meteen naar het natuurgebied en haal- den de planten weg. De hennep is daarna meteen vernietigd. Volgens de politie is de bestaande begroeiing bewust door onbe- kenden weggekapt om de planten te laten groeien. Er zijn volgens de politie nog geen verdachten opgepakt. Hennepplanten in Willemstad gevonden MOERDIJK – In Breda is woensdag het startschot gegeven voor een nieuwe ronde van de regionale energiecampagne ‘Ener- gie bewust, thuis besparen’ van de Om- gevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Dit jaar doen de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Werkendam en Woensdrecht mee met de publiekscampagne. Centrale boodschap van de actie is dat iedereen gemakkelijk thuis energie kan besparen. In iedere ge- meente staat één wijk of dorp centraal, waarbij bewoners, scholieren en bedrijven met elkaar in contact worden gebracht tij- dens een energiemarkt. In Moerdijk zijn de wijken Lindonk en Bosselaar aan de beurt. Wijken in actie voor minder energie SHELL MOERDIJK KOMT MET UITSLAG VAN EERSTE ONDERZOEK VERDRONKEN DORP NIERVAART KRIJGT EIGEN INFOBORD ZEVENBERGEN – Brabantse Waard is deze maand begonnen met het controleren van huizen op asbest. Het gaat daarbij om woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993. Een Bredaas bureau heeft de op- dracht gekregen om deze taak uit te voeren, zij controleren de huizen op asbesthouden- de materialen en stuurt monsters naar het laboratorium. De huurders worden daarna zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele maatregelen die genomen gaan worden. “Asbest is meestal ongevaarlijk”, laat Brabantse Waard weten. “Je moet er alleen niet in gaan hakken, zagen, boren en/of erop schuren. Dan komt er geen stof vrij” Controle asbest bij huurwoningen KLUNDERT – Ruim 600 jongeren uit de Westhoek hadden het zaterdagavond prima naar hun zin in een landbouwloods aan de Tonsedijk. Het schuurfeest werd georganiseerd door het bestuur van de KPJ Oudemolen en in de verre omtrek was al te zien waar het feest werd gehouden. Een laserlichtinstallatie liet de hele avond blauwe lichtstralen tegen het wolkendek schijnen. FOTO TIES STEEHOUWER Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen uit eigen bakkerij BOKKEPOTEN 5 VOOR 2.50 ze zijn er weer ROOMBOTER-AMANDELSTAVEN

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140924

Page 1: Dm 20140924

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE24 SEPTEMBER 2014WEEK 39

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

DOOR REMKO VERMUNT

“Het heeft even geduurd, maar we gaan echt aan de slag”, vertelt wethouder Tho-mas Zwiers. “Het centrum rondom de Voorstraat gaat een totale make-over krijgen, waardoor we een kwaliteitsimpuls proberen aan te brengen in het dorpshart.” Om het cen-trum een impuls te geven was het ooit de bedoeling dat er een grote supermarkt, zoals de Jumbo zou komen. “We hebben besloten dat we daar toch niet op gaan wachten. We hebben met de Jumbo ge-sproken, maar zij vinden de plek waar ze nu zitten goed. Daarnaast hebben ze investeringen ge-daan in de winkel die ze eerst terug wil-len verdienen.” Dat kan volgens Zwiers nog wel zes jaar duren en daar wilt de

gemeente niet op wachten. “Als een an-dere partij zich er wilt vestigen, dan kan dat. Maar we gaan nu wel gewoon aan de slag.”

InrichtingHoe het dorpshart precies vormgegeven gaat worden is nog niet duidelijk. “We willen met Fijnaart hetzelfde traject in-gaan als bij Standdaarbuiten. Wat er nu al is, gaan we herinrichten. Dan heb ik het niet over een paar nieuwe plantenbakken en bankjes. Daarmee is de kous niet af. Nee, we gaan met de mensen interac-tief aan de slag.” Zo kunnen bewoners plannen indienen voor het centrum. “Als mensen een groene loper willen door de straat, dan kan dat. De gemeente heeft dan ook een fl ink geldbedrag apart gezet voor de make-over. “We hebben in totaal

2,5 miljoen euro tot onze beschikking voor Klundert en Fijnaart. Voor dit project trekken we ongeveer een half miljoen uit, maar als er ideeën zijn die meer geld kos-ten, dan sluiten we die zeker niet uit.”

WachtenZwiers geeft aan dat het lang heeft ge-duurd. “Maar”, zegt hij. “We hebben altijd het hoogste ideaal nagestreefd en dat is om daar een supermarkt te vestigen die mensen aantrekt. Maar het verplaat-sen van de Jumbo naar het centrum zou alleen al 1,5 tot 2 miljoen euro kosten.” In de komende tijd gaat de gemeente bijeenkomsten organiseren waarbij inwo-ners hun ideeën kunnen uiten. Dat moet binnen twee maanden al gebeuren. Het gehele project moet in ongeveer ander-half jaar gerealiseerd zijn.

Fijnaart gaat op de schopNa lang wachten eindel i jk kogel door de kerk in F i jnaart

FIJNAART – Inwoners van Fijnaart hebben lang gewacht, maar het centrum gaat eindelijk op de schop. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Wat er precies gaat veranderen is nog niet duidelijk, in ieder geval krijgen de inwoners veel te zeggen over de herinrichting.

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk organiseert samen met de politie en de omgevingsdienst Midden- en West-Bra-bant een voorlichtingsavond over illegale dumpingen in het buitengebied. Volgens de gemeente maken verschillende inwo-ners van het buitengebied zich zorgen over dumpingen van onder andere drugs- en chemisch afval. Tijdens de bijeenkomst komen er verschillende onderwerpen aan bod, zoals: welke risico’s zijn er als er lek-kende vaten op uw grond worden gedumpt en wanneer is er sprake van mogelijke milieuvervuiling. De infoavond vindt plaats op 1 oktober en start om 19.30 in het ge-meentehuis.

Voorlichtingsavond illegale dumpingen

STANDDAARBUITEN – Er komt toch geen supermarkt in het pand van de voormalige jongensschool aan de Timberwolfstraat. Door een gewijzigd rijksbeleid rondom woningcorporaties mag Bernardus Wonen geen commerciële investeringen meer doen, aangezien er ook geen particulieren willen investeren blijft de herontwikkeling van het pand dus voorlopig achterwege. De oude jongensschool wordt nog gebruikt door de tennisvereniging die hier zijn was- en kleedruimtes heeft. De heemkunde-kring heeft gevraagd naar mogelijkheden om zich hier te vestigen. Of het gebouw opgeknapt gaat worden durft wethouder Jaap Kamp niet te zeggen.

Geen supermarkt bij oude jongensschool

MOERDIJK – Inwoners van de gemeente Moerdijk hebben in de eerste helft van 2014 ruim 52000 kilogram textiel gedo-neerd in textielcontainers van Humana. De kleren, lakens en handdoeken worden door Humana gesorteerd in twee groe-pen. Tachtig procent wordt nog gedragen of gebruikt, die kleren worden verscheept naar Angola, DR Congo, Malawi en Zam-bia. De lokale ontwikkelingsorganisaties daar verkopen de kleding via tweedehands kledingwinkels en/of marktkooplui, zodat ook mensen die weinig te besteden heb-ben kwalitatief goede kleding kunnen aan-schaffen. De andere twintig procent wordt verwerkt tot losse vezels.

Textielcontainers vol afgelopen half jaar

MOERDIJK – Gemeente Moerdijk heeft 10.155 euro beschikbaar gesteld aan Kin-dercentra De Roef, zodat er negen extra plaatsen zijn voor peuters die geïndiceerd zijn voor voor- en vroegschoolse educatie. “Er waren zestig plaatsen, maar dat bleek niet genoeg”, verklaart wethouder Thomas Zwiers. “Er stonden zeven kinderen op de wachtlijst in Zevenbergen, die hebben nu een plaatsje. Daarnaast zijn er nog twee plaatsen voor toekomstige aanmeldin-gen.” Peuters die geïndiceerd worden voor vroegschoolse educatie hebben vaak een taalachterstand. De gemeente bekostigt dan de peuteropvang, zodat ook zij een jaar voorschoolse educatie kunnen krijgen.

Tienduizend euro voor peuteropvang

FIJNAART – Glasafval inleveren in ruil voor een gratis glastas. Dat was de op-zet tijdens de glasbakkentour die op 6 september door gemeente Moerdijk reed. Voor inwoners van Fijnaart en Klundert liep dat helaas helemaal mis. De glasbakken-tour was niet op de juiste tijd op de juiste plaats, waardoor een hoop mensen voor niets hebben gewacht bij de glasbak. De organisatie van de glasbakkentour maakt het echter goed en komt zaterdag 27 sep-tember alsnog in Fijnaart en Klundert. In Fijnaart staat hij van 13.00 tot 14.00 uur bij de glasbak bij de Kerkring en in Klundert staat de tour van 15.00 tot 16.00 uur bij de glasbak in de Westerstraat.

Glasbakkentour krijgt een vervolg

WILLEMSTAD – De politie heeft vorige week woensdagochtend duizend rijpe hennepplanten aangetroffen in het na-tuurgebied Vlake bij Willemstad. De hen-nep werd ontdekt door medewerkers van Staatsbosbeheer. Zij liepen in een dicht-begroeid gedeelte van het natuurgebied toen zij de planten vonden . Ze meldden de vondst meteen bij de politie. Zij kwamen meteen naar het natuurgebied en haal-den de planten weg. De hennep is daarna meteen vernietigd. Volgens de politie is de bestaande begroeiing bewust door onbe-kenden weggekapt om de planten te laten groeien. Er zijn volgens de politie nog geen verdachten opgepakt.

Hennepplanten in Willemstad gevonden

MOERDIJK – In Breda is woensdag het startschot gegeven voor een nieuwe ronde van de regionale energiecampagne ‘Ener-gie bewust, thuis besparen’ van de Om-gevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Dit jaar doen de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Werkendam en Woensdrecht mee met de publiekscampagne. Centrale boodschap van de actie is dat iedereen gemakkelijk thuis energie kan besparen. In iedere ge-meente staat één wijk of dorp centraal, waarbij bewoners, scholieren en bedrijven met elkaar in contact worden gebracht tij-dens een energiemarkt. In Moerdijk zijn de wijken Lindonk en Bosselaar aan de beurt.

Wijken in actie voor minder energie

SHELL MOERDIJK KOMT MET UITSLAG VAN

EERSTE ONDERZOEK

VERDRONKEN DORPNIERVAART KRIJGTEIGEN INFOBORD

ZEVENBERGEN – Brabantse Waard is deze maand begonnen met het controleren van huizen op asbest. Het gaat daarbij om woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993. Een Bredaas bureau heeft de op-dracht gekregen om deze taak uit te voeren, zij controleren de huizen op asbesthouden-de materialen en stuurt monsters naar het laboratorium. De huurders worden daarna zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele maatregelen die genomen gaan worden. “Asbest is meestal ongevaarlijk”, laat Brabantse Waard weten. “Je moet er alleen niet in gaan hakken, zagen, boren en/of erop schuren. Dan komt er geen stof vrij”

Controle asbest bij huurwoningen

KLUNDERT – Ruim 600 jongeren uit de Westhoek hadden het zaterdagavond prima naar hun zin in een landbouwloods aan de Tonsedijk. Het schuurfeest werd georganiseerd door het bestuur van de KPJ Oudemolen en in de verre omtrek was al te zien waar het feest werd gehouden. Een laserlichtinstallatie liet de hele avond blauwe lichtstralen tegen het wolkendek schijnen. FOTO TIES STEEHOUWER

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

uit eigen bakkerij bokkepoten 5 voor € 2.50 ze zijn er weer

roomboter-amandelstaven

Page 2: Dm 20140924

5589,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

6875,-

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Complete badkamer

2995,- 6875,-6875,-3999,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

7650,-7650,-7650,-5750,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

Koopzondag 28 september GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

0168 32 15 33 [email protected] Bee Fitt Zuidhaven 43a4761CS Zevenbergen

w w w . b e e f i t t . n l

����!������

��!������!�������!�����

Kom een kijkje nemen in de gezelligste sportschool van

Zevenbergen en omstreken!

OPEN DAG������!�!������

��!������!�� �!!!!!!!�!!!!�!!!!!�!!�!!!!!!!�!!�!!�!!��!�!!��!�!!�!!�!!!�!!!!!!��!!!!!�!!�!!�!!�!!!!�!!!!!!�!�!!�!�!!!!�!���!!�!�!�!!!!�!!!Wij nemen bestaande contracten over. Vraag naar de voorwaarden!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Maak een vMaak een vriend(in), kennis, famillielid, of collega lid, en sportzelf een maand gratis! Vraag naar de voorwaarden!

Page 3: Dm 20140924

actualiteit

PaGiNa 3

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Altijd actueel en altijd bij de hand

Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken we samen

Bezoek nu

www.internetbode.nlvoor het nieuws uit uw buurt

DOOR REMKO VERMUNT

Hoe heeft dat kunnen gebeuren en had het voorkomen kunnen worden? Dat zijn de

twee belangrijkste vragen die men zich-zelf stelt, maar daar heeft Shell Moerdijk nog geen antwoord op. Thijs van Velzen, woordvoerder bij Shell Moerdijk, laat

weten dat die vragen aan bod komen in het tweede deel van het onderzoek. Ter verheldering legt Van Velzen uit wat er is gebeurd: “Een katalysator is een hulpstof

die de snelheid van een bepaalde chemi-sche reactie beïnvloedt. De katalysator was vanwege een onderhoudsstop net ververst. We hebben toen een iets andere kataly-sator gebruikt, maar wel een die volledig voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een katalysator. Tijdens de opstartpro-cedure wordt de katalysator opgewarmd met voorverwarmd, vloeibaar ethylben-zeen. Tijdens dit proces is het belangrijk dat de ethylbenzeen gelijkmatig bij de katalysator komt.” Dat was echter niet het geval. Daardoor reageerden de twee stof-fen zo met elkaar dat de temperatuur en de druk in de reactor hoog opliepen, met een explosie als gevolg.

Blaam“Shell sluit andere technische oorzaken uit. De opstartprocedure is op de juiste wijze uitgevoerd en de installatie bevond zich in een goede staat van onderhoud”, zegt Buijsingh. “Om herhaling in de toe-komst te voorkomen worden aanpassingen nader bestudeerd.” Dat wordt dus gedaan in de tweede fase van het onderzoek dat nu nog loopt. Wanneer dat onderzoek klaar is, weet Shell Moerdijk nog niet. Van Vel-zen vult aan: “We willen dat onderzoek alle ruimte geven die het nodig heeft. Op dit moment nemen we deze bevindingen in ieder geval mee, zodat we ook in andere fabrieken kunnen kijken of er problemen zijn. Het personeel treft geen blaam, alle processen zijn goed uitgevoerd.”

ReactieBurgemeester Jac Klijs reageert posi-tief op de onderzoeksresultaten. “Het is goed, maar ook vanzelfsprekend dat Shell nauwkeurig onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak.” Volgens Klijs is het goed dat Shell de resultaten uitlegt aan de omge-ving. “Natuurlijk wil ik weten of het inci-dent voorkomen had kunnen worden en of alle veiligheidsvoorzieningen wel naar be-horen hebben gefunctioneerd. Dat zal nog blijken uit onderzoeken die nog volgen.”

ToekomstShell heeft aangegeven op dit moment bezig te zijn met de ontmanteling van de fabriek en wil deze daarna opnieuw opbouwen en weer in gebruik nemen. Al moet het officiële besluit hier nog over ge-nomen worden. “Veiligheid heeft hierbij de hoogste prioriteit. De bevindingen van het onderzoek worden verwerkt om herhaling te voorkomen”, aldus Buijsingh. De bur-gemeester vult Buijsingh aan: “We moe-ten de kans op kleine incidenten zo klein mogelijk houden. Honderd procent garan-tie hebben we nooit en kunnen we nooit geven, maar zo goed mogelijk voorbereid zijn wel.” Burgemeester Klijs wacht nog op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. “Te zijner tijd zullen we die resultaten bespreken met het bedrijf, het bevoegd gezag de provincie, de Omge-vingsdienst, de Veiligheidsregio en andere betrokkenen. Dit alles om ook weer van dit incident te leren.”

Explosie Shell ontstaan door overdrukBurgemeester Moerdi jk bl i j met intern onderzoek Shel l

Onderzoeksresultaten van Shell Moerdijk wijzen uit dat een overdruk in de reactor de oorzaak is geweest van de brand in juni. ARCHIEFFOTO

MOERDIJK – Shell heeft het onderzoek naar de brand die in juni dit jaar plaatsvond afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren dat de overdruk in de reactor de oorzaak is van de heftige brand. De overdruk is volgens Paul Buijsingh, directeur van Shell Moerdijk, ontstaan door een ‘onvoorziene reactie tussen de gebruikte katalysator en ethylbenzeen’.

DOOR TIES STEEHOUWER

Het bord is niet alleen geplaatst om aan te geven waar de stad Niervaart heeft gelegen maar is ook een onderdeel van de viering van het 40 jarig bestaan van de heemkundekring in Klundert. Het bord zelf is geschonken door Joh. Den Hollander Verhuur en de palen door houthandel Ver-meulen. Op het bord staat de tekst: “Nier-vaart. Op deze plek heeft het verdronken dorp Niervaart gelegen, de voorloper van Klundert. Niervaart was een welvarend dorp met een stenen kasteel en een kerk met twee altaren. Rond 1300 vond bij het dorp het Mirakel van Niervaart plaats. Er werd een bloedende hostie gevonden. In 1357 verleende de vrouwe van Strijen het dorp stadsrechten. Bij de Sint Elisabets-vloed in 1421 werd de stad bijna geheel weggespoeld. In 1449 werd de hostie naar de grote kerk in Breda gebracht en verlieten de laatste inwoners het stadje. Geschonken door J. den Hollander Verhuur aan de heemkundekring Die Overdraghe”.

Verdronken dorpenIn de westhoek van Noord-Brabant lig-gen 25 zogenaamde verdronken dorpen

met namen als Koevering, Hildernisse en Heilige Berg. De geschiedkundige Karel Leenders weet te vertellen dat al deze dorpen er tegenwoordig hetzelfde uitzien: omgeploegd land. Linze van der Mierde en Mattie Herben hebben in oude documen-ten gevonden dat Niervaart gelegen moet hebben in een gebied met de naam Ketel. Dit gebied ligt tussen de Zevenbergseweg en de Provinciale weg. Over hun bevindin-gen hebben ze in diverse historische peri-odieken gepubliceerd. In 2006 is er door de wetenschappers Sjoerd Kluiving, Nikki Brand en Guus Borger, in opdracht van de provincie, onderzoek gedaan naar vier ver-dronken dorpen waaronder Niervaart. Niet alleen zijn er veel geschriften uit het Natio-nale Archief in Den Haag onderzocht, maar ook zijn er in de Ketel een tiental boringen gedaan. Hierbij zijn geen resten van Nier-vaart gevonden. Wel kwamen ze er achter dat de ondergrond ernstig verstoord is en geen veen bevat maar wel zanderige klei.

VliegtuigbordenUit dat laatste werd geconstateerd dat er ter plekke en getijdengeul heeft gelopen die de resten van de stad hebben weg-gevoerd.

Wethouder Zwiers vertelde in zijn sas te zijn met de plaatsing van het bord. ‘Het is zowel toeristisch als recreatief een goede zaak dat particulieren in het buitengebied informatieborden plaatsen over datgene wat er vroeger was’. De komende maan-den krijgt het bord over de Niervaart na-

volging met het plaatsen van 6 borden bij plekken waar vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog zijn neergekomen. De heemkundekring Fijnaart en Heijningen is daarmee bezig. Het Niervaartbord werd onthuld door de vroegere vlag van de ge-meente Klundert weg te trekken. Daarbij

waren bestuursleden aanwezig van zowel de heemkundige kringen in Moerdijk, als van het Vlasserij-Suikermuseum en René Hermans van Brabants Heem. Na afloop was er in Het Heemhuis van Die Over-draghe gelegenheid om het bestuur te feli-citeren met het 40 jarig bestaan.

Wethouder onthult bord over NiervaartWethouder bl i j met de plaatsing van een informatiebord over verdronken dorp

Het bord zat verborgen onder de vlag van de vroegere gemeente Klundert FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Over de plek waar het dorp en de stad Niervaart zou hebben gelegen is al heel wat geschreven en gespeculeerd. Aan al die veronder-stellingen wilde de heemkundekring Die Overdraghe een eind maken en door middel van een bord, met uitleg, aangeven waar volgens het bestuur Niervaart moet hebben gelegen. Afgelopen donderdag werd het bord door wethouder Thomas Zwiers en Hans den Hollander onthuld. De plek waar dat gebeurde ligt tussen Klundert en Zevenbergen daar waar de Zeven-bergseweg afbuigt van de Provincialerondweg.

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

AANSTAANDE

ZONDAGKOOPZONDAG

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

Jaarmarktmet

250 kramen

Page 4: Dm 20140924

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Nieuw: KiwA geKeurde KuNststof tANKs

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

1KG HAM-FRICANDEAU1KG VARKENSHAASJES

1KG H.O.H. GEHAKTP.P MAX.

3 BONNENSVP WOONPLAATS INVULLEN: 15.- combi voordeel

++

www.tandvitaal.nl Onderdeel van:

Mondzorg ZevenbergenPast. van Kessellaan 3 - ZevenbergenT 0168 - 331 390E [email protected]

GRATIS PROTHESE CHECKMaak snel een afspraak!

Wist u dat reparaties aan uw prothese grotendeels of geheel worden vergoed door uw zorgverzekeraar?*

* De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw verzekering.

Draagt u een prothese?Maak dan snel een afspraak. Wij nodigen u graag uit voor een korte en vrijblijvende prothese check. Naast de gratis prothese check ontvangt u ook een Sonic Cleaner prothese reinigingsbakje cadeau!

Mondzorg Zevenbergen

U KUNT 20 OKTOBER TERECHT OP HET INFORMATIE-

SPREEKUUR VAN 10:00-12:00 UUR

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

Varkentje als huisdier, waar moet je op letten?Het varkentje wordt steeds populairder als huisdier. Het is een dier dat prima als huisdier te houden is. Voordat u hieraan begint dient u zich wel in een aantal dingen te verdiepen om te zorgen dat het dier gezond blijft en u geen spijt krijgt van uw beslissing.

RaskeuzeEr zijn veel verschillende rassen van minivarkens/hangbuik-varkens. Zorg dat u van tevoren weet wat voor ras u in huis haalt en hoe groot en zwaar deze kunnen worden. Bedenk ook dat een varkentje zeker 15-20 jaar oud kan worden en ze verwachten dat u voor ze blijft zorgen.

GeslachtGecastreerde beertjes zijn ideale huisdieren, een ongecastreerde beer is niet geschikt als huisdier. Zeugjes kunnen

ook als huisdier gehouden worden maar hierbij dient u er rekening mee te houden dat ze elke 21 dagen berig worden.

HuisvestingIn het slaapdeel dient een bedding aanwezig te zijn van stro of zaagsel. Volwassen varkens hebben het liefst een hoktemperatuur tussen de 15 en 21 graden. In de winter moet er dus een hok zijn die voldoende warm is maar ze kunnen prima buiten leven. In de zomer moet een schaduwplek gecreëerd worden bij temperaturen boven de 23 graden. Omdat varkens nauwelijks kunnen zweten is een gelegenheid tot modderbad of sproeier noodzakelijk voor verkoeling. Denk er bij het maken van een omheining aan dat je deze minstens 30cm ingraaft om te voorkomen dat de varkens er onderdoor wroeten.

VoedingDe meeste in de handel verkrijgbare varkensvoeders zijn

goed voor hangbuikzwijnen, vraag wel naar een voer voor hobbyvarkens. Het allerbelangrijkste is dat de varkentjes onbeperkt de beschikking hebben over fris en schoon drinkwater.

Verzorging/entingenAls de varkentjes onvoldoende op het harde lopen kan het zijn dat de klauwtjes te lang worden. Bekappen is dan noodzakelijk. Als dit niet lukt bel dan uw dierenarts. Daarnaast is het belangrijk het varkentje jaarlijks te ontwormen via een spuitje of met behulp van korreltjes. Qua entingen is het verstandig jaarlijks een griepenting en een vlekziekte enting te geven. Overleg met een van onze varkensdierenartsen voor vragen over entingen en ontwormingen Uiteraard kunt u ook voor alle andere vragen over regelgeving, gezondheid en verzorging van varkentjes contact opnemen met de varkensdierenartsen van Dierenhospitaal Visdonk of kijk op onze website voor meer informatie.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

Page 5: Dm 20140924

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 39De oplossing van deze puzzel is in week 40 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR REMKO VERMUNT

Het werkplein moet er voor zorgen dat alle mensen, die aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering en/of ondersteu-ning zoeken, hulp krijgen bij het vinden van werk. Daarnaast faciliteert het Werkplein Hart van West-Brabant bijvoorbeeld ook re-integratiegesprekken met coaches.

Het Werkplein bestond eerst uit Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zun-dert. Zij werken al enige tijd samen op het gebied van werk en inkomen. “Zundert zit er al heel lang bij”, vertelt de Etten-Leurse wethouder Jan van Hal. Hoewel de ver-schillende gemeenten nog wel een loket hebben voor dit soort aanvragen, wordt het overgrote deel geregeld vanuit Etten-Leur. “Deze samenwerking is ooit ontstaan om de kwaliteit van het Werkplein te waarbor-

gen. Nu komen daar bezuinigingsmotieven bij.” Als laatste gemeente is Roosendaal erbij gekomen. “Zij gaan hetzelfde beleid voeren als wij hier in Etten-Leur.” Gemeen-ten krijgen van het Rijk steeds meer taken, maar willen niet dat de bewoners daar de dupe van worden. Door de organisatie voor Werk en Inkomen te centraliseren kost het minder geld, dan als alle gemeenten dit afzonderlijk van elkaar doen.

“Voor ons in Etten-Leur is het alleen maar fijn. Wij krijgen extra collega’s van de andere gemeenten om hier het werk te doen.” Als alle gemeenteraden instem-men met het plan, dragen de colleges van burgemeester en wethouders de bevoegd-heid over aan het toekomstige bestuur van het Werkplein. Dat bestuur bestaat uit wethouders van de zes deelnemende gemeenten. Het bestuur stelt het jaarplan

en de begroting vast, beheert het budget en ziet toe op de exploitatie van het Werk-plein. Een directeur houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van het Werkplein in Etten-Leur en in Roosendaal.

Het plan wordt in november besproken door de gemeenteraad in Etten-Leur. Als het door alle gemeenteraden wordt goedgekeurd is Werkplein Hart van West-Brabant straks de grootste Werk- en In-komensorganisatie in West-Brabant. Het plan is om per 1 januari officieel te starten met twee vestigen, zowel in het stads-kantoor van de gemeente Etten-Leur als die in Roosendaal. Inwoners van andere gemeenten hoeven echter niet altijd af te reizen naar Roosendaal of Etten-Leur, de meeste gemeenten houden nog wel een loket voor mensen die bijvoorbeeld moei-lijk te been zijn.

Realisatie Hart van West-BrabantGemeenten werken samen voor Werk en Inkomen

MOERDIJK – De colleges van b&w van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert hebben deze week ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Daarnaast hebben ze ook het bijbehorende bedrijfsplan en de meerjarenbegroting goedgekeurd. Hierdoor komt de realisatie van Werkplein Hart van West-Brabant weer een stapje dichterbij.

Onafhankelijk of toch maar niet? In Schotland wonnen de tegenstanders van een onaf-hankelijk Schotland het afgelopen week van de voorstanders, al gebeurde dat gezien de cijfers niet heel overtuigend. In totaal 45 procent van de kiezers die deelnamen aan het referendum had Bonnie Scotland graag op eigen benen zien staan, maar 55 procent van de kiezers dacht daar net iets anders over en dus blijft het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog even intact. Het traditionele Schotse afscheidslied For Auld Lang Syne kan wat dat betreft voorlopig weer even in de kast. Mochten de Schotten zich nog eens een keer wil-len uitspreken over volledige onafhankelijkheid, dan zijn we weer een generatie verder, zo werd afgelopen week duidelijk. Tot vreugde van de één en tot verdriet van de ander. Het was hoe dan ook stof om over na te denken. Gebiedsdelen van landen die zich willen afscheiden blijven immers stuiten op de vraag in hoeverre hun ideaal ook levensvat-baar is. Sentimenten dus versus keiharde zakelijkheid. Met whisky, doedelzakken en het immer loyale Tartan Army supporterslegioen alleen kom je er niet. Ook in Nederland hebben we te maken met delen die op zijn zachtst uitgedrukt een bepaalde eigenheid hebben. Friesland is daarvan misschien wel het mooiste voorbeeld. Provinsje Fryslân heeft immers een eigen taaltje en officieel onderwijs daarin, naast eigen plaknammen (plaatsnamen) en wetternammen (waternamen). Limburg is eveneens niet van chauvi-nisme gespeend. De bijna alweer bijna 25 jaar geleden uitgebrachte single Limburg van de band Rowwen Hèze maakt duidelijk dat het diepe zuiden uiteindelijk als winnaar zal komen bovendrijven: ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult’. Zeeland scoort met klederdrachten en boterbabbelaars, maar echte onafhankelijkheidsstrijders zie ik daar nou ook weer niet meteen de barricaden opgaan. Brabant is eveneens een moeilijk geval. Willen we weer terug naar de tijd van de Lage Landen, dan moeten we ook een deel van het huidige Frankrijk en België met ons mee krijgen. Brabant alléén is eveneens een netelige kwestie. Als er al onafhankelijk-heidsidealen bestaan, is het nog maar de vraag of Vlaams- en Waals-Brabant meedoen. Houdoe En Bedankt? Waarschijnlijk is het ook hier wachten op een volgende generatie.

Onafhankelijk

ColumnAddo Sprangers

DOOR TIES STEEHOUWER

De lezing was een initiatief van de oe-cumenische projectgroep “Omzien naar elkaar” van de Bernardusparochie en de PKN gemeente Fijnaart-Standdaarbuiten. Van den Berg besprak drie onderwerpen: Europa en haar visie op vrede en veilig-heid, de invloed van religie en politiek op de vrede en wat kunnen we lokaal doen. Aan het eind van zijn lezing trok hij zelf de gevolgtrekking dat het er voor de wereld, voor wat het de vrede betreft, niet optimis-tisch uit ziet. ‘Maar er zijn nog steeds mensen die voor een ander opkomen’ nuanceerde hij zich-zelf. Na afloop ontstond er een boeiende discussie tussen de aanwezigen, waarin Van Der Berge vertelde dat PAX bezig is om 40.000 handtekeningen te verzamelen, nodig om een wet in te dienen die er voor

moet zorgen dat alle kernwapens uit Ne-derland verdwijnen. ‘Kernwapens hebben tegen terroristen helemaal geen zin’.

TimberwolfTimberwolf Gerald Powell die 70 jaar gele-den samen met andere soldaten de Mark overtrok en Standdaarbuiten bevrijdde ver-telde dat hij zich op 19 jarige leeftijd als vrijwilliger voor het Amerikaanse leger in Texas aanmeldde. ‘Na een opleiding van maar twee maan-den vocht ik al op Europese bodem’. Po-well bracht het tot sergeant. Later kwam hij samen met zijn vrouw Mildred diverse malen in Europa terug, maar nog nooit in Standdaarbuiten. Hij maakte nog een erg fitte indruk. De volgende dag maakte het echtpaar samen met Toine Vermunt een toer van Achtmaal naar Moerdijk waarbij ook de tentoonstelling over de bevrijding

in de molen van Standdaarbuiten werd bezocht.

Ballonnen Na afloop van de vredeslezing werden er voor de kerk witte ballonnen, met daar-aan een vredeswens, opgelaten en daarna was er in de kerk een Vredesvesper met diaken Peter Hoefnagels en dominee Franc de Ronde. De uitgave van het boek door de heemkundekring is een onderdeel van de herdenking van de bevrijding van het dorp in de eerste week van november in 1944. Daarnaast was er een tentoonstelling in de molen waar tijdens de twee weekein-den van de Kunst en Cultuur Route Moer-dijk bijna 600 mensen op af kwamen. Voor-zitter Antoon Koenraadt van de kring was zondagavond dan ook een tevreden mens zeker omdat er al heel veel exemplaren van het boek waren verkocht.

Timberwolf veteraan krijgt boek Standdaarbuiten Bezet en Bevrijd

‘Kernwapens hebben tegen terror is ten helemaal geen z in ’

Toine Vermunt reikt het boek uit aan Gerald Powell FOTO TIES STEEHOUWER

STANDDAARBUITEN – De 90 jarige veteraan Gerald Powell kreeg zondag uit handen van Toine Vermunt het boek Standdaarbuiten Bezet en Bevrijd uitgereikt. Dat gebeurde in de Protestante kerk in de Havenstraat in het dorp. Vermunt is de schrijver van het boek en het is uitgegeven door de heemkundekring ’t Sandt daer buyten. Voor-afgaand aan de uitreiking gaf Dion ven der Berg, ambassadeur van de Vrede en senior beleidsadviseur van de vredesbeweging PAX ( voorheen Pax Christi/IKV) een lezing in de kerk met als titel ‘Wapen je met vrede’. Bijna 30 mensen woonden de lezing bij.

Page 6: Dm 20140924

PAGINA 6

KLUNDERT - Graag willen wij ieder-een uitnodigen om op burendag za-terdag 27 september, kennis te maken met onze straat.

Wij zijn een hecht straatje met gezel-lige bewoners die lief en leed met elkaar

delen. Deze dag willen wij van 10.00 tot 14.00 uur met U delen. Er is dan gelegen-heid om een kopje koffie te drinken en we hebben een kleine rom-melmarkt en ook komt Ton Boomaars met bandleden spelen. We zien U allemaal graag komen op deze dag.

Burendag in de Walstraat in Klundert

UitslagZaterdag 20 septemberTPO/VOV B1-Bavel B3 4-2Madese Boys C3-TPO/VOV C1 1-12TPO/VOV D1G-Schijf D1 1-20TPO/VOV E1-Klundert E2 8-0Boeimeer F3-TPO/VOV F1 4-3Seolto MP1-TPO/VOV MP1 0-13Zondag 21 septemberTPO 1-SC Welberg 1 0-4TPO 2-Roosendaal 12 2-2Papendrecht 3-TPO 3 3-1TPO DA1-Noordhoek DA1 0-1

ProgrammaZaterdag 27 september15.00 uur Roosendaal B4-TPO/VOV B109.30 uur TPO/VOV C1-WDS’19 C111.00 uur TPO/VOV D1G-De Fendert D309.30 uur DHV E1-TPO/VOV E110.00 uur TPO/VOV F1-DHV F108.30 uur WDS’19 MP1-TPO/VOV MP1Zondag 28 september14.30 uur VCW 1-TPO 110.00 uur BSC 7-TPO 210.00 uur TPO 3-Groen Wit 610.00 uur Schijf DA3-TPO DA1

Info vv TPO

ZEVENBERGEN - Voor de jongens en meisjes van de F1 en de F2 Seolto was woensdag 17 september een hele bij-zondere dag.

Deze datum stond al wekenlang met rood omcirkeld in de agenda’s, want Feyen-oord zou deze avond op bezoek komen op sportpark ‘De Meeren’. Om 18:00 uur trad Seolto F1 aan tegen de F3 van Feyenoord en Seolto F2 kruiste de degens met Feyen-oord F4. Onder het toeziend oog van ruim 100 toeschouwers was het hoofdveld het podium voor de speciale gelegenheid. Na een uur spelen wist de F1 Feyenoord F3 op 2-7 te houden. De F2 verloor met rui-mere cijfers, het werd 0-21. Ondanks de 2 nederlagen, beleefden de F-teams een on-vergetelijke avond. Zij sloten deze bijzon-dere gebeurtenis af met een gezamenlijke

groepsfoto. Wellicht zullen ze later enkele van deze jeugdspelers terugzien in de Ere-divisie. Misschien, stiekem ook wel enkele spelers die woensdag in het mooie oranje Seolto-shirt speelden.Uitslag seniorenZaterdag 20 septemberSeolto 1-ZBC’97 1 1-1Seolto 5-Klundert 4 0-3Uitslag jeugdVirtus A2-Seolto A1 6-6Roosendaal B3-Seolto B1 0-1Seolto C1-Hoeven C2 2-1Seolto D1- DHV D1 8-1De Fendert D2-Seolto D2 3-0Roosendaal E3- Seolto E1 3-5Seolto E2-Unitas’30 E8 13-4Beek Vooruit E9-Seolto E31-3Seolto F1-DSE F1 4-2Seolto F2-SVC F2 11-2

Seolto MP1-TPO MP1 16-3Programma seniorenZaterdag 27 septemberDe Alblas 1-Seolto 1 15:00 uurRood Wit 2-Seolto 2 14:30 uurSeolto 3-Sliedrecht 5 14:30 uurHeerjansdam 5-Seolto 4 12:00 uurOosterhout 3-Seolto 5 12:00 uurProgramma jeugdSeolto A1-NSV A1 14:30 uurSeolto B1-De Fendert B1 12:00 uurInternos C3-Seolto C1 11:15 uurSeolto D1-VCW D1 10:15 uurNoordhoek D1-Seolto D2 12:00 uurSeolto E1-Unitas’30 E4 10:15 uurRoosendaal E7-Seolto E2 10:15 uurSeolto E3-SC Gastel E4 08:45 uurSeolto F1-Virtus F1 08:45 uurRoosendaal F7-Seolto F2 09:00 uurBaronie MP3-Seolto MP1 10:35 uur

Seolto F1 en F2 doen ervaring op tegen Feyenoord

WILLEMSTAD - De seniorenteams van tafeltennisvereniging Witac’89 von-den allen hun Waterloo in de 2e ronde van de najaarscompetitie 2014.

Alleen het 2e en 3e jeugdteam van Witac wisten tot winst te komen. Witac 1 van de senioren moet na de promotie duidelijk nog wennen aan het aanzienlijk hogere niveau in de derde klasse. In Etten-Leur had dit team tegen Tanaka weinig in te brengen. Alleen Ria van Meel kon in de wedstrijd 1 maal tot winst komen (eind-uitslag 1-9). Met steeds meer lichame-lijke gebreken, lukt het ook Witac 2 maar moeilijk om in een goed ritme te komen. thuiswedstrijd tegen The Back Hands uit St Willebrord ging met 4-6 verloren. Ri-nus Huybregts boekte nog wel 3 overwin-ningen. Piet van Beers kwam helaas niet

verder dan 1 zege. Invaller Erik den Hollan-der begon sterk in zijn 1e partij, die nipt verloren ging, maar de andere tegenstan-ders bleken een maatje te groot. Het 3e seniorenteam van Witac leed een zware thuisnederlaag tegen Het Markiezaat uit Bergen op Zoom. Martien Fransen en Kees Heijstek zegevierden beiden 1 maal, maar meer eer was er in deze wedstrijd niet te behalen voor Witac (eindstand 2-8). Witac 4 kon het in Hoogerheide niet bolwerken tegen Hotak’68. Desiree kon zich in deze wedstrijd onderscheiden met 2 winstpar-tijen. Michel Wessels kwam tot 1 enkel-spelzege. Hier bleef het bij voor Witac, waardoor een 7-3 eindstand werd bereikt. Het 1e jeugdteam delfde het onderspit in de thuiswedstrijd tegen Tanaka. Alleen Manon Gerritsen steeg boven zichzelf uit, met 3 uitstekende zeges, waarvan2 zwaar-

bevochten in de 5e game. Alleen Tijmen van der Zwaag wist hier nog een zege aan toe te voegen (eindstand 4-6). Succes was er wel voor Witac 2 van de jeugd, tegen ODT uit Roosendaal (6-4). Zowel Olaf van der Lugt als Luc Roodenburg zegevierden 2 maal in het enkelspel. Shannon Stierman wist hier nog 1 overwinning aan toe te voegen. Ook het dubbelspel van Luc Rood-enburg en Clint Heijstek was een prooi voor Witac. De grootste overwinning voor Witac kwam in deze competitieronde op naam van het 3e jeugdteam. Maik Malie-paard en Jenniffer Marijnissen waren veel te sterk voor Smash’76 uit St Annaland. Zij boekten beiden de volle winst met 3 enkel-spelzeges. Desiré Voet zegevierde 2 maal en omdat Desiré en Jenniffer ook tot winst kwamen in het dubbelspel werd een 9-1 eindoverwinning behaald.

Zware dobber voor seniorenteams van Witac’89

ZEVENBERGEN - Zaterdag is bij Korfbalvereniging Zevenbergen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar de Kangoe-roedag.

Deze zal zijn van 11:30-13:00 uur aan de Westrand te Zevenbergen.

De kinderen zullen veel spelletjes doen, dansen, muziek en limonade drinken. Contactpersoon Kangoeroe Klup bij Korf-balvereniging Zevenbergen: Yvonne van Westenbrugge, Etersem 5 te Zevenbergen, tel. 0168335280 [email protected] www.sportverenigingzevenbergen.nl -

Kangoeroedag

MOERDIJK - Iedereen kent de vrese-lijke progressieve spierziekte ALS, mede door de grote campagne die de hele wereld over is gegaan.

De ‘ice bucket challenge’. Vier vrijwilli-gers wilden hier ook bij stilstaan en heb-ben hun krachten gebundeld. Zaterdag 27

september houden zij een evenement op het terrein van V.V.TPO. Het is een dag vol spelletjes, voetbaltoernooi, braderie, live artiesten en volop amusement voor jong en oud. Vanaf 13:00 staat de koffie met gebak klaar en eindigt met een kinderdisco om 21:30. Zij hopen op goed weer en veel bezoekers. Ga ook en draag je steentje bij.

Leuke dag voor goede doel

Korfbalvereniging Zevenbergen

Vakantiefoto WEDSTRIJDVakantiefotoVakantiefoto

Bennie Krajenbrink (man met de bode) en Annet Eekman

(vrouw met de tulpen) brachten een midweekje in de omge-

ving van Volendam door. Uiteraard is Volendam dé geschik-

te plek om in klederdracht op de foto te gaan. Bennie is

fotograaf van de Bevelandse Bode en Annet is fotografe van

de Middelburgse en Veerse bode en Vlissingse Bode.

FOTO BENNIE KRAJENBRINK Guido en Anita Verschueren uit Zundert waren op vakantie in Canada en namen de Bode mee naar de Niagara Falls.FOTO FAMILIE VERSCHUEREN

Wat heeft jouw lokale krant spannendeavonturen beleefd deze zomer! Onze emailbox begaf het haast onder allezinderende inzendingen. Wij hebben een selectie gemaakt van drie foto’s en jij mag stemmen wie er vandoor gaat met het Bode prijzenpakket t.w.v. 50 euro.Stem jij op de uiteindelijke winnaar (diegene met de meeste stemmen), dan ding je zelf ook nog eens mee naar diezelfde prijs.

Pak je telefoon en SMS, Foto <spatie> A, B of C en stuur je bericht naar 3553(€ 0,60 per ontvangen bericht) Stemmen kan t/m donderdag 2 oktober.

AB

Vorig jaar heeft de familie Verhaert met

de wedstrijd meegedaan ‘de Bode op uw

vakantieadres’. Zij waren naar de Tour de

France geweest en hebben toen een foto

opgestuurd met een fan van de bolletjes-

trui. Zij werden hiermee genomineerd.

Helaas konden ze het artikel niet opstu-

ren, omdat ze geen adres van hem had-

den. Dit jaar gingen zij wederom naar de

Tour de France op de Champs Elysees. Bij

het inpakken van de spullen ging ook het

artikel van vorig jaar mee. Toeval bestaat!

Zij troffen de wielerfan en overhandigden

het artikel.FOTO NEL VERHAERT-FRANKEN

SMS FOTO <SPATIE>

A, B OF CNAAR

3553

C

Page 7: Dm 20140924

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Wij staan niet altijd stil bij het woord ‘samen’.Maar het is een groot gemisals ‘samen’ uit je leven is.

Verdrietig, maar dankbaar voor wie hij was, geef ik kennis dat zacht en kalm is heengegaan mijn lieve man en maatje

Leen Rijndorp

echtgenote van

Miek Rijndorp

in de leeftijd van 87 jaar.

J.M. Rijndorp-Rijndorp

19 september 2014Achterstraat 20E 4797 AR Willemstad

Leen is thuis, daar is op dinsdag 23 september gelegenheid tot afscheid nemen van 15.00 – 17.00 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 24 september van 13.00 – 13.45 uur in gebouw Irene, Grimhoek 15 te Willemstad.

Aansluitend wordt om 14.00 uur de afscheids-bijeenkomst gehouden in gebouw Irene.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

Het doek is gevallen, de lichten zijn uit.Bedroefd nemen we afscheid van ons lid

Tonny de Gouw – Broere

Tonny, bedankt voor alles.

We wensen Anita en Paul, Jos en Joyce en alle kleinkinderen heel veel sterkte bij dit grote gemis.

Toneelvereniging ‘De Verenigde Ambachtslieden’.

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

ALS je wordt getroffen....zoals jij wordt geraaktALS er van je lichaam plots een wanhoop wordt gemaakt

ALS er niets meer over is om naar uit te zienALS je van top tot op je ziel gesloopt bent

....en morgen...wordt...”misschien”...ALS je dan afsluiten kan

.....wie is er dan het bangst?

In liefde los moeten laten, mijn lieve man, ons pa, opa en overopa

Petrus Piet Nagtzaam

echtgenoot van

Toke Nagtzaam-MagielseHij overleed op 12 september 2014 in de leeftijd van 78 jaar.

Toke Kees in dierbare herinnering Suzanne en Nicky, Levi, Kyan Roel Tonio en Janneke Patricia en Ralf Guilia Robine Florien

Frederik Hendrikstraat 1, 4793 CA Fijnaart

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 17 september plaatsgevonden.

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Swingend de nieuwe collectie 2015 in

BRUIDSMODESHOW!!!op woensdag 8 oktober 2014Tiggelman Dance & Events

Angelique BruidsmodeToegang € 7,50 incl. consumptie

Reserveren 076-5215889 [email protected]

Page 8: Dm 20140924

PAGINA 8

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts22 september t/m 28 september: P. Wasser, telefoon 0168-33540229 september t/m 5 oktober: Alexander v. Oers, Klundert, telefoon 0168-464324WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Actieweekend op zaterdag 27 september en zondag 28 septem-ber van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek ons tijdens deze dagen en maak kennis met een moderne onderneming met dertig jaar er-varing en doe uw voordeel! Uw specialist voor kozijnen, deuren, serres en tuinkamers zit vlakbij. Bezoek hem komend weekend!

Open deurdagen

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV uit het Belgi-sche Kalmthout geldt als dé specia-list voor alle veranda’s, serres, ramen en deuren. Met een geheel nieuwe showroom kan de firma op alle on-derdelen laten zien wat zij allemaal in huis heeft.

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat laatste is zonder meer indrukwekkend te noemen.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste woon-serres en tuinkamers, maar ook aan alle soorten kozijnen die zowel in kunststof als in aluminium leverbaar zijn. In een heus outdoorpark kan de klant precies zien hoe de verschillende zonneweringen en zonneschermen tot uiting komen op het moment dat ze gemonteerd zijn. Ook voor binnenzonneweringen en een uitgebreide rolluikvoorzetcollectie is Bruynseels-Voch-ten NV hét adres. Dat geldt eveneens voor voordeuren en garagedeuren.

Kennis en ervaringZaakvoerders Guido Bruynseels en Marcel Vochten voelen feilloos aan waar de klant behoefte aan heeft. Marcel regelt de verkoop en de uitvoering van de projecten, terwijl collega Guido verantwoordelijk is voor de organisatie in de ateliers. Zo vullen de twee elkaar prima aan, en dat al ruim dertig jaar lang. Een van de belangrijkste troeven waar-mee Bruynseels-Vochten zich van anderen onderscheidt is haar dertig jaar kennis en ervaring.

De nieuwste regelgeving en de uitge-breide mogelijkheden op het gebied van isolatie, geluid en comfort kennen voor hen geen geheimen.

BudgetGuido: “Onze klanten krijgen niet alleen professioneel advies, ze kunnen bij ons ook kiezen voor een totaalpakket dat perfect is afgestemd op hun budget. Dit omvat het volledige traject van ontwerp tot oplevering van het product van keuze. We staan dus ook in voor bijvoorbeeld de fundering, aanpassing van het riole-ringsnet, metselwerken en een eventuele doorbraak met de woning. Die werken gebeuren allemaal door eigen vakmen-sen. Voor andere onderdelen werken we met zorgvuldig geselecteerde onderaan-nemers. Voor de klant plannen en regelen wij alles van A tot Z.” Ook op het gebied van binnenafwerking heeft Bruynseels-Vochten alles in huis, of het nu gaat om MDF-kunstof, verschillende glassoorten, verlichtingsmogelijkheden en beveili-gingsmaatregelen met het oog op inbraak

en preventie. Onder meer een audiopre-sentatie biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden.”

ZorgeloosBij Bruynseels-Vochten NV is elke klant even belangrijk.

Of het nu gaat om een bescheiden aan-bouw of een grootschalig project, de firma maakt van elke opdracht een realisatie om trots op te zijn. Als klant hoef je je niets aan te trekken van de organisatie. Je ge-niet van een zorgeloos traject en dat al-lemaal perfect binnen budget!

Nieuwe showroom met indrukwekkend productaanbodADVERTORIAL

Bruynseels-Vochten is dé special is t voor al le veranda’s , serres , ramen en deuren

MOERDIJK - De 4e en laatste kop-pelwedstrijd van H.S.V. Altijd Beet dit seizoen.

Dat het ook tot de laatste wedstrijd zeer spannend was, bleek uit de einduitslag waarbij 3 koppels op het zelfde aantal punten uitkwamen en door een klein re-kenfoutje het verkeerde koppel al gefeli-citeerd was met de overwinning, bleek na thuiskomst. De uitslagen nagerekend te hebben dat het toch een ander koppel met

de eer gaat strijken:1. Ad en Nick met 2260 gram, 2. Cor en Paul met 2040 gram, 3. Leo en Jan met 540 gram, 4. Ton en Piet met 390 gram, 5. Joop en Henk met 130 gram. Einduitslag: 1. Leo en Jan met 6 punten en totaal 12560 gram, 2. Cor en Paul met 6 punten en totaal 12360 gram, 3. Ton en Piet met 6 punten en totaal 10260 gram, 4. Ad en Nick met 8 punten en totaal 4670 gram, 5. Joop en Henk met 12 punten en totaal 1840 gram. De volgende wedstrijd is op zaterdag 27 esptember.

HSV Altijd Beet

ZEVENBERGEN - Negen podia en dertien verschillende acts. Dat is de balans van Zevenbergen Live! dat za-terdag 27 september in de horeca in het Zevenbergse centrum wordt ge-houden.

Het is de twintigste keer dat deze afsluiter van het evenementenseizoen plaatsgrijpt. In al die jaren houdt het concept ongewij-zigd stand. Elke kastelein of restaurant-houder boekt een artiest die bij zijn zaak en zijn publiek past. De Stichting Zevenement Zevenbergen coördineert alle optredens en Zevenbergen Live! staat weer als een huis. Het programma begint officieel om 21.00 uur maar in sommige zaken begint Zeven-bergen Live! al eerder. Wel geldt overal dat de entree gratis is.In tijd bijt restaurant Tumi’s aan de Zuid-haven het spits af. Van 18.00 tot 21.00 uur speelt daar de band Simply Greg. Deze for-matie speelt soul en R&B. Tumi’s presen-teert op genoemd tijdstip een uitgebreid tapas-buffet. Ook bij Legends op de Markt wordt eten en muziek. Vanaf 18.30 uur speelt daar de talentvolle pianist Jeroen van der Bok, terwijl de gasten genieten van een keurig verzorgd diner. Vanaf 21.00 uur staat de even charmante als gewaar-

deerde zangeres Jamila op het podium. De klapper van de avond treedt om 23.00 uur aan. Feestzanger Raymon Hermans zal Legends op zijn grondvesten doen schud-den.In café Bij Dennis aan de Zuidhaven begint het programma ook al om 19.00 uur. De jeugdige Zevenbergse band Shoot the Messenger geeft daar het startschot. Twee uur later is het podium achter in de zaak voor The Dudes. Deze zeer getalen-teerde akoestische muzikanten zijn ge-specialiseerd in tributes van The Beatles, Rolling Stones en Mumford & Sons op een dansbaar tempo. Tot slot de band met de leuke naam Pigs on the Wing, wederom uit Zevenbergen. Een afwisselende avond Bij Dennis.In café De Druif aan de Lange-noordstraat wordt het podium opgebouwd voor de band So What. Dit orkest speelt populaire muziek uit de jaren ‘80 en brengt met veel overgave Nederlandstalig reper-toire. Ambiënte Hapcafé in de Dijkstraat gooit het dit jaar over een andere boeg. Geen bluesband maar een Nederlandsta-lige artiest die we al vaker in Zevenbergen hebben gezien. Gerrit van Kooten staat garant voor een gezellige avond met heel veel meezingers.Gesellies heeft een naam opgebouwd als uitstekend rock- en blues-café.

Dat is ook met Zevenbergen Live! het ge-val. In het café aan de Langenoordstraat staat die avond de band This Is It. Zoals te verwachten brengt deze band rock- en bluesnummers.Op het kleine podium van lunchcafé Proost dit keer weer een groot artiest. We verwelkomen Frank Blueka, een gepas-sioneerd en veelzijdig artiest die tijdens Zevenbergen Live! rockcovers zal zingen. Maar hij deinst ook niet terug voor Ierse volksmuziek en liedjes uit de jaren ‘60.In De Engel aan de Markt is het verhoog bestemd voor de twee mannen van Duo Eigenwijs. Ze hebben een eigenwijs re-pertoire en brengen dat op geheel eigen wijze. Handjes omhoog en meezingen. Met Duo Eigenwijs.Café De Bakkerij is weer gereserveerd voor de Caddilekkers, de populaire Zevenbergse bluesformatie onder leiding van meestergitarist Chris Klasen. Alle klassiekers komen weer langs in De Bakkerij. In het voorprogramma de Ierse folkzanger Brendan Monaghan, die ook zondag 28 september vanaf 15.00 uur nog een optreden in De Bakkerij zal verzor-gen. Samenvattend weer een heel afwis-selend programma dat uitnodigt om van kroeg naar kroeg te dweilen. De entree is overal gratis.

Negen podia tijdens Zevenbergen Live! 2014

Ook in Klundert wordt er op zaterdag 27 september aandacht besteed aan de Dres Red Day. Onder het motte Klundert kleurt rood zullen er in het centrum tus-sen 10,00 en 16.00 uur allerlei activitei-ten plaats vinden. De organisatie is in handen van de plaatselijke afdeling van de Hartstichting. De leden van deze groep zullen het centrum opfleuren met Hart-

stichting vlaggen en rode ballonnen en in een groot aantal winkels vinden er acties plaats waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de Hartstichting. Op de vlonders bij de Bottekreek kan het publiek op de foto met een rode hoed, sjaal of baret in de speciale Hartstichting stoel. Op de vlonders zijn te koop speciale armband-jes, shirts, sjaals en speldjes. Ook zullen

er muzikale optredens zijn van de SOVAK band en de Oranje Garde en in de Nier-vaert is er tussen 15.00 en 16.30 uur een sportieve actie. Wat is nog niet bekent. Het publiek wordt gevraagd om op 27 september iets roods aan te trekken. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij Anneke Heijmen, secretaris Hartstichting afdeling Klundert. 0168-403460.

Klundert kleurt ROODDress Red Day vraagt mannen en vrouwen om in act ie te komen

KLUNDERT - Op zaterdag 27 september is het Dress Red Day. De dag waarop in heel Nederland aandacht wordt gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hart-en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Onderzoek is tot nu toe vaak vooral bij mannen gedaan. De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar vrouwen. Er zijn belangrijke verschillen. Meer onderzoek is nodig om deze verschillen in kaart te bren-gen. Onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten krijgt de komende jaren prioriteit. Van 20 tot 27 septem-ber vinden er in het hele land activiteiten plaats om geld in te zamelen voor de Hartstichting.

NOORDHOEK - Op zondag 28 september houdt SDN de eer-ste Noordhoek-run.

Onderdelen waarvoor ingeschreven kan worden zijn: een kids-run voor de jeugd t/m 12 jaar, hardloopwedstrijd van 5 en 10 km

en een stiletto-run. Start en finish: St. Jozefstraat, Noordhoek. Inschrijven kan via de Facebook-pagina van SDN, via email [email protected] of op de wedstrijddag tussen 11.00-12.00u aan de inschrijftafel. Deelname is gratis. Voor meer infor-matie, zie de SDN Facebook-pagina of stuur een email.

Eerste Noordhoek-run

Page 9: Dm 20140924

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

1.65v van 1.79

2.19v van 2.29

1.99v van 2.49

1.79v van 1.85

0.55v van 0.59

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.39

89.99

89.99

12.99

499.00

Vanaf woensdag 24-09-2014

Vanaf maandag 22-09-2014

2.19

2.19

4.49

3 TB WERKGEHEUGEN

32 GB

20%goedkope

r

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 28-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

DuopastaBoterhamzakjes

Hollandsche koek

50 cm, 8 stelen.

Zonnebloemen*

50 cm, 6 stelen.

Lelies*

50 cm, 20 stelen.

Bloemenboeket*

8 GB werkgeheugen. Hybride harde schijf.

PCBereik binnen: ca. 50 m. Bereik buiten: ca. 300 m.

Baby videomonitor

Externe harde schijfMicro-SD memory card

6x 0.33 l.

Sinaasappelsap, multivitaminesap of appelsap

Diverse soorten.

Bloeiende herfstplanten

Dreambonbons

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR28 september

Page 10: Dm 20140924

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK24 SEPTEMBEr 2014

HUMANA BEDANKT U VOOR 52.394 KILOGRAM TEXTIEL

In de eerste helft van 2014 is 52.394 kilogram textiel in de textielcontainers van Humana gedoneerd door de inwoners van Moerdijk. Humana bedankt de inwoners hartelijk voor hun textieldonaties!

Humana, de textielinzamelaar als sociaal ondernemerAls sociaal ondernemer werkt Humana aan de zelfredzaamheid van mensen in nederland en zuidelijk Afrika. in nederland wordt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of langdurig werk-loos zijn de mogelijkheid geboden op een leuke baan. in Angola, de Democratische republiek Congo en Malawi worden projecten gesteund ter vergroting van de zelfredzaamheid door het bieden van vakopleidingen zoals bijvoorbeeld kapster, bakker of naaister. Allemaal mogelijk gemaakt door het gedoneerde textiel!

Wat is textiel?Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk, die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. nee, textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Precies, ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen, ja en zelfs een onderbroek.

Alle textiel is welkom!nog altijd verdwijnt 2/3 van het textiel in nederland in de afvalcontainer. Al gauw 135 miljoen kilogram textiel wat jaarlijks verdwijnt in verbrandingsoven en dus geen mogelijkheid krijgt tot hergebruik. Eeuwig zonde! in de textielcontainers van Humana is alle textiel welkom. niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Minder milieubelasting door hergebruik en recyclingMaar liefst 80% van dit textiel wordt door iemand anders gedragen of gebruikt. De overgebleven 20% wordt tot losse vezels verwerkt voor nieuwe producten, zoals garen, paardendekens, isolatiemateriaal en kunstobjecten. Via diverse proeven hoopt Humana een doorbraak te hebben om met partners kleding gemaakt van resttextiel in de markt te zetten. recent zijn tijdens de Amsterdam Fashion Week twee kleding-stukken getoond, gemaakt van 100% gerecyclede garens in opdracht van Humana.

Wat doet Humana met het ingezamelde textielDe (on)gesorteerde textiel verkoopt Humana aan (inter)nationale afnemers. Dankzij de kledingverkoop kan Humana de organisatie draaiende houden en komen alle andere financiële donaties van particulieren en bedrijven 100% terecht bij het goede doel.

Kleding die geschikt is voor Afrika wordt verscheept naar Angola, Dr Congo, Malawi en Zambia. De lokale ontwikkelingsorganisaties verkopen de kleding via hun eigen tweedehands kledingwinkels of via geselecteerde agenten. De agenten verkopen de kleding vervolgens aan marktkooplui. Via een vierweke-lijks kortingssysteem kunnen ook mensen die weinig te besteden hebben toch kwalitatief goede kleding aanschaffen.

Meer weten over de inzameling van textiel in Moerdijk zoals de locaties van de verzamelcontainers?Kijk op www.moerdijk.nl/textiel.

FestivalOnTPOP 2014

Op 27 september is het dan zover, Jongerenwerk

Moerdijk organiseert in samenwerking met vele

jongeren de tweede editie van festival OnTPOP.

Dit jaar was het motto niet groter wel beter en

dat is te zien aan het festival. Met meer moge-

lijkheden tot eten drinken, muziek, workshops,

kunst, cultuur en theater is de organisatie klaar

om weer een spetterend festival neer te zetten.

Mede door de samenwerking met Shell Moer-

dijk en vele andere bedrijven uit de gemeente

Moerdijk is het mogelijk dit jongerenfestival te

organiseren.

Bent u klaar om de toptalenten uit eigen regio te

komen aanschouwen? Zorg dan dat u om 14.00

aanwezig bent in de Moye Keene in Klundert voor

Festival OnTPOP!

FOTO VAn DE WEEK:

28 september Vestingloop Willemstad

Zondag 28 september vindt voor het eerst de Vestingloop Willemstad plaats. Kijk voor meer informatie op www.vestingloopwillemstad.nl.

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door Perry Bakker

Op 11 september 2014 vond een bijeenkomst plaats over buurtpreventie in noordhoek. 27 inwoners van het dorp hebben daar aangegeven dat ze zich in wil-len zetten voor buurtpreventie. Per 1 oktober start het nieuwe buurtpreventieteam in noordhoek. Op die datum zullen ook de bordjes ‘Attentie Buurtpre-ventie’ opgehangen worden.

Buurtpreventie slaat goed aan in de gemeente Moerdijk. Op dit moment zijn er sinds de start eind 2013 al meer dan 350 buurtpreventisten actief in 10 teams in Zevenbergen, Fijnaart en binnenkort dus ook in noordhoek. in de gebieden waar buurtpre-ventie actief is, werd in de maand augustus maand slechts één keer ingebroken. Vorig jaar werd in dezelfde periode in de hele gemeente in totaal 14 keer ingebroken.

Bijeenkomsten voor Klundert enWillemstadOp verzoek van inwoners organiseert de gemeente in november en december bijeenkomsten in Klundert en Willemstad. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over buurtpreventie en kunnen inwoners hun interesse om deel te nemen kenbaar maken.

De bijeenkomst in Klundert is gepland op 25 novem-ber. De bijeenkomst voor Willemstad zal half decem-ber plaatsvinden, deze datum is nog niet bekend. De uitnodigingen met meer informatie volgen nog.

Meer weten over buurtpreventie?Kijk op www.moerdijk.nl/buurtpreventie

BINNENKORT OOK BUURTPREVENTIE IN NOORDHOEK VAN START

Subsidie aanvragen? voor 1 oktober!Ontvangt u als vrijwilligersorganisatie jaarlijks een subsidie van de gemeente? Vraag de subsidie voor

2015 dan op tijd aan. Zorg ervoor dat uw aanvraag vóór 1 oktober 2014 binnen is bij de

gemeente. Vraagt u de subsidie te laat aan, dan kan dat betekenen dat u minder subsidie ontvangt.

Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl/subsidie.

Page 11: Dm 20140924

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Voorontwerpbestemmings-plan “Kasteeltuin – Neerhof-straat” Zevenbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 25 september tot en met 5 november 2014 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan “Kasteeltuin - Neerhofstraat in Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kasteeltuin-BP20) tijdens de openingstijden in het gemeentehuis ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld om de aanleg van een parkeerterrein aan de Kasteelweg en de bouw van 5 woningen aan de Neerhofstraat in Zevenbergen mogelijk te maken. Het plan is te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tot en met 5 november 2014 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakre-acties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswij-zen in te dienen.

Op woensdag 29 oktober 2014 vindt een open-bare inspraakavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Deze bijeen-komst wordt gehouden in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn op deze avond vanaf 19.15 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is de aanvang van de inspraakavond om 19.30 uur.

Ontwerp drank- en horeca-vergunning (para-commercieel)

Burgemeester en wethouders zijn van plan een (para-commerciële) drank- en horecavergunning te verlenen aan:• Stichting Buurthuis Irene, Grimhoek 15 in Willem-

stad

Alle stukken liggen vanaf 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

ZienswijzenBinnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u een monde-linge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunnin-gen en Handhaving.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 september 2014 tot en met 17 september 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenBenedenkade ongenummerd in Willemstad plaatsen van een mast t.b.v. telecommunicatie en het plaatsen van een elektriciteitskast 16 september 2014Oostdijk 1 in Willemstad restaureren en verbouwen van het pand 11 september 2014Kraaiendijk 8 in Heijningen vervangen van kozijnen van het rijksmonument 16 september 2014

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstHuizersdijk 23B in Zevenbergen plaatsen van een erfafscheiding 10 september 2014Bariet 2 in Zevenbergen plaatsen van een erfafscheiding 5 september 2014Plaza 20 in Moerdijk plaatsen van een LED doosletter reclame tegen de gevel van het pand 9 september 2014Middenweg 49 in Moerdijk bouwen van twee windturbines 10 september 2014Blaaksedijk 14a in Fijnaart plaatsen van hagelnetten over de kersenbomen 17 september 2014

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergun-ningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstZuidrand 5, Zevenbergen Het wijzigen van het gebruik van bedrijfsruimte naar balletstudio 28 augustus 2014

De beslistermijn wordt verlengd omdat er nog door B&W een standpunt moet worden ingenomen t.a.v. het parkeren. Door dit besluit is vooralsnog de nieuwe uiterste beslisdatum 4 december 2014.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van een dag ten bate van de stichting

ALS Nederland op het terrein van TPO aan de Wet-houder Mattheestraat 8 in Moerdijk op 27 septem-ber 2014 van 13:00 uur tot 21:30 uur (verzonden 12 september 2014)

• Het houden van de intocht van Sinterklaas in Moerdijk bij de Haven op 22 november 2014 vanaf 14:00 uur (verzonden 16 september 2014)

• Het houden van een rommelmarkt bij Activiteiten-centrum SOVAK aan de Niervaartweg 1a in Klun-dert op 1 november 2014 van 09:30 uur tot 13:00

uur (verzonden 16 september 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

EVENEMENTENVERGUNNING

Wegafsluitingen

KlundertVanwege een rommelmarkt is op 27 september 2014 van 09:00 uur tot 15:00 uur de Walstraat in Klundert tussen de huisnummers 2 en 13 afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

NoordhoekVanwege de Noordhoekrun is op 28 september 2014 de gehele dag de Buitendijk in Noordhoek afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

WillemstadVanwege de Vestingloop zijn op 28 september 2014 tussen 12:15 uur en 14:15 uur de Maltaweg en de Landpoortstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.Vanwege een openlucht bioscoop voorstelling is op 27 september 2014 van 18:00 uur tot 22:00 uur de Benedenkade in Willemstad afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Daarnaast geldt voor de parkeerplaatsen bij de Parade een parkeerverbod en is de wegsleepregeling daarbij van toepassing.

De dagen worden weer korter. Een veilig gevoel in uw woonomgeving is belangrijk. Donkere achterpa-den kunnen echter voor een gevoel van onveiligheid zorgen. Brabantse Waard wil haar huurders helpen de veiligheid in achterpaden te vergroten. Hoe dan? Als huurder kunt u een verzoek indienen voor het

aanbrengen van buitenverlichting op uw berging. Als er nog geen elektrapunt aanwezig is, legt de woning-stichting dit kosteloos voor u aan. U betaalt alleen de kosten voor de buitenlamp en het aanbrengen hiervan. Hiervoor hanteren zij een vaste prijs van € 153,-. Na het aanbrengen bent u eigenaar van de verlichting.

Vanaf dat moment komen slijtage en vervanging van lampen voor uw rekening, net als de kosten voor het stroomverbruik.

Stuur voor meer informatie een email met uw gege-vens naar [email protected], ovv achterpadver-

lichting of bel met Brabantse Waard via telefoonnum-mer 0168 35 00 00.

Buitenverlichting voor donkere achterpaden

Page 12: Dm 20140924

De grootste in kleine prijzen

VLOEIBAAR1 liter 2.29

OXI ACTION SENSITIVE940 gram 3.99459

189

439

050

VANISH VLEKVERWIJDERAARwit

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten

DURACELLBATTERIJENpenlight (AA) of mini penlight (AAA)

PEDIGREE OF WHISKAS SNACKdiverse soorten

A-merkenvoor verrassend

lage prijzen

Vanaf

4 OKTOBER DIERENDAG

12 -PACK12 -PACK1200 GRAM

PEDIGREE DENTASTIX3-pack / 77 gram 0.50

PEDIGREE RODEO70 gram 0.50

WHISKAS KATZINI’S50 gram 0.75

WHISKAS CRUNCH100 gram 0.99

500 ML

Page 13: Dm 20140924

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 24 september t/m dinsdag 30 september 2014

zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en

PIERRE CARDINHOOFDKUSSEN70x60 cm

KINDERONDERGOEDSETdiverse prints o.a. Cars, Planes, Spiderman, Minnie Mouse en Princesskatoen/elastan, maten 92-122

MEISJES ondergoedset 2.79

JONGENS ondergoedset 2.99

CROKY CRAZYRIBBEL CHIPS paprika, naturel of bolognese130 gram

XEROXKOPIEERPAPIERhoge kwaliteit , FSC keurmerkA4, 80 gram, 500 vel

AQUAFRESHMONDWATERfresh mint500 ml

VILEDAVLOERSYSTEEMreinigingsysteem voor nat en droog gebruik wasbaar op 60°C

AIRWICKGEURKAARSwilde bramen, oriental, vanilleappel/kaneel

SHELLMOTOROLIE10W-401 liter

L'OREAL OF RIMMELMAKE-UPdiverse soorten en varianten

MATCHBOX SPEELGOEDAUTOdiverse varianten

PHILIPSLED LAMPE27, 5.5 Watt350 Lumenenergie-label A+

WD-40MULTISPRAYsmeermiddel,roestverwijderaar,contactspray,reiniger enroestbeschermingsiliconenvrij300 ml

599

279

069

139

699139 399249

229

095

349219

SUN VAATWAS-TABLETTENclassic105 stuks

classic ofcitroen76 stuks

569

699

Vanaf

Meer dan 5.000 artikelen

Meer dan 1.500artikelen onder €1

Iedere week 150nieuwe artikelen

SHINEGLANSSPOEL-MIDDEL1000 ml

0.89

RESERVEOVERTREK

3.19

SES KNUTSEL-ARTIKELENsuperdough klei of strijkkralen

2.49

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

2.29

PRODENTTANDPASTA75 ml

0.99

COLGATETANDENBORSTELS3-pack

0.99

PIERRE CARDINDEKBED200x200 cm

16.95

INKJETFOTO CANVAS

2.49

SHELLMOTOROLIE5W-401 liter

4.99

EXCLUSIEF BIJ ACTION

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 14: Dm 20140924

PAGINA 14

Meer informatie op: www.stelcomfortshop.nl en www.theAlinker.com

Op zaterdag 27 september aanstaande vindt bij StelComfort in Zevenbergen de Alinker Demo-dag plaats. De Alinker R-volution is een nieuw loophulpmiddel bedoeld voor men-sen die actief willen blijven, er op uit willen trekken en onafhankelijk willen zijn, ook al ervaren ze een beperking. De Alinker komt binnenkort in Nederland op de markt, maar iedereen kan nu alvast kennismaken.StelComfort voorziet voor een grote groep mensen een uitbreiding van hun mobiliteit die ze zelf wellicht niet (meer) voor mogelijk hielden. De Alinker is dan ook een wel-kome aanvulling op het bestaande assortiment mobiliteitshulpmiddelen. Op een Alinker beweegt de gebruiker zich nagenoeg rechtop staand (op ooghoogte met de omgeving), waarbij het lichaamsgewicht wordt ondersteund en de drie wielen zorgen voor stabi-liteit. Omdat de Alinker door zijn design niet oogt als een conventioneel hulpmiddel, ervaren gebruikers niet het stigma. De voorverkoop van de Alinker start in de laatste dagen van september. Aanvankelijk is de beschikbaarheid zeer beperkt. Voor wie nog een proefrit wil maken alvorens in te schrijven op de voorverkoop, is de Demo-dag in Zevenbergen de laatste mogelijkheid in de regio. De Demo-dag start om 10:00 en iedereen is tot 14:00 welkom op de Campagne-weg 1 voor een proefrit op de overdekte testbaan of bij mooi weer buiten. Het team van The Alinker is aanwezig om te assisteren en vragen te beantwoorden.

Alinker demo-dag bij StelComfort Zevenbergen

Weer mobiel z i jn met de Al inker R-volut ionKORT BEDRIJVIG

Bee Fitt, Zuidhaven 43a, 4761 CS Zevenbergen, 0168 321553, www.beefitt.nl.

ZEVENBERGEN – “Wat wij hier straks openen is geen gewoon fitnesscen-trum. Wij onderscheiden ons door onze goede begeleiding, professio-nele apparatuur en persoonlijke voe-dingsadviezen, waardoor wij sporters echt helpen om hun doelen te verwe-zenlijken”, aldus Roel en Isah van den Hout, de nieuwe eigenaren van Bee Fitt in Zevenbergen.

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

Het sportcentrum aan de Zuidhaven heeft de afgelopen weken een complete make-over gehad. Alles ziet er strak en fris uit. Er is dan ook hard gewerkt. “Begin sep-tember hebben we de sleutel van dit pand gekregen. We hebben ervoor gekozen om een aantal muren uit te breken, om grotere ruimtes te krijgen en alles opgeknapt”, ver-telt Roel van den Hout. Hij runt momenteel ook een sportschool in Breda. Zijn zoon

Isah, die het sporten met de paplepel heeft ingegoten gekregen, zal op den duur Bee Fitt gaan runnen. Hij heeft al de nodige werkervaring als sportinstructeur en is ook in het bezit van Fitness A.

FitnessgymIsah staat te popelen om aan de slag te gaan bij Bee Fitt. “Met achthonderd vierkante meter fitnessgym hebben we hier alle ruimte voor de verschillende fit-nesssporten. We hebben een mooi car-diogedeelte en een ruimte waar verschil-lende lessen, zoals zumba, bodypump en kickfit boksen worden gegeven. Die lessen willen we ook uitbreiden als daar meer vraag naar is”, zegt hij enthousiast. Ook een momentje van ontspanning onder de zonnebank is mogelijk bij Bee Fitt. “Die bieden wij graag aan als extra service”, aldus Isah.

Doelen

Volgens Roel is iedereen welkom om te komen sporten bij Bee Fitt. “Wij zijn een sportschool voor jong en oud. We stellen geen eisen aan onze bezoekers. Iedereen kan sporten op zijn of haar manier. We hel-pen onze bezoekers graag bij het verwe-zenlijken van hun doelen. Wil je afvallen of juist je spieren verstevigen? Wij kunnen een persoonlijk plan maken waarmee je doeltreffend aan de slag kunt. Ook op het gebied van voeding geven wij graag ad-vies”, nodigt Roel uit.

OnderscheidenHij benadrukt nog eens de bijzondere waarde van professionele apparatuur en materialen in de sportschool in Zevenber-gen. “Zo hebben wij een rek met dumbells (een halter met vast gewicht, red.) tot wel 52 kilo. Dat zie je echt niet overal. We willen ons onderscheiden door onze kennis, appara-tuur en de gemoedelijke sfeer.” Bee Fitt

opent zaterdag 27 september officieel haar deuren. Op werkdagen is Bee Fitt van 9.00 uur tot 22.00 uur geopend en op zaterdag

en zondag kan er tussen 9.00 uur en 14.00 uur worden gesport. Trainen bij Bee Fitt kan al vanaf 18,75 per maand.

Bee Fitt helpt sporters doelen te verwezenlijkenFi tnessgym wil toegankel i jkheid en professioneel sporten verenigen

BEDRIJVIG NIEUWS

Bee Fitt is een sportschool voor jong en oud FOTO MARJANNE DIJKSTRA

ZEVENBERGEN - Afgelopen weekend zijn de uitwedstrijden in Hoorn ge-speeld tegen Horna, de koploper van de topteamcompetitie jeugd.

De 1e wedstrijd werd met 5-1 gewonnen. Stef van Hees behaalde een remise door in 12 beurten zijn 225 car. grote hoek te beha-len. Hans jr Snellen had slechts 7 beurten nodig voor zijn 225 car. en Brian Eelen had

voor zijn 110 car. 15 beurten nodig. In de 2e wedstrijd werd er met 6-0 gewon-nen, nu had Stef 6 beurten nodig waarin hij een serie van 144 behaalde. Hans jr speel-de in 10 beurten zijn 225 car bij elkaar en Brian had 13 beurten nodig voor de winst. Door deze dubbele overwinning hebben ze de koppositie van Horna overgenomen. Op zondag 28 september de uitwedstrijd tegen ‘t Topke 2 in Afferden.

Amorti behaald maximale winst tegen koploper

Topteamcompeti t ie Jeugd

FIJNAART - Vereniging Jeugd en Kunst uit Fijnaart is met het Blazer-sensemble en de koren Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants, allen onder leiding van dirigent Peter Meijers, op uitnodiging van de gemeente Detten-heim voor een concertweekend naar Duitsland geweest.

Zaterdag 13 september is de groep vroeg vertrokken richting Karlsruhe voor een eerste concert in Linkenheim-Hochstetten. Voor de bewoners van Stiftung Nees werd een voor hen bijzonder programma ge-speeld en gezongen. Voor een overvolle zaal speelden de leden van het Blazersensemble de sterren van de hemel. Bij de meeslepende klanken van Don’t cry for me Argentina met solo op altsax door Muriel van Agtmaal en op te-norsax door Anja Nagtzaam was menigeen diep geroerd. Ook de bekende walsen van o.a. Johann Strauss mochten op een warm applaus rekenen. Na een korte pauze brachten de leden van Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants gezamenlijk een heerlijk zangpro-gramma waarbij het lied Sierra Madre del sur door de aanwezigen enthousiast werd meegezongen. Hoor je het ruisen der gol-ven, De nach is noch zoe laank en alle an-

dere liedjes werden enorm gewaardeerd. De directie bedankte dirigent en orkest- en koorleden voor hun bijzondere optreden van deze middag. Bijzonder vooral, omdat een muziekvereniging helemaal uit Neder-land was gekomen om dit unieke concert te verzorgen. Men sprak hun waardering uit voor de muzikaliteit en keuze van het programma voor het optreden. Menig or-kest- en koorlid werd persoonlijk bedankt door de bewoners die vaak tot tranen ge-roerd waren. Met de uitdrukkelijk uitnodiging om vol-gend jaar terug te komen vertrok de groep naar Karlsruhe voor een overnachting en een mooie en interessante stadsrondwan-deling met gidsen. Zondag 14 september vertrok de groep naar Dettenheim om al-daar tijdens de wijnfeesten een optreden te verzorgen. De warme band tussen de ge-meente Dettenheim en vereniging Jeugd en Kunst is al vele jaren oud en bijzonder gewaardeerd. Dirigent Peter Meijers werd met zijn orkest en koren dan ook zeer har-telijk ontvangen door de burgemeester en bestuur van de plaatselijke harmonie. Speciaal voor het optreden van Jeugd en Kunst was de burgemeester van het nabij-gelegen Ober Krombach naar Dettenheim gekomen. Het Blazersensemble speelde ook hier voor een groot publiek een zeer

gevarieerd en muzikaal programma. De solo voor drie tenorsaxen door Pe-ter Meijers, Anja Nagtzaam en Miranda Robbe bij Alpenklang trok de volle aan-dacht van het publiek en kon op een warm en lang applaus rekenen. Ook het rustige Sackvicka en My way met zang van een deel van de orkestleden werd goed ge-waardeerd. Met Over and out, Caravan, Muskrat Ramble en Rock around the clock lieten de muzikanten horen dat ze ook goed weg weten met swingende big band muziek. De leden van Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants konden met hun Neder-landstalige zeemansliederen het Duitse publiek goed meekrijgen. Zang en muziek is internationaal en spreekt iedereen altijd aan. Met een aantal nieuwe liedjes zoals o.a. In de kroeg van O’Connell de Ier en Good-night Irene lieten de koorleden hun twee-stemmige zang goed klinken. Bij Rum aus Jamaica en Meisje ik ben een zeeman deinde het publiek flink mee. Het concert werd beëindigd met het Duitstalige Kuf-steiner Lied. Een prachtig einde van het concert met solozang van Peter Meijers begeleid door het koor en het enthousiaste publiek. Dirigent en leden kunnen terugkij-ken op een bijzonder geslaagd en muzikaal weekend.

Veel respect in Duitsland voor Jeugd en Kunst

ZEVENBERGEN - Afgelopen vrijdag vond de ontmoeting plaats tussen Stolting Advocatuur uit Zevenbergen en Klusbedrijf Staff uit St Willibrord in de tweede divisie driebanden groot.

Voor het Zevenbergs team speelden Ivo Stolting (bord 4, 35 caramboles), Jos Go-verde (bord 3, 35 caramboles), Erik Korts-mit (bord 2, 40 caramboles) en Marcel Hopmans (bord 1, 40 caramboles). Ivo Stol-ting begon voortvarend, en leek een ge-makkelijke overwinning tegemoet te gaan tegen Cor Jaspers: 24 om 14 in 30 beurten als tussenstand in het voordeel van Ivo. Op dat moment ging Cor echter alles op de verdediging spelen. Ivo kon hier niet goed op antwoorden, waardoor het na enkele beurten 26 om 24 was, nog steeds in het voordeel van Ivo. Bij deze stand nam Ivo de wedstrijd over, waardoor er als eindstand 35 om 29 in 53 beurten op het bord kwam. De eerste twee punten voor SA zijn een feit. Op de andere tafel had Jos Goverde zichzelf als grootste tegenstander. Jos mistte te veel driehoekjes, waardoor het

tegenstander Ad Terloo lukte om bij te blijven. In de 64ste beurt maakte Jos zijn 35ste carambole, waarna Ad in de nabeurt zijn resterende twee caramboles maakte: remise. Daarna was het de beurt aan Erik Kortmit en Marcel Hopmans. Marcel had een zware dobber aan John Brouwers. John´s spel zit verdedigend goed in elkaar, waardoor Marcel niet in zijn spel kon ko-men. Op de andere tafel speelde tegelij-kertijd Erik Kortsmit tegen Jan Staff. Jan begon geweldig goed aan de wedstrijd, waardoor Erik niet in het spel voorkwam. In 31 beurten was de stand 24 tegen 16 in het voordeel van Jan. Op dat moment veranderde de wedstrijd totaal, en op zo´n manier dat dit maar zelden voorkomt. Erik nam de wedstrijd compleet over. Jan Staff vervulde vanaf dat moment nog slechts een figurantenrol. Na 40 beurten was de score 40 tegen 24 in 40 beurten in het voordeel van Erik. Dat betekent twee din-gen: Jan Staff heeft in 9 beurten geen en-kel punt meer gemaakt. Maar Erik heeft in 9 beurten 24 caramboles gemaakt!! Voor dit gemiddelde zou Dick Jaspers, Neder-

lands beste biljarter, tekenen. Een gewel-dige prestatie dus voor Erik, waarmee hij tevens er voor zorgde dat de winstpunten in Zevenbergen bleven. Erik:”de hele wed-strijd heb ik vertrouwen gehad in mijn eigen kunnen. Jan speelde erg goed, en met 4 varkentjes (gelukscaramboles) zag het er niet goed voor me uit. Ik putte moed uit het feit dat Jan steeds meer tegen zich-zelf begon te vechten en zich stuk beet om het moyenne van 1 vast te houden. Snel haalde ik Jan in, terwijl Jan niet meer tot score kwam. Pas na de wedstrijd drong het tot me door dat ik 24 punten in 9 beurten gemaakt had. Dat was me dus nog nooit overkomen. Ik ben blij dat deze overwin-ning ook de teamoverwinning betekende”. Op de andere tafel ging de strijd gelijk op. In de 43ste beurt kreeg Marcel de kans om de laatste punt te scoren, maar helaas werd deze gemist, waarop John Brouwers de matchbal wel maakte. Eindstand in deze ontmoeting: 5-3 voor Stolting Advo-catuur. De volgende competitiewedstrijd is op 2 oktober in Sas van Gent, met als tegenstander Pearle Opticiens.

Erik Kortsmit matchwinnaarDriebanden groot Tweede Divisie Zevenbergen

Page 15: Dm 20140924

Uw showroom aan huis!Verkoop/leggen/onderhoud

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, > Botoxbehandelingen, > Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

een nieuwe startSpannend? Ik help je er persoonlijk bij.

Al; 30 jaar betrouwbaar en succesvol. Bel:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

10 Herfstchrysanten

€ 3,503 bossenFreesia’s

€ 3,003 bossen

Chrysanten € 3,00

te koop gevraagd Motoren, Brommers

en Scooters Jong en oud

Tevens oldtimer auto gezocht

06 - 22 33 20 58

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTE

N

DAGTOCHT LONDEN € 52,50 18 en 25 okt, 29 nov, 6, 13 en 20 dec WEDSTRIJD SCHALKE 04 v.a. € 99,00 Vervoer + wedstrijdticket + 3 cons. en 1 snack 18 okt Schalke 04 – Hertha BSC 22 nov Schalke 04 – Vfl Wolfsburg 13 dec Schalke 04 – 1.FC Köln 20 dec Schalke 04 – HSV MOEDER IK WIL BIJ DE REVUE v.a. € 70,00 12 en 30 nov, 9 en 14 dec Vervoer + 1e rangs ticket HIJ GELOOFT IN MIJ vanaf € 62,50 30 nov en 14 dec Vervoer + 2e rangs ticket SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 79,50 20 nov en 17 dec Vervoer + 2e rangs ticket RIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,00 1 okt Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam DAGREIS DISNEYLAND € 72,50 4 en 18 okt Vervoer + entreeticket 1 park 2-DAAGSE DISNEYLAND v.a. € 165,00 Diverse data in 2014 Kinderen t/m 11 jaar v.a. € 119,00 Vervoer, 1 overnachting + ontbijt en entree beide parken 2 dagen 3-DAAGSE PARIJS v.a. € 119,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit 3-DAAGSE LONDEN v.a. € 129,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit 5-DAAGSE WINTERBERG v.a. € 319,00 6 en 13 okt, 8 dec Vervoer, 4 overnachtingen half pension en diverse excursies

www.brabantexpres.nl

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 16: Dm 20140924

najaar 2014MODEKLASSIEK & Verzorgd Er zijn vrouwen die zich voor iedere gelegenheid – ook in hun vrije tijd – opdoffen. Ze zijn altijd (chique) gekleed en verzorgd tot in de puntjes. Ze zijn voorzichtig met trends en omarmen liever de tijdloze essentials. Een klassieke vrouw vindt het belangrijk ‘gepast’ voor de dag te komen en is daarom een tikkeltje be-houden. Kies bijvoorbeeld voor een highwaisted pantalon, nette leren enkellaar-zen (die door de kleurenmix jeugdig ogen) en een grove gebreide coltrui. Voilà, zo ben je winters-chic voor iedere sociale gelegenheid!

Osteopathie Moerdijk, Pinksterbloemstraat 1, 4761 ZT Zevenbergen, 0168 328809, www.osteopathiemoerdijk.nl

ZEVENBERGEN - In Zevenbergen viert Tracey Lear volgend jaar een jubi-leum; ze is dan twintig jaar in Neder-land en dat betekent ook twintig jaar osteopathie in Zevenbergen waarbij haar praktijk aan huis uitgroeide tot een praktijk met zes osteopaten en patiënten uit heel de regio. “Mensen waren en zijn misschien in het begin wat sceptisch, maar osteopathie is heel praktisch. Het is puur gebaseerd op anatomische en fysiologische ken-nis van het menselijk lichaam.”

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

Tracey Lear vertelt: “Sommige mensen denken dat osteopathie iets zweverigs is, maar dat is het juist helemaal niet. Het is inderdaad een manuele behandeling; in plaats van met apparaten gaat een os-teopaat met zijn handen op zoek naar een oorzaak voor de lichamelijke klachten die een patiënt heeft. Een behandeling bij een osteopaat is een complementaire behandeling. Wij vinden ook dat iemand binnen drie tot vier behan-

delingen verandering moet voelen. Zo niet, dan moet er misschien toch een andere therapie worden gezocht. We doen dat in goed overleg met een aantal huisartsen en andere medische specialisten.”

OpleidingLear volgde zelf haar opleiding aan de Bri-tish School of Osteopathy in Londen. “In Groot-Brittannië is osteopaat een volledig paramedisch beroep met een opleiding op HBO+ of universitair niveau. Ik werk nu bijna twintig jaar in Zevenbergen. Ik ben alleen thuis begonnen maar de praktijk groeide snel. Samen met Annelies Ver-beeck verhuisde ik naar een praktijkpand en nu zitten we alweer sinds 2008 hier in dit pand met in totaal zes osteopaten.”

BlokkadeBij een behandeling kijkt een osteopaat niet alleen naar de plek waar de pijnklacht van de patiënt zit, weet Lear. “Iemand kan met bijvoorbeeld nek- of rug-klachten bij me binnenkomen, maar ik kijk dan ook naar eventuele problemen met de voeten en knieën of er een beenlengtever-

schil is of dat er misschien verklevingen zijn vanwege een buikoperatie waardoor mensen hun houding aanpassen die weer uitstraalt naar de pijnklacht waarvoor ze komen. We kijken echt naar het lichaam in zijn totaliteit. We proberen de blokkade weg te halen want het doel van de osteopathi-sche behandeling is om de beweging te herstellen zodat alle structuren optimaal functioneren.”

KinderosteopathieOp het moment bestaat de helft van alle nieuwe aanmeldingen uit baby’s en kin-deren. “Het gaat dan om klachten als veel huilen, voorkeurshoudingen en verstoppin-gen. Het is voor mensen die de gang naar een osteopaat overwegen goed om te we-ten dat al onze osteopaten naast hun ba-sisopleiding ook een tweejarige opleiding kinderosteopathie hebben gevolgd. Ze zijn goed voorbereid op het behandelen van kleine kinderen. Volwassenen komen hier vooral met rug-klachten, hoofdpijn en uitstralingspijn, maar ook met minder vaak voorkomende

klachten zoals oorsuizen, darmklachten, maagklachten, vermoeidheidsklachten, obstipatie, bekkenklachten, postopera-

tieve verkleving, rsi, incontinentie, duize-ligheid, peesontstekingen en hyperventi-latie.”

‘Een osteopaat probeert altijd de blokkade weg te halen’Osteopaat werpt bl ik op totale l ichaam

BEDRIJVIG NIEUWS

Alle osteopaten van Osteopathie Moerdijk zijn aangesloten bij het NRO, het Nederlands Register voor Osteopathie. Lear vult verder aan: “Persoonlijk zit ik in de accreditatiecom-missie van de NRO; we beoordelen of de bijscholing wel van het juiste niveau is.”

DOOR MERIJN SITSEN

Surplus is in heel West- en Midden-Brabant actief en biedt zorg in de breed-ste zin van het woord. “Bij ons staat de vraag van de cliënt hoog in het vaan-del”, aldus Esther de Schrijver, corpo-rate communicatiemedewerker van Sur-plus. De zorgorganisatie richt zich op de wensen en verwachtingen van de cliënt en probeert deze zo goed mogelijk in te vullen. Daarnaast wil Surplus graag iets extra’s doen voor de cliënten.

PlusEr wordt in Nederland behoorlijk gereor-ganiseerd in de zorg. Dit heeft volgens De Schrijver tot gevolg dat zorgorgani-

saties zich veelal moeten beperken tot minimale zorgverlening. Er wordt veel meer aanspraak gedaan op de dingen die een cliënt nog wel zelf kan. Hoewel dit niet noodzakelijk een slechte ontwikkeling hoeft te zijn, wor-den vaak andere dingen overgeslagen. “We vergeten vaak dat het bij zorg niet alleen om verzorgen gaat maar ook om de leuke dingen in het leven”, aldus De Schrijver. Daarom heeft Surplus beslo-ten om de Stichting de Plus van Surplus nieuw leven in te blazen.

Plezier“We hebben het alleen over initiatieven die grote en kleine kinderen, welzijns-klanten én senioren volop plezier schen-

ken”, aldus De Schrijver. De initiatieven stimuleren ontmoetingen. De communicatiemedewerker legt uit dat deze activiteiten niet binnen de reguliere zorg- en welzijnssubsidie kunnen vallen. Stichting de Plus van Surplus heeft al diverse initiatieven met fi nanciële middelen gesteund. Zo is er geld vrijgemaakt ten behoeve van de jeu de boulesbaan en belevingstuin bij Antonius Abt, een fi tnesspark voor ouderen in Hooge Zwaluwe en kon de reis naar Lourdes op een donatie reke-nen. De Stichting is in het bezit van de ANBI-status.

Hierdoor zijn giften vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Surplus zet stap vooruitDe ini t iat ieven st imuleren ontmoetingen

MOERDIJK – Terwijl de overheid een stap terug doet op het gebied van zorg, doet Surplus zijn best om een stap vooruit te zetten. De zorgorganisatie wil graag iets extra’s doen voor de cliënten in de vorm van extra voorzieningen of een bijzonder project. Surplus stroopt daarom de mouwen op en stapt met goede moed vooruit met de Plus van Surplus.

ZEVENBERGEN - Zaterdag 27 september rijden de ran-doneurs naar Gouda een rit van 130 km, vertrek 8.00 uur de recreanten rijden naar Kaatsheuvel een rit van 90 km, vertrek 8.05 uur. De toerrijders rijden ook naar Kaatsheuvel een rit van 90 km, vertrek 8.10 uur.

Ritten TWC

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Molenstraat 9FijnaartTel.: 0168 - 46 26 84

Geisha,Sandwich,YaYa,PooolsLunatique,Roberto SartoMac, Zerres,Laura Lebec

S Oliver

Openingstijden

ma 13.30 t/m 18.00

di t/m vr 9.00 t/m 12.30 . 13.30 t/m 18.00.

za 9.00 t/m 16.00

Sa

le S

ale

Sa

le S

ale

Sa

le S

ale

Sa

le S

ale

Gestart

ESPRIT, GEISHA, SANDWICH, POOOLS, ERFO, ROBERTO SARTO, MAC, ZERRES, DOLCE VITA, ANOTHER WOMAN-------------------------------OOK LINGERIE ENONDERMODETEN CATE, LOVABLE

Dr. Cuijpersstraat 14 | 4731GA Oudenbosch0165-320996 | [email protected]

Schoonheidssalon DE OASEEen mooie gladde huid met microdermabrasie

Microdermabrasie is de oplossing voorpigmentvlekjes; grove porien; huidoneffenhedenrimpels; acne en vette huid; rokershuid; littekensrimpels; acne en vette huid; rokershuid; littekens

Kennismakings-behandeling

van € 79,- voor € 50,-

Aktie geldig t/m 31 oktober

Page 17: Dm 20140924

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

www.heijligersbv.nl

Uwinstallateur

voor elektra, gas, water, verwarmingen zonne- panelen

‘t Ravelijn 324791 KCKlundert

Telefoon: 06 1744 3256

E-mail: [email protected]

Bent u het verven van uw houtenkozijnen ook zo zat?

Vraag dan vrijblijvend een offerteaan voor het leveren en/of monterenvan kunststof kozijnen.

Bij HDV Bouw & Onderhoud kunt uook terecht voor andere kunststofbouwproducten, zoals goten, gevel-bekleding, dakranden en nog veel meer!

Onze producten zijn gegarandeerdonderhoudsarm en zeer duurzaam.

www.hdvbouwenonderhoud.nl

HDV

Bouw & Onderhoud

Opel Astra gtc 18i-16v 140 pk mondialclimate control, navigatie, zilver mt.8-2008, 90.753 km Prijs: € 9.950,-

Ford Fiesta 1.4 5drs Automaat Trend05-2012, 31.244 km, 90pk Prijs: € 12.950,-

Renault Mégane Grand Tour Tech Line 1.6-16V Xenon, Geregelde Airco, Radio Renault C.D.07-2006, 92.900 km Prijs: € 8.250,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Feel the difference

Zevenbergen, 0168 - 37 15 01

Breda 076 - 528 14 00Etten-Leur 076 - 503 44 50Oosterhout 0162 - 48 14 00

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

VRIENS Voordeel € 3.000,-NU RIJKLAAR! € 25.793-

• 8 Astra Cosmo uitvoering• 9 Astra Sport uitvoering

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

3 12.500,-, FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder Wft vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMANZEVENBERGEN, TOUWSLAGERIJ 18, TEL. 0168 - 37 05 00

Autobedrijf

Opel Meriva 16i-16v Cosmo 3-2010, zwart mt, airco, ecc, navigatie50.546 km Prijs: € 12.950,-

Opel Zafira 18i-16v 111 editionairco, navigatie, 4-2010, zilver mt.73.670 km Prijs: € 14.750,-

Opel Corsa 14i-16v 5drs silverline airco, trekhaak, blauw/grijs mt2-2006, 39.648 km Prijs: € 6.750,-

Ford Ka 1.2 Titanium01-2012, 49.174 km, 69pk Prijs: € 7.950,-

Ford Fiesta 1.25, 3-drs Titanium01-2010, 121.582 km, 82pk

Prijs: € 8.950

Renault Twingo 1.2 16v 3drs Authentique10-2007, 63.622 km

Prijs: € 4.450,-

Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Edition02-2014, 20.200 km, 125pk

Prijs: € 19.990,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Mégane Grand Tour 1.6-16V Tech Line L.P.G. Geregelde Airco, Xenon, glazen Schuifdak, Cruise Controle, Trekhaak05-2008, 112.700 km Prijs: € 9.450,-

Renault Grand Espace 2.0-16V T Celsium 7-pers. Xenon, glazen panorama dak, Navigatie, 08-2010, 88.600 km Prijs: € 21.950,- incl. btw

Renault Mégane Estate 1.6-16V Dynamique Geregelde Airco, L.M. Velgen, Radio Renault C.D., Trekhaak05-2010, 63.000 km Prijs: € 13.450,-

Renault Scénic 1.6 Automaat Dynamique Luxe Navigatie / Climate Control / L.M. velgen01-2006, 93.345 km Prijs: € 7.450,-

Opel Astra 14i-16v turbo 5drs editionairco, zilver mt., 1-2012, 29.613 km Prijs: € 15.500,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat Punto edizione cool 85pk 5-deurs08-2013, 22.814 km

Prijs: € 10.950,-

Fiat 500 cabrio 1.2 automaat09-2011, 29.665 km Prijs: € 10.450,-

Fiat Grande Punto 1.4 dynamic 3-deurs04-2007, 113.909 km Prijs: € 4.950,-

Fiat Panda 1.2 edizione cool 06-2011, 62.816 km Prijs: € 5.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 5D/Leer Business 01-2008, 99.314 km Prijs: € 6.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Page 18: Dm 20140924

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

JEUGDOPLEIDING MOET NAC IN DE TOEKOMST KAPITAAL OPLEVEREN

"Achterstand is voorsprong geworden"

De jeugdopleiding van NAC maakt een metamorfose door. Alles is erop gericht om de jeugd-spelers van NAC aan te laten sluiten bij de top. Die stap is noodzakelijk om NAC er in de toekomst helemaal bovenop te krijgen. Hoofd Jeugdopleidingen Geert Brusselers vertelt.

FOTO PETER DIEPSTRATEN

De afgelopen jaren zijn jullie hard bezig geweest om de jeugdopleiding van NAC te professionaliseren. Tot welke resultaten heeft dit vooralsnog geleid? "Er is een toename in het aantal jeugdteams. We hebben de D2, C2 en B2 toegevoegd. Daarnaast spelen we op twee nieuwe, mooie locaties. De bovenbouw speelt bij Boeimeer, de onderbouw bij WDS. Om onze jeugdspelers in alles te voorzien hebben we bovendien veel belangrijke randzaken toegevoegd: krachttrainingsprogram-ma in het nieuwe krachthonk, videoanalyse, een spelervolgsysteem en een sportpsycholoog. Hiernaast vinden wij dat onze spelers veel aandacht moeten hebben voor studie en maat-schappij. Topvoetbal is hard, dus wij willen dat onze spelers voorbereid zijn op alle scenario's."

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

NAC in de wijkZoals iedereen weet is voetbal meer dan alleen de twee keer 45 minuten die elk weekend worden gespeeld. Net zoals veel andere clubs staat NAC midden in de maatschappij. Ook dit seizoen zijn er weer een aan-tal schitterende maatschappelijke verantwoordelijke projecten waar NAC bij betrokken is.

Zo is bijvoorbeeld de jaarlijkse Rabo G-dag het vermelden waard. Afge-lopen mei werd deze dag voor de veertiende keer georganiseerd in het Rat Verlegh Stadion. Met dank aan de Rabobank werd deze dag georgani-seerd voor mensen met een lichame-lijk en of geestelijke beperking. Ruim 20 teams waren aanwezig en ondanks de regen waren er zoals altijd veel lachende gezichten te zien.

De twee vaste projecten waar NAC dit seizoen mee werkt zijn de NAC (Ladies) Street League en Playing for Success. Dat eerstgenoemde project werd op zondag 21 en maandag 22 afgetrapt op de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion. Ook dit seizoen zijn er weer veel teams die meedoen aan de leukste en grootste straatvoetbalcom-petitie van Breda. 140 jongens en 60 meisjes nemen het een seizoen lang tegen elkaar op om punten te scoren.

Uiteraard gaat het bij deze compe-titie niet alleen om sportief succes. Deelnemers van de Street League en Junior Street League krijgen ook workshops en gastlessen over actuele, sociaal-maatschappelijke thema's. Zo komt op 10 oktober scheidsrechter Braamhaar samen met een Bredase politieagent vertellen over sportivi-teit en respect, binnen en buiten het veld. Daarnaast komt Nelson de Kok de deelnemers leren hoe je de mooi-ste straatvoetbalkunsten uitvoert.Op 15 september zijn ook de eerste trajec-ten van Playing for Success Breda beginnen. Bij dit naschoolse project krijgen leerlingen een alternatief lesprogramma aangeboden in het Rat Verlegh Stadion. Op deze manier kun-nen ze op een leuke manier bezig zijn met de stof. Gedurende tien weken krijgen ze les in het leercentrum van NAC Breda, de NACADEMY. Ook dit jaar heeft deze populaire leerweg weer veel aanmeldingen!

Kun je dat verder uitleggen? "Niet iedereen heeft het in zich om prof-voetballer te worden. Daar moet je eerlijk in zijn. Dus hebben we ook een studiebegelei-dings- en sociaal maatschappelijk programma toegevoegd. We willen onze spelers sportief opleiden, maar bovendien 'completere mensen' van ze maken. Door onze spelers sportief, educatief en sociaal maatschappelijk op te leiden worden ze betere voetballers. Mochten ze het niet redden in het voetbal, dan kunnen we ze op deze manier garanderen dat ze een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten op deze gebieden." Er was sprake dat NAC een 'Regionale Jeugdopleiding' zou worden. Wat is hiervan

de status en in welke vorm gaat dit gestalte krijgen? "Vorig seizoen kregen we de 'RJO'-status toegewezen door de KNVB om vervolgens te horen dat de bond niet meer verder ging met het RJO-model. In plaats daarvan is eenkwa-liteit- en performancemodel gekomen, een nieuw certificeringssyteem." In hoeverre profiteert NAC van het model nu er geen stempeltje van 'RJO' op de club is geplakt? "NAC is één van de vijf clubs die vorig jaar heeft meegedaan aan een pilot. Daar zijn we positief uitgekomen. De verbeterpunten die we kregen hebben we dit seizoen toegepast. Vanaf dit seizoen kunnen we daarom een nationale Jeugd Academy worden. Hiermee voldoen we dan al aan de eisen die vanaf 2018 en 2019 gelden voor alle bvo's. Overigens blijft ons verzorgingsgebied hetzelfde, ondanks dat de naam 'nationale' anders doet vermoeden. We blijven scouten in Zuid-West Nederland en waar het kan zoveel mogelijk in Breda." Wat is het voordeel van het kwaliteits- en performancemodel? Brusselers: "Het voordeel van dit model is dat ook clubs die een beperkt budget hebben, zoals wij, hieraan kunnen voldoen. Voorheen was het bijvoorbeeld een randvoorwaarde dat spelers met busjes werden opgehaald en thuisge-bracht. In het nieuwe model gaat het puur om de ontwikkeling van de spelers als voetballer. De focus ligt op de zaken die er echt te doen. Door mee te doen aan dit model hebben we nu een voorsprong op andere bvo's, waar we eerst een achterstand hadden." Het beperkte budget is aan de achterkant wel een bottleneck? "Het geld dat we hebben moeten we zo goed mogelijk besteden. Maar daarom ben ik blij met alle initiatieven die worden ontplooid om meer geld te genereren voor de jeugdopleiding, als ook met de sponsoren die zich specifiek hebben hardgemaakt voor dit doel. Daarnaast profiteert NAC als organisatie natuurlijk van de inmenging van de Vriendenloterij. Als club zullen we de komende weken initiatieven uitrollen om ook op dit vlak weer stappen te maken." Het uiteindelijke doel is om spelers op te leiden tot volwaardige Eredivisiespelers. Kunnen we de komende jaren al de vruchten plukken van de vernieuwde opleiding? "Het doel blijft om drie spelers per twee jaar af te leveren bij het eerste. We moeten echter ons realiseren dat we een achterstand van tien jaar in moeten halen. De verwachting is dus niet dat ze ineens met stromen tegelijk komen. Er komen zeker talenten aan de komende jaren. In de toekomst moet dit echter op een meer reguliere basis gebeuren dan nu het geval is."

TICKETINFO Voor de wedstrijd tegen Ajax aan-staande zaterdag geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart (8) of Clubcard (5) extra kaarten kunnen bestellen. De wedstrijd is betiteld als een topwedstrijd. Dit betekent dat kaarten vanaf €20,00 verkrijgbaar zijn op nactickets.nl. NAC verloor dit seizoen nog niet in het Rat Verlegh. De laatste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle werd omgezet in een 3-1 winst. De volgende thuiswedstrijd is pas op 18 oktober. Dan is de Parel van het Zuiden gastheer van ADO Den Haag. Tussendoor speelt de ploeg van trainer Gudelj uit tegen Heracles Almelo. Ook deze wedstrij-den zijn inmiddels in de verkoop.

OURANTUpdate

NAC - AJAX 27 september

JEUGDOPLEIDING MOET NAC IN DE TOEKOMST KAPITAAL OPLEVEREN

"Achterstand is voorsprong geworden"

De jeugdopleiding van NAC maakt een metamorfose door. Alles is erop gericht om de jeugdspe-lers van NAC aan te laten sluiten bij de top. Die stap is noodzakelijk om NAC er in de toekomst helemaal bovenop te krijgen. Hoofd Jeugdopleidingen Geert Brusselers vertelt.

FOTO'S PETER DIEPSTRATEN

De afgelopen jaren zijn jullie hard bezig geweest om de jeugdopleiding van NAC te professionaliseren. Tot welke resultaten heeft dit vooralsnog geleid? "Er is een toename in het aantal jeugdteams. We hebben de D2, C2 en B2 toegevoegd. Daarnaast spelen we op twee nieuwe, mooie locaties. De bovenbouw speelt bij Boeimeer, de onderbouw bij WDS. Om onze jeugdspelers in alles te voorzien hebben we bovendien veel belangrijke randzaken toegevoegd: krachttrainingspro-gramma in het nieuwe krachthonk, videoanalyse, een spelervolgsysteem en een sportpsycholoog. Hiernaast vinden wij dat onze spelers veel aan-dacht moeten hebben voor studie en maatschap-

gezichten te zien.

en maandag 22 afgetrapt op de

punten te scoren.

uitvoert.

pij. Topvoetbal is hard, dus wij willen dat onze spelers voorbereid zijn op alle scenario's."

Kun je dat verder uitleggen? "Niet iedereen heeft het in zich om profvoet-baller te worden. Daar moet je eerlijk in zijn. Dus hebben we ook een studiebegeleidings- en

sociaal maatschappelijk programma toegevoegd. We willen onze spelers sportief opleiden, maar bovendien 'completere mensen' van ze maken. Door onze spelers sportief, educatief en sociaal maatschappelijk op te leiden worden ze betere voetballers. Mochten ze het niet redden in het voetbal, dan kunnen we ze op deze manier ga-randeren dat ze een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten op deze gebieden." Er was sprake dat NAC een 'Regionale Jeugdop-leiding' zou worden. Wat is hiervan de status en in welke vorm gaat dit gestalte krijgen? "Vorig seizoen kregen we de 'RJO'-status toe-gewezen door de KNVB om vervolgens te horen dat de bond niet meer verder ging met het RJO-model. In plaats daarvan is eenkwaliteit- en performancemodel gekomen, een nieuw certifi-ceringssyteem." In hoeverre profiteert NAC van het model nu er geen stempeltje van 'RJO' op de club is geplakt? "NAC is één van de vijf clubs die vorig jaar heeft meegedaan aan een pilot. Daar zijn we positief uitgekomen. De verbeterpunten die we kregen hebben we dit seizoen toegepast. Vanaf dit seizoen kunnen we daarom een nationale Jeugd Academy worden. Hiermee voldoen we dan al aan de eisen die vanaf 2018 en 2019 gelden voor alle bvo's. Overigens blijft ons verzorgingsge-bied hetzelfde, ondanks dat de naam 'nationale' anders doet vermoeden. We blijven scouten in Zuid-West Nederland en waar het kan zoveel mogelijk in Breda." Wat is het voordeel van het kwaliteits- en per-formancemodel? Brusselers: "Het voordeel van dit model is dat ook clubs die een beperkt budget hebben, zoals wij, hieraan kunnen voldoen. Voorheen was het bijvoorbeeld een randvoorwaarde dat spelers met busjes werden opgehaald en thuisgebracht. In het nieuwe model gaat het puur om de ontwikkeling van de spelers als voetballer. De focus ligt op de zaken die er echt te doen. Door mee te doen aan dit model hebben we nu een voorsprong op andere bvo's, waar we eerst een achterstand hadden." Het beperkte budget is aan de achterkant wel een bottleneck? "Het geld dat we hebben moeten we zo goed mogelijk besteden. Maar daarom ben ik blij met alle initiatieven die worden ontplooid om meer geld te genereren voor de jeugdopleiding, als ook met de sponsoren die zich specifiek hebben hardgemaakt voor dit doel. Daarnaast profiteert NAC als organisatie natuurlijk van de inmenging van de Vriendenloterij. Als club zullen we de komende weken initiatieven uitrollen om ook op dit vlak weer stappen te maken." Het uiteindelijke doel is om spelers op te lei-den tot volwaardige Eredivisiespelers. Kunnen we de komende jaren al de vruchten plukken van de vernieuwde opleiding? "Het doel blijft om drie spelers per twee jaar af te leveren bij het eerste. We moeten echter ons realiseren dat we een achterstand van tien jaar

NAC MUSEUM BIJNA KLAARHet geheel door vrijwilligers gerunde NAC Museum ondergaat de laatste maanden van dit jaar de finishing touch van een grondige verbouwing en uitbreiding. Het museum werd vorig jaar getroffen door een fikse waterschade en moest noodgedwongen dicht. Wonder boven won-der ging niets van de collectie verloren. De heropening lijkt volgens planning op 19 december aanstaande plaats te vinden.

De totale begroting voor de verbouwing en inrichting is ter waarde van een luxe zakenauto, een bedrag dat bij elkaar is geraapt door opgebouwde reserves, verzekeringspremies, opbrengsten uit collectes en luxe supportersacties. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de luxe actie waarbij twee supporters op de fiets naar de uitwedstrijd bij sc Cambuur gingen? De fietstocht over 258 kilome-ter leverde de vrijwilligers maar liefst €8000 op.

Het museum wordt twee keer zo groot als het oude, inclusief een theater met beeld en geluid.

“Het doel blijft om drie spelers

per twee jaar af te leveren bij

het eerste. Er komen talenten aan"

BESTEL KAARTEN VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd tegen Ajax aanstaande zaterdag geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart (8) of Clubcard (5) extra kaarten kunnen bestellen. De wedstrijd is betiteld als een topwedstrijd. Dit betekent dat kaarten vanaf €20,00 verkrijgbaar zijn op nactickets.nl.

OPENING MUSEUMHet geheel door vrijwilligers gerunde NAC Museum ondergaat de laatste maanden van dit jaar de finishing touch van een grondige verbouwing en uitbreiding. Het museum werd vorig jaar getroffen door een fikse wa-terschade en moest noodgedwongen dicht. Wonder boven wonder ging niets van de col-lectie verloren. De heropening lijkt volgens planning op 19 december aanstaande plaats te vinden.

De totale begroting voor de verbouwing en inrichting is ter waarde van een luxe zaken-auto, een bedrag dat bij elkaar is geraapt door opgebouwde reserves, verzekeringspremies, opbrengsten uit collectes en luxe supporters-acties. Het museum wordt twee keer zo groot als het oude, inclusief een theater met beeld en geluid.

NACourant_25sept_DeBode kopie.indd 1 21-09-14 23:55

Page 19: Dm 20140924

OPENDEURDAGENzaterdag 27 & zondag 28 september van 10 tot 17 uur

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBEL

VOOR EENGRATISOFFERTE

Maatwerk alle serres zowel klassiek als modernFabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminiumAlles in eigen beheer - sinds 1983 - 10 jaar waarborg

Geen voorschot - Nieuwbouw - Renovaties - Alle RAL kleurenVolledige afwerking - Geplaatst door vakmensen.

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBezoek onze vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

ALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR (BEHALVE TIJDENS DE OPENDEURDAGEN) • www.bruvo.be

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!

BEZOEK ONZE

WEBSITEWWW.BRUVO.BE

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

varing!varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!varing!varing!Vraag naar onze speciale

actievoorwaarden

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Voordelig Verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Verlengd tot 1 juli 2015

Eric LugtenTelefoon: 06 83 55 15 71E-mail: em[email protected]: 57770654www.eml-klus-en-dakwerken.nl

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

Vul nu uw wintervoorraad aan!

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

Page 20: Dm 20140924

sport

pAGINA 20

UitslagWoensdag 17 septemberRijsoord B1-Virtus B1 1-2Zaterdag 19 septemberVirtus 2 za -Internos 7 za 2-4Virtus A1-Nieuw Lekkerland A1 6-1Virtus A2-Seolto A1 6-6Virtus B1-Dubbeldam B1 3-1ODIO B1-Virtus B2 5-0Oosterhout B2-Virtus B3 1-1Virtus B4-Beek Vooruit B3 0-2Unitas’30 C1-Virtus C1 7-0Right’Oh C1G-Virtus C2 8-0Unitas’30 C5-Virtus C3 5-4Rijen D1-Virtus D1 0-3Virtus D2-Beek Vooruit D3 4-1Virtus D3-Kogelvangers D2G 9-2Virtus D4-DEVO D2 1-3SC Gastel E1-Virtus E1 8-0Virtus E2-SC Emma E1 6-4Hoeven E2-Virtus E3 1-3Virtus E4-Roosendaal E7 1-4Virtus E5-SJO Prinsenland E4 2-14Unitas’30 F2-Virtus F1 2-1Klundert F1-Virtus F2 7-2Virtus F3-Roosendaal F7 0-9Kogelvangers F2-Virtus F4 1-9Virtus F5G-JEKA F11G 0-10De Zwerver VR1 za-Virtus VR1 za 1-3Virtus MD1-DSE MD1 5-0Zondag 21 septemberTVC Breda 1-Virtus 1 2-0Roosendaal 4-Virtus 2 2-1Dubbeldam 3-Virtus 3 10-3Virtus 4-DEVO 2 1-4Virtus 5-Madese Boys 7 4-1SC ‘t Zand VR4-Virtus VR1 1-10Programma Woensdag 24 september

Kloetinge MC1-Virtus MC1 19:00Zaterdag 27 septemberUnitas’30 4 za-Virtus 2 za 14:30Unitas G2-Virtus G1G 12:30Wieldrecht A1-Virtus A1 12:00Victoria’03 A2-Virtus A2 11:30Unitas B1-Virtus B1 14:30Virtus B2-FC Bergen B1 11:15Virtus B3-Oranje Wit B7 12:45Unitas’30 B3-Virtus B4 16:30Virtus C1-Groen Wit C1 14:30Virtus C2-DIA C3 13:00Virtus C3-Internos C5 13:00Virtus D1-JEKA D2 10:00Madese Boys D2-Virtus D2 11:00Klundert D2-Virtus D3 08:45Virtus D4-Hoeven D3 10:00Virtus E1-Roosendaal E2 09:00Virtus E2-GSC/ODS E1 09:00Virtus E3-Sprundel E1 11:15Virtus E4-De Fendert E3 09:00Virtus E5-De Fendert E4 09:00Seolto F1-Virtus F1 08:45Dubbeldam F3-Virtus F2 11:30Unitas’30 F8-Virtus F3 08:30Virtus F4-Klundert F2 09:00Roosendaal F8-Virtus F5G 09:00Virtus VR1 za-Papendrecht VR1 za 14:30Virtus MA1-ST SC Welberg/NVS MA1 11:15Virtus MC1-FC Dauwendaele MC1 14:30Virtus MD1-Rood Wit W MD1 10:00Zondag 28 septemberVirtus 1-Terheijden 1 14:30Virtus 2-BSC 2 12:00Virtus 3-TSC 3 12:00De Fendert 2-Virtus 4 11:00Irene’58 5-Virtus 5 10:00Virtus VR1-JEKA VR1 10:00

VV Virtus

de Fendert C2-Oranje Blauw C1 6-4de Fendert E1-VVR E1 1-9de Fendert E2-MZC’11 E3 8-0de Fendert F1-Prinsenland F1 14-1de Fendert D1-SJO Prinsenland D1 1-1de Fendert F3-MOC’17 F1 14-0de Fendert MP2-HZ’75 MP1 8-4de Fendert MD1-DVO’60 MD1 11-2de Fendert D2-Seolto D2 3-0de Fendert C2-MOC’17 C3 2-1de Fendert 3-Smerdiek 2 1-4de Fendert 5-Vrederust 2 afg.de Fendert 4-VOV1 9-2de Fendert VE1-NOAD’67 VE1 1-1de Fendert B1-Yerseke B1 2-1de Fendert B2-Halsteren B2 0-5Unitas’30 MP2-de Fendert MP1 4-3Klundert F2-de Fendert F2 0-13Oranje Blauw D1-de Fendert D3 4-4Noordhoek E1-de Fendert E3 7-3S.c. Gastel E4-de Fendert E4 2-8Internos C2-de Fendert C1 4-3Zwaluwe 2-de Fendert 2 2-3Zwaluwe VR1-de Fendert VR1 4-2Victoria MB1-de Fendert MB1 2-0Tholense Boys A1-de Fendert A1 3-1Hellevoetsluis 1-de Fendert 1 2-0Hoeven B2-de Fendert B3 5-0Alliance 4-de Fendert 3 (zo) 9-3NOAD VR1-de Fendert VR1 (zo) 4-2Hoeven 3-de Fendert 2 (zo) NBProgramma Donderdag 25 september

Oranje Blauw’14 VE1-de Fendert VE1 20.00Zaterdag 27 septemberde Fendert E2-Halsteren E3 08.45de Fendert E5-Hoeven E5 08.45de Fendert F1-VVAC F1 08.45de Fendert F2-SJO Prinsenland F2 08.45de Fendert C1-Unitas’30 C2 10.00de Fendert F3-Kogelvangers F3 10.15de Fendert MP1-Unitas’30 MP1 10.15de Fendert A1-Rood Wit A1 11.00de Fendert MB1-DIOZ MB1 11.30de Fendert 2-Heerjansdam 3 12.00de Fendert 1-WFB 1 14.30de Fendert B3-Victoria’03 B4 14.30de Fendert VR1 (za)-Noordhoek VR1 14.30Baronie E2-de Fendert E1 08.30Kogelvangers D2-de Fendert D2 09.00Virtus E4-de Fendert E3 09.00Virtus E5-de Fendert E4 09.00TPO D1-de Fendert D3 11.00DSE MP3-de Fendert MP2 11.15Beek Vooruit C2-de Fendert C2 11.30METO D1-de Fendert D1 11.45Cluzona MD1-de Fendert MD1 11.45Seolto B1-de Fendert B1 12.00SJO Prinsenland B1-de Fendert B2 12.00Kapelle 5-de Fendert 3 12.45Alliance 2-de Fendert 4 14.30Halsteren 3-de Fendert 5 15.00Zondag 28 septemberde Fendert 3 (zo)-BSC 8 10.00de Fendert 2 (zo)-Virtus 4 11.00de Fendert VR1 (zo)-Berkdijk VR1 11.00

Info vv de Fendert

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 5.

A-Teams: 1. Vossemeer 1 260,229 6, 2. Steenbergen 2 249,588 6, 3. Lepelstraat 2 245,008 6, 4. S.B.Ponderosa 1 244,647 6, 5. Welberg 2 240,316 6, 6. Lepelstraat 1 239,004 6, 7. Oud Gastel 1 237,888 6, 8. Hoeven 1 232,513 6, 9. Welberg 3 230,627 6, 10. Halsteren 4 228,548 6, 11. S.B.Ponderosa 2 224,321 6, 12. Keijen-burg-1 218,108 6, 13. Welberg 1 217,198 5, 14. Halsteren 3 215,837 6, 15. Halsteren 1 213,418 6, 16. Halsteren 5 212,660 5, 17. Oud Gastel 2 203,639 5, 18. de Heen 1 190,826 5, 19. Steenbergen 1 186,201 5, 20. Halsteren 2 180,402 5.

B-Teams: 1. Steenbergen 4 252,661 6, 2. de Duiventoren 1 244,547 6, 3. Stampers-gat 1 240,422 6, 4. Halsteren 9 236,439 6, 5. Halsteren 10 236,167 6, 6. Welberg 4 235,360 6, 7. Steenbergen 5 234,344 6, 8. Halsteren 6 232,849 6, 9. Halsteren 7 231,031 6, 10. de Heen 2 228,313 6, 11. Welberg 5 219,628 6, 12. de Heen 3 218,968 5, 13. Oud Gastel 5 218,340 6, 14. S.B.Ponderosa 3 215,999 6, 15. het Fort 1 215,287 6, 16. Oud Gastel 3 214,552 6, 17. Halsteren 8 199,008 5, 18. Oud Gastel 4 197,598 6, 19. de Duiventoren 2 195,179 5, 20. Steenbergen 3 185,052 5.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

ZEVENBERGEN - Op 28 september kijkt Virtus nog een keer terug op het voetbalseizoen 2013-2014. Een me-morabel seizoen voor met name de leiders, trainer, spelers en supporters van Virtus D1.

Na een spectaculair seizoen waarin de tweede plaats in de competitie werd be-haald, alsmede de halve finale van de bekercompetitie was er een bijzonder sluitstuk op zaterdag 14 juni te Weesp. Op die dag werd Virtus D1 namelijk Ne-derlands Kampioen door in de finale DSVP

uit Pijnacker te verslaan. Uiteraard wilde Virtus dit niet zomaar voorbij laten gaan, vandaar dat zondag 28 september nog maar eens wordt stilgestaan bij dit heug-lijke feit. Allereerst spelen de jongens om 12.30 uur een wedstrijd tegen RBC D1. In dit laatstgenoemde team speelt nu Cisco Groenewegen, een speler die vorig jaar ook deel uit maakte van het succesvolle team van Virtus. Daarna zal er een hul-diging plaats vinden om de jongens nog-maals in het zonnetje te zetten. De wedstrijd dient tevens als voorwed-strijd voor het eerste team van Virtus dat op die middag (14.30 uur) een thuiswed-strijd speelt tegen Terheijden.Het moge duidelijk zijn dat de vereniging trots is op zo’n prestatie en dat wil men ook laten zien aan Zevenbergen. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om hierbij aan-wezig te zijn, dus ouders, grootouders, neven, nichten, vrienden en vriendinnen, iedereen die tijd heeft kom gezellig kijken.

Voorwedstrijd en huldiging als beloning voor Virtus D1

Virtus D1.

KLUNDERT - Vrijdag 19 september viste de junioren de finale van de competitie. Deze was spannend tot het einde.

In de B-categorie kon alles nog. De top 2 lag 20 gram uit elkaar. Paul Buchinho-ren werd op de voet gevolgd door Quinty Broeken. Elke deelnemer die brasem wist te vangen kon ook zomaar eens kampioen worden. Bij de A-Categorie was er een strijd voor het hoogste eremetaal. Kevin Broeken en Gijs van Slobbe waren in de loop van de competitie elkaar tot op 1 punt benaderd. De vangsten kwamen echter niet zo best op gang. Een enkeling ving een klein visje maar de verwachte grote brasems lieten

nog op zich wachten. Quinty ving een visje en van Paul werd gezegd dat hij nog niets had gevangen. Bij de weging bleek echter dat Paul, om de spanning er in te houden, niets had gezegd maar toch 2 vissen had geland. Dit kleine vangstverschil zorgde ervoor dat Paul zijn eerste plaats veiligstelde en dat Quinty netjes tweede werd. Uiteindelijk melde zich toch noch een brasem en wel in het landingsnet van Kevin. Even later ving Kevin ook nog een tweede brasem. Gijs wist helaas de beet niet op zijn stek te krijgen en het Kevin nog moeilijk te maken. Kevin werd verdiend eerste en Gijs moest genoegen nemen met de tweede plaats. Zaterdag 20 augustus viste de senioren een vriendschappelijke wedstrijd samen

met HSV de Veste uit Willemstad. Er wa-ren 9 deelnemers van de Veste en 7 van ‘t Wachtertje naar de Tonnekreek gekomen. Het weer was goed er lag alleen wat veel drijfvuil op sommige stekken wat het vis-sen moeilijk maakte. Na 3 uur vissen werd duidelijk dat de vissers van de veste moei-lijk te verslaan zijn op de ‘ton’. De Veste wist uiteindelijk 31170 gram te vangen en `t Wachtertje 18930 gram. De winnaar kwam uit het kamp van de Veste. Bas He-ijstek wist 9520 gram te vangen. De beste van ‘t Wachtertje vonden we terug op de derde plaats, Piet van Wensen ving 5765 gram. Voor actuele standen willen wij u doorverwijzen naar de website http://wachtertje.mijnhengelsportver-eniging.nl

Kampioenen Junioren zoet 2014 bekend

KLUNDERT - Klundert is er opnieuw niet in geslaagd de eerste punten van het nog prille seizoen binnen te halen en verloor van het gepromoveerde Brielle met 0-3.

Klundert begon afwachtend aan het duel en men kon aan de spelers zien dat de nederlaag van een week ervoor tegen Nieuw-Lekkerland toch enorm veel impact heeft gehad op de spelers. Gemakkelijker combinerend Brielle begon het beste aan de wedstrijd en Klundert mocht het aan Yoeri van Wingerden danken dat Klundert met een brilstand kon gaan rusten. Twee halve kansjes kon Klundert daar slechts tegenoverstellen en verloor de slag op het middenveld, waardoor de voorhoedespe-lers op een eiland stonden en Klundert het moest hebben van een individuele bevlie-ging. Na het uitvallen van de geblesseerde Pascal Silvius kreeg Klundert meer grip op haar tegenstander. In de 2e helft wisten beide ploegen het 3e kwart weinig kansen te creëren, maar kwam Klundert halverwe-

ge de 2e helft toch op achterstand. Knap gepareerd schot door Yoeri van Wingerden werd in de rebound binnengeschoten. Toen een minuut of tien later eenzelfde spel-situatie zich voordeed was de wedstrijd gespeeld. Klundert stuurde Niels Punt naar het front voor meer stootkracht, maar kreeg amper een kans. In de slotminuten liep Brielle ook nog uit naar 0-3 en ging dik verdiend met de 3 punten naar huis. Klun-dert zit in de hoek waar de klappen vallen en krijgt volgende week een nieuwe kans als het uit tegen Bolnes moet, dat zeer ver-rassend met 3-5 won van Sliedrecht.UitslagZaterdag 20 september Klundert 1-Brielle 1 0-3Klundert 2-Baronie 2 6-1Dubbeldam 2-Klundert 3 6-4Seolto 5-Klundert 4 0-3Nieuwdorp VR1-Klundert VR1 6-0Klundert A1-FC Bergen A1 6-0 (gestaakt)Tholense Boys B1-Klundert B1 3-3Klundert C1-Rood Wit W C1 3-2Hoeven C3-Klundert C2 4-6

Klundert D1-Victoria’03 D1 9-1Noordhoek D1-Klundert D2 9-1Unitas’30 E4-Klundert E1 0-10TPO E1-Klundert E2 8-0Klundert F1-Virtus F2 7-2Klundert F2-De Fendert F2 0-13ProgrammaZaterdag 27 september14:30 Bolnes 1-Klundert 114:30 Duiveland 2-Klundert 214:30 Klundert 3-SC Amstelwijck 314:30 Klundert 4-Good Luck 612:00Klundert VR1-IJzendijke VR215:00 Achtmaal A1-Klundert A112:00 Klundert B1-METO B109:15 Tholense Boys MB1-Klundert MB112:00 DIA C2-Klundert C110:30 Klundert C2-Unitas’30 C509:30 Oosterhout D1-Klundert D108:45 Klundert D2-Virtus D30:45 Klundert E1-Zwaluwe E1G08:45 Klundert E2-Terheijden E209:00Zwaluwe F1G-Klundert F19:00Virtus F4-Klundert F2zondag 28 september9:45Internos 4-Klundert 2

Klundert met lege handen

KLUNDERT - Zaterdag 20 september was de uitwisselings-wedstrijd tussen De Veste en het Wachtertje.

Deze wedstrijd werd vervist in de Tonnekreek van 9.00 tot 11.00 uur. Er waren 16 vissers aanwezig t.w. van de Veste 9 en van het Wachtertje 7. Samen gekomen op een mistige morgen bij het hek van het weiland van Dhr. Oosthoek om daar de inleg te betalen en je plaatsnummer te loten. Rond de klok van 8 uur kon iedereen naar zijn stek vertrekken om de spullen klaar te zette. Om 9 uur klonk het beginsignaal en de voerballen gingen te water. In het begin kon men elkaar slecht zien zitten vanwege de mistflarden over het water. Maar er waren al enkele vissers die snel een vis naar de kant haalden. Toen de mist eenmaal was opgetrokken en de zon er flauwtjes door kwam en de wind gedraaid was, werden de aanbeten steeds minder. Het eindsignaal klonk om 11 uur en de weegploeg kon aan de slag, al snel was duidelijk dat De Veste meer vis aan de weeg-

schaal hing dan het Wachtertje. Dus toen was het wachten op de totaal uitslag en even wat na babbelen over hoe het gegaan was voordat de prijsuitreiking kon beginnen.De uitslag is als volgt: 1. B. Heijstek (de Veste) 9.520gr; 2. L. Verheijen (DV) 6.070gr; 3. v. Wensen (Wachertje) 5.765gr; 4. K. Tak (DV) 5.470gr; 5. P. Leest Azn (DV) 4.925gr; 6. H. Kortewek (W) 4.575gr; 7. R. Schreuders (W) 3.690gr; 8. P. Leest Hzn (DV) 3.410gr; 9. A. Seters (W) 1.940gr; 10. A. Schreuders (W) 1.535gr.Uitslag 5e Vutters-65+ wedstrijd donderdag 11 sept.: 1. L. Verheijen 12.750gr; 2. B. Heijstek 6.845gr; 3. G. den Hollander 945gr; 4. A. Seters 740gr; 5. M. Dubbelman 685gr; 6. R. v. Poppel 280gr; 7. G. de Wit 50gr; A. Leest, 50 gr.Uitslag 4e koppelwedstrijd zaterdag 13 sept.: 1. B. Heijstek 6.330gr + M. Dubbelman 5.825 = 12.155gr; 2. P. Leest Hzn 3.575gr + M. v. Rijswijk 2.015 = 5.590gr; 3. L. Verheijen 4.210gr + G. v. Pop-pel 1.120gr = 5.330gr; 4. P. Leest Azn 4.800gr + R. v. Poppel 155gr = 4.955gr; 5. G. den Hollander 420gr + A. Seters 115gr = 535gr.

De Veste-’t Wachtertje uit Klundert

Page 21: Dm 20140924

onroerend goed

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-,KANTOOrruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

> Kijk voor meer informatie op www.brabantsewaard.nl

Korfbalstraat 13, FijnaartVraagprijs € 190.000 k.k. Type: tussenwoning,

vier slaapkamers Inhoud: circa 400 m3

Woonoppervlakte: circa 130 m2

Perceeloppervlakte: 132 m2

Bouwjaar: 2006

Uitstekend onderhouden tussenwoning met vier slaapkamers. De gehele woning is voorzien van kunstof kozijnen.

Interesse? Neemt u dan contact op met Frank Bakkeren via: 0168 35 00 00 [email protected]

Bijzondere voorwaarden en procedure De regeling ‘Gronduitgiftebeleid 2007 van

de Gemeente Moerdijk’ is van toepassing; Inschrijving bij Brabantse Waard; Toetsing van de inschrijving door de Gemeente Moerdijk; Bij meerdere inschrijvingen vindt verkoop via loting

door de notaris plaats.

Te koop: Starterswoning in Fijnaart

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

> Kijk voor meer informatie op www.brabantsewaard.nl

Wielerstraat 2, FijnaartVraagprijs € 189.000 k.k. Type: hoekwoning,

vier slaapkamers Inhoud: circa 355 m3

Woonoppervlakte: circa 115 m2

Perceeloppervlakte: 147 m2

Bouwjaar: 2006

Gelegen in een jonge nieuwbouwwijk (Sportwijk).Parkeergelegenheid aan devoorzijde van de woning.

Rondeel 48, KlundertVraagprijs € 179.000 k.k. Type: tussenwoning,

twee slaapkamers Inhoud: circa 340 m3

Woonoppervlakte: circa 120 m2

Perceeloppervlakte: 144 m2

Bouwjaar: 2005

Uitstekend onderhouden 5-kamer woning, gelegen in een jonge woonwijk.De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen.

Interesse? Neemt u dan contact op met Frank Bakkeren via: 0168 35 00 00 [email protected]

Bijzondere voorwaarden en procedure De regeling ‘Gronduitgiftebeleid 2007 van

de Gemeente Moerdijk’ is van toepassing; Inschrijving bij Brabantse Waard; Toetsing van de inschrijving door de Gemeente Moerdijk; Bij meerdere inschrijvingen vindt verkoop via loting

door de notaris plaats.

Te koop: Twee starterswoningen

Div. representatieve bedrijfsruimtes

• te Zevenbergen

• op zicht locatie

• vanaf € 595,- p. mnd (120 m2 )

• incl. 100 m2 parkeerterrein

TE HUUR

tel: 06 - 54 23 04 06

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda / Kapelle (Zld) 0164 – 687235

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

VAKANTIE IS...

...EEN UITDAGING

VAKANTIE IS WIELEWAALMaak jij het mogelijk?

www.wielewaal.nl/vrijwilligers

www.wielewaal.nl/

GR

ATIS

AD

VER

TEN

TIE

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 22: Dm 20140924

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 25 september9.30u Woord en Communieviering. Diaken M. Bastiaansen.Vrijdag 26 september15.:00u Eucharistieviering. G. Dirven. Paro-chiehuis Klundert.19.00u Avondgebed Noordhoek. Diaken M. BastiaansenZondag 28 september9.30u Eucharistieviering. Celebrant P.d Rooij. Misdienaars Illa en Amy. Lector Elly. Koster H. Berghout. Collectanten P. Berghout en Y. Reuvers. Gebedsintenties: Jrgt. Riet Dictus-Ernest. Wilhelmina Man-gelaars-Deijkers. Overleden ouders Petrus Hazen en Lucia Azen-Nagtzaam en zonen Lauran en Rinie. Collecte voor eigen kerk.

JOANNES DE DOPER te KlundertVrijdag 26 september15.00u parochiehuis pastor G. Dirven gaat voor in de eucharistieviering. Intentie: t.e.v. O.L.Vrouw uit dankbaarheid.De Mariakapel is op zaterdag open van 10u tot 17u voor gebed tot O.L.Vrouw en een kaarsje aan te steken.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergen

e-mail: [email protected] 28 september11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Peter de Rooij. Met orgelspel. Mis-intenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Pastor Piet Gerold; Sjef Dietvorst e.v. Nelly Stoop (jgt); overl. ouders Cees en Jaantje Hermans-Veeke; Toos Leijs v. Gils e.v. Giel Leijs; Franciën Gabriels Delhez en zoon Pe-ter Delhez; Pastor Dirk Kempers; Jan Baart e.v. Adje v. Etten; Ad v.d. Noort e.v. Kees v. Beers; Annie v. Beers e.v. Gerard Hendrikx.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 27 september19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor P. de Rooij. Mis-dienaars: Thijmen Rinkel en Sharena Hoe-gen. Intentie: Jacobus en Wilhelmina v. Minderhout-v. Geel.Zondag 28 september14.15u Doopviering.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 28 september9.30u Ds. F. den Harder. Organist dhr. A.J. Moraal.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 28 september9.30 Ds. Z. van Hijum

16.30 Ds. A. van der Sloot (Almkerk-Wer-kendam)

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZaterdag 27 september19.00u Oecumenische viering. Thema: Wa-pen je met Vrede. Voorgangers van de ker-ken. In het Anker naast de Hervormde kerk.Zondag 28 september10.00u Voorganger: Dhr. D.J. Bierenbrood-spot.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBER-GENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 28 september10.00u Kand.W.J.Bassie, Groningen. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 28 september10.00u Ds. F. v. Veldhuizen, Dinteloord18.30u Ds. A. Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 28 september10.00u ds. D.C. Groenendijk, Rijnsburg; 16.30u ds. M. Vastenhout, Bleskensgraaf.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent

Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 25 september19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 26 september10.00u de Blomhof, viering.Zaterdag 27 september15.00u Basiliek, huwelijksviering George Dictus en Jori Stouthart.Zondag 28 september11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-ganger: pastoor M. Prasing. Intenties: voor een zieke; overl. fam. Prasing-Ewers; overl. ouders v. Oosterhout-v. Oosterhout; overl. ouders Gijzen-v. Gastel; Jan v. Hoek; overl. ouders Antens-de Rooij en kinderen; Nelly v. Wesenbeeck (verj.); overl. fam. Voeten-v. Oosterhout; Toon Braat e.v. Nel Braat-Mol. Lector: E. Hinten. Acolieten: Raymond, Wouter, Sebastiaan. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 30 september19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsge-

meenschappen.Donderdag 2 oktober19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 3 oktober10.00u de Blomhof, viering.Dopelingen: In het weekeinde van 20 en 21 september zijn Joshua en Joannes Mol, Dylan Driesen, Sara v. Hoof, Lana Przewo-znik en Lisa Kouters gedoopt. We wensen alle families van harte proficiat.Overleden: Op donderdag 28 septem-ber nemen we om 10.00u in de aula van crematorium Zegestede in Roosendaal afscheid van Gonda v. Aalst, wed. v. Rinus Hellemons. We wensen de nabestaanden veel sterkte.Winkel en museum: Mooie kaarsen, beelden, boeken zoals “100 jaar Basiliek” en nog meer zijn te verkrijgen in de winkel. Die is dagelijks open van 13.00u tot 16.00u en bereikbaar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel: De Mariakapel in de kerk van de H. Johannes de Doper in Stand-daarbuiten is dagelijks open van 10.00u tot 17.00u voor persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te steken.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 28 september10.00u De Dorpskerk. Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 28 september10.00u Koepelkerk Mw. Ds. C. Biemond, Steenbergen

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - Op zondag 28 sep-tember om 19.00 uur organiseert de Raad van Kerken te Zevenbergen een vredesdienst in het Anker, het gebouw rechts achter de Hervormde Kerk, Markt 4.

Het thema van de viering is “Wapen je met vrede”. In deze tijd van onrust in de gehele wereld een belangrijk thema om daar ge-zamenlijk over te denken en voor te bid-den. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, moed om tegen de stroom in te roeien en je uit

te spreken, moed om de vrede te bezingen en geen oorlogstaal te gebruiken. Je bent geneigd om te denken “wat kan ik nu aan vrede doen?” We kunnen in ieder geval in onze eigen omgeving werken aan hartelijkheid en mededogen, saamhorigheid en eensge-zindheid. En... ons wapenen met vrede, dat betekent een positieve levensinstelling proberen uit te stralen en vrede met jezelf krijgen. Van harte nodigt de Raad van Ker-ken u uit om zo gezamenlijk te werken en bidden voor vrede in onszelf, onze omge-ving en in de wereld.

Vredesdienst

STANDDAARBUITEN - Wandelvereni-ging “Het Wandelstokje” heeft zon-dag 14 september met een flink aantal wandelaars kunnen genieten van De Wandeldag Standdaarbuiten. Er was keuze uit 5 km (fotowandeltocht), 10, 15, 20 of 30 kilometer.

Vanwege het fraaie weer waren de lang-ste afstanden goed bezet. De routes wa-ren dit jaar zuidelijk uitgezet. Heel divers omdat er in het buitengebied gelopen

werd met weids uitzicht en een stop bij De Bonte Hoeve. De route leidde verder door het bosgebied van Pagnevaart, de plaats Bosschenhoofd, verrassende paden rond-om de monumenten van het oude “Saint Louis” in Oudenbosch en het laatste deel langs de haven naar Standdaarbuiten. De wandelafdeling van AVS’90 kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde 2e zondag in september. Mogelijk gemaakt door een klein maar enthousiast team van vrijwil-ligers.

Prettige wandeldag in Standdaarbuiten

ZEVENBERGEN - Het fenomeen We-reldwinkel bestaat 45 jaar. Wereld-winkel Zevenbergen 30 jaar.

Op 27 september viert Wereldwinkel Ze-venbergen hun 30 jarig bestaan. Met een aantal feestelijke activiteiten besteden de vrijwilligers hier aandacht aan. Wij nodigen u allen van harte uit. Begonnen met een verzoek van, destijds, een aantal missionarissen om producten te gaan ver-kopen uit ontwikkelingslanden waarvoor mensen een rechtvaardig loon ontvangen en daarmee zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en niet afhankelijk blijven van hulp. Dit principe is onverminderd ac-tueel. Wij zijn dan ook gelukkig met het feit

dat dit principe steeds breder wordt onder-steund.In de laatste 10 jaar zien we een grote toename van particulieren, bedrijven en supermarkten die dit idee ondersteu-nen door producten te verkopen en/of te gaan gebruiken.Duurzaamheid, aandacht voor milieu, geen kinderarbeid, onderwijs en gezondheidszorg worden steeds actu-eler. Het principe is éénvoudig door een eerlijke prijs te betalen voor de producten kunnen mensen zelfstandig in hun bestaan voorzien. In de afgelopen 45 jaar zijn hon-derden projecten in ontwikkelingslanden daarvan een voorbeeld. Fair Trade werkt. Voor een betere wereld met kansen voor iedereen. Er is nog een weg te gaan en met uw hulp staan we samen sterk.

Fenomeen Wereldwinkel bestaat 45 jaar

Fonds verstandelijk gehandicapten: Collecteweek 22 t/m 27 september. Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt finan-ciële steun en aandacht voor de positie van mensen met een verstandelijke beper-king. Op www.fondsverstandelijkge-handicapten.nl staat een overzicht van lokale en landelijke projecten, die finan-ciële steun hebben ontvangen van Fonds verstandelijk gehandicapten.Zonnebloem afd. Moerdijk: Theater Tournee ‘Diner voor twee’ brengt voor Zonnebloem deelnemers uit Moerdijk professionele voorstelling in Oosterhout op woensdag 15 oktober. De hoofdrollen worden vertolkt door o.a. Ron Brandste-der en Joke de Kruijf en begint om 14.00 uur. Meer informatie: mevrouw Helma van Stokkom 0162-570926, [email protected] collecte KWF: De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Zevenber-gen/ Langeweg heeft 6335,35 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken. De KWF-afdeling Ze-venbergen en Langeweg dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

WILLEMSTADZomerconcert: Op 27 september is er weer een zomerconcert in Willemstad, om 20.00 uur in het Oude Raadhuis. Éva Szalai (piano) en Marlotte van ‘t Hoff (zang) tre-den op met een afwisselend programma. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Lenie Ozephi-us, tel. 06-13508110. Het aantal plaatsen is beperkt; daarom is het verstandig kaar-ten te reserveren.

MOERDIJKRommelmarkt: De Stichting Heemkunde houdt op zaterdag 27 september een rommelmarkt op de achterplaats van “de Sprange”, Julianastraat 2 te Moerdijk-dorp, waar huishoudelijke artikelen, leuke hebbedingetjes, fietsen, boeken, gram-mofoonplaten, dvd en c.d. te koop zijn. De toegang is gratis. De opbrengst van bovengenoemde activiteiten zal besteed worden aan het onderhoud van gebouw “de Sprange”.

ZEVENBERGENZonnebloem: Zomaar een praatje, een goed gesprek, even wat gezelschap of naar buiten? De vrijwilligers van de Zonne-bloem staan voor u klaar.Voor meer infor-matie of om u op te geven kunt u contact opnemen met Jose Boot, tel: 0168-323198.

KLUNDERTRommelmarkt: Niervaertkoor Klundert houdt zaterdag 11 oktober vanaf 10.00 tot 16.00u een tweedehandsmarkt. In het Parochiehuis Oosterstraat 20, te Klundert. Inloop gratis. Mocht u voor deze markt nog bruikbare spullen beschikbaar willen stel-len kunt U contact opnemen met ons en zorgen wij dat de artikelen bij U worden opgehaald. Om andere doelen niet te be-concurreren nemen wij geen meubels of witgoed apparaten in. U kunt ons tel. be-reiken 0168-404166 of 0168-403491.Welkom op de koffie: De Brug Stichting, inloop 10.00-12.00u maandag 22 septem-ber, Stadhuisring 17, 4791 HS Klundert, gastvrouw Joke van de Werken en helper

Sita de Kok; woensdag 24 september, Verlaatstraat 46, 4791 HK Klundert, gast-vrouw; Henny Strootman en helper Erika van Maastricht. Vragen en info: 0168-405095 www.debrugstichting.nl Buurt- & Speeltuinvereniging ‘t Wes-terkwartier: Vanaf 1 oktober sluiten de deuren van de speeltuin, vanaf 2de Paas-dag gaan we weer open. We hebben een goed seizoen gedraaid en vele mensen uit de buurt zijn dit jaar weer lid geworden. Zaterdag 27 september is het Burendag. Een mooie gelegenheid om samen dit suc-cesvolle jaar gezellig met elkaar af te slui-ten. We nodigen iedereen uit om tussen 2 en 5 uur een (gratis) bakje te komen doen en nog even bij te kletsen met de buurt. Vanaf 10 oktober starten we weer met de seniorenbingo. Iedere twee weken op de vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur. Zowel le-den als niet-leden zijn van harte welkom aan de Prins Willemstraat 72 in Klundert.

STANDDAARBUITENAVS’90: Uitslag Groene ster loop Ze-venbergen: Zondag 21 september 10km: Roel van Nes 34:40min, Edwin Jaspers 45:13min, Wendy Deijkers 45:35min, Anne van Alphen 46:03min, Ingeborg de Jong-Magielse 49:01min.

FIJNAART EN HEIJNINGENSeniorenraad: 27-09 De Zonnebloem. Ontspanningsmiddag en avond in Het Tref-punt, aanvang 14.00 uur. 07-10 Aktivitei-ten Commissie. Start van de bridgecursus in De Graanbeurs inl. bij Dhr. P. Berghout, tel.0168-454091.

KORTE BERICHTEN

NOORDHOEK - Prima overwinningen voor tafeltennisvereniging Smash’70.

Afgelopen weekeinde behaalden de Smash’70 teams, na een wisselval-lige competitiestart, in het 2e compe-titieweekeinde een aantal uitstekende resultaten. Alle teams keerden met winst terug van een uitwedstrijd. In een door-deweekse wedstrijd won Smash’70 2 met ruime cijfers van het Zeeuwse ‘t Batje 1 in Wolphaartsdijk. Theo Coppens en Joris Gerritsen bleven in het enkel en dubbel

ongeslagen. Sander van Dongen voegde 1 overwinning aan de 2-8 winst toe. Het pas gepromoveerde team doet het tot nu toe erg goed in de 2e klasse. Ook in de 2e klasse behaalde Smash’70 1 een mooie 2-8 overwinning in Hoogerheide tegen Hotak’68 3. Toch zeker na het grote te-leurstellende verlies van een week eerder. Albert van Dueren den Hollander bleef ongeslagen en zijn teamgenoten Ludo Gommers en Pierre Uitdehaag kwamen ieder tot 2 overwinningen. Ook het dubbel werd gewonnen. Smash’70 3 won in Etten

met 3-7 van Tanaka 6. Alle spelers, Wim Hopmans, Dirk Boudewijn en Corné Polak wonnen ieder twee wedstrijden en ook het dubbel werd gewonnen. Met name Dirk kent een uitstekende competitiestart. Hoe-wel het team nu al hoog in de 6e klasse staat en er al voorzichtige kampioensaspi-raties worden uitgesproken, lijkt dit toch nog erg voorbarig.ProgrammaBelcrum 7-Smash’70 1Middelburg 5-Smash’70 2Markiezaat 5-Smash’70 3

Overwinningen Smash’70

Page 23: Dm 20140924

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

RondetafelgesprekBEVRIJDING VAN KARMA

dinsdag 7 oktober, tijd 20.00 - 22.00 uurtoegang vrij

Blauwehandstraat 21Bergen op Zoom

info 023-5186185 of www.rozenkruis.nlI N T E R N AT I O N A L E S C H O O L

VA N H E T G O U D E N R O Z E N K RU I S

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Infra & verhuurRiool veRstopt 24-uuRs seRvice

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

KINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJES

HET LEUKSTE HET LEUKSTE HET LEUKSTE HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN

BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!

De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! TRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDA

0767660138 TRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDA

0767660138 0767660138 WWW.MONKEYTOWN.EU

KINDERFEESTJESSCHOOLREISJES

HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN

BREDA IS 7 DAGEN PER

TRAMSINGEL 48 - BREDA 0767660138

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

ZOMERACTIEBALLONTICKETS

VAN €159.-NU €129.-

Bestel voor30 september

adballon.nl076 - 514 53 72

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

Is uw CV-ketel nog betrouwbaar? Neemt hij u mee de winter door? Nee?! Vervang nu uw CV-ketel!

Bij standaard vervanging Intergas Hre 24/18 combiketel

BUTGETPRIJS € 995,-- Incl. montage en BTW (0165) 70 83 94

www.installatietechniekwestbrabant.nl [email protected]

PLAATS NU EEN NIEUWE CV-KETELals beste getest door de consumentenbondINTERGAS HRE 24/18 Combiketel

Budget prijs €995incl. montage en BTW

Vrijblijvende prijsopgave(0165) 70 83 94

Alle merken [email protected]

POOLS BOuwBedrijf

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens,

Schilderwerk, Stucwerk.

BetaalBaaR en BetRouwBaaR

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

Heel even was ik bang dat ik ze niet meer kon verzorgen. Oefentherapie is een therapie waarmee u zelf actief met uw klacht aan de gang gaat. Dus zelf aanpakken en ervoor zorgen dat de klachten verminderen en beter nog… wegblijven!

De Praktijk Oefentherapie Cesar van Mandy van den Bos-Bogers is gevestigd in Willemstad en Oud Gastel.

oefentherapieklundert.nl(0168-402361) Klundert & Zevenbergen

Heel even was ik bang dat ik ze niet meer kon verzorgen. Oefentherapie is een therapie waarmee u zelf actief met uw klacht aan de gang gaat. Dus zelf aanpakken en ervoor zorgen dat de klachten verminderen en beter nog… wegblijven!

De Praktijk Oefentherapie Cesar van Mandy van den Bos-Bogers is gevestigd in Willemstad en Oud Gastel.

oefentherapieklundert.nl(0168-402361) Klundert & Zevenbergen

Stationsstraat 7 • Zevenbergen • 0168 - 331010 • www.aaz-adviesgroep.nl

Cursus400 JAAR ROZENKRUIS:

EEN OPROEP TOT NIEUWE BEZIELING

dinsdag 30 sept. 14 en 28 okt. 11 en 25 nov.tijd 20.00 - 22.00 uur

kosten € 25,- inclusief lesmateriaalBlauwehandstraat 21

Bergen op Zoom info 023-5186185 of www.rozenkruis.nl

I N T E R N AT I O N A L E S C H O O LVA N H E T G O U D E N R O Z E N K R U I S

aanhangwagenspaardentrailers

w w w . b e t a n c o . n l

Page 24: Dm 20140924

Meer informatie? Bel 0165 34 92 00U kunt op deze woningen reageren via

www.klikvoorwonen.nl

Bernardus Wonen heeft per direct beschikbaar:

€ 948,06 p/mnd(inclusief servicekosten)

€ 665,89 p/mnd(inclusief servicekosten)

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTST. GERARDUSHOF 1G BOSSCHENHOOFD

RUIME TUSSENWONING ERICALAAN 46 HOEVEN

RUIM 3-KAMERAPPARTEMENTPASTOOR VAN HOEKPAD 5 NOORDHOEK

BEGANE GRONDWONINGSUIKERHOEK 15STANDDAARBUITEN

> Luxe afgewerkt appartement> Gelegen op eerste etage> Open keuken voorzien van inbouwapparatuur> 2 royale slaapkamers> Ligbad, douche en 2e toilet> Eigen balkon, berging en inpandige parkeerplaats> Dichtbij A58 richting Breda/Roosendaal> Minimaal bruto jaarinkomen € 34.678,–

geen huurtoeslag mogelijk

> Gelegen in rustige buurt > 4 slaapkamers> Aparte keuken> Zolder met vaste trap (4e slaapkamer)> Eigen berging> Nabij voorzieningen als supermarkt, winkels en basisschool> Nabij uitvalsweg A58 richting Roosendaal/Breda> Minimaal bruto jaarinkomen € 34.678,–

geen huurtoeslag mogelijk

> Royale woonkamer met open keuken> 2 slaapkamers> Badkamer met douche en 2e toilet> Oplaadpunt voor scootmobiel in complex

aanwezig (te huur)> Bouwjaar 2011> Gelegen in het rustige Noordhoek> Sociale verhuur (maximaal bruto jaarinkomen € 34.678,–)

> 1 slaapkamer> Ruime badkamer met toilet> Eigen berging> Complex grenst aan een park> Gelegen tegenover zorgcentrum Blomhof> Op loopafstand van supermarkt met pinautomaat> Dichtbij Oudenbosch en A17 richting Roosendaal/Rotterdam> Leeftijd vanaf 55 jaar> Sociale verhuur (maximaal bruto jaarinkomen € 34.678,–)

€ 718,90 p/mnd

€ 585,88 p/mnd

DIRECT TE

HUURVOOR U!