Dm 20140416

32
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 16 APRIL 2014 WEEK 16 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL VEEL BLIJE GEZICHTEN TIJDENS TRUCKERSRIT 350 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD ZWEMBAD DOOR PETER HOUTEPEN De gemeente Moerdijk wil laten zien dat zij een sportieve gemeente is en werkt graag mee om een lokale sportweek te realiseren. De gemeente heeft voor de organisatie hiervan toenadering gezocht met MoerdijkFit. Doel Doel van de sportweek is om alle in- woners - jong, oud, valide en invalide mensen - kennis te laten maken met de verschillende sporten die binnen de ge- meente Moerdijk worden georganiseerd. Wekelijks vinden er activiteiten plaats op sportvelden, in de sporthal, het zwembad en bijvoorbeeld op scholen. Deze sportie- ve prestaties zijn niet altijd even zichtbaar en bekend. In de Lokale Sportweek is er de mogelijk- heid om sport en bewegen onder de aan- dacht te brengen, maar ook om te laten zien hoe gezond maar vooral leuk sporten is. Programmaboekje Er is een programmaboekje opgesteld, met hierin ongeveer 35 verenigingen die hun trainingen openstellen voor inwoners van de gemeente Moerdijk. In dit boekje zijn zowel reguliere verenigingen als sportverenigingen/-activiteiten voor seni- oren en mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking opgenomen. Per kern is overzichtelijk te zien waar de vereniging voor staat en wanneer er open trainingen zijn. Het programmaboekje is/ wordt verspreid onder alle huishoudens in de gemeente Moerdijk. Platform MoerdijkFit streeft ernaar om de Natio- nale Sportweek elk jaar uit te breiden met meer activiteiten en meer verenigingen die deelnemen, zodat het initiatief uitein- delijk door heel de gemeente uitgedragen wordt. De website (www.moerdijkfit.nl) is een platform voor sportverenigingen en sport- aanbieders in de gemeente Moerdijk. Moerdijk doet mee aan Sportweek Gemeente zoekt voor organisatie toenadering tot MoerdijkFit ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk verleent haar medewerking aan de Nationale Sportweek, die in de week van 19 tot en met 26 april voor de elfde keer in Nederland wordt gehouden. In deze week wordt ‘sport’ extra in de spotlights gezet. HEIJNINGEN - Voor de elfde maal is zaterdag de jaarlijkse bloemen- en rommelmarkt in Heijningen gehouden. De markt wordt georgani- seerd door het Oranjecomité Heijningen in samenwerking met het Pestalozzihuis. FOTO ANJA BOUWMAN LANGEWEG - De gemeente Moerdijk heeft twee jaar geleden terecht besloten om de kern Langeweg af te sluiten voor vrachtverkeer. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald. Het mestdistributie- en loonwerkersbedrijf Gebr. Verkooijen in Langeweg had beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. Door de maatregel zou het bedrijf onbereikbaar worden. De Raad van State verwerpt dat en acht niet aannemelijk dat Verkooijen ten gevolge van het verkeersbesluit zoda- nige schade lijdt dat het college van bur- gemeester en wethouders van Moerdijk die op enigerlei wijze had moeten onder- vangen. Vrachtwagenverbod Langeweg terecht ZEVENBERGEN - Het busvervoer in West-Brabant krijgt van de reizigers een voldoende. Gemiddeld waardeerden pas- sagiers in 2013 het busvervoer met een 7,3. Dat is 0,1 procent lager dan in 2012. In West-Brabant verzorgt Veolia het bus- vervoer. In heel Brabant is de algemene klantwaardering gelijk aan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de prijs van het openbaar vervoer in Brabant steeg opnieuw met 0,2 tot 0,6 punten. De waardering voor de OV-chipkaart scoort in Brabant met een 7,8 tot een 8,1. Reizigers geven het laden van reissaldo voor de OV- chipkaart in Brabant een 7,7 of hoger. De cijfers komen uit de Klantenbarometer OV. Busvervoer krijg voldoende ZEVENBERGEN - De Provincie Noord- Brabant laat in de nacht van 8 op 9 mei onderhoud uitvoeren aan de aansluitende wegen van de brug Zwartenberg op de N389. Deze brug over de Mark ligt bij Zwartenberg op de weg Etten-Leur-Zeven- bergen (N389, plaatselijk bekend als de Hazeldonkse Zandweg en Zevenbergse- weg). De weg is op donderdag 8 mei vanaf 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het wordt vanuit Etten-Leur omgeleid via de Strijpenseweg richting Prinsenbeek. Vanuit de gemeente Moerdijk wordt het verkeer omgeleid via de Langeweg (N285) richting Wagenberg. De werkzaamheden duren tot vrijdag 9 mei 06.00 uur. Afsluiting weg door werkzaamheden WILLEMSTAD - Een flink deel van de oude zeedijk tussen Willemstad en Ber- gen op Zoom moet worden versterkt om het Volkerak-Zoommeer in te richten als waterberging. Twintig kilometer van de 46 kilometer lange zeedijk wordt opnieuw bekleed, zodat zij sterk genoeg zijn om het extra water op te vangen. Daarnaast moeten de Manderssluis bij Dinteloord, de Burgemeester Peterssluis bij Bergen op Zoom, het sluizencomplex Benedensas bij De Heen het gemaal Prins Hendrik Polder, de inlaat Binnenschelde en de uitlaat Mar- kiezaatsmeer aangepast worden. Het werk wordt uitgevoerd door Van Oord - KWS In- fra en moet voor 2016 gereed zijn. Zeedijk langs Volkerak versterkt MOERDIJK - In het portefeuillehouder- overleg Sociale Werkvoorziening zijn ver- schillende toekomstscenario’s besproken over hoe de gemeenten in de toekomst om kunnen gaan met de gemeenschappelijke regeling in het kader van de sociale werk- voorziening. De negen betrokken gemeen- ten hebben afgesproken om het scenario verder uit te werken dat is gebaseerd op een geografische splitsing, tussen ener- zijds de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en anderzijds Rucphen, Zundert, Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge en Roosendaal, qua arbeids- ontwikkeling. Wel blijft er sprake van een gezamenlijke uitvoering van taken. Gemeenten praten over werkvoorziening ZEVENBERGEN - De bijeenkomst die op donderdag 17 april zou worden gehouden over zwemmen in de gemeente Moerdijk gaat niet door. Hiertoe hebben de frac- tievoorzitters van de politieke partijen besloten. Het besluit hangt samen met de besprekingen over het raadsprogramma voor de komende raadsperiode 2014-2018 alsmede de vorming van het nieuwe col- lege van burgemeester en wethouders. De gemeente Moerdijk laat weten dat het de bedoeling is om nog voor de zomervakan- tie een andere datum te prikken waarop dit onderwerp besproken gaat worden. Deze datum zal via de gebruikelijke kanalen ge- communiceerd worden. Geen bijeenkomst over zwemmen Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws altijd een slim idee Teuben kraanverhuur, het vertrouwde adres voor elke hijsklus 24/7 service - meer dan 70 jaar ervaring - een gedegen advies - voor elke klus een vakkundige oplossing - ook voor transport en het verplaatsen van machines TEL +31 (0)162 - 49 70 10 E [email protected] www.martensgroep.eu Albert Heijn Zevenbergen is elke zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Gewoon bij Albert Heijn Hazeldonkse Zandweg 28 4762 AL Zevenbergen Tel: 0168 326207 mail: [email protected] www.provily.info 2 de Paasdag open Driesen Kadedijk 120b, 4793 RR Fijnaart T. 0168 - 463 763 Geopend 2e Paasdag van 8.00 tot 17.00 u. Ook op zondag de goedkoopste. De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

description

 

Transcript of Dm 20140416

Page 1: Dm 20140416

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE16 APRIL 2014WEEK 16

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

VEEL BLIJE GEZICHTEN

TIJDENS TRUCKERSRIT

350 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD

ZWEMBAD

DOOR PETER HOUTEPEN

De gemeente Moerdijk wil laten zien dat zij een sportieve gemeente is en werkt graag mee om een lokale sportweek te realiseren. De gemeente heeft voor de organisatie hiervan toenadering gezocht met MoerdijkFit.

DoelDoel van de sportweek is om alle in-woners - jong, oud, valide en invalide mensen - kennis te laten maken met de verschillende sporten die binnen de ge-meente Moerdijk worden georganiseerd. Wekelijks vinden er activiteiten plaats op sportvelden, in de sporthal, het zwembad

en bijvoorbeeld op scholen. Deze sportie-ve prestaties zijn niet altijd even zichtbaar en bekend. In de Lokale Sportweek is er de mogelijk-heid om sport en bewegen onder de aan-dacht te brengen, maar ook om te laten zien hoe gezond maar vooral leuk sporten is.

ProgrammaboekjeEr is een programmaboekje opgesteld, met hierin ongeveer 35 verenigingen die hun trainingen openstellen voor inwoners van de gemeente Moerdijk. In dit boekje zijn zowel reguliere verenigingen als sportverenigingen/-activiteiten voor seni-oren en mensen met een lichamelijke en/

of verstandelijke beperking opgenomen. Per kern is overzichtelijk te zien waar de vereniging voor staat en wanneer er open trainingen zijn. Het programmaboekje is/wordt verspreid onder alle huishoudens in de gemeente Moerdijk.

PlatformMoerdijkFit streeft ernaar om de Natio-nale Sportweek elk jaar uit te breiden met meer activiteiten en meer verenigingen die deelnemen, zodat het initiatief uitein-delijk door heel de gemeente uitgedragen wordt. De website (www.moerdijkfi t.nl) is een platform voor sportverenigingen en sport-aanbieders in de gemeente Moerdijk.

Moerdijk doet mee aan SportweekGemeente zoekt voor organisat ie toenadering tot Moerdi jkFi t

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk verleent haar medewerking aan de Nationale Sportweek, die in de week van 19 tot en met 26 april voor de elfde keer in Nederland wordt gehouden. In deze week wordt ‘sport’ extra in de spotlights gezet.

HEIJNINGEN - Voor de elfde maal is zaterdag de jaarlijkse bloemen- en rommelmarkt in Heijningen gehouden. De markt wordt georgani-seerd door het Oranjecomité Heijningen in samenwerking met het Pestalozzihuis. FOTO ANJA BOUWMAN

LANGEWEG - De gemeente Moerdijk heeft twee jaar geleden terecht besloten om de kern Langeweg af te sluiten voor vrachtverkeer. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald. Het mestdistributie- en loonwerkersbedrijf Gebr. Verkooijen in Langeweg had beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. Door de maatregel zou het bedrijf onbereikbaar worden. De Raad van State verwerpt dat en acht niet aannemelijk dat Verkooijen ten gevolge van het verkeersbesluit zoda-nige schade lijdt dat het college van bur-gemeester en wethouders van Moerdijk die op enigerlei wijze had moeten onder-vangen.

Vrachtwagenverbod Langeweg terecht

ZEVENBERGEN - Het busvervoer in West-Brabant krijgt van de reizigers een voldoende. Gemiddeld waardeerden pas-sagiers in 2013 het busvervoer met een 7,3. Dat is 0,1 procent lager dan in 2012. In West-Brabant verzorgt Veolia het bus-vervoer. In heel Brabant is de algemene klantwaardering gelijk aan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de prijs van het openbaar vervoer in Brabant steeg opnieuw met 0,2 tot 0,6 punten. De waardering voor de OV-chipkaart scoort in Brabant met een 7,8 tot een 8,1. Reizigers geven het laden van reissaldo voor de OV-chipkaart in Brabant een 7,7 of hoger. De cijfers komen uit de Klantenbarometer OV.

Busvervoerkrijg voldoende

ZEVENBERGEN - De Provincie Noord-Brabant laat in de nacht van 8 op 9 mei onderhoud uitvoeren aan de aansluitende wegen van de brug Zwartenberg op de N389. Deze brug over de Mark ligt bij Zwartenberg op de weg Etten-Leur-Zeven-bergen (N389, plaatselijk bekend als de Hazeldonkse Zandweg en Zevenbergse-weg). De weg is op donderdag 8 mei vanaf 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het wordt vanuit Etten-Leur omgeleid via de Strijpenseweg richting Prinsenbeek. Vanuit de gemeente Moerdijk wordt het verkeer omgeleid via de Langeweg (N285) richting Wagenberg. De werkzaamheden duren tot vrijdag 9 mei 06.00 uur.

Afsluiting weg door werkzaamheden

WILLEMSTAD - Een fl ink deel van de oude zeedijk tussen Willemstad en Ber-gen op Zoom moet worden versterkt om het Volkerak-Zoommeer in te richten als waterberging. Twintig kilometer van de 46 kilometer lange zeedijk wordt opnieuw bekleed, zodat zij sterk genoeg zijn om het extra water op te vangen. Daarnaast moeten de Manderssluis bij Dinteloord, de Burgemeester Peterssluis bij Bergen op Zoom, het sluizencomplex Benedensas bij De Heen het gemaal Prins Hendrik Polder, de inlaat Binnenschelde en de uitlaat Mar-kiezaatsmeer aangepast worden. Het werk wordt uitgevoerd door Van Oord - KWS In-fra en moet voor 2016 gereed zijn.

Zeedijk langs Volkerak versterkt

MOERDIJK - In het portefeuillehouder-overleg Sociale Werkvoorziening zijn ver-schillende toekomstscenario’s besproken over hoe de gemeenten in de toekomst om kunnen gaan met de gemeenschappelijke regeling in het kader van de sociale werk-voorziening. De negen betrokken gemeen-ten hebben afgesproken om het scenario verder uit te werken dat is gebaseerd op een geografi sche splitsing, tussen ener-zijds de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en anderzijds Rucphen, Zundert, Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge en Roosendaal, qua arbeids-ontwikkeling. Wel blijft er sprake van een gezamenlijke uitvoering van taken.

Gemeenten praten over werkvoorziening

ZEVENBERGEN - De bijeenkomst die op donderdag 17 april zou worden gehouden over zwemmen in de gemeente Moerdijk gaat niet door. Hiertoe hebben de frac-tievoorzitters van de politieke partijen besloten. Het besluit hangt samen met de besprekingen over het raadsprogramma voor de komende raadsperiode 2014-2018 alsmede de vorming van het nieuwe col-lege van burgemeester en wethouders. De gemeente Moerdijk laat weten dat het de bedoeling is om nog voor de zomervakan-tie een andere datum te prikken waarop dit onderwerp besproken gaat worden. Deze datum zal via de gebruikelijke kanalen ge-communiceerd worden.

Geen bijeenkomst over zwemmen

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

www.internetbode.nl

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

altijd een slim idee

Teuben kraanverhuur, het vertrouwde adres voor elke hijsklus

24/7 service - meer dan 70 jaar ervaring - een gedegen advies - voor elke klus een vakkundige oplossing - ook voor transport en het verplaatsen van machines

TEL +31 (0)162 - 49 70 10 E [email protected] www.martensgroep.eu

Albert Heijn Zevenbergen is elke zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn

Hazeldonkse Zandweg 28 4762 AL ZevenbergenTel: 0168 326207

mail: [email protected] www.provily.info

2de Paasdag open

DriesenKadedijk 120b, 4793 RR Fijnaart

T. 0168 - 463 763

Geopend2e Paasdag

van 8.00 tot 17.00 u.

Ook op zondag de goedkoopste.

De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

Page 2: Dm 20140416

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonJosje Scheurwater

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

VERZEKERINGENHYPOTHEKENFINANCIERINGEN

VOORDELIGSTE HYPOTHEEKIN DE REGIO?

Bel 076-5035436Lange Brugstraat 34, 4871 CP Etten-Leur

Tel. 076 - 503 54 36www.pott-assurantien.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

www.garageboxentehuur.NUBergen op Zoom/

Zevenbergschen Hoek0164-687235

Actie

artik

elen

zijn

gel

dig

vana

f wee

k 16

t/m

20

april

201

4 zo

lang

de

voor

raad

stre

kt. P

rijs-

en/o

f mod

elw

ijzig

inge

n al

smed

e ze

tfout

en v

oorb

ehou

den.

25%korting* op alle buitenpotterie

* zie de voorwaarden op de website en in de winkel.* zie de voorwaarden op de website en in de winkel.

0,99Perkplanten.Keuze uit diverse soorten. Mini sixpack. Van 1,79 voor 0,99

Pioentulpen.2 bossen voor 4,-

5 voor 4,-

PLANTJES MARKT! VROEGEKIPPENACTIE!

Geraniums.In diverse kleuren. Excl. mand. Per stuk 0,99

ALLEEN op 2e paasdag

Van 10-12u

20% korting*op alles!

LIFE & GARDEN BREDAIABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885LIFE & GARDEN ETTEN-LEURLage Vaartkant 11, 076-5034956

www.lifeandgarden.com

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP:www.lifeandgarden.com

genieten met groen

ALLE ZONDAGENWEER GEOPEND VAN 11-17 UUR

tuincentrum

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Do. 8 mei, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 15 mei, Hotel Trivium Etten-Leur

Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

Meubelreparatie en StoelenmatterijC.H. Klein

Campagneweg 11d - 4761 RM Zevenbergen

Specialist in

- UV vriendelijk maken en reparatie CABRIO zittingen om uitdroging leer te voorkomen

- Scooter, motor en brommer zadels reparatie, onderhoud en kleuren.

Voor meer info bel 06 58951012email: [email protected]

Page 3: Dm 20140416

ACTUALITEIT

DOOR CEES VAN DER BURG

De meeste aandacht in zaal Bij Verhoe-

ven ging uit naar de presentatie over de ontwikkelingen in het centrum van Zeven-bergen. Gemeentelijk projectleider Joost

Frijters zette nog eens helder uiteen wat de komende jaren te wachten staat. Het voornaamste object is het opengraven van

de haven, waarvoor circa 20 miljoen euro ter beschikking is gesteld door het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Waterschap Brabantse Delta.

KasteeltuinAls gevolg hiervan moet het centrum op-nieuw worden ingericht en vervangende parkeergelegenheid worden gezocht. Voor dit laatste zal het plan ‘Kasteeltuin’ wor-den ingezet.

Dit terrein tussen de St. Bartholomeuskerk en de Neerhofstraat zal hiertoe gaan die-nen en moet voor de start van de haven-aanleg gerealiseerd zijn. Dit is mogelijk omdat begin volgend jaar de Neerhof-school naar de nieuwbouw (in de Bosse-laar) verhuist.

InspraakDeze zomer begint ook de inspraak voor de inrichting van het wijzigende haven-tracé. Daarnaast zal ook het project ‘Mo-lenstraat-Markt-Doelstraat’ verder uitge-werkt worden. Dit project omvat de sloop van de bebouwing vanaf Albert Heijn tot aan de Markt en de vervanging door een complex van woningen, een supermarkt en een ondergrondse garage. De tijdsplan-ning hiervan riep nogal wat vragen op en

ook was er twijfel over het vinden van in-vesteerders vanwege de crisis.

EntreeOok in de omgeving van de Stoofstraat is nieuwbouw van woningen en commerciële activiteiten gepland. Dit hangt weer samen met de omlegging van de Provincialeweg, die in de toekomst noordelijk van het be-drijventerrein ‘de Koekoek’ is gesitueerd.

In genoemde nieuwbouw komt in ieder geval geen supermarkt, maar is bedoeld als een entree tot het centrum van Zeven-bergen. Frijters merkte ook nog op dat de haven niet volledig doorgetrokken wordt tot de haven bij de Kristallaan.

WatervalHet opengraven van het Haveneind en de Kristallaan kost ongeveer evenveel als het gedeelte vanaf de Provincialeweg tot de ‘frietchinees’ en komt voor rekening van de gemeente. Om de doorvaart van boten mo-gelijk te maken moet namelijk (zoals vroe-ger) een sluis worden ingebouwd vanwege het hoogteverschil in waterstand tussen de Roode Vaart en de Mark, hetgeen een kostbare zaak is.

Het verschil van 60 centimeter zal nu over-brugd worden door een soort overloop, zodat Zevenbergen in de toekomst tevens een waterval rijker is.

PAGINA 3

Circa 20 miljoen voor opengraven haven

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

Meeste aandacht voor ontwikkelingen in centrumVergadering Stadsraad Zevenbergen goed bezocht

In de pauze werd volop gediscussieerd over de centrumplannen. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Met zo’n vijftig aanwezigen was de algemene vergadering van de Stichting Stadsraad Zevenber-gen goed te noemen ten opzichte van vorig jaar. Toen meldden zich slechts een twintigtal inwoners. Het belang-rijkste agendapunt was de ontwikkeling van het Zevenbergse centrum.

Volgens planning wordt de vi-sie over de toekomst van de vier zwembaden in Moerdijk eind dit jaar aan de gemeenteraad voor-gelegd. De baden blijven in ieder geval tot 2016 open.

Planning

DOOR ANJA BOUWMAN

Ook de zwembaden in Moerdijk ontkomen niet aan de bezuinigingen. Daarom neemt de gemeente alle kosten en opbrengsten onder de loep. Onlangs is er een enquête gehouden om te kijken hoe de inwoners aankijken tegen zwemmen en zwemvoor-zieningen. Het Volkerakkertje kreeg van de ondervraagden de hoogste waardering.

RegiofunctieKoos Nieuwkerk heeft het artikel over de enquête bewaard. Hij hoopt dat de hoge waardering meeweegt in de uiteindelijke beslissing over het voortbestaan van de zwembaden in Moerdijk. Het binnenbad in Fijnaart is klein, maar het verkeert volgens Nieuwkerk in goede staat. Ook mensen uit de regio Dinteloord, Oud-Gastel, Ou-denbosch en Kruisland maken gebruik van het zwembad. Er wordt zwemles gegeven voor kinderen en volwassenen, er zijn

speciale uren voor bijvoorbeeld baby- en peuterzwemmen en er is een aquafitgroep. “Vooral op de avonden is het flink druk in het zwembad”, vertelt hij. Alleen op zater-dagmiddag is het volgens de Fijnaarder wat rustiger.

OuderenNieuwkerk heeft handtekeningenlijsten op de balie gelegd en is langs de deuren gegaan. “Als ik meer tijd had gehad, had ik nog veel meer handtekeningen kunnen ophalen. Ik hoefde niet veel uit te leg-gen. Iedereen hier wil dat het zwembad in Fijnaart blijft. Het is belangrijk dat er voorzieningen blijven in het dorp.” Zeker bij de oudere inwoners in Fijnaart is het zwembad nog in trek. “Als die mensen straks naar Klundert zouden moeten gaan om te zwemmen, denk ik dat velen niet meer gaan.”

PrijzenEen optie om het zwembad te kunnen be-houden is verkoop om er een particulier bad van te maken. Nieuwkerk is bang dat de prijzen dan omhoog zullen schieten. “Een eventuele nieuwe eigenaar zal dan ook flink moeten investeren. Want je kunt er nu zwemmen, maar verder is er niet veel te doen.”Nieuwkerk snapt dat er bezuinigd moet worden.

Hij denkt dat de gemeente beter het bui-tenbad in Willemstad kan sluiten, omdat dat maar een half jaar per jaar rendabel is

en veel meer onderhoud vraagt. Hetzelfde geldt voor het zwembad in Zevenbergen, denkt hij. “Mensen uit Willemstad kun-

nen dan terecht in Fijnaart en mensen uit Zevenbergen kunnen in Klundert gaan zwemmen.”

Handtekeningen voor behoud ‘t Volkerakkertje‘Zeker bi j de oudere inwoners is het zwembad nog in t rek’

Koos Nieuwkerk uit Fijnaart verzamelde bijna 350 handtekeningen om zwembad ‘t Volkerakkertje te behouden. F OTO ANJA BOUWMAN

FIJNAART - Hij heeft er als kind zijn zwemdiploma’s gehaald en gaat er nog iedere week een uurtje baantjes trekken. Daarom heef Koos Nieuw-kerk (54) uit Fijnaart de afgelopen weken handtekeningen opgehaald om zwembad ‘t Volkerakkertje in zijn woonplaats te behouden. Dinsdag heeft hij deze handtekeningen - bijna 350 - overhandigd aan demissionair wet-houder Louis Koevoets.

ZONDAG 27 APRIL

GEOPEND

vrijdag 18 aprilGEEN KOOPAVOND

zaterdag 26 aprilKONINGSDAG

zondag 27 aprilMODEL 4 ONE DAY

met fashionshowsbeide dagen in ieder gevalopen van 12.00 tot 17.00 uur

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

Page 4: Dm 20140416

1e & 2e PAASDAGGESLOTEN

Du Bois Sierbestrating & TuintechniekRucphenseweg 49aZundert (t.o. Abdij)www.du-bois.nl

*Vraag naar de actievoorwaarden

“Verrijkt uw bu itenleven”

*

Te Koop

BUXUS 2 jarig-20/30 cm € 0.40 per stuk

TAXUS 30/50 cm € 0.60 per stuk

BUXUSBOL

ø30 cm € 5.00

BUXUSPYRAMIDE

50-70 cm € 7.50

Zundert, 076-5973377

25Na 25 jaar leveren van topkwaliteit hebben we dit jaar feest, hierbij steunen wij Stichting Kika en maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Turkije! Kijk voor meer infor-matie op onze website www.uniekgraszoden.nl.

Heerle - Tel: +31(0)165-302994

E-mail: [email protected]

www.uniekgraszoden.nl

Verkoop graszoden+ tuinaanleg+ tuinaanleg

www.vandenbroekbestratingen.nl

2e PAASDAG GEOPEND Van 11.00 tot 16.00 uur

Bosstraat 6, 4714SB Sprundel 0165-352222

[email protected]

VOORJAARSPAKKERS

Diverse aanbiedingen - Sierbestrating - Tuinhuizen - Veranda’s - Kunstgras - Tuinmeubelen - Schuttingen

VOOR UWTUINPLANNEN

Kijk voor uitgebreide informatie op www.dekkersendekkers.nlKoop bij de man die repareren kan!

Prettig weekendGRASMAAIEN ZONDER AFVAL?DAT KAN MET DE UNIEKETORO®RECYCLER®ZITMAAIER

5 JAAR GARANTIE

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

GroenRijk Schalk Prinsenbeek

Zaterdag 19 april van 14.00 tot 16.00 uurRobs Groenshowbij GroenRijk Schalk Prinsenbeek

GRATIS

Rob Verlinden

Misschien gaat ú wel naar huis met een prachtige plant!

Ja, komzaterdag

19 aprilnaar de gratis

groenshow!

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

AFSLANKEN!!!!Nieuwste - > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.gediplomeerde therapeuten

BURN-OUTDEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ‘s-avonds

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

AanlegOnderhoudRenovatieOntwerp

Middenstraat 154751 PX, Oud Gasteltel: (06) 21 11 72 68e-mail: info@hoveniersbedrijfvannassau.nlwww.hoveniersbedrijfvannassau.nl

Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before? Dan durf jij je vast wel te verdiepen in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!

Page 5: Dm 20140416

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 16De oplossing van deze puzzel is in week 17 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR TIES STEEHOUWER

Deze omwonenden kwamen met een schrijven van enkele jaren terug waarin de gemeente Moerdijk beloofde dat er, na het aanleggen van de voetbalvelden, niets meer achter hun huizen aangelegd zou worden. Omdat ook voor een gemeente belofte schuld maakt werd er van de aanleg van het voetbalveldje op die plek afgezien. De gemeente besloot het over een andere boeg te gooien en de inwoners van Fijnaart zelf te laten beslissen over de plaats van het veldje. Vorige week kwamen een 15-tal mensen bij elkaar met de bedoeling een werkgroep op te richten die naar een geschikte locatie op zoek zou moeten gaan. Jammer genoeg waren daar geen mensen bij van de doelgroep, zoals jeugd en de ouders daarvan. Wel waren er vertegen-woordigers van de voetbalvereniging en de stadsraad.

OpdrachtHet was niet de bedoeling van de avond dat er plaatsen werden genoemd waar het veldje eventueel zou komen. Wel moest er een werkgroep worden gevormd. Voor-afgaand hieraan werd er eerst heel wat afgepraat en terug gekeken naar de fou-ten die de gemeente en vooral wethouder Louis Koevoets gemaakt zouden hebben. Verondersteld werd dat er bij de bevol-king nog maar weinig draagvlak voor het inrichten van een voetbalkooi van 10 bij 20 meter zou zijn. Ondanks dat laatste wil de gemeente toch doorzetten. Een eventuele plek moet aan de volgende voorwaarden voldoen: draagvlak bij de omwonenden, bereikbaar, ligging binnen de bebouwde kom, afstand tot de woningen minimaal 30 meter en sociale controle moet mogelijk zijn.

WerkgroepUiteindelijk werd er een werkgroep ge-vormd die bestaat uit enkele mensen van

de voetbalvereniging, de jeugdopbouwer-ker en een ouder. Aan het eind van de bij-eenkomst werden er door de aanwezigen toch nog enkele plekken genoemd waar het veldje zou kunnen komen. Dat wa-ren onder andere bij de Koolmees, bij de brandweerkazerne en in het bos achter de Koperwiekstraat. Vooral de Koolmees had de voorkeur omdat de mensen daar toch altijd al veel voor de jeugd organiseren. Of het mini voetbalveldje er komt is nog erg ongewis, was de mening van de zaal. Gezien de voorgeschiedenis werd er zelfs geopperd om het plan maar helemaal af te blazen. VoorstellenHet is de bedoeling dat de werkgroep op 12 mei met concrete voorstellen komt en dat de resultaten voor 31 juli bij de gemeente worden ingeleverd. Het college beslist uit-eindelijk of het veldje wordt ingericht en op welke plek. In het derde kwartaal van dit jaar moet het dan geplaatst worden.

Mini voetbalveldje is de hete aardappel van Fijnaart

Werkgroep hoopt in mei met concrete voorstel len te komen

Op deze plek heeft het veldje enkele weken gelegen. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART - Het kan zo mooi zijn, een mini voetbalveldje midden in een woonwijk waar veel opgroeiende kin-deren wonen. Vorig jaar werd het veldje in de Oude Veiling in Fijnaart aangelegd, maar al snel ondervonden de omwonenden er zoveel overlast van dat de gemeente Moerdijk het ijlings weghaalde en de hekken die de ballen in hun vlucht moesten stuiten in de opslag deed. Uit onderzoek was gebleken dat er wel behoefte was aan zo’n veldje. Bij de Beukenlaan en dicht bij de voetbalvelden van vv De Fendert dacht de gemeente. Ook het bestuur van de club zag deze locatie wel zitten, maar ook hier gooiden omwonenden roet in het eten.

Je hebt van die weekends dat niets moet. Ze voorspellen lekker lenteweer, je hebt geen stapels werk meer liggen, kunt uitslapen, zaterdagavond ga je uit eten en daarna staat er nog een biertje op het terras in de planning. Geen stress, maar een weekend zoals een weekend moet zijn. Dat had ik zaterdagochtend voor de boeg. Ik kan me daarom voor de kop slaan dat ik een Volkskrant kocht voor bij het ontbijt. Niet dat het aan het werk van de journalisten ligt, maar soms lees je een artikel en moet je alles in het werk stellen om niet me je vuisten op tafel te rammen, de krant uit boosheid op de grond te smijten, naar buiten te rennen en met het schuim op je mond en stoom uit je oren ‘Zie je wel!’ te schreeuwen. Bijna voltrok zich dus bovenstaand scenario, toen ik het stuk over de rijkste één pro-cent las. Die bezit blijkbaar een kwart van het vermogen in Nederland, volgens het CBS. Stop bij die kop, dacht ik. Lees niet verder. Geen stress, was het plan. Mijn neiging tot zelfkastijding bleek echter groter dan mijn zelfbeheersing. ‘Voor de crisis hadden de allerrijksten nog een vijfde van het vermo-gen’, stond er. De rijken zijn de afgelopen jaren dus rijker geworden. Het zit hem in de aard van het vermogen. De rijken hebben aandelen en ander kapi-taal en de beurs deed het vorig jaar goed, dus liepen de rekeningen bij de privébanken weer vol. De ‘anderen’, zonder dikke aandelenportefeuilles, zagen onder meer hun huizen minder waard worden, waardoor de kloof tussen arm en rijk groter werd. Steek het niet op dit kabinet, want in de crisis zijn er drie geweest met deelnemers CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en gedoger PVV. Het systeem moet op de schop, schreeuwden honderdduizenden Occupy-betogers een paar jaren geleden. Alles is nog hetzelfde. Niets aan te doen dus? Misschien niet, maar moet je je er dan niet druk over maken? Nee, daarvoor vind ik het te erg dat juist in een crisis rijker rijker worden en armer armer. Er komen nog genoeg relaxte weekends aan.

Schuim op de mond

ColumnEugène de Kok

Truckers voor 15e keer op weg

ZEVENBERGEN - Zaterdag trok een karavaan van zo’n 100 trucks en vrachtwagens door de gemeente Moerdijk, met aan boord gehan-dicapten uit de regio. Vanaf de verzamelplaats bij het Knijnekot van de Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ), waar de gehandicapten gastvrij waren ontvangen en getrakteerd op een optreden van Alexander Urban, vertrokken de trucks een voor een naar het startpunt aan de Campagneweg. Hoog gezeten naast de chauffeurs of chauffeuses namen de pupillen eerst nog een goody bag van diezelfde stich-ting in ontvangst; ook de bestuurders kregen een attentie. Opvallend was dit jaar het aantal (langere) vrachtwagens en trucks met een buitenlands kenteken. In Zevenbergschen Hoek werd een tussenstop gemaakt bij restaurant De Gouden Leeuw voor een maaltijd en een optreden van zanger Marco Kanters, dat menigeen tot een polonaise uitnodigde. FOTO CEES VAN DER BURG

Page 6: Dm 20140416

PAGINA 6

Restaurant Gasterij ’t Tolhuys. Zevenbergsepoort 43, Klundert. Telefoon: 0168-40 27 46. Website: www.visch-huys.nl; e-mail: [email protected]

KLUNDERT - Wie zich enkele honder-den jaren geleden met de veerpont de rivier de Moye Keene liet overzetten, werd aan de Klundertse kant gast-vrij ontvangen in het daar gelegen veerhuis. Omdat daar ook de overzet penningen moesten worden betaald, werd dit huis ook wel het duitenhuis genoemd. Nu is er het Restaurant Gas-terij ’t Tolhuys gevestigd. In al die tijd is er niet zoveel veranderd omdat ook nu nog de reiziger daar gastvrij wordt ontvangen. Bijna een jaar is Piet van den Bos er de uitbater en sindsdien is het er alleen maar gastvrijer gewor-den. Niet alleen kunnen de gasten in ’t Tolhuys goed eten, maar bestaat er ook de mogelijkheid om er de nacht door te brengen.

DOOR TIES STEEHOUWER

Restaurant Gasterij ’t Tolhuys is een veel-zijdig bedrijf. Naast de hierboven vermelde activiteiten kan men er ook prima terecht voor een familiefeest of een ander feest, een receptie, een goed getapt glas bier of

zomaar een kop koffie op het terras. Een terras overigens dat er mag zijn. Van den Bos heeft het verleden jaar helemaal op laten knappen. De zon hoeft maar even te schijnen en er zitten al mensen te genie-ten van hun drankje, een maaltijd en het uitzicht op zowel de weg als een gedeelte van de binnengracht. Een unieke plek. Na het opknappen van de gevel van ’t Tolhuys kan het bedrijf gerust de parel van Klun-dert worden genoemd. De eigenaar is op het ogenblik druk bezig om een barbecue-hoek en een trampoline te realiseren.

Sfeervol en rustiekWie zich al heeft laten verrassen door het fraaie terras zal zeker bij binnenkomst van het bedrijf nog meer verbaasd zijn. De aankleding van het restaurantgedeelte is zonder meer sfeervol en rustiek te noe-men zonder oubollig over te komen. Het kan haast niet anders of iedere bezoeker voelt er zich thuis. Vooral de prachtige bar valt op, maar ook de tafel en de stoelen van verschillende hoogtes nodigen uit om plaats te nemen en iets te bestellen. Zowel de kok, Edwin van Helden, als Piet

van den Bos omschrijven datgene wat op de borden komt als uitstekend en betaal-baar. Een blik op de kaart bewijst hun con-statering. Naast voorgerechten zoals een carpaccio of een rijkelijk gevulde vissoep, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een biefstuk of een varkenshaasje met een wisselend garnituur. Ook is er de mo-gelijkheid voor een gezellige High Tea of High Wine of High Beer. Leuk om cadeau te geven, er zijn namelijk ook dinerbonnen verkrijgbaar.

MaandmenuRegelmatig staan er andere gerechten op de kaart, maar men kan ook het maand-menu bestellen en met Pasen een speci-aal samengesteld paasmenu met daarin natuurlijk asperges. Het seizoen daarvan is inmiddels begonnen. Ook voor gerechten van de kleine kaart, zoals een goed belegd broodje, draait het keukenpersoneel de hand niet om. Het restaurant is ook uitste-kend geschikt voor zakenlunches, evenals voor de catering van ’t Tolhuys. Naast de vele laagdrempelige activiteiten van het bedrijf opent Piet van den Bos tweede

Paasdag het paviljoen bij de jachthaven in Noordschans.

’t Tolhuys is van dinsdag van 11.00 uur tot

sluit open. Iedere tweede zondag van de maand is er vanaf 16.00 uur live muziek met onder andere de bekende Rotterdam-se zanger Franklin Brown and Friends.

Restaurant Gasterij ’t Tolhuys, daar voelt iedereen zich thuisBEDRIJVIG NIEUWS

Het personeel van Restaurant Gasterij ’t Tolhuys. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR TIES STEEHOUWER

Wim Lankhuijzen, die samen met 40 vrij-willigers het toernooi organiseerde, kon dan ook na afloop tevreden vaststellen dat de wedstrijden niet alleen goed voet-bal te zien gaven, maar ook dat er geen enkele wanklank genoteerd kon worden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er op de velden fel gestreden werd om de punten.

BelangstellingHet toernooi mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheu-gen. De acht deelnemende scholen waren het Bastion, de Molenvliet, de Cocon, de Zwingelspaan, de St. Jozefschool, het Pa-let en de Rietvest. Het Bastion deed mee met maar liefst 13 zeventallen. Door het mooie weer kwamen er veel ouders en grootouders kijken naar de prestaties van hun nakomelingen.

De kinderen van groep 2 speelden niet al-leen op hun manier partijtjes tegen elkaar, maar werkten ook een doelschietcompeti-tie af. Friso Nederlof wist het meeste te scoren.

Reusachtige bekerDe eindstrijd bij de groepen 7 en 8 werd gespeeld door het Bastion 1 en het Palet 1. De jongens en meisjes van het Bastion maakten er een ongelijke strijd van door met 6-1 te winnen. Dat vonden de kinderen van het Palet helemaal niet zo erg omdat zij met een reusachtige beker naar huis gingen omdat hun school, gezien over het hele toernooi, de meeste punten had ge-haald. Het Bastion is door de overwinning gerechtigd om op 21 mei mee te doen aan de regiofinale wedstrijden in Roosendaal. De sportiviteitsprijzen werden gewonnen door de St. Jozefschool 1, het Bastion 7 en 10 en de Rietvest 8.

UitslagenDe drie besten van de poules werden in groep 7-8: 1. het Bastion 1; 2. het Palet 1; 3. St. Jozef 3. Groep 5-6: 1. het Palet 3; 2. St. Jozef 4; 3. de Rietvest 4. Groep 3-4: 1. het Bastion 9; 2. de Rietvest 6; 3. het Bas-tion 11. Groep 2: 1. de Molenvliet 6; 2. de Rietvest 8; 3. het Bastion 12.

Sportiviteit grote winnaar bij jeugdtoernooi vv Klundert

De kinderen die de finale speelden gebroederlijk bijeen. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - De 375 deelnemers aan de zevende editie van het jeugdvoetbaltoernooi van vv Klundert konden het bord waarop stond hoe ze zich moesten gedragen niet over het hoofd zien. Op het bord aanbevelingen zoals ‘Eet en drink gezond’, ‘Sport is sportief’ en ‘Schelden scoort niet’ moesten de kinderen ervan overtuigen dat het de KNVB ernst is om excessen op en rond de voetbalvelden zoveel mogelijk te voorkomen. Het bestuur van vv Klundert deed er nog een schepje bovenop door voor iedere leeftijdsgroep een speciale sportiviteit prijs beschikbaar te stellen.

MOERDIJK/ZEVENBERGEN - Ook dit jaar is het mogelijk voor inwoners van de gemeente Moerdijk om met een gesponsorde bus de Support Beurs te bezoeken.

Van 7 tot en met 10 mei vindt Support 2014 plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De groot-ste, meest interessante en leukste beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen, die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. De toegang is na aanmelding gratis. Zie ook www.supportbeurs.nl.

OpstapplaatsenOp donderdag 8 mei rijdt vanuit Zeven-bergen een bus naar de beurs, waar be-

langstellenden gratis gebruik van kunnen maken. Deze bus vertrekt om 08.30 uur van de Kerkring in Fijnaart en heeft vervolgens ‘halteplaatsen’ om 08.50 uur in de Oran-jestraat in Klundert en om 09.15 uur op de parkeerplaats van het Stadskantoor in Zevenbergen. Het vertrek uit Utrecht is om 16.00 uur. Iedereen die begeleiding nodig heeft, moet hier zelf voor zorgen. Bij de ingang van de Support Beurs bestaat de mogelijkheid om bij Welzorg een rolstoel of scootmobiel te lenen. Degenen, die belangstelling hebben voor dit vervoer, kunnen naam en adresgege-vens tot en met 25 april doorbellen naar telefoonnummer 0168-46 36 81 of mailen naar [email protected] of een briefje sturen naar Kerkring 30, 4793 ES Fijnaart.

Gratis naar Supportbeurs

ZEVENBERGEN - De Burenraad Moer-dijk gaat op woensdag 23 april weer in het openbaar vergaderen. De voornaamste agendapunten zijn de profilering van de Burenraad en het 10-jarig bestaan.

In de Burenraad zitten onder andere ver-tegenwoordigers van belangengroeperin-gen, zoals de stadsraden van Klundert en Zevenbergen, de stichtingen Behoud Bui-tengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieter-rein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is in deze raad vertegenwoordigd. Het Haven-schap Moerdijk levert als de initiatiefne-mer het secretariaat.De vergadering wordt gehouden in het kantoor van het Havenschap Moerdijk aan de Plaza 3 en begint om 19.30 uur.

ProfileringNaast het onderwerp ‘profilering van de Burenraad’ staat het 10-jarig bestaan van de Burenraad op de agenda. De onderlig-gende notitie ‘Positionering Burenraad Moerdijk’ is vooral bedoeld als discus-siestuk om met elkaar de vormen en de grenzen te bepalen voor de komende tijd. Daarbij is niet gezegd dat de beschreven mogelijkheden richtinggevend zijn, maar is vooral getracht om met respect voor de afzonderlijke belangen een gezamenlijke koers te definiëren, die kan binden en tot resultaten leidt. De vergaderingen van de Burenraad Moer-dijk zijn openbaar. Belangstellenden, die een vergadering willen bijwonen, dienen zich wel vooraf aan te melden bij het se-cretariaat: telefoon 0168-38 88 82 of per e-mail [email protected]

Profilering Burenraad wordt openbaar behandeld

ZEVENBERGEN - Op de afdelings-avond van Vrouwen van Nu, Afdeling Zevenbergen van woensdag 16 april zal de heer Andrea uit Zevenbergen een powerpoint-presentatie geven over grenspalen en het smokkelpad tussen Nederland en België.

De afdelingsavonden zijn niet alleen voor eigen leden, andere geïnteresseerde da-mes zijn van harte welkom tegen vergoe-

ding van een kleine bijdrage. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Sportcentrum De Lindonk, Kristallaan 25 te Zevenbergen. Vrouwen van Nu heeft behalve de maandelijkse afdelingsavond vele andere activiteiten. Zo zijn er o.a. een museumclub, een eetclub, worden er reis-jes gemaakt, zijn er 2 leesclubs, waarvan er een nog openstaat voor nieuwe leden. Belangstelling of lid worden? Informatie hierover bij Ineke Matser 0168-328247.

Lezing: Grenspalen en smokkelen

Vrouwen van Nu

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Page 7: Dm 20140416

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts14 april t/m 20 april: L. de Kleyn, telefoon 0168-45280921 april t/m 27 april: C. Wouters, telefoon 0168-464324WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

De overweldigende belangstelling en het mede-leven na het overlijden van onze lieve broer, zwageren oom

Marinus Leijten

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Piet en Toos

Bart

Koosje

Nel † en Ad †

Ad en Sjack †

Gerrit en Gerty

Ton

Klundert, april 2014

DANKBETUIGING Een bloem waarvan de geur des levens langzaam door de wind is meegenomen en door onze harten is opgevangen.

Voor de warme belangstelling en het vele mede-leven, getoond voor en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Johanna Nieuwkerk - Kievit

willen wij u hartelijk dank zeggen.

Het heeft ons allen zeer goed gedaan.

T. Nieuwkerk

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Fijnaart, april 2014

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij langs deze weg onze dank voor de enorme blijken van belangstelling na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jos Frijters

Het heeft ons enorm gesterkt en getroost dat u zich allen zo betrokken voelden bij dit voor ons zo grote verlies.

Familie Frijters

Standdaarbuiten, april 2014

Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd.Wat ons rest is haar liefde, die is voor altijd.

De overweldigende belangstelling na het overlijden vanmijn lieve vrouw, onze fantastische moeder, schoonmoeder en oma

Dilly Moerland - van der Horst

heeft ons diep geraakt. Wij willen u oprecht bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven.

Het is voor ons een grote steun geweest.

Kees en de kinderen

Heijningen, april 2014

Page 8: Dm 20140416

DOOR TIES STEEHOUWER

Om de fi lmpjes te bekijken ging Herrema naar het bedrijf Supersens in Amsterdam, die ze voor haar afdraaide. Er stonden beelden op van de familie Spoel die in Rot-terdam tussen 1920 en 1930 opgenomen waren door Gotthard Pieter Spoel. Unieke beelden, maar hoe uniek moest nog wor-den uitgezocht.

EnthousiastNa ze bij het fi lmmuseum bekeken te heb-ben toog Jacqueline Herrema naar het Stadsarchief van Rotterdam. Daar waren ze zo enthousiast dat ze inmiddels bezig

zijn om de in totaal 40 minuten fi lm op DVD te zetten. De fi lmpjes laten beel-den zien van de familie Spoel die zich vermaakte in het Rotterdam van voor de oorlog. Te zien zijn onder andere het Wil-lemsplein, de Diergaarde, die toen nog in het centrum van de stad was gevestigd, de Spaanse Kade, de Blaak en de Delftse Poort. De beelden bleken van prima kwa-liteit te zijn. Inmiddels hebben de fi lmpjes vorige week het NOS Journaal en Hart van Nederland gehaald en heeft er een groot artikel in de Telegraaf gestaan. Ook is Her-rema benaderd door D Wereld Draait Door. Een deel van de beelden zal op 14 mei in de Laurenskerk in Rotterdam worden ver-

toond tijdens de herdenking van het bom-bardement van deze stad in 1940. Ook zijn ze te zien op de site van het Stadsarchief van Rotterdam.

PAGINA 8

Klundertse vindt fi lmpjes uit 1920Beelden t rekken landel i jke aandacht

Jacqueline Herrema met de doos met filmspoelen. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Vorig jaar schreven wij over Jacqueline Herrema in deze Bode omdat ze een boek had geschreven over haar familie. Op zoek naar oude familiedocumenten bij haar oom Rob Spoel, stuitte zij op een doos met hierin enkele tientallen spoelen met fi lmmateriaal in het formaat Baby Pathé 9,5 mm. Dit formaat werd vooral, door ama-teurs, vóór de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Er zat ook afspeelapparatuur bij, maar daarvan was de lamp kapot. Wel stonden er op de doosjes waar de spoelen inzaten aanwijzingen met wat er op de fi lms stond en in welk jaar ze waren opgenomen.

Voor een aantal oud-Stoters was het de eerste keer dat ze hun maten weer eens zagen. Een oud-Stoter maakte zelfs de op-merking dat hij niet ‘wist niet dat dit be-stond’. Na de koffi e met Limburgse vlaai opende Wiel Huppermann de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan iedereen. In het bijzonder Han van de Welle en echt-genote, die Kring 11 tot op vandaag draai-ende hebben gehouden. Ook de hoofdre-dacteur van Strijdend Nederland kreeg een

warm welkom. Niet in het laatst omdat hij voor ons een sticker heeft ontworpen met het huidige baretembleem.Na een moment stilte om de overleden vrienden te gedenken, keek Huppermann naar de toekomst. Hoe gaan we nu verder? Hij vroeg iedereen bij de volgende bijeen-komst een maatje mee te brengen. Om door te gaan moet de club namelijk groei-en. Na de lunch was er een loterij. De op-brengst wordt gebruikt om een attentie te

bekostigen bij blijde en droevige gebeur-tenissen. West-Brabantse oud-Stoters die niet bij deze bijeenkomst waren, kunnen zich aanmelden. Huppermann zorgt dan tijdig voor een uitnodiging. De anderen krijgen automatisch een uitnodiging. Het motto is ‘Stoter ben je voor het leven’. De gegevens van Huppermann: Wiel Hup-permann, Wuustwezelsteenweg 18 bus 2, B – 2920 Kalmthout. Telefoon: 0032-495109297, e-mail: [email protected].

Kring West-Brabant springlevend50 0ud-Stoters op bi jeenkomst in Breda

BREDA - Oud-stoters uit West-Brabant en omstreken hebben zich op 2 april verzameld in de Parketzaal van de Trip van de Zoudtlandekazerne in Breda. Tot vorig jaar kwamen er zo’n 25 oud-Stoters met hun partners naar de bijeenkomsten. Deze keer was er sprake van een verdubbeling: 50 in totaal.

KLUNDERT - Traditiegetrouw opent Buurt- & Speeltuinvereniging ‘t Wes-terkwartier de deuren van de speel-tuin vanaf 2de Paasdag. Vanaf deze datum is de speeltuin weer iedere woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte wel-kom.

Leden hebben gratis toegang. Aanmel-den als lid kan in de speeltuin zelf tijdens openingsuren of via tel. 0168-404851. Op 2de paasdag, 21 april vieren we de ope-

ning van het nieuwe speeltuinseizoen met paaseieren zoeken voor alle kinderen t/m 12 jaar. De speeltuin gaat op deze dag om 10.30 uur open en de start van het paasei-eren zoeken is om 11.00 uur. Er zijn leuke prijsjes te winnen en ook de paashaas is aanwezig. Tevens is het terras geopend voor een lekker bakje koffi e. Dit is ook ge-lijk een leuke gelegenheid om de nieuwe keuken en het nieuwe sanitair te bewon-deren, waar wij heel trots op zijn. Dit is mogelijk gemaakt door een fi nanciële bij-drage van het Oranje Fonds.

Opening speeltuinWesterkwart ier Klundert

KLUNDERT - Er komt in Klundert een grote taptoe op zaterdagavond 17 mei.

Naast de organiserende Oranje Garde zul-len 4 andere muziekkorpsen naar Klundert komen voor een mooie avond vol muziek en show. Taptoe vindt plaats op het evene-mententerrein aan de Vestkant in Klundert. Toegangskaarten zijn vanaf nu te koop bij Primera Van den Berge, Voorstraat 30 of bij het Parochiehuis, Oosterstraat 20 in Klundert. Ook via www.oranjegarde.net kan men kaarten reserveren. Voor dit kleine bedrag krijgt men een avondvullend programma voorgeschoteld met de mooi-ste showkorpsen. Uit Ede komt Showband Irene die bekend staat om hun moderne muziek en snelle fl itsende show. Uit Rot-terdam komt de Euroband. Grote groep die 2 optredens zal uitvoeren. Vrolijke themas-how die jong en oud zal aanspreken en een

statige galashow. Tamboer en Trompetter-korps Hazerswoude en Drum- en Show-band Dice Musica uit Ter Aar maken het programma compleet. Uiteraard zal ook de thuisclub, Slagwerkkorps Oranje Garde, niet ontbreken. Zij brengen die avond maar liefst 2 premières. Het korps heeft de afge-lopen maanden hard gewerkt aan een ge-heel nieuwe show en die wordt op 17 mei voor het eerst uitgevoerd. Daarnaast zal de kersverse jeugdgroep gepresenteerd worden. De kinderen zullen die avond vol trots in hun nieuwe kleding een paar leuke nummers laten horen. Het terrein aan de Vestkant wordt voorzien van banken, zodat het publiek vanaf de wallen een goed uit-zicht heeft op de muzikanten in het veld. Er zullen de nodige voorzieningen worden geplaatst, zoals verlichting, horeca, toilet-ten e.d. zodat aan alle voorwaarden voor een mooie avond wordt voldaan.

Kaartverkoop Taptoe Klundert van start gegaan

Showkorps Irene komt op 17 mei naar Klundert

DOOR PETER HOUTEPEN

Van de schoolbesturen wordt verwacht dat zij draagvlak creëren binnen de scho-len, dat er sprake is van een personele in-zet binnen de scholen en dat zij de conti-nuïteit van de Brede scholen waarborgen. Deze wederzijdse afspraken leggen de

schoolbesturen en de gemeente Moer-dijk vast in een inventieverklaring Brede scholen Moerdijk en een bijbehorend convenant.

Een Brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in relatie tot de buurt. Hierin

is de school het middelpunt. Een Brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instel-lingen voor sport en cultuur. Het bevor-dert daarmee niet alleen de ontwikkeling van kinderen, maar stimuleert ook de so-ciale binding.

Intentieverklaring Brede scholenZEVENBERGEN - Alle 24 scholen in de gemeente Moerdijk krijgen in de periode 2014-2016 de gelegenheid om zich tot een Brede school te ontwikkelen. De gemeente investeert in dit proces door een procescoördinator en een opbouwwerker in te zetten.

11-17 uurOpen2e

Paasdag

www.tuincentrumdebont.nl

Buitengewoon Bijzonder!

bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenboschkijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl

2e Paasdaggeopend11 - 17 uur

Sets vanaf 499,-!

Page 9: Dm 20140416

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

VERNIEUWDESHOWROOM

2e PAASDAG OPEN!

0.25v van 0.45

0.39v van 0.89

56%goedkoper

44%goedkoper

3.89v van 3.99

3.16v van 3.20

2.59v van 2.64

2.75 v van 2.79

BLIJVEND

VERLAAGD

volgens de Consumentenbond*

1.49

2.19

5.89 5.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Vanaf woensdag 16-04-2014*Vers & voordelig!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-04-2014 t/m dinsdag 22-04-2014.

Openingstijden op Koningsdag vindt u op aldi.nl

Citroenen250 g

Cherry-tomaten250 g

Ovenschotel varkenshaas515 g

Luxe mini-gourmet150 g

Mini-gourmet200 g

Gourmetschotel750 g

Mager rundergehakt500 g

Hamburgers900 g

SaucijzenCa. 480 g

PAASVOORDEEL

RundertartaarCa. 400 g

* Bron Consumentenbond april 2014.

Page 10: Dm 20140416

PAGINA 10

DOOR CEES VAN DER BURG

Afgelopen zaterdag reisden twee teams van de Jeugdbrandweer Moerdijk af naar Haastrecht (bij Gouda) voor het spelen van kwalificatiewedstrijden. De jong-aspiran-ten kwamen uit in Baan 1 en de meer ge-routineerde aspiranten in Baan 2.

OnervarenheidIn Baan 1 werden de teams geconfron-

teerd met een brandende bestelbus tegen een pand, waarbij de brand via de ramen naar het magazijn in het pand was over-geslagen. Door het afschermen van de autobrand kon men het magazijn verkennen en langs een stalen trap de brand alhier bereiken. In de laadruimte van de (grote) bestelbus woedde de brand en voor het blussen was het nodig de achterdeuren te openen. Vei-lig werken speelde hierbij een grote rol,

maar door de onervarenheid liet het team wat steekjes vallen.

HoogscorendIn Baan 2 was brand gemeld bij een me-taalbewerkingsbedrijf. Na het goed uitvra-gen van een medewerker werd de fabriek verkend en gezocht naar de brand. Na vele ruimten verkend te hebben, stuitte men op de brandhaard, welke verder uit-breidde. Door te zoeken naar de juiste deur had men ook de uitbreiding snel gevonden. Als een speer werden de stralen ingezet, de brand geblust en alles weer ingepakt. Met de snelst spelende tijd en goede inzet van de hoogscorende aanvalsploeg en de pompbediener werd een goed resultaat bereikt.

UitslagenBaan 1: 1e Huizen 910 punten, 2e Hal-derberge 861 pnt., 3e Zeist 796 pnt., 4e Neder-Betuwe 784 pnt., 10e Moerdijk (jong-aspiranten) 648 pnt.Baan 2: 1e Lelystad 819 punten, 2e Moer-dijk 804 pnt., 3e Alblasserdam 797 pnt., 4e Vlissingen 776 pnt.De eerste twee teams zijn door naar de halve finale en de nummers 3 en 4 krijgen een herkansing op 31 mei.

Jeugdbrandweer door naar volgende ronde

Overleg door de Jeugdbrandweer Moerdijk over de aanpak van de brand. FOTO JEUGDBRANDWEER

ZEVENBERGEN - In kwalificatiewedstrijden voor het landskampioenschap heeft een team van de Jeugdbrand-weer Moerdijk zich geplaatst voor de volgende ronde.

Opbrengst collecte Fonds Gehandi-captensport: In Zevenbergen en Klundert hadden zich 11 vrijwilligers aangemeld om zich tijdens deze collecteweek enthousiast en belangeloos in te zetten. Met uw spon-tane bijdragen hebben we een bedrag van € 1102,46 samengebracht. De collectanten hadden prima voorjaarsweer en ook het extra avonduurtje heeft positief bijgedra-gen aan dit resultaat. Extra collectanten zijn volgend jaar zéér welkom. Opgeven kan via www.fondsgehandicapten-sport.nl/collectant of bij Tino Verwoerd 06-30786694. Namens alle gehandicapte sporters bedanken wij u voor uw bijdrage.Longpuntbijeenkomst: Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je longziekte, hoe beter. Maar hoe doe je dat? Daar-over zal een van de andere longartsen uit Roosendaal, Dr. van Helmond de bezoe-kers meer vertellen. Hij doet dat samen met Wim Oomen huisarts in Roosendaal en kaderarts astma-COPD. De bijeenkomst van Longpunt Roosendaal is op donder-dag 17 april van 14.00-16.00 uur (zaal open 13.30 uur) bij TWB, Thuiszorg met Aandacht, Belder 2-4, 4704 RK Roosen-daal. Deelname gratis. Contact: [email protected]. Informatie: www.longfonds.nlRunning Diner: Stichting Moerdijkrun-ners houdt op 15 mei, aanvang 19.00 uur, in samenwerking met Restaurant Pavil-joen de Turfvaart in Etten-Leur een “Run-ning” diner. De opbrengst gaat geheel naar Roparun voor ondersteuning aan zorgpro-jecten voor kankerpatiënten. De avond zal muzikaal worden begeleidt door de band: Andor Cossee & Friends + een surprise act. Aanmelden is mogelijk per email via [email protected] of bij de Turfvaart, tel. 076-5037067.

ZEVENBERGENLezing Fotoclub Moerdijk: Op donder-

dag 17 april komt Marcel van Balkom, natuurfotograaf, naar theater de Schuur (Kerkstraat 23) in Zevenbergen om daar een lezing te houden over zijn werk. Aan-vang 19.30 uur. Toegang gratis. Wie kennis wil maken met de Fotoclub om wellicht lid te worden, kan eveneens deze bijeen-komst en eventueel een volgende bijeen-komst als introducee mee maken. U dient zich dan wel van te voren aan te melden bij [email protected] of [email protected] kerk: Pasen! 2-7 jari-gen, hun ouders, grootouders en overige familieleden zijn van harte welkom om op 1e paasdag samen Pasen te komen vieren. We komen om 10 uur bij elkaar in de Bartholomeus kerk in Zevenbergen voor een verhaal, een gebedje, een liedje en wat lekkers. De samenkomst duurt 20-25 minuten en is geheel gericht op de al-lerkleinsten. Hoe kunnen we Pasen beter starten dan door samen een geheimpje te delen....

KLUNDERTWelkom op de koffie: De Brug Stichting, 10.00-12.00 uur dinsdag 22 april, ‘t Wal-letje 20, 4791 AB Klundert, gastvrouw Martine v.d. Werken en helper Erika v. Maastricht; woensdag 23 april, Verlaat-straat 46, 4791 HK Klundert, gastvrouw Henny Strootman en helper Erika v. Maas-tricht; donderdag 24 april, van Polanenpark 19, 4791BP Klundert, gastvrouw Erika van Maastricht en helper Jopie van Dongen. Vragen en info: 0168-405095 www.de-brugstichting.nlPaasbingo: Vrijdag 18 april houdt VV Klundert een bingoavond met mooie prij-zen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is wel-kom in de kantine van VV Klundert.Collecte Natuurmonumenten: Natuur-monumenten organiseert dit jaar van 22 tot en met 26 april een collecte. Ook in

Klundert gaan in de week na Pasen collec-tanten op pad voor de natuur. Meer weten over Natuurmonumenten, wilt u lid worden of meehelpen bij de collecte? Bezoek onze website: www.natuurmonumenten.nl

HELWIJKRommelmarkt: In het paasweekend wordt op 19 en 21 april van 10.00-15.30 uur weer een grote rommelmarkt gehouden in en om de Blokhut in Helwijk (Willemstad). De opslagplaatsen zitten bomvol en deze week worden alle spullen door de vele vrijwilligers die de speeltuin telt, overge-bracht naar de Blokhut. De opbrengst van deze rommelmarkt komt geheel ten goede aan de speeltuinvereniging. Inlichtingen 06-23932637.

FIJNAART/HEIJNINGENSeniorenraad: Zaterdag 19 april: De Zon-nebloem. Ontspanningsmiddag en avond in Het Trefpunt. Aanvang 14.00 uur. Don-derdag 24 april: KBO. Voorjaarsreis.

NOORDHOEK/STANDDAARBUITENKBO reisje: In samenwerking met KBO Noordhoek en Standdaarbuiten en de Se-niorenraad wordt er op woensdag 21 mei een reisje georganiseerd naar paleis het Loo in Apeldoorn en het Airborne museum in Oosterbeek. Opgeven in Standdaarbui-ten op 28 april van 14.30 tot 16.00u in cafe Kerkzicht en in Noordhoek op 5 mei in de Oude School van 11.00 tot 12.00u. Ook niet leden kunnen zich opgeven.

STANDDAARBUITENKBO: Uitslag jokeren: 1. Coby Nuyten +192; 2. Coba v.d. Luytgaarden +77; 3. Jo v. Kinderen +41; 4. Jo v.d. Luytgaarden -3; 5. Mien v.d. Nobelen -5. Uitslag rikken: 1. Wim Koevoets 517 pnt; 2. Ria Wagemakers 487 pnt; 3. Lies Nagtzaam 444 pnt; 4. Jan Wouters 424 pnt; 5. Dien Oprins 415 pnt.

KORTE BERICHTEN

KLUNDERT - Broeden kerkuilen ei-genlijk nog wel in kerken? Waarom heet het kleinste uiltje van Nederland “steenuil”. En wat doet “een nonne-tje” op het water?

De antwoorden op deze vragen krijgt de bezoekers tijdens de presentatie van de natuurwerkgroep Moerdijkse Polders op 22 april. Er wordt uitleg gegeven over de uilenbescherming in de gemeente Moer-dijk en over de vogelsoorten die men hier zoal kan aantreffen. Wim de Vries en Aad de Boer van de werkgroep verzorgen deze lezing op uitnodiging van de heemkunde-

kring Die Overdraghe. Voorafgaande aan de lezing houdt de kring haar jaarverga-dering. Het belangrijkste agendapunt van deze vergadering is het kiezen van een nieuw bestuurslid omdat Ploon de Jong-Geerts te kennen heeft gegeven om na vele jaren het bestuur te willen verlaten. Het bestuur stelt voor om Ellen Willemse te benoemen als nieuw bestuurslid. De jaarvergadering begint om 19.30 uur en de lezing om 20.15 uur. Ook niet leden kunnen de lezing gratis bijwonen.De vergadering en de lezing op dinsdag 22 april worden gehouden in het Parochiehuis in de Oosterstraat.

Lezing over uilen in KlundertVoorafgaand jaarvergadering

ZEVENBERGEN - Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Jan Slen-ders benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. De positie kwam vrij na het vertrek uit het dagelijks bestuur van Louis van der Kallen. Hij diende zijn ontslagbrief in, nadat hij schuldig werd bevonden voor het schenden van de geheimhoudingsplicht als raadslid in Bergen op Zoom. Wettelijk gezien mocht Van der Kallen die functie blijven uitoefenen, maar hij voelt zich genoodzaakt te stoppen. Slenders is lid van de fractie van Ons Water/West-Brabant Waterbreed en met voorkeursstemmen in het bestuur gekozen. Verder is Jan Slenders raadslid in Geertruidenberg.

Jan Slenders in DB Brabantse Delta

ZEVENBERGEN - De kruisvereniging afdeling Zevenber-gen houdt op 23 april haar jaarlijkse algemene ledenver-gadering.

Anders dan vorige jaren is er een praktijkgerichte voorlichting over de veranderingen in de langdurige zorg die vanaf 1 januari 2015 hun beslag krijgen. Welke veranderingen zijn dit en welke gevolgen hebben deze voor zowel zorgvrager als zorgverlener?

En hoe gaat de gemeente Moerdijk met deze veranderingen aan de slag? Wijkzusters van de Kruisvereniging die werkzaam zijn in Zevenbergen en Langeweg geven nadere praktische toelichting, met ondersteuning van enkele informatie filmpjes. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.De inloop van de vergadering is om 19.30 en start om 20.00 tot maximaal 22.00 uur. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Kristal, Kristallaan 25c, 4761 ZC Zevenbergen.

Ledenvergadering Kruisvereniging Zevenbergen

DE KRUISVERENIGING Lid van ZEVENBERGEN

Secretariaat: Industrieweg 61, 4762AE Zevenbergen Telefoon: 0168-330382 E-mail: [email protected]

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene ledenvergadering op woensdag 23 april 2014 om 20.00 uur in het Multifunctioneel Centrum “De Kristal” aan de Kristallaan 25c, 4761 ZC Zevenbergen. Inloop vanaf 19.30 uur. Naast de volgens de statuten vereiste, gebruikelijke zaken, willen wij u informeren over de veranderingen in de zorg. Het thema van deze avond is:

Zelfredzaamheid van de zorg in 2015Uw eigen verantwoordelijkheid hierinU hebt daarover al veel kunnen lezen en horen via de media. Diverse sprekers zullen U meenemen naar de toekomst. Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen praten.

De agenda van de Algemene ledenvergadering is:1. Opening.2. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering van 27 maart 2013.3. Financieel verslag over het jaar 2013.4. Verslag Kascommissie en vaststellen Jaarrekening 2013.5. Verkiezing Kascommissie Jaarrekening 2014.6. Vaststelling Contributie 2015.7. Behandeling van door leden aan te dragen onderwerpen.8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer D.J.M. Broeders. Aftredend en herkiesbaar is de heer L. van Wijngaarden.

Noot: De Kruisvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het project “Wijkzuster terug” een belangrijke rol is weg gelegd voor de kruis-verenigingen. Daarnaast is er een vacature ontstaan door het niet herkiesbaar zijn van de heer D.J.M. Broeders. Afscheid na 40 jaar. Wij hebben behoefte aan nieuwe bestuursleden die affiniteit hebben met de gezondheidszorg. Als u belangstelling heeft kunt u ons profiel voor bestuursleden opvragen bij het secretariaat.

9. Vragen over voorgaande punten

Behandeling genoemd thema vanaf 20.30 uur

10. Voorlichting door De Wijkzusters11. Pauze12. Voorlichting vanuit HOOM (Hulp en Ondersteuning Op Maat)13. Gelegenheid tot het stellen van vragen14. Sluiting 22.00 uur

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.Wij hopen op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten. Namens het bestuur van De Kruisvereniging ZevenbergenL. van Wijngaarden, Secretaris/PenningmeesterNB. De vergaderstukken liggen vanaf 13 april 2012 ter inzage bij het

secretariaat.

Page 11: Dm 20140416

ZEVENBERGSE METAALHANDEL

verhuist naar: Koekoeksedijk 16

Tel 06-16944484 Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Infra & verhuur

GROND- ENSLOOPWERKEN

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERAND

Meer dan 25 jaar ervaring!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel

van VAILLANTKOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

U huurt al een hr-ketel voor

minder dan 1 euro per dag!

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!NIEUWE CV-COMBI KETEL?

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!SUNRISE

ZONNEPANELEN 260 WATTPIEK

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

WIJ GELOVEN IN LIEFDE,TROUW EN ROMANTIEK

Jij ook? Dan zoeken we graageen levenspartner voor je: 3 van de 4 slaagt. Mens & Relatie: de hoogste slagingskans.

Al 30 jaar het grootste relatiebemiddelingsbureau.Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE 130m2 bgg en 65 m2 antresol

te Zevenbergen Huurprijs € 750.- per maand.

06 23596026

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Gespecialiseerd in begeleiding en behandeling bij:* Fertiliteitsbehandelingen zoals IUI, IVF, ICSI, IMSI* Infertiliteit bij zowel vrouwen als mannen* Zwangerschapsklachten* Menstruatieklachten* Overgangsklachten* Ook behandeling bij o.a. hooikoorts, tennisarm, hoofdpijnen – migraine, rugpijn, slapeloosheid, reumatische aandoeningen, stress en vermoeid-heidsklachten, prikkelbare darm (IBS), chronische depressie, stoppen met roken, afvallen en pijnklachten.

Kijk op onze website voor de overige te behandelen klachten.

Praktijk Yangming Anja Braber

Werkzaam op dinsdagmiddag endonderdagochtend bij:

FysiotherapieVan Gelderen

Landpoortstraat 114797 AM Willemstad

[email protected]

06 22 41 93 63

3.50

5.955.-advies:

P.P. 350GRGratis tulpen bij bestelling

vanaf 4 pers*

P.P. 250GR

P.P. 500GR

KEUZE UIT ±25 SOORTEN VLEES

KEUZE UIT ±25 SOORTEN VLEES

BIEF GOURMET

BBQ SCHOTEL*ALLEEN BIJ BBQ-GOURMETSCHOTEL

voor meer scherpe aanbiedingen:DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

11.80

Koman’s Vishandel B.V. te Moerdijkper 500 gram € 7.95

Verse Sliptong per kilo € 10.95Verse Hollandse Garnalen per 250 gram € 6.95

(uit eigen rokerij) per 250 gram € 9.95Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m vrijdag 25 april 2014Zaterdag 26 april

gesloten i.v.m. Koningsdag

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 12: Dm 20140416

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK16 APRIL 2014

FOTO VAN DE WEEK:

Voetbal Fijnaart

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Alois van Mingeroet (Fotoclub Moerdijk)

Uitnodiging Commissievergaderingen - De commissie Fysieke Infrastructuur vergadert op dinsdag 22 april 2014. - De commissie Sociale Infrastructuur vergadert op woensdag 23 april 2014.- De commissie Bestuur en Middelen vergadert op donderdag 24 april 2014.

De commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeen-tehuis. De agenda kunt u inzien op www.moerdijk.nl. Wilt u over een onderwerp, voorkomend op een commissieagenda, gebruik maken van het inspreekrecht? Laat dit dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering wordt gehouden weten aan de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra (via tel. 14 0168 of [email protected]).

Via de website van de gemeenteraad http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de commissievergade-ring (ook na afloop) beluisteren. De schriftelijke besluitenlijsten van de commissievergaderingen worden na afloop zo snel mogelijk op de website geplaatst.

Uitkomsten raadsvergadering 10 april 2014

De heer E.H.P.J. van der Linden is geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Daarnaast zijn de commis-sievoorzitters en de leden van de verschillende commissies benoemd.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De besluitenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst. Neem voor meer informatie con-tact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

GEEN BIJEENKOMST OVER ZWEMMEN OP 17 APRIL

De bijeenkomst van 17 april over zwemmen en Moerdijk gaat niet door. Dit hebben de fractievoorzitters besloten. Het besluit hangt samen met de besprekingen over het raadsprogramma voor de komende raads-periode en de vorming van het nieuwe college. Het is de bedoeling nog voor de zomervakantie een andere avond te beleggen waarop dit onderwerp besproken gaat worden. Deze datum zal te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen worden bekendgemaakt.

VOLG BUURTPREVENTIE ZEVENBERGEN EN FIJNAART NU OOK OP FACEBOOK!

Fijnaartwww.facebook.com/BuurtpreventieFijnaartZevenbergenwww.facebook.com/buurtpreventie.zevenbergen

Buurtpreventie is een initiatief van betrokken inwoners. Gemeente Moerdijk, Politie Midden- en West-Brabant en de Woningstichting Brabantse Waard stimuleren dit en faciliteren hierin. Op basis van vrijwilligheid zijn in meerdere wijken in Fijnaart en Zevenbergen buurtbewoners actief bij de Buurtpreventie. Zij houden informeel toezicht en dragen, in goede samenwerking met gemeen-te en politie, bij aan een veilige en schone buurt.

Wilt u ook samenwerken voor een veilige buurt waarin het fijn is om te wonen? Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl/buurtpreventie.

In verband met Koningsdag

is de milieustraat op zaterdag

26 april gesloten.

En maak kans op een spetterend uitje inAvonturenparkHellendoorn*

OP=OP

KONINGSDAG-BOEK

CADEAU!

GRATISbij inlevering van je overgebleven

elektrische apparaten na de vrijmarkt

cle.e.nl/koningsdag voor de voorwaarden. © 2014 Wecycle. Alle rechten voorbehouden. Wecycle® en het Wecycle-logo zijn als merk beschermd op Europees niveau. * Kijk op wecycyc

Wecycle actie op de milieustraat

LEVER NA KONINGSDAG UW OVERGEBLEVEN APPARATEN IN

Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude spullen. Mochten er na afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze later in op onze milieustraat in Klundert aan de Fuut-weg 4 (4791 PB Klundert). Zo zorgen we er samen met Wecycle voor dat deze worden gerecycled.

Lever vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of kapotte spaarlampen in op de milieustraat. De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

Gezocht: Betrokken inwoners voor de burgerschouwTijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in eenbepaald gebied. In welke mate zijn zaken schoon, heel en veilig? Hiervoor worden objectieve maatstavengebruikt. Ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lantaarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatver-lichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen meet kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen.

ResultatenDe resultaten van elke schouw worden zo snel mogelijk verwerkt en doorgegeven aan de deelnemers. Kleinezaken worden direct opgelost, grotere zaken meegenomen in het gemeentelijk beleid. De gebiedsbeheerder kop-pelt dit terug, ook waarom iets niet uitgevoerd kan worden.

LocatiesIn onze gemeente vinden de volgende burgerschouwen plaats:

Plaats DatumFijnaart Dinsdag 20 meiNoordhoek Woensdag 21 meiHelwijk Maandag 26 meiZevenbergen 1: wijk Bosselaar/Centrum en Zwanegat Dinsdag 27 meiHeijningen Woensdag 28 meiKlundert Maandag 2 juniLangeweg Dinsdag 3 juniZevenbergen 2: wijk Torenveld Woensdag 4 juniWillemstad Maandag 16 juniZevenbergschen Hoek Dinsdag 17 juniZevenbergen 3: wijken Krooswijk en Molengors Woensdag 18 juniMoerdijk Maandag 23 juniStanddaarbuiten Dinsdag 24 juni

AanmeldenAanmelden voor de burgerschouw kan via www.moerdijk.nl/aanmelden-burgerschouw.

Page 13: Dm 20140416

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

WEGAFSLUITINGEN

Vanwege de festiviteiten tijdens het 50-jarig jubi-leum van de Stichting Kinderspeeltuin Zevenberg-schen Hoek zijn op 19 april 2014 de Schrepel en de Vlijt in Zevenbergschen Hoek van 12.30 uur tot 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Volg ons ook via facebook

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 8 april 2014 de Tarievenlijst 2015 gemeente Moerdijk, behorend bij de Uitvoeringsrege-ling jaarlijkse subsidie en de Uitvoeringsregeling één-malige subsidie, heeft vastgesteld.

De beleidsregel treedt in werking op 17 april 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuister inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijg-baar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt ucontact opnemen met mevr. Van Kempen of mevr. VanArdenne van de afdeling Ruimtelijke en Maatschap-pelijke Ontwikkeling, team Advies.

VASTSTELLING BELEIDSREGELS

VERKEERSBESLUITBurgemeester en wethouders maken bekend dat zijop 1 april 2014 het volgende verkeersbesluit heeftgenomen:

Opheffen gereserveerde gehandicaptenpar-keerplaats nabij de woning ’t Hooft 6 teKlundert

Het bovenstaande besluit ligt tot 23 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 23 mei 2014 schriftelijk bij het college van B&W eenbezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift ver-meldt u het besluit en de redenen waarom bezwaarwordt gemaakt.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

18 mei 2014 en een Internationaal toernooi voor lagere elftallen op 24 mei 2014, beiden op sport-park de Fendert aan de Parallelweg 1-3 in Fijnaart (verzonden 7 april 2014)

gemeente en de afwachtingswedstrijden voor de jeugd in Fijnaart op 22 juni 2014 van 09:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 7 april 2014)

tus 2014 (verzonden 7 april 2014)

tracé in Zevenbergen op 19 april 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 8 april 2014)

en de Benedenkade in Willemstad op 26 april 2014

van 08:30 uur tot 22:00 uur (verzonden 8 april 2014)

uur tot 13:00 uur in Willemstad en aansluitend in de middag bij Fort Sabina aan de Fortweg 1 in Heijningen (verzonden 7 april 2014)

Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten op 26 april 2014 van 07:00 uur tot 22:00 uur (verzonden 8 april 2014)

2014 van 09:00 uur tot 18:00 uur in een schuur aan de Molenstraat 105 in Fijnaart (verzonden 7 april 2014)

25 mei 2014 van 15:00 uur tot 19:00 uur (verzon-den 9 april 2014)

juni 2014 van 09:00 uur tot 18:00 (verzonden 9 april 2014)

op 9 juni 2014 op verschillende locaties op indu-strieterrein Dintelmond (verzonden 9 april 2014)

aan de Dr. Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten op 17 mei 2014 van 19:00 tot 01:00 uur (verzonden 9 april 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstMolenstraat 28 in Zevenbergen verbouwen van het tandartspraktijkhuis tot een woonwinkelhuis 2 april 2014

is aangevraagd: bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) Fortweg 4 in Heijningen vergroten van de woning 2 april 2014Vlasweg 12 in Moerdijk uitbreiden van kantoor en werkplaats 4 april 2014Westrand 5 in Zevenbergen verplaatsen van de omheining 2 april 2014Westrand 5 in Zevenbergen verplaatsen van containers 2 april 2014

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 april 2014 tot en met 9 april 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenBlaaksedijk 11 in Fijnaart bouwen van een nieuwe bewaarloods 8 april 2014Vlasweg 19 in Moerdijk de opslag van nieuwe afvalstoffen passend binnen de vergunde op- en 9 april 2014Zeehavenbedrijf overslagcapaciteit (milieuneutrale verandering)

De beslistermijn wordt verlengd omdat een aantal benodigde externe adviezen meer tijd vergen om tot een besluit te komen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslis-datum 4 juni 2014.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Verlenging beslistermijn Wabo Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstSteenweg 48 Moerdijk Bouwen van een multifunctioneel centrum 26 februari 2014

VASTSTELLING BELEIDSREGELSBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 8 april 2014 de Uitvoeringsregeling

en de Uitvoeringsregeling Jaarlijkse Subsidie Muziek-onderwijs Gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.

De beleidsregels treden in werking op 1 mei 2014 enliggen voor iedereen bij de receptie in het gemeente-huis ter inzage. Ze zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtre-ding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt ucontact opnemen met mevr. Van Ardenne van de afde-ling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Moerdijk leeftHeeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een barbecue met de straat, een borrel met de wijk of een andere leuke activiteit? Om de sociale samen-hang en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen

hebben woningcorporaties Brabantse Waard en Ber-nardus Wonen samen met de gemeente het leefbaar-

Het leefbaarheidsfonds faciliteert activiteiten door

materialen kosteloos uit te lenen. Kijk voor de spelre-gels en het aanvraagformulier op www.moerdijkleeft.nl. Op het aanvraagformulier ziet u ook welke materi-alen u kunt lenen.

Page 14: Dm 20140416

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDEN NOORDHOEKUitslag Nijvel, 12 april, 88 duiven: 1-3-5-7-10. A. Kouters; 2. J. Sitters & Zn; 4. Ant. de Jong; 6-8-9. J. Veeken.

KlundertPV ORANJEBOVEN

Uitslag Nijvel, 12 april, 271 duiven: 1, 2, 3, 10. K. Leijten; 4-7. H. Leijten; 5-6. D.C.M. de Roos; 8. R. Schoep en zoon; 9. G. v. Bezooijen.

ZevenbergenONS GENOEGENUitslag Nijvel, 12 april, 349 duiven: 1-2. A. Rutjes; 3-5-7. D. Meyer; 4-9. J. v. Brenkelen; 6. A. Kanters; 8. P. Nous; 10. A. Stoop.

Duivensport

Uitslagen jeugdDonderdag 10 aprilKogelvangers E1-TSC E2 8-2Zaterdag 12 aprilKogelvangers B1-MOC’17 B3 1-2Vosmeer C1-Kogelvangers C2 5-2HZ’75 D1-Kogelvangers D1 5-5Schijf E2-Kogelvangers E2 1-11Kogelvangers E3G-Hoeven E4 2-2Kogelvangers F1-Beek Vooruit F2 3-6Kogelvangers F2-DSE F4 5-3Kogelvangers MP1-Roosendaal MP1 1-5Kogelvangers MP2-Unitas’30 MP6 4-3Kogelvangers MP3-Seolto MP2 3-1Uitslagen seniorenZaterdag 12 aprilKogelvangers 1-The Gunners 1 0-3Zwaluwe 3-Kogelvangers 2 2-6Kogelvangers 3-VVC’68 3 3-1

Programma jeugdDonderdag 17 aprilKogelvangers C1-Baronie C3 av.18.45uKogelvangers F1-Victoria’03 F2 av.18.30uZaterdag 19 aprilSAB C1-Kogelvangers C1 av.13.00uTholense Boys C2-Kogelvangers C2 av.11.00uSchijf D1-Kogelvangers D1 av.12.00uKogelvangers F1-Unitas’30 F3 av.11.00uRoosendaal F6-Kogelvangers F2 av.10.15uVVC’68 MP1-Kogelvangers MP2 av.10.00uUnitas’30 MP6-Kogelvangers MP3 av.10.00uDonderdag 24 april Beek Vooruit F2-Kogelvangers F1 av.18.45uProgramma seniorenZaterdag 19 april Kogelvangers 1-WHS 1 av.15.00uKogelvangers 2-SAB 2 av.13.00uDVO’60 2-Kogelvangers 3 av.13.00u

VV Kogelvangers

ZEVENBERGEN - Afgelopen dinsdag speelde het team Stuc. Bedr. Kanters 2 uit tegen Rob Jacobs Mannenmode 1 in Kwadedamme.

De spelers Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maikel van Wingerden waren van de partij. De eerste partijen moesten Marjo en Maikel te gelijk spelen. Maikel wist de partij niet te winnen en bleef steken op 12 caramboles. Op de andere tafel wist Marjo de partij te winnen. De tweede partijen moesten Wim en Jos te gelijk spelen. Wim speelde kwam niet in de wedstrijd en verloor de partij en blijf steken

op 20 caramboles. Op de andere tafel speelde Jos een sterke partij zijn tegenstander had geen antwoord op het goede spel van Jos. Jos wist de partij te winnen met goed moy-enne van 0,675. Het team heeft hierdoor de wedstrijd met 4-4 remise gespeeld waardoor het weer 1 par-tijpunt behaald heeft. Het team staat nu op de 3e plaats en 2 punten los van het team De Gesloten Boom welke 1 wedstrijd minder heeft gespeeld. Met nog de laatste wedstrijd voor de boeg welke gespeeld wordt op 24 april tegen Sprundel 4 uit in Sprundel, is de kans dat het team 3e of eventueel 4e kan worden in de poule.

Remise team Stuc. Bedr. Kanters 2

NOORDHOEK - Zaterdag 12 april zijn we gestart met 21 mensen met ons zaterdag-middagtoernooi.

De maanden mei en juni kan hier nog voor worden ingeschreven, de telling gaat name-lijk over de beste 5 van 7 wedstrijden.Uitslag afgelopen zaterdag: 1. Tonny Veeke en Roel Nelemans beiden met 321p; 3. Lies

Krijnen 314p; 4. Riet de Jong 215p; 5. Jan Willemse 209p.Tevens kan men inschrijven voor het toernooi op Koningsdag bij Lisette Oomen (403624). Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging om hier aan mee te doen, voor boules word eventueel gezorgd. Aanvang 10.30 uur tot 15.30 uur. Graag tot ziens op 26 april.

Jeu de boules Noordhoek

FIJNAART - Van 16 tot en met 22 juni wordt er weer getennist in Fijnaart. Het open dubbel 2014 belooft dit jaar groots uit te pakken.

In de categorieën 3 t/m 8 zullen de wedstrij-den afgewerkt worden in ‘Brazilaanse’-sfeer. Zo zal er elke avond een lekkere maaltijd op de kaart staan door Babs catering. De WK-wedstrijden zijn te volgen op grootscherm. Deelnemers van buiten Fijnaart kunnen op de feestavond gebruikmaken van een gratis shuttledienst die ze veilig thuis voor de deur af zal zetten.Zoals bekenden inmiddels al weten gooit TV Fijnaart ook dit jaar weer alles in de strijd. Gratis sportmassage tijdens het finaleweek-end en wederom de gratis shuttle naar huis. In het kader van verkeersveiligheid en milieu-

vriendelijkheid heeft de organisatie besloten onze deelnemers na een lange feestavond weer veilig thuis te brengen. U vraagt, wij draaien. De wedstrijden zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, in sheets of poules ge-speeld worden.Inschrijven kan voor de categorieën 3 t/m 8 in de groepen 17+ en 55+. Tijdens het finale-weekend zullen er ook tal van activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden en kunnen de deelnemers zich volledig storten op de wedstrijden. Inschrijven kan al via toernooi.nl zoeken op Open Dubbel TFH 2014. Schrijf snel in en zorg dat je erbij bent. Slogan voor 2014 is: Go Double, no trouble! Wij zien jullie inschrijving en deelname met grote belangstelling tegemoet.

Open Dubbel Toernooi TFHTennisvereniging Fi jnaart & Hei jningen

ZEVENBERGEN - Jonge bromfietsers en scooterrijders die één of meerdere strafbare ver-keersovertredingen begaan, krijgen voortaan de keuze tussen een boete of meedoen aan de leer- werkstraf via het traject Brom Effe Normaal. De West-Brabantse gemeenten zijn deze maand gestart met Brom Effe Normaal. Bij het leerwerktraject moeten de jongeren verplicht een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, waar verkeersslachtoffers vertellen over hun ongeluk en revalidatie. Daarbij worden ook de ouders betrokken. Met het project willen de gemeenten werk maken van hun doelstelling om Brabant op weg te helpen naar nul verkeersdoden.

Boete of cursus voor foute brommers

DAGELIJKS VERSE ASPERGES

KOEVOETSOudlandweg 12

4731 TD Oudenbosch

Openingstijden:

Ma t/m Vr 13.00u – 18.00u

Za 9.00u – 16.00u

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Heeft u plannen voor NIEUWBOUW *

VERBOUW * ONDERHOUD OF RENOVATIE

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

B. VISSERS WANDAFWERKINGzoekt behangwerk.Expert in verwerken

glasvlies.Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

GEEN VOORRIJKOSTEN

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

“Noggus” Is geopend!Outlet en Secondhand Verkoop van prachtige damesmerkkleding o.a.

maar ook

Voor meer info & openingstijden zie: www.noggus.nlTot “NOGGUS” Voorstraat 20 in Klundert

JONGE BRUINE EN WITTE LEGKIPPEN

TEGEN DE LEGOok ééndags kuikens.

Afhalen na telefonische afspraak.

Vraag vrijblijvend informatie:

Henk Brummelkamp, Ulicotenseweg 9, Chaam

06-53937555

SHAKERSTORENU OOK:

TAPIJT/VLOERKLEDENZONWERING/ROLLUIKEN

ADVIES AAN HUIS0168-464459

Eerste Kruisweg 8, Fijnaartwww.shakerstore.nl

Page 15: Dm 20140416

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 16 APRIL

T/M DINSDAG 22 APRIL

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE 100

NIEUWSTE ARTIKELEN

HOED

1.49SJAAL

1.49BRIL

0.59SCHMINKSET

0.59KUNSTNAGELS

0.59

DAMESGYMPEN

4.99

UITZOEKEN! 2 VOOR

STUNTPRIJS!

A-MERKMAKE-UP

KINDERONDERGOED

INTEXZWEMBAD

WATERBALLONPOMP

WERCKMANNSTEEKWAGEN

DAMESGYMPEN

7 STANDENTUINSTOEL

JERSEYHOESLAKEN

DISNEYGESCHENKTAS OF WENSKAART

ORANJETOP

HANGINGBASKET

UNITED SPORTCAPRIBROEK

MILKATOFFEE

17.95

13.95

19.95 1.99

2.992.99

1.79

2.39

6.99

2.39

0.88

1.49

2.49KONINGSDAGTIP!

TUINSTOELKUSSEN

6.99

PLANTENHANGER

1.49

DISNEYGESCHENKTAS

0.69

RACERBACK TOP

3.99

INTEXAFDEKZEIL

3.79

WATERBOMMEN

0.45

KINDERSOKKEN

2 PAAR

1.19

90x200 cm

2.3990x220 cm

2.49140x200 cm

3.49180x200 cm

3.99180x220 cm

4.49

Page 16: Dm 20140416

PAGINA 16

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. De laatste nieuwtjes, agenda, films- en fotoseries, bandnieuws. West-Point is ook op de radio te beluisteren!

Nu Online

WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL

W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E RWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .

H e b j e wa t te m e l d e n ? L a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Blof Mezz Breda woensdag 16 april 20.30Dana Winner De Maagd Bergen op Zoom donderdag 17 aprilRowwen Heze De Kring Roosendaal donderdag 17 april 20.00Tribute To Bob Marley Mezz Breda donderdag 17 april 20.30Uit Je Hok Mezz Breda donderdag 17 april 21.00Tom Acton Mezz Breda vrijdag 18 april 21.00Novastar Mezz Breda vrijdag 18 april 21.00Electrica ‘t Slik Bergen op Zoom vrijdag 18 aprilSpellbound Café Stroop Bosschenhoofd vrijdag 18 april 21.00Lose Control Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 18 april 20.00Dijkrock Rilland-Bath 18,19 en 20 aprilScrum De Kring Roosendaal zaterdag 19 april 20.00@Least De Klomp Etten-Leur zaterdag 19 april 21.30Puur Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 19 april 20.30Wantwo Trash Mezz Breda zaterdag 19 april 21.00Commerce 90’s De Commerce Kruisland zaterdag 19 aprilPepsi DJ Clash Mezz Breda zaterdag 19 april 22.00Rammelpunk De Heksenketel Roosendaal zaterdag 19 aprilUltimatum Studio 76 Etten-Leur zaterdag 19 aprilInc met Jan Lanooy De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 19 aprilThe Original Victoria Band Trivium Hotel Etten-Leur zondag 20 april 14.00De Bakkerij Rolt Deur Café De Bakkerij Zevenbergen zondag 20 aprilCharlie and The Welfare De Klomp Etten-Leur zondag 20 april 16.30POB Parade Mezz Breda zondag 20 april 19.30Flat Night Out ‘t Slik Bergen op Zoom zondag 20 aprilPOB Parade Mezz Breda maandag 21 april 17.30Sonneveld De Maagd Bergen op Zoom dinsdag 22 april 20.00Kris Berry + Perquisite Mezz Breda donderdag 24 aprilArmand De Klomp Etten-Leur vrijdag 25 april 21.30

Agenda

Op zaterdag 19 april vindt voor de vijf-de maal in Nederland Record Store Day plaats. Dat is niet alleen de dag waarop muziekliefhebbers hun favo-riete popspeciaalzaak een steun in de rug gunnen, het is ook een dag voor artiesten om blijk te geven dat ze de nog bestaande winkels, met liefde voor hun werk, een warm hart toedra-gen.

Record Store Day is een wereldwijd eve-nement, waar ook in Nederland veel on-afhankelijke platenzaken aan meedoen. Er verschijnen niet alleen speciaal op die dag exclusieve releases van veel artiesten, die dag komen ook veel van die artiesten live hun deelneming betuigen aan dit noodlij-dende onderdeel van de muzieksector met een optreden tussen de platenbakken. De hele dag door zijn er in popspeciaalzaak De Waterput maar liefst elf optredens gratis mee te maken. Tegenover de winkel in de Bosstraat in Bergen op Zoom wordt er in samenwerking met Gebouw-T een tijdelij-ke Pop-Up Store geopend, om tussendoor te chillen, wat te eten (heuse maaltijden voor weinig), te drinken en met passeren-de bandleden bij te kletsen.Het programma:10:15 Reena Riot (BE) – Vlaamse zangeres Noami Sijmons presenteert tweede EP, ge-maakt met Mauro Pawlowski (dEUS)! 11:00 Erickson Delcroix (BE) – Hij maakte de countrymuziek voor de film The Broken Circle Breakdown, zij zingt ook in Laïs. 11:45 Id!ots (BE) – Kruisbestuiving tussen twee Ugly Papas en een Duracell Power drummer. Debuut op Waste My Records!12:30 Intergalactic Lovers (BE) – Band van

Lara Chedraoui mengt sfeer, donkere on-dertonen met pakkende indiepop. 13:30 Dans Dans (BE) – Leden uit Flying Horseman, Dez Mona en Mark Lanegan Band; Altijd spannend op de jazz- en pop-podia.14:30 Happy Camper – Supergroep van Job Roggeveen (El Pino & The Volenteers) met op het album tal van prominente stem-men! 15:30 Tangarine – Eeneiige tweeling met tweestemmige pure pop op Excelsior. Dit seizoen huisband van DWDD op tv.16:30 Marike Jager - Haar prachtige vier-

de cd nam ze op in een lemen huisje in de achtertuin; louter stem, akoestische gitaar en emotie. 17:15 Clean Pete + Anne Soldaat - Twee-lingzussen, ook op Excelsior. Met ontroe-rend leuke teksten en Anne (Daryll Ann) op gitaar. 18:00 Mintzkov (BE) – Vlaamse topgroep opereert op strak nieuw album op het kruispunt van pop en alternatieve gitaar-rock.19:00 Sky Pilots – Superband van Matthijs van Duijvenbode (Johan, Tim Knol, Douwe Bob) maakt heerlijke sixtiespop.

Waterput pakt uit op Record Store DayZaterdag 19 apri l Bergen op Zoom

Marike Jager treedt op tijdens Record Store Day.

Enkele weken nadat de lp ‘Oudejaars-avond 1973’ van Wim Kan op nummer 1 in de album top 20 had gestaan, stond er opnieuw een cabaretalbum op de eerste plaats. En ook dit album was er een van een grootheid van het Neder-landse cabaret: Wim Sonneveld. De aanleiding voor deze hoge notering was echter veel triester dan die voor Wim Kan een paar weken eerder.

In februari 1974 reed Sonneveld in zijn auto naar Den Haag toen hij een hartaan-val kreeg. Telegraaf-journalist Henk van der Meyden wist op 8 maart nog te mel-den dat Sonneveld weer herstellende was, maar op het moment waarop de krant van die dag op de mat viel, was Sonneveld al overleden. Sonneveld was een persoon-lijke vriend van Willem Duys. Radiomaker Duys besloot zijn zondagochtendprogram-ma Muziek Mozaïek van 10 maart geheel in het teken te laten zijn van Sonnevelds werk. De uitzending werd zo goed ontvan-gen, dat besloten werd hem op plaat uit te brengen. Het album steeg moeiteloos naar de eerste plaats van de LP top 20.Op de hoes van het album schreef Duys hoe de uitzending tot stand kwam: “Toen

een journalist me belde en vroeg hoeveel platen ik van Sonneveld zou draaien, be-sloot ik meteen mijn gehele uurtje aan hem te wijden. Toen de nieuwslezer om tien uur al bezig was wist ik nog steeds niet wat ik even later zou gaan draaien en vertellen. Ik vertrouwde maar op mijn intu-itie. Welnu, het is niet moeilijk gebleken door Sonneveld geïnspireerd te worden”. De opbrengst van de plaat was bestemd voor de Nederlandse Hartstichting. De lp lag een week na Sonnevelds begrafenis in de winkels en stond drie weken later op nummer 1.Muziek Mozaïek hield het zo’n 35 jaar vol op de AVRO radio. In juli 1999 maakte Willem Duys zijn laatste uitzending. Een beroerte in 1998 had het hem moeilijker gemaakt het programma vol te houden, en in de zomer van 1999 stopte hij met het programma.

De top 5 van 6 april 19741.Willem Duys’ Muziek Mozaïek 10 maart - Sonneveld/Duys2.40 Golden Hits - Diverse artiesten3.The Singles 1969-1973 - Carpenters4.20 Powerhits - Diverse artiesten5.Jesus Christ Superstar - Soundtrack

Muziek MozaïekVeert ig jaar geleden

Wim Sonneveld: 40 jaar geleden.

De mannen en vrouwen van Dijkrock hebben het ook dit jaar weer goed voor elkaar. Ze kunnen trots zijn op het programma dat bol staat van hele mooie bands….

Wij van West-Point willen dit jaar simpel-weg volstaan om dit programma kort door te lopen.

Vrijdag 18 aprilSchipper En Bemanning speelt stevige bluesrock met invloeden van Robert John-son, Buddy Whittington en Matt Schofiel. Kees Schipper zal samen met de “beman-ning” het festival in volle vaart openen. Chivy and The BlueZicians: genieten van Stevie Ray Vaughan met de techniek van Gary Moore en het geluid van David Gil-

moure. Joost de Lange The Rock/Blues Experi-ence, een vette rock&blues afsluiting met een knipoog naar Joe Satriani, Jimi Hen-drix en Thin Lizzy.

Zaterdag 19 aprilZoals altijd wordt gestart met een Open Bandwedstrijd met diverse bands.No More Jack: Behalve de eerste plaats op het Dijkrock festival vorig jaar wisten ze ook als beste act uit het nationaal coa-ching programma te komen.ScarVeD: Hardrock met een vleugje metal.Van Halen Tribute Band “5150” - All Hail To The King! Twisted Tribute brengt een ode aan de in 1972 opgerichte Hairmetalband Twisted Sister. High Voltage AC/DC- Deze band is één van de beste tribute to AC/DC bands.

Zondag 20 aprilDe Manne Van De Leesmap: Een breed re-pertoire aan covers van rockbands waarbij de bezoekers al snel een gevoel krijgen in een rock café te staan.Stormbringer: stonden 2 jaar terug op het hoofdpodium van het Blommenkindersfes-tival en maakten geweldige indruk met hun Deep Purple tribute!666-The NIGHTMARE: Sluit het festival af met nummers van, onder andere, Thin Liz-zy, Van Halen, Deep Purple, Led Zeppelin, Nina Hagen, Queen en vele, vele, anderen. Dijkrock? Gewoon doen!Meer info: dijkrock.nl

Leukste festival aan de rand van West-BrabantDijkrock 2014 : 18 , 19 en 20 apri l Ri l land Bath aan d ’n diek

ACDC tijdens Dijkrock.

Page 17: Dm 20140416

PASEN!Pasen

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

SANI-DUMP BREDAHUIFAKKERSTRAAT 10

23

SANI-DUMP ROOSENDAALOOSTPLEIN 17-B

TOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€

62%KORTING!

I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

10%I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

???I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

EXTRA KORTING

AANGEBODEN OP:

10%I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

12%I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

15%EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

EXTRA KORTING

AANGEBODEN OP:EXTRA KORTING

AANGEBODEN OP:

o.a. op onderstaande merken

NU 3X VOORDEEL!OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR BIJNA ALLE LEVERANCIERS

IVM PAASFEEST OPLOPEND TOT WEL 15%1e

voordeel

2evoordeel

3evoordeel

DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES EN AANBIEDINGEN

BALLONPRIKACTIE: EXTRA FEEST KORTING AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

Voorbeeldkorting : Wisa sanitairSani-Dump korting 23%Extra leverancierskorting 15%Extra Ballonkorting max. 10%

VRAAG NAARDE EXTRA

KORTING OPTEGELS

paas-SPEKTAKEL!!DINSDAG 15 APRIL T/M 2e PAASDAG

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

NEEM UWOFFERTE MEE

WIJ ZIJN ALTIJDGOEDKOPER

Page 18: Dm 20140416

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

sierbestratingRIJSBERGEN

Geniet nog dit voorjaar van uw eigen paradijs!

WWW.JACOBSSIERBESTRATING.NL

Ideeën doet uop in onze showtuin

grootste en fraaisteshowtuinen op het

in heel West Brabant.

2e PAASDAG

GEOPEND

VAN 11.00-16.00 UUR

Al eens in het paradijs geweest?tuin

Page 19: Dm 20140416

Ja wij zijn 1 april

tweede Paasdag geopendvan 10.00 - 17.00 uur

WEINOR PLAZA HOME TERRASDAK VAN TEXTIEL*Deze actie is geldig bij aankoop tot 8.8.2013, vraag naar de voorwaarden

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Veranda-dakenMarkiezen - Screens - Shutters - Horren - Binnenzonwering

Al meer dan 14 jaar een begrip in Zevenbergen en omgeving

- afstandsbediening

- Keuze uit 47 RAL kleuren

- Keuze uit nieuwe doeken

LENTE ACTIEGRATIS elektrisch aandrijving

Geldig tot 30 april

GARAGEDEUR VERVANGEN?

Jij en Harol.De perfecte match.

MOTOR op knikarmschermen

GRATIS

Actie geldig van 15 maart tot 30 april 2014.

*uitgezonderd de TR, Patio en Umbris.

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Veranda-dakenMarkiezen - Screens - Shutters - Horren - Binnenzonwering

weinor zonwering actie – van 01.02.2014 tot 31.05.2014

Deze actie is geldig bij aankoop van 01.02. tot 31.05.2014

** Prijs incl. BTW.

Keuze uit 6 exclusieve doeken aanvullend op de colours by weinor® doekcollectie

Bestel nu uw weinor nieuwe generatie zonnescherm en ontvang gratis extra’s!

GRATIS

extra s by

wei

no

r

NOWSUMMER

Keuze uit 47 RAL kleuren en tevens 9 WiGa trendkleuren ter waarde van max. € 350,–**

BiEasy afstandsbediening zonder ontvanger ter waarde van max. €169,–**

www.dedeugd-dekkers.nl

Hazeldonkse Zandweg 19a - Zevenbergen - T. 0168 33 05 34

AndreaeZevenbergen, de Hil 2, 0168-324150, www.andreae.nl

Brandstofverbruik (EC/143/2013J, EC/195/2013J of EC/630/2012J) varieert van 4,3 L/100km (23,3 km/L) t/m 5,9 L/100km (16,9 km/L); CO2 99-138 gr/km.

* Genoemde prijs is inclusief inruilwaarde. Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld zijn de Auris Hybrid Lease Plus vanaf € 27.580,-, de Yaris Now 1.0 VVT-i 5-deurs met 15” Selena velgen en mistlampen van € 14.556,-, en de Aygo Now 5-deurs met Sportpakket vanaf € 9.595,-. Actieperiode loopt van 01-02-2014 t/m 30-06-2014 (mits geregistreerd voor 01-09-2014). Wijzigingen voorbehouden.

Extra inruilwaarde én extra klantvoordeel op uw nieuwe Toyota Aygo Now, Yaris Now en Auris Now : dat betekent voor u tijdelijk dubbel voordeel op onze drie Toyota actie-modellen. Want niet alleen krijgt u op actiemodellen standaard de top 5 favoriete opties, maar we geven ook nog eens een royale extra inruilwaarde voor uw huidige auto. Dat kan samen oplopen tot wel € 1.760,-! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf € 8.750,-, een Yaris Now vanaf € 12.495,- en een Auris Now vanaf € 18.995,-. Maar… onze Now or Never Deals zijn ook

Tijdelijk met dubbel voordeel!

Aygo Now vanaf € 8.750*

Yaris Now vanaf € 12.495*

Auris Now vanaf € 18.995*

+ top 5 favoriete opties

+ top 5 favoriete opties

+ top 5 favoriete opties

Now or Never Deals

2e paasdag geopend van 12:00 - 17:00 uur

Incl. € 1.500,- inruilvoordeel! Incl. € 1.000,- inruilvoordeel! Incl. € 1.760,- klantvoordeel!

Page 20: Dm 20140416

SPORT

PAGINA 20

FIJNAART 55+ BRIDGEUitslag 8 april, gele lijn: 1. Nel Polak-Adrie Nouwen 59,38%, 2. Ella v.d. Gijp-Veronica v. Nieuwenhuijzen 58,33%, 3. Erna-Jan Hamers 54,17%, 4. Christine v. Huisstede-Piet Vermunt 53,13%, 5. Anton Bom-Nettie Bom 52,60%, 6. Corrie v.d. Berg-Lia Bastiaanse 50,52%.

Rode lijn: 1. Martha-Piet Berghout 61,98%, 2. Pex Rijnberk-Graeme Reijnders 52,08%, 3. Bram Huitkar-Hans Riethoff 51,56%, 4. Bets-Piet Kannekens 51,04%, 4. Nettie Donders-Jo v. Sprundel 51,04%, 6. Tonnie Broeders-Nel Breure 50,00%.

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 7 april, A-lijn: 1. Sjaan-Klaas v. Exel 60,76%; 2. Jenke de Lint-Marianne de Jong 59,38%, 3. John Groen-Tonnie Broeders 56,60%, 4. Nel Jonkers-Schalk v.d. Vorm 56,25%, 5. ged. Pex Rijnberk-Henk Stam-Jan Timmers-Ernst Verwer 52,43%.B-lijn: 1. Piet Breure-Bram Huitkar 58,33%, 2. Teuni-Wim Boelhouwers 55,83%, 3. Bets-Piet Kannekens 53,33%, 4. Cees Vrolijk-Henk v.d. Weerd 52,92%, 5. Tanna Dane-Corrie Maat 51,67%.C-lijn: 1. Lia Bastiaansen-Corrie v.d. Berg 59,03%, 2. Geertje-Kors v. Beem 54,86%, 3. Adrie Bom-Nel v. Sprundel 53,47%, 4. Els Kamp-Ria Stamkot 52,78%, 5. Nel Magielse-Jeanne v. Putten 47,92%.

ZBCMaandagavond 7 april, A-lijn: 1. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 65,83%; 2. Jan vd Krogt-Cees Schalke 65,42%; 3. Jan den Biggelaar-Ruud de Vrijer 58,75%; 3. Wil Walraven-Wieneke Wijnants 58,75%; 5. Rien Oomen-Lisette Oomen 55,00%B-lijn: 1. Carel Frerichs-Addy Frerichs 67,08%; 2. Bert Bovens-Renate Bovens 57,08%; 3. Gerda Ideler-Lies Triesscheijn

54,58%; 4. Henk Voorwinde-Annie vd Luy-tgaarden 53,33%; 5. Carla Fransen-Ary v Krimpen 51,67%C-lijn: 1. Ad v Leysen-Ria Luykx 65,00%; 2. An Dingemans-Antoinette Rosendaal 59,17%; 3. Anke de Grund-Friedje Kock 58,33%; 4. Rien Hopmans-Corrie Hopmans 54,17%; 5. Rosetta v Bastelaere-Henk v Genesen 52,50%D-lijn: 1. Cora Jacobs-Hedwich Scho-neveld 63,54%; 2. Jan Bol-Wil de Roos 59,38%; 3. Wim Ligthart-Rika Schreuders 57,29%; 4. Corrie Rommens-Anneke vd Weijgaert 56,60%; 4. Theo Neelen-Wim v.d. Velden 56,60%

Dinsdagavond 8 april, A-lijn: 1. Berna de Kok-Frans te Welscher 66,67%; 2. Jan den Biggelaar-Joke Francois 63,75%; 3. Toos Ermers-Yvonne Krielen 56,25%; 4. An-nie vd Luytgaarden-Wil Walraven 55,83%; 5. Jos Gevers-Wim Gevers 50,42%B-lijn: 1. Ruud de Vrijer-Wieneke Wij-nants 61,25%; 2. Henny de Jong-Leonie Heus 57,92%; 3. Erna Henkelman-Jenny vd Stee 56,25%; 4. Riet Nooren-Lenie Slegers 53,33%; 5. Ton Beumer-Bram He-ijblom 49,17%C-lijn: 1. Toos Geldof-Ria de Jong 63,02%; 2. Miet Mouwen-Jo Vermeulen 54,00%; 3. Corrie den Biggelaar-Hans Oors 52,61%; 4. Jan Rottier-Rosa Wiessner 51,70%; 5. Kitty Aalbers-Lia Lamers 51,56%Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADParen 9 april: 1. Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld 63,50%; 2. Mw. Oele-Mw. Schol 58,75%; 3. Dhr. v. Schendel-Dhr. de Heer 53,50%; 4. Mw. Dane-Visser-Mw. Knook-den Hollander 53,00%; 5. Mw. Graafmans-Mw. Lussenburg 51,25%; 6. Mw. v.d. Vorm-Dhr. A. Knook 50,00%; 7-8. Mw. Dane-Groenenberg-Mw. v. Beem

49,50%; 7-8. Mw. Maat-Dhr. De Jager 49,50%; 9. Dhr. Korpershoek-Dhr. v. Beem 48,33%; 10. Mw. Meesters-Mw. v. Meel 46,25%; 11. Dhr. Verheij-Dhr. Saarloos 44,50%; 12. Dhr. Maat-Dhr. v. Brouwers-haven 42,92%; 13. Dhr. v. Exel-Dhr. Vrolijk 41,25%

BRIDGECLUB KLUNDERTMaandag 7 april, A-Lijn: 1. Mw Mol-Hr Schampers 59,90%; 2. Dames Vreugden-hil-v.d.Klis 59,38%; 3. Mw Leendertse-Hr v.Knippenberg 58,75%; 4. Dames Mat-thee-den Engelse 54,38%; 5. Hr en Mw R en T Damen 50,63%; 6. Dames v.Beek-Schampers 50,00%; 7. Dames Pars-Oranje 49,48%; 8. Dames v.Drimmelen-Goede-mondt 48,44%B-Lijn: 1. Dames v.Vugt-v.Neste 64,87%; 2. Daes Bol-Verhoeven 59,91%; 3. Heren Broeders-v.Schendel 59,83%; 4. Dames Leijten-den Engelse 58,33%; 5. Dames Buijs-v.d.Wiel 56,50%; 6. Hr en Mw v.d.Hil 52,50%; 7. Dames Winde-Rynart 49,75%; 8. Hr en Mw T en T Damen 46,36%

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 10 april, Lijn A: 1. Jacques Bogerd-Dick Saarloos 62,50, 2. Addie Schouls-Wiedi de Kok 60,00, 3. Lenneke Braber-Jan J. Timmers 59,58, 4. Doortje Evers-Frans-Paul Evers 53,33, 5. Sjaan van Exel-Willy Timmers 52,08.Lijn B: 1. Nettie Donders-Corrie Voet-Verbiest 62,08, 2. Jan A. Timmers-John Groen 59,17, 3. Wil van de Weele-Tonnie Zijlmans 59,17, 4. Dora Boertjes-Corrie Timmers 51,67, 5. Bert de Lint-Nel Breure 51,25.Lijn C: 1. Els Kamp-Truus van Neste 63,08, 2. Geertje van Beem-Kors van Beem 61,17, 3. Dingeman Kamp-Sjaan Oele 60,00, 4. Marianne de Jong-Hannie van Tilborgh 58,58, 5. Lenie Coomans-Arie van der Lin-den 50,83.

BRIDGE

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De start was matig aan DHV-zijde. Het fysiek sterke Halsteren liet DHV komen en speelde in balbezit snel de lange bal . DHV speelde slordig en zocht te veel de duels.

Na 17 minuten was het Thomas v.d. Wal met de assist en Elias Mourigh rondde keurig af: 1-0. DHV had afstand kunnen ne-men via kansen van Hawar Mouhidinne en Bergain Francois. Halsteren kwam steeds dreigender voor het doel met name met spelhervattingen en de 2e bal. Doelman Karsten de Graaf reageerde een tweetal maal attent, terecht kwam het vlak voor rust op 1-1. Jongepier speelde zich wel erg simpel vrij en de voorzet van dichtbij mid-den voor het doel werd binnengetikt. Na rust een scherper DHV. Kansen kwamen er, Omer Cocen en Dennis Kortsmit (paal) waren dichtbij de 2e treffer. Na 61 minuten

een pass van Kees Semler op de diepgaan-de Dennis Kortsmit die de sterk keepende Halsteren doelman Zwaan net te snel af was: 2-1. In de 80e minuut viel de beslis-sing. Dennis Kortsmit stelde Omer Cocen in positie. 3-1. Halsteren gaf de strijd op. DHV liet een 4-tal open kansen onbenut . In de 87e minuut kopte Thomas v.d. Wal een hoekschop binnen.4-1 De wedstrijd had met rust ook 4-4 kunnen staan. Op basis van het vertoonde na rust een ver-diende overwinning. Komend weekend wacht een zware klus. Zaterdag Yerseke en maandag Seolto. Ze zullen er in beide wedstrijden moeten staan.

Uitslagen zaterdag 12 april DHV 1-Halsteren 1 4-1DVO’60 5-DHV 2 4-3VVC’68 C1-DHV C1 3-2DHV C2-VVC’68 C2G 3-1DHV D1-VCW D1G 0-8

Roosendaal E5-DHV E1 5-3SJO Prinsenland F2-DHV F1 3-7Groen Wit F8-DHV F2 6-1

Programma jeugdZaterdag 19 april09.00 SC Gastel F3- DHV F109.30 DHV F2-Internos F611.30 DHV C2- MOC’17 C8Maandag 21 april09.30 DHV F1-SJO Prinsenland F2Woensdag 23 april19.00 DHV C2-Zwaluwe C2G

Programma seniorenZaterdag 19 april14.30 DHV 2-VVC’68 714.30 Yerseke 1-DHV 1Maandag 21 april12.00 DHV 2-Internos 514.30 DHV 1-Seolto 1Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV 1 wint van Halsteren

LANGEWEG - Afgelopen zondag was er op Hippisch Centrum Langeweg weer een FNRS-wedstrijd voor de le-den van PSV Langeweg.

Er werd wederom gestreden in 2 catego-rieën ‘s morgens de proeven F7 t/m F12 en ‘s middags de proeven F1 t/m F6. Het niveau lag weer hoog dit weekend met maar liefst 19 deelnemers in de hoogste categorie. In dit sterke deelnemersveld

was uiteindelijk Dominique van Nies (Oosterhout) op Theo de beste, nummer 2 werd Kim Verkijk (Noordhoek) op Devil en 3 werd Amy Korswagen (Zevenbergen) ook op Theo.Na de prijsuitreiking was het de beurt aan de volgende groep. Ook dit keer was er weer een nieuw lid te bewonderen Benthe Ardon deed voor de 1e keer mee en haalde meteen een 3e plaats. De wind ging liggen en de zon ziet zich zelfs nog even zien dus

ook voor de toeschouwers werd het steeds gezelliger. En na een spannende wedstrijd was het dit keer Wiske van der Wiel (Lan-geweg) die de 1e prijs binnen sleepte, ge-volgd door Dirkje-Anne (Klundert) op de 2e plaats en Bente Ardon (Klundert) 3e.Meiden allemaal gefeliciteerd met dit re-sultaat en tot de volgende wedstrijd op 25 mei.Wil jij ook eens komen paardrijden check www.hclangeweg.nl

Amazones presteren goed bij HCLangewegPaard/ponyri jden

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 11 april.

Baan 1: Wim Martens 481 pins, Nel Ane-maat 467 pins, Nelie Hoeven 396 pins. De hoogste game en score voor Wim met 196 en 481 pins.

Baan 2: Corrie v.d. Sijde 530 pins, Toon v.d.Logt 388 pins, Thea Struik 451 pins. De hoogste game en score voor Corrie met 183 en 530 pins.Baan 3: Adrie Struik 530 pins, Joke Korts-mit 356 pins, Jos Stoop 533 pins. De hoog-ste game voor Adrie met 206 pins. Maar

de hoogste score voor Jos met 533 pins.Baan 4: Willem Wolvers 382 pins, Martha Rynart 393 pins, Jan Zevenbergen 404 pins. De hoogste game voor Martha met 148 pins. De hoogste score voor Jan met 404 pins.

SBZ De 3 Musketiers

WILLEMSTAD - Het MP team werd afgelopen zaterdag kampioen in hun klasse. De ouders hadden een tractor met kar geregeld, zodat de spelertjes een zegetocht door het dorp konden maken. Daarna werden zij getrak-teerd op frietjes.

Uitslagen afgelopen weekChrislandia 1-Unitas ’30 1 1-5Oudemolen/Chrisl. 1-Beek Vooruit 10 7-2Divo 3-Oudemolen/Chrisl. 2 2-4Halsteren VE2-Chrisl./Oudemolen VE1 0-2DVO ’60 B4-Chrisl./Oudemolen B1 3-1Vivoo D2G-Chrisl./Oudemolen D1 4-7Madese Boys E4-Chrisl./Oudem. E1G 2-0Schutters MP1-Chrisl./Oudem. MP1G 2-12

Programma donderdag 17 aprilChrisl./Oudemolen VE1-DOSKO VE1 20.00Zaterdag 19 aprilSmerdiek 1-Chrislandia 1 14.30Chrisl./Oudemolen 2-Halsteren 3 14.30Chrisl./Oudemolen VR1-DSVP VR4 15.00Chrisl./Oudemolen B1-Hoeven B2 11.00Chrisl./Oudemolen D1-Hoeven D4 10.30Hoeven E2-Chrisl./Oudemolen E1G 10.15Maandag 21 april (2e paasdag)Chrisl./Oudemolen B1-Cluzona B2 11.00Dinsdag 22 aprilTholense Boys 3-Chrisl./Oudem. 2 19.30

Kijk voor het laatste nieuws altijd even op de website: www.Chrislandia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia/Oudemolen

ZEVENBERGEN - JBV Amorti orga-niseert van 18 tot en met 20 april het Europees kampioenschap 3-banden groot.

Zestien spelers uit 10 verschillende lan-den zullen strijden voor de Europese titel op vrijdag 18 april 10.30-22.00u; zaterdag 19 april 10.00-22.00u; zondag 20 april 11.30-16.00u in het biljartcentrum aan de Dr.Arienslaan 88 in Zevenbergen.Groep A: Alexis Rouaud (Frankrijk), Andy de Bondt (Belgie), Jose Soares (Portugal), Tobias Bouerdick (Duitsland).Groep B: Adrien Tachoire (Frankrijk), Pa-trick Butora (Oostenrijk), Wesley van Apers (Belgie), Saud Muhovic (Luxemburg).Groep C: Joao Ferreira (Portugal), Sergio Aparicio (Spanje), Tobias Schramm (Duits-land), Jordy de Kruijf (Nederland).

Groep D: Berkay Karakurt (Turkije), Antonio Montes (Spanje), Michael Vink (Neder-land), Adam Kozak (Tsjechië).De toegang is gratis.

Gewestelijke finale landscompetitieUitslagenW.Brabant 1-’t Topke 2-4W.Brabant 2-Inaborg 0-6W.Brabant 1-Inaborg 2-4W.Brabant 2-’t Topke 2-4W.Brabant 1-W.Brabant 2 2-4Inaborg-’t Topke 2-4

Eindstand: 1. ‘t Topke 6 mp; 2. Inaborg 4 mp; 3. W.Brabant 2 2 mp; 4. W.Brabant 1 0 mpSenna Semler wist 2 van de 3 partijen in winst om te zetten terwijl Mike en Sybren beiden 1 partij hebben gewonnen.

Europees kampioenschap driebanden

NOORDHOEK - In het voorlaatste com-petitieweekeinde voor ttv Smash’70 presteerden de 3 teams matig.

Maar ondanks de tegenvallende uitslag van Smash’70 2 in Oudenbosch tegen Vice Versa’51 3, nipte winst met 4-6, komen ze alleen aan de leiding in de 3e klasse. Ech-ter maar 1 punt voor op hun naaste belager het Bredase Belcrum, die afgelopen week-einde verrassend gelijk speelde. Strijd om de titel zal in het laatste competitieweek-einde definitief beslist worden. Theo Cop-pens bleef wederom ongeslagen, Joris Gerritsen won 2 partijen en Jacqueline van Osta was 1 keer de winnaar. In Made tegen koploper Die Meede 2 verloor Smash’70 1 dit keer met 7-3. Albert van Dueren-den Hollander won 2maal en Ludo Gommers voegde er 1 overwinning aan toe. Pierre UitdeHaag bleef deze keer zonder winst.

Het team blijft echter wel op een veilige 4e plaats in de 2e klasse. Smash’70 3 speelde in Roosendaal tegen ODT 8 en verloor met 6-4. Al bij al geen slecht resultaat, al blijft het team op de onderste en dus degrada-tieplaats in de 5e klasse. Wim Hopmans won 2 partijen en Corne Polak en Dirk Boudewijn wonnen ieder 1 wedstrijd. Voor met name Dirk was dit een fikse opsteker, daar hij als beginnend competitiespeler, nu zijn 1e enkelspeloverwinning in de NTTB-competitie kon noteren. In de laatste com-petitiewedstrijd zal duidelijk worden of Smash’70 3 rechtstreeks degradeert naar de 6e klasse of dat het team er nog een beslissingswedstrijd uit kan slepen.

ProgrammaBackHands 4-Smash’70 1BackHands 6-Smash’70 2Pinpongers 2-Smash’70 3

Smash’70 2 aan de leiding

HEIJNINGEN - Slechts enkele Ne-derlandse dames konden zich plaat-sen voor de finales van de 50 meter schoolslag. De uitslag van de Swim-cup was tevens de uitslagenlijst voor het NK-2014.

Winnares bij de dames werd hier de voor-malig Europese kampioene Moniek Nij-huis. De Heijningse Estrella Wierikx zwom eindelijk, na jaren van tegenslag, haar op een na snelste tijd sinds ze Nederlands jeugd-kampioene werd. Met een 9e plaats schaarde zij zich bij de dames in de top-10 van het NK. Over enkele weken start de Heijningse in Antwerpen voor de Open Belgische Kampioenschappen 2014, daar er weer hoop aan de horizon gloort. Als ze geen redelijke tijd gezwommen had was Estrella gestopt met het onmenselijke har-de trainingsritme en had ze het zwemmen enkele tandjes teruggedraaid. Net als in de

atletiekwereld had de KNZB besloten om in 2014 de Nederlandse Kampioenschap-pen te integreren in een topwedstrijd,de zogenaamde Internationale Swim Cup 2014 te Eindhoven. Met als motivatie dat, als er tickets voor de EK en WK te verdie-nen zijn, de absolute top van Nederland wel aan de start moest verschijnen. Ook buitenlanders konden hier hun tickets ver-dienen. Dit werd een groot internationaal succes maar (behoudens voor de paar Nederlandse toppers van minimaal Eu-ropees niveau) het overgrote deel van de Nederlanders was er niet zo gelukkig mee. Weg finaleplaatsen voor de Nederlanders in een Nederlands kampioenschap. Met als voorbeeld: op de 50 meter schoolslag mochten slechts 30 Nederlandse dames starten in een veld van 70 deelneemsters uit 15 Europese landen. Al deze buitenlan-ders kwamen voor een limiet te zwemmen voor EK en/of WK.

Estrella Wierikx bij top 10 op 50 meter schoolslag dames

Nederlands Kampioenschap zwemmen

Page 21: Dm 20140416

PASEN!Pasen2e Paasdag

OPEN11.00 - 16.00 uur

Diverse

Vaste Planten

3 voor € 5,-

Grote sortering

Perkplanten

Geraniums € 1,-

- www.monicaoudenbosch.nl

Voor de Paasdagen ! Kiprollade lekker gekruid 1000 gr. € 10.90Franse botermalse scharrelkip 1000 gr. € 7.95Thaise kip lekker pittig 100 gr. € 1.25Kip in honingmosterdsaus kant en klaar 500 gr. € 6.45

Molenstraat 20 Zevenbergen Tel.: 0168-323637

VLOOIENMARKT

2E PAASDAGMAANDAG 21 APRIL

BRESSSPORTCENTERNieuwe Inslag 99

4817 GN BREDA(bij het oude casino a/d Heerbaan)

VAN 10 TOT 17 UURINFO: 0161-456291

reizelpmuirauqa & revjiv 2m 008

Op maat gemaakte kunst

stof vijvers in elke maat en

model mogelijk

Vrijblijvend advies en ontwerp

rtiment Japanse Koi

Voeders, waterverzorging,

medicijnen, alles wat er bij

een vijver of aquarium komt

kijken.

Wisselend assortiment

aquariumplanten en (tropische)

zoetwatervissen

Maandag gesloten

Dinsdag 10.00 – 17.00 uur

Woensdag 10.00 – 17.00 uur

Donderdag 10.00 – 20.00 uur

Vrijdag 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

Zondag op afspraak

Kijk voor de laatste nieuwtjes, projecten en aanbiedingen

op onze website:

www.koijoeniek.nl

VERSCHILLENDE BEDRIJVEN ONDER 1 DAK

Zwembadbouw en vijverpartner voor advies en bouw op maat

BINNEN EN BUITEN BONSAI

leuk voor op de rand van

uw vijver of op het terras

om uw Japanse tuin

compleet te maken.

AQUA UNIQUE UW PARTNERvoor zwembad en vijverbouw

ESP IALISEERD IN:wembaden en Vijverbouw

werp en aanleg

Vrijblijvend advies aan huis

vergunning nodig

OpeningstijdenDrukk g Tel.

www.aquaunique [email protected]

NIEUW IN STEENBERGEN

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN

VIJVERBOUW, JAPANSE KOI, AQUARIA,

TROPISCHE VISSEN EN TOEBEHOREN

like ons op F

www KoiJoeniek

FACEBOOK WWW.FA AQUAUNIQUE

VROLIJKPASEN

FEESTELIJKE OPENING 19-20-21 APRILVAN 10.00 - 16.00 MET LEUKE ACTIES EN AANBIEDINGEN

Ma. gesloten Di. t/m Vr. 10.00 - 17.00 uur

Za. 09.00 - 17.00 uur Zo. op afspraak

Page 22: Dm 20140416

SPORT

PAGINA 22

ETTEN-LEUR - Zondag 13 april, het clubkampioenschappen familie spek-takel begint al vroeg op de zondag-morgen.

Om 8:45 druppelt de organisatie binnen om alles voor te bereiden en klaar te zetten om vervolgens om 9:30 precies af te trap-pen met een welkomstwoord door de voor-zitter van de evenementencommissie. Op zijn geheel eigen wijze neemt hij alle huis-houdelijke zaken voor die dag door en sluit hij af met: ”Ik geloof dat ik het zo allemaal wel weer gehad heb”. En dat was ook zo. De wedstrijden beginnen. Een zaal vol met een gemengd gezelschap van jeugd en se-niorenspelers. Ook de tribune is uitermate goed bezet met supporters en spelers die nog even op hun beurt moeten wachten. De wedstrijden verlopen soepel en de wedstrijdleiding heeft de organisatie van volgende partijen goed in de hand. Door-dat er niets cadeau wordt gegeven en er veel driesetters moeten worden gespeeld duurt de dag toch nog lang en kan pas om 18:00 uur begonnen worden met de prijs-uitreiking. Natuurlijk nadat we eerst nog hebben kunnen genieten van spannende finale wedstrijden waarbij de vermoeid-heid toch ook begon mee te spelen. Bij de één wat meer en bij de ander wat minder. Ook nu kunnen we toch weer zeggen dat

de beste gewonnen hebben. Dat geeft dan de volgende resultaten:Senioren:Heren Dubbel klasse 1: 1.Rafaël van Ritter en Erwin Tio; 2.Joy Bonke en Tony Pesik; 3.Roel Corzaan en Rik Sweep; 4.Jan Les-kens en René de BruijnHeren Dubbel Klasse 2: 1.Marcel Wijmans en Mees de Bruijne; 2.Ronnie Roosenband en Edwin Clement; 3.Duran Ok en Piet BroedersDames Dubbel Klasse 1: 1.Tanja Polak en Sandra Eijkelenboom; 2.Monique Vos en Annette Sluijters; 3.Kaylee Heijnen en Bir-git JaspersMixed Dubbel Klasse 1: 1.Sandra Eijke-lenboom en Joy Bonke; 2.Monique Vos en Erwin Tio; 3.Annette Sluijters en René de Bruijn; 4.Tanja Polak en Rafaël van RitterMixed Dubbel Klasse 2: 1.Nouchka van Kerkvoort en Niels van Beers; 2.Birgit Jas-pers en Ramon M. Pradilla; 3.Kaylee Heij-nen en Guss HeijnenMixed Dubbel Klasse 3: 1.Loraine Nelson en Rik Sweep; 2.Petra en Hans Eijkelen-boom; 3.Anita Kanters en Hans MuilwijkDames Enkel klasse 1: 1.Tanja Polak ; 2.Sandra EijkelenboomDames Enkel klasse 2: 1.Birgit Jaspers; 2.Nouchka van Kerkvoort; 3.Kaylee Heij-nenHeren enkel klasse 1: 1.Rafaël van Ritter;

2.Joy BonkeOverige heren enkelspelers (willekeu-rige volgorde): 3.Marcel Wijmans; 4.Rik Sweep; 5.Tony Pesik; 6.Roel Corzaan; 7.Guus Heijnen; 8.Hans EijkelenboomJeugdBeginners (Klasse C)Meisjes Dubbel: 1.Britt Diemel en Mirte Janssen; 2.Manon van Gils en Qianne BroereMeisjes Enkel: 1.Britt Diemel; 2.Manon van GilsMixed dubbel: 1.Britt Diemel en Boris Sün-nen; 2.Manon van Gils en Wout FarlaJongens Enkel: 1.Boris Sünnen; 2.Matthijs KoevoetsCompetitiespelersJongens Enkel Klasse B: 1.Sam van St.Truide; 2.Sam TioJongens Enkel Klasse A: 1.Pepijn Ploeg; 2.Chris van LoonJongens Dubbel Klasse A: 1.Sam Tio en Sam van St Truide; 2.Gerko Luijkx en Chris van LoonMeisjes Dubbel Klasse A: 1.Demi van Rit-ter en Iris van Leijsen; 2.Hannah Cohen en Lyndi van GoolMeisjes Enkel Klasse A/B: 1.Demi van Rit-ter; 2.Iris van LeijssenMixed Dubbel Klasse A/B: 1.Demi van Rit-ter en Pepijn Ploeg; 2.Chris van Loon en Iris Leijsen

Badminton clubkampioenschappenBadmintonvereniging Groene Ster

ZEVENBERGEN - F1 van Groene Ster handbal nam het op tegen United Breda.

Met 4 afwezigen was het geluk dat er 4 toppers de selectie aan wilde vullen: Isa, Tijs, Lois en Tibe. Wedstrijd begon stroef. Wennen aan het buitenveld en wat voor-zichtig spel, maar na een 2-0 achterstand kreeg Marit van Geel de smaak te pakken en wist ze 2 maal op rij te scoren. Na de ranja tijdens de rust hadden de toppers de smaak te pakken. Felle verdediging zorgde dat de bal terugkwam bij de talen-ten van Groene Ster. Ivar Dekker maakte daar gebruik van en wist het scorende vermogen te verdubbelen. Daarna was het Lara Rijnart ‘debutante’ die het doel vond, waarop ook nog Steijn van Turnhout zijn handen in de lucht mocht gooien. Wat een mooie doelpunten en goede verdediging

en keepers werk. Eindstand 7-7. E-jeugd van Groene Ster nam het op te-gen Heerle, nummer 1 van de competitie. Competitie in de veld gaat in 2 delen: 1 na de zomervakantie en nu het deel voor de vakantie. Met 3 afwezigen werd er stroef begonnen aan de wedstrijd, wat vooral aanvallend te merken was. Verdedigend stond Groene Ster als een blok. In de eer-ste 10 minuten werd er dan ook geen kans weggegeven. Groene ster wist in de tijd te scoren, waardoor de stand al 0-3 was. Na deze 10 minuten begon Groene Ster het scoren uit te bereiden. Ruststand: 2-7.Na de keeperwissel bleef Groene Ster verdedigend erg sterk, de aanval ging nog beter. Iedereen bleef geconcentreerd en werkte voor het team. Samen hebben ze de stand van 4-17 weg gezet. Coach en zijn assistent waren trots op de samen-werking.

Scorend vermogen bij de jeugd Groene Ster handbal

ZEVENBERGEN - Van 31 maart t/m 4 april vonden in Laax, Zwitserland de Nederlandse kampioenschappen Snowboard plaats.

Manon van der Linden (12) uit Zevenbergen deed mee op 4 onderdelen, te weten: big air, halfpipe, slopestyle en boardercross. Op de big air (schans), haar favoriete on-derdeel, werd ze bij de Rookie dames Ne-

derlands kampioen en haar puntentotaal zorgde ervoor dat ze bij de overall dames de zilveren medaille pakte. Op de halfpipe en de slopestyle pakte ze ook een zilveren medaille en de boardercross (for the fun, volgens Manon) sloot ze af met een bron-zen plak. Al met al een succesvolle week voor Manon, die traint bij Snwfrnd in Ruc-phen en in de brugklas zit op het Markland College in Zevenbergen.

Manon van der Linden suc-cesvol op NK Snowboarden

ZEVENBERGEN - Het 9e rankingtoer-nooi werd gehouden in Gasterij De Engel in Zevenbergen zaterdag.

Paul Vreugdenhil uit Klundert verstevigde zijn koppositie door zijn 4e overwinning te behalen. In de finale versloeg Paul Corne van Mastrigt uit Zevenbergen met 5 tegen 1. Er deden 32 deelnemers mee. Door het nieuwe rookbeleid in Zevenbergen duurde het toernooi iets langer dan gewend. Ge-lukkig was het een mooie lente-avond, dat de sfeer binnen en buiten staan of zitten, aangenaam maakte. Ed Hoogenboom uit Turnhout was in goede doen. Hij won im-mers alle partijen in de voorrondes. Wierp in zijn 1e partij een mooie 138 uit. Paar minuten later in dezelfde ronde werd door Johan de Tree de hoogste uitworp gezet op 156. In de kwartfinale verloor Ed van Johan de Tree met 3-2. In de partij ging het echt om het benutte van de gemiste kansen. Omdat er 32 deelnemers waren vielen er maar liefst 16 darters af. Ieder-een moest vol aan de bak om voldoende punten te behalen voor de volgende ronde. De senioren krijgen daar steeds meer last

van. Echter ‘de oudste’ hiervan plaatst zich nog regelmatig hiervoor, Peter Velterop. Hij wist in de knock-out fase in goed partij te geven tegen Corne van Mastrigt, verloor weliswaar, maar niemand mag hem onder-schatten. Marijn van Peer en Johan Stoop behaalde net niet voldoende punten. Daar bijna iedereen na afloop van het toernooi naar huis gaat, blijven zij nog volop in training en sluiten de boel af. Door al die trainingsuurtjes moet het er toch een keer van komen, dat ze een ronde verder ko-men. Best geplaatste jeugdspelers werden Jimmy Jonker en Arwaldo Fioole, laatstge-noemde was er voor de 1e keer, beide dar-ters werden uitgeschakeld in de 1e ronde van de knock-outfase.

Knock-outBeste spelers hadden zich geplaatst. Paul moest meteen tegen Jan Jonker, die als 11e was geplaatst. Paul was in betere doen en Jan ietsje minder, dan krijgt men al snel een uitslag van 3 tegen 0. Daarna moest Paul tegen Mark Bakx, die het dar-ten helemaal heeft teruggevonden. Ook hier kreeg Mark kansen, maar het werd

toch 3 tegen 1. Toen z’n maatje Johan de Tree. Voorlaatste keren was Johan de win-naar, maar op dit niveau waar het verschil zo minimaal is, wisselt dit regelmatig. Deze keer was Paul de sterkste. Samen strijden ze voor de 1e plaats en misschien straks wel in de Masters. Echter de Mas-ters is een toernooi op zich en kan wel eens een heel andere winnaar worden, zoals de laatste jaren is gebleken. Wilco Vermeulen en Corne van Mastrigt vochten de strijd uit in de halve finale. Uitslag 4-3 voor Corne, zo’n uitslag geeft al aan, dat er om geknokt werd. In deze partij ging ook om het benutten van de gemiste kansen die beide darters kregen. De finale ging in een vlot tempo. Paul was deze avond te sterk voor Corne, alhoewel Corne de 1e leg pakte met een mooi 13 darter. Daarna was het alleen Paul die de klok sloeg en overtuigend won. Volgende toernooi is op zaterdag 3 mei. Schrijf tijdig in, i.v.m. het maximum inschrijvingen. Meer informatie Jan Leijs, tel. 06-50505132.Rankingtoernooi van zaterdag 7 juni wordt verzet naar zondag 8 juni, aanvang 13.00 uur.

Paul Vreugdenhil wint de finale van Corne van Mastrigt

WILLEMSTAD - Aan het einde van de tafeltenniscompe-titie worden de kaarten geschud. Het 1e team zakt terug en eindigt op een 5e plaats, team 2 gaat op 2 mei een promotiewedstrijd spelen, door een teleurstellend re-sultaat van team 3 is promotie verkeken en team 4 kan opklimmen naar een 3e plaats. Alle jeugdteams verloren met grote cijfers.

Team 1 verloor enigszins geflatteerd van Vice Versa’51 4 uit Ou-denbosch met 3-7. Invalster Ria van Meel uit team 2 speelde heel goed en won tweemaal, zelfs van de sterkste speler van deze poule won zij. Piet van Beers voegde hier één overwinning aan toe. Cor Bom speelde twee wedstrijden in vijf games maar strandde in het zicht van de haven. Na een gelijkspel in Hoogerheide tegen Hotak’68 4 eindigt team 2 onbedreigd op de 2e plaats in klasse 4C. Albert de Jong maakte korte metten met al zijn tegenstanders, hij won 3 maal gemakkelijk. Willem Maris won 1 maal en was na een span-nende strijd dichtbij een 2e overwinning. Het dubbelspel van Albert en Willem werd in 5 games gewon-nen. Team 3 stond lange tijd op de 2e plaats in klasse 6D, maar na het 8-2 verlies tegen directe concurrent Tios Terheijden 2 is

zelfs een 4e plaats mogelijk. Kees Heijstek speelde alles in 5 games en wist er hiervan 1 te winnen, Martien Fransen won 1 maal en John McLaggan was in zijn 2e partij heel dichtbij een overwinning maar verloor, evenals zijn andere wedstrijden. Het met 2 man spelende The Back Hands 11 uit Sint-Willebrord was geen partij voor het 4e team. Ies den Hollander won2 maal gemakkelijk, Michel Wessels en Erik Maliepaard wonnen elk 1 maal. In een zeer snelle wedstrijd werd een 8-2 overwinning geboekt.

JeugdIn juniorenklasse J4 B staat team 1 na een 2-8 nederlaag tegen koploper De Batswingers 1 op de 3e plaats. Manon Gerritsen won 1 maal gemakkelijk en verloor haar andere partijen in 5 games. Samen met Youri van der Noordt won zij ook het dub-belspel. Luc Roodenburg en Justin Stierman van team 2 wonnen elk 1 maal tegen het op de 2e plaats in klasse J5 B staande Smash 2 uit Geertuidenberg, uitslag 2-8. In de starterklasse S2 C staat team 3 op de 5e plaats. Zij verloren met 3-7 van Red Star’58 3 uit Goirle. Maik Malie-paard, Desiré Voet en Jenniffer Marijnissen wonnen elk ruim van dezelfde speler.

Alleen tafeltennis Witac’89 2 speelt voor de promotie

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 14.

A-Teams: 1. Welberg 1 613,824 14, 2. Halsteren 4 587,281 14, 3. Halsteren 1 575,320 14, 4. Vossemeer 1 574,717 14, 5. Oud Gastel 1 574,717 14, 6. Steenbergen 2 571,689 14, 7. de Heen 1 565,319 14, 8. Halsteren 5 562,322 14, 9. S.B. Ponderosa 2 561,760 14, 10. Oud Gastel 2 549,955 14, 11. Lepelstraat 1 548,883 14, 12. Halste-ren 3 546,863 14, 13. Halsteren 2 542,557 14, 14. S.B. Ponderosa 1 539,983 14, 15.Steenbergen 1 538,778 14, 16. Welberg 3 535,902 14, 17. Keijenburg-1 534,626 14, 18. Welberg 2 528,133 14, 19. Hoeven 1 524,999 14, 20. Lepelstraat 2 509,548 14.

B-Teams: 1. de Heen 3 616,020 14, 2. Hal-steren 10 592,539 14, 3. S.B. Ponderosa 3 586,739 14, 4. Halsteren 8 583,983 14, 5. Steenbergen 5 581,291 14, 6. Stampersgat 2 574,017 14, 7. Welberg 5 571,194 14, 8. Oud Gastel 3 557,976 14, 9. de Duiventoren 2 557,672 14, 10. de Heen 2 555,848 14, 11. Halsteren 9 555,526 14, 12. Welberg 4 547,431 14, 13. het Fort 1 547,412 14, 14. Oud Gastel 5 545,635 14, 15. Oud Gastel 4 543,866 14, 16.Steenbergen 4 536,188 14, 17. Steenbergen 3 528,794 14, 18. Halste-ren 7 522,756 14, 19. Halsteren 6 518,524 14, 20. de Duiventoren 1 500,997 14.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Uitslagen seniorenDussense Boys 1-Noordhoek 1 1-2Noordhoek 2-Devo 2 0-1SVC 5-Noordhoek 3 3-3Roosendaal VR2-Noordhoek VR1 zo 4-2Noordhoek VR1 za-Marjola Girls VR1 1-1

Uitslagen jeugdRSV B1-Noordhoek B1 0-4DSE D2-Noordhoek D1 2-7Noordhoek E1-Smerdiek E1 5-7Noordhoek ME1-SJO Prinsenland ME1 4-2SJO Prinsenland MP1-Noordhoek MP1 9-5

Programma seniorenMaandag 21 april

Noordhoek 1-DVVC 1 14.30uZaterdag 19 aprilNoordhoek VR1 za-Klundert VR1 14.30uWoensdag 23 aprilSmerdiek VR3-Noordhoek VR1 za 19.30u

Programma jeugdZaterdag 19 aprilInternos B3-Noordhoek B1 12.45uBeek Vooruit C4-Noordhoek C1 11.30uNoordhoek D1-DEVO D1 12.00uNSV E1-Noordhoek E1 10.00uNoordhoek ME1-Chaam ME1 10.00u

Woensdag 23 aprilOlympia’60 C2-Noordhoek C1 19.00u

Winst VV Noordhoek

Page 23: Dm 20140416

PASEN!PasenHerelsestraat 206 Heerle

A58 tussen R’daal en B.o.Z.Tel. 0165 301 719

[email protected]* Aktie korting geldig tot en met 2e paasdag* Aktie korting geldt niet voor lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen opwww.tuinhoutspecialist.nl

Tuinhoutspecialist

2e Paasdaggeopend 10.00 - 16.00 uur

Dubbel Rabat 18x140 mm van 1,87 euro nu voor 1,50 euro p.m1Blokhut Rabatprofiel 28x140 mm van 2,50 euro nu voor 2,28 euro p.m1Planken geschaafd 16x140 mm van 1,20 euro nu voor 1,13 euro p.m1

RTENSbvRTENSbv

HAASJE REPJE NAAR KEES VERMEULENVOOR DE PAASAUTOACTIESHOW

Nu tijdens het paasweekend uitzoeken voor € 6.000,-Auto Bouwjaar Brandstof Kleur Kilometerstand PrijsFiat Panda 1.2 30-11-2010 Benzine Wit 45.411 € 6.000,-Hyundai I10 1.1 30-03-2010 Benzine Grijs 31.000 € 6.000,-Kai Picanto 1.0 Dlight 12-10-2007 Benzine Rood 66.620 € 6.000,-Nissan Pixo 1.0 Visie 14-09-2010 Benzine Rood 65.080 € 6.000,-Peugeot 107 1.0-12v XS 5-DRS 06-10-2011 Benzine Wit 32.064 € 6.000,-Renault Twingo 1.2-16v Authentique 22-06-2010 Benzine Rood 17.721 € 6.000,-Suzuki Alto 1.0 Exclusive 13-06-2009 Benzine Grijs 34.716 € 6.000,-Suzuki Alto Comfort 31-08-2010 Benzine Grijs 31.829 € 6.000,-Suzuki Alto Comfort 17-07-2009 Benzine Grijs 23.401 € 6.000,-Toyota Yaris 1.3 VVT 26-09-2006 Benzine Blauw 32.000 € 6.000,-Volkswagen Fox 1.4 08-07-2010 Benzine Rood 57.616 € 6.000,-Volkswagen Fox 1.4 02-01-2008 Benzine Zwart 51.253 € 6.000,-

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63, Klundert

KIJK VOOR AL ONZE OCCASIONS OP WWW.SEATVERMEULEN.NLOF BEL 0168-402276

2e Paasdag geopend van 10.00 tot 16.00 uurSAVELKOULS Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

Outdoor-Cabins

2e paasdag open

Speeltoestellen

Schuttingen

van 11.00 tot 16.00 u.

Page 24: Dm 20140416

PASEN!PasenVier Pasen,

vier de lente!Dit jaar vieren we Pasen op zondag 20 april en maandag 21 april. Velen beginnen de paasdagen meteen goed met een uitgebreid, gezellig paas-

ontbijt. Hierbij mogen na-tuurlijk het paasbrood en de paaseieren – al dan niet van chocolade en versierd – niet

ontbreken. Vrolijk Pasen!

2e Paasdag geopend van 12.00 - 16.00u.

ne en,ot ment!

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleineprijzen,Groot

assortiment!

EXTRA OPENINGSTIJDEN:2e Paasdag 21 April 10:00 - 16:00.Koningsdag 26 April8:30 - 17:00.Koopzondag 4 mei10:00 - 16:00

OPENINGSTIJDEN:Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:30.Zaterdag 8:30 - 17:00.

In april en mei vrijdagavond KOOPAVONDtot 20:00

Start PerkplantenSeizoen

like us

Plant & Tuin DEIJKERS

Vele soorten bloemen, perkplanten, geraniums, surfina’s, fuchsia’s & vaste planten.

Uw adres voor sierbestrating, grind en schuttingen.

U vindt ons aan Steenpad 2a te Willemstad

2de paasdag open

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur vindt er op 2de paasdag

op ons terrein

een kofferbakverkoop plaats

de toegang is gratis.

Kom gezellig eens een

kijkje nemen!

Wij zijn 2e paasdag OPEN

van 12.00-17.00 uur

Hazeldonkse Zandweg 26a, Zevenbergen, www.plantenhuiszevenbergen.nl

Geraniums

€0.99 p.st.

10+1 GRATIS

Het adres voor al uwplanten en meer!‘t planten huis

Magazijn Sale!Totale uitverkoop van alle nieuwe en beursmodellen strandkorven,

zitzakken, tuinmeubelen en handbeschilderd Mexicaans aardewerk!

Zaterdag 19 en maandag (2e paasdag) 21 April a.s.van 10.00 – 16.00 uur

www.Outdoor-Lifestyle.com | Roosendaalsebaan 84 B, Oud Gastel

2E PAASDAG PAASSHOWvan 10.00 tot 17.00 uur met grote kortingen en acties!

Dealer van Unilux horren en Zonnelux binnenzonweringen

Kaaistraat 81, 4711 HR St. WillebrordT 0165 - 38 73 07 M 06 - 21 27 16 86

E-mail: [email protected]

RONDO SEMI CASSETTE SCHERM (handbediend)Ronde semi cassette scherm 5 meter breed x 2,5 meter uitvalIn de kleur; Ral 9001 of antraciet grijs of kwart grijs of bruin structuurlak inclusief streepdoek en montage € 1031,-

VANDO CASSETTE SCHERMGesloten cassette scherm 5 meter breed x 3 meter uitval met motor Ral 9001 of gratis antraciet grijs structuurlak inclusief streepdoek en montage € 1413,-

ROLLUIK ACTIE (min. 15% goedkoper als standaard rolluik)(voorbeeld) 2.5 meter breed x 1.9 meter hoog met motor in 7 standaard kleurenInclusief motor en montage van € 534,- nu voor € 456,-

Page 25: Dm 20140416

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

op keukendelen + gratis montage!*op De Ville sanitair*

25% KORTING

30% KORTING

1001 soorten wand- & vloertegelsVolop aanbiedingen

op alle sauna’s*

20% KORTINGVolop aanbiedingen!

5849,-7464,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

2995,-5589,-Complete badkamer

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

€ 5,-

€ 5,-Kerkvaartsestraat 1 Waspik

Telefoon: 0416-311945(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

Kerkvaartsestraat 1 WaspikTelefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

‘t Vaartje 9, Waspik Telefoon: 0416-312225(afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

Relax fauteuilsin stof en leder in klassiek en moderne

modellen. Wij leveren alle merken stoelen gegarandeerd goedkoper.

Al vanaf € 295,-

OP STA stoelen zijn fauteuils die u helpen

met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta.

Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’!

Normaal 1795,-

Nu 795,-FAUTEUILS

NERGENS GOEDKOPER!LAAGSTE PRIJSGARANTIE.

NIEUWSTE COLLECTIE EIKEN MEUBELEN

NU BIJ ONS TEGEN DE SCHERPSTE PRIJS

SPECIALE ACTIE!LEDEREN BANKSTELVan 2395.-

NÙ ACTIE 1495.-De mooiste eigentijdse eiken

meubelsets. Nergens goedkoper(evt. maatwerk mogelijk).

Nu in onze showroom te bezichtigen.

TROUWERS - BOUWERS - SAMENWONERS OPGELET!Complete inrichting bestaande uit: dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelensalontafel - TV dressoir - eigentijds hoekbankstel Deze complete set:normaal 5150,-

NU VOOR 2995.-

GROTE COLLECTIEUITRIJDBARE COMFORT

LEDIKANTEN deelbaar/uitrijdbaar 2 persoons ledikant

inclusief 2 nachtkastjes, 2 electrische lattenbodems en 2 pocketvering matrassen

GROTE KEUZE INKWALITEITSBOXSPRINGS

o.a. Pullman

- TOPKWALITEIT KASTEN -

SCHUIFDEURKASTEN NU 445,-

DRAAIDEURKASTEN NU 475,-

2 ELECTRISCHE LATTENBODEMS80/90x200 cm.

2 POCKETVERINGMATRASSEN80/90x200 cm.

nu voor maar 995.-

NU OF NOOIT AKTIE SET!

AKTIE! BIJ AANKOOP SET EEN ELECTTRISCHE BODEM GRATIS!!

ELECTRISCHE BOXSPRING 160/180 X 200

NU SLECHTS1595,-

Geheel leder,

2 motoren en uit voorraad

leverbaar

Horsten Meubelen al 30 jaar bekend

om geweldige service én

lage prijzen!

30jaar1984-2014

2e PAASDAG ALLE ZAKEN OPEN!

Verstelbare lederen relaxstoelnu in maten S, M, L

slechts

€ 595,-

Page 26: Dm 20140416

Tekst: Bart van den Acker

kort nieuws

De Renault Mégane Coupé-Cabriolet is

nu leverbaar in zijn vernieuwde uitvoe-

ring, met onder meer een sterk gewij-

zigd front. Er is maar één uitvoering,

voorzien van de 96 kW/130 pk sterke

benzinemotor in de zeer complete Pri-

vilège-uitvoering. De catalogusprijs

bedraagt € 34.490,-. Renault is met dit

model één van de weinige merken die

nog een coupé-cabriolet model in het

assortiment heeft.

De technisch verwante Porsches Box-ster en Cayman zijn nu ook beschikbaar

in een nieuwe GTS-uitvoering, voorzien

van een krachtiger motor. De 3,4 liter

zescilinder boxermotor, geplaatst di-

rect achter de twee zitplaatsen, levert

nu in de Boxster 243 kW/330 pk en in de

Cayman 250 kW/340 pk. Standaard zijn

beide voorzien van de zeventraps ‘Por-

sche Doppel Kupplung’ semiautomati-

sche transmissie, een handgeschakelde

zesbak is tegen meerprijs beschikbaar.

De Boxster GTS is er vanaf € 88.900,- en de Cayman GTS vanaf € 92.800,-.

Beide nieuwe versies komen in mei op

de markt.

Opels nieuwe 1,6 liter turbo-benzinemo-

tor (147 kW/200 pk) is nu ook beschik-

baar in de Zafira Tourer. Tegelijk vindt

ook het IntelliLink-systeem zijn weg naar

de Zafira. Dit zorgt voor een ideale in-

tegratie met een smartphone, het was

eerder al beschikbaar op onder meer de

vernieuwde Insignia. Deze combinatie is

leverbaar in de luxueuze Cosmo-uitvoe-

ring en kost dan € 36.745,-.

Onverwacht: BMW X4

Goed gevonden: Ford Fiesta ‘Hot Hatch’

Jeep Cherokee op komst

Lamborghini Huracán leverbaarDromen mag nog steeds, al zijn er mensen die echt meteen de telefoon

grijpen en Lamborghini Leusden bellen om de nieuwe Huracán te bestellen.

Dit is de opvolger van de gelauwerde Gallardo, met een 5,2 liter V10 (448

kW/610 pk), die sterk genoeg is om binnen tien seconden… naar 200 km/u

te sprinten. De prijs? € 262.398,- .

Snel bellen…

maar je bent al niet meer de eerste die ‘m bestelt!

Lexus per abonnement Leasing per kilometer: wel zo eerlijk!

Autoleasemaatschappij Strix Lease

Service heeft een nieuwe vorm van

autoleasing ontwikkeld, waarvan

het eigenlijk vreemd is dat die er nog

niet was. Heel simpel: het leaseta-

rief is afhankelijk van de gereden

kilometers. Vergeleken met een ge-

bruikelijke constructie, met een vast

maandelijks bedrag en verrekening

aan het einde van het contract ach-

teraf, is dit veel overzichtelijker en

logischer. Daarbij is er nu een direct

verband tussen de variatie in werk

en de kosten van de zakenauto. Dat

is met name ideaal voor bedrijven

of ZZP-ers die werken op projectba-

sis of door de aard van hun werk de

auto sterk wisselend meer of minder

gebruiken. Elke leaseauto via deze

formule wordt voorzien van een rit-

tenregistratie-module, waardoor het

niet nodig is zelf kilometerstanden

bij te houden. Strix is te bereiken via

088 – 5543900 of via www.strixlease-

service.nl.

Snelle, compacte auto’s met een ach-

terklep worden –met name in Engeland-

aangeduid als ‘hot hatchbacks’. Ford

heeft op dat vlak een grote reputatie en

de huidige Fiesta ST geldt als een ab-

solute topper in die opvallende klasse.

Maar ja, zo’n ‘hete Fiesta’ is maar voor

een kleine groep kopers weggelegd

(vanaf € 25.895) en dùs komt Ford met

de ‘Hot Hatch Edition’.

Die heeft alle verfraaiingen die je van

een ‘hot hatch’ verwacht, maar dan ge-

woon de zuinige 1,0 liter Ecoboost-mo-

tor (74 kW/100 pk). Hij is er als drie- of

vijfdeurs, alleen in wit, rood en zwart,

maar staat op 16-inch lichtmetalen

wielen en heeft sportieve bumpers,

side-skirts, een diffusor aan de ach-

terzijde plus een grote achterspoiler

en donkergetinte achterste zijruiten.

Daarbij biedt hij ook onder meer air-

conditioning, navigatiesysteem, uit-

gebreide audio-installatie en een in

hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

De Ford Fiesta Hot Hatch Edition is er

vanaf € 18.400.

Heel bijzonder: BMW heeft ervoor geko-

zen de totaal onaangekondigde en on-

verwachte X4 niet te laten debuteren op

de befaamde tentoonstelling in Genève,

maar net daarna.

Dit bijzondere model is een kruising tus-

sen een SUV en een coupé, precies zo-

als de X6 dat al jaren een klasse hoger

is. Het is te simpel om te stellen dat de

X4 is afgeleid van de bestaande X3. Een

opmerkelijk verschil is dat de carrosse-

rie, door de coupé-daklijn, niet alleen

lager is, maar de zitposities zijn ook la-

ger. Dat versterkt het coupé-gevoel een

beetje, hoewel dat onvergelijkbaar is

met de 4-serie coupé.

Permanente vierwielaandrijving, even-

tueel in combinatie met een M-sport-

onderstel, maken van de X4 niettemin

ook een veel dynamischer auto dan bij-

voorbeeld die X3. Hiermee heeft BMW

opnieuw een niche te pakken, een auto

als de X4 bestond of bestaat eigenlijk

nog niet. De X4 wordt geleverd met een

keuze uit drie benzinemotoren en drie

diesels, in alle gevallen TwinTurbo’s en

op de basisdiesel na, is de achttraps

automaat standaard. Nou ja, básis: met

140 kW/190 pk is dat al bepaald geen

stakkertje en toch komt die tot een

fraaie score in CO2-uitstoot van 138 g/

km. BMW heeft ook de prijzen al op

een rijtje. De X4 xDrive 20d is er vanaf

€ 59.990.-. De basisprijs van de benzi-

neversies ligt nog iets gunstiger. De X4

xDrive 20i (135 kW/184 pk) is er vanaf

€ 55.990.-. Tot de standaarduitrusting

behoort in alle gevallen actieve cruise

control met Stop&Go-functie, parkeer-

sensoren, een audio-installatie met zes

speakers en een elektrisch bediende

achterklep. Uiteraard zijn alle opties die

bekend zijn van andere BMW’s ook voor

de X4 beschikbaar.

Op 12 juli staat de X4 in de showroom bij

de Nederlandse BMW-dealers.

Cherokee is een naam die in de historie

van het merk Jeep al heel ver teruggaat.

Zo ver, dat je ‘m zou kunnen aanduiden

als de ‘moeder aller SUV’s’, want als

modelserie is hij zelfs al veel ouder dan

de oer-Range Rover. Jeep, tegenwoordig

eigendom van Fiat, heeft een compleet

nieuwe generatie ontwikkeld, die in

april in ons land arriveert. Ik ga er dan in

elk geval uitgebreid mee kennismaken.

Opmerkelijk is dat Jeep de Cherokee

voor het eerst ook aanbiedt met uitslui-

tend voorwielaandrijving. Daarnaast

is de Cherokee er met verschillende

vierwielaandrijving-systemen, waaron-

der een versie die de aandrijving naar

de achterwielen uitschakelt als die niet

nodig is. Een andere bijzonderheid is de

negentraps automatische transmissie

die op een aantal varianten wordt gele-

verd. De basismotor is een 125 kW/170

pk sterke 2,0 liter MultiJet dieselmotor,

die op afzienbare termijn nog wordt

aangevuld met een 103 kW/140 pk-

versie. Daarnaast is er een 3,2 liter V6

benzinemotor. Er zijn drie uitrustingsni-

veaus: Longitude, Limited en Trailhawk.

De vanafprijs van de hele serie, voor de

voorwielaangedreven Longitude 140 pk

bedraagt € 44.990,-.

De Lexus CT200h heeft een ingrijpende

facelift gehad. Daar kom ik binnenkort

uitgebreid op terug. Een bijzondere ont-

wikkeling is dat Lexus deze sportieve za-

kenauto nu ook aanbiedt via een abon-

nement. Dat betekent géén investering,

géén onverwachte kosten en toch de

beschikking over deze fijne zakenauto,

mèt de bijzondere persoonlijke service

die elke Lexus-rijder krijgt. Die construc-

tie kan particulier interessant zijn, maar

zal vooral in de smaak vallen bij klein-

schalige ondernemers en ZZP-ers. Er zijn

twee basis-abonnementen, met 24.000

kilometer in twee jaar of 36.000 km in

drie jaar. Het abonnement kost (vanaf)

€ 620,- per maand. Het enige dat daar

nog bijkomt is de benzine, maar deze

Lexus is uiteraard een hybride, dus die

kosten vallen enorm mee. Voor de ge-

noemde ondernemers die de Lexus ‘op

de zaak’ zetten, is het natuurlijk prach-

tig dat voor privégebruik slechts 14%

bijtelling geldt.

Page 27: Dm 20140416

PASEN!Pasen In aanloop naar PasenDe Goede Week gaat vooraf aan het paasfeest. Hierin refereert Witte Donderdag aan het

laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen. Op deze dag begint het paastriduüm. Dit is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers

(avondgebed) van paaszondag. In deze periode herdenken mensen het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus.

Op Goede Vrijdag staan mensen stil bij de kruisiging en dood van Jezus. Christenen her-denken op Goede Vrijdag dat Jezus zichzelf opofferde ter verlossing van de zonden.

De zaterdag voor Pasen heet Stille Zaterdag. Dit is de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek voorafgaand aan het paasfeest. Deze dag komt aan haar naam, omdat op Stille

Zaterdag de klokken niet luiden tot aan de paaswake. Op paaszondag wordt de opstanding van Jezus herdacht.

Ook kijken mensen uit naar de verwachte terugkeer van Jezus op aarde.

Tiguan

Polo

Golf

Sterke aanbieding op onze nieuwste modellen uit voorraad, scherp geprijsd en met een financieringsaanbod tegen 0% rente.

Graag verwelkomen wij u 2e Paasdag in onze showroom, daar tonen wij u onze mooiste modellen tegen de voordeligste tarieven.

Financieringsaanbod op basis van een niet-doorlopend krediet en uitsluitend van toepassing op één van de Volkswagen voorraad personenwagens van Auto Borchwerf. Niet geldig op de Volkswagen up! Maximaal kredietbedrag € 7.500,- maximaal 24 maanden. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH Zweigniederlassung Niederlande onder nummer 32099980 en is gevestigd te Amersfoort. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl. Rente wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig tijdens Paasweekend!

Rekenvoorbeeld

Kredietbedrag Slottermijn Termijnbedrag Totale door Debet- Jaarlijks Looptijd de consument rentevoet kosten- te betalen bedrag percentage

€ 7.500,00 € 0,00 € 312,50 € 7.500,00 0,00% 0,00% 24 maanden

De up! is een echte Volkswagen, gemaakt van hoge kwaliteit materialen, comfortabel en duurzaam. Als u kiest voor een nieuwe up! dan kunt u deze financieren tegen 0% rente*. Zo wordt up! rijden wel heel bereikbaar. Kom 2e Paasdag naar onze showroom voor deze exclusieve actie, meer informatie en een berekening op maat.

Financieringsaanbod op basis van een niet-doorlopend krediet en uitsluitend van toepassing op een Volkswagen up! Maximaal krediet- bedrag € 5.000,-. Minimaal 50% aanbetaling, maximaal 36 maanden en geen slottermijn mogelijk. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH Zweignieder-lassung Nieder-lande onder nummer 32099980 en is gevestigd te Amersfoort. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl. Rente wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig t/m 30 juni 2014.

Rekenvoorbeeld Volkswagen up! 0%

Contante Aanbetaling Totaal Slottermijn Termijn- Totale door Debet- Jaarlijks Looptijdprijs kredietbedrag bedrag de consument rentevoet kosten- te betalen bedrag percentage

€ 9.690,00 € 4.866,00 € 4.824,00 € 0,00 € 134,00 € 4.824,00 0,00% 0,00% 36 maanden

*uitsluitend geldig op modellen uit voorraad.

up!

Interessant veel 2e Paasdagvoordeel bij Auto Borchwerf

Auto Borchwerf Bergen op Zoom bv Auto Borchwerf Roosendaal bvBedrijventerrein Oude Molen | Steenspil 40 AutoStrada Roosendaal | Vlierwerf 10Halsteren | 0164 - 650230 Roosendaal | 0165 - 556888

[email protected] www.autoborchwerf.nl De officiële Volkswagen dealer voor West-Brabant & Tholen

Voordeel en genieten! + Diverse KOOKWORKSHOPS + Volop ACTIES + Nieuwe MODELLEN

ARDI = 2e PAASDAG OPEN!van 13:00 tot 17:00 uur

LUXE A+ VAATWASSER

Slechts: 99,- BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN OP 2e PAASDAG!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Page 28: Dm 20140416

SPORT

PAGINA 28

Uitslagende Fendert E2-Alliance E2 3-2de Fendert E4-Groen Wit E5 4-2de Fendert F4-Klundert F2 0-6de Fendert F5-SC Kruisland F2 26-0de Fendert MC1-Cluzona MC1 4-1de Fendert D1-Zundert D1 4-0de Fendert E5-VCW E2 1-6de Fendert MP2-BSC MP2 2-13de Fendert MC2-WHS MC1 4-1de Fendert 5-WHS 4 0-1de Fendert A1-Dioz A1 3-0de Fendert B3-Gilze B2 3-4de Fendert B2-Roosendaal B3 0-3de Fendert 2-Alliance 2 7-1de Fendert VE1-Vrederust VE1 7-2Seolto E1-de Fendert E1 0-4Internos F4-de Fendert F3 7-0Rood Wit D2-de Fendert D2 4-1ONI E2-de Fendert E3 2-4Odio F1-de Fendert F1 2-4Seolto MP1-de Fendert MP1 5-7Schijf F1-de Fendert F2 2-6Unitas’30 MD1-de Fendert MD1 7-0Schijf D2-de Fendert D3 11-5Rillandia 2-de Fendert 3 5-1Nw. Borgvliet C2-de Fendert C2 4-2Zundert B1-de Fendert B1 1-6Terneuzense b. 1-de Fendert 1 2-2Riel C1-de Fendert C1 5-1Hoeven 6-de Fendert 3 7-0Vivoo 2-de Fendert 2 5-1TSVV Merlijn VR1-de Fendert VR (zo) 1-3

Programma zaterdag 19 aprilde Fendert E1-Unitas’30 E2 09.00de Fendert E4-Unitas’30 E9 09.00de Fendert F2-Sprundel F1 09.00de Fendert F3-MOC ’17 F6 09.00de Fendert MC1-MOC’17 MC1 09.30de Fendert C1-Victoria ’03 C2 10.00de Fendert D1-SCO/TOFS D1 10.00de Fendert D3-Meto D4 10.15de Fendert E2-Prinsenland E1 10.30de Fendert C2-Rimboe C1 11.00de Fendert MC2-NVS MC1 11.30de Fendert 2-PCP 212.00de Fendert 3 – MOC’17 2 12.30de Fendert A1-VCW A1 12.30de Fendert B2-Unitas’30 B2 14.00de Fendert B3-WSC B3 14.30de Fendert VR1 (za)-OMC VR1 14.30de Fendert 1-GPC Vlissingen 1 14.30Gesta MD1-de Fendert MD1 10.00Virtus D2-de Fendert D2 11.15DSE F5-de Fendert F4 11.15Vosmeer VE1-de Fendert VE1 13.30Klundert 4-de Fendert 5 14.30Halsteren 4-de Fendert 4 15.00Paasmaandag 21 aprilde Fendert F2-Schijf F1 09.00de Fendert D2-NSV D1 11.30de Fendert 5-Tholense Boys 4 12.30de Fendert B3-Boeimeer B4 14.30de Fendert VE1-Dosko VE 2 14.30NSV B1-de Fendert B2 12.00MOC’17 A2-de Fendert A1 17.00Victoria C2-de Fendert C1 17.00

VV de Fendert

ZEVENBERGEN - Virtus was erop ge-brand om de nederlaag in Hoeven en het eerdere gelijkspel tegen Luctor weg te poetsen.

Binnen een tijdsbestek van amper vijf mi-nuten stond er een 3-0 tussenstand op het scorebord. Allereerst was het Thom die na een prima assist van Tom de 1-0 bin-nen kopte. Niet veel later was het dezelfde Tom, die opnieuw een assist op zijn naam kon bijschrijven door Heritier in de diepte weg te sturen en koeltjes zag afronden: 2-0. Amper een minuut later kwam de as-sist van de dag op naam van Stefan. Met precisie bracht hij met buitenkant voet Danny in stelling, die de 3-0 binnenschoot. Na deze bijna sublieme vijf minuten viel het niveau van de wedstrijd weer terug tot een bedenkelijk niveau. Kort voor de rust was het opnieuw Danny die na goed stoorwerk de ruststand bepaalde op een ruime 4-0. De bezoekers, zichtbaar ver-zwakt maar nog altijd strijdend tegen di-recte degradatie, leken het wel te geloven en stapten het liefst al om 15.15 uur terug de bus in. Virtus dacht daar anders over en bleef ook in de tweede helft gretig. Tom zette zijn naam, na zijn eerdere assists, on-geveer tien minuten na rust op het score-bord door de 5-0 binnen te tikken. Met een mooie aanval met Thom door het centrum zorgde aanvoerder Michael voor de zesde treffer van de zonnige middag. De zevende treffer was vrijwel identiek aan de eerste, waar opnieuw Tom ervoor zorgde dat zijn collega-aanvaller Thom met het hoofd voor

de 7-0 kon zorgen. Met nog tien minuten te spelen zorgde Tom voor de 8-0. Een indivi-duele actie van invaller Omer werd onre-glementair gestuit, waarna Virtus voor de 9-0 mocht aanleggen vanaf de stip. Deze treffer werd gegund aan Terence die het buitenkansje overtuigend wist te verzilve-ren.

Uitslagen dinsdag 8 aprilVirtus VR1 za-Jong Ambon VR1 za 3-2Zaterdag 12 aprilInternos 5 za-Virtus 2 za 3-4Virtus G1G-SC Olympus G3G 8-2The Gunners A2-Virtus A2 1-1SV Reeshof B2-Virtus B1 0-7Virtus B2-SJO Prinsenland B1 6-0Virtus B3-Cluzona B2 0-5Virtus C1-Unitas’30 C1 2-2Vivoo C1G-Virtus C3 3-2Virtus C4-Rood Wit W C2 4-3Virtus D1-Alliance D1 10-0Virtus D2-Victoria’03 D2 5-2Alliance D4-Virtus D3 0-5Virtus D4-VVR D3 5-2Baronie E1-Virtus E1 7-0Virtus E2-Halsteren E2 5-1SC Gastel E3-Virtus E3 1-6Hoeven E2-Virtus E4 2-4Virtus E5-Alliance E6 2-10Virtus E6-Klundert E3 2-1Unitas’30 E13-Virtus E7 2-6Virtus F1-Halsteren F2 4-2Moerse Boys F2-Virtus F2 3-1ST TPO/VOV F1-Virtus F3 4-1Virtus F4-Unitas’30 F11 0-2Virtus F5G-SVC F2 4-1

Unitas’30 F13M-Virtus F6 5-3Chaam MB1-Virtus MB1 2-1Zondag 13 aprilVirtus 1-Luctor’88 1 9-0Virtus 2-FC Bergen 2 4-1Virtus 3-Dubbeldam 2 0-7Hoeven 4-Virtus 4 3-1DSE 4-Virtus 5 0-1Virtus VR1-Moerse Boys VR1 4-1

Programma donderdag 17 aprilVirtus MB1-Klundert MB1 19.30Zaterdag 19 aprilVirtus 2 za-DVO’60 5 za 14.30Bavel A1-Virtus A1 14.30JEKA A4-Virtus A2 14.30DEVO B1-Virtus B2 14.30Virtus B3-Unitas’30 B4 12.45Virtus C2-MOC’17 C4 12.45WVV’67 C1-Virtus C3 12.30Virtus C4-Sprundel C3 11.15MOC’17 D2-Virtus D1 11.45Virtus D2-De Fendert D2 11.15Virtus D3-Halsteren D5 11.15Virtus D4-Beek Vooruit D5 10.00Victoria’03 E2-Virtus E2 10.00Virtus E3-BSC E3 10.00Virtus E5-BSC E5 9.00Achtmaal E2-Virtus E7 10.30MOC’17 F2-Virtus F1 8.45Virtus F2-VVR F2 9.00Virtus F6-Moerse Boys F4G 9.00Virtus MD1-SJO Prinsenland MD1 10.00Maandag 21 aprilInternos 1-Virtus 1 14.30Halsteren F1-Virtus F1 17.00Virtus VR1 za-IFC VR1 za 12.00

Gemakkelijke zege vv Virtus

KLUNDERT - Het eerste team van korf-balvereniging DSO uit Klundert heeft de cruciale uitwedstrijd tegen Dijkvo-gels verloren met 10-8. Met name het eerste aanvalsvak had grote moeite om tot scoren te komen. Bij rust stond DSO met 6-5 achter.

De 2e helft speelde DSO een stuk beter met de wind mee. DSO nam ook tot twee-maal toe een voorsprong. Helaas kwam het eerder genoemde aanvalsvak de laat-ste 20 minuten niet tot scoren, ondanks vele lange aanvallen en doelpogingen. Dijkvogels profiteerde dankbaar en zo ging deze wedstrijd totaal onnodig verloren met 10-8. Aangezien naaste concurrent ODO heeft gewonnen van Togo is het gat naar een veilige positie opgelopen tot 4 punten. Er is nu een klein wonder nodig voor hand-having in de 2e klasse.

Uitslagen 12 aprilDijkvogels 1-DSO 1 10-8DSO 3-Korbatjo 3 12-3DSO 4-Keep Fit ‘70 4 7-13Triade 3-DSO 5 0-8DSO 6-Albatros 8 3-5DeetosSnel A3-DSO A1 8-10DSO B1-PKC / Hagero B5 8-11DSO C1-Conventus C2 7-5HKC D1-DSO D1 11-8Juliana D1-DSO D2 5-4DSO D3-Springfield D1 7-2DSO E1-DeetosSnel E1 2-5DSO E2-Juliana E2 4-0Keep Fit ‘70 E1- DSO E3 9-3Oranje Wit F1-DSO F3 9-1DSO F2-ELKV / FLYNTH F1 4-2Scheldevogels F1-DSO F5 2-0DSO F4-Juliana F4 0-13

Programma 19 april

16.00 DSO 1-Merwede 114.30 DSO 2-ONDO 315.15 Oranje Wit 6-DSO 314.00 DSO 7-ZKV 313.00 DSO 5-Albatros 712.30 DSO 6-VIOS 312.10 Terda 1-DSO 411.30 DSO A1-Albatros A311.30 DSO B1-ELKV / FLYNTH B111.30 DSO D1-Oranje Wit D211.15 Emergo E1-DSO E210.30 DSO D2-Good Luck D110.30 DSO E3-Springfield E210.00 Ventura Sport C2-DSO C110.00 Sporting Delta E1-DSO E110.00 Juliana F3-DSO F29.30 DSO D3-Scheldevogels D19.30 DSO F4-Scheldevogels F19.30 DSO F5-Juliana F49.00 DeetosSnel F2-DSO F39.00 Oranje Zwart /De Hoekse F1-DSO F1

DSO 1 in zwaar weer

STANDDAARBUITEN - De wedstrijd SVC B1 tegen Roosendaal B2 stond op het programma zaterdag 12 april. Een hele belangrijke wedstrijd, want bij een gelijkspel of bij verlies zou alles aankomen op de allerlaatste wedstrijd tegen de nummer 2 Grenswachters.

Bij winst zou SVC thuis kampioen worden. Om exact 14.30 uur werd er afgetrapt ver-gezeld van een harde vuurwerkknal. Het werd een pittige wedstrijd, waarbij SVC de bovenliggende partij was. Halverwege de 1e wedstrijd was het aanvoerder Jaro Ker-stens die knap de 1e binnenschoot. Nadat SVC’er Luc Schoonen geblesseerd het veld moest verlaten, was het Foek Siriwet die een voorzet van Jaro prima in schoot. Na een welverdiende pauze was het Roosen-daal die het SVC een tiental minuten moei-lijk maakte. Door hard te werken werd het tij gekeerd en was het Theo van Viegen die de 3e er in schoot. Het kampioenschap was binnen bereik. Nadat de keeper van Roosendaal geblesseerd het veld moest verlaten speelde SVC de wedstrijd kalm-pjes uit. Kampioenschap van SVC B1 was een feit.Overige kampioenskandidaten SVCSVC 2: Voor het 2e senioren team van vv SVC komt het kampioenschap steeds dich-

terbij. Dit talentvolle en zeker ook bijzonder gezellig team staat bovenaan in de 5e klas-se 03. Zondag 27 april 11.00 uur thuis tegen Noordhoek 2 kunnen de heren van SVC 2 zich naar het kampioensschap spelen! SVC F1: Ook dit jaar staat dit team (dat bol staat van het talent) bovenaan de ranglijst. SVC F1 speelt in de 1e klasse 05 en dat mag meer dan knap genoemd worden. Ze staan momenteel 3 punten voor op de nummer 2 Roosendaal F2 en het is voor de jongens slechts een kwestie van tijd voordat dit team wederom kampioen.SVC 1-DSE 1De 1e helft was duidelijk in het voordeel van SVC met verschillende goede kansen voor de thuisploeg. Beste en mooiste kans was in de 1e helft voor Wesley Zagers die een vrije trap van ruim 30 meter op de lat uiteen zag spatten. Tegenstander DSE cre-eerde niet veel kansen en mogelijkheden gedurende de 1e helft. Tweede helft begon SVC furieus met in het 1e kwartier zeer goede scoringskansen voor Jelte van Son, Koen Vermeulen en Remon Hagens. Door goed keeperswerk van de ervaren doelman van DSE wist SVC echter niet te scoren en zoals zo vaak scoort dan de tegenstander uit een counter de 0-1. SVC probeerde de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken door verdediger Dirk van der Bom te ver-

vangen door de jeugdige offensieve Theo van Viegen. maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat op aangezien DSE door middel van een counter de 0-2 wist te ma-ken en de wedstrijd gespeeld was.Uitslagen jeugdZaterdag 12 aprilSVC B1-Roosendaal B1 3-0 RBC D2-SVC D1 5-1RBC D3-SVC D2 2-0Achtmaal E2-SVC E1 3-1Unitas F2-SVC F1 1-4Virtus F5-SVC F2 4-1MOC F11-SVC F3 2-0Uitslagen seniorenZondag 13 aprilSVC 1-DSE 1 0-2Grenswachters 2-SVC 2 3-0SVC 3-Internos 4 3-1BSC 6-SVC 4 5-0SVC 5-Noordhoek 3 3-3Programma jeugdZaterdag 19 aprilGrenswachters B1-SVC B1 13.00SVC D2-Alliance D2 11.30Unitas E13-SVC E1 09.30Victoria F1-SVC F1 09.00Zwaluwe F3-SVC F3 10.30Programma seniorenMaandag 21 aprilRight Oh 1-SVC 1 14.30

SVC B1 kampioen

Uitslagen zaterdag 12 aprilSeolto E1-De Fendert E1 0-4Seolto E3-MOC’17 E12 17-1Seolto F2-RSV F2 0-9Alliance E3-Seolto E2 3-7Seolto D1-WVV’67 D1 3-2Seolto MP1-De Fendert MP1 5-7Kogelvang. MP3-Seolto MP2 3-1Seolto 2-FC Bergen 2 1-0Beek Vooruit E11-Seolto E4 4-3Seolto 3-The Gunners 3 5-1Seolto 5-Alliance 4 2-4

Unitas’30 B4-Seolto B2 2-4Wemeldinge 1-Seolto 1 1-3Programma zaterdag 19 aprilSeolto 1-Internos 1 14.30NOAD’67 3-Seolto 2 15.00Seolto 4-Internos 5 12.30VVC’68 8-Seolto 5 15.00Seolto B1-Klundert B1 12.00Unitas’30 B3-Seolto B2 12.30Victoria’03 D4-Seolto D2 09.00Seolto F1-Unitas’30 F2 08.45Seolto F2-Hoeven F3 08.45

VV Seolto

MOERDIJK - Inmiddels werken de voetbalverenigingen van vv TPO en vv VOV al 3 jaar naar volle tevreden-heid samen. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat ze een mooie jeugdafdeling hebben, waar elk jaar steeds meer leden bij zijn gekomen. Er worden naast de voetbalwedstrij-den, jaarlijks volop leuke activiteiten gehouden, wat ertoe bijdraagt dat zowel de kinderen als de begeleiding het heel goed naar hun zin hebben.

Die sfeer ook een keer proeven, ga de komende weken een keer meetrainen. Bij de combinatie vv TPO/vv VOV hebben ze inmiddels ook een meiden D-team wat ze graag verder uit willen brei-den. Wat is er leuker dan dat alle meiden in 1 of 2 elftallen met elkaar samen voet-ballen. Daarnaast heeft vv TPO een dame-selftal. Voetbal je bij de jeugd en ben je later 16 jaar dan kan men zo instromen bij het dameselftal van vv TPO. Al 16 jaar en een keer bij de dames van vv TPO meetrainen, dan kan dit daar uiteraard

ook. Zin om de komende weken een keer mee te trainen bij de combinatie, neem dan telefonisch contact op met Remco van Ginneke (vv VOV), tel. 06-12222482 of met Meindert Bijleveld (vv TPO) tel. 0168-412490.

Uitslagen zaterdag 12 aprilBavel B3-TPO/VOV C1 2-2TSC C4-TPO/VOV C1 2-3TPO/VOV E1-HZ’75 E1G 6-3TPO/VOV F1-Virtus F3 4-1HZ’75 MP1G-TPO MP1 0-0Zondag 13 aprilBSC 9-TPO 2 1-1TPO 3-HZ’75 2 3-3

Programma zaterdag 19 aprilVeerse Boys B2-TPO/VOV B1 10.00uRight Óh C1G-TPO/VOV C1 13.00uRood Wit MD1-TPO/VOV MD1 09.30uTPO E1 vrijTPO/VOV F1-Unitas’30 F7 10.00uTPO MP1 vrijMaandag 21 aprilDIVO 1-TPO 1 14.30u

Combi vv TPO/VOV wil jeugdafdeling uitbreiden

STANDDAARBUITEN – De tweede wedstrijd van het ‘West Brabant Loop Circuit’ werd deze keer georgani-seerd door atletiekvereniging Olym-pia te Halsteren. Het was een afstand van 10km verdeeld over 4 rondes. AVS heeft zich weer goed vertoond op deze wedstrijd!

Uitslag 10km: Roel van Nes 34:24, Ton Nagtzaam 38:11, Annika Spronk 42:33,

Jack Govers 43:09, Wendy Deijkers 45:19, Edwin Jaspers 45:51, Marcella Roks 47:38, Ingeborg de Jong–Magielse 49:25, Liesbeth Beerendonk 52:54.

Baanwedstrijd BarendrechtRoel van Nes liep zaterdag 29 maart een baanwedstrijd bij atletiekvereniging AV Passaat te Barendrecht. Roel deed mee aan de 5 kilometer en won deze wedstrijd in een tijd van 16.24.13.

Lopend nieuws AVS’90

Page 29: Dm 20140416

PALLETS Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

RADIATEUR STUK?auto, tractor,

motor, schip…TEUNIS BELLEN!

0113-216261D

AG

TOC

HTE

N B

USRE

IZEN

DA

GTO

CH

TEN

LIBELLE ZOMERWEEK € 35,00 12 t/m 18 mei Vervoer + entree DAGREIS LONDEN € 52,50 19 apr, 3 mei, 7 jun, 19 en 26 juli Vervoer, overtocht + plattegrond ROLAND GARROS € 79,00 26 mei Vervoer + entree Roland Garros KEUKENHOF € 32,50 3 en 14 mei Vervoer + entree RIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,00 9 mei en 9 juni Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam DE BAZAAR IN BEVERWIJK € 22,50 11 mei Vervoer + entree VERRASSINGSREIS PASEN € 75,00 21 apr (2e Paasdag) BLOEDPROCESSIE BRUGGE € 29,50 29 mei DAGREIS PARIJS € 52,50 3 mei, 24 mei en 7 junI Vervoer, metroticket + plattegrond DAGREIS DISNEYLAND v.a. € 70,00 3 mei, 24 mei en 7 juni Vervoer, metroticket + plattegrond THEATERVOORSTELLING ANNE € 59,50 3 juli Vervoer + 2e rangs ticket SOLDAAT VAN ORANJE € 79,50 24 sep Vervoer + 2e rangs ticket

DE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

www.brabantexpres.nl

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START HALF/EIND APRILSpoedcursus op zaterdag

Telefoon 0165-546707 WWW.YACHTCONSULT.COM.

Van Oeveren | Sturm AutoBredaseweg 225 - 227,

RoosendaalTel. 0165-557400

PTA PeugeotVlierwerf 6, Roosendaal

Tel. 0165-526666

AutoTeamVan Beethovenlaan 6,

RoosendaalTel. 0165-578578

TWEEDE

PAASDAG

OPEN!

Van 10.00 - 17.00 uur staat onze hele voorraad

op z’n paasbest voor u klaar! Kijk voor alle acties op:

www.automotions.nl/2epaasdag

GEZOCHT!Weekendhulp & Full Time

om te helpen op een

Nertsenfarm te Oudemolen

Weekendhulp: Ben jij een hardwerkend persoon tussen de 16 en 20 jaar en op zoek naar een bijbaantje voor het weekend en vakanties solliciteer dan bij ons.

Full Time: Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdagende / af-wisselende baan. Voor 40 uur per week, en in de drukke periodes extra uren. Solliciteer dan bij ons.

Neem dan contact op met Daisy Rasmussen via [email protected]

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Showroom op afspraak:Korte Brugstraat 194871 XP Etten-Leur

T: +31 (0) 651850910E: [email protected]: www.artfabriks.nl

Art is Kunst.Meubels Stofferen enKussens confectionerenis een …… KUNST

MARKTEN OPEN VAN 09:00 TOT 16:00 UUR INL/RESERV. 0165-302682 OF

WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL WWW.DEMARKTEN.COM

ROMMELMARKTEN19 april WOUW ORANJE ROMMELMARKT (MARKTPLEIN)

20 april (1e PAASDAG) ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST

21 april (2e PAASDAG) RUCPHEN SPORTHAL DE VIJFSPRONG

26 april ROOSENDAAL (KONINGSDAG) KADE BRADERIE MET LUIKSE-MARKT

27 april RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT

27 april HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 30: Dm 20140416

PAGINA 30

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 16 april 19.00uOecumenische Vesperviering Koepelkerk Willemstad.Donderdag 17 april 9.30uGetijdengebed. Voorganger M. Bastiaan-sen. Aansluitend samenzijn met koffie.11.00u: Paasviering Kennedyschool met Diaken M. Bastiaansen.19.00u: Zevenbergen. Witte Donderdag. Eucharistieviering. Celbrant P. de Rooij. G. Dirven. Diaken M. Bastiaansen.Vrijdag 18 april 15.00uKruisweg. Voorganger Diaken M. Bastiaan-sen. Koster W. Schrauwen. Zang Gelegen-heidskoor.19.00u: Zevenbergen. Goede Vrijdag, ge-zongen lijdensverhaal. Voorgangers P. de Rooij, G.Dirven.Zaterdag 19 april 21.00uPaaswake. Eucharistieviering. Zang St. Ja-cobuskoor Celebrant G. Dirven. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Merel Mionou en Rebecca. Lector Ineke. Koster H. Berg-hout en A. Kannekens. Collectanten R. van Mourik en P. Berghout. Collecte Eigen kerk.Zondag 20 april 9.30uEerste Paasdag. Eucharistieviering. Sa-menzang. Celebrant G. Dirven. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Manon en Illa. Lector Toos Koster W. Schrauwen. Collec-tanten Y. Reuvers en R. Romme. Gebed-sintenties Antonia Roks- Vermeulen. Giel Martens e.v. Corrie v/d Broek. Jgt. Jan Beerendonk v. Hoof en schoonzoon Kees. Simon Reuvers e.v. Naantje Nuiten. Cees v.d. Zande w.v. Riet Kannekens (2). Collecte Eigen kerk.Donderdag 24 april 9.30uGetijdengebed Voorganger Bart Mudde. Aansluitend samenzijn met koffie.

JOANNES DE DOPER te KlundertPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] Donderdag 17 april 19.00uEucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Latijn gezongen. Voorgangers: Pastoor P. de Rooij en de Pastores G. Dirven en M. Bastiaan-senGoede Vrijdag 18 april 15.00uKruisweg. 19.00u: Goede Vrijdag viering m.m.v.

Bartholomeuskoor Latijn gezongen. Voor-gangers: Pastoor P. de Rooij en de Pastores G. Dirven en M. BastiaansenPaaswake zaterdag 19 aprilEucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Latijn gezongen. Voorgangers: Pastoor P.d. Rooij en Pastor P. de Meijer. Misintenties: Henk Roosjen e.v. Frieda Roosjen-Mensink; Ad Fonken e.v. An Fonken-v. Opstal; Ouders de Graauw Borburg (verj.); Sjel Dietvorst ev Nelly Dietvorst Stoop; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Ouders Christoffel v. Dorst-Elizabeth Franken; Ouders ooijen Karremans en overleden gezinsleden.Paaszondag 20 april 10.00upeuter-kleuter gebedsviering o.l.v. Mariëlle Bossers11.00u: Eucharistie m.m.v. Amicante. Voorgangers: Pastores G. Dirven en P. de Meijer. Misintenties: Ouders Wattherus Bouwmeester en Maria Suykerbuyk en zoon Kees; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Ouders Jan Stoop-Cor Stoop-Diet-vorst; Toon Seelen (jgt); Antoon Claassen e.v. Ad Wijtvliet; Anita v. Dorst-Stoop e.v. John v. Dorst; Ouders v. Dorst-Kramers; Ran Ooyen e.v. Ad v. Opdorp; Jan Schoones e.v. Leida Schoones-Witkamp; overl. ou-ders Jaantje en Cees Hermans-Veeke; Toon Vissers e.v. Corry Peeters; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Ouders Chris-toffel v. Dorst-Elizabeth Franken; Tanny v. ’t Westeinde e.v. Kees de Jonge.Paasmaandag 21 april 9.30uEucharistie. Voorganger: Pastoor P. de Rooij

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 17 april19.00u Witte Donderdag Viering in Zeven-bergen.Vrijdag 18 april Goede Vrijdag15.00u Kruisweg, voorganger pastor P. de Meijer. Misdienaars: Eline en Carolijn Ak-kermans.19.00u Gebedsdienst in Zevenbergen.Zaterdag 19 april19.30u Paaswake. Eucharistie-familievie-ring met familiekoor. Voorgangers pastor P. de Rooij en P. de Meijer. Misdienaars: Thimo en Kylian Vreeswijk. Intentie: Anny Havermans-Buijs.Zondag 20 april 1e Paasdag11.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor P. de Rooij. Misdie-naars: Ilse Vissers en Marius Buijs. Inten-tie: Elisabeth Cavelaars; Adam Verwater en Dorothea Verwatervan der List;Maandag 21 april09.30u viering in Zevenbergen.

PASTORAAL STEUNPUNT NOORDHOEK

In verband met Goede Vrijdag wordt de gebedsdienst van 18 april verplaatst naar vrijdag 25 april 17.00u. in het kerkzaaltje waarbij pastor G. Dirven voor zal gaan. De samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster. Vanaf 9 mei zijn de gebedsdien-sten weer om 19.00u.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKDonderdag 17 april18.30u Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal, ds. F. den Harder. Organist dhr. L. van Breugel.Vrijdag 18 april18.30u Goede Vrijdag, oecumenische dienst, ds. F. den Harder. Organist dhr. C. van Kooij.Zondag 20 april Pasen09.30u s. F. den Harder. Organist mevr. M. v.d. Bent.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlVrijdag 18 april, Goede Vrijdag19.30u ds. Z. van HijumZondag 20 april, Pasen09.30u ds. Z. van Hijum, viering Heilig Avondmaal16.30u ds. A. van der Sloot, Almkerk-Wer-kendam

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.zevenbergen.protestantsekerk.netWitte Donderdag 17 april19.30u Viering met Heilig-Avondmaal.Goede Vrijdag 18 april: 19.30uStille Zaterdag 19 april21.00u Viering Heilig-AvondmaalZondag 20 april10.00u Paasmorgen ‘ feest van het licht’.Voorganger in deze diensten is Ds. J.H. Timmers.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlGoede Vrijdag 18 april 19.30u Ds.G.C.Buijs. Viering Heilig Avond-maalZondag 20 april10.00u Ds.G.C.Buijs. Gezinsdienst.Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTDonderdag 17 april19.30u Ds.A.SlingerlandVrijdag 18 april19.30u Ds.A.SlingerlandZaterdag 19 april19.30u Ds.A.SlingerlandZondag 20 april10.00u Ds.A.Slingerland18.30u Ds.A.Tromp, Krimpen a/d/Ijssel

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTWitte donderdag 17 april19.30u ds. W.A. Boer, ‘s Gravendeel. Vie-ring Heilig avondmaal.Goede vrijdag 18 april19.30u dhr.L. Schreuders m.m.v. het Pas-siekoor dat 4 stemmig koralen zingt.Stille zaterdag 19 april19.30u mw. A. Ploeg-BloklandZondag 20 april Pasen10.00u ds. S. Jumelet, Zaltbommel m.m.v. trompettisten.16.30u ds. T.J. Smink, Nieuwerkerk.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165–330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs–Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; pastoraal werkster zr. Elly v. Dijk, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Woensdag 16 april19.00u Basiliek, chrisma-mis. Voorganger: mgr. J. Liesen.Donderdag 17 aprilGeen viering in de Hellemonskapel.Vrijdag 18 april10.00u de Blomhof, viering.15.00u Basiliek, kruisweg en boeteviering. Voorgangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Lector: C. Snijders. Acolie-ten: Willem en Wouter. Koor: Basiliekkoor.Zaterdag 19 april21.30u Basiliek, eucharistieviering, Paas-wake. Voorgangers: pastoor M. Prasing en pastor A. Buijs-Tuytelaars. Intenties: Jan Antens; Rinus Mies e.v. Hennie Nagt-zaam; Cornelis Jongeneelen e.v. Catharina Meijers; overl. ouders Meijers-v. As; fam. Taks-Meijers en zoon Kees; Theodora en Marinus Verheijen–v. As. Lector: T. v.d. Bom. Acolieten: Dianne, Wouter, Marie Rose. Koor: Basiliekkoor.Zondag 20 april11.00u Basiliek, eucharistieviering, Pasen. Voorgangers: pastoor M. Prasing en dia-ken P. Hoefnagels. Intenties: Ruud Prasing; overl. fam. Prasing-Ewers; Rom en Lauran Hermus en fam.; Jo Brood e.v. Annie v.d.

Buijs; overl. ouders Pastoor-Scheepers; Jean Boulanger (verj.); Jos v.d. Riet e.v. Anneke Meeuwsen; Cornelia Kokke. Lector: C. de Vos. Acolieten: Annemiek, Emma, Joanieke. Koor: projectkoor.Maandag 21 april11.00u Basiliek, eucharistieviering, 2e paasdag. Voorganger: pastoor M. Prasing: Intentie: Ad Wagemakers e.v. Jeanne Voe-ten (verj.). Acolieten: Christ, Patrik, Babs. Koor: Chavarim.Dinsdag 22 april19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Voorganger: diaken P. Hoef-nagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 24 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Chrisma-mis: Jaarlijks worden op de vooravond van Witte Donderdag de heilige oliën gewijd. Dit gebeurt tijdens de zogenoemde dioce-sane chrisma-mis. Deze bijzondere eucha-ristieviering wordt gehouden op woensdag 16 april om 19.00u in de Basiliek in Ouden-bosch. Voorganger is mgr. dr. J. Liessen, Bisschop van Breda. U bent van harte uit-genodigd hierbij aanwezig te zijn.Witte Donderdag: Net als voorgaande jaren is er op Witte Donderdag één paro-chiële eucharistieviering. Dit jaar wordt die gehouden op donderdag 17 april om 19.00u in de Laurentiuskerk in Oud Gastel. Voorgangers zijn de leden van het pastoraal team. U bent van harte welkom.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAARBUITENDonderdag 17 april19.30u Heilig Avondmaal Witte donderdag ds. F.C. de Ronde De Ontmoetingskerk Wil-helminastraat.Vrijdag 18 aprilGoede Vrijdag 19.30u ds. F.C. de Ronde De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat.Zaterdag 19 aprilStille Zaterdag 19.30u ds. F.C. de Ronde De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat.Zondag 20 aprilPasen 10.00u ds. J. H. v. d. Sterre De Dorpskerk Kerkring.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADWitte Donderdag 17 april19.30u Koepelkerk Ds. W. van LaarGoede Vrijdag 18 april19.30u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-TimmermanStille Zaterdag 19 april19.30u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-Tim-merman en Ds. W. van LaarZondag 20 april10.00u Pasen m.m.v. de Koepelcantorij, Koepelkerk Ds. W. van Laar.

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - De stichting organi-seert 2 à 3 keer per jaar een bustocht speciaal voor senioren. Het doel is dan: senioren op een gezellige en educatieve wijze met elkaar in con-tact te brengen. Dit kan (mede) een-zaamheid-voorkomend werken.

Op zaterdag 3 mei maken we een dagtocht naar het Watersnoodmuseum te Ouwer-kerk en de tropische Vlindertuin te Kwa-dendamme.Binnen 14 dagen na de eerste publicatie over deze busreis, is de eerste (grote) bus al volgeboekt. We stellen u in de gelegen-heid om in te schrijven tot en met zater-dag 26 april. We vertrekken vanaf het Gemeentehuis van Zevenbergen, Pastoor ven Kessellaan, om 8.30 uur en verwach-ten rond 21.00 uur weer terug te zijn op de opstapplaats. U reist deze dag met een comfortabele touringcar door het prachtige Zeeuwse land. Onze chauffeur zal een mooie route kiezen. In Ouwerkerk aangekomen, staat

de koffie of thee, met een échte Zeeuwse Bolus, voor ons klaar. Daarna kunt u op uw gemak het (vernieuwde) museum bekijken, waar de februari-ramp van 1953 op tref-fende wijze wordt uitgebeeld. Via de Del-tawerken (en als de tijd het toelaat zullen we bij Neeltje Jans nog even uitstappen) reizen we richting de Vlinder- en Reptie-lentuin van Kwadendamme. In de Vlinder-tuin treft u prachtige exotische vlinders en reptielen aan in de meest fantastische kleuren. Vergeet uw fototoestel niet. Er zijn daar ook terrasjes waar u heerlijk kunt zitten. Rond vijf uur vertrekken we van hier om te gaan dineren. Na het diner vertrek-ken we weer richting Zevenbergen, waar we rond 21.00 uur bij de opstapplaats ho-pen aan te komen. Deze interessante en gezellige dagtocht wordt u door de Senio-renraad aangeboden. Voor informatie over de kosten hiervan én voor opgave kunt u terecht bij: J. Beurskens, tel. 0168-323335 of 06-24879934. Kijk ook eens op www.seniorenmoer-dijk.nl en klik daarna op Zevenbergen.

Bustocht voor senioren

HEIJNINGEN - Afgelopen zaterdag stond de bloemenkraam van het plaatselijke Oranjecomité vol met voorjaarsbloemen en vaste planten. Het mooie weer zorgde voor een kleurrijk schouwspel, maar ook voor voldoende klandizie.

De combinatie van een bloemetjesmarkt

en een rommelmarkt blijkt nog steeds een prima formule. Mensen die buiten gaan kijken bij de fleurige bloemen gaan altijd even een kijkje binnen nemen op de Rom-melmarkt en andersom gebeurt dat ook.Vooral ’s morgens kwamen er veel mensen een kijkje nemen, en waarschijnlijk was het mooie weer de voornaamste reden dat het op een gegeven moment echt druk te

noemen was.De mensen die in het Pestalozzihuis een tafel hadden gehuurd, om hun gebruikte spullen aan de man te kunnen brengen, hadden niet te klagen.Ook buiten het Pestalozzihuis, waar het Oranjecomité haar koopwaar had uitge-stald, was het een komen en gaan van mensen die erop uit waren getrokken om mooie bloemen te kopen om hun tuin mee op te fleuren.Volgens secretaris René Krijgh van het Oranjecomité had de organisatie het dit jaar niet beter kunnen treffen wat betreft het weer. En het was volgens hem ook echt opvallend hoeveel mensen de weg naar Heijningen wisten te vinden. ’ s Mid-dags liepen de bezoekers aantallen wat terug. Dat zou te maken kunnen hebben met diverse activiteiten die elders in de regio werden georganiseerd.Aan het einde van de dag werd de balans opgemaakt, en kon men tevreden vaststellen dat het Oranjecomité een heel mooi bedrag gaat overhouden aan deze verkoopactie.

Geslaagde bloemetjesmarkt en rommelmarkt

Volop keus maakt het moeilijk kiezen.

Page 31: Dm 20140416

I.v.m. de groei van ons bedrijf en om onze service naar onze klanten te kunnen blijven waarborgen zijn wij op zoek naar een:

Salomon Jetting Parts is een handelsbedrijf en verkoopt wereldwijd accessoires t.b.v. de industriële hoge druk, ultra hoge druk en rioolreiniging.

We zoeken een echte duizendpoot, die alles wil aanpakken. Na een gedegen inwerkperiode in de binnendienst waar de werkzaamheden bestaan uit het compleet verwerken van orders / offertes, onderhoud met onze klanten – leveranciers en vervoerders zal je worden “klaargestoomd” voor de buitendienst.

Werkgebied: Benelux en Duitsland. Je bezoekt onze klanten met onze compleet uitgeruste bus, waaruit alle goederen en acces-soires direct geleverd kunnen worden.

Functie eisen

contacten.

Wat bieden wij?

dan jouw brief met motivatie, C.V. en een salarisindicatie naar:

T.a.v. S. de Snaijer

Commercieel binnen - buitendienst medewerker

Tel.

www.salomonjettingparts.com

-

Medewerk(st)er(s) Stans- WikkelmachineWERKZAAMHEDEN:

FUNCTIE-EISEN:

[email protected]

KOMAN’S VISHANDEL B.V., leverancier van o.a. panklare vis aan horecabedrijven en supermarkten in geheel Nederland, zoekt wegens uitbreiding van haar werkzaamheden:

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER/PLANNER (40 uur per week)

FunctieDe belangrijkste taken na een gedegen inwerkperiode omvatten:

van de bedrijfsleider De funktie biedt:

Profiel

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

binnen 14 dagen richten aan:[email protected]

Solliciteer direct online via: www.werkenbijmcdonalds.nl

Wij zoeken: Wij bieden:

Op zoek naar een bijbaan? Solliciteer nu!

Voor onze restaurants in Etten-Leur, Hazeldonk, Roosendaal en Oud Gastel zijn wij op zoek naar:

Nieuwe medewerkers om ons team te versterken!

-

Werkvoorbereider m/v

-

Bezoek ook onze website: www.belona.nl

[email protected]

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Bra

bant

Wer

kt.n

l ber

eikt

maa

ndel

ijks

35.0

00 k

andi

date

n

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 32: Dm 20140416

Xxxxx

xxxXx

OPENINGSTIJDEN!Zondag 20 april van11:00 tot 17:00 uur

Maandag 21 april van10:00 tot 18:00 uur

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag11.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)