Dm 20131218

of 44 /44
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 18 DECEMBER 2013 WEEK 51 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode GEZONDHEIDSCENTRUM MOERDIJK OFFICIEEL OPEN LAATSTE ALARM VOOR ARIE LAGEWEG ZEVENBERGEN - Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van CDA Moerdijk de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. Jaap Kamp, de hui- dige CDA-wethouder, is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker. Hij kreeg de volle steun van de leden en staat nummer 1 op de lijst. Ineke Peters staat op plaats 2. De twee ervaren CDA’ers worden direct gevolgd door drie nieuwkomers: Desirée Brummans op 3, Hans Schreuders op 4 en Henriëtte Dane op 5. Op nummer 6 staat het huidige fractielid Leo Smid. Pieter den Hollander, Piet Jongbloed en Jo van Sprang staan op nummers 8, 9 en 10. Kandidatenlijst CDA bekendgemaakt ZEVENBERGEN - De tweede informatie- bijeenkomst over de gevolgen van Basisnet Spoor is goed bezocht. Zo’n 80 belangstel- lenden werden door de gemeente bijge- praat over de uitvoeringsregelingen van de Wet Basisnet. Burgemeester Jac. Klijs gaf aan dat hij graag de Tweede Kamer-leden van het Algemeen Overleg Infrastructuur en Milieu wil uitnodigen. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de rol die de Klankbordgroep Basisnet Spoor Zeven- bergen hierin wil spelen. De klankbord- groep riep de aanwezigen op de door hen opgestelde conceptbrief met bedenkingen te ondertekenen. Infoavond Basisnet Spoor goed bezocht MOERDIJK - Mede door de dichte mist is een scooterrijder donderdag gewond ge- raakt. De inwoner van Klundert (17) reed op zijn scooter over het fietspad en wilde de Zuidelijk Randweg in Moerdijk over- steken op de (brom)fietsoversteekplaats. Hier moest hij voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer. Mede door de dichte mist zag hij echter een auto over het hoofd. Deze automobilist, een 43 jarige inwoner van Putten, had de scooter niet gezien en werd pas opgeschrikt door de knal tegen zijn auto. Het 17-jarige slacht- offer liep hierbij verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bromfietser aangereden in mist ZEVENBERGEN - December is de maand van de vrolijke versieringen zoals kaarsen en lampjes, oftewel veel hittebronnen in huis. Daarom waarschuwt de brandweer voor gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan en geeft enkele tips voor brand- veilige feestdagen. Let bij het kopen van nieuwe versieringen of deze een brandver- tragende werking hebben. Het is ook be- langrijk om in het oog te houden dat kaar- sen niet te dicht naast licht ontvlambaar materiaal worden neergezet. Voorkom ook kortsluiting door stekkerdozen goed te controleren. Bij het afsteken van vuurwerk, vraagt de brandweer om alle deuren en ramen te sluiten. Tips voor veilige feestdagen ZEVENBERGEN - Gelegenheidsduo Muntje de Man uit Zevenbergen heeft ten bate van de actie Living in a box een ludieke actie opgestart. De actie bestaat uit het schrijven en zingen van een persoonlijke carnavalskraker. Muntje de Man maakt voor de hoogste bieder een uniek persoon- lijk carnavalsnummer waarbij jij bepaalt wat er in ieder geval in de tekst verwerkt moet zijn. Uiteraard komen zij dat ook tij- dens carnaval bij je zingen in een lokale openbare gelegenheid. Meedoen kan door een bericht samen met je bod achter te la- ten op de Facebookpagina van Muntje de Man. De opbrengst komt geheel ten goede aan Living in a box. Actie Muntje de Man voor Living in a box STANDDAARBUITEN - Op zaterdag 18 januari houdt SRV het Oliebollentoernooi voor alle inwoners van Standdaarbuiten (en omstreken). Dit toernooi kent een an- dere opzet dan normaal, aangezien het de bedoeling is dat er als tweetal wordt ingeschreven. Van de tweetallen worden verschillende teams gemaakt, waardoor er elke wedstrijd andere tweetallen in het veld staan. Het toernooi start om 19.00 uur in ‘t Sandt. De inschrijving sluit op 5 januari. Je hoeft niet op volleybal te zitten om mee te kunnen doen. Om de naam eer aan te doen, zijn er ook heerlijke oliebollen voor de liefhebber. Informatie en opgave: [email protected] Oliebollentoernooi van SRV DOOR PETER HOUTEPEN De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van 5000 euro aan de directie van de Regenboogschool voor de inrich- ting van het schoolplein. Wethouder Jaap Kamp: “De Regenboogschool is een nieuwe school met een volwaardig schoolplein. De school heeft een belang- rijke functie voor inwoners en de kinderen in de buurt. Het plein heeft ook een cen- trale ligging binnen de wijk. Daarom is er sprake van veel sociale controle. Meerwaarde Volgens de wethouder vormt de gedeelte- lijke openstelling van het schoolplein een duidelijke meerwaarde als speelvoorzie- ning voor de wijk en past deze binnen het gemeentelijk beleid. De gedeeltelijke openstelling houdt in dat het schoolplein open is voor ouders en kinderen op doordeweekse dagen tot 18.00 uur. In afstemming met de Re- genboogschool wordt door de gemeente Moerdijk de ingangsdatum voor het ge- deeltelijk openstellen van het schoolplein bepaald. Modern De nieuwbouw werd aan het begin van dit schooljaar officieel in gebruik geno- men. Dat gebeurde ruim tien jaar na de grote brand in de toenmalige Meerenhof, een multifunctioneel gebouw met een sporthal, een peuterspeelzaal en twee basisscholen, de Arenberg en de Regen- boog. De nieuwbouw van de Arenberg was in 2005 al gerealiseerd. De Regenboog is voorzien van moderne technieken en er is veel gebruik gemaakt van duurzame materialen. Binnen Stich- ting De Waarden is De Regenboog een pilot school voor het inzetten van nieuwe ICT technieken zoals het gebruik van moderne tablets voor de leerlingen. Het gebouw bevindt zich op het voormalige terrein van de SGZ. Voordien maakte de school gebruik van een tijdelijk onderko- men op het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen. Plein Regenboog deels openbaar Gemeente verstrekt eenmalige subsidie van 5000 euro voor inrichting ZEVENBERGEN - De directie van de nieuwe Regenboogschool in Zevenbergen en stichting de Waarden heb- ben de wens het schoolplein gedeeltelijk open te stellen voor de buurt. Het schoolplein krijgt hiermee buiten de schooltijden een functie als speelvoorziening voor de wijk. Hiervoor is een subsidie-aanvraag ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze toe te kennen. www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws FIJNAART - In de sfeervolle PKN kerk gaf het Interkerkelijk Koor Fijnaart een kerstconcert. Het grote koor had onder leiding van dirigent Aart van der Gronden het Weihnachts-Oratorium van H.F. Müller ingestudeerd waar een bijna volle kerk ademloos naar luisterde. De zang van de dames en heren werd begeleid door het Kamerorkest Roosendaal. Aan het concert deed ook het Jeugdkoor Bling mee onder leiding van Annalisa Schmad en vijf solisten. FOTO TIES STEEHOUWER Uitgeverij de Bode Tel. 076-5998111 www.internetbode.nl In de week van Kerstmis verschijnt er geen Bode. Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 20 december vanaf 13.00 u. & maandag 23 december. Wij wensen u prettige feestdagen! Voor de uitgave van 1 januari 2014 geldt op maandag 30 december éénmalig een vervroegde aanlevertijd voor de Moerdijkse Bode. Advertentie: 09.00 uur Redactie: 07.00 uur WEE K BLAD Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant. autostad ROOSENDAAL I BERGEN OP ZOOM AUTONIEUWS UIT DE REGIO OCCASIONS EN NOG VEEL MEER! Gewoontegetrouw zet de redactie de hoogtepunten van het bijna verstreken kalenderjaar voor haar lezers op een rij. In het jaarover- zicht vindt u het lokale en regio- nale nieuws dat de gemoederen heeft beziggehouden of een grote impact had op de plaatselijke samenleving. Vandaag in de Bode. WEE K BLAD JAAROVERZICHT Driesen Kadedijk 120b 4793 RR Fijnaart T. 0168 - 463 763 de goedkoopste. Ook op zondag 15 en 22 december GEOPEND van 9.00 tot 17. uur

description

 

Transcript of Dm 20131218

Page 1: Dm 20131218

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE18 DECEMBER 2013WEEK 51

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

GEZONDHEIDSCENTRUM MOERDIJK

OFFICIEEL OPEN

LAATSTE ALARM VOOR ARIE LAGEWEG

ZEVENBERGEN - Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van CDA Moerdijk de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. Jaap Kamp, de hui-dige CDA-wethouder, is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker. Hij kreeg de volle steun van de leden en staat nummer 1 op de lijst. Ineke Peters staat op plaats 2. De twee ervaren CDA’ers worden direct gevolgd door drie nieuwkomers: Desirée Brummans op 3, Hans Schreuders op 4 en Henriëtte Dane op 5. Op nummer 6 staat het huidige fractielid Leo Smid. Pieter den Hollander, Piet Jongbloed en Jo van Sprang staan op nummers 8, 9 en 10.

Kandidatenlijst CDA bekendgemaakt

ZEVENBERGEN - De tweede informatie-bijeenkomst over de gevolgen van Basisnet Spoor is goed bezocht. Zo’n 80 belangstel-lenden werden door de gemeente bijge-praat over de uitvoeringsregelingen van de Wet Basisnet. Burgemeester Jac. Klijs gaf aan dat hij graag de Tweede Kamer-leden van het Algemeen Overleg Infrastructuur en Milieu wil uitnodigen. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de rol die de Klankbordgroep Basisnet Spoor Zeven-bergen hierin wil spelen. De klankbord-groep riep de aanwezigen op de door hen opgestelde conceptbrief met bedenkingen te ondertekenen.

Infoavond Basisnet Spoor goed bezocht

MOERDIJK - Mede door de dichte mist is een scooterrijder donderdag gewond ge-raakt. De inwoner van Klundert (17) reed op zijn scooter over het fi etspad en wilde de Zuidelijk Randweg in Moerdijk over-steken op de (brom)fi etsoversteekplaats. Hier moest hij voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer. Mede door de dichte mist zag hij echter een auto over het hoofd. Deze automobilist, een 43 jarige inwoner van Putten, had de scooter niet gezien en werd pas opgeschrikt door de knal tegen zijn auto. Het 17-jarige slacht-offer liep hierbij verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bromfi etser aangereden in mist

ZEVENBERGEN - December is de maand van de vrolijke versieringen zoals kaarsen en lampjes, oftewel veel hittebronnen in huis. Daarom waarschuwt de brandweer voor gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan en geeft enkele tips voor brand-veilige feestdagen. Let bij het kopen van nieuwe versieringen of deze een brandver-tragende werking hebben. Het is ook be-langrijk om in het oog te houden dat kaar-sen niet te dicht naast licht ontvlambaar materiaal worden neergezet. Voorkom ook kortsluiting door stekkerdozen goed te controleren. Bij het afsteken van vuurwerk, vraagt de brandweer om alle deuren en ramen te sluiten.

Tips voor veilige feestdagen

ZEVENBERGEN - Gelegenheidsduo Muntje de Man uit Zevenbergen heeft ten bate van de actie Living in a box een ludieke actie opgestart. De actie bestaat uit het schrijven en zingen van een persoonlijke carnavalskraker. Muntje de Man maakt voor de hoogste bieder een uniek persoon-lijk carnavalsnummer waarbij jij bepaalt wat er in ieder geval in de tekst verwerkt moet zijn. Uiteraard komen zij dat ook tij-dens carnaval bij je zingen in een lokale openbare gelegenheid. Meedoen kan door een bericht samen met je bod achter te la-ten op de Facebookpagina van Muntje de Man. De opbrengst komt geheel ten goede aan Living in a box.

Actie Muntje de Man voor Living in a box

STANDDAARBUITEN - Op zaterdag 18 januari houdt SRV het Oliebollentoernooi voor alle inwoners van Standdaarbuiten (en omstreken). Dit toernooi kent een an-dere opzet dan normaal, aangezien het de bedoeling is dat er als tweetal wordt ingeschreven. Van de tweetallen worden verschillende teams gemaakt, waardoor er elke wedstrijd andere tweetallen in het veld staan. Het toernooi start om 19.00 uur in ‘t Sandt. De inschrijving sluit op 5 januari. Je hoeft niet op volleybal te zitten om mee te kunnen doen. Om de naam eer aan te doen, zijn er ook heerlijke oliebollen voor de liefhebber. Informatie en opgave: [email protected]

Oliebollentoernooi van SRV

DOOR PETER HOUTEPEN

De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van 5000 euro aan de directie van de Regenboogschool voor de inrich-ting van het schoolplein. Wethouder Jaap Kamp: “De Regenboogschool is een nieuwe school met een volwaardig schoolplein. De school heeft een belang-rijke functie voor inwoners en de kinderen in de buurt. Het plein heeft ook een cen-trale ligging binnen de wijk. Daarom is er sprake van veel sociale controle.

MeerwaardeVolgens de wethouder vormt de gedeelte-lijke openstelling van het schoolplein een

duidelijke meerwaarde als speelvoorzie-ning voor de wijk en past deze binnen het gemeentelijk beleid.De gedeeltelijke openstelling houdt in dat het schoolplein open is voor ouders en kinderen op doordeweekse dagen tot 18.00 uur. In afstemming met de Re-genboogschool wordt door de gemeente Moerdijk de ingangsdatum voor het ge-deeltelijk openstellen van het schoolplein bepaald.

ModernDe nieuwbouw werd aan het begin van dit schooljaar offi cieel in gebruik geno-men. Dat gebeurde ruim tien jaar na de grote brand in de toenmalige Meerenhof,

een multifunctioneel gebouw met een sporthal, een peuterspeelzaal en twee basisscholen, de Arenberg en de Regen-boog. De nieuwbouw van de Arenberg was in 2005 al gerealiseerd. De Regenboog is voorzien van moderne technieken en er is veel gebruik gemaakt van duurzame materialen. Binnen Stich-ting De Waarden is De Regenboog een pilot school voor het inzetten van nieuwe ICT technieken zoals het gebruik van moderne tablets voor de leerlingen. Het gebouw bevindt zich op het voormalige terrein van de SGZ. Voordien maakte de school gebruik van een tijdelijk onderko-men op het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen.

Plein Regenboog deels openbaarGemeente verstrekt eenmalige subsidie van 5000 euro voor inr icht ing

ZEVENBERGEN - De directie van de nieuwe Regenboogschool in Zevenbergen en stichting de Waarden heb-ben de wens het schoolplein gedeeltelijk open te stellen voor de buurt. Het schoolplein krijgt hiermee buiten de schooltijden een functie als speelvoorziening voor de wijk. Hiervoor is een subsidie-aanvraag ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze toe te kennen.

www.internetbode.nlvoor het (gratis)

aanleveren van al uw nieuws

FIJNAART - In de sfeervolle PKN kerk gaf het Interkerkelijk Koor Fijnaart een kerstconcert. Het grote koor had onder leiding van dirigent Aart van der Gronden het Weihnachts-Oratorium van H.F. Müller ingestudeerd waar een bijna volle kerk ademloos naar luisterde. De zang van de dames en heren werd begeleid door het Kamerorkest Roosendaal. Aan het concert deed ook het Jeugdkoor Bling mee onder leiding van Annalisa Schmad en vijf solisten. FOTO TIES STEEHOUWER

Uitgeverij de BodeTel. 076-5998111 www.internetbode.nl

In de week van Kerstmis verschijnt er geen Bode. Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 20 december vanaf 13.00 u. & maandag 23 december.

Wij wensen u prettige feestdagen!

Voor de uitgave van1 januari 2014 geldt op maandag 30 december

éénmalig een vervroegde aanlevertijd voor de

Moerdijkse Bode.

Advertentie: 09.00 uurRedactie: 07.00 uur

W E E K B L A D

Bij deze Bode Autostad.De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

autostadR O O S E N D A A L I B E R G E N O P Z O O M

A U T O N I E U W S U I T D E R E G I O

O C C A S I O N S E N N O G V E E L M E E R !

Gewoontegetrouw zet de redactie de hoogtepunten van het bijna verstreken kalenderjaar voor haar lezers op een rij. In het jaarover-zicht vindt u het lokale en regio-nale nieuws dat de gemoederen heeft beziggehouden of een grote impact had op de plaatselijke samenleving.

Vandaag in de Bode.

W E E K B L A D

JAAROVERZICH

T

DriesenKadedijk 120b4793 RR FijnaartT. 0168 - 463 763

de goedkoopste.Ook op zondag

15 en 22 decemberGEOPEND

van 9.00 tot 17. uur

Page 2: Dm 20131218

Meer informatie? Bel 0165 34 92 00Schrijf u in via www.klikvoorwonen.nl

Bernardus Wonen heeft per direct beschikbaar:

Rustig wonen in het centrum van Oud Gastel!

3 RUIME APPARTEMENTENCOMPLEX MOLENWEIDE 18, 37 EN 56OUD GASTEL

> Woonkamer met open keuken> Twee slaapkamers> Badkamer met toilet> Eigen balkon> Gelegen naast zorgcentrum Blomhof> Op loopafstand van supermarkt

€ 615 p/mnd(inclusief servicekosten)

Mooi wonen in Standdaarbuiten!

APPARTEMENT MET BALKON OP 1e ETAGE*COMPLEX VIJVERHOF, SUIKERHOEK 26 STANDDAARBUITEN

> Ruime woonkamer met open keuken> Twee slaapkamers> Ruime badkamer met 2e toilet> Eigen balkon en buitenberging> In complex is steunpunt aanwezig> Nabij centrum, supermarkt en bushalte

DIRECT TE

HUURVOOR U!

Vanaf € 730 p/mnd(exclusief € 55 servicekosten)

Eén maand gratis huur

> Appartement 1b is volledig gestoffeerd > Royale woonkamer van 36 m2

> Open keuken voorzien van inbouwapparatuur> Luxe badkamer met bad en 2e toilet> 2 ruime slaapkamers> Eigen balkon, buitenberging en inpandige parkeerplaats> Op 20 minuten rijafstand van Breda of Roosendaal

€ 790 p/mnd(exclusief € 65 servicekosten)

2 MODERNE, RUIME APPARTEMENTEN COMPLEX 'T BREUGELHOF, ST. GERARDUSHOF 1A EN 1B BOSSCHENHOOFD

Eén maand gratis huur

Luxe wonen in centrum Bosschenhoofd!

* Leeftijd vanaf 55 jaar, maximaal bruto jaarinkomen € 34.229,–

Page 3: Dm 20131218

ACTUALITEIT

DOOR MONIQUE JANSEN

Als het onderzoek een positief oordeel

oplevert, tekenen vertegenwoordigers van S&L Zorg en SOVAK in het eerste kwartaal van 2014 een intentieverklaring. De ko-

mende tijd zullen bestuurders van de twee partijen intensief gesprekken met elkaar voeren.

SamenwerkingVolgens Lauwers werken S&L Zorg en SOVAK op verschillende terreinen al lan-ger met elkaar samen. “Dat gebeurt bij-voorbeeld al op het gebied van inkoop”, , meldt Lauwers. Ook wordt al langer expertise uitgewisseld over behandeling van cliënten. De twee instellingen zien een fusie zitten, omdat met name op het vlak van zorgontwikkeling en zorgvernieu-wing krachten kunnen worden gebundeld.

De schaalvergroting zou nodig zijn om de positie van de twee zorginstellingen als zorgaanbieder en werkgever te versterken. Volgens woordvoerder Serge Slisser van SOVAK zijn beide instellingen in West-Brabant middelgroot. “We zijn kleiner dan bijvoorbeeld Prisma en Amarant”, laat Slisser weten. Bij S&L en SOVAK wonen mensen met een verstandelijke beperking. Bij S&L Zorg zijn 360 cliënten woonachtig en bij SOVAK 490 cliënten.

Onderzoeksfase De onderzoeksfase neemt ongeveer een jaar tot anderhalf jaar in beslag. Cliënten, hun familieleden en personeelsleden zul-len in ieder geval de komende tijd niets merken van een eventuele fusie. Op korte termijn zal er niets veranderen. Ook blij-ven de locaties van de twee zorgaanbie-ders open. Het is nog niet duidelijk of de

samenvoeging op latere termijn gevolgen kent. “Een fusie zorgt er wel voor dat je als werkgever en onderhandelingspartij meer slagkracht hebt. Kwaliteit blijft onze speerpunt”, vertelt Slisser. De partijen wil-len hun positie ook versterken met het oog op de hervormingen die momenteel plaats-vinden in de langdurige zorg.

Vergelijkbare dienstenEen fusie tussen S&L Zorg en SOVAK zou voor de hand liggen, doordat de partijen beide vergelijkbare diensten aanbieden en zich richten op dezelfde doelgroepen van verstandelijk gehandicapte cliënten. Ook sluiten de werkgebieden in West-Brabant op elkaar aan. Ook kunnen personeelsle-den van elkaars kennis en vaardigheden gebruikmaken. S&L en SOVAK bieden naast wonen in woongemeenschappen onder meer ook dagbesteding, gespeciali-seerde thuiszorg, begeleid zelfstandig wo-nen, buitenschoolse opvang en logeerop-vang aan. De Raden van Toezicht van beide partijen hebben hun goedkeuring gegeven aan het onderzoek. In een eventuele inten-tieverklaring wordt het tijdpad inclusief de verdere aanpak van het fusieproces beschreven. Alle cliënten, familieleden en personeelsleden van de twee instellingen hebben een brief gekregen. Ook worden ze nog mondeling toegelicht. Zij zullen op de hoogte worden gehouden over het verdere verloop van het proces. SOVAK is onder meer gevestigd in Zevenbergen, Klundert, Etten-Leur en Breda. S&L Zorg zit op loca-ties in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hal-steren, Lepelstraat en Wouw.

PAGINA 3

‘Kwaliteit blijft onze speerpunt’

DOOR CEES VAN DER BURG

De openingshandeling vond plaats tijdens een bijeenkomst in het stadskantoor in Ze-venbergen onder het motto ‘Samenwerken aan Veiligheid’, waarbij bestuurders, vak-ambtenaren, veiligheidspartners en verte-genwoordigers van het bedrijfsleven onder leiding van Richard Engelfriet spraken over de update van het ‘Actieprogramma Moer-dijk Veilig’, dat vorig jaar in gang is gezet.

WalradarpostenNadat Jeroen van Venrooij, stafadviseur Veiligheid van de gemeente Zevenbergen, een overzicht had gegeven van de stand van zaken na een jaar Actieprogramma, gaven enkele panelleden hun visie. Zo merkte Ferdinand van den Oever (direc-teur Havenschap Moerdijk) op, dat het Rijk achter blijft bij de toezeggingen, zoals de verbetering van de verkeersbegeleiding te water (walradarposten). In dit verband vond burgemeester Jac Klijs dat de veilig-heid te water eveneens te wensen over-liet.

Rood-wit-blauwNico van Mourik, directeur van de Veilig-heidsregio Midden- en West-Brabant, was het daarmee eens en betreurde het dat

minister Ivo Opstelten, in tegenstelling tot vorig jaar, nu niet aanwezig was. An-derzijds was hij verheugd dat nu het rood-wit-blauw zich op het Plaza 21 in Moerdijk gevestigd had: de brandweer is inmiddels operationeel, de gezondheidsdienst en de politie zijn dit vanaf 1 januari. Het Port Health Centre Moerdijk werd ter plekke symbolische geopend.Dit gebeurde via een (gezamenlijke) druk op de knop door Wim van de Donk (Com-missaris van de Koning in Noord-Brabant), die daartoe ook Jan Peters (oud-voorzitter van de BIM), Jac Klijs, Nico van Mourik en Ferdinand van den Oever uitnodigde. De betrokkenheid van Peters was groot, om-dat de BIM (Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk) bij de verwezenlijking een be-langrijke rol heeft gespeeld. Het bedrijfs-leven droeg namelijk 50%, oftwel 850.000 euro bij aan de investering van Plaza 21.

ClundertDoor de samenwerking met de huisart-senpraktijk De Clundert is het centrum zeven dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar. Deze gezondheidspost is niet alleen bedoeld voor ongevallen op het industrieterrein, maar ook bijvoorbeeld voor medische keuringen van mensen die in de zeevaart werkzaam zijn. De opzet is

gebaseerd op de dertigjarige ervaring in het Botlekgebied. Moerdijk is de eerste vestiging van het Port Health Centre bui-ten Rotterdam, waartoe een overeenkomst voor drie jaar is gesloten.

E-nosesOm de veiligheid te waarborgen moet steviger gehandhaafd worden, was de me-ning van de panelleden. Van Mourik stelde:

“Handhaven moet aan de basis beginnen, niet van bovenaf, dus bij de medewerkers van de diensten, want daar zit de feitelijke kennis.” Daarnaast hebben de E-noses (elektronische neuzen) hun nut reeds be-wezen. Deze snuffelneuzen hebben inmid-dels aangetoond dat veel reukoverlast (benzeenconcentraties) afkomstig was van tankschepen, die op het Hollandsch Diep aan het ontgassen waren.

VeiligheidssamenwerkingNa het opmaken van de balans volgde tot slot een forumdiscussie over het onder-werp ‘Bouwen aan veiligheidssamenwer-king in de regio’. Dit onderwerp werd inge-leid door Van de Donk, die onder meer de quote aanhaalde ‘Veiligheid is duur, maar probeer eens een ramp’. “De brand bij Chemie-Pack kost de provincie 35 miljoen euro, alleen al voor de bodemsanering.”

Gezondheidscentrum Moerdijk officieel geopendOp bi jeenkomst ‘Samenwerken aan vei l igheid ’ in Stadskantoor

De bijeenkomst in het Stadskantoor werd druk bezocht. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Met een druk op de knop is het Port Health Centre Moer-dijk, het gezondheidscentrum voor het industrie- en haventerrein, officieel geopend. In de praktijk zal dit centrum, gevestigd in de brandweer-uitruk-post Moerdijk-Haven, per 1 januari aanstaande operationeel worden.

S&L Zorg en SOVAK overwegen fusie aan te gaanPart i jen streven naar intent ieverklar ing zorginstel l ingen

S&L Zorg en SOVAK zetten zich beiden in voor mensen met een verstandelijke beperking. ARCHIEFFOTO

ZEVENBERGEN/KLUNDERT - S&L Zorg en SOVAK onderzoeken de mogelijkheden om te gaan fuseren. De komende maanden wordt bekeken wat de voordelen zijn om echt over te gaan tot een samenvoeging. De twee instellingen leveren zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking in heel West-Brabant. “Samen streven we er naar om kwalitatief goede zorg te blijven leveren”, vertelt woordvoerster Chris Lauwers van S&L Zorg.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Kerstmis 2013Wij zijn eerste en tweede kerstdag geopend voor zowel lunch als diner

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.We serveren een viergangen kerstlunch voor € 42,50 p.p.We serveren een vijfgangen kerstdiner voor € 56,50 p.p.

Voor ons is dit jaar weer een nieuwe uitdaging om de kerstgerechten voor u te bereidenU vindt onze kerstmenu’s op de website.

Restaurant D´n Halder

Halderbergselaan 1 | Hoeven | Tel. 0165 506135 | www.dn-halder.nl

SMAAKVOL EN GASTVRIJ

Page 4: Dm 20131218

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

1.09Per bakje

0.65Per bosje

2.39Per stuk

6.99750 g

9.32/kg

3.69550 g

6.71/kg5.49

1 kg

5.49/kg

1.49200 g

7.45/kg

0.70Per 100 g

6.99/kg

0.70Per 100 g

6.99/kg

1.35Per 100 g

13.49/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

www.aldi.nl

EXTRA ZONDAGOPENINGEN! KIJK OP ALDI.NL

Bosui/lenteui

Biologische ananas

Kastanjechampignons, shiitake of portobello

PROEF HET KERSTVOORDEEL BIJ

Gourmetvlees mini’s

Beenham

Gourmetschotel

Bourgondisch gehaktbrood Scharrelkip in braadzak

Varkensrollade

Varkenshaas

STOLMED OOGKLINIEKEN LEVERT UITSTEKENDE ZORG BIJ U IN DE BUURT

GOED NIEUWS:

Tevreden patiënten. Dat motiveert ons iedere dag weer

opnieuw om u de beste oogheelkundige zorg te bieden.

Daarom zitten we niet stil en zijn uitgebreid met

vestigingen in Bergen op Zoom en Zevenbergen.

Waarom? Gewoon omdat eigenlijk iedereen recht heeft

op uitstekende zorg. Verzekerd en onverzekerd. Geen inge-

wikkeld gedoe, wel klantvriendelijk, efficiënt en toegewijd.

En ook bij u in de buurt. Dat is wat we u garanderen.

Bergen op Zoom: Peter Vineloolaan 46 (Plein 13), 4611 AN Bergen op Zoom. Telefoon 0164-246923 Zevenbergen: Haveneind 25, 4761 BZ Zevenbergen. Telefoon 0168-323003. www.stolmedklinieken.nl

www.stolmedklinieken.nl

Verzekerde zorg Geen wachttijden Hoge kwaliteitsstandaard Zeer ervaren artsen en optometristen Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland Gratis parkeren

Page 5: Dm 20131218

ACTUALITEIT

DOOR TIES STEEHOUWER

Omdat de leeftijdgrens voor brandweerlie-den enkele jaren geleden werd opgeheven, hoefde Lageweg er niet mee te stoppen. “Ik ben dan wel weer goedgekeurd, maar vindt het toch tijd om er na al die jaren een punt achter te zetten.”

Aparte manierZomaar weggaan is er bij het korps in Wil-lemstad niet bij: nee, daar wordt altijd op een aparte manier aandacht aan besteed. Deze keer bleek op de wekelijkse oefen-avond dat er iemand te water was geraakt op het adres Hellegatsweg 4. Maar toen de brandweerwagen daar met loeiende sirene aankwam, werd de chauffeur door-verwezen naar de Lantaarndijk 4. Daar lig-gen de reddingboten van de reddingbriga-de. En omdat Arie Lageweg deel uitmaakt van het oppervlaktewater reddingsteam

was hij de aangewezen man om een van de reddingboten te water te laten. Inmid-dels hadden zijn vriendin Reina Schol en zijn twee kinderen zich in een van de boten verstopt en het was dan ook een complete verrassing voor Arie toen ze plotseling te-voorschijn kwamen.

GewaardeerdMet 41 jaar ervaring als brandweerman is Arie Lageweg een gewaardeerde kracht binnen het korps.

Zeker omdat hij ook nog 14 jaar als duiker actief was. Vooral in die functie heeft hij in de loop der jaren heel wat meegemaakt. Zo werden ze er in Oud-Gastel eens bijge-roepen omdat het schip van Sint-Nicolaas

niet aan kon meren. Tijdens het duiken bleek toen dat er in de haven vijf gestolen auto’s lagen. Ook werd er bij de Gastelse brug ook wel eens een brandkast opgedo-ken.

TraumatischTijdens zijn werk als brandweerman en duiker heeft Lageweg ook veel traumati-sche dingen meegemaakt. “Vooral als er iets met kinderen is raak je dat nooit meer kwijt.” In het dagelijks leven werkt hij als leraar in Dordrecht met moeilijk opvoedbare jeugd. Dat bevalt hem nog prima, al wordt het wel steeds moeilijker. Over de aanwas bij het korps in Willemstad is hij tevreden. “Het is eigenlijk best jammer dat ik wegga omdat ik voor de jonge brandweerlieden de laatste jaren veel heb kunnen beteke-nen. Je kunt wel zeggen dat ik rust in de ploeg breng.”

PAGINA 5

‘Tijd om er een punt achter te zetten’

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

DOOR PETER HOUTEPEN

De gemeente bekijkt na elk ‘strooiseizoen’ of er verbeterpunten zijn en/of nieuwe ont-wikkelingen op het gebied van gladheidbe-strijding. Het plan wordt daarom jaarlijks vernieuwd. In het seizoen 2013-2014 wor-den zeven strooiers ingezet, hiervan zijn er twee vervangen. Dit zijn de zogenaamde natzoutstrooiers. Daarnaast zijn er twee nieuwe sneeuwschuiven aangeschaft. Alle zeven voertuigen zijn nu voorzien van natzoutstrooiers en sneeuwschuiven, waardoor met minder zoutgebruik het zelfde effect wordt bereikt.

PreventiefHet strooien gebeurt zoveel mogelijk

preventief, dus voordat het glad is. Dit is meestal in de vooravond en/of ‘s ochtends vroeg voor de spits. Bij het opstellen van de routes is naast de doorgaande routes gelet op de busroutes, schoolroutes en toegangswegen tot wijken. Ook wordt er gestrooid bij de belangrijkste fiets- en wandelpaden en bij busstations, bejaar-dentehuizen en openbare gebouwen. Het streven is dat binnen de bebouwde kom elke weggebruiker maximaal 500 meter moet overbruggen om op een gestrooide weg te komen.De gemeente verstrekt zelf geen strooizout meer aan inwoners bij de gemeenteloods. Reden hiervoor is dat pakken zout tegen-woordig goed verkrijgbaar zijn in onder andere supermarkten, bouwmarkten en

benzinestations. Ook is het mogelijk om via verschillende aanbieders een zoutkist te huren.

TipsDe gemeente heeft ook nog een aantal tips voor de inwoners om zelf gladheid tegen te gaan. Een ervan is de toegang voor en naar de woning sneeuwvrij te houden. Verder is het raadzaam, aldus de gemeente, om bij sneeuw eerst te vegen en daarna te strooi-en, goten en rioolputten vrij te houden van sneeuw en zout te strooien op plekken waar gelopen of gereden wordt. Tot slot, zo adviseert de gemeente, is het goed om tijdig voldoende strooizout in huis te heb-ben. Dit is verkrijgbaar bij veel winkels en benzinestations.

Gemeente voegt nieuwe wegen toeGladheidbestr i jdingsplan Moerdi jk 2013-2014 bekend

ZEVENBERGEN - Ten opzichte van het jaar 2012-2013 zijn een aantal wegen toegevoegd aan het gladheidsbestrij-dingsplan van de gemeente Moerdijk. Het betreft de Regenboogstraat in Zevenbergen, de fietspaden Neerhof-straat/Doelstraat en Galgenweg in Zevenbergen en een deel van de Eksterstraat in Fijnaart.

Laatste alarm voor Arie LagewegAfscheid na 41 act ief te z i jn geweest als brandweerman

Er werd veel gelachen bij het afscheid van Arie Lageweg (midden). FOTO WIM GROENEVELD

WILLEMSTAD - Brandweerlieden zijn gedreven mensen en dat geldt zeker voor de 62 -jarige Arie Lageweg. Hij heeft afscheid genomen als brandweerman, na zich 36 jaar te hebben ingezet voor het korps in Willemstad. Daar-voor is hij ook nog vijf jaar actief geweest in Klaaswaal en moest hij in zijn toenmalige nieuwe woonplaats Wil-lemstad twee jaar wachten voordat hij ingelijfd kon worden bij het korps in Willemstad zodat hij in totaal 41 jaar als brandweerman actief is.

Puzzel week 51De oplossing van deze puzzel is in week 52 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Soms vraag je je af waar het mis gaat in de directiekamers en waar ze de tijd en het geld vandaan halen. Als ik zeg ‘tuut, tuut, dat is snel’, denkt u aan? Juist. Aan de naam van die leverancier in kantoor- en magazijnartikelen. Misschien denkt u al aan de naam als u voor een stoplicht staat en de bestuurder achter u twee keer toetert, omdat het licht op groen is gesprongen en u nog stil staat, of zegt u de slogan auto-matisch als u Usain Bolt een 100 meter ziet lopen. ‘Hij is snel, het lijkt ...’ Dan heb je het als bedrijf goed voor elkaar. In hemelsnaam. Waarom verander je dan je naam? Vanaf januari heet het bedrijf, waarvan iedereen dus de naam kent, Manutan, een sa-menraapsel van letters dat niemand in Nederland wat zegt. Ze zegt het te doen omdat het Franse Manutan al bijna twintig jaar eigenaar is van de Nederlandse leverancier van kantoor- en magazijnartikelen en ze met de naamsverandering de Europese uit-straling wil onderstrepen. Ik ben geen reclame- of marketingman, maar zie het nut er totaal niet van in. De trotse CEO in het radiospotje, waarin ze de naamsverandering wereldkundig maakt, wel, maar ik vrees dat zij de komende jaren de enige is die de nieuwe naam vol overgave gebruikt.Zij en haar bedrijf bevinden zich overigens in goed gezelschap, want de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft ook een naamsverandering in petto. Nederland 1 zou komende zomer NPO 1 moeten worden en 3FM moet NPO Radio 3 gaan heten. De verandering van alle zendernamen in de nietszeggende afkorting met een cijfer is noodzakelijk, vinden omroepbazen, omdat ze anders de boot missen op internet. Hoe is me niet duidelijk, maar er moet hoe dan ook een nieuwe naam komen. Aangezien het de publieke omroep is, kan het publiek de bazen wellicht nog tot rede brengen, zodat ze de overbodige actie stop zetten en de honderdduizenden euro’s, die het on-getwijfeld gaat kosten, steken in de kwaliteitsprogramma’s die ze volgens hen niet meer kunnen maken door alle bezuinigingen. Hoe luider het protest, hoe sneller ze het hopelijk doen. Zo snel als ... Juist.

Tuut, tuut

ColumnEugène de Kok

Page 6: Dm 20131218

DOOR MARJET LUBBERS

“Binnen een groep van lotgenoten is een half woord vaak al genoeg,” vertelt Wilma Franken die samen met Jenny Groenewe-gen de gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding gaat begeleiden. “Het is een krachtig middel, ik kom mensen tegen die vastlopen in gekmakende gedachten. Er komt weer ruimte als diegene merkt dat ook anderen daar last hebben. Ik ben niet de enige die zo denkt hoor je dan terug.” Wilma Franken is aandachtsfunctionaris rouwverwerking bij Traverse en onder-steunt de vrijwilligers van de diverse rouwgespreksgroepen die Traverse jaar-lijks opstart door mensen met een gelijk-soortige verlieservaring bij elkaar te bren-

gen. Komende januari start voor de eerste maal ook een groep voor nabestaanden na zelfdoding.

Op pad helpenNaast het gemis van een dierbaar iemand hebben deze nabestaanden vaak te maken met schuldgevoelens en een zoektocht naar verklaringen. Jenny Groenewegen begeleidt al meer dan 15 jaar gespreks-groepen, door haar achtergrond als psy-chologe en uit eigen ervaring met verlies heeft zij als vrijwilliger heel wat te bieden. “Sinds kort ben ik met pensioen maar dit blijf ik met genoegen doen. Dat klinkt misschien gek maar het is fijn om mensen weer een stukje op pad te helpen”, vertelt ze. Er zijn altijd twee personen die de ge-

spreksgroepen begeleiden, de een leidt het gesprek en de ander het groepspro-ces. “Het is ook fijn dat je samen achteraf nog eens van gedachten kunt wisselen”, vertellen Jenny en Wilma. “Het zijn vaak heftige verhalen”.

VlammetjeJenny en Wilma gaan vooraf het liefst eerst thuis kennismaken met de deelne-mers. “Door een huisbezoek ontstaat er al iets vertrouwds, het maakt de stap naar de lotgenotengroep kleiner. Het is moeilijk om te praten over je diepste verdriet en gevoelens,” licht Wilma toe. “Vooral bij nabestaanden na zelfdoding is er een zeer complex geheel aan emoties: schaamte, boosheid, verdriet, schuldgevoel. Met lot-genoten praten maakt hen sterker. Geluk-kig hebben mensen zelf heel veel kracht maar dat lijkt soms ondergesneeuwd. We willen het vlammetje weer laten bran-den.” “Een belangrijke stap is ook dat mensen leren dat het verlies er mag zijn. Dat hoef je niet weg te stoppen, het is een stukje van jezelf dat je mee mag nemen in je leven”, vult Jenny aan. “Rouw kom je telkens weer tegen, er zijn zoveel momen-ten, je kunt het niet parkeren maar je moet leren de rouw te integreren in het leven.”

De gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding start op woensdag 8 januari en omvat 8 bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn 12 euro. Voor aanmel-den of meer informatie over rouwverwer-king, ook voor individuele begeleiding, kunt u contact opnemen met [email protected] of via telefoon-nummer 0164-237056 (Wilma Franken) of 0164 686701 (Jenny Groenewegen).

PAGINA 6

‘Leren om rouw te integreren’

Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding

Een hal f woord is vaak al genoeg

Jenny Groenewegen (links) en Wilma Franken (rechts) starten op 8 januari 2014 een ge-spreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding. FOTO MARJET LUBBERS

ZEVENBERGEN - In deze laatste maand van het jaar valt er veel te vieren, maar voor mensen die nabestaande zijn is het daardoor juist een extra moeilijke maand. De dood heeft hun bestaan ingrijpend veranderd, maar hierover praten is in onze samenleving niet meer zo vanzelfsprekend. Voor de rouwende blijft het belangrijk om over ge-voelens rondom het verlies te kunnen spreken, ook na maanden en zelfs na jaren. Praten over een overlijden door zelfdoding is voor nabestaanden vaak nog lastiger, daarom start in januari voor hen een aparte gesprekgroep.

Café-Feestzalen Verhoeven, Kerkstraat 8, Zevenbergen. Telefoon 0168-32 39 25. Website: www.bij-verhoeven.nl

ZEVENBERGEN - Als het nieuwe jaar een half uur oud is wordt het gere-noveerde hotel-café-restaurant Ver-hoeven heropend door de nieuwe uitbaters Jan en Marlies Snoeijs-Ver-hoeven. De oude benaming keert dus na tien jaar weer terug.

Als kasteleinsdochter is Marlies Verhoe-ven geen onbekende. Na de afronding van haar opleiding in 2002 aan de Mid-delbare Hotelschool Middelburg was zij werkzaam in een drietal Zevenbergse ho-recabedrijven. Zij gaat nu als zelfstandige ondernemer in deze branche verder, samen met Jan Snoeijs, die met een bedrijfs-eco-nomische opleiding en acht jaar ervaring op een accountantskantoor de financiële zaken gaat behartigen.

RenovatieSinds juni van dit jaar is hard gewerkt aan de renovatie van het complex aan de Kerk-straat 8 in Zevenbergen.

Vooral het hotelgedeelte heeft een me-tamorfose ondergaan. De tien kamers, waarvan vier 2-persoons, werden opnieuw ingericht en voorzien van televisie en inter-netaansluiting. Pub de Big Ben kreeg eveneens een op-knapbeurt. Het bijbehorende terras wacht nog het plaatsen van speelattributen voor de kinderen. De grote feestzaal en aan-grenzende zaaltjes kregen een houten vloer.

PoolbiljartDe wanden werden wit geschilderd, ter-wijl de lambrisering, de bar en het plafond van een zwarte outfit werden voorzien. Daarnaast werd de biljartzaal met een poolbiljart uitgerust. Ook het podium is aangepast. Kortom, het hele etablisse-ment is gemoderniseerd en klaar om de gasten voor het hotel, bruiloften en andere partijen te ontvangen. Wat dit laatste be-treft gaat moeder Marja Verhoeven in de keuken de scepter zwaaien, maar voor de

dagelijkse menu’s zorgt Marlies.

VrijdagmiddagborrelDe diverse verenigingen weten zich voor de toekomst verzekerd van een goed on-derkomen. Alleen de carnavalsstichting heeft die toekomstige ontwikkelingen niet afgewacht en is voor het ‘Bont Gemaauw’ naar elders uitgeweken. De Pub Big Ben krijgt nog betere faciliteiten voor een dartsvereniging. Overigens is de Big Ben (vroeger ’t Koetshuis geheten) op vrijdagen doorgaans vanaf 15.00 uur geopend voor een middagborrel met daghap.

HeropeningZoals gezegd opent Bij Verhoeven op 1 ja-nuari 2014 om 0.30 uur. In discosfeer zullen enkele dj’s het programma verzorgen. En wat ook belangrijk is: de toegang is gratis. Verder zal de website binnenkort worden geactualiseerd. Meer informatie is ook te lezen op Facebook onder café-feestzalen Verhoeven.

Goed toeven bij VerhoevenBEDRIJVIG NIEUWS

Jan en Marlies Snoeijs-Verhoeven trappelen van ongeduld om met het uitbaten van hun etablissement te beginnen. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - De naam Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) gaat na 85 jaar verdwijnen. Per 1 januari 2015 fuseert de KVO met Vrouwen van Nu. De KVO-afdelingen gaan deze naam dan ook dragen. De KVO heeft 150 afdelingen in Brabant, het aangrenzende deel van Zeeland en Gelderland. In totaal telt de KVO 11.000 leden. Vrouwen van Nu heeft 525 afdelingen en in totaal 46.000 leden. De fusievereniging wil vrouwenbelangen nog meer onder de aandacht bij brengen bij andere organisaties, overheden en politiek. De KVO-afdelingen treden de komende maanden in overleg over de fusie. De samenvoeging zou de KVO-clubjes veel voordelen bieden.

KVO-afdelingen krijgen andere naam

FIJNAART - In Fijnaart en omgeving is het al meer dan een halve eeuw tradi-tie dat Muziekvereniging Oranjevaan op oudejaarsdag overheerlijke olie-bollen aan de man en vrouw brengt.

Toch zijn er nog altijd mensen die urenlang boven een pannetje hangen om zelf bollen te produceren. En dat terwijl Oranjevaan een prachtig alternatief biedt. De oliebollen van de vereniging smaken heerlijk, zijn niet duur, worden eventueel thuisgebracht en met de aanschaf spekt u de clubkas. De oliebollen worden dins-dag 31 december van 9.00 tot 12.00 uur verkocht op de Voorstraat (ter hoogte van Apotheek Fijnaart), bij Jumbo Driesen, bij Slagerij Otto in Heijningen, in de Jan Punthof (10.00-10.45 uur) en in Fenderts-hof (11.00 tot 11.30 uur). Oliebollen zonder rozijnen zijn alleen op bestelling verkrijg-baar. De verkoop duurt zolang de voorraad strekt.

Om te voorkomen dat u op oudejaarsavond zonder oliebollen zit, kunt u ze vooraf be-stellen. Dat kan door vóór maandag 30 december het bestelformulier op www.oranjevaan.nl in te vullen of door te bel-len naar 0168-463097. Bestelde oliebollen kunnen in de kernen Fijnaart, Heijningen, Zwingelspaan en Ou-demolen ook thuisbezorgd worden. Deze bestellingen worden op oudejaarsdag 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur thuisbezorgd. De bezorgkosten bedragen 50 eurocent per bestelling. Vanaf 3 zakken worden er geen bezorgkosten gerekend. Ongetwijfeld zijn er bedrijven waar op 31 december gewerkt moet worden. Wat is er lekkerder dan tijdens de koffiepauze te smullen van heerlijke oliebollen. Oranje-vaan zorgt hiervoor. Bedrijven in Fijnaart en naaste omgeving kunnen eveneens hun bestelling plaatsen via het bestelformulier op www.oranjevaan.nl of door te bellen naar 0168-463097.

Oliebollen van Oranjevaan

Met de oliebollen van Oranjevaan ben je verzekerd van een smakelijke oudejaarsavond.

MOERDIJK - De broeders van de abdij hebben al hun kaarten gezet op een persoonlijke zoektocht naar God. Op een geconcentreerde manier doorle-ven zij hun geloofsweg.

In hun bidden - overdag en ’s nachts - staan zij naast iedere mens, die met alle kracht een menswaardig bestaan probeert op te bouwen. Een onderdeel van het biddende leven van de monniken is hun gastvrijheid. Vrouwen en mannen, oud en jong, gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid om

een paar dagen het leven van de broeders te delen. Voor belangstellenden uit de Im-manuelparochie en voor degenen uit de andere Kerken in de gemeente Moerdijk bestaat deze mogelijkheid van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 februari 2014. Het maximale aantal deelnemers is 10. P. de Meijer, pastoraal werker zal iedere dag een korte inleiding verzorgen zodat ieder haar/zijn weg in de stilte wat kan vinden.Graag aanmelden vóór 10 januari: 0168-323218 of [email protected].

Vier dagen te gast in de AbdijTrappisten Maria Toevlucht in Zundert

Page 7: Dm 20131218

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 - 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 - 38 81 90.Tandarts16 december t/m 22 december: C. Wouters, telefoon 0168 - 46 43 2423 december t/m 29 december: J. van Nes, telefoon 0168 - 33 13 9030 december t/m 5 januari: H.P. Tijmes, telefoon 0167 - 52 32 59WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 - 32 44 89

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

uitvaartverzorging

G. LeeuwRouwcentra in

Steenbergen en Fijnaart

Steenbergen e.o.: 0167-566104

Fijnaart e.o.: 0168-462230

Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartleeuw.nl

Voor een uitvaart

overeenkomstig uw wens

Bedankt Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken

voor alle lieve berichtjes, kaartjes en bloemen. Het was enorm zoveel steun die wij van iedereen

hebben gekregen, het is niet met woorden te beschrijven hoe goed dit ons heeft gedaan tijdens het verblijf in het ziekenhuis, revalidatie centrum en

thuiskomst. Dank jullie allemaal.

Veel liefs en wij wensen jullie allemaal hele fijne en gezonde feestdagen. Nogmaals bedankt.

Groetjes van Wil, Ina en Ton Frijters

Friesestraat 184794 AD Heijningen

DANKBETUIGING

Voor uw warme belangstelling en medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve zus en tante

Leen Timmers

zeggen wij u hartelijk dank.

Broers en zussen

Neven en nichten

Zevenbergschen Hoek, december 2013

De overweldigende belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze zorgzame vader en opa

Henk Strootman

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Henk en Margareth Hein Ninke Liesbeth en Gert Koen Ila Sygrid en Arnold Sven Tim Ingrid en André Britt Niels

Fijnaart, december 2013

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Jacoba Verhoeve-van Drunenechtgenote van

Pieter Hendrikus Verhoeve

14 maart 1931 13 december 2013

Piet Verhoeve Marja en Arnoud Felix Loekie en Jeroen Ard Letty en Ljubiša Eliza Tobias

Westerstraat 344791 HV Klundert

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woens-dag 18 december van 19.30 – 20.00 uur in Rouw-centrum Zuidema, Schanspoort 6 te Klundert.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 19 december om 11.00 uur in het crematorium aan de Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Na de plechtigheid is er in het crematorium gele-genheid elkaar te ontmoeten en te condoleren.

Page 8: Dm 20131218

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Dat de Black Sheep Swing Band geen gewone band is, blijkt al uit de naam. Deze ‘zwarte schapen’ zijn eigenzinnig en hebben een uitdaging nodig om naar toe te werken. Negen vroege dertigers uit Fijnaart en omstreken hebben in mei 2007 hun muzikale krachten gebundeld om tus-sen de gevestigde orde van fanfares en harmonieën een bigband op te richten. Intussen is de kudde uitgegroeid tot een groep van 20 ervaren en zeer gemotiveer-de muzikanten. De muziekstijl die de band speelt varieert van traditionele ‘old school’ bigband muziek tot de hits van nu. Het concert was niet alleen bedoeld om een goed stuk muziek te maken, maar ook om het 5-jarig bestaan te vieren en vrienden te werven.

SongbookVeel nummers die de band speelt komen uit het grote Amerikaanse Songbook, maar men waagt zich ook aan eigentijdse hits. Het concert begon met twee van deze mo-derne nummers en die liggen toch minder in het gehoor dan bijvoorbeeld Summer-time en Send in the Clowns. Dat laatste nummer werd prachtig gezongen door Bri-git Segers. Ook de andere zangeres van de band en die van de band uit Best waren

tijdens het concert prima op dreef. De Bac-kyard Bigband heeft overigens een heel ander eigen geluid dan die uit Fijnaart. De band uit Best bestaat al sinds 1980 en dat maakt dat ze gedurfder, brutaler, om hun nummers brengen. Vooral de Zuid-Ameri-kaanse songs brachten zaterdag veel zon in de muziekzaal van de Parel.

AtentzieDe nummers werden aan elkaar gepraat door William de Geus. Hij werd daarbij soms onderbroken door de leden van de toneelgroep Atentzie die verkleed als schaapherder of heiheksen terugkeken op vijf jaar Black Sheep band en een blik in de toekomst wierpen. Die ziet er volgens hen erg goed uit. Dat bleek onder andere uit het feit dat in de loop van de avond zich 30 mensen aanmeldden om vriend van de band te worden. In de loop van het concert probeerde een wit schaap een paar maal op saxofoon mee te spelen, maar dat werd door de zwarte schapen steeds geweigerd. Op voorspraak van de heiheksen mocht zij aan het eind wel meedoen, zodat de schijn van discriminatie gelukkig werd weggeno-men. De band repeteert elke woensdag-avond van 20.30 tot 22.00 uur in de Parel in Fijnaart.

www.blacksheepswingband.nl

Black Sheep Swing Band laat de Parel in Fijnaart swingen

De Black Sheep Swingband presenteert zich professioneel. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART - De in de jaren dertig bekende sportverslaggever Joris van de Bergh schreef eens in een van zijn arti-kelen de zin ‘Wat goed is komt snel’. Deze zin is zeker van toepassing op de Black Sheep Swing Band, die pas vijf jaar geleden werd opgericht en nu al een band is met een puur swingende stijl en een eigen geluid. Dat lieten ze zaterdag zien en horen in de Parel in Fijnaart, waar bijna 120 mensen met volle teugen genoten van een avond met bigband muziek die je tegenwoordig niet zo vaak meer hoort. De zwarte schapen kregen zaterdag versterking van de Backyard Bigband uit Best en de toneelgroep Atentzie uit Klundert.

FIJNAART - Mee als gast? Het Fijnaartse Rode Kruis biedt een bijzondere va-kantie aan. Juist aan mensen die denken dat een weekje zonder sleur niet voor hen is weggelegd.

Iedereen weet dat een korte vakantie wonderen kan doen. Nieuwe mensen ontmoeten, de sleur van alledag doorbreken en genieten van cultuur en natuur. Of juist lekker he-lemaal niets doen. Weekje vakantie doet een mens goed. Dankzij de geheel verzorgde vakanties van Rode Kruis Fijnaart en Heijningen is dit voor iedereen weggelegd, juist voor mensen die minder mobiel zijn, lichamelijke beperking hebben of extra zorg nodig hebben.

Hoe ziet de week eruit?De vakantie begint op maandagmorgen en gaat door tot vrijdagmiddag. In deze periode doen ze er alles aan om een onbezorgde en onvergetelijke vakantie te bezorgen. Uw wensen staan hierbij voorop. Dit keer is gekozen voor week 21, dit is van maandag 19 mei tot en met vrijdag 23 mei. Men is dan te gast op Landgoed de Biestheuvel. De accommodatie is gelegen in Hoog-eloon, het hart van de Brabantse Kempen. De Kempen biedt naast de historie, ook veel prachtige natuurgebieden en Bourgondische charme. Over het vervoer van en naar uw vakantiebestemming hoeft men niet in te zitten. Goede verzorging betekent ook dat het Fijnaartse Rode Kruis op dat terrein ondersteuning biedt. De vakantieweek is een eigen initiatief van afdeling Fijnaart en Heijningen. Als gast betaalt men zelf maar een deel van de kosten. De Rode Kruis afdeling betaalt de rest. Daarvoor hebben ze giften ontvangen van de lokale bevolking.Het Rode Kruis nodigt een ieder uit om zich op te geven bij Adri de Vrij, 462996, Bets van Caam, 462315. Krijgt men niemand aan de lijn? Men kan het ook proberen via e-mail: [email protected]

Goed verzorgd op vakantie met het Rode Kruis

ZEVENBERGENDuo Kwats: In 2012 zijn Louis en Peter begonnen met Duo Kwats. Voor een feestje had-den we een aantal liedjes ingestudeerd om samen te zingen. Het was (en is nog steeds) bedoeld als grap dus er moest om gelachen worden. De liedjes hadden een hoog mee-zinggehalte dus dat zat wel goed, maar om het nog leuker te maken werd een mooi goud pakske aangetrokken en de act was compleet. Het eerste optreden van Duo Kwats was echter zó leuk en er kwamen zulke fijne reacties en complimenten binnen dat wij, Louis en Peter, besloten om er meer mee te gaan doen. Inmiddels is ons repertoire uitgebreid met gezellige meezingers en hebben we een eigen nummer opgenomen met de titel Nergens naar toe dit was zo leuk om te doen dat we er zelfs een video clip van gemaakt hebben we hebben die clip opgenomen in Zevenbergen. We hebben ook een website www.duokwats.nlBoekverkoop: Bibliotheek VANnU houdt op 19, 20 en 21 december een grote boek-verkoop in de bibliotheek in Zevenbergen, Kasteelweg 3. De opbrengst gaat naar de voedselbank in Zevenbergen. Dus kom een tas vullen en steun het goede doel.

Parijs-Zevenbergen: Volgend jaar zal op 2e Pinksterdag de monsterrit Parijs-Zevenber-gen definitief terug op de kaart worden gezet. De renners zullen niet alleen in één dag 420 km af leggen maar tevens €420,- aan sponsorgeld inleggen ten bate van de Roparun. De aankomst zal dan ook op 2e Pinksterdag ‘s avonds in Zevenbergen op de markt plaats vinden gelijktijdig met de aankomst van de Moerdijkrunners, welke jaarlijks in estefet-tevorm van Parijs naar Rotterdam lopen voor het zelfde goede doel. A.s. donderdagavond 19.30u bijeenkomst bij Fysiowave.Lezing: Zaterdag 21 december in de podiumruimte van de Zevenbergse bibliotheek, Kasteelweg 3, tussen 11 en 12.30 uur een lezing over de Chrysoberyl. Tijdens deze bij-eenkomst maak je kennis met deze prachtige foto van de binnenkant van de edelsteen Chrysoberyl. Deze steen staat voor vergeving.

NOORDHOEKTV de Hoop: KNLTB tennismasters Rotterdam van 17 t/m zondag 22 december in het topsportcentrum Rotterdam naast de kuip (Feijenoord). Inlichtingen Mary en Wim Nagt-zaam 0168-403207. Info: www.knltb.nl/tennismasters

FIJNAART/HEIJNINGENSeniorenraad: Donderdag 19 december KBO, kerstviering in De Graanbeurs.

STANDDAARBUITENLimietwedstrijd: In de Stok limietwedstrijd 100m en 200m afstanden. Viktor Warndorff, rugslag, hij zwom dit keer de 200m rugslag en hij won deze afstand. Sarah Uuldriks nam deel aan de vlinderslag. www.zpv-hieronymus.comDorpsraad zoekt nieuwe leden: De Dorpsraad is een stichting die de belangen behar-tigt van de kern Standdaarbuiten naar de gemeente, (semi) overheden en andere organi-saties. De Dorpsraad heeft als doel om de kern Standdaarbuiten leefbaar te houden en waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren. EHBO-post: Op 1e kerstdag is de post alleen telefonisch bereikbaar. Bel 0650-941-211 en zij komen naar U toe. Op 2e kerstdag is de post tussen 8.00 uur en 19.00 uur gesloten. Voor EHBO belt U dan de huisartsenpost in Roosendaal tel.0165-530-200. Tijdens Oud en Nieuw is de post gewoon open.

FIJNAARTIJsmutsfestijn: Tijdens de kerstvakantie is er een ijsmutsen festijn in zwembad Het Volkerakkertje te Fijnaart op zaterdagmiddag 28 december van 13.30-16.00 uur. Iedereen in het bezit van een A-diploma en niet ouder dan 12 jaar is van harte welkom. Zet je ijsmuts op en kom zwemmen.

KLUNDERTKindje wiegen: Ook dit jaar is er voor de allerkleinsten weer Kindje Wiegen in Klundert. Jullie zijn op 24 december om 16.00 uur van harte welkom in basisschool De Rietvest, Keenestraat 7. Breng allemaal je knuffel mee!

KORTE BERICHTEN

RKS de Arenberg: Op vrijdag 20 december om 11.45 uur zullen alle kinderen van De Arenberg u een zalige kerst toezingen. Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en geïnteres-seerden: ‘U zijt wellekome’ om te komen luisteren! Vanaf de boven- en benedengalerij van De Arenberg zullen de kinderen u toezingen in de richting van de Jumbo. Aansluitend begint voor alle kinderen de kerstvakantie. Als het regent gaat onze samenzang helaas niet door.

FIJNAART/HEIJNINGENSeniorenraad: Donderdag 19 december KBO, kerstviering in De Graanbeurs.

WILLEMSTADKerstconcert in Koepelkerk: Zondag 22 december is er een Kerstconcert in de Koe-pelkerk te Willemstad. Er zijn op deze avond 2 koren uitgenodigd en uiteraard komen ook de liefhebbers van samenzang aan hun trekken. De koren die deze avond muzikaal opluisteren zijn Couleur Vocale en het zgn. Polenkoor Przyjazn. Arnoud Hobbel begeleidt beide koren op piano en Erika Tange speelt dwarsfluit. Ruud Krijnen dirigeert beide koren. Bovendien leidt hij de samenzang. De avond begint om 19.30 uur. Er wordt geen entree-geld gevraagd. Er zal wel een collecte worden gehouden.

KLUNDERTKerstviering: Donderdag 19 december wordt, i.s.m. de Klundertse ouderenbonden PCOB, KBO en seniorenraad SPROK, in het Parochiehuis een kerstviering gehouden voor alle Klundertse 50-plussers. De middag wordt gevuld met samenzang, optredens van seniorenkoor Herfstklanken en een muzikale bingo. De kerstmiddag begint om 14.00 uur. De deur van het Parochiehuis gaat om 13.00 open.

NOORDHOEKKindje Wiegen: Net als de afgelopen jaren is het ‘Kindje Wiegen’ in de Sint Jozefkerk in Noordhoek. Er wordt een kerstverhaaltje voorgelezen en samen met een gelegen-heidskoortje leuke kerstliedjes gezongen. Ga kijken naar de mooie kerststal en natuurlijk is er een kindje in de kribbe. Iedereen is welkom in dit gezellige half uurtje, jong en oud en van elke geloofsovertuiging. Ga allen op dinsdagmiddag 24 december om 16.00 uur naar de Sint Jozefkerk.

KORTE KERSTBERICHTENKKKKKO

Gevallen over een uitstekende stoeptegel: wie kan worden aangesproken voor de schade?

Het komt re-gelmatig voor dat iemand ten val komt door een uitstekende stoeptegel of een gat in de weg. De vraag die mij dan vaak wordt voorgelegd is of de gemeente of de provincie kan worden aange-sproken voor de

schade die is geleden door de val. Om de wegbeheerder (de gemeente, de provincie of het Rijk) succes-vol aan te kunnen spreken voor de schade, zal het slachtoffer moeten bewijzen dat er sprake was van een gebrek aan de weg (of het voet- of

is gekomen. Een weg hoeft niet constant in per-fecte staat te verkeren. Of een weg als gebrekkig kan worden aange-merkt, hangt af van de omstandig-heden van het geval. Er moet hierbij onder andere worden gekeken naar de aard van het gebrek, of het be-treffende gebruik van de weg was te verwachten, wat de kans was dat een ongeval zou ontstaan door het ge-brek, wat de ernst van de gevolgen van een dergelijk ongeval zouden zijn en of de wegbeheerder makkelijk maatregelen had kunnen nemen om het gevaar te voorkomen. Deze maat-regelen kunnen bestaan uit het ver-helpen van het gebrek, maar ook uit het plaatsen van bijvoorbeeld waar-schuwingsborden of het aanbrengen van afzetlinten. De wegbeheerder kan niet snel wor-den aangesproken voor de schade die is veroorzaakt door gladheid. Er is hier immers geen sprake van een gebrek aan de weg zelf. Van de weg-beheerder kan niet worden verwacht dat wordt voorkomen dat gladheid optreedt. De wegbeheerder heeft wel een bepaalde inspanningsver-plichting voor het bestrijden van gladheid, maar heeft een grote vrij-heid bij het uitvoeren van de glad-heidsbestrijding. Vraagt u zich af of u de wegbeheer-der succesvol kunt aanspreken voor schade die u heeft geleden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een gratis adviesgesprek via 076-5022080.

Tijd voorAsselbergs & KlinkhamerAdvocatenwww.ak-advocaten.eu 076-502 20 80

Renate Pooyé[email protected] letselschaderecht

Page 9: Dm 20131218

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

www.heijligersbv.nl

Uwinstallateur

voor elektra, gas, water, verwarmingen zonne- panelen

KIJK OP ALDI.NL VOOR DE OPENINGSTIJDEN

GEOPEND OP ZONDAG 22 DECEMBER

0.49v van 0.99

0.99v van 1.95

49%goedkoper

51%goedkoper

129.00

119.00

69.99

24.99

2.79

2.49

1.59

1.39

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJSwww.aldi.nl

Fijnaart, Oude Molensedijk 9 - Oudenbosch, Oost-Vaardeke 41 Roosendaal, Boulevard 118a - Roosendaal, Dijkcentrum 41-43 St. Willebrord, Dorpsstraat 223 - Zevenbergen, De Donk 12-14

MelkopschuimerVoor een perfecte cappuccino of latte macchiato.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf zaterdag 21-12-2013

Vanaf woensdag 18-12-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 18-12-2013 t/m zondag 29-12-2013.

Krieltjes1 kg

Cranberries340 g

Mini-stolletjes350 g

Vers geperste sappen0.5 l

Mini-afbakbroodjes300 g

Roomboterstol1 kg

FEESTELIJK VOORDELIG

Professionele keukenmachineKrachtige multifunctionele machine met 6 snelheden en pulsefunctie.

RobotstofzuigerGebruiksduur: 90 min.

Superzoom-Camera - 16.0 MP- 26-voudige optische zoom - 5-voudige digitale zoom

GroenRijk Schalk Prinsenbeek

VV

Vuurwerk OP=OP

actieknaller!

1+1 GRATIS

Afhaaldagen en losse verkoopdagen:28 dec. 9.00 -17.00 uur29 dec. 11.00 - 17.00 uur

30 dec. 9.00 - 17.30 uur31 dec. 9.00 - 17.00 uur

GroenRijk Schalk Prinsenbeek

Kijk snel op groenrijkprinsenbeek.nl

Houd iedere maand eenleuk zakcentje over...

...met de collectieveziektekostenverzekeringvan Thebe Extra.

Ledenvereniging Thebe Extra werkt samen met CZ, VGZ en OHRA en heeft afspraken gemaakt over collectieve verzekeringen.Dit betekent een gunstige premie voor onze leden.

Page 10: Dm 20131218

DOOR THIJMEN ALLEMAN

WVS heeft een verzoek tot uitruil neerge-legd bij verschillende gemeenten om toe-stemming te krijgen voor het project. De gemeente Bergen op Zoom heeft met dit verzoek ingestemd omdat zij het aan het werk houden van mensen met een soci-ale werkvoorziening een belangrijke zaak vindt.

OverrealisatieDe overrealisatie is ontstaan omdat op het budget voor sociale werkvoorzieningen ge-kort is. “Ieder jaar krijgen wij een taakstel-ling. Daarbij wordt bekend voor hoeveel mensen wij geld krijgen om ze aan het werk te houden”, legt John van Hal, voor-zitter van de WVS groep uit.

“De taakstelling voor 2014 is lager uitge-vallen dan dit jaar en dus moesten we op zoek naar een oplossing.” Die oplossing werd gevonden in de gemeente Enschede. Daar was financieel overschot. “Zij heb-ben budget gehad voor een bepaald aantal werknemers, maar dat aantal ligt hoger dan de daadwerkelijke hoeveelheid werk-nemers. Wij nemen dat overschot aan ar-beidsplaatsen over en krijgen dat budget erbij. Daardoor kunnen wij meer mensen in dienst houden. Ze blijven gewoon actief

in de regio, maar het geld komt ergens an-ders vandaan.”

Wetgeving“Hoe de situatie de komende jaren is weet ik nog niet”, legt Van Hal uit. “ Dat komt omdat er nieuwe wetgeving aan zit te komen die het systeem nogal verandert.” In plaats dat de centrale overheid verant-woordelijk is voor het budget, komt die taak bij de gemeenten zelf te liggen. Zij krijgen een algemene pot waar alle sociale voorzieningen uit betaald moet worden en ze moeten zelf bepalen welk deel daarvan naar de WVS-Groep gaat. “In het huidige systeem moet de gemeente al bijspringen voor een bedrag per werknemer om dat het budget eigenlijk te laag is. Ik denk dat de nieuwe wet dat probleem alleen maar gaat vergroten.”

RoosendaalDe gemeente Roosendaal heeft besloten om tijdelijke contracten voor werknemers van de WVS-groep niet meer te verlengen. Daardoor verliest een groep mensen hun baan bij de sociale werkplaats. “Maar deze beslissing is nog niet honderd pro-cent zeker”, stelt van Hal gerust. “We zijn nog in gesprek met de gemeente want het buiten zetten van een groep mensen is niet de oplossing. Dat betekent juist dat er in deze regio onderrealisatie ontstaat. Dat betekent alleen maar dat er meer budget over blijft, maar dat geld moet dan gewoon terug naar de overheid.

PAGINA 10

‘Daar was financieel overschot’

DOOR TIES STEEHOUWER

Vooral bij de opening op vrijdag was het erg druk, maar dat kwam vooral omdat veel mensen uit waren op de mooiste kerststukjes. Erg fijn voor de organisatie omdat er op die manier meteen een gat werd geslagen in de grote voorraad stuk-jes die ook nu weer door de vele vrijwil-ligers waren opgemaakt. Over twee dagen verdeeld bracht de markt ruim 8000 euro op.

OpbrengstIn de loop der jaren werden van het geld van de kerstmarkten veel goede dingen gerealiseerd om de Koepelkerk prachtig te houden. Zo werden er stoelen van gekocht

en werden de kussens op deze stoelen vernieuwd. Dit jaar is de opbrengst van de markt bestemd voor het onderhoud en de restauratie van de poorten en voor het herstel van de looppaden rond de kerk. De eerste bak grind hiervoor was al op de markt aanwezig. De instandhouding van de Koepelkerk gaat vele Willemstadters aan het hart. Dat komt bijvoorbeeld tot ui-ting in de samenstelling van de Vrienden van de Koepelkerk: veel van hen steunen wel de instandhouding van de kerk, maar bezoeken nooit de daarin gehouden dien-sten.

OpgevouwenDoordat de vele vrijwilligers bijna alles zelf maken, is de opbrengst elk jaar maximaal.

Zo worden de taarten en de cakes zelf ge-bakken, de kerststukken zelf opgemaakt en de honing zelf gewonnen. Onder het motto de plastictassen de we-reld uit, maakte Annerie van de Merwe ter plekke unieke handgemaakte stoffen tassen die tot een heel klein pakje opge-vouwen kunnen worden. Te koop waren ook spullen met een afbeelding van de Koepelkerk erop zoals chocolade, wijn en kwartetspellen. Ook tijdens de kerstmarkt bij de SOVAK in Klundert waren zelfgemaakte spullen te koop. Zo gingen er 70 vogeltaarten over de toonbank en konden de bezoekers hun nagels laten versieren en hun haar laten doen. Kees Hendrikx en Sjaan van Kaam zorgden voor passende muziek.

Druk bezochte kerstmarkten in Willemstad en Klundert

De eigengemaakte honing was erg in trek. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD/KLUNDERT - Voor de twintigste maal organiseerden de Vrienden van de Koepelkerk in het Arsenaal in Willemstad een kerstmarkt. Het Arsenaal leent zich bij uitstrek voor een sfeervol evenement als een kerstmarkt en het is dan ook geen wonder dat er ieder jaar weer veel mensen op af komen. Dat was ook nu weer het geval.

Feestverlichting in Klundert

KLUNDERT - In Klundert is het goed winkelen in deze donkere dagen voor Kerstmis. Niet alleen beschikt de vestingstad over een goed aanbod aan winkels, maar ook is het centrum fraai verlicht. Langs de gevels hebben de winkeliers zelf verlichting aangebracht, de ge-meente heeft naast de Kaaibrug twee grote verlichte kerstbomen geplaatst en een bewonerscomité uit de Kerkring heeft langs de boor-den van de Bottekreek, op eigen initiatief, lampjes aangebracht die hun eigen licht weerkaatst zien in het water van de kreek. Daarnaast zorgt de fontein voor extra sfeer. FOTO TIES STEEHOUWER

Enschede redt WVS’ers

in Brabant

Overtol l ig budget wordt doorgeschoven om banen te behouden

MOERDIJK – De WVS-groep gaat werknemers uitwisselen met anderen gemeente om overrealisatie in 2014 te voorkomen. Het budget dat vrij is gemaakt voor de Sociale Werkvoorzieningen is minder hoog dan vorig jaar. Hierdoor ontstaat in sommige gebieden een tekort aan financiële middelen om alle werknemers aan te houden. De WVS-groep heeft daar een oplos-sing voor gevonden in de vorm van een uitruil met de gemeente Enschede.

FIJNAART - Thuiszorg De Wever in Tilburg heeft een promotieactie ge-houden tijdens een kerstmarkt in Til-burg Noord op vrijdag 13 december.

De leden van Les Bon Vivants uit Fijnaart o.l.v. dirigent Peter Meijers hebben hieraan belangeloos meegewerkt. De thuiszorg is tenslotte een belangrijke zaak voor iedere burger. Met hun shantyliedjes en vrolijke accordeonbegeleiding van Ina Westveer wisten de leden van Les Bon Vivants de mensen naar de stand van thuiszorg De Wever Thuis te trekken. Velen bleven staan voor informatie over de thuiszorg en om te genieten van muziek en zang. Een aantal solisten binnen het koor konden in de gezellige ambiance van zich laten ho-ren. Met veel enthousiasme werd door Pe-ter Meijers de woonboot gezongen, zong Harrie Ernest ‘Blijf op me wachten Maria’,

nam John Robbe ‘De lichtjes van de Schel-de’ voor zijn rekening en Willem Kortsmit liet op zeer gevoelige wijze het ‘Lied van de Zee’ horen. Na een korte pauze kwamen de 3 tenoren Harrie Ernest, Dirk Maris en John Robbe aan bod met hun kerstliedjes. Ook deze werden met veel enthousiasme begroet door het publiek. Menig lied werd dan ook door het publiek meegezongen. Omdat de meerstemmigheid in de zang en het plezier van de zangers er vanaf straalt melden zich spontaan een aantal mensen aan om lid te worden. Men vond het jam-mer dat het koor niet uit Tilburg kwam, dit was een verrijking voor de stad geweest. Directeur Frank v.d. Made van thuiszorg De Wever Thuis dankte dirigent Peter Meijers en de koorleden voor hun belangeloze medewerking aan deze promotiemiddag. Mede dankzij het enthousiaste koor is de actie zeer succesvol verlopen.

Les Bon Vivants steunt

WILLEMSTAD - Op dinsdagmiddag 24 december wordt in kerkelijk centrum De Gaard te Willemstad, Voorstraat 40, een speciale kinderkerstviering ge-houden.

In de 6 voorgaande jaren werd Kindje Wiegen gevierd in de r.k. kerk “Heilige Maagd Maria” te Willemstad; helaas is deze kerk inmiddels gesloten. Maar wij zijn blij te kunnen melden dat Kindje Wiegen vanaf dit jaar i.s.m. de protestante gemeente zoals alle jaren daarvoor gevierd kan worden. U bent allemaal van harte uitgenodigd om deze speciale kinderviering bij te wonen van 15.00 tot 16.00 uur.De kerstviering zal voornamelijk bestaan uit het samen zingen van de bekende (kin-der)kerstliedjes, welke zullen worden begeleid door Patrick Goverde en ook door de kinderen zelf, want ze mogen een (klein) muziekinstrument meenemen. Joop Helms verzorgt de viering, Dominee Wouter van Laar zal het kerstverhaal vertellen en uiter-aard kunnen de kinderen de kerststal bewonderen. Tijdens de viering is een echt “kindje Jezus” aanwezig. De viering is open voor alle geïnteresseerden; dus graag tot ziens op dinsdag 24 december om 15.00 uur.

Kindje Wiegen in de De Gaard

Page 11: Dm 20131218

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Voor al uw klussenStuc, schilderwerk en be-

hang. Timmer en tegelwerkwww.demmersinterieur.nlDemmers Interieur

Etten-Leur 06-41211049

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

MODESCHOENEN M.P. HOMMEL dames en herenschoenen

TOTALE LEEGVERKOOP Modeschoenen M.P. Hommel, Professor van Ginnekenstraat 32, Oudenbosch

Zo 22 dec en Ma 23 dec open van 11.00-16.00 uur

GEVULDE KALKOENKANT EN KLAARALLEEN OP BESTELLING

KIJKOP

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

VANAF ½KG VARKENS-RUNDER-KIP-KALKOEN

ZONDAG EN MAANDAG VOOR KERSTMIS OPEN. OOK MAANDAG VOOR OUDJAAR VANAF 9.00 UUR

51

RUNDERGEHAKT ½KG H.O.H. GEHAKT ½KG

KIPFILET ½KGHAMFRICANDEAU/LAPPEN ½KG

KALKOENDRUMS ½KG 2.50

HELE KALKOENEN 2,5 TOT 4,5KG 3.50

KALKOENFILET ½KG 4.95

VARKENSHAASJE

VARKENSHAASJES 100GR 0.99

RUNDERTONG /OSSENSTAART 100GR 0.99

100GR 1.29

RUNDERHAAS 100GR 3.49

CARPACCIO 100GR 3.49

RIBEYE/ENTRECOTE 100GR 1.99

ROSBIEF/KOGELBIEFSTUK 100GR 1.69

P.P. VANAF 250 GR.

VARKENSMEDAILLONSRUNDERBIEF | KALKOENBIEFKUIKENBIEF | BIEFBURGERS

BIEF GOURMET

GELDIG T/M

31-12

BAKPLAAT - STEENGRILL - WOKPANNETJE - FONDUE

ALLES VOLOP VERS VOORRADIG, SCHOTEL WORDT GEVULD

TERWIJ L U WACHT3.50DIV. WILDSPECIALS O.A.HERTENBIEFSTUK / EENDENBORSTFILET 100GR 1.99

2.50

3.50

omwikkeld met spek & lekker gemarineerd

gemarineerd of naturel

heerlijk gekruid en ideaal voor uw pasta’s

30 MIN150

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

BIJ

vanaf 0.30 uur gratis entree

Wenst u fijne feestdagen

en ziet u graag op 1 januari 2014!

Kerkstraat 8 4761 CB Zevenbergen T 0168-323925 [email protected]

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

STOP NU MET ROKEN!!!!Hoogste slagingspercentage, 90,5%Nieuwste - > LuxopunctureBlijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

gediplomeerde therapeutenGeen extra kilo’s

MENOPAUZE, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG/TaiChi

DEFINITIEF AFSLANKEN

- bouw en sloopafval € 220,-- puin € 100,-- A-B hout € 100,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Page 12: Dm 20131218

SPORT

PAGINA 12

ZEVENBERGEN - In begin van het nieuwe jaar, vrijdag 3 en zondag 5 ja-nuari, zal voor de 24ste keer de darts-kampioenschappen van Moerdijk plaatsvinden.

Heel het weekend zal er worden gedart echter op zaterdag 4 januari wordt de Ze-venbergse Dartranking gehouden, dat voor iedereen toegankelijk is. De nieuwe locatie is Gasterij De Engel, gelegen aan de Markt te Zevenbergen. Het kampioenschap betreft een Gesloten Toernooi, dat inhoud, alleen darters die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, of spelend zijn in een dartteam, dartvereni-ging, uit deze gemeente mogen meedoen. Er is 1 uitzondering op bovengenoemde re-gel, dat is, als er darters zijn die mee heb-ben gedaan in de 7-Bergse Dartranking en

minimaal 7 toernooien hebben gespeeld in afgelopen jaar worden ook toegelaten.Vrijdagavond wordt het Koppeltoernooi 501 gehouden. Zondagmiddag het Single Toernooi 501. Indien er voldoende dames zijn wordt er ook een apart damestoernooi gehouden.Bij koppel en single toernooi is er een ver-liezersronde.De aanvangstijden zijn: vrijdagavond 20.00, inschrijven tot 19.45 uur. Zaterdag-avond het 5e Rankingtoernooi tot 19.00 uur.

Zondagmiddag 13.00 uur, inschrijven 12.45 uur. Telefonisch inschrijven kan ook, maar dan pas op de dag van het toernooi. Voor algemene informatie: www.dartranking.nl of tel. Jan Leijs, 06-50505132.

Gesloten Moerdijkse Darts-kampioenschappen 2013

KLUNDERT - Wil u gelijk in 2014 kun-nen vissen haal dan uw vispas 2014 voor de jaarwisseling op.

Om de verzendkosten te drukken en elkaar net voor de jaarwisseling nog even te begroeten zal KHSV `t Wachtertje op 28 december de vispassen voor het jaar 2014 uitdelen in het parochiehuis, Oosterstraat 20, Klundert. Er zullen diverse bestuursle-den aanwezig zijn vanaf 10.00u tot 13.00u. Wij willen alle leden oproepen hierbij aan-wezig te zijn. Mocht U niet kunnen komen

dan zullen zij de vispas naar u toesturen. Ook zal de nachtvis- en driehengelvergun-ning daar verkrijgbaar zijn. Ook nieuwe le-den zijn van harte welkom en kunnen gelijk een voorlopig lidmaatschap mee krijgen. De vispas, voorlopig bewijs van lidmaat-schap en de diverse vergunningen zijn alleen verkrijgbaar door middel van een contante betaling. Mocht u van deze mo-gelijkheid geen gebruik willen maken dan zal er eerst een acceptgiro worden opge-stuurd en na betaling van deze acceptgiro zal de vispas u worden toegestuurd.

KHSV `t Wachtertje Klundert

LANGEWEG - Het einde van het jaar is bijna daar, een oudejaarsborrel is daarom wel op zijn plaats. Er is dit jaar gekozen voor een combinatie met het clubkampioenschap.

Afgelopen zondag was het dan zover, voor een aantal amazones en 1 ruiter was het daarom een spannende dag. Afgelopen jaar heeft iedereen zijn of haar uiterste best gedaan om tot een topprestatie te komen en uiteindelijk zijn de beste 7 van de 1e en de beste 3 van de 2e categorie

over gebleven die mochten uitmaken wie clubkampioen 2013 zou worden. En na een geweldige middag waren Lieke van Ekelen (categorie F1 t/m F6) en Nadua Scheefhals (categorie F7 t/m F12) de beste van de dag en door dit resultaat mogen zij zich een jaar lang clubkampioen noemen. Meiden namens HCL en PSV Langeweg gefelici-teerd met dit geweldige resultaat. Na de prijsuitreiking was het tijd voor een hapje en een drankje ivm de oudejaarsborrel. En samen met DJ de bananacrew werd het een hele leuke middag.

Twee clubkampioenen Hippisch Centrum Langeweg

ZEVENBERGEN - Er werd een 500 pun-ten judo toernooi gehouden. Ditmaal in Breda bij JHHB.

In totaal 13 judoka’s betraden de mat om mooie wedstrijden te judoën en punten te halen voor in hun judopaspoort. Voor som-mige judoka’s hun 1e toernooi en dat was best spannend. Maar ze lieten zien veel geleerd te heb-ben. Iedereen deed erg zijn/haar best en

dat was ook aan de resultaten te zien: 1e plaats: Michel van Wijk, Yorick v.d. Wolf, Wessel Tielen, Sem Zijlmans en Lukas Ver-straaten; 2e plaats: Floor Mulders, Sjoerd Mulders en Rohan v.d. Wolf; 3e plaats: Paul Klouwens en Davy Gorré; 4e plaats: Ronan van Pelt, Julia Neven en Esmee Neven. Natuurlijk kreeg iedereen een welverdien-de oorkonde en de bijbehorende punten. Info: www.jvzevenbergen.nl

Judoka’s JV Zevenbergen halen punten binnen

DOOR ADDO SPRANGERS

In 1977 hield de Louis Havermans voor de allereerste keer het zogeheten mini-vijfkamptoernooi in zijn biljartcentrum, gevolgd door het jaarlijkse driebanden-toernooi dat vorig jaar zijn 23ste editie be-leefde. Bij elkaar dus al 37 jaar topbiljart in Klein Zundert. Het jaarlijkse toernooi geldt inmiddels niet alleen als het oudste invita-tietoernooi van Nederland, het is meteen ook een van de meest gerenommeerde driebandentoernooien. Voormalig topbil-jarter en organisator Louis Havermans: “We weten altijd een uitstekend deel-nemersveld naar Klein Zundert te halen, waarbij België traditioneel met een goede groep biljarters vertegenwoordigd is. Bil-jarters die meedraaien in de top twintig van de wereld.”

ZuiderburenDaarmee is niets teveel gezegd. Zo geeft de toernooiwinnaar van vorig jaar en hui-dige wereldkampioen Frédéric Caudron acte de presence, net als uittredend we-reldkampioen Eddy Merckx, vorig jaar bij het driebandentoernooi in Klein Zundert op een tweede plaats eindigend. De Bel-gische inbreng beperkt zich overigens niet tot dit illustere tweetal. Ook Roland Forthomme, Eddy Leppens, Jef Philipoom, Martin Spoormans en Peter Ceulemans -

kleinzoon van de legendarische Raymond Ceulemans - maken namelijk deel uit van het deelnemersveld, mannen die stuk voor stuk tot de biljarttop van onze zuiderburen mogen worden gerekend. “Maar België is traditioneel altijd al met een goede groep biljarters vertegenwoordigd,” weet Louis Havermans.

PrestigieusVan Nederlandse zijde is er de inbreng van Glenn Hofman, Jean-Paul de Bruijn, Barry van Beers, Frans van Kuijk, Raimond Burgman, Dave Christiani en Jean van Erp. Mooi daarbij is ook de regionale inbreng in het sportevenement. De hierboven nog niet genoemde biljartvir-tuoos Gerwin Valentijn uit Sint-Willebrord bijvoorbeeld is bijna niet weg te denken op het prestigieuze driebandentoernooi in Klein Zundert. Met de komst van de Nederlandse en Belgische biljarttop staat het toernooi steevast garant voor een sportief en ge-zellig spektakel. In de aanloop naar de komende editie van ‘zijn’ driebandentoer-nooi probeerde organisator Louis Haver-mans nog om de Griekse biljarter Filipos Kasidokostas - verliezend WK-finalist in Antwerpen - vast te leggen. Dat laatste bleek niet haalbaar. In de persoon van de Turkse biljarter Tayfun Tasdemir - in 2012 derde tijdens het driebandentoernooi in

Klein Zundert - heeft Havermans echter een meer dan waardig alternatief weten te realiseren. “Een geweldige speler die ook vorig jaar uitmuntend heeft gespeeld,” aldus Havermans.

PartijlengteDit jaar wordt er overigens een nieuw element aan het toernooi toegevoegd. De finale zal worden gespeeld naar 75 caram-boles en niet naar de gebruikelijke 50 ca-ramboles. Louis Havermans: “Het niveau van de deelnemende biljarters is dermate hoog dat we voor deze variant hebben ge-kozen om te zorgen voor een goede partij-lengte. De finale zal nu waarschijnlijk wat langer duren, hetgeen betekent dat ook het publiek langer kan genieten van de beste biljarters.”

Biljarttop present in Klein ZundertGrote namen bi j jaar l i jks internat ionaal dr iebandentoernooi

Eddy Merckx (rechts) feliciteert winaar Frédéric Caudron na de finalepartij vorig jaar. FOTO CHARLES LUIJTEN

KLEIN ZUNDERT - Wie wordt er de grote smaakmaker van het jaarlijkse driebandentoernooi in Klein Zundert? Wie er getuige van wil zijn, doet er goed aan de periode van 27 december tot en met 30 december vrij te houden. In biljartcentrum Den Hoek treedt dan zoals gebruikelijk de absolute biljarttop weer aan.

ZEVENBERGEN - Zoals een dagblad aangaf, handbal is een sport voor stoere vrouwen.

Dit geldt ook voor de dames van Groene Ster. Uitdelen is incasseren. Hard werken zorgde dat de nummer 1 HMC uit Raams-donkveer niet in de wedstrijd kon komen. De laatste minuten brak HMC toch nog uit en haalde ze hun winst binnen. Zeer goede wedstrijd van de dames Van Groene Ste. Dit was hun laatste wedstrijd van dit jaar. Hun motto voor 2014: Rugdekking geven, zorgt voor overwinnen.Dames 2 kon maar niet in hun spel komen tegen De Beuk uit Oudenbosch. Gast coach Wim Kapitein wist de meiden tijdens de rust op te peppen, zodat ze de punten mee naar huis wisten te nemen, eindstand 12-17.Heren 1 maakt het onnodig spannend in hun wedstrijd tegen PSV. Vele gemiste

kansen zorgde dat de winst mee naar Eindhoven ging. Eindstand 27-28. Heren 2 verliest met 17-10 tegen De Beuk uit Ou-denbosch.E-jeugd had haar uit wedstrijd tegen Orion in Rucphen. De wedstrijd begon stroef voor de talen-ten van Groene Ster, tegenstander had haar dekking goed dicht waardoor scoren niet makkelijk was. Maar ook Groene Ster stond als beren te verdedigen en maakte het hun tegenstander moeilijk om te sco-ren. Ruststand 2-4. De 2e helft verliep be-duidend beter voor wat betreft het scoren, waardoor de talenten uit konden lopen naar een voorsprong van 2-8. Ook verdedi-gend stonden ze goed hun mannetje. Met scores van onder andere Raphaella Tielen, Sophie van der Stee en Indy Horsten werd de wedstrijd uiteindelijk met 3-12 gewon-nen. Vooral de manier waarop er verdedigd werd zorgde dat de winst mee naar Zeven-

bergen ging. Trotse coach Richard Verdaas heeft als doel voor 2014 geen individuele doelpunten, maar scoren vanuit samen-spel.De F-jeugd arriveerde in Waalwijk voor de wedstrijd tegen Tachos. Opvallend waren de keepers van Groene Ster Ivar Dekker en Sil Godschalk. De eerste keepers training o.l.v. Michel Gelens werpt haar vruchten af. Vele kansen van Tachos worden niet benut door de keepers die in moeilijke hoe-ken de bal uit het doel wisten te houden. In de aanval ging het met ups en downs. Tijs Smits wist het 1e punt tijdens de wedstrijd voor Groene Ster te scoren. Helaas was de tegenstander iets krachtiger, waardoor de punten in Waalwijk bleven eindstand 8-4. Trotse coach Kittie Verdaas kijkt terug op een geweldig jaar met heelvlees nieuw handbal talent. Haar doel voor dit team in 2014 is: ‘Samen zijn we sterk, maak daar gebruik van’.

Groene Ster handbal nieuws

ZEVENBERGEN - Vanaf heden kan worden ingeschreven voor de carnaval-skidsshow. Dit nieuwe evenement gaat plaatsvinden in de ‘Leutbunker’ op carnavalsmaandag.

Dit nieuwe evenement, georganiseerd door de Jeugdinstuif en de Stichting Carnaval Zevenbergen, geeft jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar de gelegenheid hun talenten te tonen. Dit kan van alles zijn, zoals zingen, dansen, komiek, acrobaat en noem maar op. De carnavalskidsshow wordt opgevoerd tijdens de kindermiddag op carnavalsmaan-dag in de sportzaal van hotel de Borgh, tijdens carnaval omgedoopt tot ‘Leutbunker’.Vanaf heden kunnen de jongeren zich aanmelden via het e-mailadres [email protected] . Vervolgens krijgen ze een inschrijfformulier toegestuurd. Na ontvangst van het inge-vulde formulier wordt contact opgenomen om verdere afspraken te maken.

Nieuw element in carna-valsviering voor de jeugd

Page 13: Dm 20131218

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Infra & verhuur

GROND- ENSLOOPWERKEN

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

AANHANGWAGENSPAARDENTRAILERS

www.betanco.nl

Nationaal AfslankplanOp 22 december

om 16.30 op SBS6

www.sgz7bergen.nl

www.nationaal afslank plan.nlDoe mee, begin vandaag

KAN DIE

ZETTEN1e STAP

ALLEEN IKZELF

www.nationaal afslank plan.nlDoe mee, begin vandaag

Kijk op zondag 22 en 29 december om 16.30 naar Feiten en Fabels over diëten en afslanken. Voor het Nationaal Afslank Plan kunt u terecht bij uw LeefStijlClub SGZ Sport & Wellness.

Kruisvoort 70, tegenover de IKEA, naast Grando. Tel. 076-54 26 234 Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl *kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Lamel parket Extra rustiek eiken landhuisdelen19 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken toplaag, in wit of naturel geolied

29,95 m2

Laminaat Extra lange en brede landhuisdelen220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,one click to go systeem, leverbaar in 6 kleuren, voor intensief woongebruik, van 34,95

18,95 m2

Laminaat Extra brede delen8 mm dik, authentic toplaag met doorlopend decor, voor intensief woongebruik, leverbaar in 3 kleuren, van 23,95

11,95 m2

PVC Easy click systeemop MDF-drager, eenvoudig zelf te leggen, in 6 kleuren, van 37,95

24,95 m2

OP=OP GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! UIT VOORRAAD LEVERBAAR

2E KERSTDAG & ZONDAG 29 DEC. GEOPEND 11.00 - 17.00 UUR

20 DECEMBER

OPENING

WIJ ZIJN VERHUISD!Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

HOOGWAARDIGEKWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR?

BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

RADIATEUR STUK?auto, tractor,

motor, schip…TEUNIS BELLEN!

0113-216261

We bezoeken u graag thuisEen levenspartner vinden via onze persoonlijke

bemiddeling? Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt?

Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-201023Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 - Dinsdagmiddag gesloten - Vrijdagavond koopavond

NU COMPLEET PROGRAMMA 50% KORTING ALS 3 + 2 ZITS € 1.385,- COMPLETE SLAAPKAMER voor € 1.895,-

ACTIE !! ZIE ONZE NIEUWE SITEWWW.DAANVANDEURSE.NL

VOOR ALLE AANBIEDINGENCOMPLETE WONINGINRICHTING

INRUILMOGELIJK!

STOEL GEHEEL NAAR EIGEN WENS GEMAAKT! € 145,-

IN 100 VERSCHILLENDE KLEUREN (INCL. POTEN STIKSEL, HANDGREEP ETC.)

TV-KAST EN SALONTAFEL IN ALLE KLEUREN EN MATEN MOGELIJK!

HOEKBANK (3-HOEK-2) VAN € 2.495,- NU VOOR € 1.999,-IN ALLE MATEN EN KLEUREN MOGELIJK3300 M2

Page 14: Dm 20131218

SPORT

PAGINA 14

ZEVENBERGEN - Na de nederlaag vo-rige week tegen koploper HVV was Virtus erop gebrand om tegen Cluzona de volle winst te behalen.

Bij verlies zou de achterstand 9 punten gaan gedragen. Dat beide ploegen vrijwel gelijkwaardig zijn aan elkaar, werd in de 1e helft bevestigd. Virtus zocht zoals altijd, en zeker op eigen veld, de aanval, maar het was Cluzona dat de rijen prima gesloten hield en in de tegenstoot bij vlagen zeer gevaarlijk was. Door degelijk en vooral berekenend voetbal van beide kanten bleef het de 1e helft 0-0 Pas na de rust ontbrandde de wedstrijd en vooral Cluzona kwam sterk uit de kleedkamer en zocht het 1e kwartier na rust de aanval op weg naar de openingstreffer. Ook Virtus was zeer gevaarlijk met de tegenstoten. Zo zag Michael zijn schot via de onderkant van de lat al dan niet achter de doellijn terug het veld in stuiten. Halverwege de 2e helft zorgde Thom met goed doorkoppen voor een uitgelezen kans van Heritier, die koel-tjes 1-0 scoorde. Ook deze week werd het

duel binnen 5 minuten in het slot gegooid. Een individuele actie van Heritier aan de linkerzijde werd onreglementair gestopt, waarna Michael vanaf 11 meter mocht aanleggen en dat betekende 2-0. De be-zoekers kwamen er vanaf dit moment niet meer aan te pas en konden amper meer voor gevaar zorgen. In de slotminuten zorgde Danny nog met een lage schuiver voor dat de 3-0 eindstand.

Uitslagen dinsdag 10 decemberVirtus B2-NSV B1 4-2Zaterdag 14 decemberVrederust 4 za-Virtus 2 za 4-1Virtus G1G-Unitas G2 1-1Virtus A1-Moerse Boys A1 2-3Virtus B1-VVR B1 1-0DVO’60 B2-Virtus B2 1-4Virtus B3-Roosendaal B6 0-4Baronie C2-Virtus C1 0-1Virtus C2-BSC C2 0-4SC Welberg C1-Virtus C3 7-3Rijen D1-Virtus D1 1-0Virtus D3-Unitas’30 D5 0-0Unitas’30 E3-Virtus E1 0-5

Gilze E1-Virtus E2 5-4Moerse Boys MB1-Virtus MB1 1-2SC Gastel MC1-Virtus MC1 10-0Achtmaal MD1-Virtus MD1 2-2Virtus A2-Roosendaal A4 0-0Zondag 15 decemberVirtus 1-Cluzona 1 3-0Virtus 2-Victoria’03 2 2-2Virtus 3-OMC 2 2-2Virtus 5-HZ’75 2 2-4

Programma zaterdag 21 decemberMoerse Boys A1-Virtus A1 14.45Virtus B2-DVO’60 B2 12.45Virtus C1-Bavel C1 14.30JEKA C9-Virtus C4 12.00Virtus D1-SJO Prinsenland D1 10.00Virtus E3-Roosendaal E6 10.00Virtus F4-Unitas’30 F8 9.00Virtus F5G-SVC F2 10.00Jong Ambon VR1 za-Virtus VR1 za 14.30Zondag 22 decemberSC Gastel 4-Virtus 4 10.00Virtus 5-DSE 4 10.00Terheijden VR1-Virtus VR1 11.00

Virtus gaat met lekker gevoel de winterstop in

KLUNDERT - Een zwaargehavend Klundert heeft voor een sensatie van de bovenste plank gezorgd door kam-pioenskandidaat Heerjansdam met een 3-2 nederlaag terug de Moerdijk-brug over te sturen.

Met een half elftal aan afwezigen en een aanvoerder die geblesseerd aan de wed-strijd begon (al voor rust gewisseld moest worden), was het Heerjansdam dat het 1e kwart heer en meester was en Klundert ver terug drong. De Klundert-defensie had geen grip op de snelle spitsen van Heer-jansdam en een debacle dreigde. De 0-1 kon ook niet uitblijven. De aalvlugge en nauwelijks af te stoppen Soufiane Aou-ragh brak op links door en kapte naar bin-nen. Zijn schot leek een gemakkelijke prooi te worden voor Yoeri van Wingerden, maar doordat Peter van Wingerden de bal van richting deed veranderen was de Klundert goalie kansloos. Op slag van rust kwam Klundert langszij. Vrije trap van Peter van Wingerden werd door Edgar van der Gie-sen tegen de lat gekopt, waarna deze door Christian Fuanani en het laatste zetje van Lolo Patricia werd binnengewerkt. Na rust ging Klundert steeds meer in een goed re-

sultaat geloven en vocht voor iedere kunst-grasvezel. Heerjansdam had hier zichtbaar problemen mee en had geen antwoord op de Klundertse speelwijze. Klundert kwam op het uur op voorsprong middels een straf-schop. Christian Fuanani werd onderuit ge-haald en Kevin van Andel had geen enkele moeite om de strafschop te verzilveren en Klundert op voorsprong te schieten. Lang mocht Klundert niet genieten van de voor-sprong. Een weergaloos mooi doelpunt van Soufiane Aouragh bracht beide par-tijen in evenwicht. Klundert bleef echter bewonderenswaardig goed in de wedstrijd en kwam zowaar ongeveer een kwartier voor tijd opnieuw op voorsprong. Gelegen-heidsspits Lolo Patricia kopte tegendraads fraai in en Heerjansdam stond opnieuw op achterstand. Heerjansdam gooide alles op de aanval, maar de Klundert-verdediging gaf geen krimp en sleepte uiteindelijk de 3-2 voorsprong over de eindstreep en vier-de de overwinning alsof het kampioen was geworden en stapte vol trots van het veld, alwaar een erehaag werd gemaakt door dankbare Klundert supporters. Met een keurige 8e plaats gaat Klundert de winter-stop in en heeft halverwege de competitie al 18 punten behaald. Een aantal waarvan

menig voetbalsupporter in West-Brabant zou hebben gezegd dat ze die in het hele jaar nog niet zouden behalen.

Uitslagen zaterdag 14 decemberKlundert 1-Heerjansdam 1 3-2Klundert 2-Heerjansdam 3 2-2NOAD’67 3-Klundert 3 7-1Marjola Girls VR1-Klundert VR1 0-1DSE B1-Klundert B1 3-1Rimboe MB1-Klundert MB13-5De Fendert C1-Klundert C1 1-1Klundert C2-Zwaluwe C2 8-3Klundert D1-MOC’17 D2 0-2Klundert D2-SC Kruisland D1 22Klundert E2-NVS E2G 4-1Victoria’03 E4-Klundert E3 4-3

Programma woensdag 18 december20.00 KlundertZaterdag 21 december14.30 Klundert 3-Halsteren 212.00 Klundert A1-SC Gastel A112.00 Klundert B1-Steenbergen B210.30 Klundert C1-DHV C109.30 Tholense Boys D1-Klundert D109.30 Lepelstr. Boys D1-Klundert D2Zondag 22 december12.00 BSC 10-Klundert 2

Klundert schenkt zichzelf prachtig kerstgeschenk

Uitslagen seniorenIrene’58 1-Noordhoek 1 3-4Noordhoek 2-Vivoo 2 2-1Unitas’30 6-Noordhoek 3 5-2Noordhoek VR1 za-WHS VR1 3-0

Uitslagen jeugdRight’Oh E1-Noordhoek E1 7-1

Noordhoek ME1-Sc Welberg ME1 1-3

Programma seniorenDevo 2-Noordhoek 2 13.00uNoordhoek 3-SVC 5 10.00u

Programma jeugdVVR ME1-Noordhoek ME1 9.00u

VV Noordhoek wint

Uitslagen woensdag 11 decemberTPO/VOV C1-Lepelstraatse Boys C1 0-1Zaterdag 14 decemberHalsteren B4-TPO /VOV B1 4-2TPO/VOV C1-Prinsenland C1 1-0TPO/VOV F1-HZ´75 F1 0-4Zondag 15 december

TPO 1-DEVO 1 1-8IFC 7-TPO 2 5-5TPO 3-Hoeven 6 2-4

ProgrammaVanaf weekend 21/22 december winter-stop.

VV TPO

OUDEMOLEN - De hoofdmacht van vv Chrislandia/Oudemolen die de 3 pun-ten zaterdag 14 december thuis wis-ten te houden, terwijl het 2e team niet tot winst kon komen.

Zondags was het andersom: het 1e team moest het onderspit delven, terwijl het 2e elftal wel de volle winst boekte en 3 pun-ten kon bijschrijven. Bij de jeugd werd door het B-team wel 2 maal gescoord, maar was het niet voldoende voor de punten. Het E-team gaat door hun winst op Unitas verder in het Bekertoernooi. Het had niet veel gescheeld of Unitas was nog langs-zij gekomen. Hun laatste doelpunt werd echter afgekeurd, omdat zij op dat moment met 1 speler teveel in het veld stonden.

UitslagenChrislandia 1-Stavenisse 1 1-0BSC 9-Oudemolen/Chrisl. 1 3-1Rimboe 2-Chrisl./Oudemolen 2 3-1SVC 5-Oudemolen/Chrisl. 2 2-3Chrisl./Oudemolen B1-Roosendaal B5 2-5Chrisl./Oudemolen E1-Unitas ’30 E5 5-4

Programma zaterdag 21 decemberVrederust 1-Chrislandia 1 14.30Papendrecht Vr2-Chrisl./Oudem. Vr1 10.30Zondag 22 decemberBeek Vooruit 10-Oudem./Chrisl. 1 av.10.00

Kijk voor het laatste nieuws altijd even op: www.Chrislandia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia/Oudemolen

Uitslagen 14 decemberSeolto E3-Prinsenland E3 2-12Seolto E4-De Fendert E5 0-7Seolto F1-Halsteren F2 (B) 2-3Roosendaal F9-Seolto F2 0-6DVO’60 E1-Seolto E1 (B) 2-1Seolto C1-JEKA C3 1-4Dussense Boys B1-Seolto B2 3-3Seolto 2-DVO’60 2 9-2Bavel B1-Seolto B1 4-3

NOAD’67 1-Seolto 1 0-0Seolto 3-DSE 2 3-6Alliance 3-Seolto 4 4-3De Fendert 4-Seolto 5 7-0Programma zaterdag 21 decemberSprundel F1-Seolto F1 8.45Seolto E2-De Fendert E3 8.45Seolto E4-Terheijden E5 8.45Seolto C1-UVV’40 C1 10.15Seolto D1-DVO’60 D2 10.15

VV Seolto

KLUNDERT - Korfbalvereniging DSO speelde thuis tegen VEO uit Voorburg zaterdag 14 december. Veo is de grote favoriet voor het kampioenschap dit jaar. DSO hoopt zich in de 2e klasse te handhaven.

Onder luid gejuich vanaf de tribunes be-gon DSO best aardig aan de wedstrijd. Verdedigend zat iedereen er goed bij en aanvallend waren er voldoende kansen. Helaas wist DSO deze niet om te zetten in doelpunten. Omdat VEO over veel kwaliteit beschikt kon die ploeg eenvoudig uitlopen naar een ruime voorsprong. DSO bleef wel strijd le-veren en pikte zo af en toe een doelpuntje mee. Een echte wedstrijd zou het nooit worden, daarvoor was het krachtsverschil gewoon te groot. Eindstand 9-21. De posi-tieve dingen onthouden en volgende week

het kalenderjaar 2013 afsluiten bij Weide-vogels. Als daar met dezelfde strijd wordt gespeeld en de vorm van de dag aanwezig is, moet DSO in staat zijn een goed resul-taat te behalen.

Programma zaterdag 21 december18.45 Weidevogels 1-DSO 117.30 Weidevogels 2-DSO 217.00 Oranje Wit 5-DSO 312.50 Oranje Zwart /De Hoekse 2-DSO 415.50 DSO 6-Seolto 617.00 DSO 7-Vriendenschaar 713.00 GKV A3-DSO A112.50 DSO B1-Ventura Sport B211.50 DSO C1-Springfield C110.50 DSO D1-Korbatjo D110.00 DSO E1-Korbatjo E109.00 DSO E3-ELKV / FLYNTH E209.00 DSO F1-ADO F109.00 Merwede F4-DSO F3

DSO 1 verliest van koploper

STANDDAARBUITEN - Voor SVC 1 stond de wedstrijd tegen OMC op de planning op zondag 15 december.

SVC kwam gemotiveerd de kleedkamer uit met een superfitte Wesley Zagers in de basisopstelling. Beide ploegen waren niet van plan om te verliezen, wat een enorme strijd op het middenveld opleverde. Wout Peeters, Jeroen van Bilderbeek en Domi Boeckholtz wonnen veel duels, waardoor er voor OMC nauwelijks doorkomen was. Tel daar de snelle jonge Jorn Magielse bij op en je hebt een prima middenveld. Ook achterin stond het goed met de ge-broeders Hagens en Wesley Zagers. Het duurde tot de 6e minuut voor dat SVC een goede kans kreeg. Crosspass op Pjotr van der Bom werd knap aangenomen en rake-lings voorlangs geschoten. Hierna barste de strijd op het middenveld los, zonder dat er uitgespeelde kansen werden gecreëerd. In de 25e minuut een 1e schot van OMC, maar doelman Geoffry Verschuuren wist deze prima over te tikken. Vijf minuten la-ter een aanval van SVC met een hoofdrol voor Jowin van Belois, schitterende aan-name, loopactie en een weergaloze lob van Jowin, welke net over het doel van de OMC keeper verdween. Ondertussen in de 40e minuut en besluit doelman Geoffry Verschuuren de bal maar eens naar voren te trappen. Niet zonder succes, want hij komt zover dat Jowin hem aan kan nemen

en in de richting van het OMC doel kan opstomen. Jowin ziet de goed meegelo-pen Pjotr van der Bom er beter voor staan, schuift de bal af, waarna Pjotr de 1-0 kan maken. In de laatste minuten voor de rust is er nog een hachelijk moment voor het doel van Geoffry, waarbij het even op een flipperkast lijkt maar toch wordt zonder enige schade de rust ingegaan. Na rust eenzelfde spelbeeld, veel strijd en ste-vige duels, waarbij OMC onverwacht na 20 minuten de gelijkmaker maakt. Na 25 minuten zet Jowin van Belois SVC knap op voorsprong na slordig uitverdedigen door OMC. Dan zo’n 7 minuten voor tijd een ongelukkige botsing in een kopduel tus-sen Jeroen, Domi en een speler van OMC, waarbij Domi hard tegen het hoofd wordt geraakt en tegen de vlakte gaat. Voetbal is een contactsport, maar het is altijd schrik-ken als iemand vanuit je club hard geraakt wordt, ook al is er geen enkele sprake van opzet of een verkeerde intentie. Nadat Domi met behulp van een brancard het veld heeft verlaten worden de laatste 6 mi-nuten van de wedstrijd uitgespeeld en ge-wonnen, verdiende overwinning. Er stond een sterk collectief op het veld dat werkte en vocht voor elkaar en voor iedere meter.

SnertloopZaterdag 28 december afstanden 5 en 10 km, inschrijven vanaf 13.00 uur in de kan-tine van SVC. Het startschot is om 14.00

uur. Na afloop een gratis kopje snert met een mandarijn.

Pannenkoekentoernooi4 januari voor de jeugd en 5 januari voor senioren, opgeven via [email protected]

Nieuwjaarsreceptie5 januari om 14.00u in de kantine van SVC.

Uitslagen jeugd Zaterdag 14 decemberSVC B1-Halsteren B2 10-0SVC D2-RBC D3 2-1Hoeven E2-SVC E1 7-0SVC F1-Zwaluwe F1 6-3Uitslagen senioren Zondag 15 decemberSVC 1-OMC 1 2-1NVS 2-SVC 2 1-0SVC 3-BVV 3 5-3SVC 5-O’molen/Chrisl 2 2-3

Programma jeugdZaterdag 21 decemberSVC B1-Victoria B2 14.30Virtus F5-SVC F2 10.00Programma seniorenZondag 22 decemberBSC7-SVC2 12.00Gastel5-SVC3 12.00SVC4-BSC6 10.00Noordhoek3-SVC5 10.00

SVC 1 verslaat OMC 1

VV Noordhoek Dames

VV Noordhoek dames kampioen

Page 15: Dm 20131218

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938)Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen

WINTER-BANDEN zijn niet om

harder te rijden

Koman’s Vishandel te Moerdijk

Hollandse Garnalen vers per 500 gram Kreeftensoep 1 liter

Sliptong 1 kilo Bak/stoof Paling wild500 gram

100 gram

Vissoep 1 liter Verse Coquilles 250 gram

Kabeljauwhaas 500 gram

sashimi kwaliteit250 gram

Vis Gourmet schotel met div. soorten vis. ±600 gram

15.9511.95

12.5012.50

3.95

5.956.95

11.957.95

12.50

In de week voor de kerst zijn wij: ma. en di. geopend van 8 tot 13 uur van woe. tot za. van 8 tot 16 uur, ma. 23 december van 8 tot 16 uur

di. 24 december geopend van 8 tot 13 uur.

Wilt u iets bijzonders? Bestel het van te voren via 0168-412422 U vindt ons aan de haven in het dorp Moerdijk. U kunt helaas (nog) niet pinnen bij ons.

Kerstaanbieding

Den Bels 1, 4782 PG [email protected]

0168-412422

Deze aanbieding is geldig tot en met zaterdag 28 december 2013

PROFITEER NU VAN ONZE AANTREKKELIJKE KORTINGEN!WE SALE

40%korting

DOMBURGOOSTSTRAAT 1

GOESGROTE MARKT 1

RENESSEHOGEZOOM 171

TERNEUZENNOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDELANGSTRAAT 13

MIDDELBURGMARKT 73

ETTEN-LEURWINKELCENTRUM 16

WG Makelaars B.V.Voorstraat 174793 ET FijnaartT: 0168 - 477 077 W: www.wgmakelaars.nl

WG Makelaars wenst u prettige feestdagen en een gezond, succesvol 2014 toe!

Wil, Huibert, Dirk en Astrid

Wij zijn dealer van de

E-Smoking Sigaret & Jiksu

(bekend van RTL-4)

Bestel via webshop www.grotekadoshop.nl

of bel 076-7501522

Het Elektronisch Roken

Op maandag 30 december 2013 rijden wij een Kerststallenroute door de Kempen.

Prijs € 35,00. Dit is bus en diner.

Van 16 t/m 23 februari 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de Huishoudbeurs. Prijs € 30,00. Dit is bus, koffie met koek en entree. Zonder entree € 15,00

Op zaterdag 15 maart 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de musical ‘Hij gelooft in mij’.

Prijs € 93,00. Dit is bus en 1e Rang.

Op vrijdag 21 maart 2014 rijden wij naar het Ethias Theater in Hasselt België. Naar de show van

Andrea Berg. Prijs € 80,00. Dit is bus en entree.

Op woensdag 30 april 2014 rijden wij naar Lisse. Naar de Keukenhof. Prijs € 53,00.

Dit is koffie met gebak, entree, bus en diner.

Op zaterdag 22 juni 2014 rijden wij naar Katwijk. Naar de musical ‘Soldaat van Oranje’.

Prijs € 93,00. Dit is bus en 1e Rang.

Van 13 t/m 18 mei 2014 rijden wij naar Almere. Naar de Libelle Zomerweek.

Prijs € 30,00. Dit is bus entree en koffie met koek.

Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen?Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJF

KERSTENSTel. 0165-344241

Email: [email protected]/vandenbroekVosdonk 41, Etten-Leur(076) 502 07 89

Standaard Deluxe

99,95 179,95

Uw rollator

vertrouwd kopen en laten onderhouden?

www.rollngo.nlInformeer geheel vrijblijvend bij de tweewielerspecialist in uw buurt

Zevenbergsepoort 2, KlundertTel. 0168-402437 | www.vanderhorst-bikeshop.nl

5PLK

Page 16: Dm 20131218

Gemeente Moerdijk sluit vanaf 1 januari 2014 aan

bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB):

Straks nog maar één aanslagbiljet in uw brievenbusDe gemeente Moerdijk heeft besloten aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).Dit gebeurt vanaf 1 januari 2014. Dat betekent dat er voor u als inwoner komend jaar een en ander verandert met betrekking tot diverse belastingen.Maar wat dan? Hierbij een duidelijke uitleg aan de hand van 23 vragen.

1. Hoe gaat het nu? Tot op heden ontvangt u als inwoner van een tweetal instanties op twee verschillende momenten in het

jaar een belastingaanslag. A. van Gemeente Moerdijk: Onroerende zaakbelasting rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelas-

ting B. van Brabantse Delta: Zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en watersysteem-

heffing (vanaf 2013 al via BWB)

2. Hoe gaat het straks? Vanaf 1 januari 2014 worden genoemde heffingen zoveel mogelijk verzameld op één gecombineerd

aanslagbiljet en wordt de heffing en invordering verzorgd door de BWB. Dit met uitzondering van de hondenbelasting, die in de gemeente Moerdijk met ingang van 1 januari 2014 wordt afgeschaft.

3. Waar staat BWB voor? BWB is een afkorting van: Belastingsamenwerking West–Brabant.

4. Wat doet de BWB? De BWB verzorgt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet

WOZ voor een groot aantal gemeenten. De BWB bepaalt niet de hoogte van de heffingen. Dat blijft de gemeenteraad van Moerdijk doen, op voordracht van het college.

5. Welke gemeenten nemen deel aan de BWB? Sinds 1 januari 2012 verzorgt de BWB de uitvoering van belastingtaken voor het waterschap Brabantse

Delta en de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht. Vanaf 1 januari aanstaande komen daar bij: Moerdijk en Dongen.

6. Waarom kiest Moerdijk voor aansluiting bij de BWB? Er is een onderzoek ingesteld naar de mogelijke voordelen die te behalen zijn door uitbesteding van

belastingen. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de uitvoering van de WOZ en belas-tingwerkzaamheden van de gemeente Moerdijk tegen een op lange termijn goede prijs/kwaliteit ver-houding het beste geborgd is bij toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB).

7. Wat zijn de voordelen van aansluiting bij BWB? Er zijn meerdere voordelen, zoals: vermindering van kwetsbaarheid, verhoging

van de kwaliteit van dienstverlening naar de inwoner toe en het realise-ren van mogelijke besparingen. Moerdijk wil voor zijn inwoners een toekomstbestendige, adequate, klantgerichte en kostenefficiënte uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken. De BWB scoort aanzienlijk beter dan andere mogelijke alternatieven, zowel inhou-delijk (bedrijfscontinuïteit, kwaliteit naar de inwoner toe, dienst-verlening) als financieel. Op zich is dit ook wel logisch omdat de “core business” van de BWB nu eenmaal bestaat uit het heffen en invorderen van belastingen en heffingen.

8. Wat zijn de kernwaarden van de BWB? De BWB voert haar werkzaamheden uit op basis van deskundigheid,

doelmatigheid en efficiency. De organisatie, het management en de medewerkers zijn zeer professioneel en klantgericht. Het doel van de sa-menwerking tussen BWB en Moerdijk is het leveren van een voor de inwoner kwalitatief goed en transparant belastingproduct.

Met de samenwerking wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van het belastingproces. Door schaalver-groting kan een belangrijke kostenbesparing worden behaald.

9. Waaruit bestaat het takenpakket van BWB? De BWB is een uitvoeringsorganisatie, die de heffing en invordering verzorgt van waterschapsbelastin-

gen (zoals zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en diverse watersysteemheffingen) en van verschil-lende gemeentelijke belastingen (zoals de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, legesheffing, honden- en toeristenbelasting). Tevens behandelen zij onder andere bezwaar- en beroep-schriften en verzorgen de informatieverstrekking aan de inwoners/bedrijven welke woonachtig dan wel gevestigd zijn in een van de deelnemende gemeenten en in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. Dit kan telefonisch maar ook schriftelijk, per email of via de website van de BWB. Ook voeren zij - voor een aantal gemeentes – de taken en werkzaamheden uit in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De bevoegdheden die gemeenten en waterschap hebben om belastingbeleid, tarieven en verordeningen vast te stellen, blijven geheel in stand.

10. Welke belastingen blijven in Moerdijk? In Moerdijk blijven de leges welke bij de gemeentewinkel in rekening worden gebracht, zoals bijvoor-

beeld voor rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, etc.

11. Welke belastingen blijven NIET in Moerdijk? Naar de BWB gaan in principe alle gemeentelijke heffingen. Deze worden zo veel mogelijk gecombineerd

op één aanslagbiljet. Tevens komt de WOZ-beschikking op het gecombineerde aanslagbiljet.

12. Van wie ontvang ik volgend jaar het nieuwe belastingbiljet? Van de Belastingsamenwerking West Brabant, afgekort BWB te EttenLeur.

13. Hoe weet ik zeker dat het geen fake-brief is, maar de nieuwe aanslag? U kunt het aanslagbiljet van de BWB herkennen aan het logo van de BWB en het logo van de gemeente

Moerdijk. Steeds zal op correspondentie het logo van beide betrokken partijen zijn opgenomen. Even-tuele berichtgeving over fake-aanslagen, worden op de site van de BWB opgenomen. Voorzien met een advies wat u moet doen.

14. Hoe wordt mij duidelijk wat er allemaal wordt bedoeld met de informatie op het nieuwe aanslagbiljet?

Bij de brief van de nieuwe aanslag wordt een bijsluiter gevoegd. Omdat het de eerste keer is dat u als inwoner van de gemeente Moerdijk wordt geconfronteerd met een gecombineerde aanslag, zal er zoveel mogelijk informatie in de bijsluiter worden opgenomen. Daarnaast wordt u de komende tijd extra geïn-formeerd via de gemeentelijke website en de gemeentelijke informatiepagina’s in de Moerdijkse Bode.

15. Wanneer ontvang ik de eerste aanslag van BWB? Eind februari 2014. Dan valt bij u de eerste aanslag van de BWB in de brievenbus. Tegen die tijd zullen

we u extra informeren via de gemeentelijke informatiepagina’s in de Moerdijkse Bode en via de website van de gemeente.

16. Automatisch betalen aan BWB: Is dat aantrekkelijk? Ja. Indien u een machtiging geeft voor betaling, dan heeft dat een betalingsvoordeel. U betaalt namelijk

het totale aanslagbedrag verspreid over het jaar, en wel in tien gelijke delen. Zonder machtiging dient u het bedrag in twee termijnen te betalen.

17. Gaan reeds afgegeven machtigingen voor automatische betalingen, automatisch over naar BWB?

Ja. U hoeft daartoe geen extra administratieve handelingen te verrichten. Het is de bedoeling om de machtiging die is afgegeven aan de gemeente Moerdijk of aan de Brabantse Delta automatisch te laten

overgaan naar de BWB. Hierover is contact geweest met de Bank Nederlandse Gemeenten en deze bevestigt de juistheid van deze werkwijze. Als de burger hierover is geïnformeerd en de kans

wordt geboden om een verleende machtiging in te trekken is het toegestaan.

18. Ik wil mijn machtiging stopzetten. Wat moet ik dan doen? Dan moet u dit kenbaar maken bij de BWB. Dat kan door het insturen van een

schriftelijk bericht (kort briefje). Of maak dit per mail kenbaar aan de BWB via de digitale balie op de website van de BWB. Ook telefonische intrekking is mogelijk.

19. Ik betaal nu nog niet automatisch, maar wil de BWB straks wel mach-tigen. Hoe doe ik dat?

U kunt bij de BWB telefonisch, schriftelijk of via de website een machtiging afgeven.

20. Als ik in 2014 vragen heb over belastingen: Waar kan ik die dan stellen? Eén van de voordelen van het samenwerkingsverband is, dat u voortaan één aanspreekpunt hebt voor tal van belastingen. Dat is de BWB. Als u een algemene vraag heeft over de belastingen of belastingaanslagen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de BWB.

21. Ik ben ondernemer. Wat verandert er voor mijn bedrijf? De samenwerking van Moerdijk met BWB betekent voor uw bedrijf dat u, net als de inwoners, voortaan

een aanslag over de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen ontvangt van de BWB. Als be-drijven contracten hebben afgesloten met afvalverwijderaars, dan heeft de samenwerking met de BWB hiervoor geen gevolgen.

22. Het is 2014 maar ik heb een vraag over de afrekening van de belastingen van 2013. Waar kan ik die stellen?

Als u een vraag heeft over de belastingen van 2013, kunt u die stellen bij de BWB. Als de BWB het antwoord niet kan geven, zal deze in overleg treden met de gemeente Moerdijk of Brabant Water. Het antwoord op uw vraag krijgt u van de BWB.

23. Hoe is de BWB bereikbaar? Telefoon: U kunt de BWB telefonisch bereiken op 076 - 529 83 00. Maandag t/m donderdag : van 9:00-12:00 en van 13:00-16:00; Vrijdag: van 9:00-12:30 uur. E-mail: Wilt u een vraag stellen per mail? Dit kan via [email protected] Website: Veel acties kunt u zelf verrichten via de digitale balie op de website van de BWB: www.bwbrabant.nl. Hierop vindt u ook actuele informatie over de openingstijden bij bijvoorbeeld feestdagen.

&23x

vraag

antwoord

Page 17: Dm 20131218

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK18 DECEMBER 2013

Uit de raadsvergadering12 december 2013De gemeenteraad heeft onder andere besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

- Project 151, vaststelling bestemmingsplan MFC en Steenweg in Moerdijk;- Project 127 Neerhofschool, aanvulling locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) gericht op realisa-

tie bouwplan; - Belastingverordeningen 2014; - Project 153 revitalisering centrum Zevenbergen – samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart.- Motie waarin steun wordt uitgesproken aan het college ten aanzien van de ontwikkelingen rond

het dorp Moerdijk.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afl oop) beluisteren. De be-sluitenlijst van de raadsvergadering zal zo snel mogelijk op de website geplaatst worden. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffi er, de heer H.D. Tiekstra, via telefoonnummer 14 0168 of e-mailadres griffi [email protected].

WeekmarktZevenbergenop maandag23 decemberOp donderdag 26 december is er in verband met

tweede Kerstdag geen weekmarkt in Zevenber-

gen. De weekmarkt wordt daarom éénmalig op

maandag gehouden. 23 december van 10.00 uur

tot 16.00 uur zijn de marktkooplieden u graag

nog van dienst voor de feestdagen. Omdat de

meeste kooplieden ook andere weekmarkten

hebben, zijn niet alle kooplieden die dag aanwe-

zig. De vertegenwoordigers van de food-sector

zijn echter sterk vertegenwoordigd. De kooplie-

den staan gewoon op hun eigen plaats.

FOTO VAN DE WEEK:

Plaatsen van de kerstboom in Willemstad

In de kernen Fijnaart, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Willemstad en Klundert werd een kerstboom geplaatst. Gemeente Moerdijk wenst al haar inwoners fi jne kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe.

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Lokale Omroep Moerdijk

AANGEPASTE INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL

BUURTPREVENTIE

KerstMet de kerstdagen wordt geen huishoudelijk afval ingezameld. De inza-meling van GFT-afval en restafval van 25 december wordt ingehaald vóór de reguliere inzameldag, op zaterdag 21 december. De afvalinzameling van 26 december wordt ingehaald op zaterdag 28 december.

NieuwjaarsdagDe inzameling van het huishoudelijk afval op woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag) wordt ingehaald op zaterdag 4 januari 2014.

AFVALWIJZER 2014Tot 1 januari 2014 worden de nieuwe afvalwijzers huis aan huis verspreid. De nieuwe afvalwijzer is geadresseerd en bevat alleen de inzameldagen die op het betreffende adres van toepassing zijn. De vaste inzameldagen zijn ten opzichte van 2013 niet veranderd.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAATTijdens Kerst en op Nieuwjaarsdag is de milieustraat de hele dag gesloten.Op 24 december en op 31 december is de milieustraat beperkt open van 8.30 tot 12.00 uur.

Buurtpreventie is samen met gemeente, politie, wo-ningstichting en andere maatschappelijke organisa-ties zorgen voor een leefbare en veilige buurt waarin het fi jn is om te wonen. De afgelopen periode zijn er bijeenkomsten geweest in Fijnaart en in de wijken Krooswijk en Lindonk/Molengors in Zevenbergen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn al verschillende buurtpreventieteams gestart.

Wat is buurtpreventie?Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door in-woners in de eigen buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Voorbeelden zijn onder andere:

situaties in en rond woningen

ties

van bewoners

De gemeente Moerdijk ziet inwoners als belangrijke partners bij het hebben van veilige en leefbare buurten.Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwilligebasis in voor hun eigen buurt. Het doel is het vergrotenvan het informeel toezicht.De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt aan hetveiligheidsgevoel. De inwoners die deelnemen aan eenbuurtpreventieteam nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hunbuurt. Elkaar kennen, weten te vinden en aanspreken is hierbij erg belangrijk.

Buurtpreventie is onderdeel van een netwerk in uw wijk en geen project van alleen inwoners, gemeente of po-litie. Het succes van buurtpreventie is mede afhankelijkvan de samenwerking tussen deze groepen.

Lid wordenWilt u meer doen voor uw wijk of buurt en bijdragenaan een veilige woon- en leefomgeving? Word dan lidvan buurtpreventie! Verzamel buurtbewoners om uheen en doe vervolgens een beroep op de gemeente om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm te geven. Maak uw interesse kenbaar via [email protected] of viatelefoonnummer 14 0168.

Vanwege de feestdagen

is het gemeentehuis

op dinsdagmiddag

24 en 31 december

eerder gesloten.

U kunt dan terecht

tot 12.00 uur.

Actualisatie gegevens gemeentegids

Deze week is Akse Media in opdracht van de gemeente gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids van Moerdijk. Hiervoor is aan alle adressen met een e-mail adres een automatische mailing verzonden. De overige organisaties die geen e-mail adres hebben, worden telefonisch benaderd door Akse Media.

Uw organisatie aanmelden of gegevens wijzigen kan op de volgende manieren:

Een vermelding in het adressengedeelte van de gemeentegids is gratis. Organisaties en ver-enigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en aanpassen van deze gegevens.

Page 18: Dm 20131218

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 2014

De raad en het college van de gemeente Moerdijknodigen alle inwoners, bedrijven, verenigingen enoverige maatschappelijke groeperingen uit voor dejaarlijkse nieuwjaarbijeenkomst op 6 januari 2014.De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuisin Zevenbergen en begint om 19.30 uur.

Om 20.00 uur zal burgemeester Klijs denieuwjaarswens uitspreken en vervolgens wordtmet alle aanwezigen het glas geheven.Tonprater Harry Hens zal op luchtige wijzeterugblikken op het afgelopen jaar.De bijeenkomst eindigt om 22.00 uur.

Energie-ambassadeurs: Energie besparen met een gratis adviesDe winter staat weer voor de deur. Dat maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om een behaag-lijk warm huis te hebben. Maar tegelijkertijd maakt de gasmeter ook overuren. Tenzij uw huis energiezuinig is. Het verschil kan al snel oplopen tot 1000 kubieke meter gas per jaar. Globaal is dat 550 euro per jaar. Het verlagen van de woonlasten is dus een goede manier om geld te besparen. Maar welke maatregelen kunt u nemen? Elk huis is anders en wat bij het ene huis een effectieve maatregel is, hoeft dat bij een ander huis niet te zijn.

Gratis adviesBij u in de gemeente zijn Energie-ambassadeurs actief. Zij geven huizenbezitters in de gemeente een gratis en geheel onafhankelijk energie-advies. Bewoners krijgen vervolgens een Energie-ambassadeur op bezoek die

de woning inspecteert en advies geeft over isolerendemaatregelen en andere energiebesparende mogelijk-heden aan de woning.

Energie-ambassadeurs zijn hiervoor speciaal opgeleiden doen dit werk vrijwillig. De energie-adviezen die zij aan huizenbezitters verstrekken, zijn daarom gratis. In de eerste maand hebben al bijna 60 huizenbezitterseen gratis advies aangevraagd. De Energie-ambassa-deurs zijn nog tot maart 2014 actief en kunnen in to-taal 300 adviezen geven.

Voor een adviesafspraak,meer informatie of andere zaken:

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 december 2013 tot en met 11 december 2013 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

BEKENDMAKINGENHieronder en op de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn.

Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-

matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstVan Glymesstraat 23 in Standdaarbuiten Bouwen van een garage 5 december 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangstSluisweg 12 in Heijningen Gedeeltelijk intrekken van de vergunning 9 december 2013Groeneweg in Heijningen Plaatsen van een windmachine 5 december 2013

Adres Omschrijving project Datum verzondenOliemolenstraat 1 in Klundert Plaatsen van dakkapellen en een dakopbouw op de woning 10 december 2013Voorstraat 37 in Fijnaart Verplaatsen van een geldautomaat 10 december 2013Bloemendaalse Zeedijk 10 in Zevenbergschen Hoek Verbouwen van een bedrijfspand met kantoorruimten 10 december 2013Bloemendaalse Zeedijk 10 in Zevenbergschen Hoek Bouwen van een was-/reparatiehal, overkapping pompopstelling en opslagruimte 10 december 2013Groenstraat 48 in Willemstad Vergroten van de woning en verplaatsen van een tuinhuis 10 december 2013Wijngaard 2 in Zevenbergen Bouwen van een schuurtje 10 december 2013Landpoortstraat 22 in Willemstad Vervangen van de garageboxen en isoleren van het dak van de schuur 10 december 2013De Lint 85 in Zevenbergen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 5 december 2013Wilhelminapark 14 in Zevenbergen Plaatsen van een erker aan de voorgevel 5 december 2013Munterij 4 in Zevenbergen Vergroten van de bestaande werkplaats 5 december 2013

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 voor ie-dereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie het ontwerp van het bestemmingsplan “Koningin Julianalaan” in Helwijk (planidentifi catie NL.IMRO.1709. koninginjulianaln-0301) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de re-alisatie van 12 appartementen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden, op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk, mogelijk te maken.Het plan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl en

www.moerdijk.nl/projecten. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeen-teraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Om de bouw van de appartementen mogelijk te ma-ken moet ontheffi ng worden verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een wo-ning van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt voor een aantal woningen namelijk overschre-den met maximaal 4 dB. De procedure voor het ver-

krijgen van deze ontheffi ng wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd. Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder.Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het ontwerpbesluit liggen eveneens vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 ter inzage. Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen tegen het verzoek om een hogere waarde bij het college van B&W, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen.

Ontwerpbestemmingsplan Koningin Julianalaan in Helwijk

Evenementen-vergunningDe burgemeester heeft een vergunning verleend

voor:

dag op 12 april 2014 van 10.00 uur tot 16.00

uur op een route door de gemeente Moerdijk

(verzonden 10 december 2013)

carnaval 2014 in Standdaarbuiten, waaronder

de kinderoptocht op 28 februari 2014 en de

grote Lichtjesoptocht op 1 maart 2014

(verzonden 10 december 2013)

plaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbui-

ten voor het houden van diverse activiteiten

op 28 februari 2014 van 09.00 uur tot 19.00

uur en op 1 maart 2014 van 11.00 uur tot

02.00 uur (verzonden 10 december 2013)

dert op 1 maart 2014 van 14.00 uur tot 16.30

uur (verzonden 10 december 2013)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een

bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van

de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na

de dag van verzending van het besluit aan de

aanvrager.

WEGAFSLUITINGEN

Winterwandeling in Klundert Vanwege de midwinterwandeling in Klundert zijn op21 december 2013 tussen 17.00 uur en 21.00 uur de volgende kruispunten in Klundert tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:- Von Kropffplein- Vestkant-Oosterstraat- Vestkant-Kerkring- Kerkring-Molenstraat- Voorstraat-Zevenbergsepoort-Oliemolenstraat- Oliemolenstraat-’t Walletje- Zevenbergsepoort ter hoogte van de Molenberg- straat en ter hoogte van ‘t Walletje- Keenestraat-Hoogstraat- Hoogstraat-Molenstraat- Voorstraat-Stadhuisring-von Kropffplein

Living in a BoxVanwege “Living in a Box” is op 20, 21 en 22 decem-ber 2013 de Zuidhaven vanaf de Markt tot de Brou-werstraat in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer,behalve voetgangers.

Santa-run ZevenbergenTijdens de Santa-run op 21 december 2013 zijn van 13.00 uur tot 15.00 uur enkele wegen tijdelijk afgeslo-ten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

website: www.energiemarktplaatswestbrabant.nlE-mail: info@ energiemarktplaatswestbrabant.nl

Page 19: Dm 20131218

PAGINA 19

MOERDIJK - Al sinds begin jaren ’70 hebben de leden van muziekvereni-ging Hollands Diepklanken in Moer-dijk oud papier opgehaald. Op vrijdag 13 december is dit voor de laatste keer gedaan omdat de vereniging per 1 januari 2014 stopt.

Door de jaren is er heel veel papier opge-haald en ook op verschillende manieren. In het begin werd het oud papier eerst uit de schuurtjes gehaald door de jeugdleden, verzameld aan de straatkant en dan in een vrachtauto opgeladen door de seniorleden. Later zetten de bewoners het zelf aan de straat. Er is een tijd geweest dat er een trekker met kar rond reed, leden laadden het papier op en het papier werd in een container gegooid. Een arbeidsintensieve manier van ophalen, waarbij 4 á 5 perso-nen een halve zaterdag bezig waren. Ge-

lukkig kwam later de vuilniswagen. Dozen papier en karton konden direct in de wagen worden gegooid en werden samengeperst. De laatste jaren was het bijna ‘een makkie’ te noemen. Door de papiercontainers werd er veel meer papier opgehaald en kon deze klus door 2 personen in een 2 1/2 uur ge-klaard worden. De laatste keer ophalen 13 december was de opbrengst een kleine 8 ton papier. In de loop der jaren zijn er dus heel veel manuren in het ophalen gaan zitten, tonnen oud papier opgehaald maar het belangrijkste dat het voor HDK een on-misbare bron van inkomsten is geweest. We willen u als bewonen van Moerdijk bedanken voor het zeer trouw verzamelen van het papier voor onze vereniging!Vanaf 1 januari 2014 wordt het papier door de oud papierhandel zelf opgehaald. Nog steeds de 2e vrijdag van de maand, maar dan overdag.

Laatste keer oud papier op-gehaald door HDK MoerdijkFIJNAART - Zondag 15 december

heeft vereniging Jeugd en Kunst met het Blazersensemble, de mannen van Les Bon Vivants en de vrouwen van Les Belles Fleurs, onder leiding van dirigent Peter Meijers, voor de bewo-ners en familie van verzorgingshuis De Heikant in Tilburg een bijzonder sfeervol kerstconcert gegeven.

In de overvolle zaal kon men genieten van de vele voor hen zeer herkenbare tradi-tionele kerstliederen gespeeld door het Blazersensemble en in stijl gezongen door het gemengde koor van Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants. Menig bewoner zong dan ook mee met Stille Nacht, Komt allen te samen, Ere zij God en Gloria in excelsis deo.Naast de bekende kerstliederen werden ook een aantal prachtige klassieke num-mers zoals Eingang, Sanctus en Gloria uit de Europa Messe op een mooie gedragen

wijze gespeeld. Marij Schellekens en Rob den Engelse droegen beiden een prachtig kerstgedicht voor. Het is heel bijzonder dat de leden van de shantykoren ieder jaar weer vol enthousi-asme de omschakeling kunnen maken naar de kerstliederen. De solo’s bij Jingle bells, White Christmas en Mary’s boychild wer-den door Dirk Maris en John Robbe voor hun rekening genomen. De solo op trom-pet door Leandra Goossens bij Don’t cry for me Argentina kreeg van de aanwezigen een groot applaus. Ook het mooie Heal the world van Michael Jackson kon rekenen op grote waardering.Tijdens de pauze werd het publiek onder-houden door de drie tenoren Harrie Ernest, Dirk Maris en John Robbe verkleed als Kerstman. Zij zongen diverse gezellige kerstliedjes terwijl hun hulp-Kerstmannen Hein, Sander en Wesley rondgingen met wat lekkers voor het publiek.Na de pauze bracht het koor tot genoegen

van de aanwezigen ook een aantal liedjes uit hun eigen shanty-repertoire. Het aan-wezige publiek zong op uitnodiging van di-rigent Peter Meijers vol overgave vele lied-jes mee. Het koor werd muzikaal begeleid op accordeon door Cora Schoonderwoerd en Ina Westveer.De bewoners en hun familieleden hadden grote waardering voor het organiseren van deze bijzondere activiteit. De kerstmiddag werd voor de eerste keer gehouden in de geheel nieuwe en grote recreatiezaal van de Heikant en was een succes voor alle aanwezigen.Uit naam van bewoners, verplegend perso-neel en alle vrijwilligers werden de leden van het Blazersensemble en de leden van het gemengde shantykoor onder leiding van de heer Peter Meijers bedankt voor hun enthousiaste en belangeloze mede-werking. De muzikanten en koorleden wer-den van harte uitgenodigd om volgend jaar weer zo’n mooie kerstmiddag te verzorgen.

Sfeervol kerstconcert Jeugd en Kunst

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

--

-

-

STANDPLAATSVERGUNNING KANDIDAATSTELLING VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

-

-

---

-

-

-

besloten om toestemming te verlenen tot het toetreden -

--

-

genomen:

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats t.h.v de woningZeestraat 131 te Zevenbergen

-

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats t.h.v de woning Schuttersweg 16te Zevenbergen

Belastingverordeningen Havenschap Moerdijk 2014

TOESTEMMING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGBELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

-

Belastingtarieven 2014

Page 20: Dm 20131218

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

KATE MOSS50 ml

7.99MARIAH CAREY 100 ml

9.49

NAGELLAKSET French manicure3x7 ml

0.99

VAATWASVERFRISSERcitroen2x4 ml

0.79

7x14 cm

1.29

EXCLUSIEF BIJ ACTION!

1.49

1.29

0.85 1.98

8.99

8.29

5.49

1.49

0.49

7.95

HERMAN DEN BLIJKERSOEP IN ZAKItaliaanse tomatensoep,uiensoep, erwtensoepof bospaddenstoelensoep800 ml

BLINQVAATWASREINIGER2x250 ml

TRENDY MESSENBLOKOF DELUXA MESSENSETmessenblok:diverse kleurenmet broodmes, vleesmes,keukenmes en groentemes6-delig messenset:hoogwaardig RVSschilmes, groentemes,uitbeenmes, trancheermes,broodmes en koksmes

TWISTED OFRUSTIEK KAARSgrote keuze kleuren7x9 cm

DECO KERSTSTER OF KERST OLIELAMPkerstster: rood of wit30 cmolielamp:met trendy tekst11x22 cm

FINISH VAATWASTABLETTENall-in-onepowerballzak 100 tabs

1.89

FONDUE/GOURMETBORDporselein26x20x2 cm

GLORIAVANDERBILTeau de toilette 100 ml

GLOSSY LIPSTICK diverse kleuren 2-in-1

MAAK UW GOURMET

COMPLEET!

1.69

SAUZENSERVEERSETporselein7-delig

SET/15KERSTKAARTENdiverse luxe designsincl. enveloppen15x10.5 cm

DAMESHUISPAKdiverse kleurenfleecematen S-XL

Page 21: Dm 20131218

WEEKACTIE! VAN ZONDAG 15 DECEMBER T/M ZATERDAG 21 DECEMBER 2013

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

MAGIC OF KERSTTAFELKLEEDdiverse dessinspolyester150x200/210 cm

MAGICSERVETTENdiverse kleuren40x40 cm, set/2

0.99

WENSBALLONdiverse kleurenleuk voor de jaarwisseling!

1.49

PARTYHANDSCHOENENdiverse kleurenone size

0.89

TRENDYHOOFDBAND

0.95DAMESHANDSCHOENEN

0.59

PAILLETTENHOEDdames/herendiverse kleuren

1.59

EXTRA GROOTFORMAAT!

3.19

0.59

2.29

5.49

2.49 3.79

0.79 1.49

7.95

0.49

1.79

2.99

BLUSDEKEN1x1 metervoldoet aan EN1869 dus ook geschikt voorolie- en vetbrandenonmisbaar in elk huishouden

OORWARMERS OF HOOFDBANDdiverse modellen en kleuren

DOVEDOUCHEGELdiverse soorten

FLAMINGOROOKMELDER85dB alarmsignaaltestschakelaarincl. 9 V batterij

PAILLETTENJURKgoud of zilver

MAXIMIZER OFVOORGEVORMDE BEHAdierprint, uni zwart of kantmaten 70A-85D

LUXESERVETTENkerst of everyday38x38 cm20 stuks

KERSTTAFELLOPERrol 320x40 cm

DECO LEDKERSTCADEAUleuk in de boomof op tafel

KANTENHIPSTERzwartmaten S-XL

KINDERVUURWERKPAKKETfop- en schertsvuurwerkmet veel verschillende soorten sterretjes, morning glory en party poppers

750 ML FEESTTIP!

OP=OP!

Page 22: Dm 20131218
Page 23: Dm 20131218

in Oudenbosch Makkelijk en snel uw hond wassen en drogen in onze winkel

De leukste fashion voor iedere hond!

Nieuw!Animal World’sFashionboetiek

Voederhuis StolpZwart voederhuis op stevige voet, voorzien van een rond plateau

en rieten dakbedekking. Afm. (hxbxd) 145 x 40 x 40 cm.

VogelpindakaasSpeciale vogelpindakaas, goedgekeurd

door de vogelbescherming.

VoedermandenDiverse vogelvoedermanden met lekkernijen

voor onze gevederde vrienden.

Vroege vogelsvoeren!

aanbevolen

1.99

decoratief

9.95

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 januarien zolang de voorraad strekt.

Oudenbosch Molenstraat 131, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00Bergen op Zoom Ravelstraat 74, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

facebook.com/

animalworld.nl

Kijk voor alle informatie en meer aanbiedingen op ANIMALWORLD.NL

Kattenmandje Baboo Heerlijk zacht, pluche slaapmandje met instap voor de kat. In de kleuren grijs, zwart en wit. Afmeting 48 x 37 x 18 cm.

Voskes Strooivoer 4 kgMengeling van veel verschillende zaden, voor

alle buitenvogels die wat extra’s kunnen gebruiken.

Hill’s Feline Kattenvoeding KipUitgebalanceerde voeding met hoogwaardige

voedingsstoffen voor de volwassen kat.

Nieuw Pavo SpeediBeetHoogwaardig, ontsuikerd ruwvoer voor het paard.

Ondersteunt een goede darmfunctie. 11.95Royal Canin Maxi Junior 15 + 3 kg

Hoogwaardige voeding voor pups van grote honden.

Biorb Life Aquarium Design aquarium met ‘intelligent LED’. Diverse kleuren.

4 maten: 15 – 30 - 45 – 60 liter.

nu

3.99

Voskes runderorenGedroogde, 100% natuurlijke runderoren voor de hond.

Helpt tandplak voorkomen.

nu

4.99

15 kg nu

9.95

vanaf

139.00

54.95GRATIS

3 KG EXTRA

heerlijk zacht

9.95

10 kg

49.95

nu

29.95

Renske vers vlees diner 395 gramVerwen uw hond met deze 100% natuurlijke

vers vlees voeding in bv. Kerstvariant.

alle varianten

1.49

Page 24: Dm 20131218

TIPS

Kerstmaaltijd voor iedereen

De periode waarbij het draait om vrede en gelijkheid is op komst. Een vrolijke kerst wordt iedereen toegewenst, maar wat valt er aan te doen om dit waar te maken. Met een klei-ne bijdrage kunnen mensen die anders gewoon weer een normale portie op hun bord hadden tijdens kerst, genieten van een echte kerstmaaltijd.

De voedselbank kan veel hulp gebruiken tijdens de kerstdagen. Ie-dereen verdient een warme kerst. Koop daarom eens een keer wat extra’s en doneer het aan de (lokale) voedselbank. Veel voedselban-ken in de regio houden juist rond deze periode extra inzamelacties. Dat past natuurlijk mooi bij de kerstgedachte van samen delen. Ook een kerstpakket dat niet zo in de smaak valt, kan een mooi tweede leven krijgen door het te schenken aan de voedselbank. Zo kunnen ook mensen met een kleine beurs genieten van de luxe producten die horen bij kerst.

Kerst bij de beursOnbeperkt Steengrillen

€ 32,50 p.pIncl drank

kerstdessert

6 gangen keuze kerstmenu€ 42,50 p.p

A la carte

Koude buffettenVlees en vis€ 20,00 p.p.

Tevens warm buffet

Voor meer infoT. 06 20932131 T. 06 38030774

Eetcafe de beursVoorstraat 24 4791 HN Klundert

OPEN DAGEN

KIJK VOOR ACTIES EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

www.smidje.nl

27-28 DECEMBER 2-3-4 JANUARI

- Speksteenkachels- Pelletkachels- Accumulatiekachels- CV Haarden

DUURZAME HAARDEN

NIEUWE AFDELING

Petit Spa BrilliantSchoonheidsverzorging & Fish Spa

Vanaf nuook spraytanning!

Bent u nog op zoek naar een leuk kerstcadeau?

Nieuw in januari 2014 de TFM Warmte Cabine!!!!!

OPGELET! In elk gezellig huis hoort een antiek meubeltje thuis. LET OP! 5000 m2

Antieke meubelen in alle stijlen en houtsoorten.

LET OP! Alle tuinaccessoires, beelden, hekwerken, etc., etc., en U bepaalt deze week

wat U betaalt.6000m2

Antiekparadijs Steenbergseweg 45 Lepelstraat (gem B.o.Z.)

0164 - 686324

2e Kerstdag OPEN!

Tevens inkoop en inruil van uw an-tiek en eventueel andere goederen

Nerg

ens

te k

oop,

gie

t-ijz

eren

lant

aarn

pale

n m

et

bron

zen

kap.

Vanaf vandaag t/m za. 4 januari KNALLENDE EINDEJAARS ANTIEKSHOW

ANTIEKPARADIJS

Page 25: Dm 20131218

“Van Berghem”

Tegen inlevering van deze bon15% korting op uw aankoop.

(Niet op aanbiedingen, babyvoeding 0-6 maanden, fotowerk. Geldig tot 31-12-2013)

Voorstraat 40A, 4791 HP Klundert, tel. 0168-404948

KWALITEIT IN WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARSWesterstraat 39

4791 HT Klundert Tel.: (0168) 402 177

Autobedrijf

Beatrijsweg 63Klundert

0168 - 40 22 76www.seat.nl/keesvermeulen

Kees Vermeulen B.V.

Ondernemend Klundert

OPRUIMING!Kerkring 10, Klundert

0168-402580www.denhollanderherenmode.nl

DEKKERS HAARMODE

voor dames heren kinderen

Molenstraat 15 - Klundert

0168 - 402754

Voorstraat 34, Klunderttel.: 0168-404996

www.depoorttrends.nl

De

Poort Trends

Molenstraat 21 te Klunderttel. 0168-404455Voor meer info

www.dierenspeciaalzaak-wendy.nl

“Wendy”

Voorstraat Klundert

www.maribelle-mode.nl

www.maribelle-lingerie.nl

Zevenbergse Poort 4Klundert

[email protected]

(voorheen Timmy)

Tuin- en Vijvercentrum

VINGELINGNoordschans 9, Klundert

www.vingeling.nl

Wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014!

HollanderHerenmode

den

Page 26: Dm 20131218

JAAROVERZICHT Tekst en samenste l l ing Peter Houtepen

Moerdijkse Bode

PAGINA 26

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

JANUARIDe gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en Rijkswaterstaat willen het gemeen-schapsgeld dat is ingezet bij het bestrijden van de brand bij Chemie-Pack (in januari 2011) terughalen. Nu de leiding van het bedrijf is veroordeeld, kan een begin worden gemaakt met het terugvorderen van kosten.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de aanpassing van het bestemmingsplan Windpark Oud Dintel ten zuiden van Heijningen. Daarmee komt de realisatie van het park weer dich-terbij.

De gemeente Moerdijk zet scherp in op de verkeers-veiligheid met het project Brabants Verkeersveilig-heidLabel (BVL). Door verkeerseducatie en voorlich-ting op scholen wil de gemeente het aantal ongelukken terugdringen.

Carnavalsvereniging De Spieringkruiers viert haar 44-jarig jubileum. In een afgeladen Anker-kuil ontvangt Prins Johan Friso de twaalfde alle raden van elf uit de Westhoek voor een groot feest. 14 maart 1969 werd de vereniging opge-richt.

Het hospice in woonzorgcentrum De Zeven Scha-kels in Zevenbergen opent haar deuren. De afdeling biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die in hun laatste levensfase zijn beland en niet thuis kunnen of willen blijven.

Heemkundekring Die Overdraghe uit Klundert geeft ter gelegenheid van de zestigste herdenkingsdag van de watersnoodramp een boek uit over die peri-ode met persoonlijke herinneringen en foto’s van mensen uit Klundert.

De gemeente zegt volgend jaar maart de huurover-eenkomst met de Stichting Vrienden Fort de Hel op. De huurder en de beheerder van het Fort, Frank Kas-telein, bestookte de gemeente in 2012 met veel klachten en juridische procedures, maar kwam zelf ook gemaakte afspraken niet na. De gemeente is het zat en wil niet meer fors investeren.

De Willemstadse afdeling van de vrouwenvereni-ging Vrouwen van Nu viert het 75-jarig jubileum. In het Arsenaal genieten ze van cabaret, een diner en elkaars aanwezigheid. De club is een bloeiende ver-eniging van honderd leden.

FEBRUARIAan de Plaza in Moerdijk opent de nieuwe brand-weerkazerne voor het haven- en industrieterrein Moerdijk haar deuren. De kazerne is een samenwer-king tussen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Stichting Beveiliging Industrieterrein (SBIM) en de gemeente Moerdijk.

Op diverse plekken in de gemeente Moerdijk wordt de watersnoodramp herdacht, die dit jaar zestig jaar geleden is. Burgemeester Jac. Klijs en zijn vrouw leggen een krans bij het Wa-tersnoodmonument in Heijningen.

Waterschap Brabantse Delta start in de gemeente Moerdijk met de vervanging en plaatsing van de be-schoeiing van waterkanten. Doel van het water-schap is de watergangen te versterken en de oevers veilig te houden.

Op de algemene begraafplaats Klundert zijn proble-men met bijzettingen. Bij negentig graven waar een reservering voor een bijzetting is gedaan, is er niet voldoende ruimte om een eventuele bijzetting te doen. De betrokkenen zijn van de pijnlijke situatie op de hoogte gebracht.

In alle kernen van Moerdijk is het groot feest. Er wordt gefeest, gedanst en de verschillende optochten trekken door de kernen van de ge-meente; het carnaval wordt gevierd.

De scheepsbel van mijnenjager Hare Majesteit Willemstad wordt in het Arsenaal opgehangen. Bij de marine bestaat al eeuwenlang de traditie dat de scheepsbel tijdens groot onderhoud van een marinevaartuig in bewaring wordt gege-ven bij de naamgevende stad.

De buitenbaden in Zevenbergen en Willemstad worden nog niet gesloten. Dat wordt besloten in de raadscommissie Sociale Infrastructuur na hevig pro-test tegen de sluiting.

Basisschool St. Jozef in Noordhoek, Aventurijn in Standdaarbuiten en De Boemerang in Ze-venbergen krijgen het predicaat Brede school ‘opgespeld’. Wethouder Ada Grootenboer ont-hult bij de scholen een bord.

MAARTDe gemeenten Moerdijk en Etten-Leur bekijken of er een rechtstreekse busverbinding tussen de beide gemeenten te realiseren valt. Het voorstel hiertoe wordt gedaan door raadslid Cees Huijssoon van On-afhankelijk Moerdijk. Voor veel zaken (onderwijs, gezondheidszorg en werk) moeten Moerdijkers naar Etten-Leur en een busverbinding is er niet.

De dames van de KVO afdeling Klundert-Noordhoek vieren het vijftigjarig bestaan van de afdeling met een middag in de Nieuwe No-belaer in Etten-Leur, een etentje en huldiging van leden.

Brigitta de Koeijer uit Zevenbergen is een van de twaalf finalisten van de Miss Plus Size fa-shion verkiezing 2013 voor dames met een ma-tje meer.

Zevenbergen is een carnavalsvereniging rijker. On-der leiding van voorzitter Joep Sweere staat de twaalfkoppige C.V. Nettelaot op. De vereniging wordt opgericht in het thuishonk van de club, lunch-café Proost.

Het Toeristen en Arrangementen Bureau (TAB) in Willemstad verkeert in zwaar weer. De financiële problemen zijn zo groot dat voor de twee vaste me-dewerkers ontslag is aangevraagd. De bedoeling is het TAB open te houden tot 1 juni.

De AED van het gemeentehuis in Zevenbergen wordt verplaatst naar de buitenzijde van het pand. Zo wordt het apparaat 24 uur per dag bereikbaar waarmee de veiligheid en gezondheid van mensen die een AED nodig hebben beter wordt ontsloten.

Er is geen sprake van een herindeling, zo stelt bur-gemeester Jac. Klijs naar aanleiding van de presen-tatie van het rapport Veerkrachtig bestuur in West-Brabant. In het rapport wordt West-Brabant georganiseerd in clusters. Samenwerking (Moerdijk valt in een cluster met Halderberge en Roosendaal) vindt de burgemeester prima, herindeling niet.

APRILDe werkgroep Jazz Zevenbergen zet haar activitei-ten stop. Na een periode van meer dan twintig jaar jazzconcerten te organiseren, ziet de club het niet meer zitten door tegenvallende bezoekerscijfers. Stichting Cultuur Moerdijk beraadt zich op de moge-lijkheden.

Op haven- en industrieterrein Moerdijk wordt een intentieverklaring getekend voor een nieuwe stoom-leiding tussen bedrijven aan de Middenweg. De stoom moet worden getransporteerd tussen het be-drijf Ardagh Glass naar de bedrijven Stolthaven, GCA en Frans de Wit. Binnen de bedrijven wordt de stoom ingezet voor het schoonmaken van tankcon-tainers, opslagtanks en tankers en het op tempera-tuur houden van opgeslagen producten.

Minister Melanie Schultz van Haegen van In-frastructuur en Milieu trekt 150 miljoen euro uit voor een vierde extra sluiskolk bij de Volkerak-sluizen in Willemstad. Hiermee moet de wacht-tijd bij de sluizen binnen een paar jaar worden verkort.

De duurzame vrijloopstal van Marc en Ingrid Haver-mans in de Klaverpolder is genomineerd voor de Passie op het Platteland-prijs. De stal is een van de negen genomineerde projecten die in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 met financiële steun van de Europese Unie zijn uit-gevoerd.

De gemeente wil sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek tegengaan. Dat wil ze doen door het door-gaand verkeer naar de A16 om de kern van Zeven-bergschen Hoek te leiden en de centrumroute on-aantrekkelijker te maken.

Diverse overheidspartners en het Moerdijkse be-drijfsleven hebben de laatste maanden samen met Centric hard gewerkt om een nieuw alerteringssys-teem in het leven te roepen. Het zogenoemde CBIS-systeem is vooral belangrijk om de veiligheid van werknemers op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk te bevorderen, maar ook burgers uit de regio kunnen er voordeel aan hebben.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan Multi-functioneel Centrum Moerdijk (MFC) en Steenweg 43 in de kern Moerdijk. Het voorontwerp moet de realisatie van een nieuw MFC mogelijk maken dat wordt gebouwd als vervanger van de Ankerkuil.

Elf inwoners van Moerdijk worden koninklijk onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hans van Oosten, Kees Hermus, Mary Roks-van den Eeden, Tiny Bienefelt-de Troije, Jacques van den Baard, Alex van de Meeberg, Peter van Veelen, Coby van Ham-Vreugdenhil, Jan Dekkers en Hans van Dordrecht krijgen de versierselen opgespeld. Jan Monster is in het buitenland en krijgt het lintje later.

Harmonie Oefening ontvangt de Koninklijke Erepen-ning tijdens haar jubileumconcert voor het 150-jarig bestaan in ’t Sandt in Standdaarbuiten. De zeer bij-zondere penning wordt alleen uitgereikt aan vereni-gingen die meer dan 50 jaar of een volgend veel-voud van 25 jaar bestaan. Ook moet de oprichtingsdatum vaststaan, de vereniging moet fi-nancieel gezond zijn en de bestuursleden van onbe-sproken gedrag.

MEIEr komt een nieuwe begraafplaats voor heel de ge-meente Moerdijk. Dat stelt het college van burge-meester en wethouders voor aan de gemeenteraad. De nieuwe begraafplaats wordt aangelegd aan de Klundertseweg in Zevenbergen en moet in 2017 ge-reed zijn.

Standdaarbuiten viert de 65e Dorpsweek met een dikkebandenrace, de wielerronde, de avondvierdaagse, maar ook met buiten volley-ballen. In de feesttent treden Dries Roelvink en WC Experience op.

Page 27: Dm 20131218

Gall & Gall Zevenbergen Molenstraat 17c

Tel: 0168 - 370107

Woning Inrichting

Molenstraat 48 Zevenbergen Tel: 0168-324313

De zit & slaapcomfort specialist voor senioren

ONDERNEMEND ZEVENBERGEN

Geleijns hoveniersv.o.f. Ploegtuinaanleg en -onderhoud

Tel.: 0168 - 323023www.geleijns-hoveniers.nl

Zuidhaven 29, 4761 CR ZevenbergenTel. (0168) 37 16 71

Tel. 0168 329360 www.ifp-smits.nl

UW FINANCIEEL ADVISEUR!

Noordhaven 1304761 DD Zevenbergen

SMITS

Langenoordstraat 112, 4761 DR Zevenbergen, T. 0168 324444, E. [email protected] voor uw online afspraken: barbershopzevenbergen.nl

Di. t/m Do. 8.15-18.00 u., Vr. 8.15-20.30 u, Za. 7.30-14.30 u.Wij werken altijd op afspraak m.u.v. zaterdag.

Verkozen als leukste kapsalonvan Moe rdijk en 4e van

Brabant! AUTOBEDRIJF SCHEERDERSwww.garagescheerders.nl Touwslagerij 20 Zevenbergen

Tel. 0168 335531

AUTOBEDRIJF AARSMANwww.autobedrijfaarsman.nl

Touwslagerij 18 ZevenbergenTel. 0168 370500

Zuidhaven 27 ZevenbergenAlleen op afspraak

0168 328160

DAMES EN HERENSALON

[email protected]

06 25098374

www.hartmannjuweliers.nl

NIEUW: WEBSHOP

Zuidhaven 57Zevenbergen0168-324979

Wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014!

Page 28: Dm 20131218

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014

IJshof 1 4761 BE Zevenbergen T: 0031(0)168 - 32 43 44 E: [email protected] www.hoteldeborgh.nl

Winter/Borgh

Winter/Borgh

de Borgh

Ook voor en nade Kerstdagen

kunt u heerlijk a la carte dineren

Alle medewerkers van de Borgh wensen u fijne Feestdagen.

Dekkers Machinehandel vof

Ook in 2014 staan wij weer voor u klaar en bedanken u voor het vertrouwen en

wensen u en uw gezin een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en

voorspoedig 2014.

VOOR AL UW TUIN EN PARKMACHINESNoordhoeksestraat 1, Oud Gastel, Tel. 0165 314214www.dekkersendekkers.nl

40 jaar

“Voor heinde en ver”‘s maandags geslotenSt

yle

of e

lega

nce

Stadhuisring 144791 HS Klunderttel.: 0168 402612

Al onze klanten in Klundert en omstreken, onze familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en eenVoorspoedig Gezond 2014 toegewenst

Ook namens Corrie, Jannet en Nevine.

Het oude jaar sluiten wij af met

superlage prijzen in onzewinteropruiming

nog ruime keuze profiteer daarvan!!!

“Voor heinde en ver”‘s maandags geslotenSt

yle

of e

lega

nce

Stadhuisring 144791 HS Klunderttel.: 0168 402612

“Voor heinde en ver”

‘s maandags gesloten

Cafetaria Torenveld vof Ye

Wenst uprettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 1e en 2e Kerstdag gesloten.

Kerstavond 24 dec. en 31 dec. geopend tot 19.00 uurDe Donk 2, Zevenbergen, Tel. 0168-329740

Met aandacht voor al uw schilder- en beglazingswerkzaamheden.Vlietweg 16, 4791 EZ Klundert, tel (0168) 404710

www.vandermadeschilderwerken.nl

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Page 29: Dm 20131218

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Ook in 2014 staan wij weer voor u klaar

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected]

Kijk ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

- Kunststof / houten kozijnen- Gevelbetimmeringen- Dakkapellen / Dakramen- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas- Rolluiken- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2014

Bas van Bezooijen wenst U en zijn relaties

een Goede Kerst en een VoorspoedigNieuwjaar in goede gezondheid

Schansweg 24G, Klundert, Tel. 06-53489432, E-mail [email protected]

MACHINEVERHUUR EN GRONDWERKEN BAS VAN BEZOOIJEN KLUNDERT

Wij wensen familie, vrienden en kennissen prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar.

Manus en Corrie van Dam

Page 30: Dm 20131218

Kerst 2013 Monsterkruiswoordpuzzel

Familierestaurant

‘t Klok’uusWissekerkseweg 6

‘s HEER ARENDSKERKE0113 - 561 306www.klokuus.nl

Eetcafé

De TuinMolenstraat 12ROOSENDAAL0165 - 854599

Restaurant I Hotel

Green WhiteNoordweg 43

OOSTKAPELLE0118 - 591223

[email protected]

Hotel - Restaurant

ZeelandKaay 6

THOLEN0166 - 604297

www.hotelzeeland.nl

Restaurant I Bowling I Feestzaal

De 3 MusketiersHazeldonksezandweg 28b

ZEVENBERGEN0168 - 370545

www.de3musketiers.nl

Pannenkoekenhuis

De Rithse HoeveRijsbergseweg 258

BREDA076 - 8895367

www.derithsehoeve.nl

Restaurant

Huis Den DeijlMarellenweg 8

BREDA076 - 5653616

Eetkavee

De BelhamelMarkt 18

ETTEN-LEUR076 - 5016037

Café, Eet- enFeestgelegenheid

De TijdAntwerpseweg 24

RIJSBERGEN076 - 5968030

Restaurant

‘t SpuihuisSpui 1

BERGEN OP ZOOM0164 - 233196

www.spuihuis.nl

Ristorante Italiano

Lo StivaleOranjelaan 22ETTEN-LEUR

076 - 5017691www.lostivale.nl

Los de Kerstpuzzel van de

Internetbode op en vul de vakjes in,

die onderaan de puzzel staan. Deze

oplossing kunt u doorbellen naar

U wordt dan eerst gevraagd om uw

telefoonnummer in te voeren. Uw

telefoonnummer zullen wij alleen

gebruiken wanneer u tot de winnaars

behoort. Wanneer u dat heeft gedaan,

krijgt u de gelegenheid om uw oplos-

sing in te spreken. Volg gewoon de

instructies van de telefoonstem, dan

kan er niets misgaan. Veel plezier met

puzzelen en succes.

Win één van de 12 dinerbonnen t.w.v. € 50,- van onderstaande zaken!

* € 0.60

HORIZONTAAL 1 honderdste deel van de euro, 5 bakermat, 12 onwel, 15 verstandig, 20 stroombron, 24 kleding, 25 deel v.e. wiel, 26 momenteel, 28 zeer warm, 29 tennisterm,31 drinkgelag, 33 keelgeluid, 35 kunstrichting, 36 maatschappelijk onaangepast persoon, 37 voertuig, 38 soort fi ets, 39 korte versregel, 41 gesloten, 42 pl. in Noord-Holland, 44 Rechterlijke Organisatie, 45 stinkhagedis, 47 ter gedachtenis (Lat.), 48 oude, gebrekkige auto, 50 vreemde titel, 51 ooit, 53 Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, 55 delfstof, 56 klein beetje, 58 middag, 59 paaskleur, 60 na dato, 61 zeevis, 63 fi etsmerk, 66 rakker, 67 adé, 70 kunstmest, 72 persoonlijk vnw., 73 parade, 76 bewoner van Europa, 77 verlangen, 78 mejuffrouw, 80 asvaas, 82 insnijden, 84 okido, 85 intelligent, 87 schop, 90 voeg, 92 land in Azië, 95 wijfjesschaap, 96 deel v.e. tuin, 98 overblijfsel, 99 peulvrucht, 100 vrucht, 102 bouwvallig huis, 104 onderwerp v.e. artikel, 106 Partij v.d. Arbeid, 108 honen, 109 paard met bruinrood haar, 111 eenzaam, 112 watervogel, 114 hagedisachtig dier, 115 goedje, 116 enzovoort, 118 geslacht, 120 viervoeter, 121 rookgerei, 123 wasgelegenheid, 124 opstopper, 126 graag spelende, 128 twijgje, 129 gestold vleesnat, 130 honen, 133 aardap-pelgerecht, 136 lager beroepsonderwijs, 137 riv. in Oostenrijk, 139 familielid, 141 waterlozing, 144 Europees ruimtevaartinstituut, 145 zin, 148 helemaal uitgeput, 149 ampère, 151 omtrek, 153 optocht, 155 onbrandbare stof, 157 klein chemisch afval, 158 item, 159 voerbak, 161 eerste vrouw, 163 vogeleigenschap, 164 sterkedrank, 165 groet, 167 verhoogde toon, 168 Algemeen Beschaafd Nederlands, 170 herkenningsmelodie, 172 energie-leverancier, 173 bruto, 175 strijdgewoel, 178 klungel, 181 kippenloop, 182 muurholte, 183 Romeinse keizer, 185 binnenwatertje, 188 oog in een touw, 189 uitroep van afkeer, 191 klein paard, 192 pl. in Zuid-Holland, 193 kegelvormige bergtop, 194 alcoholische drank, 195 niet ziek, 197 muzikant, 200 hoofdstad van Noorwegen, 202 soort heester, 204 symbool titanium, 205 fl ink gevorderd, 206 van onderen, 208 ondernemingsraad, 209 motor-races te Assen, 211 per expresse, 212 muziekterm, 214 operatiekamer, 216 dagblad, 218 Economische Zaken, 220 kloosterzuster, 222 dame, 225 hoofdslagader, 227 kleuren, 228 kanaalpeil, 229 bekleedsel van wanden, 232 rechtmatig, 234 roofvogel, 237 hartelijk, 239 beenbekleedsel, 241 een en ander, 242 grapjas, 243 tegenover, 244 te koop aangeboden, 245 oude, Franse munt, 246 hoge berg, 247 geluid v.e. ezel, 248 stellage, 250 soort scan v.h. menselijk lichaam, 251 afvoerkanaal, 253 dresseur, 255 muggenlarve, 257 soort voetballer, 260 geheel en al, 262 niet even, 263 wereldstelsel, 265 soort hert, 266 zangstuk, 267 algemene periodieke keuring, 269 en an-deren, 270 schoolonderzoek, 271 vervroegde invrijheidstelling, 272 deel v.d. hals, 273 Duitse nv, 274 Algemeen Nederlands, 276 Evangelische Omroep, 277 tijdelijk, 279 bundel planten, 280 militaire rang, 282 loofboom, 283 vlak, 285 avondkleding, 288 zeer grauw, 290 weids, 292 goedheiligman, 293 kruisboog, 294 getal, 296 klein riviervisje, 297 Internationaal Monetair Fonds, 299 hoeveelheid, 301 moerasgrond, 303 opwekkend middel, 304 uitroep van smart, 305 specerij, 307 rugstuk, 309 kopergravure, 310 African National Congress, 311 pennenko-ker, 313 dagblad, 315 voorzetsel, 316 deel v.d. vinger, 318 eikenschors, 319 bron, 321 wintersportartikel, 322 Engelse lengtemaat, 323 chroom, 324 ontkennend antwoord, 326 beursterm, 329 handelsvorm, 331 zalfsoort, 333 Bulgaarse munt, 335 oppervlaktemaat, 336 deel v.e. stier, 338 metaal, 339 punt, 341 café, 342 afvalhoop, 343 Internationaal Olympisch Comité, 345 uitwerpen, 347 deel v.e. wielerwedstrijd, 350 dierenvoer, 351 bontge-kleurde papegaai, 352 sierplant, 354 verwonding, 357 op de wijze van, 358 pookijzer, 361 pose, 363 sedert, 366 rekenkundig vraagstuk, 367 muziekbandje, 369 vrijgezel, 370 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, 371 omke-ren, 372 antiblokkeersysteem, 374 stinkstok, 375 wijnsoort, 376 gemoedelijk, 378 eten, 380 Stichting Leerplan-ontwikkeling, 381 voedingsmiddel, 383 riv. in Noord-Brabant, 385 groot stuk, 387 grond bij een boerderij, 389 soort broodje, 391 behoeftige, 393 computerschijfje, 394 uitgang, 395 zangstem, 396 talent, 399 pl. in Drenthe, 401 domkop, 403 Amerikaanse inlichtingendienst, 404 bestuurder v.e. klooster, 406 sterrenbeeld, 408 meervoud, 409 lastdier, 411 trechter v.e. molen, 413 zeebocht, 414 Turkse rijst, 416 factuur, 417 dwarshout, 418 kleine pa-pegaai, 420 melkklier, 422 kapitein, 423 moeder, 424 opgeld, 426 pl. in Noord-Brabant, 428 volkerenorganisatie, 429 dossen, 430 bruto, 431 hengselvat, 433 selenium, 435 zuilengang, 437 gat in het ijs, 438 aanbedene, 440

verlaagde toon, 441 gewelfd bovenstuk v.e. kast, 442 bloeiwijze, 443 deel v.e. boom, 445 kansbriefje, 446 pati-ent, 448 stuk huisraad, 449 naar omlaag, 450 kerel, 452 jongensnaam, 454 zwemkleding, 455 Egyptische godin, 456 afzetter, 457 digitaal telefoonnet, 458 tang, 459 sport. VERTICAAL 2 landbewerking, 3 Nederlands Econo-misch Instituut, 4 getal, 5 deskundige arbeider, 6 afscheidsgroet, 7 voegwoord, 8 wiel, 9 open plaats in het bos, 10 afnemen, 11 debet, 12 rijstgerecht, 13 zonder afzender, 14 afval v.e. sigaret, 15 afneemdoek, 16 boom, 17 deel v.d. Bijbel, 18 inleidend gedeelte v.e. muziekstuk, 19 fout, 20 Bijbelse fi guur, 21 hoofddeksel, 22 dicht bijeen, 23 notenschil, 27 fi jngehakt stro, 28 omhaal, 30 kunstvezel, 32 maatstok, 34 Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, 38 fl ink, 40 zijrivier v.d. Maas, 43 Afrikaans dier, 45 strook, 46 doden, 49 reus, 52 stipje, 54 zeker, 57 uitvoering bij het kunstschaatsen, 59 betaalmiddel, 62 Spaanse uitroep, 64 vals, 65 jongensnaam, 68 vechtsport, 69 effen, 71 pausennaam, 74 kookkachel, 75 hectogram, 77 op welke tijd, 79 roofdier, 81 ton, 83 Italiaanse componist, 85 hondenhuis, 86 arbeidstijdverkorting, 88 bloem, 89 manier, 91 geneeskundige, 93 huivering, 94 staat in Amerika, 97 loofboom, 98 lange strook papier, 99 gekkekoeienziekte, 100 praal, 101 vleesgerecht, 103 open plek in een bos, 105 insectenlarve, 107 drager van de erfelijke eigenschappen, 110 pl. in Noord-Brabant, 113 zware bijl, 115 overeenkomen, 117 gestreept, wild dier, 119 pensiongeld, 122 voertuig, 123 afgelopen! uit!, 125 buitensporig, 126 visgerei, 127 bos, 131 eetgerei, 132 voetbalclub uit Breda, 134 uitnodiging, 135 tabulator, 137 eender, 138 symbool astronomische eenheid, 140 poste restante, 142 per adres, 143 nijlreiger, 146 vochtig, 147 gering, 150 tik, 152 Nederland, 153 compagnie, 154 evenzo, 156 boom, 157 beklemd, 160 toegang naar een garage, 162 nalopen, 164 sluiting v.e. riem, 166 schrijfvloeistof, 169 pl. in Duitsland, 171 enig, 174 zie ommezijde, 176 lutetium, 177 voorzetsel, 179 riv. in Friesland,180 omroepvereniging, 184 insmeren, 186 festival op Terschelling, 187 ten opzichte van, 189 eenheid van druk, 190 succesnummer, 192 biersoort, 193 opschik, 196 oplichtende ster, 198 Amerikaanse staat, 199 plaats met veel inwoners, 201 altijdgroene naaldboom, 203 schoonmaakgerei, 207 schaaldier, 210 opscheppen, 212 jong varken, 213 rij mensen, 215 Griekse letter, 217 oplawaai, 219 hemel-lichaam, 221 onkruid, 223 klepper, 224 parlementsvakantie, 226 Zuid-Amerikaans slurfdier, 227 driekroon, 228 borstharnas, 230 liefkozing, 231 van vracht voorzien, 233 lijm, 235 deel v.e. auto, 236 telwoord, 238 aanwijzend vnw., 240 grootmoeder, 249 vrouwelijk dier, 252 kledingstuk, 253 deel v.e. boom, 254 zeer groot, 255 pl. in Noord-Holland, 256 geluid, 258 schop, 259 babysit, 261 deel v.e. dijk, 264 onderste molensteen, 268 buikkramp, 271 veiling, 273 natuurgeest, 275 wolpluisje, 276 claim, 278 digital versatile disk, 281 absolute heerser, 282 soort eethuis, 283 schrijfbehoefte, 284 neus v.e. schoen, 285 gezwind, 286 kilte, 287 vaartuig, 288 van het juiste pad afraken, 289 pensioenuitkering, 291 wedstrijdonderdeel, 292 niet meer dan, 293 pl. in Gelderland, 295 Europees Parlement, 298 symbool mangaan, 300 verlaten, 302 smaad, 305 voetbalterm, 306 koraalbank, 307 Bijbelse fi guur, 308 verdikte huid, 312 inrichting, 314 tussendoortje, 315 uitroep van pijn, 317 bijgerecht, 318 publica-tieverbod, 320 aanhef v.e. brief, 321 verzinsel, 322 jongensnaam, 325 een zekere, 327 Algemeen Nederlands Persbureau, 328 voedingsmiddel, 330 rijksuniversiteit, 331 dierengeluid, 332 loofboom, 334 Bijbelse fi guur, 337 opvorderen, 338 aangeboren gave, 340 pl. in Italië, 342 biermerk, 344 waterspoeling, 346 gewicht, 348 vet van planten, 349 buitenmatig, 352 afbeelding, 353 Arabische vorst, 355 naschoolse opvang, 356 hetzelfde, 359 advertentie, 360 tafelgast, 362 sneeuwhut, 364 geurig zaad, 365 aan- en afvoertroepen, 367 plateau, 368 niet tegen, 370 mobiele telefoon, 373 blaasinstrument, 375 blind voor ramen, 377 nachtroofvogel, 379 vruchtbare plaats, 382 soort kunstleer, 384 mengsel, 386 deel v.e. schip, 388 Turks hoofddeksel, 390 door middel van, 392 vliegveld in Drenthe, 393 Tunesische munt, 394 Griekse letter, 395 artikel, 397 bepaalde tijd, 398 sleuf, 400 plechtige gelofte, 402 niet één persoon, 403 fotoapparaat, 405 gelukkig, 406 zanggezelschap, 407 raar iemand, 410 bedriegen, 411 boordsel, 412 deel v.e. auto, 414 kleurstift, 415 grauw, 416 klein van stuk, 419 katholiek, 421 adellijk persoon, 425 wereldbol, 427 schoonmaakgerei, 429 karwei, 430 bepaalde kaart, 432 hemellichaam, 434 Engelse titel, 436 ijskoud, 439 uitroep van schrik, 441 golfterm, 444 Chinese deegwaar, 447 dochter van Cadmus, 449 parkeerverbod, 450 stoomschip, 451 Koninklijke Hoogheid, 453 kruisvereniging.

Proeverij

CarusoNispensestraat 21

ROOSENDAAL0165 - 583458www.caruso.nl

Page 31: Dm 20131218

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131 132

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

194 195 196 197 198 199 200 201 202

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

262 263 264 265 266 267 268 269 270

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

303 304 305 306 307 308 309 310

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

347 348 349 350 351 352 353

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

369 370 371 372 373 374

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

387 388 389 390 391 392 393 394 395

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

408 409 410 411 412 413 414 415 416 417

418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

448 449 450 451 452 453 454

455 456 457 458 459

437 436 54 215 146 380 294 313 171 370 431 346 39 127 231 198 398 144 329 2 116 45 253 393 424 125 241 449

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het diagram over naar de hokjes hieronder. Indien de kruiswoordpuzzel juist is opgelost, ontstaat er een oplossing.

Kerst 2013 Monsterkruiswoordpuzzel

Page 32: Dm 20131218

JAAROVERZICHT Tekst en samenste l l ing Peter Houtepen

Moerdijkse Bode

PAGINA 32

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R

MEIOp het haventracé in Zevenbergen worden ter hoog-te van de Markt acht bomen gekapt. De maatregel is bedoeld om de weekmarkt op donderdag efficiënter te kunnen inrichten. Door in te schikken op de week-markt ontstaat er ruimte op het deel van de Markt bij het terrassenplein. Die ruimte is nodig voor de herinrichting van de Markt in het kader van het cen-trumplan Zevenbergen.

De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe visclub. De hengelsportvereniging Blue Water Fishing in Ze-venbergen bestaat al anderhalf jaar maar krijgt nu officieel vorm door de notariële vastlegging.

Burgemeester Jac. Klijs legt een krans bij het monument voor het schip de Rhenus dat 73 jaar geleden vlak voor Willemstad wordt getor-pedeerd door de Duitsers. 167 Belgische krijgsgevangenen komen daarbij om het leven. Ze liggen begraven op de erebegraafplaats bij het havenhoofd.

Moerdijk is nog lang niet klaar met bezuinigen. In 2014 moet een positief saldo mogelijk zijn, maar de cijfers voor de jaren daarna blijven rood. De ge-meente zal moeten blijven bezuinigen.

Voetbalvereniging SVC viert haar 75-jarig bestaan. De Standdaarbuitense Voetbal Club heeft een fees-telijke week met een jeugdtoernooi, een survival-tocht, een barbecue en een voetbalclinic.

JUNIIn Klundert trekt voor de zevende en laatste maal de processie om het Mirakel van Nier-vaert door het dorp. Voorafgaand aan de om-loop is er in de H. Johannes de Doperkerk een eucharistieviering.

Stef Clement uit Zevenbergschen Hoek eindigt in het eindklassement van de Dauphiné Liberé net bui-ten de top tien. Met een achterstand van ruim vie-renhalve minuut op winnaar Chris Froome sluit Cle-ment de etappekoers af op de elfde plaats.

Wethouder Ada Grootenboer wordt burgemeester van Goeree-Overflakkee. Na tien jaar wethouder te zijn geweest in de gemeente Moerdijk wordt de CDA-wethouder (48)in september de ‘burgermoe-der’ van de Zuid-Hollandse gemeente.

Raadslid Jaap Kamp is de beoogde opvolger van vertrekkend wethouder Ada Grootenboer in het col-lege van burgemeester en wethouders van Moer-dijk. De bedoeling is dat Kamp de wethouderspost tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 vervult. Nienke Noteboom vult op haar beurt de plek van Kamp in.

Het nieuw aangelegde pannaveld aan de Oude Veiling in Fijnaart wordt weer ontmanteld. Vol-gens de gemeente is de locatie vanwege het intensieve gebruik en de omvang van het veld niet geschikt. Het leidt tot veel overlast en komt zelf landelijk in het nieuws. De gemeente zoekt naar een andere plek in Fijnaart.

Bij de supermarkt in de Westerstraat in Klun-dert opent wethouder Cors Punt een nieuwe ondergrondse container voor kunststof ver-pakkingsafval. Symbolisch werpt hij het eerste zakje kunststof verpakkingsafval in de contai-ner. Met het scheiden van het kunststof ver-pakkingsafval moet de afvalberg kleiner wor-den.

Op het terrein van de CCT (Conbined Cargo termi-nals) wordt het startsein gegeven voor de nieuwe short sea line tussen Moerdijk en Immingham in Engeland. Dat doet directeur van het Havenschap Moerdijk, Ferdinand van den Oever, door het plaat-sen van de eerste container aan boord van de Veri-tas H.

De gemeente Moerdijk gaat actief aan de slag met kleinschalige, individuele woningbouw. Hiermee wil het college ervoor zorgen dat de bouw van wonin-gen op niveau blijft en aan de toekomstige vraag tegemoet blijft komen.

JULINaar aanleiding van een inventarisatie wordt in vijf Moerdijkse basisscholen asbest verwijderd. Dat ge-beurt in de zomervakantie. De gemeente draait op voor de kosten van de verwijdering, ruim 75.000 euro.

In de Sint Johanneskerk in Standdaarbuiten wordt de laatste eucharistieviering gehouden. De viering is de laatste in een lange reeks die begon in 1924, toen het kerkgebouw opende. De kerk sluit op last van het bisdom omdat ge-middeld nog maar 15 mensen de diensten in de kerk bezoeken.

Het nieuwe servicepunt van de bibliotheek VANnU in de Voorstraat in Klundert opent. Het servicepunt vervangt de bibliotheek in het Kreekgebouw boven de Bottekreek waarin 25 jaar de bieb gevestigd was.

In Moerdijk neemt wethouder Cors Punt twee op-laadpunten voor elektrische auto’s in gebruik. De voorzieningen van de stichting E-Laad bevinden zich aan de Teunisbloem in Zevenbergen en aan het Steenpad in Willemstad.

De woningcorporatie Brabantse Waard stopt met de ontwikkeling van drie nieuwbouwprojecten. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk besluit de verantwoordelijkheid voor deze drie projecten (Moye Keene in Klundert, Frisostraat/Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek en rusthuis de Westhoek in Zevenbergen) over te nemen.

De zwaarden in de Klundertse nieuwbouwwijk Rodeborg blijven staan, maar worden wel aan-gepast om gelijkenis met Bijbelse kruisen weg te nemen. Dat besluit het college. Over de zwaarden is commotie. Raadslid Bert Schreu-ders van de ChristenUnie vindt dat de zwaar-den gelijkenis vertonen met de drie kruisen die in de Bijbel worden beschreven en waaraan Christus zou zijn gestorven.

De bouw van drie windparken in de omgeving van Fijnaart en Heijningen kan doorgaan. De Raad van State verklaart de bezwaren van de omwonenden voor de drie initiatieven grotendeels ongegrond. Rond de Dintel zullen zestien turbines verrijzen.

AUGUSTUSLars Boom schrijft de profronde van Zevenber-gen op zijn naam. De Belkin-renner is de sterk-ste in het uit drie onderdelen bestaande profomnium; de tijdrit, de puntenkoers en de rit in lijn. Boom wint de eerste en de laatste; ge-noeg voor de titel.

De komst van een medisch centrum in Fijnaart is weer een stap dichterbij. Het college van burge-meester en wethouders verleent medewerking aan de initiatiefnemers om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren in het pand aan de Nieuwe Dorpsweg 1 in Fijnaart.

Het lukt de brandweer in de gemeente Moerdijk vaak niet om op tijd bij een hulpoproep te zijn. Dat blijkt uit cijfers die nieuwssite Nu.nl heeft opge-vraagd bij de veiligheidsregio’s. In Moerdijk duurt het ruim tien minuten voordat de brandweer na een oproep ter plaatse is, terwijl landelijke richtlijnen voorschrijven dat er maximaal acht minuten mogen verstrijken.

Het kreekgebouw in Klundert gaat met onder- en omliggende grond in de openbare verkoop. Het gaat om een oppervlakte van 570 vierkante meter inclu-sief de voetbrug aan de noordzijde van het gebouw die openbaar toegankelijk blijft. Het gebouw be-staat uit twee delen; de voormalige bibliotheek en een woning.

In Noordhoek wordt het eerste zomercarnaval gevierd. Carnavalsprins Jeroen Veeke ont-vangt veel feestgangers in zijn residentie Café Noordhoek.

De gemeenteraad van Moerdijk besluit om de hon-denbelasting af te schaffen. In de raad wordt al lan-ger over dit onderwerp gesproken, maar de knoop wordt nu doorgehakt.

Wethouder Ada Grootenboer wordt met veel lof uit-gezwaaid. Grootenboer wordt burgemeester van Goeree-Overflakkee en krijgt van burgemeester Jac. Klijs de Erepenning van de gemeente Moerdijk mee.

Er worden extra controles gehouden op het vracht-verkeer door de kern Langeweg. Sinds vorig jaar is de kern voor vrachtwagens officieel verboden ter-rein, maar de overlast blijft. Tellingen wijzen uit dat vrachtwagens nog steeds door de kern rijden.

De World Ports Classic, de tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug, trekt voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

SEPTEMBERHet Klundertse kinderdagverblijf sluit begin deze maand haar deuren. De organisatie heeft zwaar te lijden onder de bezuinigingen in de kinderopvang. Niet alleen de vestiging in Klundert gaat dicht, ook die in Bosschenhoofd, Steenbergen en een locatie in Tilburg.

Het nieuwe alerteringssysteem, het zogenoemde CBIS, dat de veiligheid van werknemers op het zee-haven- en industrieterrein Moerdijk bevordert, is genomineerd voor de Don Berghuijs Award, dé vei-ligheidsaward 2013. Het CBIS-systeem is een inno-vatief instrument om zelfredzaamheid te verbete-ren.

Stichting De Oude Molen uit Fijnaart wint de Cul-tuurprijs van de Stichting Cultuur Moerdijk. Stich-ting De Oude Molen laat Havenkoor Fortitudo uit Willemstad, Claudia Bongers uit Klundert en de ju-bilerende Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten achter zich.

Voetbal Ons Vermaak uit Langeweg neemt een voorschot op haar 75-jarig bestaan volgende maand en viert dat met een receptie, voetbal-wedstrijden, een barbecue en een feestavond. Het bestuur noemt de vereniging een van de kleinste in de regio, maar de club doet daar qua feestlust niet voor onder.

Thomas Zwiers is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Zwiers volgt Kees van Schenk Brill in die functie op.

Muziekvereniging Determinato uit Klundert krijgt 2000 euro van de Vriendenloterij. De vereniging wint de derde prijs tijdens de Nationale Belweken. 120 clubs en verenigingen uit heel Nederland doen daaraan mee. Het geld gebruikt de vereniging voor instrumenten voor haar Muziekspeeltuin waar kin-deren vanaf zes jaar op speelse wijze leren omgaan met instrumenten.

Wethouder Cors Punt slaat symbolisch de eer-ste paal van de wijk Kloosterblokje IV in Wil-lemstad. In de wijk komen in totaal honderd woningen die in drie fases worden gebouwd.

OKTOBERDe gemeente Moerdijk verhoogt de begraaftarieven van de algemene begraafplaatsen flink. Vanaf 2014 stijgt de prijs jaarlijks met vijf procent. Eerst wil de gemeente toe naar een kostendekkendheid van honderd procent, maar het college stelt de gemeen-teraad voor om dit principe los te laten.

Page 33: Dm 20131218

de plus van surplus

Wilt u ook het gemak van een gezonde en smake-lijke maaltijd aan huis? Onze vaste vrijwilligers brengen deze maaltijden graag bij u thuis. Maaltijden van Menu Surplus U heeft dagelijks een ruime keuze uit verschil-lende gerechten waardoor u gevarieerd kunt eten. Eventueel voorzien van een soep en/of toetje. Bij de samenstelling van onze ambachtelijk bereide maaltijden houden wij uiteraard rekening met uw dieetwensen, uw voorkeur voor portiegrootte, de huidige voedingstrends en seizoensinvloeden.

Ook komend jaar staan Menu Surplus en haar vrijwilligers graag voor u klaar. Wij wensen u een smaakvol 2014!

Meer informatie en aanmelding Voor meer informatie en aanmelding kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice:T 0168 – 33 18 26E [email protected]

www.menusurplus.nl

!

Page 34: Dm 20131218

JAAROVERZICHT Tekst en samenste l l ing Peter Houtepen

Moerdijkse Bode

PAGINA 34

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

JAN

UAR

IFEB

RUAR

IMAA

RTAP

RILM

EIJU

NIJU

LIAU

GU

STU

SSEP

TEM

BERO

KTO

BERN

OVE

MBE

RDEC

EMBE

R JA

NU

ARIF

EBRU

ARIM

AART

APRI

LMEI

JUN

IJULI

AUG

UST

USS

EPTE

MBE

ROKT

OBE

RNO

VEM

BERD

ECEM

BER

OKTOBERDe Gereformeerde Kerk van Zevenbergen heeft een nieuwe predikante. Evelien Barendregt-van Riet-schoten wordt officieel bevestigd in het ambt van predikant. Barendregt preekt al in de kerk Dinte-loord/Steenbergen.

Een rondweg voor Klundert is een stapje dichterbij. Naar aanleiding van klachten van inwoners over tril-lingen, te hard rijden en teveel verkeer, zijn nieuwe metingen gedaan. Die wijzen uit dat de aanleg van een rondweg de beste oplossing is. Het college laat een haalbaarheidsonderzoek doen.

De Kennedyschool in Fijnaart krijgt het Brabants Verkeersveiligheids Label uitgereikt. Daarmee wordt de Fendertse basisschool verkeersveilig ver-klaard.

In het kader van Moerdijk Fit gaan vijftig kinde-ren in Klundert lekker apekooien. Ze kunnen alle energie die ze nog hebben kwijt en mogen alle attributen gebruiken zoals de klimrekken, touwen en matten van de judoclub.

In opdracht van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaat de gemeente Moerdijk het ko-mende jaar adviseren over alle bouwaanvragen van bedrijven in de provincie Noord-Brabant die werken met gevaarlijke stoffen of anderszins risicovol zijn, zoals stortplaatsen, verbrandingsinrichtingen en energiebedrijven. De gemeente adviseert ook over het toezicht tijdens (ver)bouwactiviteiten.

Staatssecretaris Willy Mansveld zegt vijf miljoen euro toe aan de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal voor het verbeteren van de spoorzo-nes. Dit gebeurt omdat het aantal ketelwagons met gevaarlijke stoffen door de drie gemeenten de ko-mende jaren flink gaat stijgen. De drie gemeenten en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant steken de handen gezamenlijk uit de mouwen om onder meer de hulpverlening te verbeteren.

Wethouder Louis Koevoets opent het uit 1881 stam-mende stoomwatergemaal De Eersteling aan de Molendijk tussen Zevenbergen en Standdaarbuiten. De renovatie van het vervallen stoomgemaal heeft drie jaar geduurd.

NOVEMBERHet college stelt de gemeenteraad voor om het be-stemmingsplan van het nieuwe Multifunctioneel Centrum Moerdijk (MFC) in het dorp Moerdijk onge-wijzigd vast te stellen. Er worden geen zienswijzen ingediend en als alles volgens planning gaat, start in het tweede kwartaal van 2014 de bouw van het gebouw dat de huidige Ankerkuil vervangt.

Bert Schreuders uit Klundert wordt de nieuwe lijst-trekker van de ChristenUnie tijdens de gemeente-raadsverkiezingen in 2014.

Het college stelt de raad voor om vanaf januari 2015 het zogenoemde diftar afvalinzamelsysteem in te voeren. Bij dit systeem komt er naast een vast tarief ook een variabel tarief voor het aantal malen legen van bijvoorbeeld de restafvalcontainers. Zo kunnen inwoners de hoogte van hun afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden.

Esther Eenhuizen is de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Moerdijk tijdens de gemeenteraadsver-kiezingen volgend jaar. Eenhuizen is sinds septem-ber raadslid voor de partij.

De oude jeugdprins Jim II installeert de nieu-we, Marc Lankhuyzen, als jeugdprins Marc I van Loerendonck (Klundert). Jan Crezee is voor de derde maal Prins Carnaval onder de naam Jan II.

De sanering van het grondwater op het terrein van Chemie-Pack is een lastig proces dat vijf tot tien jaar gaat duren. Dat blijkt uit het saneringsprogramma dat de provincie Noord-Brabant voor het terrein vaststelde. De aanbesteding van de werkzaamhe-den moet dit jaar nog plaatsvinden.

Mieke Pistorius-van Geel uit Zevenbergen is de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen van volgend jaar.

De sociale diensten van de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert verhuizen in 2014 nog niet naar het Werkplein in Etten-Leur. De ver-huizing wordt een jaar uitgesteld zodat het proces optimaal en zorgvuldig kan worden doorlopen.

In Langeweg opent wethouder Louis Koevoets dorpshuis Ons Stedeke na een renovatie. Met de verplaatsing van de ingang naar de Kloos-terlaan krijgt het gerenoveerde gebouw een volwaardige entree.

De beste sporter en de beste vrijwilliger van 2013 worden gehuldigd. Bij de sporters mag Kelvin Tienstra de prijs (beeldje, oorkonde, bloemen en geld voor de vereniging) in ont-vangst nemen. De 22-jarige Tienstra (zie foto), afkomstig uit Willemstad, won dit jaar het Euro-pees kampioenschap Kyokushin Karate (mid-dengewicht) in Schweinfurt (Duitsland). De prijs bij de vrijwilligers gaat naar Bernadet Cruijsberg (56) uit Zevenbergschen Hoek. Zij zet zich al jarenlang met hart en ziel in voor drie verenigingen in het dorp. Daarnaast is ze vrij-willigster bij Hoom, waar ze ernstig zieke men-sen begeleidt.

DECEMBERWethouder Frans Fakkers is wederom lijsttrekker voor Onafhankelijk Moerdijk tijdens de gemeente-raadsverkiezingen van maart 2014.

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de watertoren aan De Meeren/Galgenweg in Ze-venbergen wordt onherroepelijk. De Raad van State veegt alle bezwaren rondom het plan van tafel.

Woonstichting Etten-Leur (WEL) neemt per 1 januari 2014 het eigendom, het beheer en de verhuur van alle woningen van Stichting Veron uit Zevenbergen over. Het bezit van Veron bevindt zich behalve in de gemeente Moerdijk ook in Drimmelen. Veron kwam eerder dit jaar onder verscherpt toezicht te staan. Enerzijds omdat het in financiële problemen was geraakt en anderzijds omdat de corporatie eenvou-digweg te klein is om alle veranderingen in wet- en regelgeving goed uit te voeren.

Wie kent het niet: kinderen die met hoge snel-heid voorbij flitsen op hun skates. De meeste kinderen zijn er erg goed in, maar toch komen er nog veel ongelukken voor. Door het toene-mende gebruik van goede beschermingsmid-delen neemt dit aantal af. Die beschermings-middelen waren ook in ruime mate aanwezig op het schoolplein van basisschool de Molenv-liet in Klundert. Niek van Hoek, van Skate-A-Way, gaf daar voor de kinderen van groep drie tot acht een skateclinic.

Wethouder Cors Punt wil snel in gesprek met Rijks-waterstaat over de verwachte toename van ver-keersgeluid op de A29 bij Heijningen. Hij wil weten welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om de belangen van alle inwoners te behartigen. Momen-teel wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de doortrekking van de A4 bij Steenbergen. Na open-stelling van deze rijksweg, die vooralsnog gepland staat voor maart 2015, komen er meer verkeersbe-wegingen op de A29 bij Heijningen en Helwijk. Als gevolg daarvan neemt de geluidbelasting op wonin-gen langs deze rijksweg toe. Rijkswaterstaat zal dan maatregelen moeten nemen, meent de gemeente Moerdijk.

De gemeente stuurt alsnog ongeveer 1800 vragen-lijsten met betrekking tot de zwembadenenquête naar inwoners van 75 jaar en ouder. Aanvankelijk hadden circa 13.500 huishoudens met iemand tot die leeftijd de enquête ontvangen. Omdat ook veel ouderen boven 75 jaar in Moerdijk de zwemsport beoefenen, is na opmerkingen hierover door Onaf-hankelijk Moerdijk besloten om alsnog deze men-sen per post een vragenlijst toe te zenden.

Met een druk op de knop wordt het Port Health Cen-tre Moerdijk, het gezondheidscentrum voor het in-dustrie- en haventerrein, officieel geopend. In de praktijk wordt dit centrum, gevestigd in de brand-weer-uitrukpost Moerdijk-Haven, per 1 januari 2014 operationeel. De openingshandeling vindt plaats tijdens een bijeenkomst onder het motto ‘Samen-werken aan Veiligheid’, waarbij bestuurders, vak-ambtenaren, veiligheidspartners en vertegenwoor-digers van het bedrijfsleven spreken over de update van het ‘Actieprogramma Moerdijk Veilig’, dat vorig jaar in gang is gezet.

MOERDIJK - JCI Volcke Rack, netwerkorga-nisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen van 25 tot 40 jaar, gaf op woensdag 11 december vervolg aan haar 1000 euro actie, JCI Deelt Uit.

Enige tijd geleden kondigde JCI (voorheen Junior Kamer) Volcke Rack een actie aan waarbij ze 1000 euro ‘cadeau’ zou doen aan een maatschappelijk goed doel in de Gemeente Moerdijk. De term goed doel kon daarbij redelijk breed wor-den opgevat. Alle verenigingen, stichtingen en initiatieven binnen de gemeentegrenzen werden uitgenodigd om het formulier op de website in te vullen en hun aanvraag in te dienen. Aan dit ver-zoek werd door een kleine 25 deelnemers gehoor gegeven. Uit deze 25 inschrijvingen hebben de leden van JCI een selectie van drie genomineerden gemaakt welke zich woensdag 11 december aan de leden en een onafhankelijke jury hebben gepresenteerd. De vereniging had Cecile Dieric-van Pottelberghe, José de Rooij en Henk den Ridder gevraagd om in deze jury plaats te nemen.Op deze avond hebben Stichting AED Willemstad (Willemstad), Stichting Het Raakt U! (Fijnaart) en Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten (Fijnaart)

hun plannen aan de aanwezigen gepresenteerd en deden zo een gooi naar het mooie bedrag van 1000 euro voor de verwezenlijking van hun doel. Voor AED Willemstad is dit het continu opleiden van in-woners om veilig een AED (een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een hartfalen) te kunnen bedienen en zich eigen te maken in reanimatietechniek. Het Raakt U! organiseert een zwemdag in Zwembad De Niervaert voor alle kinderen met een beperking in de Gemeente Moerdijk en de directe omgeving. De Kieviten organiseren een sport- en spelactiviteit waarmee ze geld inzamelen voor de ‘Sponsoractie Dolfijntherapie Sharon Kampman’.Na drie goed voorbereide presentaties, die het zo-wel de jury als de leden lastig maakten een keuze te maken, kwam uiteindelijk Stichting Het Raakt U! als winnaar uit de bus. Met de bijdrage van JCI Vol-cke Rack zal de Stichting in oktober 2014 weer haar zwemdag kunnen organiseren. De Stichting wordt geconfronteerd met bezuinigingen bij dagverblij-ven en instellingen die zich onder andere vertalen in een zeer grote toename in de vervoerskosten om de kinderen naar het zwembad in Klundert te krijgen, zo vertelde het bestuur van de Stichting tijdens haar presentatie. Daarom is de bijdrage van JCI meer dan welkom aldus Het Raakt U!

JCI Volcke Rack deelt 1000 euro uit

Het bestuur van Stichting Het Raakt U! ontvangt de cheque.

Page 35: Dm 20131218

(Advertorial)

Uw zorgverzekering dekt de zorg van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Maar wát uw zorgverzekering precies vergoedt en bij welke zorgaanbieders u terecht kunt, hangt af van het soort polis dat u hebt afgesloten. En van uw eigen risico.

Veranderingen in de zorgverzekeringIn de zorgverzekering zijn er vanaf 1 januari 2014 veranderingen die voor u van belang kunnen zijn. Zo verandert bijvoorbeeld de vergoeding bij psychologische hulp en is het verplicht eigen risico € 360. Overigens zijn de premies voor de basisverzekering voor 2014 gedaald.

Verplicht eigen risicoNiet alle zorg die u krijgt, valt onder uw verplicht eigen risico. Het eigen risico in de zorgverzekering geldt namelijk niet voor zorg van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Daarnaast is het goed om te weten dat lagere inkomens afh ankelijk van hun inkomen via de zorgtoeslag worden gecompenseerd.

Zorg dat u goed op de hoogte bent van de veranderingen in de zorg die voor u van belang zijn. Bekijk daarom alle veranderingen in de zorg op www.veranderingenindezorg.nl. Of bel Informatie Rijksoverheid: 1400 (lokaal tarief, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur)

Veranderingen in de zorg.Zorg dat u alles weet.

WWW.ROSADA.NLIedere maandag t/m zondag open van 10.00 tot 18.00 uur.

Rosadaon ice

Fabienne Bergmans

Kom schaatsen in de kerstvakantie!

S chaatsbaan

Brunotti, Cakewalk, Calvin Kleein, Cars, Cavallaro, Claudia Sträter, Connververse, Docker’s, Ecco, EDCC, Esprit, Gan, E

t Footwear, Gar

Malloy, Marc Picard, Moccio, New Fashion Kids, Nike Factory Store, e, Nomad, O’O Neill, Only, Neill, Only, Petrol Indudustries, Protest, Puma, R

r, Twinlife, TW Steel, Wolverinne, Van Gils, Vero Moda, Vila, Zaza, Annna Scott, , AAustralian, Björn Bn Borg, Booxeur des Ruesx

, Brunott

o, Geox, Gerry Weber, GSUS SSindustries, The House of Pointer, Hunnkemöllerr, Ice Watch, Jack & & Jones, LeLevi’s, Lloyd, Malloy, Ma

Sense Perfumes & Cosmeticcs, Speers London, Suitsupply, The Bodody Shop, T, The Society Shop, TTi Sento, T Tom Tailor, Twinlife, TW

o, Claudia Sträter, Converse, Docker’s, Ecco, EDC, Esprit, Gant Footwotwear, Garciaarcia, Geddes & s & Gillmore, , Gentiluomo, Geox, Gerr

, Nike Factory Store, Nomad, OO’Neill, Only, Petrol Industries, Protest, Pu Puma, River Woods, Sandwichch, Scapa Sports, Sense Per

oda, Vila, Zaza, Anna Scott, AuAustralian, Björn Borg, Boxeur des Rues, BrunoBrunotti, Cakewalk, CCalvalvin Klein, Cars, Cavallaro, Cla

e House of Pointer, Hunkemöller,er, Ice Watch, Jack & Jones, Levi’s, Lloyd, Malloy, Marc Picard, Moccio, New Fashion Kids, Ni

ondon, Suitsupply, The Body Shop, p, The Society Shop, Ti Sento, Tom Tailor, Twinlife, TW Steel, Wolverine, Van Gils, Vero Moda, V

Ecco, EDC, Esprit, Gant Footwear, Gararcia, Geddes & Gillmore, Gentiluomo, Geox, Gerry Weber, GSUS Sindustries, The House o

y, Petrol Industries, Protest, Puma, River ver Woods, Sandwich, Scapa Sports, Sense Perfumes & Cosmetics, Speers London, Suit

örnörn Borg, Boxeur des Rues, Brunotti, Cakewaewalk, Calvin Klein, Cars, Cavallaro, Claudia Sträter, Converse, Docker’s, Ecco, EDC,

JaJackck & Jones, Levi’s, Lloyd, Malloy, Marc Picardcard, Moccio, New Fashion Kids, Nike Factory Store, Nomad, O’Neill, Only, Petretro

deaubonCadeaauub

€50,-Cadeaubon

Winnares The Voice KidsZaterdag 21 december Fabiënne Bergmans, winnares van The Voice Kids

en rasechte Roosendaalse artiest, geeft om

16.00 uur een spetterend optreden.

Ralf MackenbachZondag 29 december Ralf Mackenbach geeft om 16.00 uur een speciaal

optreden met zijn populairste nummers en bekende

moves. Na het optreden is er voor alle fans een

exclusieve Meet & Greet!

Gratis schaatsbaanZaterdag 21 december t/m zondag 5 januari Tijdens de Kerstvakantie is er een gratis schaats-

baan in Rosada. De schaatsbaan is elke dag

geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Win met FluitketelcurlingWin Rosada cadeaubonnen ter waarde van

maximaal € 50,- met Fluitketelcurling.

Kidz-DJZondag 22 december en zaterdag 28 december Kidz-DJ die de leukste plaatjes laat horen op de

ijsbaan. Tijdens de optredens van de Kidz-DJ mag

je zelf komen scratchen en worden er allerlei leuke

spelletjes gedaan.

Het is SALE in RosadaDe kortingen lopen op tot wel meer dan 70%!

Nieuwe merken in Rosada

Gentiluomo, Geox, Gerry Weber, GSUS Sindustries, The House of Pointer, Hunkemöller, Ice Watch, Jack & Jones, Levi’s, Lloyd, Malloy, Marc Picard, Moccio, New Fashion Kids, Nike Factory Store, Nomad,

O’Neill, Only, Petrol Industries, Protest, Puma, River Woods, Sandwich, Scapa Sports, Sense Perfumes & Cosmetics, Speers London, Suitsupply, The Body Shop, The Society Shop, Ti Sento, Tom Tailor,

Twinlife, TW Steel, Wolverine, Van Gils, Vero Moda, Vila, Zaza, Anna Scott, Australian, Björn Borg, Boxeur des Rues, Brunotti, Cakewalk, Calvin Klein, Cars, Cavallaro, Claudia Sträter, Converse, Docker’s,

Ecco, EDC, Esprit, Gant Footwear, Garcia, Geddes & Gillmore, Gentiluomo, Geox, Gerry Weber, GSUS Sindustries, The House of Pointer, Hunkemöller, Ice Watch, Jack & Jones, Levi’s, Lloyd, Malloy, Marc

Paicard, Moccio, New Fashion Kids, Nike Factory Store, Nomad, O’Neill, Only, Petrol Industries, Protest, Puma, River Woods, Sandwich, Scapa Sports, Sense Perfumes & Cosmetics, Speers London,

Suitsupply, The Body Shop, The Society Shop, Ti Sento, Tom Tailor, Twinlife, TW Steel, Wolverine, Van Gils, Vero Moda, Vila, Zaza, Anna Scott, Australian, Brunotti, Villeroy & Boch, Betty Barclay.

Volg ons: www.facebook.com/rosadaoutlet

Sale in Rosada

Ralf Mackenbach

Page 36: Dm 20131218

nieuwjaareen knallend

Waarschuwingen blijven nodig

Het wordt niet vaak genoeg gezegd, toch is het elk jaar weer raak. Iedereen kent inmiddels de

gevaren van vuurwerk. Het moet op de juiste manier worden gebruikt en leuk en mooi het ook is, illegaal vuurwerk is niet voor niets illegaal.

Vijf vingersIeder jaar voordat het vuurwerk gekocht en afgestoken

mag worden, wordt er van te voren enorm gewaar-schuwd over de gevolgen. De reclames die je laten

nadenken over hoe het is om te leven met vijf vingers zijn hier een voorbeeld van. Ook Bureau Halt is erg betrokken bij de preventie van vuurwerkgevaren.

Zij zorgen ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd door hebben waarom vuurwerk zo gevaarlijk is.

Zo gaan zij bijvoorbeeld langs scholen om ze het een en het ander uit te leggen.

IllegaalIllegaal vuurwerk is nog gevaarlijker. Het kan voorko-men dat je niet goed weet wat voor vuurwerk je hebt aangeschaft. Kijk daarom altijd eerst naar de hand-leiding van het vuurwerk, is het leesbaar en Neder-lands, dan is er vaak niks mis mee. Ook moet er een

aanduiding op staan of het geschikt is voor particulier gebruik. Daarbij moet je op de verpakking van het vuur-

werk goed kijken naar de vermelding van het artikel, het productiejaar, informatie over de fabrikant en een

afbeelding van de effecten na het afsteken.

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag maandag 9 december, A-Lijn: 1. Mw Leendertse-Hr v. Knippenberg 68,33%; 2. Dames Vreugdenhil-v.d. Klis 58,33%; 3. Dames v. Drimme-len-Vermeulen 57,50%; 4. Mw Mol-Hr Schampers 55,42%; 5. Dames v. Beek-Schampers 55,00%; 6. Da-mes v. Vugt-v. Neste 50,00%; 7. Dames Pars-Oranje 48,33%; 8. Hr en Mw T en R Damen 46,67%B-Lijn: 1. Hr en Mw Jongejan 68,62%; 2. Dames Bol-Verhoeven 59,89%; 3. Hr en Mw T en T Damen 57,78%; 4. Dames Bol-v. Eekelen 55,65%; 5. Hr en Mw den Engelse 51,69%; 6. Mw Matthee-Hr Nieuw-kerk 48,75%; 7. Dames Veenstra-v. Sprundel 47,77%; 8. Dames Winde-Rynart 45,57%

FIJNAART 55+ BRIDGEDinsdag 10 december, Gele lijn: 1 Tineke Vis-Cora Winkelhof 59,38%; 2 Christine van Huisstede-Piet Vermunt 57,81%; 3 Cobi Verhoeven-Graeme Reijn-ders 54,17%; 4 Corrie-Jan Nieuwenhuizen 53,65%; 5 Sjaan-Dit Konings 50,00%

Rode lijn: 1 Marcia Erkamps-Nel Keuter 61,11%; 2 Martha-Piet Berghout 58,33%; 3 Bets-Piet Kannekens 50,69%; 4 Anke-Pex Rijnberk 50,00%

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 11 december: 1. mevr. Maat-dhr. de Jager 57,81%; 2. mevr. v.d. Vorm-dhr. Knook 54,69%; 3. mevr. Lussenburg-mevr. Graafmans 54,17%; 4. mevr. v. Exel-dhr. v. Exel 52,60%; 5. mevr. Dane-Groenen-berg-dhr. v. Beem 51,56%; 6. mevr. Coomans-dhr. Groeneveld 51,04%; 7. dhr. Maat-dhr. Verheij 46,88%; 8. dhr. v. Schendel-dhr. de Heer 45,31%; 9. mevr. Dane-Visser-mevr. Knook den Hollander 44,27%; 10. dhr. v.d. Linden-dhr. v. Brouwershaven 41,67%

ZBCMaandagavond 9 december, A-lijn: 1 Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 67,08%; 2 Rinus Krols-Frans te Welscher 62,92%; 3 Jan vd Krogt-Cees Schalke 62,50%; 4 Berna de Kok-José Spiering 50,83%; 5 Henk v Opstal-Tonnie Zijlmans 49,17%

B-lijn: 1 Juliette v Krimpen-Ton Weevers 65,63%; 2 Ellie de Hoog-Ria de Jong 64,58%; 3 Rien Hopmans-Corrie Hopmans 62,50%; 4 Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 55,56%; 5 Joke Francois-Lenie Slegers 53,47%C-lijn: 1 Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers 63,19%; 2 Ad v Leysen-Ria Luykx 58,68%; 3 Tiny Lan-

sen-Annie vd Luytgaarden 55,90%; 4 Joke Wijne-Wil-lem Wijne 54,51%; ged. 5 Felix Goverde-Theo Neelen en Gerda Ideler-Lies Triesscheijn 53,13%D-lijn: 1 Bertus Schrauwen B-Dies Vermue 59,03%; 2 An Dingemans-Antoinette Rosendaal 57,64%; 3 Aart Munters-Jan Tabak 54,86%; 4 Jan Bol-Wil de Roos 54,17%; 5 Diny Verhoef-Toon vd Wiel 52,08%

Dinsdagavond 10 december, A-lijn: ged. 1 Wim de Kok-Frank de Rave en Toos Ermers-Yvonne Krielen 55,73%; 3 Jan den Biggelaar-Joke Francois 53,65%; 4 Jan v Gorp-Peter Rosendaal 53,13%; 5 Thea Graven-Sylvia Stoffels 51,56%B-lijn: 1 Din v Beers-Netty v Beers 62,92%; 2 Bert Groenewegen-Nel Groenewegen 61,25%; 3 Ruud de Vrijer-Wieneke Wijnants 55,83%; 4 Jos Gevers-Wim Gevers 52,92%; 5 Erna Henkelman-Jenny vd Stee 52,08%C-lijn: 1 Henny de Jong-Corrie de Reijer 61,81%; 2 Kitty Aalbers-Lia Lamers 58,33%; 3 Cor Dietvors-Dies Vermue 55,56%; 4 Willy Dietvors-Rica v Schijn-del 52,78%; 5 Jannie van der Have-Joska Heijblom 47,22%D-lijn: 1 Ria Jonker-Aad de Raad 57,64%; 2 Ine Nefkens-Corrie Vissers 56,25%; 3 Marian Kavelaars-

Ria de Waal 53,47%; 4 Miet Mouwen-Jo Vermeulen 50,69%; 5 Jos Hereijgers-Frieda Hereijgers 48,61%Donderdagmiddag 12 december, A-lijn: 1 Frans te Welscher-Martin van Wieringen 65,10%; 2 Bep Lagerwerf-Erna Henkelman 61,46%; 3 Jo Leendertse-Ineke vd Klis 60,94%; 4 Gerda Ideler-Lies Triesscheijn 56,77%; 5 Rieke de Kort-Greet Aarts 52,60%Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info 06-19246311. De donderdagmiddag is ook toe-gankelijk voor niet-leden.

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag 9 december Grote Club, A-lijn: 1.Jenke de Lint-Wiedi de Kok 57,08% 2.Willy-Jan Timmers 56,50% 3.Tonny van Dis-Nel Keuter 55,50% 4.Bert de Kok-Bert de Lint 54,17% 5.Martha-Piet Berghout 53,00% B-lijn: 1.Cora Winkelhof-Wim van Dis 62,15% 2.Ged. Lia Bastiaansen-Corrie v.d.Berg-Hans Riethof-Cor van Veelen 58,68% 4.Ella Huybregts-Hannie van Tilborgh 55,56% 5.Dirk Polak-Dick Saarloos 54,86%C-Lijn: 1.Teunie-Wim Boelhouwers 58,33% 2.Adrie Bom-Nel van Sprundel 57,92% 3.Henk Stam-Adrie Nouwen 56,67% 4.Ged. Pia Kok-Ger Laheij-Graeme Reijnders-Tineke Vis 55,83%

BRIDGE

www.dielboerevuurwerk.nl

boeretweew i e l e r s

20% korting in devoorverkoop!

02123 Thunder kong (4 stuks)02122 Thunder kong (32 stuks)

1.99

9.99 4 voor

32 voor € 15,92

MEGA ACTIE!

Bestel online:

BOERENBONDVUURWERK.NL

04015 Kanonslag200 stuks

02316 Grondbloem50 stuks. Grote kleurige wondertol. Originele afmeting en kwaliteit

02603 Knalpijltjes100 stuks. De originele babypijl met knal en crackling

3.-

1,491,491,49

4,47

MIX DEAL!

Page 37: Dm 20131218

2494,-4.290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Badkamer signatuur

1001 soorten tegels & natuursteen

Volop aanbiedingen

op alle sauna’s*

20% korting

Gratis tegellijm*

5985,-7.650,-

Incl. Bosch apparatuur en vaatwasser. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.*

Complete keuken

op DeVille sanitair*

25% korting

op keukendelen + gratis montage!*

30% kortingKerstshow

26donderdag

27vrijdag

decemberGeopend

28zaterdag

decemberGeopend

december30

maandag

decemberGeopend

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

2de kerstdagGeopend

Geopend

Koopzondag

Roosendaal

Bergen op Zoom

Oss

TilburgOisterwijk

Boxtel

Rosmalen

Etten-Leur Gilze-Rijen

Zevenbergen Breda

Eindhoven

's-Hertogenbosch

NS Zonetaxi is een nieuw product dat al op een aantal stations in Nederland is geïntroduceerd. U reserveert een taxi via internet. De taxi’s rijden met een

stations staat een herkenbare zuil waar u kunt in- en uitstappen.

Dertien stations In Eindhoven rijdt NS Zonetaxi al enige tijd. Vanaf 17 december start NS Zonetaxi op de stations Bergen op

Zoom, Boxtel, Breda, Oss, Roosendaal, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De provinice Noord-Brabant maakt het mogelijk dat vanaf dat moment ook op vijf kleinere stations (Etten-Leur, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Rosmalen en Zevenbergen) NS Zonetaxi gaat rijden. Voor een goed openbaar vervoer is de bereikbaarheid van de stations immers een belangrijke voorwaarde.

Vanaf dinsdag 17 december 2013 rijdt NS Zonetaxi van en naar 13 Brabantse treinstations. De bekende Treintaxi vervalt vanaf deze datum.

Hoe werkt het? Via internet reserveert u een taxi.

Dat kan tot uiterlijk 30 minuten van te voren. De taxi brengt u naar uw be-stemming. De taxi is voor u alleen. Dat is dus anders dan de treintaxi, die ritten combineerde. De ritten worden uitgevoerd door lokale taxionderne-mers.

Op de website www.ns.nl/zonetaxi is een registratie nodig met een (persoon lijke) OV-chipkaart. Daarna boekt u via deze site een rit. U ziet dan de ritprijs die daarna automatisch wordt afgeschreven van uw rekening. In de taxi hoeft u alleen uw OV-chipkaart te laten zien. Kijk voor meer informatie en registratie op www.ns.nl/zonetaxi.

Wat kost het? NS Zonetaxi werkt op basis van zones

met een zonetarief. Dit tarief bestaat uit het opstaptarief van € 3,- plus het zonetarief van € 4,- per zone.

Voor 1 zone (tot 2 km) betaalt u € 7,- Voor 2 zones (tot 4 km) betaalt u € 11,- Voor 3 zones (tot 6 km) betaalt u € 15,-

Waarom reizen met NS Zonetaxi? De taxi brengt u comfortabel van

en naar het station tegen een aan-trekkelijk vast tarief per zone. U weet vooraf wat de rit kost en u betaalt achteraf via automatische incasso.

Zonetaxi

* NS Zonetaxi is een product van NS en KNV Taxi.www.brabant.nl

ZONE 2

€11TOT 4 KM

ZONE 3

€15TOT 6 KM

ZONE 1

€7TOT 2 KM

Vanaf 17 december rijdt NS Zonetaxi

Gemakkelijk en snel van en naar het station

Page 38: Dm 20131218

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63, Klundert, 0168 - 40 22 76, www.seat.nl/keesvermeulen

Merk / type SEAT IBIZA SPORTCOUPE Merk / type SEAT IBIZA SPORTCOUPE Merk / type SEAT IBIZA 5-DEURS Merk / type SEAT IBIZA 5-DEURSUitvoering 1.4-16V 100 PK SPORT Uitvoering 1.2 STYLE Uitvoering 1.6 SPORT Uitvoering 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2006 Bouwjaar 2010 Bouwjaar 2010 Bouwjaar 2012Km-stand 57142 Km-stand 40229 Km-stand 43119 Km-stand 29888

Prijs 7.450,00 Prijs 10.750,00 Prijs 11.900,00 Prijs 14.950,00

Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGEN Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGEN Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGEN Merk / type SEAT IBIZA STATIONWAGENUitvoering 1.4-16V STYLE Uitvoering 1.2 TDI STYLE Uitvoering 1.2 TDI STYLE Uitvoering 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2010 Bouwjaar 2010 Bouwjaar 2011 Bouwjaar 2011Km-stand 36156 Km-stand 46480 Km-stand 54428 Km-stand 62294

Prijs 12.950,00 Prijs 12.950,00 Prijs 11.950,00 Prijs 13.450,00

Merk / type SEAT ALTEA Merk / type SEAT ALTEA XL STATIONWAGEN Merk / type PEUGEOT 206 Merk / type VOLKSWAGEN POLO Uitvoering 1.6 LIFESTYLE Uitvoering 1.6 HATTRICK Uitvoering 1.4 FOREVER Uitvoering 1.2 TDI BLUE MOTION COMFORTLINE

495,- 495,- 495,- 495,-

495,- 495,- 495,- 495,-

495,-

495,-

495,- 750,-

Bouwjaar 2007 Bouwjaar 2010 Bouwjaar 2008 Bouwjaar 2010Km-stand 144295 Km-stand 42500 Km-stand 67816 Km-stand 80970

Prijs 9.450,00 Prijs 15.450,00 Prijs 8.495,00 Prijs 11.750,00

Merk / type KIA PICANTO Merk / type TOYOTA AYGO Merk / type PEUGEOT 107 Merk / type HYUNDAI I10Uitvoering 1.0 5-DEURS Uitvoering 1.0-12V NOW Uitvoering 1.0-12V XS 5-DRS Uitvoering 1.1 PUREBouwjaar 2008 Bouwjaar 2011 Bouwjaar 2011 Bouwjaar 2010Km-stand 57998 Km-stand 15603 Km-stand 32064 Km-stand 30630

Prijs 5.950,00 Prijs 8.650,00 Prijs 7.650,00 Prijs 6.250,00

Merk / type SUZUKI ALTO Merk / type SUZUKI ALTO Merk / type SUZUKI ALTO Merk / type RENAULT TWINGOUitvoering 1.0 COMFORT Uitvoering 1.0 EXCLUSIVE Uitvoering 1.0 COMFORT PLUS Uitvoering 1.2-16V COLLECTIONBouwjaar 2009 Bouwjaar 2009 Bouwjaar 2011 Bouwjaar 2012Km-stand 23401 Km-stand 34716 Km-stand 31829 Km-stand 9315

Prijs 6.450,00 Prijs 6.850,00 Prijs 6.450,00 Prijs 8.950,00

Merk / type NISSAN PIXO Merk / type FORD KA Merk / type HYUNDAI I10 Merk / type SEAT EXEO Uitvoering 1.0 ACENTA Uitvoering 1.2 TITANIUM Uitvoering 1.2 I-MOTION COOL Uitvoering 1.8 STYLEBouwjaar 2010 Bouwjaar 2009 Bouwjaar 2013 Bouwjaar 2011Km-stand 34555 Km-stand 27591 Km-stand 824 Km-stand 11

Prijs 6.750,00 Prijs 7.950,00 Prijs 10.750,00 Prijs 24.950,00

495,- 495,- 495,-

495,- 495,- 495,-

495,-

495,- 495,- 495,- 2495,- EXTRA

495,-

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER OCCASSIONS WWW.SEAT.NL/KEESVERMEULEN

DOLLE DEAL DAGEN BIJ AUTOBEDRIJF KEES VERMEULENBEZOEK ONZE EINDEJAARSSHOW VAN 19 T/M 31 DECEMBER

Page 39: Dm 20131218

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

20% JUBILEUMKORTING op het renoveren van uw parketvloer.GRATIS en vrijblijvende prijsopgave.

Wilco Parket Tel.: 0164 - 68 58 52Vlierbes 10 E-mail: [email protected] WT Halsteren Website: www.wilcoparket.nl

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN

DAG 0

0

SCHALKE 04 REIZEN

www.brabantexpres.nl

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

ENJOYNEERING

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon ST: 3,2 - 5,9L/100 km (1:31,25 - 1: 16,95). CO2 emissie g/km 85-135. Er is al een SEAT Leon vanaf € 21.800,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen

‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

NU IN ONZE SHOWROOMSEAT.NLDE NIEUWE SEAT LEON ST IS ER AL VANAF € 21.800,-

DE NIEUWE SEAT LEON ST HET MAXIMALE UIT ELK MOMENT

14% BIJTELLING. OOK IN 2014!

Openingstijden: ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur

vr 08.00 tot 20.00 uur za 09.00 tot 16.00 uur

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63 Klundert 0168 - 40 22 76 www.seat.nl/keesvermeulen

Recreatiestalling Numansdorpen Occasion Center Numansdorp

LET OP:

Caravan/Camper verkopen:Voor bemiddeling verkoop vragen wij

Caravans - Campers en Vouwwagens.BOVAG onderhoudsbeurt Caravan

NU € 195,- incl. BTW.

Voor alle voordelen zie:WWW.CARVA.NL

Contact 0186-652960 – [email protected] Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie,

onderhoud en APK keuring.

Winterbanden?Bedrijvenweg 4 Fijnaart

Tel. 0168 - 462244www.korstbanden.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 40: Dm 20131218

SPORT

PAGINA 40

ZEVENBERGEN - Op zondag 8 decem-ber hebben 4 jeugddeelnemers van Bushido Dojo Zevenbergen/Raams-donksveer meegedaan aan de Open Nederlandse Kampioenschappen voor jeugd en beginners van de NKA. Aanwezig ruim 170 deelnemers uit Nederland en België.

Danique Mol was als eerste aan de beurt tegen Ezra, een tegenstandster die ze vaker tegen komt op toernooien. Hoewel ze goed begon met stoten en hoge schoppen, wist Ezra toch te scoren. Ze verloor haar eerste partij. Na anderhalve minuut rust, moest ze weer terug op de mat voor haar partij tegen Indy. Danique kwam ook deze partij niet helemaal in haar ritme. Ze bleef stoten maken, gecombineerd met schoppen, maar wist niet te scoren. Haar tegenstandster scoorde twee keer, waarbij de partij ein-digde met een ippon (1 punt). Uiteindelijk

werd Danique derde! Nick de Pijper zat in een pittige poule. Hij wist tijdens zijn partijen meerdere keren te scoren op de helm, maar zijn schoppen waren niet hard genoeg om er een half punt voor te krijgen. Hoewel Nick ontzettend hard heeft staan knokken, wist hij niet voldoende te scoren om partijen te winnen, waardoor hij vierde werd. Niet genoeg voor een beker, maar zeker veel ervaring opgedaan. De volgende keer komt het helemaal goed! Sergio Stoop moest als eerste tegen Moreno, een jon-gen met veel wedstrijd ervaring. Helaas wist Moreno twee keer te scoren waardoor hij de eerste partij verloor. De tweede par-tij was Sergio erop gebrand om te winnen. Sergio wist te scoren met een hoge schop tegen het helmpje. Hij won de tweede par-tij. De derde partij was een revanche van het vorige toernooi, toen had Sergio verlo-ren van Nabil. Nabil is een sterke jongen, die vol in de partij gaat. Sergio wist dit

goed op te vangen, en scoorde zelfs tegen het helmpje. Hiermee won Sergio ook de derde partij en behaalde hij de tweede plaats! Als laatste was Sofie Katzmann aan de beurt. Zij moest tegen Julia. Hoe-wel Sofie veel bleef stoten en schoppen, wisten beide dames niet te scoren. De par-tij eindigde in gelijkspel. De tweede partij moest Sofie tegen de ervaren Naomi, Sofie bleef goed werken, en maakte veel stoten en schoppen. Naomi won deze partij met een goed geplaatste low kick. De laatste partij was tegen Chloe uit België. Sofie bleef harde stoten maken, Chloe kreeg hierdoor last van haar borst. Sofie wist dit vol te houden, waardoor ze twee keer een half punt toegewezen kreeg en de laatste partij won. Voor Sofie een verdiende twee-de plaats! Met dank aan onze Coach Tat-jana Fens en tevens waren Shihan Peter en Sensei Elze aanwezig als scheidsrechters. www.karateschool-bushido.nl

Karateschool Bushido aanwezig op NK

KLUNDERT - In de tot DOJO omge-bouwde feestzaal van sportplaza de Niervaert hield JudoKlub Klundert zaterdag 14 december haar 43e club-kampioenschap; 56 judoka’s namen hieraan deel.

Voor een aantal van hen was dit hun 1e ervaring met het wedstrijdjudo, mooie op-stap naar deelname aan meer wedstrijden en toernooitjes in de regio en wellicht in de toekomst daarbuiten. Begonnen de nieu-welingen nog wat onwennig aan hun wed-strijden, oudere en meer ervaren judoka’s gingen gelijk fel van start om de partijen snel in hun voordeel proberen te beslis-sen. Tussen de wedstrijden door werden de kinderen en ouders vermaakt door een

Aikibudo demonstatie, welke door 2 Aiki-budo beoefenaars van JKK werd gegeven. Aan het eind van de dag gingen alle kin-deren met een goed gevoel en een mooie prijs naar huis. Mooie 1e plaats was er voor: Kevin Broeken, Robert Cornet, Noa van Dijk, Veerle Farla, Dion Hogeslag, Kick Huuksloot, Jesper Kooijman, Dylano Koor-neef, Justin Luijten, levi de Ronde, Robbie Scheurwater, Jim Spruijt, Livo Straasheijm en Lente van Wensen. Tweede plaats voor: Jeroen van Loon, Sem van de Berkt, Ta-mara Doff, Dimitri Geense, Bram Hogeslag, Jesse Koert, Kevin Magielse, Mohammed Mersel, Gytha Pothof, Daniel de Ronde, Yerred Scheffer, Lisa Versteeg, Brian Wil-lemse en Anoeska de Wit. Derde plaats voor Elia van de Berkt, Samara Bauer, Ylai-

sa Boukes, Kirsten Dalemans, Kyan Ewijk, Dylan van Ham, Jelmar van Ham, Alex Ho-geslag, Anke den Hollander, Wijnand Pie-ter Hoogenboom, Finn Huuksloot, Jasper Koert, Annelieke Kooijman, Sander Legier-se, Jeslin Legierse, Thomas Lippens, Laila Lippens, Houd Mersel, Roy van Nispen, Eric Post, Evi van Roomen, Daan van Roomen, Jazzlyn Schoep, Jordy van Summeren, Robbie van Summeren, Senna Tolenaars, Sander Versteeg en Babette Zuidema. Ju-doKlub Klundert bedankt alle judoka’s en vrijwilligers die deze dag tot zo’n sportief en gezellig succes hebben gemaakt. Geïnteresseerde meisjes, jongens, dames en mannen kunnen voor meer info over judo en Aikibudo bij JudoKlub Klundert kij-ken op de site van de club.

Kampioenschap JKK

MOERDIJK - Karate Moerdijk hield voor het eerst een kerstshow in The-ater De Borgh in Zevenbergen op za-terdag 14 december.De avond duurde tweeënhalf uur, waarin karatedemonstraties, kerstverhalen en diverse dans- en zangacts elkaar afwis-selden. Show was bedacht en uitgevoerd door leden van Karate Moerdijk, waaron-der 40 jongeren onder de 16 jaar. Uiter-aard namen ook karate-instructeurs Arno Yarzagaray (3e dan) en Chantal Straver (2e dan) deel aan de show, met een gastrol voor karate-instructeur Erik Bruinhof (5e dan). De avond werd gepresenteerd door 2 leden van de jeugdcommissie van de club.

Het publiek viel van de ene in de andere verbazing. Er werd gelachen, geklapt en mensen raakten zichtbaar ontroerd. In de pauze en na de show werden de deelne-mers overladen met complimentjes. Daisy van den Bos, zus van deelneemster en karateka Daphne den Bos: “De show was geweldig, maar dat kwam ook door de af-wisseling. Elke act was verrassend, maar ook enorm vermakelijk. Ze hebben met z’n allen een goede show neergezet.” In totaal bezochten maar liefst 175mensen de kerst-show. Meer dan gedacht. De opbrengst van de avond gaat naar de jeugdcommis-sie, bestaand uit 8 karateleden tussen de 13 en 16 jaar, die onder de begeleiding van

Arno en Chantal sportieve en bindende ac-tiviteiten organiseert voor de leden.Het doel was een gezellige avond, als afsluiting van het jaar, maar ook voor de jeugd om te laten zien wat ze tot nu toe allemaal al geleerd hebben. Arno: “Veel van onze leden trainen op verschillende locaties. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe leden uit zowel Zevenbergen, Klundert en Willemstad zoveel teamspirit lieten zien en gezamenlijk echt een super show hebben neergezet. Dat maakt ons heel trots.” De Karate Moerdijk Kerstshow was mede mogelijk gemaakt door sponso-ring. Foto’s en films zijn komende week te bekijken op www.karatemoerdijk.nl.

Karate Moerdijk Kerstshow

ZEVENBERGESCHEN HOEK - Het be-lang van de laatste competitiewed-strijd van 2013 voor DHV op zaterdag 14 december was duidelijk .

Aansluiting houden bij koploper WHS en daarvoor was winst nodig tegen Krabben-dijke, waarvan DHV de afgelopen 2 seizoe-nen niet wist te winnen. Doelcijfers logen er ook niet om. In 4 wedstrijden slechts 5 doelpunten voor en 12 tegen. Krabbendijke kwam na 19 minuten via een afstandschot op voorsprong: 0-1. DHV dat het betere van het spel had, kwam sterk terug. Na 23 minuten werd een prima pass van Hawar Mouhiddine verlengd door Thierry Korts-mit. Elias Mourigh scoorde bekeken 1-1. Eén minuut later een aanval met de as-sist van Thierry Korstmit op Elias Mourigh die DHV op 2-1 zette. Krabbendijke kwam niet echt los van de DHV-verdediging. Jesper de Rond gaf weinig ruimte aan Eelco Jansen en Jordi Lokers en Thomas v.d.Wal bezorgden spelmaker Danny We-ber en Rens Jansen een lastige middag. Als er eens een gaatje viel was Stephan Schneijderberg attent. Na 34 minuten was het Jordi Lokers die Hawar Mouhid-dine vrijspeelde: 3-1. Housni Chaibi brak 4 minuten voor rust door in de 16 meter,

maar een sprong over een sliding was de reden dat het vervolg net niet was. Na rust was de 1e kans binnen 1 minuut voor Krabbendijke. Deze werd gemist en DHV kwam nu zelf aan voldoende kansen om de wedstrijd te beslissen. Kees Semler brak ook na rust regelmatig door met de loopakties. De eindfase was kansrijk, maar er werd niet gescoord. Het spelpeil zakte weg op het lastig te bespelen veld. Housni Chaibi Krabbendijke bleef in de wedstrijd en liet ook een 2 tal kansen liggen. Omer Cocen kwam voor de moegestreden Tre-sor Boungaarde en Bergain Francois voor de geblesseerde Hawar Mouhiddine. As-sist van Thierry Kortsmit lanceerde Elias Mourigh die aarzelde en keeper Robin v. Koeveringe redde knap. Dennis Kortsmit maakte na 70 minuten zijn rentree. Krab-bendijken nam nu alle risico. Fraaie DHV-aanval leek de beslissing, omdat er met 3 spelers op de doelman af werd gegaan. Zelfs Krabbendijke-grensrechter Hooges-teeger bleef al staan, omdat dit een goal zou zijn. Elias Mourigh, normaliter een uitstekend teamspeler, verzuimde om de bal simpel breed te leggen. Uit de tegen-aanval was het dankzij keeper Karsten de Graaf in een 1-1 situatie, dat Krabbendijke niet scoorde. Ruimte die daarna ontstond

achter de Krabbendijke verdediging werd deze keer slecht benut door te veel lopen, voor de eigen actie te gaan en de simpele doorbraak niet te zien. Uitstekend leidende scheidsrechter Kenson, die de wedstrijd perfect aanvoelde, floot na 105 minuten af. Belangrijke overwinning, maar ook een les dat e elkaar 90 minuten nodig hebben om succesvol te zijn.Uitslag zaterdag 14 decemberDHV 1-Krabbendijke 1 3-1DHV C1-MOC’17 C3 5-0Roosendaal E6-DHV E1 7-2DHV F1-DSE F3 3-1Programma 21 december10.30 Klundert C1-DHV C110.00 HZ’75 E1-DHV E1Senioren14.30 DHV 2-SC WelbergOud-lid van Voetbalvereniging DHV? Dan zijn zij op zoek naar u. Zaterdag 11 janu-ari luiden ze het nieuwe jaar in met een oud-leden wedstrijd op sportpark d’n Hoekschop. Aansluitend is de nieuwjaars-receptie met dj Nelis. Heeft men zin om een balletje te trappen dan willen zij een ieder vragen zich aan te melden bij Arian Broere, e-mail [email protected] of tel. 0168-325805. Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV wint van Krabbendijke

MOERDIJK - De regio TT is zeer ge-slaagd en kwalitatief waren de vo-gels ook goed.

Er waren veel kampioenen waarvan we er enkele vermelden: C. Dudok 92+pnt -bm; D. v. Groesen 93 pnt -bm; C. Voermans 93 pnt-bm; B. Giphart 93 pnt-bm; J. v. Meer 93 pnt-bm; C. Loomeijer 92 pnt-bm.Kamp.OK: C. Stoop 92 pnt. Kamp.Derby:

A. J. Diepstraten 92 pnt. Kamp.Stam: G. Schets 372 pnt; 2e Stam D. de Wit 368 pnt. Kamp Stel: E. v.d Westen 185 pnt; 2e Stel A.J Strien 185 pnt.Onderling: R. v. Leest 92p-92p-91p; C. v. Leest 91p-91p-90p; C.A. Loomeijer 91p-92p; B. Giphart 90p-93p-92p; D. de Wit 91p-91p G.J. Gelens 92p; J. de Visser 91p; Arn v. Santbergen 91p; A.J v.Strien 93p Al-gemeen Kamp.

Regio TT Moerdijk

Uitslagen seniorenZaterdag 14 decemberInternos 1-Kogelvangers 1 1-0Internos 2-Kogelvangers 2 5-1Kogelvangers 3-Rillandia 2 3-2Uitslagen jeugdZaterdag 14 december

DEVO B1-Kogelvangers B1 4-0Kogelvangers C1-Bavel C2 1-0Kogelvangers F1-Hoeven F2 5-3Kogelvangers E2-De Fendert E4 4-3 (B)Programma jeugdWoensdag 18 decemberFendert C1-Kogelvangers C1 av.19.00u (B)

VV Kogelvangers

ZEVENBERGEN - Team Stuc. Bedr. Kanters 2 heeft de verzette wedstrijd van de competitie tegen Rob Jacobs Mannenmode 1 thuis gewonnen met 6-2 op donderdag 12 december. De spelers Wim Kanters, Jos Broeders en Marjo Hoeven wisten de partijen in winst om te zetten, waarbij Eef Eijskoot Sr. als invaller op 2 caramboles de partij helaas had verloren. Zaterdag 14 december heeft Stuc. Bedr. Kanters 2 voor de competitie tegen het team Rob Jacobs Mannenmode 2 uit Kwadendamme gespeeld. De spelers Marjo Hoeven en Maikel van Wingerden speelde beiden de 1e partijen. Marjo wist de partij niet te winnen waarbij Maikel na

een spannende wedstrijd de partij uitein-delijk in winst kon omzetten. Dit was na-tuurlijk fijn voor Maikel dat hij na lange tijd een wedstrijd kon winnen. Wim Kanters en Jos Broeders moesten beiden de 2e partijen spelen. Wim speelde een fantas-tische wedstrijd en won deze, Jos wist na een slopende wedstrijd toch nog de partij te winnen hierdoor heeft het team met 2-6 gewonnen. Uiteindelijk na beide winst wedstrijden deze week is team Stuc. Bedr. Kanters 2 van de 9e naar de 5e plaats ge-stegen in de ranglijst. Vrijdag 20 decem-ber, aanvang 19.30 uur, speelt het team tegen BV Sprundel 4 uit Sprundel thuis in het clubhuis Amorti.

Winst Stuc. Bedr. Kanters 2

ZEVENBERGEN - Op 8 december werd het team van Cafe de Pijp uit Rotter-dam al verslagen, en nu was het team van Friend-Ad’s Catering aan de beurt. Het team van Erik Kortsmit, Ivo Stol-ting, Jos Goverde en Kees Vijfhoek, presteert boven verwachting, met een derde plaats op de ranglijst tot gevolg.

De wedstrijd van afgelopen vrijdag was van belang: het team uit Sprundel stond op gelijke hoogte op de ranglijst met het Zevenbergse team. De eerste twee wed-strijden werden gewonnen. Kees Vijfhoek speelde tegen Ad Batten. Ad speelde goed, maar op het einde van de wedstrijd kwam de vechtersmentaliteit van Kees naar boven, en wist in een spannende slot-fase de wedstrijd winnend af te sluiten: 30 om 25 in 55 beurten.

Jos Goverde trad aan tegen Ad van Agt-maal. Jos gooide de partij van het begin af aan op slot, waardoor Ad niet uit de startblokken kon komen. Na 35 beurten bereikte Jos de finish, Ad achterlatend op slechts 10 caramboles. Eindstand: 30 om 10. Op dit moment was in ieder geval het gelijke spel al binnen. Gelukkig wist Ivo Stolting zijn partij tegen Peter Slokkers in winst om te zetten. 35 om 22 in 45 beurten. Erik Kortsmit trok aan het kortste eind in de wedstrijd tegen John van Opdorp. bij een stand van 30 om 23 in het voordeel van Erik,wist John een serie van 9 te produ-ceren, waardoor het verzet van Erik gebro-ken werd. Na 58 beurten maakte John de partij uit. Erik had de nabeurt, maar helaas mistte Erik de aquitstoot. As donderdag staat de wedstrijd tegen Doggen uit en in Hoeven op het programma.

Wederom winst Stuc. Bedr. Kanters 1 uit Zevenbergen

Driebanden Groot Derde Divisie

ZEVENBERGEN - In Rosmalen is de nationale finale gespeeld van de 2e klasse libre jeugd. Senna Semler, lid van JBV Amorti uit Zevenbergen, was hiervoor geplaatst.

Na de eerste dag waren Senna en Nick Dudink nog ongeslagen. De eerste 4 par-tijen werden in winst omgezet. In de 5e en 6e ronde werd er verloren en remise gespeeld. Omdat Nick ook een partij ver-loor stond bij aanvang van de finalepartij Senna 1 matchpunt achter op Nick. Om de titel te behalen moest de laatste partij gewonnen worden. In de finalepartij bleek Senna te sterk en wist de partij, mede door het behalen van een serie van 13 carambo-les, als eerste de 40 caramboles te berei-ken. Het was al weer 5 jaar geleden dat een jeugdlid van JBV Amorti de nationale titel wist te behalen. Voor JBV Amorti is dit de 24e persoonlijke nationale titel die behaald is, ook is er al 4 keer een nationale titel in teamverband gewonnen.

De eindstand was als volgt: 1. Senna Sem-ler Amorti Zevenbergen 1-1,46-13; 2. Nick Dudink Blokker 10-1,56-14; 3. Dennis de Rond Bergen op Zoom 10-1,45-8; 4. Dennis Hoogland Warmenhuizen 9-1,51-11; 5. Ce-dric Thiesen Arcen 6-1,29-8; 6. Kenny Bos-kamp Afferden 6-1,19-8; 7. Patrick Koster Kampen 2-0,92-10; 8. Roche v. Grinsven Nistelrode 2-0,83-8.

Hans jr Snellen 8e op nationale finaleAfgelopen weekend is in Almelo de na-tionale finale gespeeld van de 3-banden klasse klein jeugd. Hier is Hans jr. Snellen op een 8e plaats geëindigd met 3 match-punten en een algemeen moyenne van 0,664 zijn hoogste serie was 9.

Hans jr. Snellen op herhalingAanstaand weekend, 21 en 22 december, mag Hans jr. Snellen nogmaals proberen om een goed resultaat te behalen op de nationale finale 3-banden groot jeugd welke in Warmenhuizen wordt gespeeld.

Senna Semler kampioen van Nederland

Page 41: Dm 20131218

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

VOGELVRIJVERKLAARD

vogeloverlast

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder.

In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START BEGIN JANUARISpoedcursus op zaterdag

Telefoon 0165-546707 WWW.YACHTCONSULT.COM.

Kennisgeving

Op 5 december 2013 is in de Staatscourant een kennisgeving geplaatst van het Voorbereidings-

besluit Zuid-West 380kV – hoogspanningsverbinding Borssele – Tilburg (gedeelte in de provincie

Noord-Brabant). In de regionale en lokale krantjes is deze kennisgeving geplaatst op 4 of 5 december

2013. In de toelichting bij dit voorbereidingsbesluit is een passage ten onrechte komen te vervallen.

Deze passage heeft betrekking op de paragraaf “De zone” en is alsnog toegevoegd.

In de toelichting is nu de tekst onder 160 meter aangepast en is de tekst met betrekking tot de 180

meter zone toegevoegd. Op de kaart zoals deze is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en

op de kaart zoals deze is gevoegd bij de brieven aan bewoners en grondeigenaren in de zones van

het voorbereidingsbesluit is wel rekening gehouden met de ten onrechte vervallen passage.

Verlenging terinzageleggingDe termijn voor de terinzagelegging van het voorbereidingsbesluit was bepaald op vrijdag

6 december 2013 tot en met donderdag 16 januari 2014. Door de aanvulling is besloten deze

periode te verlengen met twee weken tot en met 30 januari 2014.

Nadere informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten T (070) 379 89 79.

Rectificatie Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380kV

– hoogspanningsverbinding Borssele – Tilburg (gedeelte in de

provincie Noord-Brabant)

DONKER EIKEN MEUBELSMAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR.

Gratis Transport.Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel

van VAILLANT

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE Bezoek onze vernieuwde website:

WWW.VIGAR.NL

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!NIEUWE CV-COMBI KETEL?

U huurt al een hr-ketel voor

minder dan 1 euro per dag!

NEDERLAND KIEST VOOR

DE ZON

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!

NU SLECHTS 6% BTW OP

ARBEIDSLOON

Nederlands grootste ANTIEK -CURIOSA en BROCANTE MARKT

25 en 26 december Tilburg Stadssporthal.

Beslist de mooiste markt van het land

vanaerlebv.nl

DE SCHOOL VOOR PRAKTISCHE FILOSOFIE EN SPIRITUALITEIT

Start in januari 2014 een nieuwe cursus:

Anno 2013 zijn de oudste vragen van de mens die gaan over het levenzelf nog steeds actueel:

Waarom PRAKTISCHE FILOSOFIE?Praktische Filosofie is bedoeld om:

Voor aanmelden en informatie:

PRAKTISCHE FILOSOFIE – LESSEN IN LEVENSKUNST

INFORMATIE-AVONDEN

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

Page 42: Dm 20131218

KERKELIJK

PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEKVrijdag 20 december13.30u Eucharistieviering in d’Ouwe School, pastor Dirven.Dinsdag 24 december16.00u ‘Kindje Wiegen’ waarbij iedereen welkom is.Vrijdag 27 december17.00u gebedsdienst in het kerkzaaltje, pas-tor G. Dirven. De samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 22 december9.30u 4e Advent ds. F.A. den Harder. Orga-nist dhr. L. van Breugel.Dinsdag 24 decemberKerstavond 21.30u ds. F.A. den Harder. Or-ganist dhr. C. van Kooij.Woensdag 25 december9.30u Kerstmis ds. F.A. den Harder. Organist dhr. J. Willeboordse.Zondag 29 december9.30u dhr. C. Aangeenbrug Noordeloos. Or-ganist dhr. L. van Breugel.Dinsdag 31 december18.30u Oudejaarsdienst ds. F.A. den Harder. Organist dhr. C. van Kooij.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVEN-BERGSCHEN HOEKZaterdag 21 december19.00u 4e zondag van Advent. Eucharis-tieviering met gemengd koor. Voorgangers pastor P. de Rooij en M. Bastiaansen. Mis-dienaars: Sharena Hoegen en Christianne Vermue. Intentie: Ouders Hermus-van Meer; Jgt. Jaap Leest en Corrie Tabak; Johannes Kortsmit en Petronella Buijs.Dinsdag 24 december21.00u Kerstavond Eucharistieviering met koor Lage Zwaluwe. Voorgangers pastor P. de Rooij en L. van Andel. Misdienaars: Mari-us Buijs en Esmee van Geloof. Intentie: Diny van Meer-Rubbens; Riet van Geel-Nuijten; Alle leden van KBO afdeling Zevenberg-schen Hoek; Toos Cornel-Rasenberg; Sonja Cornel; Robert Cornel; Annie Surewaard-Verdaas; Jacobus van Oers en zonen Piet en Jos.Woensdag 25 december11.00u 1e Kerstdag. Familie-Eucharistie-viering met gemengd- en familiekoor. Voor-gangers pastor G. Dirven en L. van Andel. Misdienaars: Thijmen Rinkel en Ilse Vissers. Intentie: Frans Pals e.v. Annet de Bruijn; Jgt. Jacobus en Wilhelmina van Minderhout-van Geel; Christien Meijer-Klunder; Ouders Jooren-van der Veeke en kleindochter Annie de Vet.Donderdag 26 december10.30u 2e Kerstdag. Eucharistieviering met fanfare O.K.K. Voorgangers pastor P. de Rooij en P. de Meijer. Misdienaars: Thimo en Kylian Vreeswijk. Intentie: Jaantje Trom-melen-van Unnik; Martinus en Rieka van de Klundert-Kokke; Cor en Corry Leijten-Jong-mans; Rietje Leijten – Rademakers; Riet van Geel-Nuijten. Zaterdag 28 december19.00u Eucharistieviering met gemengd koor en afvaardiging koor Lage Zwaluwe. Voorganger pastor G. Dirven. Misdienaars: Lieke Akkermans en Carolijn Akkermans. Intentie: Wilfried van Dongen e.v. Joyce Debono, 1e jgt.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 22 december09.30u ds. Z. van Hijum16.30u ds. A. van der Sloot, Almkerk-Wer-kendam

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 22 december10.00u 4e Adventszondag. Voorganger: Mevr. V. Dees, Westdorpe.Woensdag 25 december10.00u Kerstmorgen, Feest van het licht. Voorganger: Mevr. Ds. E. Barendregt.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBER-GENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 22 december10.00u vierde Advent, ds. C.L. de Rooij, Rot-terdam.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBER-GENwww.immanuel-parochie.eu/zevenber-gene-mail: [email protected] 21 december17.00u Vesperviering. Avondgebed dat wordt afgewisseld door zang en het lezen van een evangelietekst. Voorganger: Pastor Piet de Meijer.Zondag 22 decemberEucharistie stille mis. Voorgangers: Pastoor P. de Rooij en Pastor M. Bastiaanse. Misin-tenties: Toos Vissers e.v. Corrie Peeters (jgt); Wilhelmina Hermus w.v. Michael Nuyten (jgt); Annie v. Oosterhout w.v. Bart Zandber-gen (jgt); Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Piet Smits zijn verjaardag en Bep Luijten; Jan v.d. Sanden e.v. Rina Raaijmakers; Fam. Brocatus Damen en dochter Elly.Dinsdag 24 december19.00u woord- en communie familie kerst-viering. M.m.v. Amicante Voorganger: Pastor P. de Meijer 2e collecte voor onze Bartholomeuskerk. Misintenties: Ouders Adrianus v. Geel en Adriana v. Geel de Jong; Ouders den Ouden Dekkers; Frans Tielen e.v. Corry Dekkers; Ouders Cor Bouwmees-ter en Leentje Vrolijk; Vader en moeder v. Dongen-Stoop; Joke Martens-v. Dongen; Jadine Gelens; Martinus Kanters en Eliza-beth Kanters-Huygen; Adrianus Bots; Theo Korsmit; Ouders Becht en zoon Ad.21.00u woord- en communieviering m.m.v. Amicante Voorganger: Pastor P. de Meijer 2e collecte voor onze Bartholomeuskerk. Misintenties: Ouders Jan Stoop en Cor Dietvorst; Ad Franken e.v. An Franken-v. Opstal; Sjel Dietvorst e.v. Nelly Dietvorst-Stoop; Rinus Verhulst e.v. Toke Verhulst-Reijnart; Elisabeth Verhulst-de Klerk; Overl. ouders Hendrik Bouwmeester Elisabeth Meeus; Overl. ouders Kees Dekkers Jo-hanna Schoonen; Pater Rinus Tielen; Ouders v. Opstal-Goverde en zoon Michiel; Ouders Akkermans-v.d. Elshout en dochter Netty; Siem en Jonas Akkermans; Ad Fonken e.v. An Fonken-v. Opstal; Ouders Fens-Kanters; Ouders Graus-Hoek; Ad Kleemans e.v. An-neke Kleemans-van Leur; Janus Dekkers e.v. Maria Fends-Dekkers; Ome Piet en Tante Riet; Ad v.d. Noort e.v. Kees v. Beers.23.00u Eucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Latijn en Kerstliederen Voorganger: Pastoor P. de Rooij. 2e collecte voor onze Bartholo-meuskerk. Misintenties: Ouders Kees en Gretha Ooyen-Verhoef; Ouders Noud Krijnen en Nel Boot en zoon Gabriël; Henk Roosjen e.v. Frieda Mensink; Toon Vissers e.v. Corrie Peeters; Henry Beusenberg; Ouders Frans en Fien Beusenberg-van der Elst; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Ouders Chris-toffel van Dorst-Elisabeth Franken; Ouders Toon Zom en Nelly Dekkers; Jan Foesenek e.v. Nelly de Graauw; Antoon Claassen e.v. Ad Wijtvliet; Petrus Weevers en echtge-note Catharina v. Zundert; Overl. ouders v. Beers- Dietvorst; Overl. ouders Weevers-v. Zundert; Jan Stoop e.v. Riet Martens; John Roos e.v. Riet Stoop; Raymond Kooijmans; Overl. fam. Stoop Martens; Ouders Jan en Helena Santbergen-Oors; en ons lief zoon-tje Mitch Ros; Riet Ros-Mensen; Ouders Leijs-Machielsen; Ouders van Leest-Boot en verdere overleden familie; Johannes Wil-helminus Peek; Hendrika Gerarda Augusta Peek-Linthorst; Theodorus Dokman; Marti-nus Kanters en Elizabeth Kanters-Huygen; Willem Ooyen e.v. Toke BroereWoensdag 25 december11.00u Eucharistie m.m.v. Bartholomeus-koor Latijn en Kerstliederen. Voorganger: Pastoor P. de Rooij. 2e collecte voor onze Bartholomeuskerk. 14.00-16.00u is de Kerk open. Misintenties: Anita v. Dorst-Stoop e.v. John v. Dorst; Ouders v. Dorst-Kramers; Jan-nie Netten w.v. Louis Farla; Truus Segers e.v. Jan Korte; Bep en Ton v.d. Grint-v. Loenen; Piet en Marietje v. Bakel-Reijs; Stien de

Rooy e.v. Jan v. Geel; Jan Foesenek e.v. Nel-ly de Graauw; Petrus v. Deelen e.v. Marga-retha Morren; Jos en An v. Amelsvoort; Toos de Zeeuw e.v. Peter v. Amelsvoort; Kees en Lucis de Zeeuw; Harry v. Amelsvoort; Enrico en Tullia Battaglia; Gied DamenZondag 29 december11.00u Eucharistie met orgel en samenzang. Voorganger: Pastor G. Dirven. Misintenties: Jan v.d. Berg e.v. Ina v.d. Berg-Wetter; Mien Ruijs e.v. Gom Kremers; Fransien Gabriëls e.v. Toon Delhez en zoon Peter; Mevr. Kerk-hofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 22 december10.00u ds. C. Hendriksen, Woudrichem18.30u ds. A. SlingerlandDinsdag 24 december21.30u geref. pred. in HKWoensdag 25 december10.00u ds. A. Slingerland16.30u kerstfeest zondagsschoolZondag 29 december10.00u ds. A. Slingerland18.30u ds. J. Reehorst, StavenisseDinsdag 31 december19.30u ds. A. Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 22 december10.00u ds. N.J. Dekker, Almkerk16.30u ds. A.L.A. den Besten, Nieuwerkerk aan den IJsselDinsdag 24 december21.30u Kerstzangdienst Herv. kerk

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERT

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de mor-genuren.Donderdag 19 december17.00u kerstmusical ‘een droom van een kind’ door leerlingen van basisschool de Rietvest in Cultureel Centrum (onze voor-malige kerk). Ouders en familie zijn hierbij uitgenodigd.Vrijdag 20 december14.30u Mauritshof, Pastor G.Dirven gaat voor in de h.mis. Leden van het dameskoor o.l.v. W.Hommel verzorgen de zang. De vie-ring is in de grote zaal. Ouderen uit onze parochiekern zijn hierbij van harte welkom.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIR-VAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor M. Prasing, 0165–330502; pastoraal werker A. Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; pasto-raal werkster zr. E. van Dijk, 0165-330502; teamassistent E. Roovers, 06-16540840.Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van een van de pastores, dan kunt u met hen contact opnemen of dit melden op de pastorie.Adreswijziging: Gaat u verhuizen of komt u in de parochie wonen, laat het dan even weten op de pastorie.H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: Misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha en Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 19 december19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 20 december10.00u de Blomhof; eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing.Zondag 22 december11.00u Basiliek; 4e Zondag van de Advent;

eucharistieviering. Voorgangers: pastoor M. Prasing en pastoraal werker A. Buijs-Tuyte-laars. Intentie: overl. ouders v.d. Lindeloof-v.d. Sanden. Lector: C. de Vos. Acolieten: Marie Rose, Josefien, Floor. Koor: Basiliek-koor.Dinsdag 24 december19.00u Kerstavond, Basiliek, kinderviering met kerstspel. Voorganger; pastoraal wer-ker A. Buijs-Tuytelaars. Intenties: Willy Meijers e.v. Rina Meijers-Dingenouts; Jo v.d. Buijs; Ad Wagemakers e.v. Jeanne Voe-ten; overl. ouders de Rooij-Doggen en zonen Jan en Kees; overl. ouders Leijdekkers-v. d. Berg; Wim Jonkheijm; Sjaak Wagemakers e.v. Naantje Schrauwen; Jan v. Miert e.v. Rina Zagers; Gerard Jongenelen e.v. Dientje v.d. Buijs. Acolieten: Annemiek, Eva, Sebas-tiaan. Koor: Chavarim.23.00u, Kerstavond, Basiliek, eucharistie-viering. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: Marie v.d. Hout-Thijs; Rinus Mies; Jos v. Lier en overl. fam.; Ruud Prasing; overl. fam. Prasing-Ewers; Riet Schoone e.v. Rinus den Braber; Nico Dirne e.v. Dina de Crom (jgt.); Cornelis v. Peer e.v. Johanna Jongmans (jgt.); Cornelis Jongeneelen e.v. Catharina Meijers; overl. ouders Meijers-v. As; Marinus en Theodora Verheijen-v. As; Peter den Heijer e.v. Anke den Boer. Lector: M. Jongmans. Acolieten: Willem, Raymond, Wouter. Koor: Projectkoor.Woensdag 25 december11.00u, Eerste Kerstdag, Basiliek, eucharis-tieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing.Donderdag 26 december11.00u, Tweede Kerstdag, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing.Kindje WiegenOp Eerste Kerstdag is er voor de kinderen om 15.00u Kindje Wiegen. Dit jaar willen we het kerstkindje welkom heten met mu-ziek. Kun jij op je eigen muziekinstrument een kerstliedje spelen, breng het dan mee. Dan mag je dit aan iedereen in de Basiliek laten horen. Kun je geen liedje spelen dan mag je natuurlijk komen luisteren.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAAR-BUITENZondag 22 december10.00u Ds. L.C. van der Eijk, Maasdijk Doop-dienst

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTDonderdag 19 december09.30u Getijdengebed.18.30u Kerstviering Kennedyschool. Voor-ganger Diaken M. Bastiaansen. Collecte voor eigen kerk.Zondag 22 december09.30u 4de zondag Advent. Eucharistie-viering. Celebrant G. Dirven. Misdienaar Manon. Acoliet Illa. Lector Ineke. Koster H. Berghout. Collectanten Y. Reuvers en R. v Mourik. Gebedsintenties: Overl. ouders Neelen-van Vlimmeren en zoon Giel. Jan Mulders e.v. Elly Mulders-Krijnen. Jan Nee-len-Nelen. Fam Nelen-Konings. Collecte voor eigen kerk.13.00u doop Jan Mulders.Dinsdag 24 december19.00u Kerstavondviering. Zang St. Jaco-buskoor. Celebrant G. Dirven Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Amy en Michelle. Lector Toos Kosters R. Vissers en W. Schrau-wen. Collectanten R.v Mourik, R. Romme. Gebedsintenties: Overl.ouders Traats-Krols en kinderen. Wilhelmina Deijkers-Mange-

laars. Overl.ouders Petrus Hazen en Lucia Hazen-Nagtzaam en zonen Lauran en Rinie. Patrick van Est. Jan Beerendonk-van Hoof en schoonzoon Kees. Overl.ouders Voet-Stoop. Overl.fam. Hoppenbrouwers-van He-ijningen. Jgt. Wim Nuiten e.v. Nelie v Hoof. Gerardus v Steen e.v. Adriana Nagtzaam. Jgt.Wil v d Weijden. Overl.ouders v Est-Valentijn. Overl.ouders Deijkers-Koelemij. John Kannekens. Piet Beerendonk e.v. Truus Vermeulen. Rian van Fessum-v. Sprundel. Overl. fam. Michiel Neelen-Spitters. Ma-rinus Hagenaars e.v. Cor Neelen. Simon Reuvers e.v. Naantje Nuiten. Collecte voor eigen kerk.22.00u Kerstnachtviering, m.m.v. De Unie. Celebrant G. Dirven Diaken M. Bastiaansen. Acoliet Illa. Lector Jeanne. Collectanten P. Berghout Y. Reuvers. Gebedsintenties: Overl.ouders Traats-Krols en kinderen. Wil-helmina Deijkers-Mangelaars. Overl.ouders Petrus Hazen en Lucia Hazen-Nagtzaam en zonen Lauran en Rinie. Patrick van Est. Jan Beerendonk-van Hoof en schoonzoon Kees. Overl.ouders Voet-Stoop. Overl.fam. Hoppenbrouwers-van Heijningen. Jgt. Wim Nuiten e.v. Nelie v Hoof. Gerardus v Steen e.v. Adriana Nagtzaam. Jgt.Wil v d We-ijden. Overl.ouders v Est-Valentijn. Overl.ouders Deijkers-Koelemij. John Kannekens. Piet Beerendonk e.v. Truus Vermeulen. Rian van Fessum-v. Sprundel. Overl.fam. Michiel Neelen-Spitters. Marinus Hagenaars e.v. Cor Neelen. Simon Reuvers e.v. Naantje Nuiten. Collecte voor eigen kerk.Woensdag 25 december09.30u Familieviering. Woord en Commu-nieviering. Voorganger diaken M. Bastiaan-sen. Misdienaars Merel Minou en Rebecca. Lector Ineke. Koster H. Berghout. Collectan-ten P. Berghout R v Mourik. Gebedsintenties Maria Reijnders-Voet. Lies v Merienboer-Korst. Mevr. V Oorschot-Santbergen. Dien Haverkamp e.v. Jan de Bruijn. Riet en Toon Dictus. Giel Martens e.v. Corrie v/d Broek.Zondag 29 december9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEM-STADZondag 22 december4e advent en H. Avondmaal; 10.00u Koepel-kerk Ds. W. van Laar.Dinsdag 24 decemberKerstnachtdienst mmv De Willemstad Sin-gers; 10.00u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-Timmerman.Woensdag 25 december 10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar.Zondag 29 december10.00u Koepelkerk Kand. R. ten Hoopen, Den Haag.Dinsdag 31 december Oudejaarsdienst 10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar.

PAGINA 42

MOERDIJK - Het bestuur van de Immanuelparochie heeft besloten om met de feestdagen van Kerst en Oud- en Nieuwjaar geen extra taxivervoer naar de clusterkerken in te zetten. Zij meent dat er met die feestdagen voldoende gelegenheid is om met elkaar het vervoer zelf te regelen.

In de weekenden blijft tot 31 december het vervoer zoals altijd. Na 1 januari gaat er wel wat veranderen. Per 1 januari schrappen we de lijnen die niet of nauwelijks gebruikt worden. Dit geldt voor Moerdijk, Noordhoek en Willemstad.De kerktaxi voor Langeweg, Klundert en Lage Zwaluwe zal door blijven rijden tot eind juni 2014, mits er goed gebruikt van wordt gemaakt. Inmiddels hebben we deze geloofsgemeenschappen wel opgeroepen om mogelijkheden te zoeken zelf met vrij-willigers dit vervoer op te gaan zetten.

Kerktaxi Immanuelparochie

KERST PRE-SALE

op héél veel Kerstartikelen40% KORTING

tot

www.tuincentrumdebont.nl

* uitgezonderd lopende akties en aanbiedingen

Page 43: Dm 20131218

TE HUURIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WERK-,KANTOORruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INFO:

J. den Hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

Uw aankoop makelaar voor uw nieuwe droomhuis.

Zevenbergen – Moerdijk. www.barel.nl

Bel: 0168 - 323923

Uw aankoop makelaar vooruw nieuwe droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen!

Zevenbergen - Moerdijkwww.barel.nl - Bel: 0168 - 323923

DROOMHUIS?WWW.BAREL.NL

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

PALLETS Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

van Haperen dakbedekkingen b.v.www.vanhaperen.nl

vraagt voor spoedige indiensttreding:

werkvoorbereider / calculator ( fulltime)Functie Een afwisselende kantoorfunctie. Werkzaamheden bestaan o.a. uit calculeren en werkvoorbereiding,verzorgen van externe correspondentie, verwerken van opdrachten enz. Kortom een zeer veelzijdige baan in een klein team!

Eisen - MBO bouwkunde - Ervaring in dakbedekkingssector - Geen 8 tot 5 mentaliteit - Meedenkend in de organisatie

sturen aan [email protected] o.v.v. werkvoorbereider / calculator te Breda

bedrijven in Europa gevestigd in Steenbergen.Jaarlijks worden vele miljoenen prints afgedrukt.

Er zijn ca. 150 mensen werkzaam.

Fujicolor Benelux zoekt kandidaten voor haar

FLEXPOOL Fujicolor Benelux BV, gevestigd aan de Franseweg 65 in

Steenbergen, werkt met een Flexpool.

bij extra drukte opgeroepen worden om in te vallen op de Productie-afdeling. Het gaat voornamelijk om inpak- en sorteerwerkzaamheden van de diverse foto(fun)producten.

Heb je interesse in deze Flexpool; kijk dan voor meer informatie op onze facebookpagina

www.facebook.com/werkenbijfujicolor en meldt je aan via: [email protected] of per brief:

Fujicolor Benelux BV, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 16, 4650 AA STEENBERGEN.

K

E

U

K

E

N

S

SPECIALIST IN KEUKEN RENOVATIE

Voegwerk!vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

Administratie...Je administratie 2013 in no-time op orde!

www.oamkb.nl

Laurens Schoone

+31 (0)6 41 21 37 [email protected]

Klompéhof 164871 HJ Etten-Leur

Dat vind jij toch ook leuk... werkplezier voor ondernemers!

Page 44: Dm 20131218

xxxx

xxxX

x SPECIAAL VOOR DE KERSTMAN!

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

Galaxy SIII 64GB Simlockvrij toestel

64GB geheugen

Quadcore processor

Extra veel intern geheugen

4.8” HD Super AMOLED scherm voor de beste beeldervaring

2e kerstdag26 december 10.00 uur tot 18.00 uur

geopend