Dm 20131009

of 28 /28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 9 OKTOBER 2013 WEEK 41 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL NIEUWE PREDIKANT IN ZEVENBERGEN RONDWEG KLUNDERT STAP DICHTERBIJ ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente heeft ProRail verzocht om officiële geluid- metingen uit te laten voeren bij het spoor in Zevenbergschen Hoek. De indicatieve metingen en geluidanalyses die in 2012 door de Regionale Milieudienst en de Om- gevingsdienst Midden- en West Brabant zijn uitgevoerd geven een indicatie dat de geluidgrens aan de oostzijde van het spoor wordt overschreden. De reden van de geluidoverlast zou kunnen zijn dat het HSL-spoor niet berekend is op het materi- eel dat er nu dagelijks passeert. Dit is niet het materieel waarmee bij de aanleg van het spoor en het geluidscherm rekening is gehouden volgens de gemeente Moerdijk. Geluidmetingen langs spoor zijn hard nodig MOERDIJK - Staatsbosbeheer en IVN Et- ten-Leur houden zaterdag 26 oktober een vaartocht met als bestemming Haringvliet- Hollands Diep. Het belooft een vogelrijke tocht te worden. De boottocht voert langs platen, slikken en gorzen die Staatsbos- beheer beheert en natuurlijk is ook de boswachter aan boord. Hij vertelt over de vogels en over de nieuwe natuurgebieden. De rondvaartboot vertrekt om 10.00 uur uit de haven van Lage Zwaluwe. De boot is om 16.00 uur weer terug. Aanbevolen wordt water- en winddichte kleding aan te trekken en een verrekijker mee te nemen. De tocht is geschikt voor rolstoelgebrui- kers. Aanmelden kan via 0168-476055. Vaartocht naar Hollands Diep MOERDIJK - Begin deze maand ontvangen 16.000 ouders en/of verzorgers van kinde- ren in de leeftijd van nul tot elf jaar een uit- nodiging voor deelname aan de aan jeug- denquête van de GGD West-Brabant. Het gaat om een grootschalig gezondheids- onderzoek onder 16.000 opvoeders dat de GGD iedere vier jaar uitvoert in opdracht van gemeenten. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer overgewicht, op- voedvragen en voorzieningen in de buurt. De enquête geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld veilig buiten spelen en op- voedondersteuning. Gemeenten gebruiken de resultaten om het gezondheidsbeleid in de buurt beter af te stemmen. Jeugdenquête GGD valt weer in de bus ZEVENBERGEN - De campagne ‘Energie bewust: thuis besparen’ in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Wer- kendam is van start gegaan. De Regio West-Brabant heeft de energiecampagne op de agenda gezet. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaat de ener- giecampagne coördineren en uitvoeren. De campagne heeft tot doel om mensen aan te zetten om energie te besparen in en rond de eigen woning. De campagne omvat diverse activiteiten in een wijk of dorp. Basisscholieren gaan aan de slag om te kijken wat ze thuis kunnen veranderen. Ook worden er energiemarkten gehouden. Start campagne voor besparing energie MOERDIJK/ZEVENBERGEN - De politie heeft vrijdagavond samen met de Belas- tingdienst vrijdagavond een grote con- trole gehouden op de Rijksweg A17 (afslag Moerdijk) en op de kruising Dikkedijk in Ze- venbergen. De controle duurde van 18.00 tot 01.00 uur. De actie werd gehouden om mogelijke inbrekers, overvallers en straat- rovers te controleren. Ook werd er gelet op openstaande boetes, gevangenisstraffen en nog te betalen belastingschulden. De politie verrichtte twee aanhoudingen voor overtreding van de Wet wapens en muni- tie, één aanhouding voor het rijden onder invloed en een arrestatie op verdenking van het witwassen van geld. Politie houdt grote controle WILLEMSTAD - Agenten hebben vorige week woensdag twee verwaarloosde kittens uit een schuur bij een woning in Willemstad gehaald. Er was niemand in de woning aanwezig. De agenten van de Dierenpolitie gingen bij de woning langs na een 144-melding. Vanuit een schuur hoorden de agenten gemiauw. In de schuur vonden zij in bijna geheel afgesloten doos twee kittens. De agenten vermoedden dat het pasgeboren beestjes waren. In overleg met de Landelijke Inspectiedienst Dieren- bescherming (LID) werden de kittens mee- genomen en naar een dierenarts gebracht. De eigenaar van de woning zal gehoord worden, zo meldt de politie. Verwaarloosde kittens gevonden MOERDIJK - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen het Franciscus Zie- kenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Volgens de ACM worden de eisen voor de kwaliteit van zorg steeds strenger en waarschijnlijk kunnen de twee ziekenhuizen individueel daaraan niet voldoen. De kartelwaakhond stelt dat de keuzevrijheid voor de patiënt voldoende behouden blijft, doordat de nieuwe ziekenhuisorganisatie de concur- rentie kan aangaan met het Amphia in Breda. De bestuurlijke fusie staat gepland voor 1 januari 2014, een jaar later volgt de organisatorische fusie. Ziekenhuizen mogen fuseren KLUNDERT - De kinderen van de kinderopvang De Bolderkar mochten op dierendag hun knuffeldier mee naar het verblijf nemen. Maar het mooiste vonden ze de kuikentjes en de geit waar Michiel Crielaard, van de kinderboerderij voor had gezorgd. De kinderen waren niet bang van de geit maar de geit wel van de kinderen. Ze mochten hem allemaal aaien en dat vond de geit helemaal niet leuk. FOTO TIES STEEHOUWER MOERDIJK - Om een einde te maken aan de nachtelijke reclameverlichting zijn Natuur- en Milieufederaties een petitie gestart. Via de website www.nachtvan- denacht.nl kan de petitie gesteund wor- den. De petitie loopt tot 15 oktober. Aan het eind van de landelijke actie wordt de petitie aangeboden aan de politiek. De petitie maakt onderdeel uit van het eve- nement Nacht van de Nacht. Tijdens dit evenement worden honderden activiteiten door het hele land georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van een duis- tere nacht kunnen ervaren. Het evenement vindt plaats tijdens de langste nacht van het jaar: de nacht van 26 op 27 oktober. Petitie tegen reclameverlichting DOOR MONIQUE JANSEN Het verlenen van het recht op een graf van twintig jaar kost nu nog 573 euro. Dat stijgt in 2014 naar een bedrag van 619 euro. De stijging van vijf procent komt bovenop de indexering. De ge- meente heeft onderzoek gedaan naar de begraaftarieven in de omringende gebieden. Hieruit blijkt dat nergens een kostendekkendheid van honderd procent wordt gehaald op de begraafplaatsen. Kostendekkendheid Het college stelt de raad voor om voor de begraafplaatsen te streven naar een kostendekkendheid van tachtig procent. Wethouder Jaap Kamp: “We staan nog ver af van kostendekkendheid van begra- ven. Dat is wel het streven dat de gemeen- teraad heeft neergelegd bij het college. Daarom komt er een andere kostenstruc- tuur. De kosten die de gemeente nu heeft voor begraven, betalen we eigenlijk met z’n allen. Het college wil die kosten neerleg- gen daar waar ze thuishoren, de recht- hebbenden van graven op de gemeente- lijke begraafplaatsen.” Acceptabel Volgens de gemeente blijkt Moerdijk in de onderste regionen van de middenmoot te zitten als het gaat om begraaftarieven. Daarom is een stijging van de prijs ac- ceptabel. Het college wil de tarieven geleidelijk verhogen, zodat er gewenning kan plaatsvinden. Ook wil de gemeente voorkomen dat een te grote stijging leidt tot de afname van het aantal begravin- gen. Dat zou de kostendekkendheid ver- der in gevaar kunnen brengen. Nieuwe begraafplaats Zevenbergen krijgt een nieuwe begraaf- plaats die rond 2017 klaar moet zijn. Het college meldt dat er op dat moment spra- ke is van een nieuwe situatie, waardoor de kostendekkendheid opnieuw onder druk komt te staan. In een later stadium zullen de gevolgen ten aanzien van de exploitatie van deze nieuwe begraaf- plaats duidelijk worden. Efficiency De gemeente heeft gekeken of er ook andere mogelijkheden waren om de be- graafplaatsen meer kostendekkend te maken. Deze mogelijkheden blijken in de praktijk niet haalbaar of leveren on- voldoende besparingen op. Het college merkt bijvoorbeeld op dat er nauwelijks bezuinigingen zijn te realiseren door de efficiency te verhogen. Ook raadt het col- lege de gemeenteraad af om de onder- houdskosten van duizend euro van het gesloten gedeelte van de Zevenbergse begraafplaats onder te brengen in potje ‘openbaar groen’. De gemeenteraad neemt in december een definitief besluit over de verhoogde begraaftarieven. Begraaftarieven gaan flink omhoog Prijzen voor grafrechten stijgen stapsgewijs ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk gaat de begraaftarieven van de algemene begraafplaatsen flink verhogen. Vanaf 2014 stijgt de prijs jaarlijks met vijf procent. In eerste instantie wilde de gemeente toe naar een kostendekkendheid van honderd procent, maar het college stelt de gemeenteraad voor om dit principe los te laten. De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN! Luxe Bakkerij Nagelkerke FRIKANDELBROODJE voor maar 1,00 ZE ZIJN ER WEER, DE LEKKERSTE RB. AMANDELSTAAF EN RB. GEVULDE SPECULAAS Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant. autostad ROOSENDAAL I BERGEN OP ZOOM AUTONIEUWS UIT DE REGIO OCCASIONS EN NOG VEEL MEER!

description

 

Transcript of Dm 20131009

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE9 OKTOBER 2013WEEK 41

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

  ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  NIEUWE PREDIKANT INZEVENBERGEN

  RONDWEG KLUNDERT

  STAP DICHTERBIJ

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente heeft ProRail verzocht om of cile geluid-metingen uit te laten voeren bij het spoor in Zevenbergschen Hoek. De indicatieve metingen en geluidanalyses die in 2012 door de Regionale Milieudienst en de Om-gevingsdienst Midden- en West Brabant zijn uitgevoerd geven een indicatie dat de geluidgrens aan de oostzijde van het spoor wordt overschreden. De reden van de geluidoverlast zou kunnen zijn dat het HSL-spoor niet berekend is op het materi-eel dat er nu dagelijks passeert. Dit is niet het materieel waarmee bij de aanleg van het spoor en het geluidscherm rekening is gehouden volgens de gemeente Moerdijk.

  Geluidmetingen langsspoor zijn hard nodig

  MOERDIJK - Staatsbosbeheer en IVN Et-ten-Leur houden zaterdag 26 oktober een vaartocht met als bestemming Haringvliet-Hollands Diep. Het belooft een vogelrijke tocht te worden. De boottocht voert langs platen, slikken en gorzen die Staatsbos-beheer beheert en natuurlijk is ook de boswachter aan boord. Hij vertelt over de vogels en over de nieuwe natuurgebieden. De rondvaartboot vertrekt om 10.00 uur uit de haven van Lage Zwaluwe. De boot is om 16.00 uur weer terug. Aanbevolen wordt water- en winddichte kleding aan te trekken en een verrekijker mee te nemen. De tocht is geschikt voor rolstoelgebrui-kers. Aanmelden kan via 0168-476055.

  Vaartocht naarHollands Diep

  MOERDIJK - Begin deze maand ontvangen 16.000 ouders en/of verzorgers van kinde-ren in de leeftijd van nul tot elf jaar een uit-nodiging voor deelname aan de aan jeug-denqute van de GGD West-Brabant. Het gaat om een grootschalig gezondheids-onderzoek onder 16.000 opvoeders dat de GGD iedere vier jaar uitvoert in opdracht van gemeenten. Themas die aan bod komen zijn onder meer overgewicht, op-voedvragen en voorzieningen in de buurt. De enqute geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld veilig buiten spelen en op-voedondersteuning. Gemeenten gebruiken de resultaten om het gezondheidsbeleid in de buurt beter af te stemmen.

  Jeugdenqute GGDvalt weer in de bus

  ZEVENBERGEN - De campagne Energie bewust: thuis besparen in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Wer-kendam is van start gegaan. De Regio West-Brabant heeft de energiecampagne op de agenda gezet. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaat de ener-giecampagne cordineren en uitvoeren. De campagne heeft tot doel om mensen aan te zetten om energie te besparen in en rond de eigen woning. De campagne omvat diverse activiteiten in een wijk of dorp. Basisscholieren gaan aan de slag om te kijken wat ze thuis kunnen veranderen. Ook worden er energiemarkten gehouden.

  Start campagne voorbesparing energie

  MOERDIJK/ZEVENBERGEN - De politie heeft vrijdagavond samen met de Belas-tingdienst vrijdagavond een grote con-trole gehouden op de Rijksweg A17 (afslag Moerdijk) en op de kruising Dikkedijk in Ze-venbergen. De controle duurde van 18.00 tot 01.00 uur. De actie werd gehouden om mogelijke inbrekers, overvallers en straat-rovers te controleren. Ook werd er gelet op openstaande boetes, gevangenisstraffen en nog te betalen belastingschulden. De politie verrichtte twee aanhoudingen voor overtreding van de Wet wapens en muni-tie, n aanhouding voor het rijden onder invloed en een arrestatie op verdenking van het witwassen van geld.

  Politie houdt grote controle

  WILLEMSTAD - Agenten hebben vorige week woensdag twee verwaarloosde kittens uit een schuur bij een woning in Willemstad gehaald. Er was niemand in de woning aanwezig. De agenten van de Dierenpolitie gingen bij de woning langs na een 144-melding. Vanuit een schuur hoorden de agenten gemiauw. In de schuur vonden zij in bijna geheel afgesloten doos twee kittens. De agenten vermoedden dat het pasgeboren beestjes waren. In overleg met de Landelijke Inspectiedienst Dieren-bescherming (LID) werden de kittens mee-genomen en naar een dierenarts gebracht. De eigenaar van de woning zal gehoord worden, zo meldt de politie.

  Verwaarloosdekittens gevonden

  MOERDIJK - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen het Franciscus Zie-kenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Volgens de ACM worden de eisen voor de kwaliteit van zorg steeds strenger en waarschijnlijk kunnen de twee ziekenhuizen individueel daaraan niet voldoen. De kartelwaakhond stelt dat de keuzevrijheid voor de patint voldoende behouden blijft, doordat de nieuwe ziekenhuisorganisatie de concur-rentie kan aangaan met het Amphia in Breda. De bestuurlijke fusie staat gepland voor 1 januari 2014, een jaar later volgt de organisatorische fusie.

  Ziekenhuizen mogen fuseren

  KLUNDERT - De kinderen van de kinderopvang De Bolderkar mochten op dierendag hun knuffeldier mee naar het verblijf nemen. Maar het mooiste vonden ze de kuikentjes en de geit waar Michiel Crielaard, van de kinderboerderij voor had gezorgd. De kinderen waren niet bang van de geit maar de geit wel van de kinderen. Ze mochten hem allemaal aaien en dat vond de geit helemaal niet leuk. FOTO TIES STEEHOUWER

  MOERDIJK - Om een einde te maken aan de nachtelijke reclameverlichting zijn Natuur- en Milieufederaties een petitie gestart. Via de website www.nachtvan-denacht.nl kan de petitie gesteund wor-den. De petitie loopt tot 15 oktober. Aan het eind van de landelijke actie wordt de petitie aangeboden aan de politiek. De petitie maakt onderdeel uit van het eve-nement Nacht van de Nacht. Tijdens dit evenement worden honderden activiteiten door het hele land georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van een duis-tere nacht kunnen ervaren. Het evenement vindt plaats tijdens de langste nacht van het jaar: de nacht van 26 op 27 oktober.

  Petitie tegen reclameverlichting

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Het verlenen van het recht op een graf van twintig jaar kost nu nog 573 euro. Dat stijgt in 2014 naar een bedrag van 619 euro. De stijging van vijf procent komt bovenop de indexering. De ge-meente heeft onderzoek gedaan naar de begraaftarieven in de omringende gebieden. Hieruit blijkt dat nergens een kostendekkendheid van honderd procent wordt gehaald op de begraafplaatsen.

  KostendekkendheidHet college stelt de raad voor om voor de begraafplaatsen te streven naar een kostendekkendheid van tachtig procent. Wethouder Jaap Kamp: We staan nog ver af van kostendekkendheid van begra-ven. Dat is wel het streven dat de gemeen-teraad heeft neergelegd bij het college. Daarom komt er een andere kostenstruc-tuur.

  De kosten die de gemeente nu heeft voor begraven, betalen we eigenlijk met zn allen. Het college wil die kosten neerleg-gen daar waar ze thuishoren, de recht-hebbenden van graven op de gemeente-lijke begraafplaatsen.

  AcceptabelVolgens de gemeente blijkt Moerdijk in de onderste regionen van de middenmoot te zitten als het gaat om begraaftarieven. Daarom is een stijging van de prijs ac-ceptabel. Het college wil de tarieven geleidelijk verhogen, zodat er gewenning kan plaatsvinden. Ook wil de gemeente voorkomen dat een te grote stijging leidt tot de afname van het aantal begravin-gen. Dat zou de kostendekkendheid ver-der in gevaar kunnen brengen.

  Nieuwe begraafplaatsZevenbergen krijgt een nieuwe begraaf-plaats die rond 2017 klaar moet zijn. Het college meldt dat er op dat moment spra-

  ke is van een nieuwe situatie, waardoor de kostendekkendheid opnieuw onder druk komt te staan. In een later stadium zullen de gevolgen ten aanzien van de exploitatie van deze nieuwe begraaf-plaats duidelijk worden.

  Ef ciency De gemeente heeft gekeken of er ook andere mogelijkheden waren om de be-graafplaatsen meer kostendekkend te maken. Deze mogelijkheden blijken in de praktijk niet haalbaar of leveren on-voldoende besparingen op. Het college merkt bijvoorbeeld op dat er nauwelijks bezuinigingen zijn te realiseren door de ef ciency te verhogen. Ook raadt het col-lege de gemeenteraad af om de onder-houdskosten van duizend euro van het gesloten gedeelte van de Zevenbergse begraafplaats onder te brengen in potje openbaar groen. De gemeenteraad neemt in december een de nitief besluit over de verhoogde begraaftarieven.

  Begraaftarieven gaan ink omhoogPri jzen voor grafrechten st i jgen stapsgewijs

  ZEVENBERGEN De gemeente Moerdijk gaat de begraaftarieven van de algemene begraafplaatsen ink verhogen. Vanaf 2014 stijgt de prijs jaarlijks met vijf procent. In eerste instantie wilde de gemeente toe naar een kostendekkendheid van honderd procent, maar het college stelt de gemeenteraad voor om dit principe los te laten.

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

  Luxe BakkerijNagelkerke

  1RRUGKDYHQ=HYHQEHUJHQ7HO

  FRIKANDELBROODJE voor maar 1,00

  ZE ZIJN ER WEER, DE LEKKERSTERB. AMANDELSTAAF EN RB. GEVULDE SPECULAAS

  Bij deze Bode Autostad.De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

  -ETDEZEWEEKOAs-AAKKENNISMET#INDY)*ZENBRANDTs!LLRENTAUTOVERHUURKIESTVOORDE

  LOKALEDEALERs.ISSAN#UBE/UTSIDETHEBOXs"ELONA/UD'ASTELEN!UTO"ORCHWERF

  autostadR O O S E N D A A L I B E R G E N O P Z O O M

  A U T O N I E U W S U I T D E R E G I O

  O C C A S I O N S E N N O G V E E L M E E R !

 • Activiteitenagenda Tune Kidswo. 9 okt. Spelletjes, spelletjes, spelletjeswo. 16 okt. Bonbons makenwo. 25 okt. Herfstwandeling, trek oude kleren aanwo. 30 okt. Vlotte geesten in Tune innLeeftijd: 8 t/m 12 jaarTijd: 14.00-15.30 uurKosten: 2,50

  Jongerenwerk MoerdijkIedere ma, Inloop 12+wo, do, vrij. 14.00 17.00 uur

  Iedere di. SuperwomenLeeftijd: meiden 12 t/m 15 jaarTijd: 15.30 - 17.30 uurKosten: gratis

  Iedere vrij. Inloop / activiteitenLeeftijd: 12 t/m 18 jaarTijd: 19.00 22.00 uur

  Jongerencentrum Tune inn Kristallaan 25d4761 ZC Zevenbergen T. 0168 - 325996Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl

  Overige ActiviteitenPluspunt Serena, Zandberg 1 in ZevenbergenIedere maandag, woensdag en vrijdagInloop kofe-uur van 10.30-12.00 uur

  Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

  Succesvolle eerste editie Ontpop Klundert zaterdag 21 septemberKLUNDERT - Het was mooi weer, de bezoekers hadden goede zin en de sfeer was ont-spannen en vol verwachting. 3000 mensen, jong en oud, hebben over de middag en avond verspreid het festival bezocht.

  Naast het genieten van muziek, theater en sport waren er exposerende kunste-naars. De bezoekers konden aan de slag bij de verschillende workshops, zoals een dj workshop of een workshop sieraden maken. Relaxen kon op de speciaal inge-richte chillplaats met een hapje en een drankje. Een grote groep van 100 enthou-siaste vrijwilligers, waarvan 90 jongeren, heeft heel wat werk verzet in de organisa-tie en voorbereiding.Het jongerenwerk Moerdijk, organisator van deze grote activiteit kijkt tevreden te-rug op deze geslaagde eerste editie. Eigenlijk was het alleen maar leuk, zegt jongerenwerker Bernadette van den Driest. Uit de positieve reacties die ik heb gekregen maak ik op dat de bezoe-kers hebben genoten en plezier hebben gehad.

  Ook de buurtbewoners van de wijk waar het festival werd gehouden, verdienen een compliment voor hun begrip en exi-biliteit. Om enig zicht te krijgen op wat hen te wachten stond, is hen voordat het fes-tijn begon, samen met de sponsoren een VIP tour over het festivalterrein aangebo-den. Dat werd zeer gewaardeerd.

  FOTOTENTOONSTELLINGGedurende de dag hebben zeven jongeren tussen 13 28 jaar fotos geschoten van alle leuke momenten. In samenwerking met Fotoclub Moerdijk wordt een selectie voor een expositie gemaakt. Vanaf 9 okto-ber kan deze fototentoonstelling worden bezocht in het jongerencentrum Tune inn, Kristallaan 25d in Zevenbergen.

  OP WEG NAAR VOLWASSENHEIDKLUNDERT - Het lijkt nog maar zo kort geleden dat je peuter bij je op schoot zat, heerlijk knus tegen je aangeleund, luisterend naar een verhaaltje. En nu kijk je trots op tegen jouw zoon of dochter, vaak zijn zij al langer dan jezelf bent.

  Vol blijdschap laten zij hun middelbare school diploma zien, en als ouder deel je in die blijdschap; hij/zij heeft het toch maar helemaal zelf klaargespeeld De eerste grote mijlpaal in hun schoolcarrire is ge-nomen. Het kind is uitgegroeid naar de jong volwassene. Een nieuwe fase breekt aan. Een fase waarin je als ouder de jong vol-wassene mag begeleiden naar zelfstandig-heid. Samen praten over de plannen na het middelbare school diploma; ga ik werken of studeren? Ga ik op kamers wonen of blijf ik thuis wonen. Hoe regel ik mijn nancin? Dit is de fase waarin jongeren zichzelf aan het ontdekken zijn, steeds meer hun eigen keu-zes gaan maken en hun eigen beslissingen gaan nemen op weg naar volwassenheid. Jongeren ontwikkelen in deze periode de eigen identiteit, het losmaken van de ou-ders hoort daarbij. Door de jongere aan te moedigen alle mogelijkheden te overwegen en daarna een weloverwogen besluit te

  nemen krijgt hij meer zelfvertrouwen, een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van een goed zelfbeeld. Ontdekt uw jongere zelf de wereld, blijven jullie communiceren en wordt op tijd hulp gevraagd wanneer dat nodig is of pas wanneer het kwaad al is ge-schied? Denk aan nancile problemen, of het vroegtijdig stoppen met een opleiding.Als ouder wil je hierin niet te beschermend- of te vrij zijn. Wat is dan de juiste aanpak, hoe ga je in gesprek, wat zeg je wel en wat juist niet? Uit onderzoek blijkt dat 7 % van de jong volwassenen (tussen 17 en 25 jaar) zich aanmeldt bij schuld hulpverlening. Als ouder wil je dit graag voorkomen. Maar hoe doe je dat? Loop u hierin vast of heeft u hier vragen over? Dan kunt u terecht bij het algemeen maatschappelijk werk. Iedere werkdag is er een inloopspreekuur van 9.00-10.00 uur. Voor informatie of een afspraak kan telefonisch contact opgenomen worden met T. 0168-323350.

  gemaakt door Ramona Hollemans-Groeneveld

  Centrum jeugd en gezin MoerdijkZEVENBERGEN - KLUNDERT 7 t/m 13 ok-tober is de week van de opvoeding met als thema Word spelenderwijs. Het Centrum jeugd en gezin Moerdijk is op donderdag-ochtend 10 oktober te vinden op de week-markt in Zevenbergen en donderdagmiddag op de weekmarkt in Klundert. Op donderdag gaat het Centrum jeugd en gezin graag met ouders in gesprek over de creatieve invul-ling van een regenachtige woensdagmid-dag. Alle tips worden opgehangen. Diegene met de leukste tip mag dobbelen, wordt er 6 gegooid, dan is het Week van de Opvoeding spel gewonnen. De leukste tips worden ge-plaatst op de site van het Centrum voor jeugd en gezin Moerdijk. www.cjgmoerdijk.nl

  Laagsteprijs

  GARANTIE

  Keuken 300 cm, in vanille compleet met apparatuur incl. vaatwasser.In meerdere kleuren leverbaar en op maat te maken.

  Eilandkeuken, compleet met apparatuur incl. vaatwasserIn meerdere kleuren leverbaar en op maat te maken.

  Designkeuken, compleet met apparatuur incl. vaatwasserIn meerdere kleuren leverbaar en op maat te maken.

  Kijk voor overige folderaanbiedingen op www.janvansundert.nl

  1001 soorten tegels &natuursteen.

  Volop aanbiedingen!

  4500m2 showroom met 300 keuken en badkameropstellingen

  KEUKENS, BADKAMERS, TEGELS & SAUNAS VOOR DE BESTE PRIJS!bij JAN VAN SUNDERT

  a.s. ZONDAG GEOPEND van 11.00 t/m 17.00 uur

  Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.janvansundert.nl

 • ACTUALITEIT

  DOOR ELNA HELLEMONS

  Evelien Barendregt (47) wordt tijdens deze dienst in het ambt van predikant bevestigd door een collega-predikant, die terzijde wordt gestaan door twee consulenten. Be-halve aan Dinteloord/Steenbergen wordt zij namelijk ook verbonden aan de Gere-formeerde Kerk Zevenbergen. Na deze be-vestiging mag zij ofcieel haar toga gaan dragen. Naar dat moment kijkt Evelien Barendregt erg uit: Al van jongs af aan vond ik het ambt van predikant fascinerend.

  Het trok mij erg aan. Pas op latere leeftijd ging ik er echt serieus over nadenken of het misschien iets voor mij zou zijn. Hoe dan ook, godsdienst in zijn algemeenheid heeft haar altijd geboeid. Het was dan ook geen toeval dat zij na haar middelbare schoolopleiding het vak godsdienst ging studeren aan de Leraren-opleiding in Tilburg. Na haar afstuderen heeft zij jarenlang godsdienstles gegeven aan de middelbare school waar ze zelf als leerling op heeft gezeten, het Develsteincollege in Zwijnd-recht.

  RoepingDe roeping als predikant bleef haar ech-ter bezighouden. Daarom koos zij op een gegeven moment voor een studie aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen. Deze studie, een deeltijdop-leiding, duurde twaalf jaar. In de tussentijd werden er twee kinderen in het gezin Ba-rendregt geboren en pendelde Evelien we-kelijks vanuit Zwijndrecht naar Kampen. Drie jaar geleden rondde zij haar studie af, waarna zij als plaatsvervangend predikant werd aangesteld. Haar werkzaamheden bestonden daarbij vooral uit het verzorgen van pastoraal werk, kerkdiensten en een Bijbelkring.

  BenieuwdHet gezin Barendregt woont inmiddels sinds enkele weken in Dinteloord. Onlangs heeft Evelien tijdens een startweekend al haar eerste kennismaking met een gedeel-te van de Dinteloordse geloofsgemeen-schap beleefd. Over de eerste contacten heb ik een goed gevoel, vertelt Evelien spontaan. Ik kijk er dan ook erg naar uit om nader kennis te maken en verdere con-tacten te leggen. Ik ben vooral benieuwd om te horen hoe men in het geloof staat en hoe ik daarbij kan helpen om dat een plek in het leven te geven. Ik heb al wel gemerkt dat de mensen hier over het al-gemeen erg open en opgewekt zijn, dat bevalt me wel. Ik weet dan ook zeker dat ik me hier thuis kan gaan voelen!

  PAGINA 3

  Mensen zijn hier erg open en opgewekt

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

  Ter gelegenheid van de voorlopig voor het laatst gehouden Koningin-nedag werden eind april in totaal 3.016 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de provincie Noord-Brabant werden veruit de meeste personen gedecoreerd, 605 om precies te zijn. Van die 605 wonen er 11 in de gemeente Moerdijk. Een van hen is Kees Hermus.

  DOOR CEES VAN DER BURG

  Kees Hermus werd geboren in Zevenberg-schen Hoek, op de boerderij die thans wordt bewoond zijn petekind Piet Hermus. In het gezin met dertien kinderen was hij voorbestemd om priester te worden. Op zijn dertiende jaar ging hij dan ook naar Sint Michielsgestel, waar hij zeven jaar in het seminarie verbleef. Hoewel hij geen boer wilde worden ging zijn hart toch uit naar het boerenbedrijf; reden waarom hij zijn studie verlegde naar de Hogere Land-bouwschool in Roermond.

  KweekschoolOmdat Hermus in die branche onderwijzer wilde worden, moest hij naar de kweek-school en hij koos voor Oudenbosch. Na de voltooiing van die studie was hij van

  1954 tot 1970 werkzaam op een lagere school in Boxtel. Via een zus in het kloos-ter in Roosendaal stapte hij over naar de Jeroen Boschschool in die plaats. Intussen waren zijn ouders in 1957 verhuisd naar de Hoofdstraat in Den Hoek en vanaf dat moment was dat formeel ook het ouderlijk huis van Kees Hermus. Na het overlijden van de ouders woonde hij samen met een zus, die in 2001 is overleden. Thans zorgt hij nog voor zijn 98-jarige zus die in St. Martinus verblijft.

  AtelierVan jongs af aan was hij een liefhebber van tekenen. Tijdens het interview sleurt hij de interviewer mee naar een bijge-bouwtje achter de keuken. Dat blijkt als atelier ingericht te zijn met een enorme collectie schilderijen en tekeningen. Ook in die branche heeft Hermus zich bekwaamd. Hij volgde de Tilburgse Leergangen in te-kenen en later de Academie in Den Bosch. Tot voor kort woonde hij cursussen bij in de Nieuwe Veste in Breda.Een andere vrijetijdsbesteding is de koor-zang. Zelf zat hij op zijn achtste jaar al in een kinderkoor. Zijn liefde voor de koorzang uitte zich op latere leeftijd door (plaatsver-vangende) dirigentschappen, zoals bij het gemengd koor St. Cecilia in Zevenberg-schen Hoek en het kloosterkoor van de

  congregatie Charitas in Roosendaal.

  Glas-in-loodVerder is Hermus als initiatiefnemer enige jaren de organisator van de jaarlijkse dans-

  , toneel- en zangavond in de Zevensprong geweest, maar door verschil van inzicht is daar een eind aan gekomen.Daarnaast heeft hij als vrijwilliger diverse herstelwerkzaamheden verricht in de St.

  Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek, onder meer aan de glas-in-loodra-men en aan de vloer. Bijna 25 jaar was hij ook lid van de liturgische commissie van de Immanulparochie in die kern.

  Leven vol onderwijs, koorzang, kunst en mantelzorgKees Hermus bekwaam op vele v lakken

  Kees Hermus leeft zich nog steeds uit in zijn mini-atelier aan de Hoofdstraat. FOTO CEES VAN DER BURG

  ZEVENBERGENSCHEN HOEK - Het leven van Kees Hermus (85) is groten-deels ingevuld met onderwijs, koorzang, kunst en mantelzorg. Dat laatste is mede de reden dat hij nooit aan trouwen is toegekomen.

  Godsdienst heeft nieuwe predikante Gereformeerde Kerk altijd geboeid

  Evel ien Barendregt-van Rietschoten aan de slag in Zevenbergen

  Evelien Barendregt is de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk. FOTO ELNA HELLEMONS

  ZEVENBERGEN - Met ingang van afgelopen weekend beschikt de Gereformeerde Kerk van Zevenbergen over een nieuwe predikante. Op zondag 6 oktober werd mevrouw Evelien Barendregt-van Rietschoten ofcieel bevestigd in het ambt van predikant.

  WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? s De beste kwaliteit in de regios Gratis professioneel advies s Persoonlijk contact s Professionele montages Snelle service bij storingen s Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren

  Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s [email protected]

  GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

 • Nieuw in Etten-Leur Only for Men Outlet

  MEGA NIET TE MISSENMANNENDEALS!!

  DOESBURG - DRUTEN - EDE - ETTEN-LEUR - GELDERMALSEN - HELMOND - OOSTERHOUT - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK

  Maandag 13.00 - 18.00 uurDinsdag 10.00 - 18.00 uurWoensdag 10.00 - 18.00 uur

  OPENINGSTIJDENDonderdag 10.00 - 18.00 uurVrijdag 10.00 - 21.00 uurZaterdag 09.30 - 17.00 uur

  Kostuums* 2E KOSTUUMGRATIS 2 HALEN

  1 BETALEN

  DIVERSE ACCESSOIRES

  Runway kostuums van 199,-

  NU 139,-

  Colberts vanaf 79,-

  SHIRTS DRESS/TRENDY

  3 voor 99,- o.a. Tomasso/Luigi

  Pantalonsvan 69,75/79,95

  2 voor 99,- -

  SCHOENEN 20 tot

  60% korting o.a Giorgio/Greve/Tomasso

  MERK OVERHEMDEN

  2 voor 99,- o.a. PME/Ledub/

  New Zealand/Profuomo

  30% KORTING

  OP PULLOVERS EN T-SHIRTS

  o.a. PME/Superdry/G-Star/Vanguard

  jeans/5-pockets/chinos

  van 79,95/159,95 nu

  2E HALVE PRIJS

  * Zie de voorwaarden in de winkel

  Only for Men OutletBurchtplein 2-64873 BN Etten LeurTel. (076) 7676587(Voorheen Bruba Sport 2000)

  WWW.ROSADA.NL Iedere maandag t/m zondag open van 10.00 tot 18.00 uur.

  Say Cheese! KIDS ENTERTAINMENT Tijdens de herfstvakantie in Rosada

  Voor alle kids een gratis fotoshoot! Kom zaterdag 12, 19 of 26 oktober naar Rosada voor een kids-fotoshoot.

  Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis op de foto

  en natuurlijk krijgt u n foto n het digitale bestand mee!

  De fotograaf is aanwezig tussen 10.00 en 16.00 uur. Dit najaar zijn er

  elk weekend gratis workshops en attracties speciaal voor de kids.

  Dan kunt u ondertussen lekker inslaan, want de nieuwe collecties

  zijn inmiddels binnen!

  MUZIEKWORKSHOPS VOOR ALLE KIDS!WORKSHOP CARDIO DRUMS zondag 13 en 20 oktoberDeze workshop is niet alleen muzikaal, maar ook nog eens sportief! Met drumstokken en grote opblaasballen op tonnen maken we een combinatie van dansen en drummen.

  WORKSHOP RHYTHM ON TRASH woensdag 23 oktober en vrijdag 1 novemberEen spectaculaire workshop. Met tonnen, vaten, klikos, emmers en nog veel meer maak je de mooiste beats.

  WORKSHOP KOEKJES VERSIEREN woensdag 9 en 16 oktober en zondag 27 oktoberDe grootste lekkerbekjes zijn welkom bij deze workshop. Maak de mooiste creaties en neem er een paar mee naar huis om nog even na te smullen.

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 5

  ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Moerdijkse Bode

  Moerdijkse Bode

  Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

  SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

  Bezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  Puzzel week 41De oplossing van deze puzzel is in week 42 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het college van burgemeester en wet-houders van Moerdijk heeft daarom be-sloten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Wethouder Cors Punt ziet de noodzaak: Het is een goede oplossing voor de mensen in Klundert. Met de aanleg van een randweg krijgt landbouw- en vrachtverkeer een eigen route en doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. Winkels en andere voorzie-ningen worden daardoor beter en veili-ger bereikbaar. Het haalbaarheidsonderzoek moet uit-wijzen hoe het moet met landschap, de nancin en op verkeersgebied.

  De aanleg van en rondweg drukt daar natuurlijk wel een zware stempel op.

  AspectenHet idee van de rondweg wordt met een haalbaarheidsstudie uitgebreider bekeken. Er kunnen verschillende routes bedacht worden die getoetst moeten worden op aspecten zoals water, natuur, geluid, bodem, lucht, archeologie en cul-tuurhistorie. Maar daarnaast ook op kosten en uit-voerbaarheid. Deze toetsen moeten dui-delijk maken of een rondweg haalbaar is. Het onderzoek start dit najaar en de resultaten zijn in het tweede kwartaal van 2014 bekend. Vervolgens worden ze

  aan de gemeenteraad voorgelegd.

  VooruitlopendVooruitlopend hierop neemt de gemeen-te Moerdijk alvast een aantal maatrege-len om de verkeersveiligheid te verbete-ren. Zo wordt op borden bij de rotonde van de N285 duidelijk het verbod op vrachtverkeer vermeld, wordt de bebor-ding voor de route voor het bedrijventer-rein van Klundert verbeterd en worden 30 kilometer-zones extra duidelijk ge-maakt door dit op het wegdek nog eens aan te brengen. De hoeveelheid verkeer wordt hiermee niet minder, maar vracht-verkeer zal minder snel in het centrum van Klundert terechtkomen.

  Rondweg Klundert stap dichterbijGoede oplossing voor jarenlange verkeersproblemen

  KLUNDERT - Een rondweg voor Klundert, die voor veel inwoners al een jarenlange wens is, lijkt een stapje dichterbij te komen. Naar aanleiding van de klachten van inwoners over trillingen, te hard rijden en te veel verkeer, zijn afgelopen tijd metingen en twee onderzoeken gedaan. Die wijzen uit dat het aanleggen van een rondweg de beste oplossing is.

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Het gebied wil in 2030 ht belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie zijn. Dit alles staat be-schreven in het concept Havenstrategie: Port of Moerdijk 2030 dat enkele weken geleden is gepresenteerd door de gemeen-te Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk. De afgelo-pen tijd hebben verschillende onderzoeken inzicht gegeven in de mogelijkheden die er zijn weggelegd voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk als tweede economische motor van Brabant en vierde zeehaven van Nederland. Op dit moment goed voor zon 17.000 directe en indirecte banen. Uitgangspunt was het opstellen van een visie voor de Haven, haar omgeving en de wisselwerking ertussen. In opdracht van gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk en in samenwerking met een groot aantal be-langhebbenden en betrokken organisaties, waaronder de Universiteit van Antwerpen,

  heeft dit geleid tot een eenduidig be-schreven toekomstvisie. Een visie waarin de balans is gevonden tussen economie, mensen en de omgeving.

  LiggingDe bovenstaande visie betekent wel dat de zware chemische industrie steeds dich-ter de grens van Klundert nadert. Tussen de rand van het industrieterrein ligt wel een soort buffer van kleinschalige schone industrie en een groenstrook maar de be-volking maakt zich toch ongerust over de plannen. Dertig personen waren naar de Niervaert gekomen om te horen of burge-meester Jac. Klijs hun ongerustheid weg kon nemen. Dat waren er een stuk minder dan een week daarvoor in Moerdijk maar toen lag er dan ook een rapport op tafel van een commissie van Ed Nijpels met daarin de suggestie om het dorp maar op te heffen en te verplaatsen. De Klundertse hoeven zich daar niet druk om te maken maar dat doen ze wel over plannen om op de al jaren braakliggende grond van Shell zware chemische industrie te vestigen.

  Klijs vertelde dat het bij 120 hectare blijft en dat de groenstrook richting Klundert uit-gebreid gaat worden. Nu nog niet omdat het nog wel tien jaar kan duren voordat het chemiepark drastisch groter wordt. Hij verzekerde de aanwezigen dat er alles aan zal worden gedaan om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen.

  Chemie komt steeds dichterbijKlundertse bevolking ongerust

  Deze chemische fabrieken liggen op nog geen 500 meter vanaf de bebouwing. FOTO TIES STEEHOUWER

  KLUNDERT - Nog niet zo lang geleden waren er plannen om het industrieterrein Moerdijk over Klundert heen om te klappen. Dat zou betekenen dat er tussen Klundert en Willemstad een nieuw industrieterrein zou komen en dat Klundert dus net als de kern Moerdijk helemaal ingekapseld zou worden. Gelukkig is dit idee niet doorgegaan en is het plan heel diep in de ijskast weggestopt. De Klundertse bevolking hoeft zich daarover dus niet meer ongerust te maken. Waar ze wel bezorgd over is, is dat de chemische fabrieken steeds dichter bij de rand van de bebouwing komen te liggen. Een deel van die verontruste burgers had verleden week de moeite genomen om naar De Niervaert te komen om daar uitleg te krijgen over de toekomstige ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk.

  Tot en met 31 oktober kunnen gen-teresseerden hun reactie geven op het Concept Havenstrategie. Dat kan per post (Projectleiding Haven-strategie Moerdijk 2030, postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen) of per e-mail op adres [email protected]. Alle ontvangen reac-ties worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de denitieve Havenstrategie, die volgens plan-ning begin 2014 wordt vastgesteld door de Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk.

  Reacties

  Wat bedoelde Henk Krol eigenlijk met zijn statement dat hij na het lezen van het Volkskrant-artikel in vijf nachtelijke en emotionele minuten besloot te stoppen als leider van 50Plus? Wilde hij medelijden opwekken, omdat het drie uur s nachts was toen hij het stuk zag en de journalisten hem dus hadden beroofd van een goede nachtrust? Of wilde hij daadkracht uitstralen? Ondanks het late tijdstip besliste hij immers in vijf minuten dat hij 50Plus niet langer kon leiden. Mijn medelijden heeft hij niet en daadkrachtig vind ik hem allerminst. Als je je ruim een jaar lang hebt opgeworpen als beschermheer van de oudedagsvoorzie-ning, anderen op dat onderwerp de maat hebt genomen en het komt aan het licht dat je als zakenman jarenlang pensioenpremies van je personeel hebt achtergehouden, dan zijn vijf nanoseconden nog te lang om te beseffen dat je ongeloofwaardig bent. Krol zei verder dat hij denkt te beschadigd te zijn voor een rol als fractievoorzitter. Het woordje denkt en zijn opmerking dat hij wellicht nog iets kan betekenen voor ouderen laten zien dat je niet verder naast de realiteit kunt staan. Het moet toch overduidelijk zijn dat je als gezicht van een one issue-partij niet iets moet doen of hebben gedaan dat volledig in tegenspraak is met dat ene onderwerp. Het is alsof Marianne Thieme iedere avond een T-bone steak van een halve kilo van een bio-industriekoe zou eten en Geert Wilders stiekem wekelijks op Schiphol zou staan om asielzoekers uit het Midden-Oosten van harte welkom te heten. Krol ziet het anders. Mijn vijanden hebben gewonnen, huilt hij. Zou hij met zijn vijanden zijn voormalige werknemers bedoelen? Zij luidden met hun tip aan de Volkskrant immers zijn ondergang in. Het besef dat hij fout zat, is er niet. Verder dan een halve schuldbekentenis, een auw excuus dat hij hartstikke naef was en sneren naar zijn voormalige personeel komt hij niet. Hopelijk komt het besef alsnog. Hij kan er de komende tijd thuis, in alle rust over nadenken. De overheid stort elke maand keurig zijn wachtgeld. Daarover hoeft Krol zich geen zorgen te maken. Hij niet.

  Pensioengat

  ColumnEugne de Kok

 • PAGINA 6

  DOOR CEES VAN DER BURG

  Jan Dekkers begon zijn vrijwilligersloop-baan in 1982 bij het Jong Volwasse-nenwerk t Hoekske. Daar ontstond min of meer de (latere) Stichting Stoffer & Blik, een kleinkunsttheater, dat tot 1999 optredens verzorgde in het Zoldertheater in Klundert en daarna in De Schuur in Ze-venbergen. Deze activiteit van Dekkers was de Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) niet ontgaan en hij werd gevraagd te helpen bij de Kindermiddag, met als gevolg zijn toetreding tot de SCZ in 1984.Nog steeds is Dekkers met De Schuur verbonden, want voor een grootscheepse verbouwing heeft hij maar liefst vier va-kanties opgeofferd. In die periodes wer-den de bar en een toiletgroep gebouwd, een nieuwe vloer gelegd en de boven-verdieping verbouwd. Recentelijk is de belichtingsapparatuur gemoderniseerd.Terugkomend op de Kindermiddag, waar hij zich nog altijd bezig houdt met het ontwerpen en maken van spelletjes, die ook het hele jaar door gehuurd kunnen worden. Bij SCZ zat Dekkers twee jaar in

  de Raad van Elf, om daarna gedurende elf jaar Erste Menister te worden onder vier prinsen. In 1997 vond hij het welletjes en trad toe tot het stichtingsbestuur. Een van de meest opvallende taken was de organisatie van de optochten, te weten de Kinderoptocht op zaterdag en de grote optocht op dinsdag. Vroeger kon ik dat alleen af, maar nu zijn we al met tien man vanwege het sjouwwerk, zoals hekken verzetten, aldus Dekkers.

  JaloersDe optocht is enorm gegroeid, vooral met wagens van buiten Zevenbergen, waarbij de grootste zorg was die door het centrum te loodsen. Gelukkig heeft de gemeente dit jaar eindelijk de bomen gesnoeid, waardoor de toegankelijkheid voor de wagens is vergroot, vervolgt Dekkers zijn terugblik. Bijzonder jammer vindt hij de terugloop van wagens uit Ze-venbergen door gebrek aan bouwruimte. Enigszins jaloers kijkt hij naar Zundert, waar de bouwclubs voor het Bloemencor-so vier maanden vergunning krijgen voor het plaatsen van een tent.

  KnijnekotDe enige bouwloods, waarover de SGZ beschikt, is t Knijnekot aan de Koe-koeksedijk. Ook daar vinden veel acti-viteiten plaats, zoals bijvoorbeeld sinds enige jaren het knutselproject voor de jeugd, die dan onder deskundige begelei-ding wagens voor de kinderoptocht kan maken. Op die locatie zijn onder andere ook de gevelversieringen voor de horeca geproduceerd. De vraag naar deze car-navalsuiting neemt zelfs toe, consta-teert Jan Dekkers tot zijn grote genoegen.

  BedrijvigVerder is hij bijzonder nauw betrokken bij diverse evenementen, die tot uiting komen in bals, zoals het Bultebal, de jubi-lea van SGZ enzovoorts. Tot vier keer toe werden deze bals in de busgarage van Goverde gehouden en toen dit wettelijk niet meer was toegestaan in sportcom-plex De Lindonk. Zijn lidmaatschap van de commissies Kindermiddag, Optocht, Bont Gemaauw en dergelijke geven aan dat Jan Dekkers nog immer een bedrijvig baasje is.

  Jan Dekkers, stille motor achter het leutfeest in Zevenbergen

  Een hal f leven in dienst van carnaval

  In t Knijnekot produceert Jan Dekkers onder andere spelletjes voor de Kindermiddag. FOTO CEES VAN DER BURG

  ZEVENBERGEN - Jan Dekkers (55) is geboren en getogen in Zevenbergen. Zijn beroep van timmerman/decor-bouwer heeft hij meer dan de helft van zijn leven in dienst van het carnaval in Zeuvebultelaand en Theater De Schuur gesteld.

  ZEVENBERG - Carnavalsvereniging Nettelaot houdt de Zevenbergsche Kampioenschappen Steen, Papier, Schaar in Lunch-Caf Proost op zon-dag 20 oktober.

  Steen, Papier, Schaar, in de rest van de wereld beter bekend als Rock, Paper, Scis-sors, is een spel waarbij je het individueel opneemt tegen een andere deelnemer. Door met je hand de vorm van een steen, papier

  of schaar uit te beelden probeer je je tegen-stander te verslaan. Het spel wordt groten-deels bepaald door geluk, maar er zijn vele verhalen dat je er wel degelijk goed in kunt zijn. Stalen zenuwen en denkt men er goed in te zijn? Of denkt men dat men met een dosis geluk een heel eind kunt komen? Dan zijn de Zevenbergsche Kampioenschappen Steen, Papier, Schaar echt iets voor jou/ Het toernooi start om 16.00 uur. Inschrijven kan tot 15.30 uur in Lunch-Caf Proost.

  Kampioenschap Nettelaot

  ZEVENBERGEN - Op de afdelings-avond van Vrouwen van Nu, Afdeling Zevenbergen van woensdag 9 oktober zal Jacqueline van Heel, gevangenis-pastor in de Koepel Breda, vertellen over haar leven als pastor en al wat ze meemaakt in haar werk met gede-tineerden.

  Op dit moment zijn er alleen mannelijke gedetineerden, maar ze heeft ook met vrouwen gewerkt. Daar zit heel veel ver-schil in. Ze vertelt ook nog het een en an-der over de Koepel. Na de pauze kunnen er vragen worden gesteld.

  De afdelingsavonden zijn niet alleen voor eigen leden, andere genteresseerde da-mes zijn van harte welkom tegen vergoe-ding van een kleine bijdrage. De avond begint om 20.00u en wordt gehouden in Sportcentrum De Lindonk, Kristallaan 25 te Zevenbergen.Vrouwen van Nu heeft behalve de maan-delijkse afdelingsavond vele andere acti-viteiten. Zo zijn er o.a. een museumclub, een eetclub, een creaclub, worden er reis-jes gemaakt, zijn er 2 leesclubs, waarvan er een nog openstaat voor nieuwe leden. Belangstelling of lid worden? Informatie hierover bij Ineke Matser 0168-328247.

  Lezing Vrouwen van Nu

  ZEVENBERGEN - Woensdagochtend 2 oktober kwamen ook weer scho-lieren van groep 6 met leraar Toine Schouw en enkele ouders van de ba-sisschool de Arenberg op bezoek bij de landelijke ruitervereniging en po-nyclub Prinses Irene in het kader van kennismaking met paarden en ponys.Door het goede weer was het voor de scho-lieren weer prettig werken met de aanwe-zige ponys onder leiding van een aantal vrijwilligers en de trainster van Prinses Irene. In het clubgebouw was oud leraar Wim Rijnart weer ouderwets op dreef met de uitleg over de skeletachtigen en kregen de leerlingen uitleg over de anatomie van de pony en het paard. Na aoop kregen alle leerlingen een mooie Oorkonde. Ook

  leraar Toine moest eraan geloven en ging met de sjees met een pony ervoor over het terrein. Aanstaande week komt alweer de laatste groep op visite nl. de scholieren van basisschool groep 6 van de Regen-boog. Ook zal aanwezig zijn de redacteur van het in de paardensport bekende blad Paard en Sport. Zij zal een artikel voor dit blad schrijven over de primeur van de door Prinses Irene georganiseerde kennisma-king van scholieren met ponys en paarden. Dit is uniek in de paardensport. Nu al kun-nen we spreken over een ontzettend goed verloop van de kennismaking en dat dit mogelijk werd gemaakt door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en meege-brachte ponys. Meer info: A.Rijnart 0168-325060.

  LR en PC Prinses IreneVoorlaatste bezoek schol ieren

  ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 4 oktober.

  Baan 1: Joke Kortsmit 350 pins, Adrie Struik 376 pins, Thea Struik 423 pins.Baan 2: Henk Litooy 307 pins, Nelie Hoe-ven 461 pins, Martha Rijnarts 387 pins.Baan 4: Frie Kortsmit 414 pins, Joke Wit-

  kamp 332 pins.Baan 5: Nel Anemaat 407 pins, Jos Stoop 399 pins.Bij de dames de hoogste game en de hoog-ste score voor Nelie met 164 en 461 pins. Bij heren Adrie de hoogste game 175 pins maar de hoogste score voor Willem met 443 pins.

  SBZ De 3 Musketiers

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Fleur van Zuilen of Marco van der Velden op 076-599 81 11 of via: [email protected]

  Facebook, iedereen heeft het er over maar wat is het nu en wat kan Face-book voor uw bedrijf betekenen? Dat Facebook een prima aanvulling is op de mediamix is voor veel onderne-mers inmiddels duidelijk. Toch zijn er veel ondernemers die nog aan de slag moeten met het maken van een effec-tieve Facebookpagina.

  U wilt wel starten met een Facebook pa-gina, maar weet niet hoe? U wilt interactie met uw (nieuwe) klanten? U bent niet te-vreden over uw huidige Facebook pagina? Uitgeverij de Bode biedt u een interactieve cursus aan: Starten met uw bedrijf op Facebook of Facebook voor gevorderden.

  AanvullingFleur van Zuilen, ervaren multimedia-vormgeefster, legt uit wat de bedoeling is. Heel veel ondernemers weten dat Face-book een goede aanvulling kan zijn voor je bedrijf. Ze willen er eigenlijk zelf wel wat mee, maar ze weten niet hoe ze ermee

  moeten beginnen. Wij bieden aan om er op een laagdrempelige manier kennis mee te maken in een tempo wat voor iedereen bij te houden is. Vanuit Uitgeverij de Bode hebben we voor veel verschillende bedrij-ven een Facebookpagina gemaakt. Op zich prima, maar we merken dat een deel van onze klanten vooral zelf meer kennis wil-len opdoen hoe je een goede Facebook pagina zelf opzet en gebruikt. Vandaar dat we deze cursus aanbieden, Facebook moet je vooral zelf doen, maar dan is het wel handig als je direct geholpen wordt en je aan het eind van een avond naar huis gaat met praktische kennis en een goed vormgegeven Facebookpagina.

  Kleine groepBedoeling is dan ook om de interactieve cursus in een kleine groep te geven, zo-dat er in ruime mate aandacht is voor de ondernemers. Ilona Broos: Aan het eind van de avond hebben de ondernemers niet alleen een certicaat, maar ook een Face-bookpagina die er goed uitziet. Daarnaast

  zijn ze in het bezit van theoretische kennis en weten ze ook gewoon hoe Facebook nou eigenlijk werkt. Iemand die met niks binnenkomt, gaat na een paar uur wel met iets naar huis en kan de pagina op zijn werkplek ook gaan gebruiken.De interactieve cursus vindt plaats op woensdag 23 en donderdag 24 oktober.

  GevorderdenOp 6 en 7 november is er ook nog een (vervolg) cursus Facebook bij Uitgeverij de Bode. Hierin gaan we meer inhoudelijk te werk. Bijvoorbeeld: hoe kun je meer likes genereren en hoe werken bijvoorbeeld statistieken op je Facebook-account. Hoe kun je de interactie met je volgers verbe-teren, wat werkt wel voor uw bedrijf en wat niet. En natuurlijk komt daar ook een stukje evaluatie naar aanleiding van de eerste cursus om de hoek kijken.

  U kunt zich aanmelden via het inschrijf-formulier: www.internetbode.net/cursusfacebook

  Interactieve cursus Facebook voor ondernemers

  Fleur van Zuilen (links) en Ilona Broos zijn de coaches van de avond.

  - Advertorial -

 • LIEF EN LEED

  PAGINA 7

  Familieberichten

  WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

  HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 in het Poortgebouw van het Francis-cusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 401 222, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 388 190.Tandarts7 oktober t/m 13 oktober: P. Vorage, telefoon 0168 - 40 25 6314 oktober t/m 20 oktober: R. Dierckx, telefoon 0168 - 32 32 86DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 324 489.

  Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

  Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

  Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

  Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

  Tel. 0168 - 403877

  Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

  Ook voor budget-uitvaarten

  WWW.RIAJONGENOTTER.NL

  uitvaartverzorging

  G. LeeuwRouwcentra in

  Steenbergen en Fijnaart

  Steenbergen e.o.: 0167-566104

  Fijnaart e.o.: 0168-462230

  Dag en nacht bereikbaar

  www.uitvaartleeuw.nl

  Voor een uitvaart

  overeenkomstig uw wens

  DANKBETUIGING

  Wij hebben mogen ervaren dat velen met ons meeleefden na het overlijden van mijngeliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader,opa en overgrootvader

  Jacob van Dam

  De vele schriftelijke en persoonlijke reactieswaren voor ons een grote steun en troost.

  Onze hartelijke dank daarvoor.

  Adrie van Dam - de Gast Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

  Klundert, oktober 2013

  Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang, in uw huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen.

  Psalm 23 vers 6

  Nadat hij s avonds nog vol plannen naar bed was gegaan, is op een zonnige herfstmorgen bij het opstaan rustig ingeslapen mijn lieve man, onze lieve vader en opa

  Ir. Jacobus van den HilRidder in de Orde van Oranje-Nassau

  * Willemstad, Puttershoek, 27 mei 1931 4 oktober 2013

  Puttershoek, Ineke van den HilBauling

  Ridderkerk, Gijs van den Hil Hanneke van der Leeden Maaike Nienke

  Hilversum, Harco van den Hil Edith Philipsen Hanna Vera

  Dinteloord, Pieter van den Hil Elna de Frel Amber Amanda Julian Strijen, Sandra Wenteler Yannick

  Schaduwrijk 35, 3297 SC Puttershoek

  De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 oktober om 14.00 uur in de Koepelkerk aan de Kerkring te Willemstad.

  Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

  Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Gebouw Irene, Grimhoek 15 te Willemstad.

  DANKBETUIGING

  Langs deze weg danken wij iedereen voor de

  vele blijken van medeleven, in welke vorm dan

  ook na het overlijden van

  Jacques de Groot

  Het heeft ons goed gedaan te merken dat hij

  bij zo veel mensen geliefd was.

  Karin, Paul en Lisa Lagendijk - de Groot

  Fam. de Groot

 • PAGINA 8

  WILLEMSTAD - Eindelijk is het dan zover. Na jaren van voorbereiding en in-tensief overleg met alle instanties en de buurt, is op 29 augustus 2013 de aftrap gegeven voor de verkoop van 15 nieuwbouw woningen (13 appartementen en 2 stadwoningen) aan de Achterstraat.

  Belangstellenden die zich in de afgelopen periode hebben aangemeld, zijn door WG Ma-kelaars uit Fijnaart en Veldhoen & Romeijn te Oud-Beijerland uitgenodigd. Middels een exclusief aanbod worden deze belangstellenden in staat gesteld hun lange wachten te verzilveren. De opkomst in gebouw Irene was groot, onder het genot van een kopje kofe werd de uitleg van architect en makelaar aangehoord. Aansluitend hebben veel aan-wezigen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de makelaars, architect en aannemer. De invulling van veel persoonlijke wensen is in dit stadium nog mogelijk. Deze eerste belangstellenden die zijn uitgenodigd, hebben tot eind september gelegen-heid gekregen een eerste keuze te maken. Reeds 8 opties zijn al genomen en enkele belangstellenden zijn nog met de makelaars in gesprek. Wanneer voldoende woningen zijn verkocht, zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarin gelijk de per-soonlijke wensen zijn verwerkt. De verwachting is dat in het voorjaar van 2014 de bouw kan aanvangen. De prognose is dan dat voor de vakantie van 2015 de woningen worden opgeleverd. Dan zal er een nieuw stukje historie zijn gemaakt in het hart van Willemstad.

  Verkoop van woningen aan de Achterstraat gestart

  KORT BEDRIJVIG

  Voluit leven: Op donderdagavond 24 oktober start GGZ WNB met de nieuwe training: Voluit Leven. De training is bedoeld voor mensen tussen de 30 en 65 jaar die last heb-ben van negatieve emoties of gedrag zoals; somberheid, onzekerheid, gespannenheid, zelfkritiek, neiging tot verslaving, vermoeidheid, leegte. De training bestaat uit negen bijeenkomsten en vindt plaats op een van de locaties van GGZ WNB in Bergen op Zoom of Roosendaal. Informatie: secretariaat preventieve cursussen, tel. 0164-289191 of [email protected]. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders.Informatieavond: Op donderdag 17 oktober houdt het Franciscus Ziekenhuis een in-formatieavond over refractiechirurgie. Refractiechirurgie is de techniek om met behulp van een laser of implantlenzen de oogsterkte te corrigeren. De avond wordt ingeleid door mevrouw van der Horst, optometrist in het Franciscus Ziekenhuis. De bijeenkomst vindt plaats in de aula en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Toegang gratis. Informatie en aanmelden (noodzakelijk): www.zorgelooszien.nl of bij de polikliniek Oogheelkunde, Franciscus Ziekenhuis, tel. 0165-588920.MS Fonds zoekt collectanten: Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de cordinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in. De collecteweek is van 18-23 november. Meer informatie: Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

  ZEVENBERGENHet lied van de eenheid: Lia van Aalsum sprak 16 keer over dit lied, begin juli 2013 tijdens de studieweek mystiek in Nijmegen. We zullen naar haar inleidingen (op DVD) luisteren en er vervolgens wat over door praten, in aanwezigheid van pastor Piet de Meijer. Iedereen die dit thema aanspreekt is van harte welkom op 16 vrijdagen om 14.00u te beginnen op 11 oktober in het Bartholomeushuis in Zevenbergen, Markt 19A, 4761 VG. Aanmelden: dagelijks bij het secretariaat van de parochie, tel. 0168-323218, e-mail: [email protected] Combo Ratatouille: Zondag 13 oktober bij Cafe restaurant v.d. Hooft, Markt, Zevenbergen. Aanvang 15.00 uur.Regioconcert: Het Holland-koor geeft vrijdag 11 oktober een regioconcert in Zevenber-gen. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Wel wordt er gecollecteerd. Muzikale medewer-king: Vincent van Dam orgel. Algehele muzikale leiding: Jan Quintus Zwart.Ruilbeurs: De Zevenbergsche ruilvrienden houden op zaterdag 12 oktober een ruilbeurs voor postzegels in het Sportcentrum Lindonk, Kristallaan 25. Aanvang 13.00 uur, einde rond 17.00 uur. Iedereen welkom.

  WILLEMSTADFort Sabina: Zaterdag 12 oktober Vleermuisdag. Overdag. Kinderactiviteiten. Aanvang 13.00u. Avond: Vleermuislezing door Peter Twisk met excursie en sluiting vleermuisver-blijven op het fort. Zondag 13 oktober: Open schaaktoernooi door Schaakhoeve op Fort Sabina. Inschrijven tussen 13.00u en 13.30u. Aanvang 14.00u.

  KLUNDERTOpbrengst collecte Nierstichting: De jaarlijkse collecte van de Nierstichting die werd gehouden van 16 t/m 21 september heeft in Klundert een bedrag opgeleverd van 1.773,45 euro. Mensen die tijdens de collecte afwezig waren kunnen alsnog bijdragen door hun gift over te maken op giro 88.000 t.n.v. Nierstichting Bussum. Gevers en geefs-ters en collectanten hartelijk dank.

  KORTE BERICHTEN

  DOOR CEES VAN DER BURG

  Het carnavalsseizoen 2014 wordt afge-trapt op zaterdag 9 november 2013 om 20.00 uur in Diner-caf Van der Hooft met het 26ste Liedjesfestival. Op deze avond wordt het carnavalslied van 2014 gekozen. Ook worden tijdens deze avond de leden van de Raad van 11, bestuur en Ereraad gepresenteerd. Voor het Liedjesfestival kan vanaf heden worden ingeschreven. Enthousiaste deelnemers kunnen voor de eer gaan ht carnavalslied 2014 te zingen. Het motto van carnaval 2014 is Wouwe

  de vaort durrin!.

  InschrijvenDe jurering op deze avond is natuurlijk weer in handen van een deskundige jury. Maar ook het publiek heeft weer een be-langrijke stem in de verkiezing van het carnavalslied van 2014. Inschrijven voor het Liedjesfestival kan bij Ren Clarijs, per mail [email protected] of door een briefje te schrijven naar Akkerwin-destraat 14, 4761 ZG Zevenbergen. Wacht niet te lang in verband met de presentatie van de tekst. Het reglement is te vinden op

  de website www.stichtingcarnavalzeven-bergen.com.

  VoorzitterEerder, op maandag 21 oktober, houdt SCZ een algemene ledenvergadering om 20.30 uur in theaterzaal De Vlakte van hotel De Borgh.Behalve de gebruikelijke onderwer-pen over de activiteiten voor en tijdens carnaval hoopt het bestuur ook eindelijk eens de vacature van voorzitter te kunnen invullen. Kandidaten kunnen zich melden bij SCZ-secretaris Addy Leijs, Postbus 41, 4760 AA Zevenbergen.

  Zeuvebultelaand ontwaaktInschri jv ing voor L iedjesfest ival

  Het Liedjesfestival werd in 2012 druk bezocht.

  ZEVENBERGEN Na de zomerslaap gaat het Zeuvebultelaand weer ontwaken. De eerste handelingenzijn de in-schrijving voor het Liedjesfestival, de vergadering van de Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) en het 11-11-bal op zaterdag 9 november.

  DOOR CEES VAN DER BURG

  Het bezoekprogramma was min of meer ochtend-/middagvullend, want het duurde zon 3 uur, waaronder een rondrit over het terrein met een bezoek aan een van de controlekamers van waaruit de fabrieken wor-den bediend. Ook andere afdelingen presenteerden zich, zoals bijvoorbeeld de werkplaats en de afdeling rekrutering. Tegen de economische trend in is bij Shell Moerdijk de komende tientallen jaren veel werk te vergeven en daarom is het bedrijf als een van grootste werkgevers in de re-gio, actief aan het werven.

  OmscholingDe belangstelling voor die stand was bo-ven verwachting. Niet alleen jongeren kwamen zich orinteren, maar ook oude-ren die dreigen zonder werk te komen in-formeerden naar omscholingsmogelijkhe-den. Maar op het Veiligheidsplein in en om de (eigen) brandweerkazerne was meer te doen. Zo hadden de aanne-mers, die regel-matig voor Shell werken, stands ingericht over hun werkzaamheden. Uiteraard ston-den de nodige brandweervoertuigen opge-steld en kwam zelfs het rollend materieel van de brandweerpost Moer-dijk-haven op visite.

  Voor het vertier mocht de jeugd op instal-laties spuiten, waarbij met een goed ge-richte straal het water werd opgevangen en zich een kist met cadeautjes voor de spuitgasten opende. De jongste bezoek(st)ers kregen ook de gelegenheid om aan de hand van chemieproefjes voor de eerste keer kennis te maken met de intrigerende wereld van chemie. In de groene hoek kreeg men een inzicht in de ora en fauna van het bedrijfsterrein. Voor dit laatste was een valkenier aanwezig.

  KonijnvrijHet terrein wordt de laatste tijd overspoeld door konijnen, die in de wallen rondom de tankputten holen graven en zodoende de dijkjes verzwakken. Met behulp van een havik zijn inmiddels tientallen konijnen ge-vangen, waardoor de tankputten konijnvrij zijn, maar elders blijft de jacht doorgaan om te voorkomen dat ze terugkeren. Daar-naast zorgt een slechtvalk voor het verdrij-ven van vogels, die mogelijk schade kun-nen aanrichten aan de installaties.

  HoogwerkerEen spectaculair tintje werd geleverd door de aanwezigheid van de hoogste hoog-werker ter wereld, die de dapperste onder de bezoek(st)ers naar 103 meter hoogte bracht. Een trip die beloond werd met een adembenemend uitzicht over het West-Brabantse land. De uitzonderlijke hoogte is nodig om tot boven de diverse installaties te kunnen reiken.

  Open dag Shell voor menigeen eyeopener900 bezoekers op Dag van de Chemie

  Je eigen potje gel maken was een veel gedaan experiment. FOTO CEES VAN DER BURG

  MOERDIJK Afgelopen zaterdag was de landelijke Dag van de Chemie, waaraan door Shell Moerdijk werd deel-genomen. Zon 900 bezoek(st)ers namen de gelegenheid waar om een kijkje te nemen op dit omvangrijke bedrijfs-complex.

 • Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 22 op 23 oktober op het traject Lage Zwaluwe - Roosendaal een slijptrein.Woont u in Zevenbergschen Hoek of Zevenbergen in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

  Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

  Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

  Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

  foto

  : Pet

  er H

  onig

  -LLZ[TLLLUWYV[LLY]HUL_[YH]VVYKLSPNLIHKRHTLYZVosdonk 41, Etten-Leur, (076) 502 07 89, www.sanidrome.nl/vandenbroek

  Wie jarig is, trakteert! Toilet Sphinx 345 of 365 nu met GRATIS Rimfree!Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en bacterin kunnen nestelen. De unieke spoeltechniek van de Sphinx Rimfree toiletten zonder spoelrand leidt het water gelijkmatig door het toilet. Hiermee zet Sphinx de nieuwe standaard op het gebied van hygine en onderhoudsgemak. Bekijk Sphinx Rimfree in onze showroom!

  Jubileumactie (Geldig in oktober 2013)

  20 jaar Sanidrme 20 jaar vakmanschap

  Bij aan-koop van 1 fauteuil een luxe

  accessoire t.w.v.

  400, gratis!

  50% korting op uw 2e FitForm

  relaxfauteuil!

  Tijdens oktober woonmaand

  Deze actie geldt alleen voor de Fitform Wellness collectie van 1 t/m 31 oktober 2013. Actievoorwaarden in onze showroom.

  Fitform is ht merk voor gezond en comfortabel zitten. Verstelbare fauteuils van Fitform zijn 100% maatwerk en verkrijgbaar in allerlei modellen en vele kleuren stof en leer. Kom vrijblijvend proefzitten in onze showroom. Stel gerust uw vraag, we helpen u graag!

  Open: ma t/m vr 09.30 - 18.00 uur. Zaterdag op afspraak.

  Campagneweg 1, ZevenbergenTelefoon 0168 331 300 Stel uw wens voorop.

  0.49v van 0.99

  1.49v van 2.79

  47%goedkoper

  51%goedkoper

  29.99

  0.69v van 0.89

  1.49v van 1.99

  0.55v van 0.89

  0.79v van 0.99

  6.99

  1.996.99

  38%goedkoper

  25%goedkoper

  www.aldi.nl

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Vanaf woensdag 09-10-2013

  Vanaf woensdag 09-10-2013*Vers & voordelig!

  * Versaanbieding geldig vanaf woensdag 09-10-13 t/m dinsdag 15-10-13.

  HollandsebloemkoolPer stuk

  Appelen Honeycrunch1 kg

  BLIJVEND LAGE PRIJZEN!

  KinderdonsjasJongens- of meisjesmodel. Maten: 116 t/m 164.

  KinderthermojeansJongens- of meisjesmodel. Maten: 74 t/m 104.

  KindersloffenJongens- of meisjesmodel. Maten: 30 t/m 37. Kindersokken

  4 paar. Maten: 23/26 t/m 39/42.

  6 stuks

  Fitnessdrinks

  Uitlekgewicht: 90 g.

  Sardines in zonnebloemolie

  370 ml

  Augurkjes

  580 g

  Appelcompte

 • NAJAARSMODE NEW SEASON STYLE 2013

  PAGINA 10

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Een echt Klunderts feestje dus zaterdag-avond en een feestje waar heel veel Klun-dertse mensen op af kwamen. Nostalgie is in de laatste jaren in Nederland. Zo is er een televisiezender, een radiozender en zelfs een radioprogramma met de naam Nostalgia alleen gaan die een stuk verder in de tijd dan de nummers en liedjes die zaterdag ten gehore werden gebracht. Niet alleen de muziekstukken van onder andere The Beatles, Abba, Queen en vele andere toppers uit de jaren zestig en ze-ventig zorgden voor de juiste nostalgische stemming maar ook de aankleding van de zaal. Zoals het publiek van Determinato gewend is had het bestuur er weer alles aan gedaan om niet alleen het gehoor te

  verwennen met zoete en minder zoete klanken maar ook kwamen de ogen van de bezoekers niets tekort.

  AankledingDe aankleding van de zaal bestond onder andere uit een schooltje uit grootmoeder-stijd, bestaande uit schoolbankjes, een schoolbord en oude landkaarten beschik-baar gesteld door de heemkundekring Die Overdraghe. Daarnaast werden er lms en oude fotos van Klundertse staten ge-projecteerd. In een afwisselende setting werden allerlei nostalgische nummers ten gehore gebracht. Er werd genoten van Hollandse smartlappen, gezellige tunes van bekende tv-series, popklassiekers, maar er werd bijvoorbeeld ook lekker meegezongen met Bohemian Rhapsody

  van Queen. Ook solozangeres Marieke Ewoldt droeg met haar stem, samen met orkestbegeleiding van Determinato, mee aan de perfecte stemming. Kortom een avond vol afwisseling. Na aoop van het concert was er nog een gezellige after-party in de foyer. Na de reis door Amerika verleden jaar, om het 110-jarig bestaan te vieren, pakte het bestuur ook in haar 111 jaar weer uit met een prachtige show. Een show waaraan niet alleen de mensen die voor het voetlicht speelden en dansten hun onmisbare bijdrage leverden maar ook de vele vrijwilligers zoals de decorbouwers, de kaartjes verkopers, de toneelmeesters en de mensen van het licht en geluid. De voorzitter van Determinato Ren van Til-borgh vertelde dan ook erg te spreken te zijn over de inzet van al deze mensen.

  Alle hens aan dek op nostalgieavondLage gemiddelde leef t i jd even naar boven bi jgesteld

  KLUNDERT De gemiddelde leeftijd is bij de muziekvereniging Determinato de laatste jaren ink naar beneden gegaan. Dat komt door de oprichting van enkele nieuwe afdelingen zoals de Detokids, de Detomaatjes, de Mu-ziekspeeltuin en de Muziekfabriek. Het bestuur heeft zich door de oprichting van deze jeugdafdelingen voor jaren verzekerd van muzikanten voor het fanfareorkest. Zaterdag werd deze lage gemiddelde leeftijd voor even ink naar boven bijgesteld tijdens het concert Nostalgia in de sporthal van De Niervaert. Het deelnemende Dameskoor CEst la Vie en het Westhoeks Mannenkoor zorgden voor deze toename van de gemiddelde leeftijd.

  ZEVENBERGEN - Cine7 biedt met Argo en Mees Kees de komende week een afwisselend programma. Vrijdag-avond 11 oktober wordt de vele malen bekroonde lm Argo vertoond en zondagmiddag 13 oktober de eveneens succesvolle familielm Mees Kees.

  Argo is een spannende Amerikaanse thriller uit 2012 onder re-gie van Ben Afeck. De lm is losjes gebaseerd op een waar ge-beurd verhaal dat in 2007 werd gepubliceerd over de Canadian Caper, waarin een CIA-agent, Tony Mendez, de bevrijding van zes Amerikaanse diplomaten uit Teheran op touw zette geduren-de de gijzeling in Iran van 1979. Op 4 november 1979, wanneer de Iraanse revolutie haar hoogtepunt bereikt, bestormen mili-tanten de Amerikaanse ambassade in Teheran, waarbij 52 Ame-rikanen gegijzeld worden. Maar in het midden van de chaos, slagen zes Amerikanen er in om weg te glippen en toevlucht te zoeken in het huis van de Canadese ambassadeur. Wetende dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de zes worden ont-dekt en waarschijnlijk gedood worden, moet de CIA-specialist Tony Mendez (Afeck) met een riskant plan voor de dag komen om ze veilig het land uit te krijgen. Om het aannemelijk te maken wordt in samenwerking met John Chambers (John Goodman) een niet bestaande lm opgezet, met publiciteitscampagne en

  al. Mendez reist naar Iran en geeft de vluchtelingen Canadese paspoorten en valse identiteiten om ze door de luchthavenbe-veiliging te krijgen. Argo won dit jaar o.a. de Oscar voor beste lm. De voorstelling begint vrijdagavond 11 oktober om 20.00 uur. Mees Kees is de succesvolle lm uit 2012 van Barbara Bre-dero met in de hoofdrollen Willem Voogd, Sanne Wallis de Vries en Peter Heerschop. De lm is bedoeld voor kinderen van onge-veer 6 tot 12 jaar. Kees is een stagiair en moet voor het eerst voor de klas staan, voor groep 6b. Hij weet nog niet helemaal hoe dat moet, maar gelukkig helpen de kinderen hem met lesge-ven. Voor Tobias komt Mees Kees, de nieuwe invaller op school, precies op tijd. Door de juf werd hij om niets de klas uitgestuurd. Ook kreeg hij vaak strafwerk. Raar, want Tobias is namelijk best slim, heel vrolijk en supergrappig. Mees Kees geeft heel anders les dan de juf. Dat is omdat hij nog stagiair is en voor het eerst voor de klas staat. Hij weet nog niet helemaal hoe dat moet. Met biologie kijken ze bijvoorbeeld Spider-Man en met rekenen zetten ze de tafels op zn kop. Tobias leeft hierdoor helemaal op ondanks zijn moeilijke thuissituatie. De strenge directrice Dreus vindt het maar niets De voorstelling begint zondagmiddag 13 oktober om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar Primera Nagt-zaam. Reserveren voor deze voorstellingen is ook mogelijk via [email protected].

  Argo en Mees Kees in Theater de Schuur

  ZEVENBERGEN - Zondag 20 oktober is het weer zover. Wederom voor de vierde keer gaat Ms. Beatrix II met Hsv BlueWaterFishing het ruime sop in.

  Zoals voorgaande keren, vindt er s mor-gens t/m 12.00u een vriendschappelijke competitie plaats, waarna er afgezakt wordt naar benedendeks alwaar de prijs-uitreiking plaatsvindt. Hierna wordt er ge-zamelijk gebruik gemaakt van het lopend buffet, om daarna bovendeks vrij te gaan vissen. Al de keren dat Hsv. BWF dit heeft georganiseerd, kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde

  dag (al dan met/zonder vis). Beatrix II biedt plaatst aan zon ca. 70 personen, echter wij stoppen bij maximaal 45 deelnemers, om iedereen goed te kunnen laten vissen (lees; staan).Er zijn nog enkele plaatsen vrij, en om hier-aan deel te nemen behoeft men geen lid te zijn van Hsv.BWF. Iedereen die graag vist is welkom, echter is er wel een voorwaarde aan verbonden: een goed humeur meene-men en gezellig meedoen! Inlichtingen bij voorzitter Leon van Aken, 06-55395853 of inschrijfformulier downloaden via: hsvbluewatershingzevenbergenInschrijven mogelijk tegen betaling t/m 13 oktober.

  Bootvissen met HSV Bluewatershing

  ZEVENBERGEN - Vind jij spelletjes met een bal, met ballonnen en met een korf leuk n ben je niet ouder dan 7 jaar? In de aankomende trainingen staan er allemaal weer leuke dingen op het programma.

  De kangoeroes Scoro, Jumper, Funny en Spurt zullen daar ook weer een rol in spelen. Het zou leuk zijn als we Daphne,

  Sven, Tijs en Erroll weer zien,die de vorige trainingen er ook telkens bij waren. Kom jij ook op zaterdag 12 oktober om 12.00 uur. De training zal plaatsvinden op het veld bij korfbalvereniging Zevenbergen aan de Westrand 11, naast voetbalclub Seolto. En bij slecht weer in het clubhuis van de korfbal. Contactpersoon Kangoeroeklup: Ramon Verhagen, 06-24095239, [email protected].

  Spring en beweeg mee bij de Kangoeroeklup

  Korfbalvereniging Zevenbergen

  ZEVENBERGEN - Het eerste team van Stuc. Bedr. Kanters wist zijn derde competitiewedstrijd niet in winst om te zetten.

  Na twee gelijke spelen, was ditmaal het team van t Tapperijke uit Hoeven te sterk. Jos Goverde en Ivo Stolting speelden partij 1 en 2. Jos was niet in goede doen, waar-door hij niet tot scoren kon komen. In 43 beurten maakte zijn tegenstander de 30-ste punt, Jos achterlatend op 23 punten. Ivo Stolting deed het beter. Zijn tegenstan-der Johan Embregts, begon voortvarend, wat resulteerde in een 20 om 10 voor-sprong voor Johan. Ivo heb je pas versla-gen als de laatste punt gescoord is, en ook ditmaal was dit het geval. Johan vergat

  punten te scoren, waardoor Ivo terug kon komen. Uit een schijnbaar kansloze positie maakte Ivo de 35 punten vol, Johan ach-terlatend op 33 punten. Erik Kortsmit en Kees Vijfhoek speelden partij 3 en 4. Kees had minder geluk dan zijn tegenstander, die toch wel een zes-tal fortuinlijke caram-boles produceerde. Kees kwam niet verder dan 20 punten. Erik begon goed en kwam op een comfortabele voorsprong van 8 punten. Op dat moment viel Erik stil, ter-wijl zijn tegenstander, Willie Hoendervan-gers, zijn kans rook, en stilletjes naderbij sloop. Helaas wist Erik het tij niet meer te keren, waardoor een eindstand van 35 om 30 in het voordeel van Willie, een feit was. Eindstand 6-2 in het voordeel van het Tap-perijke.

  Verlies stuc.bedr. Kanters 1

  Styl

  e of

  ele

  ganc

  e

  Stadhuisring 144791 HS Klunderttel.: 0168 402612

  Na een prachtig najaar gaat het nu

  echt kouder worden...

  Onze collectie 40 plus dames-

  mode is daar op afgestemd!

  Mantels - Coats - JacksPantalons - Bonneterie

  etc.

  Met persoonlijke bedieningen eerlijk vakkundig advies.

  Molenstraat 94793 ED FijnaartTel.: 0168 - 46 26 84Maandagochtend gesloten

  MBYMGEISHASUPERSTITIONSANDWICHPOOOLSDOLCE VITAZERRESMAC

  Lever bij aankoop van je nieuwe MAC spijkerbroek je oude spijkerbroek in en ontvang 10,- korting!

  Geldig t/m 31-10-2013

  Ook lingerie en ondermode

  Noordhaven 90 4761 DC Zevenbergen [email protected] www.puurlingerie.com

  MERKEN:

  Marie-JoMarie-Jo LaventurePrima DonnaTwistMeyChantelleFelinaAnitaMarlies DekkersI.D. SarrieriHomMuchachomaloSedna6XQDLUCyellRingella

 • Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERFENLAKLAGENs/PNIEUWKLEURENENOFLAKKENs/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELENs4EVENSSTRAALENSPUITWERKs+EUKENRENOVATIEs3TOELENMATTENENWEBBING

  :EVENBERGSCHEN(OEK4EL&AX

  WWWANTIEKRENOVATIENL

  !"#$$##$$

  0 #$$123 45

  % &

  '# ( )*+,-.&*&/+

  5PLK

  Klokkenmakerij

  Vakkundige restauratie: DQWLHNHXXUZHUNHQPRGHUQHXXUZHUNHQZLM]HUSODWHQ

  :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK7HO

  ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

  Infra & verhuurPAARDENBAKKEN,

  STAL- EN MONTAGEWERKTel. 0165 303332

  www.vanewouw.nl

  WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

  TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

  VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

  DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

  ER$OVUL

  %O\VQHODER+UIVEH

  $

  " "

  "

  !#

  IN HALSTEREN

  12 OKTOBER A.S.

  Kinderfeestje

  boeken of informatie?

  Boek gemakkelijk online

  op:

  www.monkeytown.eu/

  bergenopzoom

  WELKOM bij Monkey Town Bergen op Zoom

  Langstraat 5 HalsterenTel: 0164-851888naast zwembad de Melanen

  ACTIE 2e KIND GRATIS ENTREE

  OP ONZE OPENINGSDAG 12 OKTOBER

  !

  Tijdens de vakantie:

  7 dagen

  per week

  geopend!

  www.heijligersbv.nl

  Uw installateur voor elektra, gas, water, verwarming en zonnepanelen

  Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

  GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

  MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

  Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

  Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

  Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

  Stomerij & KledingreparatieFournituren, Handwerkmaterialen,

  Damesmode, Nachtmode, alle soorten Wol

  Rijkebuurtstraat 11 - Bergen op Zoom - 06-16973785

  www.mijnmodeboz.nl [email protected]

  TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 20% KORTING OP KLEDINGREPARATIES

  Mijn Mode

  2minutes2book.nl

  WIMPEREXTENTIONS?

  Droomwoningen voor Droomprijzen

  Bel voor directe onderhandeling 06 - 53 19 15 15. Of kijk op www.ruimtevoorruimte.com

  Bouwen was nog nooit zo aantrekkelijk!

 • ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

  OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

  www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

  @Moerdijkse_Stem

  Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

  StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

  GEMEENTE MOERDIJK9 OKTOBER 2013

  FOTO VAN DE WEEK:

  Paardrijden bij de Appelzak

  Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw fotos ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

  10/10 Dag van de DuurzaamheidOp donderdag 10 oktober vinden er in Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats! Na het succes van de vier voorgaande edities worden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organi-saties en overheden weer uitgenodigd een duur-zame activiteit te organiseren en aan te haken.

  Wethouder Koevoets en Wethouder Punt gaan op de Dag van de Duurzaamheid voorlezen op basisschool de Aventurijn in Standdaarbuiten. Ze lezen voor uit een boek dat speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid beschikbaar is gesteld. De titel is Nog lang en gelukkig en het thema van het boek is duurzaamheid en geluk.

  Duurzame initiatieven aanmelden of aanhaken bij een van de activiteiten kan viawww.dagvandeduurzaamheid.nl.

  Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone. Dit jaar heeft de gemeente via BuitenBeter al 543 meldingen ontvangen.

  Gemakkelijk melden met smartphoneDe BuitenBeter app is gratis te downloaden via de Appstore, Google play, Windows Market en Blackberry Appworld en werkt in heel Nederland. Voordeel van de app is dat u meteen op de plek en het moment dat u het probleem signaleert de melding kan doen. Voordat u de app kunt gebruiken moet u zich eerst eenmalig aanmelden. Daarna kunt u een melding maken. U maakt een foto van de situatie, bepaalt de locatie en kiest uit de lijst het probleem. Dan is er nog de mogelijkheid om een korte omschrijving toe te voegen, waarna de melding verstuurd wordt.Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

  Terugmelding statusMet de BuitenBeter app kunnen meldingen van A tot Z digitaal verwerkt worden. Dit betekent dat u altijd kunt zien wat de status van uw melding is. Ook ontvangt u een bericht wanneer de melding is afgehandeld.

  Meer informatieHelpt u ook mee gemeente Moerdijk mooi en schoon te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. Een melding kunt u in een paar eenvoudige stappen maken.

  BUITENBETER APP

  Ingezonden door Mieke Heuts (Fotoclub Moerdijk)

  Sinds een paar maanden twitteren ook de wijkagenten in de gemeente Moerdijk over activiteiten en gebeur-tenissen in hun werkgebied.

  De wijkagenten twitteren over waar zij, als wijkagent, mee bezig zijn. Ze vertellen hun volgers wat er gebeurt en opvalt in de wijk. De bedoeling is dat wijkbewo-ners op die manier meer zien van het werk van hun wijkagent. De tweets variren van aankondiging van controles, opgeloste misdrijven tot preventietips. Daar-naast wordt twitter ook ingezet om getuigenoproepen te doen of om aandacht te vragen voor een specifieke uitzending van Bureau Brabant of Opsporing Verzocht.

  De wijkagenten twitteren gewoon als zij op straat zijn, via de mobiele telefoon. Ook kunnen zij meteen eventuele reacties lezen. Tweets gericht n de politie kunnen leiden tot het direct aanpakken van overlast-situaties en het voorkomen van zaken. Toch vraagt de politie om in spoedgevallen gewoon 112 te blijven bel-len. Het landelijke nummer 0900-8844 kan gebruikt worden voor niet-spoedeisende situaties. Wijkagenten zijn namelijk niet op elk moment bereikbaar en in de gelegenheid om direct te kunnen reageren.

  Fijnaart en HeijningenInwoners van Fijnaart en Heijnin-gen kunnen hun wijkagent Arno Melis volgen via www.twitter.com/wa_moerdijk01

  Zevenbergen centrum en LangewegInwoners van Zevenbergen cen-trum en Langeweg kunnen hunwijkagent Johan Willemse vol-

  gen via www.twitter.com/wa_moerdijk02

  Zevenbergen-west,Moerdijk enZevenbergschen HoekInwoners van Zevenbergen-west, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek kunnen hun wijkagent Arie van der Pol volgenvia www.twitter.com/wa_moerdijk03

  Klundert en WillemstadInwoners van Klundert en Wil-lemstad kunnen hun wijkagentNico van den Wijngaard volgen

  via www.twitter.com/wa_moerdijk04

  Wijkagenten twitteren in degemeente Moerdijk

  Groots ApekooiMoerdijk Fit biedt ondersteuning aan sportverenigingen, sportinstellingen en scholen met als doel om alle inwoners van de gemeente Moerdijk meer te laten bewegen. In de wintermaanden wordt er regelmatig op woensdag een Apekooi instuif gehouden voor alle kinde-ren van de basisschool. De sporthal wordt omgebouwd tot een grootse speeltuin met allerlei speel en klimmateriaal. Naast het vrijspelen worden er verschillende tikspelen gedaan, waar de kinderen op hun eigen tempo aan deel kunnen nemen.

  Wat: Groots ApekooiVoor wie: iedereen van de basisschool Wanneer: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 en 18 december, 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart en 2 april.Tijd: 13.45 - 15.45 uurWaar: Sportplaza Moerdijk De Niervaert, Klundert.Kosten: 4, -

  Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Sportplaza Moerdijk De Niervaert:0168 404848.

  Volg ons ook via twitter@Moerdijkse_Stem

 • Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

  Adres Omschrijving projectTussen de Rolleplaatweg Het realiseren vanen Groeneweg 5 windturbines(windpark Oud Dintel)in Heijningen

  AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

  Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

  U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

  BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

  U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

  BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

  De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

  Dit moest zijn:

  De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 oktober 2013 tot en met 9 oktober 2013 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:

  RECTIFICATIE

  In de Moerdijkse Bode van week 40 stond de volgende bekendmaking onder Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenvergunning verleend voor:

  MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

  Activiteitenbesluit milieubeheers 0INEN'A3TEENWEGIN-OERDIJKVOORHETVERANDERENVANHETONBEMANDETANKSTATION

  Drank- en horecavergunning commercieel

  De burgemeester heeft een drank- en horecavergun-ning verleend aan:s 'ASTERIJ$E%NGEL-ARKT IN :EVENBERGEN VERZONDENOKTOBER

  BezwaarEr kan bezwaar worden ingediend door belanghebben-den binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

  Exploitatievergunningcommercieel

  De burgemeester heeft een exploitatievergunning ver-leend aan:s 'ASTERIJ$E%NGEL-ARKT IN :EVENBERGEN VERZONDENOKTOBER

  BezwaarAls u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemees-ter van de gemeente Moerdijk.

  Adres Omschrijving project Datum verzonden0LAZAIN-OERDIJK VERBOUWENVANHETTOCHTPORTAAL OKTOBER6OORSTRAATIN7ILLEMSTAD BOUWENVANEENAANBOUW SEPTEMBER

  Naam en adres inrichting Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect Datum verzonden'JALTEMA6ERHUUR-OERDIJK'RAANWEGIN-OERDIJK 'ELUID OKTOBER6EPCO4RANSPORT"6(OUTSNIPWEGIN+LUNDERT 'ELUID OKTOBER2OTAKO"EHEER"6(UIZERSDIJKIN:EVENBERGEN "ODEM OKTOBER

  Adres Omschrijving project-IDDENWEGIN-OERDIJK 2EALISERENVANDIVERSEVERANDERINGENBINNENHETBEDRIJFACTIVITEITENWAARVOORVERGUNNINGISVERLEENDBOUWENENMILIEU

  Adres Omschrijving project-IDDENWEGIN-OERDIJK 2EALISERENVANDIVERSEVERANDERINGENBINNENHETBEDRIJFACTIVITEITENWAARVOORVERGUNNINGISVERLEENDBOUWENENMILIEU

  Adres Omschrijving project Datum ontvangst$E-EERENIN:EVENBERGEN HETVERANDERENVANDEVOORGEVEL SEPTEMBER'RAANWEGIN-OERDIJK DICHTMAKENVANDEVOORGEVELENDAARINDEURENPLAATSEN SEPTEMBER+ERKWEGIN+LUNDERT LEGALISERENVANEENERFAFSCHEIDINGENEENBERGING SEPTEMBER6OORSTRAATIN7ILLEMSTAD RESTYLINGVANDECOMMERCILERUIMTE SEPTEMBER'AASBEEKIN:EVENBERGEN PLAATSENVANEENDAKKAPELAANDEVOORZIJDEVANDEWONING AUGUSTUS"LOEMENDAALSE:EEDIJKIN:EVENBERGSCHEN(OEK HETVERBOUWENVANEENBEDRIJFSGEBOUWMETKANTOORRUIMTEN SEPTEMBER

  De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van hetontwerp.

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stuk-KENLIGGENMETINGANGVANOKTOBERTOTENMETNOVEMBERTERINZAGEINHETGEMEENTEHUISIN:EVENBERGEN

  BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebbengebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebben-den aan wie redelijkerwijs niet verweten kan wordendat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen bin-nen de termijn van terinzagelegging beroep instellen.%EN BEROEPSCHRIFT RICHT U AAN DE RECHTBANK :EELANDWest-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006,0!"REDADe vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergundeactiviteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dankunt u, tegelijkertijd met of n het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragenBIJDE6OORZIENINGENRECHTERVANDERECHTBANK:EELAND7EST"RABANT TEAM "ESTUURSRECHT 0OSTBUS 0! "REDA 6OORMEER INFORMATIE OVER INDIENENvan beroep of het vragen van een voorlopige voorzie-ning verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product omgevingsvergunning.

  BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

  Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

  WOENSDAG 9 OKTOBER GEMEENTEHUIS GESLOTEN

  Moerdijk DOET! is dit jaar op woensdag 9 oktober. Het gemeentehuis is daarom die dag gesloten. Het is het derde jaar waarin de ambtenaren op een ndere manier aan DESLAGGAANVOORINWONERSVANGEMEENTE-OERDIJK:EZORGENDIEDAGnONDERANDEREnVOORDAGJESUITVOORCLINTENINZORGINSTELLINGENSPEURTOCHTENOFHETKLUSSENBIJzorgboerderijen of kinderboerderijen. /PDONDERDAGOKTOBERZIJNWEUVANAFUURWEEROPDEGEBRUIKELIJKEWIJZEVANDIENST

 • PAGINA 14

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Tot vorig jaar lieten alleen kunstenaars met een beperking uit Nederland ieder jaar hun werk zien in het Arsenaal maar dit jaar zijn er ook werken te zien van mensen buiten Nederland. Dit in het kader van het project van de Europese Unie Art for All. Eigenlijk zijn er in het Arsenaal dus twee exposities te zien. Kunstpodium Willemstad richtte de tentoonstellingen in samen met de Ju-nior Kamer Volcke Rack en ontwerpstudio PUUR. Wat direct opvalt bij een bezoek aan het prachtige Arsenaal is de veelkleu-righeid van zowel de schilderijen als van de keramiek. Zonder de schilderijen ter kort te doen is vooral de keramiek van een erg hoog niveau. Jammer is alleen dat bij-na alle keramiek dicht bijeen staat op een tafel zodat de vazen, schalen en plastieken voorwerpen niet zo goed tot hun recht ko-men. Om keramieken voorwerpen moet je heen kunnen lopen om ze aan alle kanten te kunnen bewonderen.

  AfwisselendHet aantal kunstwerken dat wordt gexpo-seerd is meer dan 150. Dit aantal is hoger

  dan de voorafgaande jaren. Tegelijkertijd met Kunstpodium Willemstad worden ook 14 kunstwerken getoond onder de titel Face to Face. Het betreft hier een expositie van kunstenaars uit 7 verschil-lende landen. Vanuit Nederland zijn er 2 kunstwerken geselecteerd. De overige kunstwerken komen uit Itali, Estland, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. In de verschillende landen wordt deze expositie gehouden. De slotexpositie is in november 2014 in Brussel. Op 10 en 11 oktober be-zoeken de buitenlandse deelnemers Wil-lemstad. Op 23 oktober wordt in het kader van het internationale project een sym-posium georganiseerd onder de titel Art for All. Centraal thema hierbij is interna-tionaal samenwerken. Het symposium is gratis toegankelijk voor genteresseerden. Wel dient men zich vooraf aan te melden De voertaal is Nederlands. Het symposium wordt gehouden in het Arsenaal te Wil-lemstad en begint om 10.00 uur. Op 27 oktober verzorgt de junior kamer een work-shop kunst naken voor mensen met een beperking. De tentoonstelling is tot eind oktober iedere zondagmiddag te zien van 13.30 tot 16.30 uur.

  Kunstpodium gaat internationaal

  Exposi t ie van kunstenaars ui t 7 zeven landen

  Vol bewondering voor de kunstwerken. FOTO TIES STEEHOUWER

  WILLEMSTAD De laatste tien jaar vonden honderden verstandelijke ge-handicapten een podium in het Arsenaal in Willemstad om hun werken aan het publiek te tonen. Dat is erg belangrijk omdat deze kunstenaars vaak werken op een plek waar maar weinig mensen de vrucht van hun arbeid komen bewonderen. En dat is jammer omdat er is aangetoond dat kunstbeoefening door mensen met een verstandelijke handicap veel kan bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. En daar hoort na-tuurlijk het laten zien van hun kunstwerken bij.

  FIJNAART - Onlangs is het schilderij Waiting for a piece of sky van Fran-cien Krieg (Den Haag, 1973) toege-voegd aan de collectie van Museum Van Lien te Fijnaart.

  Krieg volgde haar opleiding van 1993 tot 1998 aan de Koninklijke Academie van Beelden Kunsten in Den Haag en aan de Vrije Academie van 1999 tot 2003.Het museum zegt over deze aankoop: Haar schilderijen hebben voor ons een ingehouden, bijna ademloze spanning die maakt dat we de tijd nemen om er beter naar te kijken. Het schilderij laat zich ge-makkelijk bekijken. De vrouw is centraal in de compositie geplaatst. He