Dm 20140205

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 5 FEBRUARI 2014 WEEK 6 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode MIDDENSTAND NIET BLIJ MET KOOPZONDAGEN STANDDAARBUITEN - Op woensdag 12 februari wordt de derde informatieavond voor inwoners en ondernemers uit Stand- daarbuiten gehouden om mee te denken over de herinrichting van de Markt en omgeving in het dorp. De details van de nieuwe inrichting van de door inwoners gekozen variant 2 worden nu verder uit- gewerkt met ontwerpkeuzes. Belangstel- lenden kunnen op woensdag 12 februari hierover meedenken en meebeslissen in ‘t Sandt in Standdaarbuiten. De verwachting is dat na de zomervakantie wordt gestart met de uitvoering. Tegen die tijd worden de betrokkenen hierover weer nader geïn- formeerd. Derde infoavond herinrichting Markt MOERDIJK - De PvdA in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten wat het kan doen om de sluiting van de fabriek van Tetra Pak in Moerdijk te voorkomen. Het management van Tetra Pak Benelux wil de vestiging eind dit jaar sluiten. Hierdoor gaan 215 werkplaatsen verloren. De aan- houdende afnemende vraag naar karton- nen drankverpakkingen door heel Europa heeft tot aanzienlijke overcapaciteit van verscheidene fabrieken van Tetra Pak ge- leid. Om regionaal competitief te blijven en de lange termijngroei in Europa zeker te stellen, ziet Tetra Pak Benelux de sluiting van de fabriek in Moerdijk als een cruciale stap. PvdA hoopt op behoud van fabriek Tetra Pak DOOR PETER HOUTEPEN Willemstad is door de Stichting Entente Florale gevraagd om deel te nemen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. Dat zijn plaatsen met minder dan 15.000 in- woners. Jury Deelname aan de Entente Florale houdt in dat een vakkundige en onafhankelijke jury, samengesteld uit een voorzitter en zes specialisten op het gebied van groen, Willemstad beoordeelt op een aantal vaste onderdelen. Daarbij gaat het om de visuele en ruimtelijke kwaliteit, natuur en landschap, cultuurhistorie, cultuurgroen en buiteninrichting, duurzaamheid en mi- lieu alsook recreatie en toerisme. Bezoek De jury brengt hiervoor in de periode van mei tot en met juni op een afgesproken dag een bezoek aan Willemstad. Daarbij is het niet de bedoeling dat vooraf van alles en nog wat ‘opgepoetst’ wordt. De gemeente of de kern moet feitelijk gepre- senteerd worden zoals deze op dat mo- ment is. Zowel de hoogtepunten van het groen als de kwaliteit van de dagelijkse leef-, woon- en werkomgeving komen in beeld. De gemeente Moerdijk moet een bijdrage leveren door een representa- tieve route voor de jury uit te stippelen. Aanbevelingen Deelname aan de Entente Florale levert Willemstad en de gemeente Moerdijk extra aandacht voor het groen in de ge- meente op. De jury schrijft een uitvoerig rapport met aanbevelingen waar de ge- meente in de toekomst mee aan de slag kan. In 1998 won Klundert de tweede prijs bij de Europese versie van de En- tente Florale. Willemstad in race voor groenprijs Deelname aan Entente Florale in categorie dorpen en kleine steden WILLEMSTAD - Samen met de gemeenten Beesel, Hoenderloo (gemeente Apeldoorn), Werkendam en Vianen, is Willemstad genomineerd om dit jaar deel te nemen aan de Entente Florale Nationale Groencompetitie. Deze competitie is bedoeld voor gemeenten of gemeentelijke kernen die ambitieus met hun groen bezig zijn. WILLEMSTAD - Energiek Moerdijk houdt samen met de Stadsraad Hart voor Wil- lemstad een informatieavond over zon- nepanelen. De avond wordt gehouden op dinsdag 11 februari in gebouw Irene in Willemstad. Het programma begint om 19.30 uur en iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. Op deze avond zal het project ‘Zon op Moerdijk’ centraal staan. Tevens zal er demonstratiemateriaal aanwezig zijn. Energiek Moerdijk zet zich er voor in om inwoners door middel van energiebe- sparing bij te staan om de energierekening betaalbaar te houden. Meer informatie en details zijn te vinden op de website: www. energiekmoerdijk.nl Informatieavond over zonnepanelen FIJNAART - Rob Noordzij uit Fijnaart ver- tegenwoordigt Nederland op het WK Para- wintertriathlon in Italië op 15 februari. Para-wintertriathlon is een wedstrijd voor mensen met een lichamelijke beperking. Noordzij mist in verband met een ongeval de functie van zijn rechteronderarm. De Para-wintertriathlon bestaat uit hardlo- pen, mountainbiken en langlaufen. Afge- lopen jaar wist de inwoner van Fijnaart de Europese titel te behalen bij deze bij- zondere vorm van para-triathlon. Ter voor- bereiding heeft Noordzij afgelopen week meegedaan aan een Para-wintertriathlon in Oostenrijk, alwaar hij goud mee naar huis heeft genomen. Noordzij naar WK Para-wintertriathlon MOERDIJK - Dit jaar wordt de Spook/ horrotocht van jongerenwerk Moerdijk gehouden op 14 februari. De organisatie geeft nog niet prijs op welke locatie de tocht zich dit jaar afspeelt of welk thema het krijgt. Het jongerenwerk heeft dit jaar samenwerking gezocht met theatermakers om de tocht enger dan ooit te maken. Als deelnemer wordt verwacht dat je op 14 februari om 19.30 uur aanwezig bent op jongerencentrum Tune-Inn. De tocht is op- gedeeld in een spooktocht voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar een horrortocht voor jongeren van 15+. Opgeven kan via [email protected] of via www.facebook.nl/jongerenwerkmoerdijk Spook horrortocht van jongerenwerk KLUNDERT - Op 15 februari hoopt gospel- koor Reclaim een sing-in te houden in de Gereformeerde kerk in Klundert met als thema ‘Stap uit de boot’. Er is een gelegen- heids-kinderkoortje dat een aantal liederen zal laten horen en er wordt een collecte ge- houden voor een goed doel. De avond be- gint om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur af- gelopen zijn. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Reclaim is in 1992 als gele- genheidskoor begonnen en uitgegroeid tot een koor van meer dan 40 leden die vanuit de hele Westhoek van Brabant komen, zin- gend in kerken, openluchtsamenkomsten en muzikale festiviteiten. Sing-in gospelkoor Reclaim in Klundert STANDDAARBUITEN - Toneelgroep ’t Coulisse voerde vrijdag en zaterdag voor een uitverkocht ’t Sandt in Standdaarbuiten tweemaal de klucht ‘Operatie Suikeroom’ op. Onder regie van Netty Oomen zorgden de zes spelers er voor dat het publiek na afloop met een heel goed gevoel naar huis ging. FOTO TIES STEEHOUWER DOOR PETER HOUTEPEN In de verklaring wordt beschreven hoe de partijen de ondersteuning aan kinderen en jeugd gezamenlijk, op een integrale manier, vorm willen geven. De samen- werking tussen alle partijen op het ge- bied van jeugd en onderwijs sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen van passend onderwijs en de komst van de nieuwe Jeugdwet. Nodig De stuurgroep Jeugd en Onderwijs is sinds 2006 actief in de gemeente Moer- dijk. De leden ervan informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen en adviseren het gemeentebestuur op het gebied van de opzet en implementatie van het jeugd- en onderwijsbeleid. Met de intentieverklaring spreken de par- tijen uit dat overheid en partners goed en intensief overleg voeren. Zij vullen elkaar aan en nemen geza- menlijke verantwoordelijkheid om een integraal en vraaggericht voorzieningen- niveau voor de jeugd te bieden in Moer- dijk. Een integrale aanpak is nodig, zodat er snel en dicht bij huis passende ondersteuning geboden kan worden en de eigen kracht van kinderen en jongeren versterkt wordt. Wens De intentieverklaring is ondertekend door de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, de Borgesiusstichting, De Waarden, Stichting voor confessioneel onderwijs, Stichting Markland College, Kindercentra De Roef, Kinderopvang de Zeven Dwergen, GGD West-Brabant, Thebe jeugdgezondheidszorg, TWB Thuiszorg met aandacht, Surplus Welzijn, Bureau Jeugdzorg West-Brabant, Juzt, Indigo en MEE West-Brabant. Namens de gemeente Moerdijk onderte- kende wethouder Jaap Kamp de intentie- verklaring. Hij heeft de wens uitgesproken op een vruchtbare en intensieve samenwerking, met name met het oog op de naderende overgang van de Jeugdzorgtaken naar de gemeenten in Nederland. ‘Goed en intensief overleg nodig’ Hernieuwde intentieverklaring stuurgroep Jeugd en Onderwijs ZEVENBERGEN - De stuurgroep Jeugd en Onderwijs met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Moer- dijk, de schoolbesturen en verschillende organisaties op het gebied van ondersteuning van jeugd, hebben een intentieverklaring ondertekend voor de periode 2014-2015. VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL HOCKEYCLUB SLUIT VIERING 35-JARIG BESTAAN AF GROOT EN LEKKER APPELFLAPPEN NU VOOR MAAR 1,00 KANSAS BROOD NU VOOR MAAR 1,25 Z Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij. www.bonmakelaardij.nl woningaanbod in uw regio. Met het meest complete Molenstraat 36 | 4761 CL Zevenbergen 0168-335855 | [email protected]

description

 

Transcript of Dm 20140205

Page 1: Dm 20140205

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE5 FEBRUARI 2014WEEK 6

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

MIDDENSTAND NIET BLIJ MET

KOOPZONDAGEN

STANDDAARBUITEN - Op woensdag 12 februari wordt de derde informatieavond voor inwoners en ondernemers uit Stand-daarbuiten gehouden om mee te denken over de herinrichting van de Markt en omgeving in het dorp. De details van de nieuwe inrichting van de door inwoners gekozen variant 2 worden nu verder uit-gewerkt met ontwerpkeuzes. Belangstel-lenden kunnen op woensdag 12 februari hierover meedenken en meebeslissen in ‘t Sandt in Standdaarbuiten. De verwachting is dat na de zomervakantie wordt gestart met de uitvoering. Tegen die tijd worden de betrokkenen hierover weer nader geïn-formeerd.

Derde infoavond herinrichting Markt

MOERDIJK - De PvdA in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten wat het kan doen om de sluiting van de fabriek van Tetra Pak in Moerdijk te voorkomen. Het management van Tetra Pak Benelux wil de vestiging eind dit jaar sluiten. Hierdoor gaan 215 werkplaatsen verloren. De aan-houdende afnemende vraag naar karton-nen drankverpakkingen door heel Europa heeft tot aanzienlijke overcapaciteit van verscheidene fabrieken van Tetra Pak ge-leid. Om regionaal competitief te blijven en de lange termijngroei in Europa zeker te stellen, ziet Tetra Pak Benelux de sluiting van de fabriek in Moerdijk als een cruciale stap.

PvdA hoopt op behoud van fabriek Tetra Pak

DOOR PETER HOUTEPEN

Willemstad is door de Stichting Entente Florale gevraagd om deel te nemen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. Dat zijn plaatsen met minder dan 15.000 in-woners.

JuryDeelname aan de Entente Florale houdt in dat een vakkundige en onafhankelijke jury, samengesteld uit een voorzitter en zes specialisten op het gebied van groen, Willemstad beoordeelt op een aantal vaste onderdelen. Daarbij gaat het om de

visuele en ruimtelijke kwaliteit, natuur en landschap, cultuurhistorie, cultuurgroen en buiteninrichting, duurzaamheid en mi-lieu alsook recreatie en toerisme.

BezoekDe jury brengt hiervoor in de periode van mei tot en met juni op een afgesproken dag een bezoek aan Willemstad. Daarbij is het niet de bedoeling dat vooraf van alles en nog wat ‘opgepoetst’ wordt. De gemeente of de kern moet feitelijk gepre-senteerd worden zoals deze op dat mo-ment is. Zowel de hoogtepunten van het groen als de kwaliteit van de dagelijkse

leef-, woon- en werkomgeving komen in beeld. De gemeente Moerdijk moet een bijdrage leveren door een representa-tieve route voor de jury uit te stippelen.

AanbevelingenDeelname aan de Entente Florale levert Willemstad en de gemeente Moerdijk extra aandacht voor het groen in de ge-meente op. De jury schrijft een uitvoerig rapport met aanbevelingen waar de ge-meente in de toekomst mee aan de slag kan. In 1998 won Klundert de tweede prijs bij de Europese versie van de En-tente Florale.

Willemstad in race voor groenprijsDeelname aan Entente F lorale in categorie dorpen en kleine steden

WILLEMSTAD - Samen met de gemeenten Beesel, Hoenderloo (gemeente Apeldoorn), Werkendam en Vianen, is Willemstad genomineerd om dit jaar deel te nemen aan de Entente Florale Nationale Groencompetitie. Deze competitie is bedoeld voor gemeenten of gemeentelijke kernen die ambitieus met hun groen bezig zijn.

WILLEMSTAD - Energiek Moerdijk houdt samen met de Stadsraad Hart voor Wil-lemstad een informatieavond over zon-nepanelen. De avond wordt gehouden op dinsdag 11 februari in gebouw Irene in Willemstad. Het programma begint om 19.30 uur en iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. Op deze avond zal het project ‘Zon op Moerdijk’ centraal staan. Tevens zal er demonstratiemateriaal aanwezig zijn. Energiek Moerdijk zet zich er voor in om inwoners door middel van energiebe-sparing bij te staan om de energierekening betaalbaar te houden. Meer informatie en details zijn te vinden op de website: www.energiekmoerdijk.nl

Informatieavond over zonnepanelen

FIJNAART - Rob Noordzij uit Fijnaart ver-tegenwoordigt Nederland op het WK Para-wintertriathlon in Italië op 15 februari. Para-wintertriathlon is een wedstrijd voor mensen met een lichamelijke beperking. Noordzij mist in verband met een ongeval de functie van zijn rechteronderarm. De Para-wintertriathlon bestaat uit hardlo-pen, mountainbiken en langlaufen. Afge-lopen jaar wist de inwoner van Fijnaart de Europese titel te behalen bij deze bij-zondere vorm van para-triathlon. Ter voor-bereiding heeft Noordzij afgelopen week meegedaan aan een Para-wintertriathlon in Oostenrijk, alwaar hij goud mee naar huis heeft genomen.

Noordzij naar WK Para-wintertriathlon

MOERDIJK - Dit jaar wordt de Spook/horrotocht van jongerenwerk Moerdijk gehouden op 14 februari. De organisatie geeft nog niet prijs op welke locatie de tocht zich dit jaar afspeelt of welk thema het krijgt. Het jongerenwerk heeft dit jaar samenwerking gezocht met theatermakers om de tocht enger dan ooit te maken. Als deelnemer wordt verwacht dat je op 14 februari om 19.30 uur aanwezig bent op jongerencentrum Tune-Inn. De tocht is op-gedeeld in een spooktocht voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar een horrortocht voor jongeren van 15+. Opgeven kan via [email protected] of via www.facebook.nl/jongerenwerkmoerdijk

Spook horrortocht van jongerenwerk

KLUNDERT - Op 15 februari hoopt gospel-koor Reclaim een sing-in te houden in de Gereformeerde kerk in Klundert met als thema ‘Stap uit de boot’. Er is een gelegen-heids-kinderkoortje dat een aantal liederen zal laten horen en er wordt een collecte ge-houden voor een goed doel. De avond be-gint om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur af-gelopen zijn. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffi e. Reclaim is in 1992 als gele-genheidskoor begonnen en uitgegroeid tot een koor van meer dan 40 leden die vanuit de hele Westhoek van Brabant komen, zin-gend in kerken, openluchtsamenkomsten en muzikale festiviteiten.

Sing-in gospelkoor Reclaim in Klundert

STANDDAARBUITEN - Toneelgroep ’t Coulisse voerde vrijdag en zaterdag voor een uitverkocht ’t Sandt in Standdaarbuiten tweemaal de klucht ‘Operatie Suikeroom’ op. Onder regie van Netty Oomen zorgden de zes spelers er voor dat het publiek na afloop met een heel goed gevoel naar huis ging. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR PETER HOUTEPEN

In de verklaring wordt beschreven hoe de partijen de ondersteuning aan kinderen en jeugd gezamenlijk, op een integrale manier, vorm willen geven. De samen-werking tussen alle partijen op het ge-bied van jeugd en onderwijs sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen van passend onderwijs en de komst van de nieuwe Jeugdwet.

NodigDe stuurgroep Jeugd en Onderwijs is sinds 2006 actief in de gemeente Moer-dijk. De leden ervan informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen en adviseren het gemeentebestuur op het gebied van

de opzet en implementatie van het jeugd- en onderwijsbeleid.Met de intentieverklaring spreken de par-tijen uit dat overheid en partners goed en intensief overleg voeren. Zij vullen elkaar aan en nemen geza-menlijke verantwoordelijkheid om een integraal en vraaggericht voorzieningen-niveau voor de jeugd te bieden in Moer-dijk. Een integrale aanpak is nodig, zodat er snel en dicht bij huis passende ondersteuning geboden kan worden en de eigen kracht van kinderen en jongeren versterkt wordt.

WensDe intentieverklaring is ondertekend door de Stichting Openbaar Basisonderwijs

West-Brabant, de Borgesiusstichting, De Waarden, Stichting voor confessioneel onderwijs, Stichting Markland College, Kindercentra De Roef, Kinderopvang de Zeven Dwergen, GGD West-Brabant, Thebe jeugdgezondheidszorg, TWB Thuiszorg met aandacht, Surplus Welzijn, Bureau Jeugdzorg West-Brabant, Juzt, Indigo en MEE West-Brabant.

Namens de gemeente Moerdijk onderte-kende wethouder Jaap Kamp de intentie-verklaring. Hij heeft de wens uitgesproken op een vruchtbare en intensieve samenwerking, met name met het oog op de naderende overgang van de Jeugdzorgtaken naar de gemeenten in Nederland.

‘Goed en intensief overleg nodig’Hernieuwde intent ieverklar ing stuurgroep Jeugd en Onderwijs

ZEVENBERGEN - De stuurgroep Jeugd en Onderwijs met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Moer-dijk, de schoolbesturen en verschillende organisaties op het gebied van ondersteuning van jeugd, hebben een intentieverklaring ondertekend voor de periode 2014-2015.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

HOCKEYCLUB SLUIT VIERING 35-JARIG

BESTAAN AF

GROOT EN LEKKER APPELFLAPPEN NU VOOR MAAR € 1,00 KANSAS BROODNU VOOR MAAR € 1,25

Z

pBij deze Bode een extra bijlage

van Bon Makelaardij.

www.bonmakelaardi j .nl

woningaanbod in uw regio.Met het meest complete

Molenstraat 36 | 4761 CL Zevenbergen 0168-335855 | [email protected]

Page 2: Dm 20140205

Activiteitenagenda

Jongerenwerk MoerdijkJongerencentrum Tune inn – Kristallaan 25d4761 ZC Zevenbergen T. 0168 - 325996Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nlIedere maandag, woensdag en vrijdagInloop van 14.00 – 18.00uIedere dinsdagSuperwomen van 15.30 – 17.30uVoor meiden van 12 t/m 15 jaar. GRATIS!Iedere vrijdagInloop / activiteiten van 19.00- 22.00uVoor jongeren van 12 t/m 18 jaar

Pluspunt Serena Zandberg 1 ZevenbergenIedere maandag, woensdag en vrijdagInloop koffie-uur van 10.30-12.00u

Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

Sociaal raadsliedenwerk helpt met invullen van uw belastingaangifte

Telefonisch een afspraak maken. Wilt u hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting dan kunt u een afspraak maken bij het Sociaal Raadsliedenwerk. Een belastingafspraak bij het SRW kan telefonisch worden gemaakt op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur via T 076 - 50 16 450. U kunt ons bellen vanaf maandag 4 februari. De afspraak vindt plaats op ons kantoor aan de Pastoor van Kessellaan 7 te Zevenbergen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Minimaal 4x per jaar brengt het Sociaal Raadsliedenwerk digitaal een nieuwsbrief uit. Binnenkort verschijnt er een extra editie over alle

regels rondom belastingen. Heel actueel nu u uw aangifte Inkomstenbelasting weer moet invullen. Wanneer u deze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar:[email protected]

Inloopspreekuren voor sociaal juridische vragenDe reguliere inloopspreekuren van het Sociaal Raadsliedenwerk in de gemeente Moerdijk zijn op maandag van 13.30 tot 16 uur en op woensdag van 9.30 tot 12.00 uur. Locatie: Pastoor van Kessellaan 7 in Zevenbergen. Ook is er een spreekuur op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Woonzorgcentrum Fendertshof te Fijnaart

Sociaal Raadsliedenwerk

Jongerenwerk Moerdijk klaar voor 2014!MOERDIJK- Het team jongerenwerk Moerdijk kijkt terug op een zeer succesvol jaar in 2013 en heeft mooie plannen voor het nieuwe jaar.

Grote successenIn 2013 waren er grote successen zoals het festival ONTPOP, de skatewedstrijd ‘RIDE NOW’, 7’B LOUD, SummerDance en ReTUNE wat is voortgekomen uit de gebiedsplannen van Klundert. Ook bij de activiteit SuperWoman lopen iedere week veel meiden het jongerencentrum binnen.

Nieuwe vrijwilligers Het afgelopen jaar zijn er ook een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Samen met deze geweldige vrijwilligersgroep heeft het jongerenwerk verschillende hangplekken opgeknapt en zijn er activiteiten georganiseerd zoals o.a. het zaalvoetbaltoernooi en nog veel meer.

Projecten en ontwikkelingenIn het nieuwe jaar gaat het jongerenwerk zich inzetten op projecten en ontwikkelingen met

vrijwilligers en jongeren. Er vindt een omslag plaats waarin de jongerenwerkers jongeren nog meer de kans geven zichzelf te ontwikkelen, ontplooien en te focussen binnen hun eigen talenten. Hoe dat vorm gaat krijgen, zal gedurende het jaar steeds duidelijker worden.

Grote activiteiten in 2014De grote activiteiten zijn door de vrijwilligers en jongerenwerkers voor het jaar 2014 al uitgezet. Terugkomende activiteiten in 2014 zullen zijn: Spooktocht (14 februari) Summerdance (juni 2014) ReTUNE (ieder kwartaal) 7’B LOUD (maandelijks) SuperWoman (wekelijks op dinsdag). Al deze projecten komen ook dit jaar weer samen op Festival ONTPOP (www.festivalontpop.nl).Wil je weten wat er allemaal te doen is bij het jongerenwerk, hou de website www.jongerenwerkmoerdijk.nl en de facebook www.facebook.nl/jongerenwerkmoerdijk in de gaten voor alle nieuwtjes en activiteiten!

Wij doen dit gratis voor u wanneer u een laag inkomen en vermogen heeft!Het Sociaal Raadsliedenwerk van Surplus Welzijn in de gemeente Moerdijk helpt u gratis met het invullen van deze aangifte. Voor deze gratis dienstverlening gelden een aantal inkomens- en vermogensgrenzen. - Inkomen echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders: ............................ € 24.000,--- Inkomen alleenstaanden: .......................................................................................... € 19.000,--Dit zijn bruto-bedragen (staat op uw jaaropgaven). - Vermogen echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders: ......................... € 12.000,--- Vermogen alleenstaanden: ....................................................................................... € 6.000,--

MOERDIJK - Binnenkort ontvangt u weer de uitnodiging van de Belastingdienst om uw aangifte Inkomstenbelasting 2013 voor 1 april 2014 in te dienen. Ieder jaar is dit weer een hele klus. Misschien bent u niet verplicht de aangifte in te vullen maar heeft u recht op een teruggave. Ook dan is een belastingaangifte verstandig.

Summerdance 2013

Hulpverlening via internetKomt u er even niet meer uit?Vragen of problemen rond relaties, geld, werk, school, opvoeding of gevoelens?

Surplus Welzijn biedt online hulp, kosteloos en voor iedereen.www.hulponline.surpluswelzijn.nl

Page 3: Dm 20140205

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

De gemeente Moerdijk wil met de nieuwe verordening voor de win-keltijden alleen de mogelijkheid bieden om meer open te zijn. Het is aan de winkeliers of zij van die mogelijkheid gebruik willen maken.

DOOR ANJA BOUWMAN

Volgens de heer Kamp is zo’n maatregel alleen goed voor de ‘grote jongens’. “Voor de middenstand is er dan helemaal geen toekomst meer”, denkt hij. Vorig jaar heeft hij personeel moeten ontslaan omdat hij veel klanten heeft verloren aan grote inter-netbedrijven. Wat de gemeenteraad ook beslist, zijn boekhandel blijft gewoon dicht op zondag en volgens hem geldt dat voor alle winkels in de Voorstraat in Fijnaart.

OngezelligEigenares van Seline Flor in Zevenbergen, Dilce Gerritsen sluit zich bij hem aan. “Het centrum in Zevenbergen is niet gezellig ge-noeg om veel winkelend publiek te trekken op zondag. Ik heb het een paar keer gepro-beerd, maar ik kreeg geen klanten binnen. Dat maakt het veel te duur, want ik moet mijn personeel op zondag dubbel betalen.” Volgens Dilce Gerritsen gaan mensen op

zondag liever naar een grotere stad waar ze ook iets kunnen eten en waar evene-menten worden georganiseerd.

EnquêteAfgelopen najaar heeft de gemeente een enquête laten houden onder winkeliers en bewoners om duidelijk te krijgen hoe zij over een verruiming van de koopzondagen denken. Conclusie van dit onderzoek was dat een verruiming zeker verantwoord zou zijn. Veel lokale ondernemers denken dat zij nu omzet verliezen aan omliggende ker-nen, waar de winkels wel al open zijn op zondag. Zeventig procent van de bewoners is positief over de opening van supermark-ten op zondag.

SupermarktenDe meeste supermarkten reageren dan ook instemmend op de plannen. “Wij zul-len zeker opengaan, maar we willen wel met respect omgaan met onze omwonen-den. Voor mensen die van de zondagsrust willen genieten, zullen we niet eerder dan 12.00 uur openen”, vertelt André de Win-ter, bedrijfsleider bij de Jumbo in Fijnaart. Hij verwacht dat het personeel geen moei-te zal hebben met de extra werkdag. “Het levert een goede financiële vergoeding op.”

Ook de Albert Heijn in Zevenbergen is blij als de winkel op zondag open mag. Assis-tent-bedrijfsleider Corantijn Dekker ziet dit als extra service aan de klanten. “In de omliggende plaatsen Made, Prinsenbeek, Etten-Leur en Oudenbosch zijn er al koop-zondagen. Daar verliezen we nu klanten aan.” De C1000 in Klundert gaat niet open.

“Uit respect voor de inwoners van Klundert en uit respect voor de zondag als rustdag”, vertelt bedrijfsleider Patrick Nouwen.

Extra kostenEigenaar van de Klus Wijs in Klundert, Henk Hofstede ziet er om dezelfde reden ook geen heil in om op zondag open te

gaan. Hij ziet voor zijn winkel ook geen voordelen: “De kostprijs gaat alleen maar omhoog. Je zet hetzelfde om met ruimere openingstijden. Zeker kleine winkeliers trekken dat niet. Je licht brandt langer, de kachel staat langer aan en je personeel moet je dubbel betalen.Ik werk nu al zestig uur in de week. Dat vind ik genoeg.”

Middenstand niet blij met koopzondagenMeeste supermarkten reageren instemmend op plannen

De winkels in de Voorstraat in Fijnaart willen niet open op zondag. FOTO ANJA BOUWMAN

MOERDIJK - “Als ik verplicht zou worden om op zondag open te gaan, zou ik de tent dichtgooien.” Dit zegt de heer Kamp, eigenaar van boek- en kan-toorboekhandel Boekhoven in Fijnaart. Burgemeester en wethouders heb-ben besloten om de verordening winkeltijden in de gemeente Moerdijk te verruimen. Zij stellen de gemeenteraad voor om in navolging van Willem-stad, alle winkeliers in de gemeente de gelegenheid te geven 52 zondagen per jaar open te zijn.

DOOR ANJA BOUWMAN

Het begon allemaal in 1978 toen het echt-

paar Max en Betty Gehéniau van Uden naar Zevenbergen verhuisde. “We hadden maar één bezwaar tegen de

verhuizing en dat was dat er geen hockey-club was in Zevenbergen”, vertelt Betty Gehéniau.

Daarom besloten ze - samen met het echt-paar George en Hanny Petit - zelf een club op te richten. “Het was puur eigen belang. Iedereen in ons gezin, ook onze drie kinde-ren, speelde in die tijd hockey.”

LobbyenOm competitie te mogen spelen moest de club minimaal twee seniorenteams heb-ben en een aantal jeugdteams. “Het was een hele leuke tijd”, aldus Betty. “We zijn flink gaan lobbyen en kenden in korte tijd half Zevenbergen. We hebben ook een oproep in de kant gezet, maar de meeste leden hebben we toch gekregen via mond-tot-mondreclame.”Het jaar liep al ten einde en voor 1 janu-ari 1979 moest de aanvraag worden inge-diend.“We hadden natuurlijk ook een veld no-dig”, zegt Max Gehéniau. Voetbalvereni-ging Seolto voetbalde destijds aan De Knip, waar ze twee velden had. Max Ge-héniau heeft het met de club op een ak-koordje kunnen gooien en mocht een van die velden gebruiken. “En atletiekvereniging De Groene Ster stelde haar kleedkamers ter beschikking.” Uiteindelijk kregen de oprichters negentig leden bij elkaar en werd de club op 7 de-cember officieel een feit. Max Gehéniau werd voorzitter van het be-stuur. In september het jaar daarop konden de eerste competitiewedstrijden worden gespeeld.

FamilieclubMax en Betty zijn inmiddels niet meer actief voor de hockeyclub, maar ze zijn bij het 30-jarig bestaan wel benoemd tot ereleden. “Wat de club zo bijzonder maakt, is dat iedereen altijd overal aan meehielp. We deden altijd alles zelf.” En dat is nog steeds zo, vertelt de huidige voorzitter Ca-rin Wouters. “Wat ons sterk maakt, is dat we een echte familieclub zijn.”

TrimmersgroepDe club telt op het ogenblik meer dan vier-honderd leden. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Carin: “We hebben onze ups en downs gehad. Eind jaren tachtig was het wat minder. En ook vijf jaar geleden ver-loren we een hoop mensen, voornamelijk omdat ze gingen studeren, verhuisden en elders gingen spelen.” De club heeft er hard aangetrokken om nieuwe leden te werven. “Wat we bijvoorbeeld doen is jongeren maatschappelijke stages bij ons laten lopen. Zij gaan dan voor ons naar basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor hockey. Ook zijn we op donder-dagavond gestart met een trimmersgroep, voor mensen die het leuk vinden te trainen, maar geen competitie willen spelen.”

HoofdklasseSuccessen waren er ook voor de club. Zo heeft Heren 1 een aantal jaar geleden tweede klasse gespeeld en speelt het hui-dige veteranenteam in de hoofdklasse.

Hockeyclub Zevenbergen sluit viering 35-jarig bestaan af‘Wat ons sterk maakt , is dat we een echte famil ieclub z i jn ’

Oprichters van Hockeyclub Zevenbergen Betty en Max Gehéniau halen herinneringen op met voorzitter Carin Wouters. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGEN - Hockeyclub Zevenbergen bestond op 7 december jongstleden 35 jaar. De club heeft dit gevierd met een reeks aan activiteiten, die op 8 februari wordt afgesloten met een wedstrijd tussen Heren 1 en Dames 1 en aansluitend een receptie en diner voor leden en oud-leden en ouders van leden.

ZONDAG 23 FEBRUARI

GEOPEND

WINKELHART IN BEWEGING

Olympische sferen opzaterdag 15 februari

Kom gratis bobsleeën!

Page 4: Dm 20140205

BadkamerspecialistTimmer- en Klusbedrijf

JODIMASTJohan Stoop

Paardenbloem 7, 4761 WT Zevenbergen

E-mail: [email protected] lid VLOKBekijk ook eens onze website www.jodimast.nl

UW ADRES VOOR: Badkamers renoveren

Keukenleidingen verleggen/aanleggen Keukens plaatsen

Kozijnen vervangen (hout/kunststof) Dubbele beglazing leveren/plaatsen Kleine verbouwingen

Aanbouwen compleet realiseren Zolderkamers maken

Dakramen leveren/plaatsen

Tuinafscheidingen leveren/plaatsen etc.

Nieuw- of verbouwplannen?Neem contact op met Aannemingsbedrijf J.M. Ruijsenaars B.V. voor een vrijblijvende offerte.

Walstraat 26 Klundert, 0168-402644www.jm-ruijsenaars.nl

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonJosje Scheurwater

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Woe. 5 maart, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 6 maart, Hotel Trivium Etten-Leur

Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

We bezoeken u graag thuisEen levenspartner vinden via onze persoonlijke

bemiddeling? Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt?

Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

ADVERTORIAL

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS,

antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................

Adres: ....................................................................................................

Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Uitnodiging Plafondshow

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Een nieuw plafond in één dag!U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond

in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je

niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken

en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat

verbouwen. NIET BIJ PLAMECO ! Wij spannen

een nieuw plafond onder uw huidige plafond in

slechts één dag ! Terwijl de meubels blijven staan.

En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel

mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi

het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met

uw eigen lampen of (LED) inbouw

verlichting, alles kan.

Natuurlijk is Plameco plafonds

erkend door het CBW

10 BEKERS voor10 STANDAARDS

voorGratis graveren.

Klaar terwijl u wacht!www.debekerboer.nl

Heeft u plannen voor NIEUWBOUW *

VERBOUW * ONDERHOUD OF RENOVATIE

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

VAARBEWIJSCURSUS

WWW.YACHTCONSULT.COM.

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - DongenEtten-Leur - RotterdamSTART EIND FEBRUARIBEGIN MAARTSpoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 5: Dm 20140205

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 6De oplossing van deze puzzel is in week 7 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR PETER HOUTEPEN

Achter de schermen heeft de beheerder tot 1 januari, Hans Jansen, hard gewerkt aan een doorstart. “Gelukkig is het na het fail-lissement van eind 2013 voor de Diensta-potheek mogelijk geworden een vervolg te geven aan de activiteiten”, aldus Jansen. “Een gezamenlijke inspanning van de nieu-we organisatie van de Dienstapotheek, de Huisartsenpost Etten-Leur en de zorgver-zekeraars is daar aan voorafgegaan. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is verheugd over de doorstart.”

InkomstenDoor het faillissement moesten mensen

die op doordeweekse dagen na 17.00 uur en in het weekend naar de Huisartsenpost kwamen en vervolgens medicijnen nodig hadden, uitwijken naar Breda of Roosen-daal. Volgens Jansen was dat een zeer onwenselijke situatie. De Dienstapotheek Etten-Leur moest per 1 januari zijn deuren sluiten omdat de in-komsten te laag waren. De exploitatie was niet meer rond te krijgen. De sluiting dien-de zich in november al aan, maar besloten werd om de voorzienig in december nog open te houden om eventueel een overna-mekandidaat te vinden. Toen dat niet lukte is na de sluiting op 1 januari koortsachtig gezocht naar oplossingen om de deuren weer te kunnen openen.

AangewezenOp de Huisartsenpost zijn behalve mensen uit Etten-Leur en Zevenbergen en Lange-weg, ook inwoners van de gemeenten Zun-dert en Rucphen aangewezen en inwoners uit delen van de gemeente Halderberge.

Patiënten die buiten kantoortijden medicij-nen nodig hebben kunnen voortaan weer terecht op het vertrouwde adres in het ge-bouw De Poort aan de Bredaseweg 173 in Etten-Leur.

De nieuwe openingstijden zijn op werkda-gen van 17.00 tot 24.00 uur en in het week-end en op feestdagen van 08.00 tot 24.00 uur. Telefoon: 076-50 25 650.

Deuren Dienstapotheek weer openNieuwe organisat ie maakt doorstar t na fai l l issement

ZEVENBERGEN/LANGEWEG - Goed nieuws voor de inwoners van Zevenbergen en Langeweg. De Dienstapotheek Etten-Leur, gevestigd in het gebouw van de Huisartsenpost aan de Bredaseweg, heeft afgelopen weekend zijn deuren heropend. De apotheek was sinds 1 januari gesloten na een faillissement.

Kijkt u ook uit naar vrijdag? Ik wel. Als klein jochie zat ik tijdens de Olympische Spelen van Sarajevo in 1984 al aan de buis gekluisterd. Dat is daarna nooit veranderd. Ook nu verheug ik me weer op het evenement, van het schaatsen tot het bobsleeën tot de biatlon. Denk ik tijdens het kijken nog aan de arbeiders uit de Kaukasus die tijdens de bouw van de accommodaties hun leven in de waagschaal stelden voor een honger-loontje, de geschoffeerde inwoners van Sotsji en omstreken en last but not least de anti-homowet van Vladimir Poetin? Nee. En u? Ook niet, denk ik. Het is bijna traditie; in aanloop naar Olympische Spelen of een wereldkampioenschap voetbal is er veel amok over misstanden en mensenrechten in het organiserende land. ‘Moeten we hier wel willen sporten?’ is de vraag die in alle verontwaardiging doorklinkt. Ondanks de erbarmelijke mensenrechten in China, hoe-wel het geld voor het WK veel beter was besteed aan de armen in de Zuid-Afrikaanse townships en ondanks de vogelvrij verklaarde homoseksuelen was het antwoord op die vraag in 2008, 2010 en ook in 2014 ‘ja’. Hebben al die demonstraties, protesten, dat Vara-protestprogramma van vorige week en een speciaal weekend in De Balie in Amsterdam, waar je met een passe-partout à 40 euro kon babbelen over men-senrechten, dan geen zin? Nee. De belangen zijn veel te groot en geen land wil zijn sporters tegen zich in het harnas jagen door ze verbieden te gaan. Bovendien is het ook bijna een traditie dat de meeste misstanden lijken te zijn vergeten zodra de wed-strijden beginnen en al helemaal als het toernooi is afgelopen. Helaas? Helaas, ja. Het zou dan ook mooi zijn als een van de sporters een statement maakt over de mis-standen in Rusland. Dat maakt indruk, heeft de geschiedenis geleerd. Het IOC heeft dat echter nadrukkelijk verboden. Blijven de genodigde prominenten en bestuurders over. Ook zij kunnen de tongen los maken door voor het oog van de wereld te proteste-ren. Laat Nederland nou net met een topzware delegatie naar Sotsji afreizen. Ik reken op ze. Ik kijk er zelfs naar uit.

Een topzware delegatie

ColumnEugène de Kok

DOOR TIES STEEHOUWER

De Dorpsweek wordt dit jaar gehouden van zaterdag 24 mei tot en met zondag 1 juni. Na afloop van de vorige editie was de voorzitter nog prima te spreken, maar achteraf blijken bepaalde onderdelen toch niet te zijn gelopen zoals gehoopt was. Zo waren er enkele klachten uit een straat verderop over de basgeluiden vanuit de feesttent. “Het algemene geluidsniveau lag wel onder de norm en gelukkig kunnen we de basgeluiden naar beneden bijstel-len. Dat zullen we dit jaar ook zeker doen.” JaarmarktVoor het eerst werd er verleden jaar geen braderie gehouden, maar een jaarmarkt in de Timberwolfstraat. Een extern bureau organiseerde dat.

Mede door het matige weer kwamen er niet zo veel mensen op af. Voor dit jaar wil men weer proberen om rond de feesttent een braderie op te zetten. Vanuit de vereni-gingen is hier belangstelling voor. Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat de belangstelling voor de ouderenmiddag op vrijdag de laatste jaren terug loopt. Voor-gesteld werd om de ouderen voor deze middag van huis op te halen en ook man-telzorgers uit te nodigen.

JeugdOm meer jeugd te trekken wil men andere artiesten aan gaan trekken die muziek maken die meer van deze tijd is. Verhulst: “We brengen eigenlijk al heel lang dezelf-de stijl muziek en vanuit de jeugd zijn er signalen dat er behoefte is aan een eigen-tijdse sound.”

Er is dit jaar tijdens de Dorpsweek geen wielerronde en over het doorgaan van de viswedstrijd wordt nog nagedacht. Van zaterdag 31 mei en zondag 1 juni wil men echte familiedagen maken. Voor de zater-dag denkt men aan een thema-avond met bijvoorbeeld Tiroolse muziek en dans. Op deze avond worden ook de sport- en cul-tuurprijzen uitgereikt. Voor zondag denkt men aan een roofvogelshow, het trek-ken van auto’s, een oldtimershow, een speelgoedbeurs en eventueel een play-backshow. In de loop van de week wordt natuurlijk de avondvierdaagse gelopen en zijn er jeu de boule wedstrijden. Daar-naast zijn er op Hemelvaartsdag hardloop-wedstrijden en in de tent het country en westernfestival. Enkele weken voor het evenement worden er huis aan huis pro-grammaboekjes bezorgd.

Verbanning vanaf Markt zit Dorpsweek nog immer dwars

Voorzi t ter Antoon Verhulst : ‘Dat doet nog steeds zeer ’

De kindermiddag is al heel lang succesvol. FOTO TIES STEEHOUWER

STANDDAARBUITEN - Het bestuur van de Stichting Dorpsweek Standdaarbuiten heeft de verenigingen uit het dorp voor het eerst bij elkaar geroepen om te praten over de invulling van het programma voor de 39e Dorpsweek. Ruim 40 mensen kwamen op de bijeenkomst in ’t Sandt af. Vorig jaar werd men voor het eerst gedwongen om te verhuizen naar een andere locatie voor de Dorpsweek. Dit omdat door klachten van de omwonenden men geen vergunning meer kreeg van de gemeente om de week op de Markt, middenin het dorp, te houden. “En dat doet nog steeds zeer”, aldus voorzitter Antoon Verhulst.

Page 6: Dm 20140205

PAGINA 6

Colors@Home Boelhouwers, Parallelweg 4, Fijnaart. Telefoon: 0168-46 2703, e-mail: [email protected]

FIJNAART - Op 1 februari heeft firma Boelhouwers een gloednieuwe klusafde-ling geopend. Colors@Home Boelhouwers heeft haar assortiment uitgebreid met doe-het-zelf artikelen. De interieurspecialist biedt nu een totaalconcept voor alles in en om de woning.

Inwoners van Fijnaart hoeven nu niet voor elk schroefje in de auto te stappen, maar kun-nen in de eigen kern terecht voor doe-het-zelf benodigdheden. De leefbaarheid van de kern wordt hiermee dus ook vergroot. Reacties van klanten zijn er al: “Een verrassend ruim aanbod.” En: “Fijn om zo dichtbij voor klusartikelen terecht te kunnen, dat scheelt tijd.” Het in 1937 opgerichte familiebedrijf geeft op alle producten goed advies, prima service en een uitstekende prijs/kwaliteit van de artikelen. Er is bovendien een eigen buitendienst. De klusafdeling is als ‘shop-in de shop’ ruim opgezet (circa 140 m2). Het sluit naadloos aan bij de verf en behang afdeling die de woninginrichter al jaren voert. Naast onder andere gordijnen, raamdecoratie, tapijt-vinyl-pvc vloeren, buitenzonwering, rolluiken, meubelen en bedden (zit- en slaapspecialist). Op de doe-het-zelf afdeling kunt u zoal terecht voor handgereedschap, ijzerwaren, installatie en schakelmateriaal, bin-nenhuiselektra, lijmen en kitten, hang- en sluitwerk voor binnen en buiten, lampen en batterijen, multimedia artikelen (coax, telecom), enzovoorts. Kom zelf gerust kijken en profiteer tot 8 februari van de actieweek met onder andere spectaculaire kortingen.

Doe-Het-Zelf Boelhouwers in Fijnaart geopend

KORT BEDRIJVIG

Lotgenotengroep Fibromyalgie: In Breda zijn we gestart met een lotgenotengroep voor mensen met Fibromyalgie. Dit omdat je samen sterker staat. Zo vind je steun bij elkaar en kun je ervaringen uitwisselen. Wij zoeken voor deze groep nieuwe deelnemers. De groep komt eens in de 4 tot 6 weken bij elkaar. Deelname aan deze groep is gratis. Op-geven bij Stichting Info-Méér, Adriaan van Bergenstraat 230 te Breda, tel. 076-5211813, of via het contactformulier op www.steunpuntzelfhulpbreda.nl of via [email protected]. Wij nodigen u dan graag uit voor een kennismakingsgesprek.

FIJNAART/HEIJNINGENSeniorenraad: Dinsdag 11 februari K.V.V. in De Graanbeurs. Woensdag 12 februari ANBO Infomiddag over ‘Slechthorendheid’ in de Parel, aanvang 14.00 uur.

ZEVENBERGENKPJ zoekt jou: Ben jij tussen de 16 jaar of ouder en heb jij wel zin in een goed feestje? Wordt dan lid. KPJ Zevenbergen brengt je met vertrouwde busmaatschappijen naar ver-schillende feesten in de omgeving. Je wordt veilig heen en terug gebracht naar de vele opstapplaatsen, zodat je altijd onbezorgd naar een feestje kan gaan. Zelf organiseren zij ieder jaar in augustus een feest waarbij je als lid sterk betrokken zult zijn. Vrijdag besloten feest voor alleen leden, zaterdag het grote feest zelf en zondag als afsluiting een gezellige barbecue. Meer informatie: www.kpj-zevenbergen.nl of mail naar [email protected]: Zevenbergsche Ruilvrienden houdt op zaterdag 8 februari een ruilbeurs voor postzegels en munten. De beurs wordt gehouden in het Sportcentrum Lindonk, Kristal-laan 25, aanvang 13.00 uur en ze eindigen rond 17.00 uur.

STANDDAARBUITENOpen Podium: Nadat het allereerste Open Podium eind vorig jaar goed is aangeslagen komt er een vervolg op. Zondagmiddag 9 februari in ‘t Sandt in Standdaarbuiten kan iedereen tussen 13.30 en 16.30 uur het podium op om te laten zien waar hij of zij goed in denkt te zijn. Leeftijd speelt geen rol en het maakt ook niet uit wat je doet, zingen, goochelen, dansen, muziek maken etc. Er is een geluidsinstallatie aanwezig en wie mee doet dient echter wel zijn nodige attributen mee te brengen.

KLUNDERTRetune in Parochiehuis: Zaterdag 8 februari is de derde editie van Retune in het Paro-chiehuis, Oosterstraat 1 Klundert. Van 19.30 tot 21.30 draait DJ Joost de vette beats voor de jongeren van 12 t/m 14 jaar. Daarna zal het feest van 21.30 tot 01.00 uur overgaan voor de jongeren tussen de 15 t/m 23 jaar met het team van That’s not true en Dj Jimp.

KORTE BERICHTEN

DOOR PETER HOUTEPEN

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelevenement met als doel geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. In 2013 namen in Etten-Leur 58 teams met circa 900 mensen deel en dat leverde een eindbedrag op van ruim 72.000 euro ten behoeve van KWF Kankerbestrijding voor wetenschappelijk onderzoek naar de ge-vreesde ziekte.

GenererenLeo Seelen, drijvende kracht achter de organisatie in Etten-Leur, zegt dat er niet echt een maximum zit op het aantal teams

dat mee kan doen. “We hebben waanzin-nig veel ruimte op het terrein.” Elk team bestaat uit tien tot vijftien perso-nen, waarvan er steeds minimaal eentje op de atletiekbaan te vinden is. “Die plan-ning moeten de teams zelf maken.” Elk teamlid legt 10 euro per persoon in. Hier-voor krijgt iedereen als tegenprestatie een T-shirt met opdruk. “Dat hoeft tijdens het evenement niet gedragen te worden, dat mag. Het is vooral ook een herinnering aan het evenement. “ Ieder team heeft de uit-daging om zelf geld te genereren door al-lerlei acties voorafgaand aan SamenLoop voor Hoop te organiseren. Daarnaast heeft elk team op het middenterrein van Achil-

les een kavel van vijf bij vijf meter tot zijn beschikking. Hier staat een marktkraam, die zij kunnen gebruiken om tijdens de 24 uur in het weekend van 6 en 7 juni 2015 allerlei activiteiten te ontplooien die hun opbrengst kan verhogen. “Met zoveel kra-men en zoveel teams krijg je automatisch een braderieachtige sfeer, wat weer een toegevoegde waarde is voor de bezoeker”, besluit Leo Seelen.

Inmiddels is de inschrijving voor teams geopend. Inschrijven kan via de website (etten-leur.samenloopvoorhoop.nl) of per e-mail: etten-leur@samenloopvoor hoop.nl

Inschrijving SamenLoop voor Hoop 2015 in Etten-Leur geopend

In 2013 deden in Etten-Leur 58 teams mee. ARCHIEFFOTO HUUB VERVEST

ETTEN-LEUR - De tweede editie van de SamenLoop voor Hoop in Etten-Leur wordt in 2015 definitief gehouden in het weekend van 6 en 7 juni: van zaterdag 15.00 uur tot zondag 15.00 uur. Locatie is net als bij de eerste editie in 2013 het terrein van ARV Achilles op sportpark de Lage Banken.

MOERDIJK - Op donderdag 6 februari Mantelzorgcafé voor mantelzorgers van 10.00 tot 12.30 uur in gemeen-schapshuis De Ankerkuil, Steenweg 2, 4781 AR te Moerdijk.

De thema’s die centraal staan zijn: ‘hulp-middelen’ en ‘goeie voeding’. Het Man-telzorgcafé is een initiatief van Gemeente Moerdijk, het is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en degene(n) voor wie zij zorgen. Het wordt georganiseerd door Sur-

plus en HOOM.Welke hulpmiddelen kunnen u onder-steunen? Een mantelzorger en zorgvrager delen hun ervaringen en laten zien wat mogelijk is. Een diëtiste vertelt over wat goede voeding is en geeft u tips. Daarnaast zijn ook HOOM en de Wijkzus-ter van Moerdijk/Zevenbergschen Hoek aanwezig om al uw vragen te beantwoor-den. Het Mantelzorgcafé is voor mensen in Moerdijk en de rest van de gemeente Moerdijk die voor een naaste zorgen. De

toegang, het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. Aansluitend wordt er een lunch ge-serveerd waar u ook vrijblijvend en gratis aan deel kunt nemen. Aanmelden is niet nodig.Wenst u meer informatie over het Mantel-zorgcafé: Nico Rijven, Wijknetwerker Ou-deren Surplus Welzijn, 06-24485853.Voor vragen over mantelzorg en mantel-zorgondersteuning: Kitty Kiezenberg, con-sulent mantelzorgondersteuning HOOM, 06-51978812.

Mantelzorgcafé in MoerdijkInformatie en ontmoeting staan centraal

MOERDIJK - Zondag 9 februari janu-ari gaan we wilgen knotten. Aan de Nieuwlandsedijk staat een flink aan-tal monumentale knotwilgen. Op een enkele exemplaren na, die vorig jaar zijn aangepakt, is de rest al enige ja-ren niet geknot en dus staan er flinke takken op.

Al met al een flinke uitdaging.De knotwilgen bieden beschutting en nest-plek aan o.a. de steenuil. Wilt u, samen met de vrijwilligers van de Moerdijkse Polders, helpen om deze karakteristieke bomen aan te pakken dan bent u van harte welkom, want vele handen maken licht werk.

De Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders is een onderdeel van IVN Etten-Leur en omvat 3 subgroepen. Dat zijn de uilen-werkgroep, de vogelgroep en het land-schapsbeheer. Deze laatste groep houdt zich bezig met natuuronderhoud en het knotten van wilgen is een aspect daarvan. Onze groep heeft een bescheiden omvang en kan veel extra handen goed gebruiken. Met een paar uur gezonde buitenactiviteit maken we de polders mooier. Dus kom op 9 februari ons en de steenuil helpen.Meld u zich, voor nadere info, aan bij Phil-lip Verweij het liefst via [email protected] of via 0168-325624. Neem wel eten, drinken, laarzen of ander stevig schoeisel en werkhandschoenen mee. Als u zelf een takkenschaar en een takkenzaag hebt, neem die dan ook mee. Hebt u geen tak-kenzaag geen probleem wij hebben er een aantal in bruikleen van het Brabants Land-schap. Wellicht een aardige bijkomstig-heid: De dikkere takken kunt u meenemen voor de houtkachel. En dat is er voldoende. We starten om 09.30 uur en stoppen rond 12.30 uur.Samen houden we de Moerdijkse polders natuurlijk mooi!

Wilgen knotten in de Moerdijkse Polders

Er staat veel hout op de stammen.

Onteigening?

Bedrijfsverplaatsing?

Ad Woestenberg 078-6749417

www.overwater.nlGRONDBELEID ADVIESBUREAU

Page 7: Dm 20140205

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112

HuisartsHuisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00, Boerhaavelaan 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts3 februari t/m 9 februari: H.P. Tijmes, telefoon 0167-52325910 februarit/m 16 februari: C. Wouters, telefoon 0168-464324WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WEER SAMEN!

Je was zo moe en wilde naar pa toe.

Op 31 januari 2014 is rustig overleden onze lieve, zorgzame ma, oma en overgrootmoeder

Maria Elisabeth Welten

Mariesinds 7 november 2013 weduwe van

Johannes Antonius Verhulst

in de leeftijd van 89 jaar.Annie en ChrisTom en Babette Hans

Antoon en Irma Rob Marieke en Marco, Evi Rick

Elly en Henk Pim en Veerle Loes en Roy

Toos en Toon Sjors en Linda, Lise Maartje en Pascal

Correspondentieadres:Wieken 5, 4758 BX Standdaarbuiten

U kunt persoonlijk afscheid nemen van ons ma op woensdag 5 februari van 19.00 tot 19.30 uur in haar kamer, huisje 161, 1e etage, van het woonzorgcen-trum De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, Zevenbergen.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 6 februari om 14.00 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12, Roosendaal.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Kijk voor de mooiste occasions www.seat.nl/keesvermeulen

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

DANKBETUIGING

De vele reacties bij het overlijden van ons ma, schoonmoeder en oma

Maria Nollen-Bakkers

geven ons troost en steunen ons bij het verwerken van het verdriet. Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes sterken ons om zonder haar verder te gaan. Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Teunie en Jan

Wendy en Ro, Dani, Jayden, ♥

Anita en Patrick, Bob, Lisa

Schijf, 30-01-2014

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook ons feliciteerde met ons 60-jarig huwelijk op 7 Januari.

Mede door uw warme belangstelling is deze voor ons en onze kinderen, klein- en achterkleinkinde-ren een onvergetelijke dag geworden.

Jan de Wit en Adrie de Wit - Vreugdenhil

Kweeklust 22, 4791 HZ Klundert

Page 8: Dm 20140205

PAGINA 8

ZEVENBERGEN - In november vorig jaar, organiseerde de personeelsver-eniging van de vrijwillige brandweer-post Zevenbergen haar jaarlijkse wildbingo voor de leden. Ieder jaar wordt aan de opbrengst van de loterij, aansluitend gehouden aan de bingo, een goed doel gekoppeld.

Deze keer was de keuze gevallen op Stich-

ting Wensdroom Moerdijk. Deze stichting heeft als doel het doen uitkomen van wensen, van en voor mensen wonend in de Gemeente Moerdijk die hun wens door ziekte zelf niet meer kunnen realiseren! De prijzen voor deze loterij waren gesponsord door winkeliers, en ondernemers uit de Gemeente Moerdijk. Tijdens de ledenvergadering gehouden op 30 januari werd de cheque met het bedrag

van €400 overhandigd aan de heer Piet Andreae (voorzitter van de Stichting Wens-droom Moerdijk). De heer Andreae bedankte de leden van de vereniging met dit mooie bedrag, en be-loofde dat mede met dit bedrag weer een aantal wensen in vervulling zullen gaan. Voor meer informatie over Stichting Wens-droom Moerdijk ga naar: www.wensdroommoerdijk.nl

PV Brandweerpost steunt Stichting Wensdroom Moerdijk

Personeelsvereniging Brandweerpost Zevenbergen

Overhandiging cheque.WILLEMSTAD - Tot en met vorig jaar was het in Willemstad gebruikelijk op de zaterdag na de verjaardag van prinses Beatrix (31 januari) een ‘Ko-ninginnedag voor ouderen’ te houden.

Nu ze een koning hebben, heeft het Oranje Comité Willemstad ervoor gekozen om de jaarlijkse feestdag te houden op de za-terdag na de huwelijksdatum (2 februari) van koning Willem-Alexander en koningin Maxíma. Dit betekent dat iedereen van 50 jaar en ouder van harte welkom is op zaterdag-middag 8 februari in gebouw Irene. De zaal van gebouw Irene is open om 13.30 uur, tijdens de inloop krijgt iedereen een kopje koffie of thee met wat lekkers. Om 14.00 uur opent de voorzitter de middag met de bekendmaking van het thema

voor Koningsdag op 26 april en wordt het Wilhelmus gezongen. Het Oranje Comité Willemstad heeft theatergroep Flamoes weten te strikken om op te treden. Na de try-out van de ‘Cursus plat Brabants’ in de boerenschuur aan het Steenpad, mag het drietal vriendinnen zich nu gaan richten tot de 50 plussers van Willemstad. Als trio vermaakte de Brabantse dames al op verschillende locaties, verschillend publiek met een op maat gemaakte cabareteske act. Enthousiaste reacties zorgden ervoor dat Mirjam Kielestein, Angelique Schelle-kens en Ivonne van der Made een verma-kelijke middag in elkaar hebben gezet. Het wordt een middagje ouderwets lachen, daar kan het publiek van op aan. Na een korte pauze worden er voor de liefhebbers nog een aantal rondjes bingo gedraaid om hiermee de middag af te sluiten.

Oranje feestdag senioren

FIJNAART - Zondag 9 februari is er een specialdienst in De Dorpskerk aan de Kerkring 1 in Fijnaart. Tijdens deze dienst staan we stil bij het thema ‘Waar is God?’.

Het is vaak lastig om echt iets van God te ervaren in ons leven, God te ontmoeten. Hoe komt dat? En vooral: wat kunnen we doen als we God willen ontmoeten? Over dit onderwerp zal ds. Franc de Ronde met ons spreken. Het zal bovendien een dienst vol muziek worden, want het Interkerke-lijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht

zal tijdens de dienst een groot repertoire aan prachtige liederen ten gehore bren-gen. Challenge is een christelijk koor dat bestaat uit 20 tot 30 zangers en zangeres-sen en heeft een gevarieerd repertoire dat bestaat uit zowel Nederlandse als Engels-talige gospelmuziek. Een spetterende club mensen met één doel voor ogen: jou in aanraking brengen met God. Daarom ho-pen we dat jij er ook bij bent! Vanaf 18.30 uur staan de deuren van de kerk open voor jong en oud(er). De specialdienst begint om 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.pknfijnaart.nl

Specialdienst in Fijnaart met als thema ‘Waar is God?’

ZEVENBERGEN - Nachttrein naar Lis-sabon, geregisseerd door Oscarwin-naar Bille August, is de indrukwek-kende verfilming van de gelijknamige bestseller van Pascal Mercier. De film beleefde zijn première op het Berlijn filmfestival 2013. Een must voor de li-teratuurliefhebber.

Het leven van Raimund Gregorius (Jeremy Irons), een geliefd leraar Latijn en deskun-dige in oude talen, neemt een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw behoedt haar leven te beëin-digen. Als de vrouw vervolgens spoorloos verdwijnt, laat ze haar jas bij Raimund

achter, met daarin een boek van Portugese dokter Amadeu de Prado en een nacht-treinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken. Al zoekende naar de achtergrond van het boek en de schrijver, ontvouwt zich langzaam een tragische lief-desgeschiedenis, vol emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven. Met: Christopher Lee, Jeremy Irons, Bruno Ganz, Jack Huston, Melanie Laurent, Charlotte Rampling, Lena Olin. Reserveren kan op: [email protected] voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen, vrijdag 7 februari, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Nachttrein naar Lissabon

ZEVENBERGEN - Zondag 9 februari om 15.00 uur geeft een van de topkoren uit Duitsland samen met VoiceOver uit Fijnaart en jeugdgroep Bling uit Zevenbergen, alsmede GeweldigGe-noten uit Amersfoort een concert in theaterzaal De Borgh te Zevenbergen.

Het showgedeelte van het 10-jarige Bon-ner Jazzchor is genaamd Bottle this mo-ment. Stichting Eduvox is zeer trots om dit koor als eerste in de Nederland te kunnen presenteren. VoiceOver en GeweldigGe-

noten, alsmede meidengroep Bling staan o.l.v. Annalisa Schmad. De twee eerstge-noemde groepen dragen de titel Meister-chor welke zij als Nederlandse groepen in Duitsland in de wacht sleepten en waar de kontakten gelegd werden met het Bonner Jazzchor. Dit evenement is een “mustsee”. Een verfrissende deelname zijn de jonge tieners van Bling die ook een bijdrage zul-len leveren en wellicht wat meer meiden kunnen stimuleren om mee te gaan zingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.edu-vox.nl en aan de deur bij De Borgh.

Concert Voice Over en Bonner Jazzchor

FIJNAART - Museum Van Lien is de afgelopen veertien jaren te klein ge-worden om de totale collectie tegelij-kertijd te kunnen tonen. Daarom heeft men voor de eerste tentoonstelling van het jaar een keuze gemaakt van werken uit het depot.

Naast enkele nieuwe aankopen, o.a. van Francien Krieg en Clary Mastenbroek, wordt er op één verdieping een selectie getoond van werken van onze kunstenaars uit de noordelijke provincies zoals Dinie Boogaart, Klaas Werumeus Buning, Hen-drik Elings, Flip Gaasendam, Jan van der Kooi, Hester Schroor en Gerard van de

Weerd. Gedurende de maanden februari en maart zullen op de twee overige ver-diepingen alle werken op papier te zien zijn onder de subtitel: “Expressie op pa-pier…”. Museum Van Lien heeft daar een rijke verzameling van, die nog maar weinig te zien is geweest: modern en volgens oude druktechnieken. Deze werken vormen vandaag de dag een essentieel bestanddeel van de totale col-lectie. Een prachtig samengestelde ten-toonstelling, welke absoluut de moeite waard is om te bezoeken, individueel of met een gezelschap onder begeleiding van een van onze gidsen.

Werken uit het depot

Vrijdag 28 februari10.30u Bezoek kleuters, verzamelen Kerk-zicht.13.00u Verzamelen bij Kerkzicht. Om 13.30u bezoek tent Kinderoptocht15.30u Bezoek Blomhof16.30u Bezoek Thomas huis.19.30u Startnummers afhalen voor de deelnemers van de verlichte optocht tot 21:30 uur.21.00u Bouwersbal in cafe Kerkzicht.23.00u Podium voor Sleuteluitreiking in cafe Kerkzicht23.11u Verlichting Zwam ontsteken0.00u Sluiting

Zaterdag 1 maart14.00u Jeugdcarnaval met om 14.30u de prijsuitreiking van ballon en kleurwed-strijden in ‘t Sandt. Daar verzamelen om 13.30u.19.30u Vertrek optocht vanaf de Molen-straat, ontbinding in de Timberwolfstraat. Prijsuitreiking gevel / tuin.22.00u Bezoek Kerkzicht met om 22.30u prijsuitreiking Enkelingen en Kleine Groe-pen.

23.00u Bezoek feesttent Stichting Promo-tie Carnaval met om 23.30u prijsuitreiking Grote Groepen.0.30u Prijsuitreiking Grote Wagens! Be-kendmaken motto 2015.1.00u Sluiting

Zondag 2 maart10.30u Ontbijtochtend en inleveren op-tochtnummers en afhalen geldprijzen van de enkelingen en grote en kleine groepen en de grote wagens van de optocht tot 12.00u in café Kerkzicht.

Maandag 3 maart14.00u Seniorenmiddag in ‘t Sandt. Verza-

melen om 13:30 uur.18.00-20.00u Brakken bal in ‘t Sandt?. Met om 18.30u bezoek van Prins Nar en gevolg.21.30u Bezoek Kerkzicht23.00u Sluiting.

Dinsdag 4 maart19.00u Lampionoptocht, verzamelen om 18.45u bij Kerkzicht.Zwamverbranding na afloop op de markt voor de Kerk met om 20.30u trekking lo-terij.

21.00u Bezoek cafe Kerkzicht en om 23.11u sluiting carnaval 2014 Mits kasteleins ak-koord.

Programma Zwammegat

MOERDIJK - Vooral jongeren onder de 16 jaar drinken minder dan in 2007. Ook blijkt dat ouders én jongeren zich meer bewust zijn van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Horeca, supermarkten, slijterijen, cafetaria en sportverenigingen in West-Brabant daarentegen verkochten in 2013 vaker dan in 2011 toch alcohol aan jongeren onder 16 jaar.

Het zijn drie van de resultaten na vier jaar Think before you drink, het regionale alco-holmatigingsproject van de 18 West-Bra-bantse gemeenten in samenwerking met GGD, Novadic-Kentron, Bureau Halt, poli-tie en vele andere partijen. Het project met als doel ‘géén alcoholgebruik tot 16 jaar en matig alcoholgebruik vanaf 16 jaar’, is met vier jaar verlengd.

GebruikUit evaluatieonderzoek blijkt dat het aantal jongeren onder 16 jaar dat al eens alcohol dronk, met 12% (74% in 2007) gedaald is naar 62% in 2011. Ook het aantal 12- t/m 15-jarigen dat in de afgelopen vier weken alcohol dronk, daalde van 22% (2007) naar 16% (2011). In diezelfde leeftijdsgroep daalde het aantal jongeren dat recent aan-

geschoten of dronken was in vier jaar van 6% naar 4%; het aantal binge-drinkers [vijf of meer glazen alcohol bij één gelegen-heid] daalde zelfs significant van 12% naar 8%. Het alcoholgebruik onder jongeren van 16 t/m 18 jaar bleef in 2011 ongewij-zigd ten opzichte van 2007.

BewustwordingOok laat onderzoek zien dat jongeren én ouders zich meer bewust zijn van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Zo geeft 66% (2013) van de jongeren van 12 t/m 15 jaar aan dat alcohol onder de 16 jaar in alle gevallen schadelijk is; 26% meer dan in 2010. 21% Van deze jonge-ren geeft aan dat een slokje alcohol geen kwaad kan; 17% minder dan in 2010. Het aantal jongeren van 16 t/m 18 jaar dat aangeeft binge-drinken schadelijk te vin-den, steeg van 38% naar 53%. In 2013 vindt 30% van de jongeren van 16+ jaar dat leeftijdsgenoten te vaak en te veel al-cohol drinken; 23% minder dan in 2010. Uit de cijfers blijkt tot slot dat ouders en ver-zorgers minder vaak alcohol drinken in het bijzijn van hun kind. Het aantal opvoeders dat 18 jaar als leeftijdsgrens voor alcohol-gebruik door jongeren stelde, verdubbelde van 9% in 2010 naar 18% in 2013.

NalevingHoreca, supermarkten, slijterijen, cafeta-ria, sportverenigingen e.d. mogen geen al-cohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Uit onderzoek blijkt dat de naleving van deze regelgeving in West-Brabant van 29% in 2011 terugzakte naar 12% in 2013. Alleen naleving door supermarkten laat een verbetering zien: van 22% maar 48%.

NIX18Ondanks de successen die Think before you drink in de afgelopen vier jaar boekte, is het aantal jongeren in West-Brabant dat te jong én te veel alcohol drinkt nog steeds te hoog. Per 1 januari wijzigt het project-doel natuurlijk naar ‘geen alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar en matig alcohol-gebruik tot 23 jaar’. In de tweede fase ligt de nadruk op het verder ontwikkelen en invoeren van een structureel alcoholbeleid in alle West-Brabantse gemeenten, om het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Daarnaast blijft Think before you drink zich de komende vier jaar inzetten om jongeren bewust(er) te maken van de schadelijke gevolgen van alcohol, hen weerbaarder te maken, en de beschik-baarheid van alcohol voor jongeren verder te beperken.

Think before you drinkSuccesvol le afronding eerste fase

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORSTMarkt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOSINLOOPSPREEKUUR

Wekelijks voor particulier en bedrijfMaandag 19.00 - 20.00 uur

www.advocaatvanderborst.nl

Page 9: Dm 20140205

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

Voor wie wil weten wat chiro-prac-tie is en hoe de meest uiteenlopendeklachten snel en pijnloos kunnenworden verholpen, worden vanmaandag 9 t/m vrijdag 20 oktobervrijblijvende rug- en nekscans aan-geboden voor 15,- ter waardevan € 60,-. Mocht dit tot een ver-volg-afspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huis-artsverwijzing geheel of gedeeltelijkvergoed door uw verzekering.De scans worden alleen gemaakt opafspraak.Chiropractie Brabant is gevestigdaan de Oude Bredaseweg 36a,Etten-Leur, tel. 076-5023574.

AfspraakVoor wie wil weten wat chiropractie isen hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen wordenverholpen, worden t/m vrijdag15 maart 2008 vrijblijvende rug- ennek-scans aangeboden voor 15,- terwaarde van 60,-. Mocht dit tot eenvervolgafspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huisarts-verwijzing geheel of gedeeltelijk ver-goed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt opafspraak.

Chiropractie Brabant is gevestigdaan de Oude Bredaseweg 36a,Etten-Leur, (t.o. Hotel/Restaurant Het Witte Paard)

Tel. 076-5023574

Bij Chiropractie Brabant

Voorjaarsactie 20 febr. t/m 15 maart 2008

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

Nazomeractie: 13 sept. t/m 1 okt. 2010

1 oktober 2010

g pafspraak.Chiropractie Brabant is gevestigd

[email protected]

worden t/m vrijdag

aan de Banakkerstraat 46a, 4873 AM Etten-Leur.Tel. 076-5023574

SPECTACULAIRE WINTER-ACTIE 5-21 februari 2014

21 februari 2014 vrijblijvende rug- en10

Chiropractie Brabant is gevestigdaan de Banakkerstraat 46a, Hoek Banakkerstraat/Adamastraat4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574chiropractie_brabant@msn.comwww.chiropractie-ettenleur.nl

Voor € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

Koman’s Vishandel B.V. te Moerdijk

Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 15 februari 2014

met vel per 500 gram € 6.50Verse Mosselen per kilo vanaf € 5.95Warm gerookte Zalmsteaksuit eigen rokerij 250 gram € 4.95

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

AFSLANKEN!!!!Nieuwste - > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.gediplomeerde therapeuten

BURN-OUTDEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Etten-Leur

0.39v van 0.79

0.95v van 1.89

50%goedkoper

51%goedkoper

4.99

59.99

1.69v van 1.99 1.39

v van 1.45

0.39v van 0.49

0.89v van 0.95

15%goedkoper

20%goedkoper

13.99

2.99

ALLE SMAKEN

INHOUD: 50 EN 83 L

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-02-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-02-2014 t/m dinsdag 11-02-2014.

Wortelen1 kg

Meloen GaliaPer stuk

Vanaf zaterdag 08-02-2014

Koffi epads36 stuks.

Patent-bloem1 kg.

Boer’n chipsNoordzee zout, belegen kaas, saté of peper & zout.

Roomboter appelrondo’s of vulkoeken6 stuks.

Diverse kleuren.

Reiskoffer-set 2-delig

1000 stukjes.

Puzzels “oude meesters”

BLIJVEND

VERLAAGD

Meet gewicht, lichaamsvet, waterpercentage, bot- en spiermassa.

Weegschaal

Funny SocksMaten: 23/26 t/m 35/38.

VERLAGINGENPRIJS

Page 10: Dm 20140205

PAGINA 10

KLUNDERT - Klundert en De Zwerver deelden uiteindelijk de punten, al-waar de Kinderdijkers het meest te-vreden mee mochten zijn, eindstand 2-2.

In een door regen grotendeels afgelast programma in de 1e klasse C, waar alleen de wedstrijden op kunstgras doorgingen, kwam De Zwerver als beste uit de start-blokken. Al in de 1e minuut brak een spe-ler op rechts door, maar invaller-doelman Jeffrey Damen wist er nog net zijn vinger-toppen tegen te krijgen en zo een vroege achterstand voorkomen. Voor Klundert het signaal om de zaken energieker aan te pakken en Christian Fuanani was dichtbij de openingstreffer, maar zijn inzet ging ra-kelings over. Halverwege de 1e helft kwam Klundert op voorsprong, vrije trap van Pe-ter van Wingerden werd door Edgar van der Giesen gecontroleerd die vervolgens Christian Fuanani in staat stelde om de 1-0 aan te tekenen. Poger Mukoko had op slag van rust de 2-0 op zijn schoen maar wist voor open doel niet te scoren. Gelijk na rust was het wel raak. Ben de Visser nam een vrije trap op links, die door Edgar

van der Giesen werd binnen gekopt: 2-0. Klundert dacht op rozen te zitten, maar snel hierna kwam de aansluitingstreffer al. Zwerver spits werd op randje buiten-spel de ruimte ingestuurd en scoorde in de verre hoek. Klundert verzuimde hierna de score op te voeren naar 3-1. Zo wist o.a. Eric Fuanani alleen voor de keeper niet tot scoren te komen en men kent de oude wet dat als jezelf niet scoort de tegenstander dit wel doet. Rond de 70e minuut werd een vrije trap binnengekopt en stonden beide partijen weer op gelijke voet. In de slotfase brak Eric Fuanani op rechts door en bracht Poger Mukoko in scoringsposi-tie. Voor een leeg doel wist deze echter opnieuw niet tot scoren te komen. Het ge-lijke spel voelde aan als verlies. Volgende week oefent Klundert in Oosterhout tegen zondag eerste-klasser TSC (of het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Alblas-serdam moet voor zaterdag al worden vast gesteld) en over 14 dagen hervat Klundert de competitie in Zwijndrecht tegen Peli-kaan.Uitslagen zaterdag 1 februariKlundert 1-De Zwerver 1 2-2Klundert 4-Vrederust 3 3-1

Smerdiek VR3-Klundert VR1 1-1Klundert A1-Terheijden A1 1-4Klundert C1-RWB C1G 5-0Virtus C4-Klundert C2 6-3SC Welberg MC2-Klundert MC1 1-3Klundert D2-Unitas’30 D5 1-5Virtus E2-Klundert E1 5-4Chrislandia/Oudemolen E1G-Klundert E2 2-2Unitas’30 F3-Klundert F1 2-3Zondag 2 februariKlundert 2-Beek Vooruit 9 7-0Programma zaterdag 8 februari17.00 TSC 1-Klundert 114.30 Klundert 3-FC Bergen 214.30 Virtus A1-Klundert A112.00 Klundert B1-UVV’40 B111.00 Chaam MB1-Klundert MB114.30 DIA C1-Klundert C110.30 Klundert C2-Rood Wit W C208.45 Klundert MC1-Virtus MC110.30 Klundert D1-SVC D110.30 SC Kruisland D1-Klundert D208.45 Klundert E1-Roosendaal E210.15 Hoeven E2-Klundert E211.30 VCW E2-Klundert E308.45 Klundert F1-De Fendert F209.30 SVC F2-Klundert F2

Klundert doet zichzelf tekort tegen De Zwerver

MOERDIJK - Zaterdag 1 en zondag 2 februari is bij biljartvereniging DPP in Moerdijk de NBF finale bandstoten 4e klas seizoen 2013/2014 gespeeld.

Deelnemers aan deze finale waren in volgorde van rangschikking: Gerrit de Vis-ser uit Moerdijk, Adwin de Bijl (Rucphen), Stan van Woensel, Harrie van Iersel, Christ Brekelmans (allen Kaatsheuvel) en Adrie Fens (Wagenberg). Na een gelijkopgaande strijd in de eerste helft van het toernooi op zaterdag werden in de tweede helft op zondag de puntjes op de i gezet. Doordat

in de laatste ronde al bekend was wie de kampioen was geworden, werd het toch nog even spannend omdat de prijzen zoek waren. Maar onze trouwe vriend Aad Ris-pens was de reddende persoon, zodat de deelnemers hun verdiende prijs toch in ontvangst konden nemen.Uitslag: 1e plaats Stan van Woensel, 2e Christ Brekelmans en 3e Adrie Fens.

DPP Moerdijk heeft weer een mooie finale georganiseerd en hoopt dit op 15 en 16 februari ook weer te realiseren bij het drie-banden 2e klas.

NBF Finale Bandstoten 4e klas in Moerdijk

FIJNAART - De uitslag van de wed-strijd in de Doublettencompetitie, die werd gespeeld op vrijdag 24 januari is:

1. Ad v. Oosterhout en Bert v. Rijen 3+32

2. Tanja en Gerrit Blokland 3+213. Jan Kannekens en Piet v. Pelt 2+9.

I.v.m. Carnaval op 1 maart wordt de laatste wedstrijd in de Wintercompetitie gespeeld op zaterdag 22 februari.

Jeu de Boules Club Fijnaart

NOORDHOEK - Voor de 3 tafeltennis Smash’70 teams startte de voorjaars-competitie van de NTTB afgelopen weekeinde.

Na de goed verlopen clubkampioenschap-pen van een week eerder, waarbij Albert van Dueren den Hollander en Lucy Rub-bens de grote winnaars waren, speelden de Smash’70 teams zonder hen zeer af-wisselend. Sommige spelers hadden hun goede vorm meegebracht, anderen waren nog zoekende. Smash’70 1 trad thuis aan tegen Elshout 2. Invaller Joris Gerritsen won 2 maal en Ludo Gommers en Pierre UitdeHaag ieder 1 maal. Zodoende verlo-ren ze met 4-6 en hadden een valse start in de 2e klasse. In de 3de klasse speelde Smash’70 2 tegen Belcrum 7. Hier bleef

Joris Gerritsen ongeslagen en won Theo Coppens 2 van zijn 3 wedstrijden. Jacque-line van Osta kon geen enkelspel winnen, maar won wel met Theo het dubbelspel. Ze wonnen zodoende met 6-4. Smash’70 3 kwam in de 5e klasse uit tegen Hotak’68 5 en verloor met 4-6. Voor de wedstrijd moest Corne Polak zich geblesseerd af-melden, maar zijn vervanger Leon v.d.Horst deed het goed door alle 3 zijn enkelspelen te winnen. Zijn teamgenoten Wim Hop-mans en Dirk Boudewijn waren niet suc-cesvol in het enkelspel, maar wonnen wel samen het dubbel.

Programma komende weekBelcrum 5-Smash’70 1Tanaka 2-Smash’70 2Tanaka 5-Smash’70 3

Stroeve competitiestart

MOERDIJK - Op 25 mei wordt er weer een jeugdwielerronde gehouden in het dorp Moerdijk. In 2013 werd deze voor het eerst organiseerd door Stichting Omloop van Moerdijk. Omdat zowel bewoners als renners het een fantastisch evenement vonden, heeft de organiserende stichting besloten om ook in 2014 deze jeugdwedstrijd weer op de kalender te laten zetten. Kinderen uit het gehele land van 7 tot 18 jaar gaan op zondag 25 mei met elkaar de strijd aan om de mooiste beker vanuit Moerdijk mee naar huis te nemen. Ook vrijwilligers en diverse sponsors hebben reeds hun steun voor het evenement weer toegezegd.

Jeugdwielerronde in Moerdijk

VermistKonijn, wit-grijs, Willem III straat, Zeven-bergen.GevondenKat, rood, met veel wit, witte neus, Kon.

Emmastraat, Fijnaart.Voor gratis registratie en informatie kan men bellen, tel. 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencen-trale.nl

Dierencentrale

ZEVENBERGEN - Het Zevenbergs Vo-caal Ensemble geeft op zaterdag 12 april een passieconcert in de Neder-lands Hervormde kerk aan de Markt in Zevenbergen. Onder de noemer ‘Verleih’ uns Frieden’ worden werken uitgevoerd van Rheinberger, Kodály en Mendelssohn. Het concert begint om 20.15 uur.

De titel van het concert is ontleend aan een prachtig muzikaal werkje van de Duit-se componist Felix Mendelssohn Bartholdy dat door het koor zal worden uitgevoerd. In de periode voor Pasen geeft ‘Verleih’ uns Frieden’ op een ingetogen wijze de sfeer van het concert weer. Daarnaast worden van de 19de eeuwse componist Josef Gabriël Rheinberger

twee werken uitgevoerd, te weten Stabat Mater en Passionsgesang en van Zoltán Kodály, een Hongaarse componist die leefde van 1882 tot 1967, de Pagne Lin-gua. Medewerking wordt verleend door de organist Rien Donkersloot, die naast de koorbegeleiding ook enkele solo’s op het prachtige Flentrop orgel voor zijn rekening zal nemen. Het geheel staat onder leiding van diri-gente Hanneke Verbeek. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop vanaf enkele weken voor het concert verkrijgbaar bij de koor-leden. Een kaart reserveren kan vanaf nu telefo-nisch bij de voorzitter Henriëtte Monster, tel. 0168 324340. Ook kunt u bij haar terecht voor meer infor-matie over het concert.

Passieconcert Zevenbergs Vocaal Ensemble

‘Verleih ’ uns Fr ieden’ .

Kruisvoort 70, tegenover de IKEA, naast Grando. Tel. 076-54 26 234 Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl *kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

OP=OP GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! UIT VOORRAAD LEVERBAAR

BEZOEK ONZENIEUWE WINKEL!

Lamel parket Rustiek eiken landhuisdelen17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken toplaag, in wit of naturel geolied

29,95 m2

Laminaat Extra lange en brede landhuisdelen220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef, one click to go systeem, leverbaar in 6 kleuren, voor intensief woongebruik, van 34,95

18,95 m2

Laminaat Landhuisdelen8 mm dik, 4x v-groef, one click to go systeem, leverbaar in 9 kleuren, voor intensief woongebruik, van 28,95

12,95 m2

PVC Zelfklevendeenvoudig zelf te leggen, in 6 kleuren, van 29,95

9,95 m2

ELKE ZONDAG GEOPEND 11.00 - 17.00 UUR

Page 11: Dm 20140205

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

De mooiste ramen, deuren & veranda’s

Bezoek onze showroom of bel voor een

GRATIS OFFERTE

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERAND

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

Maatwerk alle serre’s zowel modern als klassiek.Fabricatie van kozijnen & deuren in pvc en aluminium

Alles in eigen beheer sinds 198310 jaar waarborg I Geen voorschot I Nieuwbouw I Renovatie

Alle RAL-kleuren I Volledige afwerking I geplaatst door vakmensen

WWW.BRUVO.BE

Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout BE, T. 0032 (0)3 666 5786, Alle dagen open van 10.00-17.00 u, zondag van 14.00-17.00 u.,

De eerste lentestralen..... strelend op je gezicht....

BESTE PRIJS

BESTE KWALITEIT

Meer dan 30 jaar ervaring!

VERZEKERINGENHYPOTHEKENFINANCIERINGEN

VOORDELIGSTE HYPOTHEEKIN DE REGIO?

Bel 076-5035436Lange Brugstraat 34, 4871 CP Etten-Leur

Tel. 076 - 503 54 36www.pott-assurantien.nl

WWW.KEESKONINGS.COM te ESSENCARNAVALSWINKEL KEES KONINGS

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

UW OUDE KABEL EN METALEN Z I JN GELD WAARD!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

Openingstijden:

Gebr. Timmermans b.v.Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat

4751 XK Oud GastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

06 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,60 €plastic aluminium kabel € 0,65 p/kgloodkabel koper € 0,90 € 1,10 p/kgloodkabel aluminium € 0,50 p/kg

€ 4,50 p/kg€ 4,00 p/kg

gemengd rood € 3,00 € 3,50 p/kggeel koper €aluminium € 0,80 p/kgroest vrij staal € 0,80 p/kg

€ 0,90 p/kg€ 0,75 p/kg

electro motoren €€ 0,17 p/kg

accu’s €wasmachines, drogers per kg € 0,13 p/kgauto katalysator per stuk €

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

Happy single ... maar liever happy samen

Take2 Relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling voor singles vanaf 30 jaar tot...

Persoonlijk, veilig en betaalbaar!

Bel of mail nu voor een gratis/vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.take2.nl 088-885 885 8 [email protected]

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

75ST. 22.50 100ST. 32.50

150ST. 42.50

GELDIG T/M 8-2

RUNDERRIB- LAPPEN ½KG 3.50 HACHEE-

VLEES ½KG 3.50 RUNDER- GEHAKT KG 3.50

HET REGENT GEHAKTBALLEN 5ST 5.-5.-VARKENSHAAS 1KG

FRICANDEAU/ROLLADE 1KGKIPPENVLEUGELS 2KG

super stunt

op vertoon van

je bioscoopkaartje

GRATIS

extra bal!

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

Zaal Koutershof Koutershof 4a Rijsbergen (naast de KERK)

Harmoniezaal Lagestraat 1 cq 3 Rijsbergen (naast de Plus en Pinautomaat RaBo) Zaterdag 8 ebruari Koutershof ijsberg ansavond 0.00 23.30 uur Woensdag 12 februari Harmoniezaal Rijsbergen Line-disco-country 20.00 23.30 uur

Zaterdag 15 februari Harmoniezaal Rijsbergen Dansavond 18.00 20.30 uur Met een DJ

Zaterdag 15 februari Harmoniezaal Rijsbergen

Singles &

Paren

20.30 1.00 uur LIVE BAND

JERSEY Zaterdag 22 februari Harmoniezaal Rijsbergen Dansavond 20.00 23.30 uur

Woensdag 26 februari Harmoniezaal Rijsbergen Line-disco-country 20.00 23.30 uur Vrijdag 28 februari Koutershof ijsbergen Dansavond 20.00 0.30 uur

Rinie Marijnissen Ligt 6 km. ten zuiden van Breda. www.bootrijsbergen.nl telefoon: 06 22 41 43 07 KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE

Page 12: Dm 20140205

PAGINA 12

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

De organisatie van het WK Cyclo Cross had bij monde van voorzitter Jan Prop aan-gegeven uit te gaan van eenzelfde aantal bezoekers als in 2009 bij het vorige WK, maar dat aantal werd ogenschijnlijk over-troffen. Met name op de zondag was het berendruk op, om en rondom het parcours in Hoogerheide. Bussen, auto’s, fietsen en veel, heel veel, wandelende mensen maakten deel uit van het decor in Hoog-erheide. Een enorme stroom mensen wan-delde over de Huijbergeseweg richting het parcours op de Brabantse Wal om vervol-gens rijendik te staan kijken naar een tita-nengevecht in meerdere categorieën.

ModdergevechtNiet iedereen had er evenveel vertrouwen in om iets te zien, zoals de Vlaamse Guy en zijn vriend Albert: “Amai, wad’un vollek!” was hun reactie bij het zien van de men-senmassa. “Ik denk niet dat we veel kun-nen zien, maar dan waren we er in ieder geval wel bij.” Guy en Albert hadden zich

wat beter voorbereid op een veldritwed-strijd dan menig ander. De doorgewinterde fans van onder meer Niels Albert, David en Mathieu van der Poel, Sven Nys en Marianne Vos wisten bijvoorbeeld wel dat zij een parcours niet moeten betreden in hun beste kleding en schoenen. Blijkbaar wist niet iedereen dat, waardoor het kon gebeuren dat de chique leren schoenen van enkele heren aan het einde van de dag bijna gereed waren voor de oranje vuilnis-bakken langs de weg. De schoenen waren besmeurd met dikke, plakkerige modder, die dus niet alleen de renners en rensters parten speelde. Sommige toeschouwers waren zo onfortuinlijk bijna te stranden in de Brabantse blubber, soms met een vast-gezogen schoen, de ander op handen en knieën in de modder.

De beste wintGelukkig was er tijdens de wedstrijden voldoende afleiding om het leed en de lol van de modder te vergeten. De Belgische supporters waren bijvoorbeeld zeer con-tent met de winst voor hun landgenoten

Thijs Aerts bij de junioren en Wout van Aert bij de Beloften en juichten hun hel-den hard toe. De Nederlandse supporters, zowel jong als oud, waren erg blij met Ma-rianne Vos als winnares bij de Dames en een prima achtste plaats voor de Ossend-rechtse Thalita de Jong, die wellicht nog extra vleugels kreeg door haar in gele vei-ligheidshesjes gehesen supportersschare uit de eigen gemeente. Bij de Elite heren won de Tsjech Zdenek Štybar voor de Belg Sven Nys, wat her en der op het parcours wel voor een wanklank zorgde. Niet ieder-een kon het verlies van Nys namelijk even goed verkroppen, waardoor er soms wat harde woorden vielen. Één Vlaamse jonge-dame kon de gemoederen echter sussen: “Jongens, het heeft geen nut om in am-bras te liggen. Of je nu fan bent van Stybar of Nys, de beste heeft gewoon gewonnen. Drink gewoon gezellig met zijn allen een pintje!” Een pintje drinken, dat is wat de meeste toeschouwers dan ook maar de-den, om vervolgens halfdronken naar huis te kuieren, wachtend op een nieuw veld-ritseizoen.

WK Veldrijden 2014: één groot feestCyclo cross , zoals een echte behoort te z i jn

Het WK Veldrijden bracht een enorme mensenmassa op de been. Tienduizenden fans zagen hoe de Tsjech Zdenek Stybar in een bloedspan-nende strijd de Belgische concurrentie te sterk af was. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

HOOGERHEIDE - Veldrijden is vaak afzien, voor renner en soms ook voor publiek. Vorig jaar was de finale van de wereldbeker in Hoogerheide koud, wit door de sneeuw en bij vlagen spekglad. Het WK in diezelfde plaats van dit jaar bood een geheel ander aanzicht: modder, regen en zon oftewel een veldritwaardig klimaat en parcours!

DOOR MARJET LUBBERS

“Ik kan nog niet schaatsen, maar met be-hulp van de pinguïns en zeeleeuwen als schaatshulp en begeleiders die je oriënta-tie aanwijzingen geven moet het lukken”, vertelt hij enthousiast vanuit het geluids-hok op de ijsbaan waar vanuit hij regel-matig de muziek verzorgt en aan elkaar praat. Hij is ook verantwoordelijk voor het entertainment op de ijsbaan en als vrijwil-liger nauw betrokken bij de jaarlijkse or-ganisatie. “Vorig jaar konden mensen met een scootmobiel hier uitproberen hoe het voelde om zich op glad ijs te begeven. Van de zomer vroeg StaBoz me of het ook iets voor Stichting WéViGé zou zijn en toen ben ik hier en daar gaan rondvragen en het in gaan vullen.”

AanmeldenDe ijsbaan staat op 3 januari van 10 - 12 uur geheel ter beschikking van Stichting WéViGé en iedereen met een visuele handicap kan dan gratis komen schaat-

sen. Er zijn schaatshulpen beschikbaar die fungeren als de houten stoel waarachter je vroeger leerde schaatsen. Een ziende begeleider is ook welkom maar andere valide schaatsers kunnen die uurtjes niet de baan op. “Anders krioelt het teveel door elkaar, bij ons moet het wel wat rustiger aan gaan. Daarom hebben we het liefst dat mensen zich van te voren aanmelden, dan weten we ongeveer hoe druk het zal zijn”, vertelt Kees.

BotsautootjesHet is ook mogelijk om alleen te komen kijken vanaf het overdekte terras op de ijsbaan of vanuit de Sneeuwkamer, die trouwens de hele periode gratis toegan-kelijk zijn. “Je moet ons maar vergelijken met de botsautootjes op de kermis, we zien er zelf het ludieke wel van in”, grapt Kees. “Mensen die kunnen zien hebben vaak meer moeite met het omgaan met onze handicap dan wijzelf. We leven im-mers in een visuele wereld en gaan niet op de zielige toer. WéViGé heeft als motto:

we kunnen je niet laten zien maar wel wegwijs maken in de duisternis. Met een visuele handicap is het heel goed mogelijk om je leven zinvol in te vullen. Als mensen contact opnemen met WéViGé kunnen we ze zoveel bieden,” vervolgt hij serieus.

Regionaal“Er hebben zich inmiddels al mensen aan-gemeld vanuit de hele regio, van Tholen tot Rucphen. De schaatsbaan staat in Ber-gen op Zoom maar is voor iedereen. Voor velen is het 30 jaar geleden dat ze op de schaatsen stonden. Ze zeggen dat je het nooit verleert, vrouwen die als meisje leerden rolschaatsen hopen het nu nog gemakkelijk te kunnen. Maar ik hoop dat ze straks allemaal zeggen: ‘geweldig iets leuks, ik sta op het ijs!’”, besluit Kees. Vi-sueel gehandicapten of slechtzienden die willen komen schaatsen kunnen zich aan-melden via e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 0164-234156. Informatie over aangepast schaatsen staat ook op www.kerstijsbaanboz.nl.

Aangepast schaatsen voor visueel gehandicapten‘Wij z i jn niet bang’

Kees Spikker: “Iets leuks, ik sta op het ijs!” . FOTO MARJET LUBBERS

BERGEN OP ZOOM - Na de succesvolle introductie van ‘scootmobiel on ice’ vorig jaar, faciliteert StaBoz nu ook aangepast schaatsen voor visueel gehandicapten, in samenwerking met Stichting WéViGé. Een spannende on-derneming maar met behulp van een schaatshulp en visuele begeleiding durft in elk geval Kees Spikker, bestuurs-lid van WéViGé het aan om een paar uurtjes te glibberen op de ijsbaan in de binnenstad van Bergen op Zoom. Visueel gehandicapten zijn niet bang, laat hij weten.

FIJNAART - De Kleibatsers zijn druk in de weer om het carnavalsfeest in het Kleigat vorm te geven. De eerste inschrijvingen voor de grote optocht op zaterdag 1 maart zijn inmiddels binnen.

BC Gebeiteld, BC de Boerkes, BC Vor Me-kaor, BC De Strienespuiters, BC de Zwin-gels, Dok-kappers en BC de Dijkrakkers hebben zich reeds aangemeld. De inschrijving staat nog open tot 22 fe-bruari. Tijdens de onlangs gehouden op-tochtvergadering is bepaald dat, om het voorstellen van de deelnemers aan de

optocht beter te laten verlopen, de mu-ziek op een bepaald punt uitgaat zodat het voorstellen voor de vele toeschouwers goed hoorbaar zal zijn. Er wordt verzocht om geen spuitconfetti op de deelnemers van de optocht te spuiten. Dit vooral om-dat meerdere wagens ook nog elders aan carnavalsoptochten mee doen. En ook daar wil men zo mooi mogelijk voor de dag ko-men. Spuitconfetti is namelijk erg lastig van de wagens te halen. Mocht je je nog op willen geven als deelnemer aan de op-tocht? Stuur dan snel een mailtje naar [email protected] We zullen je dan een inschrijfformulier toesturen.

Carnavalsoptocht in het Kleigat krijgt vorm

ZEVENBERGEN - In de politieregio West-Brabant worden minder misdaden gepleegd. Uit een presentatie van de voorlopige cijfers blijkt dat er minder overvallen, geweld, woninginbraken, straatroven en bedrijfsinbraken hebben plaatsgevonden. Het aantal autodiefstallen vertoont geen daling maar is ook niet gestegen. Dit komt volgens de politie omdat zij ingezet hebben op het bestrijden van deze misdaden. “Hoewel het jaar slecht begon, werd er geleidelijk verloren terrein teruggewonnen”, aldus de politie. Dit is met name te danken aan de intensievere samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en burgers.

Minder misdaden in West-Brabant

OUDEMOLEN - Op 21 en 22 februari, is het weer voor de 46 ste keer carnaval in Oudemolen, oftewel Kleiknoesten-stad.

Vrijdagavond 21 februari is er vanaf 20.00 uur een carnavalsavond in het café Oude-molen mmv de carnavalsband “Toonlad-derzat”. Die vanaf 21.00 uur enige optre-dens verzorgen.Zaterdagmiddag 22 februari, start de op-tocht om 14.11 uur vanaf het voetbalveld, over de dijken, en eindigt bij het café, waar

vrouwe Kleiknoest wordt gehesen. Na de optocht is er carnaval in het café. U kunt zich nog opgeven voor deelname aan de optocht bij: P. Polak tel. 06-44882276.Zaterdagavond is het galabal in het café: aanvang 20.00 uur. Dit galabal wordt op-geluisterd door de prins en de raad van elf. Tevens is er live muziek van “De Stadse Bloazers” en “’t Overschotje”. Ook zal de boerenraad van De Kleibatsers aanwezig zijn. Kortom, genoeg ingrediënten, om er een mooi carnaval van te maken. Wij ho-pen dan ook op veel bezoekers.

Carnaval in Kleiknoestenstad

KLUNDERT - Op zaterdag 15 februari hoopt Gospelkoor Reclaim een sing-in te houden in de Gereformeerde kerk in Klundert met als thema: ‘Stap uit de boot’.

Er is een gelegenheids-kinderkoortje, dat een aantal liederen zal laten horen en er zal een collecte worden gehouden voor

een speciaal goed doel. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur afge-lopen zijn. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee/koffie. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en vooral om mee te zingen.Zaterdag 15 februari in de Gereformeerde kerk, Klundert, aanvang 19.30 uur.

Sing-in gospelkoor Reclaim

Page 13: Dm 20140205

SPORT

PAGINA 13

Opeens kende iedereen hem. Tot de start van de Tour de France 2011 had Johnny Hoogerland een bescheiden erelijst, met de twaalfde plaats in de Ronde van Spanje van twee jaar eerder als uitschieter. In de Tour steeg hij boven zichzelf uit. Tijdens de negende etappe raakte hij verzeild in een kopgroepje. Medevluchter Juan Antonio Flecha kreeg een tik van een auto van de Franse televisie. Johnny moest uitwijken en belandde in het prikkeldraad. De officiële verklaring luidde dat de wagen ook Hooger-land schampte. Na tientallen keren het bewuste filmpje op YouTube gedetailleerd te hebben bestudeerd, kon ik dat toch niet ontdekken. Niet alleen ik trouwens. Maar het kan aan mij liggen. Over de juridische nasleep verneem je niets meer, zéér typerend. Stoere Johnny ontving de bolletjestrui, omdat hij het bergklassement aanvoerde. Het prestigieuze tricot enkele dagen te mogen dragen, gaf hem vleugels. Dat hij Parijs bereikte, bezorgde hem tijdelijk ongekende populariteit. In de criteriums verzilverde hij zijn nieuwe status van sporticoon.Wie de naam van Johnny Hoogerland nu laat vallen, denkt meteen aan Johnny Prik-keldraad. Zijn koosnaam van toen. Johnny en prikkeldraad zullen onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. Het is niet anders.Het veroveren van het nationaal kampioenschap door Johnny vorige zomer in Kerk-rade maakte bitter weinig indruk op me. De finale van het NK voltrok zich in een sfeer van handjeklap, zoals zo vaak in het wielermilieu.Wat me verbaasde: toen Vacansoleil DCM bekend maakte definitief de stekker uit de sponsoring van de ploeg te trekken, stonden nieuwe werkgevers bepaald niet voor Johnny op de stoep. Aanvankelijk leek er zelfs helemaal geen concrete belangstel-ling. Ik vroeg me af hoe dat mogelijk was. Draagt hij een geheim met zich mee? Heeft hij de reputatie van matennaaier?Ik vroeg het eens aan André Boskamp, Johnny’s ex-zaakwaarnemer. ”Johnny is geen gemakkelijke jongen, vooral voor zichzelf niet. Beetje wispelturig. Laat ik het hier-bij houden”, zei Boskamp, wiens dochter enige tijd een liefdesrelatie had met de Zeeuwse coureur.Uiteindelijk vond Johnny onderdak bij de Italiaanse sponsor Androni Giocattoli. Géén World Tour team, dus géén Tour de France en misschien nooit een La Grande Boucle meer voor hem.Aan het een contract tekenen bij een kleine Italiaanse wielerstal kleven grote risico’s. Vraag het Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp, voormalige beroepsgenoten van Joh-nny. Ze werden overladen met mooie beloftes (salaris, extra premies), maar zodra de prestaties wat tegenvielen, liepen de betalingen vertraging op. Voor Johan van der Velde gold dat niet, want de Italianen vereerden Johan.Of ze dat met Hoogerland gaan doen, ligt aan hem. Hij moet zich eerst sportief be-wijzen. Johnny is geen vedette. Voldoet hij niet, dan laten ze hem vermoedelijk direct barsten. Waardoor het einde van zijn profcarrière dichtbij komt. Ik hoop me sterk te vergissen, want ik mag Johnny graag.Vlak voor Sinterklaas belde ik de met zijn vriendin Gerda in Kwadendamme wonende Hoogerland voor uitsluitsel over zijn mogelijke interesse voor een door mij te schrij-ven en een door Voetbal International uit te brengen biografie. ”Geen trek”, reageer-de Johnny kortaf. Waarom niet? ”Nou, geen zin. Enne... Ik lees nooit sportboeken, alleen af en toe een boek over de middeleeuwen.” Bij de perspresentatie van het WK veldrijden, enkele weken later, ontmoette ik Joh-nny’s vader Cees. Hij vertelde wat ik al wist, namelijk dat hij aantekeningen maakte over het leven van zijn fietsende zoon. ”Misschien doe ik er ooit wat mee”, mompelde Cees. En over Johnny: ”Ik ben extravert, Johnny heel introvert. Wat er in dat koppie van hem speelt, houdt hij het liefst voor zich. In Gerda heeft hij eindelijk een partner gevonden die voor stabiliteit en structuur zorgt. En door de geboorte van hun dochter Saar relativeert hij meer. Ik heb de indruk dat hij momenteel een gelukkig mens is.”Het peloton maakt zich op voor het Grote Werk. De eerste klap is een daalder waard. Wie weet, zien we de renner met het rood-wit-blauwe shirt zich aandienen in de finale van een semi-klassieker. Zou erg leuk zijn.

Johnny’s nieuwe levenLouis Bovée

SportColumn

Uitslagen zaterdag 1 februariDHV E1-TPO/VOV E1 5-3HV F1-TPO/VOV F1 1-3Zondag 2 februariPCP 1-TPO 1 5-0 TPO 2-Dubbeldam 6 4-4SVC 5-TPO 3 5-3Internos DA2-TPO DA1 1-1

Programma zaterdag 8 februari

14.30u Molenschot B1-TPO /VOV B111.00u Gesta C1-TPO/VOV C111.00u TPO/VOV MD1-Bavel MD110.30u SJO Prinsenland E2-TPO/VOV E109.00u SC Gastel F3-TPO/VOV F111.00u TPO MP 1-Noordhoek MP1Zondag 9 februariTPO 1 en 3 vrij10.00u TPO 2-BSC 910.00u Beek Vooruit DA1-TPO DA1

VV TPO

OUDEMOLEN - De enige wedstrijd die zaterdag niet werd afgelast, was het duel van het E-team van vv Chrislan-dia/Oudemolen.

Zij konden echter niet winnen van hun leeftijdgenootjes uit Klundert. Zondag werd alles afgelast.UitslagChrisl./Oudemolen E1G-Klundert E2 2-2Programma zaterdag 8 februariDe Fendert 2-Chrislandia 1 14.30

Chrisl./Oudemolen VR1-Papendrecht Vr2 12.00Seolto B2-Chrisl./Oudemolen B1 12.00Chrisl./Oudemolen D1-Hoeven D4 10.30SCO/TOFS E4-Chrisl./Oudemolen E1G-Klundert E2 08.30Chrisl./Oudemolen MP1G-SJO Prinsen-land MP1 09.00

Kijk voor het laatste nieuws altijd even op www.Chrislandia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia/Oudemolen

WILLEMSTAD - De eerste 3 senioren-teams en het 1e en 3e jeugdteam van Witac’89 zijn de voorjaarscompetitie tafeltennis met uitstekende overwin-ningen begonnen.

De 1e competitiewedstrijd van Witac 1, tegen een uit de 3e klasse gedegradeerd team van ODT uit Roosendaal, verliep op het scherpst van de snede. Toen de kruit-dampen waren opgetrokken kon dit team een 6-4 overwinning op zijn conto schrij-ven. Die overwinning had nog veel hoger kunnen zijn als Rinus Huybregts en Cor Bom in het zicht van de haven koel bloe-diger waren geweest in de beslissende 5e game. Man of the match was overduidelijk Piet van Beers die, nota bene met nekher-nia, de sterren van de hemel speelde. Met uitgekookt spel wist hij al zijn tegenstan-ders op de knieën te krijgen. Ook het dub-belspel van Piet en Cor eindigde in een dui-delijke zege voor Witac. Rinus Huybregts kon hier nog 2 zeges aan toevoegen. Cor Bom speelde eveneens een prima wed-strijd maar kon net niet tot winst komen.

Ook het 2e seniorenteam van Witac wist in Sint-Annaland tegen Smash’76 een 4-6 zege uit het vuur te slepen. Geluk was hierbij wel aan de zijde van Witac, dat in de 3 wedstrijden die in 5 games werden gespeeld steeds net aan de goede kant van de score wist te blijven. Uitblinker in de wedstrijd was Albert de Jong, die re-latief gemakkelijk 3 partijen in winst wist om te zetten. Ook Ria van Meel leverde een prima pres-tatie met 2 winstpartijen en samen met Albert ook winst in het dubbelspel. Erik den Hollander kon helaas nog geen potten breken. Het 3e seniorenteam van Witac walste in de 1e competitiewedstrijd over tegenstander Vice Versa uit Oudenbosch heen. Dit afgetrainde team wist met de maximale score van 10-0 te zegevieren. Arthur Baalman, Kees Heijstek en John McLaggan wonnen relatief gemakkelijk al hun partijen. Slecht 1 partij verliep in 5 games. Dubbelspel van Arthur en John was eveneens een eenvoudige prooi voor Witac.Witac 4 kende een zware competitiestart

in Oudenbosch tegen Vice Versa’51. Alleen Ies den Hollander en Desiree Nieuwkoop kwamen elk 1 maal tot een enkelspelzege, maar daar bleef het helaas bij (eindstand 8-2). Het 1e jeugdteam van Witac kwam in Tilburg uitstekend uit de startblokken tegen TIOS’51. Yoran en Tijmen van der Zwaag boekten beiden 3 enkelspelover-winningen. Daniel de Jong kon hier nog 1 winstpartij aan toevoegen waardoor, een 3-7 eindzege werd bereikt. Witac 2 van de jeugd leed tegen een ander team van TIOS’51 een kleine nederlaag: 6-4. Dit lag zeker niet aan Justin Stierman die de maxi-male score van 3 eindzeges in het enkel-spel bereikte. Luc Rodenburg wist 1 maal te zegevieren. Clint Heijstek kon helaas nog niet tot winst komen. Het 3e jeugd-team van Witac behaalde een verrassend grote overwinning in St Willebrord tegen The Back Hands. Jenniffer Marijnissen en Maik Maliepaard kwamen tot 3 eclatante enkelspelzeges. Desiré Voet volgde dit spoor met 2 overwinningen. Omdat ook het dubbelspel in winst werd omgezet, werd een 1-9 eindzege bereikt.

Competitiestart Witac-teams

WILLEMSTAD - Dinsdag 28 januari werden in gebouw Irene de laatste partijen om het clubkampioenschap libre 2014 gespeeld.

Hans van Eijk, Tobias de Regt, Ary Ampt en René Withagen, waren de vier kandidaten

die waren over gebleven in de strijd om het clubkampioenschap. Daarvoor moes-ten de heren nog een halve finale spelen. Winnaars in deze ronde werden Tobias de Regt en Ary Ampt. Deze twee bonden uiteindelijk de eindstrijd voor het kampi-oenschap aan. Het werd een matige par-

tij, waarbij de spanning bij beide spelers van de gezichten was af te lezen. Tobias had 41 caramboles nodig om de partij te winnen en Ary, de van huis uit driebanden specialist, 53 voltreffers. Met in totaal 9 poedels kon Tobias niet in zijn spel komen. Toch scoorde hij nog een serie van 9 ca-ramboles aan het slot en krikte daarmee zijn moyenne op naar 1.526. Ary daaren-tegen sprokkelde bij elke beurt toch een paar puntjes bij elkaar en sloeg zijn slag in de zestiende beurt met een serie van 16 caramboles. Daarna had hij nog 3 beurten nodig om de partij te beslissen en Ary Ampt zich clubkampioen 2014 van de Se-nioren Biljartvereniging Willemstad mocht noemen. Als derde eindigde Hans van Eijk. Met een serie van 30 caramboles maakte hij zijn partij uit in 20 beurten. Voor René Withagen een bijna onmogelijke opgave, maar had toch de vierde plaats veroverd in dit wederom geslaagde toernooi.Met de lovende woorden en felicitaties van de oud-voorzitter, Willy Maas ontvin-gen de vier spelers aan het slot tevens een toepasselijke attentie.

Ary Ampt prolongeert titelSenioren bi l jar t Club Wil lemstad

De vier finalisten.

ZEVENBERGEN - Het 6e toernooi werd gehouden van de 7-Bergse Dartran-king in Gasterij De Engel in Zeven-bergen op zaterdag 25 januari. Met een 40-tal darters kon Johan de Tree uit Klundert zijn 2e overwinning op rij pakken, door in de finale te winnen van Mark Bakx uit Zevenbergen.

Wederom waren er nieuwe gezichten te ontmoeten.. Zo kon Jan Leijs oud-teamge-noten ontmoeten, waar hij in het verleden de ere-divisie mee bestreed. Arie Romijn bijna 30 jaar geleden, spelend in het dart-team De Gigantjes, broer Han, ook van de partij. Eind jaren ‘80, begin jaren ‘90, was hij een ‘toppertje’. Hij met Paul Vreugdenhil zijn de enigste darters uit de historie van de Zevenbergse darts, met 3 Single titels op rij. Het enige verschil is dat er 20 jaar darts tussen zit. Mark Bakx maakte deze avond nog furore. Zijn opvolger staat al klaar, zoontje Jeffrey. Een dartertje van 13 jaar pas begonnen, keek vol trots naar zijn va-der toen deze in de finale stond. Jeffrey zelf won zijn 1e partij tegen Peter Bracke met

2-0. Peter zal wel gedacht hebben… Ver-volgens pakte hij 1 punt tegen Maikel van Wingerden, daarna was Henk van der Horst de klos, won met 2-0. Edwin Gelens was nog een beetje te sterk voor hem. Maikel van Wingerden kwam tot de kwartfinale, jonge twintiger, voert de ranglijst aan van zijn leeftijdsgenoten en staat nu op de 13e plaats. Om de finale te behalen had Johan de Tree pas in de kwartfinale echte tegen-stand, namelijk zijn ‘maatje’ Paul Vreugden-hil. Daarvoor versloeg hij Peter Bracke, Jo-han Stoop. Tegen Paul moest hij het beste laten zien en besliste dit met een 3-2 over-winning. In de halve finale stond Henk van der Horst ‘te wachten’. Henk had van Jan Leijs, Peter Velterop, dat voor hem de 1e keer werd (een overwinning van Peter) en lesley van Berk gewonnen. Voor Lesley ook een goede prestatie, kwartfinale. De halve finale gaf Henk goede tegenstand. Johan wist de partij te winnen met 4-2. Aan de on-derkant van de sheet kwam zeer verrassend Mark Bakx als sterkste. Mark toch al wat enige jaartjes niet actief darter meer, deed voor de 1e keer mee. Reden was eigenlijk

om zijn zoontje te vertegenwoordigen, maar nu hij er toch was, deed hij maar mee. Het fanatisme dat hij vroeger kon opbrengen, groeide per partij. In de voorronde wist hij 2 partijen te winnen. Daarna moest hij tegen mister X, won met 2-1, John Antes met 3-2, Maikel van Wingerden met 3-1 en Ricardo Vrijhof 4-3.FinaleTot aan de ‘plaspauze’ ging het gelijk op. Johan maakte 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. 3-2 (180 voor Johan). De korte pauze deed Mark niet goed. Johan maakte 4-2 met een 180 worp en 5-2. Beide darters waren zeer te-vreden met het resultaat. Mark vanwege zijn puike prestatie en Johan met zijn 2e overwinning en leider van de ranking. De hoogste uitgooi van de avond werd op 108 gesteld door Michael Oomen en Jan Jonker. Bij het volgende toernooi houdt er rekening mee, dat er maximaal 48 deelne-mers kunnen inschrijven. Vaste ranking-darters krijgen voorrang. Wilt men 100% zekerheid van deelname, dan kan men op de dag zelf alleen telefonisch bij Jan Leijs inschrijven, tel. 06-50505132.

Johan Tree pakt koppositie

ZEVENBERGEN - Uitslagen van 31 ja-nuari.

Baan 1: Corriev. d. Sijde 441 pins, Willem Wolvers 481 pins, Nelie Hoeven 435 pins. De hoogste game en de hoogste score voor

Willem met 185 en 481 pins. Baan 2: Joke Kortsmit 392 pins, Toon v. d. Logt 435 pins, Martha Rijnart 463 pins. De hoogste game en score voor Martha met172 en 463 pins.Baan 3: Frie Kortsmit 337 pins, Jan Zeven-bergen 420 pins, Nel Anemaat 357 pins.

De hoogste game en de hoogste score voor Jan met 159 en 420 pins.Baan 4: Wim Martens 410 pins, Adrie Struik 419 pins, Thea Struik 367 pins. De hoogste game en de hoogste score voor Adrie met 159 en 419 pins.

SBZ De 3 Musketiers

Page 14: Dm 20140205

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK5 FEBRUARI 2014

ONLINEEVENEMENTENKALENDER

Uitpunt Moerdijk Tijdens de Stadstafel Klundert werd gesproken over het bijhouden van een evenementenkalen-der met alles wat er te doen is in de gemeente Moerdijk. Zodat organisaties en verenigingen be-ter kunnen afstemmen om te voorkomen dat er meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden. Evenementen en activiteitenaanmeldenOrganiseert u een evenement of activiteit in de gemeente Moerdijk? Via www.uitinmoerdijk.nl kunt u dit gratis op de evenementenkalender plaatsen. Op de website van Uitpunt Moerdijk wordt een overzicht bijgehouden van alles wat er te doen is in onze gemeente.

Uitinmoerdijk.nlWilt u weten wat er te doen is in de gemeente Moerdijk? Bekijken de ‘Agenda Moerdijk’ op www.uitinmoerdijk.nl.

FOTO VAN DE WEEK:

Vanaf de Landekensdijk bijZevenbergschen Hoek

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Otto Delen

WERKZAAMHEDEN KLUNDERT Uitnodiging: Bijeenkomst buurtpreventie Torenveld Zevenbergen

18 tot en met 25 jaar?Gratis polsbandjes voor carnavalZaterdag 1 maart 2014 gaat het carnavalsfeest weer van start! De horeca-gelegenheden zijn verplicht om vanaf dit jaar naar het legitimatie-bewijs te vragen.

Per 1 januari 2014 mag alcohol na-melijk alleen aan jongeren vanaf 18 jaar worden verkocht. Dat is vastge-steld in de wet. Alcohol kan schade-lijk zijn voor de ontwikkeling van de (jonge) hersenen. Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Met als gevolg ernstige ongelukken, overlast en alcoholvergiftiging.

Gezien de drukte bij de horeca met carnaval kan de controle op legitima-tie lastig zijn. Daarom worden kort voor de carnavalsdagen 2014 door de gemeente Moerdijk, in samenwerking met de horeca, gratis polsbandjes aan jongeren vanaf 18 tot en met 25 jaar verstrekt. Zo ziet de kastelein direct aan wie hij alcohol kan verstrekken.

‘Met een polsbandje hou je de vaart erin’!Voorafgaand aan de carnaval worden er polsbandjes verstrekt op dinsdag 25 februari 2014 en donderdag 27februari 2014.De bandjes kunnen jongeren op het vertoon van hun legitimatiebewijs op onderstaande locaties ophalen. Om te voorkomen dat bandjes worden uitgewisseld, worden de bandjes bij het ophalen gelijk omgedaan. Na verwijde-ring zijn de bandjes niet meer hersluitbaar. Word je tijdens carnaval 18 jaar dan krijg je geen polsbandje vooraf. Neem dan je legitimatiebewijs mee tijdensde carnavalsdagen.

Locaties voor afhalen polsbandjes

Kern locatie di 25-02 do 27-02 do 27-02

Zevenbergen Gemeentehuis 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Fijnaart De Parel 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Klundert De Niervaert 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Zevenbergschen Hoek De Zevensprong 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Willemstad gebouw Irene 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Standdaarbuiten ‘t Sandt 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Moerdijk De Ankerkuil 13 - 17 u 18 - 20 u

Langeweg Ons Stedeke 13 - 17 u 13 - 17 u 18 - 20 u

Helwijk De Blokhut 18 - 20 u

Heijningen Pestalozzihuis 18 - 20 u

Noordhoek café Noordhoek 13 - 17 u 13 - 17 u 19 - 20 u

Vanaf februari tot en met juni worden de gas- en waterleidingen gedeeltelijk vervangen in de Oos-terstraat en Molenberglaan in Klundert. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis en Brabant Water vooruitlopend op onderhoudswerk-zaamheden aan de riolering en verharding.

De gemeente start in april met het vervangen van de riolering en de bestrating in de Oosterstraat. Na de bouwvak wordt de Molenberglaan aangepakt. De werkzaamheden worden naar verwachting in november afgerond.

Omwonenden ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden een brief met nadere informatie. De tekenin-gen van de nieuwe situatie zijn te bekijken op www.moerdijk.nl/actuele-werkzaamheden.

Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving? Als inwoner kunt u daar een bijdrage aanleveren via een buurtpreventieteam. In de wijk Torenveld heeft een inwoner de gemeente gevraagd om onder-steuning bij het opzetten van een buurtpreventieteam. Dinsdag 18 februari is er daarom een bijeenkomst over buurtpreventie in de wijk Torenveld. Inwoners van Torenveld kregen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.

Voor wie: Inwoners van Torenveld en andere geïnteresseerden. Wat: Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe we buurtpreventie vorm kunnen/willen geven in de wijkTorenveld. Daarnaast worden de materialen uitgedeeld zodat buurtpreventie van start kan gaan. Wijkagent JohanWillemse is ook bij deze bijeenkomst aanwezig.Waar: De Kristal, Kristallaan 25C, ZevenbergenWanneer: Dinsdag 18 februari 2014 om 19.30 uur

Meer informatieKijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl/buurtpreventie

WERKZAAMHEDEN

Meer informatie over de ‘afspraak van NIX’ en hoe u die samen met uw kind(eren) maakt is te vinden op dewebsite: www.nix18.nl.

Page 15: Dm 20140205

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BODEMBEHEERPLAN ENBODEMKWALITEITSKAART

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 7 januari 2014 het bodembe-heerplan en bodemkwaliteitskaart voor de gemeenteMoerdijk defi nitief hebben vastgesteld. In dit plan zijnde mogelijkheden en regels voor toepassing van grond als bodem vastgelegd. Op basis van dit bodembeheer-plan wordt het makkelijker om ook grond van buiten de gemeente Moerdijk als bodem toe te passen. Het defi nitieve plan en kwaliteitskaart zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart tredenin werking op 6 februari 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of www.overheid.nl

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 januari 2014 tot en met 29 januari 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstZevenbergsepoort 6 in Klundert plaatsen van een brandtrap 23 januari 2014Hoge Zeedijk 60 in Langeweg bouwen van een schuur 20 januari 2014Noordhaven 158 in Zevenbergen het vervangen van de oude reclame door de nieuwe reclame 16 januari 2014Landpoortstraat 24 in Willemstad verbouwen Café Restaurant tot Hotel Café Restaurant 23 januari 2014Koekoeksedijk 16 in Zevenbergen melding oprichting Zevenbergse Metaalhandel aan de Koekoeksedijk 16 21 januari 2014

Adres Omschrijving project Datum verzondenVoogdeweg 5 in Zevenbergschen Hoek aanpassen van een luifeldak, het plaatsen van een technische ruimte en omkleuren 28 januari 2014 en verplaatsen van een prijzenzuil en vooraanduidingsbord (sign) en het plaatsen van 2 vlaggenmasten

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de bemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 maart 2014 .

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

Standdaarbuiten op 4 mei 2014 van 09:30 uur tot 18:00 uur (verzonden 23 januari 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een be-zwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

DRANK- EN HORECA-VERGUNNING COMMERCIEEL

De burgemeester heeft een drank- en horecavergun-ning verleend aan:

venbergen (verzonden 27 januari 2014)

BezwaarEr kan bezwaar worden ingediend door belanghebben-den binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

EXPLOITATIEVERGUNNINGCOMMERCIEEL

De burgemeester heeft een exploitatievergunning ver-leend aan:

venbergen (verzonden 27 januari 2014)

januari 2014)

BezwaarAls u het met deze beslissing niet eens bent kunt u bin-nen zes weken na de dag van verzending van dit besluitschriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester vande gemeente Moerdijk.

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstKlaverpolderseweg 1 in Moerdijk Bouwen van een woning 20 december 2013

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

Hopmansstraat in Noordhoek wekelijks op dinsdag-middag van 12.00 uur tot 18.00 uur (verzonden 23 januari 2014)

van kebab, snacks en friet op het middenhaventracé in Zevenbergen van 1 februari 2014 tot 1 februari 2015, wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag van 11.00 uur tot 19.00 uur (ver-

zonden 28 januari 2014)

Zevenbergen met het “eendjes vissen spel” tijdens carnaval van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 van 12.00 uur tot 20.00 uur (verzonden 28 januari 2014)

Zevenbergen voor de verkoop suikerspin, snoep en popcorn tijdens carnaval van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 van 09.00 uur tot 02.00 uur (verzonden 28 januari 2014)

Zevenbergen voor de verkoop van loempia’s, snacks en frisdrank tijdens carnaval van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 van 09.00 uur tot 02.00 uur (verzonden 28 februari 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzend-datum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-meenteraad op 12 december 2013 het bestemmings-

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een nieuw Multifunctioneel Centrum in Moerdijk mogelijk te maken. Daarnaast is in dat plan ook het perceel Steenweg 43 meegenomen. Op dat perceel was de bouw van twee woningen mogelijk. De bedoeling is om de bestemming te verruimen zodat de bouw van maximaal 4 woningen mogelijk wordt ge-maakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 6 februari tot en met 19 maart 2014 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Af-deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepster-mijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voor-ziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 20 maart 2014, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voor-lopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

STANDPLAATSVERGUNNING

BESTEMMINGSPLAN MFC EN STEENWEG IN MOERDIJK

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat devolgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Zevenbergen voor het beëindigen van de bedrijfsac-tiviteiten op deze locatie

venbergschen Hoek voor het oprichten van een in-richting

Oude Moerdijkseweg 3 in Zevenbergschen Hoekvoor het plaatsen van een stikstoftank

schen Hoek voor het oprichten van een inrichting

Page 16: Dm 20140205

Tekst: Bart van den Acker

Jaloers op de BelgenTijdens mijn uitgebreide bezoek aan

de Autosalon in de Brusselse Hei-

zelpaleizen kon ik enige mate van

jaloezie niet onderdrukken. België

heeft nog wel een nationale auto-

show, waarop vrijwel alle leverbare

merken aanwezig waren, met mooie,

ruime stands, zonder overdreven in-

gewikkelde standbouw, waar wij in

elk geval afgelopen jaar de AutoRAI

hebben moeten missen. In gesprek-

ken met collega’s en de gastvrouwen

en –heren van diverse merken kwam

dit onderwerp onvermijdelijk ook ter

sprake. In België wordt ‘het salon’

nog steeds zeer goed bezocht. Op de

stands zelf worden in principe ook

geen orders meer geschreven, maar

de meeste merken hebben tijdens

de tentoonstelling (en dan tot en met

februari) wel een aantal heel scherpe

salon-acties. Gemiddeld wordt er in

die weken zo’n 30% van de totale

autoverkoop gerealiseerd. In de ja-

ren waarin de tentoonstelling wordt

gehouden, ligt de totale verkoop ook

hoger, onder meer omdat kopers te-

gen het einde van het voorgaande

jaar nog wel even doorrijden en hun

eventuele aankoop uitstellen tot die

aanbiedingen van kracht zijn. Dat

hebben wij in Nederland nooit zo

sterk gekend. Ik ontdekte ook een

aparte hal waarin het publiek de eer-

ste meters kan maken met een elek-

trisch aangedreven auto, waarvoor

diverse merken beschikbaar zijn. Pri-

ma initiatief, ook al rij je maar twee-

honderd meter, die eerste indruk kan

niettemin heel sterk zijn. Waar moet

het heen met de AutoRAI en komt die

ooit nog terug? Die vraag zweefde

dus rond tussen de Nederlanders in

Brussel. Er schijnt medio april een

beslissing over te worden genomen

en dan zou het een jaar later moeten

gaan gebeuren. Ik hoop van harte dat

er een nieuwe formule wordt gevon-

den. Uiteraard heb ik daarover ook

wel een idee. Om de kosten van de

deelnemende merken te drukken,

zouden alle die zich kunnen presen-

teren met eenvoudige, kleine stands

in het oude gedeelte van de RAI. Een

kleine ontvangstruimte, enkele be-

langrijke modellen, documentatie

op papier of digitaal, hou het vooral

overzichtelijk en betaalbaar. In de

nieuwere hallen is dan ruimte voor

andere aspecten, waarbij het pu-

bliek actief wordt betrokken. Zo’n

mogelijkheid om elektrisch proef te

rijden is heel goed, maar ik denk ook

aan de ‘supercarpaddock’ en een

aantal gedegen workshops, waarin

de industrie als geheel het publiek

kort en bondig kan informeren over

allerhande zaken rond de auto. Denk

aan het verschil tussen schoon en

zuinig, hoe zit dat nou met bijtelling,

zelfstandig rijdende auto’s, de stand

van zaken in actieve en passieve vei-

ligheid, het belang van goed onder-

houd, keuze van de juiste banden,

de zin van verhoogde rijvaardigheid,

diverse overheden hebben ook het

nodige te vertellen… geef me een

uurtje en die hallen zijn vol. De vraag

is alleen nog even wie een en ander

moet realiseren en bekostigen. Het

belangrijkste is dat we weer een

groot publieksevenement hebben,

waarin de auto op een positieve ma-

nier onder de aandacht van heel veel

mensen komt. Door die goed en in-

dringend te informeren, zijn zij met-

een weer goede ambassadeurs voor

automobiliteit als geheel. Kritiek op

de auto als vervoersmiddel en maat-

schappelijk verschijnsel, terecht of

niet, is er immers al genoeg.

Bart van den Acker

Porsche 911 ook als TargaDat zat erin, in de opeenvolging van varianten op de Porsche 911 ontbrak de Targa

nog. Een versie met boven de inzittenden uitneembaar dakpaneel hóórt traditioneel

in de 911-lijn. Voor deze versie heeft Porsche een heel mooie oplossing bedacht.

Deze nieuwe Targa heeft een brede, aluminiumkleurige dakstijl pal achter de portie-

ren, zoals ook de eerste Targa dat had. Hetzelfde geldt voor de panoramische ach-

terruit, dat is ook historisch heel verantwoord. Vroeger haalde je dat dakpaneel er

handmatig uit, om het op te bergen in de bagageruimte. Tegenwoordige 911-kopers

zijn daarvoor te veeleisend, dat gaat zo niet meer. Bij deze nieuwe verdwijnt het

heel ingenieus, volledig elektrisch achter de voorstoelen. Dat wil ik in elk geval wel

eens in het echt zien gebeuren. De nieuwe 911 Targa komt er uitsluitend met vier-

wielaandrijving en met naar keuze de normale 3,4 liter zescilinder of de 3,8 liter S-

motor. Vanaf 10 mei staat de nieuwe Targa in de Nederlandse Porsche-showrooms,

de prijslijst start bij € 132.400.

Opmerkelijk: BMW levert alle modellen voortaan stan-

daard met de achttraps automatische transmissie,

zonder meerprijs. Dat is niet alleen een prijsvoordeel

bij aanschaf, voor de meeste modellen, maar deze in-

genieuze automaat leidt ook tot een gemiddeld lager

brandstofverbruik. Bovendien komen hiermee drie

versies van de 1-serie en twee van de 3-serie weer in

aanmerking voor 20% bijtelling voor zakelijke rijders.

Crisis? Nou… de verkoop van Rolls-Royce heeft

in 2013 opnieuw alle records gebroken. Met

3.630 afgeleverde auto’s overtreft 2013 voor de

vierde keer op rij de verkoop van het voorgaande

jaar en staat nu te boek als het meest succes-

volle in de 110 jaar historie van het merk.

De totale productie van de huidige Ford Focus is kort

geleden het miljoen gepasseerd, sinds de introduc-

tie van dit model in 2011. Op dit moment geldt de

Focus als de meest verkochte auto ter wereld.

kort nieuws

Onthuld: de Peugeot 308 SWDit is de eerste foto die is vrijgegeven van de nieuwe Peugeot 308 SW, die

net als de normale vijfdeurs, alleen nog in naam overeenkomt met zijn voor-

ganger. Vergeleken met die vijfdeurs is de SW liefst 28 centimeter langer.

Daarin ligt mede de oorzaak voor de kolossale bagageruimte, die minimaal

al 610 liter bedraagt. De achterbankleuning is in twee delen neer te klap-

pen, ook met handles aan de binnenkant van de bagageruimte, dus als je

zelf achter de auto staat. Dat kennen we ook al uit de 3008. Met de achter-

bank néér ontstaat een volkomen vlakke laadvloer. Het leveringsprogramma

omvat zes motoren, benzine en diesel, waaronder een ‘BlueHDi’ die dank

zij een CO2-uitstoot van 85 g/km in aanmerking komt voor 14% bijtelling

voor privégebruik bij zakelijke inzet. Het zit er dik in dat die versie de meest

verkochte gaat worden. De prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De

308 SW is voor het eerst te zien op de autotentoonstelling in Genève, begin

maart, vanaf 29 mei staat hij in ons land in de showroom en start de levering.

Opel Meriva: slimme facelift

Lexus CT200h verfijndDe Lexus CT200h was kort na zijn eerste introductie een enorm succes op de zakelij-

ke automarkt. Met de faceliftversie, die vanaf 1 maart in ons land is te verwachten, is

zo’n tweede ‘verkoopgolf’ opnieuw voorspelbaar. De meest compacte Lexus is niet

alleen uiterlijk gewijzigd, maar ook op tal van punten nog verder verfijnd. Onder-

huids zijn 94 punten aangepakt, met als gevolg een comfortabeler weggedrag, be-

tere handelbaarheid en de automatische transmissie is opnieuw geprogrammeerd

voor nog soepeler gebruik van de hybridetechniek. Mede hierdoor daalde de CO2-

uitstoot naar 82 g/km. Dat is dubbel interessant, want daarvoor is de catalogusprijs

nog iets scherper geworden (vanaf € 26.690) en wie ‘m zakelijk rijdt, betaalt voor

privégebruik over dat bedrag slechts 14% bijtelling. Juist nu die normen van over-

heidswege flink zijn aangescherpt, is deze Lexus als ‘14%-auto’ opnieuw bijzonder

interessant voor zakelijke rijders. Wedden dat die op verjaardagen en zo staan te

pochen over ‘The Red Carpet Treatment’ dat zij van hun dealer krijgen, maar dat is bij

Lexus gewoon standaard bij alle modellen, hoor. O ja: de nieuwe CT200h is uiterlijk

direct herkenbaar aan het front, dat nu weer past bij andere recente modellen.

Renault Mégane C/C: nieuwe neus

In navolging van de Insignia is ook de

Opel Meriva op doordachte wijze ge-

facelift. Uiterlijk is het verschil mini-

maal. Een echt nieuw gezicht was ook

beslist niet nodig en de bescheiden

wijzigingen komt ook de restwaarde van

de exemplaren die nu rondrijden ten

goede. Het belangrijkste nieuws zit dus

onderhuids. De motoren in de Meriva

voldoen natuurlijk al aan de emissie-

norm Euro 6 die volgend jaar van kracht

wordt. De 1.6 CDTi-diesel die we al ken-

nen uit de Zafira Tourer verschijnt in de

loop van dit jaar en zal dan in de Meriva

zowel de 1,3 als 1,7 liter diesels ver-

vangen. Die 1.6 CDTi belooft een CO2-

uitstoot van slechts 99 g/km en is dus

goed voor 20% bijtelling voor zakelijke

gebruikers. De handgeschakelde en au-

tomatische transmissies voor de Meriva

zijn vernieuwd, waarbij nu twee versies

van de 1,4 Turbo beschikbaar zijn met

een zestraps automaat. Het IntelliLink-

systeem voor audio en navigatie is nu

ook in de Meriva beschikbaar. De ver-

nieuwde Meriva is in ons land direct

leverbaar. De prijslijst start bij € 17.995

voor de 1.4 met 74 kW/100 pk in de uit-

voering Berlin, de basis van de diesels

is nu de 1.3 CDTi Business+ met

70 kW/95 pk (20% bijtel-

ling) voor € 22.895,-.

De belangrijkste versies van de Renault

Mégane hebben in de afgelopen maan-

den een facelift gehad, waarbij het front

weer aansluit bij de huidige modellen-

lijn van het hele merk. Als laatste vari-

ant krijgt ook de Coupé-Cabriolet deze

uiterlijke wijziging. Dit staat de elegante

Renault zo goed, dat je in je gedachten

echt moet graven…. ‘hoe zag die er ook

alweer uit?’. Dat is het kenmerk van een

geslaagde facelift. Tegelijk krijgt de C-C

ook het R-Link-systeem voor de bedie-

ning van audio, navigatie en andere

functies via het touchscreen of de joy-

stick op de middenconsole. Het

opmerkelijke is dat Renault

met deze Mégane C-C

nu nog maar één

van de weini-

ge aanbieders is van zo’n cabriolet met

wegklapbare hardtop. De ene na de an-

dere concurrent is in de afgelopen twee

jaar stilletjes van de markt verdwenen.

Tevreden C/C-rijders die iets nieuws

willen, komen zo vrijwel automatisch

bij deze Renault terecht. De prijzen en

exacte specificaties voor de Nederland-

se markt zijn nog niet bekend, de leve-

ring start in april. Hopelijk is het dan lek-

ker voorjaar, de ideale tijd om zo’n auto

te kopen…

Page 17: Dm 20140205

Opel Astra 14i-16v Turbo Edition 01-2012, zilver mt, 29.613 km Prijs: € 16.250,-

Ranger 2.2 TDCi 150pk uitvoeringLimited Super Cab 01/2014, 06 km

Prijs: € 26.900,- ex BTW-BPM

Renault Laguna HB III 2.0 DCI 150 Expression, zilver grijs mettaallak, 191.200 km

Prijs: € 9.750,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

Opel Meriva 16i-16v Cosmo 02-2010, zwart mt, 43.452 km Prijs: € 12.250,-

Opel Astra 16i-16v Station08-2010, zilver mt, 61.304 km Prijs: € 12.750,-

Opel Meriva-b 14i-16v turbo 120pk Cosmo 06-2011, zilver mt Prijs: € 14.950,-

Ford Fiesta 1.0 100pk titanium 5drs01/2014, 06 km

Prijs: € 17.495,-

Ford Fiesta 1.0 80pk style 5drs01/2014, 06 km

Prijs: € 15.495,-

Ford Fiesta 1.0 100pk titanium 5drs01/2014, 06 km

Prijs: € 17.495,-

Ford Fiesta 1.0 100pk titanium 5drs01/2014, 06 km

Prijs: € 17.945,-

TOPPER VAN DE MAAND SPECIAAL INGEKOCHT

Renault Clio Estate 1.6-16Vautomaat, zilver grijs, 53.400 km Prijs: € 9.450,-

Renault Grand Espace 2.0-16V Expression II, zwart metaallak, 98.500 km Prijs: € 12.950,-

Peugeot Partner Tepee 1.6VTI Style, zilver grijs, 40.300 km

Prijs: € 15.450,-

Renault Scénic 2.0-16V Tech Line, donkerblauw metaallak, 64.000 km

Prijs: € 11.950,-

Opel Meriva 18i-16v 125pk Temptation09-2007, blauw mt Prijs: € 7.950,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat 500 Sport 85pk 2014, 1 kmNu alleen deze maand 5 jaar garantie! Prijs: € 15.933,-

Alfa Romeo Giulietta Automaat 170pk, 2013, 1 km Prijs: € 25.950,-

Fiat 500 Lounge2008, 51.396 km Prijs: € 8.950,-

Fiat 500 Lounge 85pk 2013, 1 kmNu alleen deze maand 5 jaar garantie! Prijs: € 14.995,-

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat Grande Punto Automaat2007, 60.000 km Prijs: € 7.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel

van VAILLANTKOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

U huurt al een hr-ketel voor

minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE Bezoek onze vernieuwde website:

WWW.VIGAR.NL

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!NIEUWE CV-COMBI KETEL?

NEDERLAND KIEST VOOR

DE ZON

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!

NU SLECHTS 6% BTW OP

ARBEIDSLOON

Page 18: Dm 20140205

SPORT

PAGINA 18

Uitslagen zaterdag 1 februariKogelvangers E3G-Seolto E3 4-3Rest was afgelastProgramma zaterdag 8 februariUnitas’30 F3-Seolto F1 08.30Seolto E2-Halsteren E4 08.45Seolto E3-Rood Wit W E3 08.45Seolto F2-Unitas’30 F6 08.45WHS D1-Seolto D1 09.30

Unitas’30 MP6-Seolto MP2 10.00Seolto D2-Internos D4 10.15Seolto MP1-Sprundel MP1 10.15SVC E1G-Seolto E4 10.30RSV E1-Seolto E1 11.00Seolto 2-NOAD’67 3 12.00DSE B1-Seolto B1 12.00Seolto B2-St. Chris/Oudem B1 12.00DHV 1-Seolto 1 14.30

VV Seolto

Uitslagen seniorenZaterdag 1 februariDHV 1-Kogelvangers 1 2-1Kogelvangers 3-Halsteren 2 0-0Uitslagen jeugdZaterdag 1 februari Kogelvangers D1-DHV D1 0-3Zwaluwe E2G-Kogelvangers E2 0-8Kogelvangers E3G-Seolto E3 4-3Kogelvangers F1-SJO Prinsenland F1 11-1Kogelvangers MP1-BSC MP1 0-20

Programma senioren Zaterdag 8 februari (vr.)Kogelvangers 1-SC Gastel 1 av.14.30u

Programma jeugdZaterdag 8 februari Kogelvangers B1-Unitas’30 B2 av.13.00uHoeven C1-Kogelvangers C1 av.13.00uKogelvangers C2-Nieuw Borgvliet C2 av.11.00uVCW D1G-Kogelvangers D1 av.12.00uVVR E1-Kogelvangers E1 av.09.00uKogelvangers E2-Unitas’30 E8 av.09.00uMOC’17 E12-Kogelvangers E3G av.08.45uKogelvangers F1-Sprundel F1 av.09.00uRoosendaal F6-Kogelvangers F2 av.10.15uSmerdiek MP1-Kogelvangers MP1 av.09.30uKogelvangers MP2-VVC’68 MP1 av.11.00u

VV Kogelvangers

Uitslagen seniorenNoordhoek 1-DSE 1 1-2Noordhoek 3-Virtus 5 6-2

Uitslag jeugdNieuw Borgvliet E1-Noordhoek E1 2-3

Programma zaterdag 8 februariTholense Boys VR1-Noordhoek VR1 za 15.00u

Noordhoek B1-VVC’68 B1 14.30uNoordhoek C1-Bavel C4 14.30uNoordhoek D1-DEVO D1 12.00uNSV E1-Noordhoek E1 10.00uNoordhoek ME1-Chaam ME1 10.00uTPO MP1-Noordhoek MP1 11.00uZondag 9 februariSC Emma 1-Noordhoek 1 14.00uGrenswachters 2-Noordhoek 2 11.30uNoordhoek VR1 zo-DSE VR3 10.30u

VV Noordhoek

FIJNAART - De voorlaatste wedstrijd in de Wintercompetitie werd ge-speeld op zaterdag 1 februari.

Uitslag: 1. Ad v. Oosterhout met 3+23 punten; 2. Rina v.d. Weegen met 3+21 pun-ten en 3. Piet v. Pelt 3+18 punten. De aan-moedigingsprijs ging naar Mart Noordijk.

Uitslag Doublettencompetitie, vrijdag 24 januari: 1. Ad v. Oosterhout en Bert v. Rijen met 3+32; 2. Tanja en Gerrit Blokland met 3+21; 3. Jan Kannekens en Piet Rein-ders met 2+9.I.v.m. Carnaval op 1 maart wordt de laatste wedstrijd in de Wintercompetitie gespeeld op zaterdag 22 februari.

Jeu de Boules Club Fijnaart

UitslagenSSV’65 1-de Fendert 1 4-3de Fendert 3 zo-Unitas’30 6 3-4de Fendert 2 zo-NVS 2 1-6de Fendert VR1 zo-Zundert VR1 5-2Programma zaterdag 8 februaride Fendert E2-Zwaluwe E1 09.00de Fendert E4-Unitas’30 E9 09.00de Fendert F1-Roosendaal F3 09.00de Fendert F3-WHS F2 09.00de Fendert MC1-NVS MC1 09.30de Fendert C1-Oosterhout C1 10.00de Fendert D3-Meto D4 10.15de Fendert MP1-DSE MP1 10.30de Fendert D2-Nw. Borgvliet D1 11.30

de Fendert MC2-Colijnpl. Boys MC1 11.30de Fendert A1-Steenbergen A2 12.30de Fendert 2-Chrislandia 1 14.30de Fendert B1-Moerse boys B1 14.30Klundert F1-de Fendert F2 08.45Unitas’30 E14-de Fendert E5 09.30Internos D2-de Fendert D1 10.00Dioz MP1-de Fendert MP2 10.00Jeka E3-de Fendert E3 10.30F.c. Bergen E1-de Fendert E1 10.45DSE F5-de Fendert F4 11.15NSV B1-de Fendert B2 11.30Lepelstr. Boys C1-de Fendert C2 12.00DSE B2-de Fendert B3 12.30Drechtstreek 1-de Fendert 1 14.30

VV de Fendert

Hockeycoach naar Klundert

KLUNDERT - Klundert is binnenkort een topcoach rijker. Het betreft Mark Bouwman, de vroegere coach van de opvallende Hockeyvereniging HGC in Wassenaar. Vele jaren was hij talentbegeleider en coach van het eerste mannenteam. Onder zijn hoede speelden twee captains van het Nederlands Elftal (en zelfs de huidige bondscoach van het nationale team Paul van Ass). Of Bouwman zich wellicht in het (West)Brabantse hockey wil storten is onduidelijk. Vooralsnog is hij betrokken bij HGC-talenten in de eindfase voor de grote stap naar de Hoofdklasse trainingsgroep.

KLUNDERT - Na de pijnlijke neder-laag van vorige week tegen Veloci-tas, kon er vandaag vrijuit gespeeld worden tegen DVS. Die ploeg stond op een gedeelde eerste plaats met VEO, dus DSO had niets te verliezen. Met een goed strijdplan werd er rond 18.30 begonnen aan de wedstrijd.

DSO speelde zoals verwacht: verdedigend de zaakjes prima op orde, maar aanval-lend erg onmachtig. Het eerste aanvals-vak maakte veel fouten in de looplijnen, in de passing en het schotpercentage was beroerd. Omdat de verdediging het prima dichthield stond er bij de rust een 4-4 stand op het scorebord. Het tweede aanvalsvak draaide wel prima en zorgde er verdedigend ook voor dat DVS steeds maar 1 keer kon schieten. Rubin heerste daar in de rebound.DVS was duidelijk niet tevreden met de 4-4 ruststand en begon steeds meer te-gen zichzelf te korfballen. DSO kampte nog steeds met 1 moeizaam draaiend vak, maar het probeerde in ieder geval met strijd de wedstrijd naar zich toe te trek-ken. Het werd een echte vechtwedstrijd en DSO ging hier aanvankelijk het beste mee om. DVS begon overtredingen te maken en er werd dan ook terecht een gele kaart

gegeven voor een bewuste en harde over-treding op Robert. Helaas werd de hierop volgende strafworp gemist, maar invalster Carola zorgde alsnog voor het doelpunt. De stand was nog altijd gelijk en DSO begon steeds meer te geloven in een stunt.Een spannende slotfase volgde en Robert scoorde 2 hele belangrijke doelpunten, namelijk de 9-8 en de 9-9. Mandy schoot DSO zelfs naar 9-10, maar in de allerlaat-ste seconde wist DVS toch nog een doel-puntje te maken, 10-10.Als je de uistlag leest zonder de wedstrijd gezien te hebben, ben je misschien posi-tief verrast dat DSO een punt pakt. Voor de mensen die wedstrijd wel gezien of ge-speeld hebben, voelde dit heel anders. Er had vandaag meer ingezeten, maar daar-voor ontbrak bij sommigen net de vorm van de dag. Al met al moeten we gezien de si-tuatie waar we in zitten gewoon tevreden zijn met dit punt.Helaas wist concurrent Velocitas te win-nen van Achilles, waardoor het verschil met de veilige 6de plaats nu 4 punten is. Met nog 3 wedstrijden te gaan, wordt het een enorme klus dat gat nog te dichten. Volgende week speelt DSO thuis tegen ADO, tegen die ploeg moet het toch moge-lijk zijn de eerste thuisoverwinning van het seizoen te behalen.

Overige uitslagenDVS ‘69 1-DSO 1 10-10DVS ‘69 2-DSO 2 13-11Nieuwerkerk 6-DSO 3 10-11Scheldevogels 3-DSO 4 14-4DVS ‘69 5-DSO 5 10-12DSO 7-GKV 6 9-10Seolto 6-DSO 6 12-2Scheldevogels A1-DSO A1 7-14DSO B1-KC Dordrecht B1 9-6DSO C1-De Voltreffers C1 7-2DSO D1-Sporting Delta D4 10-3Scheldevogels D1-DSO D3 1-9DSO D2-Keep Fit ‘70 D2 19-1DSO E1-Scheldevogels E1 8-2Oranje Wit E5-DSO E2 3-5DSO E3-Springfield E2 2-3

Programma zaterdag 8 februari17.50 DSO 1-ADO 116.40 DSO 2-ADO 215.30 DSO 3-PKC / Hagero 519.00 DSO 4-Zevenbergen 114.20 DSO 6-Fortis 712.10 ADO 5-DSO 715.45 Korbatjo B2-DSO B111.00 ELKV / FLYNTH C1-DSO C111.00 Juliana D2-DSO D210.00 DSO E2-ADO E209.00 ELKV / FLYNTH F1-DSO F209.00 DSO F3-Juliana F3

DSO 1 pakt punt tegen medekoploper

ZEVENBERGEN - F-jeugd wint met doorzettingsvermogen.

Al een tijdje speelt de F-jeugd thandbal Groene Ster op wedstrijden, maar bleef de winst niet in eigen handen. Zondag 2 janu-ari waren ze dat zat. Alle talenten hadden goede moed en zin om te winnen en dit was duidelijk te zien tijdens de wedstrijd. Felheid door de stoorders in het midden, uitstappen door het middenblok, tegen-houden van een schot vanuit de hoekver-dediging en goed keeperswerk zorgde dat RHV het erg lastig kreeg in de aanval. In de aanval voor Groene Ster waren het een aantal mooie momenten, waarin de spelers elkaar wisten te vinden. Kijken naar de vrije speler zorgden dat ze samen de bal naar het doel kregen. Evi Groene-wegen, Sil Godschalk en Mila Verdaas konden scoren door dit collectieve spel. Trots tijdens het eindsignaal en gillend of ze kampioen werden. De winst ging mee

naar Zevenbergen. Eindstand 1-3.E-jeugdE-jeugd had een vroege wedstrijd in Vlis-singen tegen Olympus. Wedstrijd begon erg tam en vooral in de aanval stokte het scorende vermogen. In de verdediging stonden ze allemaal hun mannetje, wat resulteerde in maar 1 tegendoelpunt per helft. Doordat de verdediging goed liep, kwam de overwinning niet in gevaar. De E-jeugd heeft bewezen ook slechte wed-strijden te kunnen winnen, waardoor hun coach toch trost op hun is. Eindstand 2-7.Dames 1Dames 1 mocht zaterdag afreizen naar Ber-kel Enschot voor hun wedstrijd tegen White Demons. Dames hadden nog iets recht te zetten, aangezien ze het thuisduel verloren hadden door slecht spel. Echter was het team niet compleet en erg blij met de in-vulling van het 2e read, zodat er toch nog gewisseld kon worden. De 1e helft was het even zoeken waar de mogelijkheden waren.

Zowel de verdediging als aanval liep nog niet, maar op karakter wisten de dames terug te knokken. Met name de afstands-schoten van Ester Verhoeven waren de top-pers van de wedstrijd. Met trots sloten ze de wedstrijd met een winst van 18-23.Heren 1Heren 1 wint net als dinsdag (bekerduel) van Aristos. In de Borgh werd de eindstand 21-17.

Winst handbal Groene Ster

ZEVENBERGEN - Om kans te maken op een toppositie moest er afgelo-pen zondag gewonnen worden tegen Kruisland.

Na het overhandigen van het nieuwe thuistenue begon de wedstrijd aan beide kanten rommelig. Ondanks de les van vorige week kwam Virtus toch weer snel op een 0-2 achterstand. In eerste instan-tie zorgde een communicatiefout ervoor dat de spits van Kruisland vrije doortocht had en niet veel later werd een lange bal slecht onderschept waardoor er opnieuw een niet te missen kans ontstond.Ditmaal was het echter, op het eigen sportpark, wel het team dat opstond en er alles aan deed om de aansluitingstreffer te forceren. Het was een gedreven en getergde Danny die na een combinatie met Heritier voor de 1-2 zorgde. Kort voor rust vuurde hij een vrije trap op de vuisten van de doelman, waarna Tom er als de kippen bij was om de 2-2 tegen de touwen te schieten. Dit was tevens de ruststand. Na de rust wisten de bezoekers optimaal te profiteren van fouten achterin de defensie van de thuis-ploeg. Een voorzet vanaf opnieuw de lin-kerflank kon Kruisland bij de tweede paal worden ingeknikt. Amper vijf minuten later zorgde Kruisland met een knappe indivi-duele, maar slap verdedigend aan Vritus zijde, voor de tot dan toe genadeklap: 2-4. Virtus probeerde hierna met aanvallend voetbal de bakens te verzetten, maar het

geluk ontbrak. Zo werd er twee maal een schot door het aluminium gekeerd voor-dat Heritier de 3-4 mocht binnen tikken. In de laatste minuten was het Virtus dat aandrong met veelal lange ballen, maar hij viel keer op keer in de ‘verkeerde voeten’.

Uitslagen zaterdag 1 februariBeek Vooruit A4-Virtus A2 3-1Gilze B1-Virtus B1 0-2Virtus B3-Victoria’03 B4 4-1Virtus C1-SC Gastel C1 1-0SC Welberg C1-Virtus C3 4-1Virtus C4-Klundert C2 6-3Virtus D1-FC Bergen D1 9-1Unitas’30 D6-Virtus D4 4-2Unitas’30 E1-Virtus E1 4-2Virtus E2-Klundert E1 5-4Unitas’30 E6-Virtus E3 6-5SCO/TOFS E4-Virtus E4 5-2Virtus E5-Internos E7 1-7SVC E1G-Virtus E7 4-5DOSKO F1-Virtus F1 1-6Virtus F2-UVV’40 F4 2-5Virtus F3-Unitas’30 F7 1-1Unitas’30 MC1-Virtus MC1 0-6Zondag 2 februariVirtus 1-SC Kruisland 1 3-4BSC 3-Virtus 2 2-1VVR 3-Virtus 3 3-2Rood Wit W 4-Virtus 4 3-2Noordhoek 3-Virtus 5 6-2Virtus VR1-NSV VR1 7-2Programma woensdag 5 februariVirtus A1-Zundert A1 19.30

Zaterdag 8 februariVirtus G1G-Roosendaal G1G 11.15Virtus A1-Klundert A1 14.30Virtus A2-JEKA A3 14.30Virtus B1-SCO/TOFS B1 12.45DEVO B1-Virtus B2 14.30VVR B3-Virtus B3 12.30The Gunners C1-Virtus C1 10.15Virtus C2-MOC’17 C4 12.45Virtus C3-Roosendaal C5 12.45MOC’17 C8-Virtus C4 13.15Groen Wit D1-Virtus D1 10.15Rood Wit W D2-Virtus D2 11.00RSV D2G-Virtus D4 10.00Virtus E1-Beek Vooruit E1 9.00Victoria’03 E2-Virtus E2 10.30Virtus E3-BSC E3 10.00Virtus E4-Madese Boys E4 9.00Roosendaal E9-Virtus E5 9.00Beek Vooruit E10-Virtus E6 8.30Virtus E7-Beek Vooruit E11 9.00MOC’17 F2-Virtus F1 8.45Virtus F2-VVR F2 9.00Virtus F3-DHV F1 10.00Internos F4-Virtus F4 8.45Unitas’30 F14-Virtus F5G 8.30Virtus F6-Moerse Boys F4G 9.00Virtus VR1-SSV’65 VR1 14.30Virtus MB1-Schijf MB1 11.15Klundert MC1-Virtus MC1 8.45Virtus MD1-SJO Prinsenland MD1 10.00Zondag 9 februariHoeven 6-Virtus 5 10.00BSC 1-Virtus 1 12.00Boeimeer 2-Virtus 2 12.00

Virtus ontbreekt het aan geluk

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Page 19: Dm 20140205

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Infra & verhuurRIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

ZEVENBERGSE METAALHANDEL

verhuist naar: Koekoeksedijk 16

Tel 06-16944484 Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers Kantoor Voordeel.com

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

ALLES ONDER EEN DAK

OUDHOF installatiebedrijf

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

HUISHOUDBEURS € 30,00

DAGREIS LONDEN € 52,50

CIRQUE DU SOLEIL € 79,50

MUSICAL JERSEY BOYS € 57,50

SOLDAAT VAN ORANJE € 77,50

SCHALKE 04 REIZEN € 99,00€ 109,00

www.brabantexpres.nl

Only for Men Outlet Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSENMANNENDEALS!!

OPENINGSTIJDEN Maandag Gesloten Dinsdag 11.00 - 18.00 uur Woensdag 11.00 - 18.00 uur

Donderdag 11.00 - 18.00 uur Vrijdag 11.00 - 21.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 64873 BN Etten-LeurTel. (076) 7676587

10,-/20,-/30,-ENORME PARTIJ RESTANTEN

PER 1 FEBRUARI MAANDAG GESLOTEN

www.marisvlees.nl

Koop puur rundvlees rechtstreeks van de boer van eigen koeien

Kijk eens op onze website hoe het werkt of bel 06 - 204 349 27

TE KOOP:

Duitse herderpupsmet stamboom, zwart, ingeënt en ontwormd,

groeien opin huiselijke omgeving.

Meer info tel: 0165 342630

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Al bijna 10 jaar een begrip op industrieterrein Moerdijk!

Res tauran t Passan t B .V. | P laza 1 1 | 4782 SL Moerd i j k0 168 - 33 00 13 | i n fo@res tauran tpassan t . n l

www. res tauran tpassan t . n l | www.passan tca ter i ng . n l

ma/vr 10:00-21:00 uur za/zo alleen op aanvraag

Al 10 jaar een begrip op industrieterrein Moerdijk!

ma/vr 09:00-21:00 uur za/zo alleen op aanvraag

Van 18 t/m 21 Februari 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de huishoudbeurs prijs € 30,00

dit is bus, entree en koffie met koek. Prijs zonder entree € 15,00.

Op Zaterdag 22 Maart 2014 rijden wij naar het Beatrixtheater te Utrecht. Naar de Jersey Boys

Prijs € 80,00 dit is bus en entree.Op Donderdag 3 April rijden wij naar de

IJsselhal te Zwolle. Naar het optreden van Semino Rossi. Prijs € 90,00 dit is bus en entree.

Op Zaterdag 12 April 2014 rijden wij naar Amsterdam naar de Musical Hij gelooft in mij.

Prijs € 93,00 dit is bus en 1e rang.Op Woensdag 30 April rijden wij naar Lisse naar de Keukenhof. Prijs € 53,00 dit is bus, koffie met

gebak, entree en diner.

Van 13 t/m 18 Mei 2014 rijden wij naar Almere naar de Libelle Zomerweek. Prijs € 30,00 dit is

bus, koffie met koek en entree.Op Zondag 24 Augustus 2014 rijden wij naar Katwijk naar de Musical Soldaat van Oranje.

Prijs € 93,00, dit is bus en 1e rang.Vraag tevens ook naar onze meerdaagse reizen

o.a. Lourdes, Oostenrijk en Duitsland.Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen?

Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJFKERSTENS

Tel. 0165-344241Email: [email protected]

HELP

www.devakman.info ofwww.keurmerkbedrijf.nl

Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame,

inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden.

Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

VAKMANNNENGEZOCHT

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 20: Dm 20140205

SPORT

PAGINA 20

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 23 januari, Lijn A: 1. Nel Jonkers & Jan Sonneveld 63,75; 2. Martin Koole & Anita Koole 57,08; 3. Lenneke Braber & Jan.J Timmers 55,42; 4. Doortje Evers & Frans-Paul Evers 52,50; 5. Diny Bouwens & Frieda Maagdenberg 49,58.Lijn B: 1. Jan.A Timmers & John Groen 65,00; 2. Hans Riethoff & Piet Breure 56,67; 3. Coby Knook & Corrie Timmers 54,17; 4. Coby Groeneveld & Herman Groe-neveld 52,50; 5. Dingeman Kamp & Sjaan Oele 52,08.Lijn C: 1. Tanna Dane & Adje Knook 61,46; 2. Kors v. Beem & Geertje v. Beem 59,90; 3. Nettie Donders & Corrie Voet-Verbiest 57,81; 4. Wil Schmit & Lia Schol 56,77; 5. Lia Maat & Frans Berghout 55,73.

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag 27 januari, Kleine Club, A-lijn: 1. ged. Tonny v. Dis-Jacques Bogerd-Jan Timmers-Dinie Brouwers 57,08%, 3. ged. Hans Riethoff-Cor v. Veelen-John Groen-Addie Schouls 53,33%, 5. ged. Pex Rijnberk-Henk Stam-Klaas-Sjaan v. Exel 51,67%.B-lijn: Corrie Voet-Tineke Vis 62,40%, 2. Rob den Engelse-Guide Voet 58,54%, 3. Tonnie Broeders-Marcia Erkamps 55,83%, 4. Riet Neelen-Annie Reijnders 55,49%, 5. Ab Bienefelt-Ad v.d. Boon 53,54%.C-lijn: 1. Els-Chiel Kamp 63,75%, 2. Teu-nie-Wim Boelhouwers 58,75%, 3. Cees Vrolijk-Henk v.d. Weerd 56,67%, 4. Yvonne Vogel-Corry de Krey 54,58%, 5. Lia Basti-aanse-Corrie v.d. Berg 49,58%.

FIJNAART 55+ BRIDGEUitslag 28 januari, gele lijn: 1. Lia Bastiaanse-Pia Kok 52,78%, 1. Erna -Jan Hamers 52,78%, 3. Ella v.d. Gijp-Veronica v. Nieuwenhuijzen 52,08%, 4. Jeanne van Putten-Cobi Verhoeven 50,69%, 4. Toon Dierks-Twan Rijsdijk 50,69%.Rode lijn: 1. Martha-Piet Berghout 60,42%, 2. Hedy Groeneveld-Graeme Re-ijnders 56,77%, 3. Paula-Gerard Reuvers 54,69%, 4. Marcia Erkamps-Nel Keuter 51,56%.

BRIDGECLUB KLUNDERTMaandag 27 januari werd de derde peri-ode afgesloten.Eerste vijf A-Lijn: 1. Dames v. Drimme-len-Vermeulen 66,25%; 2. Dames v. Beek-Schampers 61,25%; 3. Mw Leendertse-Hr v. Knippenberg 60,42%; 4. Hr en Mw R en T Damen 52,92%; 5/6/7. Mw Mol-Hr Schampers 51,67%; 5/6/7. Dames Vreug-denhil-v.d. Klis 51,67%; 5/6/7. Dames Pars-Oranje 51,67%Eindstand A-Lijn: 1. Dames Vreugdenhil-v.d. Klis 58,58%; 2. Mw Leendertse-Hr v. Knippenberg 58,44%; 3. Mw Mol-Hr Schampers 55,33%; 4. Dames Pars-Oranje 55,19%; 5. Dames v. Drimmelen-Vermeulen 54,01%; 6. Dames v. Beek-Schampers 54,68%; 7. Hr en Mw R en T Damen 47,27%; 8. Dames Buijs-v.d. Wiel 45,83%; 9. Dames v. Drimmelen-Goede-mondt 43,89%; 10. Dames v. Vugt-v. Neste 42,21%; 11. Dames v. Wouwe-Asselbergs 40,17%; 12. Dames den Hollander-Gerrits 38,48%. De laatste 3 paren degraderen naar de B-Lijn.Eerste vijf B-Lijn: 1/2. Hr en Mw den Engelse 57,99%; 1/2. Hr en Mw v.d. Hil 57,99%; 3. Mw Leijten-Hr Roos 55,99%; 4. Hr en Mw Jongejan 54,95%; 5. Mw Matthee-Hr Nieuwkerk 51,46%Eindstand B-Lijn: 1. Hr en Mw den En-gelse 57,69%; 2. Hr en Mw Jongejan 56,35%; 3. Dames Bol-Verhoeven 54,63%;

4. Hr en Mw v.d. Hil 52,32%; 5. Heren Roos-v. Beek 49,59%; 6. Dames Leijten-den Engelse 49,18%; 7. Hr en Mw T en T Damen 48,60%; 8. Dames Visser-v. Brecht 48,10%; 9. Mw Matthee-Hr Nieuwkerk 48,04%; 10. Dames Bol-v. Eekelen 47,21%; 11. Dames Veenstra-v. Sprundel 45,62%; 12. Dames Tielen-v. Dongen 37,34%; 13. Dames Winde-Rynart 35,73%. De eerste 3 paren promoveren naar de A-Lijn.

SENIOREN BRIDGECLUB WILLEM-STADUitslag 29 januari: 1. mevr. Dane-Visser-mevr. Knook den Hollander 63,89%; 2/3. mevr. v. Exel-dhr. v. Exel 61,11%; 2/3. mevr. Coomans-dhr. v. Meel 61,11%; 4. dhr. Maat-dhr. Brouwers 60,42%; 5. mevr. v.d. Vorm-dhr. A. Knook 56,94%; 6. mevr. Frijters-dhr. v.d. Linden 50,00%; 7. mevr. Knook-Maris-dhr. Groeneveld 48,61%; 8. dhr. Verheij-dhr. Verhoeven 47,22%; 9. dhr. v. Beem-dhr. v. Brouwershaven 44,44%; 10. mevr. Meesters-mevr. v. Meel 43,75%; 11. mevr. Graafmans-mevr. Lussenburg 42,36%; 12. mevr. Dane-Groenenberg-mevr. v. Beem 42,00%; 13. mevr. Maat-dhr. Meesters 41,67%; 14. dhr. Korpershoek-dhr. G. Knook 34,03%

BRIDGECLUB DE HOEKSLAGUitslag 29 januari: 1. Emmy en Rob Lor-mann 56,67%; 2. Ton Beumer-Wim Gevers 55,00%; 3. Corrie v Genesen-Ria Luijkx 52,92%; 4. Ellie Kootwijk-mevr Buursteden 52,50%; 5. Jos v Zoggel-Jaap de Waal 52,08%; 6. Peter Drabbe-Wim v Zwol 51,67%; 7. Corrie Rommens-Wim Vervuren 49,17%; 8. Gerrie Verkaik-Wim vd Velden 48,75%; 9. Jeanne en Jan v. Beek 47,92%; 10. Evalien en Theo Goossens 46,25%; 11. Corry Dingenouts-Jan Leskens 45,00%; 12. Gerard Cornel-Ad Roomer 42,08%.

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 30 januari, Lijn A: 1. Nel Jon-kers-Jan Sonneveld 65,42, 2. Ary Ampt-Dirk Polak 60,00, 3. Jacques Bogerd-Aagje Verhagen 55,00, 4. Tonny v. Dis-Cees Brou-wers 54,17, 5. Addie Schouls-Wiedi de Kok 51,67.Lijn B: 1. Wil v.d. Weele-Tonnie Zijlmans 62,08, 2. Coby Groeneveld-Herman Groe-neveld 62,08, 3. Jan.A Timmers-John Groen 56,67, 4. Magda Weaver-Cor v. Veelen 55,42, 5. Klaas v. Exel-Maarten Schouls 53,33.Lijn C: 1. Coby Knook-Ineke van ‘t Hul-lenaar 58,33, 2. Corrie Maat-Bert Maat 57,81, 3. Tanna Dane-Adje Knook 54,69, 4. Lia Maat-Frans Berghout 54,17, 5. Ad Knook-Nellie v.d. Vorm-Tilburg 53,65.

ZBCMaandag 27 januari, A-lijn: 1. Rinus Krols-Frans te Welscher 66,15%, 2. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 61,46%, 3. Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 53,65%, 4. Carel Frerichs-Addy Frerichs 51,56%, 5. Joke Francois-Lenie Slegers 51,04%.B-lijn: 1. Rien Hopmans-Corrie Hopmans 64,50% 2. Theo v.d. Louw-Ruud de Vrijer 60,00%, 3. Wil Walraven-Wieneke Wij-nants 57,08%, 4. Toon Goossens-Jaap de Waal 55,00%, 5. Anneke v. Dorst-Tineke v.d. Krogt 54,58%.C-lijn: 1. Rien Clarijs-Henny de Jong 57,50%, 2. Leonie Heus-Anneke Weda 54,78%, 3. Ad v. Leysen-Ria Luykx 53,04%, 4. Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers 51,67%, 5. Hans Matthee-Henk Voorwinde 51,25%.D-lijn: 1. Henk v. Genesen-Lida v. Leeu-wen 63,33%, 2. Rosetta v. Bastelaere-Bep

Lagerwerf 59,17%, 3. Diny Verhoef-Toon v.d. Wiel 57,92%, 4. Cor Beumer-Corrie Vissers 55,00%, 4. Joke Wijne-Willem Wijne 55,00%.Dinsdag 28 januari, A-lijn: 1. Wim de Kok-Frank de Rave 61,25%, 2. Hetty Brandt-Wil Walraven 58,13%, 3. Tiny Lansen-Annie v.d. Luytgaarden 57,29%, 4. Thea Graven-Sylvia Stoffels 56,25%, 5. Jan v. Gorp-Peter Rosendaal 55,63%.B-lijn: 1. Henny de Jong-Corrie de Reijer 61,25%, 2. Ellie de Hoog-José Spie-ring 57,08%, 3. Ton Beumer-Jan Hasper 55,00%, 4. Bep Lagerwerf-Jenny v.d. Stee 54,58%, 5. Bert Groenewegen-Nel Groe-newegen 51,67%.C-lijn: 1. Cora Jacobs-Anneke Weda 60,42%, 2. Corrie Hopmans-Corrie Rom-mens 59,72%, 3. Dies Vermue-Anneke v.d. Weijgaert 56,25%, 4. Jannie v.d. Have-Johan v.d. Have 50,69%, 5. Daan Vermue-Corrie Vermue 49,31%.D-lijn: 1. Leonie Heus-Marjo de Raad 56,25%, 2. Jan Rottier-Rosa Wiessner 54,86%, 2. Miet Mouwen-Jo Vermeu-len 54,86%, 4. Greet Aarts-Ad Wijtvliet 50,69%, 5. Corrie den Biggelaar-Jean Kolk 49,31%.Donderdagmiddag 30 januari, A-lijn: 1. Truus Buys-Riet Jongejan 68,06%, 2. Paul Schampers-Adrie Mol 64,24%, 3. Rinus Krols-Frans te Welscher 62,85%, 4. Loet v.d. Zande-Riet Nooren 55,21%, 5. Bert Bovens-Lia Lamers 53,82%.Afmelden tot 2 uur voor aanvang: tel. 06-49844480. Voor info: tel. 06-19246311. De donderdagmiddag is ook toegankelijk voor niet-leden.

15DE VESTINGDRIVE BRIDGE CLUB WILLEMSTADOnder het mom van vele handen maken licht werk heeft Bridge Club Willemstad opnieuw een mooie activiteit weg gezet. Zaterdag 1 februari hebben 100 bridgepa-ren, afkomstig uit alle windstreken naar beste kunnen hun talenten laten zien in het historische Arsenaal in Willemstad. Al vele jaren mag de club van mw Böhm, eigenaresse van deze locatie kosteloos gebruiken onder de voorwaarde dat er goede doelen aangekoppeld worden. Door de inzet van de vrijwilligers, bijdragen van diverse sponsoren voor de prijzen, lunch, drankjes, hapjes en het inschrijfgeld van de deelnemers konden aan het einde van de dag donaties uitgereikt worden aan drie doelen, € 1000,00 voor Ouderen Steunpunt “de Veste” voor een zitbank voor buiten en een elektrisch bingospel, € 1500,00 voor een dolfijntherapie voor Sharon Kampman en € 2500,00 voor het initiatief van Perry Bakker in april de marathon van Rotter-dam te lopen ten behoeve van de Daniël den Hoed kliniek. De entourage van een stijlvolle ontvangst door leden van het Poortersgenootschap, een overvloedige lunch met gezellig accordeonspel van Cees Nuijten op de achtergrond en de vriende-lijke bediening door vertegenwoordigers van de doelen zelf zorgden voor een ideale omgeving om een goed bridge resultaat te bereiken. De beste 3 waren: Frans te Wel-scher & Martin v. Wieringen 62,68%, C. Branderhorst & T. Branderhorst 61,77% en Imkje Cancrinus & Peter Zwart 61,45%. Bij de eerste 20 van Bridge Club Willemstad: Bert Maat & Kees Brouwers 60,04% (8), Lenneke Braber & Jan. J.Timmers 59,10% (10), Wiedi de Kok & Addie Schouls 55,14% (19) en Jan Timmers & John Groen 55,07% (20). Terug kijkend op deze succesvolle dag wordt de traditie van de eerste zaterdag in februari zeker in 2015 voortgezet.

BRIDGE

KLUNDERT - Zaterdag 1 februari werd de zoutcompetitie alweer gestart. De prijzen van vorig nog maar net verdeeld en er word al weer gevist. Helaas werd er in slecht weer gevist.

Maar toch wist menigeen een visje te vangen. Dagwinnaar met 5 scharren en 116 centimeter werd Henk Littooij. Op de voet ge-volgd door Toon van Alphen met 81 centimeter. Andre de Man sluit de top 3 met 67 centimeter vis. De kampioen van vorig jaar,

John van Dorst wist respectabel 4de te worden met 63 centime-ter. In totaal vingen 13 van de 19 vissers een visje. Deze uitslag is gelijk de tussenstand voor het nieuwe jaar.De volgende wedstrijd word gevist vanaf de MS Eendracht op 27 maart. Wilt u als opstapper mee en de gezelligheid van bootvissen er-varen stuur dat een mailtje naar [email protected] of bel met 06-53364553. Plaatsen zijn beperkt! Kijk ook eens op http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl

Eerste wedstrijd zoutcompetitie gevist

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV had een fors veldoverwicht. Het kwam op voorsprong na 18 min door een assist van Elias Mourigh, waarna Thomas v.d. Wal fraai scoorde: 1-0.

Uit de enige kans voor rust kwam Kogel-vangers na een voorzet uit een scrimmage op gelijke hoogte. Jordi Lokers trof kort voor rust de paal en er werd voor diverse malen voor eigen succes gegaan. Enkele kleine kansjes tegen het gegroepeerd verdedigend Kogelvangers werden niet benut. Na rust leverden enkele omzet-tingen weinig op. DHV kon voorin niet los komen en op de flanken was het zwaar be-speelbare veld niet in het voordeel van de aanvallers. Kogelvangers beperkte zich tot counteren. Aan beide zijden vielen geen kansen te noteren. Tot de laatste minuut. Thomas v.d. Wal werd door de prima Ko-gelvangers-doelman Stan Moerland aan-getikt . Er werd wederom geen strafschop voor DHV in de slotfase toegekend. In de blessuretijd werd een schot van de onop-vallende Hawar Mouhiddine van richting veranderd en viel tot Kogelvangers ont-zetting binnen: 2-1. Op zich een verdiende

overwinning voor het matig spelend DHV, wat wel veelal in balbezit was. Onderlinge klik zoals getoond voor de winterstop was nog ver te zoeken. Dit zal tegen een uiter-mate gemotiveerd Seolto in de Moerdijkse derby komende zaterdag toch echt anders moeten.

Uitslagen jeugdKogelvangers D1-DHV D1 0-3DHV E1-TPO E1 5-3DHV F1-ST TPO/VOV F1 1-3

Uitslag seniorenDHV 1-Kogelvangers 1 2-1

Programma juniorenZaterdag 8 februari 09.30 DHV F2-Internos F610.00 HZ’75 E1G-DHV E110.00 Virtus F3-DHV F109.30 DHV C1-Grenswachters C1

Programma SeniorenZaterdag 8 februari14.30 DHV 1-Seolto 1

kijk voor meer info: www.vvdhv.nl

DHV moeizaam naar winst

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 4.

A-Teams: 1. Halsteren 4 176,936 4, 2. Welberg 1 174,372 4, 3. S.B.Ponderosa 1 170,763 4, 4. Oud Gastel 1 167,583 4, 5. Halsteren 5 166,670 4, 6. de Heen 1 165,787 4, 7. Welberg 3 163,332 4, 8. Hal-steren 1 163,068 4, 9. Halsteren 3 161,213 4, 10. Steenbergen 2 161,153 4, 11. Keijen-burg-1 158,351 4, 12. Oud Gastel 2 157,454 4, 13. S.B.Ponderosa 2 157,360 4, 14. Vos-semeer 1 154,235 4, 15. Steenbergen 1 153,605 4, 16. Lepelstraat 1 150,821 4, 17. Halsteren 2 149,141 4, 18. Lepelstraat 2 147,641 4, 19. Welberg 2 144,129 4, 20. Hoeven 1 137,010 4.

B-Teams: 1. Steenbergen 4 182,215 4, 2. de Heen 3 172,339 4, 3. Welberg 5 169,738 4, 4. Halsteren 10 168,528 4, 5. de Duiven-toren 2 167,800 4, 6. Halsteren 8 166,838 4, 7. Halsteren 9 162,437 4, 8. de Dui-ventoren 1 161,427 4, 9. S.B.Ponderosa 3 161,313 4, 10. Oud Gastel 4 160,375 4, 11. Steenbergen 3 158,989 4, 12. Stampers-gat 2 155,827 4, 13. de Heen 2 155,642 4, 14. het Fort 1 154,773 4, 15. Steenbergen 5 154,722 4, 16. Oud Gastel 5 154,406 4, 17. Oud Gastel 3 153,614 4, 18. Halsteren 6 151,418 4, 19. Halsteren 7 147,498 4, 20. Welberg 4 144,485 4.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters

Biljarten Regio Competitie

FIJNAART - Zondag 18 mei staat de 27e editie van het Magielse-mini-toernooi op het programma. Een toernooi waar wederom, zoals de laatste jaren, de ba-ten gaan naar de Zonnebloem, afd. Fijnaart, Heijningen en Willemstad. De Zon-nebloem organiseert, mede door de opbrengst van dit toernooi ieder jaar vele middagen en avonden voor bejaarden en hulpbehoevende mensen in Fijnaart, Heijningen en Willemstad.

Er wordt weer gespeeld op een half veld, met de doelen aan de beide zijlijnen(mini- of zaalvoetbal). Er zijn dames en herenpoules. Het toernooi wordt gespeeld op het sport-complex de Fendert aan de Parallelweg te Fijnaart (ingang parkeerplaats). Het inschrijf-geld is natuurlijk ter ondersteuning van de opbrengst voor de Zonnebloem. Tevens wordt er een huis aan huis verloting gehouden, waarvan de uitslag op 18 mei bekend zal wor-den gemaakt. Ook wordt er op de toernooidag een kleine dagverloting gehouden met een aantal mooie prijzen en ook zijn er activiteiten voor de jeugd.

De opbrengst van het Magielse toernooi bedroeg: vanaf 1988 tot en met 2013 is totaal ca. € 80.000,- bij elkaar gevoetbald. Voor de Zonnebloem, afd. Fijnaart, Heijningen en Willemstad (2000 t/m 2013), Blauw-wit Roosendaal en de Mytylschool (1988 t/m 1997) en het Gehandicapten Platform de Kernen(1998 en 1999).In 2013 won wederom Vrolijk Betonwerken bij de heren de finale en bij de dames het team van Old Stars (DSE). De sportiviteitsprijzen waren in 2013 bij de heren de fam. van Steen en bij de dames het team van vv. de Fendert-zaterdag.

Om 9.45 uur verzamelen de teams zich op het hoofdveld voor het voorstellen van de ploe-gen en is de opening van het toernooi door een van de leden van B&W van de gemeente Moerdijk en bestuursleden van de Zonnebloem. Om 10.00 uur starten de poulewedstrij-den. De finale is gepland om 15.00 uur.Mochten er nog dames- of herenteams zijn die hieraan willen deelnemen, dan is een inschrijfformulier op te vragen bij J.v.d.Baard, van Eijckstraat 11 te Fijnaart, 0168-462906/06-53917721, [email protected]. Inschrijven voor 1 mei 2014.

Inschrijving Magielse-toernooi is geopend

ZEVENBERGEN - Het was de vierde ronde van de wintercompetitie.

Het is goed om mee te maken dat een behoorlijke groep spelers\sters een vaste kern vormen, iedere week weer zijn ze aanwezig. De sfeer is altijd goed. Deze keer waren er 2 winnaars.

Uitslag: 1. Theo Janssen 327 pnt; 1. Ed Brouwer 327 pnt; 3. Ciel v Geel 321 pnt; 4. Corry Matthijsen 216 pnt; 5. Jan Zevenber-gen 212 pnt; 6. Hans vd Velden 202 pntN; 7. Ronald Bouman 205 pntN; 8. Henk v Alp-hen 101 pntN; 9. Cor Reniers 106 pntN; 10. Leen Vosselman 109 pntN.

Jeu de boules Zevenbergen

Page 21: Dm 20140205

alentijnsdagV

HET IS BIJNA 14 FEBRUARI

Voor mijn ValentijnVerrast worden met een lieve attentie op Valentijnsdag, wie geniet daar nu niet van?

En dat hoeft helemaal geen groot en duur cadeau te zijn (al zeggen we daar natuurlijk

geen nee tegen), want het gaat om het gebaar. Een kaartje voor je geheime liefde of

je partner, een zelfgemaakt hartje voor papa en mama, bloemen voor de buurvrouw,

bonbons voor broerlief, het hoeft niet moeilijk te zijn om iets moois uit te zoeken. En

wie graag op een andere manier wil zeggen ‘ik vind je lief en ben blij dat je er bent’

heeft nog even de tijd om inspiratie op te doen!

Geheim

Op Valentijnsdag grijpen lang niet meer alleen verlegen types anoniem de kans om

hun liefde te verklaren aan de persoon die hun hart veroverd heeft. Maar waar komt

die traditie vandaan? Er bestaan meerdere, eeuwenoude legendes over het ontstaan

van Valentijnsdag. Regelmatig komt de naam van christen Valentijn terug, in het ene

verhaal bijvoorbeeld als Sint-Valentijn, maar ook als priester Valentinus. Hij zou een

blinde vrouw hebben genezen en als dank bekeerde haar pleegvader, stadhouder

Asterius van Rome, zich tot het christendom en liet alle christelijke gevangenen vrij.

Dit maakte de Romeinse keizer Claudius II zo kwaad dat hij Valentijn liet onthoofden

op 14 februari 270. Omdat hij veel goede daden had verricht, werd Valentijn later

heilig verklaard en 14 februari tot feestdag uitgeroepen.

In een andere versie haalde Valentijn zich de woede van keizer Claudius II op de

hals, omdat hij in het geheim paren zou trouwen. De keizer was hierop tegen, omdat

getrouwde mannen volgens hem slechtere soldaten waren.

In het begin vierden vooral veel mensen in Engeland het Valentijnsfeest. Het was

in die tijd niet gebruikelijk om iemand openlijk de liefde te verklaren, maar hierop

maakten mensen op 14 februari een uitzondering. In Amerika ontstond door com-

merciële redenen de trend dat Valentijnsdag niet meer alleen draait om de anonieme

liefdesverklaring. Nu laten we graag alle mensen weten dat we van ze houden; ook

familie en vrienden.

geu

Alleen geldig

Deze waMaximaa

i Valentijnsdag efdeOntdek

je nieuwe14 februari Valentijnsdag liefde

Van Berghem Drogisterij-Parfumerie

Voorstraat 40a, Klundert, Tel. 0168-404948

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

KORTING OP ALLES*

20%Alleen op woensdag

12 februari t/m zaterdag 15 februari 2014

ontvangt u 20% korting op alles*!

Restaurant Bowling Feestzaal

Valentijnsmenu14 februari 2014

Roosjes van gerookte Schotse zalmfilet op een bedje van salade vergezeld van een romige whiskeysaus

ofUiensoep uit de stad van de liefde, gegratineerd met een

hart van Parmezaanse kaas♥♥♥

Boeuf bourguignon;Botermals runderribstuk gestoofd met champignons,spekjes, uien, verse look en ‘n heerlijke volle kalfsjus

ofSlibtong in roomboter gebakken afgeblust met citroen en

geserveerd met remouladesaus♥♥♥

Dessert Cupido;Heerlijk bordje voor 2 personen

Prijs per persoon: € 28,75

Bovenstaand menu wordt geserveerd op 14, 15 en 16 februari 2014

Voor meer informatie en reserveringen: ☎ 0168-370545Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenbergen

www.de3musketiers.nl

Page 22: Dm 20140205

PAGINA 22

PASTORAAL STEUNPUNT NOORDHOEKVrijdag 7 februari17.00u gebedsdienst in het kerkzaaltje, pastor G. Dirven. Samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 9 februari09.30u ds. F. den Harder. Organist dhr. C. van Kooij.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGSCHEN HOEKZaterdag 8 februari19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor G. Dirven. Misdie-naars: Thijmen Rinkel en Sharena Hoegen. Intentie: Johannes Kortsmit. Zondag 9 februari: 10.00u koffie drinken in Ons Stedeke.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 9 februari9.30 Drs. P. Houtman, Barneveld16.30 Ds. J.P.C. Simpelaar, Rotterdam

GEREFORMEERDE KERK,ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nl

Zondag 9 februari10.00u Jeugddienst Tienerviering in de Hervormde kerk. Jeugddienst van Gere-formeerde en Hervormde kerk, mevr. ds.

E. Barendregt. Van harte welkom om het enthousiasme van de Tieners te beleven en te herkennen.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 9 februari10.00u mw.ds.E.Barendregt, jeugddienst. Gezamenlijke dienst Hervormd Gerefor-meerd in de Hervormde kerk. Allen harte-lijk welkom!(t)Huis aan de markt.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGENwww.immanuel-parochie.eu/zeven-bergene-mail: [email protected]

Zondag 9 februari11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor George Dirven. M.m.v. Bartholo-meuskoor met Nederlandse gezangen. Bloemengroet. Misintenties: Mevr. Kerk-hofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Stien de Rooij e.v. Jan v. Geel; Joke Martens-v. Dongen; Bart Martens e.v. Anna Vissers; Bert Mar-tens; Joke v. Dongen e.v. Wim Martens.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 9 februari10.00u ds. W.P.v.d.Aa18.30u ds. A.Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 9 februari10.00u ds. W. Boer, Doopdienst16.30u ds. G. van der Linden, Waalwijk

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.Vrijdag 7 februari15.00u Mauritshof: Pastor G.Dirven gaat voor in de H.mis. Kees v.Kaam e.v.Koosje Thijs; jgt.Petronella Dirven- Dirven.Zondag 9 februari9.30u Pastor G.Dirven gaat voor in de eu-charistie. Zang: Jacobuskoor.Mededeling: De actie kerkbalans is in volle gang. Enkele wijken zijn al binnen. Binnenkort zal ook bij u de enveloppe met het inschrijfformulier worden opgehaald. Maakt u gebruik van een machtiging, dan verloopt alles goed. Past u een eigen over-schrijving toe, vul dan het juist IBAN Num-mer in: NL96 RABO 0126001812 t.n.v.RK Immanuel Klundert.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165–330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs–Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; pastoraal werkster zr. Elly v. Dijk, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag ver-schijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet

gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Donderdag 6 februari19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 7 februari10.00u de Blomhof, viering10.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring, 1e vrijdag van de maand. Voorganger: em. pastoor H. Pitt.Zaterdag 8 februari19.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en pastoraal werker A. Buijs-Tuytelaars. Acolieten: Wouter, Emma, Lekisha. Tijdens deze vie-ringen zullen de kinderen uit Standdaarbui-ten, Oudenbosch en Bosschenhoofd die in juni hun Eerste Communie gaan doen zich presenteren.Zondag 9 februari11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: overl. ouders Kees Konings en Riet Grimbergen; Piet v. Rijen e.v. Jo v.d. Buijs (jgt.); Ad v. Beek e.v. Toos Vermeulen; Kees Meijers e.v. Nellie Oo-men (verj.). Lector: E. Hinten. Acolieten: Annemiek, Jan-Willem, Joanieke. Koor: Basiliekkoor. Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om de Blasiuszegen te ontvangen.Dinsdag 11 februari

19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Intentie: voor alle overlede-nen van onze geloofsgemeenschappen.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENVrijdag 7 februari10.00u Ds. F.C.de Ronde Doopdagviering Jeugd en Gezinsdienst, de DorpskerkZondag 9 februari10.00u Ds. J.H. v.d. Sterre Dordrecht Flame Meeting Point, de DorpskerkMaandag 10 februari15.00u Ds. F.C .de Ronde Fendershofdienst, Fendertshof

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTDonderdag 6 februari09.30u Eucharistieviering.Vrijdag 7 februari19.00u Avondgebed. Steunpunt Noord-hoek.Zondag 9 februari09.30u Eucharistieviering. Celebrant G. Dirven. Zang St Jacobuskoor. Misdienaars Merel-Minou, Rebecca. Lector Elly. Koster A.Kannekens. Collectanten Y. Reuvers, R. Romme. Gebedsintenties wegens fundatie fam. Nollen. Antonia Roks-Vermeulen. Jgt. Wilhelmina Mangelaars-Deijkers. Collecte voor eigen kerk.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 9 februari10.00u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-Timmerman

KERKELIJK NIEUWS

De voorverkoop voor het Grijze Kuivenbal (55-plussers) is op 8 februari tussen 12.00 en 13.30 uur in het restaurant van hotel de Borgh. Maximaal zijn vier kaarten per persoon beschikbaar. De toegangskaarten geven op zaterdag 22 februari recht op een consumptie, hapjes en een middag

vol ambiance in zaal de Vlakte van hotel de Borgh.

Schlagerartiest‘W’ouwe de vaort durrin’ is ook bij het Grijze Kuivenbal van toepassing. Nadat de Jeugdraad met Jeugdprins Jelle dun

Eerste en Jeugdprinses Sarah dun Eerste, alsmede Prins Fred dun Eerste de middag hebben geopend gaan diverse Zeuven-bergse artiesten en dweilbands de sfeer er met volle vaart inbrengen. Schlagerartiest Thorsten Von Lippe Biesterfeld gaat zorgen voor de Duitse sfeer, welke ook het thema zal zijn van deze middag.

BetaalpenningenDe kaartverkoop voor ‘Bont Gemaauw’ (het vroegere Maauwbal) is afgelopen zater-dag op de gebruikelijke manier verlopen. De kaarten voor vrijdag en zaterdag waren weer snel vergeven. Voor de zondag reste-ren nog enkele tientallen kaarten en voor de donderdag ruim honderd. De resterende kaarten voor de voorstellingen op donder-dag 13 en zondag 16 februari zijn in hotel de Borgh verkrijgbaar.In de voorbije weken is ‘De Bult’ weer verspreid. Het (gratis) boekje geeft veel informatie over het komende carnaval. Zo is te lezen dat in veel horecagelegenheden betaald kan worden met betaalpenningen van twee euro. De penningen blijven gel-dig tot en met Koningsdag op 27 april. Dat is pas volgend jaar, want Koningsdag valt dit jaar op 26 april.

Voorverkoop Grijze Kuivenbal van start gegaan

Het Grijze Kuivenbal is ieder jaar een feestelijke aangelegenheid. ARCHIEFFOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Zaterdag 8 februari is de voorverkoop voor het Grijze Kuivenbal. De voorverkoop voor ‘Bont Ge-maauw’ is afgelopen zaterdag naar tevredenheid verlopen. Inmiddels is ook de verspreiding van ‘De Bult’ vrijwel voltooid.

ZEVENBERGEN - De inmiddels traditi-onele 55+Ontmoetingsmiddagen 2014 voor Senioren uit de kern Zevenber-gen, staan gepland op donderdagmid-dag en vrijdagmiddag 20 en 21 maart.

Blokkeer deze datums vast in uw agenda of op de kalender. Zoals gebruikelijk krijgt u, als u in het Gemeentelijk adressenbestand bekend bent als Zevenbergse 55-plusser, een uitnodiging in de bus, waaraan tevens een loterijstrook zit. Bewaar die uitnodi-ging dus goed. De uitnodigingen worden in de loop van de maand maart verspreid. Deze verspreiding wordt verzorgd door de vrijwilligers, die in het verleden het seni-orenboekje met het blauwe kafje, ’t Seni-oortje bij u in de brievenbus lieten glijden. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor. Ie-

der jaar is het genieten geblazen van het gebodene op die middagen. Ook dit jaar natuurlijk weer een geheel vernieuwd en aantrekkelijk programma. En ieder jaar opnieuw gaan er seniorbezoekers van deze middagen met mooie loterijprijzen naar huis. Waarom U dit jaar niet eens een keer? Omdat we, in verband met de grootte van de zaal, niet alle Zevenbergse senioren tegelijk op visite kunnen hebben, worden de uitnodigingen per middag in wijken verdeeld en gedrukt op (per middag) verschillende kleuren papier. Deze uitnodigingen voor donderdag- of vrijdag-middag kunnen, indien door u gewenst, wél onderling geruild worden.Voor eventuele dringende vragen hierover: Frans de Bruijne, tel. 06-22192340 of Mar-lene Godschalk, 326534.

Vóóraankondiging van de EvenementenCommissie

Seniorenraad Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Stichting Moerdijkrunners in samenwer-king met Stichting Markt Zevenbergen Bruist en Stichting Carnaval Zevenbergen houdt de Houtenkoppen-run op carnavalszondag.

Dit gebeurt natuurlijk onder het motto van carnavalesk Zeven-bergen, ‘W’ouwe de vaort durrin’. Opbrengst gaat geheel naar de Roparun, waarbij de zorg voor kankerpatiënten het doel is. Er wordt om 13.00 uur begonnen met de Houtenkoppen Kids-Run. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen een afstand lopen van 1,5 km. Hierna volgt de Houtenkoppen-Run van 5 km. om 13.30 uur. Het leukste is natuurlijk om verkleed aan de Run deel te nemen. Origineelste winnen een prijs. Men kan deelnemen aan deze Run door een startnummer te kopen. Startnummers zijn vanaf heden

te koop bij de verschillende horecagelegenheden in het centrum van Zeuvebultelaand en bij Atletiek vereniging Groene Ster. Start-nummers zijn tot vlak voor de Run op 2 maart te koop. Er is een omkleed-gelegenheid voorzien.

Start lege flessenactiesEen vast onderdeel van de acties van Moerdijkrunners is het inzamelen van lege statiegeldflessen bij de supermarkten, maar natuurlijk staan de teamleden daar ook met de collectebus om uw bijdrage in ontvangst te mogen nemen en daarmee de doe-len van Stichting Roparun te ondersteunen. Dit jaar zijn zij in de gelegenheid om de acties uit te breiden naar Etten-Leur (22/03) en Fijnaart (29/03). Maar begonnen wordt op 8 en 15 februari in Zevenbergen en vervolgens in Klundert op de 22e.

Houtenkoppenrun en start van lege flessenactiesMoerdi jkrunners ouwe de vaort durr in

ZEVENBERGEN - Uit eerdere mede-delingen weet u, dat in de maand fe-bruari in de grote hal van het gemeen-tehuis een fototentoonstelling over de Zevenbergse suikerindustrie van weleer zal worden gehouden.

U kunt daar terecht op elke werkdag 8.30-17.00 uur en extra op donderdagavond 18.00-20.00 uur. Op vrijdagmiddag is na 12.00 uur het gemeentehuis gesloten.Als extra is tevens eenzelfde fototentoon-stelling in “De Zeven Schakels” die ook in de maand februari elke dag is geopend. Het gehele proces van suikerbiet naar sui-ker kunt u daar op grote foto’s van dichtbij bekijken alsook veel medewerkers op foto die vroeger in deze industrie werkzaam waren.Het vervoer naar de suikerfabrieken ge-schiedde over land en water. Als de bieten-velden niet al te ver van de suikerfabriek lagen, werd het transport van de bieten naar de fabriek uitgevoerd door de boeren

zelf per kar of wagen en indien wat verder van de fabriek per boot of trein en tegen-woordig vooral met grote vrachtwagens. De geboren Zevenbergenaar kent ook nog het bietenvervoer vanaf het NS- station via de Stationslaan, Prins Hendrikstraat, het kruispunt bij de Langeweg over naar de VCS- suikerfabriek per “Dikke Bertha”. Het verwerken van de suikerbiet tot suiker was een complex productieproces. De bie-ten werden gezaaid in de lente en geoogst in de herfst. In de fabrieken werden ze ge-wassen en gesneden waarna deze fijnge-sneden bieten werden gekookt en het sap eruit werd geloogd. Daarna volgde sapzui-vering, verdamping, kristallisatie en centri-fugeren van de suikerstroop. Al met al een kapitaalintensief proces in een periode van drie tot vier maanden; de bietencampagne van september t/m december!In de hal van het gemeentehuis kunt u dit gehele proces niet alleen op grote foto’s bekijken, maar ook via dia- en filmpresen-tatie.

Zevenbergse heemkunde-kring en fototentoonstelling

Page 23: Dm 20140205

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

✁✁

✁ ✁

✁✁

4780 AD te Moerdijk, t.a.v. dhr. M. Boon. Je kunt ook reageren via e-mail: [email protected]. Jouw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld. Mondelinge informatie verstrekken wij graag. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met dhr. Boon, tel. 0165 - 52 20 20.

Wij bieden kandidaten een uitdagende baan in een groeiende omgeving. Belangstellenden worden verzocht zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) hun schriftelijke sollicitatie inclusief een korte motivatie en curriculum vitae te zenden aan: Polvo bv, Postbus 108,

Voor onze hoofdvestiging in Moerdijk zoeken wij een allround collega die bij onze klanten zorg draagt voor het keuren van draagbaar klimmateriaal, steigers en elektrisch gereedschap, volgens de nen 2484, 2718 en 3140. Tevens behoort de montage van (garage)deuren en het oplossen van storingen tot de werkzaamheden. Technische affiniteit, servicegerichtheid en klantvriendelijke eigenschappen is een must!

Monteur / Keurmeester m/v

Sleutelen zit in je bloe

d?

Bezoek voor meer informatie onze website: www.polvobv.nl

Labradoodle pups F1B Middel groot.

Ouders aanwezig.Super mooi, erg lief karakter en gezond

€ 500 ,-Tel. 0630343048

Ook SAMEN met WG Makelaars VERKOPEN?0168 - 477 077 of [email protected]

WILLEMSTAD GROENSTRAAT 32

VRAAGPRIJS: € 199.000,-- K.K.

ZEVENBERGEN DE MEEREN 105

VRAAGPRIJS: € 197.000,-- K.K.

LANGEWEG WETH.TROMPERSSTRAAT 40

VRAAGPRIJS: € 269.000,-- K.K.

FIJNAART LEEUWERIKSTRAAT 58

VRAAGPRIJS: € 335.000,-- K.K.

OUD GASTEL STERREBOS 23

VRAAGPRIJS: € 319.000,-- K.K.

OUD GASTEL DULDERSTRAAT 15

VRAAGPRIJS: € 329.000,-- K.K.

OUD GASTEL DE POTTERESTRAAT 5

VRAAGPRIJS: € 389.000,-- K.K.

VERKOCHTVERKOCHT

BINNEN 3 WEKEN

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT

Waardebon voor vrijblijvende waardebepaling:(lever deze bon in of stuur hem op naar ons kantoor)

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC/Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirk Sonneveld, Astrid Gunterman Huibert Bresijn en Wil Gunterman

WG Makelaars bvVoorstraat 174793 ET FijnaartT: 0168 - 477 077 F: 0168 - 472 850E: [email protected]: www.wgmakelaars.nl

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES - NWWI - VERHUUR - HUUR - BEDRIJFS ONROEREND GOED - BOUWTECHNISCHE KEURINGEN - HYPOTHEEKADVIES - NIEUWBOUW - PROJECTONTWIKKELING -

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

VERNIEUWDESHOWROOM

Voor onze praktijk te Fijnaart zoeken wij een

enthousiaste TANDARTS-

ASSISTENTE Uitsluitend met ervaring.

Gemiddeld 25 uur per week.INLICHTINGEN / SOLLICITATIES:Tandarts C.C.M. Wouters

Kastanjelaan 5a - 4793 AW Fijnaart0168-464324

Page 24: Dm 20140205

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 2 FEBRUARI

T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE 100

NIEUWSTE ARTIKELEN

14 FEBRUARIVALENTIJNSDAG!

HEERLIJK ZACHT!

2-PACK

25.000 UUR XXLPER SET

LOWENTHALKERAMISCHE PANNENSET

MINIHOEDJE

KINDERVERKLEEDSET

THEE- OFKEUKENDOEK

REXONADEODORANT

NATURE DELUXEVOGELVOER

VOGELVOERHOUDER

CHENILLEBADMAT

HELDERELED LAMP

ZIKIDAMES HIPSTER

CORAL SOFTFLEECE PLAID

FLEXIBELEWASMAND

VALENTIJNSWENSKAART

SCHUDDEBOLFOTOHOUDER

DAMESLEGGING

ROAD NAVIGATORNAVIGATIESYSTEEM

MELKCHOCOLADE- OF SPEKHARTJES

DAMESJURK

19.95

5.99

1.290.69

6.49

1.290.99

4.79

2.49

0.490.85

2.59

0.79

3.49

5.99

0.59

5.99

39.95

2.49