Dm 20140716

of 20 /20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 16 JULI 2014 WEEK 29 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... JUF ANNIE VERTREKT BIJ MARIASCHOOL IN LANGEWEG BRANDWEER DOET AAN TEAMBUILDING KLUNDERT – Ruim 40 dames leden van de gymnastiek vereniging SPIDO sloten verleden week het seizoen af met een uitgebreide High Tea in de sociale ruimte van de gymzaal. De meisjes van SPIDO besloten het seizoen met bowling en de kinderen gingen naar de speeltuin het Westerkwartier in Klundert. FOTO TIES STEEHOUWER DOOR MARJANNE DIJKSTRA De Nederlandse gemeenten worden ver- antwoordelijk voor jeugdzorg en –hulp en doen hun best om in 2015 alle voorzienin- gen op orde te hebben. In West Brabant West moet volgens de gemeenten niet alleen een stelsel van voorzieningen en regelingen komen, maar ook met de website en sociale media moet ook aan- dacht komen voor eigen kracht en eigen deskundigheid van jongeren en ouders. Jeugdadviseur Paul van der Klein: “Eigen kracht is belangrijk wapen in hulp aan jeugd.” Krachtverhalen Van der Klein vertelt: “Het idee voor het project komt bij enkele ouders en betrok- ken professionals uit de regio vandaan. Het uitgangspunt ‘samen kunnen we het zelf’ is vertaald in een voorstel aan de ne- gen gemeenten om verhalen van jonge- ren en van ouders te verzamelen, vorm te geven en te laten delen met andere jon- geren respectievelijk ouders. De gemeen- ten vonden het een goed project en vroeg de provincie om subsidie te verlenen. Het is belangrijk om de werkelijkheid van de ouders en jongeren op papier te heb- ben. Mensen moeten kunnen lezen hoe zwaar het is, maar ook hoe anderen met de problemen omgingen en wat zij ervan leerden. Die krachtverhalen zijn nodig om mensen meer moed te geven om door te gaan en hulp te zoeken.” Ouders Volgens Van der Klein zijn er al zo’n 30 tot 40 verhalen van jongeren en 10 tot 20 verhalen van ouders beschikbaar. “Daar zitten ontzettend heftige verhalen tussen over zelfmoord, verslaving en ernstige persproblematiek. Er leeft zoveel pijn en verdriet bij jongeren. We willen in sep- tember graag online gaan met tenminste 50 verhalen van jongeren en 50 verhalen van ouders. Dat is vooral nodig om de anonimiteit van de betreffende jongere of ouder te garanderen. We zijn dus nog op zoek naar ouders en jongeren, die hun krachtverhaal willen delen.” Voor meer informatie: www.samenkunnenwehetzelf.nl. Verhalen jeugdzorg geven moed ‘Eigen kracht is belangrijk wapen in hulp aan jeugd’ MOERDIJK – Met de transities in het sociale domein op komst, waaronder de transitie binnen de jeugdzorg, doen de negen gemeenten in West Brabant West meer dan alleen de zorg regelen. Het project Samen Kunnen We Het Zelf (samenkunnenwehetzelf.nl) verzamelt verhalen over ervaringsdeskundigheid bij jongeren en ou- ders en deelt ze - anoniem – via de sociale media. MOERDIJK - Het project buurtbemidde- ling in de gemeente Moerdijk is een suc- ces. Ruziënde buurtbewoners kunnen een beroep doen op de buurtbemiddelaar. Het project ging in 2012 van start als project van de gemeenten Moerdijk en Halderber- ge, woningcorporaties Bernardus Wonen en Brabantse Waard en de politie. Burge- meester Klijs van Moerdijk: “Buurtbemid- deling is de afgelopen twee jaar als geza- menlijk project succesvol ingezet en werpt zijn vruchten af in beide gemeenten.” In 2013 zijn er in de gemeente Moerdijk in totaal 40 zaken gemeld. In 77% procent van de zaken in de gemeente Moerdijk is buurtbemiddeling succesvol gebleken. Buurtbemiddeling groot succes MOERDIJK - De campagne ‘NUL Ver- keersdoden Brabant’ is gestart met de actie ‘Wear if you care’. Dit jaar focust de campagne zich op jongeren, een van de risicogroepen in het verkeer. Het actie- programma moet jongeren confronteren met de gevolgen van een verkeersongeval, waardoor ze zich beter bewust worden van het belang van veiligheid in het ver- keer. Jongeren kunnen laten zien dat zij staan voor nul verkeersslachtoffers door een polsbandje te dragen met daarop de naam van een jong verkeersslachtoffer. De polsbandjes zijn te bestellen via www. wearifyoucare.nl. Hier zijn ook de verhalen van de slachtoffers te vinden. Verkeerscampagne jongeren gestart MOERDIJK - Rijkswaterstaat sluit van 21 juli tot en met 26 juli afwisselend de knooppunten Princeville en De Baars af in verband met werkzaamheden. In deze periode voert Rijkswaterstaat onderhouds- werkzaamheden uit aan verschillende via- ducten op de A58 met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de wegge- bruiker. Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet, viaducten, bruggen en tun- nels periodiek nodig hebben, zoals asfal- tering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. De verschillen- de afsluitingen vinden plaats tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder. Werkzaamheden op de A58 MOERDIJK - Arriva gaat definitief het busvervoer verzorgen in het concessie- gebied West-Midden-Brabant. Het Col- lege van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hierover een uitspraak gedaan, na een bezwaar van Veolia. Met de defini- tieve toewijzing van het concessiegebied West-Midden-Brabant aan Arriva komt het busvervoer in de provincie de komende jaren in handen van één uitvoerder. Het concessiegebied Oost-Brabant was eerder toegewezen aan Arriva. Eerder was het busvervoer toegewezen aan Veolia. Arriva ontdekte dat de provincie Brabant een be- langrijke rekenfout had gemaakt en vocht met succes de toewijzing aan Veolia aan. Busvervoer in handen van Arriva ZEVENBERGEN - Het wielerweekend in Zevenbergen kent dit jaar een Hollandse avond op zaterdag 9 augustus. Dat is het voornemen van stichting Feest Peloton uit Zevenbergen. Tien Koevoet, Willem Vloer- bergh, Jan Beljaarts, Dennis van de Noort en Dennis van Vijfeiken tekenen in sa- menwerking met De Kasteelheren voor de organisatie. Er zijn die dag optredens van Marco Kanters, John West, Dirk Meeldijk, Rinus Ponsen, Gents (Wesley Klein, Danny Nicolai en Danny Froger) en Django Wag- ner. De avond duurt van 20.00 tot 01.00 uur in de feesttent op de Markt. Voor zondag wordt onder de noemer Kinderplein nog een programma samengesteld. Hollandse avond op wielerweekend MOERDIJK - De politie van West-Brabant en Zeeland waarschuwt vakantiegangers om geen nepwapens uit het buitenland mee naar huis te nemen. Het bezit van een op een echt lijkend vuurwapen is verbo- den. In het buitenland zijn dergelijke imi- tatiewapens heel makkelijk te krijgen. Der- gelijke pistolen worden vaak gebruiken bij overvallen en straatroven. Onderzoek wijst daarnaast uit dat een nepwapen voor veel jongeren een opstapje is naar echt scherp- schietend pistool. Wie betrapt wordt met een dergelijk imitatiewapen loopt het ri- sico op een boete of een celstraf. Onder nepwapens vallen ook zogenaamde balle- tjespistolen en laserpistolen. Politie waarschuwt voor nepwapens FIJNAART - De Blokker in Fijnaart heeft afgelopen zaterdag definitief haar deuren gesloten. De winkel hield donderdag, vrij- dag en zaterdag een leegverkoop en werd daarom de laatste dagen nog drukbezocht. Eigenaar Jan Willem Sanders had eerder dit jaar nog plannen om De Blokker te ver- huizen naar een pand aan de Molenstraat waar voorheen de doe-het-zelfzaak van zijn vader zat. Deze zaak is eerder dit jaar failliet verklaard. In een persbericht noemt Sanders het faillissement van de doe-het- zelfzaak en het trage proces van het cen- trumplan als een van de redenen voor de sluiting. Voor eigenaar Sanders was zater- dag 12 juli een emotionele dag. Blokker Fijnaart sluit de deuren MOERDIJK - Tijdens de Moto3-race heeft motorrijder Bryan Schouten zijn collega Scott Deroue met zijn vuist geslagen. Dat gebeurde zondag nadat de twee tijdens de race, op de Sachsenring, ten val kwamen. Coureur Schouten uit Zevenbergen nam dat zijn Nederlandse collega Deroue kwa- lijk en zocht de confrontatie op. De cou- reurs stonden in de grindbak toen ze elkaar een aantal rake klappen uitdeelden. “Dom van mij om dat in de grindbak te doen. Dat is niet goed te praten. Absoluut mijn fout. Daarom kreeg ik ook die strafpunt, die overigens geen consequentie zal hebben. Maar ik ben helemaal klaar met Deroue’’, zegt Schouten tegen De Telegraaf. Motorrijder Bryan Schouten door het lint WIJ zijn verhuisd Vanaf heden is het hoofdkantoor van Uitgeverij de Bode gevestigd op het adres: Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert Zie het artikel elders in deze uitgave Tel: 076 - 599 81 11 | Postbus 22, 4880 AA Zundert | [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140716

Page 1: Dm 20140716

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE16 JULI 2014WEEK 29

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS...

JUF ANNIE VERTREKT BIJ MARIASCHOOL

IN LANGEWEG

BRANDWEERDOET AAN

TEAMBUILDING

KLUNDERT – Ruim 40 dames leden van de gymnastiek vereniging SPIDO sloten verleden week het seizoen af met een uitgebreide High Tea in de sociale ruimte van de gymzaal. De meisjes van SPIDO besloten het seizoen met bowling en de kinderen gingen naar de speeltuin het Westerkwartier in Klundert. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

De Nederlandse gemeenten worden ver-antwoordelijk voor jeugdzorg en –hulp en doen hun best om in 2015 alle voorzienin-gen op orde te hebben. In West Brabant West moet volgens de gemeenten niet alleen een stelsel van voorzieningen en regelingen komen, maar ook met de website en sociale media moet ook aan-dacht komen voor eigen kracht en eigen deskundigheid van jongeren en ouders. Jeugdadviseur Paul van der Klein: “Eigen kracht is belangrijk wapen in hulp aan jeugd.”

KrachtverhalenVan der Klein vertelt: “Het idee voor het

project komt bij enkele ouders en betrok-ken professionals uit de regio vandaan. Het uitgangspunt ‘samen kunnen we het zelf’ is vertaald in een voorstel aan de ne-gen gemeenten om verhalen van jonge-ren en van ouders te verzamelen, vorm te geven en te laten delen met andere jon-geren respectievelijk ouders. De gemeen-ten vonden het een goed project en vroeg de provincie om subsidie te verlenen. Het is belangrijk om de werkelijkheid van de ouders en jongeren op papier te heb-ben. Mensen moeten kunnen lezen hoe zwaar het is, maar ook hoe anderen met de problemen omgingen en wat zij ervan leerden. Die krachtverhalen zijn nodig om mensen meer moed te geven om door te gaan en hulp te zoeken.”

OudersVolgens Van der Klein zijn er al zo’n 30 tot 40 verhalen van jongeren en 10 tot 20 verhalen van ouders beschikbaar. “Daar zitten ontzettend heftige verhalen tussen over zelfmoord, verslaving en ernstige persproblematiek. Er leeft zoveel pijn en verdriet bij jongeren. We willen in sep-tember graag online gaan met tenminste 50 verhalen van jongeren en 50 verhalen van ouders. Dat is vooral nodig om de anonimiteit van de betreffende jongere of ouder te garanderen. We zijn dus nog op zoek naar ouders en jongeren, die hun krachtverhaal willen delen.”Voor meer informatie: www.samenkunnenwehetzelf.nl.

Verhalen jeugdzorg geven moed‘E igen kracht is belangri jk wapen in hulp aan jeugd’

MOERDIJK – Met de transities in het sociale domein op komst, waaronder de transitie binnen de jeugdzorg, doen de negen gemeenten in West Brabant West meer dan alleen de zorg regelen. Het project Samen Kunnen We Het Zelf (samenkunnenwehetzelf.nl) verzamelt verhalen over ervaringsdeskundigheid bij jongeren en ou-ders en deelt ze - anoniem – via de sociale media.

MOERDIJK - Het project buurtbemidde-ling in de gemeente Moerdijk is een suc-ces. Ruziënde buurtbewoners kunnen een beroep doen op de buurtbemiddelaar. Het project ging in 2012 van start als project van de gemeenten Moerdijk en Halderber-ge, woningcorporaties Bernardus Wonen en Brabantse Waard en de politie. Burge-meester Klijs van Moerdijk: “Buurtbemid-deling is de afgelopen twee jaar als geza-menlijk project succesvol ingezet en werpt zijn vruchten af in beide gemeenten.” In 2013 zijn er in de gemeente Moerdijk in totaal 40 zaken gemeld. In 77% procent van de zaken in de gemeente Moerdijk is buurtbemiddeling succesvol gebleken.

Buurtbemiddelinggroot succes

MOERDIJK - De campagne ‘NUL Ver-keersdoden Brabant’ is gestart met de actie ‘Wear if you care’. Dit jaar focust de campagne zich op jongeren, een van de risicogroepen in het verkeer. Het actie-programma moet jongeren confronteren met de gevolgen van een verkeersongeval, waardoor ze zich beter bewust worden van het belang van veiligheid in het ver-keer. Jongeren kunnen laten zien dat zij staan voor nul verkeersslachtoffers door een polsbandje te dragen met daarop de naam van een jong verkeersslachtoffer. De polsbandjes zijn te bestellen via www.wearifyoucare.nl. Hier zijn ook de verhalen van de slachtoffers te vinden.

Verkeerscampagne jongeren gestart

MOERDIJK - Rijkswaterstaat sluit van 21 juli tot en met 26 juli afwisselend de knooppunten Princeville en De Baars af in verband met werkzaamheden. In deze periode voert Rijkswaterstaat onderhouds-werkzaamheden uit aan verschillende via-ducten op de A58 met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de wegge-bruiker. Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet, viaducten, bruggen en tun-nels periodiek nodig hebben, zoals asfal-tering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. De verschillen-de afsluitingen vinden plaats tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder.

Werkzaamheden op de A58

MOERDIJK - Arriva gaat defi nitief het busvervoer verzorgen in het concessie-gebied West-Midden-Brabant. Het Col-lege van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hierover een uitspraak gedaan, na een bezwaar van Veolia. Met de defi ni-tieve toewijzing van het concessiegebied West-Midden-Brabant aan Arriva komt het busvervoer in de provincie de komende jaren in handen van één uitvoerder. Het concessiegebied Oost-Brabant was eerder toegewezen aan Arriva. Eerder was het busvervoer toegewezen aan Veolia. Arriva ontdekte dat de provincie Brabant een be-langrijke rekenfout had gemaakt en vocht met succes de toewijzing aan Veolia aan.

Busvervoer inhanden van Arriva

ZEVENBERGEN - Het wielerweekend in Zevenbergen kent dit jaar een Hollandse avond op zaterdag 9 augustus. Dat is het voornemen van stichting Feest Peloton uit Zevenbergen. Tien Koevoet, Willem Vloer-bergh, Jan Beljaarts, Dennis van de Noort en Dennis van Vijfeiken tekenen in sa-menwerking met De Kasteelheren voor de organisatie. Er zijn die dag optredens van Marco Kanters, John West, Dirk Meeldijk, Rinus Ponsen, Gents (Wesley Klein, Danny Nicolai en Danny Froger) en Django Wag-ner. De avond duurt van 20.00 tot 01.00 uur in de feesttent op de Markt. Voor zondag wordt onder de noemer Kinderplein nog een programma samengesteld.

Hollandse avondop wielerweekend

MOERDIJK - De politie van West-Brabant en Zeeland waarschuwt vakantiegangers om geen nepwapens uit het buitenland mee naar huis te nemen. Het bezit van een op een echt lijkend vuurwapen is verbo-den. In het buitenland zijn dergelijke imi-tatiewapens heel makkelijk te krijgen. Der-gelijke pistolen worden vaak gebruiken bij overvallen en straatroven. Onderzoek wijst daarnaast uit dat een nepwapen voor veel jongeren een opstapje is naar echt scherp-schietend pistool. Wie betrapt wordt met een dergelijk imitatiewapen loopt het ri-sico op een boete of een celstraf. Onder nepwapens vallen ook zogenaamde balle-tjespistolen en laserpistolen.

Politie waarschuwtvoor nepwapens

FIJNAART - De Blokker in Fijnaart heeft afgelopen zaterdag defi nitief haar deuren gesloten. De winkel hield donderdag, vrij-dag en zaterdag een leegverkoop en werd daarom de laatste dagen nog drukbezocht. Eigenaar Jan Willem Sanders had eerder dit jaar nog plannen om De Blokker te ver-huizen naar een pand aan de Molenstraat waar voorheen de doe-het-zelfzaak van zijn vader zat. Deze zaak is eerder dit jaar failliet verklaard. In een persbericht noemt Sanders het faillissement van de doe-het-zelfzaak en het trage proces van het cen-trumplan als een van de redenen voor de sluiting. Voor eigenaar Sanders was zater-dag 12 juli een emotionele dag.

Blokker Fijnaart sluit de deuren

MOERDIJK - Tijdens de Moto3-race heeft motorrijder Bryan Schouten zijn collega Scott Deroue met zijn vuist geslagen. Dat gebeurde zondag nadat de twee tijdens de race, op de Sachsenring, ten val kwamen. Coureur Schouten uit Zevenbergen nam dat zijn Nederlandse collega Deroue kwa-lijk en zocht de confrontatie op. De cou-reurs stonden in de grindbak toen ze elkaar een aantal rake klappen uitdeelden. “Dom van mij om dat in de grindbak te doen. Dat is niet goed te praten. Absoluut mijn fout. Daarom kreeg ik ook die strafpunt, die overigens geen consequentie zal hebben. Maar ik ben helemaal klaar met Deroue’’, zegt Schouten tegen De Telegraaf.

Motorrijder Bryan Schouten door het lint

WIJ zijnverhuisd

Vanaf heden is het hoofdkantoor van

Uitgeverij de Bode gevestigd op het adres:

Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert

Zie het artikel elders in deze uitgave

Tel: 076 - 599 81 11 | Postbus 22, 4880 AA Zundert | [email protected]

Page 2: Dm 20140716

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

4140,-

Complete keuken

GRATIS MONTAGE*KEUKENACTIE

GRATIS TEGELS t.w.v. €500,-*BADKAMERACTIE

4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

7544,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

Elke papieren uitgave van het weekblad heeft een eigen website. De eerste keer dat u www.internetbode.nl bezoekt, kunt u uw voorkeur voor één van de veertien

Bodes kenbaar maken door middel van een keuze scherm. Elke volgende keer dat u de website bezoekt, komt u automatisch op uw favoriete editie

het kopje ‘nieuws’. Aan de rechterkant ziet u een overzicht van de meest

regio. Altijd een kijkje waard om te zien of u er ook bij op staat!

Belangrijk voor adverteerders:Meer contacten met klanten? Meer omzet? Meer groei? Zorg dat u zichtbaar bent ‘in en op’ De Bode. Combineer de voordelen van het adverteren in onze papieren editie en de online-editie. Vraag uw accountmanager naar de bijzondere mogelijkheden!

www.internetbode.nl is geoptimaliseerd voor tablet en mobiel.

De digitale BodeDe fysieke krant is ook als een één op één kopie digitaal te lezen via onze website. Kies uw editie

Kies uw gewenste editie en blijf helemaal op de hoogte van het laatste lokale nieuws uit uw regio.

Aanleveren Redactie & Aanleveren AdvertentiesVoor het aanleveren van nieuws, uw advertentie of het melden van bezorgklachten, vindt u bovenaan de website de links naar de juiste pagina’s.

CategorieënBent u op zoek naar een specifieke categorie? Door middel van het categorieënmenu kunt u bladeren door de artikelen van de door u gekozen categorie.

FotoalbumsBekijk de leukste foto’s van de evenementen bij jou in de buurt! Ben jij ook bij een evenement aanwezig geweest? Misschien vind jij jezelf dan wel terug op een foto!

Over Ons | redactie aanleveren | adverteren | advertie aanleveren | bezOrging | brabantwerkt | cOntact

nieuws | 112 nieuws | bedrijvig nieuws | column | Fotoalbums | gemeentenieuws | kerkelijk nieuws | sport | Uitgaan

edities Zoeken...

Oranje bij wereldtitel de ruimte inBREDA - De spelers van het Nederlands elftal wacht een bijzondere bonus als ze op 13 juli in Brazilië wereldkampioen worden. Oranje mag dan van het van oorsprong Bredase ruimte-vaartbedrijf SXC de ruimte in.

recent

Oranje bij wereldtitel de ruimte in

Personeel bureau Jeugdzorg naar gemeenten

buurtbewoners storen inbre-kers tijdens daad

grote aanbesteding van deel-taxivervoer

grondwaterplan verplicht voor agrariërs

Gezondheid Duurzaamheid Huis & Tuin Woon & Interieur Senioren Studie & Opleiding

nieUws Uit de regiO

bedriJvig nieUws binnenkiJken biJ...

kledingzaak Yves stYlingLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elit ipsum,

sagittis eu porta sed, lacinia in dui. Ut ut augue nibh. Pellentesque iaculis

libero ut nisl volutpat, sed vulputate sapien tincidunt. Nulla id quam nisl.

Vestibulum vitae orci molestie, consequat est et, posuere velit. Phasellus

bibendum arcu orci, id bibendum diam cursus sit amet. Ut ac accumsan

quam. Mauris facilisis, dolor sed venenatis euismod, massa urna scelerisque

eros, in suscipit nisi enim a ipsum.

Duis adipiscing egestas nibh ut facilisis. Etiam faucibus purus eu sapien

accumsan, quis scelerisque lorem euismod. Cras aliquet lacinia felis vitae

commodo. Fusce sodales justo vitae leo mollis convallis. Donec eu ante

erat. Aenean adipiscing mi velit, sit amet blandit sem porta venenatis. Ut eu

venenatis urna. Suspendisse potenti.

drankrijder vliegt uit de bochtEen bestuurder is woensdag-avond met zijn auto uit de bocht gevlogen. Dat gebeurde net na 22.00 uur...

02/05/2014

Meisjeskoor Puellae cantan-tes zingt Friday afternoonsOp vrijdag 4 juli zingt meisjeskoor Puellae Cantantes de ‘Friday After-noons’ van de Engelse componist Benjamin Britten...

02/05/2014

eneco tour praat met ge-meentes over etappeplaatsDe organisatie van de Eneco Tour is gesprekken aan het voeren met gemeentes en de plaatselijke wielerstichtingen. De steden...

02/05/2014

beestenbende-kids maken schoonBeestenBende-leden scoorden woensdag veel complimenten. Deze kinderen gingen de binnen-stad in om op te ruimen en...

02/05/2014

en ze heten Ulfje, kleppertje en veertjeOp de kraamvisite voor de jonge ooievaars werden meer dan 400 beschuiten met muisjes gesmeerd en gegeten. Het was een drukte...

02/05/2014

Uitslag ballonnenwedstrijd

Tijdens de 1e viering van Konings-dag zijn er door ongeveer 380 kinderen ballonnen opgelaten...

02/05/2014

02/05/2014

Mountainbiketocht net over de belgische grensEen mountainbiketocht net over de Nederlandse grens, dat is de ATB Putte. Ondanks de kou en dankzij het schrale zonnetje waren er...

02/05/2014

Man op brute wijze van telefoon beroofdEen 23-jarige man is vorige week van zijn gsm beroofd. Het incident vond plaats rond 03.00 uur...

02/05/2014

Primeur voor nederland

Op zaterdag 5 juli zal iedereen op het strand een Nederlandse en wellicht zelfs Europese primeur beleven: para beachzitvolleybal...

02/05/2014

dubbel-d Modeschoenen al 12,5 jaar een begrip

Op de hoek van de Eikenlaan/Mo-lenstraat is al geruime tijd Dubbel-D Modeschoenen gevestigd. 12,5 jaar om precies te zijn...

02/05/2014

salus Healthclub: voor iedereen een sportieve

ZUNDERT - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sed ante nec enim luctus aliquet.

02/05/2014

burgemeester Petter opent stolmed Oogkliniek

De onthulling van een schilderij van kunstenaar Peter de Boer uit de vroegere behandelkamer van dokter Stolwijk in de nieuwe...

02/05/2014

bureau Mayet opent deuren in breda

Bureau Mayet vestigt zich nu ook in Breda. Aan de Oranjesingel 11 in Breda ontvangt Marcel Wajon cliënten voor...

02/05/2014

Marathon ettenleur Foto-graaf Hans van berkel

02/05/2014

sail de ruyter

02/05/2014

kindercarnaval Fotograaf roel de Haan

02/05/2014

Marine 525 veere

02/05/2014

FOtOalbUM

Broodjes speciaalzaakWij leveren ook in uw regio!

bekiJk de digitale bOde

dier&zo

20% korting

op alle voeding

Broodjes speciaalzaakWij leveren ook in uw regio!

buurtbewoners storen in-brekers tijdens daad

beestenbende-kids maken schoon

zeeuwse pleegouders gezocht

Oranje bij wereldtitel de ruimte in

tweede editie van avond-vierdaagse

adverteren | redactie aanleveren | bezorgklacht melden | digitale krant | sudoku Oplossingen | contact | disclaimer

Copyright © 2014 Uitgeverij de Bode B.V. Alle rechten voorbehouden.

Uw nieuws aanleverenLokaal nieuws, mede van sportverenigingen, stichtingen en kerken, mag u aanleveren via ‘redactie aanleveren’. Uw nieuws ziet u terug op de website en in De Bode. Want lokaal nieuws maken we samen! Handige sneltoets op

jouw tablet of mobielWil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw regio? Installeer dan de handige sneltoets op jouw tablet of mobiel.

Bezoek nu onze vernieuwde website:

www.internetbode.nl

Belangrijk voor adverteerders:Meer contacten met klanten? Meer omzet? Meer groei? Zorg dat u zichtbaar bent ‘in en op’ De Bode. Combineer de voordelen van het adverteren in onze papieren editie en de online-editie. Vraag uw accountmanager naar de bijzondere mogelijkheden!

De digitale BodeDe fysieke krant is ook als een één op één kopie digitaal te lezen via onze website.

CategorieënBent u op zoek naar een specifieke categorie? Door middel van het categorieënmenu kunt u bladeren door de artikelen van de door u gekozen categorie.

Oranje bij wereldtitel de ruimte inBREDA - De spelers van het Nederlands elftal wacht een bijzondere bonus als ze op 13 juli in Brazilië wereldkampioen worden. Oranje mag dan van het van oorsprong Bredase ruimte-vaartbedrijf SXC de ruimte in.

Oranje bij wereldtitel de ruimte in

Personeel bureau Jeugdzorg naar gemeenten

buurtbewoners storen inbre-kers tijdens daad

grote aanbesteding van deel-taxivervoer

grondwaterplan verplicht voor agrariërs

nieUws Uit de regiO

bedriJvig nieUws binnenkiJken biJ...

kledingzaak Yves stYlingLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris elit ipsum,

sagittis eu porta sed, lacinia in dui. Ut ut augue nibh. Pellentesque iaculis

libero ut nisl volutpat, sed vulputate sapien tincidunt. Nulla id quam nisl.

Vestibulum vitae orci molestie, consequat est et, posuere velit. Phasellus

bibendum arcu orci, id bibendum diam cursus sit amet. Ut ac accumsan

quam. Mauris facilisis, dolor sed venenatis euismod, massa urna scelerisque

eros, in suscipit nisi enim a ipsum.

Duis adipiscing egestas nibh ut facilisis. Etiam faucibus purus eu sapien

accumsan, quis scelerisque lorem euismod. Cras aliquet lacinia felis vitae

commodo. Fusce sodales justo vitae leo mollis convallis. Donec eu ante

erat. Aenean adipiscing mi velit, sit amet blandit sem porta venenatis. Ut eu

venenatis urna. Suspendisse potenti.

drankrijder vliegt uit de bochtEen bestuurder is woensdag-avond met zijn auto uit de bocht gevlogen. Dat gebeurde net na 22.00 uur...

02/05/2014

Meisjeskoor Puellae cantan-tes zingt Friday afternoonsOp vrijdag 4 juli zingt meisjeskoor Puellae Cantantes de ‘Friday After-noons’ van de Engelse componist Benjamin Britten...

02/05/2014

eneco tour praat met ge-meentes over etappeplaatsDe organisatie van de Eneco Tour is gesprekken aan het voeren met gemeentes en de plaatselijke wielerstichtingen. De steden...

02/05/2014

beestenbende-kids maken schoonBeestenBende-leden scoorden woensdag veel complimenten. Deze kinderen gingen de binnen-stad in om op te ruimen en...

02/05/2014

en ze heten Ulfje, kleppertje en veertjeOp de kraamvisite voor de jonge ooievaars werden meer dan 400 beschuiten met muisjes gesmeerd en gegeten. Het was een drukte...

02/05/2014

Uitslag ballonnenwedstrijd

Tijdens de 1e viering van Konings-dag zijn er door ongeveer 380 kinderen ballonnen opgelaten...

02/05/2014

02/05/2014

Mountainbiketocht net over de belgische grensEen mountainbiketocht net over de Nederlandse grens, dat is de ATB Putte. Ondanks de kou en dankzij het schrale zonnetje waren er...

02/05/2014

Man op brute wijze van telefoon beroofdEen 23-jarige man is vorige week van zijn gsm beroofd. Het incident vond plaats rond 03.00 uur...

02/05/2014

Primeur voor nederland

Op zaterdag 5 juli zal iedereen op het strand een Nederlandse en wellicht zelfs Europese primeur beleven: para beachzitvolleybal...

02/05/2014

dubbel-d Modeschoenen al 12,5 jaar een begrip

Op de hoek van de Eikenlaan/Mo-lenstraat is al geruime tijd Dubbel-D Modeschoenen gevestigd. 12,5 jaar om precies te zijn...

02/05/2014

salus Healthclub: voor iedereen een sportieve

ZUNDERT - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sed ante nec enim luctus aliquet.

02/05/2014

burgemeester Petter opent stolmed Oogkliniek

De onthulling van een schilderij van kunstenaar Peter de Boer uit de vroegere behandelkamer van dokter Stolwijk in de nieuwe...

02/05/2014

bureau Mayet opent deuren in breda

Bureau Mayet vestigt zich nu ook in Breda. Aan de Oranjesingel 11 in Breda ontvangt Marcel Wajon cliënten voor...

02/05/2014

Marathon ettenleur Foto-graaf Hans van berkel

02/05/2014

sail de ruyter

02/05/2014

kindercarnaval Fotograaf roel de Haan

02/05/2014

Marine 525 veere

02/05/2014

FOtOalbUM

dier&zo

20% korting

op alle voeding

Broodjes speciaalzaakWij leveren ook in uw regio!

buurtbewoners storen in-brekers tijdens daad

beestenbende-kids maken schoon

zeeuwse pleegouders gezocht

Oranje bij wereldtitel de ruimte in

tweede editie van avond-vierdaagse

adverteren | redactie aanleveren | bezorgklacht melden | digitale krant | sudoku Oplossingen | contact | disclaimer

Copyright © 2014 Uitgeverij de Bode B.V. Alle rechten voorbehouden.

Handige sneltoets op jouw tablet of mobielWil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw regio? Installeer dan de handige sneltoets op jouw tablet of mobiel.

Belangrijk voor adverteerders:Meer contacten met klanten? Meer omzet? Meer groei? Zorg dat u zichtbaar bent ‘in en op’ De Bode. Combineer de voordelen van het adverteren in onze papieren editie en de online-editie. Vraag uw accountmanager naar de bijzondere mogelijkheden!

Belangrijk voor adverteerders:Meer contacten met klanten? Meer omzet? Meer groei? Zorg dat u zichtbaar bent ‘in en op’ De Bode. Combineer de voordelen van het adverteren in onze papieren editie en de online-editie. Vraag uw accountmanager naar de bijzondere mogelijkheden!

Uw nieuws aanleverenLokaal nieuws, mede van sportverenigingen, stichtingen en kerken, mag u aanleveren via ‘redactie aanleveren’. Uw nieuws ziet u terug op de website en in De Bode. Want lokaal nieuws maken we samen!

Het actuele nieuwsaltijd bij de handwww.internetbode.nl is geoptimaliseerd voor tablet en mobiel.

FotoalbumsBekijk de leukste foto’s van de evenementen bij jou in de buurt! Ben jij ook bij een evenement aanwezig geweest? Misschien vind jij jezelf dan wel terug op een foto!

Kies uw editieKies uw gewenste editie en blijf helemaal op de hoogte van het laatste lokale nieuws uit uw regio.

De digitale BodeDe fysieke krant is ook als een één op één kopie digitaal te lezen via onze website.

CategorieënBent u op zoek naar een speci� eke categorie?Door middel van het categorieënmenu kunt u bladeren door de artikelen van de door u gekozen categorie.

Aanleveren Redactie & Aanleveren AdvertentieVoor het aanleveren van nieuws, uw advertentie of het melden van bezorgklachten, vindt u bovenaan de website de linken naar de juiste pagina’s.

Handige sneltoets op jouw tablet of mobielWil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw regio? Installeer dan de handige sneltoets op jouw tablet of mobiel.

Page 3: Dm 20140716

actualiteit

PaGiNa 3

Atlijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MERIJN SITSEN

De financiële regeling wordt door de gemeente ook wel een blijfregeling ge-noemd. De gemeente gaat uit van het behoud van het dorp nu en over 5, 10 of 30 jaar. Een dorp waar het prettig wonen is maar waar de inwoners de keuze heb-ben om er wel of niet te blijven wonen. Er wordt flink geïnvesteerd in het dorp met een uitgebreid maatregelenpakket (op-knappen haventjes, verkeers- en geurover-last, een nieuw dorpshuis, woningbouw ed). De waarborgregeling is het antwoord op het gevoel van financiële onzekerheid dat veel mensen uitten. Men was bang dat hun woning onverkoopbaar werd. Met de waarborgregeling hebben de huiseigena-ren de garantie dat ze altijd hun huis kun-nen verkopen. Daarom kunnen ze rustig blijven wonen, terwijl het dorp verfraaid wordt.

GemeenteraadDe gemeenteraad en de Provinciale Staten stemde in met de vertrekregeling waar-door de Moerdijkers hun woonplaats kun-nen verlaten als ze dit willen. De provin-cie stelt een lening van tien miljoen euro beschikbaar voor de gemeente. Dit bedrag kan worden ingezet om het huis over te nemen van mensen die willen verhuizen. Het havenschap zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen. Op de website van NOS valt te lezen dat Ed Nijpels tevreden is met de regeling. Hij was voorzitter van

een adviescommissie die vorig jaar een advies aan de gemeente Moerdijk heeft gegeven. Hij noemt het een verstandig pakket aan maatregelen.

EnquêteUit een enquête bleek dat ongeveer de helft van de inwoners hun woonplaats het liefst willen verlaten. De burgemeester gaf tijdens de presentatie van de vertrekrege-ling in mei aan dat hij de commotie snapt maar dat hij liever zou zien dat inwoners in het dorp blijven wonen. Naast de tien miljoen euro die is uitgetrokken voor de vertrekregeling, werd er ook acht miljoen beschikbaar gesteld om Moerdijk leefbaar te houden. Als de plannen voor het Logis-tiek Park Moerdijk definitief zijn, komt er bovendien nog een bedrag vrij van 12 mil-joen euro voor het dorp.

AmbitiesNu er voldoende maatregelen zijn voor het dorp Moerdijk is de weg vrij voor de am-bitieuze havenstrategie van de gemeente, de provincie en het havenschap Moerdijk. De gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant willen van het havengebied voor 2030 ont-wikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Ne-derlandse Delta op het gebied van duur-zame logistiek, chemie en procesindustrie. Het doel is om met deze groei een belang-rijke impuls te geven aan de werkgelegen-heid in de regio.

Weg vrij voor ambitieuze plannen haven MoerdijkWaarborgregel ing huizenbezi t ters dorp Moerdi jk is rond

Mensen die willen vertrekken uit Moerdijk door uitbreidingen van de industrie hebben de garantie om hun huis kwijt te kunnen. ARCHIEFFOTO

MOERDIJK – Nu de vertrekregeling van de gemeente Moerdijk unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad, is de weg vrij voor de ambitieuze plannen voor het havengebied. Inwoners van Moerdijk die willen vertrekken uit het dorp maar bang zijn dat ze hun huis niet kunnen verkopen, kunnen vanaf 2015 een beroep doen op de ge-meente. De gemeenteraad en de provincie zijn akkoord met de regeling waarbij de gemeente probeert de huizen van huizenbezitters binnen zes maanden te verkopen. Lukt dit niet/dan wordt het betreffende huis voor 95 procent van de taxatiewaarde overgenomen door de gemeente.

DOOR TIES STEEHOUWER

Het was voor de eerste maal dat er 16 van de 23 korpsen voor de slotavond bij elkaar kwamen. Rond Bergen op Zoom deed men dat al jaren maar omdat alle korpsen nu in een cluster zitten vond men het tijd om de laatste oefenavond samen te doen. De zestien teams voerden in de omgeving van de Fijnaartse Wilhelminastraat en de Langeweg een aantal opdrachten uit. Het clubhuis en grasveld bij de jeu de boules vereniging, naast de tennisbanen achter de Molenstraat werd als centrale locatie gebruikt. Hier stonden ook de brandweer-voertuigen geparkeerd. Er waren in de dorpskern meerdere brandweerteams in de openbare ruimte actief. Lopend (ren-nend) over de stoep, eventueel voorzien van attributen die bij de opdrachten hoor-den die ze moesten vervullen. Enkele be-woners van de eerder genoemde straten waren door de organisatie gevraagd om een papiertje achter het raam te han-gen met informatie voor de deelnemers. Dat betekende dat ook de bewoners van Fijnaart iets van deze teambuildingsavond merkten. Een van de opdrachten was om als team, al hollend een zak zand in de ka-zerne in de Wilhelminastraat op te halen. De brandweer wil via deze weg dan ook de

inwoners van Fijnaart bedanken voor hun medewerking en begrip.

SpelletjesHet leek wel Koningsdag op het grote grasveld bij de tennisbanen. Midden op het veld stond een kleurige opblaasbare hindernisbaan waarover de brandweer-mannen in estafettevorm tennisballen naar de andere kant moesten brengen. Het team dat de meeste ballen binnen een be-paalde tijd wist over te brengen won. Tijd was verleden week toch een bepalende factor. Zo moest men zo snel mogelijk een uitruk opdracht uitvoeren. Uit de wagen, een aanvoerslag uitrollen, die koppelen aan drie aanvalsslangen en een in scene gezette brand blussen en daarna de boel weer opruimen. Dat was de opdracht die de mannen en vrouwen moesten uitvoe-ren. Daarnaast waren er enkele ludieke opdrachten zoals het opvangen van bal-len in een wijde broek en een letterspel. Er werd door de deelnemers hard gewerkt om als team maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Aan de avond namen uit de gemeente Moerdijk deel de korpsen uit Fijnaart, Willemstad, Standdaarbuiten en Moerdijk. Ad Nouwen van het Fijnaartse korps vertelde dat er de laatste tijd in zijn korps voldoende instroom is van nieuwe

brandweerlieden. Het korps uit Fijnaart zorgde er niet alleen voor dat alles op

rolletjes verliep maar verzorgde ook de inwendige brandweermens met verfrissin-

gen en een barbecue. Bier werd er pas na afloop geschonken.

Teambuildingsavond van 16 brandweerteamsBrandweerl ieden f l ink aan werk gezet

Snelheid was een bepalende factor. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Ze werden flink aan het werk gezet, de 120 brandweermannen en vrouwen van de Cluster West van Brandweer midden- en West Brabant, verleden week maandag tijdens de laatste gezamenlijk oefenavond voor de vakantie. De oefenavond diende drie doelen. Dat waren een sociaal doel, veel gezelligheid en elkaar te laten zien wat ze allemaal op brand-weer gebied in hun mars hebben.

Page 4: Dm 20140716

Voortaan checken alle treinreizigers in en uit

W I J H E L P E N U G R A A G

U heeft het vast al gemerkt. Sinds kort checkt

iedereen op alle treinstations in en uit met de

OV-chipkaart of eenmalige chipkaart.

Misschien is dat nog even wennen voor u.

Vooral als u niet zo vaak met de trein reist.

Daarom helpen wij u graag. Onze medewerkers

staan op de grotere stations voor u klaar.

Maar ook vanuit huis bieden wij u op

verschillende manieren hulp.

Met welke kaart checkt u in en uit?

OV-chipkaartDit is één pas voor alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland. U kunt kiezen uit 2 kaarten. Reist u vaak methet openbaar vervoer? Dan is de persoonlijke OV-chipkaartideaal. U vraagt deze aan via ov-chipkaart.nl. Reist u af entoe met het openbaar vervoer? Kies dan voor de anoniemeOV-chipkaart: onder meer te koop op NS-stations.

Met korting reizenOm met korting te reizen heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig met een kortingsabonnement. Bij hetinchecken wordt uw korting automatisch verrekend.

Eenmalige chipkaart (los treinkaartje)Deze is geschikt als u maar een enkele keer met de treinreist. Dit losse treinkaartje met een chip erin vervangt hetvoormalige papieren treinkaartje. U betaalt hiervoor hetvolle tarief met een toeslag van € 1. Het kaartje is een-malig te gebruiken en is pas geldig als u ermee incheckt.

U heeft al een OV-chipkaart?Zo maakt u deze geschikt voor NSReist u voor het eerst met uw OV-chipkaart bij NS? Activeer deze dan eenmalig. Dit gebeurt automatischzodra u bij een NS-kaartautomaat saldo op uw OV-chip-kaart laadt. Heeft u al voldoende saldo op uw kaart? Kiesdan ‘Laden overige producten’ en vervolgens voor ‘Reizenop saldo zonder NS-abonnement’.

Hoe werkt saldo laden?• Houd uw OV-chipkaart voor de kaartlezer bij een NS-kaartautomaat. • Kies ‘Opladen saldo’ en volg de aanwijzingen op hetscherm. U kunt nu in- en uitchecken bij een paaltje ofpoortje van NS of een andere treinvervoerder.

Hulp op het station en vanuit huisHeeft u hulp nodig? Ga naar een van onze medewerkers ophet station.

Verder bieden wij u op de volgende manieren hulp:1. Top 10 meestgestelde vragen & antwoorden

op ns.nl/ovchipkaart2. Oefenfilmpje op ns.nl/ovchipkaart over het activeren

van uw OV-chipkaart3. Serviceforum: ns.nl/forum4. Telefonische hulp bij de NS-kaartautomaat:

gratis telefoonnummer, 24 uur per dag bereikbaar5. NS Servicezuil: 24 uur per dag gratis vragen stellen

aan een NS-medewerker via de informatieknop

Meer weten? Kijk op ns.nl/ovchipkaart

Belt u toch liever? Bel dan onze Klantenservice op 030 - 75 15 155. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot22.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Page 5: Dm 20140716

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 29De oplossing van deze puzzel is in week 30 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Hij dacht dat niemand het wilde horen, maar Arjen Robben verwoordde na het verlies tegen Argentinië volgens mij wat iedereen dacht. Het was jammer, iedereen was teleurgesteld, maar de sterspeler was ‘zo ontzettend trots’ op het team en prestatie die het in Brazilië had geleverd. Hij sprak in clichés, gaf dat volmondig toe, maar elke zin was raak. Nederland had tegen alle verwachtingen in de halve finale van het wereldkampioenschap gehaald om er daarin uit te vliegen na strafschoppen. Pech. De dag erna hoorde ik op Radio 1 een opiniemaker. De naam zal ik u besparen, ook omdat deze u toch niets zegt, maar de directeur van het debatcentrum in Amsterdam, die eerder nooit blijk gaf enige affectie met voetbal te hebben, zei in een mediaforum de reactie van Robben ‘typisch Nederlands’ te vinden. Je moet niet trots zijn op een derde of vierde plaats. Alleen winst telde, zei hij, om daarna een warrig verhaal over een jeugdschermploeg in Moskou af te steken. Met dat alleen voor hem relevante verhaaltje wilde hij duidelijk maken dat het nooit iets wordt met de Nederlandse sport. Gezeur van iemand die, mede dankzij een structurele subsidie van Amsterdam, zijn beroep van het hebben van een mening heeft kunnen maken. Als er ooit een ploeg was die alleen met winst bezig was, was het deze selectie. Helaas kun je ook dan verliezen, zo bleek. Tour de France-winnaar Christopher Froome moest vorige week, na meer op straat te hebben gelegen dan hij op zijn fiets zat, opgeven in de vijfde etappe naar Arenberg. Zijn pijn verbijtend stapte hij in de team-auto, maar niet zonder zijn ploeggenoot en de applaudisserende toeschouwers te bedanken. Roger Federer, de beste tennisser aller tijden, verloor een paar dagen eer-der na een heroïsche strijd op het door het WK ondergesneeuwde Wimbledon van Novak Djokovic. ‘Het is mooi dat mijn dochters bij deze fantastische finale waren. Ik amuseerde me’, was zijn reactie. Meneer de directeur van het debatcentrum in Amsterdam, Robbens opmerking had niets met de Nederlandse volksaard te maken. Sportmannen kunnen zich een goed verliezer tonen. Dat tekent volgens mij zelfs de echte winnaars.

De echte winnaars

ColumnEugène de Kok

DOOR CEES VAN DER BURG

In de afgelopen 3,5 decennia heeft juf Annie heel wat kleuters in haar klasje ge-had. Op basis van een in november 2013 ingevoerde regeling kreeg Annie Heessels uit Terheijden de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Toch was het een moeilijke beslissing om na zo’n 36 jaar afscheid te nemen van de Mariaschool. Het fijne contact met de kleuters en hun ouders woog uiteindelijk niet op tegen de huidige rompslomp met betrekking tot de vele randzaken.

KlosserJuf Annie is geboren en getogen in Breda en is een zogeheten ‘klosser’. Annie volg-de in eerste instantie de Kleuter Opleiding School in Breda, waar zij ook regelmatig invalbeurten vervulde. Langeweg werd

haar eerste vaste baan en behalve één jaar onderbreking is zij al die tijd daar in het dorp gebleven. Aanvankelijk werkte ze met de kleuters in dorpshuis Ons Stedeke in Langeweg, maar na de integratie op de Mariaschool mocht ook juf Annie naar de ‘grote school’. Het afscheidsgebeuren is voor haar tot op het laatste moment een verrassing geweest.

JoMettekeWat voor Annie vorige week dinsdag een gewone schooldag leek te worden, werd om 9.00 uur verstoord door de komst van oud-directeur Wim Surewaard, die juf An-nie toesprak. Inmiddels werden voorberei-dingen getroffen voor de poppenkastvoor-stelling van JoMetteke (Joke Rijnart en Matty Maliepaard, twee oud-collega’s). De rest van de ochtend werden de leerlin-gen van de hele school gemixed om gezel-

schapspelletjes te gaan doen.

TuinierenDe middag werd ingevuld met een mu-ziekspektakel van een percussiegroep. De dag werd in de avonduren afgesloten met een receptie op school voor oud-leerlin-gen, kinderen, ouders en andere belang-stellenden. Hoewel juf Annie in het verleden weinig tijd had voor een hobby, gaat zij de ko-mende vrije tijd invullen met tuinieren, wandelen, fietsen en vooral lezen. Maar bovenal terugdenken aan de fijne tijd die zij met ‘haar’ kleuters heeft gehad.Juf Annie was overigens niet de enige leerkracht die afscheid heeft genomen van de Mariaschool. Maan-dag zwaaiden de leerlingen ook juf Kimberley uit, terwijl donderdag donderdag werd stilgestaan bij het vertrek van juf Miep.

Juf Annie vertrekt bij MariaschoolKleuter juf gaat na 36 jaar met vervroegd pensioen

Juf Annie Heessels te midden van haar kleuters op de Mariaschool. FOTO CEES VAN DER BURG

LANGEWEG – Juf Annie Heessels- van den Boer heeft een wel hele lange zomervakantie in het vooruitzicht. Enkele dagen voor het begin van de zomervakantie heeft juf Annie afscheid genomen van de Mariaschool in Lan-geweg, waar zij maar liefst 36 jaar voor de klas stond. Na jaren tussen de kleuters te hebben gezeten, gaat zij nu genieten van haar vervroegd pensioen.

Niet bijzonder, wel mooi

KLUNDERT – Op een van de bomen tegenover het hertenkamp aan de Langeweg groeit al enkele weken een zadelzwam. De paddenstoel doet zijn naam eer aan omdat hij wat vorm betreft veel weg heeft van een paardenzadel. Je zou er even op kunnen gaan zitten. Het pad-denstoelenboek zegt het volgende over deze parasiet: Eenjarig. Waaiervormig, vaak in overlappende groepen. Bovenzijde geelbruin met vezelige, donkerbruine schubben. Hoed diameter 5-60 cm, 1-5 cm dik. Onderzijde wit of crème, buisjes 3-10 mm lang, op de steel aflo-pend, geel. Poriën 0,5-1 per mm, onregelmatig hoekig-ovaal, wittig tot crème-okerkleurig. Boven- en onderzijde kunnen later donkerder van kleur worden. Korte, dikke, centrale tot zijdelingse steel met zwarte basis, 3-10 x2-6 cm, crème-okerkleurig met bruinzwarte basis. Vlees leerachtig, wit tot crème. Geur melig. Sporen wit. Voorjaar-herfst. Bijzonderheden. De zwammen van deze wondparasiet worden vaak hoog in bomen op snoeiwonden of taklittekens aangetroffen. Soms zijn ze in de herfst los aan de voet van een boom te vinden. Verse exemplaren hebben een wee zoete geur. Vaak in twee ‘vluchten’ per jaar. De zwam veroorzaakt rot in het kernhout van de stam, waardoor breuk op kan treden. Het spinthout blijft intact. In bijvoorbeeld es kan het rot snel uitbreiden, in bijvoorbeeld iep niet. In veel gevallen wordt niet de hele boom, maar slechts een tak aangetast. De zwam komt vaak voor in parken, laanbeplanting, open bossen of solitaire bomen. In Klundert groeit hij ten koste van een iepenboom. FOTO TIES STEEHOUWER

Page 6: Dm 20140716

PAGINA 6

DOOR RIA VAN MEIR

De voormalige verblijfsruimten van de nonnen van het St Anna Klooster zijn om-gevormd tot levendige werkruimten, waar de redactie, opmaak, binnen- en buiten-dienst, receptie en directie een plaats heb-ben gevonden. Bijna vijftien jaar stonden de vertrekken leeg, totdat de Zundertse projectontwikkelaar Maas-Jacobs in 2011 besloot om het complex om te vormen tot een multifunctioneel dorpshart voor Zun-dert. In nauw overleg met onder andere de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie ontwikkelde Maas een plan voor horeca, winkels, ap-partementen en knusse binnenpleintjes, waarbij de authentieke elementen zoveel mogelijk bewaard zijn gebleven.

SchakelSinds de opening van het complex is het voormalige St Anna Klooster het kloppend hart van Zundert. Een verhuizing naar het nieuwe multifunctionele gebouw was voor Uitgeverij de Bode dan ook een logische keuze, zo leggen de directeuren Luuk Roo-

zeboom en Monique Elst uit. “Met ons weekblad, onze geheel ver-nieuwde website De Internetbode, waar-mee we nog lokaler en nog actueler zijn, en met onze sociale media staan wij midden in de samenleving. Als Uitgeverij de Bode vormen wij zowel digitaal als in de klas-sieke krantvorm een schakel tussen onder-nemers, verenigingen en onze lezers. Daar hoort ook een locatie midden in de maat-schappij bij.” De terugkeer naar het cen-trum van Zundert past ook bij de historie van Uitgeverij de Bode, die teruggaat naar 1904 toen de eerste Zundertse Courant van de persen rolde. Inmiddels is de uitgeverij uitgegroeid tot een moderne onderneming, die wekelijks achttien huis-aan-huisbladen met een gezamenlijke oplage van meer dan een half miljoen exemplaren uitgeeft.

CentraalOok voor de redactie is de nieuwe locatie een uitkomst. Bij calamiteiten of evene-menten in Zundert is de redactie nu nog sneller ter plaatse. Bezoekers kunnen bo-vendien makkelijk binnenstappen in het opgeknapte pand aan de Molenstraat 17A

om hun advertentie aan te leveren of een krantje op te halen. Ook de twee bijkanto-ren in Bergen op Zoom en Goes zijn cen-traal gelegen. Eerder dit jaar verhuisde de Zeeuwse redactie naar de Keizerstraat 3a in het historische centrum van Goes. Het kantoor in Bergen op Zoom is eveneens centraal gelegen aan het Sint-Catharina-plein 12.

Nieuwsgierig geworden? Nieuwsgierig geworden naar het nieuwe hoofdkantoor van Uitgeverij de Bode? U bent altijd van harte welkom om bij ons binnen te stappen. Het personeel en de directie van Uitgeverij de Bode wenst alle lezers een fijne vakantie toe!

Hoofdkantoor Bode naar hart van ZundertFeestel i jke opening nieuw kantoor in St Anna klooster

Het personeel van Uitgeverij de Bode brengt een toost uit op de opening van het nieuwe hoofdkantoor. FOTO MARC VERWIEL

ZUNDERT – Uitgeverij de Bode heeft vrijdag samen met het personeel haar nieuwe kantoor in het St Anna Kloos-ter in Zundert feestelijk geopend. Daarmee is Weekblad de Bode weer terug in het hart van Zundert. Vanuit het Rijksmonument aan de Molenstraat 17A-1 staat De Bode letterlijk en figuurlijk midden tussen het nieuws en de samenleving.

Het nieuwe bezoekadres van het hoofdkantoor van Uitgeverij de Bode is de Molenstraat 17A-1 4881 CP Zundert. Het postbusadres Postbus 22, 4880 AA in Zundert en het telefoonnummer 076-5998111 zijn ongewijzigd gebleven.

Nieuw bezoekadres

Het nieuwe hoofdkantoor in het statige Annaklooster.

KLUNDERT - Sinds 7 juli hangt er aan de zijgevel van RKBS de Rietvest het artistieke afscheidscadeau van groep acht.

Het bestaat uit zestien panelen die in tweetallen door de kinderen beschilderd zijn. Jeroen van der Zanden, ontwerper van het schilderij, gaf de leerlingen een

duidelijke boodschap mee. Ze moesten re-kening met elkaar houden en de kleuren in elkaar laten overlopen.

Het resultaat mag er zijn, het is een kunst-werk geworden om trots op te zijn. Onder luid applaus werd het kunstwerk onthuld door Karlijn, Romy en Ilse, de winnaars van het eindfeest van groep acht.

Groep acht laat kleurrijke indruk achter

RKBS de Rietvest

Een kunstwerk waar je vrolijk van wordt.

MOERDIJK - Uitslag negende zoetwa-terwedstrijd van 12 juli.

1 Ton Marijnissen met 1980 gram, 2 Cor Kanters met 620 gram, 3 Henk Lips met

420 gram, 4 Ad Timmers met 240 gram, 5 Joop van Bavel met 10 gram, 6 Jan Ligten-barg met 0 gram.Onze volgende wedstrijd is een koppel-wedstrijd en is op 19 juli.

HSV Altijd Beet

MOERDIJK - Bushido is met negen deelnemers op het zomerkamp van de NKA-IFK aanwezig geweest.

Op het zomerkamp wordt een loodzwaar trainingsprogramma afgewerkt en in de vier dagen word er 22 uur getraind. Ook op dit kamp is er de mogelijkheid om exa-men te doen voor een hogere graad. Deel-nemers voor 1e kyu en hoger moeten op het zomerkamp examen doen voor de na-tionale examencommissie. Dit jaar stond de examencommissie onder leiding van Hanshi Steve Arneil. Hanshi is voorzitter van de IFK en gerespecteerd karateka in heel de wereld. Hanshi Steve Arneil is een van de weinige karateka’s die persoonlijk is opgeleid door Sosai Masutatsu Oyama hemzelf. Twee van onze deelnemers, Si-mon Prangers en Delano van Opstal deden examen voor 1e kyu. Ze hebben het afgelo-pen jaar hard getraind. In het examen moet alles door de examencommissie gezien worden zowel fysiek en mentaal. Maar ook technische en het kumite (vecht) gedeelte moeten een voldoende scoren. Je wordt vanaf de eerste minuut dat de trainingen beginnen in de gaten gehouden door een

of meerdere leden van de examencommis-sie. Dit brengt een extra spanningsveld met zich mee. Daarbij komt nog dat er ex-tra word gekeken naar onze deelnemers. Karateschool Bushido gaat voor een zo hoog mogelijke scoren. Want na de 1e kyu komt 1e dan en dat is een meestergraad, deze meestergraad moet met respect ge-dragen en uitgedragen kunnen worden. Bij deze graad hoort een verantwoordelijkheid en moet je lessen kunnen verzorgen en uitleg kunnen geven aan zowel het tech-nische (kata) en het vecht (kumite) onder-deel. Deze disciplines hoor je allebei te be-heersen. Simon en Delano hebben op alle gebieden een ruime voldoende gescoord en het komt niet vaak voor dat Hanshi te-vreden is. Al onze deelnemers waren top ze hebben vanaf het begin tot het einde meegedaan en onze examenkandidaten gesteund daar waar nodig was. Deze be-leving en samenhorigheid maakt de kara-tesport mooi. Afzien met elkaar schept een band, en deze band geeft je dat extraatje wanneer het even tegen zit om dan door te gaan. Want het examen doe je uiteindelijk alleen maar de weg daar naar toe word gezamenlijk gedaan.

Bushido op zomerkamp

Van links naar rechts: Simon Pranger, Shihan Peter Fens 5de Dan, Delano van Opstal, Shihan Toon Fens 5de dan.

Page 7: Dm 20140716

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts14 juli t/m 20 juli: H. Beersma, telefoon 0168-32454221 juli t/m 27 juli: P. Wasser, telefoon 0168-335402WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Voor de overweldigende belangstelling na het

overlijden van mijn dierbare man, onze vader,

schoonvader en opa

Wim van Dam

danken wij u heel hartelijk.

Tevens willen wij u danken voor de rust, door

Wim zelf gevraagd, die u tijdens zijn ziekte heeft

gegeven. Een bijzonder woord van dank aan Dr.

Vladar, de nachtzusters en de thuiszorg die er

steeds waren voor de verzorging van Wim.

R. van Dam-Boelhouwers

kinderen en kleinkinderen

Juli 2014

Kweeklust 20

4791 HZ Klundert

Gelovig stervenis afscheid nemen van de tijd,

niet van het leven.

Bedroefd delen wij u mede, dat na een afnemende gezondheid toch nog onverwacht van ons is heen-gegaan, onze zeer zorgzame oom, broer en vriend

Cor SneepCornelis

in de leeftijd van 92 jaar

Aart en Alie Velthoen - van KootenArjonDebora

Jan en Gaby Velthoen - Meister

† Martijntje Velthoen - Sneep† Miep Kranenbrg - Sneep

Fijnaart, 7 juli 2014Fendertshof

Correspondentieadres:Fam. Velthoen - van KootenBlaaksedijk 344793 RN Fijnaart

De rouwdienst, met aansluitend de begrafenis op de Protestantse begraafplaats, heeft op 11 juli j.l. plaatsgevonden in de Dorpskerk te Fijnaart.

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Page 8: Dm 20140716

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Aan de top van de vijf generaties staat over betovergrootmoeder Annie Dierks. Zij trouwde 62 jaar geleden als Annie Ver-munt met de nu 88-jarige Piet Dierks. Zelf is Annie 82 jaar oud, hoewel dat oud beter vervangen kan worden door jong, zo goed zien zij, en haar man, er nog uit. Om binnen een tijdbestek van 62 jaar 5 nog in leven zijnde generaties te hebben moet er jong worden getrouw en jong kinderen worden gekregen. Dat klopt ook wel omdat overgrootmoeder Gerda Boot-Dierks al ter wereld kwam toen haar moeder 21 was. Voor de jonge moeder een spannende tijd omdat zij tijdens de watersnood zwanger was van Gerda die enkele maanden daar-na werd geboren. Annie en Piet Dierks woonden tijdens de watersnood in Heijningen en hun huis werd door de watervloed getroffen waar-

bij ze al hun spullen verloren. Toen het water was gezakt ging het stel wonen aan de Kadedijk. Zij kregen 2 kinderen, 7 klein-kinderen, 6 achterkleinkinderen en een betachterkleinkind.

JongDochter Gerda trouwde met Frans Boot uit Zevenbergen, die inmiddels gestorven is. Op 30 augustus werd uit het huwelijk Danielle geboren. Gerda was toen 18 jaar. Gerda en Frans kregen 5 kinderen, 5 kleinkinderen en een achterkleinkind. Danielle trouwde met Albert Arends uit Zoetermeer. Daar ging het stel ook wonen maar al na een paar jaar werd er een huis in Fijnaart gekocht. Zij kregen drie kinderen en tot nu toe een kleinkind Yven. Danielle kreeg haar eerste kind Melissa toen ze 21 was en Melissa kreeg Yven op 20-jarige leeftijd. Samen met de aanhang bestaat het gezin van Annie en Piet Dierks inmid-

dels uit 25 personen zodat het met een verjaardag flink druk is in hun huis aan de Jan Punthof. Betovergrootmoeder Annie hoopte dat haar eerste achterachterklein-kind een meisje zou zijn om de traditie voort te zetten en ook omdat dat wel heel bijzonder zou zijn. Achteraf vindt ze het fantastisch om mee te maken en is ze heel blij dat iedereen `gelukkig en gezond` is. Willem van Maren van de Nederlandse Genealogische Ver-eniging noemt vijf generaties zeldzaam. ,,Persoonlijk ken ik geen enkel voorbeeld van een familie met vijf generaties. Vier generaties zie je steeds meer, want men-sen worden steeds ouder. In de praktijk zie je zo’n lijn vaak bij vrouwen. Die worden over het algemeen ouder dan mannen en ze trouwen jonger.” En toch kan het nog mooier zoals bij de leden van de familie De Ridder in Arnemuiden die in 1986 op de foto gingen met zes generaties.

Vijf generaties blijft bijzonder88- jar ige Annie Dierks s taat aan top

Betachterkleinkind Yven op de schoot van betovergrootmoeder Annie Dierks. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART/WILLEMSTAD – Sinds de geboorte van Yven Riley de Vries, op zaterdag 25 mei, herbergt de gemeente Moerdijk vijf generaties behorende bij een familie. De inmiddels ruim 7 weken oude Yven is een zoon van Melissa Arends en Boyd de Vries. Het stel woont, samen met Yven in de Voorstraat in Willemstad. Beiden werken in res-taurant Bellevue, Melissa in de bediening en Boyd in de keuken.

DOOR CEES VAN DER BURG

De Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ) organiseert sa-men met de ToerWielerClub Zevenbergen (TWC) en de Cycling Ambassadors West Brabant (CAWB) een peloton-toertocht voor liefhebbers door de gemeente Moerdijk op zaterdag 9 augustus 2014. De toertocht wordt verreden over drie afstanden, één voor de getrainde toerfietsers en twee voor recreantengroepen. Dit zijn de minder getrainde maar wel regelmatige fietsers. De Toer-tocht vertrekt vanaf de Markt in Zevenbergen. GroepenGroep 1 rijdt 120 km (gem. 30 km/uur); vertrek 12.00 uur, finish rond 16.15 uur incl. koffiepauze; groep 2 rijdt 85 km (gem. 27 km/uur); vertrek 12.15 uur, finish rond 16.00 uur incl. koffiepauze;

groep 3 rijdt 60 km (gem. 25 km/uur); vertrek 13.00 uur, finish rond 16.00 uur incl. koffiepauze. De groepen worden begeleid door voorrijders van TWC. Daarnaast worden de groepen tevens begeleid door 2 motoren en eventueel een volgauto. Deze wor-den verzorgd door CAWB. InschrijvingDeelname is gratis en voor alle groepen is een koffiepauze voorzien, waarbij de kop koffie of thee wordt aangeboden. De groepsgrootte is 20-40 deelnemers. Dit kan groter omdat er motorbegeleiding bij is. Om hier goed zicht op te hebben is in-schrijving noodzakelijk. Deze inschrijving is mogelijk via de web-site www.profrondezevenbergen.nl/toertocht. Op deze website is ook meer informatie te vinden en een en ander kan gevolgd worden op Twitter & Facebook.

Pelotontoertocht nieuw element in WielerweekendZEVENBERGEN – Een nieuw element in het Wielerweekend van 9 en 10 augustus is een peloton-toertocht voor liefhebbers door de gemeente Moerdijk. De deelname is gratis voor alle wielerliefhebbers in de regio.

KLUNDERT - Iedere woensdagmiddag in de zomervakantie van 14.30 tot 16.30 uur zomerspelen voor alle kinderen tot en met 12 jaar.

Twee uitzonderingenWoensdagmiddag 6 augustus van 13.30-17.00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: Vissen voor kids i.s.m. KHSV ‘t Wachtertje. Graag voor 3 augustus opgeven bij Ange-lique, ovv: naam, adres, geboortedatum

[email protected] 22 augustus (i.p.v. woensdag 20 augustus) Tentenkamp voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (kinderen t/m 7 jaar on-der begeleiding). Graag voor 19 augustus opgeven bij Angelique: [email protected].

Voor alle activiteiten geldt: kinderen onder de 4 jaar met begeleider. Leden gratis. Adres: Prins Willemstraat 72.

Vakantie ZomerspelenWesterkwart ier

ZEVENBERGEN - Zaterdag 19 juli rijden de randoneurs naar Putte een rit van 110 km, vertrek 8.00 uur de recre-anten rijden dan naar de Heen een rit van 80 km, vertrek 8.05 uur. De toerrijders rijden ook naar de Heen een rit van 80 km, vertrek 8.10 uur.

Zondag 20 juli rijden de randoneurs naar het Panne Huske een rit van 65 km, vertrek 9.00 uur. de recreanten en de toerrijders rijden gezamenlijk naar de Wouwse Plantage een rit van 60 km vertrek 9.10 uur. Alle ritten starten vanaf sportpark De Knip in Zevenber-gen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Fietstochten TWC Zevenbergen

KLUNDERT - Vrijdagavond 11 juli viste de junioren om de Jan de Wit bokaal. Het is de bedoeling zoveel mogelijk te vangen in 3 uur. Het record van de vereniging staat op naam van Jan de Wit 18 kilo in 3 uur.

Omdat dhr. De Wit zelf niet meer vist en nog steeds erg veel voor de jeugd doet is deze bokaal in het leven geroepen. Zo is het voer waar mee gevist word deels ge-sponsord en deels gefabriceerd door de Wit. Ook het recept hiervoor komt van zijn hand. Doordat de jeugd al meermalen de begeleiding had uitgedaagd is er besloten dat de begeleiding mee vist maar niet mee doet voor de prijzen. In totaal waren er 8 junioren en 4 begeleiders die een stek aan de waterkant bezette. Om 19.00u klonk het startsignaal. De jeugd ging voortvarend van start. Zij vingen de eerste brasems maar dan is het de kunst te blijven vangen. Uiteindelijk zou blijken dat de begeleiding, helaas, te sterk was voor de jeugd. Want de begeleiding had graag visles gehad maar het bleek dat zij die zelf nog steeds geven.Uitslag: Winnaar Jan de Wit bokaal met 2530 gram en tevens de prijs voor de grootste vis bij de junioren (48cm) is Gijs van Slobbe, 2. Mariska van Andel 1990 gram (46cm), 3. Leon van Dam 1040 gram (45cm). Bij de begeleiders werd Jack Schoep eerste met 8910gram (47cm), 2. en tevens de grootste vis overall (50cm) met

4530 gram Arnout Barel, 3. Elroy van Andel 4160 gram (48cm).Zaterdag 12 juli viste de senioren aan het Verlaat het bleek weer een dag waarop ie-dereen vis zou vangen. En hoe ruim 12 kilo kleine vis gevangen door 10 deelnemers. Wederom ging Theo Elemans er met de winst vandoor en kon weer heerlijk aan de taart. Theo ving 2700 gram. Jack Schoep is aan een opmars bezig in het klassement mede door de tweede plaats deze dag. Jack ving 2190 gram, 3. Piet van Wen-sen met 2050 gram. Tussenstand bij de senioren: 1 Theo Elemans 23 pnt, 2 Louis Melisse 37 pnt, 3 Henk Elemans 39 pnt. Tussenstand met aftrek van de 3 slecht-ste wedstrijden: 1 Theo Elemans 5pnt, gedeeld 2e Louis Melisse en Jack Schoep 15 pnt, gedeeld 4e Henk Elemans, Herman Korteweg en Piet van Wensen 19 pnt. De volgende wedstrijd is op 26 juli aan de gracht 07.00u loten. Helaas werd door het slechte weer de zomeravondwedstrijd van 9 juli afgelast. Deze zal op 16 juli gevist gaan worden U bent welkom!! Inschrijven voor aanvang of per mail. Inschrijfkosten komen in zijn geheel ten goede komt aan de prijzenpot welke aan het eind van de wedstrijd verdeeld word.Meer info: http://wachtertje.mijnhen-gelsportvereniging.nl onze facebookpa-gina of via [email protected]. Word ook lid van de grootste en gezelligste vis-vereniging van de gemeente Moerdijk en doe mee!

Jan de Wit bokaal groot succesKHSV ‘ t Wachtert je Klundert

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag zomercompetitie maandag 7 juli, A-lijn: 1. Corrie Maat & Tanna Dane 60,94%; 2. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 59,38%; 3. Ad v.d. Boon & Ab Bienefelt 58,33%; 4. Bets en Piet Kannekens 52,08%; 5. Tonny v. Dis & Sjaan Oele 48,96%.B-lijn: 1. Tineke Vis & Corrie Voet 60,17%; 2. Rob den Engelse & Guido Voet 59,50%; 3. Piet Breure & Bram Huitkar 59,08%; 4. Willem v. Opdorp & Aagje Verhagen 53,48%; 5. Ernst Verwer & Jan Timmers 50,67%.C-lijn: 1. Jeanne Post & Adri de Vrij 64,38%; 2. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 58,85%; 3. Willy Timmers & Nelleke v. Zuilichem 55,00%; 4. Jeanne v. Putten & Annie v. Gils 54,38%; 5. Geertje en Kors v. Beem 53,13%.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 9 juli: 1. Mw. Erkamps-Mw. v. Sprundel 60,76%; 2. Mw. Graafmans-Mw. Lus-senburg 59,72%; 3. Mw. Maat-Mw. Oele 55,56%; 4. Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld 55,21%; 5/6. Mevr. Verhoeven-Mw. v. Brandenberg 54,86%; 5/6. Dhr. Brouwers-Dhr. Maat 54,86%; 7. Mw. v.d. Vorm-Dhr A. Knook 53,82%; 8. Dhr. G.E. Knook-Mw. Dane-Vis-ser 51,39%; 9. Mw. Coomans-Dhr. v. Meel 45,14%; 10/11. Mw. Frijters-Dhr. v.d. Linden 44,79%; 10/11. Mw. Dane-Groenenberg-Mw. v. Beem 44,79%; 12. Dhr. de Heer-Dhr. v. Schendel 40,97%; 13. Dhr. v. Beem-Dhr. v. Brouwershaven 39,58%; 14. Dhr. Korpershoek-Mw. v. Meel 38,54%

ZBCMaandagavond 7 juli, A-lijn: 1. Jan den Biggelaar & Jos Verheijen 61,31%; 2. Mar-leen v. Alphen & Kees Slegt 60,42%; 3. Marcel Henkelman & Erna Henkelman 57,44%; 4. Leon v. Rijn & Ron Scheffer 55,95%; 5. Berna de Kok & Josȳ Spiering 55,06%B-lijn: 1. Ad Neelen & Riet Schrauwen-Buijs 63,14%; 2. Mieke de Callafon & Nel Vos 58,91%; 3. Thea Graven & Marion v Woudenberg 56,61%; 4. Bert Groenewegen & Nel Groenewegen 56,31%; 5. Henny de Jong & Corrie de Reijer 53,75%C-lijn: 1. Ine Corstiaense & Kees Corstiaense 60,06%; 2. An Dingemans & Peter Rosen-daal 59,97%; 3. Kitty Aalbers & Lia Lamers 59,17%; 4. Rob Reek & Lauran Verhoeven 59,08%; 5. Wim Ligthart & Bertus Schrauwen B 55,91%Afmelden tot 2 uur voor aanvang. Voor info: 06-19246311. De zomercompetitie is ook toegankelijk voor niet-leden.

BRIDGE

WILLEMSTAD - Uitslag van de derde 65+ Vutters wedstrijd vervist op 10 juli in de Tonnekreek.

1. B. Heijstek 6.970gr; 2. A. Leest 5.230gr;

3. L. Verheijen 5.110gr; 4. M. van Rijswijk 2.855gr; 5. M. Dubbelman 2.660gr; 6. G. de Wit 1.070gr; 7. R. van Poppel 950gr; 8. A. Seters 900gr; 9. G. den Hollander 0gr

HSV De Veste

Page 9: Dm 20140716

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

40 Rozen€ 5,-

2 Bossen Lelies€ 5,-

2 BossenZonnebloemen

€ 3,-

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

RUNDERGEHAKT ½KG 2.50

SVP WOONPLAATS INVULLEN:WAARDEBON

MIN. 150GR PER STUK10.-

lekker en mager voor o.a. pasta’s

BBQtip

4 KOGELBIEFSTUKKENSAMEN MET 1KG SCHNITZELS 15.-

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

GOEDKOOPSTE SUPERMARKT**

19%goedkope

r 19%goedkope

r

6.99 1.99

4.99

34.99

1.29v van 1.59

1.29v van 1.59

1.55v van 1.69

1.89v van 1.99

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 16-07-2014

2.99

1.99

3.99

Nu vanaf elke vrijdag specialeaanbiedingen. Kijk vrijdag op www.aldi.nl

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 20-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Doorsnede: 20 cm.

Mini-wokpannetje

Diverse soorten. Vanaf woensdag 16-07-2014.

Bloeiende vaste planten

280 g

Kipsaté280 g

Varkens-saté

Verschillende modellen.

Zomertas

1 l

Vloeibare plantenvoeding

Compleet met 17-delige speelset.

Zand- en waterspeeltafel

Antipasti150 g

Chocopinda’s of -dragees 400 g

Rozen*

24 stelen, lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, lengte: 50 cm.Wij werken aan het spoor

Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 27 op 28 juli op het traject Dordrecht - Breda een slijptrein.Woont u in Zevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van hetslijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

Page 10: Dm 20140716

PAGINA 10

DOOR CEES VAN DER BURG

Hoewel de zondag een grauwe maar warme start kende hadden toch al bijna tweehonderd belangstellenden de weg naar het buitengebied van Zevenbergen gevonden, waar zij in de imkerij van Rijnart vele facetten van het bijenhouden konden ervaren. Op het moment dat de zon in de loop van de middag doorbrak werd het nog drukker. Opvallend was dat deze keer veel van de auto gebruik werd gemaakt, in te-genstelling tot vorig jaar toen men meestal per fiets kwam.

‘Bij’product Uiteraard ging meeste aandacht uit naar het honing slingeren, dat regelmatig gede-monstreerd werd en op een gegeven ogen-blik zelfs een tekort aan honing dreigde. De honing wordt hierbij door de middel-puntvliedende kracht uit de honingraten geslingerd en opgevangen. Een ‘bij’product is de was, die voor het maken van kaarsen wordt gebruikt. Dit kan door dompelen. De kinderen hadden de mogelijkheid om volgens deze methode zelf een kaarsje te maken.

BijensterfteWim Rijnart was voortdurend bezig met vragen beantwoorden of met boeiende verhalen te vertellen over ervaringen met zijn bijenvolken. Zo vertelde hij op slechts enkele meters van de bijenkasten met rondzoemende bijen dat veel bijenvolken de laatste jaren de winter niet hadden overleefd. Dit jaar was het gelukkig meegevallen. Verder assisteerde hij bij het zoeken van de koningin in een bijenvolk, dat daartoe was ondergebracht in een glazen bijen-kast.

Imkerijdag goed bezocht

De jeugd mocht ook zelf kaarsen maken door dompelen.

ZEVENBERGEN – Ondanks het grauwe begin van de zondag hadden Wim en Ria Rijnart niet te klagen over be-langstelling voor de open imkerijdag. Regelmatig vielen groepjes bezoek(st)ers hun imkerij aan de Nieuwe Weg 1 binnen om een kijkje te nemen in het bijenleven.

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 30 au-gustus volgt de derde versie van het succesvolle trimmerstoernooi ge-organiseerd door de trimmers van Hockeyclub Zevenbergen. Omdat de organisatie dit jaar heeft gekozen het toernooi te koppelen aan Stichting Opkikker, luidt het thema van de ko-mende versie „Beestachtig Trimmer-stoernooi”.

Het succes van de dag wordt dit jaar niet alleen gemeten aan het spel en het feest-je, want onder het mom: ’Wij een leuke dag dan iemand anders ook’, hebben we dit jaar gekozen om ons in te zetten voor Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt opkikker-dagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vergel-dende dagen de leuke dagen toch net iets langer duren. Ben je geen trimmer? Geen hockeyer? Toch vragen wij uw hulp om ook deze dag tot een succes te maken.

Uw bijdrageOude ongebruikte mobieltjes zijn geld waard. Heeft u er nog eentje liggen? Lever deze bij ons in. De opbrengst komt ten goe-de aan Stichting Opkikker. Inleveren kan op 30 augustus bij Hockeyclub Zevenbergen, Westrand 5 en van af heden bij een van de contactpersonen: Ton v.d. Minnen (donder-dag van 20.15-20.30 uur); Daphne Lobbe (vaak ZA en ZO op de club).

Geen oud mobieltje, maar toch willen bijdragen? Dat vinden wij fantastisch! Op zaterdag 30 augustus staat er een col-lectebus op de club. Meer informatie over Stichting Opkikker vindt u op www.opkik-ker.nl

Daphne’s droomVoor Daphne Lobbe (trainer, coach, scheidsrechter, vrijwilliger bij Hockeyclub Zevenbergen en initiator van dit jaars thema) gaat komende zomer een droom in vervulling. Ze gaat een fietstocht maken door Indonesië. Ook haar sponsorgeld do-neert ze aan Stichting Opkikker. Zelfs haar lange blonde lokken opoffert ze op voor dit goede doel. Help deze kanjer helpen!

TrimhockeyTrimhockey is hockey voor iedereen, onge-acht ervaring of leeftijd. Er zijn leden met, maar ook leden zonder hockeyachtergrond. Bij Hockeyclub Zevenbergen spelen trim-mers gemengd, dus mannen en vrouwen door en met elkaar. Het doel is louter op sportieve en sociale manier een fijne sportavond beleven. Hoe-wel er geen competitieverband is, worden regelmatig vriendschappelijke wedstrijden tegen regionale trimmers georganiseerd. De trimmers hebben hun vaste trainings-avond op donderdag. Kom vrijblijvend een paar keer meetrai-nen!

Trimmers hockeytoernooi voor Stichting Opkikker

NOORDHOEKJeu de boules: Afgelopen zaterdag werd de vierde keer gespeeld van het maandelijkse zaterdagmiddagtoernooi. Opkomst van 18 leden was niet zo groot maar des al niettemin was de strijd er niet minder om. Vier spelers wisten al hun partijen te winnen,wat resul-teerde in deze uitslag: 1.Hein de Jong 329p; 2.Wim Koevoets 321p; 3. Gerrit Confurius 313p; 4. Corry de Jong 307p; 5. Lies Krijnen 210p.

FIJNAART & HEYNINGENSeniorenraad: Woensdag 23 juli Ouderensoos in De Vijverhof, aanvang 14.15uur

KORTE BERICHTEN

DOOR VERA DE GEUS

De politie heeft het streven om in meer dan 85 procent van de spoedgevallen bin-nen een kwartier ter plaatse te zijn. Het gaat dan om de reactietijd: de tijd tus-sen het moment dat een 112-telefoontje verwerkt is door de meldkamer en het moment dat de politie ter plaatse is. In zes van de tien eenheden in Nederland lukt dat niet. Landelijk haalt de politie een gemiddelde van 85,31 procent. Dat is iets hoger dan in 2012, toen de politie in 84,53 procent van de gevallen op tijd was. Ook in de regio

West-Brabant/Zeeland slaagt de politie er niet altijd in zich op tijd te melden. Daar komt men in 82,1% van de gevallen op tijd. De politie kan daar echter niet op worden afgerekend, want de échte afgesproken norm ligt op 80%, 85% is een streven. De eenheid Midden-Nederland heeft de snel-ste reactietijd met 93,2 procent.

Slechte scoreIn Moerdijk ligt dat percentage echter veel lager; bij maar liefst 34 procent van de noodoproepen komt de politie te laat op de plek des onheils. In vergelijking tot de rest van de regio

een slechte score. Volgens politiewoord-voerster Enny de Wit laten meer lande-lijke gebieden een slechte score zien. “Dat heeft te maken met de uitgestrektheid van het gebied en het wegennetwerk. Dat is vaak dusdanig dat je niet met hoge snel-heid naar een prio 1 melding kunt. Geluk-kig gaat het om weinig meldingen, gemid-deld eens in de drie dagen. Bovendien is het zo dat vaak de ambulance en brandweer de melding al eerder krijgen en dus ook eerder ter plaatse zijn. In een aantal gevallen halen wij de aanrijtijd niet, omdat wij in tweede instantie worden ge-alarmeerd.”

Politie vaak te laat in MoerdijkEenheden z i jn in 34 procent van de spoedmeldingen niet op t i jd

MOERDIJK - De inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen er niet altijd op rekenen dat als zij met spoed politie nodig hebben, deze ook binnen de wettelijke tijd van vijftien minuten ter plaatse is. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In 34 procent van de gevallen in Moerdijk blijft de politie langer weg.

MOERDIJK - Op woensdag 20 au-gustus slaan het jongerenwerk van Moerdijk en Etten-Leur de handen in elkaar, om een evenement weg te zet-ten voor meiden tussen de 11 en de 17 jaar oud in het jongerencentrum van Etten-Leur.

Deze dag wordt gehouden een week voor het nieuwe schooljaar. Het is dan ook een

aftrap om het nieuwe schooljaar fris en met een goed gevoel te beginnen. Meiden zijn welkom om deel te nemen aan ver-schillende workshops, zoals nagels stylen, haren doen, make-up opbrengen, catwalk lopen en je eigen kleding oppimpen. Tij-dens deze dag zal er een DJ zijn en wordt er voor de deelnemers een lunch verzorgd. De meiden gaan aan het eind van de dag naar huis met een goed gevoel een ver-

zorgd uiterlijk en een gratis goodiebag.Deze dag start om 11.00 uur en zal om 17.00 uur eindigen met een catwalk show voor belangstellenden. Dit evenement zal plaatsvinden in het Jongerencentrum van Etten-Leur, Lambertusstraat 3. Voor vragen of aanmeldingen graag mailen naar [email protected] of [email protected]; graag je naam, leeftijd en e-mail adres mee sturen.

Back to School make-over dag

VOOR HET LAATSTE AcTUELE LOKALE NIEUWS KIJK Op WWW.INTERNETBODE.NL

STAMpERSGAT - Dit jaar hebben we weer voor het 33ste jaar ons dorps-weekend waarvan het 6e jaar als De Weelfeesten. Dit jaar zal alles weer op het Dorpsplein georgani-seerd worden en daar omheen in onze dorpskern en dit jaar is de organisatie voor het 20ste jaar in handen van de Stampersgatse ondernemersvereni-ging.

Het programma heeft wel wat aanpas-singen gekregen omdat we niet stil willen blijven staan met het zelfde programma. Daarom hebben we voor de allerkleinste wat leuke attracties en dit is dan ten koste gegaan van de kermis. Maar ook in het culturele programma van de zondagmiddag zal ook dit jaar een mo-deshow plaatsvinden alleen niet door de majorettes maar in samenwerking met de bond van ouderen. Want ons dorpsweek-end is een succes omdat het “door het volk wordt georganiseerd voor het volk”.Het programma is dit jaar als volgt:De wandel driedaagse is dit jaar na het grootte aantal deelnemers weer van 4 t/m 6 september en dan voor de afstanden van 5 en 10 kilometer. De mensen van de bond van ouderen zijn al met de voorbereidingen bezig om weer mooie wandelroutes uit te zetten.Vrijdagavond Weelpop: Dan worden er weer aankomende bandjes in de gelegen-heid gesteld om podium ervaring op te doen. Deze avond begint om 20.30 uur en zullen de volgende bandjes optreden: Red Beat, Must Love Ducks, Skinny Paul & the Fat men en Kingsroad(afkomstig uit Stam-persgat). Tijdens deze avond zal voor de bandjes professionele geluidsversterking worden gezorgd zodat ze alleen maar die-

nen in te pluggen en voor een drumstel zal worden gezorgd.Zaterdagavond Stampersgatse avond: aanvang 21.00 uur met de band So What en in de pauze zal er discomuziek van LG sound zijn die zeer nadrukkelijk op het the-ma van deze avond “Country en Western” muziek zal verzorgen. Natuurlijk zullen we de tent inrichten naar dit thema en hopen dat u met u kleding mee zal doen.Zondagmorgen 10 uur opening Kramen-markt: ook dit jaar verwachten we weer 70 tot 90 kramen waar natuurlijk ook Stam-persgatse verenigingen zich weer kunnen presenteren of geld kunnen inzamelen. Ook zal er voor de kinderen weer een at-tractie geplaatst worden waar ze gratis gebruik van kunnen maken. En voor de kleintjes hebben we ook nog wat leuke verrassingen.Zondagmiddag 12.00 uur Stampersgat Cultureel daar zullen weer verschillende Stampersgatse verenigingen zich presen-teren zo zal i.s.m. de B.V.O. een profes-sionele modeshow gebracht worden en optredens van o.a. Gemengd zangkoor Vox Populi, Gezelligheidskoor De Kreunende Tram, Harmonie St. Cecilia en jeugdorkest, Majorettes Les Fleurs, Zeemanskoor De Kreekrakkers en deze optredens zullen in en rond de tent plaatsvinden. Om 17.00 uur zal der trekking van de loterij plaatsvinden.

Om 18.00 uur zal er een after party plaats-vinden met life muziek van S4U onze eigen Stampersgatse coverband die volgend jaar 10 jaar bestaat en in de pauze van S4U zal er discomuziek zijn zodat u dansend of zin-gend het weekend kan afsluiten. Alle dagen is de toegang tot de tent gratis. De laatste ontwikkelingen kan u volgen op www.stampersgat.com

De Weelfeesten StampersgatGeorganiseerd door Stampersgatse ondernemersvereniging

Page 11: Dm 20140716

Tandprothetisch Centrum Zevenbergen

organiseert:

Heeft u last van een loszittend

kunstgebit?

Kies dan nu voor een klikgebit!

In de maanden juni en juli

specIale KlIKgebIt

actIe!Voor uw eigen bijdrage hebben

wij een passende oplossing!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Maak vandaag nog een afspraak voor een

GRATISintake gesprek (Geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen)

- Machinaal, stofloos vegen van terreinen, bunkers, gebouwen en div. opslagplaatsen. - Rioolaanleg en inspectie - Leegzuigen van diverse soorten septic tanks, ook I.B.A.’s - Diverse kraanwerkzaamheden, graafmachines va. 700 kg. t/m 35 ton, zelfs door een normale deur mogelijk. - Allerlei maai- en snoeiwerkzaamheden - Het compleet aanleggen van fundaties en betonvloeren incl. beton - Levering van straatzand, grint, tuingrond, aanvulgrond, kleigrond en bemeste bloementuingrond al vanaf 5 1,50 / per 25 liter.

Kantoor en afhaaladres: Schansweg 24g, 4791 RC KlundertTel. 0168-404884 of 06-53489432

Open: ma t/m vrij op afspraak, za 9.00 - 14.00 uur.

Bas van Bezooijen Klundert

machineverhuur en grondwerKen

K&S Metaalhandel gevestigd in Zevenbergen industrie ZwanengatMaandag gesloten Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

Wij beschikken over een weegschaal tot 3000 kilo en er is een weegbrug op korte afstand.Tevens hebben wij een gratis ophaalservice voor groot en klein!Wij halen het gratis bij u thuis op! U bent altijd welkom voor een bakkie koffie! aan de wagenmakerij 4b te Zevenbergen U kunt ons bereiken op 06-31379598 / 06-25345016

voor particulieren en bedrijven

Prijzen de actuele prijzen zijn dagprijzen.

Wasmachines, Drogers, Gasfornuizen € 0,12Cv-ketels, Vaatwassers, Computerkasten € 0,22Ijzer € 0,14 € 0,16Roodkoper € 3,00 € 4,25Geelkoper, messing € 2,00 € 2,40Koperkabel € 1,30 € 2,35Stekkerkabel € 0,50 € 1,00Roestvrijstaal € 0,90 € 1,00Aluminium € 0,70 € 0,75Elektromotoren € 0,30 € 0,35Lood € 0,85Zink € 0,75Accu’s € 0,40Katalysator € 17,00 € 20,00

vanaf tot

Gespecialiseerd in begeleiding en behandeling bij:* Fertiliteitsbehandelingen zoals IUI, IVF, ICSI, IMSI* Infertiliteit bij zowel vrouwen als mannen* Zwangerschapsklachten* Menstruatieklachten* Overgangsklachten* Ook behandeling bij o.a. hooikoorts, tennisarm, hoofdpijnen – migraine, rugpijn, slapeloosheid, reumatische aandoeningen, stress en vermoeid-heidsklachten, prikkelbare darm (IBS), chronische depressie, stoppen met roken, afvallen en pijnklachten.

Kijk op onze website voor de overige te behandelen klachten.

Praktijk Yangming Anja Braber

Werkzaam op dinsdagmiddag endonderdagochtend bij:

FysiotherapieVan Gelderen

Landpoortstraat 114797 AM Willemstad

[email protected]

06 22 41 93 63

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

www.heijligersbv.nl

Nieuw : laadpalen en wandoplaad-punten voor elektrische auto’s

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

Page 12: Dm 20140716

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK16 JULI 2014

CONTROLE OP ALLE WAARDEDOCUMENTENValse paspoorten, gestolen burgerservicenummers, frauduleuze handelingen met bankrekeningen… dagelijks komt deze vorm van criminaliteit voor. Helaas veroorzaakt het fenomeen identiteitsfraude steeds vaker problemen voor overheid, burger en bedrijfsleven. Het spoor dat de fraudeur achterlaat, leidt vaak naar de onschuldige burger van wie de identiteit is misbruikt. Voor het slachtoffer volgt een

nachtmerrie die jaren kan duren.

De gemeente Moerdijk streeft er daarom altijd naar om identiteitsfraude te voorkomen. Om deze reden controleren wij aan de balies in het gemeentehuis altijd uw identiteits- en waardedocumenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemde-lingendocument.

KOSTELOOS MATERIAAL LENEN VOOR UW ACTIVITEIT IN DE BUURT?

Pak uw kans!Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoor-beeld een barbecue met de straat, een borrel met de wijk of een andere leuke activiteit? Om de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen hebben woningcorpo-raties Brabantse Waard en Bernardus Wonen samen met de gemeente het leefbaarheidsfonds MoerdijkLeeft! opgericht.Het leefbaarheidsfonds faciliteert activiteiten door materialen kosteloos uit te lenen.

Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.moerdijkleeft.nl. Op het aanvraagfor-mulier ziet u ook welke materialen u kunt lenen.

OP VAKANTIE? MAAK EEN #ZEVIE!INSPIRERENDE PLEINTJES, GRACHTJES, PARKEN, FONTEINEN...

MAAK OP VAKANTIE EEN FOTO VAN EEN INSPIRERENDE PLEK VOOR HET NIEUWE CENTRUM VAN ZEVENBERGEN.

STUUR ‘M MET JOUW MOTIVATIE NAAR [email protected],

@MOERDIJKSE_STEM MET DE HASHTAG #ZEVIE

OF FACEBOOK.COM/GEMEENTEMOERDIJK.

DE 10 LEUKSTE, MOOISTE, EN MEEST INSPIRERENDE FOTO’S WINNEN EEN KADOBON VAN €25.

Laat u niet zomaar kopiërenVoorkom fraude met een kopie van uw paspoort

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Schrijf op de kopie:1 dat het een kopie is2 aan welk bedrijf u de kopie geeft3 de datum waarop u de kopie afgeeft

Laat u niet zomaar kopiërenVoorkom fraude met een kopie van uw paspoort

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Schrijf op de kopie:1 dat het een kopie is2 aan welk bedrijf u de kopie geeft3 de datum waarop u de kopie afgeeft

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisre-gistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Geslachtsnaam en Geboorte- Adres Datumvoorletters datum beslissingSmans, Lucia W. 27-11-1970 Arembergstraat 38, 4761 KH Zevenbergen 08-07-2014Verhoeven, Patric F.H. 28-05-1971 Arembergstraat 38, 4761 KH Zevenbergen 08-07-2014Jongenelen, Franciscus M.C. 07-12-1966 De Vang 148, 4765 AX Zevenbergen 08-07-2014

BEKENDMAKINGENHieronder en op de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke be-kendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Uit de raadsvergadering van7 juli 2014De gemeenteraad heeft de Havenstrategie Moerdijk 2030 in aangepaste vorm aangenomen. Tevens is ingestemd met de Moerdijkregeling.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren.De besluitenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst.Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

Page 13: Dm 20140716

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstGroene Slinger 34 in Standdaarbuiten plaatsen van een overkapping 2 juli 2014

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 juli 2014 tot en met 9 juli 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstMiddenweg 49a in Moerdijk vervangen van 2 bestaande windturbines 2 juli 2014Zuiddijk 2g in Langeweg plaatsen van 2 tuinhuisjes 6 juli 2014Wieken 11 in Standdaarbuiten plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand 3 juli 2014Landpoortstraat 27 in Willemstad vergroten van het bestaande bedrijf 7 juli 2014Middenweg 8 in Moerdijk bouwen van een nieuwe loods 1 juli 2014Sint Jorisstraat 16 in Zevenbergen plaatsen van een overkapping aan de achterzijde 8 juli 2014Ambachtsherenweg 43 in Klundert plaatsen van een schutting 6 juli 2014

Adres Omschrijving project Datum verzondenMolenstraat 19 in Standdaarbuiten isoleren van de gevels en vervangen van de kozijnen 7 juli 2014Prins Willemstraat 2 - 8 in Klundert bouwen van 53 nieuwe zorgwoningen en opplussen van 24 bestaande zorgwoningen 4 juli 2014Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen uitbreiden van de loods 4 juli 2014Middenweg 3 in Moerdijk plaatsen van een inkoop-, trafo-, en verdeelstation 4 juli 2014Steenweg 50 in Moerdijk kappen van twee zilveresdoorns 4 juli 2014Melassestraat 2 in Zevenbergen uitbreiden van het autobedrijf 4 juli 2014Stationsstraat 16 in Zevenbergen plaatsen van een extra buitengevel en spouw tegen de achter- en rechterzijgevel 4 juli 2014

ONTWERP BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 januari 2014 tot en met woensdag 12 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

ZienswijzenBinnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnum-mer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Adres Omschrijving projectMarkweg Zuid 34 Heijningen Verandering van een inrichting voor het be- en verwerken van kunststof en polyester.Komeetweg 8 in Moerdijk Verandering van een inrichting voor het op- en overslaan (waaronder verlading van en naar schepen), ompakken en transporteren van niet gevaarlijke koopmansgoederen zowel als stukgoed als containergoed

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van een hockeytoernooi met aanslui-

tend een feestavond op 30 augustus 2014 van 10:00 uur tot 01:00 uur aan de Westrand 5 in Zevenbergen (verzonden 2 juli 2014)

• Het houden van de Nederlands Kampioenschappen 20 meter traditioneel op 30 en 31 augustus 2014 van 09:00 uur tot 18:00 uur aan de Achterdijk 109 in Zevenbergen (verzonden 2 juli 2014)

• Het houden van een rommelmarkt op 27 sep-tember 2014 van 10:00 uur tot 14:00 uur in de Walstraat in Klundert (verzonden 2 juli 2014)

• Het houden van een open dag voor de medewer-kers en hun familie aan de Westelijke Randweg 5 in Klundert op 7 september 2014 van 09:00 uur tot 15:30 uur (verzonden 8 juli 2014)

• Het houden van de Kerkringdag 2014 in en voor gebouw de Ring aan de Kerkring 22 in Klundert op 30 augustus 2014 van 13:30 uur tot 22:00 uur (verzonden 8 juli 2014)

• Het houden van een rommelmarkt aan de Oos-terstraat 20 in Klundert op 11 oktober 2014 van 09:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 8 juli 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Standplaatsvergunning Burgemeester en wethouders hebben een ver-gunning verleend voor:• Het innemen van een standplaats op de Kerk-

hofweg in Zevenbergen voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit wekelijks op dinsdag van 08:00 uur tot 13:00 uur (verzon-den 8 juli 2014)

• Het innemen van een standplaats op de carpoolplaats tussen Klundert en Zevenber-gen voor de verkoop van warme broodjes, pizza en frisdrank op van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 9 juli 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de bemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 september 2014.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstDe Langeweg 9a in Zevenbergen Bouwen van een hekwerk en een steiger 28 mei 2014

Meldingen wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Van Dam B.V., Plaza 16 in Moerdijk voor het

oprichten van de inrichting• Maatschap Zwijgers – Luijten Zwijgers, Stadsedijk

23 in Heijningen voor het veranderen van de inrich-ting

• F.C.M. van Overveld, Zuidlangeweg 1b in Oudemo-len voor het veranderen van de inrichting

• Maatschap Maris – de Koning, Hoge Zeedijk 48 in Langeweg voor het veranderen van de inrichting

• Akkerbouwbedrijf Van Aart, Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen voor het veranderen van de inrichting

WEGAFSLUITINGEN

Vanwege de eiergooiwedstrijd is op 20 juli 2014 van 10.00 uur tot 20.00 uur de Langenoordstraat in Zeven-bergen tussen de huisnummers 154 en 131 afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Page 14: Dm 20140716

Wespenbestrijding100% garantie

06-54398577www.josstruijs.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

GRATIS!

www.endenburg.nl 010 - 452 38 22

Kent U een Vaktopper…

Verdien € 1.000,- !!!

Kijk voor meer informatie op onze website

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

DAGREIS LONDEN € 52,5019 juli, 2, 9, 16 en 23 aug Vervoer, overtocht + plattegrondRIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,001 en 20 aug, 3 sepVervoer + entree + vrij bezoek AmsterdamMECHELEN € 17,5024 juli, 8 en 21 aug FINISH TOUR DE FRANCE PARIS € 47,5027 juli ZOMER VERRASSINGSREIS € 62,5030 juli Compleet verzorgde dagtochtLIEFDE VOOR LIMBURG € 59,5013 aug Compleet verzorgde dagtochtBRUSSEL & BLOEMENZEE € 22,5014, 15 en 16 aug MOSSELDAG YERSEKE € 15,0016 aug BROCANTEMARKT LILLE € 25,00 6 en 7 sepSCHALKE 04 – B. MÜNCHEN €129,00 30 augVervoer + wedstrijdticket + 3 cons. en 1 snack2-DAAGSE DISNEYLAND v.a. € 165,00Diverse data in 2014 Kinderen t/m 11 jaar v.a. € 119,00Vervoer, 1 overnachting + ontbijt en entree beide parken 2 dagenTHEATERVOORSTELLING ANNE € 59,5021 aug en 17 dec Vervoer + 2e rangs ticketHIJ GELOOFT IN MIJ vanaf € 59,5022 okt en 14 dec Vervoer + 2e rangs ticketDE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

www.brabantexpres.nl

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Infra & verhuur

Bestratingen -tuinaanleg/ onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

• nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer• profi elplaten, dakpanplaten en potdekselprofi elen uit eigen productie• geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel• zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen• transport en kraanwerk• aluminium getrokken goten uit 1 stuk

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van

al uw nieuws

Page 15: Dm 20140716

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

Zomeractie Profiteer van zonnige kortingen

Heftruck en reachtruck Heftruck en reachtruck Heftruck en reachtruck

Normaal €205

nu slechts €165

normaal €380

nu slechts €295

normaal €840

nu slechts €6957 uur theorie code 95 14 uur theorie code 95

1-daagseopfriscursus

2-daagseVeilig werken

5-daagseVakopleiding

€40korting

€85korting

€145korting

subsidiemogelijkheden voor deelnemers aan

SOOB of SFB.

www.locb.nl - 076 501 55 35 - [email protected] Deze actie is geldig voor cursussen gevolgd in juli & augustus! Prijzen zijn excl. BTW.

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

AANHANGWAGEN NODIG?Roosendaal

Tel: 0165-820300www.aanhangwagens-westbrabant.nl

Met een gerust gevoel op vakantieWilt u ook met een gerust gevoel op vakantie kunnen gaan? En weten dat uw ouder, familie- lid, buurvrouw of kennis in geval van nood de juiste hulp en zorg ontvangt?

PersonenalarmeringMet personenalarmering van Surplus is het mogelijk om direct hulp in te schakelen in geval van nood. Met een druk op de knop staat de klant in contact met ervaren hulpverleners die een inschatting maken van de situatie en de juiste hulp en zorg inschakelen, die snel ter plaatse komt.

Al vanaf 17 euro per maand!Voor een vast all in bedrag per maand hebt u personenalarmering van Surplus in huis. Neem voor informatie en aanmelding contact op met de klantenservice van Surplus via T 0168 - 33 18 26.

“ Met één druk op de knop is er hulp en zorg voor mijn moeder, dat geeft een veilig gevoel.”

De Plus van Surplus.

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEmBrEgtS KASSEN

gors 70 Hoeven 0165-502506

aanhangwagenspaardentrailers

w w w . b e t a n c o . n l

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-,KANTOOrruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

24-uur

bandenpech service:

0168 - 40 32 39

voor bedrijven

Levering en montage van: Personenwagenbanden

Vrachtwagenbanden

Tractorbanden

Heftruckbanden

Tuinbouwbanden

Grondverzetbanden

Motorbanden/accu’s

Accu’s

Sportvelgen

OER-DEGELIJK!

Dynamoweg 6, Klundert Tel. [email protected] www.groenenbergbanden.nlOpeningstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

HOLLANDSE PRUIMENTE KOOP

Dagvers geplukt.

Afhalen bij de boomgaardop adres: Noordhoeksedijk 4,

Noordhoek

Tel. 0168 - 402574 Noordhoek

Alle soorten

Page 16: Dm 20140716

PAGINA 16

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

PalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 17 juliTony Star Troy Bergen op Zoom donderdag 17 juliRapha Pico & Roots Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 17 juliB-Ruder De Schorre Bergen op Zoom donderdag 17 juliThe Next Thing ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 17 juliBeats By Bigg El Corazon Roosendaal zaterdag 19 juliIris Penning Mezz Breda zondag 20 juliPalmParkies Valkenbergpark Breda dinsdag 22 juliPalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 23 juliPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 24 juliTony’s Birthday De Schorre Bergen op Zoom donderdag 24 juliDear World Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 24 juliCode-5 ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 24 juliBlommenkindersfestival Vrouwenhofpark Roosendaal zondag 27 jul

Agenda

op het Blommenkindersfestival heb-ben al heel wat ‘artiesten-van-toen’ opgetreden, Armand, Kaz lux, swin-ging soul Machine, eelco Gelling, livin’Blues, Bintangs, Brainbox en ten Years After. Dit jaar wordt dat hele mooie lijstje flink uitgebreid met focus (voor de tweede keer), Joop

Visser (Jaap fischer), Jan Akkerman, Bert Heerink, Dimitri van toren en Massada.

Wij vroegen aan bestuurslid Cor Geers hoe de Blommenkindersorganisatie er ieder jaar weer in slaagt een aantal be-kende sterren van toen binnen te halen.

Cor Geers: “In de loop van de jaren heb-ben we een verlanglijstje opgebouwd. Met daarop artiesten die wij graag op ons festival zouden willen laten optreden. We worden geholpen door mensen als Jac van Dongen (eigenaar muziekcafé De Klomp uit Etten-Leur) en popjournalist Willem Jongeneelen. Als zij een goede act, be-kend of onbekend, voorbij zien komen die voor ons festival interessant zou kunnen zijn dan tippen zij ons. Maar ook bezoekers sturen spontaan mailtjes over bands die in hun ogen op ons festival zouden kunnen spelen. En al die tips trekken wij zonder uitzondering na. We zijn nu al weer bezig met het nadenken over de acts voor 2015. Naast een aantal tribute- en coverbands staat ook, weer, een aantal originele acts uit sixties en seventies die wij graag een keer op ons festival zouden willen verwel-komen op ons lijstje. Dat zijn bijvoorbeeld CCC Inc, Robert Jan Stips, Saskia & Serge, Elly & Rikkert, Bots, Hans Vermeulen, Kayak en The Shoes. Met de meeste van deze acts is overigens al meerdere keren contact geweest en met wat geluk is een aantal van deze acts terug te zien op het festival van 2015”. Cor besluit. “Goede bands zijn natuurlijk belangrijk voor het welslagen van het festival. Maar er spe-len nog zoveel andere dingen een rol. Een vriendelijke entreeprijs, snel aan een be-taalbaar biertje of wijntje kunnen komen (Red: dit jaar kosten alle drankjes, ook de speciaalbieren en wijn, 2 euro), goede catering, schone toiletvoorzieningen en-zovoort. En ik denk dat we dat gewoon goed voor elkaar hebben. Dat merken we aan de sfeer tijdens het festival. Die is ge-woon superrelaxt. Er zijn veel mensen die het hele jaar naar ons festival toeleven en er zelfs hun vakantie voor uitstellen. Als ik zoiets hoor geeft me dat een enorme kick!” Het Blommenkindersfestival vindt op zondag 27 juli plaats in het Roosen-daalse Vrouwenhofpark. Meer info: blom-menkinders.nl

‘mensen stemmen vakantie af op ons festival’Blommenkindersfest ival met Focus, Massada, Jan Akkerman en Joop Visser

De sfeer is het belangrijkste tijdens Blommenkindersfestival.

14.00-15.00 Foul Play - Deze negenmans formatie speelt soul en rhythm en blues. Nummers van onder andere Stevie Won-der, Otis Redding en James Brown. 14.30 - 15.30 Joop Visser en Jessica van Noord - Hij is sinds de prille jaren zestig een le-vende legende. Zij brengen scherpzinnige en geestige liedjes. 15.15 - 16.15 Night-witches - Geen 65 jarige Ozzy Osbourne, wel vier jonge Belgische vrouwen. Deze all-female Black Sabbath tribute band heeft in no time een stevige live reputatie opgebouwd in België. 16.00 - 17.00 Dimitri van Toren - Zijn werk werd al in de jaren zeventig van de vorige eeuw bekend door hits als Hé Kom Aan en Een Lied Voor Kinderen. Deze troubadour verhaalt met ragfijne teksten over gevoelens en ervarin-gen. 16.30 - 17.45 My Brainbox met Jan Akkerman en Bert Heerink - Na 40 jaar komt meester-gitarist Akkerman terug met het repertoire van Brainbox. Bert Heerink (Vandenberg) neemt de zangpartijen op zich. 17.30 - 18.30 Ralph de Jongh - Gebo-ren Roosendaler, getogen Nispenaar Ralph heeft één van de mooiste zangstemmen van Nederland en een onnavolgbare po-diumpresentatie. 18.00 - 19.00 Farstreet - Frontman Jasper Verstraaten is één van de beste Nederlandse gitaristen. Met zijn po-werrock formatie speelt hij onder andere nummers van Hendrix, CCR en Fleetwood Mac. 19.00 - 20.00 Jan de Bruijn en Ka-thleen Vandenhoudt - Dit keer treedt Rijs-bergenaar Jan op met ‘friend since many

years’ Kathleen. Samen maakten ze deel uit van de legendarische Blues Angels. 19.15 - 20.15 IC/TC - Alle remmen kunnen los gaan tijdens het optreden van deze AC/DC tribute band. IC/TC spelen alle bekende nummers uit het geweldige repertoire van hun grote Australische voorbeelden. 20.30 - 21.45 Focus - Ze bestaan dit jaar 45 jaar en gaven het afgelopen half jaar concer-ten in Chili, Argentinië, Brazilië, België en

Engeland. Nu komen ze, aangevoerd door Thijs van Leer en Pierre van der Linden, langs in Roosendaal. 22.00 - 23.00 Mas-sada - Al meer dan 30 jaar staat deze band garant voor Latijns-Amerikaanse ritmes en percussierock overgoten met een Moluks sausje. Onder leiding van oprichter/front-man Johnny Manuhutu overgieten ze het publiek met ‘latin-fever’.Meer informatie: blommenkinders.nl

Programma blommenkinderfestivalZondag 27 jul i Vrouwenhofpark Roosendaal

Jan Akkerman binnenkort in Roosendaal te zien.

fans van de Veronica top 40 keken aan het eind van ieder jaar weer uit naar de single top 100 van dat jaar. Hopende dat 1 van hun favorieten hoog in deze lijst zou staan. en dan natuurlijk het liefst op de nummer 1 positie.

Voor de liefhebbers van popmuziek was de deceptie eind 1967 enorm. De best ver-kochte plaat van 1967, nog steeds bekend als het jaar van de ‘summer of love’, was geen nummer van Beatles, Stones, Procol Harum, Kinks of Jimi Hendrix. Trots prijkte ‘Waarom Heb jij Me Laten Staan’ van de Heikrekels op nummer 1. Dat was, gezien de kwaliteit van de concurrentie juist in dat jaar, een enorme verrassing en pres-tatie.........De Heikrekels was een Brabants dansor-kest met Wim van Gennip als zanger. Joh-nny Hoes ontdekte de band en bracht ze bij zijn Telstar label onder. In het voorjaar van 1967 werd het nummer ‘Waarom Heb Jij Me Laten Staan’ uitgebracht. Aanvankelijk was het liedje alleen populair in Noord-Brabant en Limburg, maar geleidelijk aan won het nummer ook landelijke bekend-

heid. Dankzij het feit dat het nummer vaak op Radio Veronica werd gedraaid. Het nummer haalde nooit de eerste plaats in de Top 40 maar bleef wel maar liefst 34 weken in de Top 40 rondzweven. De hoog-ste plaats die in deze hitlijst werd gehaald was de zesde positie. De hit werd nog gevolgd door andere succesvolle singles: ‘Jij Bent Voor Mij Alleen’ en ‘Ik Wil Alleen Maar Van Je Houden’. Beide nummers kwamen in de top 10 terecht. Snel, al in 1968, neemt de populariteit van de groep weer af. Na 1972 verschenen nauwelijks nog singles. Wim van Gennip had jaren-lang een platenzaak in zijn woonplaats Geldrop. In 2001 overleed drummer Jan Nijsen. In 2007 stierf toetsenist Jo van Gerven en eind 2012 overleed zanger/op-richter Wim van Gennip op 87 jarige leef-tijd in een verzorgingshuis in Geldrop.De Top 5 van de top 100 van 19671.Waarom Heb Jij Me Laten Staan - Hei-krekels2.San Francisco - Scott Mckenzie3.This Is My Song - Petula Clark4.Land Van Maas En Waal - Boudewijn de Groot5.I’m A Believer - Monkees

heikrekels verrassen iedereen in 1967

De Heikrekels verrasten iedereen in 1967.

Page 17: Dm 20140716

WATERSTUITERBAL

0.69

UITZOEKENWANDPRENTgrote keuze uit decorshandgeschilderd55x55/58x58 cm

24-DELIG

EXCELLENT HOUSEWAREBESTEKSETdiverse kleuren6x lepel, 6x vork, 6x mes, 6x theelepelmet bestekbak

4.29

DAMESZOMERKLEDING

1.99

5.99

50 STUKS

FREZZH KAUWGOM peppermint of freshmintmet vloeibare kernin hersluitbare bekerideaal voor in de auto, thuis of onderwegsuikervrij

1.29

7.95

UITZOEKEN!UITZOEKEN!

MEISJES OF DAMESZOMERKLEDING

2.99

0.89

ESSELTEBRIEVENBAKtransparant of zwartstapelbaarA4-formaat

1.19

EDDINGKANTOORARTIKELEN permanentmarkers:watervast, sneldrogend, reukarm, lichtbestendig en wrijfvast, set/2correctietaperoller: voor snel en eenvoudig corrigerenmarkeerstiften:geel en roze, set/2

FINISHVAATWASTABLETTENall-in-170 stuks

1.79

A-MERKMAKE-UPdiverse soorten

LOUNGEZWEMRINGdiverse kleurenØ 102 cm

3.99

FINISHVAATWASTABLETTENclassic, 36 stuks

2.99

0.99

PALMOLIVEDOUCHEGELdiverse varianten250 ml

STRANDLAKENdiverse dessinskatoen100x180 cm

7.99STRANDLAKENdiverse dessins75x150 cm

3.99

DRAADLOOS!

34.95

MULTIFUNCTIONEELGEREEDSCHAP- schuren, zagen, beitelen en snijden- traploos regelbare snelheid- met 12V Li-ion accu en 1-uurslader- in handige opbergkoffer - met vele extra's

5-DELIG MULTIZAAGBLADENSETWerckmann

3.99 -

1.29

INSTANTBBQéénmalig gebruik31x24 cm

HERMAN DEN BLIJKERSATÉSAUS500 gram

1.39

DAMESFRINGE BIKINIdiverse kleurenmaten S-XL

4.79 3.79

DAMES ZOMERTOP trendy dip dye of uni kleurmaten S-XL

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 16 JULI T/M DINSDAG 22 JULI 2014

Zet- e

n dr

ukfo

uten

voo

rbeh

oude

n.

Is Action ook uw favoriete winkel?

Breng uw stem uit via ACTION.NL

IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!

Page 18: Dm 20140716

PAGINA 18

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected]

Donderdag 17 juli9.30u Getijdengebed. Voorganger Bart Mudde.Vrijdag 18 juli19.00u Avondgebed. Voorganger G. Dirven.Zondag 20 juli9.30u Eucharistieviering. Celbrant P.de Rooij. Pastoraalwerker P.d Meijer. Mis-dienaars Manon en Merel-Minou. Lector Toos. Koster W. Schrauwen. Collectanten P. Berghout en Y Reuvers. Gebedsintenties: Lies v. Merienboer-Korst; Antonius v. Kaam e.v. Cor Jochems; jgt. Giel Martens e.v. Corrie v/d Broek. Collecte voor eigen kerk.

Maandag 21 juli15.00u Fendertshofviering. Voorganger Diaken M. Bastiaansen. Gebedsintentie Jacobus Schouwenaars e.v. Ding Heijnen.

JOANNES DE DOPER te KlundertPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren. De pastor gaat met emeritaat en verhuist binnenkort naar Zevenbergen. Daarom geen spreekuur meer. De Maria-kapel is op zaterdag open van 10 tot 17u voor een gebed tot Maria en om een kaars-je aan te steken.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 20 juli11.00u eucharistie m.m.v. Bartholomeus-koor Latijns gezongen. Voorganger: Pastoor P. de Rooij. Misintenties: mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. FessemFam. v. Fessem de Graaf; Johannes Zegers (jgt); Mien v. Dongen e.v. Gerard Jaspers; Nico en Gabriël de Graauw (jgt); Jan Ooijen e.v. Bets Aarts; Kees Ooijen e.v. Bets Heijnen; Sjef Willemsen e.v. Nel Ooijen.Verleden week zijn gedoopt: Daniël de Vo-gel en Sanne Schouw.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 19 juli19.00u Eucharistieviering met vakantie-koor. Voorganger pastor P. de Rooij en P. de Meijer. Misdienaars: Marius Buijs en Sharena Hoegen. Intenties: Nellie Broere e.v. Frie van Oosterhout; Henk Eestermans e.v. Jeanne Verschuren.

PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEKVrijdag 18 juli19.00u gebedsdienst voor in de kerk waar-bij pastor G. Dirven voor zal gaan. De sa-menzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster.

Op vrijdag 1 augustus gaat pastor Basti-aansen voor en vrijdag 15 augustus is er geen viering.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 20 juli9.30u Ds. F. den Harder. Organist mevr. M. v.d. Bent.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 20 juli09.30u Ds. G.A. Snip (Arnhem)16.30u Drs. P. Houtman (Barneveld)

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 20 juli10.00u Gezamenlijke dienst in de Her-vormde kerk. Voorganger: Mevr. Ds. van der Steeg.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 27 juli10.00u Gezamenlijk dienst Hervormd/Ge-reformeerd, Prof Chr.Vonck, Brasschaat. Allen hartelijk welkom, (t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 20 juli10.00u Prop. A.L. Kornaat, Klundert18.30u Ds. J.W. Wind, Middelburg

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 20 juli10.00u ds. P. Zaadstra, Kockengen16.30u ds. R. Werrie, Beusichem

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag ver-schijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Dinsdag 15 juli19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 17 juli19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.

Vrijdag 18 juli10.00u de Blomhof, viering.Vrijdag 18 juli15.00u Basiliek, trouwdienst Frank Veeke en Janny v. Oorschot.Zondag 20 juli11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-ganger: pastoor M. Prasing. Intenties: An-nie en Herman Trienekens-Elst en Zus Ver-wijmeren; Kees Brans e.v. Zus Koevoets; Martinus de Rond weduwnaar van Helena Bastiaansen; Piet Testers e.v. Margreet Vastbinder jgt; Cornelia Kokke. Lector: R. de Beer. Acolieten: Marie-Rose, Christ, Sebastiaan. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 22 juli19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Voorganger: diaken P. Hoef-nagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 24 juli19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber; Jan Ver-straten e.v. Tonny Nuijten verj.Mariakapel: De Mariakapel in de kerk van de H. Johannes de Doper in Stand-daarbuiten is dagelijks open van 10.00 tot 17.00u voor persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te steken.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITEN

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 20 juli10.00u Koepelkerk Ds. J.H. Adriaansen, Randwijk

KERKELIJK NIEUWS

DOOR CEES VAN DER BURG

De inwoners van Moerdijk, Klundert, Noordschans, Zevenbergen en Strijen sloeg zo’n maand geleden de schrik om het hart bij de explosies en brand op het Shellterrein. De brand was relatief snel geblust en de onderzoeken zijn nog in volle gang. Naar de inwoners, de ‘buren’, heeft Shell gemeend een gebaar te moeten ma-ken en stuurde circa 13.000 huishoudens in genoemde kernen een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op het Shellterrein.

TeleurstellendTevens kon men op vertoon van de uitno-diging gratis een bloemetje afhalen op de weekmarkten in Zevenbergen en Klundert.

Enkele duizenden inwoners hebben van dat aanbod gebruik gemaakt, zodat de markten een ongewoon aantal bezoek(st)ers te verwerken kregen. Daarentegen kon de belangstelling voor de inloopbijeen-komst teleurstellend genoemd worden. Gezien de vele negatieve reacties direct na de explosies en brand was een grotere opkomst verwacht.

VlammenzeeDegenen, die de moeite genomen hebben om toch te gaan, kwamen voornamelijk uit Zevenbergen en Klundert, maar ook wel uit Strijen in de Hoeksche Waard. Zij hebben zich uitgebreid laten informeren over het gebeuren. Met name de stand van de beroepsbrandweer van Shell kreeg veel

volk te verwerken omdat zij uit de eerste hand bij de bestrijding van de vlammen-zee betrokken waren. Daarnaast was op de vele (lucht)foto’s te zien hoe groot de ravage is.

AntwoordEén vraag aan alle medewerk(st)ers van Shell bleef onbeantwoord: “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” Meer nog dan de buren is men bij Shell zelf gebrand om dit antwoord te weten, doch dit zal zeker enkele maanden op zich laten wachten vanwege de vele minutieuze onderzoeken die gaande zijn. Wie in de toekomst op de hoogte gehouden wil worden kan zich aan-melden op www.shell.nl/nieuwsbriefmoerdijk.

Veel belangstelling voor Shell-bloemetje

Inloopbi jeenkomst t rekt minder belangstel lenden

Voor de bloemetjes van Shell had men keus uit vele kleuren. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN – De Shell-kraam, die donderdag op de weekmarkt in Zevenbergen stond, mocht zich vanaf het begin verheugen in een grote belangstelling. De inloopbijeenkomst in de avonduren bij Shell trok slechts zo’n 150 belangstellenden.

ZEVENBERGEN - In de laatste school-week voor de zomervakantie heeft Marcel van Rijswijk van Moer-dijkrunners een prachtige cheque in ontvangst genomen.

Uit handen van Leon Smits van basis-school de Neerhof is een prachtige cheque in ontvangst genomen van maar liefst € 2.445,68. Daarmee is de opbrengst van de

twee mini-roparuns op ruim € 3.742,- ge-komen. Al eerder konden de leerlingen van de Toren hun opbrengst bekend maken. Een mini-roparun is een door Moerdijkrun-ners georganiseerde sportdag waarvoor de leerlingen geld ophalen voor de Ropa-run. De genoemde bedragen zijn voor de Roparun van 2015. In 2014 hebben Moer-dijkrunners € 19.250,- kunnen afdragen aan de doelen van de Roparun.

Moerdijkrunners hebben al ruim 3.700 euro opgehaald

Mini-Roparuns van basisscholen de Neerhof en de Toren

STANDDAARBUITEN -Sinds een paar weken is de competitie indeling van SVC 1 bekend. In tegenstelling to voorgaande jaren staan er komend seizoen uitsluitend streekderby’s op de agenda! SVC 1 hoeft niet meer naar het midden van Brabant en ook niet meer boven de Moerdijk af te reizen voor hun wedstrijden.

Het seizoen 2014-2015 speelt SVC 1 tegen Dioz uit Zegge, Grenswachters uit Putte, HSC’28 uit Heerle, Lepestraatse Boys uit Lepelstraat, METO uit Hoogerheide, Nieuw Borgvliet uit Bergen op Zoom, Noordhoek uit Noordhoek, NSV uit Nispen, ODIO uit Ossendrecht, RBC uit Roosendaal, SC Gastel uit Oud Gastel, vv Steenbergen uit Steenbergen en WVV’67 uit Woensdrecht. Voor iedereen met een blauw wit hart een indeling om je vingers bij af te likken. Nico Snijders wint WK prijsvraag. Een gezellige harde kern van voetbal-liefhebbers hebben de afgelopen weken een of meerdere wedstrijden van Oranje in de kantine van SVC gekeken. Tijdens de laatste wedstrijd waren er niet alleen minsnacks in de pauze maar ook ambach-telijk gemaakte frikadellenbroodjes, wor-stenbroodjes, knakworstbroodjes en ander snacks voor alle aanwezige. Als klap op de vuurpijl had de organisatie ook nog een prijsvraag in elkaar gezet. Voor aanvang van de troostfinale kregen alle bezoekers een lastige vragenlijst over de geschiedenis van het WK en diverse wetenswaardigheden van een aantal be-

kende voetballers voorgeschoteld. Tijdens de rust werden degene die meeste goede antwoorden hadden gegeven in het zon-netje gezet. De overall winnaar bleek Nico Snijders welke van voorzitter Erik van de Perk een mooi oranje pakket kreeg uitge-reikt. Over twee jaar tijdens het EK hopen we weer met zijn allen van de partij te kunnen zijn en wederom te kunnen genieten van veel wedstrijden van Oranje. Bij deze dank aan de activiteitencommissie van SVC dat zij dit wederom perfect voor de leden heb-ben georganiseerd.

Voetbalvelden geslotenNu het voetbalseizoen achter de rug is zijn de voetbalvelden van SVC verboden ge-bied. Het is dus ten strengste verboden om de velden van SVC te betreden laat staan er op te voetballen! De velden van SVC zijn namelijk geen openbare voetbalvelden! Wil je voetballen ga dan naar het veld op de Wieken of zoek een andere stek, maar blijf weg van de velden van SVC. Bewoners in de omgeving klagen terecht over overlast en daarnaast kan ook het onderhoud aan onze velden door dit onverwachte gebruik niet goed worden uitgevoerd. Hierdoor verslechterd onze accommodatie en moeten we volgend seizoen weer een hoop geld extra investeren om de schade en extra slijtage te herstellen. Bij deze roepen we jullie allemaal op de gehele zomerperiode weg te blijven van de velden van SVC.

Competitie indeling SVC 1

Page 19: Dm 20140716

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Vishandel Schot Tholen is een groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het beleveren van de horeca en detailhandel.

Voor onze vishandel in Tholen zijn wij zijn op zoek naar

Voor onze winkel in Roosendaal en/of Tholen zijn wij op zoek naar enthousiaste

Parttime VerkooPmedewerkers m/vMet ervaring in de vers branche of bereid tot volgen van een opleiding bij SVO

Wij bieden:- Goede salariëring

- Goede onderlinge sfeer

Voor info of sollicitatie: stuur een mailtje naar [email protected] t.a.v. de heer Ad Timmermans

Visgilde Schot Tholen

Visgilde Schot Tholen is een onderdeel van vishandel Schot Tholen. Doordat wij onze eigen groothandel hebben kunnen

wij iedere dag verse vis aanbieden

GevraagdVoor onze nieuw te openen winkel in Tholen zijn wij op

zoek naar een enthousiaste, flexibele,

Part timemedewerker/ster

die per half juni beschikbaar is

Ervaring in de visbranche noodzakelijk

Hebt u interesse in deze functie dan kunt u uwsollicitatie met CV binnen één week richten aan de

heer J. Dekkers op: [email protected]

Slabbecoornweg 66 Postbus 49 / 4690 AA Tholen Tel. 0031 (0)166 - 60 25 40 Fax 0031 (0)166 - 60 32 52b.g.g. 0031 - (0)6 11 39 57 26

schoonmakers m/vvanaf 18 jaar, voor één of meer

middagen per week en op zaterdag. Goed te combineren met schoolrooster.

Fulltime Productie medewerker

Bereid tot volgen van opleiding tot visfileerder

Fulltime VisFileerdermet ervaring

Parttime chauFFeur m/vvoor het leveren van vis aan onze klanten

Het Aardbeienterras

Heerlijk uitstapje! www.hetaardbeienterras.net

Het Aardbeienterras

Heerlijk uitstapje!www.hetaardbeienterras.net

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

www.endenburg.nl 010 - 452 38 22

GEZOCHT…

Tekenaar/Engineer CAD en EPLAN Technici Noodstroom en Automatisering

Kijk voor meer informatie op onze website

Onze firma is al meer dan 20 jaar actief binnen, maar zeker ook buitende regio, op het gebied van alles wat te maken heeft met

intern transportmaterieel, industriemachines en reinigingsapparatuur.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround administratief medewerkerWij vragen: Eigen inzicht en initiatief; Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen

werken; GoedbekentmetMicrosoftOffice; Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal; Beheersing van de Franse taal is een pré; Leergierig; Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit.

De werkzaamheden: Telefonisch contact met klanten en leveranciers; Ondersteuning van de werkplaats; Div. administratieve werkzaamheden.

Wij bieden: Een uitdagende en afwisselende functie; Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; Een jong, collegiaal en enthousiast team; Korte communicatielijnen, dus ruimte voor

persoonlijke inbreng.

Dus heb je zojuist je studie MBO afgerond en ben je op zoek naar een leuke,uitdagende baan, stuur dan een schriftelijke, goed gemotiveerde sollicitatiebrief,voorzien van CV naar Brabant AG Industrie BV

t.a.v. dhr. C.H. van Dueren den Hollander Vlietweg 10 4791 EZ, Klundert

Uw showroom aan huis!Verkoop/leggen/onderhoud

terwijl de meubels blijven staan

Een nieuw plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naarPLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon:........................... Naam:.............................Adres: ...................... ....................................................Postcode:..................... Woonplaats:.........................

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 20: Dm 20140716

Exclusief verkrijgbaar bij

BREDA

Je gaat toch niet te veel betalen? Ik ben toch niet gek.

ELKE WERKDAG KOOPAVOND TOT 22 UUR!

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag 11.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

POP C34'' Smartphone

• 4GB intern geheugen, uitbreidbaar met max. 32 GB geheugenkaart• 1.3 GHz Dual Core processor, 512 MB RAM geheugen• 1300 mAh batterij• 5 Megapixel foto camera, video camera• Verkrijgbaar in zwart en wit• Art.Nr.: 1294763

Dual Sim

1.3 GHz Dual Core processor

POP C54.5'' Smartphone

• 4GB intern geheugen, uitbreidbaar met max. 32 GB geheugenkaart• 1.3 GHz Dual Core processor, 512 MB RAM geheugen• 1800 mAh batterij• 5 Megapixel foto camera, video camera• Verkrijgbaar in zwart en wit• Art.Nr.: 1294761

5 Megapixel foto camera, video camera

1.3 GHz Dual Core processor, 512 MB RAM geheugen

POP C95.5'' Smartphone

• 4GB intern geheugen, uitbreidbaar met max. 32 GB geheugenkaart• 1.3 GHz Quad Core processor, 1 GB RAM geheugen• 2500 mAh batterij• 8 Megapixel foto camera, video camera• Verkrijgbaar in zwart en wit• Art.Nr.: 1323329

2500 mAh batterij

1.3 GHz Quad Core processor, 1 GB RAM geheugen

GO 505'' Navigatiesysteem

• TomTom Traffic: realtime verkeersinformatie• Lifetime Maps: rijd altijd met de meest recente kaart• 3D-Kaarten: Bekijk gebouwen en oriëntatiepunten in 3D• Art.Nr.: 1324933

* Aa

nbie

ding

en m

ax. 1

per

kla

nt •

Gee

n ve

rkoo

p aa

n ha

ndel

aren

• Z

etfo

uten

en

prijs

wijz

igin

gen

voor

beho

uden

• A

anbi

edin

gen

zijn

gel

dig

van

16.0

7 t/

m 2

2.07

.201

4 •

Zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt •