Dm 20140326

of 28 /28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 26 MAART 2014 WEEK 13 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode ZEVENBERGEN - In de nacht van zaterdag op zondag gaat om klokslag 02.00 uur de zomertijd in. Klokken, wekkers, horloges en andere tijdmelders moeten dan een uurtje vooruit gezet worden, waardoor het overdag langer licht blijft. De zomertijd is ooit ingevoerd omdat het energie zou besparen. De zomertijd wordt in alle lan- den van de Europese Unie gelijktijdig van kracht. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Een handig ezelsbrug- getje voor wie altijd diep moet nadenken of horloges, wekkers of pendules nou voor- uit of terug moeten: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit. Dit weekend klok uurtje vooruit ZEVENBERGEN - Ter afsluiting van de verkiezingsstrijd werden de nieuwe raadsleden op de uitslagenavond in het Stadskantoor in Ze- venbergen vorige week gefêteerd met een ballonnenregen. De uitslag kende niet veel verrassingen. Onafhankelijk Moerdijk heeft als grootste partij wederom de touwtjes in handen bij het vormen van een coalitie. Lees meer elders in deze Bode. FOTO CEES VAN DER BURG GEEN SCHOKKENDE UITSLAG BIJ VERKIEZINGEN VOETBALCLUBS FUSEREN TOT EEN VERENIGING DOOR PETER HOUTEPEN Het initiatief krijgt gestalte door samen- werking tussen bedrijven, maatschappe- lijke organisaties, (onderwijs)instellingen en de gemeente. Verzoeken van maat- schappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Moerdijkse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tij- dens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het ver- zoek wordt gedaan om mee te werken aan het project. De doelstelling is om dit jaar 40 matches te realiseren en dit op te laten lopen naar 100 in 2016. Stimuleren Een van de doelstellingen uit de Para- plunota’s Economisch Klimaat en Maat- schappij is het stimuleren van maatschap- pelijk verantwoord ondernemerschap. De inhoudelijke kaders waarin en waar- mee de stichting gaat werken worden gevormd door deze twee paraplunota’s. ‘De Moerdijkse Uitdaging’ heeft de ge- meente gevraagd om een financiële bij- drage en om deelname in de adviesraad. Door het toekennen van de subsidie zal de stichting ook vanuit het Oranjefonds financiële steun krijgen. Daarnaast zal de stichting via sponsoren en ‘vrienden van’ geld genereren om zo hun doelstellingen te bereiken. Waardering De wethouders Jaap Kamp en Louis vin- den de Moerdijkse Uitdaging een van de vele mooie voorbeelden van inwoners om elkaar op een creatieve manier te helpen. “Wij waarderen dit soort initiatieven waarbij er voor alle partijen alleen maar winst is te behalen. Bovendien past het bij het gemeentelijk beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarom hebben we als college ook besloten om subsidie toe te kennen.” Subsidie voor particulier initiatief College stelt 10.000 euro beschikbaar voor ‘de Moerdijkse Uitdaging’ ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om een subsidie van 10.000 euro toe te kennen aan ‘de Moerdijkse Uitdaging’, een particulier initiatief dat een bijdrage wil leveren aan het oplossen van maatschappelijke probleemsituaties en/of vraagstukken, om op die manier de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Moerdijk te verbeteren. MOERDIJK - De politie heeft vorige week woensdag in Moerdijk een 47-jarige man uit die plaats aangehouden vanwege het bedreigen van zijn echtgenote. De vrouw belde rond 18.15 uur naar het alarmnum- mer 112 en meldde dat haar man zowel haar als zichzelf van het leven wilde be- roven. Toen de hulpdiensten arriveerden kon de 47-jarige inwoner van Moerdijk op het erf van de woning zonder problemen door de politie gearresteerd worden. In de schuur waar hij net vandaan kwam, werd door agenten een vuurwapen gevonden. Dit wapen werd in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor ingesloten in een politiecel. Politie arresteert man met vuurwapen ZEVENBERGEN - De werkzaamheden die in de nacht van 24 op 25 maart zouden plaatsvinden aan de aansluitende wegen van de brug Zwartenberg, op de N389 tus- sen Zevenbergen en Etten-Leur, zijn niet doorgegaan. Na zorgvuldige afweging besloot Rasenberg Wegenbouw in samen- spraak met de opdrachtgever, de Provincie Noord-Brabant, het onderhoud voorlopig uit te stellen. Reden waren de lage tempe- raturen die afgegeven werden voor de be- wuste nacht. Die maakten het onmogelijk de geplande asfaltverhardingen binnen de gewenste kwaliteitsnormen aan te bren- gen. De werkzaamheden worden opnieuw ingepland. Werkzaamheden aan wegen uitgesteld ZEVENBERGEN - De Werkgroep Exposities van de Stichting Cultuur Moerdijk houdt eind deze maand een tentoonstelling van miniatuur model-auto’s voor mensen van groot tot klein en van jong tot oud. De NAMAC (Nederlandse Amateur Mini Auto Club) heeft veel leden in de regio’s Brabant en Rijnmond, die hun auto’s komen expo- seren en misschien ruilen, verkopen en wellicht aankopen. De expositie is zoals gewoonlijk gratis; een vrijwillige bijdrage in de melkbus wordt door de werkgroep op prijs gesteld. De tentoonstelling wordt gehouden op 29 en 30 maart in Theater de Schuur, gelegen aan de Kerkstraat 23 in Zevenbergen. Expositie van model miniatuur-auto’s ZEVENBERGEN - De gemeenten Moer- dijk, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben een overeenkomst bekrachtigd op het gebied van (afval)water. Deze overeen- komst sluit aan op het afvalwaterakkoord dat deze gemeenten eerder onderteken- den. Met dat akkoord richtten de organisa- ties zich op het vergroten van de efficiency op het gebied van riolering en afvalwater- zuivering door voorgestelde maatregelen kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft een besparing opgeleverd van 16 miljoen euro. Met deze overeenkomst ver- sterken de gemeenten en het waterschap hun samenwerking in de Waterkring West. Waterkring West tekent overeenkomst MOERDIJK - Een 40-jarige inwoner van Moerdijk is donderdagmorgen ernstig ge- wond geraakt bij een verkeersongeval op de Arenbergsesingeldijk in Moerdijk. Rond 05.15 uur verloor hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn auto en kwam tegen een boom tot stil- stand. De brandweer moest er aan te pas komen om de beknelde automobilist uit zijn auto te bevrijden. Ambulanceperso- neel en de bemanning van de traumahe- likopter hebben het slachtoffer ter plaatse medisch verzorgd, daarna is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Verkeerson- gevalanalisten hebben een (sporen)onder- zoek ingesteld naar de toedracht. Ernstig gewonde bij verkeersongeval FIJNAART - In verband met een verhuizing is het servicepunt van bibliotheek VANnU in Fijnaart tot en met dinsdag 1 april ge- sloten. Een dag later opent het servicepunt haar deuren in de Kennedeyschool aan de Prinses Irenestraat. Het wordt een biblio- theekvoorziening voor volwassen leden en kinderen van 0-4 jaar. Met de inzet van zelfservice en diverse technische toepas- singen is het servicepunt op deze locatie voortaan geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een medewerker van bibliotheek VANnU aanwezig om te helpen of vragen te beantwoorden. Servicepunt bieb opent op 2 april www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN! Noordhaven 102 • Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen WEEK VAN HET SPELT GEZOND DE LEKKERSTE SPELTBROOD, KRACKERS, BROODJES, EIERKOEKEN Uit eigen bakkerij VANDAAG BIJ DE BODE “4 seasons tuinmeubelen rukken op” Huis & Tuin Houd je tuin en interieur up-to-date. Want wonen is mode! Voorjaar 2014 “Lekker eigen groenten uit de tuin, heerlijk!” Etten-Leur | Halderberge | Zundert | Moerdijk “Ook de badkamer wordt meer en meer open” “Duurzaam bouwen: Goed voor het milieu en de portemonnee” OPEN HUIZEN ROUTE op zaterdag 5 APRIL Driesen Kadedijk 120b 4793 RR Fijnaart T. 0168 - 463 763 van Drimmelen Zandberg 4 4761 TW Zevenbergen T. 0168 - 415 160 elke zondag GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur Ook op zondag de goedkoopste de goedkoopste. Hallo Jumbo! Z Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij. Met het meest complete woningaanbod in uw regio. www.bonmakelaardij.nl woningaanbod in uw regio. Met het meest complete w www.bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 | 4761 CL Zevenbergen 0168-335855 | [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140326

Page 1: Dm 20140326

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE26 MAART 2014WEEK 13

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

ZEVENBERGEN - In de nacht van zaterdag op zondag gaat om klokslag 02.00 uur de zomertijd in. Klokken, wekkers, horloges en andere tijdmelders moeten dan een uurtje vooruit gezet worden, waardoor het overdag langer licht blijft. De zomertijd is ooit ingevoerd omdat het energie zou besparen. De zomertijd wordt in alle lan-den van de Europese Unie gelijktijdig van kracht. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Een handig ezelsbrug-getje voor wie altijd diep moet nadenken of horloges, wekkers of pendules nou voor-uit of terug moeten: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit.

Dit weekend klok uurtje vooruit

ZEVENBERGEN - Ter afsluiting van de verkiezingsstrijd werden de nieuwe raadsleden op de uitslagenavond in het Stadskantoor in Ze-venbergen vorige week gefêteerd met een ballonnenregen. De uitslag kende niet veel verrassingen. Onafhankelijk Moerdijk heeft als grootste partij wederom de touwtjes in handen bij het vormen van een coalitie. Lees meer elders in deze Bode. FOTO CEES VAN DER BURG

GEEN SCHOKKENDE UITSLAG BIJ

VERKIEZINGEN

VOETBALCLUBS FUSEREN TOT EEN

VERENIGING

DOOR PETER HOUTEPEN

Het initiatief krijgt gestalte door samen-werking tussen bedrijven, maatschappe-lijke organisaties, (onderwijs)instellingen en de gemeente. Verzoeken van maat-schappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Moerdijkse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tij-dens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het ver-zoek wordt gedaan om mee te werken aan het project. De doelstelling is om dit jaar 40 matches te realiseren en dit op te laten lopen naar 100 in 2016.

StimulerenEen van de doelstellingen uit de Para-plunota’s Economisch Klimaat en Maat-schappij is het stimuleren van maatschap-pelijk verantwoord ondernemerschap. De inhoudelijke kaders waarin en waar-mee de stichting gaat werken worden gevormd door deze twee paraplunota’s.

‘De Moerdijkse Uitdaging’ heeft de ge-meente gevraagd om een fi nanciële bij-drage en om deelname in de adviesraad. Door het toekennen van de subsidie zal de stichting ook vanuit het Oranjefonds fi nanciële steun krijgen. Daarnaast zal de stichting via sponsoren

en ‘vrienden van’ geld genereren om zo hun doelstellingen te bereiken.

WaarderingDe wethouders Jaap Kamp en Louis vin-den de Moerdijkse Uitdaging een van de vele mooie voorbeelden van inwoners om elkaar op een creatieve manier te helpen. “Wij waarderen dit soort initiatieven waarbij er voor alle partijen alleen maar winst is te behalen. Bovendien past het bij het gemeentelijk beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarom hebben we als college ook besloten om subsidie toe te kennen.”

Subsidie voor particulier initiatiefCollege stel t 10 .000 euro beschikbaar voor ‘de Moerdi jkse Ui tdaging’

ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om een subsidie van 10.000 euro toe te kennen aan ‘de Moerdijkse Uitdaging’, een particulier initiatief dat een bijdrage wil leveren aan het oplossen van maatschappelijke probleemsituaties en/of vraagstukken, om op die manier de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Moerdijk te verbeteren.

MOERDIJK - De politie heeft vorige week woensdag in Moerdijk een 47-jarige man uit die plaats aangehouden vanwege het bedreigen van zijn echtgenote. De vrouw belde rond 18.15 uur naar het alarmnum-mer 112 en meldde dat haar man zowel haar als zichzelf van het leven wilde be-roven. Toen de hulpdiensten arriveerden kon de 47-jarige inwoner van Moerdijk op het erf van de woning zonder problemen door de politie gearresteerd worden. In de schuur waar hij net vandaan kwam, werd door agenten een vuurwapen gevonden. Dit wapen werd in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor ingesloten in een politiecel.

Politie arresteert man met vuurwapen

ZEVENBERGEN - De werkzaamheden die in de nacht van 24 op 25 maart zouden plaatsvinden aan de aansluitende wegen van de brug Zwartenberg, op de N389 tus-sen Zevenbergen en Etten-Leur, zijn niet doorgegaan. Na zorgvuldige afweging besloot Rasenberg Wegenbouw in samen-spraak met de opdrachtgever, de Provincie Noord-Brabant, het onderhoud voorlopig uit te stellen. Reden waren de lage tempe-raturen die afgegeven werden voor de be-wuste nacht. Die maakten het onmogelijk de geplande asfaltverhardingen binnen de gewenste kwaliteitsnormen aan te bren-gen. De werkzaamheden worden opnieuw ingepland.

Werkzaamheden aan wegen uitgesteld

ZEVENBERGEN - De Werkgroep Exposities van de Stichting Cultuur Moerdijk houdt eind deze maand een tentoonstelling van miniatuur model-auto’s voor mensen van groot tot klein en van jong tot oud. De NAMAC (Nederlandse Amateur Mini Auto Club) heeft veel leden in de regio’s Brabant en Rijnmond, die hun auto’s komen expo-seren en misschien ruilen, verkopen en wellicht aankopen. De expositie is zoals gewoonlijk gratis; een vrijwillige bijdrage in de melkbus wordt door de werkgroep op prijs gesteld. De tentoonstelling wordt gehouden op 29 en 30 maart in Theater de Schuur, gelegen aan de Kerkstraat 23 in Zevenbergen.

Expositie van model miniatuur-auto’s

ZEVENBERGEN - De gemeenten Moer-dijk, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben een overeenkomst bekrachtigd op het gebied van (afval)water. Deze overeen-komst sluit aan op het afvalwaterakkoord dat deze gemeenten eerder onderteken-den. Met dat akkoord richtten de organisa-ties zich op het vergroten van de effi ciency op het gebied van riolering en afvalwater-zuivering door voorgestelde maatregelen kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft een besparing opgeleverd van 16 miljoen euro. Met deze overeenkomst ver-sterken de gemeenten en het waterschap hun samenwerking in de Waterkring West.

Waterkring Westtekent overeenkomst

MOERDIJK - Een 40-jarige inwoner van Moerdijk is donderdagmorgen ernstig ge-wond geraakt bij een verkeersongeval op de Arenbergsesingeldijk in Moerdijk. Rond 05.15 uur verloor hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn auto en kwam tegen een boom tot stil-stand. De brandweer moest er aan te pas komen om de beknelde automobilist uit zijn auto te bevrijden. Ambulanceperso-neel en de bemanning van de traumahe-likopter hebben het slachtoffer ter plaatse medisch verzorgd, daarna is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Verkeerson-gevalanalisten hebben een (sporen)onder-zoek ingesteld naar de toedracht.

Ernstig gewonde bij verkeersongeval

FIJNAART - In verband met een verhuizing is het servicepunt van bibliotheek VANnU in Fijnaart tot en met dinsdag 1 april ge-sloten. Een dag later opent het servicepunt haar deuren in de Kennedeyschool aan de Prinses Irenestraat. Het wordt een biblio-theekvoorziening voor volwassen leden en kinderen van 0-4 jaar. Met de inzet van zelfservice en diverse technische toepas-singen is het servicepunt op deze locatie voortaan geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een medewerker van bibliotheek VANnU aanwezig om te helpen of vragen te beantwoorden.

Servicepunt bieb opent op 2 april

www.internetbode.nl

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

Noordhaven 102 • Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

week van het speltgezond de lekkerstespeltbrood, krackers, broodjes, eierkoekenUit eigen bakkerij

VANDAAGBIJ DE BODE

“4 seasons tuinmeubelen

rukken op”

Huis & TuinHoud je tuin en interieur up-to-date.

Want wonen is mode!

Voorjaar 2014

“Lekker eigen groenten uit de tuin, heerlijk!”

Etten-Leur | Halderberge | Zundert | Moerdijk

“Ook de badkamer wordt meer en meer open”

“Duurzaam bouwen: Goed voor het milieu en

de portemonnee”

OpEnHuiZEn rOutE

op zaterdag 5 april

Wij zijn iedere zondag open!Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Gratis parkeren!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

DriesenKadedijk 120b4793 RR FijnaartT. 0168 - 463 763

van DrimmelenZandberg 44761 TW ZevenbergenT. 0168 - 415 160

elke zondag

GEOPENDvan 12.00 tot 17.00 uur

Wij zijn iedere zondag open!Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Gratis parkeren!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Wij zijn iedere zondag open!Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Gratis parkeren!

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Digitale etalages

in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaa

rt.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, K

lundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij

Met het meest complete woningaanbod Digitale etalages

in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Het meest complete

woningaanbod in uw regio

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Het meest complete

woningaanbod

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

woningaanbod

www.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

[email protected]

Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij.

Met het meest complete woningaanbod in uw regio.

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

www.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

Bij deze Bode een van Bon Makelaardij

Met het meest complete Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

www.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

[email protected]

Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij.

Met het meest complete woningaanbod in uw regio. Digitale etalages

in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

www.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

[email protected]

Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij.

Met het meest complete woningaanbod in uw regio.

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digitale etalages in Oudenbosch, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

www.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

[email protected]

Bij deze Bode een extra bijlage van Bon Makelaardij

Met het meest complete woningaanbodwww.bonmakelaardi j .nlMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

Molenstraat 36 | 4761 CL Zevenbergen 0168-335855 | [email protected]

Page 2: Dm 20140326

Wat moet u doen?◆ U ontvangt bij elke € 5,00 aan boodschappen een circuszegel.◆ Een volle spaarkaart met 20 zegels kan worden ingewisseld voor een

GRATIS entreebewijs.◆ Kaarten zijn exclusief verkrijgbaar bij C1000 Strootman in Klundert.◆ De actie loopt van woensdag 12 maart tot en met zaterdag 19 april 2014.◆ Kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.◆ Volle spaarkaarten hebben alleen waarde bij inwisseling voor entreekaarten.◆ Spaarkaarten kunt u inwisselen bij de servicebalie van C1000 in Klundert.◆ Gedeeltelijk vol geplakte spaarkaarten zijn niet inwisselbaar.◆ Circus Sijm geeft voorstellingen op : Datum: WoenSdAG 23 ApRIl 2014 Aanvang: 14.00 uuR & 16.15 uuR Lokatie: pARkeeRTeRReIn SpoRTpARk In klundeRT

C ircus A ctieNationaal Show Circus

ctie

Fantazië

sPAAr sAMeN Met

C1000Henk STRooTmAn

VOOr eNtreeKAArteN

CIRCuS SIjm

C1000 Henk StrootmanDoorsteek 9, 4791 HR KlundertOpeningstijden: ma t/m za 08-20.00u, zo gesloten

www.facebook.com/C1000Strootman

Page 3: Dm 20140326

actualiteit

DOOR CEES VAN DER BURG

Met maar acht partijen lieten de uitslagen in de Moerdijkzaal van het Stadskantoor toch lang op zich wachten. Hoewel enkele stembureaus snel klaar waren met tellen, werden de eerste resultaten pas rond half twaalf medegedeeld. Wel werd tussen-tijds aan de hand van de uitslagen van tien stembureaus een exit-poll voor de vermoe-delijke zetelverdeling weergegeven. Deze bleek uiteindelijk overeen te komen met de eindstand, die afgelopen vrijdag definitief werd vastgesteld.

BlancoIn de diverse prognoses werd een lagere opkomst verwacht, doch in Moerdijk kon men met enige opluchting vaststellen dat dit percentage zelfs iets was toegenomen, van 49,05 naar 49,28. Per stembureau wa-ren de verschillen soms ook opmerkelijk.

Het stemlokaal in Happy Dees (NS-station) had met 68.85% de hoogste opkomst, maar daarentegen Oudemolen (voetbal-kantine) met 34,27% de laagste. De An-kerkuil in Moerdijk-dorp werd bezocht door 472 kiesgerechtigden, maar (uit protest) stemde 44,28% (209 personen) blanco, dus stemmen die niet meetellen voor de zetelverdeling.

NachtwerkHet liep al tegen enen toen burgemeester Jac Klijs de definitieve eindstand bekend maakte. Grote winnaar was Wim de Pijper, wiens Burger Belangen Moerdijk (BBM) met twee zetels in de raad komt. Hij zat na de afsplitsing van GroenLinks al op persoonlijke titel in de raad. Een tweede winnaar was Bennie Blom van de SP. Zijn fractie werd verdubbeld naar twee zetels. Drie partijen moesten het verlies van een zetel incasseren, namelijk het CDA, de

PvdA en GroenLinks.

VoorkeurstemmenTer afsluiting werden de nieuwbenoemde raadsleden, voor zover die nog niet naar bed waren, door Klijs naar voren geroepen om onder een ballonnenregen te worden gefêteerd. Tot veler verrassing bleken vijf raadsleden, die lager op hun kieslijst ston-den en daardoor in eerste instantie niet in

aanmerking kwamen voor een zetel, toch met voorkeurstemmen gekozen, namelijk bij OM Jack van Dorst (11e op kieslijst), bij het CDA Henriëtte Dane (5), bij de VVD Erik van der Linden (6), bij de PvdA Bisar Çiçek (6) en bij BBM Pauline Joosten (6).

CoalitieIn de nieuwe situatie lijkt het voor de hand te liggen, dat de huidige coalitie (OM, CDA, VVD) wordt voortgezet. Frans Fak-

kers, als fractievoorzitter van de grootste partij, liet weten besprekingen te beginnen met als uitgangspunt continuïteit, stabili-sering en vooral rust. De Pijper had eerder opgemerkt dat OM, BBM en SP ook voor een meerderheid kunnen zorgen (9+2+2).Op woensdag 26 maart worden de ge-loofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en nemen de vertrekkende raadsleden afscheid. Op donderdag 27 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

PaGiNa 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

Opkomst: 49,28%totaal aantal te verdelen zetels: 25OM: 4641 stemmen: 9 zetels (gelijk met 2010)cDa: 2476 stemmen: 4 zetels (- 1) VVD: 2071 stemmen: 4 zetels (gelijk)

SP: 1439 stemmen: 2 zetels (+ 1) BBM: 1037 stemmen: 2 zetels (+ 2) Pvda: 999 stemmen: 2 zetels (- 1)christenunie: 783 stemmen: 1 zetel (gelijk) Groenlinks: 618 stemmen: 1 zetel (- 1)

Uitslag

Geen aardverschuivingen in gemeenteraad na verkiezingenOnafhankel i jk Moerdi jk (OM) bl i j f t grootste part i j

Burgemeester Jac Klijs interviewt de grote winnaar Wim de Pijper (rechts) en Bennie Blom . FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - De verkiezingen hebben in de gemeente Moerdijk niet tot aardverschuivingen geleid. Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk (BBM) was de grote winnaar en ook Bennie Blom zag de Socialistische Partij (SP) op een zetel winst komen. Veruit de grootste partij blijft Onaf-hankelijk Moerdijk (OM) met negen zetels, net zo veel als in 2010.

DOOR ANJA BOUWMAN

“We zijn blij dat Chrislandia twee jaar ge-leden bij ons aangeklopt heeft. We hadden toen nog genoeg leden voor een senioren-team, maar we zagen het ledental al krim-pen. Zonder elkaar zouden we niet kunnen blijven bestaan”, vertelt voorzitter Jack Sweere van Oude Molen. De clubs zijn in 2012 al gaan samenwerken bij de organi-satie van de jeugdteams. Vanaf 1 juli dit jaar gaan zij officieel verder als Oranje Blauw ‘14, een combinatie van de kleuren blauw en wit van Chrislandia en de oranje tenues van Oude Molen.

A-elftalVorig jaar zijn al een aantal leden van Oude Molen lid geworden van Chrislandia om een A-elftal in Heijningen te behouden. Oude Molen telt op dit moment ongeveer negentig leden, Chrislandia 145, onder wie een flink aantal rustende. “Dat zijn eigen-lijk meer een soort sponsors”, zegt voorzit-ter Jacco van der Vorm. Ook hij juicht de komende fusie toe. Vol-gens hem is er nooit sprake geweest van concurrentie tussen de teams. “Natuurlijk was er sprake van een derby als we tegen elkaar speelden, maar dat was altijd een gezonde strijd.”

TintjeDe nieuwe club gaat gebruik maken van

de accommodatie in Heijningen. Deze vol-doet volgens de voorzitters beter en wordt bovendien beter ondersteund door de ge-meente. In het najaar gaat Oranje Blauw met vijf seniorenteams competitie spelen, verder heeft de club mini’s , B, C, D en een damesteam.

De clubs zullen dit voetbalseizoen nog wel in eigen kring afsluiten. Heijningen doet dit op de jaarlijkse clubdag op 31 mei, waarop ook officieel afscheid zal worden genomen van de oude club. In Oude Molen zal twee weken later traditiegetrouw een voetbal-toernooi worden gehouden met bedrijven. Ook deze dag zal een speciaal tintje krij-gen.

Unaniem“We zijn zeer blij dat de fusie door alle leden wordt gedragen. De leden hadden het laatste woord en zij hebben unaniem ja gezegd. Als deze fusie niet had kunnen plaatsvinden, dan waren we allebei ten dode opgeschreven. Er zijn altijd mensen die willen voetballen, maar als je te klein bent, kun je simpelweg geen competitie spelen.”

Met de beslissing is het werk zeker nog niet gedaan. De komende periode zullen de beide clubs er hard aan moeten trekken om hun nieuwe vereniging een gezicht te geven.

Chrislandia en Oude Molen samen verderLeden voetbalverenigingen stemmen def ini t ief in met fusie

De voorzitters Jack Sweere van Oude Molen (links) en Jacco van der Vorm van Chrislandia laten het nieuwe tenue zien van Oranje Blauw ‘14. FOTO ANJA BOUWMAN

HEIJNINGEN/OUDE MOLEN - De voetbalverenigingen Chrislandia uit Heijningen en Oude Molen uit de gelijk-namige kern, gaan volgend seizoen samen verder als Oranje Blauw ‘14. Na een zorgvuldige voorbereiding van anderhalf jaar door de besturen, hebben de leden onlangs unaniem ja gezegd tegen de fusie.

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

ZONDAG 30 MAARTGEOPEND

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

SMAAKVOL ETTEN-LEUR

zaterdag 29 & zondag 30 maart

DIVERSE PROEVERIJEN IN OVERDEKT WINKELCENTRUM

Voor de kinderenGRATIS suikerspin

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

Page 4: Dm 20140326

Phalaenopsis 2-tak.In diverse kleuren.Pot Ø 12 cm.Per stuk 10,95

LIFE & GARDEN ETTEN-LEURLage Vaartkant 11, 076-5034956www.lifeandgarden.com ALLE ZONDAGEN

WEER GEOPEND VAN 11 - 17 UUR

Kijk voor openingstijden op:www.lifeandgarden.com

In het laatste weekend van maart organiseert Tuincentrum Life&Garden Etten-Leur in samenwerking met Autobedrijf Hommel en Fietswinkel de Leur het mobiliteitsweekend. In dit weekend staat (duurzame) mobiliteit centraal. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van Life&Garden Etten-Leur aan de Lage Vaartkant.

Zaterdag 29 & Zondag 30 maart 2014

Mobiliteitsweekend 2014Phalaenopsis 2-tak.In diverse kleuren.Pot Ø 12 cm.Pot Ø 12 cm.Per stuk 10,95

Phalaenopsis 2-tak.In diverse kleuren.Pot Ø 12 cm.Pot Ø 12 cm.Per stuk 10,95Per stuk 10,95

LIFE & GARDEN ETTEN-LEURLage Vaartkant 11, 076-5034956www.lifeandgarden.com ALLE ZONDAGEN

WEER GEOPEND VAN 11 - 17 UUR

Kijk voor openingstijden op:www.lifeandgarden.com

Tuincentrum Life&Garden Etten-Leur in

van Life&Garden Etten-Leur aan de Lage Vaartkant.

In het laatste weekend van maart organiseert Tuincentrum Life&Garden Etten-Leur in samenwerking met Autobedrijf Hommel en Fietswinkel de Leur het mobiliteitsweekend. In dit weekend staat (duurzame) mobiliteit centraal. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van Life&Garden Etten-Leur aan de Lage Vaartkant.

Zaterdag 29 & Zondag 30 maart 2014

Phalaenopsis 2-tak.Phalaenopsis 2-tak.

Mobiliteitsweekend 2014Mobiliteitsweekend 2014

genieten met groen

Alles moet weg, sla uw slag!!

OUTLETDAGEN28-29 MAART

slechts 2 dagen, weg=weg!

KEUKENS & SANITAIR

VRIJDAG

28MAART

17.30-21.00 OUTLET STORE SINT ANNALAND, CECILIAWEG 12

ZATERDAG

29MAART

10.00-16.00

55%voord e e l40%

voord e e l

60%voord e e l

35%voord e e l

70%voord e e l

50%voord e e l

>> ALLES MOET WEG! <<

>> APPARATUUR DIRECT MEENEMEN <<

>> KEUKENS & SANITAIR LEVERBAAR

BINNEN 1 WEEK; OPHAALDAGEN

IN OVERLEG <<

de mooistekeukens & sanitair met duizenden

euro’s voordeel!

kortingen tot wel 70%

Page 5: Dm 20140326

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 13De oplossing van deze puzzel is in week 14 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Landpikkertje. Toen ik nog op de lagere school zat, was het een geliefd spel. Met een veelal stiekem van huis meegenomen zakmesje werd in een stuk zand een af-gemeten gebied afgebakend, waarna via het werpen van het mes beetje bij beetje het grondgebied van de tegenstander moest worden veroverd. Het waren altijd vrij vriendelijke annexaties, wat na afloop van het spel werden de handen geschud en kon het volgende potje - nadat het zand was keurig geëgaliseerd - weer vrolijk begin-nen. Heel lang konden we er echter niet van genieten. De ook niet op hun achterhoofd gevallen juffen en mijnheren vonden al dat wapentuig op school namelijk niet zo’n goed idee. Zelfs met een op het oog vrij onschuldig zakmesje kunnen immers ernstige ongelukken gebeuren. Heel terecht volgde dan ook al spoedig een totale ontwape-ning, gecombineerd met het vooruitzicht op sancties voor degenen die toch zouden volharden in het spelen van landpikkertje. Een beetje de Verenigde Naties in het klein dus. Eigenlijk zou de internationale gemeenschap wel willen dat het met Rusland ook zo gemakkelijk zou gaan. Poetin en de zijnen hebben echter hun eigen regels bepaald. De Krim is het schoolplein, en waar de Oekraïne het moet doen met het vertrouwde zakmesje, hanteert Rusland het zwaard. Een voor de Oekraïne niet te winnen strijd dus. Eigenlijk vinden alle anderen het oneerlijk van Rusland, maar niemand durft er echt iets aan te doen. Ze hopen in stilte dat Rusland niet op het idee komt om straks ook met hén landpikkertje te spelen. Ondertussen mompelen de juffen en mijnhe-ren bijna onverstaanbaar iets over niet al te indrukwekkende strafmaatregelen. De verhoudingen zijn daarmee meer dan duidelijk. Rusland is het brutaalste en sterk-ste jongetje van het schoolplein en laat zich eenvoudigweg niet in de hoek zetten. Bovendien, en daar heeft Poetin wel een beetje gelijk in, zijn de kritiek leverende westerse landen zelf ook meester in landpikkertje. Altijd geweest ook. Dat heeft de geschiedenis immers al meerdere malen uitgewezen. Nu maar hopen dat die zich straks niet verder herhaald. Bij nader inzien is landpikkertje toch niet zo leuk. Met of zonder zakmes.

Zakmes

ColumnAddo Sprangers

Bouw Neerhofschool van start

ZEVENBERGEN - Vorige week is in nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen het officiële startsein gegeven door het onthullen van een bouwbord voor de bouw van de Neerhofschool. In de Brede school komen 17 klaslokalen, een gymzaal, een kinderdagverblijf, peuter-speelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw wordt in opdracht van de gemeente Moerdijk en Brabantse Waard gebouwd. Aannemer Van Agtmaal verwacht het gebouw begin 2015 op te leveren. De daadwerkelijke datum van verhuizen van de school is nog niet bekend. In de winderige, bijna maagdelijke nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid waren genodigden bijeen gekomen om het officiële startsein te geven voor de bouw van de school, waar een voorbereiding van zeven jaar aan vooraf is gegaan. Vertegenwoordigers van onder meer de Bra-bantse Waard, Stichting De Waarden en de gemeente onthulden een bord met de afbeelding van de toekomstige school en de daarbij be-trokken instanties. In het bijzijn van de huidige leerlingen wordt op dinsdag 15 april de eerste paal geslagen. FOTO CEES VAN DER BURG

DOOR TIES STEEHOUWER

Er viel zoveel te zien dat de meesten van hen een paar uur bleven hangen. Niet al-leen om de prestaties van de dertien hob-byisten te bewonderen, maar ook om eens lekker bij te praten. Zij bewezen dat er in Klundert duidelijk behoefte is aan een der-gelijk sociaal gebeuren. Natuurlijk draaide het zaterdag allemaal om de getoonde hobby’s die er in een grote verscheiden-heid werden getoond. Van technische hob-by’s zoals het maken van heteluchtmotoren van Ad van Nispen, tot kunstzinnige zoals het vervaardigen van beeldhouwwerken en schilderijen van Bart Schoone en heel veel daartussen in. Wat op de tentoonstel-ling vooral opviel was de perfectie waar-mee de exposanten hun producten hebben gemaakt.

EftelingEen van de meest opvallende exposanten was de 19-jarige Rick van Riel uit Klundert. Wat hij in zijn nog jonge leven gepresteerd

heeft grenst aan het ongelooflijke. Jaren geleden koos hij voor het pretpark De Ef-teling. Vooral de miniatuurversie van het Fata Morgana kasteel maakte veel indruk. Omdat het complete paleis een tiental vierkante meters groot is, waren er in het Parochiehuis alleen maar enkele modules te zien. Van Riel heeft bij het maken van zijn model alle disciplines in eigen hand. Op de site www.youtube.com/rickvanriel is te zien hoe het model, vanaf de tekentafel tot de aankleding, stap voor stap vorm krijgt. Erg indrukwekkend, juist omdat hij niet alleen de technische, de elektronische maar ook de artistieke kant beheerst. Een absolute topprestatie waar de bezoekers stil van werden.

BewonderingNiet alleen het werk van Rick van Riel oogstte veel bewondering, maar ook de prestaties van de andere exposanten. Het was niet de bedoeling dat er op de expo-sitie producten werden verkocht, maar er

werden natuurlijk wel veel contacten ge-legd. Zo vertelde Jose Verhoeven dat er voor haar schilderijen zoveel belangstel-ling is dat ze het bijna niet aan kan schilde-ren. Een dat terwijl ze nog maar een paar jaar bezig is. Veel bewondering was er ook voor de beeldhouwwerken van de oma van Rick van Riel, Sjaan van der Made en de air brush producten van Guido Kooke. Met spuitmondjes van een tiende millime-ter weet hij de mooiste afbeeldingen te creëren. Riet Bongers liet onder andere haar droomhuisje in de vier jaargetijden zien, gemaakt in hele fijne kruissteekjes. In perfectie deden de exposanten Ilona Keller, Wim Krijnen, Jopie van Wensen-Leijs, Ineke van Nispen, Cor Schreuders en mevrouw de Geus beslist niet voor haar onder. De exposanten waren na afloop zo te spreken over hun hobbydag dat er een verzoek gaat naar de gemeente Moerdijk om tijdens de Kunst en Cultuurroute op 6, 7, 13 en 14 september het leegstaande Kreekgebouw te mogen gebruiken.

Tentoonstelling inspireert velenVeel bewondering voor prestat ies exposanten

Rick van Riel bij enkele van zijn creaties. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Het zou niet vreemd zijn als deze week in Klundert veel mensen aan een nieuwe hobby beginnen. Zaterdag konden zij hiertoe in ieder geval genoeg inspiratie opdoen op de hobbytentoonstelling in het Parochie-huis. De tentoonstelling was een initiatief van Cor Schreuders en Ad van Nispen. Zij werden voor hun inspan-ningen beloond door de bezoekers van de expositie. Zij zorgden er voor dat het de hele dag flink druk was in het Parochiehuis.

Page 6: Dm 20140326

PAGINA 6

Beljaars Verzekeringen & Hypotheken, Zuidhaven 15, Zevenbergen. Telefoon 0168-32 33 99. Website: www.beljaarsverzekeringen.nl

ZEVENBERGEN - Sinds 28 februari is de directie van Beljaars Verzekerin-gen & Hypotheken in Zevenbergen gewijzigd. Wilco Beljaars heeft te kennen gegeven zich te willen toe-leggen op het door hem opgerichte Beljaars Evenementen. Het huidige bedrijf wordt voortgezet onder direc-tie van Richard Beljaars.

De gebroeders Beljaars was het verzeke-ringsvak niet geheel vreemd. Het tweetal is van jongs af aan veel samen opgetrok-ken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beiden in loondienst terecht kwamen bij het-zelfde gerenommeerde verzeke-ringsbedrijf. Hoewel zij met plezier bij dat bedrijf werkten, werd de drang om voor zichzelf te beginnen steeds groter en in november 1997 werd uiteindelijk de knoop doorgehakt.

RuimtegebrekHet voormalige kantoorpandje van Gover-de & Kouters aan de Langenoordstraat in Zevenbergen werd na een grondige reno-vatie op 2 februari 1998 als eerste onder-komen in gebruik genomen. Ruim een jaar later moesten de gebroeders Wilco en Ri-chard Beljaars wegens ruimtegebrek hun vleugels uitslaan en verhuis-den zij naar een ruimer kantoor aan de Zuidhaven 15, eveneens in Zevenbergen. Op 29 mei 1999 werd dit officieel door toenmalig voetbal-ler Pierre van Hooijdonk geopend.

ProvisieIn de loop der jaren is het bedrijf verder gegroeid en werd tijdig ingespeeld op de veranderingen in de verzekeringswereld. Vanaf 1 januari 2013 zijn provisies op com-plexe producten verboden. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken

werkt nu op factureringsbasis. Om de kos-ten voor de relaties betaalbaar te houden, kunnen klanten ook een service-overeen-komst sluiten. Dit garandeert regulier onderhoud van de financiële zaken zonder dat de cliënten steeds voor een advies voor hoge kosten komen te staan. Op hypotheekgebied werkt Beljaars Verzekeringen met bijna alle hypotheekaanbieders. Per heden kan ook de ‘Duitsland’-Hypotheek worden ge-regeld.

HuisstijlDoor de bedrijfswijziging is Richard de enige directeur geworden. In de bedrijfs-voering verandert niets, want ook het personeelsbestand is gehandhaafd. Wel is in eigen beheer het interieur van het kantoorpand in een nieuwe (meer zake-lijke) huisstijl gebracht. Daarnaast is het

logo aangepast door de R (van Richard) toe te voegen. De onderstaande website zal in

de komende weken worden ingesteld op de nieuwe situatie.

Directiewijziging bij Beljaars Verzekeringen & HypothekenBEDRIJVIG NIEUWS

Richard Beljaars en het vernieuwde logo. FOTO CEES VAN DER BURG

Scholieren bezoeken Havenschap

MOERDIJK - Een groep tweedejaars studenten van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogescholen Breda heeft vorige week een bezoek gebracht aan het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Als onderdeel van het bezoek deden de 63 studenten ook het Havenschap Moerdijk aan. Hier hoorden ze van Ruud Verhulst, programmamanager Veiligheid, hoe de veiligheid op het haven- en industrieterrein geregeld is en welke acties er genomen worden naar aanleiding van het actieprogramma Moerdijk Veilig. Na het bezoek aan het Haven-schap hebben de studenten een rondleiding gekregen over het haven- en industrieterrein.

MOERDIJK - Ook dit jaar staat Toneel-vereniging Moerdijk weer op de plan-ken. Op zaterdag 29 maart en vrijdag 4 april wordt de hilarische komedie ‘Bedgeheimen’ opgevoerd in gemeen-schapshuis De Ankerkuil in Moerdijk. De afgelopen maanden hebben de spelers onder leiding van regisseur Erik Molenberg hard gewerkt om een goede uitvoering ten tonele te bren-gen.

Francien (Mariejetta van Hal) verveelt zich met Jaap (Paul Ouwerkerk) en Otto (Ad Kayen) verveelt zich met Plien (Marion

Sonder). Het leven is maar kort: er moet genoten worden! Van elkaar; van de ro-mantiek! Via het internet leren Otto en Francien el-kaar kennen en het klikt meteen. Maar hun echtgenoten bedriegen, dat willen ze niet. Nee, dat doen ze niet. Dat doe je niet! Het zou dus heel erg goed uitkomen als Jaap en Plien elkaar ook leuk zouden vinden! Dat zou heel erg goed uit-komen! Is dat niet te regelen dan? Maar natuurlijk, dat is zo geregeld. We doen om te beginnen een gezellig dinertje. Maar we zeggen nier waarvoor dat is… nee dat juist niet!

Ondertussen zoekt Tim (Albert Gloude-mans), de zoon van Francien en Jaap, naar zijn eerste liefde, terwijl Sophie (Kim Brouwers), de dochter van Otto en Plien, die juist probeert te ontlopen. En die twee komen elkaar natuurlijk tegen…Op zaterdag 29 maart vindt de première van dit toneelstuk plaats en op vrijdag 4 april wordt de tweede voorstelling gege-ven in gemeenschapshuis De Ankerkuil, Steenweg 52 te Moerdijk. Beide voorstel-lingen starten om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via [email protected] / 0168-412150 of voor de voorstelling te koop aan de kassa.

Bedgeheimen onthuld in MoerdijkJaarl i jkse voorstel l ingen Toneelvereniging Moerdi jk

ZEVENBERGEN - De koffieconcerten, gebracht onder de noemer ‘Klassiek Moerdijk presenteert’ kenmerken zich door de hoge kwaliteit van de musici in combinatie met een pro-gramma van vermaarde componisten.

Met dit veelbelovende pianoconcert door Elena Piccione en Giovanni Alvino sluit Klassiek Moerdijk het winterseizoen af. Op 7-jarige leeftijd begon Elena met pia-nospelen, haar 1e recital gaf zij toen zij 12 jaar was. Op haar 13e begon ze met les-sen aan het conservatorium. Op haar 18e slaagde zij voor pianoforte aan het Conser-vatorium di Musica ‘N.Paganini’ in Genua. Zij heeft een breed repertoire, inclusief de walsen en mazurka’s van Chopin, trio’s van Mozart en werken van Russische compo-nisten. In Italië treedt zij op bij belangrijke festivals en heeft zij al vele concerten ge-geven. Sinds 2010 speelt zij met Giovanni Alvino, pianist en pedagoog. Giovanni is geboren in Napels in een a-mu-zikale familie. Maar zijn talenten werden

herkend: op zijn 3e begon hij met pianoles en op zijn 7e had hij zijn debuut in een po-pulair muziekprogramma op tv. Hij slaagde cum laude aan het conservatorium van Mi-laan. In 2009 trad hij op ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin Elisabeth ll. Hij trad op in de belangrijkste concertzalen en festivals van Italië. Vanaf 2010 treden Elena en Giovanni ook op als pianoduo. Nu voor de 1e keer als zodanig in Nederland. Zij hebben een uitgebreid repertoire van barok tot hedendaagse klassieke muziek. Op zondag 30 maart in Moerdijkzaal in het gemeentehuis van Zevenbergen, aanvang: 12.00 uur. Programma: Het programma bevat werken van W. A. Mozart, Schubert, Grieg en Brahms. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar op de dag van het concert aan de kassa van de Moerdijkzaal. Jonge-ren tot 16 jaar hebben gratis toegang. Prijs voor het concert is inclusief koffie of thee vooraf, pauzeconsumptie en een program-maboekje. Voor verdere informatie over het totale concert programma: www.cul-tuurmoerdijk.nl

Klassiek MoerdijkPianoduo Elena Piccione en Giovanni Alvino

FIJNAART - Zondag 30 maart luistert Zangkoor MOVE uit Fijnaart de eucha-ristieviering op van 9.30 uur in de RK Jacobuskerk te Fijnaart.

MOVE is een koor van ruim 30 enthousi-aste zangers en zangeressen. Dirigent van dit koor is Jack Vermeulen, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jens van Hooft op de piano en Jelle Rijnberg op ca-jon. MOVE zal tijdens deze viering mooie,

passende liederen zingen. De eucharis-tieviering wordt voorgegaan door Pastor Dirven en Diaken v Ande. MOVE, welke onderdeel uitmaakt van muziekvereniging Oranjevaan, viert in 2015 haar eerste lus-trum. Hier zult u de komende tijd meer van gaan horen. Wij hopen velen van u te mo-gen ontmoeten zondag a.s. in de Jacobus-kerk te Fijnaart. Vergeet niet uw klok een uurtje door te zetten anders gaat u deze mooi verzorgde viering missen.

Zondag verzorgt MOVE een dienst in de Jacobuskerk

ZEVENBERGEN - Carnaval is voorbij en dus nemen ‘De Notenkrakers’ uit Zevenbergen de organisatie van het hun traditionele Notenkrakers’ Zo-merfestival, weer ter hand. Op zondag 22 juni staat de 13e uitvoering van dit groots opgezette dweilbandfestival gepland. En opnieuw leggen De No-tenkrakers de lat weer wat hoger. Inmiddels zijn er 21 aanmeldingen binnen van bands uit heel Nederland waaronder de winnaars van van de afgelopen jaar-gangen. Behalve met het aantal is de organisatie erg verguld met de kwaliteit van het voor-lopige deelnemersveld. Het enthousiasme om op te treden in Zevenbergen is zoals elk jaar groot. Het festival dat inmiddels

landelijk bekend geniet, wordt door de mu-zikanten geroemd vanwege de goede or-ganisatie en prima sfeer. De inschrijvingen stromen nog steeds binnen. ‘De Notenkra-kers’ hopen op 35 bands.Omstreeks 13 uur wordt het startsein ge-geven voor een echt ‘carnaval in de zomer’. Naast veel muziek op de 7-8 podia in het centrum, is er natuurlijk de afgezette markt met gezellige terrassen en gratis toegan-kelijke kinderattracties. Naast de muziek, hebben de winkeliers van OVZ toegezegd te zorgen voor winkelopenstelling en het organiseren van activiteiten in het cen-trum. Bovendien zal ook De Kroew weer van de partij zijn. Houdt dus uw agenda vrij op zondag 22 juni. Op de site http://zomerfestival.notenkrakers.net/ vind je meer informatie over het Zomerfestival.

Notenkrakers’ Zomerfestival 2014 in voorbereiding

DOOR PETER HOUTEPEN

Zo’n 500 mensen hebben op de recent in-gevulde burgerenquête aangegeven deel te willen nemen aan een burgerpanel. Wethouder Frans Fakkers: “Ik ben hart-stikke blij met zoveel animo. We willen

graag onze burgers betrekken bij ontwik-kelingen en nieuwe plannen. Dat doen we ook steeds meer per project met de direct betrokkenen. Met dit burgerpanel kunnen we issues die in de hele gemeen-te spelen aan een brede groep bewoners voorleggen. Denk aan onderwerpen als

afval, woningbouw, onderhoud groen en-zovoorts.”

De leden van het burgerpanel krijgen enkele keren per jaar de gelegenheid om hun ervaringen, wensen en ideeën over een bepaald actueel onderwerp te geven.

Gemeente start met burgerpanelZEVENBERGEN - In de loop van mei start de gemeente Moerdijk met een burgerpanel. Enkele keren per jaar zal de leden van het burgerpanel gevraagd worden hun mening te geven over een item dat in Moerdijk speelt. Hun mening is een indicatie van wat de Moerdijkse bevolking vindt over bepaalde zaken. De resultaten van deze vorm van burgerparticipatie worden gebruikt bij het maken van plannen of het formuleren van beleid.

Page 7: Dm 20140326

lief en leed

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts24 maart t/m 30 maart: J. van Nes, telefoon 0168-33139031 maart t/m 6 april: J. Smeekens, telefoon 0165-315645WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

BEDANKT ALLE 4641 KIEZERS

VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN!

BEDANKT ALLE 4641 KIEZERS

VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN!

BEDANKT ALLE

VOOR HET GESTELDE VERTROUWENV

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Page 8: Dm 20140326

PAGINA 8

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport: Tijdens de landelijke collecteweek van 30 maart t/m 5 april gaan collectanten, vrijwilligers en verenigingen collecteren. Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Meld u aan via www.fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek of neem contact op met de col-lecte coördinator voor de woonkernen Klundert en Zevenbergen: Tino Verwoerd, 0168-327084, 06-30786694, [email protected] Cees van Overveld: Tijdens zijn studie aan de kunstacademie St. Joost volgde Cees van Overveld uit Roosendaal een gidsencursus tot IVN-gids. Hij raakte ge-boeid door de onderwerpen in de natuur en met zijn camera probeerde hij vooral het vogelleven vast te leggen. Op donderdag 27 maart gaat Cees in het verenigingsgebouw van IVN Vogel- en Natuurbescherming zijn werk tonen en toelichten. Aanvang 20.00 uur. Het IVN verenigingsgebouw/natuurmuseum vindt u in de Lange Brugstraat 61 in Etten-Leur Noord. Wilt u zeker zijn van een plaats dat is het aan te raden te reserveren via: [email protected].

ZEVENBERGENOpen dagen modelspoor: Open dagen modelspoor van Railkontakt modelspoorgroep Zevenbergen in het weekend van 29 en 30 maart. Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 16.00 en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de locatie is het Ketel-huis van de oude suikerfabriek aan de Blokweg 15 te Zevenbergen. We hebben weer een kinderbaan om mee te spelen, een demo baan in N-spoor met het besturingsprogramma Koploper, een Z-spoor baan en een nieuwe/oude Trix baan om te showen en natuurlijk onze eigen modulebaan met suikerfabriek en maquette van oud Zevenbergen met de in-middels bekende tweelingschoorstenen. Voor meer informatie J.Legierse 0168-326015.

FIJNAARTDorpsraad: De stichting Dorpsraad Fijnaart houdt op donderdag 3 april de jaarlijkse donateursvergadering voor donateurs en belangstellenden. Het belooft een bijzondere avond te worden, met als speciale gast notaris Jongenelen uit Fijnaart. Op de agenda staat, naast de gastspreker, onder meer het jaaroverzicht, wordt aandacht besteed aan de gebiedsplannen en het meedenken over het organiseren van vrijwilligershulp bij de zorg. De avond vindt plaats in De Parel te Fijnaart en begint om 19.30 uur.

KLUNDERTBingo: Zaterdag 29 maart staat er een bingo van de Oranje Garde op het programma. Ook is er deze maand een speciale hoofdprijs. Zorg dat men het niet mist, op zaterdag-avond 29 maart in het Parochiehuis, Oosterstraat, aanvang 20.00 uur. Voor de volledige bingo kalender van 2014: www.oranjegarde.netPeuterspelen: Kom je ook spelen? Fietsen op een echte kleuterfiets? Klimmen op het klimrek? Spelen in de zandbak en andere kindjes leren kennen? Het kan allemaal tijdens het peuterspelen op ons schoolplein. Elke woensdag, bij droog weer, tussen 10.45 en 11.30 uur zijn peuters met hun vader, moeder of andere verzorger van harte welkom om te komen spelen op het schoolplein van CBS De Molenvliet aan de Graaf Florisstraat 1a.

WILLEMSTADGrote veiling: Willemstadse postzegelvereniging Amphilex houdt zaterdag 29 maart voor de 41e keer een grote veiling van postzegels en munten in de Blokhut in Helwijk (Willemstad). Er worden 1415 kavels voor de verkoop aangeboden. Hiervan zijn 134 muntkavels, overige kavels zijn postzegels uit de gehele wereld, aangeleverd in boeken of op insteekkaarten. Kavels zijn ‘s morgens te bezichtigen tussen 09.30-11.45 uur. Vanaf 13.00 uur start de veiling. Catalogus van de veiling is op aanvraag verkrijgbaar bij Janny den Hollander, [email protected] of tel. 06-23932637.

FIJNAART & HEIJNINGENSeniorenraad: 29 maart: Akt.Commissie. Toneelvoorstelling in De Parel “De Doffer in de Dakgoot”. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. 2 april: Ouderensoos in De Vijver-hof. Aanvang 14.15 uur.

KORTE BERICHTEN

ZEVENBERGEN - Bezoekers van de bibliotheek werden vrijdagavond verrast door een concert van het Op-leidingsorkest van Muziekvereniging Zevenbergen.

Samen met de winnares van de voorlees-wedstrijd van de basisscholen in Moerdijk: Jennifer Marijnissen uit Helwijk en winna-res van basisschool De Boemerang: Maud Sünnen uit Zevenbergen, brachten zij een spetterend programma. Vooraf zette de di-rigent Pieter Zwaans de jongste speler van de Muziekvereniging slagwerker Wouter Smits van 9 jaar in het zonnetje. Wouter speelt pas enkele maanden mee en draait al zeer goed mee in de slagwerkgroep. Het concert startte met 2 muzieknummers: The last medley van Frankie Dake en een thema uit The Beauty and the Beast en daarna kon het inmiddels toegestroomde publiek genieten van het voorlezen. Maud

las enkele delen uit het verhaal van Peer Gynt. Lastig om voor te lezen, maar zij bracht het verhaal uiterst sfeervol, zoda-nig dat de muziek van Edvard Grieg er zeer mooi bij aansloot. Maud kreeg dan ook een welverdiend applaus. Daarna was de beurt aan Jennifer. Zij las het verhaal van de Rat-tenvanger van Hamelen voor. Muziek en verhaal wisselen elkaar daarin af en soms gaat het verhaal dwars door de muziek heen. Tussendoor werd Born this way van Lady Gaga nog gespeeld. Natuurlijk kreeg ook Jennifer een groot applaus. Na de Rat-tenvanger speelde het orkest een medley: The best of Stevie Wonder. Het concert werd afgesloten met I’m a Believer van Neil Diamond. Met bloemen voor Jennifer, Maud en dirigent Pieter Zwaans en groot applaus van het enthou-siaste publiek werd een succesvol optre-den van het opleidingsorkest van Muziek-vereniging Zevenbergen afgesloten.

Concert Opleidingsorkest

ZEVENBERGEN - De voor deze woens-dag (26 maart) geplande vergadering van de Burenraad is uitgesteld.

De oorzaak van het uitstel is de raads-vergadering van de gemeente Moerdijk op 26 maart. In die vergadering worden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden onderzocht en wordt tevens af-scheid genomen van raadsleden, die in de

nieuwe gemeenteraad geen zitting meer zullen hebben.

Omdat veel leden van de Burenraad als vertegenwoordigers van instellingen te kennen hebben gegeven de vergadering van de gemeenteraad te willen bijwonen, is besloten de Burenraad op te schorten. In de loop van deze week wordt een nieuwe vergaderdatum vastgesteld.

Burenraad uitgesteld

DOOR VERA DE GEUS

Richard Franken van Surplus en coördina-tor van de Zomerschool is blij dat er vijf jaar geleden een Zomerschool kwam voor de vijftigplussers in de gemeenten Moer-dijk, Etten-Leur en Halderberge, waar men ook de Pluspunten beheert. “Veel senioren passen het hele jaar door een dag of een aantal dagen per week op de kleinkinde-ren, maar in de zomervakantie is dat niet nodig omdat de kinderen en kleinkinderen dan op vakantie zijn. Ook de clubjes liggen stil, iets waar senioren toch wel wekelijks naar uitkijken. De zomer is gewoon een hele rustige en stille tijd voor veel senio-ren en daar wilden we iets aan doen”, legt hij uit. De allereerste editie kon meteen rekenen op ongeveer honderd deelnemers, maar nu, vijf jaar later is dat aantal meer dan verdubbeld. “Mensen kijken echt uit naar de Zomerschool en zijn bijzonder po-sitief. Ze hebben zo toch een beetje vakan-tiegevoel”, aldus Franken.

OnderdelenDit jaar is de Zomerschool van 30 juni tot en met 31 augustus. Alle inwoners van de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk van 50 jaar en ouder kunnen zich inschrijven voor de liefst 21 activiteiten die die maanden gehouden worden. Aan iedere activiteit hangt een bescheiden kostenplaatje dat zelf betaald moet wor-den. Van 3.50 euro voor een filmvertoning

tot 18.50 euro voor een high tea. Vaak zit er koffie en thee of een consumptie bij de prijs inbegrepen. Er zijn ongeveer drie activiteiten per week. Een bezoek aan het vogelrevalidatiecentrum in Zundert vormt de aftrap gevolgd door een bezoek aan een kersenboomgaard, een stadswandeling door Willemstad, een kijkje in het land- en tuinbouwmuseum of de tuin van Albert Tie-lens. Het Baarle’s museum staat op het pro-gramma, evenals de watersnoodwoning in Heijningen, een workshop papier knippen, kleien, zendala tekenen of een bezoek aan Landgoed Wouwse Plantage. Er wordt een workshop sieraden maken aangeboden, de films Alles is Familie en Chez Nous, een ui-tje naar streekmuseum Jan uten Houte of de Sint Laurentiuskerk en museum De Drie Snoeken in Oud Gastel.

Tenslotte behoort een high tea tot de mo-gelijkheden en een bezoekje aan landgoed Mattemburgh, het Huysmuseum en een stadswandeling door Antwerpen. De Zo-merschool wordt op 30 augustus afgeslo-ten met een gezellig maaltijd in Hoeven.

VervoerFranken geeft aan dat alle activiteiten op eigen vervoer zijn. “Helaas hebben wij de ervaring dat dat voor sommigen ou-deren wel enigszins een drempel vormt, maar gezien het feit dat de Zomerschool geen subsidie krijgt, kunnen we het ver-voer helaas niet bekostigen. Wel zijn de activiteiten heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de Plusbus. Dat maakt ook het vervoer betaalbaar overigens. Ook proberen wij zo goed mogelijk te bemidde-len door mensen mee te laten rijden met een vrijwilliger of als iemand zelf een auto en rijbewijs heeft, vragen we of aan aan-tal anderen mee kan rijden. Dan komt het altijd wel goed”, weet Franken. Hij spoort ook alleenstaanden aan om gewoon mee te gaan op een uitje. “Zeker bezoekers van het Pluspunt kennen de deelnemers meestal wel en ook als je niemand kent, zorgt de vrijwilliger er wel voor dat iemand goed aansluiting vindt.”

BoekjeEen overzicht van alle activiteiten is te vin-den op www.halderberge.nl via het kopje cultuur. De boekjes met alle informatie zijn vanaf 27 maart te verkrijgen op alle Pluspunten van Surplus. Inschrijven kan tot en met 31 mei, maar alle activiteiten zijn gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Er wordt ingeschreven op datum van aanmelding.

Ouderen dankzij Zomerschool niet achter de geraniums

Twee maanden lang, 21 act iv i tei ten voor zeker 200 deelnemers

Dankzij de Zomerschool kunnen 50-plussers in de zomermaanden er regelmatig op uit. ARCHIEFFOTO

MOERDIJK - De (klein)kinderen zijn op vakantie, de kaartclub heeft haar zomerstop en de buren zitten op de cam-ping. Voor veel ouderen is de zomervakantie helemaal niet zo vrolijk en zelfs een beetje eenzaam. Om ervoor te zorgen dat senioren uit de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur niet achter de geraniums hoeven te verpieteren, wordt alweer voor het vijfde jaar de Zomerschool door Surplus gehouden.

ZEVENBERGEN - Voor zondag 30 maart staat een verga-dering van de Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) en aansluitend een Halfvastenviering op het programma.

De vergadering van aangeslotenen bij de SCZ wordt deze keer gehouden in Dinercafé Van der Hooft aan de Markt 8 en begint om 13.00 uur. Behalve een terugblik op het afgelopen succesvolle carnaval, zal ook de winnaar van de aanmoedigingsprijs voor de grote op-tocht bekend worden gemaakt.

HalfvastenAansluitend begint om 15.00 uur de Halfvastenviering, die de Stichting Marktzevenbergenbruist heeft georganiseerd in sa-menwerking met SCZ. Bij de cafés De Bakkerij, De Engel, Le-gends, Proost en Van der Hooft kan men een stempelkaart halen. In elk café krijgt men een stempel. Als de kaart vol is, staat een shotje schrobbelèr klaar in het café waar de volle kaart wordt ingeleverd. Daarnaast zijn in elk café foto’s te zien van de afge-lopen carnaval. Ook zullen enkele dweilbandjes aanwezig zijn voor de vrolijke noot.

Vergadering van SCZ en Halfvastenviering

ZEVENBERGEN - Verfilming van het beroemde boek van Herman Koch, waar meer dan 500.000 exemplaren werden verkocht.

Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens eten-tjes over praten: werk, de laatste films, de

oorlog in Irak, vakantieplannen, et cetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen.De twee vijftienjarige zoons van beide echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun toekomst kan ver-woesten. Wie durft een beslissing te ne-men over de toekomst van zijn eigen kind?

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de vader van een van de jongens de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is. Met Jacob Derwig, Thekla Reuten, Kim van Kooten en Daan Schuurmans. Reser-veren kan op: [email protected]. De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen. Vrijdag 28 maart, aanvang 20.00 uur.

Het Diner bij Cine7Vri jdag 28 maart

Page 9: Dm 20140326

www.heijligersbv.nl

Nieuw : laadpalen en wandoplaad-punten voor elektrische auto’s

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

Spataderen

Het dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkend gespecialiseerd medisch centrum voor dermatologie en flebologie.

Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Prijs, volledige behandeling 2 benen € 175,-

Al eerder bij ons behandeld geweest?

Prijs vervolgbehandeling 2 benen € 145,-

Duplexonderzoek + scleroseren v.a. € 275,-

U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

Zomergemstraat 2a 4526 CW Breda 076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

0.25v van 0.49

1.19v van 2.19

46%goedkoper

13%goedkoper

34%goedkoper

49%goedkoper

1.29v van 1.35

1.05v van 1.59

2.89v van 2.99

2.79v van 2.99

2.79v van 2.89

0.79v van 0.85

1.39v van 1.49

1.39v van 1.59

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 26-03-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 26-03-2014 t/m dinsdag 01-04-2014.

KomkommerPer stuk

Witte druiven500 g

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

Hollandse garnalen100 g

Fancy pink zalm 213 g

Gezouten cashewnoten300 g

Ongezouten cashewnoten300 g

Light nectar1.5 l

Chocojumbo150 g

Witte chocolade200 g

Mini chocoladereepjes200 g

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

pak met5 bosjes Freesia

€ 5,-pak met

5 bossen Tulpen€ 5,-

40 Rozen€ 3,50

Page 10: Dm 20140326

COLOFON Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het

Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen

PR & Communicatie.

Correspondentie naar: [email protected] of [email protected]

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuisBoerhaaveplein 14624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000www.lievensbergziekenhuis.nl

Page 11: Dm 20140326

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Steigerhout

www.ladderensteigerkoning.nlVijfhuizenberg 121, Roosendaal - Tel. 0165-561424

Gebruikte steigerplanken€ 3,- per meter, lengtes 3-4-5 meter

Huur: Bouwliften - kantelliften - rolsteigers hoogwerkers tegen de laagste prijs

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

GRATIS!

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, > Botoxbehandelingen, > Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

JE VEUX L’AMOUR!Groot of klein, dik of dun, hetero of homo, man of

vrouw... we willen allemaal liefde. Mens & Relatie helpt je bij het vinden van een partner voor een duurzame relatie.

Bel voor meer informatie:Lia van der Wel 0165-388816

Of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveauHartproblemenDo is een herder teef van 6 jaar oud. Als ze wordt uitgelaten gebeurt dit altijd samen met

haar zusje Kim. De laatste tijd is Do veel sneller moe dan Kim. En soms hoort haar baasje dat ze moet hoesten, terwijl ze dit daarvoor nooit deed. Eten doet ze graag, en ze maakt geen

zieke indruk.

Het baasje van Do maakt zich toch wat ongerust en heeft een afspraak gemaakt

bij ons Dierenhospitaal. Met het beluisteren van haar hart bleek een hartruis hoorbaar te zijn. Dit kan duiden op een hartprobleem. Om te zien of/ en wat voor soort hartprobleem dit dan precies is worden verdere onderzoeken afgesproken. Er worden een echografi e van het hart en een ecg (hartfi lmpje) gemaakt. Bij Do bleken er vormveranderingen van haar hartkleppen aanwezig te zijn. Doordat de hartkleppen minder goed aansluiten werkt het hart minder effi ciënt en komt het uiteindelijk in de problemen. Haar hartspier bleek gelukkig voldoende sterk.

Met hartmedicatie ging het al snel veel beter met Do. Ze loopt weer beter mee met uitlaten

en haar hoesten is opgehouden. Ze krijgt nu ook een aangepast dieet waardoor de hoeveel-heid aan harttabletten zoveel mogelijk kan worden beperkt. Haar hartprobleem zal niet meer weggaan maar met de medicijnen doet ze het gelukkig weer veel beter.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

C 60 / M 100 / Y 100

C 46 / M 18 / Y 44 / 37

Page 12: Dm 20140326

PAGINA 12

1 Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before?

Dan durf jij je vast wel te verdiepen

in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!

ZEVENBERGEN - Een aspirantenteam van de Jeugdbrandweer Moerdijk is af-gelopen zaterdag als eerste geëindigd op wedstrijden in Huijbergen. Een twee-de team kwam tot een verdienstelijke zesde plaats.

DOOR CEES VAN DER BURG

Op zaterdag 22 maart werd de eerste wed-strijd van het nieuwe seizoen voor jeugd-brandweerkorpsen gespeeld in Huijbergen. Moerdijk was vertegenwoordigd met twee aspirantenteams. De aspiranten kregen een brand, die was ontstaan in het kinderdagver-blijf Ons Marieke in de Blokhut, voorgescho-teld. Veel ploegen zagen het verwijzingsbord-je niet en liepen het pand voorbij.

SlachtofferEenmaal aangekomen bij het pand werd een gesplitste buitenverkenning gedaan door de bevelvoerder en de aanvalsploeg. Ondertus-sen zorgden de pompbediener en de water-ploeg met slangen voor een toevoerleiding naar het pand, zodat de brand geblust kon worden.

De aanvalsploeg werd naar binnen gestuurd en die vond direct na binnenkomst een slacht-offer in de kelder. Snel werd de begane grond verder verkend en kwam men een brand te-gen.

NieuwDe bevelvoerder gaf opdracht eerst het slachtoffer te redden omdat deze ver van de brand lag. Daarna werd de eerste straal in-gezet op de brand op de begane grond. De tweede straal moest naar de kelder waar de brand begonnen was. De beide ploegen van Moerdijk werkten hard, met als resultaat een eerste plaats voor Moerdijk 1, gevolgd door Halderberge en Roosendaal. Moerdijk 2 werd zesde van de elf ploegen, wat niet slecht was voor een ploeg, die voor de helft uit nieuwe leden bestaat.Moerdijk heeft niet met de juniorenploeg meegedaan. Die categorie had als opdracht een brand in een school, waarbij de brand in een bergruimte achter een klaslokaal was ontstaan, met een uitbreiding naar een vol-gend lokaal. Steenbergen werd 1e, Roosen-daal 2e en Amerstreek 3e.De volgende wedstrijd is op 12 april.

Wedstrijdseizoen Jeugdbrand-weer goed begonnen

HELWIJK - Op 4 april houden Surplus en HOOM een mantelzorgcafé voor mantelzorgers. Het café vindt plaats van 10.00 tot 12.30 uur in De Blokhut aan het Prins Bernhardplein 2 in Helwijk. Hoe gaat de toekomst van de mantelzorg eruit zien? Welke gevolgen hebben de veranderingen in de Wmo voor de mantelzorger? Op wat voor een manier kan de mantelzorger in het internet/sociale media tijdperk ook digitaal ondersteund worden? De voorzitter van de Wmo-raad en een vertegenwoordiger van ‘Vraag het IRIS’ zullen u er meer over vertellen. Daarnaast is ook de wijkzuster van Willemstad en Helwijk aanwezig om al uw andere vragen te beantwoorden.

Mantelzorgcafé van Surplus en HOOM

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Infra & verhuur

Bestratingen -tuinaanleg/ onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Aangifte inkomstenbelasting?

Nu even niet !!! Wij regelen uitstel voor u en verzorgen uw aangifte op een door u gekozen tijdstip. En als u dat wilt, dan komen wij zonder extra kosten bij u aan huis.

(0165) 855 877 [email protected]

Havenstraat 15, 4758 BP Standdaarbuiten, kvk 24381549

Uw belasting-aangifte vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ‘s-avonds

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEmBrEgtS KASSEN

gors 70 Hoeven 0165-502506

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Page 13: Dm 20140326

Ontwikkeling en realisatie:www.vanagtmaal.nlTel.: 0165 - 31 93 19

Wilt u meer informatie?

Tel.: 0165 - 70 05 30

Hier wonen?Kom naar de open dagA.s. za 29 maart 13.00 - 15.00 uurWoonklaar koopappartement* aan de Markt in Oudenbosch

*Vanaf € 595,- p.mnd.

incl. servicekosten

en eigen parkeerplaats

www.tivolioudenbosch.nl

300 KEUKENS 150 BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

2494,-4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

4990,-8445,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

op keukendelen + gratis montage!*

op keukendelen + gratis montage!*

Wandcloset combinatie*

Wandcloset combinatie*

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-4920,-

Incl. inloopdouche, stortdouche, douchegoot, badmeubel, kranen en wandclosetcombinatie (excl. tegels).*

Complete badkamersignatuur4920,-4920,-

Incl. inloopdouche, stortdouche, douchegoot, badmeubel, kranen en wandclosetcombinatie (excl. tegels).*

Complete badkamersignatuurComplete badkamersignatuursignatuurComplete badkamer

2495,-

GRATIS

30% KORTING

• Geopend van 11:00 tot 17:00

KOOPZONDAG 30 MAART

Page 14: Dm 20140326

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK26 MAArT 2014

BEKEnDMAKinGEnOp deze en de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevings-vergunningen of nieuwe bestemmings-plannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ont-leend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

FOTO VAn DE WEEK:

GPS-tocht bij de Appelzak

Kinderen van basisschool de Arenberg uit Zevenbergen met een GPS tocht bij de Appelzak. De kinderen worden begeleid door scholieren van het Marklandcollege in het kader van hun Maatschappelijke Stage.

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Start gebiedsplan Standdaarbuiten 31 maart

De gemeente Moerdijk wil samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners voor elke kern een gebiedsplan opstellen voor de komende jaren. Dit plan moet ervoor zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om in de verschillende kernen te wonen en te vertoeven.

KOM OOKnaar de Dorpsavond Gebiedsplan

......................................................................................................

......................................................................................................

maandag 31 maart 2014vanaf 19.30 uur ...................................Locatie ‘t SandtTimberwolfstraat 5Standdaarbuiten

‘Standdaarbuiten wint prijs voor het mooiste dorp van Brabant’

We hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een goede toekomst voor Standdaarbuiten.

Doet u mee? Kom 31 maart naar ’t Sandt

....................................

Stelt u zich eens voor dat u de krant openslaat en dat u leest dat Standdaarbuiten de prijs wint voor het mooiste dorp van Brabant. Vindt u dit belangrijk of juist niet?

Om Standdaarbuiten ook in de toekomst leefbaar te houden, is het van belang dat u meedenkt over de ontwikkelingen in uw woonomgeving.

U bent van harte welkom op de eerste dorpsavond .

Uw mening telt!

gebiedsplannen.nl/standdaarbuiten

@gebiedsplanstan

Gebiedsplan Standdaarbuiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gezien het positieve advies van de gemeentearchivaris d.d. 14 februari 2014 en gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995, artikel 26b van de Archiefregeling en artikel 23 van het Besluit informatiebeheer 2013, op 11 maart 2014 hebben besloten:

1. Het ‘Handboek vervanging: vervanging van papie-ren archiefbescheiden door digitale reproducties’ vast te stellen, waardoor analoge archiefbeschei-den kunnen worden vervangen door digitale exem-plaren en de analoge archiefbescheiden mogen worden vernietigd;

2. Voor de bouwdossiers van de vijf voormalige gemeenten uit de periode 1904-1996, die in ver-band met overbrenging naar het regionaal Archief West-Brabant (rAWB) al gedigitaliseerd zijn, ook vervanging toe te passen.

in het ‘Handboek vervanging: vervanging van papie-ren archiefbescheiden door digitale reproducties’ is uitgewerkt hoe rekening wordt gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor over-heidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

Het vervangingsbesluit treedt in werking op 26 maart 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moer-dijk.nl/regelgeving of www.overheid.nl. Voor nadere informatie over het uitvoeringsbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw C. Damen van de afdeling Bedrijfsvoering.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 maart 2014 hebben besloten:

• aanBartelsGrondwerkenB.V.van31maart2014tot 7 mei 2014 een ontheffing te verlenen voor het rijden met voertuigen met een as-last van >4,8 ton in de Oude Appelaarsedijk te Fijnaart.

• aanCycloMediaTechnologyB.V.van1april2014tot 1 juni 2014 een ontheffing te verlenen voor het met een camera-auto inrijden van wegen met een geslotenverklaring en het rijden op voet- en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Moerdijk.

De besluiten liggen tot 8 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 8 mei 2014 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaar-schrift indienen. in het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

VERVANGINGSBESLUIT OP BASIS VAN DE ARCHIEFWET

ONTHEFFINGEN

EVENEmENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Koningsdagop26april2014opdeVoorstraatin

Fijnaart van 09:00 uur tot 22:00 uur (verzonden 19 maart 2014)

• Viva Hollandia Party aan de Achterdijk 109 inZevenbergen op 12 april 2014 van 18:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 19 maart 2014)

• Koningsspelen op 25 april 2014 van 08:00 uurtot 16:00 uur op de parkeerplaats achter de neer-

hofstraat 3 in Zevenbergen (verzonden 19 maart 2014)

• Een tweedehands kleding/speelgoedbeurs in deSingelschool aan de Singel 1 in Willemstad op 11 april 2014 van 19:30 uur tot 21:00 uur en op 12 april 10:00 uur tot 11:00 uur (verzonden 19 maart 2014)

• Een paasmarkt bij Stichting Sovak aan de Nier-vaartweg 1a in Klundert op 12 april 2014 van 09:30 uur tot 12:30 uur (verzonden 18 maart

2014)• 50-jarig jubileum van Stichting Kinderspeeltuin

Zevenbergschen Hoek in aan de Schrepel 2 en de Vlijt in Zevenbergschen Hoek op 19 april 2014 van 12:30 uur tot 17:30 uur (verzonden 19 maart 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Page 15: Dm 20140326

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Vaststelling beleidsregels

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 11 maart 2014 de beleidsregel “Kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging)” heeft vastgesteld.De beleidsregel treedt in werking op 28 maart 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevr. P. Ploeg-van Dam van de afdeling Bedrijfsvoering.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 maart 2014 tot en met 19 maart 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstKoekoeksedijk 6 in Zevenbergen legaliseren van het bouwen van een bouwkeet, hekwerk en mobiele weegbrug 7 maart 2014De Gracht 2 in Klundert plaatsen van een tuinhuisje en schutting 11 maart 2014Markt 19 en 19a in Zevenbergen brandveilig gebruiken van de kerk 5 maart 2014

Adres Omschrijving project Datum ontvangstOostelijke Randweg 5 in Moerdijk diverse wijzigingen (activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden) 12 maart 2014

Adres Omschrijving project Datum verzondenKerkring ongenummerd in Willemstad vervangen van paardenkastanjes door een iep 14 maart 2014Touwslagerij 20 in Zevenbergen uitbreiden van het garagebedrijf 18 maart 2014Fuutweg 10 in Klundert legaliseren van een overheaddeur 19 maart 2014Groeneweg 3 in Noordhoek bouwen van een woning 18 maart 2014Kloosterlaan 5a in Langeweg plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19 maart 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 13 maart 2014 de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Moerdijk 2014 heeft vastgesteld.Burgemeester en wethouders van de gemeente Moer-dijk maken bekend dat op 18 maart 2014 de gewij-zigde tarieventabel behorende bij de 1e wijziging van de Legesverordening Moerdijk 2014 is vastgesteld.

Bovengenoemde verordening en bijbehorende tarie-ventabel zijn van belang voor het belastingjaar 2014. De datum van ingang van heffing is 9 maart 2014. Het besluit is opgenomen in het belastingregister 2014 op 18 maart 2014 onder de nummer 12. De verordening ligt kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en staat op www.moerdijk.nl/regelgeving en www.overheid.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 maart 2014 de volgende verkeersbesluiten heeft genomen:

Gereserveerde gehandicaptenparkeer-plaats nabij de woning De Meeren 233 te Zevenbergen• door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van

het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 07-LR-ZG, een parkeervak achter de woning De Meeren 233 te Zevenbergen aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Bromfietsers op het fietspad Appelaar-sedijk te Fijnaart• door plaatsing van de borden G12a van bijlage 1

van het RVV 1990, de bestaande fietspaden van de Appelaarsedijk te wijzigen in (brom)fietspaden.

De bovenstaande besluiten liggen tot 2 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten tot 2 mei 2014 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

LEGESVERORDENING 2014

VERKEERSBESLUIT(EN)

ONTWERP-BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken staan op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen met ingang van donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergun-ningen en Handhaving, telefoonnummer 0168 373 600. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Adres Omschrijving projectHazeldonkse Zandweg 89-91, Zevenbergen Het veranderen van het gebruik van de twee bedrijfswoningen en het plaatsen van (tijdelijke) woonunits voor

arbeidsmigranten. (aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels, het

gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid)Voorstraat 47 Willemstad Het plaatsen van een aanbouw op de eerste verdieping en wijzigen van het gebruik van het pand. (Deze aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische

regels, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk)Oudendijk 12a, Standdaarbuiten Plaatsen africhtingshal voor paarden. (aanvraag heeft betrekking op bouwen bouwwerk, het handelen in strijd met

planologische regels)Rijksweg A16, Zevenbergschen Hoek Het plaatsen van een reclamemast. (aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen

in strijd met planologische regels)Markweg Zuid 34, Heijningen Het uitbreiden van het bedrijf. (gefaseerde aanvraag (fase 1) heeft betrekking op bouwen van bouwwerk en het

handelen in strijd met planologische regels)Vlasweg 11-a, Moerdijk Het bouwkundig splitsen van de F-loods in twee brandcompartimenten en een uitbreiding van de inrichting met de

op- en overslag van ADR 4 goederen in het kleinste brandcompartiment van de F-loods

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning verleend voor:

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage in het gemeen-tehuis.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Adres Omschrijving projectKievitweg 2 in Klundert Het wijzigen van de voorschriften

Adres Omschrijving projectBoerendijk 27 in Fijnaart Uitbreiden van de varkensstal (activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd: milieu)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• T.M.A. de Hoon, Kwartiersedijk 17 in Fijnaart voor

het veranderen van de inrichting• Tango Rijksweg A16, Voogdeweg 5 in Zevenberg-

schen Hoek voor het veranderen van de inrichting• A.L.F. van de Weijgaert, Kwartiersedijk 6 in Fijnaart

voor het veranderen van de inrchting

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Page 16: Dm 20140326

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder.

In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

Te Koop

Buxus 2 jarig-20/30 cm E 0.40 per stuk

Taxus 30/50 cm E 0.60 per stuk

BuxusBol

ø30 cm E 5.00

Buxuspyramide

50-70 cm E 7.50

Zundert, 076-5973377

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-,KANTOOrruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

B. VISSERS WANDAFWERKINGzoekt behangwerk.Expert in verwerken

glasvlies.Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

30JAARCOMATHERMCOMATHERM30JAAR

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

• Kozijnen

• Serres

• Zonweringen

• Aanbouwen

• Overkappingen

• Lichtstraten

• Garagedeuren

• Dakkapellen

• Screens

• Rolluiken

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

MAAK UW HUIS COMPLEET MET EEN OVERKAPPING

OF MET ÉÉN VAN ONZE ANDERE PRODUKTENCOMPLEET MET EEN OVERKAPPING

KOZIJNEN VOOR ELK BUDGET!

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!PERFECTE PRIJS/KWALITEIT!

EIGEN VAKKUNDIG

MONTAGEPERSONEEL!

GOEDE NAZORG, SOLIDE GARANTIE EN 24-UURS SPOEDSERVICE!DUIDELIJKE OFFERTE EN GEEN MEERWERK ZONDER OVERLEG!

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen, tuinhout en

blokhutten. • Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

Zondag 25 april: geopend van 12.00 - 16.00 uur

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen, tuinhout en

blokhutten. • Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

Zondag 25 april: geopend van 12.00 - 16.00 uur

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen.

• Verkoop van zand, split en grind.

• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.

• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

rugpijn maagklachten terugkerende sportblessures vermoeidheidsklachten

darmklachten obstipatie bekkenklachten menstruatieklachten chronische (bij)holte

ontstekingen nekklachten whiplash gewrichtsklachten hoofdpijn hyperventilatie

buikpijn knieklachten tenniselleboog spastische darm peesontstekingen

duizeligheid huilbaby � bromyalgie migraine postoperatieve verklevingen

incontinentie hernia spuugbaby voorkeurshouding oorsuizen RSI

Centrum voor Osteopathie*Pinksterbloemstraat 1, Zevenbergen

T 0168 32 88 09, [email protected]

*Geregistreerd in het NRO/NVO

Nieuw iN FijNaart

vaNaF 1 april!Dinsdagavond 19:30-20:30uur

Sportief wandelen voor beginners Woensdagavond 19:30-20:30uurNordic walking voor beginners

Contributie bedraagt €12,50 per maand.

introductieles Gratis! wij verzamelen in de julianaschool.

voor meer informatie of aanmeldingen kunt u telefonisch contact opnemen

met Desiree de wilde tel:06-20571850www.walkingenbeweging.nl

Ook voor cursussen en priveles kunt u ons benaderen.

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Richard van IerselGsm: 06 - 53 22 18 11Uit eigen timmerfabriek

Iedere houtsoort leverbaarVervang Uw vlizotrap door een vaste trap

2 BEDRIJVEN IN ÉÉN JASAlles op het gebied van hout

o.a. trappen, deuren, kozijnenFSC gecertifi ceerd

Tot eind 2014 6% BTW op arbeidAmbachtenstraat 5b 4731 RE Oudenbosch Tel. 0165 - 31 33 54

Ingrid van Iersel - van MarissingGsm: 06 - 51 86 20 51E-mail: [email protected]

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938)Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen

Rij niet ON NO DIG

links

Zevenbergse Metaalhandel

verhuist naar: Koekoeksedijk 16

Tel 06-16944484 Wij kopen al uw oude Metalen

Ook graTis plaatsen van containers

Page 17: Dm 20140326

Nieuw voorjaarnieuw verblijf!

Konijnenhok Cotton Taupe Degelijk konijnenverblijf met ren in fraai taupe met roomwit.

Met kunststof lade en openklapbaar dak. Afmeting 111 x 45 x 78 cm.

Ferplast Konijnenhok RanchIncl. openklapbaar dak, ladder, plateau, hooiruif, voerbak en drinkfles. 2 maten. Ranch 120 - 117 x 69 x 101 cm 169.00

en Ranch 140 - 140 x 75 x 103 cm 219.00

extra ruim

vanaf

169.00

in Oudenbosch Makkelijk en snel uw hond wassen en drogen in onze winkel

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 april en zolang de voorraad strekt.

Oudenbosch Molenstraat 131, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00Bergen op Zoom Ravelstraat 74, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

Happy House Shopin OudenboschLifestyle voor uw hond en kat

facebook.com/

animalworld.nl

Konijnenhok Elite Rabbithome 4Riant konijnenverblijf met grote ren, nachtverblijf en kunststof lade. In diervriendelijke antiquewash beits.

Afmeting 221 x 57,5 x 101 cm.

zeer veel loopruimte

169.00nu

69.95

69.00

Kijk voor alle informatie en meer aanbiedingen op ANIMALWORLD.NL

Natura insectenkastenDuurzame insectenhotels en lokstof voor de nuttige bijen,

vlinders en insecten in uw tuin. Diverse varianten.

vanaf

9.95

Hondenkussen Happy FeetKatoenen hondenkussen in frisse kleuren. Voorzien van rits.

Machinewasbaar. Afm.: 100 x 70 cm.

Hondenkussen Happy Feet

nu

29.95

Vitakraft Magic Clean 5 literZeer absorberende geur- en stofvrije kattenbakvulling.

Zuinig in het gebruik.Hill’s Feline Adult Chicken 10 + 2 kg

Hoogwaardige voeding voor volwassen katten vanaf 1 jaar.

Farm Food HE glutenvrije hondenvoeding 15 kg

Speciaal voor alle honden met een glutenallergie of zwakke darmen! 15 kg + gratis Dental Roll 10.

nu 2 voor

9.95

52.95nu met

2 kg gratis

Gourmet GoldHeerlijke maaltijd voor de kat. Alle varianten mousse

of stukjes in saus. Blikje 85 gram.

12 voor

4.99

Kippenhok HennieRuim hok voor drie tot vier kippen. Grote ren, slaapplek

en aparte broedplek. Afmeting 183 x 78 x 104 cm.

met apartelegkast

159.00

Eukanuba Adult Medium en Large Breed 12 kg

Hoogwaardige hondenvoeding voor (middel)grote rassen.

Eukanuba Adult Medium

glutenvrij

46.95nu met gratis

Dental Rollt.w.v. 5.50

nu

39.95

Page 18: Dm 20140326

sport

pAGINA 18

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 17 maart, A-lijn: 1. Martha en Piet Berg-hout 74,17%; 2. Addie en Johan Schouls 69,58%; 3. Nel en Piet Breure 55,42%; 4. Paula en Gerard Reuvers 52,92%; 5. Tonny v. Dis en Nel Keuter 52,08%.B-lijn: 1. Teuni en Wim Boelhouwers 59,72%; 2. Els en Chiel Kamp 56,60%; 3. Cora Winkelhof en Wim v. Dis 56,25%; 4. Sjaan v. Exel en John Groen 55,21%; 5. Anke en Pex Rijnberk 54,17%.C-lijn: 1. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 75,63%; 2. Adrie Bom en Nel v. Sprundel 59,38%; 3. ged.Tonnie Broeders en Bram Huitkar/Riet Neelen en Annie Reijnders 58,13%; 5. Anita en Martin Koole 56,88%.

FIJNAART 55+ BRIDGEUitslag 18 maart, Gele lijn: 1. Cobi Verhoeven-Jeanne v. Putten 64,58%, 2. Hedy Groeneveld-Adrie Nouwen 54,69%, 3. Lia Bastiaanse-Corrie v.d. Berg 53,13%, 4. Anton-Nettie Bom 52,08%, 5. Sjaan-Dit Konings 51,04%.Rode lijn: 1. Martha-Piet Berghout 59,90%, 2. Anke-Pex Rijnberk 57,29%, 2. Riet Neelen-Annie Reijnders 57,29%, 4. Tineke Vis-Cora Winkelhof 53,65%, 5. Bets-Piet Kannekens 51,56%, 6. Paula-Gerard Reuvers 50,52%.

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag 17 maart, A-Lijn: 1. Mw Leendertse-Hr v. Knip-penberg 57,64%; 2. Dames Pars-Oranje 55,83%; 3/4. Dames Bol-Verhoeven 53,33%; 3/4. Dames v. Drimmelen-Vermeulen 53,33%; 5. Mw Mol-Hr Schampers 51,67%; 6. Dames v. Beek-Schampers 49,31%; 7. Dames Vreugdenhil-v.d. Klis 46,53%; 8. Dames Buijs-v.d. Wiel 41,67%B-Lijn: 1. Dames v. Wouwe-Asselbergs 63,86%; 2. Dames v. Vugt-v. Neste 62,34%; 3. Dames den Hollander-Gerrits 54,27%; 4. Heren Roos-v. Beek 52,27%; 5. Mw Matthee-Hr Nieuwkerk 48,33%; 6. Heren Broeders-v. Schendel 46,51%; 7. Hr en Mw T en T Damen 46,35%; 8. Dames Bol-v. Eekelen 45,99%.

SENIOREN BRIDGE WILLEMSTADUitslag 19 maart: 1. Mw. Oele-Mw. Schol; 2. Mw. Maat-Mw. v. Sprundel; 3. Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld; 4. Mw. v.d. Vorm-Dhr. A. Knook; 5. Dhr. de Heer-Dhr. v. Schendel; 6. Dhr. v. Beem-Dhr. v. Brouwershaven; 7. Dhr. Maat-Dhr. Brouwers; 8. Mw. Coomans-Dhr. Korpershoek; 9. Mw. Dane-Visser-Mw. Knook-den Hollander; 10. Mw. Erkamps-Mw. Keuter; 11. Mw. GraafmansDhr. v. Exel; 12. Dhr. Verheij-Dhr. Verhoeven; 13. Mevr. Frijters-Dhr. v.d. Linden; 14. Mw. Dane-Groenenberg-Mw. v. Beem.

ZBCMaandagavond 17 maart, A-lijn: 1 Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 67,92%; 2 Berna de Kok-José Spiering 59,17%; 3 Jan vd Krogt-Cees Schalke 57,08%; 4 Rien Oomen-Lisette Oo-men 53,33%; 5 Toos Ermers-Sylvia Stoffels 51,67%

B-lijn: 1 Henk v Opstal-Tonnie Zijlmans 63,75%; 2 Tiny Lansen-Annie vd Luytgaarden 62,50%; 3 Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 54,17%; 4 Hans Matthee-Henk Voorwinde 52,08%; 5 Thea Graven-Marion v Woudenberg 51,67%C-lijn: 1 Ad Neelen-Riet Schrauwen-Buijs 72,08%; 2 Bert Bovens-Renate Bovens 65,83%; 3 Rob Reek-Lauran Verhoe-ven 52,92%; 4 Toon vd Wiel-An Dingemans 51,67%; 5 Leonie Heus-Rieke de Kort 50,42%D-lijn: 1 Marcel Henkelman-Erna Henkelman 72,92%; 2 Henk v Genesen-Lida v Leeuwen 60,42%; 3 Rosetta v Bastelaere-Bep Lagerwerf 54,69%; 4 Cora Jacobs-Hedwich Schoneveld 50,52%; 5 Bertus Schrauwen B-Dies Vermue 49,48%Dinsdagavond 18 maart, A-lijn: 1 Berna de Kok-Frans te Welscher 70,00%; 2 Jan den Biggelaar-Joke Francois 65,00%; 3 Lida v Leeuwen-Theo vd Louw 61,00%; 4 Jan v Gorp-Peter Rosendaal 54,17%; 5 Thea Graven-Sylvia Stoffels 52,92%B-lijn: 1 Toos Ermers-Yvonne Krielen 64,17%; 2 Toos Geldof-Ria de Jong 60,83%; 3 Corrie Hopmans-Corrie Rommens 60,42%; 4 Riet Nooren-Lenie Slegers 56,25%; 5 Bert Groene-wegen-Nel Groenewegen 52,08%C-lijn: 1 Toon v Gurp-Ria v Gurp 67,92%; 2 Jannie van der Have-Joska Heijblom 58,75%; 3 Connie Gerrits-Bram Heijblom 57,50%; 4 Miet Mouwen-Jo Vermeulen 57,08%; 5 Cor Diet-vors-Jos Nefkens 56,25%Donderdagmiddag 20 maart, A-lijn: 1 Frans te Welscher-Riet Nooren 56,25%; 2 Jo Leendertse-Ineke vd Klis 55,83%; 3 Bep Lagerwerf-Erna Henkelman 53,47%; 4 Bert Bovens-Lia Lamers 51,67%; 5 Gerda Ideler-Lies Triesscheijn 48,33%Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.

BRIDGECLUB DE HOEKSLAGUitslag 19 maart: 1. Ton Beumer-Wim Gevers 62.15%, 2. Evalien en Theo Goossens 60.42%, 3. Betty-Max Geheniau 58.33%, 4. Jeanne-Jan van Beek 55.56%, 5. Corrie van Gene-sen-Ria Luijkx 51.39%, 6. Jos v. Zoggel-Jaap de Waal 50.35%, 7. Peter Drabbe-Wim v. Zwol 50,00%, 8. Gerard Cornel-Ad Roomer 49.65%, 9. Ineke v.d. Klis-Jo Leendertse 48.61%, 10. Emmy-Rob Lormann 47.92%, 11. Corrie Rommens-Wim Ver-vuren 45.49%, 12. Gerrie Verkaik-Wim v.d. Velden 41.67%, 13. Corry Dingenouts-Jan Leskens 39,93%, 14. Ellie Kootwijk-mevr. Buurtstede 38.54%.

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 20 maart, Lijn A: 2. Tonny van Dis-Cees Brouwers 61,25, 3. Martin Koole-Anita Koole 55,83, 4. Diny Bouwens-Dick Saarloos 53,33, 5. Ary Ampt-Dirk Polak 52,08.Lijn B: 1. Nettie Donders-Maarten Schouls 65,00, 2. Sjaan van Exel-Willy Timmers 62,92, 3. Magda Weaver-Cor van Veelen 57,08, 4. Sya de Jong-Ria van Sliedregt 54,58, 5. Klaas van Exel-Bert de Lint 53,33. Lijn C: 1. Wil Schmit-Lia Schol 57,92, 2. Ad Knook-Nellie van der Vorm-Tilburg 54,17, 3. Tonnie Broeders-Peter Lambrechts 53,33, 4. Hans Riethoff-Peter van Opstal 52,92, 5. Lia Maat-Frans Berghout 52,50.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Open dag Wa-terscouting Matthijs Heldt Groep op zaterdag 29 maart van 11.00-16.00 uur.

Waterscouting Matthijs Heldt Groep houdt op 29 maart een open dag voor alle geïn-teresseerden. Tussen de 4 en 17 jaar en zoekt men nog een leuke vrijetijdsbesteding en niet bang voor water? Altijd al eens willen kanoën? Wilt men graag leren zeilen? Benieuwd naar de an-

dere activiteiten? Breng een bezoek aan het clubhuis Fort Noordam op zaterdag 29 maart. Er is een afwisselend programma samen-gesteld waarin men een ieder laat ken-nismaken met het leuke en gevarieerde spelprogramma wat ze te bieden hebben. Waterscouting Matthijs Heldt groep kent verschillende speltakken voor de jeugd. Voor de jongsten van 4-6 jaar bieden ze een spelprogramma waar o.b. en in groepsverband kennis gemaakt wordt met

water (de Zeehondjes). In de leeftijd van 7 tot 11 is men van harte welkom bij de Dol-fijnen waar o.a. regelmatig met Canadese kano’s gevaren wordt. Na de Dolfijnen kan men naar de Zeeverkenn(st)ers waar men o.a. leert zeilen in een Lelievlet. Naast een keer per week groepsdraaien houden ze ook regelmatig weekenden en kan men mee op zomerkamp. Ga vooral langs en laat zich verassen op zaterdag 29 maart van 11.00-16.00 uur in clubhuis Fort Noor-dam, Westrand 14.

Open dag bij Waterscouting Matthijs Heldt Groep

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 11.

A-Teams: 1. Welberg 1 481,314 11, 2. Steenbergen 2 464,595 11, 3. Halsteren 4 458,649 11, 4. Vossemeer 1 441,432 11, 5. Halsteren 1 441,347 11, 6. de Heen 1 440,765 11, 7. Oud Gastel 1 438,506 11, 8. S.B.Ponderosa 2 438,076 11, 9. Oud Gas-tel 2 436,070 11, 10. Halsteren 3 433,014 11, 11. Halsteren 5 432,649 11, 12. Steen-bergen 1 424,988 11, 13. Keijenburg-1

423,627 11, 14. Lepelstraat 1 422,590 11, 15. Halsteren 2 419,180 11, 16. Wel-berg 3 418,301 11, 17. S.B.Ponderosa 1 401,041 10, 18. Hoeven 1 376,077 10, 19. Lepelstraat 2 373,495 10, 20. Welberg 2 370,492 10.B-Teams: 1. de Heen 3 492,507 11, 2. Halsteren 10 466,074 11, 3. Steenbergen 5 464,867 11, 4. Halsteren 8 464,754 11, 5. Halsteren 9 447,292 11, 6. Oud Gastel 3 446,799 11, 7. de Duiventoren 2 444,924 11, 8. Stampersgat 2 441,580 11, 9. Oud

Gastel 5 440,772 11, 10. Steenbergen 4 434,475 11, 11. S.B.Ponderosa 3 433,876 10, 12. de Heen 2 433,543 11, 13. Welberg 4 427,877 11, 14. Halsteren 7 413,693 11, 15. Welberg 5 411,665 10, 16. Halsteren 6 411,365 11, 17. Oud Gastel 4 388,207 10, 18. het Fort 1 377,918 10, 19. Steen-bergen 3 376,199 10, 20. de Duiventoren 1 361,139 10.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

ZEVENBERGEN - Er waren twee toernooien voor de judoka’s van Jud-overeniging Zevenbergen afgelopen weekend: op zaterdag de Streekont-moeting in Oisterwijk en zondag het 500 punten toernooi in Made.

Drie judoka’s gingen naar Oisterwijk en lieten daar mooie wedstrijden zien. Yorik v.d. Wolf werd 1e, Wessel Tielen 2e en Paul Duyverman 3e. Op zondag was het in Made een druk bezet, maar gezellig toernoo,i waar 27 Zevenbergse judoka’s aan deelnamen. Op alle matten waren dan ook constant ju-doka’s in actie te zien, die met mooie wor-pen en grepen de wedstrijden probeerden

te winnen en zo punten voor hun paspoort probeerden te behalen.Uitslag1e plaats: Julian Kloeg, Michel van Wijk, Yorick v.d. Wolf, Rohan v.d. Wolf, Julia Ne-ven, Sjoerd Mulders en Kurt van Engelen 2e plaats: Fern Oudhuis, Sarah Rouss, Fenne Rouss, Tyn van Rosmalen, Sem Melissen, Isa Maas, Lukas Verstraaten en Gwen Sweep3e plaats: Ronan van Pelt, Floor Mulders, Jasper Dekker, Paul Duyerman, Bart Mar-tens en Davy Gorré 4e plaats: Genald Stange, Esmee Neven, Denya Sluimer, Wessel Tielen, Danick Korstsmit en Naomi SurewaardInfo: www.jvzevenbergen.nl

Zevenbergse judoka’s

ZEVENBERGEN - Stichting Toernooi & Evenement gaat naast de 7-Bergse Dartranking ook een Zomercompeti-tie houden. Competitie gaat van start in de week van 28 april t/m 2 mei (week 18) en duurt 10 weken.

Teams kunnen tot 13 april worden inge-schreven d.m.v. inschrijfformulier, welke verkrijgbaar zijn in de 4 deelnemende horeca-gelegenheden, waar men met het team wilt spelen. In de desbetreffende ho-reca-gelegenheden kan men het inschrijf-formulier ook inleveren. Het inschrijfgeld welke gelijktijdig met het inschrijfformu-lier moet worden voldaan. Team bestaat uit 2 spelers met eventueel 1 of 2 reser-ves. Wedstrijden worden gespeeld met

maximaal 2 spelers. Let op: Jeugddarter(s) onder de 16 jaar alleen o.b.v. ouder(en) +18 jaar. Speltype dat wordt gespeeld per wedstrijd is: 4 singles, 1 koppel 501, best of 5, 1 leg koppel tac-tic, 1 leg koppel 1001. Het is de bedoeling dat de competitie in 10 weken wordt gespeeld. Welke dag dat is, moet men in overeenstemming doen met de horeca-exploitant. Wedstrijden bestaan uit een thuis en uitwedstrijd(en). Zaterdag 12 of zondag 13 juli zal de finaledag/avond (winnaars- en verliezersronde) worden gehouden. In de eerste speelweek komt hierover meer informatie. Adressen en telefoonnummers zijn te vinden op www.dartranking.nl of 06-50505132. Gelegen-heden zijn gerenommeerde dartlocaties, welke beschikken over wedstrijdbanen.

Dart zomercompetitie

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 21 maart.

Baan 1: Wim Martens 392 pins, Jan Ze-venbergen 398 pins, Willem Wolvers 397 pins. De hoogste game Wim met 147 pins maar

de hoogste score voor Jan met 398 pins.Baan 2: Corrie v.d. Sijde 462 pins, Martha Rynart 461 pins, Thea Struik 372 pins. De hoogste game voor Martha 178 pins, maar de hoogste score voor Corrie met 462 pins maar 1 pin hoger dan Martha.Baan 3: Nelie Hoeven 451 pins, Toon v.d.

Logt 426 pins. De hoogste game score voor Nelie met 180 en 451 pins.

Baan 4: Adrie Struik 453 pins, Jos Stoop 520 pins. De hoogste game en score voor Jos met 210 en 520 pins. Heel goed ge-gooid Jos.

SBZ De 3 Musketiers

ZEVENBERGEN - Het buitenseizoen is weer geopend. En hoe!

Met maar liefst 337 punten (van de 339) was het Leen Vosselman die het clubre-cord evenaarde. Proficiat Leen. Een beetje guur was het wel. Toen alle partijen net waren geëin-digd brak er een hevige hagelbui los. In-

derdaad einde van een gezellige middag.

Uitslag: 1. Leen Vosselman 337 pnt; 2. Jannie Bouman 329 pnt; 3. Henny de Jong 320 pnt; 4. Jan Zevenbergen 320 pnt; 5. Zus v Beers 213 pnt; 6. Ed Brouwer 209 pnt; 7. Theo Janssen 202 pnt; 8. Cees Bol 201 pnt; 9. Ronald Bouman 105 pnt; 10. Frie Kortsmit 103 pnt.

Jeu de Boules ZevenbergenEvenaring Clubrecord

MOERDIJK - Hsv BlueWaterFishing start binnenkort weer met hun (vis)activiteiten. Gezien een grandioze activiteitenprogramma wat weer voor 2014 samengesteld is, en de toespit-sing op de jeugd is gericht, zoeken wij nog enthousiaste junior vissers.

Wij gaan dit jaar wekelijks met de jeugd aan de kant vissen. Wij hebben speciaal voor dit seizoen een mooi pakket dob-bers samengesteld die men krijgt, zodat de jeugd start met de juiste dobbers. Ze leren tuigjes maken, voertje maken, alles wat nodig is om vis aan de haak te krijgen. De kosten zijn zeer laag drempelig voor het seizoen 2014, zodat in principe elk kind kan vissen. Tevens kan de vereniging op een zeer geslaagd seizoen van afgelopen jaar terugblikken. De vereniging groeit met de dag. Vele activiteiten hebben plaats ge-vonden met deelname van diverse vissers

vanuit andere plaatsen, hetgeen alleen juist nog leuker maakt omdat uitwisseling bij voldoende animo gaat plaats vinden. Wederom ook andere activiteiten dan vis-sen gaan er plaats vinden. Voor de senio-ren (14+) hebben we iets extra’s, als deze zich, voor 15 april, een vis pas aanschaffen bij Hsv.BWF en meedoen aan de senioren competitie viswedstrijden, krijgt men ge-heel gratis een club T-shirt en pet cadeau van de vereniging (zo lang de voorraad strekt). Mocht ook U of Uw kinderen de viskriebels hebben gekregen en wilt U zich aanmelden, dan kan dit door een formulier in te vullen (verkrijgbaar bij de secretaris: Anita Kok 06-83899724 of per email aan-vragen [email protected]) en verwel-komen wij U van harte bij onze vereniging. Voor nadere informatie geldt hetzelfde. Hiervoor kunt U ook contact opnemen met de voorzitter Dhr. Leon van Aken, bereik-baar via tel. 06-55395853.

Gezocht: enthousiaste jeugdvissers

HSV Blue Water F ishing

Page 19: Dm 20140326

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

aanhangwagenspaardentrailers

w w w . b e t a n c o . n l

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw kUnstgebitverdient de zorg van de tandprotheticus.

informeer vrijblijvend en maak gratis 1e afspraak!

tandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

verkoop/verhuurvan trilplaten, kruiwagens

zaagbladen, knipmachines etc.Korte Hei 19a Rucphen

T. 0165 387972 06-53448374

TE HUUR Kantoor & ShowroomBlokweg te Zevenbergen

Huurprijs€70,- per m2aanvaardingin overleg

Noorlander en Van Veen Makelaardij Onroerend Goed BVDe Donk 16-18 4761 JK ZEVENBERGEN

Tel. (0168) 32 65 50 - Fax (0168) 32 96 96 - www.noorlandernvm.nl

Zeer representatieve KANTOORRUIMTESmet voldoende parkeergelegenheid en lift.

Totaal beschikbaar 935 m2 verdeeld over:Begane grond ca. 135 m2 en 325 m2,1e verdieping ca. 140 m2 en 160 m2

2e verdieping ca. 140 m23e verdieping ca. 35 m2

Only for Men Outlet Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSENMANNENDEALS!! TE MISSENMANNENDEALS!!

ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 64873 BN Etten-LeurTel. (076) 7676587

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 13.00-17.00 UUR

DÉ GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

KWALITEIT IN WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARSWesterstraat 39 - 4791 HT Klundert - Tel.: (0168) 402 177

VOORJAAR - INSECTENTIJD!...dus tijd voor horren

Raambekleding, Jaloezieën, Rol- en Vouwgordijnen, PlisseRaambekleding, Jaloezieën, Rol- en Vouwgordijnen, Plisse

Alle soorten raam- en deurhorren

bij ons verkrijgbaar.

Plisse hordeuren van UniluxAlles ingemeten en gemonteerd.

Vraag vrijblijvend een o� erte:

Page 20: Dm 20140326

sport

pAGINA 20

STANDDAARBUITEN - Op 17 maart moesten de inschrijvingen voor het Nederlands Kampioenschap/swimcup Eindhoven binnen zijn. Op

de wedstrijd die door de Heldense zwemvereniging op 16 maart in het Pieter van den Hoogenband Zwem-stadion werd georganiseerd was er

dus een laatste kwalificatiemogelijk-heid.

Vanwege deze kwalificatiemogelijkheid waren er zoveel inschrijvingen dat de or-ganisatie verenigingen moest teleurstel-len en dat desondanks deze afwijzingen de wedstrijd erg lang was. Er waren 17 Hier-onymuszwemmers die een startplek had-den weten te bemachtigen en de wedstrijd was een sportief succes. Er werden maar liefst 6 NJJK limieten gezwommen. Ce-dric Broere en Roos Englebert op de 100m vrij en Nienke Jonk op de 200m rugslag. Roos zwom op de 200m vrij ook een NJJK limiet. Ook Christel Brugmans zwom een NJJK Limiet op de 200m vrij Cedric zwom bij het laatste programmanummer na een lange zwemmiddag zijn 2de NJJK limiet dan de dag met een eindtijd van 26.62. Sarah Uuldriks uit Standdaarbuiten zwom op de 50m vrije slag een pr en na 50m op de 100m vlinderslag. Voor de complete uitslag en meer informatie zie: www.zpv-hieronymus.com of op facebook @zpvhieronymus.

Twee pr’s Sarah Uuldriks bij limietwedstrijd

Sarah Uuldriks.

NOORDHOEK - Zondag 16 maart was een spannende dag voor manciaruiter lid Linda Henrich. Haar debuut in de hoogste klasse, de Grand Prix dres-suur in Maren Kessel stond op de planning.

Samen met haar paard Urbilene wist zij een prachtige score van 62,7% te beha-len en zijn zij hiermee officieel Grand Prix Geklasseerd. Naast het mooie debuut van Linda Henrich kwamen ook andere Manci-aruiters afgelopen weekend aan de start in de basissport. Nanda startte het afgelopen weekend in de klasse M1 in Prinsenbeek en wist daar een mooie 188 en 185 pun-ten te behalen. Goed voor een 1ste en 2de plaats.

Ook Charissa startte met haar merrie na een wedstrijdstop van 1,5 jaar wegens het krijgen van een veulen weer met haar Ara-bische Merrie in de klasse M1. Ondanks de lange wedstrijdstop wist zij met een winstpunt huiswaarts te keren.Bij de Pony’s was het Kim Verkijk die de prijzen mee naar huis nam. Zij maakte haar debuut met haar nieuwe pony Devil bij ma-nege Visdonk in de klasse B. Het debuut eindigde niet onverdienstelijk, met zowel een 1ste als 2de plaats. Met beide keren 195 punten keerde zij met maar liefst 4 winstpunten naar huis!Voor de durfallen (Angelique, Femke en Diede) onder ons werd er tevens geoefend voor de Cross (SGW) tijdens de oefencross in Etten-Leur.

De ManciaruitersWedstr i jdresul taten

KLUNDERT - Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse tennisclinic bij KTV Van Polanen in Klundert plaats gevonden. Deze clinic is bedoeld voor niet leden die eens kennis willen maken met het tennisspel en de tennisvereniging en

voor de bestaande leden om hun tech-niek weer eens bij te spijkeren.Al met al een zeer gezellige middag met dit jaar een grote deelname van bijna 40 kin-deren en daarna ruim 10 volwassenen. De clinic werd gegeven door tennisleraar Ro-

bin Hobbelen samen met assistente Geno-ra en namens de vereniging hielpen Marco van der Klis en Guy de Jong. Uiteindelijk zijn er weer de nodige inschrijfformulieren uitgedeeld dus we hopen weer een aantal nieuwe leden te mogen begroeten.

Geslaagde tennisclinic KTV Van Polanen

Deelnemers aan de tennisclinic. FOTO MARLEEN VAN ES.

MOERDIJK - Vorige week zondag zijn Kristy en Ronaldo Nagtzaam beide gestart op de 100m vrije slag en 200m vlinderslag. Dit deden ze in Eindhoven in het 50m bad van het “Pieter van den Hoogenband zwemstadion”.

Dit was een zeer drukke wedstrijd met meer dan 1200 starts. Ronaldo zwom voor het eerst onder de minuut in een lang bad

op de 100m vrije slag en dat is een mooie tijdsverbetering. Kristy wist haar vorm te behouden wat betreft de NJK limiet, ge-zwommen in een lang bad en voorlopig is dit een keurige tijd. Na een aantal uurtjes wachten kwamen beide aan de start op de 200m vlinderslag en pakte het lange wachten voor Kristy minder goed uit. Maar ondanks dat heeft ze een prima race

gezwommen en zat ze slechts een halve sec. boven de tijd van het vorige seizoen. Ook Ronaldo had last van het lange wach-ten, maar bij hem was het verval in de race wat minder en kon hij toch stevig doortrek-ken en met name de laatste baan was erg sterk. Maar er zijn nog enkel maanden te gaan voordat de kampioenschappen zich aan-dienen.

Kristy Nagtzaam toont vormbehoud

ZEVENBERGEN - Stichting Toernooi & Evenement gaat naast de 7-Bergse Dartranking ook de 7-Bergse Zomer-competitie organiseren. De competi-tie gaat van start in de week van 28 april t/m 2 mei 2014 (week 18) en duurt tien weken.

De teams kunnen tot 13 april worden inge-schreven door middel van een inschrijffor-mulier welke verkrijgbaar zijn in de deel-nemende horeca-gelegenheden, waar je met je team wilt spelen. In desbetreffende horeca-gelegenheid kun je het inschrijf-formulier ook weer inleveren (tot 13 april). Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren van het inschrijf-formulier te worden voldaan.Een team bestaat uit twee spelers met eventueel één of twee reserves. De wed-strijden worden gespeeld met maximaal twee spelers. De uitslagen van de partijen moeten worden genoteerd op een wed-strijd-formulier (aanwezig op de locatie).

Zorg wel voor een vrijwillige schrijver(s) tijdens de speelavonden. Als iedereen met zijn koppel bezig is, zal je toch merken, dat er iemand wordt gemist!Let op: Jeugddarter(s) onder de 16 jaar al-leen onder begeleiding van ouder(en) +18 jaar Het speltype dat wordt gespeeld per wed-strijd is: Vier singles 501, best of vijf; Eén koppel 501, best of vijf; Eén leg koppel Tac-Tic; Eén leg koppel 1001.De partijen moeten aanvangen tussen 20.00 en 21.00 uur. Als een tegenstander niet op komt dagen, zonder berichtgeving aan de tegenstander, horeca-eigenaar en wedstrijdleiding wordt bestraft met acht verlies-punten. Bij een tweede keer wordt dit team uit de competitie gehaald. De te-genstander van het afwezige team wordt beloond met 7 punten.Het is de bedoeling dat de competitie in tien weken wordt gespeeld. Welke dag dat is, moet je in overeenstemming doen met de horeca-exploitant. De wedstrijden

moeten wel in die week worden gespeeld. Alleen met hoge uitzondering en in over-leg met de tegenstander kan hierop uitstel worden verleend. De wedstrijden bestaan uit een Thuis- en een Uitwedstrijd.Op zaterdag 12 of zondag 13 juli zal de finaledag/avond (winnaars- en verliezers-ronde) worden gehouden. Meer informatie wordt bij aanvang van de competitie ver-strekt.De horeca-gelegenheden die meedoen zijn: Café Bij Dennis, Café De Druif, Pool-café Slipper’s Cue, Gasterij De Engel. Dit zijn gerenommeerde dartgelegenheden welke beschikken over wedstrijdbanen.Maak er vooral een sportieve en gezellig competitie van, zodat we er een succes van kunnen maken en dit jaarlijks terug kunnen laten keren. Voor meer informa-tie kun je terecht bij Jan Leijs, tel. 06-50505132, tevens wedstrijdleider of de website: www.dartranking.nl. Op deze site zijn tijdens competitie de poules, uit-slagen en stand te zien.

Zevenbergse Zomercompetitie Darts 2014

OUDEMOLEN - De kruisboogschut-ters van kring Roosendaal bestaande uit schutters van de Alpenjagers uit Roosendaal en Geen Moed Verloren uit Oudemolen hebben de schutters van kring OWB bestaande uit Dorst, Made, Hoeven en Zevenbergse Hoek verslagen met een score van +1,22 te-gen – 0,77 pt voor OWB.

De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen waarin de beste 3 schutters van elke klas-se Ere, A en B klasse uit 2013 het tegen elkaar opnemen. De schutters schieten wel tegen een gemiddelde. OWB moest dit jaar een gemiddelde schiten van 93,65 pt en kring Roosendaal moest 88,75 pt schieten.De eerste manche kwamen de B schutters aan de beurt en voor kring Roosendaal werd Pieter Griffioen van Alpenjagers eerste met 89 punten gevolgd door Andre van As van Alpenjagers met 84 punten en Din Bram van GMV met 81 punten. Voor OWB werd Corne van Beers van kruisrid-ders winnaar met 92 punten voor Frank Goosens van KB Dorst met 89 en Tom Lagerwerf van Nooit Gedacht Made met 86 punten. De tussenstand op dat mo-ment was -4,33 voor OWB en -3,55 voor

Roosendaal.Daarna volgde de A klasse en hier werd John Schrauwen van Alpenjagers winnaar met 93 punten en 1 moes voor Helmer Siegers van Alpenjagers met 93 punten en Frans Joore ook van Alpenjagers met 92 punten. Voor OWB werd Wilco van Beers van de Kruisridders winnaar met 95 punten voor Kees Pals van Nooit Gedacht met 90 punten en Lian van Beers van de Kruisridders met 88 punten. Hierin namen de schutters van kring Roosendaal een belangerijke voorsprong op OWB. Kring Roosendaal kwam in totaal op +0,45 pt tegen -3.33 pt voor OWB.In de laatste manche kwamen de ere schutters aan bod, voor kring Roosendaal werd Kees de Kock van GMV winnaar met 95 punten voor Piet Beerendonk van Alpen-jagers met 90 punten en Jan van Gils van Alpenjagers met 88 punten. Dat OWB met een betere top te maken heeft bewezen de schutters nog maar eens een keer. Met maar liefst 99 punten en 3 moezen werd Kees van Beers van de Kruisridders win-naar voor Cor Rombouts van Willem Tell met 98 punten en 4 moezen en Johan de Jong Strijd in Vrede met 96 punten. Hier-door werd de eindstand van 1,22 pt voor kring Roosendaal en -0,77 pt voor OWB.

Kring Roosendaal wint van OWB

NOORDHOEK - Op vrijdag 28 maart wordt weer het inmiddels befaamde snipperdag tennistoernooi gehouden van TV de Hoop op de drie kunstgras-banen gelegen aan de Repelweg te Noordhoek.

Aanvang ca. 10 uur. We beginnen eerst met een lekker bakje koffie thee of choco-lade melk. De wedstrijden duren tot 16.00

uur en er wordt gespeeld volgens het sys-teem van de vrouwen/mannenavond. Het is ook mogelijk een gedeelte van de dag te tennissen. Natuurlijk is er de bekende lunch tegen een kleine vergoeding. Ook le-den van andere tennisclubs zijn van harte welkom. Graag opgeven voor donderdag 27 maart, bij Sjef Beijsens 0168-403671 of per e-mail [email protected] (dit i.v.m. de lunch).

TV de Hoop Snipperdag Tennistoernooi

KLUNDERT - Een ongeïnspireerd spe-lend Klundert verloor kansloos bij kampioenskandidaat SHO. Bij rust was het al 4-0. Na rust wist Klundert te voorkomen dat het een monster-score werd en verloor uiteindelijk met 5-0.

Uitslagen woensdag 19 maartKlundert E3-De Fendert E5 2-4Raamsdonk MC1-Klundert MC1 0-6Zaterdag 22 maartSHO 1-Klundert 1 5-0Baronie 2-Klundert 2 4-4MOC’17 2-Klundert 3 6-0Klundert 4-VVC’68 4 0-5Marjola Girls VR1-Klundert VR1 4-2Klundert A1-SCO/TOFS A1 0-2Groen Wit B1-Klundert B1 1-0Moerse Boys MB1-Klundert MB1 2-2Oosterhout C1-Klundert C1 0-6VVC’68 C2G-Klundert C2 3-5Klundert MC1-SC Welberg MC2 1-3

Klundert D1-RBC D2 0-3Unitas’30 D5-Klundert D2 6-3Klundert E1-Virtus E2 5-5Klundert E2-Chrisl./Oudemolen E1G 5-1De Fendert E5-Klundert E3 1-2Klundert F1-Unitas’30 F3 5-4Virtus F5G-Klundert F2 7-0Zondag 23 maartKlundert 2-De Schutters 2 2-1Programma zaterdag 29 maart14.30 Alblasserdam 1-Klundert 114.30 Bavel A1-Klundert A112.00 Klundert B1-Internos B212.00 Klundert MB1-Chaam MB110.30 Klundert C1-WSC C210.30 Klundert C2-SC Kruisland C211.15 DFS D1-Klundert D108.45 Klundert D2-SC Kruisland D109.00 Roosendaal E2-Klundert E108.45 Klundert E2-Hoeven E208.45 Klundert E3-VCW E209.00 Kogelvangers F1-Klundert F108.45 Klundert F2-SVC F2

Klundert geeft niet thuis

Page 21: Dm 20140326

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 26 MAART

T/M DINSDAG 1 APRIL

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en.

KIJK OP ACTION.NL

4 METER

EUROPESE

TOPKWALITEIT!

SUPER ZACHT!

3 PAAR 6 STUKSPLATTEKWASTmaat 78-2”

0.69

MEGAZAKPAASFIGUREN350 gram

1.99

CAPETOWN WASHANDdiverse kleuren16x21 cm

0.39

VOORJAARSTAKOF BLOESEM GUIRLANDElengte 75 cm

0.79

MEISJESBALLERINA’Sdiverse kleuren en printsmaten 30-35

3.79

12 literØ 35 cm

1.6934 literØ 50 cm

3.69

RUNNINGSOKKENmet coolmaxmaten 35-46

1.19

LONGDRINKGLAZENinhoud 6x27 cl

1.49

DECOVOORJAARSKRANSdiverse kleurenbessen en bloemenØ 17 cm

DAMESJURKMET CEINTUURdiverse streep motievenmet ceintuur en v-halsmaten S-XL

CORAL DELUXEFLEECEPLAIDdiverse uni kleuren150x200 cm

SPECTRUMTUINHOUTBEITSvoor het beschermen en afwerken van b.v. tuinhuis, schutting of hekwerkenwatergedragen en weerbestendigdonkerbruin2.5 liter

CAPETOWNBADDOEKdiverse kleuren100% katoen50x100 cm

MELKCHOCOLADEPAASEIEREN200 gram

DAMES BALLERINA’Sdiverse kleuren en printsmaten 36-41

KUNSTSTOFTUINPOT18 literØ 40 cm

KRABPAALMET SPEELTJEantraciet of ivoor48x40 cm

GARNIER FRUCTIS SHAMPOO OF CONDITIONERdiverse varianten300, 250 of 200 ml

AVONTURENSPEELTENTSETkoepel, tunnel en wigwam400x122x137 cm

SPORTSOKKENdames/herengrijs, wit of zwartmaten 35-46

TUIN DECOROZENBOOGmetaal2.4x1.4 meter

PROGARDENWORTELDOEKvoor het tegenhoudenvan onkruid8x1.5 meter

TOROSWATERGLAZENinhoud 6x20.5 cl

7.95

5.79

2.29

1.19

3.39

1.69

4.49

3.99

2.39

1.59

5.491.29

2.39

12.95

0.99

Elders8.959.99

Elders13.9515.79

Elders1.791.99

Elders1.992.29

Elders9.9512.95

Elders8.959.95

Page 22: Dm 20140326

sport

pAGINA 22

UitslagenSeolto E2-SC Gastel E4 1-5Seolto E3-Kogelvangers E3G 1-10Seolto F2-DSE F3 2-2Halsteren D2-Seolto D1 1-2DVO’60 E1-Seolto E1 1-2Seolto D2-DSE D3 0-3Seolto MP1-DSE MP1 3-9Achtmaal E2-Seolto E4 3-1WHS 3-Seolto 2 1-3Seolto 4-DHV 2 5-3Zundert B1-Seolto B1 1-1Seolto 5-Unitas’30 3 4-2Kogelvangers 1-Seolto 1 3-2

Programma zaterdag 29 maartYerseke 1-Seolto 1 14.30Seolto 2-NOAD’67 3 14.30Seolto 4-BSC 2 14.30Seolto B1-Moerse Boys B1 12.00Seolto B2-Virtus B3 12.00Seolto D1-WHS D1 10.15Internos D4-Seolto D2 10.00Seolto E1-RSV E1 08.45Halsteren E4-Seolto E2 09.00Rood Wit W E3-Seolto E3 11.00Seolto E4-SVC E1G 08.45Unitas’30 F6-Seolto F2 08.30Sprundel MP1-Seolto MP1 10.00

VV Seolto

Uitslagen zaterdag 22 maartTPO /VOV B1-Oosterhout B2 1-5TPO/VOV C1-The Gunners C2 1-3TPO/VOV MD1-Gloria UC MD1 1-7TPO/VOV E1-DHV E1 3-6TPO/VOV F1-DHV F1 1-2Oudem/Chrisl MP1G-TPO MP1 11-3Zondag 23 maartTPO 1-RSV 1 0-4Beek Vooruit 10-TPO 2 3-0TPO 3-Unitas’30 6 0-2TPO DA1-Beek Vooruit DA1 2-4

Programma zaterdag 29 maart15.00u Baronie B5-TPO /VOV B114.30u JEKA C6-TPO/VOV C112.00u Bavel MD1-TPO/VOV MD109.30u TPO/VOV E1-Prinsenland E210.00u TPO/VOV F1-FC Gastel F309.30u Noordhoek MP1-TPO MP1Zondag 30 maartTPO 1, 2 en 3 vrij10.00u HZ’75 DA1-TPO DA1 Maandag 31 maart19.00u Boeimeer C4-TPO/VOV C1

VV TPO

ZEVENBERGEN - In het 8e darttoer-nooi van de 7 Bergse Dartranking heeft Paul Vreugdenhil zijn 3e over-winning behaald door in de finale Mikel van Maastrigt te verslaan met 5 tegen 4.

Het werd met 32 deelnemers een gezellig en sportief toernooi. Grote afwezige was de koploper Johan de Tree. Hierdoor heeft hij zijn 1e plaats verspeeld aan zijn maatje Paul, die nu koploper is. Ed Hoogenboom bezet nu de 3e plaats door Jan Jonker in rechtstreeks duel te verslaan en hier-mee meer punten te behalen. Met nog 4 toernooien te gaan wordt het steeds dui-delijker, wie de 4 pouleleiders zullen zijn. Volgend toernooi zal daar meer aandacht aan worden besteed. Jeugd heeft de toe-komst, dit geldt ook met darten. Inmiddels doen er 6 jeugd darters mee met de ran-king. In de top 16 staan nu 2 jeugd darters: Jimmy Jonker en Dylan van Beers. Voor laatstgenoemde is dit de 1e keer dat hij meedoet. Voor de 1e keer had hij in theorie voldoende punten om zich een ronde ver-

der te plaatsen. Jammer voor hem, want er waren nog paar darters met 7 punten. Bij een gelijke stand wordt gekeken, naar de meeste overwinningen en daar zat hij helaas niet bij. Toch een goede prestatie, want de 16 beste darters gingen door en hij werd 17e. Ook een goed jeugd dartertje is Jacco Crezee. Hij wist zich wel te plaatsen met maar liefst 10,5 punt, dat goed was voor een 4e plaats. Hij wist van de 5 par-tijen 4 te winnen. Zijn tegenstanders wa-ren Paul Eland, Jimmy Jonker, Maikel van Wingerden (nr. 10 in de stand) Rick Luijks. Zijn enige verloren partij was tegen Iwan Silvius (nr. 7 in de stand) met 2-1. Als hij volgend jaar meer zou deelnemen aan de ranking kan het ook een darter worden in de top 16. Jimmy Jonker tot op heden nog steeds de beste jeugd darter krijgt hierdoor wel concurrentie, maar staat stevig op 11e plaats. John(ne) Antes kon met maar liefst 12 wedstrijdpijlen een historische over-winning behalen tegen Paul Vreugdenhil. In de 1e ronde in de knock-out fase moest hij tegen Paul. Dit werd een spannende 3-2 overwinning voor Paul. Mark Bakx blijft

verbazen. Met de hakken over de sloot met 7 punten geplaatst moest hij tegen Rob Godschalk en won met 3-1. Daarna moest hij tegen Maurice Rijnart en dit ging let-terlijk bij beide spelers om de dubbel. Na beiden al een paar keer gemist te hebben, wist Maurice uiteindelijk deze te gooien. Hierdoor kwam Maurice in de halve finale, waarna Mikel veel te sterk was.FinaleMikel van Maastrigt is geen ene keer op voorsprong gekomen, hooguit kon hij gelijk maken. Op de momenten dat Paul helemaal de partij in handen had, met 3-1 voor, liet hij deze ook schieten, zodat het 3-3 werd. Paul wist wel op belangrijke mo-menten goed te finishen. Om 2-1 te maken gooide hij 111 uit. Voor 3-1 wierp hij 90 uit en bij 4-3 wierp hij 80 uit. Mikel wist gelijk te maken en tenslotte maakte Paul de 5 vol. Hoogste uitworp van 129 werd gegooid door Rob Godschalk: 180 worpen werden er door Paul maar liefst 6 gegooid. Meer informatie www.dartranking.nl. of 06-50505132. Het volgende toernooi 3 april.

Paul Veugdenhil pakt zijn derde overwinning

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De eerste kans was voor Noad na balverlies in de laatste linie in de opbouw bij DHV. Keeper Karsten de Graaf voorkwam een tegentreffer.

DHV had een veldoverwicht met hoofdza-kelijk dreiging vanaf links.Helaas was de eindfase onzorgvuldig. Korte hoek was voor de uitblinkende doelman Pjotr Mos-selman en de vrijkomende spelers aan de 2e paal werden niet gezien. Na 16 mi-nuten kwam Arjan Moerland los van ver-dediger Jesper de Rond en kopte vanaf 7

meter een hoekschop in, waarbij de DHV-doelman er niet best uitzag: 1-0. DHV zette druk en kreeg mogelijkheden. Ziedend schot van Jordi Lokers belandde precies op de arm van de verraste doelman. Na 30 mi-nuten een mooie actie van Dennis Kortsmit met een perfecte bal midden voor het lege doel. Elias Mourigh was prima mee, maar plaatste de bal vanaf 4 meter met het dij-been over het doel. Daarop was het Noad dat pal voor rust dichtbij een 2e treffer was. Na rust was het 1e kwartier niet om aan te zien. Chaotisch spel met de beste kansen voor Noad. Treffer kwam er dan

toch uit een voorzet:.2-0. Daarna kwam DHV er beter in en na 60 minuten werd door een snelle genomen vrije trap Hawar Mouhidinne gelanceerd en bekwaam de 2-1 scoorde. Op lijn lopende scheidsrech-ter ging vervolgens naar Noad grensrech-ter Bastiaansen en keurde de treffer ten onrechte af. Noad trok zich massaal terug onder het aandringend DHV wat weinig afdwong . Thomas v.d. Wal was nog het dichtst bij een treffer na een kopbal, maar ook dat lukte net niet. Na een geslaagde inhaalrace na de winterstop waaruit het koploper werd, is DHV op achterstand ge-

zet. Het zal vooral de scherpte dienen te laten zien op training en wedstrijd. Juist nu het door o.a langdurige blessures een 4-tal spelers moet missen. Assist: Tho-mas v.d. Wal 1, Dennis Kortsmit 2, Hawar Mouhidinne 1.Uitslagen zaterdag 22 maartNOAD’67 1-DHV 1 2-0Seolto 4 -DHV 2 5-3DHV C1-WHS C1 2-5DHV D1-Kogelvangers D1 6-3TPO E1-DHV E1 3-6ST TPO/VOV F1-DHV F1 1-2DHV F2-Rijen F8 6-1

Programma jeugdZaterdag 29 maart08.45 Internos F6-DHV F209.30 DHV D1-Schijf D109.30 DHV F1-Virtus F311.00 DHV E1-HZ’75 E1G11.30 DHV C2-Roosendaal C812.30 Steenbergen C2-DHV C1Programma seniorenZaterdag 29 maart14.30 Drechtstreek 1-DHV 1 (oefenwed-strijd)15.00 Halsteren 5-DHV 2Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV 1 nog verder op achterstand gezet door Noad’67

KLUNDERT - Zaterdag 22 maart werd de vierde streekontmoeting van het seizoen 2013-2014 georganiseerd door Team Coolen uit Oisterwijk.

Zo’n 17 judoka’s van JudoKlub Klundert waren in de auto gestapt om daar aan deel te nemen. De Dojo was niet zoals gewoonlijk in een sporthal of sportschool maar dit maal in een tot evenementenhal omgebouwde leerfabriek. In de ze nostal-gische ambiance streden ruim 130 judoka’s

om een plaatsje op het ere podium. Ook al deed een ieder zijn uiterste best, he-laas wist niet iedereen op het podium te komen. Hieronder een overzicht van door JudoKlub Klundert judoka’s behaalde re-sultaten.Een 1e plaats voor Kick Huuksloot, Sander Versteeg, Finn Huuksloot, Alex Hogeslag, Dion Hogeslag en Mitchel van den Bos.Een 2e plaats voor Babette Zuidema en Erik Post.Een 3e plaats voor Lente van Wensen,

Lisa Versteeg, Beau Broersma, Jasper Zui-dema, Dylano Koorneef en Jeslin Legierse.Een plaatsje net buiten het podium was er voor Thomas Lippens, Sander Legierse en Kevin Machielse.De volgende streekontmoeting is op 19 april in Zevenbergen. Op 5 april organi-seert JudoKlub Klundert eerst nog het Lou-is Buurstee Toernooi. Dit toernooi stond voorheen bekend als de Moerdijkontmoe-ting en is een toernooi voor recreatieve judoka´s t/m 14 jaar.

Streekontmoeting JKK Judoka’s in nostalgische setting

ZEVENBERGEN - Na de winst op café de Uitspanning 2 van vrijdag, blijft het Zevenbergse Team Stuc. Bedr. Kan-ters 1 in de race voor het kampioen-schap.

Het team met de spelers Erik Kortsmit, Ivo Stolting, Jos Goverde en Kees Vijhoek, had zeker geen gemakkelijke avond. Erik Kortsmit (bord 1) en Kees Vijfhoek (bord 4), speelden de eerste 2 wedstrijden. Lange tijd zag het er naar uit dat Kees zijn partij niet zou gaan winnen. Hele wedstrijd liep Kees achter de feiten aan. Maar Kees zou Kees niet zijn, als hij de handdoek vroegtijdig in de ring zou gooien. Met de stand van 27 om 29 op het bord, in het voordeel van Ton Cardinaal van de Uitspanning, maakte Kees de resteren-de 3 caramboles. Aangezien Ton geen nabeurt meer had, was de overwinning voor Kees een feit. Teleurgestelde Ton achterlatend, maar

met 2 belangrijke wedstrijdpunten voor het team. Op de andere tafel lukte het Erik Kortsmit ook niet echt om afstand te ne-men van zijn tegenstander Ismail Sari. Bij een stand van 33 om 34 in het voordeel van Erik, maakte Erik een einde aan de wed-strijd door met zeer moeilijk te maken punt toch te scoren. Ismail had ook geen na-beurt, dus 2 belangrijke wedstrijdpunten. Aan Jos Goverde en Ivo Stolting de taak om de overwinning veilig te stellen. Ivo (bord 2, 35 caramboles), speelde tegen de altijd sterk spelende Jan van der Bie. Qua niveau was het de beste wedstrijd van de avond, qua uitslag de minste voor het Ze-venbergse team. In de 47e beurt scoorde Jan de 35ste carambole. Ivo moest in de nabeurt nog 3 punten scoren voor een re-mise. Het 3e punt bleek te moeilijk, waar-door de eindstand 34 om 35 werd, in het voordeel van het team uit Barendrecht. Op de andere tafel speelde Jos Goverde tegen Ben Ouwendijk. Jos had de hele wedstrijd

een paar punten voorsprong, maar kon niet echt een gat slaan. In de 39e beurt maakte Jos een serie van 9, waardoor de stand op dat moment 16 om 26 was in het voordeel van Jos. Na de serie van 9 van Jos, viel Jos compleet stil. Tegenstander Ben kwam terug tot 24 om 26, waardoor de spanning in de wedstrijd terug kwam. Jos maakte echter aan de aspiraties van Ben een eind, door met scores van 3 en 1 alsnog de wedstrijd naar zich toe te trek-ken. Hierdoor was de teamoverwinning een feit. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg en een achterstand van 2 punten op de koploper, is de titel nog steeds in zicht. Helaas heeft het Zevenbergs team het niet meer zelf in de hand, maar is het afhan-kelijk van de leider in de competitie Mer-wehof uit Dordrecht. Opdracht is duidelijk: blijven winnen en hopen dat de koploper puntjes laat liggen. Maandag 24 maart speelt Stuc. Bedr. Kanters 1 in Dordrecht tegen The Gamblers.

Stuc. Bedr. Kanters 1 is nog steeds titelkandidaat

ZEVENBERGEN - Zaterdag 29 maart fietsen de randoneurs naar Spijkenisse, een rit van 125 km, vertrek 9.00 uur. De recreanten fietsen deze dag een rit van 75 km naar Zwijnd-recht vertrek 9.05 uur. En tenslotte de Toerrijders fietsen dan een rit van 90 km naar de Kiltunnel/kop van het land vertrek 9.10 uur.

Zondag 30 maart fietsen de randoneurs naar Meerseldreef een rit van 75 km vertrek 9.00 uur. De recreanten en de toerrijder fietsen gezamenlijk naar Zundert/Meerseldreef een rit van 60 km vertrek 9.05 uur. Alle ritten starten vanaf sportpark ’De Knip’ in Zevenber-gen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Toerwielerclub Zevenbergen

Uitslagen seniorenDubbeldam 1-Noordhoek 1 3-1Noordhoek 2-NVS 2 0-1Divo 3-Noordhoek 3 4-3DSE VR3-Noordhoek VR1 zo 1-3Noordhoek VR1 za-Tholense Boys VR1 2-3Uitslagen jeugdSmerdiek B1-Noordhoek B1 8-2Noordhoek C1-DIA C5 5-5Sc Kruisland D1-Noordhoek D1 0-3Noordhoek E1-Nieuw Borgvliet E1 12-0Noordhoek ME1-Cluzona ME1 1-1HZ’75 MP1G-Noordhoek MP1 0-13

Programma seniorenOudemolen/Chrisl. 2-Noordhoek 3 10.30uBSC VR2-Noordhoek VR1 zo 9.45uTholense Boys VR1-Noordhoek VR1 za 15.00u

Programma jeugdNoordhoek B1-Sc Welberg B1 14.30uRijen C3-Noordhoek C1 12.30uDEVO D1-Noordhoek D1 13.00uNoordhoek E1-NSV E1 10.00uChaam ME1-Noordhoek ME1 9.00uNoordhoek MP1-TPO MP1 9.30u

VV Noordhoek

ZEVENBERGEN - De thuiswedstrijden zijn afgelopen weekend gespeeld te-gen ‘t Topke 1 uit Afferden van de lan-delijke bekercompetitie van topteams jeugd.

De 1e wedstrijd werd met 2-2 remise ge-speeld. Stef van Hees won zijn partij van 225 caramboles in 23 beurten en Kevin van Hees verloor zijn partij in 21 beurten. De 2e wedstrijd werd met 4-0 gewonnen. Stef had nu 9 beurten nodig voor zijn 225

caramboles en Kevin wist zijn 90 carambo-les in 14 beurten te behalen. Door de resul-taten blijft het team van Amorti voorlopig op een 1e plaats staan. Zondag 30 maart staan de uitwedstrijden in Hoorn op het programma.

Hans Jr Snellen, lid van JBV Amorti uit Zevenbergen, heeft zich geplaatst voor de nationale finale van de kaderklasse jeugd. Deze finale wordt op 29 en 30 maart ge-speeld in Lelystad.

Winst en remise Amorti 1

NOORDHOEK - Omdat afgelopen weekeinde Tafeltennisvereniging Smash’70 1 vrij was speelden alleen Smash’70 2 en 3.

Smash’70 2 stond voor een moeilijke uit-wedstrijd in Breda tegen mede-titelkandi-daat Belcrum 7. Na een spannende strijd werden de pun-ten eerlijk gedeeld: 5-5. Zowel Theo Coppens als Joris Gerritsen wonnen ieder 2 keer en ook wonnen ze het dubbel. Jacqueline van Osta bleef helaas zonder winst. Door dit resultaat blijft Smash’70 2 nog

steeds nipt aan de leiding in de 3e klasse. Smash’70 3 speelde in Hoogerheide tegen de koploper Hotak’68 5 en verloor kansloos met 10-0. Door dit forse verlies zakt het team naar de laatste plaats in de 5e klasse. Smash’70 1 staat zonder te spelen nog op een mooie 3e plaats in de 2e klasse. Komend weekeinde spelen de Smash’70 teams thuis.

ProgrammaSmash’70 1-Belcrum 5Smash’70 2-Tanaka 2Smash’70 3-Tanaka 5

Gelijkspel Smash’70 2

Page 23: Dm 20140326

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360 - [email protected]

BEZUINIGEN ?

Dat doen we op uw belasting

De rek is eruit ! De regering bezuinigt maar

door, de koopkracht neemt af en u weet niet

meer waar u nog besparen kunt. Daar kan

Hazelzet helpen. Wij hebben ons in 28 jaar

ontwikkeld tot een expert in belastingzaken en

administratie. Wij kunnen u meer belastinggeld

besparen. Met ons als 'sparring partner' houdt

u de grijpgrage vingers van de fiscus in toom.

Waar wij goed in zijn:

- administratie en loonadministratie

- jaarrekeningen

- begeleiding bij administratie

- belastingaangiften, zakelijk en voor

particulieren

- fiscaal advies, speciaal voor ZZPérs, kleine Bv´s

en ondernemers

-door kleinschaligheid een zeer persoonlijke

begeleiding

Neem contact met ons op voor informatie of

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Daar

gaat u geen spijt van krijgen.

Direct rijden in een nieuwe A-Klasse of C-Klasse. Nieuwe auto’s, speciaal voor u ingekocht. Tot € 7.000,- registratiekorting!

Roosendaal, Bredaseweg 225-227. Tel. 0165 557 400

www.vanoeverensturm.nl

1-TJT-05 / 0 km

7-TGR-54 / 0 km 7-TGR-72 / 0 km 8-TGR-04 / 0 km 8-TGR-08 / 0 km

2-TJT-05 / 0 km 2-TGR-02 / 0 km 7-TGR-07 / 0 km

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSEA180 Blue Effi ciency Ambition Style

MERCEDES-BENZ C-KLASSEC180 Kompressor Edition-C 7G Tronic

MERCEDES-BENZ C-KLASSEC180 Kompressor Avantgarde 7G Tronic

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 29.950,-€ 34.700,-

€ 37.950,-€ 44.950,-

€ 37.950,-€ 44.950,-

UW VOORDEEL: € 4.750,-UW VOORDEEL: € 4.750,- UW VOORDEEL: € 4.750,- UW VOORDEEL: € 4.750,-

UW VOORDEEL: € 4.750,-UW VOORDEEL: € 4.750,-UW VOORDEEL: € 7.000,- UW VOORDEEL: € 7.000,-

onze voorjaarscollectie staat voor u klaar, kom uitzoeken voor ieder budget wat wils!

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.KijK voor ALLE informAtiE op www.sEAtvErmEuLEn.nL of bEL 0168-402276

nissAn pixo 1.0 AcEntA

201032.486 km € 6.450,-

suzuKi ALto 1.0 comfort

200923.401 km € 6.450,-

voLKswAgEn fox

201057.616 km € 6.750,-

hyundAi i10

201031.000 km € 6.750,-

suzuKi ALto 1.0

200934.716 km € 6.850,-

rEnAuLt twingo 1.2

201017.721 km € 6.950,-

sEAt ALtEA xL 2.0 tdi styLAncE2008155.200 km € 7.650,-

sEAt ibizA

200850.114 km € 7.950,-

toyotA Aygo

201215.818 km € 7.950,-

rEnAuLt twingo

20125.765 km € 8.950,-

rEnAuLt twingo

20129.315 km € 8.950,-

ford fiEstA

201161.585 km € 8.995,-

fiAt pAndA 1.2

201045.411 km € 6.150,-

toyotA yAris

200632.000 km € 6.750,-

ford KA

200927.591 km € 7.650,-

pEugEot 206

200867.816 km € 8.495,-

Uitkiezentot € 7.000,-

Uitkiezentot € 8.000,-

Uitkiezentot € 9.000,-

Beatrijsweg 63, KlundertOpeningstijden: ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uurza 09.00 tot 16.00 uur.

GroenteplantenTuinzaden

VingelingNoordschans 9, Klundert

Page 24: Dm 20140326

sport

pAGINA 24

Uitslagen maandag 16 maartSeolto E4-Virtus E7 4-3Dinsdag 17 maartFC Dordrecht D1-Virtus D1 2-0Zaterdag 22 maartSVG G3-Virtus G1G 2-2Virtus A1-Beek Vooruit A1 4-2Virtus B1-Beek Vooruit B1 1-0De Fendert B2-Virtus B2 2-3Virtus B3-MOC’17 B6 0-3VVR C1-Virtus C1 0-2DOSKO C2G-Virtus C2 2-3DEVO C1-Virtus C3 1-0Virtus D1-DIA D1 5-1De Fendert D2-Virtus D2 2-1Virtus D3-MOC’17 D7 5-0Virtus D4-Unitas’30 D6 2-2Virtus E1-Unitas’30 E1 3-3Klundert E1-Virtus E2 5-5Virtus E3-Unitas’30 E6 5-2Virtus E4-SCO/TOFS E4 3-3Internos E7-Virtus E5 8-4Unitas’30 E14-Virtus E6 4-0Virtus E7-SVC E1G 3-3Virtus F1-DOSKO F1 7-2UVV’40 F4-Virtus F2 3-1Unitas’30 F7-Virtus F3 10-0Virtus F4-SPS F2 5-7Virtus F5G-Klundert F2 7-0Groen Wit F5-Virtus F6 4-0Virtus MB1-MOC’17 MB1 5-0Cluzona MC1-Virtus MC1 0-1Madese Boys MD1-Virtus MD1 3-2Virtus M1-RSV M1 0-5

Zondag 23 maartVirtus 1-Victoria’03 1 4-0Virtus 2-Roosendaal 3 0-3Virtus 3-Madese Boys 3 3-2SVC 5-Virtus 5 1-2

Virtus VR1-Roosendaal VR1 3-2

Programma woensdag 26 maartVirtus VR1 za-Sliedrecht VR1 za 19.45Zaterdag 29 maartZundert G2-Virtus G1G 11.30Victoria’03 A1-Virtus A1 13.30Waspik A2-Virtus A2 14.30SC’t Zand B2-Virtus B1 14.30Virtus B2-Schijf B1 11.15Seolto B2-Virtus B3 12.00Virtus C1-Sprundel C1 14.30Virtus C2-Internos C3 12.45Virtus C3-Wernhout C1 12.45Roosendaal C6-Virtus C4 15.00BSC D1-Virtus D1 9.45Virtus D2-Rood Wit W D2 11.15Halsteren D5-Virtus D3 9.00Virtus D4-RSV D2G 10.00Beek Vooruit E1-Virtus E1 8.30Virtus E2-Victoria’03 E2 9.00BSC E3-Virtus E3 9.45Madese Boys E4-Virtus E4 9.00Virtus E5-Roosendaal E9 9.00Virtus E6-Beek Vooruit E10 10.00Beek Vooruit E11-Virtus E7 11.00Virtus F1-MOC’17 F2 10.00VVR F2-Virtus F2 10.00DHV F1-Virtus F3 9.30Virtus F4-Internos F4 9.00Virtus F5G-Unitas’30 F14 9.00Moerse Boys F4G-Virtus F6 10.45Almkerk VR1 za-Virtus VR1 za 12.00Schijf MB1-Virtus MB1 12.00MOC’17 MC1-Virtus MC1 11.45SJO Prinsenland MD1-Virtus MD1 9.30Zondag 30 maartAlliance VR1-Virtus VR1 11.30Virtus 1-Veerse Boys 1 12.00Veerse Boys 2-Virtus 2 12.00

Belangrijke zege Virtus

ZEVENBERGEN - Zaterdag speelde dames twee hun laatste competitie wedstrijd. Wat men vorige week nog niet wist is dat men op doelsaldo ook kampioen kon worden. Voor de wed-strijd gespeeld werd wisten ze al dat ze kampioen waren.

Was dat de reden dat de start minder goed ging? Na een achterstand van 0-4 herpakte de dames zich en wisten uiteindelijk over-tuigend te winnen van de beuk. Het be-stuur van Groene Ster trakteerden de da-mes met champagne. Het kampioensfeest kon beginnen.Heren 2 speelde daarna ook tegen de Beuk uit Oudenbosch, bij deze laatste wedstrijd stond niks meer op het spel. Het was een harde wedstrijd, maar de mannen wisten van afstand goed te scoren. De winst bleef in Zevenbergen.De F jeugd nam het op tegen de jeugd van

Tachos uit Waalwijk. Een combinatie van jongens en meisjes met een fanatisme om te winnen. Helaas lukte dat dit seizoen niet zo vaak. Maar de stijgende lijn zit er zeker in. Goed keepers werk door zowel Sil als Carlijn waardoor de stand beperkt gehouden werd. In de aanval wist Evi twee maal te score.De E jeugd was al kampioen, maar moes-ten nog een wedstrijd tegen HVM uit made die op de 3e plek stonden. De vorige twee wedstrijden waren ook moeizaam gewon-nen. Dus het beloofde wederom een span-nende wedstrijd te worden. In de eerste helft verliep het stroef en HVM scoorde te makkelijk. Groene Ster liep hierdoor achter de feiten aan. Na de donderspeech tijdens de rust, waren ze wakker geschud en gin-gen ze als team verdedigen. Langzaam werd de achterstand ingelopen en wisten ze met winst af te sluiten. Eindstand 15-11. Het bestuur van. Groene Ster trakteer-

de dit talentvolle team op champagne en een medaille.Hierna speelde de meisjes B jeugd hun laatste binnen wedstrijd tegen EMM. Eindstand 6-19 De meiden spelen met ups en downs tijdens deze wedstrijd. Verdedi-gend staan ze collectief. In de aanval is het zoeken naar de persoon die af gaat wer-ken. Ook bij dit team is er een stijgende lijn gedurende het seizoen.De afsluiter op zondag was de wedstrijd van dames 1 tegen HMC, HMC was op doelsaldo al kampioen in hun klasse. Dit was een extra motivatie voor de Dames van Groene Ster (4e plek) om het kampi-oensfeest wat onder druk te zetten. Col-lectief wisten ze boven verwachting de eerste voorsprong neer te zetten. Zowel in de verdediging als de aanval werd er hard gewerkt. De voorsprong kwam in de tweede helft even in gevaar, maar de da-mes herpakte zich en wisten hun laatste wedstrijd met een aller laatste score van Debbie af te sluiten met 21-16.

Groene Ster handbalTwee kampioenen in de zaal

Kampioenen Dames twee.

OUDEMOLEN - Rimboe uit Wouwse Plantage is weliswaar niet direct meer een kampioenskandidaat, het is wel een veel scorend team. Dit lieten ze zaterdag maar weer eens zien te-gen zaterdag 1.

De zondag 1 deed het wat dit betreft beter, want zij wonnen hun wedstrijd. Het 2e van de zaterdag wist eindelijk eens te winnen, al werd het wel erg spannend gemaakt. Zondag 2 kwam niet voorbij de tegenstan-ders uit het buurdorp De Fendert en kwam tot een puntendeling. Veteranen wonnen midweeks van MOC uit Bergen op Zoom, terwijl de vrouwen verloren van kampioenskandidaat WFB. Bij de jeugd waren er ook behoorlijk grote uitslagen te noteren.Het B-team wist voor de 2e maal in de

voorjaarsronde te winnen en zij zijn lek-ker bezig op dit moment. Het D-team wist voor de 4e maal een wedstrijd in winst om te zetten en zij staan nu 2e op 1 punt achterstand. Dat Klundert E2 bovenaan staat bleek wel uit het verschil tegen de E-pupillen. Voor de MP-tjes werd de 2e wedstrijd in de voorjaarscompetitie ook een glansrijke overwinning. Aankomende week is er een inhaalprogramma, niet alle teams komen in de wei.

UitslagenChrislandia 1-Rimboe 0-7Oudemolen/Chrisl. 1-Alliance 5 3-0Vrederust 2-Chrisl./Oudemolen 2 5-6Oudemolen/Chrisl. 2-De Fendert 3 1-1MOC ’17 VE3-Chrisl./Oudemolen VE1 0-4Chrisl./Oudemolen VR1-WFB Vr1 0-4Chrisl./Oudemolen B1-Victoria ’03 B4 6-0

Chrisl./Oudemolen D1-De Fendert D3 9-0Klundert E2-Chrisl./Oudemolen E1G 5-1Chrisl./Oudemolen MP1G-TPO MP1 11-3

Programma donderdag 27 maartChrisl./Oudemolen VE1-Wemeldinge VE1 19.30Zaterdag 29 maartChrislandia 1-De Schutters 14.30 vrHoeven D4-Chrisl./Oudemolen D1 11.30Melissant Vr1-Chrisl./Oudem. VR1 11.00Prinsenland MP1-Chrisl./Oudem. MP1G 10.30Chrisl./Oudemolen E1G-SCO/TOFS E4 9.30Unitas ’30 B3-Chrisl./Oudemolen B1 14.30Zondag 30 maartOudemolen/Chrisl. 2-Noordhoek 3 10.30

Kijk voor het laatste nieuws: www.Chris-landia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia/Oudemolen

ZEVENBERGEN - Afgelopen donderdag speelde het team Stuc. Bedr. Kanters 2 uit tegen de familie Bakkers van L&B Ledermode in Hoeven. De spelers die meespeelde waren Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maickel van Wingerden.

De eerste partijen speelde Jos en Maickel. Maickel speelde een goede wedstrijd kreeg in begin van zijn tegenstander veel ballen die hij los over driebanden moest spelen. Voor Maickel was dat voor sommige ballen geen probleem waardoor hij goed van start ging. Tijdens de wedstrijd maakte hij nog een serie van 5 caram-boles achter mekaar. Maickel wist met 20 caramboles de partij te winnen met een goed gemiddelde, waarbij de tegenstander niet verder kwam dan 13 caramboles. Op de andere tafel speelde Jos tegen Brain Bakker een oud speler van Amorti. Brain was gebrand omdat hij thuis tegen Jos had verloren. Brain ging in begin van de wedstrijd snel van start waar Jos niet op kon reageren. Maar in het midden gedeelte van de wedstrijd zag je dat Jos beter in zijn spel kwam en Brain kapot speelde. Jos speelde tijdens de wedstrijd sterk goed in de verdediging maakten nog een serie van 5 caramboles achter elkaar. Maar Brain wist als eerste de 25 ca-ramboles te behalen. Jos had nog de nabeurt en moest nog 2 ca-ramboles maken, maar hellaas hij miste de opstoot en verloor de wedstrijd. De tussenstand was toen 2-2 in partijpunten gelijk. De

volgende wedstrijden werden gespeeld door Marjo en Wim. Wim en zijn tegenstander kwamen in het begin niet in de wedstrijd. Tijdens en aan het eind van de wedstrijd wist Wim zich beter te concentreren en de caramboles weer te raken. De tegenstander kwam niet meer aan de bak waardoor Wim als eerste de 30 ca-ramboles behaalde. De tegenstander kwam niet verder dan 14 ca-ramboles waardoor Wim met nog een goed gemiddelde de partij won. De wedstrijd op de andere tafel speelde Marjo een goede wedstrijd de tegenstander had in 20 beurten nog geen carambole kunnen maken. Hierdoor kon Marjo de partij rustig uitspelen en met 25 caramboles de wedstrijd winnen. De tegenstander had aan het eind van de partij nog 13 caramboles kunnen maken. Het team heeft hierdoor met 2-6 in partijpunten gewonnen van L&B Ledermode, waardoor het weer 2 matchpunten behaald heeft. Omdat het team Gesloten Boom verloren heeft is het team Stuc. Bedr. Kanters 2 naar de 3e plaats gestegen in de ranglijst van de competitie. Hierdoor is het boven aan in de ranglijst nog steeds spannend met nog vier laatste wedstrijden voor de boeg. Het team heeft tot nu toe in de 2e helft van de competitie slechts 1 gelijkspel en 6 gewonnen wedstrijden gespeeld. Het team is in de winning mood waardoor de competitie eigenlijk te kort is en wat langer door had moet lopen. De volgende wedstrijd spelen ze thuis op vrijdag 28 maart tegen de nummer 1 van de ranglijst namelijk Bevenlandse tafelridders uit Kwadendamme.

Oppermatig team Stuc. Bedr. Kanters 2

Uitslagen seniorenZaterdag 22 maartKogelvangers 1-Seolto 1 3-2The Gunners 2-Kogelvangers 2 0-1Kogelvangers 3-NOAD’67 3 0-0

Uitslag jeugdZaterdag 22 maartVCW B1-Kogelvangers B1 0-3Kogelvangers C1-TVC Breda C1 6-0WHS C2-Kogelvangers C2 4-1DHV D1-Kogelvangers D1 6-3Unitas’30 E3-Kogelvangers E1 1-2Kogelvangers E2-Zwaluwe E2G 6-0Seolto E3-Kogelvangers E3G 1-10Victoria’03 F2-Kogelvangers F1 1-8Kogelvangers F2-Rood Wit W. F3 0-3BSC MP1-Kogelvangers MP1 3-1Kogelvangers MP2-Roosendaal MP2 5-2Kogelvangers MP3-Prinsenland MP2 0-2

Programma senioren Zaterdag 29 maart (vr.)Kogelvangers 1-SC Gastel 1 av.15.00u

Programma jeugdZaterdag 29 maartKogelvangers B1-Prinsenland B1 av.13.00uGood Luck C2-Kogelvangers C1 av.10.15uKogelvangers C2-DSE C2 av.12.30uKogelvangers D1-VCW D1G av.09.00uKogelvangers E1-VVR E1 av.10.30uUnitas’30 E8-Kogelvangers E2 av.09.30uKogelvangers E3G-MOC’17 E12 av.09.00uKogelvangers F1-Klundert F1 av.09.00uKogelvangers F2-Roosendaal F6 av.10.30uKogelvangers MP1-Smerdiek MP1 av.11.00uKogelvangers MP3-Roosendaal MP2 av.11.00uWoensdag 2 aprilKogelvangers E1-Unitas’30 E3 av.18.30u

VV Kogelvangers

WILLEMSTAD - Geen van de senio-renteams van tafeltennisvereniging Witac’89 verloren. Het 3e jeugdteam behaalde de maximale winst.

In klasse 4D, waarin de teams aan el-kaar gewaagd zijn speelde het 1e team in Roosendaal gelijk (5-5) tegen ODT 6. Rinus Huybregts kwam in zijn 1e partij na een moeilijk begin toch tot winst, zijn an-dere wedstrijden won hij gemakkelijk. Piet van Beers en Cor Bom wonnen elk 1 maal, terwijl hun dubbelspel na een grote voor-sprong in de 5e game toch verloren ging. Team 2 won thuis met 7-3 van Smash’76 3 uit Sint-Annaland. Ria van Meel verkeerde in uitstekende vorm en won 3 maal. Erik den Hollander en Willem Maris voegden hier elk 2 overwinningen aan toe. In klasse 4C is een onoverbrugbare voorsprong op nummer 3 opgebouwd. John Mc Laggan, Martien Fransen en Kees Heijstek van team 3 boekten elk 2 overwinningen tegen Vice Versa’51 7 in Oudenbosch. Martien en John wonnen eveneens gemakke-lijk het dubbelspel, uitslag 3-7. Team 4 speelde thuis tegen Vice Versa’51 8 en won ook met 7-3. Ies den Hollander won

3 maal gemakkelijk; Desiree Nieuwkoop speelde spannende wedstrijden en won ze allemaal. Erik Maliepaard kon helaas niet winnen; samen met Desiree werd wel het dubbel gewonnen.

JeugdHet 1e team verloor thuis van het lager geklasseerde TIOS’51 4 uit Tilburg met 3-7. Tijmen van der Zwaag won zijn 1e partij in 5 games, zijn laatste eveneens na een bloedstollende strijd. Yoran van der Zwaag won 1 maal, terwijl hij dichtbij een 2e overwinning was. Daniël de Jong speelde twee spannende wedstrijden in 5 games, maar kon niet winnen. Olaf van der Lugt speelde alle wedstrijden in 5 games, waarvan er 2 gewonnen en 1 op het nippertje verloren werden. Ook Justin Stierman won 2 maal, terwijl zij samen het dubbel wonnen. Zo werd met 5-5 gelijk gespeeld tegen TIOS’51 6. Jenniffer Ma-rijnissen, Desiré Voet en Maik Maliepaard wonnen met groot gemak van het onder-aan staande The Back Hands 7 uit Sint-Willebrord. Ook het dubbel van Jenniffer en Desiré werd gewonnen en zorgde voor de 10-0 winst.

Witac’89 2 voor promotie

WEER AANWEZIG

clarana haar reis op de

Hurtigruten in Noorwegen Lees haar verhaal op

Facebook

Fenkelstraat 1, Oudenbosch Tel. 0165-333333

[email protected] www.sombrero.nl

Page 25: Dm 20140326

Tandartspraktijk Klundertzoekt

tandarts-assistentevoor ± 8 uur per week

voor reacties mail:[email protected]

P pe

“menu Ut Pandje” Speciaal aangeboden

Romige kerriesoep met appel Salade van diverse slasoorten, forelfilet

Salade met bacon en noten -----------

Kippannetje op grootmoederswijze Biefstukreepjes in stroqanoffsaus

Visspies met bieslooksaus -----------

Coupé diverse ijssoorten Tricolor van bavaroise

Koffie met advocaatlikeur €. 15,95

Vanaf half april zijn ze er weer onze heerlijke asperges van aspergeboerderij Sep. 15% korting op ons aspergemenu bij inlevering van deze advertentie.

Uitgebreide a la carte kaart aanwezig.

Kerkstraat 2, te Oud Gastel. Tel. 0165 - 518192

Wat k l e r t he t l e vAcquisitie wordt niet op prijs gesteld

E r z i t w e r k i n w a t e r

Wa te r k l eu r t he t l e venAcquisitie wordt niet op prijs gesteld.

E r z i t w e r k i n w a t e r

Wa te r k l eu r t he t l e venAcquisitie wordt niet op prijs gesteld.

De helft van Nederland ligt

onder de zeespiegel; in

Nederland leven we met

water. Het is overal: in

rivieren en sloten, in de

lucht en in ons huis.

Het water hóórt bij ons.

Dijken zorgen voor onze

veiligheid. Sluizen, stuwen

en gemalen regelen de

waterstanden bij droogte

of wateroverlast. Afval-

water wordt gezuiverd

en het water in beken,

sloten en rivieren blijft

van goede kwaliteit.

Dát is het werk van het

waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijk-

heid en samenwerking zijn

speerpunten van het water-

schap.

De functieAls ondersteunend peilbeheerder zorg je voor een waterpeil, dat voldoet aan de eisen die landbouw, natuur en ander belangen er aan stellen. Je doet dit door gemalen en stuwen te bedienen, verzorgend onderhoud uit te voeren, storingen te prioriteren en de objecten te beheren. Je signaleert omstandigheden in het veld en onderhoud contacten met ingelanden, onderhoudsmedewerkers, monteurs en collega’s op kantoor. Je bent actief betrokken bij storingen en de calamiteitenbestrijding. Je neemt deel aan de wachtdienst van één week per vier weken. Je bent inzetbaar binnen het hele werkgebied, maar je standplaats is de werkplaats in Heijningen.

Wij vragenOnze kandidaat is iemand met een MBO nivo 2 diploma liefst met kennis op het gebied waterbeheer en cultuurtechniek. Kennis van agrarische gewassen en/of mechanische of elektrotechniek is een pré. Je bent in het bezit van rijbewijs B/BE en hebt ervaring met vergelijkbaar werk. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent gedreven, samenwerkingsgericht, klantgericht, en je durft verantwoordelijkheid te nemen. PC vaardigheden zijn gewenst.

Interesse?Kijk voor de gehele vacaturetekst op www.brabantsedelta.nl/vacatures.

Ondersteunend Peilbeheerder

te huur

BEDRIJFSRUIMTE

v.a. € 35,- p/m2 Plan Attelaken Etten-Leur

076-5033686

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

D A N S E N ONTMOETELKAAR IN RIJSBERGEN

Harmoniezaal: (met live muziek) Vrijdag 4 april ... Nicha Ensemble Zaterdag 19 april ... Jersey (singles & paren)

Harmoniezaal: (line-disco-country) Woensdag 26 maart met ‘n DJ Woensdag 9 april met ‘n DJKoutershof: (Stijl)-dansen 240 M2 houtenvloer) Zaterdag 29 maart met ‘n DJ Zaterdag 12 april met ’n DJ

Zalen open 19.30 uur start 20.00 uur www.bootrijsbergen.nl tel: 06 22 41 43 07

diverse smaken

MARTIN’S GEHAKTBALLEN P.ST. 0.99

KIP WOKREEPJES 500GR 2.99

bekend van diverse biljarttoernooien

voor meer scherpe

aanbiedingen:DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 55 16 75 54 | [email protected]

BERGEN OP ZOOM

INVENTOR BASIS startdatum 3 april

www.bitbybit.nl

0164 230 209 [email protected]

Zoekt

zelfstandig werkend LoodgieterLeerling Monteur t/m 20 jaar

Voorsteven 11, 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 GSM 06-53838824 Fax 076-5036988

E-mail: [email protected] Internet: www.broeren-bv.nl

Per 1 december op zoek naar

zelfstandig werkend kokbel: 076-5041106

(vragen naar Walter v. Doorn)Eetcafé de Goesting

Raadhuisplein 29-31, 4873 BH [email protected]

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

is op zoek naar

Zelfstandigwerkend KOK

(gediplomeerd)

werkend in jeugdig team voor ± 40 uur

Belangstelling? schrijf naareetcafé de goesting

t.a.v. walter van doorn. raadhuisplein 29-31, 4873 BH, etten-Leur

mail: [email protected]

45,- p.p.45,-45,-

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nlwww.de3musketiers.nlHazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+Meer dan zomaar barbecueën!

Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ vlees + stokbrood + frites

+ sausjes + dessert+ springkussen voor de kids

22,50 p.p.

www.de3musketiers.nlHazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+Meer dan zomaar barbecueën!

Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ vlees + stokbrood + frites

+ sausjes + dessert+ springkussen voor de kids

22,50 p.p.

Restaurant bowling feestenRestaurant bowling feesten

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 - 370 545

Wij zoeken met spoed:

Ervaren heftruckchauffeurs (kennis word/excel vereist)

Ervaren Bulk-Chemie laad/losmedewerkers

Zoekt u flexibel & gecertificeerd personeel:www.detacheringsburosnoeijs.nl

[email protected]

Wij zoeken met spoed:

• Heftruckchauffeurs met certificaat en VCA-diploma

Reacties ontvangen wij graag via:[email protected]

Zoekt u flexibel & gecertificeerd personeel:www.snoeijsdetachering.nl

Page 26: Dm 20140326

PAGINA 26

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 27 maart9.30u Getijdengebed Voorganger Bart Mudde. Aansluitend samenzijn met koffie.Zondag 30 maart9.30u Bloemengroet. Eucharistieviering. Zang Het koor MOVE o.l.v. Jack Vermeu-len. Celebrant G.Dirven. Diaken L. v Andel. Misdienaar Michelle. Acoliet Jeanne. Lec-tor Illa. Koster A. Kannekens. Collectanten R. v Mourik P. Berghout. Gebedsintenties: jgt Mevr. v. Oorschot; Wilhelmina Frijters-Haverkamp; voor een negentigjarige. Col-lecte voor eigen kerk. Aansluitend koffie-drinken.Woensdag 2 april19.00u Oecumenische Vesperviering Koe-pelkerk Willemstad.

RK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergene-mail: [email protected] 29 maart17.00u VespervieringZondag 30 maart11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Peter de Rooij en pastor Luud v.

Andel. M.m.v. Schola Catorum met Gre-goriaanse gezangen. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Anna Bracke- Kuijpers (jgt); Truus Dekkers e.v. Piet de Waal; Adriana Kavelaars-Wijtvliet; Petronella Dingemans-Bierbooms; Jan Foesenek e.v. Nelly de Graauw (verj).12.30u Doopviering

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 29 maart19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor P. de Rooij. Doop van Manouk Huijbregts. Misdienaars: Lie-ke en Carolijn Akkermans. Intentie: Janus Sprangers bij 1e jaargetijde; Uit dankbaar-heid; Ouders Huijbregts.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 30 maart9.30u 4e zondag van de 40 dagentijd. Ds. N. Scholtens. Organist dhr. C. van Kooij.18.30u Zingen bij het orgel. Organist dhr. J. van Nes.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nl

Zondag 30 maart09.30u ds. Z. van Hijum16.30u ds. G. Zomer, Waardhuizen

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.zevenbergen.protestantsekerk.netZondag 30 maart10.00u 4e zondag in de 40 dagentijd. ‘Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt’. Voor-ganger: Mevr. Ds. E. Barendregt. Viering Heilig- Avondmaal.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 30 maart5e lijdenszondag. 10.00u Ds.G.C.Buijs. Al-len hartelijk welkom!(t)Huis aan de markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 30 maart10.00u ds. A.Slingerland18.30u ds. M.J.v.Oordt

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 30 maart10.00u ds. A.C. d. Hollander, Oostkapelle16.30u ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165–330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs–Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; pastoraal werkster zr. Elly v. Dijk, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 27 maart19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 28 maart10.00u de Blomhof, viering.Zondag 30 maart11.00u Basiliek, eucharistieviering, 4e zondag v.d. Veertigdagentijd. Voorgangers: pastoor M. Prasing en pastor A. Buijs-

Tuytelaars. Michael Houtepen e.v. Maria Graste; Cornelis Marinus Sep e.v. Maike Breen (jgt.); Jan v. Hoek; Corrie Magielse e.v. Jac Beuzenberg (jgt.); Thom Visser en Walter Visser; Adrianus v. Dorst; Johanna v. Dorst-Meijers (jgt.); Alex; overl. fam. Kessel; overl. ouders Gerardus Koenraadt en Catharina Looyen; Lucia Blommerde. Acolieten: Annemieke, Jan-Willem, Eva. Koor: St. Jannekes.Dinsdag 1 april19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Voorganger: diaken P. Hoef-nagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 3 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.

KinderKaravaan: Verhaal rond thema ‘Van Feest naar Feest’ op zondag 30 maart 11.00u Basiliek Oudenbosch.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 30 maart10.00u ds. J.H. v.d. Sterre, De Dorpskerk, 4e zondag Passietijd

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 30 maart10.00u, 4e Lijdenszondag, Koepelkerk, ds. W. van Laar.

KERKELIJK NIEUWS

DOOR TIES STEEHOUWER

Oranje Garde Vendel Klundert, zoals ei-

genlijk de naam is van de vereniging, is in Klundert een begrip. De Garde werd in 1946 opgericht. Ook in veel andere

plaatsen was dat het geval. De meesten bestaan inmiddels niet meer, maar in Klun-dert is de Oranje Garde nog springlevend. Oorspronkelijk was de Oranje Garde een wandelvereniging. Jarenlang organiseer-de men de Niervaertmars, waaraan op het hoogtepunt ruim 2000 wandelaars mee-deden. Het wandelen was toen een sterk gereglementeerde sport. De vereniging die het mooiste liep viel in de prijzen. Om de gang erin te houden gingen de wandelaars zichzelf begeleiden met trommels en ba-zuinen.

BazuinEen van de jongens die een bazuin be-speelde was Frans Verhoeven. “Bijna alle familieleden van de Verhoevens speelden in de Oranje Garde”, vertelt hij. In 1979 kwam Verhoeven in het bestuur terecht en tien jaar later werd hij voorzitter. Hij volgde in die functie zijn vader Cees Verhoeven op. Inmiddels was hij gekozen in het lan-delijke bestuur van de ANUM en werd hij voorzitter van de afdeling Brabant. “Door mijn toedoen werden de Nederlandse kampioenschappen voor majorettes naar de Niervaert in Klundert gehaald.” Voor al deze inspanningen werd hij in 1993 onder-scheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau. Ook werd hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Fe-deratie van Muziekverenigingen. Tussen de bedrijven door was hij ook oprichter van de countrydansgroep in Klundert, zat in het bestuur van de vv Klundert en speelde hij tien jaar in carnavalsband de Kreekrakkers.

Frans Verhoeven 60 jaar bij korps

Frans Verhoeven met zijn bazuin. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Tijdens de jaarvergadering van Slagwerkkorps Oranje Garde is Frans Verhoeven gehuldigd omdat hij 60 is lid is van het korps. Door voorzitter Kees Ardon werd hem de jubileumspeld opgespeld en kreeg hij het daarbij behorende diploma uitgereikt. Omdat Verhoeven 68 jaar oud is, betekent dit dat hij al op zeer jonge leeftijd lid is geworden.

FIJNAART - Voor aanvang van de jaarlijkse ledenverga-dering op 14 maart had zich een aantal leden aangemeld voor de bestuursverkiezing, zodat de club in het nieuwe speeljaar weer kan rekenen op een voltallig bestuur.

We kunnen terugkijken op een goed Boulesjaar, waarin naast de “officiële” competitie, er ook door de leden zelf activiteiten werden georganiseerd zoals de vide-grenier-wedstrijd. Zeker voor herhaling vatbaar. De jaarvergadering eindigde feestelijk met de bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking van de Win-tercompetitie en de Doubletten.In de Wintercompetitie eindigde Ad van Oosterhout op de 1e

plaats met 17+116 punten, 2e werd Ger Lips met 16+40 punten en de derde prijs ging naar Rina v.d. Weegen met 13+67 punten. Omdat Ad van Oosterhout voor de 3e achtereenvolgende keer de Wintercompetitie heeft gewonnen, mag hij dit keer de wisselbo-kaal definitief in zijn bezit houden.De Doublettencompetitie werd gewonnen door Truus Roks en Ger Lips met 10+38 punten, met een klein verschil kwamen op de 2e plaats Tanja Blokland en Gerrit Blokland met 10+32 punten en op de 3e plaats volgden Bert van Rijen en Ad van Oosterhout met 9+32 punten.Al met al kunnen we uitkijken naar een gezellig en sportief nieuw seizoen.

Jeu de Boules Club Fijnaart

ZEVENBERGSCHEN HOEK - “We gaan voor de Harold van Zundertstichting en leesboeken in de klas”.

Op Witte Donderdag 17 april willen wij met de kinderen van de Hoeksteen een sponsorloop houden. Deze sponsorloop wordt gehouden om geld bijeen te brengen voor de Harold van Zundertstichting en om boeken aan te schaffen voor in de klas-sebibliotheken. “We zijn er om het gemis even te vergeten”. Deze zin geeft goed aan waar de Harold van Zundertstichting voor staat. De stichting is opgericht door Peter van Zundert, vader van Harold en vrienden van Harold na het overlijden - door een verkeersongeval - van Peters zoon Harold. De vrouw van Harold - Veronique - stond opeens alleen voor de zorg van zoon Jelle. Bijna twee maanden na Harolds overlijden beviel ze van de tweeling Lieke en Lars. De kinderen van Harold moesten verder zon-der hun papa. De Harold van Zundertstich-ting brengt geld bijeen om voor kinderen die een ouder of beide ouders verloren hebben leuke activiteiten te organiseren om “Het gemis even te vergeten”. Peter van Zundert is inmiddels in alle klassen geweest om te vertellen over de Harold

van Zundertstichting. We starten op don-derdag 17 april 10.45 uur op ons eigen schoolplein, waar ook de finish is. De route gaat door de Olavstraat, de Vier Uitersten, de Bloemendaalse Zeedijk, Martinuspark, Kerkplein, Hoofdstraat en Olavstraat. U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.We hopen dat onze kinderen een leuk be-drag bij elkaar zullen lopen dankzij de me-dewerking van veel sponsoren. Op school hebben de kinderen een sponsorkaart/stempelkaart meegekregen en benaderen zij mensen om hen te sponsoren met een bedrag voor elke ronde die de kinderen lopen. Het aantal te lopen rondes is wel afhankelijk van de leeftijd. Alvast bedankt dat u ons en de Harold van Zundertstich-ting wilt helpen. Verzorgingshuis St. Marti-nus neemt ook deel aan onze sponsorloop in de zin dat de opbrengst van de Paasbin-go daar op dinsdag 15 april - waaraan ook onze groep 3-4 meedoet en waarbij Peter van Zundert ook aanwezig is - naar het doel van onze sponsorloop gaat en er doen ook bewoners mee aan de sponsorloop. Mogelijk zullen ook KDV de Zeven Dwer-gen en Peuteropvang de Roef meedoen aan onze sponsorloop.

Sponsorloop basisschool de Hoeksteen

MOERDIJK - Vanaf deze week biedt Surplus in samenwerking met De-mentienetwerk Breda e.o. eerste hulp bij dementie voor inwoners van de gemeente Moerdijk. Die eerste hulp bestaat uit een informatiekoffer voor mensen die voor het eerst in aanra-king komen met dementie en daar meer over willen weten. De koffer is gratis te leen op enkele plekken in gemeente Moerdijk.

De informatiekoffer is bestemd voor ieder-een die te maken heeft met (beginnende) dementie. Dat zijn dus mensen met de-mentie, de mantelzorgers en familieleden en overige belangstellenden. De informa-tiekoffer bevat informatiematerialen als boeken, brochures, Dvd’s, Cd’s en luister-boeken over dementie. Diegene die de kof-fer leent krijgt zo onder andere uitleg over de ziekte, ervaringsverhalen van mantel-zorgers, informatie over vakantiemogelijk-heden en uitleg over rechtsbescherming.

De koffers zijn gratis, meestal voor zes weken, te leen. Je kunt ze ophalen op ver-schillende punten in de gemeente Moer-dijk en via de dementieconsulenten van Surplus:Mediq Apotheek de Eendracht, Wes-terstraat 43, 4791 HT Klundert, T 0168-388190.BENU Apotheek Zevenbergen, Kerkhofweg 29, 4761 ER Zevenbergen, T 0168-327565.Mediq apotheek, Voorstraat 19, 4793 ET Fijnaart, T 0168-468480.Pluspunt de Veste, Kerkring 40, 4797 AB Willemstad NB, T 0168-472595 (vragen naar Ellen Testers)Of via: Dementieconsulent Mariëlle van de Wiel, [email protected], T 06-20362145; Dementieconsulent Jos Gorissen, [email protected], T 06-23790364.Voor meer informatie: Neem contact op met bovengenoemde dementieconsulen-ten of kijk op www.dementiezorg.nl of www.surpluszorg.nl

Eerste hulp bij Dementie

Page 27: Dm 20140326

vacatures

Medewerker bediening m/v fulltime Beschik je over een horeca-opleiding op middelbaar niveau en/of relevante werkervaring? Ben je daarnaast gastvriendelijk, representatief en stressbestendig? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Oproepkracht bediening m/v Ben jij flexibel en naast je studie op zoek naar een leuke bijbaan en beschik je al over relevante werkervaring? Kom dan bij ons werken! Wij bieden een professionele en prettige werkomgeving, waarin collegialiteit en samenwerking centraal staan. Conform CAO. Bekijk onze website voor een impressie van ons bedrijf.

Ben je geïnteresseerd in een leuke en uitdagende baan bij Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw mail dan je sollicitatiebrief met CV ter attentie van Cees en Petra van der Made.

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw| [email protected] 4765 SJ|Zevenbergschen Hoek|0168 452360|www.degoudenleeuw.nl

t.b.v. werkzaamheden in het grondverzet zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die hun vakkennis bij ons willen waar maken

WIJ ZOEKEN:

TRACTOR-CHAUFFEUR MOBIELE KRAAN MACHINIST MIDI-GRAVER MACHINIST CHAUFFEUR 10X8 CHAUFFEUR KIPPER-TRAILER

SPINVELD 70, 4815 HT BREDA - TELEFOON 076-5140857 E-MAIL [email protected]

SPINVELD 70, 4815 HT BREDA TELEFOON: 076-5140857

zoekt met spoed

flexibele schoonmaakmedewerkersvoor seizoenswerk in Willemstad!

1 uur per keer: April: weekend en feestdagen voor 8 uur ‘s ochtendsMei: woensdag, weekend en feestdagen voor 8 uur ‘s ochtends Juni: 7 dagen per week voor 8 uur ‘s ochtendsJuli: 7 dagen per week, 2x per dag voor 8 uur ‘s ochtends en

voor 6 uur ‘s avondsAugustus: 7 dagen per week, 2x per dag voor 8 uur ‘s ochtends en

voor 6 uur ‘s avondsseptember: woensdag, weekend voor 8 uur ‘s ochtendsoktober: weekend voor 8 uur ‘s ochtends.

Stuur uw sollicitatie naar mevrouw Sprenkels: R.[email protected] of bel voor meer informatie naar 06-51516232

BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AANTALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VAN WAARUIT WIJ ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LEVEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFORMELE SFEER HEERST. VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELIJKE INGANG OP ZOEK NAAR EEN:

Administratief medewerker in opleiding Als administratief medewerker in opleiding ben je werkzaam op de afdeling financiële administratie. De werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit het controleren en verwerken van inkoopfacturen, het vervaardigen van verkoopfacturen, het voeren van debiteuren- en crediteurenbeheer, het bijwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie en het ondersteunen van de administrateur bij alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate en gedreven persoonlijkheid die de opleiding HEAO-BE in deeltijd volgt. De vacature is voor 32 uur per week. Reacties per email kun je richten aan de controller van de groep Rolanda van Seumeren, [email protected]

VOOR INFORMATIE OVER ONZE BEDRIJVEN VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITES WWW.BSMVALVES.COM. EN WWW.BSMPIPING.COM WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, EEN UITSTEKENDE BELONING. CAO VAN DE METAAL EN TECHNIEK.

BSM VALVES BV ZINKSTRAAT 33 4823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AAN-TALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VAN WAARUIT WIJ AAN ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LE-VEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFOR-MELE SFEER HEERST.

VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELLIJKE INGANG OP ZOEK NAAR UITBREIDING VAN ONS SALESTEAM.

Ben jij de nieuwe aankomend TOPVERKOPER van BSM Valves?

In deze binnendienstfunctie ga je ondersteuning geven aan de bestaande verkoopafdeling en het realiseren van vastgestelde verkoopresultaten door het verwerven van opdrachten.In een later stadium behoort het bezoeken van klanten tot de mogelijkheid.

Wij vragen:* Een commercieel toptalent met technische feeling* Enthousiasme om het vak van ervaren collega verkopers te leren* Eigen initiatief en een kritische houding * Zelfstandigheid, stressbestendig en flexibiliteit* Geen 8 tot 5 mentaliteit* Goede sociale en communicatieve vaardigheden* Een flexibele service- en kwaliteitsgerichte instelling* Potentie om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen op hoog niveau* Minimaal een afgeronde MBO/MTS opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde* Uitmuntende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Marcel Zijlmans via [email protected]

Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij naar onze website WWW.BSMVALVES.COMWij bieden: een informele goede werksfeer, een uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf

BSM VALVES BVZINKSTRAAT 334823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

BSM Valves B.V. (onderdeel van Aalbers Industries N.V.) is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van af-sluiters. BSM maakt klant specifieke unieke producten in kleine aantallen in hoogwaardige materialen die voldoen aan een breed scala van normen. Wij zijn actief in de chemische-, petrochemische- en offshore industrie en werken samen met alle grote spelers in de markt. BSM heeft een eigen productie-unit in Breda van waaruit wij aan onze klanten in de hele wereld leveren. Bij BSM werken enthousiaste mensen (ca. 80) en het is een bedrijf waar een informele sfeer heerst.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een gedreven

Aankomend QC EngineerDe aankomend QC Engineer is verantwoordelijk voor levering van producten aan klanten volgens geldende specificaties. Hij/zij is een aanspreekpunt voor QC gerelateerde zaken.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate en gedreven persoonlijk-heid die de opleiding werktuigbouwkunde (HBO) succesvol heeft afgerond. Goede beheersing van het Engels is een vereiste. Ervaring is niet vereist, inzet en leergierigheid wel. De geschikte kandidaat heeft sterke affiniteit met de techniek en houdt van afwisseling in zijn werkzaamheden. Je moet het leuk vinden om de kwaliteit van onze producten en processen te borgen en te ver-beteren. Je wordt intern in de praktijk verder opgeleid. Passende ervaring uit stages is een pré. Tot je taken behoort:

• Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties;• Het uitvoeren van controle op Declaration of Conformities, materiaal en test certificaten;• Het verzorgen van benodigde documentatie op technisch inhoudelijk niveau;• Juiste uitvoering geven aan kalibratie/keuring van beschikbare meet- en hijsmiddelen en/

of werktuigen;• Het bewaken van internationaal geldende codes & normen en aanverwante documenten;• Het opstellen en het up to date houden van technische procedures (zoals (N)DO);• Het begeleiden van externe audits en uitvoeren van interne audits

Om succesvol te kunnen zijn in de functie beschik je over de volgende competenties: Je bent:

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Anouk Deckers [email protected] MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEB-SITE WWW.BSMVALVES.COM. WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, AANTREKKELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN AFGESTEMD OP PERSOONLIJKE BE-HOEFTES, INTERNATIONALE SETTING, ALLE RUIMTE VOOR GROEI EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. EEN UITSTEKENDE BELONING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOLGENS DE CAO VOOR HET METAALBEWERKINGSBEDRIJF

BSM VALVES BV • MOSKESBAAN 10 • 4823 AH BREDA • 076-5418400

• Zelfstandig in manier van werken• Communicatief vaardig• Stressbestendig• Pro-actief• Technisch onderlegd

• Assertief• Leergierig• Kritisch• FlexibelFlopac B.V. is exclusief producent van Flopac® vloeistof behandelingssystemen. Flopac ontwerpt en produceert deze sys-

temen in eigen beheer en levert aan vrijwel alle Petrochemische industrieën wereldwijd.

Flopac® vloeistof behandelingssystemen sparen het milieu! Dit is onze manier om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Met een breed pakket aan klant specifi ek ontwikkelde producten, aangevuld met een passend pakket aan technische han-delscomponenten, heeft Flopac B.V. zich weten te ontwikkelen tot een gekend en succesvol toeleverancier binnen de inter-nationale Petrochemische industrieën.

www.fl opac.com

Voor onze locatie te Roosendaal zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s:

Sales Engineer (M/V) : Fulltime (40u)Functie:

Na een interne opleiding en korte inwerkperiode zul je worden ingezet op onder andere de volgende taken: • Het prospecteren op de Europese markt. • Het overnemen en onderhouden van een gedeelte van de bestaande relaties.• Het analyseren en identifi ceren van klantenbehoeften en hierop inspelen. • Het zelfstandig uitwerken en het opvolgen van offertes.

Uiteraard word je in het begin volledig ondersteund; het is echter de bedoeling dat je toe zult groeien naar vrij zelfstandig functioneren.

Profi el:• Je beschikt over affi niteit met techniek in de werktuigbouw.• Minimaal 2-4 jaar werkervaring in de B2B verkoop van technische producten• Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. • Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding, aangevuld met een gezonde dosis enthousiasme en wilskracht.• Je bent communicatief, fl exibel en kunt goed zelfstandig werken.

Tekenaar/Engineer (M/V): WTB – Fulltime (40u)Een uitdagende, maar vooral ook afwisselende functie voor een teamspeler.

Functie: De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zelfstandig uitwerken van orderspecifi caties tot productspecifi caties; in de vorm van product(ie) tekeningen, stuklijsten en data sheets.

Je rapporteert rechtstreeks aan en/of informeert de projectleider tijdig omtrent de volgende zaken:

• Planning en voortgang van te verrichten (teken)werkzaamheden;• Tussentijdse- en eindcontrole van tekeningen;• Het signaleren van meer- en minderwerk.

Profi el:• Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. • Je houdt van aanpakken, werkt graag zelfstandig, netjes en geordend.• Je beschikt over tenminste MBO/HBO werk en denkniveau.• Ervaring met 3D tekensoftware, liefst Autodesk Inventor/Mechanical Desktop is zeer gewenst. • Je kunt overweg met computers, bent bekend met het Microsoft Offi ce pakket en hebt bij voorkeur enige ervaring met ERP software. (SAP, Mamut, Exact e.d.)• Kennis van de Richtlijn voor Drukapparatuur PED 97/23/EG en de ATEX Richtlijn Apparatuur in Explosiegevaarlijke omgevingen is een pré.

Aanbod:Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een dynamische overigens vrij informele organisatie tegen passend salaris met goede secundaire voorwaarden.

Geïnteresseerd?Dan nodigen we je graag uit te solliciteren. Graag je korte sollicitatie met uitgebreide CV sturen aan

m.groenveld@fl opac.com of anders per post naar :

Flopac B.V., Postbus 1122, 4700 BC Roosendaal t.a.v. Mevr. M. Groenveld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld..

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 28: Dm 20140326

Xxxxx

xxx

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag11.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

* Aa

nbie

ding

en m

ax. 1

per

kla

nt •

Gee

n ve

rkoo

p aa

n ha

ndel

aren

• Z

etfo

uten

en

prijs

wijz

igin

gen

voor

beho

uden

• A

anbi

edin

gen

zijn

gel

dig

van

26.0

3 t/

m 3

0.03

.201

4 •

Zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt

D 3100 + DX 18-55 VRSpiegelreflexcamera

• 14.2 megapixel spiegelreflexcamera• CMOS-sensor• Full HD movie functie• 3" LCD scherm• Hulpstand: snelle en duidelijke hulp in de camera• 11 punts auto focussysteem• Hoge ISO-gevoeligheid (100-3200).• Art. nr.: 1138816

Full HD Film modus

3" LCD-scherm

14.2 megapixel

* Aa

nbie

ding

en m

ax. 1

per

kla

nt •

Gee

n ve

rkoo

p aa

n ha

ndel

aren

• Z

etfo

uten

en

prijs

wijz

igin

gen

voor

beho

uden

• A

anbi

edin

gen

zijn

gel

dig

van

26.0

3 t/

m 3

0.03

.201

4 •

Zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt